Norges Postvesen, 1917

ssb.no

Norges Postvesen, 1917

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI.

(Statistique Officielle de la Norvége, série VI.)

Trykt 1916:

Nr. 59. Kriminalstatistik 1911 og 1912. (Justice criminelle.)

- 60. Norges bergverksdrift 1914. (Mines et usines.)

61. Fængselsstyrelsens aarbok 1911. (Annuaire de l'Administration génerale

des prisons 1911)

- 62. Private aktiebanker 1914. (Banques privees par actions)

63. Alkoholstatistik. III. Drukkenskapsarrestationer 1896-1912. (Statisteque

des boissons alcooliques. III. Arrestptions par suite d'ivresse.)

- 64. Kreaturholdet 30 september 1914 og 1915. (Mail, le 30 septembre 1914

et 1915)

- 65. Stortingsvalgene 1915. (Elections en 1915 pour le c Storting)

- 66. Folkemængdens bevægelse 1913. (Mouvement de la population.)

- 67. Skolevæsenets tilstand 1912. (Instruction publique)

- 68. Norges telegrafvæsen 1914/15. (Telegraphes et telephones de l'État.)

- 69. Fattigvæsenet 1913 og 1914. (Assistance publique)

- 70. Norges handel 1914. (Commerce.)

- 71. Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen 1914. (Service velerinaire et l'inspechon

de la viande)

72. Den Norske Arbeiderbruk- og Boligbank. (La Banque Norvégienne des

Proprietes Agricoles et Habitations Ouvrieres.)

- 73. De offentlige jernbaner 1914/15. (Chemins de fer publics.)

- 74. Norges fiskerier 1914. (Grandes peches maritimes.)

75. Fængselsstyrelsens aarbok 1912. (Annuaire de l'Administration genérale

des prisons 1912.)

- 76. Norges skibsfart 1913. (Navigation)

- 77. Folketællingen 1 december 1910. Hovedoversigt. (Recensement du ler

décembre 1910. Aperçu generale)

- 78. Drukkenskapsforseelser 1913-1915. (Delits d'ivresse, 1913-1915.)

- 79. Ulykkesforsikringen 1913. (Assurances contre les accidents du travail)

- 80. Norges kommunale finanser 1912. (Finances des communes.)

- 81. Norges postvæsen 1915. (Statistique postale.)

- 82. Skolevæsenets tilstand 1913. (Instruction publique.)

- 83. Folkerneengdens bevægelse 1913. (Mouvement de la population.)

- 84. Skiftevæsenet samt overformynderierne 1913 og 1914. (Successions,

failliles et biens pupillaires.)

85. Sindssykeasylenes virksomhet 1914. (Hospices d'aliénes.)

- 86. Private aktiebanker 1915. (Banques privees par actions.)

- 87. Industristatistik 1914. (Statistique industrielle.)

- 88. Fiskerforsikringen 1915. (Assurances contre les accidents des marins

pecheurs)

- 89. Forsikringsselskaper 1914. (Socielés d'assurances)

90. Norges skibsfart 1914. (Navigation.)

Trykt 1917:

- 91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'epargne)

- 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Mail, le 30 septembre 1916)

- 93. Arbeidslønninger 1915. (Gages annuels des domestiques el salaires des

ouvriers)

- 94. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1914. (Rapport sur l'Êtat

sanitaire et medical)

- 95. Norges bergverksdrift 1915. (Mines et usines)

- 96. Veterinærvæsenet odkjetkontrollen 1915. (I,e service vetérinaire et l'inspection

de la viande.)


NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 135.

NORGES POSTV ES EN

1917.

(Statist/quo postale pour Pannée 1917)

UTGIT AV

DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI 00 FISKERI.

POSTSTYRELSEN.

KRISTI AN IA.

T KOMMISJON HOS IL ASCHEHO TJ G & CO

1918.


For årene 1884-1899 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III;

for årene 1900-1904 rekke IV, senest nr. 120.

For årene 1905-1912 se rekke V, senest nr. 204.

For arene 1913-4916 se rekke VI, nr. 16, 43, 81 og 112.

J. Chr. Gundersens boktrykkeri.


Innhold.

Side.

Beretning om postvesenets -virksomhet i 1917 .

V

I. Almindelig statistikk overpostforsendelsen til innlandet og utlandet

II. Postanvisninger og postkreditiver 12

III. Postopkrevninger 18

IV. Postinkassasjoner 24

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde 30

VI. Brevforsendelsen til og fra forskjellige utenrikske land 66

VIL Opgave over utvekslingen av postanvisninger med utlandet . 68

VIII. Opgave over utvekslingen av postopkrevninger med utlandet 70

IX. Opgave over utvekslingen av postinkassasjoner med utlandet 71

X. Opgave over utvekslingen av verdibrev med utlandet 72

XI. Opgave over utvekslingen av pakkepost med utlandet . . . . . . .. .. 74

XII. Opgave over utvekslingen med utlandet av postabonnerte tidender og tidsskrifter

...... . ... . . . . . ...... 77

XIII. Opgave over utvekslingen av svarbevis . 78

Table des matiéres,

Fag.

