Søknadsskjema nynorsk - UDI

udi.no

Søknadsskjema nynorsk - UDI

Søknadsstad (stempla av politidistriktet eller

utanriksstasjonen)

Dato

DUF-nr.

Saksnummer

Bilete x 2

Bileta skal

vere identiske

og av nyare dato

Søknad om EØS-/EFTA-løyve

Gjeld løyve etter utlendingslova kap. 8.

Det skal fyllast ut eitt skjema per søkjar sjølv om søkjaren er under 18 år eller umyndiggjort. Punkta 1–3 og 15–19

skal fyllast ut av alle. For dei andre punkta gjeld rettleiinga føre kvart felt. Skriv med blokkbokstavar.

1 Dine personopplysningar (personnamnet skal skrivast slik det er skrive i reisedokumentet ditt)

Etternamn Fødselsdato (dag/månad/år) Norsk personnummer

Fornamn Statsborgarskap (oppgje alle) DUF-nr.

Mellomnamn Kjønn Yrke

Mann Kvinne

Eventuelt tidlegare etternamn Fødestad Fødeland

Sivilstand Gift/

Enkje Stad og dato for siste endring

Ugift partnarskap Sambuar Separert Skilt (-mann)

Adresse i Noreg der du bur eller skal bu (gate/veg) Postnummer Poststad

Telefon Mobil Faks

E-post Dag/månad/år då du kjem/kom til Noreg Dag/månad/år for innreise til Schengen-landa

2 På kva grunnlag søkjer du om løyve? (Hovudformålet med opphaldet)

Søknaden gjeld:

Førstegongsløyve

Fornying (enkelte løyve kan ikkje fornyast)

Formålet med opphaldet / tilknytinga til Noreg er:

Arbeid (tilsetjingsforhold), pkt. 6

Ervervsverksemd (sjølvstendig næringsdrivande), pkt. 6

Tenesteyting (oppdrag i Noreg for utanlandsk firma), pkt.7

Mottak av tenester, pkt. 8

Opphald finansiert med eigne midlar eller faste periodiske ytingar (pensjon, trygd e.l.), pkt. 9

Familieinnvandring, pkt. 10

Studium/utdanning, pkt. 11

Forlenga opphald (t.d. for søkjar som går av med alderspensjon eller har blitt ufør), pkt. 12

Forlenga opphald for ein familiemedlem (t.d. dersom du er gift med ein person som er alderspensjonist eller ufør,

eller at hovudpersonen er død), pkt. 13

Kor lang tid søkjer du løyve for? (tal på månader/år) Frå dato Til dato

1 år 5 år Anna varigheit

3 Identitets-/reisedokument

Fyll ut informasjon om reisedokumentet ditt. Viss du ikkje har reisedokument, fyller du ut informasjon om andre identitetsdokument.

Reisedokument

Identitetsdokument som

Pass frå heimlandet

gjeld som reisedokument

Reisedokument, utlendingspass e.l.

Nummeret på reise-/identitetsdokumentet Utferda dato (dag/månad/år) Gyldig til (dag/månad/år)

Land der dokumentet er utferda By/stad der dokumentet er utferda Utferdingsmyndigheit

05-2008. e.s.trykk-Oslo

Oppgje andre personar som er førte inn i reisedokumentet. Bruk eit eige ark ved behov.

GP-7121 B


4 Informasjon om tidlegare opphald i Noreg

Dette punktet skal berre fyllast ut første gongen du søkjer. Bruk eit eige ark ved behov.

Har du hatt tidlegare opphald i Noreg?

Viss ja, fyll ut tidsperiodar og varigheit

Ja

Nei

Formål

Turisme Arbeid Anna:

Har du søkt om opphald i Noreg tidlegare?

Viss ja, fyll ut årstal

Ja

Nei

5 Informasjon om tidlegare/noverande bustad utanfor Noreg

Oppgje siste eller noverande bustadadresse utanfor Noreg (gate/veg)

Postnummer

Poststad/land

NB! Fyll ut dei av punkta 6–13 som svarer til grunnlaget du søkjer på. Gå deretter vidare til punkt 14.

