Stortingsvalget 1965. Hefte II Oversikt - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Stortingsvalget 1965. Hefte II Oversikt - Statistisk sentralbyrå

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 199

STORTINGSVALGET

1965

HEFTE II

OVERSIKT

STORTING ELECTIONS

1965

Volume II

General Survey

STATISTISK SENTRALBYRÅ

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OSLO 1966


Tidligere utkommet.

Statistik vedkommende Valgmandsvalgene og Stortingsvalgene 1815-1885:

NOS III 219, 1888: Medd. fra det Statist. Centralbureau 7, 1889, suppl. 2, 1891:

Medd. fra det Statist. Centralbureau 10, 1891, suppl. 2, 1894 III 245, 1897 III

306, 1900 IV 25, 1903 IV 109.

Stortingsvalget 1906 NOS V 49, 1909 V 128, 1912 V 189, 1915 VI 65, 1918

VI 150, 1921 VII 66, 1924 VII 176, 1927 VIII 69, 1930 VIII 157, 1933 IX 26,

1936 IX 107, 1945 X 132, 1949 XI 13, 1953 XI 180, 1957 XI 299, 1961 XII 68,

1961 A 126.

Stortingsvalget 1965 I NOS A 134.

MARIENDALS BOKTRYKKERI A/S, GJØVIK


Forord

I denne publikasjonen er det foretatt en analyse av resultatene fra stortingsvalget

1965. Opplegget til analysen er stort sett det samme som for stortingsvalget

1961 og bygger på et samarbeid med Chr. Michelsens Institutt og Institutt

for Samfunnsforskning.

Som tillegg til oversikten er tatt inn de offisielle valglister ved stortingsvalget

i 1965.

Detaljerte talloppgaver fra stortingsvalget er offentliggjort i Stortingsvalget

1965, hefte I (NOS A 134).

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 1. juni 1966.

Petter Jakob Bjerve

Gerd Skoe Lettenstrom


Preface

This publication contains a survey of the results of the Storting elections 1965.

The survey appears in approximately the same form as the survey of the 1961

elections and has been prepared in co-operation with Chr. Michelsen's Institute

and the Institute for Social Research.

The official election lists are given as a supplement to the survey.

Detailed figures from the 1965 elections have been published in Storting Elections

1965, Volume I (NOS A 134).

Central Bureau of Statistics, Oslo, 1 June 1966.

Petter Jakob Bjerve

Gerd Skoe Lettenstrom


Innhold

Oversikt

Side

I. Innledning 7

II. Valgdistrikter, valgsogn og stemmesteder 7

1. Valgdistrikter og representasjon 7

2. Valgsogn og stemmesteder 8

III. Stemmeberettigede 13

IV. Valgdeltakingen 16

1. Deltakingen i 1965 16

2. Endringer i valgdeltakingen 1961-1965 24

3. Valgdeltakingen i områder med 2-dagers valg 25

V. Forhåndsstemmer og forkastede stemmer 29

1. Forhåndsstemmegiving 29

2. Forkasting av stammer 29

VI. Stemmefordelingen 31

1. Fordelingen etter parti i 1965 31

2. Fordelingen etter parti og kommunetype m.v. 32

3. Endringene 1961-1965 37

VII. Mandatfordelingen 38

1. Fordelingen etter parti i 1965 38

2. Endringene 1961-1965 42

3. Fordelingen av siste mandat 43

4. Ulike fordelingsmetoder 44

VIII. Kandidatene ved valget i 1965 45

1. Fordelingen etter kjønn, parti og kommunetype 45

2. Fordelingen etter alder 49

3. Fordelingen etter yrke og parti 50

4. Fordelingen etter lokalpolitisk virksomhet i valgåret 52

Sammendrag på engelsk 53

Vedlegg

De offisielle valglister i 1965 54

Standardtegn

. Tall kan ikke forekomme

- Null

0,0 Mindre enn en halv av den brukte enhet


Contents

General survey

Page

I. Introduction 7

II. Electoral districts (counties), electoral parishes (municipalities) and polling

districts 7

1. Electoral districts and seats 7

2. Electoral parishes and polling districts 8

III. Persons entitled to vote 13

IV. Participation 16

1. Participation in 1965 16

2. Changes in participation 1961-1965 24

3. Participation in districts with 2 days election 25

V. Votes cast in advance, and votes rejected 29

1. Voting in advance 29

2. Rejected votes 29

VI. Distribution of votes cast 31

1. Distribution by party in 1965 31

2. Distribution by party and type of municipality etc 32

3. Changes 1961-1965 37

VII. Distribution of elected members 38

1. Distribution by party in 1965 38

2. Changes 1961-1965 42

3. Distribution of last seat 43

4. Methods of distribution 44

VIII. Candidates at the election in 1965 45

1. Distribution by sex, party and type of municipality 45

2. Distribution by age 49

3. Distribution by occupation and party 50

4. Distribution by activity in local politics 52

English summary 53

Appendix

The official election-lists in 1965 54

Explanation of Symbols

. Category not applicable

– Nil

0,0 Less than half of unit employed


Oversikt

I. Innledning.

På grunnlag av valgresultatene fra stortingsvalget i 1961 ble det utarbeidd en

analytisk oversikt, som blant annet tok sikte på å vise valgdeltaking, stemmefordeling

og mandatfordeling i ulike typer av kommuner. Grupperingen etter

kommunetype bygde på en standard fastlagt ved folketellingen 1960 ut fra data

om tettbygdhet og yrkesstruktur. For hele landet og for bygder og byer ble det

dessuten foretatt sammenlikninger med tidligere valg.

I dette oversiktshefte har en stort sett fulgt opplegget fra 1961. I tidsrommet

1961-1965 ble det imidlertid gjennomført en rekke endringer i kommuneinndelingen,

slik at grupperingen etter kommunetype måtte revideres i samsvar med

kommunegrensene pr. 1. januar 1965. Av den grunn kan ikke valgresultatene fra

1961 og 1965 sammenliknes uten videre. En oversikt over endringene for hver

kommunetype er gitt i avsnitt II.

Ved lov av 9. april 1965 ble det bestemt at valgting til kåring av stortingsrepresentanter

skal holdes på to dager, og dagene fastsettes til en søndag og den

etterfølgende mandag. Ved kongelig resolusjon av samme dato ble dagene for

valget i 1965 fastsatt til søndag 12. og mandag 13. september. Loven gir imidlertid

distriktsvalgstyret adgang til å frita en kommune for å holde valg også søndag.

Videre kan valgstyret i kommuner med 2-dagers valg fastsette at et eller flere

valglokaler ikke skal holdes åpne søndag.

Detaljerte opplysninger om de kommuner eller deler av kommuner som hadde

2-dagers valg er gitt i Stortingsvalget 1965, hefte I. I denne oversikten er det

gjort forsøk på å vise den eventuelle virkning som overgangen til 2-dagers valg

kan ha hatt på valgdeltakingen.

På samme måte som i 1961 har en tatt med en særskilt oversikt over hvor

mange valgstyrer som benyttet adgangen til å foreta kretsvis opptelling av stemmene.

Valgdistrikter, valgsogn og stemmesteder.

1. Valgdistrikter og representasjon.

Etter grunnlovsvedtak av 26. november 1952 utgjør hvert fylke med sine byer

et valgdistrikt, og for hvert valgdistrikt skal det velges et bestemt antall stortingsrepresentanter.

Fordelingen av de i alt 150 representanter mellom valgdistriktene

ble fastsatt på grunnlag av folketallet, men med vesentlige justeringer ut fra

distriktsvise hensyn. Denne justeringen forte til at Oslo, Akershus og Østfold til


8

sammen fikk redusert sitt representanttall med 10. Derimot fikk fylkene i Agder

og på Vestlandet sammen et tillegg på 5 representanter, og fylkene i Trøndelag

og Nord-Norge i alt 5 i tillegg.

Tabell 1 viser den faktiske fordelingen av representantene på valgdistrikter.

Til sammenlikning har en regnet ut hvordan fordelingen ville vært etter folkemengden

i henholdsvis 1952 da fordelingen ble fastsatt, og i 1965.

En sammenlikning av tallene for 1952 og 1965 viser virkningen av den ulike

folketilvekst i fylkene. For Buskerud gjelder beregningen for 1965 de nye grensene

fra 1964, da Skoger ble overfort fra Vestfold til Buskerud.

Tabell 1. Faktisk og beregnet mandattall etter fylke.

Actual and calculated number of seats by county.

Fylke County

Faktisk

mandattall

Actual number

of seats

Beregnet mandattall etter folkemengden

Calculated number of seats on the basis

of population

1952 1965

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

8 9 8

7 , 9 11

13 20 19

8 8 7

7 7 7

7 7 8

7 7 7

6 6 6

4 3 3

5 4 5

10 10 10

10 9 9

5 5 5

5 4 4

10 9 9

10 9 9

6 • 5 5

12 10 10

6 6 5

4 3 3

I alt Total 150 150 150

2. Valgsogn og stemmesteder.

Ved stortingsvalget i 1965 var det i alt 466 valgsogn, mot 731 i 1961. Grensene

for valgsognene faller sammen med kommunegrensene, og nedgangen i tallet på

valgsogn skyldes den omfattende revisjon av kommuneinndelingen i dette tidsrommet.

Av de 466 kommuner i 1965 var 47 byer, mot 62 i 1961. En oversikt over

tallet på valgsogn i hvert valgdistrikt med fordeling etter tallet på personer med

stemmerett viser at det i 1965 var 46 valgsogn med under 1000 stemmeberettigede,

mens tilsvarende tall i 1961 var 187. Relativt sett utgjorde slike valgsogn 26

prosent av alle valgsogn i 1961, i 1965 bare om lag 10 prosent. Sammenslåingen.

av kommuner førte videre til at tallet på valgsogn med over 4000 stemmeberettigede

økte fra 116 i 1961 til 151 i 1965.-

9

Tabell 2. Kommuner etter tallet på stemmeberettigede. Municipalities

by number of persons entitled to vote.

Fylke County

Kommuner

Municipalities

Stemmeberettigede

i alt

i 1000

Persons

entitled

to vote,

1000

1965

Østfold 27 137

Akershus 25 171

Oslo 1 349

Hedmark 24 117

Oppland 26 110

Buskerud 20 126

Vestfold 22 107

Telemark 18 102

Aust-Agder 25 51

Vest-Agder 15 72

Rogaland 26 155

Hordaland 36 144

Bergen 1 80

Sogn og Fjordane . . 25 64

More og Romsdal . . . 36 134

Sør-Trøndelag 26 143

Nord-Trøndelag . . . 24 73

Nordland 45 149

Troms 24 80

Finnmark 20 43

Under

500

Kommuner etter tallet på stemmeberettigede

500—

999

1000—

1499

1500—

1999

2000—

2999

1 2 1 4 4

- 1 3 3

— — —

- 1 4 1 3

2 6 4

- 3 2 5

2 4 2

- 1 3 1 6

5 1 5 6 1

- 3 2 1 3

3 1 2 4 4

1 4 4 4 6

— — — —

- 1 5 4 7

- 1 4 5 12

- 3 5 1 4

2 4 3 4 4

2 2 9 9 6

- 2 4 7 6

- 2 9 2 2

3000—

3999

4000—

4999

5000—

7999

8000

og

over

- 3 8 4

4 4 5 5

- — — 1

3 4 3 5

6 3 2 3

1 1 1 7

3 5 1 5

- 1 3 3

5 1 1

1 1 3 1

4 2 2 4

4 4 6 3

1

4 4 — —

3 5 2 4

8 2 2 1

2

3 2

4 3 7 3

- 2 1 2

3

'2

I alt Total 1965 466 2 407 14 32 69 63 82 55 45 52 54

I alt 1961 731 2 340 55 132 152 109 108 59 28 44 44

Tallet på stemmekretser eller stemmesteder ble redusert fra 6 221 ved valget

i 1961 til 5 934 i 1965. Det var således en nedgang på 287 stemmesteder, mens

nedgangen i valgsogn var 265.

I 1961 var det i alt 52 valgsogn som hadde ett stemmested. Ved valget i 1965

var tallet redusert til 11, og de aller fleste valgsogn hadde derfor 2 eller flere

stemmesteder i 1965.

Ved stortingsvalget i 1961 var det for første gang adgang til å foreta en foreløpig

opptelling av stemmene for et eller flere stemmesteder i et valgsogn. Betingelsen

for slik opptelling er at hver del som blir telt for seg har minst 1 000 navn

i manntallet, og at de deler av manntallet som gjelder de øvrige stemmesteder til

sammen inneholder minst 1 000 navn.

I 1961 ble det foretatt særskilte opptellinger i 22 valgsogn, og de gjaldt i alt

163 opptellingsområder. Med de mange kommunesammenslåinger i årene mellom

1961 og 1965 skulle en ventet en betydelig øking i tallet på valgsogn med særskilte

opptellinger. Det ser imidlertid ikke ut til at størrelsen av kommunene i seg selv

betyr noe for valgstyrenes innstilling til spørsmålet om foreløpige opptellinger.

Trass i at tallet på kommuner med minst 5 000 stemmeberettigede økte fra 88 i

1961 til 106 i 1965, ble særskilte opptellinger bare foretatt i 19 valgsogn i 1965 og

omfattet i alt 195 opptellingsområder. Sett i forhold til tallet på valgsogn utgjorde

de med særskilte opptellinger 4 prosent i 1965, mot 3 prosent i 1961.


10

Tabell 3. Stemmekretser m.v. i de enkelte fylker. Polling districts etc.

by county.

Fylke County

Stemmekretser 1965

Polling districts

Endring

Change

1961—

1965

Særskilt opptelling av

stemmene

Separate counting of votes

Kommuner

Municipalit.

Områder

Districts

Kommuner

med bare

en stemmekrete

I alt Bygder Byer

Total Rur. distr. Towns 19611 1965 1961 11965 196111965

Østfold 206 185 21 3 2 1 6 1 1 —

Akershus 198 198 . — 1 3 2 20 18 2 —

Oslo 82 . 82 3 1 1 71 74 — —

Hedmark 345 314 31 — 3 2 2 2 4 1 —

Oppland 297 266 31 — 8 — — — — 2 —

Buskerud 226 159 67 — 21 1 — 2 — — —

Vestfold 141 126 15 — 10 2 1 10 4 7 4

Telemark 297 230 67 — 15 — — — — 4 —

Aust-Agder 214 196 18 — 16 — — 3 1

Vest-Agder 286 190 96 — 31 1 2 5 12 3 —

Rogaland 337 263 74 — 15 4 1 16 18 6 2

Hordaland 521 521 --20 1 3 1 15 — 1

Bergen 20 . 20 . 2 1 1 18 19 — —

Sogn og Fjordane • • • 440 406 34 — 23 — — — — 1

More og Romsdal . . • • 480 448 32 — 23 — — — — 2 —

Sør-Trøndelag 346 313 33 — 13 3 3 11 25 3 —

Nord-Trøndelag . . . 248 209 39 — 21 .... ..... ..... — 5 —

Nordland 661 654 7 — 31 1 1 1 1 7 2

Troms 398 328 70 — 27 — 1 — 4 2 —

Finnmark 191 177 14 — 11 — — — — 3 1

I alt Total 5 934 5 183 751 —287 22 19 163 195 52 11

Municipalities with only one polling district.

På samme måte som for valget i 1961 har en foretatt en gruppering av kommunene

i 1965 etter type, fastsatt på grunnlag av bosettings- og yrkesstrukturen

ved folketellingen 1960. Nærmere opplysninger om de kriterier som ble nyttet, er

gitt i oversikten for 1961 (NOS A 126).

På grunn av endringer i kommuneinndelingen etter 1960 har en i mange tilfelle

måttet foreta en korrigering av typene etter de nye grensene. I de tilfelle

endringene har omfattet deler av kommuner har en måttet bygge på folketellingsdata

for tellingskretser innenfor kommunene. Oppdelingen på kjøpsteder og

ladesteder i 1961 faller bort for 1965, da alle tidligere ladesteder er blitt slått

sammen med et eller flere herreder. For de nye kommunene er det så bare fastsatt

status som herred eller by.

Endringene i tallet på kommuner i de enkelte kommunetyper var følgende:

1961 1965

Spredt bebygde kommuner

Fiskerikommuner 54 34

Jordbruks- og skogbrukskommuner 182 101

Andre spredt bebygde kommuner 332 215

I alt 568 350


11

Tett bebygde kommuner

Forstadskommuner 40 24

Industrikommuner 28 22

Andre tett bebygde kommuner 33 23

I alt 101 69

Byer 62 47

Kommuner i alt 731 466

Tallet på stemmekretser eller stemmesteder vil naturlig avhenge av folkemengdens

størrelse, men også av bosettingsstrukturen. For å belyse dette forhold

er det foretatt en oppdeling av tallet på valgsogn (kommuner) etter type, tallet

på stemmeberettigede og tallet på stemmesteder (se tabell 4).

Selv om det i enkelte av gruppene er svært få kommuner, er det en tydelig

tendens til at det for samme størrelsesgruppe med hensyn til stemmeberettigede

er gjennomsnittlig flere stemmesteder i spredt bebygde enn i tett bebygde kommuner.

I spredt bebygde kommuner med under 3 000 stemmeberettigede var det

f. eks. gjennomsnittlig 10-11 stemmesteder, og for de med minst 5 000 stemmeberettigede

var gjennomsnittet over 20. De tilsvarende gjennomsnittstall for tett

bebygde kommuner var henholdsvis under 8 og under 18. For alle kommuner

under ett var det i 1965 gjennomsnittlig 13 stemmesteder pr. kommune.


12

Tabell 4. Kommunene etter stemmekretser, stemmeberettigede og

kommunetype. 1965. Municipalities by number of polling

districts, persons entitled to vote, and type of municipality.

Kommunetype

Type of

municipality

Stemmeberettigede

Persons

entitled

to vote

Kommuner etter stemmekretser

Municipalities by polling districts

Under

5 5-10 11-15 16-20 21-24 25

og

over

Kommuner

Municipalities

Stemmakretser

i

gj.snitt pr.

kommune

Average

number

of polling

districts

I Spredt bebygde

kommuner

Sparsely populated

municipalities

Fiskerikommuner Under 3000.. 31 6 8 10 6 1 — 11

3000-4999.. 3 — — 1 1 1 23

Jordbruks- og Under 3000 . . 90 8 47 21 10 1 3 10

skogbruks- 3000-4999.. 9 — 1 2 1 3 2 19

kommuner 5000 og over 2 — — — 1 1 26

Andre spredt Under 3000.. 122 12 58 31 14 5 2 11

bebygde 3000-4999.. 61 — 16 19 16 5 5 15

kommuner 5000 og over 32 — 5 6 6 5 10 21

II Tett bebygde

kommuner

Densely populated

municipalities

Forstads- Under 3000.. 1 1 — — — — — 3

kommuner 3000-4999 . . 5 2 3 — — — — 5

5000 og over 18 1 10 3 3 1 — 11

Industri- Under 3000.. 4 1 2 1 — — — 8

kommuner 3000-4999.. 8 — 5 1 2 — 11

5000 og over 10 — 2 3 3 2 — 15

Andre tett Under 3000 . . 9 3 5 1 — 7

bebygde 3000-4999.. 7 — 4 2 1 — — 11

kommuner 5000 og over 7 — 1 2 1 3 — 18

III Byer Under 3000.. 3 2 1 — — — — 2

Towns 3000-4999 . . 7 2 2 1 — 1 1 13

5000 og over 37 8 5 4 6 6 8 18

Riket Under 3000.. 260 33 121 64 30 7 5 10

The whole country 3000-4999.. 100 4 31 25 21 10 9 14

5000 og over 106 9 23 18 19 18 19 17

I alt Total 466 46 175 107 70 35 33 13

Fiskerikommuner -= Fishing municipalities. Jordbruks- og skogbrukskommuner Agricultural

and forestry mun. Andre spredt bebygde kommuner -= Other sparsely populated mun. Forstadskommuner

Suburban mun. Industrikommuner ---- Industrial milli . Andre tett bebygde kommuner

— Other densely populated mun.


13

III. Stemmeberettigede.

Rett til å stemme ved stortingsvalg har alle norske menn og kvinner som har

fylt 21 år, og som har vært bosatt og har oppholdt seg i landet de siste 5 år.

Videre er betingelsen at vedkommende ikke har tapt sin stemmerett etter bestemmelsene

i grunnlovens § 53.

I valgmanntallet for de tre siste valgene er bare ført opp de personer som

hadde rett til å stemme ved det forestående valg. Ved stortingsvalget i 1965 var

tallet på personer med stemmerett i alt 2406866. Fra 1961 til 1965 økte tallet på

stemmeberettigede med vel 66000, mens økingen fra 1957 til 1961 var 42000.

Hvis en ser på størrelsen av de årsklasser som nådde stemmerettsalderen, dvs , de

nye stemmeberettigede, utgjorde disse om lag 200000 i 1965, mot 170 000 i 1961.

Tabe115. Stemmeberettigede ved stortingsvalgene. Persons entitled to vote.

Valgår Year

Riket

The whole

country

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

Pr. 1000 innbyggere

Per 1000 population

Riket I Bygder I Byer

1957 2 298 376 1 512 989 785 387 660,9 640,5 704,0

1961 2 340 495 1 542 638 797 857 651,1 631,5 692,6

1965 2 406 866 1 381 326 1 025 540 649,1 630,5 676,0

Tabell 6. Stemmeberettigede i prosent av folkemengden og stemmeberettigede

kvinner pr. 1 000 menn. 1965. Persons entitled to

vote as percentage of population; females entitled to vote

per 1000 males.

Fylke County

Folkemengden

1/1 1965

Population

Stemmeberettigede Persons entitled to vote

Prosent av

folkemengden

Percentage

of population

Kvinner pr. 1000 menn

Females per 1000 males

I alt

Bygder II Byer

980 Østfold 209 114 65,71 1 027

1 111

Akershus 266 414 64,16 1 006 1 006

Oslo 483 196 72,17 1 224 • 1 224

Hedmark 177 249 66,13 975 956 1 082

Oppland 167 456 65,77 993 961 1 087

Buskerud 189 184 66,68 1 019 977 1 064

Vestfold 164 604 65,16 1 057 1 025 1 129

Telemark 153 860 66,14 1 008 973 1 037

Aust-Agder 77 658 65,04 1 027 988 1 141

Vest-Agder 114 016 62,93 1 052 984 1 085

Rogaland 249 438 62,06 1 034 932 1 114

Hordaland 236 100 61,12 1 009 1 009

Bergen 117 290 68,04 1 230 • 1 230

Sogn og Fjordane 100 890 63,13 948 949 933

More og Romsdal 216 522 61,75 1 028 975 1 192

Sør-Trøndelag 219 245 65,27 1 041 952 1 130

Nord-Trøndelag 116 774 62,10 973 965 994

Nordland 243 507 61,36 951 933 1 105

Troms 130 861 61,43 960 934 1 001

Finnmark 74 589 58,00 883 865 946

I alt Total 3 707 967 64,91 1 041 970 1 144


14

Tendensen til øking i tallet på nye stemmeberettigede har sammenheng med at

fødselstallet i perioden 1941-1944 var betydelig større enn i årene 1937-1940.

Sett i forhold til den totale folkemengde utgjorde tallet på stemmeberettigede

i 1965 om lag 65 prosent. Relativt sett var det flere stemmeberettigede i byene

enn i bygdene, henholdsvis 68 og 63 prosent.

For de enkelte valgdistrikter (fylker) varierte andelen med stemmerett fra,

58 prosent i Finnmark til 72 prosent i Oslo (se tabell 6). Fylkesvariasjonene henger

sammen med ulikheter i aldersfordelingen. Mens f. eks. Finnmark har en

storre prosentdel under 21 år enn de andre fylkene, er det motsatte tilfelle for

Oslo. For de øvrige fylkene varierte prosenttallet for stemmeberettigede mellom

61 og 68.

Av de stemmeberettigede ved valget i 1965 var 51 prosent kvinner og 49

prosent menn. For de enkelte fylker var det stort sett overskott av kvinner blant

de stemmeberettigede i byene, men underskott i bygdene. Bare i Akershus, Vestfold

og Hordaland hadde også bygdene flere stemmeberettigede kvinner enn menn.

En oppdeling av kommunene etter type viser at foruten byene hadde for

stadskommunene overskott av kvinner blant de stemmeberettigede, men i de

andre kommunetyper, og da seerlig i fiskerikommuner og i jordbruks- og skogbrukskommuner,

var det overskott av menn.

Tabell 7. Stemmeberettigede etter kjønn og kommunetype. 1965.

Persons entitled to vote by sex and type of municipality.

Kommunetype'

Kommuner

Stemmeberettigede

Persons entitled to vote

I alt Menn

Total Males

Kvinner

Females

Prosent

Percentages

I alt Menn I Kvinner

Fiskerikommuner

Jordbruks- og skogbrukskommuner

34 55 251 29 152 26 099 100,0 52,8 47,2

Andre spredt bebygde

101 174 874 91 209 83 665 100,0 52,2 47,8

kommuner 215 715 112 362 758 352 354 100,0 50,7 49,3

Forstadskommuner 24 234 783 115 878 118 905 100,0 49,4 50,6

Industrikommuner 22 113 419 57 589 55 830 100,0 50,8 49,2

Andre tett bebygde

kommuner

Byer

23 87 887 44 447 43 440 100,0 50,6 49,4

47 1 025 540 478 372 547 168 100,0 46,6 53,4

I alt Total 466 2 406 866 1 179 405 1 227 461 100,0 49,0 51,0

For English translation see table 4.


15

Tabell 8. Stemmeberettigede og avgitte stemmer etter kjønn. Persons

entitled to vote and votes cast by sex.

År

Year

I alt Menn

Total Males

Kvinner

Females

Riket The whole country

Effektivt stemmeberettigede

Avgitte stemmer

Effektivt stemmeberettigede

Avgitte stemmer

Effektivt stemmeberettigede

Avgitte stemmer

Effektivt stemmeberettigede

Avgitte stemmer

Effektivt stemmeberettigede

Avgitte stemmer

Effektivt stemmeberettigede

Avgitte stemmer

Effektivt stemmeberettigede

Avgitte stammer

1936

1945

1949

1953

1957

1961

1965

1 741 905

1 463 468

1 961 977

1 498 194

2 159 065

1 770 897

2 256 799

1 790 331

2 298 376

1 800 155

2 340 495

1 850 548

2 406 866

2 056 091

832 828

729 949

954 282

763 210

1 046 685

892 849

1 102 104

904 633

1 125 896

905 392

1 146 661

927 698

1 179 405

1 024 072

909 077

733 519

1 007 695

734 984

1 112 380

878 048

1 154 695

885 698

1 172 480

894 763

1 193 834

922 850

1 227 461

1 032 019

Bygder Rural districts

Effektivt stemmeberettigede

Avgitte stemmer

Effektivt stemmeberettigede

Avgitte stammer

Effektivt stemmeberettigede

Avgitte stemmer

Effektivt stemmeberettigede

Avgitte stemmer

Effektivt stemmeberettigede

Avgitte stemmer

Effektivt stemmeberettigede

Avgitte stemmer

Effektivt stemmeberettigede

Avgitte stammer

1936

1945

1949

1953

1957

1961

1965

1 196 053

985 621

1 371 278

1 012 632

1 415 518

1 127 568

1 479 687

1 137 748

1 512 989

1 153 316

1 542 638

1 191 195

1 381 326

1 162 693

593 672

516 522

690 062

542 056

713 320

599 513

750 466

605 811

769 170

609 185

783 469

625 523

701 033

603 982

602 381

469 099

681 216

470 576

702 198

528 055

729 221

531 937

743 819

544 131

759 169

565 672

680 293

558 711

Byer Towns

545 Effektivt stemmeberettigede 852 239 156 306 696

477,847 Avgitte stemmer

1936

213 427 264 420

Effektivt stemmeberettigede

59'0 699 264 220 326 479

Avgitte stemmer

1945

485 562 221 154 264 408

Effektivt stemmeberettigede

743 547 333 365 410 182

Avgitte stemmer

1949

643 329 293 336 349 993

Effektivt stemmeberettigede

777 112 351 638 425 474

Avgitte stemmer

1953

652 583 298 822 353 761

Effektivt stemmeberettigede

785 387 356 726 428 661

Avgitte stemmer

1957

646 839 296 207 350 632

Effektivt stemmeberettigede

797 857 363 192 434 665

Avgitte stammer

1961

659 353 302 175 357 178

Effektivt stemmeberettigede

1 025 540 478 372 547 168

Avgitte stemmer

1965

893 398 420 090 473 308


16

IV. Valgdeltakingen.

1. Deltakingen i 1965.

Ved stortingsvalget i 1965 ble det avgitt i alt 2 056 091 stemmer, som svarte

til en valgdeltaking på 85,4 prosent. Dette var en betydelig større deltaking enn

ved noen av de tre foregående stortingsvalg, og den oversteg også valget i 1936,

da deltakingen var 84 prosent.

Valgdeltakingen var som vanlig stone for menn enn for kvinner, henholdsvis

om lag 87 og 84 prosent i 1965.

Etter de administrative grensene hadde byene i 1965 en valgdeltaking på vel

87 prosent og bygdene vel 84 prosent. Den større deltaking for menn gjaldt både

bygder og byer, men forskjellen var langt mindre i byene enn i bygdene.

En oversikt over valgdeltakingen i de enkelte valgdistrikter (se tabell 16)

viser at det i likhet med tidligere år var størst deltaking på Østlandet, regnet fra

Østfold til og med Telemark. Alle disse fylkene hadde i 1965 større valgdeltaking

enn noe fylke ellers. Størst var deltakingen i Østfold med 90 prosent, men variasjonen

mellom Østlandsfylkene var ikke særlig stor. I Nord-Norge var valgdeltakingen

relativt liten, og Troms lå lavest med en deltaking på under 75 prosent.

Bortsett fra de tre nordligste fylkene var det bare Sogn og Fjordane som hadde

en deltakingsprosent under 80.

De regionale forskjeller har trolig sammenheng med både bosettingsstruktur

og næringsstruktur. I oversikten for 1961 ble det påvist at særlig næringsstrukturen

har betydning for valgdeltakingen. For 1965 har en også regnet ut valgdeltakingen

merskilt for de enkelte kommunetyper (se tabell 10).

Trass i de mange kommunesammenslåinger som har ført til overføringer mellom

typene, viste også valget i 1965 at deltakingen var lavere i spredt bebygde

enn i tett bebygde kommuner. Lavest lå fiskerikommunene med en valgdeltaking

på under 75 prosent. Også i jordbruks- og skogbrukskommunene var det relativt

liten valgdeltaking. Blant de tett bebygde kommunene hadde forstadskommunene

størst valgdeltaking, vel 88 prosent. Industrikommunene lå også på et høyt nivå.

For de andre spredt bebygde og andre tett bebygde kommuner var det derimot

ingen særlig forskjell, og deltakingen var til og med litt større i andre spredt

bebygde enn i andre tett bebygde kommuner. Innenfor disse to samlegruppene

fant en i likhet med i 1961 at de kommuner som hadde en relativt stor del av

yrkesbefolkningen sysselsatt i fiske og fangst, hadde en betydelig mindre valgdeltaking

enn de andre kommunene. I gruppen andre spredt bebygde kommuner

hadde de med minst 20 prosent yrkesaktive i fiske og fangst en deltakingsprosent

på 76, mens den i resten av kommunene la på nærmere 85.

Tabell 9. Valgdeltaking i prosent. Percentage poll.

Valgår

Year

Riket Bygder Byer

I alt 1 Menn Kvinner I alt Menn (Kvinner I alt 1 Menn kvinner

1936 . . . 84,02 87,65 80,69 82,41 87,00 77,87 87,54 89,24 86,22

1945 . . . 76,36 79,98 72,94 73,85 78,55 69,08 82,20 83,70 80,99

1949 . . . 82,02 85,30 78,93 79,66 84,05 75,20 86,52 87,99 85,33

1953 . . . 79,33 82,08 76,70 76,89 80,72 72,95 83,98 84,98 83,15

1957 . . . 78,32 80,42 76,31 76,23 79,20 73,15 82,36 83,03 81,80

1961 . . . 79,07 80,90 77,30 77,22 79,84 74,51 82,64 83,20 82,17

1965 . . . 85,43 86,83 84,08 84,17 86,16 82,13 87,11 87,82 86,50


17

Tabell 10. Avgitte stemmer og prosentvis valgdeltaking etter kjønn

og kommunetype. Votes cast and percentage poll by sex

and type of municipality.

Kommunetypel

Avgitte stemmer

Votes cast

I ah Menn

Kvinner

Valgdeltaking i prosent

Percentage poll

I alt rienn Kvinner 1 I alt

1961

I Spredt bebygde

kommuner

Fiskerikommuner .. 41 150 22 600 18 550 74,5 77,5 71,1 63,8

Jordbruks- og skogbrukskommuner

. 144 440 77 660 66 780 82,6 85,1 79,8 74,9

Andre spredt bebygde

kommuner . . . 598 873 312 477 286 396 83,7 86,1 81,3 76,9

I alt 784 463 412 737 371 726 83,0 85,4 80,4 75,6

II Tett bebygde

kommuner

Forstadskommuner. 207 654 103 267 104 387 88,4 89,1 87,8 81,1

Industrikommuner 97 794 50 666 47 128 86,2 88,0 84,4 81,1

Andre tett bebygde

kommuner 72 782 37 312 35 470 82,8 83,9 81,7 75,3

I alt 378 230 191 245 186 985 86,7 87,8 85,7 80,1

III Byer 893 398 420 090 473 308 87,1 87,8 86,5 82,6

Riket 2 056 091 1 024 072 1 032 019 85,4 86,8 84,1 79,1

For English translation see table 4.

For å vise valgdeltakingens sammenheng med bosettingsstrukturen har en

regnet ut deltakingen for kommunene i hvert fylke etter graden av tettbygdhet.

Grupperingen bygger på oppgavene over hussamlinger i kommunene ved folketellingen

i 1960, og med justering etter de mest detaljerte oppgavene i de tilfelle

kommuner er blitt delt opp etter 1960.

For landet som helhet og for de fleste fylkene er det en tendens til at valgdeltakingen

øker med graden av tett bebyggelse. I noen fylker var imidlertid

forskjellen mellom de tre tetthetsgruppene så liten at bosettingsstrukturen neppe

alene kan sies å påvirke valgdeltakingen (se tabell 12).

2 - Stortingsvalget 1965


18

Tabell 11. Kommuner etter type og prosentvis valgdeltaking. 1965.