Rapport de gestion pour l' ann ée 1917

I. Statistique géne?ale des envois intérieurs et internationaux [Expédition] 2

II. Mandats de poste et lettres de crédit 12

Lettres et autres envois contre remboursem,ent 18

TV. Recouvrements 24

V. Lettres expédiées des ditférents bureaux de poste 30

Vl. Lettres expédiées pour et arrivées de diffe'rents pays étrangers 66

VII. Renseignements sur le service des mandats de poste internationaux 68

Viii. IL Renseignements sur le service des remboursements internationaux 70

IX. Renseignements sur le service des recouvrements internationaux 71

X. Renseiynements sur le service des lettres internationaux avec valeur déelarée 72

XI. Renseignernents sur le service des colis internationaux 74

XII. Renseignements sur le service international des abonyiements aux journaux et

publications périodiques . 77

XIII. Bordereau des coupons-réponse 78

An m. Desimalene betegner tusener (les nombre decimaux signifient des milliers)

Eks. 1,8 1800.


Iteretning om postvesenets virksomhet i 1917.

Man fremlegger herved oplysninger om postvesenets virksomhet i

året 1917, sammenfattet i de vanlige 13 statistiske tabeller m. v.

Optellingen er foretat summarisk for de almindelige postforsendelser

(tab. I), mens den ifjor blev foretatt spesifiser t, og har fundet

sted dels i uken 11.-17. oktober og dels i tiden 1.-28. samme måned

samt for enkelte poststeder under fisketiden og turisttrafikken.

Mens den innenrikske trafikk viser nogen opgang viser posttrafikken

med utlandet sterk nedgang. I Arets lop er der utvekslet adskillig

såkalt »krigsfangepost« portofrit.

Postmengden

Det samlede antal tusen avsendte brev utgjorde:

Prosentvis Prosentvis

Til innlandet. årlig Til utlandet. årlig

stigning stigning.

i 1895 . . 26 519,8 4412,9

i 1900 38 519,8 9,0 5 719,3 5,9

i 1905 49 591,7 5,7 8 980,6 11,4

i 1910 75464,4 10,1 9 715,8 0,7

i 1915 . 101 265,2 7,6 9445,2 -i-- 0,6

i 1916 117 337,7 12,5 8 878,6 4-- 6,0

i 1917 . . 122 512,7 4,4 5 790,8 4- 34,8


Antal tusen a fra utlandet ankomne brev utgjorde :

i 1895

i 1900. .

i 1905. .

i 1910 . .

i 1915

i 1916 . .

i 1917 . .

4 919,8

• 6 387,1

. . 10 025,4

. 14 072,7

. • . 13 777,5

• . 11 977,6

• . 9810,7

Prosentvis årlig stigning.

6,0

11,4

5,1

0,0

13,0

18,1

Antal tusen av samtlige til inn- og utlandet avsendte og fra utlandet

ankomne brev var i arene

1857

1860

1866

1872

1875

1880

1885

1890

2 880,3

3290,6

4 707,2

7 479,4

10075,3

14 233,7

19 697,5

27 248,4

1895 35852,s

1900 50626,2

1905 68 597,7

1910 99 252,9

1915 127 487,9

1916 138 193,9

1917 138 114,2

Antallet av innenrikske pakkepostforsendelser viser

fremdeles stor opgang.

Antallet har utgjort :

i 1900: 340 600

i 1905: 407 300

i 1910 : 1 078 300

i 1915: 1 863 000

i 1916: 2 346 800 stigning av 483 800 (26 Vs)

i 1917: 2 816 700 - 469 900 (20 0/0)


tsr-cl ;84

z

ca)

0 0 cd 0-4

P-. a)

g o

-rt 01 C 01

: 4,7) 10 a, 00

7 ,.31

or4 rt4

"Tal

VII

1

I 5

10C.Ð Ct0 Z.0 cM iO N

06 esp rt4 co—

c) rt, C

CC) e'..rP

G'

L-• ..44 CO CO C7., ICJ ICJ 0

LN'

(X) C..O C C C--• ICJ CO

rtg ICJ

0N1 C1 ‘z,C 0 C..)

r-1

-


OC= CO C co

cO's Gq C 06 N'

GNI

C3-. 12".