6 Formålet med løyvet er anten arbeid, næringsverksemd (ervervsverksemd) eller au pair-opphald

Tilsett, eller skal tilsettast, i eit norsk firma

Driv, eller skal drive, sjølvstendig næringsverksemd

Opphald i Noreg som au pair

Arbeidsgjevar / namn på firma i Noreg

Organisasjonsnummer

Dersom du søkjer om opphald som au pair, fyller du ut namnet på vertsfamilien (fyll ut adressa til vertsfamilien i rubrikkane nedanfor)

Firmaet/vertsfamilien si adresse

Poststad og postnummer

Firmaet/vertsfamilien sitt telefonnummer Faks E-post

Type arbeid (stillingstittel eller viktigaste arbeidsoppgåve)

Dersom du søkjer om fornying: Er du arbeidsledig?

Ja

Nei

7 Formålet med løyvet er tenesteyting

Arbeidsgjevar (firmaet du er tilsett i utanfor Noreg)

Stillingsprosent

100% Anna: %

Viss ja, når vart det siste arbeidsforholdet ditt avslutta?

Organisasjonsnummer

Firmaet si adresse

Postnummer og poststad

Firmaet sitt telefonnummer Faks E-post

Oppdragsgjevar i Noreg (namn på firma)

Organisasjonsnummer

Firmaet si adresse

Postnummer og poststad

Firmaet sitt telefonnummer Faks E-post

Lengda på oppdraget Frå dato Til dato

månader:

år:

8 Formålet med løyvet er mottak av tenester

Gje ei kort skildring av tenesta du skal motta

9 Formålet med løyvet er opphald i Noreg finansiert med eigne midlar eller faste periodiske ytingar

Gje ei kort skildring av dei faste periodiske ytingane du skal motta, til dømes pensjon eller trygd. Dersom du finansierer opphaldet med eigne

midlar, må også dette skildrast.

Har du sjukeforsikring?

Ja

Nei


10 Formålet med løyvet er familieinnvandring

Fyll ut personopplysningane om den personen du ønskjer løyve til familieinnvandring med (referansepersonen).

Referansenummer i UDI (DUF-nummer)

Relasjon til deg

Ektefelle/partnar Sambuar Barn Mor

Far

Anna:

Etternamn Fødselsdato (dag/månad/år) Ev. norsk personnummer

Fornamn

Statsborgarskap (oppgje alle statsborgarskap)

Mellomnamn

Kjønn

Mann Kvinne

Fødeland Fødestad E-post

Telefon Mobil Faks

Kontaktadresse

Poststad og postnummer

Ved familieinnvandring er det eit grunnleggjande krav at underhald er sikra. Følgjande søkjarar treng likevel ikkje å dokumentere dette:

Ektefellar til anten arbeidstakarar, næringsdrivande, tenesteytarar eller tenestemottakarar. Sjå informasjon om vedlegg.

Ved førstegongssøknad: Kjem du til å bli forsørgt av hovudpersonen? Ved fornying: Blir du forsørgt av hovudpersonen?

Ja Nei, eg har eigne midlar Anna:

Skal du bu på same adresse (i same husstand) som hovudpersonen i heile den perioden du søkjer løyve for?

Ja

Nei, forklar kvifor ikkje:

11 Formålet med løyvet er å studere / gå på skule

Studiestad/utdanningsinstitusjon

Organisasjonsnummer

Studieretning/fag

Namn på eventuell organisasjon som har formidla studie-/skuleplassen

Varigheit på studiet/utdanninga

Frå månad/år: Til månad/år:

Har du midlar til opphaldet (finansiering)?

Har du sjukeforsikring?

Ja Nei Ja Nei

Dersom du søkjer om fornying: Skal du halde fram utdanninga ved same utdanningsinstitusjon som tidlegare?

Ja

Nei, ny studiestad (forklar):

12 Formålet med løyvet er forlenga opphald for arbeidstakarar og personar som driv ervervsverksemd

(næringsverksemd) på anna grunnlag

Kor lenge har du budd i Noreg?