Municipalities by type and percentage poll.

Kommunetypel

Valgdeltaking i prosent Percentage poll

Under 50 50-59 60-69 70-79 80-89 90 og over

I alt Total

Fiskerikommuner — — 8 21 5 —

Jordbruks- og skogbrukskommuner .. — — 1 27 64 9

Andre spredt bebygde kommuner — — 5 56 141 13

Forstadskommuner — — — 1 16 7

Imlustrikommuner — — — 1 18 3

Andre tett bebygde kommuner — — 1 8 14 —

Byer — — _ 4 35 8

Menn Males

Fiskerikommuner — — 3 19 12 —

Jordbruks- og skogbrukskommuner .. — — — 12 73 16

Andre spredt bebygde kommuner — — 2 30 143 40

Forstadskommuner — — — — 15 9

Industrikommuner — _ — — 17 5

Andre tett bebygde kommuner — — 1 8 13 1

Byer _ 3 32 12

Kvinner Females

Fiskerikommuner — 2 14 15 3 —

Jordbruks- og skogbrukskommuner .. — — 11 37 45 8

Andre spredt bebygde kommuner — — 21 62 125 7

Forstadskommuner — — — 3 14 7

Industrikommuner — _ _ 3 17 2

Andre tett bebygde kommuner — — 1 9 12 1

Byer _ — — 6 36 5

For English translation see table 4.

En oversikt over valgdeltakingen innenfor en del større kommuner der det

ble holdt foreløpige opptellinger for stemmestedene, er gitt i tabell 13.

Tabell 12. Stemmeberettigede og avgitte stemmer etter fylke og prosent

folkemengde i hussamlinger. Persons entitled to vote

and votes cast by county and by percentage of population in densely

populated areas.

Fylker

Prosent folkemengde

i hussamlinger

Percentage of population

in densely

populated areas

Stemm.eberettigede

Kommuner

I alt

Valgdeltaking i prosent

Menn

Kvinner

I alt

1961

Under 30 pst. . . . 12 22 465 86,9 88,2 85,5 81,3

Østfold 30-59 » . . . . 4 22 495 88,8 89,2 88,4 83,7

60 pst. og over. . 11 92 458 90,4 90,7 90,1 86,2

Under 30 pst. . . . . 10 28 124 88,4 89,3 87,4 81,8

Akershus 30-59 » . . . . 8 46 382 87,7 88,0 87,4 82,1

60 pst. og over . . 7 96 421 90,4 91,4 89,4 84,9

Oslo 60 pst. og over . 1 348 716 88,2 88,5 88,0 83,5


19

Tabell 12 (forts). Stemmeberettigede og avgitte stemmer etter fylke

og prosent folkemengde i hussamlinger.

Fylker

Stemmeberettigede

Kommuner

Prosent folkemengde

i hussamlinger

I alt

Valgdeltaking i prosent

Menn

Kvinner

I alt

1961

Under 30 pst. . . . . 20 84 287 89,1 91,5 86,6 81,9

Hedmark 30-59 » . . . . 3 23 240 89,1 90,0 88,2 83,5

60 pst. og over. . 1 9 686 91,5 92,5 90,6 88,1

Under 30 pst. . . . . 21 67 204 85,3 88,2 82,2 76,1

Oppland 30-59 » . . . . 2 11 079 85,6 89,2 82,0 77,5

60 pst. og over. . 3 31 861 89,2 90,4 88,0 83,8

Under 30 pst. . . . . 9 16 101 86,7 88,1 85,2 81,5

Buskerud 30-59 » . . . . 7 53 776 88,7 89,8 87,5 82,7

60 pst. og over . . 4 56 279 90,1 91,4 88,9 85,0

Under 30 pst. . . . . 8 17 698 87,8 90,0 85,4 82,3

Vestfold 30-59 » . . . . 5 19 394 88,6 89,2 88,0 83,2

60 pst. og over. . 9 70 171 87,3 87,3 87,3 83,0

Under 30 pst. . . . . 11 21 173 86,7 88,6 84,8 80,2

Telemark 30-59 » . . . . 2 10 343 85,4 86,8 84,0 76,3

60 pst. og over . . 5 70 251 87,1 88,7 85,6 80,2

Under 30 pst. . . . . 14 13 070 84,8 86,3 83,2 76,5

Aust-Agder 30-59 » . . . . 7 23 987 83,9 86,1 81,7 74,8

60 pst. og over . . 4 13 454 84,0 85,0 83,2 78,1

Under 30 pst. . . . . 9 15 066 84,3 87,6 81,0 76,0

Vest-Agder 30-59 » . . . . 3 13 159 83,9 85,2 82,7 71,0

60 pst. og over . . 3 43 523 86,4 86,6 86,3 80,0

Under 30 pst. . . . . 13 26 595 83,7 85,9 81,3 73,7

Rogaland 30-59 » . . . . 9 40 049 82,6 84,4 80,6 74,5

60 pst. og over . . 4 88 154 87,5 87,9 87,1 81,6

Under 30 pst. . . . . 26 66 281 79,9 82,5 77,3 69,9

Hordaland 30-59 » . . . . 6 56 026 85,0 86,2 83,9 78,5

60 pst. og over . . 4 22 007 85,2 87,5 83,1 78,2

Bergen 60 pst. og over . . 1 79 799 85,0 85,1 84,9 79,7

Under 30 pst. . . . . 19 41 088 79,4 83,8 74,9 71,7

Sogn og Fjordane . 30-59 » . . . . 5 18 537 78,6 80,6 76,6 71,2

60 pst. og over. . 1 4 067 83,8 81,3 87,1 77,2

Under 30 pst. . . . . 23 53 543 81,4 84,4 78,1 72,7

More og Romsdal . . 30-59 » . . . . 10 45 301 81,7 82,7 80,7 75,3

60 pst. og over . . 3 34 858 85,6 88,0 83,5 79,0

Under 30 pst. . . . . 21 51 431 83,4 85,6 81,0 74,8

Sør-Trøndelag . . . . 30-59 » . . . . 3 12 946 87,7 90,2 85,2 80,2

60 pst. og over . . 2 78 735 87,0 88,1 86,0 81,3

Under 30 pst. . . . . 19 40 457 83,9 86,1 81,7 77,3

Nord-Trondelag . . . 30-59 » . . . . 4 25 210 85,3 86,2 84,3 76,2

60 pst. og over . . 1 6 844 83,5 86,1 81,2 80,5

Under 30 pst. . . . . 28 62 995 74,3 78,3 69,9 66,7

Nordland 30-59 » . . . . 11 35 524 77,0 80,3 73,5 70,7

60 pst. og over . . 6 50 908 81,4 84,6 78,2 75,9

Under 30 pst. . . . . 19 43 760 73,1 77,7 68,1 64,2

Troms 30-59 » . . . . 2 3 227 84,0 87,7 80,0 67,2

60 pst. og over . . 3 33 401 75,8 77,4 74,2 71,6

Under 30 pst. . . . . 6 8 530 76,9 78,7 74,7 71,3

Finnmark 30-59 » . . . . 5 11 276 74,4 78,1 70,1 69,8

60 pst. og over . . 9 23 454 82,1 82,6 81,6 78,0

Under 30 pst. . . . . 288 679 868 82,7 85,4 79,8 74,7

Riket 30-59 » . . . . 96 471 951 84,6 86,0 83,2 77,9

60 pst. og over . . 82 1 255 047 87,2 88,0 86,6 82,1


20

Tabell 13. Stemmeberettigede og valgdeltaking ved stemmesteder i

storre byer og forstadskommuner. 1965. Persons

entitled to vote and participation by polling districts in larger

towns and suburban municipalities.

Stemmekrets

Polling district

Personer

med stemmerett

etter manntallet

Persons entitled

to vote

Avgitte stemmer

i alt

Votes cast

Valgdeltaking

prosent

Percentage poll

Kvin- I I Kvin- Kvin-

I alt Menn ner I alt Menn ner I alt Menn ner

Total Males Fe- Total Males Fe- Total Males Females

males males

Oslo:

1. Sentrum 1 379 754 625 959 512 447 69,5 67,9 71,5

2. Ruselokka skole 3 357 1 425 1 932 2 843 1 201 1 642 84,7 84,3 85,0

3. Aars og Voss skole 4 352 1 779 2 573 3 462 1 410 2 052 79,5 79,3 79,8

4. Mollergata skole 5 232 2 348 2 884 4 310 1 960 2 350 82,4 83,5 81,5

5. Gamlebyen skole 4 485 2 049 2 436 3 778 1 748 2 030 84,2 85,3 83,3

6. Vålerenga skole 5 811 2 603 3 208 5 094 2 304 2 790 87,7 88,5 87,0

7. Kampen skole 4 978 2 272 2 706 4 324 1 953 2 371 86,9 86,0 87,6

8. Tøyen skole 6 118 2 711 3 407 5 329 2 381 2 948 87,1 87,8 86,5

9. Vahl skole 3 997 1 815 2 182 3 396 1 558 1 838 85,0 85,8 84,2

10. Hersleb skole 2 944 1 309 1 635 2 503 1 117 1 386 85,0 85,3 84,8

11. Sofienberg skole 6 612 2 937 3 675 5 814 2 609 3 205 87,9 88,8 87,2

12. Rosenhof skole 6 182 2 708 3 474 5 427 2 381 3 046 87,8 87,9 87,7

13. Griinerlokka skole 3 771 1 621 2 150 3 275 1 402 1 873 86,8 86,5 87,1

14. Nedre Griinerlokka 4 468 2 011 2 457 3 772 1 700 2 072 84,4 84,5 84,3

15. Foss skole 4 194 1 830 2 364 3 614 1 563 2 051 86,2 85,4 86,8

16. Sagene skole 8 002 3 223 4 779 6 845 2 837 4 008 85,5 88,0 83,9

17. Lilleborg skole 6 525 2 885 3 640 5 832 2 585 3 247 89,4 89,6 89,2

18. Sandaker 4 102 1 848 2 254 3 670 1 668 2 002 89,5 90,3 88,8

19. Samvirkesalen 6 875 2 922 3 953 6 066 2 596 3 470 88,2 88,8 87,8

20. Bjolsen skole 3 673 1 642 2 031 3 265 1 454 1 811 88,9 88,6 89,2

21. Katedralskolen 7 712 2 987 4 725 6 648 2 584 4 064 86,2 86,5 86,0

22. Ila skole 4 871 1 794 3 077 4 255 1 610 2 645 87,4 89,7 86,0

23. Boltelokka skole 6 883 2 706 4 177 6 137 2 468 3 669 89,2 91,2 87,8

24. Hegdehaugen skole 6 479 2 496 3 983 5 628 2 183 3 445 86,9 87,5 86,5

25. Fagerborg skole 6 445 2 492 3 953 5 766 2 281 3 485 89,5 91,5 88,2

26. Majorstua skole 7 288 2 811 4 477 6 458 2 515 3 943 88,6 89,5 88,1

27. Uranienborg skole 6 751 2 734 4 017 5 853 2 390 3 463 86,7 87,4 86,2

28. Vestheim skole 6 208 2 497 3 711 5 403 2 186 3 217 87,0 87,5 86,7

29. Elisenberg skole 5 380 2 124 3 256 4 807 1 915 2 892 89,3 90,2 88,8

30. Vigeland-museet 5 198 2 009 3 189 4 659 1 827 2 832 89,6 90,9 88,8

32. Bygdøy 1 761 773 988 1 578 702 876 89,6 90,8 88,7

33. Lilleaker 2 346 1 125 1 221 2 158 1 031 1 127 92,0 91,6 92,3

34. Bestum 4 039 1 860 2 179 3 680 1 722 1 958 91,1 92,6 89,9

35. Smestad 5 263 2 337 2 926 4 794 2 180 2 614 91,1 93,3 89,3

36. Huseby 8 156 3 912 4 244 7 632 3 651 3 981 93,6 93,3 93,8

38. Slemdal 4 127 1 935 2 192 3 722 1 767 1 955 90,2 91,3 89,2

39. Vinderen 3 577 1 566 2 011 3 241 1 457 1 784 90,6 93,0 88,7

40. Marienlyst 3 433 1 359 2 074 3 110 1 242 1 868 90,6 91,4 90,1

41. Adamstua 1 221 368 853 1 026 318 708 84,0 86,4 83,0

42. Ullevål sykehus 1 230 63 1 167 974 51 923 79,2 81,0 79,1

43. Ullevål 2 814 1 221 1 593 2 553 1 120 1 433 90,7 91,7 90,0

44. Nordberg og Tåsen 7 195 3 371 3 824 6 552 3 110 3 442 91,1 92,3 90,0

45. Korsvoll 4 232 1 867 2 365 3 885 1 738 2 147 91,8 93,1 90,8

46. Nydalen 1 855 946 909 1 721 867 854 92,8 91,6 93,9

47. Grefsen 5 253 2 506 2 747 4 744 2 273 2 471 90,3 90,7 90,0

48. Kjelsås 4 346 2 095 2 251 3 966 1 945 2 021 91,3 92,8 89,8


21

Tabell 13 (forts.). Stemmeberettigede og valgdeltaking ved stemmesteder

i storre byer og forstadskommuner. 1965.

Stemmekrets

Personer

med stemmerett

etter manntallet

Avgitte stemmer

i alt

Valgdeltaking

i prosent

I alt Menn Kvin- I alt Menn Kvinner

I alt Menn Kvinner

I ner

Oslo (forts.)

52. Grorud 2 309 1 143 1 166 2 115 1 058 1 057 91,6 92,6 90,7

54. Høybråten 2 164 1 087 1 077 1 971 986 985 91,1 90,7 91,5

55. Furuset 2 038 1 011 1 027 1 836 915 921 90,1 90,5 89,7

56. Årvoll 9 232 4 412 4 820 8 364 4 007 4 357 90,6 90,8 90,4

57. Sinsen 5 211 2 319 2 892 4 582 2 017 2 565 87,9 87,0 88,7

58. Loren 2 630 1 313 1 317 2 317 1 170 1 147 88,1 89,1 87,1

59. Hasle 4 906 2 283 2 623 4 404 2 078 2 326 89,8 91,0 88,7

60. Hovin 5 224 2 426 2 798 4 709 2 204 2 505 90,1 90,8 89,5

61. Bryn 6 633 3 093 3 540 6 003 2 849 3 154 90,5 92,1 89,1

62. Hellerud 3 531 1 721 1 810 3 258 1 591 1 667 92,3 92,4 92,1

63. Østensjø 3 080 1 484 1 596 2 862 1 395 1 467 92,9 94,0 91,9

64. Høyenhall 1 553 754 799 1 393 677 716 89,7 89,8 89,6

65. Oppsal 5 930 2 801 3 129 5 470 2 603 2 867 92,2 92,9 91,6

66. Ekeberg 3 281 1 608 1 673 2 978 1 458 1 520 90,8 90,7 90,9

67. Nedre Bekkelaget 1 594 804 790 1 402 704 698 88,0 87,6 88,4

68. Øvre Bekkelaget 3 622 1 647 1 975 3 263 1 504 1 759 90,1 91,3 89,1

69. Abildso 3 257 1 563 1 694 2 946 1 432 1 514 90,5 91,6 89,4

70. Nordstrand 3 729 1 720 2 009 3 306 1 557 1 749 88,7 90,5 87,1

71. Ljan 2 167 1 025 1 142 1 951 935 1 016 90,0 91,2 89,0

72. Prinsdal 1 795 937 858 1 601 832 769 89,2 88,8 89,6

74. Lambertseter 9 754 4 474 5 280 8 892 4 114 4 778 91,2 92,0 90,5

75. Nordtvet 5 953 2 865 3 088 5 425 2 640 2 785 91,1 92,1 90,2

76. Veitvet 5 127 2 493 2 634 4 576 2 246 2 330 89,3 90,1 88,5

77. Boler 8 596 4 140 4 456 7 826 3 786 4 040 91,0 91,4 90,7

78. Manglerud 6 922 3 226 3 696 6 376 3 003 3 373 92,1 93,1 91,3

80. Rodtvet 3 000 1 451 1 549 2 674 1 294 1 380 89,1 89,2 89,1

81. Tonsenhagen 2 734 1 308 1 426 2 503 1 202 1 301 91,6 91,9 91,2

82. Munkerud 2 895 1 392 1 503 2 623 1 262 1 361 90,6 90,7 90,6

Bergen:

Fridalen skoles gymn.sal • 4 053 1 923 2 130 3 583 1 705 1 878 88,4 88,7 88,2

Fridalen skoles kinosal • • • ▪ 2 226 1 022 1 204 1 986 924 1 062 89,2 90,4 88,2

Håndverks- og Ind.foren. 7 971 3 373 4 598 6 626 2 846 3 780 83,1 84,4 82,2

Hellen skole 3 790 1 698 2 092 3 093 1 449 1 644 81,6 85,3 78,6

Johanneskirkens menighetsh. 2 890 1 256 1 634 2 483 1 097 1 386 85,9 87,3 84,8

Lønborg skole 1 317 619 698 1 194 560 634 90,7 90,5 90,8

Nordnes skole 3 510 1 573 1 937 2 922 1 281 1 641 83,2 81,4 84,7

Nygard skole 5 851 2 386 3 465 5 091 2 105 2 986 87,0 88,2 86,2

Rotthaugen skole 5 303 2 314 2 989 4 465 1 954 2 511 84,2 84,4 84,0

Sandviken skole 5 450 2 417 3 033 4 746 2 108 2 638 87,1 87,2 87,0

St. Markus menighetshus . 3 858 1 848 2 010 3 284 1 563 1 721 85,1 84,6 85,6

Slettebakken skole 3 489 1 638 1 851 3 066 1 458 1 608 87,9 89,0 86,9

Solheim menighetshus . . . 3 734 1 815 1 919 3 268 1 584 1 684 87,5 87,3 87,8

Statsbanenes Velferdshus 2 606 1 171 1 435 2 313 1 068 1 245 88,8 91,2 86,8

Sælen og Varden skoler . 2 065 1 042 1 023 1 809 914 895 87,6 87,7 87,5

Tennishallen 3 668 1 429 2 239 3 243 1 267 1 976 88,4 88,7 88,3

Turnhallen 6 381 2 939 3 442 4 363 1 818 2 545 68,4 61,9 73,9

Ulriken skole 6 385 3 029 3 356 5 726 2 750 2 976 89,7 90,8 88,7

Yrkesskolen 5 252 2 289 2 963 4 593 2 006 2 587 87,5 87,6 87,3


22

Tabell 13 (forts.). Stemmeberettigede og valgdeltaking ved stemmesteder

i storre byer og forstadskommuner. 1965.

Stemmekrets

Personer

med stemmerett

etter manntallet

Avgitte stemmer

i alt

Valgdeltaking

i prosent

I alt Menn Kvinner

I alt Menn I Kvin-

I ner

I alt Menn Kvin-

I ner

Trondheim:

1. H.V.brakka v/Wullunisgarden

2 820 1 385 1 435 2 517 1 244 1 273 89,3 89,8 88,7

2. Ila skole 5 105 2 396 2 709 4 510 2 124 2 386 88,3 88,6 88,1

3. Kalvskinnet skole 6 666 3 538 3 128 4 314 1 904 2 410 64,7 53,8 77,0

4. Studentersamfundet . . • • 5 073 2 131 2 942 4 417 1 891 2 526 87,1 88,7 85,9

5. Singsaker skole 4 749 2 108 2 641 4 143 1 861 2 282 87,2 88,3 86,4

6. Rosenborg skole 6 706 2 927 3 779 5 841 2 589 3 252 87,1 88,5 86,1

7. Lademoen skole 5 184 2 373 2 811 4 554 2 089 2 465 87,8 88,0 87,7

8. Lilleby skole 1 435 684 751 1 255 602 653 87,5 88,0 87,0

9. Lade skole 3 737 1 765 1 972 3 300 1 581 1 719 88,3 89,6 87,2

11. Folkets hus, Ranheim . • • 1 936 980 956 1 760 905 855 90,9 92,3 89,4

12. Charlottenlund skole .. 1 934 922 1 012 1 731 830 901 89,5 90,0 89,0

13. Strindheim skole 3 368 1 598 1 770 3 008 1 470 1 538 89,3 92,0 86,9

14. Berg skole 4 106 1 949 2 157 3 767 1 830 1 937 91,7 93,9 89,8

15. Nidarvoll skole 3 515 1 711 1 804 3 074 1 525 1 549 87,5 89,1 85,9

16. Nardo bedehus 2 478 1 216 1 262 2 240 1 121 1 119 90,4 92,2 88,7

17. Åsvang skole 1 518 758 760 1 364 690 674 89,9 91,0 88,7

21. Asveien skole 1 981 980 1 001 1 810 903 907 91,4 92,1 90,6

22. Byåsen skole 5 606 2 761 2 845 4 578 2 272 2 306 81,7 82,3 81,1

24. Breidablikk skole 1 794 893 901 1 616 817 799 90,1 91,5 88,7

29. Asheim, Sanitetens Hus,

Heimdal 2 123 1 062 1 061 1 857 937 920 87,5 88,2 86,7

øvrige kretser 4 246 2 116 2 130 3 617 1 850 1 767 85,2 87,4 83,0

Stavanger:

Buoy 1 259 627 632 1 016 80,7

Johannes 1 775 854 921 1 430 80,6

Nylund 2 832 1 265 1 567 2 380 84,0

Varden 2 441 1 153 1 288 2 088 85,5

Bergjeland 4 014 1 709 2 305 3 270 81,5

Våland 6 342 2 748 3 594 4 903 77,3

Ullandhaug 6 205 2 945 3 260 5 264 84,8

Eiganes 4 175 1 837 2 338 3 444 82,5

Kampen 5 097 2 382 2 715 4 216 82,7

Hundvåg 1 227 621 606 1 005 81,9

Jåtten 2 070 1 022 1 048 1 688 81,5

Vaulen 1 934 938 996 1 612 83,4

Kvaleberg 2 863 1 373 1 490 2 355 82,3

Tjensvoll 1 080 514 566 897 83,1

Tasta 2 969 1 470 1 499 2 470 83,2

Madlamark 1 522 741 781 1 293 85,0

Hafrsfjord 1 031 519 512 829 80,4

5 kretser, hver med under

1000 stemmeberettigede 1 582 811 771 1 207 76,3

Kristiansand:

1. Bedehuset 2 714 1 122 1 592 2 155 888 1 267 79,4 79,1 79,6

2. Blåkorslokalet 3 531 1 634 1 897 2 737 1 211 1 526 77,5 74,1 80,4

3. Lovisenlund skole 4 076 1 865 2 211 3 420 1 384 2 036 83,9 74,2 92,1

4. Lund kirke 3 206 1 558 1 648 2 606 1 254 1 352 81,3 80,5 82,0

5. Solholmen skole 4 782 2 276 2 506 3 939 1 713 2 226 82,4 75,3 88,8


23

Tabell 13 (forts.). Stemmeberettigede og valgdeltaking ved stemmesteder

i større byer og forstadskommuner. 1965.

Stemmekrets

Personer

med stemmerett

etter manntallet

Avgitte stemmer

i alt

Valgdeltaking

i prosent

I alt Menn Kvinner

I alt 1 Menn Kvinner

I alt Menn Kvinner

Kristiansand (forts.)

7 og 8 Vågsbygd 5 823 2 958 2 865 4 787 2 396 2 391 82,2 81,0 83,5

9 og 10 Torridal 1 478 728 750 1 225 672 553 82,9 92,3 73,7

11. Oddernes 2 080 1 032 1 048 1 744 842 902 83,8 81,6 86,1

6 og 12 Flekkerøy/Justnes . 1 006 508 498 829 404 425 82,4 79,5 85,3

13-18 Tveit 1 663 826 837 1 355 724 631 81,5 87,7 75,4

19-24 Randesund 1 058 524 534 849 427 422 80,2 81,5 79,0

Bærum:

Snarøya 1 153 570 583 1 036 505 531 89,9 88,6 91,1

Lysaker 3 146 1 536 1 610 2 834 1 387 1 447 90,1 90,3 89,9

Nedre Stabekk 2 033 970 1 063 1 848 883 965 90,9 91,0 90,8

Jar 1 719 808 911 1 582 742 840 92,0 91,8 92,2

Øvre Stabekk 2 063 988 1 075 1 873 907 966 90,8 91,8 89,9

Grav 2 835 1 397 1 438 2 617 1 299 1 318 92,3 93,0 91,7

Eikeli 4 137 2 012 2 125 3 864 1 901 1 963 93,4 94,5 92,4

Eiksmarka 3 418 1 716 1 702 3 222 1 623 1 599 94,3 94,6 93,9

Haslum 2 615 1 282 1 333 2 381 1 176 1 205 91,1 91,7 90,4

Høvik 3 401 1 594 1 807 3 154 1 488 1 666 92,7 93,4 92,2

Høvik Verk 1 752 875 877 1 624 805 819 92,7 92,0 93,4

Sandvika 3 295 1 617 1 678 2 931 1 446 1 485 89,0 89,4 88,5

Evje 3 851 1 756 2 095 3 456 1 625 1 831 89,7 92,5 87,4

Bryn 1 844 926 918 1 703 868 835 92,4 93,7 91,0

Tanum 1 432 704 728 1 323 657 666 92,4 93,3 91,5

Skui 1 678 837 841 1 515 766 749 90,3 91,5 89,1

Bærums Verk og Lommedalen

1 311 681 630 1 214 628 586 92,6 92,2 93,0

Fana:

Nattland 1 074 533 541 965 448 517 89,9 84,1 95,6

Skjold 3 028 1 477 1 551 2 714 1 348 1 366 89,6 91,3 88,1

Minde 2 314 1 055 1 259 2 071 896 1 175 89,5 84,9 93,3

Liland 1 398 706 692 1 203 607 596 86,1 86,0 86,1

Kirkevoll 1 459 716 743 1 252 636 616 85,8 88,8 82,9

Hop 1 545 712 833 1 369 623 746 88,6 87,5 89,6

Søreide 1 560 786 774 1 333 669 664 85,4 85,1 85,8

Midtun 3 410 1 655 1 755 2 980 1 451 1 529 87,4 87,7 87,1

Bønes 1 421 704 717 1 266 628 638 89,1 89,2 89,0

Storetveit 1 834 872 962 1 603 728 875 87,4 83,5 91,0

Øvrige kretser 3 589 1 792 1 797 2 915 1 373 1 542 81,2 76,6 85,8


24

2. Endringer i valgdeltakingen 1961-1965.

Fra 1961 til 1965 viste valgdeltakingen en øking fra 79 til over 85 prosent.

Sett på bakgrunn av den temmelig konstante deltaking ved valgene i perioden

1953-1961 er det av interesse å se nærmere på endringen fra 1961 til 1965.

Økingen i valgdeltakingen gjaldt både menn og kvinner, men den var størst

blant kvinnene. Mens forskjellen mellom menns og kvinners valgdeltaking var

3,6 prosentpoeng i 1961, var den i 1965 sunket til 2,7. Ved valget i 1961 lå valgdeltakingen

i de fleste valgdistrikter under 85 prosent for menn og under 80

prosent for kvinner. I 1965 var deltakingen for menn over 85 prosent i 14 valgdistrikter

og over 80 prosent for kvinner i 16 av de i alt 20 valgdistrikter.

Tabell 14. Forskjell i prosentvis valgdeltaking for menn og kvinner.

Difference in percentage poll for males and females.

Forskjell. Prosentpoeng

Valgår Year

Riket Bygder Byer

1936 7,0 9,1 3,0

1945 7,0 9,5 2,7

1949 6,4 8,9 2,7

7,8 1,8

6,1 1,2

1953

1957

5,4

4,1

1961

1965

3,6

2,7

5,3 1,0

4,1 1,3

Tabell 15. Fylkene etter prosentvis valgdeltaking. Counties by percentage

poll.

Valgdeltaking

Percentage participation

1957 1961 1965

Menn I Kvinner Menn I Kvinner

Menn (Kvinner

Under 65,1 prosent — 2 — 1 —

65,1-70,0 » — 1 — 2 —

70,1-75,0 » 2 4 2 6 — 2

75,1-80,0 » 8 8 7 5 1 2

80,1-85,0 » 10 5 9 6 5 9

85,1 prosent og over — — 2 — 14 7

I alt Total 20 20 20 20 20 20

En sammenlikning for de enkelte valgdistrikter viser at valgdeltakingen stort

sett økte mest i fylker som hadde relativt liten deltaking i 1961. På Østlandet

gjaldt dette Oppland, der økingen var større enn i noe annet fylke. På Vestlandet

gjaldt det både Hordaland og Sogn og Fjordane, og i Nord-Norge var det samme

tilfelle for Nordland og Troms. Derimot viste Finnmark fylke, sammenliknet

med andre fylker på samme nivå i 1961, en mindre øking.

Denne utviklingen har betydd en utjamning mellom valgdistriktene. Mens

valgdeltakingen i 1961 varierte fra under 67 til 85 prosent, var det i 1965 en variasjon

fra 75 til 90 prosent. I begge de siste valgårene hadde Østfold den største

og Troms den minste valgdeltakingen.


25

Tabell 16. Prosentvis valgdeltaking etter fylke. Percentage poll by county.

Fylke County

Valgdeltaking 1965. Prosent

I alt I Menn I Kvinner

Endring 1961-1965. Prosentpoeng

I alt Menn I Kvinner

•■■•

Østfold 89,6 90,0 89,1 4,6 4,4 4,7

Akershus 89,3 90,1 88,6 5,6 5,5 5,8

Oslo 88,2 88,4 88,0 4,7 4,6 4,8

Hadmark 89,3 91,2 87,3 6,6 6,0 7,1

Oppland 86,4 88,9 83,9 8,7 8,0 9,4

Buskerud 89,1 90,3 87,9 5,8 5,6 6,0

Vestfold 87,6 88,1 87,2 4,7 4,7 4,8

Telemark 86,8 88,5 85,2 6,9 6,4 7,4

Aust-Agder 84,2 85,9 82,5 7,5 7,2 7,6

Vest-Agder 85,5 86,5 84,6 7,8 7,1 8,5

Rogaland 85,6 86,6 84,6 6,9 6,9 6,9

Hordaland 82,7 84,7 80,8 8,1 7,6 8,7

Bergen 85,0 85,1 84,9 5,3 4,9 5,6

Sogn og Fjordane 79,5 82,7 76,1 7,0 5,3 8,7

More og Romsdal 82,6 84,7 80,5 7,3 7,3 7,2

Sør-Trøndelag . . . 85,7 87,3 84,2 7,0 6,2 7,8

Nord-Trøndelag.. . 84,4 86,1 82,5 6,6 4,5 8,6

Nordland 77,4 80,9 73,6 7,1 6,2 7,8

Troms 74,6 78,0 71,1 8,0 6,9 9,3

Finnmark 79,1 80,6 77,3 4,7 2,9 6,7

I alt Total 85,4 86,8 84,1 6,3 5,9 6,8

En sammenlikning av valgdeltakingen i de to årene for ulike kommunetyper

(se tabell 10) viser på tilsvarende måte at fiskerikommunene med lavest deltakingsprosent,

hadde en større øking enn de andre kommunetypene, og at jordbruksog

skogbrukskommunene hadde nest størst øking. De fleste fiskerikommuner

hadde i 1965 en total valgdeltaking mellom 70 og 80 prosent, mens de fleste slike

kommuner i 1961 hadde under 60 prosents deltaking. For de andre kommunetyper

var forholdet i 1965 at de fleste kommuner lå mellom 80 og 90 prosent, og

bare noen få hadde under 70 prosents deltaking.

3. Valgdeltakingen i områder med 2-dagers valg.

I alt ble det holdt 2-dagers valg i 256 kommuner, dvs. i 55 prosent av alle

kommuner. Det var imidlertid store variasjoner fra fylke til fylke. I Akershus

ble det holdt valg over to dager i alle kommunene, mens Oslo bare hadde valg

på mandag. Ellers på Østlandet hadde de fleste kommuner i hvert fylke valg

over to dager. På Sør- og Vestlandet ble derimot 2-dagers valg bare holdt i noen

få kommuner i hvert fylke. Bergen hadde imidlertid valg både søndag og mandag.

I Sør-Trøndelag hadde vel halvparten av kommunene 2-dagers valg, i Nord-

Trøndelag bare tredjeparten. I de tre nordligste fylkene ble 2-dagers valg gjennomført

i alle kommunene.

Hvis en ser på tallet på stemmesteder som var åpne både søndag og mandag,

var det bare Bergen og Akershus som hadde 2-dagers valg i alle stemmekretsene.

En har da sett bort fra at et mindre stemmested i Nesodden (Aldershjemmet) ikke

hadde valg på søndag. I alle fylkene sett under ett ble 2-dagers valg holdt i

2275 stemmekretser eller i 38 prosent av alle stemmekretser.

Tallet på stemmesteder som ble holdt åpne begge valgdager var relativt sett

større for byene enn for bygdene. Av alle stemmesteder i byene var 55 prosent


26

åpne begge dager, i bygdene 36 prosent. Detaljerte opplysninger om omfanget av

2-dagers valg i 1965 er gitt i hefte I, tabell I.

Tabell 17. Stemmesteder med 2-dagers valg. Polling districts with 2 days

election.

I alt Bygder Byer

Total Rural districts Towns

Fylke

County Stemmesteder

Prosent Stemme- Prosent Stemme- Prosent

Polling Percent- steder steder

districts age

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane . • •

More og Romsdal . • •

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

158 76,7 137 74,1 21 100,0

197 99,5 197 99,5

- - - -

228 66,1 197 62, 7 31 100,0

189 63,6 158 59,4 31 100,0

152 67,3 87 54,7 65 97,0

25 17,7 20 15,9 5 33,3

166 55,9 111 48,3 55 82,1

35 16,4 33 16,8 2 11,1

29 10,1 5 2,6 24 25,0

29 8,6 29 11,0 - -

24 4,6 24 4,6

20 100,0 20 100,0

2 0,5 2 0, - -

16 3,3 10 2,2 6 18,8

201 58,1 168 53,7 33 100,0

60 24,2 21 10,0 39 100,0

387 58,5 380 58,1 7 100,0

221 55,5 153 46,6 68 97,1

136 71,2 127 71,7 9 64,3

I alt Total ..... • • •

2 275 38,3 1 859 35,9 416 55,4

Et bedre inntrykk av omfanget av 2-dagers valg får en ved å se på hvor

stor del av de stemmeberettigede i hvert valgdistrikt som hørte til i stemmekretser

der det ble holdt valg begge dager. En slik utregning viser at områder

med 2-dagers valg omfattet en betydelig stone del av alle stemmeberettigede enn

tallet på stemmekretser skulle tilsi (se tabell 19). For alle valgdistrikter under

ett omfattet områder med 2-dagers valg vel 52 prosent av de stemmeberettigede,

for byene nærmere 51 prosent og for bygdene vel 53 prosent.