• or•O

rti b•

be

-4r

;••O

a)

C

CO Cn 00 01 CO GNI CO n

r•-•4

c.6

• • ro

ci") b1D

t) d E 0 y

C) 4C .7:t4 a)

Cl CO

w

c.6

ICJ CC C) CC In CO 1-C) CO

cf...) cp •-■ „- ,0

.--4 CN CO In ICJ (X) r-4 GNI G\1

7:1

:=1

a)

be

be

a)

4-4

g1.1

a)

-4.

0 w

T., 76

E c)

• g -64

,t4 '12 r

• e —

74"

g

TC-1*

.4,

CA) C-Jrs

CO C C CO 01

cX) CI) c GN1 -1•• •

0-z CO

Cl) i.Cj CO Cl) ICJ CO

7j . E 7)1

be

ICJ 714 "rt

Ct

N. CO CO C7, N. 0 N.,

y

G\I cr.) ïC CC C;" crJ ‘7f4

C.)

1-4 r-4


43.

0

I I I

!--4 In 00 CO

i Cl C6 c\i

1.0 ez) GNI

7t'

Cl =

CO N N 0 CO In CO Cr,

• e.C)- C:7;' cn-

(:)°' Cn CN .714 GO co

la (N C CrJ rt4 CelZ

• 71'1 0 CZ M Cl CC) c.c)

"1"( CZ) M

GNI GrZ CZ) Cj LCI

hr) 0

c8 ts) .45

g

g F.:1 a) '24 „

(13 ci)

ca ca

4-4 I:-

ic

00 G\II N CO in CO 0 CT, CD_

CrJ

C% CC LC1 CO N. CO C..0

trz r-4 CC CO

• r-i - ClCC) et( CCCCCC

)r,

aq— N:7C CC et)

00 CC) CO t--• CC CO ICJ

IC:, ',I, CO CO in CO

CO CO Cl CC '714 ICJ CO CC

01 CO rt, ICJ N. 0 r-,

r-i r-i

iC) 0 In 0 ICJ 0 ICJ CZ) C-•

OD C:rz 1-4

CX) (X) (X) Cj Cj

r-4 r-4 r-4


VIII

Antal postanvisninger og deres samlede beløp.

Innenrikske

anvisninger

Utenrikske anvisninger

Ar.

1

Antal.

innbetalte.

13elop

Kr.

innbetalte. utbetalte.

Antal. Belo') Antal. Beløp.

Kr.

1890 31 110 2 089 990

1895 95 956 6 364 382

1900 292 696 18 450 645

1905 448 949, 26 820 965

1910 817 694 46 765 878

1915 1 556 751 93 748 230

1916 1 648 522133 055695

1917 1 619 9271127 754716

43 089

109 481

1 499 362 46 490 3 536 377

2 631 119 55 954 3 502 163

3 596 318 75 595 5 140 269

105 099

178 234 4 895 312 170 943 10 739 000

292 024 8 497 069 222 577 16 885 341

282 253 9 117 452 164 464 11 996 572

293 183 10 140 175 160 785 14 243 747

318 714 10 796 934 112 659 9 688 408

Antal postopkrav og deres samlede beløp.

Innenrikske postopkrav

Utenrikske postopkrav

Ar.

innleste. uinnleste. avsendte. mottatte.

A ntal. Beløp. Antal. Beløp. Antal. Beløp. Antal. Beløp.

Kr. Kr.

Kr. Kr.

1890

1895

1900

1905

1910

1915

1916

1917

24 606 285 668

46 805' 497 289 2 376 35 064

104 548 1 041 224 11 482 126 269

157 196 1 488 610

258 828 2 511 395

523 102 5 411 480

624 707 8 360 387

700 222 11 449 912

16 965 187 832

20 545 348 809

40 859 590 840

42 272 801 643

32 760 839 093

2 501 39 350 17 536

1 639 35 946 14 634

2 242 61 167 31 304

11 318 138 319 82 108

9 031 143 626 144 855

5 565 181 777 164 022

4 736 194 267 142 947

3 816 67 803 164 228

236 523

247 877

549 392

989 820

1 895 730

2 024 994

2 167 887

2 897 639


IX

Postinkassasjonstjenesten har siden den fra 1 april 1908

blev utvidet til å omfatte også innenrikske inkassasjoner vist folgende tal :

Innenrikske inkassasjoner.

Ankomne utenrikske

inkassasjoner.

Antal. Beløp. Antal.

Beløp.

Kr.

Kr.

1908

1910

1915

1916

1917 .