Kva var årsaka til eventuelle avbrot i opphaldet?

Frå dato:

Til dato:

Kor lenge har du hatt arbeid i Noreg?

Dersom du har hatt arbeid i eit anna EØS-land, oppgje periode:

Frå dato: Til dato: Frå dato: Til dato:

Har du vore ufrivillig arbeidsledig?

Viss ja, oppgje periode:

Ja

Nei

Frå dato:

Til dato:

Dersom du er varig arbeidsufør: Har du vore utsett for ei arbeidsulykke eller pådrege deg ein yrkessjukdom som gjer at du får utbetalt

uførepensjon eller liknande i Noreg?

Ja

Nei

Viss ja, oppgje perioden du har vore arbeidsufør

Når vart du tilkjend uførepensjon eller liknande?

Frå dato:

Til dato:

Dersom du har lønt arbeid i eit anna EØS-land, men er busett i Noreg: Kor ofte oppheld du deg i Noreg?

13 Formålet med løyvet er forlenga opphald for ein familiemedlem

Dersom hovudpersonen har gått av med alderspensjon eller blitt ufør: Bur du saman med hovudpersonen?

Ja

Nei

Dersom hovudpersonen er død

Hadde hovudpersonen vore busett i Noreg i minst to år

Døydde hovudpersonen på grunn av ei arbeidsulykke?

samanhengande?

Ja Nei Ja Nei


14 Utanlandsopphald (denne informasjonen skal berre fyllast ut dersom du søkjer om fornying)

Oppgje samla tid for opphald utanfor Noreg i løpet av det siste året

15 Straffbare forhold (bruk eit eige ark dersom du treng meir plass)

Utlendingslova krev at det ikkje må liggje føre omstende som gjev grunn til å nekte deg tilgjenge til Noreg, opphald eller arbeid her, jf.

utlendingslova § 51. Ein slik grunn kan vere dom for straffbare forhold. Viss du er under tiltale, kan direktoratet vente med å behandle

søknaden din til forholdet er avklara.

Er du under tiltale for straffbare forhold?

Ja

Nei

Er du tidlegare dømt for straffbare forhold?

Ja

Nei

Straffereaksjon

Bot (størrelse):

Fengselsstraff (lengd):

Er straffa oppgjort/ferdigsona (prøvetida over)?

Ja

Nei (forklar):

Viss ja, i kva politidistrikt/land?

Viss ja, når og kvar vart du idømt straff?

Type straffbar handling

16 Merknader (dersom du ønskjer å kommentere noko i søknaden)

17 Svar på søknaden skal sendast til følgjande adresse (kontaktadresse)

Svar sendast til den same adressa

Svar sendast til ei anna adresse.

som er registrert under pkt. 1.

Fyll ut den nye adressa nedanfor.

Gate/veg/postboks Postnummer Poststad/land

18 Dersom du bruker fullmektig, erklærer du følgjande:

Eg gjev følgjande person fullmakt til å handle på mine vegner i samband med søknaden min. Eg er kjend med at kontakt frå utlendingsmyndigheitene

blir retta til fullmektigen min, og at fullmektigen får innsyn i saka mi.

Vi gjer merksam på at du kan be om å bli underretta om vedtaket i tillegg til eller i staden for fullmektigen.

Etternamn og fornamn til fullmektigen

Adressa til fullmektigen (kontaktadresse) Postnummer/poststad Land

Telefon Mobil E-post Faks


19 Underskrift

Utlendingsmyndigheitene vil bruke opplysningane i søknadsskjemaet i samband med behandlinga av løyvet du søkjer om.

Opplysningane kan også brukast ved seinare søknader og ved søknader frå familiemedlemmer. Opplysningane vil bli registrerte

i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF).

Opplysningane dine kan bli utleverte til andre relevante myndigheiter for kontroll og utdjuping av dei opplysningane du har

gjeve. Ved behov vil det også bli henta inn opplysningar om deg frå andre norske og utanlandske myndigheiter, irekna

politimyndigheiter. Dette vil ikkje skje dersom omsynet til sikkerheita di tilseier det. Viss du får innvilga løyve, vil informasjon om

dette bli overført til folkeregisteret.