En fordeling av stemmetallet på de to dagene viser at i vel 40 prosent av

de kommuner som hadde 2-dagers valg, ble mellom 30 og 40 prosent av alle stemmer

på valgtinget avgitt på søndag, og i nærmere 40 prosent av kommunene ble

minst 40 prosent av stemmene avgitt på søndag. Bare i 7 kommuner utgjorde

stemmer avgitt på søndag under 20 prosent av alle avgitte stemmer på valgtinget.

For å belyse den eventuelle betydning som valg over to dager kan ha hatt for

valgdeltakingen har en regnet ut deltakingen i 1965 særskilt for områder med

2-dagers valg og områder med valg bare mandag. Dessuten er det gjort forsøk

på en tilsvarende beregning for 1961 ut fra de administrative grenser for kommunene

i 1965. I de tilfelle da deler av en kommune er blitt overfort til andre

kommuner, har en måttet forutsette at forholdet mellom tallet på stemmeberettigede

og total folkemengde var den samme i hver enkelt del som i hele kommunen.

Videre har en antatt at valgdeltakingen også var like stor som i hele

kommunen.


27

Tabell 18. Kommuner med 2-dagers valg etter prosent stemmer avgitt

på søndag. Municipalities with 2 days election by percentage

votes cast on Sunday.

Fylke

County

Kommuner

i alt

Municipalities,

total

Av disse

med 2-dagers

valg

Of which

with 2 days

election

Østfold 27 22 3

Akershus 25 25 —

Oslo 1 —

Hedmark 24 16 —

Oppland 26 21 —

Buskerud 20 15 —

Vestfold 22 7 —

Telemark 18 13 —

Aust-Agder 25 8 —

Vest-Agder 15 4 2

Rogaland 26 3 1

Hordaland 36 5 —

Bergen 1 1 —

Sogn og Fjordane 25 1 —

More og Romsdal 36 4 —

Sør-Trøndelag . . . 26 14 —

Nord-Trøndelag . 24 8 —

Nordland 45 145 1

Troms 24 24 —

Finnmark 20 20 —

Prosent stemmer avgitt på søndag

Percentage votes cast on Sunday

Under

20 20-29 30-39 40-49 50-59

5 10 4

3 19 2

.1 1 4

— 7 6

— 5 7

1 5 1

4 7 2

6 1 1

1 1 —

1 — 1

2 1 —

— 1 —

— 1 —

1 2 1

7 3 4

2 4 1

4 16 9

4 8 6

3 11 2

60

og over

and over

— —

1 —

7 3

8 —

2 1

— —

— —

— —

— —

— —

2 —

— —

— —

— —


1 —

8 5

3 3

4 —

I alt Total 466 256 7

45 103 51

For 2 kommuner mangler oppgave over stemmer avgitt på søndag.

36 12

I alle de kommuner der 2-dagers valg bare ble gjennomført i deler av kommunen,

har en for 1961 forutsatt at disse områder omfattet samme prosentdel av

de stemmeberettigede og hadde samme prosentdel avgitte stemmer på valgtinget

som i 1965. Beregningene vil derfor ikke kunne gi et korrekt bilde av utviklingen

for valgdistrikter der 2-dagers valg i mange tilfelle bare ble holdt i deler av

kommunene.

Ved valget i 1965 var valgdeltakingen regnet på grunnlag av avgitte stemmer

på valgtinget større i områder med 2-dagers valg enn i områder med valg bare

én dag, henholdsvis 82 og 79 prosent. Dette gjaldt for alle fylkene bortsett fra

Rogaland, der 2-dagers valg bare ble holdt i 3 landkommuner, og ikke i noen

av byene.

De endringstall beregningen viser fra 1961 til 1965 tyder på at økingen i

valgdeltaking stort sett var størst for de områder som hadde 2-dagers valg.

Bare i Oppland, Buskerud, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal økte valgdeltakingen

regnet i prosentenheter mer for områder som hadde valg bare én dag.

Både når det gjelder forskjellen i valgdeltaking og endringen 1961-1965

kan det ha betydning i hvilke områder det ble holdt 2-dagers valg. Som tidligere

påvist, var valgdeltakingen stort sett større i byer og tett bebygde kommuner

enn i spredt bebygde kommuner. På den andre siden viste valgdeltakingen større

øking i de spredt bebygde kommuner.

Bortsett fra de fylker der alle kommuner hadde 2-dagers valg, var det i mange

tilfelle slik at det var byene og de tett bebygde kommunene som hadde valg over

2 dager. Videre viste de detaljerte oppgavene at det innenfor kommuner med


28

2-dagers valg ofte var de største og mest sentrale stemmekretser som hadde valg

2 dager.

For Telemark og Nordland har en for landkommuner som bare delvis hadde

2-dagers valg, gjort forsøk på å skille mellom de sentrale og perifere kretser med

2-dagers valg. For de 5 kommunene i Telemark fant en at valgdeltakingen var

større i de sentrale enn i de perifere kretsene, henholdsvis 85,3 og 83,1 prosent.

For i alt 24 kommuner i Nordland var det et tilsvarende forhold, idet de sentrale

kretsene hadde en valgdeltaking på 75,3 prosent og de perifere 73,6. Også innenfor

områder med 2-dagers valg var det altså større valgdeltaking i tett bebygde

strok. Hvis en sammenlikner valgdeltakingen i de perifere kretser med 2-dagers

valg og valgdeltakingen i kretser som bare hadde valg én dag, var forholdet for

kommunene i Nordland at kretser med valg bare på mandag hadde en valgdeltaking

på 69,5 prosent, dvs , betydelig lavere enn i perifere kretser med valg

2 dager. For kommunene i Telemark lå valgdeltakingen i kretser som ikke hadde

2-dagers valg litt over de perifere kretser som hadde valg 2 dager, nemlig 83,7

prosent. Her må en imidlertid ta hensyn til at de to største kretsene i Tinn kommune,

Rjukan og Tveito, bare hadde valg én dag, og disse sentrale kretsene hadde

i alt en valgdeltaking på 86,5 prosent. Hvis disse to kretser holdes utenfor, var

valgdeltakingen lavere, nemlig 82,1 prosent.

Tabell 19. Valgdeltakingen i områder med 2-dagers valg og i områder

med 1-dags valg. Percentage poll in districts with 2 days

election and districts with i day election.

Fylke County

Områder med 2-dagers valg

Districts with 2 days election

Prosent av alle

stemmeberettigede

Percentage of

persons entitled

to vote

Valgdeltaking

i prosent

Percentage poll

1961 I 1965

Endring

Change

1961-

1965

92,18 Østfold

83,0 86,9 + 3,9

Akershus

99,97 80,9 85,2 -I- 4,3

Oslo

Hedmark

81,26 79,9 86,6 + 6/7

Oppland

79,55 75,7 84,1 + 8,4

Buskerud . ... 87,71 81,8 86,7 +4,9

Vestfold

32,30 80,3 83,7 + 3,4

Telemark

82,91 77,0 83,2 + 6,2

Aust-Agder

26,89 74,9 80,4 5,5

Vest-Agder

47,73 74,6 82,0 + 7,4

Rogaland

9,65 65,7 71,6 + 5,9

Hordaland

11,31 73,6 81,1 + 7,5

Bergen

100,00 75,4 79,5 +4,1

Sogn og Fjordane 5,96 74,9 80,1 + 5,2

More og Romsdal 12,59 74,8 78,6 + 3,8

Sør-Trøndelag . . . 80,97 75,7 81,6 -1- 5,9

Nord-Trøndelag 43,62 75,8 81,7 - 5,9

Nordland

79,73 67,3 73,4 + 6,1

Troms

77,43 63,5 70,3 + 6,8

Finnmark

93,79 70,6 73,6 + 3,0

Områder med valg bare 13/9

Districts with election only 13/s

Valgdeltaking Endring

i prosent 1961-

1965

1961 1965

77,2 81,1 +3,9

70,8 78,6 + 7,8

79,4 82,0 + 2,6

79,1 84,2 +5,1

72,1 81,2 + 9,1

75,0 81,3 + 6,3

78,4 81,3 +2,9

78,6 83,0 -1- 4,4

72,3 77,7 5,4

73,9 79,0 + 5,1

76,2 81,3 + 5,1

70,4 76,0 + 5,6

68,9 74,3 +

71,8 76,8 ± 5,0

74,5 80,4 + 5,9

74,7 79,8 +5,1

64,4 69,5 + 5,1

60,5 66,3 + 5,8

63,9 66,7 + 2,8

1 alt Total 52,31 76,4 81,9 + 5,5 75,0 79,3 + 4,3

Beregningene for 1961 bygger på de administrative grenser i 1965.


29

V. Forhåndsstemmer og forkastede stemmer.

1. Forhåndsstemmegiving.

Etter stortingsvalgloven er det adgang til å avgi stemme på forhånd for velgere

som erklærer at de vil være forhindret fra å mote personlig på valgtinget, enten

på grunn av a) fravær fra valgsognet i den for stemmegivingen bestemte tid, b)

offentlige gjøremål innen valgsognet eller c) opphold på sykehus. Forhåndsstemmegiving

må ikke foregå tidligere enn den 18. dag før valget. Stemmeberettigede

som venter å være utenfor landets grenser når valgting holdes, kan imidlertid

avgi stemme på forhånd, enten før avreisen fra riket eller fra utenriks sted,

men stemmeseddelen må ikke være avgitt tidligere enn 1. mai i valgåret. Forhåndsstemmegiving

må ikke foregå senere enn dagen før valget. I de valgsogn som ikke

har valg på søndag, kan forhåndsstemmegiving også foregå på denne dagen.

Ved valget i 1965 ble 114 168 stemmer avgitt på forhånd. Sett i forhold til alle

avgitte stemmer utgjorde forhåndsstemmene 5,6 prosent, som var noe mer enn

ved valget i 1961 da prosenten var 4,2. Forhåndsstemmegiving forekommer oftere

blant menn enn blant kvinner, i 1965 var prosenten henholdsvis 7,6 for menn og

3,6 for kvinner. Forhåndsstemmene utgjorde videre en større prosent i byene enn

i bygdene, i 1965 henholdsvis 6,1 og 5,1 prosent.

2. Forkasting av stemmer.

Forhåndsstemmene blir vanligvis prøvd for opptellingen av stemmesedlene

tar til. Dersom det er feil ved omslagskonvolutten forkastes forhåndsstemmene

uten at valgkonvolutten blir åpnet. Det samme skjer dersom velgeren ikke står

oppført i manntallet eller hvis velgeren har avgitt stemme på valgtinget.

Tabell 20. Forhåndsstemmer forkastet ved prøvingen. 1965. Votes cast

in advance, rejected after scrutiny.

Forkastingsgrunn Cause of rejection

Forkastede stemmer

Votes rejected

Velgeren ikke oppført i valgmanntallet 2 982

» stemt på valgtinget 1 387

» ikke gyldig fraværsgrunn 28

» ikke framvist legitimasjon ved stemmegivingen 293

Omslagskonvolutten manglet underskrift av stemmemottakeren 48

» manglet underskrift av vitnet

(stemmer avgitt etter § 20, b) 49

» manglet underskrift av velgeren 139

» manglet angivelse av tidspunkt og sted for

stemmegivingen 52

» ikke påfort fraværsgrunn 38

Andre forkastingsgrunner eller uoppgitt 211

I alt Total 5 227

Ved valget i 1965 ble 5 227 forhåndsstemmer forkastet ved prøvingen. Den.

mest alminnelige forkastingsgrunn var at velgeren ikke stod oppført i valgmanntallet,

dette gjaldt 2982. Av velgere som hadde stemt på forhånd, stemte 1 387

også på valgtinget.


30

Konvoluttene som brukes på valgtinget skal være ugjennomsiktige, ha samme

størrelse, form og farge og være uten tilfestet eller påsatt særmerke. Stemmesedlene

skal være av hvitt papir og uten underskrift eller merke bevisst påsatt av

velgeren. Som særmerke regnes ikke strykninger eller andre endringer i listens

innhold. Det står enhver velger fritt å stemme på personer som ikke er oppført

på noen offisiell valgliste, derimot godkjennes ikke stemmer på politiske partier

som ikke har offisiell valgliste i vedkommende distrikt.

Den viktigste forkastingsårsak under opptellingen av stemmene i 1965 var at

valgkonvolutten var tom, idet tredjeparten av de forkastede valgtingsstemmene

gjaldt tomme konvolutter. Særmerking av stemmesedler er også en forkastingsgrunn

som forekommer ofte. Den vanligste form for slik merking er avkryssing

ved eller understreking av kandidatnavn.

Stortingsvalglovens § 31.2 gir velgerne adgang til å avgi stemme på andre

stemmesteder enn der hvor de er oppført i manntallet. Disse stemmene kalles

gjerne «fremmede». I 1965 ble 4 363 slike stemmer forkastet, hovedsakelig fordi

velgeren ikke stod oppført i valgmanntallet. Oppgave over «fremmede» stemmer

i alt foreligger ikke. Etter valglovens § 32 er det også adgang til å levere stemmeseddel

for personer som ved valgstyrets kjennelse er nektet stemmerett. Disse

stemmer blir som regel forkastet. Ved valget i 1965 gjaldt dette 432 stemmer.

Ifølge valgprotokollene ble i alt 8 352 stemmer forkastet ved valget i 1965.

Til disse kommer 4 795 forkastede stemmer avgitt etter valglovens § 31.2 og § 32.

Oppgavene over forkastede stemmer i tabellene — stemmer ikke med de oppgayer

Byrået har mottatt direkte fra de enkelte valgstyrer. Etter valgstyrenes

oppgaver ble det forkastet 4 710 forhåndsstemmer og 3 987 valgtingsstemmer (jfr.

tabell II i hefte I).

Tabell 21. Stemmer forkastet ved opptellingen. 1965. Votes rejected at

the counting.

Forkastingsgrunn Cause of rejection

Forkastede stemmer avgitt

Rejected votes cast

på forhånd

in advance

på valgtinget

at polling station

i alt

total

Feil ved valgkonvolutten 19 29 48

Valgkonvolutten var uten innhold 69 945 1014

» inneholdt annet enn stemmeseddel 96 299 395

» inneholdt to eller flere ulike valglister

48 243 291

» inneholdt ikke offisiell valgliste 310 41 351

» inneholdt valgliste fra et annet

valgdistrikt 294 98 392

Lister som var særmerket 242 288 530

Andre forkastingsgrunner eller uoppgitt 43 61 104

I alt Total 1 121 2 004 3 125


31

VI. Stemmefordelingen.

1. Fordelingen etter parti i 1965.

Ved stortingsvalget i 1965 fikk Arbeiderpartiet 43 prosent av alle godkjente

stemmer, og dette var en lavere andel enn ved noe valg siden 1945. For Høyre -

regnet etter lister som ble stilt av partiet alene - var den prosentvise andel i

1965 vel 20 prosent, som var en større andel enn partiet fikk ved tidligere valg

siden 1936. Senterpartiet fikk også forholdsvis flere rene partistemmer i 1965 enn

ved noe valg siden 1936. Kristelig Folkeparti fikk derimot en mindre prosentdel

av stemmene i 1965 enn ved valgene 1949-1961. Venstre fikk relativt flere stemmer

i 1965 enn ved de tre foregående stortingsvalg. Stemmeandelen i 1965 var

vel 9 prosent for Senterpartiet, nær 8 prosent for Kristelig Folkeparti og vel 10

prosent for Venstre. Sosialistisk Folkeparti fikk 6 prosent av stemmene i 1965,

mens Kommunistpartiet fikk 1,4 prosent.

Tabell 22. Godkjente stemmesedler etter parti. Prosent. Valid votes by

party. Percentages.

Parti Party' 1936 1945 1949 1953 1957 1961 1965

Det norske Arbeiderparti 42,5 41,0 45,7 46,7 48,3 46,8 43,1

Høyre 21,3 17,0 15,9 18,4 16,8 19,3 20,3

Kristelig Folkeparti 1,4 7,9 8,4 10,5 10,2 9,3 7,8

Norges Kommunistiske Parti 0,3 11,9 5,8 5,1 3,4 2,9 1,4

Senterpartiet 11,6 8,1 4,9 8,8 8,7 6,8 9,4

Sosialistisk Folkeparti

. 2,4 6,0

Venstre 16,0 . 13,8 12,5 . 10,0 . 9,6 . 7,2 10,2

Frisinnede Folkeparti 1,3

Nasjonal Samling 1,8

Radikale Folkeparti 0,4

Samfundspartiet 3,1 0,7

Høyre og Kristelig Folkeparti

1,1 1,1

Høyre og Senterpartiet 2,0 . 0,5 ' 2,5.

Høyre og Venstre

0,3

Kristelig Folkeparti og Venstre . . 0,2.

Senterpartiet og Venstre 1,3 4,1 0,7

Høyre, Senterpartiet og Venstre . .2,6

Andre lister 0, 0,i 0,00,60,2 0,10,6

I alt Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 Det norske Arbeiderparti := Labour Party. Høyre = Conservative Party. Kristelig Folkeparti

= Christian Democrats. Norges Kommunistiske Parti Communist Party. Senterpartiet

= Centre Party. Sosialistisk Folkeparti = Socialist People's Party. Venstre = Liberal

Party.

Felleslistene for Høyre og Kristelig Folkeparti og for Senterpartiet og Venstre

fikk i alt 1,8 prosent av stemmene i 1965. En justering av disse fire partiers stemmetall

ut fra stemmefordelingen ved det valg partiene sist hadde egne lister i de

samme valgdistrikter, er vist i tabell 23. Ved beregningen av disse tallene har en

forutsatt at det ikke har blitt forskyvninger i styrkeforholdet mellom partiene.


32

Tabell 23. Godkjente stemmesedler i prosent, ved proporsjonal fordeling

av stemmer på felleslister. Percentage valid

votes by party, after distribution of joint lists' votes.

Parti Party 1949 1953 1957 1961 1965

Høyre

Kristelig Folkeparti

Senterpartiet

Venstre

18,3 18,6 18,9 20,0 21,1

8,5. 9,6 8,1

7,9 9,1 9,3 9,4 9,9

13,1 9,7 8,8 10,4

2. Fordelingen etter parti og kommunetype m. v.

Fordelingen av de godkjente stemmene i 1965 på partier i de enkelte valgsogn

er gitt i Stortingsvalget 1965, hefte I, tabell III.

En oppdeling av stemmene på de enkelte partier innenfor hver kommunetype

viser at partienes posisjon varierer til dels mye fra en type til en annen. Først og

fremst er styrkeforholdet forskjellig om en sammenlikner alle de spredt bebygde

og de tett bebygde kommuner. Mens Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialistisk Folkeparti

fikk størst stemmeandel i de tett bebygde kommunene, var forholdet omvendt

for Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. For Venstre var det liten forskjell

på stemmeandelen i spredt og tett bebygde kommuner, og det samme gjaldt

Kommunistpartiet. Felleslistestemmene er også her fordelt på partiene slik som

før nevnt.

Arbeiderpartiet fikk størst andel av stemmene i industrikommunene, vel 52

prosent av alle godkjente stemmer, mot gjennomsnittlig 43 prosent i landet som

helhet. På den andre siden fikk Arbeiderpartiet under 38 prosent av stemmene i

jordbruks- og skogbrukskommuner. Høyre hadde størst andel av stemmene i

byer og forstadskommuner, der partiet fikk nærmere 30 prosent av stemmene,

og minst andel i jordbruks- og skogbrukskommuner, med om lag 10 prosent.

Kristelig Folkeparti fikk størst andel av stemmene i fiskerikommunene og

minst andel i forstadskommunene. Kommunistpartiet fikk sin største stemme-.

andel i industrikommunene. Senterpartiet fikk størst andel av stemmene i jordbruks--

og skogbrukskommunene, vel 27 prosent av alle stemmene, og lå der nest

etter Arbeiderpartiet. Sosialistisk Folkeparti hadde størst stemmeandel i industrikommunene

og minst i jordbruks- og skogbrukskommunene, henholdsvis vel 9 og

3 prosent. Venstre fikk, bortsett fra i fiskerikommunene, en temmelig lik prosentdel

av stemmene i de ulike kommunetypene, mellom 9 og 11 prosent.

En gruppering av tallet på kommuner innenfor hver type etter den prosent

av stemmene som hvert parti fikk i 1965, er gitt i tabell 25.

Ved sammenlikningen av partienes stemmetall på kommunetyper m. v. må en

være merksam på at ikke alle partier stilte liste i alle valgdistrikter. Kristelig

Folkeparti hadde ikke liste i Hedmark, Vestfold og Troms, Senterpartiet hadde

ikke liste i Oslo, Bergen og Telemark, og Kommunistpartiet stilte ikke liste i

Vest-Agder, Bergen, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

For fiskerikommunene, som omfatter kommuner der særlig fiske, men også

jordbruk er av vesentlig betydning, er det foretatt en ytterligere oppdeling på

kommuner der jord- og skogbruk sysselsetter under 20 prosent av yrkesbefolkningen

og kommuner med minst 20 prosent i jord- og skogbruk. I den første gruppen

vil en da ha de mer utpregede fiskerikommuner.


33

Tabell 24. Godkjente stemmer etter kommunetype og prosent -vis etter

parti. 1965. Valid votes by type of municipality and percentage

distribution by party.

Godkjente

Prosent Percentages

Kommunetype' stemmer

Ialt1 A tHIKrFIK Sp SF V

I Spredt bebygde

kommuner

Fiskerikommuner. 40 928 100,0 38,3 13,3 16,4 0,6 13,8 4,4 13,2

Jordbruks- og skogbrukskommuner

143 862 100,0 37,5 9,8 11,3 1,3 27,3 3,2 9,6

Andre spredt bebygde

kommuner 596 387 100,0 43,2 12,6 10,2 1,3 18,1 4,6 10,0

I alt 781 177 100,0 41,9 12,1 10,7 1,3 19,6 4,3 10,1

II Tett bebygde

kommuner

Forstadskommuner . . 206 880 100,0 42,0 29,7 4,6 1,2 5,1 6,7 10,7

Industrikommuner . 97 343 100,0 52,4 11,6 7,7 2,0 7,8 9,4 9,1

Andre tett bebygde

kommuner 72 386 100,0 44,0 18,5 9,9 1,9 8,4 6,1 11,2

I alt 376 609 100,0 45,1 22,8 6,4 1,6 6,4 7,3 10,4

III Byer 889 608 100,0 43,5 28,2 6,6 1,4 2,8 6,9 10,6

Riket 2 047 394 100,0 43,1 21,1 8,1 1,4 9,9 6,0 10,4

For English translation see table 4.

Oppdelingen viser at Arbeiderpartiet fikk relativt flere stemmer i kommuner

med under 20 prosent i jord- og skogbruk enn i kommuner med minst 20 prosent

i jord- og skogbruk. For Senterpartiet var forholdet omvendt. Også for Høyre og

Kristelig Folkeparti var stemmeandelen større i kommuner med relativt lite

jordbruk.

En tilsvarende oppsplitting av gruppen andre spredt bebygde kommuner etter

henholdsvis under 30 og minst 30 prosent knyttet til jord- og skogbruk, viser

også at Senterpartiet fikk relativt flere stemmer i kommuner der jord- og skogbruk

var av vesentlig betydning, og at Høyre fikk en stone stemmeandel i kommuner

der jord- og skogbruk var av mindre betydning. For Arbeiderpartiet var

det derimot slik at partiet fikk relativt flere stemmer i kommuner med minst 30

prosent av yrkesbefolkningen knyttet til jord- og skogbruk.

For å se industriens betydning for stemmefordelingen har en delt opp de andre

spredt bebygde kommuner etter henholdsvis under 30 og minst 30 prosent av

yrkesbefolkningen knyttet til bergverksdrift, industri og anlegg i alt. Denne oppdelingen

viser at Arbeiderpartiet fikk størst andel av stemmene i de kommuner

der industri var av vesentlig betydning, mens Senterpartiet fikk størst stemmeandel

i de minst industrialiserte kommunene.

3 - Stortingsvalget 1965


34

Tabell 25. Kommuner etter type og prosent godkjente stemmer for

hvert parti. 1965. Municipalities by type and by percentage

valid votes for each party.

Kommunetype'

Parti

Party

Fiskerikommuner A - - 7 5

H 3 6 20 5

KrF 6 6 10 4

K 34 - ._ ._

Sp 5 8 11 9

SF 20 12 2 -

✓ 6 8 15 3

Jordbruks- og A - 2 12 13

skogbrukskommuner H 27 38 29 5

KrF 29 13 33 22

K 98 1 2 -

Sp 12 3 10 28

SF 82 18 1

✓ 23 31 38 9

Prosent av godkjente stemmer

0-4 [ 5-9 110-19 20_29f30_39 40-49 f50-59t60-69 it 70 og

over

5 6 8 3 -

- - -

8 - -

- - -

1 - _

1 1 _ _ _

26 26 16 6 -

- 2 - - -

4 - - - -

- - - - _

35 9 3 1 -

Andre spredt bebygde A - - 11 33 41 67 47 14 2

kommuner II 15 71 101 26 1 1 - - -

KrF 54 49 67 40 5 - - - -

K 203 9 2 1 - .... _. .... ....

Sp 28 18 69 82 13 3 2

SF 136 70 9 -

✓ 51 59 77 28 -

Forstadskommuner A ._ _. ._ 1 5 7 10 1

H - 1 10 5 6 2 -

KrF 11 9 4 - - - -

K 24 - - -

Sp 13 9 2 - -

SF 3 18 3 -

✓ 6 4 14 - - - -

Industrikommuner A - - - 1 2 4 10 4 1

H 2 4 15 1 - - - - -

KrF 9 4 8 1 - - - - -

K 20 2 - - - - - - -

Sp 6 8 6 2 - - - -

SF 1 15 6 - - - - - -

✓ 7 4 10 1 - - - - -

Andre tett bebygde A - - - 3 2 9 5 3 1

kommuner H - 3 11 8 1 _ _ _

KrF 8 8 4 2 1 - - - -

K 20 2 1 - - - - - -

Sp 11 5 6 1 - _ _ _

SF 7 13 3 - _ _ _ _ _

✓ 6 7 8 2 - - - -

Byer A - - - 1 12 17 16 1

H 1 2 18 18 6 1 1

KrF 19 14 13 1 - - -

K 43 3 1 - -

Sp 29 5 12 1 - -

SF 14 28 5 -

✓ 9 12 17 9

1 For English translation see table 4.


35

For 1965 har en dessuten foretatt en nærmere undersøkelse av stemmefordelingen

på partiene i ulike kommunetyper kombinert med betydningen av henholdsvis

primærnæringer, sekundærnæringer og tertiærnæringer. Kommunene er

fordelt på følgende 3 typer: 1. Byer og forstadskommuner, 2. Andre tett bebygde

kommuner og 3. Spredt bebygde kommuner. For hver kommunetype er det

videre foretatt en deling etter næringsstruktur i tre trinn: 1. Fordeling etter prosent

av yrkesbefolkningen knyttet til primærnæringer (jordbruk, skogbruk, fiske

og fangst), 2. Prosent av yrkesbefolkningen knyttet til sekundærnæringer (bergverksdrift,

industri, bygge- og anleggsvirksomhet m. v.) og 3. Prosent av yrkesbefolkningen

knyttet til tertiærnæringer (forretningsvirksomhet, transport og

tjenesteyting).

Stemmer avgitt på felleslister er her ikke fordelt på de respektive partier,

men dette betyr neppe noe for variasjonene i stemmeandelen for de partiene som

hadde felleslister.

Hvis en ser på variasjonen i partienes stemmeandel ut fra primærnæringenes

betydning, var forholdet stort sett slik at stemmeandelen for Arbeiderpartiet,

Høyre og Sosialistisk Folkeparti viste synkende tendens med stigende prosent

av yrkesbefolkningen i primærnæringene. For Senterpartiet var forholdet omvendt.

Stemmeandelen for Kristelig Folkeparti og Venstre viste ingen særlig

variasjon med primærnæringenes andel av yrkesbefolkningen.

Grupperingen etter sekundærnæringenes betydning i de ulike kommunetyper

viser at det for Arbeiderpartiet og Sosialistisk Folkeparti var en klar tendens til

stigende stemmeandel med økende prosent yrkesaktive i industri m. v. I byer og

forstadskommuner og i andre tett bebygde kommuner fikk Arbeiderpartiet over

50 prosent av de godkjente stemmene når minst 50 prosent av yrkesbefolkningen.

var knyttet til sekundærnæringene. For Høyre viste stemmeandelen liten variasjon

i spredt bebygde kommuner, men i tett bebygde kommuner sank Høyres

stemmeandel når prosenten av yrkesaktive i industri m.v. økte. Dette partiet

hadde relativt flest stemmer i byer og forstadskommuner der mellom 30 og 50

prosent av yrkesbefolkningen var knyttet til sekundærnæringene. For Venstre

gikk stemmeandelen stort sett noe ned når prosent yrkesaktive i industri m. v.

økte.

Variasjonene i partienes stemmeandel beregnet etter tertiærnæringenes betydning

viste stort sett en motsatt bevegelse av den en fant for sekundærnæringene.

For Arbeiderpartiet var det i alle tett bebygde kommuner en tydelig tendens til

at stemmeandelen sank med stigende del av yrkesbefolkningen i servicenæringene.

For Høyre var det derimot en klar øking. I byer og forstadskommuner med minst

50 prosent yrkesaktive i tertiærnæringene fikk partiet vel 30 prosent av stemmene.

Også for Venstre var det en tendens til at stemmeandelen steg med andel

yrkesaktive i servicenæringene, mens det for Kristelig Folkeparti stort sett var

nedgang. For Sosialistisk Folkeparti og Kommunistpartiet var det ingen spesiell

gjennomgående tendens. Stemmeandelen for Sosialistisk Folkeparti viste økende

tendens med økt betydning av tertiærnæringer i spredt bebygde kommuner,

men synkende tendens i byer og forstadskommuner. Også for Kommunistpartiet

var det synkende tendens i byer og forstadskommuner, men heller stigning i

andre tett bebygde kommuner.


36

Tabell 26. Godkjente stemmer prosentvis etter parti i ulike kommunetyper

etter andel av yrkesbefolkningen i a) primærnæringer,

b) sekundærnæringer og c) tertiærnæringer.

1965. Valid votes by party in different types of municipalities,

by percentage active population in a) primary industries,

b) secondary industries and c) tertiary industries.

Godkjente

stammer

Valid

votes

A

Prosent Percentages

II KrF K Sp SF 1- V H +

KrF

Sp +

I Spredt bebygde

kommuner

Sparsely populated

municipalities

Under 20 pst.

20-29 »

30 pst. og over

a. Primærnæringer Primary industries

58 464 44,4 17,9 9,4 1,0 8,7

142 733 41,9 13,9 10,5 0,7 16,5

579 980 41,6 11,2 10,9 1,4 20,4

6,1 0,7

4,6 0,8

4,0 0,9

II Byer og forstadskommuner

Towns and suburban

municipalities

43,2 Under 20 pst. 27,6 1 037 033

5,6 1,3 2,5 7,0 10,0 2,2 0,6

20-29 » 47 939 40,4 16,9 5,9 1,9 12,2 4,8 17,9

30 pst. og over 11 516 55,7 11,0 3,3 3,6 11,5 3,9 11,0

III Andre tett bebygde

kommuner

Other densely

populated

municipalities

Under 20 pst.

20-29 »

30 pst. og over

117 565

37 718

14 446

49,0

50,0

44,4

14,8

13,5

15,2

8,6

6,8

14,1

2,0

2,6

0,7

5,5

11,4

10,5

8,6

7,4

4,1

9,9

8,3

11,0

1,6

b. Sekundærnæringer Secondary industries

I Spredt bebygde

kommuner

Under 30 pst. 442 143 40,2 11,9 11,1 1,1 21,1 4,0 10,0 0,6

30-49 » 301 397 43,5 12,3 10,4 1,5 16,0 4,5 10,5 1,3

50 pst. og over 37 637 48,0 13,6 9,0 1,5 14,1 6,0 6,7 1,1

II Byer og forstadskommuner

Under 30 pst.

30-49 »

50 pst. og over

72 960

833 639

189 889

45,1 20,4

41,4 29,0

50,4 20,6

4,0 1,7 9,8 5,8 13,2 -

5,2 1,3 2,8 6,6 10,9 2,7 0,1

8,2 1,6 1,5 8,4 6,6 - 2,7

III Andre tett bebygde

kommuner

Under 30 pst. 14 540 46,2 20.9 10,6 0,8 7,5 5,4 8,6

30-49 » 52 392 46,3 17,6 8,2 2,5 7,7 6,6 10,0 1,1

50 pst. og over 102 797 50,5 12,0 8,6 1,9 7,0 9,1 9,6 1,3


Godkjente

stemmer

37

Tabell 26. (forts.) Godkjente stemmer prosentvis etter parti i ulike

kommunetyper etter andel av yrkesbefolkningen i a) primærnæringer,

b) sekundærnæringer og c) tertiærnæringer. 1965.

Prosent

A H KrF K Sp SF V

II+ Sp+

KrF V

c. Tertiærnæringer Tertiary industries

I Spredt bebygde

kommuner

Under 30 pst. 395 487 41,7 9,8 11,3 1,4 21,3 3,9 9,4 1,2

30-49 » 360 080 42,1 14,0 10,6 1,1 16,2 4,7 10,7 0,6

50 pst. og over 25 610 41,7 22,3 4,6 0,5 15,8 5,4 9,7

II Byer og forstadskommuner

Under 30 pst. 25 522 58,4 12,2 9,0 1,8 8,5 10,1

30-49 » 341 865 48,0 20,9 6,5 1,4 5,8 7,4 9,0 1,0

50 pst. og over 729 101 40,4 30,4 5,1 1,3 1,8 6,6 11,3 3,1

III Andre tett bebygde

kommuner

Under 30 pst. 65 592 52,5 12,2 7,7 1,5 8,5 7,8 7,8 2,0

30-49 » 96 631 46,7 15,6 9,3 2,4 6,2 8,2 11,0 0,6

50 pst. og over 7 506 44,0 20,7 8,0 0,5 10,8 7,2 8,8

Ved alle de tre fordelinger etter næringenes betydning vil det i enkelte av

undergruppene bli relativt få godkjente stemmer, fordi bare få kommuner kommer

i disse gruppene. Fordelingen på partiene bygger da på så små tall at en må

regne med mer tilfeldige variasjoner.