6 115

5 035

3 807

2 895

2 815

152 583

153 143

112 657

101 060

92 906

3 532

4 164

2 238

1 572

859

235 131

283 269

194 922

115 779

79 939

Av innenriksk e a viser er der i 1917 anmeldt til postforsendelse

37 nye. 30 aviser er utgått av avisfortegnelsen. Ved utgangen av

1917 var der i det hele anmeldt til postforsendelse 775 aviser.

Angående de postsendte aviser se forovrig tabel I.

Poststyrelsen.

I 1917 var antallet av ankomne journaliserte skrivelser 63 383 og av

utgående skrivelser 46 503.

Av ubesørgede og uinnløste postsaker innkom der i 1917 til Poststyrelsen

51 781 bestemt til innlandet og 15 316 bestemt til utlandet, tilsammen

67 100 (herav 991 verdi- og rekommanderte forsendelser). Av disse

ekspedertes henholdsvis 20 696 og 5 325, mens 31 088 og 9 991 tilintetgjordes.

Poststyrelsens bibliotek inneholdt 4 890 bind og hefter. Antal

utlån 103.

Regnskapsvesen.

Postvesenets inntekter utgjorde i 1917:

Salg ,av frimerker og brevkort m. v. . 4. • . . . kr. 12 321 821,35

Innbetalt franko og porto . . . . . . . » 938 596,91

Godtgjorelse av utlandet for befordring .i. de norske ,sjøpostlinjer

m. v. . . . » 682 379,13

Forskjellige inntekter .

344 006,23

**

2

Tilsammen . . kr. 14 '286 803,62


Utgiftene utgjorde:

Lønninger . .. . . kr. 7 354 863,75

Befordringsutgifter » 5 596 923,94

Godtgjørelse til utlandet for befordring av norsk post m. v. » 326 899,02

Forskjellige utgifter » 2 020 683,77

Tilsammen . . kr. 15 299 370,48

Nærmere forklaringer til de årlige regnskaper finles trykt som bilag

til de årlige budgetproposisjoner.

Postvesenets inntekter og utgifter har i årene 1895, 1900, 1905, 1910

og 1915-1917 utgjort :

Inntekter.

Utgifter.

År.

-c-t4

r.W

CD z

;-4

;:21

. 0

o be

zs?

. S-173 4'

4:1

7. 14 t?)

(,)

ci)

1895 . 3 209 245 153168 134236

1900 . 4 506 901 242699 201700

1905 . 5 624 384 273866 242292

1910 . 7 481 598 393493 457874

1915 . 9 393 001 807750 811791

1916 . 11068546 829390 706495

79030 3 575 679 1 3c )4 420 1 733 807 371607 218 716

109401.5 060 791 1 863 860 2 193 141319190 482 997

122656 6 263 198 2 319 566 2 450 760'317844 552 279

158487 8 491 452 3 292 819 2 876 695872854 892 802

259780 11872322 5 192 097 4 520 51,5 , 651218 1 1 260 161

I

303998 12903428 5 558 6324 523 088634620 1 307 652

1917 . 12321821.1938596 682379 344006 14286803 7 854 86355 6 923326$99 2 020 683

Poststedenes inntekter og utgifter balanserer :

i året 1910 med kr. 83 469 865,85

- 1915 » 147 777 063,25

- 1916 » 207 956 522,99

1917 » 193 905 482,75

3 628 550

4 859 188

5 640 449

7 935 170

11623991

12023991

15209370

Til postvesenets hovedkasse sendtes remisser i 1917 fra postkontorene

ea. kr. 41 910 200, og fra hovedkassen til postkontorene sendtes tilskudd

ca. kr. 40 371 400.

Der er ved postkontorene foretatt 57 kasseundersøkelser. Ved poståpnerier

er der foretatt 757 inspektioner og kasseeftersyn.

I erstatning for bortkommet og beskadiget verdipost, postanvisninger,

frimerker m. v. er der i 1917 ialt utredet kr. 16 839,84, hvorav for 509

innen- og utenrikske pakker kr. 4 677,85, diverse verdi- og rekommanderte

brev kr. 7 222,93, for postanvisninger kr. 71,09 og for stjålne og opbrendte

frimerker m. v. kr. 4 867,97.

Der er efterlyst 65 pakker og fremlyst 74 pakker m. m.


XI

Personalet.

Postfunksjonærenes antal var 8 722. I Poststyrelsen var der ansatt

53 funksjonærer.

Av funksjon2erene var 147 postmestre, feltpostmestre og bestyrere

av underpostkontorer, 695 fullmektiger, ekspeditører og assistenter ved postkontorer,

382 ved reisende postekspedisjoner, '2 929 poståpnere, 663 brevhusbestyrere,

1 163 bud i byene og pakmestre, 1 630 landpostbud og 1 055

postbefordrere.