Du kan kontakte UDI for å få nærmare informasjon om bruken vår av opplysningane dine, retten din til innsyn i saka og kva

framgangsmåte du kan følgje viss du vil be om at opplysningane blir endra. Du finn meir informasjon om behandlinga av

personopplysningane dine på www.udi.no.

Eg stadfester at opplysningane som er gjevne i denne søknaden, er korrekte og fullstendige. Eg er kjend med at det etter

straffelova av 22. mai 1902 nr. 10 § 166 og utlendingslova av 24. juni 1988 nr. 64 § 47 første ledd bokstav b, er straffbart å gje

vesentleg urette eller openbert villeiande opplysningar, irekna teiing om opplysningar av vesentleg verdi. Brot på utlendingslova

eller norsk straffelovgjeving kan i tillegg til straff føre til bortvising eller utvising og innmelding i Schengen Information System

(SIS). Eit løyve som er innvilga på bakgrunn av urette eller ufullstendige opplysningar, kan bli trekt tilbake.

Stad og dato

Di (søkjaren si) underskrift

Når søkjaren er barn/umyndig:

Alle born som er i stand til å danne seg eigne synspunkt, og som blir omfatta av eit vedtak etter utlendingslova, har etter Barnekonvensjonen

artikkel 12 rett til å få informasjon og uttale seg i saka. Born som er i stand til det, skal skrive under på søknaden.

Foreldre/verjer må samtykkje viss du (søkjaren) ikkje er myndig.

Dersom foreldreansvaret er delt, må begge foreldre samtykkje når søkjaren er eit barn under 18 år.

Stad og dato

Underskrift frå foreldre/verje

Stad og dato

Underskrift frå foreldre/verje

Merknader for politiet/utanriksstasjonen

Er barnet informert om kva søknaden gjeld? Har barnet fått høve til å uttale seg? Har det vore gjennomført intervju/samtale

Ja Nei Ja Nei med barnet? Ja Nei

Kommentar frå politiet/utanriksstasjonen

Dersom søknaden blir fremja gjennom ein norsk utanriksstasjon i eit anna land enn det landet der søkjaren har statsborgarskap, skal søkjaren gje

opplysningar om grunnlaget for opphald i dette landet (type løyve o.l.), jf. utlendingsforskrifta § 12. Søkjaren må også opplyse om kor lenge han eller

ho har opphalde seg i dette landet. Vidare må det opplysast om det er mogleg for søkjaren å vende tilbake, eventuelt kva tidsfristar som gjeld for dette.


Informasjon om vedlegg – sjå også www.udi.no

Alle dokument skal leggjast fram i si opphavlege form eller som kopi attestert av offentleg myndigheit eller andre med slik

kompetanse. Dokumenta må vere omsette til norsk eller engelsk av ein godkjend omsetjar.

Viss søknaden manglar opplysningar eller dokument, må desse hentast inn. Dersom søknaden likevel blir teken inn til

behandling utan tilfredsstillande dokumentasjon, kan han avslåast på grunn av dette. Vi minner om at det kan krevjast

ytterlegare dokumentasjon enn det som er oppgjeve nedanfor.

Kravet til dokumentasjon kan variere frå land til land. Dersom du søkjer frå utlandet, kan du ved behov ta kontakt med norsk

ambassade/konsulat i det landet du søkjer frå. På www.norway.info finn du ei oversikt over norske ambassadar.

Alle søkjarar må leggje ved følgjande:

To identiske passfoto av nyare dato.

Kopi av den sida i reisedokumenta der personopplysningane står. Alternativt kan du leggje ved kopi av identitetskortet ditt.

Ved fornying skal tidlegare utferda EØS-kort leggjast ved.

Dersom du (søkjaren) er under 18 år, må det gå fram av dokumentasjon frå offentleg myndigheit kven som har

foreldreansvaret for deg (til dømes ein fødselsattest). Viss foreldreansvaret er delt og du skal busetje deg i landet med ein

av foreldra, må det leggjast ved ei erklæring frå den andre av foreldra om samtykkje til at du buset deg i Noreg.