3. Endringene 1961-1965.

Fra 1961 til 1965 hadde alle partier så nær som Kristelig Folkeparti og Kom"

munistpartiet øking i stemmetallet absolutt sett. Tallene for 1961 og 1965 er

imidlertid ikke helt sammenliknbare for alle partier. Sosialistisk Folkeparti som

hadde størst øking, stilte liste i alle valgdistrikter i 1965, men bare i seks i 1961.

Kommunistpartiet som hadde en betydelig nedgang i stemmetallet, stilte ikke

liste i fire valgdistrikter i 1965, mens det i 1961 stilte liste i alle unntatt ett.

Blant de partier som stilte egen liste (eventuelt fellesliste) i alle valgdistrikter

ved begge de to siste valgene, var det Høyre som økte sitt stemmetall mest, vel

63000. For Venstre var økingen nærmere 50 000 og for Arbeiderpartiet om lag

23000. Av de partier som ikke stilte liste i alle valgdistrikter, var det bare Senterpartiet

som hadde øking i stemmetallet, vel 31000, mens Kristelig Folkeparti

hadde en nedgang på 10 000 og Kommunistpartiet nærmere 26000.

De stemmer som ble avgitt på felleslister ved de to valgene, er fordelt proporsjonalt

på partiene slik som tidligere nevnt.

Nest etter Sosialistisk Folkeparti hadde Venstre størst øking i stemmeandelen,

idet partiet økte sin stemmeandel med 1,5 prosentpoeng, fra 8,9 til 10,4 prosent.

For Høyre økte stemmeandelen med 1 prosentpoeng og for Senterpartiet med

vel en halv prosent. Arbeiderpartiet hadde trass i et stigende stemmetall en nedgang

i stemmeandelen fra 46,8 i 1961 til 43 prosent i 1965.

De endringstall som er regnet ut for partiene særskilt i bygdene og byene,

vil ikke være helt sammenliknbare på grunn av endringer i de administrative

grenser etter 1961.


38

Tabell 27. Godkjente stemmesedler og prosentvis stemmefordeling

etter parti. Valid votes and percentage distribution of votes

by party.

Godkjente

stemmesedler

1965

Stemmefordeling

i prosent'

Endring 1961-1965

1961 1965 i stemme- i stemmetall

andel

Riket The whole country

Det norske Arbeiderparti 883 319 46,76 43,15 + 22 793 - 3,61

Høyre 431 703 20,02 21,08 + 63 360 + 1,06

Kristelig Folkeparti 166 721 9,61 8,14 - 10 165 - 1,47

Norges Kommunistiske Parti . 27 996 2,92 1,37 - 25 682 - 1,55

Senterpartiet 202 340 9,29 9,88 + 31 396 + 0,59

Sosialistisk Folkeparti 122 721 2,39 5,99 + 78 725 + 3,60

Venstre 212 229 8,85 10,37 + 49 279 + 1,52

Andre lister 365 0,16 0,02 - 2 537 -0,14

I alt Total 2 047 394 100,00 100,00 +207 169

Bygder Rural districts

Det norske Arbeiderparti 496 739 46,82 42,90 - 57 854 - 3,92

Høyre 180 905 13,98 15,62 + 15 333 + 1,64

Kristelig Folkeparti 108 155 11,15 9,34 - 23 846 - 1,81

Norges Kommunistiske Parti . . 15 695 2,80 1,36 - 17 485 - 1,44

Senterpartiet 176 980 14,18 15,29 + 9 002 + 1,11

Sosialistisk Folkeparti 61 053 1,79 5,27 + 39 879 + 3,48

Venstre 118 158 9,11 10,21 + 10 228 + 1,10

Andre lister 101 0,17 0,01 - 1 948 - 0,16

I alt Total 1 157 786 100,00 100,00 - 26 691

Byer Towns

Det norske Arbeiderparti 386 580 46,65 43,45 + 80 647 - 3,20

Høyre 250 798 30,92 28,19 + 48 027 -2,73

Kristelig Folkeparti 58 566 6,85 6,59 + 13 681 - 0,26

Norges Kommunistiske Parti . 12 301 3,13 1,38 - 8 197 - 1,75

Senterpartiet 25 360 0,45 2,85 + 22 394 + 2,40

Sosialistisk Folkeparti 61 668 3,48 6,93 + 38 846 + 3,45

Venstre 94 071 8,39 10,58 + 39 051 + 2,19

Andre lister 264 0,13 0,03 - 589 - 0,10

I alt Total 889 608 100,00 100,00 +233860

Felleslistestemmene er her fordelt proporsjonalt på de respektive partier.

VII. Mandatfordelingen.

1. Fordelingen etter parti i 1965.

Ved valget i 1965 fikk Arbeiderpartiet 68 mandater, som var et lavere mandattall

enn ved noe valg siden 1930. Medregnet de to mandater som Sosialistisk

Folkeparti fikk ble tallet på stortingsrepresentanter fra de sosialistiske partier

i alt 70, dvs , under halvparten av det samlede representanttall på Stortinget. Av

de i alt 80 mandater som tilfalt de ikke sosialistiske partier, fikk Høyre 31, Senterpartiet

og Venstre 18 hver og Kristelig Folkeparti 13. Både for Høyre og Senterpartiet

må en tilbake til 1930-årene for å finne et større mandattall for partiet.


39

Tabell 28. Stortingets sammensetning. Members of the Storting by party.

Parti Party 1936 1945 1949 1953 1957 1961 1965

Det norske Arbeiderparti 70 76 85 77 78 74 68

Høyre 36 25 23 27 29 29 31

Kristelig Folkeparti 2 8 9 14 12 15 13

Norges Kommunistiske Parti — 11 — 3 1 — —

Senterpartiet 18 10 12 14 15 16 18

Sosialistisk Folkeparti

2 2

Venstre 23 . 20 . 21 . 15 . 15 . 14 18

Samfundspartiet . 1

I alt Total 150 150 150 150 150 150 150 I.

Tallet på kvinner valgt som representanter i 1965 var 12. Av disse ble 9 valg

på Arbeiderpartiets lister, 2 på Venstres og 1 på Høyres lister.

Tabell 29. Kvinnelige representanter etter parti. Female members by

party.

Parti Party I 1936 1945 1949 1953 1957 1961 1965

Det norske Arbeiderparti 1 4 6 5 8 11 9

Høyre — 1 1 2 2 1 1

Kristelig Folkeparti — — — — — — —

Norges Kommunistiske Parti — 1 — — — — —

Senterpartiet — — — — — 1 —

Sosialistisk Folkeparti — —

Venstre — I. — — — — 2

I alt Total 1 7 7 7 10 13 12

Som påvist i avsnitt II svarer ikke fordelingen av mandatene på valgdistrikter

til størrelsen av folketallet i hvert distrikt. En beregning av stemmeberettigede

pr. mandat i 1965 viser at gjennomsnittet for riket var 16000. For Oslo var

det tilsvarende tall nærmere 27 000 og for Akershus vel 24000. Særlig for Akershus

som har hatt en sterk befolkningstilvekst, har tallet på stemmeberettigede pr.

mandat økt betydelig i de senere år. På den andre siden hadde Finnmark i 1965

under 11000. Oslo og Akershus hadde således mer enn dobbelt så mange stemmeberettigede

pr. mandat som Finnmark.

For de enkelte partier er det foretatt en beregning av godkjente stemmer pr.

representant totalt sett og på landsdeler. Denne utregningen bygger på rene

partistemmer, og stemmer og representanter på felleslister er tatt med i gruppen

«Andre». Foruten de 37 513 stemmer på felleslister omfatter denne gruppen 365

stemmer avgitt på andre lister, herav 163 på Frihetsvernets liste i Oslo og 194

på Norges demokratiske partis liste i Rogaland, og dessuten 8 ville stemmer.

En sammenlikning mellom de enkelte partier viser at totalt sett hadde Senterpartiet

og Venstre gjennomsnittlig færrest godkjente stemmer pr. representant,

under 12000. For Arbeiderpartiet var stemmetallet pr. representant om lag 13 000

og for Høyre og Kristelig Folkeparti over 13000. Sosialistisk Folkeparti stod i en

særstilling i 1965 med vel 61 000 stemmer pr. representant. Dette partiet hadde

i 1965 liste i alle valgdistrikter, men bare i Oslo og Nordland hadde partiet tilstrekkelig

mange stemmer til å få mandat. Kommunistpartiet fikk i alt 28 000

stemmer i 1965, men ikke noe mandat.


40

Tabell 30. Stemmeberettigede pr. mandat etter fylke. Persons entitled

to vote per seat, by county.

Fylke

County

Mandater

Seats

Stemmeberettigede pr. mandat

1953 I 1957 1961 I 1965

Østfold 8 16 036 16 400 16 747 17 177

Akershus 7 18 783 20 295 21 804 24 418

Oslo 13 25 443 25 872 26 639 26 824

Hedmark 8 14 600 14 621 14 568 14 652

Oppland 7 15 449 15 517 15 526 15 735

Buskerud 7 15 847 16 045 16 175 18 022

Vestfold 7 15 597 15 960 16 368 15 323

Telemark 6 16 161 16 484 16 668 16 961

Aust-Agder 4 12 899 12 672 12 577 12 628

Vest-Agder 5 13 172 13 438 13 834 14 350

Rogaland 10 14 080 14 548 14 865 15 480

Hordaland 10 13 101 13 517 13 851 14 431

Bergen 5 15 918 15 824 15 880 15 960

Sogn og Fjordane 5 12 996 12 871 12 791 12 738

More og Romsdal 10 12 837 13 024 13 128 13 370

Sør-Trøndelag 10 13 554 13 624 13 783 14 311

Nord-Trøndelag 6 11 947 12 000 11 987 12 085

Nordland 12 11 792 11 985 12 087 12 452

Troms 6 12 412 12 606 12 814 13 398

Finnmark 4 9 716 10 078 10 408 10 815

I alt Total 150 15 045 15 323 15 603 16 046

De ulike stemmetall pr. representant henger dels sammen med den distriktsvise

fordelingen av mandatene, dels med selve valgordningen. Sosialistisk Folkeparti

fikk en vesentlig del av sine stemmer i Oslofjord-området (fylkene Østfold,

Akershus, Oslo og Vestfold), der tallet på stemmer pr. representant er relativt

stort. For Kommunistpartiet var stemmene mer jamt fordelt over landsdelene,

og partiet fikk ikke tilstrekkelig stemmer i noe valgdistrikt.

For landsdelene viser tallet på stemmer pr. representant til dels stor variasjon

både fra parti til parti innenfor samme landsdel og fra landsdel til landsdel for

samme parti. Det førstnevnte forhold henger sammen med at mellomstore og små

partier som regel vil ha et forholdsvis stort stemmetall som ikke gir noe mandat.

For partier som har et stort stemmetall og derfor får mange representanter i et

valgdistrikt, vil stemmetallet pr. representant ikke variere så mye. Det gjennomsnittlige

stemmetall pr. representant vil imidlertid også bli bestemt av på hvilket

trinn i fordelingen partiet får sine representanter, da det listestemmetall som

kreves for å få mandat synker etter hvert og ligger lavest for siste representant.

Eksempelvis hadde Sosialistisk Folkeparti og Kristelig Folkeparti i Oslofjordområdet

mellom 2 og 3 ganger så mange stemmer bak sin representant som

Senterpartiet og Venstre gjennomsnittlig hadde pr. representant. På Sim- og

Vestlandet hadde derimot Arbeiderpartiet flere stemmer pr. representant enn

Kristelig Folkeparti.

Variasjonene over landsdelene for et og samme parti skyldes også at det listestemmetall

som kreves for å komme med i fordelingen av mandatene er forskjellig.

Eksempelvis fikk Kristelig Folkeparti bare 1 representant på vel 33000 stemmer

i Oslofjord-området, mens det i Nord-Norge fikk 1 representant på 12000 stemmer.


41

Tabell 31. Godkjente stemmer og representanter, etter landsdel og

parti. Valid votes and elected members, by region and party.

Landsdel

Region

Parti

Party

Godkjente

stemmer

Valid votes

1965 Stemmer pr. representant

Votes cast per member elected

Representanter

1965 I 1961

Members elected

Riket A

H

883 319 68 12 990 11 629

415 292 30 13 843 12 220

KrF . . 160 332 12 13 361 13 189

K

Sp

27 996 — — —

192 022 17 11 295 11 422

SF 122 721 2 61 361 21 998


Andre

207 834 18 11 546 12 039

37 878 3 12 626 9 813

Oslofjord- A

området H

290 626 16 18 164 16 090

211 659 11 19 242 15 991

KrF . .

K

33 543 1 33 543 20 782

8 448 — — —

Sp

SF

23 568 2 11 784 19 403

46 375 1 46 375 24 654


Andre

45 449 3 15 150 —

14 876 1 14 876 12 508

Indre A

Østlandet H

209 989 16 13 124 12 384

56 110 5 11 222 9 247

KrF . . 22 877 1 22 877 19 286

K 9 641 — — —

Sp 51 387 5 10 277 10 625

SF 26 132 — — —


Andre

22 758 1 22 758 15 158

1 — — 10 449

Sea-- og A 200 147 16 12 509 10 299

Vestlandet H 82 775 8 10 347 12 877

KrF . 78 474 8 9 809 9 970

K 1 898 — — —

Sp 67 466 5 13 493 11 663

SF 24 919 — — —

✓ 103 621 10 10 362 8 847

Andre 23 000 2 11 500 9 180

Trøndelag A 81 630 8 10 204 10 110

H 28 547 2 14 274 11 576

KrF . . 13 452 1 13 452 15 532

K 3 419 — — —

Sp 28 823 3 9 608 6 681

SF 9 756 — — —

✓ 17 724 2 8 862 6 042

Andre . — — — 9 397

Nord-Norge A 100 927 12 8 411 7 401

H 36 201 4 9 050 7 178

KrF . . 11 986 1 11 986 7 655

K 4 590 — — —

Sp 20 778 2 10 389 14 352

SF 15 539 1 15 539 7 116

✓ 18 282 2 9 141 13 452

Anclre . . 1


42

2. Endringene 1961-1965.

Ved valget i 1965 fikk Arbeiderpartiet 6 representanter færre enn i 1961, og

for Kristelig Folkeparti var det en reduksjon på 2 representanter. Venstre fikk

4 representanter mer enn i 1961, og Høyre og Senterpartiet fikk et tillegg på

2 hver.

Fordelingen av representantene etter parti i de enkelte valgdistrikter viser at

Arbeiderpartiet fortsatt har mer enn halvparten av representantene i Hedmark,

Oppland, Buskerud og Finnmark. I foregående valgperiode hadde partiet en tilsvarende

styrke også i Akershus, Vestfold og Troms, men dette forhold ble endret

i 1965, da partiet tapte et mandat i hvert av disse valgdistriktene.

Høyre tapte i 1965 et mandat i Vestfold, men fikk til gjengjeld et mandat mer

i Vest-Agder, Hordaland og Sogn og Fjordane. Med unntak av Nord-Trøndelag

fikk Høyre i 1965 mandater i alle valgdistrikter. Kristelig Folkeparti mistet i

1965 sitt mandat i Oslo, og partiet tapte dessuten et mandat i Nordland. Dette

partiet har størsteparten av sine representanter i Vestlandsfylkene.

Senterpartiet fikk i 1965 en øking på et mandat i Vestfold, Møre og Romsdal

og Troms, men tapte et mandat i Vest-Agder. For Sosialistisk Folkeparti var det

ingen endring i mandatene fra 1961 til 1965. Venstre var det parti som hadde

størst øking, idet partiet fikk 4 mandater mer enn i 1961. Alle disse 4 mandatene

ble vunnet i valgdistrikter der partiet ikke hadde noe mandat i 1961, nemlig

Akershus, Oslo, Vestfold og Nordland.

Tabell 32. Partienes representasjon etter fylke. 1965 og endring fra

1961. Elected members by party and county. 1965 and change

from 1961.

Fylke County

Det norske

.Arb.parti

Repr. Endring

Høyre

Repr. Endring

Kristelig

Folkeparti

Repr. Endring

Senterpartiet

Repr. Endring

Sosialistisk

Folkeparti

Repr. Endring

Venstre

Repr. Endring

Østfold 4

Akershus 3

Oslo

Hedm.ark

6

5

Oppland 4

Buskerud 4

Vestfold 3

Telemark 3

Aust-Agder 2

Vest-Agder 2

Rogaland 3

Hordaland 3

Bergen 2

Sogn og Fjordane . 1

More og Romsdal . • • 3

Sør-Trøndelag 5

Nord-Trøndelag . . • • 3

Nordland 6

Troms 3

Finnmark 3

-

—1

—1

—1

1 +1

5 - - —1 - - 1 _ 1 +1

1 — - 2 - - - - -

1 - - -2 - - - - -

2 - - - 1 - - - - -

2 —1 - - 1 +1 - 1 +1

1 - 1 _ _ _ _ 1 -

1 - - _ _ _ _ _ 1 -

1 +1 1 - - —1 - - 1 -

2 - 2 -1 - - - 2 -

2 +1 2 - 1 - - - 2 -

1 - 1 - - - - - 1 -

1 +1 1 - 1 — - 1 -

1 - 2 - 2 +1 2 -

2 - 1 -1 - - - 1 -

- - - -2 - - - 1 -

2 - 1 —1 1 - 1 - 1 +1

1 - - 1 +1 - - 1 -

1

-

I alt Total 68 —6 31 +2 13 —2 18 +2 2 - 18 +4


43

Tabell 33. Faktisk fordeling av representantene i forhold til beregnet

fordeling etter stemmetallet. Actual distribution of

elected members compared to calculated distribution based on

number of votes.

Parti Party

Faktisk fordeling

Gevinst (+), tap (—) i forhold

til beregnet fordeling etter

stemmetallet

1945 194911953119571196111965 19451194911953119571196111965

Det norske Arbeiderparti 76 85 77 78 74 68 +14 +16 +7 +5 +4 +3

Høyre 25 21 26 25 29 30 — —3 —2 _ _ _

Kristelig Folkeparti 8 9 14 12 13 12 —4 —4 —2 —4 —1 —

Norges Kommunistiske Parti 11 — 3 1 — — —7 —9 —4 —4 —4 —2

Senterpartiet 10 6 14 14 11 17 —2 —1 +1 +1 +1 +3

Sosialistisk Folkeparti

2 2 . —2 —7

Venstre 20 . 20 . 15 . 15 . 11 18 —1. + 1 . — +1 — +3

Borgerlige felleslister 9 1 5 10 3 — — +1 +2 —

Andre

111■■•■•■•■

3. Fordelingen av siste mandat.

For å vise hvordan de andre partiene stod i forhold til det parti som fikk siste

mandat i hvert valgdistrikt i 1965, er det foretatt en utregning av hvor mange

stemmer hvert av de andre partiene måtte hatt i tillegg, absolutt og relativt sett,

for å erobre det siste mandatet (se tabell 34).

I flere av valgdistriktene viser beregningen at det parti som tapte et mandat

i forhold til 1961, var nærmest til å få det siste mandatet. Arbeiderpartiet, som

tapte mandat i 6 valgdistrikter, lå nærmest både absolutt og relativt i 3 av disse

valgdistriktene, nemlig Akershus, Hordaland og Sogn og Fjordane. Arbeiderpartiet

lå dessuten relativt sett nærmest i Møre og Romsdal og i Troms, der det

også mistet mandat i 1965. I Vestfold, der både Arbeiderpartiet og Høyre tapte

et mandat, var Høyre nærmest det siste mandatet både absolutt og relativt sett.

Kristelig Folkeparti, som tapte et mandat i Oslo og i Nordland, lå absolutt og

relativt nærmest siste mandat i Oslo. I Nordland lå imidlertid Senterpartiet best

an, både absolutt og relativt. I Vest-Agder, der Senterpartiet mistet et mandat,

var det Venstre som var nærmest siste mandat, men forskjellen i det absolutte

stemmetall som manglet for de to partiene var liten.

I Hedmark var Kommunistpartiet nærmest i konkurransen om siste mandat,

både absolutt og relativt, og i Aust-Agder gjaldt det samme for Kristelig Folkeparti.

Ellers var det, når en ser på de absolutte tallene, Sosialistisk Folkeparti som

manglet færrest stemmer for å ta siste mandat i flest distrikter. I alt gjaldt dette

8 valgdistrikter. Relativt sett var det derimot Arbeiderpartiet som lå nærmest

siste mandat i flest distrikter, i alt 12 av de 15 der partiet ikke fikk siste mandat.

Det tillegg som nærmeste parti måtte ha for å ta det siste mandatet varierte

til dels mye. Stort sett var aystanden liten i de valgdistrikter der det var mandatforskyvning

mellom partiene i 1965. I Oslo manglet f. eks. Kristelig Folkeparti

bare 82 stemmer, som svarte til 0,5 prosent av det stemmetall partiet fikk, og i

Vestfold manglet Høyre 196 stemmer, tilsvarende 0,6 prosent av stemmetallet.

Bergen derimot, der mandatfordelingen var uendret fra 1961, måtte Sosialistisk

Folkeparti hatt 5861 stemmer i tillegg, og Arbeiderpartiet som var relativt nærmest,

måtte hatt 32 prosent flere stemmer.44

Tabell 34. Fordeling av siste mandat og manglende stemmetall for de

andre partiene. 1965. Last seat by party, and additional

votes needed by other parties.

Fylke County

Siste

mandat

Last

seat

Det

norske Høyre Kristelig

Arbeider- Folkeparti

parti

Norges

Komm. Senter-

Sosialistisk

Parti partiet Folkeparti

Venstre

Absolutte tall Number

Østfold KrF 8 376 15 346 - 9 729 i 9 095 3 059

2

Akershus Sp 2 671 9 376 6 644 11 632 - 3 644 12 711

Oslo A - 4 673 82 11 125 . 9 602 12 829

Hedmark A - 8 974 3 547 12 873 3 909 6 587

Oppland Sp 7 056 8 856 5 104 7 915 - 4 569 4 001

Buskerud H 13 619 - 5 420 9 143 11 531 2 551 7 153

Vestfold V 2 763 196 . 7 837 8 162 3 975 -

Telemark V 13 552 12 847 10 765 10 252 . 3 338 -

Aust-Agder V 6 540 7 175 533 6 628 3 754 5 410 -

Vest-Agder KrF 8 427 6 393 - . 1 792 5 153 1 662

Rogaland KrF 5 732 11 313 - 8 875 5 841 4 639 11 433

Hordaland KrF 1 501 6 546 - 7 312 5 513 3 008 8 581

Bergen Hd-KrF 9 209 3 -

3 __,

. 5 861 11 522

Sogn og Fjordane • • • KrF 197 8 223 - 5 660 6 271 7 935

Møre og Romsdal . • • • V 6 858 7 239 12 120. 9 608 3 910 -

Sør-Trøndelag A - 6 509 9 058 5 842 3 873 2 264 8 192

Nord-Trøndelag . . • Sp 6 920 2 268 2 555 5 998 - 3 239 6 781

Nordland A - 5 976 3 951 5 320 1 782 4 326 5 876

Troms V 10 553 6 111 . 7 165 8 839 4 736 -

Finnmark A - 4 111 3 854 2 862 3 072 3 517

Prosent Percentages

Østfold

13,3 63,1 - 705,0 1 61,8 38,0

2 _

Akershus 4,1 24,1 96,7 619,1 - 36,9 78,3

Oslo - 4,0 0,5 246,0. 40,1 62,0

Hedmark - 82,7 . 62,2 63,8 73,1 247,1

Oppland 13,9 82,4 131,2 734,2 - 103,3 80,1

Buskerud 24,0 - 97,9 504,9 96,6 30,4 188,2

Vestfold 7,0 0,6 . 1176,7 81,2 87,8 -

Telemark 31,6 113,0 80,0 977,3 41,9 -

Aust-Agder 37,3 98,5 8,6 5569,7 125,4 404,6 -

Vest-Agder 43,4 62,0 - 29,8 195,0 11,0

Rogaland 13,3 48,1 - 1 013,1 38,8 90,7 48,9

Hordaland 3,8 28,7 - 809,7 45,6 57,8 41,3

Bergen 32,0

3 ___ 3 -

. 122,7 102,2

Sogn og Fjordane 1,3 106,5 - 55,0 536,4 99,1

Møre og Romsdal 19,0 64,9 65,4. 45,7 83,7 -

Sør-Trøndelag - 27,0 97,1 213,4 26,7 35,8 80,4

Nord-Trøndelag 26,1 51,4 62,0 880,8 - 94,2 90,1

Nordland - 32,8 37,4 367,7 14,0 42,5 68,1

Troms 36,6 56,7 996,5 109,7 150,5 -

Finnmark - 56,9 268,9 118,1 138,8 198,8

Tallet gjelder felleslisten for Senterpartiet og Venstre. 2 Se note 1. 3 Siste mandat tilfalt felleslisten

Høyre og Kristelig Folkeparti.

4. Ulike fordelingsmetoder.

I oversikten for 1961 ble det gjort rede for den fordelingsmetode som ble

nyttet ved stortingsvalgene 1921-1949, d'Honts metode, og den någjeldende

metode, Sainte-Lagu6's. Den sistnevnte metode, som forutsetter en suksessiv

deling av listestemmetallet med 1, 3, 5 osv., ville om den ble nyttet i sin opprinne-


45

lige form, gi småpartiene forholdsvis lett adgang til å vinne mandater. Det ble

derfor vedtatt å nytte en modifisert form av Sainte-LaguWs metode. Denne går

ut på at en som første delingstall bruker 1,4, den såkalte sperredivisor. Derved

får også de mindre partiene en reduksjon i det listestemmetallet som gjelder ved

fordelingen av mandatene.

På samme måte som for tidligere valg har en for 1965 regnet ut mandatfordelingen

slik den ville blitt etter d'Hont's metode, dvs. med delingstall 1, 2, 3

osv., til sammenlikning med den gjeldende. En har da forutsatt at felleslister

ville bli nyttet på tilsvarende måte om d'Hont's metode hadde vært gjeldende,

selv om dette i og for seg ikke er realistisk.

Etter d'Hont's metode ville Arbeiderpartiet i 1965 fått 6 representanter mer,

og Høyre ville fått 1 i tillegg. For de mindre partier, bortsett fra Sosialistisk

Folkeparti, ville representanttallet blitt redusert. Hvis en hadde forutsatt en.

proporsjonal fordeling etter stemmetallene, som beregnet i tabell 39, ville Arbeiderpartiet,

Senterpartiet og Venstre fått færre representanter, mens Kommunistpartiet

og Sosialistisk Folkeparti ville fått flere.

Tabell 35. Partienes representanttall etter ulike fordelingsmetoder.

Number of seats by party, according to different distribution methods.

Parti Party

Sainte-

Lagu6's'

1957 1961

1965

d'Hont's Sainte-

Lagu6's'

d'Hont's

Sainte- d'Hont's

Lagu6's1

Det norske Arbeiderparti 78 88 74

Høyre 29 26 29

Kristelig Folkeparti 12 11 15

Norges Kommunistiske Parti • • • 1 — —

Senterpartiet 15 13 16

Sosialistisk Folkeparti

2

Venstre 15 .. 12 14

84 68

28 31

10 13

14 18

2 2

12 18

74

32

16

2

17

I alt Total 150 150 150 150 150 150

Dvs, metoden i den form som den faktisk ble brukt.

VIII. Kandidatene ved valget i 1965.

1. Fordelingen etter kjønn, parti og kommunetype.

Opplysninger om kandidatene ved stortingsvalget i 1965 er hentet dels fra de

offisielle valglistene og dels fra materiale som Stortingets kontor har stilt til rådighet.

Tilleggsopplysninger om kandidatenes alder og yrke er gitt av folkeregistrene,

og fra formannskapene er det gitt opplysninger om kandidatenes eventuelle lokalpolitiske

virksomhet i valgåret.

Ved stortingsvalget i 1965 var det i alt 1746 kandidater på valglistene, og av

disse ble 458 eller 26 prosent valgt enten som representanter eller som vararepresentanter.

Av Arbeiderpartiets kandidater ble i alt 65 prosent valgt, av Høyres

38, av Senterpartiets 30, av Venstres 26, av Kristelig Folkepartis 19 og av Sosialistisk

Folkepartis 3 prosent. Tallene for representanter og vararepresentanter i

tabell 36 viser, sammenholdt med tabell 28, at Arbeiderpartiet hadde om lag


46

50 prosent flere vararepresentanter enn representanter, mens hvert av de andre

partiene hadde mer enn dobbelt så mange vararepresentanter.

Tabell 36. Kandidatene etter kjønn og parti. 1965. Candidates by sex and

party.

I alt Total Menn Males Kvinner Females

Parti Party

Repr. og

vararepr.

Members

and deputy

members

Kandidater

ikke valgt

Candidates

not

elected

Repr.

og

vararepr.

Kandidater

ikke

valgt

Repr.

og

vararepr.

Kandidater

ikke

valgt

Det norske Arbeiderparti 176 94 144 76 32 18

Høyre 101 168 80 125 21 43

Kristelig Folkeparti 43 178 36 141 7 37

Norges Kommunistiske Parti — 218 — 197 — 21

Senterpartiet 62 148 48 126 14 22

Sosialistisk Folkeparti 8 261 7 226 1 35

Venstre 68 195 55 152 13 43

Andrei- — 26 — 23 — 3

I alt Total 458 1 288 370 1 066 88 222

' Gjelder Frihetsvernet og Norges demokratiske parti.

Av samtlige kandidater var 310 eller 17,7 prosent kvinner, og av disse ble

28,4 prosent valgt som representanter eller vararepresentanter. Av de mannlige

kandidatene ble 25,8 prosent valgt. Som stortingsrepresentanter ble imidlertid.

bare valgt 3,9 prosent av de kvinnelige kandidatene, mot 9,6 prosent av de mannlige

kandidatene.

Høyre var det parti som hadde flest kvinnelige kandidater, men de fleste

kvinnelige representanter og vararepresentanter ble valgt på Arbeiderpartiets

lister, i alt 32. Disse utgjorde hele 64 prosent av Arbeiderpartiets kvinnelige

kandidater, 18 prosent ble valgt som representanter og 46 prosent som vararepresentanter.

Av Høyres kvinnelige kandidater ble i alt 21 eller 33 prosent valgt,

av disse 1 som representant.

I alt 25 eller 17 prosent av de valgte representanter hadde ikke tidligere møtt

på Stortinget, verken som representanter eller vararepresentanter. 97 av representantene

ble gjenvalgt fra forrige periode, 2 hadde vært valgt i tidligere perioder,

og 26 hadde tidligere møtt som vararepresentanter.

Tabell 37. Gjenvalg og nyvalg av representantene. Re-election and first

election of members.

1957 1961

1965

IaltIAIHIKrFIKISpISFIV

Gjenvalgt .Re-elected 112 113 97 48 20 7 — 12 2 8

Valgt i tidligere perioder

Elected in previous periods 4 3 2 — —

.... _.

— 1

Tidligere matt som vararepr.

Previous deputy member 12 14 26 13 4 2 — 3 — 4

Ikke tidligere mott Others 22 20 25 7 6 4 .._ 3 — 5


47

Av samtlige kandidater i 1965 var 45 prosent fra spredt bebygde kommuner,

36 prosent fra byer og 19 prosent fra andre tett bebygde kommuner. Disse tre

hovedgrupper av kommuner hadde henholdsvis 39, 43 og 18 prosent av de stemmeberettigede.

I forhold til tallet på stemmeberettigede hadde altså de spredt

bebygde kommuner flere kandidater enn byene, noe som henger sammen med.

bestemmelsen om den distriktsvise fordeling av stortingsrepresentantene. Sammenliknet

med stortingsvalget i 1961 var prosentandelen av kandidatene økt for

byene, men sunket for andre tett bebygde og for spredt bebygde kommuner.

Dette henger sammen med de mange kommunereguleringer etter 1961.

For de enkelte partiene viser fordelingen at Kommunistpartiet og Sosialistisk

Folkeparti hadde relativt færre og Senterpartiet relativt flere kandidater fra de

spredt bebygde kommuner enn de andre partiene (se tabell 38).

Tabell 38. Kandidatene etter parti og kommunetype. 1965. Candidates

by party and type of municipality.

Kommunetype'

I alt

Total

Parti Party

A I H 1 KrF K Sp I SF I V Andre'

I Spredt bebygde

kommuner

Fiskerikommuner . . . . 37 5 6 8 1 5 6 6 —

Jordbruks- og skogbrukskommuner

. . . 165 28 22 20 13 41 15 26 —

Andre spredt bebygde

kommuner 592 89 85 84 54 106 76 91 7

I alt 794 122 113 112 68 152 97 123 7

II Tett bebygde

kommuner

Forstadskommuner . 132 18 23 13 27 11 25 15

Industrikommuner . . 108 16 14 13 23 10 19 13 —

Andre tett bebygde

kommuner 87 13 13 14 10 8 12 16 1

I alt 327 47 50 40 60 29 56 44 1

III Byer 625 101 106 69 90 29 116 96 18

Riket The whole country 1 746 270 269 221 218 210 269 263 26

For English translation see table 4. 2 Gjelder Frihetsvernet og Norges demokratiske parti.

Hvis en sammenholder fordelingen av kandidatene og av godkjente stemmer

for hver kommunetype, viser det seg at totalt sett hadde de spredt bebygde

kommuner overvekt av kandidater i forhold til godkjente stemmer, for byene var

det motsatte tilfelle, mens de andre tett bebygde kommuner hadde likevekt mellom

godkjente stemmer og kandidater. Stort sett var balanseforholdet mellom

godkjente stemmer og kandidater for de ulike partier som for alle partier under

ett, bortsett fra at Senterpartiet og Kommunistpartiet hadde en liten overvekt

av godkjente stemmer i de spredt bebygde kommunene, og at Høyres overvekt

av godkjente stemmer i byene var større enn for partiene ellers.


48

Tabell 39. Kandidater og godkjente stemmer etter kommunetype.

1965. Prosent. Candidates and valid votes by party and type

of municipality. Percentages.

I Spredt bebygde

kommuner

Fiskerikommuner . .

Jordbruks- og skogbrukskommuner

. . .

Andre spredt bebygde

kommuner . .