Den årlige skriftlige prøve for postelever blev avholdt i tidsrummet

16.-21. april. Der deltok 84 elever, hvorav 64 bestod proven.

Poststeder.

Det samlede antal poststeder (faste og reisende) var ved utgangen

av 1917 3 812, herav 147 postkontorer, 71 reisende postekspedisjoner, 2 929

poståpnerier og 663 brevhus, og antallet av uthengte postkasser 6 269.

Der har vært underholdt følgende feltpostkontorer (foruten på

ekserserplassene) : PA Sørdeslingerne (nr. 3) under fisket fra 5. februar til

20. april, på Rost (nr. 4) under fisket fra 15. januar til 29. april, i Skudeneshavn

(nr. 7) under fisket fra 5. februar til 15. mars, i Berlevåg (nr. 10) under

fisket fra 1. april til 20. juli, i Mehavn (nr. 15) under fisket fra 1. april til

30. juni, i Høyanger (nr. 18) hele året, i Álvik (nr. 19) hele året, ved Lekken

Verk (nr. 24) fra 1. mars.

Der blev oprettet nye postkontorer i Hemnesberget fra 1. august,

Ulefoss fra 1. oktober, i Førde fra 1. oktober og i Rorvik fra 15. juli istedenfor

de derværende poståpnerier.

Der blev oprettet 61 nye poståpnerier og nedlagt 5.

Nye postekspedisjoner er oprettet fra henholdsvis 1. juli og 17. desember

ombord i A/S Hordalands Dampskibsselskaps skib »Ternen« i ruten

Bergen—Fitjar Tveitevag og på jernbanestrekningen Skien—Notodden. De

benevnes Bergen-Fitjars postekspedisjon og Brats bergbanens postekspedisjon.

Postgangen.

Der er igangsat 64 nye og foretatt utvidelser og omlegninger i 76

eldre landpostbudruter med en samlet utgift av ca. kr. 38 100. Ennvidere eider

igangsatt 7 nye og foretatt utvidelser og omlegninger i 34 eldre bipostruter

til en samlet utgift av kr. 23 035.

Utstrekningen av landpostbud- og bipostrutene utgjorde tur 34 828

km. landvei, dampskibsruter og båtpost 47 453 km. og jernbanerutene

3 212 km. De befarte antal kilometer var 28 001 969, hvorav 9 582 191 km.

landvei, 11 978 488 km. med dampskib og båtpost samt 6 441 290 km. med

jernbane.

Automobilbefordring er innført i en del ruter.


XII

Der har vært foretatt store innskrenkninger i den innenrikske postbefordring

med dampskib som folge av den under krigen herskende kullmallgel

eller prisfordyrelse på kull.

Som tidligere år har der fra mitten av juni 1917 til ut i september

vært underholdt postrute mellem Tromso og Spitsbergen (Green Harbour),

med delvis anlop av Bjornoen.

Forbindelsen med utlandet.

Fra mars 1917 blev postdampskibsfarten mellem, Trondhjem—Bergen

og Newcastle innstillet og fra mai 1917 postdampskibsfarten mellem Kristiansand

og Frederikshavn, begge innstillinger på grund av krigen.

Kursene for utenlandsk valuta har også i 1917 vært sterkt

fluktuerende, og som folge derav har der fremdeles måttet foretages hyppige

endringer av innbetalingskursene for postanvisninger til utlandet og for utbetaling

av de forholdsvis få anvisninger som utstedes paa Norge i fremmed

mynt.


TÙffli fl j)

6


Post

9 I 7.

I. Almindelig statistikk over postforsendelse]

(Satistique g6t.e'rale des envois intérieur,

Almsi4.dresleig belrseeVr

(amo . breve, brevkort,

tryksaker,

forretningspapirer,

vareprover).

(Bureaux de poste)

Poststeder. Objets de correspondance

ordinaires

(lettres, cartes postales,imprimés,papiers

d' a ffaires, e cha n-

tillons).

Antal.

(Nombre).

1.

Breve med angit

verdi.

(Lettres avec déclaration

de valear).

Verdi.

(Valeur).

Kroner.

Antal.

(Nontbre).

2. 3.

Rekom.-

manderte

forsendelser.

(Envois

recommandés).

Antal.

(No »2 bre).

4.

Ilpostforsendelser.

(Envois

expres)

Samlet

antal av

de i rubrikkerni

1, 2, 4 og

5 opfort(

forsendelser.

(Totaux

des colon

nes 1, 2,

4 et 5).

Antal, Antal.

(Nombre). (Nombre).

5. 6.

37,6 0,1 Aa lesettecl

730,9

14328,6 39,4

807,

100 poståpnerier

500,2 95,4 15310,2 11,7 - 607,E

Alien .

