11.02.2014 Views

Orientering om adressering i Stavanger - Stavanger kommune

Orientering om adressering i Stavanger - Stavanger kommune

Orientering om adressering i Stavanger - Stavanger kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

11

38

8

7 9

10

12

Orientering

om adressering

i Stavanger

1

2

3

Stavanger kommune, Kultur og byutvikling

27

26

29

28

En offisiell adresse er en beliggenhetsbeskrivelse.

Den består av et gatenavn, et husnummer og

noen ganger også et bolignummer.

4

1

2

31

30 32

En bolig eller et næringslokale skal ha adresse

til den veien/gaten som gir atkomst. Er det flere

godkjente adresseenheter med egen inngang i

samme bygg, skal hver inngang ha egen adresse.

I kombinasjon med skilt og kart skal adressen

hjelpe utrykningspersonell, drosjesjåfører,

postbud og publikum til å finne fram til den

enkelte adresseenhet.

33

34

36

35

40


E n b o l i g e l l e r e t n æ r i n g s l o k a l e s k a l h a a d r e s s e t i l d e n v e i e n / g a t e n s o m g i r a t k o m s t .

Hva er en adresseenhet?

En adresseenhet består av et gatenavn og husnummer. Er det flere enheter

bak samme dør brukes det i tillegg et bolignummer.

Offisielle adresser skal identifisere og stedfeste enheter som folk har behov

for å finne frem til. Det vil si boliger, næringslokaler, klubblokaler og

lignende. Alle selvstendige innganger fra terreng skal ha egen adresse. Er

man tilknyttet en fellesinngang med ringeklokkepanel adresseres det til

fellesinngangen, og hver leilighet får eget nummer (bolignummer).

Er din adresse for eksempel Tastagata 38 H0202, så bor du i Tastagata bak

fellesinngang nr. 38, har leilighet nummer to i 2. etasje, talt fra venstre ut

av heisen eller trappeoppgangen.

Hva er en adresseparsell?

En adresseparsell er et sammenhengende gateløp som tildeles en gatekode

og et navn. Parsellen kan være en lang/kort gate eller omfatter et sammenhengende

system av gater.

Hvem som har ansvar for hva, og hvilke lover

baseres vedtakene på?

Det er kommunens oppgave å tildele offisielle adresser langs alle offentlige

og private veier. I Stavanger er ansvaret delt i en administrativ og en

politisk del.

Adressevedtak, også endring av eksisterende adresse:

Delingsloven av 23. juni 1978 nr. 70 § 4-1. Oppmålingssjefen har myndighet

til å fastsette omfanget av adresseparsellen/gateløpet og nummerere

det. Oppmålingssjefen har også myndighet til å foreta endringer av

adresseparsellen/gateløpet (hvor kort/lang den skal være) og adressene

(omadressering/omnummerering). Oppmålingssjefen kan også foreta

mindre endringer i gatenavnet, som å tilføye øvre, nedre o. l.

Gatenavnvedtak: Lov av 18. mai 1990 nr. 11, om Stadnamn.

Gatenavnutvalget, som består av politikere, har ansvar for å vedta gatenavnet.

Hvordan velges gatenavnet?

Det legges vekt på om mulig å videreføre tradisjonelle stedsnavn fra området

hvor gaten ligger. Publikum kan også sende inn forslag til gatenavn.

Høringsparter er:

1 Statens navnekonsulenter, som skal uttale seg til skrivemåten av navnet.

(Skrivemåten for stedsnavn er regulert i loven om Stadnamn).

A d r e s s e n s k a l h j e l p e u t r y k n i n g s p e r s o n e l l , y r k e s s j å f ø r e r o g p u b l i k u m å f i n n e f r a m .


D e t e r k o m m u n e n s o p p g a v e å t i l d e l e a d r e s s e r l a n g s o f f e n t l i g e o g p r i v a t e v e i e r.

2 Bydelsutvalget, som uttaler seg om hvilket navn som foretrekkes.

Berørte er ikke part i en gatenavnsak og skal ikke høres. Berørte har

mulighet til å gi innspill til bydelsutvalget før saken behandles.

Gatenavnutvalget gjør endelig vedtak.

Et gatenavnvedtak er endelig og kan ikke påklages. Vedtakene offentliggjøres

i dagspressen og legges ut på internett på kommunens hjemmeside.

Skilt

Utbygger har ansvar for skilt, både gatenavnskilt og henvisningsskilt,

midlertidig og permanent. På større området kan det være nyttig med

områdeskilt i tillegg.