I alt

II Tett bebygde

kommuner

Forstadskommuner .

Industrikommuner

Andre tett bebygde

kommuner

I alt

III Byer

Kommunetype'

Riket

The whole country . .

I alt Total

Godkj.

stemmer

Valid

votes

2,0

7,0

29,1

2,1

9,5

33,9

38,1 45,5 37,0 45,2

10,1 7,5

4,8 6,2

3,5 5,0

18,4 18,7

Det norske

Arbeiderparti

Kandidater

Candidates

Godkjente

stemmer

1,8

6,1

29,1

Kandidater

Kandidater

1,8

10,4

33,0

9,8 6,7

5,8 5,9

3,6 4,8

19,2 17,4

43,5 35,8 43,8 37,4

100,0 100,0 100,0 100,0

1,3

3,3

17,4

Høyre

Godkjente

Kandistemmer

dater

2,2

8,2

31,6

4,0

9,8

36,6

22,0 42,0 50,4

14,2 8,6

2,6 5,2

3,1 4,8

19,9 18,6 14,5

58,1 39,4 35,1

100,0 100,0 100,0

Kristelig

Folkeparti

Godkjente

stemmer

3,6

9,1

38,0

50,7

5,7 5,9

4,5 5,9

4,3 6,3

18,1

31,2

100,0

Norges Kommunistiske

Parti

Senterpartiet

Sosialistisk

Folkeparti

Venstre

I Spredt bebygde

kommuner

Fiskerikommuner .

Jordbruks- og skogbrukskommuner

. . .

Andre spredt bebygde

kommuner . .

I alt

Godkjente

stammer

0,9

6,6

27,5

0,4

6,0

24,8

II Tett bebygde

kommuner

9,0 Forstadskommuner.

12,4

Industrikommuner 7,1 10,5

Andre tett bebygde

kommuner

5,0 4,6

Kandidater

Kandidater

Godkjente

stemmer

2,8

19,4

53,4

2,4

19,5

50,5

Kandidater

Godkjente

stemmer

Kandidater

Godkjente

stemmer

35,0 31,2 75,6 72,4 27,4 36,1 37,2 46,8

5,2 5,2

3,7 4,8

3,0 3,8

1,5

3,8

22,1

2,2

5,6

28,3

11,4 9,3

7,4 7,1

3,6 4,4

2,5

6,5

28,2

2,3

9,9

34,6

10,4 5,7

4,2 4,9

3,9 6,1

I alt 21,1 27,5 11,9 13,8 22,4 20,8 18,5 16,7

III Byer 43,9 41,3 12,5 13,8 50,2 43,1 44,3 36,5

Riket 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 For English translation see table 4.


49

2. Fordelingen etter alder.

For å kunne bli valgt til stortingsrepresentant må vedkommende være norsk

statsborger, være stemmeberettiget, ha fylt 21 år og ha oppholdt seg 10 år i

riket.

Av kandidatene ved stortingsvalget i 1965 var vel 60 prosent under 50 år,

og 2,5 prosent var 65 år eller mer. Flest kandidater hadde en i aldersgruppen

35-49 år. Representanter og vararepresentanter var gjennomgående noe eldre

enn kandidater som ikke ble valgt. I alt 48 prosent av representanter og vararepresentanter

var 50 år eller mer, mot vel 36 prosent av ikke valgte kandidater.

Den mest typiske aldersgruppe for representanter og vararepresentanter var

50-64 år. Forholdet varierte imidlertid noe for partiene, idet Arbeiderpartiet,

Høyre og Sosialistisk Folkeparti hadde flest i aldersgruppen 35-49 år.

Tabell 40. Kandidatene etter alder og parti. 1965. Candidates by age

and party.

I alt Total

Det norske

Arbeiderparti

Høyre

Kristelig

Folkeparti

Alder Age

Repr. Kandiog

dater

vara- ikke

repr.' valgt 2

Repr.

og

vararepr.

Kandi- Repr.

dater og

ikke varavalgt

repr.

Kandidater

ikke

valgt

Repr.

og

vararepr.

Kandidater

ikke

valgt

Under 35 år years

35-49 »

50-64 »

65 år og over

years and over

40 180

198 638

211 436

9 34

21

78

74

3

15 11

44 47

35 43

18

91

57

14

25

16

84

77

2 4 1

I alt Total 458 1 288 176 94 101 168 43 178

Norges Kommu- Senterpartiet f Sosialistisk

nistiske Parti

Folkeparti

Venstre

Repr. Konendater

Repr. Kandi-

Repr. Kandi- Repr. Kandi-

og dater

dater og dater

og

vara,- ikke vararepr.

ikke vara- ikke vara- ikke

valgt

valgt repr. valgt

repr. valgt

Under 35 år

35-49 »

21

110

2

26

18

70

1 61 5 28

5 140 28 86

50-64 »

74 33 57 2 53 34 76

65 år og over

13

1 3 – 7 1 5

alt

Members and deputy members. 2 Candidates not elected.

218 62 148 8 261 68 195

Gjennomsnittsalderen for alle kandidater under ett var 46,4 år, mot 47,7 år

ved valget i 1961. Bortsett fra Senterpartiet, var gjennomsnittsalderen for kandidater

fra alle partier lavere i 1965 enn i 1961. Stort sett varierte kandidatenes

gjennomsnittsalder lite både etter parti og etter kommunetype. For alle kom- ,

munetyper under ett varierte den fra 42,4 år for Sosialistisk Folkepartis kandidater

til 48,7 år for kandidatene til Kristelig Folkeparti. For kommunetypene

varierte kandidatenes gjennomsnittsalder fra 45,3 i industrikommuner til 51,0

i fiskerikommuner.

4 — Stortingsvalget 1965


50

De valgte stortingsrepresentanter hadde en gjennomsnittsalder på 52,0 år,

som var om lag 2 år lavere enn i 1961. Laveste alder for valgte representanter i

1965 var 33 år (2 representanter) og høyeste alder 68 år (2 representanter).

Tabell 41. Kandidatenes gjennomsnittsalder etter parti og kommunetype.

1965. Average age of candidates by party and type of

municipality.

Det Kriste- Norges Sosial-

I alt norske Høyre lig Komm. Senter- istisk Venstre

Kommunetype' Total Arbeiderparti

Folkeparti

Parti partiet Folkeparti

I Spredt bebygde

kommuner

Fiskerikommuner 51,0 41,8 52,2 50,8 48,0 47,8 59,8 52,2

Jordbruks- og skogbrukskommuner

47,8 49,1 47,2 51,0 45,7 46,1 46,9 48,3

Andre spredt bebygde

kommuner 46,5 45,8 44,7 49,0 50,1 47,8 42,2 47,2

II Tett bebygde

kommuner

Forstadskommuner 45,6 44,1 44,3 46,3 48,4 49,1 43,0 45,3

Industrikommuner 45,3 45,9 46,4 48,0 47,0 45,1 40,7 44,5

Andre tett bebygde

kommuner 45,9 45,8 48,8 43,9 45,0 54,3 38,2 47,1

III Byer 46,0 46,0 46,2 48,9 46,5 44,3 41,5 48,4

I alt 46,4 46,0 45,9 48,7 47,6 47,2 42,4 47,6

For English translation see table 4.

3. Fordelingen etter yrke og parti.

Oppgavene over kandidatenes yrke er stort sett tatt fra de offisielle valglistene,

men i de tilfelle betegnelsene ikke var tilstrekkelige for den ønskede gruppering,

ble det innhentet opplysninger fra folkeregistrene. Dette gjaldt blant annet de

som var fort opp som stortingsmenn, ordførere osv., da en var interessert i deres

vanlige yrke, dvs , det de tidligere hadde. På grunnlag av yrkesoppgavene ble det

i likhet med i 1961 foretatt en oppdeling på spesielle grupper av interesse, dels

på sosial status og dels på yrke og næring (se tabell 42).

Både blant representanter og vararepresentanter og blant ikke valgte kandidater

var det vel 14 prosent i gruppen gårdbrukere, småbrukere m. v. Av Senterpartiets

representanter og vararepresentanter hørte om lag 36 prosent til denne

gruppen. Av representanter og vararepresentanter i alt var videre 4 prosent

fiskere. Selvstendige i handel, industri m. v. og selvstendig arbeidende ellers utgjorde

i alt om lag 11 prosent av alle valgte kandidater. Blant Høyres representanter

og vararepresentanter utgjorde denne gruppen nærmere 23 prosent.

De fleste representanter og vararepresentanter hørte til gruppen funksjonærer,

i alt nærmere 53 prosent. Bortsett fra «funksjonærer ellers», som blant annet

omfatter lærere, var det relativt flest funksjonærer fra offentlig administrasjon

(stats-, fylkes- og kommuneadministrasjon). Disse utgjorde vel 12 prosent av

• representanter og vararepresentanter. Funksjonærer i politiske organisasjoner,

fagorganisasjoner og presse o. 1. utgjorde 10 prosent. Begge disse gruppene var

sterkere representert blant de valgte enn blant de ikke valgte kandidatene.


-

-

51

Tabell 42. Kandidatene etter yrke og parti. 1965. Prosent. Candidates

by occupation and party. Percentages.

I alt Det norske Høyre

Total Arbeiderparti

Kristelig

Folkeparti

Yrke

Occupation

Repr. Kandi- Repr. Kandi- Repr. Kandi- Repr.

og dater og dater ogog dater

vara- ikke vara- ikke vara- ikke vararepr.'

valgt' repr. valgt repr. valgt repr.

Kandidater

ikke

valgt

Gårdbrukere, småbrukere m.v.

Farmers, smallholders etc. 14,4 14,6 10,2 8,5 7,9 13,1 23,2 17,4

Fiskere Fishermen 3,7 2,6 3,4 1,1 3,0 3,6 2,3 3,4

Arbeidere Workers

7,9 20,9 18,8 26,6 _ 3,0 2,3 5,6

Selvstendige: Self-employed:

I varehandel Commerce . . 1,7 2,0 0,6 - 3,0 6,0 4,7 2,2

I håndverk, industri m.v.

Manufacturing industries, etc. 3,3 3,0 0,6 2,1 5,9 7,1 4,7 2,8

Selvstendig arbeidende ellers

Others 5,5 3,6 1,1 1,1 13,8 6,5 4,7 3,4

Funksjonærer:

Salaried employees:

I privat næringsvirksomhet

Private enterprise

I off. administrasjon

10,3 11,7 4,5 5,3 19,8 22,0 9,3 11,8

Public administration . . . . 12,4 8,2 16,5 16,0 12,9 11,9 4,7 6,8

I polit. org., fagorg., presse

o.l. Political org ., trade unions,

press, etc 10,0 2,8 17,0 6,4 4,0 1,2 - 2,2

Funksjonærer ellers Others 19,9 19,1 14,8 19,1 18,8 10,1 39,5 32,0

Husmødre Housewives . . . . 10,7 9,6 11,9 13,8 10,9 14,9 4,6 11,8

Andre ikke yrkesaktive

Other economically non-active 0,2 1,9 0,6

0,6 0,6

I alt Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Norges Kommunistiske

Parti

Senterpartiet

Sosialistisk

Folkeparti

Venstre

Repr.

og

vararepr.

Kandidater

ikke

valgt

Repr.

og

vararepr.

Kandidater

ikke

valgt

Repr.

og

vararepr.

Kandidater

ikke

valgt

Repr.

og

vararepr.

12,5 Gårdbrukere, småbrukere m.v.

10,1 35,5 39,9

6,9 10,3

Fiskere

2,7 4,8 4,1 - 0,8 5,9

Arbeidere

Selvstendige:

52,8

1,3 12,5 37,2 1,5

I varehandel

1,3

1,1 2,9

I håndverk, industri m.v. . - 1,4 3,2 2,0

1,5 5,9

Selvstendig arbeidende ellers

Funksjonærer:

- 2,7 3,2 1,4

2,7 7,3

I privat næringsvirksomhet - 9,2 6,5 13,5 12,5 6,9 14,7

I off. administrasjon - 3,7 11,3 12,2 12,5 4,2 7,4

I politiske organisasjoner,

fagorganisasjoner, presse o.l.

Funksjonærer ellers

Husmødre

Andre ikke yrkesaktive .

-

-

-

-

2,3 8,1 2,0

6,9 11,3 10,1

5,0 16,1 11,5

3,2 0,7

12,5 2,3 8,8

37,5 25,3 27,9

6,9 7,4

4,2

Kandidater

ikke

valgt

14,4

3,6

4,1

2,1

2,6

6,2

13,8

9,7

4,6

28,7

8,7

1,5

I alt - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 Members and deputy members. 2 Candidates not elected.


52

Gruppen arbeidere utgjorde 8 prosent av de valgte kandidater, mens det blant de

ikke valgte kandidater var 21 prosent i gruppen arbeidere.

Husmødre utgjorde i prosent av alle kandidater 10 prosent, blant de valgte

om lag 11 prosent. Sett i forhold til de kvinnelige kandidatene utgjorde husmødrene

56 prosent, og funksjonærgruppen utgjorde 37 prosent.

Variasjonene fra parti til parti går ellers fram av tabell 42.

4. Fordelingen etter lokalpolitisk virksomhet i valgåret.

For kandidatene ved stortingsvalget 1965 ble det fra formannskapene innhentet

opplysninger om eventuell lokalpolitisk virksomhet i valgåret, dvs , som.

representant eller vararepresentant i kommunestyret. For 2,6 prosent av kandidatene

ble det ikke gitt noe svar. Videre må en regne med at de som allerede var

stortingsmenn, ikke hadde noe lokalpolitisk very i valgåret.

Sett i forhold til alle kandidatene var det i alt vel 55 prosent som var engasjert

i kommunepolitikken i valgåret, de fleste som medlem av kommunestyret. For

i alt 5 prosent ble det oppgitt at de var ordførere. For kandidatene fra de ulike

partier viser fordelingen at det blant kandidatene til Kommunistpartiet og

Sosialistisk Folkeparti var rundt 40 prosent som var med i kommunepolitikken,

mens tilsvarende prosenttall for de andre partiene varierte mellom 60 og 70.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde relativt flest ordførere.

Tabell 43. Kandidatene etter lokalpolitisk virksomhet. 1965. Candidates

by participation in local politics.

I alt

Total

Parti Party

A IHIKTFIK Sp SF

V

Absolutte tall Number

10 Ordførere 89 31

11 - 25 - 12

Varaordførere 50 12 7 5 - 8 - 18

Medlem i kommunestyret 612 109 129 87 55 78 62 92

Varamedlem i kommunestyi

et 214 17 36 31 36 14 42 38

I alt Total 965 169

Ikke valgt Not elected . . . 735 90

Uoppgitt Unknown 46 11

182 134 91 125 104 160

75 81 123 76 163 101

12 6 4 9 2 2

Kandidater i alt

Candidates, total 1 746 270

269 221 218 210 269 263

Prosent Percentages

Ordførere 5,1 11,5 3,7 5,0 - 11,9 - 4,6

Varaordførere 2,9 4,4 2,6 2,2 - 3,8 - 6,8

Medlem i kommunestyret 35,0 40,4 47,9 39,4 25,2 37,1 23,1 35,0

Varamedlem i kommunestyret

12,3 6,3 13,4 14,0 16,5 6,7 15,6 14,4

I alt 55,3 62,6 67,6 60,6 41,7 59,5 38,7 60,8

Ikke valgt 42,1 33,3 27,9 36,7 56,4 36,2 60,6 38,4

Uoppgitt 2,6 4,1 4,5 2,7 1,9 4,3 0,7 0,8

Kandidater i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


English summary

At the Storting elections in 1965 the total number of electoral parishes

(corresponding to municipalities) was 466, compared to 731 in 1961. The total

number of polling districts in 1965 was 5934, corresponding to 13 in average

per electoral parish.

The number of persons entitled to vote in 1965 was 2 406 866, approximately

65 per cent of the total population. The total number of votes cast was

2 056 091, giving a percentage poll of 85,4. A comparison between electoral

parishes, according to type of municipality, shows that fishing municipalities

had the lowest percentage poll. The percentage poll was highest in suburban

municipalities.

While the percentage poll at the elections during the period 1953-1961

remained fairly constant, the percentage poll increased from 79 in 1961 to

more than 85 in 1965. Compared to 1961, the percentage poll in 1965 was

higher for both sexes and for all electoral parishes. With the exception of

Finnmark, electoral parishes with a relatively low percentage poll in 1961 had

a considerably higher increase than other parishes.

In 1965, 2-days election took place in about 55 per cent of the electoral

parishes, in most cases, however, not in all polling districts within the parish.

Of the total number of valid votes in 1965, the Labour Party obtained 54

per cent, compared to 47 per cent in 1961. The Conservative Party received

about 20 per cent of the valid votes in 1965, compared to 19 per cent in 1961.

The distribution of valid votes by party is shown in tabel 22, page 31.

A cross-classification of valid votes by party and type of municipality in

1965 shows that the Labour Party obtained more than 50 per cent of the valid

votes in industrial municipalities. For the Conservative Party, the highest

percentage of valid votes was found in suburban municipalities.

Of the 150 seats of the Storting, the Labour Party obtained 68 in 1965,

compared to 74 in 1961. The Conservative Party, the Centre Party and the

Liberal Party increased their number of elected members.

Details regarding members, deputy members, and candidates not elected in

1965 are given in chapter VIII of the general survey.


Vedlegg

Det norske Arbeiderparti

1. Redaktør Nils Hønsvald, Sarpsborg.

2. Skogsarbeider Ingvar Bakken,

Marker.

3. Husmor Martha Johannessen,

Borge.

4. Journalist Arvid Johanson, Idd.

5. Vaktmester Thorleif Kristensen,

Moss.

6. Regningsbud Wilhelm Thøgersen,

Fredrikstad.

7. Verkstedarbeider Vilhelm Simen.-

sen, Tune.

8. Husmor Liv Stubberud, Rakkestad.

9. Herredsagronom Johannes Bråten,

Råde.

10. Husmor Evelyn Andersen,

Halden.

11. Sosialsjef Rolf Andersen, Rygge.

12. Sekretær Thorbjørn Kultorp,

Skjeberg.

13. Sivilingeniør Nils Bjørnebekk,

Moss.

14. Keramikkarbeider Alf Hansen,

Idd.

Høyre

1. Stortingsrepresentant, advokat

De offisielle valglister i 1965.

Østfold

11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Svenn Stray, Moss. 12.

2. Banksekretær Per Sonerud,

Sarpsborg. 13.

3. Gårdbruker Edvard Fosdahl, 14.

Borge.

4. Lektor Sigmund Halvorsrud,

Eidsberg.

5. Husmor Berit Anker, Sarpsborg. 1.

6. Major Odd V. Fogth, Halden.

7. Husmor Petra Mohn, Fredrikstad. 2.

8. Skoleinspektør Carl E. Wang,

Våler. 3.

9. Fisker Johan Olsen, Hvaler. 4.

10. Fylkesagronom Kåre Hagem,

Tune.

5.

Driftstekniker Erik Gjulem,

Rakkestad.

Sekretær Ester Hesselroth,

Fredrikstad.

Skogbestyrer Arne Kildebo, Berg.

Avdelingssjef Guttorm Aakeberg,

Råde.

Kristelig Folkeparti

Stortingsrepresentant, rektor

Lars Korvald, Råde.

Sosialsjef Odd Holm, Rakkestad.

Disponent Erling Danielsen,

Fredrikstad.

Røde Kors-søster, husmor Dagmar

Bang, Tune.

Småbruker Halfdan Engsbråten,

Marker.

Ungdomsinstruktør Per Johnsen,

Halden.

Adjunkt Alfhild Bothner, Skiptvet.

Kartonasjearbeider Arve Markussen,

Skjeberg.

Innkjøpssjef John Stubberud,

Moss.

Bonde Karl Grammeltvedt, Eidsberg.

Organisasjonssekretær Arne

Østang, Borge.

Industriarbeider Kåre Andersen,

Askim.

Rektor Jan Iversen, Rolvsøy.

Skolestyrer Atle Nesje, Spydeberg.

Norges Kommunistiske Parti

Fabrikkarbeider Olaf Amundsen,

Sarpsborg.

Elektrisk sveiser Odd Ragnar

Kristiansen, Kråkerøy.

Kjelesmed Henrik Jensen, Moss.

Husmor Marie Jacobsen, Fredrikstad.

Kontorist Ivan Backstrøm, Idd.


55

6. Fabrikkarbeider Leif Jacobsen,

Borge.

7. Reparatør Magnus Plassen,

Askim.

8. Fabrikkarbeider Olav Andersen,

Skjeberg.

9. Rørleggermester Age Fjeld, Moss.

10. Sjåfør Angel Simensen, Fredrikstad.

11. Kommunearbeider Henry Jelsnes,

Tune.

12. Kranfører Karl Kristiansen,

Fredrikstad.

13. Fabrikkarbeider Rudolf Eriksen

Hoff, Halden.

14. Elektriker Paul Mikalsen, Sarpsborg.

Senterpartiet og Venstre

1. Skogbruker og stortingsmann

Erik Braadland, Idd.

2. Kommunelege Asbjørn Listerud,

Våler.

3. Husmor Karen Helene Aandstad,

Askim.

4. Boktrykker Tor Ncesgaard,

Fredrikstad.

5. Gårdbruker og ordfører Johan

Volden, Eidsberg.

6. Advokat Ole Dyrbekk, Askim.

7. Bankkasserer og ordfører John

Holm, Våler.

8. Skolestyrer Eldbjørg Grotterød,

Sarpsborg.

9. Gårdbruker Gunnar Langsæter,

Trøgstad.

10. Lektor Alf Tveterås, Fredrikstad.

11. Småbruker Dagfinn Andresen,

Sandøy, Hvaler.

12. Handelsgartner Malvin Jahren,

Berg.

13. Forsøksleder og ordfører Anton

Skulberg, Spydeberg.

14. Disponent Paul Buttingsrud,

Moss.

Sosialistisk Folkeparti

1. Murer Per Wiberg, Sarpsborg.

2. Ingeniør Bjarne Johansen,

Halden.

3. Husmor Edith Asæthre-Lundh,

Tune.

4. Typograf Per Garberg, Askim.

5. Jernbaneekspeditør Ivar

Christensen, Moss.

6. Rigger Odvar Gulbrandsen,

Onsøy.

7. Husmor Elfrid Andersen, Berg.

8. Snekker Leif Lauritsen, Rygge.

9. Formann Rolf Haugland, Skjeberg.

10. Skogformann Edmund Eide, Idd.

11. Maskinarbeider Odd Winther,

Fredrikstad.

12. Murer Olaf Berg, Moss.

13. Entreprenør Kåre Varting, Berg.

14. Reparatør Sigurd Gundersen,

Sarpsborg.

Det norske Arbeiderparti

1. Utenriksminister Halyard M.

Lange, Oslo.

2. Sporvognsfører Thor Fossum,

Bærum.

3. Husmor, ligningsfullmektig Sonja

Ludvigsen, Vestby.

4. Konsulent Kristian Haugen,

Skedsmo.

5. Lærer Magne Langerud, Nannestad.

6. Husmor Ase Dokken, Eidsvoll.

7. Ekspeditør Kjell Knudsen, Asker.

8. Disponent 0. Normann Sand,

Oppegård.

Akershus

9. Sekretær Arvid Ruus, Nittedal.

10. Sjåfør Alf Dahl, Frogn.

11. Spesiallærer Gullborg Schreiner,

Bærum.

12. Skiftekonduktør Eivind Lappegård,

Rælingen.

13. Forretningsfører Karl J. Bjerklund,

Nesodden.

Høyre

1. Stortingsmann, siviløkonom

Kristian Asdahl, Bærum.

2. Fotografmester Jo Benkow,

Bærum.


56

3. Advokat Rolf Presthus, Oppegård.

4. Husmor Gerd Kirste, Bærum.

5. Akkvisisjonssjef Rolf Lindberg,

Skedsmo.

6. Konsulent Jon Fossum, Asker.

7. Gårdbruker Kr. B. Bjerkenes,

Søndre Høland.

8. Husmor Brit Grønvold, Oppegård.

9. Lege Joh. Peter Liitzow-Holm,

Nannestad.

10. Politibetjent Peer Horn, Bærum.

11. Kontordame Karin Aanerud,

Aurskog.

12. Røde-Kors-søster Gunvor O'Rønning-Nielsen,

Ullensaker.

13. Kommandørkaptein Hans Sollie,

Frogn.

Kristelig Folkeparti

1. Byrettsdommer Petter Koren,

Oslo.

2. Sjefinspektor Kåre Kristiansen,

Nesodden.

3. Husmor Anne-Olaug Ingeborgrud,

Nes.

4. Rektor Egil Kjølner, Bærum.

5. Bonde Tron Furuset, Ullensaker.

6. Husmor Edle Glende, As.

7. Pastor Einar Rui, Lørenskog.

8. Forlagssjef Josef Dahl, Oppegård.

9. Snekker Vilhelm Tømta, Hurdal.

10. Meieribestyrer Ivar Berg, Sørum.

11. Reklamesjef Arne Borgen,

Skedsmo.

12. Overlærer, sivilagronom Andreas

Nome, Asker.

13. Sosialsjef Asbjørn Danbolt,

Nordre Høland.

Norges Kommunistiske Parti

Adm. sekretær Leif K. Hammerstad,

Bærum.

2. Arbeidsformann Reidar J.

Andersen, Skedsmo.

3. Arbeidsformann Rolf Nettum,

Bærum.

4. Husmor Marie Nordby, Rælingen.

5. Bokholder Vebjørn Sørum, Ski.

6. Lærer Martin Gunnar Knutsen,

Skedsmo.

7. Verkstedarbeider Gunnar

Kristiansen, Lørenskog.

8. Rørlegger Hartvik Pettersen,

Asker.

9. Former Arve Kristensen,

Rælingen.

10. Rutebilarbeider Kåre Theo

Eriksen, Bærum.

11. Ingeniør Kåre Karlsen, Skedsmo.

12. Tømrer Gunnar E. Gulbrandsen,

Eidsvoll.

13. Revisor Jon Falch, Nittedal.

Senterpartiet

1. Stortingsmann, gårdbruker Hans

Borgen, Fet.

2. Rektor, sivilingeniør Odd Midttun,

As.

3. Husmor Gerd Berger, Eidsvoll.

4. Gårdbruker Erland Asdahl, Nes.

5. Forlagssjef Øivind Seip Berggray,

Bærum.

6. Advokat Bjørn Unneberg,

Ullensaker.

7. Agronom Odd Skullerud, S.

Høland.

8. Journalist Alette Buttingsrud,

Asker.

9. Programsekretær Leif Hvidsten,

Vestby.

10. Herredsagronom Alf Mæhlumshagen,

Hurdal.

11. Gårdbruker Lars Nordbye,

Aurskog.

12. Husmor Anne Gundersen, Ski.

13. Sivilingeniør Knut Endresen,

Skedsmo.

Sosialistisk Folkeparti

1. Snekker Odd Nordheim, Vestby.

2. Dosent Rolf Lunder, Asker.

3. Husmor Anne-Lise Seip, Bærum.

4. Trykkeribestyrer Olav H. Frantzen,

Skedsmo.

5. Industriarbeider Henry Halvorsen,

Eidsvoll.

6. Husmor Ruth Stareng, Lorenskog.

7. Forretningsmann Fritz W. Lilja,

Ski.

8. Barnehagelærerinne Guri Lindbom,

Asker.


57

9. Overkonduktør Haumann Sund,

Ullensaker.

10. Jern- og metallarbeider Karl 0.

Rikardsen, Nittedal.

11. Konsulent 'Sven Persson, Nesodden.

1.2. Vaktmester Gunnar Leira,

Oppegård.

13. Forfatter Finn Bjørnseth,

Nesodden.

Venstre

1. Utenriksredaktør Halfdan

Hegtun, Bærum.

2. Sekretær Torstein Slungård,

Nittedal.

3. Studiekonsulent Gerd Brevig

Liestøl, Bærum.

4. Byggmester Erik Solberg,

Hurdal.

5. Husmor Eva Homb, As.

6. Programsekretær Helge Ytrehus,

Lillehammer.

7. Student Ola Jo'hnsrud, Skedsmo.

8. Sogneprest Kåre Hognestad,

Aurskog.

9. Bygningsarbeider Jostein Kvaale,

Nittedal.

10. Dosent Tomas Hesthamar, Asker.

11. Lærerinne Johanna Nygaard,

Nesodden.

12. Ingeniør Ingvar Rognum, Bærum.

13. Forsøksleder Odd Grande, As.

Det norske Arbeiderparti

1. Einar Gerhardsen, statsminister,

Sofienberggt. 61, oppg. D.

2. Trygve Bratteli, stortingsrepresentant,

Ullevålsveien 58.

3. Rakel Seweriin, stortingsrepresentant,

Fastings gt. 7.

4. Finn Moe, redaktør, stortingsrepresentant,

Fougstads gt. 15.

5. Gunnar Alf Larsen, jerndreier,

Egnehjemveien 18.

6. Aase Lionæs, cand. oecon., stortingsrepresentant,

Pans vei 8.

7. Herman Pedersen, journalist,

Holmengrenda 5.

8. Aase Bjerkholt, statsråd, husmor,

Cam. Colletts vei 17.

9. Trygve Bull, lektor, Skjerstadveien

4 d.

10. Olav Habberstad, sjåfør, sekretær

i Norsk Jernbaneforb.,

Brannfjellveien 51.

11. Torbjørn Hagen, sekretær i

Norsk Sjømannsforb., Hagegt.

36, oppg. B.

12. Bjartmar Gjerde, sekretær,

Kampheimveien 26, oppg. C.

13. Thorbjørn Berntsen, rørlegger,

Hubroveien 2, oppg. C.

14. Inger Halvorsen, husmor, Tåsenveien

102.

Oslo

15. Sverre Gullikstad, førstesekretær,

Dælenenggt. 3.

16. Lage Haugness, maler, formann

Norsk Bygningsindustriarb.forb.,

Damfaret 13.

17. Ragnvald Thoresen, lastebileier,

Normannsgt. 32.

18. Liv Buck, kontorsjef, Hesselbergs

gt. 15.

19. Boris Hansen, politibetjent,

Linderudsletta 11, oppg. B.

Høyre

1. Stortingsrepresentant, generalsekretær

Kåre Willoch, Blokkavn.

6 b.

2. Stortingsrepresentant, avdelingsbestyrer

Berte Rognerud, Vestenghaugen

3.

3. Stortingsrepresentant, professor

Erling Petersen, Ingar Nilsens

vei 7.

4. Stortingsrepresentant, kjøpmann

Reidar Bruu, Havnabakken 19.

5. Magister Paul Thyness, Libakkfaret

4, oppg. B.

6. Byrettsdommer Astri Rynning,

Benneches gt. 5, oppg. B.

7. Advokat Ivar Moe, C. A. Torstensens

vei 54.


58

8. Lektor Ferd. Otto Kaltenborn,

Melumvn. 79.

9. Avdelingssjef Jan P. Syse, Cam.

Colletts vei 3.

10. Bokbindermester Trygve Fredriksen,

Heggelivn. 42.

11. Husmor Rita Haugerud, Bjerke

gård.

12. Forstanderinne Else Marit Larsen,

Halvdan Svartes gt. 6,

oppg. B.

13. Cand. mag. Ragnvald Dahl,

Akershus Festning, bygn. 59.

14. Journalist Hans Vatne, Furubakken,

Malmøya.

15. Kontorsjef Carl Ulrik Bugge,

Jac. Aalls gt. 16.

16. Ass. overlege Alf Chr. Julsrud,

Grinda 4 d.

17. Sekretær Eva Bull Lund,

Hagegt. 28.

18. Lærer Steinar Riksaasen, Tyristubbvn.

59.

19. Banksjef Albert Nordengen,

Bolteløkka alle 7.

Kristelig Folkeparti

1. Redaktør Egil Aarvik, Ammerudvn.

27, Grorud.

2. Høyesterettsadvokat Ragnar

Horn, 'Nilserudkleiva 2, Ullevål

Hageby.

3. Husmor Arna Vågen, Sinsenvn.

15 b.

4. Sykehusprest Magne C. Krohn,

Lovisenberggt. 19.

5. Redaksjonssekretær Tor Holtan-

Hartwig, Rosendalsvn. 8 b,

Nordst.høgda.

6. Verkstedformann Leif Staurung,

Ringshusvn. 8, Bekkelagshøgda.

7. Husmor Guri Ulfrstad, Uranien.-

borg terrasse 8.

8. Overveterinær Per Høybråten,

Tyristubbvn. 23, Bryn.

9. Lærer Helena Solberg, Selvbyggervn.

74, Årvoll.

10. Overingeniør Egil Solbakken,

Arnebravn. 151, Holmen.

11. Lønningssjef Werner Næss,

Haakon Tveters vei 82, Bryn.

12. Sangeren Karsten Ekorness,

Jarvn. 11, Jar.

13. Avdelingsbestyrer Otto Wennberg,

Røhrts vei 11, Simensbråten.

14. Res. kap. Rolf Wiersholm, Arne

Garborgs vei 28, Bryn.

15. Bibelskolelærer John Olav Larssen,

Fururabben 9, Bekkestua.

16. Forstander Birger Hammersmark,

Kapellvn. 22, Grefsen.

17. Tidl. sjefssekretær David Welander,

Stensgt. 32.

18. Misjonsforstander Thorleif Holm-

Glad, Lyder Sagensgt. 19.

Overlærer Susanne Nordstaa,

Kjelsåsvn. 111, Kjelsås.

Norges Kommunistiske Parti

Reidar Larsen, redaktør, Leirskallen

18, Oslo 11.

2. Olaf Minothi, maler, Valhallveien

53, Oslo 1.

3. Ingrid Negård Andersen, lærer,

Sveiservelen 33, Oslo 6.

4. Adam Egede-Nissen, lege, H l-

mengrenda 29, Oslo 3.

5. Finn Birkenes, jernarbeider,

Lysehagan 49, Oslo 3.

6. Georg 'Vaagen, revisor, Persbråtan

11, Oslo 3.

7. Adelstein Haugen, murer, Fjellgt.

55, Oslo 5.

8. Jørgen Skaug, bussfører, Jørgen

Løvlands gt. 25 C, Oslo 5.

9. Hans I. Kleven, sekretær, Grefsenveien

17, Oslo 4.

10. Eigil Norli, avdelingssjef, Nordlisletta

5, Oslo 9.

11. Audun Birkeland, pedagogisk

rådgiver, Anna Rogstads vei 25,

Oslo 5.