19,3

2,0677,7 0,4

21,7

* 4 *

17,0

3,9 579,2 0,5

20,7

Arendal

737,7 27,07429,8 28,8

793,

30

225,8 38,8 5915, 08,4

0,1 273,1

Askimn 54,o

8,2 2038,5 0,9

63,1

*

6,7

0,6 88,4 0,1

7,4

A urdal

56,9

7,01452,7 1,7 - 65,6

1,7 2

15,9

126,9 0,7 - 18,3

Bergen

7031,9 301,6 78552,9 246,9 3,1 7583,i

2076,3 285,6 46941,4 55,6 0,1 2417,i

Bodo .

359,5 47,7 36593,4 18,7 - 425,1

115

700,8 119,5 18166,2 18,1

838, ,

Brevik .

144,2

12,0' 2050,4 6,5

162;

5

45,0

10,5 1319,8 1,1 - 56,k

Bronn og

101,5

10,8 2372,7 3,3

115,k

37

143,1 31,2 4135,7 5,7

180,(

Drammen

2060,o 83,7 31488,9 89,7 0,2 2233,k

74

1416,1 195,6 33436,3 34,0 0,3 1646,(

Drobak .

136,7

7,o1 2956,7 6,2 0,1 150,(

Egersnnd

177,6

8,8 2749,0 7,1 - 193,i

15

132,8 25,9 3105,6 3,5 - 162,

Eids t .old

130,2

10,02785,3 4,1 0,1 144, ,

Rivera»,

329,o 18,6 6743,7 8,7 0,2 356, ,

22

282,3 59,3 8004,2 7,2 - 348,

Farsitnd

104,9

9,Q 2808,6 10,5 - 124, ,

12

116,1

13,6 2514,3 3,4 - 133,(

Flekkefjord .

228,2

10,3, 6217,5 12,8 - 254

17

149,6 22,8 4857,6 4,0

176, ,

Floro ....

115,6

8,71 2136,8 4,6

128,$

68

410,3

60,21 8356,5 8,7 0,1 479,

Fredrikshald

708,6 22,5 5288,8 20,3 0,2 751,(

13

165,8 20,8 2173,1 3,6

Fredrikstad .

1277,3 48,5 8296,1 44,6 0,2 1370,(

1 18

162,6

6,9 2821,5 4,1

183,(

Fre(lriksrcern

79,6

4,31 1130,8 0,6 - 84, ,

2

12,7

3,31 153,5 0,2 - 161

Førde 1)

54,6

4,41 1493,6 1,1 - 60,

Gjorik .... ..

349,4

19,c)i 8154,3 12,0

380,

579,3 76,8' 16210,2 12,5 0,1 668,

1) Overgik til postkontor 1 oktober 1917.


3 Post

I 9 I 7.

til innlandet og utlandet.

et internationaux [Expe'dition»

Abonnerte tidender og

tidsskrifter, som utkoinmer

paa stedet.

(Journaux et autres publications

périodiques servies par

abonnements).

Samtlige eksem-

Pakker. plarer av de

(Paquet). avsendte nummer.

(Num&os.)

Antal. Antal.

(Nombre). (Nombre).

7. 8.

Al mindelige.

(Ordinaires).

Antal.

(Nomb re).

9.

312,3 2914,3 23,56

15,5 133,9 10,29

0,85

0,56

131,6 1185,4 13,96

3,64

10,1 291,2 1,87

1,46

0,17

8700,0134,94

Pakker.

(co/is).

Verdipakker.

j (Avec déclaration de

va /cur).

Verdi.

( Valur).

Antal. Kroner.

(Nombre).

10. 11.

2451,1

17,92 16792,94

1. 28,9 323,4 35,76 21 144.07

153,2

1,9

7,8

-

967,6 17,89

72,8 15,02

40,6 2,39

0,91

2103

2,64

1,38

0,42

0,31

3589,36

40,64

31,2o

506,5 5472,0 37,03

1,4 38,6 29,92

. 18,9 259,4 2,18

13,2 57,o 4,78

2,57

8,0 57,7 1,66

105,7 1102,2 6,60

10,15

24,6 286,2 3,53

1,49 1

30,6 207,4 8,99

3,14

46,5 257,9 2,152

6,9 21,1 8,53,

77,6 406,5 45,301

2,28

131,7, 972,8 22,75,

1,88

2,131

0,46

6,3 33,3 1,81,

127,4 1533,4 11,44

6,74

1,55 254,25

0,27 32,26

0,04 2,47

0,07 91,82

0,99 2712,32

0,22 52,10

0,36 17,63

0,16

0,14

2,39

0,90

0,05

0,26

0,27

0,05

0,42

1,06

0,08

0,03

0,20

0,10

0,52

0,44

0,62

1,56

0,01

0,10

0,04

0,21

0,22

12,48

13,31

3371,77

63,70

2,60

24,96

20,02

100,00

21,63

83,35

246,63

1,30

9 12,60

9,30

347,129

60,46

344,50

1182,06

2,60

8,32

2,60

15,08

70,15

IIvormange

av de foran

opførte postsaker

der var

portofri.