I tillegg må du leggje ved informasjon som er spesielt knytt til det grunnlaget du søkjer om løyve på:

Formålet med EØS-løyvet er å arbeide i Noreg

Skjemaet «Tilsetjingsbevis for EØS-/EFTA-borgarar» (frå alle arbeidsgjevarar dersom du har fleire).

Ved fornying må arbeidstakarar frå Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og

Ungarn leggje ved lønsslippar frå dei siste tre månadene, likningsattest og løns- og trekkoppgåve.

Formålet med EØS-løyvet er å drive ervervsverksemd i Noreg

Skildring av verksemda og dokumentasjon på løyve som krevjast frå anna myndigheit.

Opplysningar om kor vidt du tek sikte på å drive varig verksemd.

Formålet med EØS-løyvet er å drive tenesteyting i Noreg

Dokumentasjon på oppdraget i form av kontrakt eller avtale mellom oppdragsgjevar i Noreg og den utanlandske verksemda

du er tilsett i eller driv sjølv.

Dokumentasjon som viser at den utanlandske verksemda er registrert, og kvar den har hovudkontor (gjeld berre ved

førstegongssøknad).

Dokumentasjon på at du er tilsett i den utanlandske verksemda (som har gjort avtalen om tenesteytinga) i den aktuelle

perioden for tenesteytinga, med kopi av arbeidskontrakten. Det må gå fram at du er tilsett i det landet der verksemda har

hovudkontoret sitt.

Dokumentasjon som viser kvar løna di kjem frå.

Dokumentasjon på kor lenge oppdraget varer.

Formålet med EØS-løyvet er å vere tenestemottakar i Noreg

Skildring av og dokumentasjon på tenesta samt opplysningar om kor lenge tenesta varer og kva som skal betalast for ho.

Formålet med EØS-løyvet er å bu i Noreg finansiert med eigne midlar eller faste periodiske ytingar

Stadfesting av nyare dato frå heimlandet ditt på pensjon/trygd eller liknande og dokumentasjon på varigheita av denne

ytinga, eller dokumentasjon på eigne midlar (t.d. saldoutskrifter frå dei siste tre månadene og stadfesting på at midlane er

disponible).

Dokumentasjon på sjukeforsikring, til dømes det europeiske helsetrygdkortet.

Dokumentasjon på anna inntekt eller andre forhold som kan vere av verdi (t.d. gratis kost og losji e.l.).

Formålet med EØS-løyvet er å studere i Noreg

Dokumentasjon på opptak ved godkjend utdanningsinstitusjon.

Dokumentasjon på sjukeforsikring, til dømes det europeiske helsetrygdkortet (med mindre du er omfatta av folketrygda

i Noreg).

Erklæring om at underhald er sikra.

Formålet med EØS-løyvet er familieinnvandring (knytt til person som er omfatta av EØS-regelverket)

Attest der slektskapsforholdet er stadfesta (gjeld berre ved førstegongssøknad).

Dersom det er eit krav at hovudpersonen har sjukeforsikring, gjeld dette kravet også for deg.

Dersom hovudpersonen har løyve til å arbeide i Noreg, krevjast det dokumentasjon på bustad.

Ved familieinnvandring er det eit grunnleggjande krav at underhald er sikra. Underhaldet må dokumenterast. Følgjande

søkjarar treng likevel ikkje å dokumentere dette: Ektefellar til anten arbeidstakarar, næringsdrivande, tenesteytarar eller

tenestemottakarar.

Andre formål (forlenga opphald) med EØS-løyvet

Dersom du er arbeidsufør, må du leggje ved dokumentasjon på arbeidsulykke, yrkessjukdom eller pensjon.

Dokumentasjon på at du er eller har vore ufrivillig arbeidsledig.

Dersom du har lønt arbeid i eit anna EØS-land, men er busett i Noreg, må du dokumentere arbeid, løn og bustad.

Dokumentasjon på kor lenge du har budd i Noreg og eventuelle avbrot i tida for opphaldet.

More magazines by this user
Similar magazines