TELEMED Kongsberg mai -13 Helge Ulvestad - Vestre Viken HF

vestreviken.no

TELEMED Kongsberg mai -13 Helge Ulvestad - Vestre Viken HF

Telemedisin ved

SYS IKL:

Telemedisin

ved

Sunnfjord og ytre Sogn

interkommunale legevakt (SYSIKL)

Presentasjon mai -13 for prosjektet

Telemedisin for Kongsberg sjukehus

HUL telemed Kongsberg. 1


Innhald:

Bakgrunn for oppretting av SYSIKL.

Telemedisin i legevakt:

vårt konsept og bruksområder.

Bruk og erfaring så langt

Utfordringar.

Kor står vi i dag. Samhandlingsref. ØHD pl.

HUL – telemed Kongsberg 2


Sentrale føringar

forts.:

Bakgrunn for oppretting av legevaktsamarbeidet

SYSIKL :

Små kommunar, stor vaktbelastning - viktigaste årsak til

problem med å rekruttere fastlegar.

Historisk dårleg dekning av fastlegar i S&Fj.

Undersøkingar på rekruttering i S&Fj i regi av

fylkesmannen og ShDir -> vaktbelastning største årsak

til rekrutteringsproblem.

Etter 4 års drift med 9 kommunar, har 5 av desse gjort

nyrekruttering av fast lege.

HUL telemed Kongsberg 3


Fylkeslegen juni 2011-

rekruttering landsbasis:

Fylkeslegen S&Fj mars 2011: Ubalanse i

oppbygging i helsestellet i Norge:

Perioden 2003-2009:

25% auke i legestillingar på sj hus mot 12% i

kommunane.

Kun 10% av nye legar i siste årskull har valt

kommunehelsetenesta.

Etterslep i forhold til nye oppgåver. Samhandingsreformen.

HUL telemed Kongsberg 4


HUL telemed Kongsberg 5


Sogn og Fjordane fylke:

Oppsplitta av fjordar og fjell.

I LV – samanheng; store avstandar.

Små kommunar 850 – 12 000 innb.

I SYSIKL: variasjon 1300 – 12000 innb.

HUL sept / okt -12.

TELEMED for Værlandet og Balestrand. 6


HUL sept / okt -12.

TELEMED for Værlandet og Balestrand. 7


Avstandar i SYSIKL:

Avstandar i utvida legevaktsdistrikt:

Kommune Transportrute kilometer mrk

Balestrand Fø - Høy - Bal -Vetlefj 124

Høyanger: Fø - Høy 57 tillegg: sørsida sognefj

Fjaler: Fø- Bygst - Dale 60

Hyllestad: Fø - Bygst-Dale-Sørbøvåg 82 tillegg: lokalvegar

Askvoll: Fø-Askvoll 68 tillegg: øyområda

Jølster Fø - Stardalen 62

Førde Fø - Viksdalen 40

Naustdal Fø - Stavang 52

Gaular: Fø - Mjell 57

HUL: telemed Kongsberg 8


SYSIKL - ERFARINGAR frå drifta.

Snart 3 års drift – ingen kjende tilfelle av at

pasient ikkje har fått nødvendig helsehj som

følgje av avstand.

Basert på samarbeid mellom legevakt,

ambulanse, luftambulanse, redningshelikopter.

Lokalt opplevd tryggleik og velferd?

Lokal akseptasjon? (Værlandet, Balestrand.)

Legetilsyn lokal sjukeheim.

HUL telemed Kongsberg 9


Kvalitetssikring forts.:

–tryggleik i distriktet.

Rød respons

Når det hastar.

Lokal ambulanse, Ambulansehelikopter / redningshelikopter.

Grøn respons

Situasjon som kan vente til ordinær kontortid.

God teneste er avhengig av stabil bemanning. Kan rekne

med at fastlegeprinsippet blir betre ivareteke som flg av IKL

og betra rekrutteing.

Gul respons

Pasientar som bør tilsjåast snarleg / treng avklaring.

Uheldig med lang reise som kan vise seg å vere

unødvendig.

Telemedisin viktig tiltak for avklaring av enklare medisinske

situasjonar.

Sjukeheima

HUL telemed Kongsberg 10


Målsetting i avtalen med

kommunane:

enklare tilgang til legevaktslege og

raskare avklaring for pasientar med

stor avstand til legevakta. Dette i tråd

med samhandlingsreforma si målsetting

om enklare tilgang til helsehjelp med bruk

av mindre ressursar.

HUL telemed Kongsberg. 11


- å styrke avgjerdsgrunnlaget ved enklare

lidingar, og såleis avklare om behandling

må settast i verk straks eller kan

vente til lokalt legekontor opnar, om

behandlinga kan gjerast ved hjelp av

lokalt helsepersonell, medisinar og

hjelpemidlar eller om pasienten må

komme til legevakta i Førde.

HUL telemed Kongsberg. 12


Gjennom visuell kontakt og direkte

kommunikasjon, styrke grunnlaget for

rådgjeving til kommunen sitt helsepersonell

knytt til pasienthandsaming i heimesjukepleie

og sjukeheim.

Videokonferanseutstyret kan nyttast til

undervisning og anna kommunikasjon

mellom t. d mellom kommunen og Helse Førde.

Kommunen avgjer sjølv om utstyret kan nyttast

til etatar utanom helse, pleie og omsorg

HUL telemed Kongsberg. 13


Telemedisin:

TELEMEDISIN – ein ’forlenga posisjon’ av

legevakta:

Audiovisuell kontakt - direkte kontakt mellom

legevaktslege og pasient ved hjelp av audiovisuelt

konferanseutstyr.