(Envois tn

franchise de

port dans les

colonnes précédentes).

Antal.

( .No nt b re) .

12.

52,1

72,5

6,9

4,6

83,5

42,9

5,5

0,2

15,9

0,4

358,8

286,5

121,4

116,1

21,0

13,6

8,0

18,2

118,8

180,7

16,6

14,0

19,3

15,4

Poststeder.

(Bureaux de poste).

Aalesund.

100 poståpnerier.

1 Alten.

f 4

Arendal.

30

Askim.

1

t Aurdal

f 2

j Bergen.

J 286

1 Bodø.

J 115

k Brevik.

f 5

iBronnay

1 37

1 Drammen.

74

Drøbak.

Egersund.

J 15

Eidsvold.

1 Elverum.

41,1

26,7 122

11,3 1 Farsund.

16,5 12

22,4 i Flekkefjord.

20,1 17

19,8 I Floro.

52,o t 68

52,4 j Fredrikshald.

27 ,3 f 13

65,5 l Fredrikstad.

25,9 J 18

5,8 )t, Fredriksvcern.

3,oJ 2

6,9 Førde 1)

26,61 Gjøvik.

66,0 f 21


POS k. 4

9 7

•■•••.%

Poststeder.

(Bureaux de poste).

Almindelige brevpostforsendelser

(alm. breve, brevkart,

tryksaker,

forretningspapirer,

vareprover).

Objets de on nvondance

oi.dillaire$

(Wi rt.% t-grtee pe(ita-

1.(6iinprii0s,papiers

crafiaires, echantillons).

(Now bre).

1.

Almindelig statistikk over postiorsendelser

Statistique Ont:ro rois inVrieurs

Breve med angit

verdi.

(/./ f(r, • it ea ,14,1aration

ridenr)

Autat !

-

(Valeur).

Kroner.

Rekontmanderte

f orsendelser.

Lb:pv.)7'8

peil-katmavd,;0.

lipustforsendelser.

(Envois

expres).

ntai. antal.

Switbr(). (Araira, re),1

4. 1 5.

9,61 t 87,0

1064,4 7,11

4,1137,4

384,7 1,5

1:114 4 ,

614,7 47 ,,f3 11941,4 27,4

1209,9 175,0 29577,0 25,9

197,2 17,3; 16780,8 12,7

309,1 58,11 7375,5 11.3,

.1.1arsvtofi

709,1

23,3i 8832,7 13,11

88,0! 72

497,8

13390,4 16,9

45,6: 1_7 cl.e, (1e.(iirl

1308,9

14407,7 48,5

47;8; 224,3

8551.8 6,3

5,61 ilewite.siberget

42,6

*. 2198,o 1,4

Tito/ fric..4).111. 1(1

240,5 16.1 13555,8 11.1

20,07?:592,:.! i

94,9

2,7

almirblyroaa

73,3

8,7; 3106,of

* (.4

31_1

6,7; 1040,o 0,8

ffo,lf ,

1,94,6 21,7 8334,4 12,9

8,2165,3

1228,6 1,2

320,0 22,8, 14897,5 13,4

287,6

31,6", 4081,6 6,1

81,5

8,9i 3769,9 2,8

142,3

9,2! 1989,4 3,7

235,0 17,o; 10903,7 5.8

168,5 32,1: 4526,3 1:.,o

232,3 17.933.10,6 3,1

1014 783,7

18730,4 17,4

/ I ff ;)

198

? ia o.sa. d,

40

N.

111

imuyes/w4

Lori il -

10

Lercoqp.v- . . • , •

7

• b

99,1

277,5

90,5

12827,0

4321,r)

1649,6

358,0

902,5

430,5

57,6

512,5

118,4

155,5

67,1

1)

Overgik til postkontor 1 august 1917,

* 9,9 3065,7 '9,9

0,1 18.4 -

15,3 3627,4 10,6

21,3 2600,8 3,1

706,6 268042,3 1230,3

. 405,2 61304,0 87,7

50,3 13813,7 48,9

58,5 9040,8 8,8

42,8 10593,4 27,0

. 80,8 12489,5 8,9

7,2 .1064,o 3,9

22,6 8661,1 30,1

17,3 1956,7 2,7

7,7 1635,6 4,5

13,1 1371,3 0,8

Samlet

au tal av

de i 1-ubrikkerne

1, 2. 4 og

opferte

forsend&

. er.

