1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune

drammen.kommune.no

1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2013

3.3 Programområde 03 Samfunnssikkerhet

Programområdet viser per 1. tertial et resultat i samsvar med budsjett. Årsprognosen

for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Økt tilskudd til

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning på cirka 100 000 kroner finansieres

innenfor programområdets ramme. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige

endringer i 1. tertialrapport.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per april et forbruk som er i samsvar med periodisert budsjett.

Vurdering

Årsmøtet for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) besluttet at

finansieringsbidraget fra deltakerkommunene fra og med 2013 skulle økes fra 2 til 3,50 per

innbygger. For Drammen kommune innebærer dette en merutgift på i underkant av 100 000

kroner. Ut over dette er det ikke registrert forhold som tilsier avvik fra budsjett.

Konklusjon

Økt tilskudd til IUA foreslås dekket innenfor den årlige avsetningen til tiltak for fjerning av

forurensning i Drammenselva og fjorden. Med denne forutsetningen forventes

programområdet på årsbasis å oppnå et resultat innenfor tildelt budsjett.

Driftsregnskap pr. april 2013 for programområde 03 Samfunnssikkerhet

Millioner kroner

Regn

pr.

30.04.12

Regn

pr.

30.04.13

Bud.

pr.

30.04.13

Avvik

Årsbudsj.

2013

Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andre driftsutgifter 13,7 13,5 13,6 0,1 40,8

Årsprogn.

2013

Sum driftsutgifter 13,7 13,5 13,6 0,1 40,8

Andre inntekter -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,3

Refusjon sykelønn og

fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum driftsinntekter -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,3

Netto 13,6 13,5 13,5 0,0 40,5 0,0

43

More magazines by this user
Similar magazines