Kommunkasjon direkte med pasient og ved hjelp av

kvalifisert hjelpepersonell.

Mulegheit for å ta prøvar: hgb, blodsukker, CRP,

urinprøve foruten BT/puls.

Utplassert medisinskap tilhøyrande SYSIKL med

medikament for enklare situasjonar.

Til utprøving: Stetoskop, ekg.

HUL telemed Kongsberg 14


Utstyret:

Kamera/mikrofon.

Skjerm

Kodek

Pc – baserte

løysingar, rimelegare

- men meir

komplisert.

HUL telemed Kongsberg 15


Etablering….

Forankring kommunen: politisk, leiing og

personalrepresentantar.

Orientering og opplæring av personalet.

Formell avtale.

Prosedyrar:

for ansvar inkl medikamenthandtering

for praktisk gjennomføring.

HUL telemed Kongsberg 16


Erfaringar frå bruk av

telemedisin:

Etter to års prosjekt med telemedisin på

Askvoll omsorgssenter og Høyanger

sjukeheim:

Totalt 25 konsultasjonar:

13 behandlingar initiert.

2 vist vidare til fastlege.

3 kalla inn til legevakta.

7 kalla inn til legevakt -> innlagt i sjukehus.

HUL telemed Kongsberg 17


Bruksområde:

Småskader, kutt i hud, mindre traumer

Bitt av dyr, vurdering, vaksine

Hudutslett,

Vurdering av allmentilstand ved ulike

situasjonar.

Lettare infeksjonstilstandar

Eldre ved sjukeheim / heimesjukepleie

Barn m feber- nokre tilfelle.

HUL telemed Kongsberg 18


Statistikk frå legevakta – relevante situasjonar

Spm. om medisinsk beh.

Urinvegsinfeksjon

Kutt i huden

Feber

Hoste

Uspesifikke magesmerter

Antal

Øvre luftvegsinfeksjon

Øyrebetennelse

Halslidelse

Sårskade hud

0 50 100 150 200 250 300

HUL sept / okt -12.

TELEMED Kongsberg 19


Gitte pasientgrupper kan du 1 avklare

ukomplisert situasjon eller 2. initiere beh

utan den visuelle kontakt.

Støttefunksjonar: Stix, hb, glucose, CRP,

BT/puls. Kvalifisert helsepers lokalt.

Initiere beh på UVI.

Andre vurderingar der telefon kan støttast av

us nemnt over.

Fylkeslegen: medikamenthandtering.

HUL telemed Kongsberg 20


Utfordringar:

Tryggleik for legane i forhold til sikker

diagnose.

Sjå verdien av telemedisin – vilje til

utprøving.

Lv-sentral på AMK – avstand til legevakt.

Prioritering av fokus i traval kvardag.

HUL telemed Kongsberg 21


Andre mulegheiter

med utstyr.:

ANDRE RELEVANTE BRUKSOMRÅDE FOR

TELEMEDISIN:

1. Undervisning, møter.

Mål FSS: Fast database / bibliotek for video.

Faste undervisningsseansar frå FSS med høve å

drøfte faglege tema.

Ordinær møteverksemd mot sjukehus, kommunar,

andre. NB Seevia – katalogen.

2. Akuttplassar i sjukeheim (??)

Akutt pleie / causa sos - behov for legevurdering.

Usikker

HUL

situasjon

telemed Kongsberg.

for eldre – bør inn til vurdering. 22


Begrensingar med telemedisin.

I praksis relativt sjeldan brukt. Eksempel

Finnmark – direkte legekontakt.

Kor ofte gir det meir info enn rein tlf konferanse.

Eignar seg for lettare problemstillingar – men

legevakt har mange lettare problemstillingar.

Må sikre enkel oppkopling – komplisert ‘knotting’

medfører at det ikkje vert brukt

Telemedisin må vurderast som eit SUPPLEMENT

men ikkje hovedelement i helsetenesta generelt.

HUL telemed Kongsberg 23


Økonomi:

ØKONOMI –v/ iverksetting:

Utstyr.

Implementering

Vidare orientering, motivering, forankring

Opplæring

Drift – vedlikehald.

Statleg stønad gjennom fylkesmann /

fylkeslegen. ‘RUP – midlar’ – så langt ingen

investeringskostn ved kommunane.

HUL telemed Kongsberg 24


Økonomi ved drift:

Legevakta dekkjer medisinkostnader. Betaling

ved konsultasjon.

Evt tekniske kostnader – der utstyret står.

Legehonorar som ved telefonkonsultasjon –

legevakta dekkjer differanse. (Staten: sparer

store transport- og evt. ambulanseutg, men

ingen kopling til takstar så langt.)

HUL telemed Kongsberg 25


UTFORDRINGAR I KOMMUNANE :

Lokale?

Personell – helse- og omsorgstenesta.

Medkamenthandtering – i samsv m retn liner.

Umiddelbar medkamentering v/ lokalt medikamentlager

Vidare medikamentering – resept, utsending frå apotek

Tausheitsplikt

Pasienten skal samtykke i å ha nokon med under

konsultasjon (sjukeheim; presumtivt samtykke?)

HUL telemed Kongsberg 26


Legevakta – samh reform.

Planarbeid på gang for etablering av ØHD

plassar (7-10) i Førde. Sys + 3 komm – tot 12?

Samtidig: oppgradert lv – overtak av lv sentral.

Telemedisin ikkje relevant her – nær plassering

til sjukehuset.

Motsatt ved Lærdal LMS – avstand til Fø –

telemedisin aktuelt.

HUL telemed Kongsberg 27


Lv-

Øhd?

Fredet parkområde

More magazines by this user
Similar magazines