Henvendelser om henvisningsskilt

Kommunen vurderer behovet for mer detaljert skilting til enkelte

eksisterende adresser. I Stavanger er mange adresser feil. Da rettes

adressen i stedet for å sette opp skilt.

Husnummerskilt

Nummerskiltet er viktig. Det er huseier som må bekoste og sette opp

skilt, også ved omadressering. Skiltet bør bestå av sorte bokstaver på

hvit bunn og skal være godt synlig fra veien. Husk at skiltet er der for at

utrykningspersonell, drosjesjåfører, postbud og folk som ikke er kjent skal

kunne finne frem fort og greit.

I boligblokk med flere leiligheter er det viktig at felles inngang er merket

med husnummerskilt. I tillegg skal hver enkelt dør til leiligheten merkes

tydelig med bolignummer i tillegg til navneskilt.

Hvordan tildeles adressen?

En adresseenhet skal ha adresse til veien som gir atkomst. Venstre side

av veien får partall, høyre side oddetall. Har veien et kronglete forløp

med flere stikkveier, kan høyre- eller venstrenummerering velges.

Nummereringen starter normalt ved veiens begynnelse. Man følger

veikanten og tildeler nummer eller nummer og bokstav etter logisk orden

og i den rekkefølgen inngangene ligger.

En hybel kan få nummer 7A hvis inngangen er før hovedleiligheten som

da får nummer 7B.

Postnummer fastsettes av Posten, og henvendelser om dette kan rettes

direkte til Posten kundeservice på telefon 810 00 710 eller internett

www.posten.no.

H u s e i e r m å b e k o s t e o g s e t t e o p p g a t e - o g n u m m e r s k i l t , o g s å v e d o m a d r e s s e r i n g .


A d r e s s e r s k a l v æ r e i s a m s v a r m e d i n f r a s t r u k t u r o g e r d e r f o r g j e n s t a n d f o r e n d r i n g .

Hvorfor endre en adresse man har hatt i mange år?

Det er flere grunner til å endre eksisterende adresser:

1 Gaten er ikke opparbeidet i henhold til regulering. Gateløpet er ikke

sammenhengende, men delt i flere deler med forskjellig atkomst til

hver del. Da må hver del ha eget navn, og da endres adressene.

2 Fortetting i utbygde strøk. Er det ikke ledig nummer til nye adresser

hender det vi må omnummerere hele gaten. Utstrakt bruk av nummer

pluss bokstav er dårlig adressering og skal om mulig unngås.

3 Stengsler i veien. Når gateløpet av trafikkmessige årsaker stenges eller

deles kan det få konsekvenser for adresseringen.

I Stavanger er det vedtatt at alle nye adresser skal være gode adresser.

Kommunen har ikke kapasitet til å sanere adresseverket i byen i et samlet

tiltak, men sanering pågår kontinuerlig. Når nye adresser tildeles eller

det kommer henvendelse om bedre skilting, så vurderes hele området og

adressene som er feil rettes.

Har jeg ikke krav på varsel?

Kommunen varsler en gang, og det er i det brevet som sendes ut med

orientering om ny eller endret adresse. Endring av adresse er ikke et

enkeltvedtak, og krever derfor ikke varsling etter reglene i forvaltningsloven.

Hva gjør jeg hvis jeg er misfornøyd med adressen?

Oppmålingssjefen har myndighet til å endre en adresse og en adresseparsell,

ut fra overordnet hensyn til forvaltning av adresseverket.

En adresse skal være i samsvar med gjeldende infrastruktur og er derfor

gjenstand for endring.

Gatenavn: Vedtak om gatenavn er endelig og kan ikke påklages.

Adresse: Vedtak om adresseendring er ikke et enkeltvedtak etter

forvaltningsloven, og kan derfor ikke påklages med mindre det er tildelt

feil nummer eller nummer til feil gate.

At man ikke liker den nye adressen er ikke grunnlag for klage. Det er kun

eier av boenheten som kan klage, leietaker har ikke klageadgang.

Hvis en klage avvises av oppmålingssjefen eller det er gjort feil i saksbehandlingen,

kan dette påklages til Fylkesmannen i Rogaland via

Stavanger kommune, Oppmålingssjefen, Postboks 8001, 4068 STAVANGER.

Tekst Kirsten Johansen, utforming Jorunn Imsland. KBU 2006. Trykk: Struktur.

Endring av en etablert adresse er ikke et enkeltvedtak, og krever derfor ikke varsling.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!