12. Esther Bergerud, bokhandler,

Radarveien 24, Oslo 11.

13. Gunnar Sæther, vernesekretær,

St. Halyards gt. 52, Oslo 6.

14. Arne Jorgensen, redaktør, Olav

Nygards vei 22, Oslo 6.

15. Odd Hilt, billedhugger, Jailsborgveien

44, Oslo 3.

16. Kjell Askeland, student, Sognsveien

85, Oslo 8.


59

17. Oddlaug Andersen, kontorist,

Traverveien 31, Oslo 5.

18. Per Svensson, sekretær, Jens

Bjelkes gt. 80 A, Oslo 6.

19. Armand Engeseth, mekaniker,

Barnehjemsveien 15, Simensbråten.

Sosialistisk Folkeparti

1. Finn Gustaysen, redaktør, Ammerudbakken

14.

2. Torild Skard, lektor, Eugenies

gt. 21.

3. Ragnar Wold, kasserer, Nils

Bays vei 86.

4. Ole Skog, heismontør, Torbjørns

vei 2.

5. Margit (Mosse) Jorgensen,

adjunkt, Hellinga 20.

6. Per Maurseth, universitetsstipendiat,

Luftfartsveien 6.

7. Gunnar Lunner, kontrollør, Tors..

hovgt. 15, oppg. E.

8. Ole Kopreitan, student, Thu1strups

gt. 7 A.

9. Sigurd Evensmo, forfatter,

Jomfrubråtveien 74.

10. John Andresen, typograf, Sletteløkka

24.

11. Kjell Landmark, redaktør, Betzy

Kjelsbergs vei 3 A.

12. Margrethe Hølmebakk, barnehagelærerinne,

Tyristubbveien 30.

13. Thorleif Horne, overkonduktor,

Stjerneblokkveien 7.

14. Geir Dal, kjemigraf, Kaldbakkstubben

12.

15. Theo. Koritzinsky, student, Erich

Mogensons vei 8 C.

16. Kari Enholm, tekniker, Selvbyggerveien

141.

17. Knut Olsen, bussarbeider, Marmorveien

19.

18. Nic. Stang, dr. philos., Bygdøy

terrasse 11.

19. Gutorm Gjessing, professor, Chr.

Hansteens vei 2.

Venstre

1. Helge Seip, redaktør, Gl. Drammensvei

146, Blommenholm.

2. Olaf Kortner, lektor, Ekraveien

75 A, Rm.

3. Eva Kolstad, statsaut. revisor,

Schives gate 6 B, Briskeby.

4. Signe Marie Stray Ryssdal, h.r.-

advokat, O. Ullern terrasse 34,

Ullern.

5. Håvard Alstadheim, amanuensis,

Gunnar Johnsons vei 2, Tåsen.

6. Guttorm Naustvik, kjøpmann,

Maridalsveien 11 B.

7. Lydolf Lind Meløy, formann i

Norges Lærerlag, Kjelsåsveien

35, Grefsen.

8. Kari Borg Mannsåker, programsekretær,

Ekraveien 32, Rem.

9. Konrad B. Berthelsen, tollinspektør,

Gimle terrasse 7, Frogner.

10. Anton Skarpeid, førstesekretær,

Olaf Schous vei 15, Sinsen.

11. Oddny Auklend, øvingslærer,

Bygdøy allé 123, Frogner.

12. Arne Selbyg, organisasjonskonsulent,

Lia, Ljabruveien, Hauketo.

13. Thomas Mauritzen, cand. mag.,

Studentbyen, Sognsveien 85,

Sogn.

14. Jon Kvikne, politikonstabel,

Erich Mogensøns vei 28, Veitvet.

15. Tore Søraa, undervisningskonsulent,

Vetlandsveien 70 B, Bryn.

16. Henrik Bøe, anleggsgartnermester,

Harald Halvorsens vei

34 b, Bryn.

17. Anders Dolve, malermester,

Lofthusveien 37, Årvoll.

18. Arne Goplen, lektor, Sørkedalsveien

139, Huseby.

19. Sonja Hagemann, litteraturkritiker,

Hjelms gate 6 A, Hegdehaugen.

Frihetsvernet

1. Dekoratør Bjarne Stendahl,

Huitfeldts gt. 4, Oslo.

2. MP-sersjant Johannes Løkstad,

Drøbak.

3. Tollinspektør Herleik Reiersøl,

Martin Linges vei 24, Oslo.

4. Tegner Jan Gunnarsson, Thereses

gt. 24, oppg. I, Oslo.


60

5. Redaktør Toralv Fanebust,

Sandnes.

6. Husmor Karin Korsgaard, Ryenbergvn.

27, Oslo.

7. Husmor Ella Engh, Trondheimsvn.

87, Oslo.

8. Pensjonist Ingvald Fossum,

Nygard p. A., Gjøvik.

9. Salgssjef Kristen Bakkejord,

Fjellgt. 37, Oslo.

10. Kjøpmann Karl Cranner, Rugvn.

61, Manglerud, Oslo.

11. Skredder Asbjørn Moldestad,

Bygdøy allé 13, Oslo.

12. Oversøster Marthe Nygaard,

Keysers gt. 3, Oslo.

13. Jern- og metallarbeider Alf

Bergo, Lakkegt. 75, Oslo.

14. Konsulent Rolf Heimdal, Tåsenvn.

100, Korsvoll, Oslo.

15. Sjåfør Reidar Korsgaard, Ryenbergvn.

27, Oslo.

Det norske Arbeiderparti

1. Stortingsrepresentant Harald

Lobak, Trysil.

2. Stortingsrepresentant Otto Dahl,

Hamar.

3. Stortingsrepresentant Haldis

Tjernsberg, Kongsvinger.

4. Stortingsrepresentant Odvar

Nordli, Stange.

5. Småbruker Lars Holen, Alvdal.

6. Journalist Kjell Magne Fredheim,

Asnes.

7. Småbruker Karl V. Westerlund,

Ringsaker.

8. Jernbanefullmektig Bjarne Holen,

Stor-Elvdal.

9. Husmor Karen Skjønsberg,

Stange.

10. Tømrer Thorbjørn Walmann,

Eidskog.

11. Skogsarbeider Einar Egeberg,

Elverum.

12. Husmor Karen Haugen, Vang.

13. Sekretær Bjarne Øverhaug,

Tynset.

14. Skogsarbeider Kåre Westerheim,

Rendalen.

Høyre

1. Gårdbruker, sivilingeniør Lars

T. Platou, Ringsaker.

2. Advokat Julia Sæthern, Eidskog.

3. Gårdbruker, sivilagronom Ole

Lie, Våder.

4. Fenrik Frank Bothner, Elverum.

Hedmark

5. Husmor Olufine Riseng, Vang.

6. Tannlege Halldor Trygge Gimnes,

Hamar.

7. Fylkesskogmester Haakon Steen-

Johnsen, Tynset.

8. Bilsakkyndig Gunnar Bie-Larsen,

Kongsvinger.

9. Smedmester Ommund Haugstad,

Hamar.

10. Veterinær John Mjøen Solberg,

Trysil.

11. Disponent Olaf Gjerlaug, Stange.

12. Husmor Helen Mathiesen, Stor-

Elvdal.

13. Forstkandidat Hans Haug-

Ellingsrud, Nord-Odal.

14. Gårdbruker Ole Edv. Ommang,

Løten.

Norges Kommunistiske Parti

1. Småbruker Emil Løvlien, Løten.

2. Kontorist Øistein Hermansen,

Åmot.

3. Skogsarbeider Brede Larsen,

Nord-Odal.

4. Maler Henrik Smalberget, Våler.

5. Rørlegger Einar Rustadbakken,

Ringsaker.

6. Småbruker Gjermund Muruåsen,

Trysil.

7. Skogsarbeider Bjorn Frang,

Åsnes.

8. Vaktmester Per Bratvoldengen,

Stange.

9. Skogsarbeider John Johansen,

Rendalen.


61

10. Forfatterinne Asta Holt Vestlien,

Grue.

11. Veivokter Werner Eckstrom,

Kongsvinger.

12. Fabrikkarbeider Sigmund Overby,

Åmot.

13. Småbruker Karlot Kynstad,

Elverum.

14. Bygningsarbeider Kristian

Nilsen, Hamar.

Senterpartiet

1. Overlærer Karstein Seland,

Kongsvinger.

2. Journalist Johan Østby, Elverum.

3. Husmor Ingrid Arnkværn iNarmo,

Vang.

4. Jordbruker Amund Randen,

Folldal.

5. Bestyrer Arne Gladhaug, Hamar.

6. Bestyrerinne Tordis Skyberg,

Stange.

7. Jordbruker Gunnar A. Løfsgaard,

Åsnes.

8. Skogbruker Per Akre, Trysil.

9. Jordbruker Jens Berg, Ringsaker.

10. Rektor Reidar Games, Sør-Odal.

11. Rektor Ingrid Strømshoved,

Alvdal.

12. Husmor Edel Furuberg, Grue.

13. Jordbruker Per Engseth, Tolga.

14. Jordbruker Sigmund Trønnes,

Stor-Elvdal.

Sosialistisk Folkeparti

1. Kristian Ringlund, skolestyrer,

Ridabu, Vang.

2. Martin Strandli, verkstedarb.,

Hamar.

3. Per Gjedtjernet, kontorfullm.,

Kirkenær, Grue.

4. Brynhild Fiskvik, husmor,

Storsjøen, Rendalen.

5. Jon Spångberg, tskogsarb., Innbygda,

Trysil.

6. Helge Sk3rbakmoen, småbr.,

Skansen, Åsnes.

7. Alma Ekrem, sykepleier, Sander,

Sør-Odal.

8. Olav Sæter, jernbaneeksp.,

Grønlia, Elverum.

9. Finn Arne Sandberg, lok.fører,

Hamar.

10. Alf Linna, gardbr., Fossbakken,

Tynset.

11. Leif Arne Frydenlund, ktr.fullm.,

Tangen, Stange.

12. Christian Thorvaldsen, byggm.,

Br.dal, Ringsaker.

13. Toralf S. Trønnes, lagersjef, Stai,

Stor-Elvdal.

14. Hans Hagen, lærer, Åbogen,

Eidskog.

Venstre

1. Lektor Elling Tjønneland,

Ringsaker.

2. Gardbruker og lektor Ola Jonsmoen,

Alvdal.

3. Stadslege Kaare Idland, Kongsvinger.

4. Oberstløytnant Jens Kjelsaas,

Elverum.

5. Lektor Oddrun Kårstad, Hamar.

6. Meieribestyrer Ole Bjørnstad,

Tynset.

7. Skoleinspektør Gunnar Dahl,

Trysil.

8. Fruktdyrker Asmund Sletten,

Ringsaker.

9. Kontormann Helge Hagen, Grue.

10. Lege Torkel Bache, Hamar.

11. Helsesøster Bergljot Thorsrud,

Ringsaker.

12. Skoleinspektør Jon Hilmo, Åmot.

13. Advokat Hartvig Bjerke,

Elverum.

14. Lærer Bjørn Os, Vang.

Det norske Arbeiderparti

Oppland

1. Stortingsmann, sekretær Oskar 3.

Skogly, Lillehammer.

2.

Stortingsmann, småbruker

Thorstein Treholt, Gran.

Stortingsmann, gartner Per

Mellesmo, Nord-Fron.


62

4. Stortingsmann, småbruker

Torger Hovi, Øystre Slidre.

5. Fabrikkarbeider Rolf Furuseth,

Vestre Toten.

6. Kontordame og husmor Liv

Andersen, Gjøvik.

7. Fabrikkarbeider Ole Knapp,

Gjøvik.

8. Rektor Agvald Gjelsvik, Nord-

Fron.

9. Fullmektig Ernst Buan, Lunner.

10. Ordfører Sigurd Granrud, Vågå.

11. Husmor Olga Rudsengen, Lunner.

12. Husmor Anna Nordby, Jevnaker.

13. Yrkesskolelærer Dagfinn Aaberg,

Lillehammer.

Høyre

1. Stortingsmann Trygve Owren,

Lillehammer.

2. Hotellvertinne Inger-Johanne

Sæther, Dovre.

3. Advokat Sverre Fari, Gjøvik.

4. Tannlege Peter Sigurd Mjør,

Gran.

5. Kjøpmann Nikolai Hestekind,

Etnedal.

6. Gardbruker John Gryttenholm,

Østre Toten.

7. Redaktør Sven B. Riis,

Lillehammer.

8. Pelsdyroppdretter Andris H.

Haugen, Vang.

9. Husmor Rikke Nicolaysen,

Jevnaker.

10. Gårdbruker Harald Ulfert Lied,

Gjøvik.

11. Banksjef Asbjørn Øien, Sel.

12. Husmor Eva Tomter, Nordre

Land.

13. Sagbruksbestyrer Johan Tollefsrud,

Vestre Toten.

Kristelig Folkeparti

1. Bonde og emissær Jon Bonlid,

Nord-Aurdal.

2. Skolestyrer Trygve Berntsen,

Gjøvik.

3. Forstander Egil Bjørnstad,

Lillehammer.

4. Husmor Liv Germeten, Gran.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

2.

4.

5.

Husmor Anlaug Fønhus Svae,

Nord-Aurdal.

Kontorist Johan Bjørkheim, Sel.

Industriarbeider Helge Furuseth,

Vestre Toten.

Sporskifter Kristian Bekkelien,

Gran.

Husmor Solveig Flugstad,

Lillehammer.

Direktør Nils Lockert, Gjøvik.

Husmor Torborg Wold, Etnedal.

Småbruker Asmund Sletten,

Lillehammer.

Bonde Ole Johnsen, Gran.

Norges Kommunistiske Parti

Skogsarbeider Alf Ringheim,

Gran.

Feiersvenn Sven Bolton, Lillehammer.

Lagerarbeider Egil Gustaysen,

Søndre Land.

Maskinstiller Kolbjørn Kristoffersen,

Gjøvik.

Glassverksarbeider Johan Hoel,

Jevnaker.

Snekker Arvid Borglund, Vestre

Toten.

Jernbanearbeider Robert Rønningen,

Ringebu.

Småbruker Magnus Mathisen,

Østre Toten.

Vegarbeider Hans Lehre, Gran.

Husmor Gulborg Pehrsson,

Jevnaker.

Småbruker Ole P. Bergdølmo, Sel.

Linjearbeider Sigurd Birkelund,

Søndre Land.

Trearbeider Olav Ottosen,

Lillehammer.

Senterpartiet

Stortingsmann Einar Hovdhaugen,

Ringebu.

Stortingsmann Trond Wirstad,

Lunner.

Ordfører Asbjørn Granheim,

Nord-Aurdal.

Bonde Ola 0. Røssum, Nord-Fron.

Husmor Ingeborg Schiager,

Gjøvik.


63

6. Ordfører Knut Bjørnstad, Øystre

Slidre.

7. Bonde Per A. Hveem, Ostre

Toten.

8. Disponent Bernhard R. Jahren,

Fåberg.

9. Bonde Paul Oksne, Søndre Land.

10. Lærer Jo Nordahl Bottheim,

Lesja.

11. Husmor Marit Robøle Melby,

øystre Slidre.

12. Lærer Tor Halle, Sør-Fron.

13. Konsulent Alv Kveberg, Gjøvik.

Sosialistisk Folkeparti

1. Jernbanefullmektig Nils Haugen,

Lillehammer.

2. Konfeksjonsarbeider Egil Moen,

Gjøvik.

3. Rektor Sigmund Høgåsen, Dovre.

4. Husmor Jenny Røste, Søndre

Land.

5. Småbruker Mikael Svenstad,

Sør-Aurdal.

6. Journalist Ole Arnfinn Torgersrud,

Lillehammer.

7. Lærer Peder Haslestad, Gran.

8. Veterinær Svein Atle Jacobsen,

Gausdal.

9. Kontorassistent Hans Søreng,

Ringebu.

10. Lagersjef Ole Bergum, Gjøvik.

11. Skogsarbeider Kristian I. Hagen,

Lillehammer.

12. Husmor Hedvig Overby, Søndre

Land.

13. Arbeidsformann Ottar Lien, Sel.

Opland Radikale Folkeparti og

Venstre

1. Fylkesagronom Olav Moen,

Gjøvik.

2. Bonde Haldor Hegge, øystre

Slidre.

3. Lærar og husmor Ida Arnesen,

Dovre.

4. Rektor Ola Arne, Gran.

5. Småbruker Kristian M. Skjellerudsveen,

Lillehammer.

6. Kontordame Lillian Pladsen,

Gjøvik.

7. Rektor Arne Vegerstøl, Ostre

Toten.

8. Herredsagronom Kjell T. Fjeld,

Nordre Land.

9. Forfattar Jan Magnus Bruheim,

Skjåk.

10. Landssekretær i Unge Venstre

Arne Finborud, Oyer.

11. Lærar Signe Nes Håre, Nord-.

Aurdal.

12. Fullmektig Odd Schjerverud,

Gran.

13. Læge Otto Adolf Fosmo, Ostre

Toten.

Det norske Arbeiderparti

1. Stortingsrepresentant, jernbanefullmektig

Ragnar Christiansen,

Nedre Eiker.

2. Stortingsrepresentant, byråsjef

Reidar Strømdahl, Drammen.

3. Stortingsrepresentant, husmor

Guri Johannessen, Hol.

4. Reparator Sverre Andresen,

Ringerike.

5. Ordfører, våpenarbeider Gunnar

Hvashovd, Kongsberg.

6. Småbruker og lærer Knut Brekke,

Nore og Uvdal.

7. Ekspeditrise Olaug Andersen,

Ringerike.

Buskerud

8. Former Thormod Pettersen,

Drammen.

9. Papirarbeider Egil Ranheim,

Modum.

10. Journalist Paul Breihagen, Al.

11. Industriarbeider Dagnar Nygård,

Lier.

12. Ordfører, agronom Ingvald

Granum, Krødsherad.

13. Husmor Margot Pedersen,

Røyken.

Høyre

1. Stortingsmann, ingeniør Bernt

Ingvaldsen, Drammen.

2. Stortingsmann, gårdbruker Olaf

Knudson, Sigdal.


3. Ordfører, advokat 0. T. Ruud, Al.

4. Høyesterettsadvokat Torfinn

Bentzen, Ringerike.

5. Husmor Margrethe Hesselberg-

Meyer, Ringerike.

6. Kaptein Anders Bergsland,

Kongsberg.

7. Handelsgartner Thormod Hegg,

Lier.

8. Gårdbruker Halvor Kongsjorden,

Rollag.

9. Lærer Berit Bing Larsen, Nedre

Eiker.

10. Sekretær Eva Myklegaard,

Drammen.

11. Disponent Birger B. Rasmussen,

Modum.

12. Gårdbruker Halvor Aas, Hurum.

13. Politibetjent Knut Berglia, Øvre

Eiker.

64

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kristelig Folkeparti

1.

1. Redaktør Martin Ski, Oslo.

2. Overlege Gordon Johnsen, 2.

Modum.

3. Husmor Ester Barstad, Øvre 3.

Eiker.

4. Glassmester Hans Torgersen, 4.

Drammen.

5. Husmor Ingrid Bekkestad, Al. 5.

6. Gårdbruker Bjørn Brandseter, 6.

Kongsberg.

7. Byggmester Ajas Thomassen, 7.

Nedre Eiker.

8. Lærer Olav Urnes, Ringerike. 8.

9. Fabrikkarbeider Thorleif K.

Amundsen, Hurum. 9.

10. Kontorsjef Ingrid Brunseil, 10.

Drammen.

11. Gårdbruker Ola Liodden, Nes. 11.

12. Skolestyrer Martin Tørå, Kongsberg.

12.

13. Postfullmektig Tor Aalborg, Hol.

13.

Norges Kommunistiske Parti

1. Småbruker Kittil Berg, Rollag.

2. Bygningsarbeider Gustav Kleven, 1.

Ringerike.

3. Forretningsfører Rolf B. Hansen, 2.

Drammen.

Gartner Gunnbjørg Sanberg,

Modum.

Lærer Birger Bakken, Nedre

Eiker.

Skogsbestyrer Martin Konstad,

Ringerike.

Student Bjørn Husmo, Drammen.

Snekker Edvin Wang, Nedre

Eiker.

Cellulosearbeider Sigurd Melgård,

Hurum.

Småbruker Paul Granum,

Krødsherad.

Bygningsarbeider Leif Bråthen,

Lier.

Skogsarbeider Lars Bergan,

Ringerike.

Vulkanisør Leiv Gustaysen,

Drammen.

Senterpartiet

Revisor Erland Steenberg, Nedre

Eiker.

Fylkessekretær Lars T. Bjella,

Ringerike.

Ordfører, bonde Herbrand

Bjørkesett, Flesberg.

Lærer Borghild Anmarkrud,

Øvre Eiker.

Gartner Bjarne Foss, Lier.

Ordfører, bonde Per Tanberg,

Sigdal.

Kontordame Aslaug ødegård,

Drammen.

Bonde Haavald Grøtterud,

Kongsberg.

Husmor Kristi Brattåker, Al.

Bonde Gunnar Glesne, Nore og

Uvdal.

Bonde Kolbjørn Sønsteby,

Krødsherad.

Bonde Arne Fjeldstad,

Ringerike.

Herredsagronom Nils K. Tuv,

Hemsedal.

Sosialistisk Folkeparti

Skolepsykolog Arne Byhre,

Ringerike.

Lærer Gunnar Friis-Jørgensen,

Drammen.


65

3. Våpenarbeider Holger Kveum,

Kongsberg.

4. Overkonduktør Sverre Rypern,

Rollag.

5. Papirarbeider Thormod Michaelsen,

Ringerike.

6. Husmor Gerd Bolstad, Drammen.

7. Universitetslektor Carl-Martin

Borgen, Modum.

8. Veiarbeider Arne Bolstad,

Krødsherad.

9. Lærer Karl Johan Grønhaug,

Hemsedal.

10. Jern- og metallarbeider Arne T.

Hansen, Lier.

11. Skolestyrer Knut Lislevatn,

Kongsberg.

12. Elektriker Thormod Hilden, Lier.

13. Våpenarbeider Olaf Dildock,

Kongsberg.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Venstre

Rektor Einar Anthi, Ringerike.

Bonde Olav 0. Vindegg, Hol.

Lærer Inger Smebye, Modum.

Advokat Arne Bjørn Rønhaug,

Kongsberg.

Logoped Arne Skei, Drammen.

Bonde Kristoffer Lindteigen,

Flesberg.

Husmor Henriette Hope,

Kongsberg.

Husmor Margit Skrede, Ringerike.

Bonde Martin Storedal, Al.

Skogstyrer Harald Braaten, Lier.

Førstelærer Svein Bråten,

Kongsberg.

Husmor Barbro Ødegård, Hol.

Kontorsjef Finn Johansen,

Drammen.

Det norske Arbeiderparti

1. Personalsjef Asbjørn Lillås,

Nøtterøy.

2. Jerndreier Johan Andersen,

Horten.

3. Husmor Gunvor Eker, Larvik.

4. Gårdbruker Andreas Honerød,

Andebu.

5. Fylkessekretær Willy Jansson,

Sandar.

6. Lærer Astrid Murberg Martinsen,

Holmestrand.

7. Konsulent Kaare Froland,

Ramnes.

8. Adjunkt Gunnar Ellefsen, Larvik.

9. Butikksjef Helge Halvorsen,

Sandefjord.

10. Overkontrollør Kolbjørn Hogsnes,

Tønsberg.

11. Kontorsjef Knut Ebbestad,

Svelvik.

12. Vaktmester Rolf Ottosen, Sem.

13. Gårdbruker Hans Huseby Hem,

Tjølling.

Høyre

1. Stortingsrepresentant, lærer J.

Moller Warmedal, Nøtterøy.

5- Stortingsvalget 1965

Vestfold

2. Stortingsrepresentant, gårdbruker

Rolf Schjerven, Lardal.

3. Sekretær Ella Borg Olsen,

Tønsberg.

4. Kommandørkaptein Bjarne Eia,

Horten.

5. Assurandør Tor Magnus Bettum,

Sandar.

6. Rorlegger Herman Skougaarcl,

Stokke.

7. Ordfører, byggmester Nordahl

Raaen, Borre.

8. Lærer Liv Hoeg, Larvik.

9. Støperieier Knut Andresen,

Sande.

10. Ordfører, trelasthandler Arne

Stenli, Tjøme.

11. Fysioterapeut Hedvig Bertelsen,

Sandefjord.

12. Gårdbruker Harald Sørby, Våle.

13. Gårdbruker Knut Hoeg, Tjølling.

Norges Kommunistiske Parti

1. Kontormann Leif Kristensen,

Larvik.

2. Renovator Henrik Ohre Marthinsen,

Horten.


66

3. Maskinsetter Johannes Johnsen,

Sandefjord.

4. Typograf Håkon Olsen, Tønsberg.

5. Lærerskoleelev Torbjørn Edvardsen,

Holmestrand.

6. Montør Thorolf Jacobsen,

Tjølling.

7. Husmor Erna Hansen, Slagen.

8. Mekaniker Leif Aas Hansen,

Larvik.

9. Dikker Arild Larsen, Sandar.

10. Underbrannmester Harald Olsen,

Tønsberg.

11. Platearbeider Bjarne Bjørnesti,

Horten.

12. Platearbeider Karsten Larsen,

Tønsberg.

13. Oppmåler Odd Kristensen,

Larvik.

Senterpartiet

1. Konsulent Theodor (Teddy)

Dyring, Brunlanes.

2. Skolestyrer Olav Gaasholt,

Tønsberg.

3. Husmor Aslaug Berg, Hof.

4. Husmor Marie Anvik, Sandar.

5. Fruktdyrker Nils J. Høyen,

Svelvik.

6. Herredsagronom Per Bjerkø,

Ramnes.

7. Entreprenør og bonde Johannes

Utklev, Hedrum.

8. Husmor Ragnhild Sundby, Borre.

9. Disponent Erling A. Børresen,

Sem.

10. Herredsagronom John M. Hovland,

Nøtterøy.

11. Regnskapsfører Ole A. Stensholt,

Lardal.

12. Skolestyrer Sverre Husebye, Våle.

13. Bonde Borger Huseby, Tjølling.

Sosialistisk Folkeparti

1. Elektriker Einar Hagen, Sandar.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Elektromontør Tor Olav Lindal,

Nøtterøy.

Sosialarbeider Torill Thorson,

Tønsberg.

Tekniker Øivind Jensen, Larvik.

Planteinspektør Karsten Baltzrud,

Tønsberg.

Montør Ragnar Hovdegård,

Horten.

Gårdbruker Kåre Rustad,

Holmestrand.

Husmor Inger Steen, Sandar.

Mekaniker Arne Wennerød,

Tønsberg.

Byggmester John Svendsen,

Larvik.

Psykolog Margrethe Stub Hanve,

Nøtterøy.

Veiarbeider Odd Olafsen, Hof.

Karosseriarbeider Tor Barth,

Larvik.

Venstre

Husmor Borghild Bondevik Haga,

Brunlanes.

Soussjef Trygve Moe, Sandefjord.

Disponent Ivar Aafos, Sem.

Lærer Ingemar Nordstrand,

Horten.

Bonde Harald A. Holm, Hedrum.

Husmor Wanda Knutzen,

Tønsberg.

Snekkermester Kåre Huseby,

Våle.

Steinarbeider Willy Strandberg,

Tjølling.

Skipsfører Olaf H. Olafsen,

Nøtterøy.

Ligningsrevisor Arne Mork,

Hedrum.

Kontorfullmektig Marie Westrum,

Stokke.

Lærer Håkon Raugland, Stavern.

Fisker Arnt Fåvin, Sandar.

Telemark

Det norske Arbeiderparti 3. Baneformann Eigil Liane,

1. Typograf Sverre Løberg, Skien. Kragerø.

2. Fabrikkarbeider Harald Selås,

Tinn.

4. Småbruker Aslak O. Versto,

Vinje.


67

5. Kontordame Ruth Svendsen,

Porsgrunn.

6. Banemester Henry Finrud,

Notodden.

7. Statsadvokat Oddvar Berrefjord,

Skien.

8. Sekretær Finn Kristensen,

Porsgrunn.

9. Trygdesjef Kjell Bohlin, Bamble.

10. Husmor Elna Kabbe, Nome.

11. Elektrosveiser Ottar Lundtveit,

Drangedal.

12. Rorlegger Tor Halvorsen, Skien.

Høyre

1. Gårdbruker Torstein Tynning,

Porsgrunn.

2. Husmor Agnes Lindstøl, Seljord.

3. Skolestyrer Eilef E. Bergan,

Skien.

4. Boktrykker Ragnai Naper,

Kragerø.

5. Fullmektig Erling Halstvedt,

Tinn.

6. Husmor Gerd Vegheim, Sauherad.

7. Gårdbruker Anders Bleikelia,

Bamble.

8. Kjøpmann Gjermund G. Haugerud,

Notodden.

9. Husmor Grete Gudbrandsen,

Porsgrunn.

10. Kontorsjef Knut Eggen, Skien.

11. Advokat John Hals, Kviteseid.

12. Kasserer Asbjørn Tufte, Nome.

Kristelig Folkeparti

1. Veterinær Johannes Østtveit, Bø.

2. Salgsrepresentant Olav Søyland,

Porsgrunn.

3. Forstander Morgan Kornmo,

Skien.

4. Forfatterinne og husmor Ingebjørg

Kasin Sandsdalen, Seljord.

5. Bokholder Borgvald Ljosland,

Notodden.

6. Bonde Einar Barland, Kragerø.

7. Kjøpmann Bjørn Jensen,

Porsgrunn.

8. Lærer Jenny Fosstveit, Tinn.

9. Sokneprest Bjarne Nensæter,

Bamble.

10. Anleggsarbeider Ragnar Baann,

Bamble.

11. Lensmannsfullmektig Jørgen

Sønstebø, Kviteseid.

12. Bankassistent Harald Grave,

Lunde.

Norges Kommunistiske Parti

1. Papirarbeider Ronald Espedal,

Brekka, Skien.

2. Kontrollør Arthur Lindgren,

Hovenga, Skien.

3. Fabrikkarbeider Roar Alberg,

Rjukan.

4. Husmor Borgny Kristensen,

Kragerø.

5. Fabrikkarbeider Gunnar Randbye,

Notodden.

6. Fabrikkarbeider Oskar Kjær

Johannesen, Lakåsene, Skien.

7. Minor Nils Hagen, Heistad.

8. Murer Boye Cato Andersen,

Stromdalsåsen, Skien.

9. Bygningsarbeider Kjell Helmundsen,

Skien.

10. Husmor Bertha Dahl, Rjukan.

Sosialistisk Folkeparti

1. Lektor Torolv Solheim, Brevik.

2. Skogsarbeider Olav Bakken,

Sauherad.

3. Arbeidsformidler Erik Lie

Fredriksen, Kragero.

4. Jernbaneekspeditør Per Moe,

Rjukan.

5. Husmor Hardis Andersson,

Porsgrunn.

6. Lærer Jon Bjørnebekk, Ulefoss.

7. Lege Viggo Hansteen, Skien.

8. Murer Harald Odegaard,

Notodden.

9. Småbruker Bjarne Larsen,

Rauland.

10. Husmor Jardbjørg Krokann

Stang, Skien.

11. Tannlege John Oland, Langesund.

Venstre

1. Prost Torkel A. Tande, Sannidal.

2. Skipsreder Knut A. Knudsen,

Skien.


68

3. Husmor Kari Schanke, Porsgrunn.

4. Bonde Oskar Slaaen, Sauherad.

5. Lensmann Aslak Nordstoga,

Tokke.

6. Bedriftseier Helge Haugland,

Drangedal.

7. Lærer Arne Buen, Tinn.

8. Lærer Erik Kullerud, Skien.

9. Ingeniør Ottar Haugland,

Notodden.

10. Husmor Gjertrud Opheim, Nome.

11. Ingeniør Knut Bjotveit, Porsgrunn.

12. Kaptein Ørnulf Toldnæs, Bamble.

Aust-Agder

Det norske Arbeiderparti I 2.

1. Stortingsrepresentant Bjarne

Henriksen, Arendal.

3.

2. Tiltakssjef Osmund Faremo,

Bygland.

4.

3. Mekaniker Thor Lund, Moland. 5.

4. Husmor Tonje Hanssen, Vegårshei.

6.

5. Skiftformann Rolf Røed, Risør.

6. Ligningsassistent Klaus Halvorsen,

7.

Arendal.

7. Blikkenslager Kristian Tønnesen,

Lillesand.

8.

8. Husmor Lilly Walvik, Moland. 9.

9. Lensmannsbetjent Gunnar Osterhus,

Evje og Hornnes.

10.

10. Tlf.formann Edvard Kolstø,

Grimstad.

Høyre

1. Stortingsrepr. Alfred I. Thommesen,

Narestø, Moland.

2. Handelsgartner Sigmund Olsen,

Fjære.

3. Siviløkonom Kristian Sundtoft,

Lillesand.

4. Skipsmegler Mads Victor

Norman, Risør.

5. Husmor Ingeborg Ausland,

Gjerstad.

6. Kontorsjef Gunnar Edv. Gundersen,

Grimstad.

7. Husmor Sigrid Thommesen,

Arendal.

8. Kjøpmann Per B. Marcussen,

Tvedestrand.

9. Lektor Johan Guldal, Øyestad.

10. Bonde Otto Aagre, Landvik.

Kristelig Folkeparti

1. Handelsskolestyrer Birger Breivik,

Fjære.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

Banksjef Age Tellsgård, Tvedestrand.

Skoleinspektør og bonde Hallvard

Eldhuset, Bygland.

Lege Olav M. R. Coll, Arendal.

Bonde og emissær Kristian

Kylland, Herefoss.

Kontordame Ruth Iveland,

Arendal.

Folkehøgskolelærer Jan Pedersen,

Tvedestrand.

Bonde Johannes Vågsnes,

Tromøy.

Husmor Gudrun Skavoll, Evje og

Hornnes.

Sjømannsformidler Torfinn

Vesterhus, Lillesand.

Norges Kommunistiske Parti

Stasjonsbetjent Bernhard Halvorsen,

Arendal.

Småbruker Bjarne Moy, Fjære.

Grafiker Henrik Finne, Øyestad.

Bureiser Oskar Steinsland, Amin.

Fisker Hilmar Jakobsen, Hisøy.

Installatør Reinhart Larsen,

Evje og Hornnes.

Elektrosveiser Jan Tore Hornli,

Moland.

Bygningsarbeider Alf Knutsen,

Arendal.

Industriarbeider Olaf Birkeland,

Langsæ 110, Arendal.

Senterpartiet

Fylkesordfører og bonde Andreas

Holm, Herefoss.

Bonde Kristen K. Flaa, Birkenes.

Rektor Gunnar Kvaale, Bygland.

Overlærer Gunnar Fløystad, Holt,

Tvedestrand.


69

5. Provisor og husmor Sissel Osterhus,

Lillesand.

6. Konsulent Magne Risdal, Arendal.

7. Bonde Halvor Mo, Vegårshei.

8. Lærer Kristin Brottveit, Valle.

9. Bonde Harald Knudsen Baas,

10. Kst. lensmann Olav A. Vatnestrøm,

Iveland.

Sosialistisk Folkeparti

1. Hylje Tveitdal, likningsstyrer,

Froland.

2. Arne Pedersen, revisor, Hisøy.

3. Torleiv Bø, skogtekniker, Valle.

4. Harald Feersnes, vegvokter,

Vegårshei.

5. Ragnvald Berli, kommunekasserer,

Ana

6. Annar Myrvoll, gårdbruker,

Tvedestrand.

7. Adel E. Knarvik, post-pakkmester,

Moland.

8. Alf Georg Kjetså, lærer, Evje og

Hornnes.

9. Eivind Midland, småbruker,

Gjøvdal.

10. Johan Nilsen, ingeniør, Arendal.

Venstre

1. Lektor og bonde Øyvind Bjorvatn,

Tvedestrand.

2. Redaktør Bjarne Aagaard Strøm,

Arendal.

3. Advokat, husmor Gudrun Tandberg

Høykoll, Tromøy.

4. Poståpner og bonde Olav 0.

Nomeland, Valle.

5. Disponent, ordfører Daniel Varen,

Lillesand.

6. Bonde Sigurd Stie, Fjære.

7. Husmor Ingebjørg Almedal,

Bygland.

8. Fisker Anders Thorsen, Lillesand.

9. Bonde Lars Usterud, Mykland.

10. Lege Stian W. Erichsen, Arendal.

Det norske Arbeiderparti

1. Statsråd Jens Haugland,

Kristiansand.

2. Stortingsmann og sekretær Salve

Salvesen, Kristiansand.

3. Bestyrer Olav Munkejord,

Flekkefjord.

4. Oppmåler Engly Lie, Vennesla.

5. Elektriker Odd Landsverk,

Mandal.

6. Husmor Oddbjørg Jacobsen,

Farsund.

7. Yrkesrettleder Knut Tveit,

Marnardal.

8. Fiskelagsbestyrer Clifford

Gabrielsen, Lyngdal.

9. Pastor og lærer Peder K. Liland,

Sirdal.

10. Husmor Hilda Marie Danielsen,

Søgne.

11. Husmor Gerd Nilsen, Kristiansand.

Høyre

1. Direktør Sverre Walter Rostoft,

Kristiansand S.

Vest-Agder

2. Lektor/bonde Kolbjørn Stordrange,

Flekkefjord.

3. Skipsreder Harald Brøvig,

Farsund.

4. Husmor Edel Brodal, Mandal.

5. Kontorsjef/husmor Ragnhild

Geheb, Kristiansand S.

6. Driftsleder Ole Frithjof Klemsdal,

Mandal.

7. Lege Hroar Stange, Kristiansand

S.

8. Bilforhandler Carl Lehne,

Lyngdal.

9. Lensmannsfullmektig Sigvald

Rob, Kvinesdal.

10. Lege Else Marie Lindseth

Ditlefsen, Søgne.

11. Handelsgartner Arne Kristian

Bragdo, Kristiansand S.

Kristelig Folkeparti

1. Stortingsmann, rektor ved landbruksskole,

Haakon Sløgedal,

Søgne.

2. Lærer Torvald Kvinlaug,

Kvinesdal.


70

3. Disponent Arne Lund, Kristian- 2.

sand.

4. Tollsekretær Niels-Otto Hæge- 3.

land, Homstean, Vennesla.

5. Husmor Birte Noraberg, Kvås, 4.

Lyngdal.

6. Tekniker Tov Aanonsen, Mandal. 5.

7. Fisker Jarle Larsen, Andabeløy,

Flekkefjord. 6.

8. Bonde og pelsdyroppdretter

Johan Meberg, Vere, Farsund. 7.

9. Bondekone Borghild Finsland, 8.

Finsland, Songdalen. 9.

10. Avdelingsleder ved trygdekasse,

Jens Fjelldal, Haanes, Randesund. 10.

1. Lærer Toralf Tveiten, Hommeren,

Kristiansand. 11.

Senterpartiet

1. Stortingsmann Olai Eikeland,

Vennesla.

2. Sokneprest Erling Fagerheim, 1.

Sirdal.

3. Handelsgartner Thorvald Hagen, 2.

Lyngdal.

4. Husmor Tora øyna, Hægeland, 3.

Vennesla.

5. Disponent Thomas Eikså, 4.

Marnardal.

6. Husmor Hildur Brøvig, Strai, 5.

Kristiansand.

7. Likningssekretær Einar Gyland, 6.

Gyland, Flekkefjord.

8. Lærerskoleelev Nils Gabriel 7.

Moseid, Lyngdal.

9. Bonde Olav Løland, Vigmostad, 8.

Lindesnes.

10. Malermester Norman Daland, 9.

Kristiansand.

10.

Sosialistisk Folkeparti

1. Skolestyrer Gunnar Furholt,

Mandal.

11.

Rogaland

Det norske Arbeiderparti 3.

1. Peder Næsheim, Stavanger,

redaktør og fylkesvaraordfører. 4.

2. Sunniva Hakestad Moller, Haugesund,

stortingsrepresentant og 5.

husmor.

Fabrikkarbeider Albert Kløvfjell,

Vennesla.

Lærer Marit Gudim, Suldalsv. 51,

Kristiansand.

Bygningsarbeider Erling Fredriksen,

Holbergsgt. 16, Kristiansand.

Industriarbeider Werner Andresen,

F. Heibergsgt. 8, Mandal.

Kontorist Bjarne Ask, Valhallagt.

29 a, Kristiansand.

Mekaniker John Krossen, Tveit.

Mekaniker Hans Buestad, Tveit.

Tømmermann Olaf Løyning,

Vennesla.

Tekniker Ivar Eeg, Eventyrv. 8,

Kristiansand.

Anleggsarbeider Helge Carlsen,

Vennesla.

Venstre

Stortingsmann Bent Røiseland,

Mandal.

Kjøpmann Leo Tallaksen,

Kristiansand S.

Fisker Haakon Jolle Hansen,

Sunde, Farsund.

Politioverkonstabel Arne Tjersland,

Flekkefjord.

Husmor og bokholder Kari

Høyvoll, Kristiansand S.

Personalsjef Arnfinn Sagedal,

Vennesla.

Trelasthandler og ordfører Tom

Kaddeberg, Åseral.

Husmor og fysioterapeut Marit

Hole Fredriksen, Mandal.

Landhandler og bonde Erik

Kvæven, Sirdal.

Skolestyrer Trygve Tollisen,

Randesund, Kristiansand S.

Bankbokholder og ordfører Olav

Benestvedt, Lyngdal.

Edvard M. Edvardsen, Eigersund,

skomaker.

Lars Tjelmeland, Sandnes, sjef

for Time trygdekasse.

Thor Wallem Iversen, Stavanger,

bussjåfør.


71

6. Bjarne Hervik, Hervik i Ryfylke,

gardbruker og formann i Norsk

Bonde- og Småbrukarlag.

7. Hans Frette, Sauda, telefonmontør.

8. Peder Eliassen, Skudeneshavn,

yrkesrettleier.

9. Harriet Andreassen, Stavanger,

kontordame.

10. Ragnvald Norheim, Bryne, vaktmester.

11. Peder Sætre, Haugesund, skolestyrer.

12. Arne Helvik, Sola, flygeleder.

13. Leiv M. Tungesvik, Jørpeland,

skoleinspektør.

14. Gunnar Berge, Stavanger,

platearbeider.

15. Kjell Steinsvå,g, Sandnes, diakon.

16. Olav Haraldstad, Sand, veterinær.

Høyre

1. Stortingsmann Gunnar Hellesen,

Haugesund.

2. Høyesterettsadvokat Egil Endresen,

Stavanger.

3. Disponent Sigurd Erland, Bryne.

4. Husmor Sigfrid Tengs Oftedal,

Sandnes.

5. Fisker Karl Karlsen, Eigersund.

6. Husmor, provisor Kristin Lonningdal,

Stavanger.

7. Kjøpmann Odd Reilstad, Finnøy.

8. Student Tore Langfeldt Ege,

Eigersund.

9. Husmor- Hjørdis Kolbeinsen,

Haugesund.

10. Avdelingssjef Anker Økland,

Stangaland, Karmøy.

11. Overingeniør Alf C. Pettersen,

Strand.

12. Gårdbruker Erik Waage, Førresfjorden,

Tysvær.

13. Trelasthandler Dag Vatne, Sandnes.

14. Husmor, gullsmed Vivian Sommerfeldt

Schmidt, Stavanger.

15. Gårdbruker Martin Kvalbein, Hå.

16. Ordfører, sivilingeniør Arne

Rettedal, Stavanger.

1 ,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Kristelig Folkeparti

Lektor Jakob Aano, Stavanger.

Stortingsmann Karl J. Brommeland,

Haugesund.

Sivilagronom Knut Haus, Klepp.

Husmor Randi Anda, Klepp.

Bonde Bjarne Kjørberg, Lund.

Byggmester Olav Mjølhus,

Karmøy.

Avdelingssjef Odd Arnøy,

Sandnes.

Husmor Tora Helland, Sola.

Bonde Tor Friestad, Eigersund.

Likningssjef Anen Susort,

Tysvær.

Lektor Terje Eriksmoen,

Stavanger.

Veterinær Ingolf Stokkeland,

Gjesdal.

Møbelfabrikant Arne Hetlelid,

Hjelmeland.

Bonde Einar Grønstad, Vindafjord.

Bonde Anders Garvik, Sandnes.

Lærerinne Kjellaug Kalberg,

Time.

Norges Kommunistiske Parti

Lærer Kari Hauge Rasmussen,

Stavanger. Helmer Hansensgt. 6b.

Jernarbeider Konrad Dahle,

Sandnes. Trones.

Stålverksarbeider Asmund

Langeland, Strand. Tau.

Student Regi Enerstvedt, Haugesund.

Rogalandsgt. 109.

Bygningsarbeider Walter Karlsen,

Sauda.

Komm.funksjonær Eivind Rasmussen,

Stavanger. Helmer

Hansensgt. 6b.

Kontrollør Magne Herikstad,

Sandnes. Austrått.

Bygningsarbeider Sverre Idland,

Stavanger. Nils Kjærsgt. 4.

Hermetikkarbeider Esther Wersland,

Stavanger. Pedersgt. 81.

Snekker Jørgen Jorgensen, Eigersund.

Nyvegen.

Havnearbeider Gunnar Gabrielsen,

Stavanger. Kon Tikisvingen

19.


72

12. Feiermester Hilmar Evjen, Sand- 8.

nes. Fredheimsbygget. 9.

13. Meteorologassistent Dagfinn

Karlsen, Stavanger. Overl. 10.

Cappelensgt. 5.

14. Fabrikkarbeider Kåre Thomassen, 11.

Sauda.

15. Rørlegger Georg Persson, Hauge- 12.

sund. Rogalandsgt. 73b.

16. Gummiarbeider Olav L. Olsen, 13.

Stavanger. Stompabakken 5a. 14.

15.

Senterpartiet

1. Stortingsmann Bjarne Undheim,

Time.

2. Bonde Kaare Stange, Karmøy.

3. Heradsagronom og ordførar Sem

Varhaug, Eigersund.

4. Kontorsjef og ordførar Odd

Vasstveit, Strand.

5. Disponent Karl Aasland, Stavanger.

6. Lærar Johan Risa, Sola.

7. Husmor Astrid Dirdal Hegrestad,

Eigersund.

8. Bonde og ordførar Nils Ladstein

Vestbø, Finnøy.

9. Fiskar Egil Vea, Karmøy.

10. Bonde Rasmus Vasshus, Suldal.

11. Rektor og ordførar Lars Mogstad,

Tysvær.

12. Bonde og ordførar Ola M. Wiig,

Klepp.

13. Bonde Kjetil 0. Søyland, Gjesdal.

14. Fiskar og bonde Sigvart 0. Våga,

Bokn.

15. Bonde Einar Haga, Lund.

16. Bonde Asmund Apeland, Tysvær.

Sosialistisk Folkeparti

1. Arnt Bækholt, brannkonstabel,

Stavanger.

2. Lars Olstad, overlege, Sandnes.

3. Berit Hauge, telefoneksp.,

Haugesund.

4. Selmer Johannesen, maler, Sauda.

5. John Sagstad, styrmann, Karmøy.

6. Kjell Lund, jernbaneeksp., Hå.

7. Svein Tinnesand, dokkarbeider,

Stavanger.

16.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Einar Wiik, gårdbruker, Forsand.

Valborg Tjora, husmor, Stavanger.

Martin Egil Erga, sykkelarbeider,

Sandnes.

Alf Hauge, sildoljearbeider,

Haugesund.

Arnold Thomassen, fyrbetjent,

Eigersund.

Kolbjørn Hauge, lærer, Stavanger.

Jone Johnsen, student, Stavanger.

Jon Andersen, telegraffullmektig,

Karmøy.

Ernst Kristensen, oppmåler,

Stavanger.

Venstre

Lektor, cand.philol. Inga Tusvik,

Time.

Handelsgartner Ingolv Helland,

Stavanger.

Rektor, cand.real. Johan Mjelde

Natvig, Haugesund.

Skoleinspektør Erling Larsson,

Sauda.

Entreprenør Ragnvald Skjærpe,

Hå.

Disponent Frimann Skeie,

Karmøy.

Redaktør Jon Arnøy, Stavanger.

Bonde Odd Vegard Olden Nedrebø,

Bjerkreim.

Husmor Lilly Meling, Haugesund.

Meieristyrer Ingvar Gjedrem,

Finnøy.

Skolestyrer Torbjørn Omholt,

Strand.

Husmor Inger Haarr, Stavanger.

Skipper Torgils Grindhaug,

Karmøy.

Overlærer Trygve Ask, Eigersund.

Bonde Karl Helgeland, Suldal.

Journalist Per Barkved, Stavanger.

Norges Demokratiske Parti

1. Handelsskolebestyrer Sverre

Skien, Stangaland.


73

2. Industriarbeider Rolv H. Sund,

Kopervik.

3. Hermetikkarbeider Arne Gudmundsen,

Sundgt. 94, Haugesund.

4. Lagersjef Ludvig Mæland, Rogalandsgt.

8a, Haugesund.

5. Bygningsarbeider Ingolf Jøsang,

Stangaland.

6. Bakermester Carl Johan Lundberg,

Kopervik.

7. Kjøpmann Svein E. Lande,

Haraldsgt. 152, Haugesund.

8. Blikkenslager Georg Matre,

Stangaland.

9. Rørlegger Walter Gressgård,

Stangaland.

10. Byggmester Peder Dahle jr.,

Tysværgt. 10d, Haugesund.

11. Fotograf Lars Korneliussen,

Kopervik.

Det norske Arbeiderparti

1. Stortingsrepresentant, lagerformann

Steffen I. Toppe, Åsane.

2. Jernbanefullmektig Arne Nilsen,

Voss.

3. Ordførar, sivilingeniør Ingvald

Ulveseth, Fjell.

4. Platearbeidar Lars Sætrevik,

Stord.

5. Gardbrukar Olav Marås, Radøy.

6. Kontorsjef Leiv Revheim, Odda.

7. Husmor Borghild Kønig, Laksevåg.

8. Lektor Alf Stanghelle, Fana.

9. Ordførar, kommunerevisor Olav

Bjørkaas, Askøy.

10. Ordførar, tekstilarbeidar Arnold

Prestegaard, Vaksdal.

11. Trykkar Arne Ekeland, Arna.

12. Kommuneingeniør Odd Lonningen,

Ullensvang.

13. Møbelsnikkar Alfred Monsen, Os.

14. Sjåfør Sigvald Hauge, Osterøy.

15. Skulestyrar Erling Løseth,

Kvinnherad.

16. Gardbrukar Oddmund L. Soldal,

Kvam.

Høgre

1. Adjunkt, ordfører Kjeld Langeland,

Åsane.

2. Banksjef Kaare Meland, Fana.

3. Direktør Onar Onarheim, Bærum.

4. Trygdesjef Johs. Holmefjord,

Arna.

5. Husmor Arna Folkedal, Ulvik.

6. Kommunekasserer Reidar Steinsland,

Sund.

Hordaland

7. Lærer Borge Berggreen,

Laksevåg.

8. Skolestyrer Alf Vatle, Voss.

9. Husmor Ragnhild Bratseth,

Kvinnherad.

10. Bonde Trygve Øvsttun, Fana.

11. Meieribestyrer, ordfører Johannes

Eikeland, Olen.

12. Kontorsjef Gunnar Svanes, Odda.

13. Husmor Clara Stephansen, Arna.

14. Malermester Lars A. Strønen, Os.

15. Bonde Arne E. Riisnes, Masfjorden.

16. Orlogskaptein Ørnulf Dæhli,

Laksevåg.

Kristeleg Folkeparti

1. Stortingsrepresentant, disponent

Lars Asgard, Lindås.

2. Rutebil- og verkstadeigar Sverre

L. Mo, Kvam.

3. Ordførar, skulestyrar Gunnar

Mjånes, Bømlo.

4. Lektor Kjellfrid Kjær Smemo,

Fana.

5. Bonde Johs. R. Mjanger, Masfjorden.

6. Lektor Nils Svarstad, Kvam.

7. Notbas Karl A. J. Hellesøy,

Øygarden.

8. Tekn. teiknar Johs. 0. Bukkestein,

Arna.

9. Skulestyrar Arnfinn Brekke,

Voss.

10. Husmor Bergljot Vågen Matre,

Stord.

11. Lærar Leiv Drønen, Austevoll.

6- Stortingsvalget 1965


74

12. Ordførar, bonde Olav M. Laupsa,

Kvam.

13. Formannskapssekretær Rasmus

Skurtveit, Åsane.

14. Lærar Arnodd Vie, Fana.

15. Husmor Ingrid K. Hansen, Åsane.

16. Skulestyrar Jon Solheim,

Kvinnherad.

Norges Kommunistiske Parti

1. Snikkar Jakob Raaen, Odda.

2. Inspektør Egill Kjell Abrahamsen,

Laksevåg.

3. Typograf Johann Belsvik, Stord.

4. Kontordame Dagfrid Evensen,

Laksevåg.

5. Skodespelar Ole Grepp, Fana.

6. Tekstilarbeidar Ingvald Rønhovde,

Vaksdal.

7. Kontormann Svein Andrew

Soltvedt, Askøy.

8. Sjefbibliotekar Dordei Raaen,

Odda.

9. Mekanikar Oscar Danielsen,

Stord.

10. Ingeniør Odd Slåttelid, Odda.

11. Fhv. jernbanefullmektig A.

Martin Fosse, Fana.

12. Kjemikar Svein Johnsen, Laksevåg.

13. Husmor Kari Lindtner, Laksevåg.

14. Vaktmeister Henry Espe, Odda.

15. Linearbeidar Johannes J. Matre

d.y., Stord.

16. Tekstilarbeidar Martin Rongved,

Vaksdal.

Senterpartiet

1. Stortingsrepresentant Lars Leiro,

Voss.

2. Skipsbyggjar Knut Skaaluren,

Kvinnherad.

3. Bonde og banksjef Anders A.

Hauge, Os.

4. Husmor Ragnhild Kvalvågnes,

Lindås.

5. Arbeidsformann Einar Ågotnes,

Fjell.

6. Heradsgartnar Tomas Sekse,

Ullensvang.

7. Kaptein og bonde Hjalmar Matre,

Masfjorden.

8. Bonde Tormund Øvereeide, Os.

9. Husmor Sigfrid Gjerdåker, Voss.

10. Bonde Torvald Miljeteig, Sveio.

11. Lagerinspektør Olav T. Vik,

Kvam.

12. Ordførar og jordstyresekretær

Gerhard Bøe, Osterøy.

13. Jordskiftedomar Anders Rongen,

Voss.

14. Bonde Olav Lindebrekke, Ulvik.

15. Husmor Anna Almås, Granvin.

16. Fylkesagronom Lars Mehl,

Kvinnherad.

Sosialistisk Folkeparti

1. Havforskerassistent Per Myrland,

Fana.

2. Mekaniker Carl J. Mortensen,

Åsane.

3. Verkstedarbeider Tov Wassdal,

Odda.

4. Småbruker og fisker Halvor

Geitung, Bømlo.

5. Tekstilarbeider Finn Erstad,

Vaksdal.

6. Internatassistent Borgfrid

Løtvedt, Fana.

7. Elektriker Elling Børtveit, Stord.

8. Lærer Agnar Hjellvik, Osterøy.

9. Murer Nils Hansen, Askøy.

10. Stud. filol. Fritz Nilsen, Arna.

11. Lagerarbeider Karl Gregoriussen,

Laksevåg.

12. Elektromaskinist Trygve Osmo,

Kvam.

13. Pølsemaker Nils Malkenes,

Tysnes.

14. Småbruker Karl Tjore, Radøy.

15. Interiørarkitekt Rolf Hermansen,

Radøy.

16. Lokomotivfører Leif Opheim,

Fana.

Venstre

1. Stortingsrepresentant, bonde og

banksjef Olav Hordvik, Åsane.

2. Bonde og journalist Thor Myklebust,

Kvinnherad.


75

3. Varaordførar, kontorsjef Magne

Lerheim, Fana.

4. Husmor og herar Olaug Svartveit,

Askøy.

5. Varaordførar, lækjar Nils Bonsaksen,

Voss.

6. Husmor Valborg Engesæter,

Odda.

7. Overkonduktør Leiv Brunborg,

Arna.

8. Fylkeslandbrukssjef Paul E.

Moberg, Os.

9. Ordførar, sivilingeniør Amund

Engelsen, Stord.

Bonde og løytnant Lars Morken,

Radøy.

Fiskar Nils Okland, Bømlo.

Organist Dag Fluge, Askøy.

Arbeidsleiar Leif I. Olsen,

Laksevåg.

14. Husmor Kristina (Kista) Ringheim,

Voss.

15. øvingslærar Ragnhild Veiteberg,

Stord.

16. Fylkesvaraordførar, bonde og

sekretær Samuel Lervå',g, Austrheim.

Det norske Arbeiderparti

1. Stortingspresident Nils Langhelle.

2. Stortingsrepresentant Torstein

Selvik.

3. Sogneprest Olav Totland.

4. Førstesekretær Nina Smid.

5. Gullsmed Jan Tonning.

6. Formann Wernalf Falao.

7. Smed Birger L. Larsen.

8. Husmor Aslaug Strønen.

9. Glassliper Jan Vatne.

10. Kontrollør Olaf Smedsvik.

11. Ordfører Harry Hansen.

Høyres

og

Kristelig Folkepartis

Fellesliste

1. Stortingsrepresentant, professor

Edvard Hambro, H.

2. Rektor Nikolai Molvik, Kr. F.

3. Siviløkonom Henrik J. Lisæth, H.

4. Husmor Agnes Bakkevig, H.

5. Generalsekretær Birger Aadland,

Kr. F.

6. Kontorsjef Harald J. Hanssen, H.

7. Avdelingssjef Margit Hellan,

Kr. F.

8. Husmor Gunvor Blich, H.

9. Salgsrepresentant Sigurd

Strømmen, Kr. F.

Bergen

10. Sekretær Gerd Rostrup, H.

11. Direktør Asbjørn Berg, H.

Sosialistisk Folkeparti

1. Lege Salve Solheim.

2. Kranfører Bjørn Helle.

3. Husmor Kari Vogt Leivestad.

4. Sosiallærer Odd Mjelde.

5. Stasjonsformann Karl Tveiterå,s.

6. Førstetegner Magnus Størksen.

7. Distriktsbibliotekar Margrete

Barstad.

8. Stud. filol. Asbjørn Bjørnset.

9. Bussfører Kåre Gjerald.

10. Barnehagelærerinne Brita

Gausereide.

11. Sosiallærer Lars Gjendemsjø.

Venstre

1. Stortingsrepresentant Gunnar

Garbo.

2. Professor dr. oecon. Ole Myrvoll.

3. Lege Inger Haldorsen.

4. Kontorsjef Kåre Kolås.

5. Husmor Aud Alvær.

6. Cand. mag. Harald Gammelsæter.

7. Direktør Albert Henrik Vedeler.

8. Sekretær Gudrun Bø.

9. Sekretær Aagot Borge.

10. Sivilingeniør Jac. B. Eide.

11. Konsulent Johs. Tronstad.


Det norske Arbeiderparti

1. Stortingsrepresentant, sorenskrivar

Einar Stavang, Førde.

2. Stortingsrepresentant, likningssjef

Hans Offerdal, Lærdal.

3. Husmor Hildur Os, Eid.

4. Journalist Olaf Vee-Haugen,

Årdal.

5. Småbrukar Petter Høydal,

Hyllestad.

6. Arbeidar, småbrukar Roald

Sandal, Vågsøy.

7. Husmor Torborg Valsvik,

Høyanger.

8. Småbrukar, vegvaktar Johan

Skrede, Jølster.

9. Lærar Kåre Øvregard, Luster.

10. Sosialsjef Anders Skåre, Stryn.

11. Lærar Ivar Kleiva, Gulen.

Høgre

1. Bonde Paul Svarstad, Faleide.

2. Skulestyrar Hans Aardal, Lærdal.

3. Kontormann Anton Bjørn Døsen,

Florø.

4. Husmor Kristin Sønnerheim,

Aurland.

5. Notbas Bjarne Færøy, Buskøy i

Solund.

6. Meieristyrar Lars Steine, Sandane.

7. Banksjef Alv Hessegjerde, Nordfjordeid.

8. Lærar Marianne Sætre, Florø.

9. Tollkontrollør Gustav Ueland,

Måløy.

10. Formannskapssekretær Håkon

Stensæth, Dale i Sunnfjord.

11. Formann Axel Heiberg Andersen,

Vadheim.

Kristeleg Folkeparti

1. Sekretær Knut Myrstad, Selje.

2. Styrar Olav Straume, Leikanger.

3. Sokneprest Håkon Oltedal,

Sande i Sunnfjord.

4. Prost Hjalmar Tjelta, Florø.

5. Ordførar og bonde Sigmund

Ylvisåker, Fardal.

76

Sogn og Fjordane

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Oversøster Ase Stensager, Nordfjordeid.

Husmor Olaug Hovland, Dale i

Sunnfjord.

Postopnar Odd Wergeland,

Byrknesøy.

Bonde Anders T. Årdal, Årdal i

Jølster.

Driftsstyrar Olav Hestenes,

Utvik.

Husmor Magnhild Roti, Jostedal.

Senterpartiet

Stortingsrepresentant John

Austrheim, Gloppen.

Kaptein Ingebrigt En, Lærdal.

Bonde Audun Hegrenæs, Askvoll.

Husmor Anna Døskeland, Gaular.

Planteskuleeigar Tormod Tynning,

Gulen.

Fruktdyrkar Lars Myrold, Eid.

Bonde Sverre P. Befring, Jølster.

Forretningsførar Olav Klævold,

Høyanger.

Sekretær Sverre Bortne, Selje.

Bonde Olav H. Skjerdal, Aurland.

Agronom Peder S. Hage, Gaular.

Sosialistisk Folkeparti

Sosialsekretær Arne Lothe,

Høyanger.

Adjunkt Magne Fagerheim, Dale

i Sunnfjord.

Inspisient Arne Rygg, Konventvn.

14, Smestad, Oslo 3.

Førstesekretær Magne Bøtun,

Leikanger.

Småbrukar Tor Grønnevik,

Ausevik.

Elektrikarformann Karl Sande,

Årdalstangen.

Stud. oecon. Svein Gåsemyr,

Byrkjelo.

Småbrukar Erling Breilid,

Fresvik.

Arbeidsformann Jostein Bjornset,

Florø.

Likerettarvakt Malvin Breidablik,

Høyanger.


77

11. Meieriarbeidar Johan Løseth,

Dale i Sunnfjord.

Venstre

1. Stortingsrepresentant, redaktør

Ludy. Botnen, Flora.

2. Bankkasserar Arne Eldegard,

Årdal.

3. Ordførar, prost Johnny Bakke,

Gloppen.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Bonde Ola T. Eide, Stryn.

Banksjef og bonde Johan Kyrkjebø,

Høyanger.

Rektor Maria Lothe, Førde.

Bonde Harald Takle, Gulen.

Kjøpmann Leif Wåge, Vågsøy.

Husmor Amanda Igland, Bremanger.

Bonde Steinar Sørebø, Fjaler.

Bonde Arne Målsnes, Balestrand.

Det norske Arbeiderparti

1. Stortingsrepresentant, snekker

og småbruker Anders Sæterøy,

Surnadal.

2. Stortingsrepresentant, advokat

Peter Kjeldseth, Moe, Ørsta.

3. Politioverbetjent Kåre Stokkeland,

Molde.

4. Ordfører, fisker Sivert Haltbakk,

Aure.

5. Rotasjonstrykker Oscar Ingebrigtsen,

Ålesund.

6. Lærer Ole Arnfinn Silset, Fræna.

7. Husmor Klara Heggstad,

Borgund.

8. Journalist Asbjørn Jordahl,

Kristiansund N.

9. Avdelingssjef Levi B. Myklebust,

Rauma.

10. Lærer Ragnvald Støyva, Stranda.

11. Gårdbruker og poståpner Trygve

E. Eide, Eide.

12. Cand. oecon. Kåre Ellingsgård,

Molde.

13. Telefonbestyrer Solveig Berge

Strandebø, Ulstein.

14. Industriarbeider Jarle Aresvik,

Aure.

15. Gruvearbeider Ole J. Bersås,

Nesset.

16. Kommuneingenior Jakob Veiset,

Tingvoll.

Høyre

1. Stortingsrepresentant, sogneprest

Sverre Nybo, Vanylven.

2. Advokat Knut Brinchmann-

Hansen, Kristiansund.

More og Romsdal

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kjøpmann Petter Pettersson,

Molde.

Kjøpmann Karsten Larsen,

Ålesund.

Husmor, advokat Dagmar Sandvig,

Borgund.

Ordfører, sogneprest Ragnar

Lange, Halsa.

Husmor Camilla Gjendem, Molde.

Ekspeditør Ingvard Sverdrup jr.,

Kristiansund.

Disp. Hans Driveklepp, Volda.

Fabr.eier Arne Wollen, Stranda.

Banksjef Erling Berg, Rauma.

Sagbrukseier Fredrik Løseth,

Surnadal.

Kontormann John Arve Knutsen,

Hareid.

Husmor Laura Neerland, Smøla.

Kjøpmann Paul Pettersen, Aukra.

Filialbestyrer Bernt Hildrestrand,

Haram.

Kristeleg Folkeparti

Stortingsmann Knut Toven,

Nesset.

Skoleinspektør Ola Gjengedal,

Herøy.

Fiskar Johannes Holm, Smøla.

Skolestyrar og ordførar Harald

Bergem, Frei.

Produksjonssjef J. M. Langlo,

Stranda.

Husmor Kari Odegaard, Ålesund.

Bonde og ordførar Peder Mork,

Rauma.

Sokneprest og ordførar Arne

Sæter, Rindal.


78

9. Handverkar Hjalmar Stadsnes,

Borgund.

10. Husmor Hilda Ro, Molde.

11. Siviløkonom, lektor Odd Vigestad,

Ålesund.

12. Lærar Einar J. Kvalvaag,

Kristiansund N.

13. Bonde og postopnar Kåre Rekdal,

Vestnes.

14. Forstandar Ivar Trannum, Volda.

15. Sokneprest Øystein Honningdal,

Fræna.

16. Bonde Knut Arnesen, Sunndal.

Senterpartiet

1. Stortingsmann Olav Langeland,

Borgund.

2. Disponent Arnt Hagen, Molde.

3. Fylkesordførar og driftseigar

Trygve Sildnes, Eide.

4. Ordførar og bonde Olav T. Halle,

Surnadal.

5. Husmor Eline Ulvestad,

Vanylven.

6. Ordførar og fiskar Johan P.

Sandøy, Sandøy.

7. Ordførar Arnold Weiberg-Aurdal,

Sykkylven.

8. Heradsagronom Hans Torseth,

Aure.

9. Bonde Anders Myrset, Nesset.

10. Bonde Jakob E. Øye, Ørsta.

11. Sivilingeniør Ivar G. Furu,

Sunndal.

12. Husmor Liv Sylte, Vestnes.

13. Ordførar og bonde Karl O.

Blindheim, Giske.

14. Disponent Karl Westre,

Kristiansund N.

15. Ordførar og kontrollveterinær

Reidar Skarbø, Stranda.

16. Bankkasserar Brynjulf Hustad,

Fræna.

Sosialistisk Folkeparti

1. Sekretær Bjarne Saunes, Ålesund.

2. Verksarbeider Gunnar Hoås,

Sunndal.

3. Lærer Ola Langset, Molde.

4. Distr.jordmor Margrete Witzøe,

Averøy.

U.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Komm. tekniker Per Aardal

Nyberg, Fræna.

Platearbeider Olav Dahl, Haram.

Kontorist Harry Hjellseth,

Kristiansund.

Gruvearbeider Audun Rausandhaug,

Nesset.

Småbruker Olav Hilmar Liadal,

Ørsta.

Skolestyrer Asbjørn Hestvik,

Smøla.

Transp. arbeider Karsten Bratli,

Molde.

Bestyrer Oscar Stinessen, Giske.

Fisker Einar Kongshaug, Averøy.

Brannkonstabel Johan Malmedal,

Ålesund.

Telegr.eksp. Jacob Kanck,

Kristiansund.

Transp. arbeider Kåre Urke,

Ålesund.

Venstre

Skipper Bjarne Flem, Haram.

Sosialøkonom Hans Hammond

Rossbach, Kristiansund.

Banksjef Ola Skjåk Bræk,

Borgund.

Skatteinspektør Olav Askvik,

Molde.

Husmor Ingeborg Strand Amås,

Ørsta.

Heradsagronom Kåre Stubø,

Nesset.

Førstesekretær Arne Skålnes,

Borgund.

Gardbrukar Ola Eines, Aure.

Husmor Sigrunn Gjære, Ørskog.

Tannlækjar Johan Loseth, Fræna.

Sosialsjef Odd Jarle Garli,

Sunndal.

Formidlingsmann Knut Nærø,

Herøy.

Husmor Signe Bøyum Fjærtoft,

Ålesund.

Ordførar og lensmann Johan

Viggen, Aukra.

Forretningsstyrar Per Hjelle,

Volda.

Gardbrukar og fiskar Oddmund

Solhaug, Smøla.


Det norske Arbeiderparti

1. Statsråd, professor Olav Gjærevoll,

Trondheim.

2. Stortingsrepr., småbruker Iver D.

Unsgård, Tydal.

3. Stortingsrepr., lagerarb. Håkon

Johnsen, Trondheim.

4. Skoleinspektør Rolf Fjeldvær,

Hitra.

5. Stortingsrepr. Andreas Wormdahl,

Trondheim.

6. Husmor Jenny Lund, Alen.

7. Bestyrer Roald Bye, Malvik.

8. Arbeidsformidler Odd Asphjell,

Orkdal.

9. Sosialkurator Rigmor Hegle,

Trondheim.

10. Sokneprest Eigil Aakenes, Frøya.

11. Arbeidsformidler og småbruker

Arnfinn Kvithyll, Rissa.

12. Avdelingsleder Trygve Bjerkaker,

Melhus.

13. Sekretær Gudmund Gjengaar,

Trondheim.

14. Småbruker Martin Bjerkås,

Rennebu.

15. Husmor Ella Strømsnes,

Trondheim.

16. Fullmektig Ingvar Fossflaten,

Meldal.

Høyre

1. Stortingsrepr., avdelingssjef

Otto Lyng, Trondheim.

2. Stortingsrepr., fisker og smabr.

Martin Skaaren, Hitra.

3. Husmor Milly Frost, Malvik.

4. Veterinær Ivar Folstad, Midtre

Gauldal.

5. Høyskolelektor, siv.ing. Tore

Jacob Hegland, Trondheim.

6. Løytnant Thor Hjerkinn Granviken,

Melhus.

7. Disponent Axel Buch, Trondheim.

8. Husmor Brit Dahle, Trondheim.

9. Gårdbruker Hermund Elan, Roan.

10. Husmor Sylvia Skatvold, Frøya.

11. Oberstløytnant Johs. B. Havig,

Trondheim.

79

Sør-Trøndelag

12. Tannlege Gunnar Detlie, Meldal.

13. Installatør Fridtjov Hågensli,

Oppdal.

14. Fullmektig Aagot Rønning,

Trondheim.

15. Pølsemaker Magne Krog, Røros.

16. H.r.advokat Kaare J. Tapper,

Trondheim.

Kristelig Folkeparti

1. Stortingsrepr. og bonde Kr. Rein,

Stadsbygd.

2. Lektor Hans Gaare, Trondheim.

3. Ordfører og bonde Anders

Morken, Skaun.

4. Lærer og husmor Elsa Skjerven,

Trondheim.

5. Fisker Arne Grindskar, Hitra.

6. Avdelingssjef Jan Sæther,

Trondheim.

7. Ordfører og bonde Jens Flå,

Rennebu.

8. Emissær og bonde Svein Fløttum,

Trondheim.

9. Helsesøster Marit Rye, Selbu.

10. Sokneprest Ole Winsnes,

Trondheim.

11. Emissær og bonde Johan Bjørkøy,

Hemne.

12. Forstanderinne Marit Moen,

Trondheim.

13. Agent Per Aas, Røros.

14. Fisker Jørgen Larsen, Sula.

15. Kjøpmann Ingar Lund, Orkdal.

16. Helsesøster Katrine Grande, A i

Afjord.

Norges Kommunistiske Parti

Oppmåler Tore Skjærseth,

Trondheim.

2. Lokomotivstallformann Harald

Rusten, Trondheim.

3. Fabrikkarbeider Odd Olsen,

Orkanger.

4. Skogsarbeider Ola H. Garberg,

Selbu.

5. Stasjonsbetjent Ove Dalsheim,

Trondheim.

6. Kontorist Johan Sorken, Roros.


80

7. Gårdbruker Gunnar Langseter, 3.

Rissa.

8. Møllearbeider Aksel Tangvik, 4.

Buvik.

9. Tomteformann Tormod Johnsen, 5.

Trondheim.

10. Husmor Ann-Mari Meiring, 6.

Trondheim. 7.

11. Maskinist Eigil Iversen, Klæbu.

12. Installasjonsbestyrer Per Anton- 8.

sen, Melhus.

13. Kaiarbeider Hjalmar Fagervold, 9.

Trondheim.

14. Småbruker og anleggsarbeider 10.

Asbjørn Overvik, Selbu. 11.

15. Adjunkt Ulrik Olsen, Orkanger.

16. Småbruker Jacob Enodd, Budal. 12.

Senterpartiet I 13.

1. Odelstingspresident Per Borten,

Flå.

14.

2. Herredsagronom Einar H. Moxnes,

Åfjord.

16.

15.

3. Bonde Johan Syrstad, Meldal.

4. Sekretær Olina Storsand, Trondheim.

5. Sekretær Kristen Kvello, Malvik.

6. Fiskeskipper Oddvar Grøntvedt,

1.

7. Bonde Hallvard Bjørndal, Oppdal.

Orland.

2.

8. Bonde Henrik J. Mølmann, Røros.

9. Politifullmektig Oddvar Ystgaard,

3.

Trondheim.

4.

10. Meieribestyrer Sigurd Jenssen, 5.

Fillan.

6.

11. Agronom Rikard Klomsten, 7.

Byneset.

8.

12. Husmor Ellinor Nystykket, 9.

Orkdal.

13. Bonde Per P. Evjen, Selbu. 10.

14. Bonde Severin Witsø, Hemne. 11.

15. Husmor Gerda Brende, Haltdalen.

16. Lærer Gunnar Setsås, Leinstrand. 12.

Sosialistisk Folkeparti

1. Rørlegger Kai Overland,

Trondheim.

2. Vegvokter Birger Sandvik,

Frøya.

13.

14.

15.

16.

Jernbanefullmektig Mary Dahlø,

Trondheim.

Faglærer Sverre Strandli,

Trondheim.

Skiftekonduktør Ole Breen,

Malvik.

Husmor Maret Berg, Orkdal.

Jernbaneekspeditør Jens Indset,

Kvål.

Sivilingeniør Arne Espelund,

Trondheim.

Bygningsarbeider Rasmus G.

Ødegård, Røros.

Husmor Brit Strøm, Trondheim.

Bygningsarbeider Harald

Schjetne, Trondheim.

Stud. techn. Bjørn Giske,

Trondheim.

Fabrikkarbeider Magnar Sneisen,

Malvik.

Husmor Sigrid Irtun, Trondheim.

Maler Jarde Rønning, Trondheim.

Amanuensis Lars Tiller,

Trondheim.

Venstre

Sogneprest Lars Tangvik,

Trondheim.

Fisker og småbruker Ole

Johansen, Frøya.

Studieinstruktør Asbjørn Liland,

Trondheim.

Husmor Ingeborg Eftedal, Orkdal.

Bonde Tormod Morset, Selbu.

Bonde Konrad Blokkum, Melhus.

Rektor Alf Bjørkum, Orland.

Student Ola H. Metliaas, Orkdal.

Journalist Magnhild Hole,

Trondheim.

Rektor Lars T. Ormhaug, Røros.

Malermester Olav Denstad,

Trondheim.

Bestyrerinne Solveig Gunnes,

Oppdal.

Lensmann Per Folstad, Frøya.

Skolestyrer Per Aune, Skaun.

Fisker Alf Worpvik, Rissa.

Undervisn.leder Haakon Odd

Christiansen, Trondheim.


81

Nord-Trøndelag

Det norske Arbeiderparti

1. Statsråd, småbruker Leif Granli,

Levanger.

2. Stortingsrepresentant, journalist

Guttorm Hansen, Namsos.

3. Ordfører, bygningsarbeider

Johan Støa, Verdal.

4. Fisker, småbruker Hans Solsem,

Leka.

5. Husmor, avdelingssjef Anna

Bremset, Stjørdal.

6. Student Asbjørn Mathisen,

Steinkjer.

7. Husmor, avdelingsbestyrer Randi

Brevik, Nærøy.

8. Kontorsjef Toralf Aalberg,

Verran.

9. Sokneprest Arne Frisvold,

Inderøy.

10. Jernbanefullmektig Reidar Søråsen,

Grong.

11. Husmor Jorun Fornes, Steinkjer.

12. Overkonduktør Johnny Stenberg,

Meråker.

Høyre

1. Høyesterettsadvokat Helge Leiv

Svarva, Levanger.

2. Rektor Odd Myrstad, Steinkjer.

3. Husmor Gunhild Okkenhaug,

Grong.

4. Herredsagronom Bjarne Sundfær,

Frosta.

5. Lærer Bjørn Lie-Gjeseth, Vikna.

6. Gardbruker Gunnar Arnstad,

Stjørdal.

7. Maskinholder Kjell Minsaas,

Verdal.

8. Husmor Lilla Amdal, Steinkjer.

9. Fisker Reidar Skorstad, Namsos.

10. Fabrikkeier Bjørn Lyng, Leksvik.

11. Oberstløytnant Erik Einum,

Steinkjer.

12. Lærer Randi Bergmann, Namsos.

Kristelig Folkeparti

1. Ungdomsskolelærer Harald

Græsli, Verdal.

2. Skolestyrer, sykepleier Gunhild

Aardal, Namsos.

3. Forstander Christian Haug,

Frosta.

4. Bonde Petter Vekterli, Røyrvik.

5. Overingeniør Hans Skjelbred,

Steinkjer.

6. Småbruker og fisker Helmer

Arnøy, Nærøy.

7. Bonde Josef Storflor, Stjørdal.

8. Husmor Eldbjørg Holiløkk,

Levanger.

9. Herredsskogmester Kåre Aarmo,

Nærøy.

10. Diakon Klarents Orre, Stjørdal.

11. Oppsynsmann Magner Vangstad,

Levanger.

12. Bonde Knut Holberg, Steinkjer.

Norges Kommunistiske Parti

1. Sliperiarbeider Johnny Moen,

Oppløyg.

2. Agronom Olav Lillesand, Verdal.

3. Maskinfører Kåre Kvarmesbakk,

Meråker.

4. Husmor Ella Vestvik, Verdal.

5. Verkstedarbeider Viktor Widegren,

Malm.

6. Rørlegger Willy Knobloch,

Namsos.

7. Fabrikkarbeider Arne Sandnes,

Levanger.

8. Anleggsarbeider Oskar Ovre,

Verdal.

9. Snekkermester Andreas Braateng,

Namsos.

10. Pensjonist Nils Gynnild, Grong.

11. Småbruker Toralf Andresen,

Klinga.

12. Kommunearbeider Einar Schonberg,

Stjørdal.

Senterpartiet

1. Stortingsrepresentant Jon Leirfall,

Stjørdal.

2. Stortingsrepresentant Inge E.

Bartnes, Steinkjer.


3. Ordfører, bonde Lars Kirkeby-

Garstad, Vikna.

4. Distriktssjef Eystein Bardal,

Snåsa.

5. Husmor Cornelia Vikan, Stjørdal.

6. Herredsagronom Alf Sollie,

Leksvik.

7. Kjøpmann Odd Grønli, Steinkjer.

8. Bonde Torfinn Haugum, Grong.

9. Husmor Inger Haugan, Levanger.

10. Sagbrukseier Vidar Smalås,

Namsskogan.

11. Bonde Sigmund Lian, Frosta.

12. Avdelingsbestyrer Johan J.

Jakobsen, Namsos.

82

Sosialistisk Folkeparti

1. Stortingsgruppesekretær Knut

Løfsnes, Bærum. 5

2. Arbeidskontorbestyrer Jens- 6.

Anton Andersen, Verdal.

3. Kontrollassistent Ingvar Aursand, 7.

Frosta. 8.

4. Sliperiarbeider Ragnar Larsen, 9.

Oppløyg.

5. Student Roald Aune, Steinkjer. 10.

6. Husmor/postkasserer Ragnhild 11.

Smevik, Namsos.

7. Forretningsdrivende Sigmund 12.

Eriksen, Levanger.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

Grubearbeider Ottar Lund,

Skorovatn.

Rørlegger Meyer Hagen,

Stjørdal.

Lærer Birger D. Meland, Egge

pr. Steinkjer.

Sagbruksarbeider Eindride

Otterbekk, Namsos.

Journalist Gunnar J. Gundersen,

Levanger.

Venstre

Stortingsrepresentant Bjarne

Lyngstad, Inderøy.

Agronom Ola H. Kveli, Lierne.

Bonde Jarle Benum, Verdal.

Husmor/lærer Kristi Lunde

Stene, Namsos.

Rektor Sigurd Vik, Levanger.

Lege Petter Jakob Salberg,

Stjørdal.

Fisker Ivan Ulsund, Vikna.

Husmor Hjørdis øfsti, Steinkjer.

Kallskapellan Sigurd Ansnes,

Verran.

Bonde Magne Kluken, Steinkjer.

Lagerassistent Nils Slungård,

Meråker.

Husmor/lærer Solveig Kløvjan

Risberg, Levanger.

Nordland

Det norske Arbeiderparti 10.

1. Statsråd, fisker Magnus Andersen,

Bø i Vesterålen.

11.

2. Stortingsrepresentant, husmor 12.

Margith Munkebye, Bodø.

3. Ordfører Per Karstensen, Rana. 13.

4. Jernbanefullmektig Rolf Hellem,

Narvik.

5. Stortingsrepresentant, småbruker

Jonas Enge, Brønnøy.

14.

15.

6. Stortingsrepresentant, fisker

Sigurd Hamran, Moskenes. 16.

7. Forretningsfører Ola Teigen, f. t. 17.

Oslo.

18.

8. Industriarbeider Eindride Sommerseth,

Meloy.

9. Kontormann Einar Bårdsen, 1.

Hadsel.

Likningssjef Helge N. Olsen,

Herøy.

Ordfører Ottar Vollan, Sørfold.

Småbruker Kristian Sandvik,

Brønnøy.

Likningssjef Egil Schumacher,

Vågan.

Småbruker Gudmund Grytøyr,

Steigen.

Laborant Ole J. Nøstdahl,

Tysfjord.

Husmor Jørgine Slaatrem, Vefsn.

Arbeider Erling Alsos, Andøy.

Lærer Bjarne Mørk Eidem, Vega.

Høyre

Stortingsrepresentant, major

Håkon Kyllingmark, Vågan.


83

2. Stortingsrepresentant, fisker

Harald Warholm, Brønnøy.

3. Juridisk landbrukskonsulent

Bodil Aakre, Bodin.

4. Disponent Leif Kolflaath, Narvik.

5. Meteorologfullmektig Harold

Nicolaisen, Andøy.

6. Lektor Thorolf Eliassen, Vefsn.

7. Telegrafbestyrer Reidar Redo,

Lødingen.

8. Elektroinstallatør Konrad Fjellgård,

Meløy.

9. Husmor Elsa Kobberstad, Narvik.

10. Driftsassistent Leiv Larssen,

Fauske.

11. Sagbrukseier Karl Johan Karlsen,

Rana.

12. Sivilingeniør Randulf Mortensen,

Hadsel.

13. Kommunekasserer Kåre Horn,

Vestvågøy.

14. Lærer og husmor Kirsten Mogå'rd

Larsen, Nesna.

15. Disponent Arne Nilsen-Nygaard,

Gildeskål.

16. Kjøpmann Ingmar Hanssen-

Juvik, Hemnes.

17. Husmor Bergljot Wennberg,

Rana.

18. Gårdbruker Arne Bertnes, Bodin.

Kristelig Folkeparti

1. Stortingsmann Hans Berg,

Rønvik, Bodin.

2. Stortingsmann og ordfører

Edmund Fjærvoll, Stokmarknes.

3. Småbruker og formannskapssekretær

Arthur M. Karlsen,

Brønnøy.

4. Rektor Gudrun Dahlberg, Narvik.

5. Finansrådmann Odd With, Rana.

6. Fisker og ordfører Karl L. Kildal,

Engavågen, Meløy.

7. Bestyrer Robert Edvardsen,

Svolvær, Vågan.

8. Lærer Målfrid Elsbak, Hamarøy.

9. Gårdbruker Hans Aakre, Rødøy.

10. Kontorist Rolf Mariussen,

Alstahaug.

11. Distriktssjef Jakob Jakobsen,

Øksnes.

12. Telegrafbestyrer Jarle Ross,

Vestvågøy.

13. Husmor Elly Sorensen, Brønnøy.

14. Lærer Steinar Segtnan, Vefsn.

15. Butikkdame Kari Tysnes,

Alstahaug.

16. Transportsjef Bjarne Sandsund,

Bodø.

17. Gartner Andreas Bjåstad, Andøy.

18. Skolebestyrer Peder Reinholdtsen,

Bjerkvik, Ankenes.

Norges Kommunistiske Parti

1. Sekretær Erling Moe, Mo i Rana.

2. Fisker Karl Arntsen, Bø i

Vesterålen.

3. Rektor Kåre Støve, Fauske.

4. Verkstedarbeider Roald Lund,

Narvik.

5. Maskinmesterass. John-Eilif

Botolfsen, Meløy.

6. Anleggsarbeider Erling Pettersen,

Hemnes.

7. Jernverksarbeider Jon Selfors,

Mo i Rana.

8. Student Karsten Marhaug,

Steigen.

9. Verkstedarbeider Hans Liasjø,

Bindal.

10. Reineier Nils 0. Kappfjell, Grane.

11. Husmor Nelly Straumdal, Fauske.

12. Småbruker og anleggsarbeider

Alf Hansen, Hadsel.

13. Maskinist Martin Johansen,

Ballangen.

14. Elektriker Odd Karlsen, Bodø.

15. Kommunearbeider Peder Eidem,

Vefsn.

16. Kystskipper Reidar Nilsen,

Vågan.

17. Arbeider Herlof Olsen, Tysfjord.

18. Småbruker Hans Alm, Saltdal.

Senterpartiet

1. Stortingsmann Erling Engan,

Bodin.

2. Fisker Arne Stensen, Ballstad,

Vestvågøy.

3. Ordfører og ligningssekretær

Jarle Storheil, Alstahaug.


84

4. Øvingslærer Kari Heir Vea,

Nesna.

5. Jordskiftedommer Jostein Lehn,

Sortland.

6. Notbas Svein Torrissen, Halsa,

Meløy.

7. Meieribestyrer Lorentz Larsen,

Narvik.

8. Bonde Viktor Kolsvik, Brekkeidet,

Brønnøy.

9. Meieribestyrer Erik Storbekken,

Bogøy, Steigen.

10. Ordfører og bonde Oddmund

Lind, Tårstad, Evenes.

11. Husmor Karen Karlsen, Bodin.

12. Bonde Thorvald Dahle, Dverberg,

Andøy.

13. Distriktssekretær Kristoffer

Kristoffersen, Saltdal.

14. Bonde Kåre Busch, Bindal.

15. Kjøpmann Torgeir Drevvatne,

Drevvatn, Vefsn.

16. Fisker Olav Martinussen, Gisløy,

Øksnes.

17. Bussjåfør Ake Holmstrom,

Valnesfjord, Fauske.

18. Disponent Viggo Pedersen,

Mosjøen, Vefsn.

Sosialistisk Folkeparti

1. Stortingsmann Agbjørn Holm,

Øksnes.

2. Framhaldsskolestyrer Roald

Schultz, Rana.

3. Politibetjent Edvard Blomsøy,

Narvik.

4. Småbruker Johan Breckan,

Meløy.

5. Kjøpmann Edvard Nielsen,

Brønnøy.

6. Gruvearbeider Ingvald Hugaas,

Fauske.

7. Lærerinne Connie Bygdnes,

Sortland.

8. Anleggsarb. og småbruker

Henning Larsen, Vestvågøy.

9. Jernbanefullmektig Palmer Grefstad,

Bodø.

10. Hotellbestyrerinne Ruth Ritzhau,

Narvik.

11. Radiotelegrafist Steinar Johansen,

Alstahaug.

12. Elektriker Albert Storvik, Rana.

13. Lektor Andreas Mosken, Nesna.

14. Distriktssjef Laurits Larssen-

Aas, Evenes.

15. Fisker Kåre Sletteng, Ballangen.

16. Lærerskoleelev Trond Havig,

Fauske.

17. Stud. oecon. Kjell Nystad, Meløy.

18. Stasjonsmester Nils Våksø,

Hemnes.

Venstre

1. Banksjef Halvor Bjellaanes,

Mosjøen, Vefsn.

2. Kontorsjef Torstein Kuvaas,

Narvik.

3. Distriktsveterinær og gårdbruker

Johan Kleppe, Bjørnskinn, Andøy.

4. Apoteker Gunnar Berg, Bodø.

5. Husmor Karly Skaar, Svolvær,

Vågan.

6. Trygdesjef Sven Hansen, Vågaholmen,

Rødøy.

7. Fisker og tilvirker Egil Maarsund,

Bø i Vesterålen.

8. Sosialsjef Solveig Hjelbak, Bodo.

9. Ligningssjef Henrik G. Fagerland,

Brønnøy.

10. Fisketilvirker Jørgen B. Jentoft,

Ballstad, Vestvågøy.

11. Lærer Olav Kristoffersen, Saltdal.

12. Domprost Johan Iversen, Bodø.

13. Arbeider Karl Framvik, Ballangen.

14. Kjøpmann Anton Sand, Sandnessjøen,

Alstahaug.

15. Lektor Anna Margrethe Bye,

Narvik.

16. Driftsbestyrer Arvid Øiahals,

Bindal.

17. Poståpner Martin Jonassen,

Nordfold, Steigen.

18. Gårdbruker Paul Solheim,

Herøyholmen, Herøy.


1. Stortingsrepresentant, fisker Nils

Jacobsen, Skjervøy.

Det norske Arbeiderparti

-siNjamp Ittquesaadads2upaois -7

sjef i Heimevernet, Alfred Henningsen,

Bardu.

3. Stortingsrepresentant, konstruktør

Kåre Hansen, Tromso.

4. Regnskapssjef, fylkesordfører

Bjarne Berg-Sæther, Harstad.

5. Lærerinne, husmor Hanna Berg

Angell, Lenvik.

6. Småbruker, ordfører Asbjørn

Sjothun, Balsfjord.

7. Skolestyrer, ordfører Rasmus

Engstad, Storfjord.

8. Fisker og småbruker Bjarne

Johnsen, Dyrøy.

9. Journalist, husmor Helga Andersen,

Tromso.

10. Gruvearbeider, ordfører Inge

Mikalsen, Berg.

11. Skolestyrer Peder Sandbukt,

Kåfjord.

12. Sekretær Magne Sagely, Tromso.

Høyre

1. Fylkessekretær Martin Buvik,

Tromso.

2. Distriktstannlege Leif Arne

Heløe, Harstad.

3. Husstellærer, husmor Margit

Hansen Krone, Nordreisa.

4. Fenrik Arne Nic. Sandnes,

Målselv.

5. Fangstskipper Bjarne Jensen,

Foldvik, Gratangen.

6. Herredsagr., gårdbruker Hjalmar

A. Westgård, Sjøtun, Tromso.

7. Driftsbestyrer Bendiks Normann,

Gryllefjord, Torsken.

8. Husmor Margaret Rønning,

Harstad.

9. Fisketilvirker Lars Sletten,

Reinfjord, Kvænangen.

10. Notmann Helge Skog, Breivoll,

Ibestad.

11. Lektor Georg Prahl Harbitz,

Finnsnes.

85

Troms

12. Cand. pharm., husmor Marte

Nerdrum, Tromso.

Norges Kommunistiske Parti

Advokat Bjarne N. Bjørshol,

Tromso.

2. Småbruker Arvid Reinholdtsen,

Lenvik.

3. Revisjonsfullmektig Bjarne

Hansen, Lyngen.

4. Sjåfør Aage Rønning, Harstad.

5. Fisker Thorvald Grønnvoll,

Kåfjord.

6. Maler Einar Ravnbø, Tromso.

7. Sjåfør Romund Russenes, Balsfjord.

8. Vaktmester Håkon Henriksen,

Nordreisa.

9. Kontordame Aagot Røst, Tromso.

10. Fisker Harald Hansen, Botnhamn,

Lenvik.

11. Småbruker Rolf Eriksen, Storfjord.

12. Ekspeditør Einar Dybfest,

Tromso.

Senterpartiet

1. Styrer, pastor Johannes Gilleberg,

Kvæfjord.

2. Fylkesgartner Johan Auranaune,

Tromso.

3. Fisker Petter Mathiassen, Moberg,

Skjervøy.

4. Veterinær Sverre Hage, Målselv.

5. Husmor Berthe Bergum,

Balsfjord.

6. Fisker og gårdbruker Rasmus

Torheim, Kvæfjord.

7. Gårdbruker Hilmar Melhus,

Bardu.

8. Bestyrer Arild Furfjord,

Nordreisa.

9. Ordfører Magnar Hals, Dyrøy.

10. Husmor Inger Eggum, Harstad.

11. Lege Ole Per Hagen, Lenvik.

12. Konsulent Torleif Larsen,

Evenskjer.


86

Sosialistisk Folkeparti

1. Lærer Hartvig Sætra, Tromso. 1.

2. Småbr. og fisker Hedley Kristiansen,

Kvænangen. 2.

3. Lønnsbokholder Hans Marin

Johnsen, Harstad. 3.

4. Buss-sjåfør Asgeir Walle,

Salangen. 4.

5. Forretningsfører Sigurd Engen,

Storfjord. 5.

6. Formann Gunnar Buschmann,

Finnsnes. 6.

7. Husmor Lilly Richardsen, 7.

Ramfjord, Tromso.

8. Småbr. og vegarb. Harald 8.

Hanssen, Fauskevå'g, Harstad.

9. Bygningsarbeider Johs. Ash, 9.

Olderdalen, Kåfjord.

10. Gårdbruker Thorleif Storslett, 10.

Nordreisa.

11. Yrkeslærer Jarle Jacobsen, 11.

Harstad.

12. Lastebileier Hilmar Johansen, 12.

Sørreisa.

Venstre

Stortingsrepresentant Helge

Jakobsen, Tromso.

Ordfører og notmann Arnljot

Eidnes, Bjarkøy.

Fylkesskogsjef Sigmund Haave.

Andselv.

Handelsbetjent Anton Sommerseth,

Skibotn.

Husmor og telegrafekspeditør

Bodil Nyhus, Bardu.

Tannlege Leif Akselsen, Harstad.

Banksjef Andreas Gamst,

Rotsund.

Laboratoriefullmektig Signe Moe,

Tromso.

Småbruker og fisker Johs.

Skancke, Mefjordvær.

Bygningsarbeider og småbruker

Jaklin Oldervoll, Birtavarre.

Idrettskonsulent Helge Lunde,

Tromso.

Distriktssjef Reidar Kiil, Finnfjordbotn.

Det norske Arbeiderparti

1. Sekretær Valter Gabrielsen,

Honningsvåg.

2. Stortingsmann, småbruker

Harald Samuelsberg, Øksfjordbotn.

3. Stortingsmann, forretningsfører

Harry Klippenvåg, Kirkenes.

4. Redaksjonssekretær Reidar

Nielsen, Hammerfest.

5. Husmor Sonja Nilssen, Vardo.

6. Ligningssekretær, ordfører Hans

A. Opstad, Lakselv.

7. Fiskerioppsynsbetjent, ordfører

Agathon Larssen, Berlevåg.

8. Yrkeslærer Hans Guttorm,

Kautokeino.

9. Husmor Ragna G. Johnsen,

Vadsø.

10. Fisker Egil Olsen, Båtsfjord.

Howe

1. Stortingsmann Erling Norvik,

Hammerfest.

Finnmark

2. Bokholder Georg Hildonen,

Vadsø.

3. Husflidskonsulent Lauri

Keskitalo, Kautokeino.

4. Redaktør Edvard Fløtten,

Kirkenes.

5. Landpostbud Brynjulf Myreng,

Alta.

6. Husmor Eva Korsnes, Hammerfest.

7. Fisker Ingvald Bolle, Båtsfjord.

8. Kontorsjef Barre Prestbakmo,

Honningsvåg.

9. Reindriftssame Johan Mattis

Isaksen Eira, Kautokeino.

10. Lensmann Jann Olsen, Polmak.

Kristelig Folkeparti

1. Distriktssekretær Tormod Jenssen,

Honningsvåg.

2. Skolestyrer Karstein Evjen,

Vestre Jakobselv.

3. Kjøpmann Asbjørn Olsen, Store

Korsnes.


87

4. Småbruker og husmor Kristine

Kemi Hetta, Masi.

5. Kontorist Kjell Tegnander,

Båtsfjord.

6. Kjøpmann Asbjørn Gamst,

Hammerfest.

7. Frisør Oddvar Christensen,

Kirkenes.

8. Fisker og småbruker Kristian

Mauseth jr., Hasvik.

9. Lærer og husmor Alfhild Tveit,

Havøysund.

10. Bygningsarbeider og småbruker

Kåre Suhr, Elvebakken.

Norges Kommunistiske Parti

Kolbjørn Guvå,g, Samvirkelagsbestyrer,

Kirkenes.

2. Asmund Kristiansen, sekretær,

Hammerfest.

3. Reidar Helgesen, byggeleder,

Alta.

4. Arnold Andreassen, fisker, Vardø.

5. Marit Stordahl, husmor,

Karasjok.

6. Hans Nilsen, småbruker, Masjok,

Tana.

7. Edvard Schanche, sekretær,

Vadsø.

8. Kristian M. Hansen, transportarbeider,

Honningsvåg.

9. Bjarne Mathisen, fisker, Berlevåg.

10. Aksel Grønberg, frysemaskinist,

Båtsfjord.

Sosialistisk Folkeparti

1. Disponent Jens Henriksen,

Berlevåg.

2. Husmor Edith Ness, Kirkenes.

3. Småbruker Peder A. Andersen,

Indre Billefjord.

4. Programsekretær Harry Westrheim,

Vadsø.

5. Postfullmektig Ole Fredrik

Jensen, Båtsfjord.

6. Kaiformann Ingvald Østgård,

Lakselv.

7. Driftsbestyrer Harald Trulsen,

Breivikbotn.

8. Fiskearbeider Andrew Røberg,

Berlevåg.

9. Maskinist Leif Olsen, Båtsfjord.

10. Arbeider Ove Oshaug, Kirkenes.

Venstre

1. Elnar Seljevold, direktør,

Kirkenes.

2. Willy Wilhelmsen, bokholder,

Vardø.

3. Randi Nordback Madsen, adjunkt,

Karasjok.

4. Sigvald Andersen, fisketilvirker,

Sør-Tverrfjord, Loppa.

5. Øyvind Ludviksen, fisker,

Berlevåg.

6. Henning Henriksen, rektor,

Hammerfest.

7. Per Jøraholmen, gårdbruker,

Alta.

8. Arvid Nærum, politiførstebetjent,

Honningsvåg.

9. Mikkel Mikkelsen Logje, reineier,

Kautokeino.

10. Torbjørg Talberg, husmor, Vardo.


Norges offisielle statistikk, rekke A

Norway's Official Statistics, Series A

Rekke A Stensil-, offsettrykk 1966 (forts.)

Nr. 150 Dødsårsaker 1964 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables

151 Barnevernsstatistikk 1964 Child Welfare Statistics

- 152 Husmorvikarvirksomhet og hjemmesykepleie 1964 Housewife Substitute

Services and Home Nursing

153 Markedstall Bedriftstellingen 1963 I Bergverksdrift m. v. og industri

Market Data. Census of Establishments I, Mining and Quarrying, Manufacturing

— 154 Hotellstatistikk 1965 Hotel Statistics

— 155 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 2. kvartal 1965 I

Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing I

- 156 Forsorgsstønad og kommunal trygd 1964 Public Assistance and Municipal

Social Pensions

— 157 Industristatistikk 1964 Industrial Statistics

— 158 Jaktstatistikk 1965 Hunting Statistics

159 Nasjonalregnskap med fjorten og fem produksjonssektorer 1949-1961 II

National Accounts Classified by Fourteen and Five Industrial Sectors II

- 160 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1965 II

Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing II

— 161 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1965 III

Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing III

162 Daginstitusjoner for barn 1964 Nursery Schools and Day Nurseries

— 163 Sivilrettsstatistikk 1965 Civil Judicial Statistics

- 164 Undervisningsstatistikk 1965-66 I Folke- og framhaldsskoler Educational

Statistics I Primary and Continuation Schools

— 165 Undervisningsstatistikk 1965-66 III Høgre allmennskoler Educational

Statistics III Secondary Schools

— 166 Undervisningsstatistikk 1965-66 IV Fag- og yrkesskoler Educational

Statistics IV Vocational Schools

- 167 Finansinstitusjoner. Regnskapstall 1965 Financial Institutions. Summary

of Accounts

Statistisk Sentralbyrå utgir dessuten skriftserien Samfunnsøkonomiske studier

(SOS). I denne serie offentliggjøres undersøkelser, som ikke er av rent statistisk

karakter, bl. a. historiske og analytiske studier om økonomiske og sosiale forhold.

The Central Bureau of Statistics also publishes the series «Samfunnsøkonomiske

studier» (SOS). This series contains reports on investigations of not merely statistical

character, such as historical and analytical studies of economic and social

problems.

Kortere avhandlinger gis i serien «Artikler». Shorter reports in the series

«Artikler».

Statistisk Sentralbyrå utgir følgende periodiske hefter: The Central Bureau of

Statistics publishes the following periodical bulletins:

Statistisk månedshefte Monthly Bulletin of Statistics.

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade.

Statistisk ukehefte Weekly Bulletin of Statistics.

Abonnement pa disse hefter kan tegnes både hos bokhandlerne og i Statistisk

Sentralbyrå. For Statistisk månedshefte er prisen pr. år kr. 20,00, pr. nr. kr. 2,00.

Prisen pr. fir for Månedsstatistikk over utenrikshandelen er kr. 25,00, pr. nr. kr. 2,50.

For Statistisk ukehefte er prisen pr. år kr. 30,00, pr. nr. kr. 0,75. For subscription

to the bulletins please apply to the Central Bureau of Statistics, Oslo.


Publikasjonen utgis i kommisjon hos

H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

Pris kr. 7,00.

MARIENDALS BOKTRYKKERI A.S, GJØVIK

More magazines by this user
Similar magazines