(Tacna.

des colonnes

1, 2,

-1 Ct 5).

Lit al .

Xohibre

6. •

203,7

43,0

- 689,9

0.1 1410,9

227,2

378,5

745,5

602,7

277 *,

- • 49,6

0,1 267,8

1.17,e

85,)

-74;7

356,

325,8

257,6

204,c

255,4

902,2

118,9

0,9

0,1 303,5

. 114,9

25,6 44789:5

0,8 4.:14,7

0,3 1749,1

- 4 .25,3

072,3

520,2

68,7

565,4

072

- 138,4

0 167,8

81.o


Post

I 9 I 7.

til innlandet og utlandet (Forts.).

et internationally,. Expédition1). (Snitt

Abonnerte tidender og

tidsskrifter, som tkommer

paa stedet.

Pournaux et autres

cations périocliques .servies par

abonnon tN).

Pakker.

(Co/is).

Samtlige eksem-

Pakker. plarer av de

(Faquel). 1 avsendte nummer.

(Numgros).

Verdipakker.

Almin- 1 (Avec declaration de

delige.

valeur).

(Ordinaires).

Verdi.

; (Valeur).

Antal. ; Antal. Antal. Antal. Kroner.

i:Nonitbre).1 (Nombre), (.11Toml».e). (Nombre).

7.

8. 9. 10. 11.

33,4 213,6

7,801 0,26 18,72 8,8 1 G-rilitstad

1 0,93

, 2 f 6

1891,7 14,46 0,78 3462,22 77 31 Hmm-, a

15,14 0,95 79,74

9,75: 0,24 218,31

7,37 0,43, 35,82

89,8 126,2

31,2

741,0 17,73! 0,68 88,88

73,1 3,7 19,0 1.0,58: 0,56 147,73

I 72

256,0 1596,0

19,29

3,40:

1,34

1,12'

0,06

0,07

3493,22

2,76

4,16

Hvorma,nge

av de foran

opforte postsaker

dervar

portofri.

(Envois en

,ranchise de

port dans les

co tonnes précédentes).

Antal.

(Nombre).

12.

136 i 69

25,7 1, Hatii tile . es

539 j 83

43 ,7 1 Harstad.

47 8 1 iratifie/iict

33 0 I 42

9'i Ilemne3be ;ye t .

15 , 1 1 HobneNtrand,

-

17,3 108,8

15,2, 160,1 4 2,86 0,31 28,60

1,1,40

0,10 21,26

f 10

18,

60,9 2,08 0,08 13,19 6,3 Honningratt9

1,8J -- 0,80 0,06 5,03

9

508,3 1954,9 13,73 0,26 2620,80 135,8 1 Horteo

-

0,621

5,6 f 5

45,1 339,5

5,671 0,57 47,70 38,0 k Honefoss,

35,4j 2,67 0,15 9,62 16

18,7! 66,3 3,47 0,34 37,16 24,2 Kabelvaay

14,9 40,9 3,51! 0,31 93,67 15,3 Kirkenes.

421,8 6,46 0,47, 28,18 36,4: 1 Kongsberg.

-- 4,95 0,26 114,20

458J 21

146,71 2087,7

0,26 8,84 47,1 1 Kongsringe,

74,7 8,66 0,084,47

I. 38

11,31 107,6 1,98 0,10 23,66 4,9 t Koper vik.,

- i I

Poststeder.

(Bureram de poste).

22,7 192,3 8,27 0,16 2,96

9,R Kragero.

15,4J - 3,12 0,10 10,40

14

8261,51 7 0714,2 1203,43 52,49 18734,3o

50,2 907,2 53,33 1,53 82,69

350,6 2588,4 32,98 1,20 1318,46

5,74 0,92 3,34

323, 2010,5

1,18 574,39

13,8; 76,0 9,33 0,36 92,07 66,5 i 111

15,4 2,18' 0,10 43,30 4, 7 Lanyesuil

577,2 10,35 0,52 181,22 18,6 1

86,.fl

i Lareik,

10,1 1,92,

1 10

507 386,4 3,80' 0,26 20,18 16,9:1 Levanye, .

14,4t 0,84,

7 t

2159,7 Kri.slialtio,

463,51 198

130,2 istionsaird

61,81 Kr 40

41,2 k _1(ristiansto?4 A:


Post

I 9 I 7.

6

Poststeder.

(Bureaux de poste).

I. Almindelig statistikk over postforsendelser

(Stritistiq ne çjénei'ale des en co s interieurs

Almindelige brevpostforsendelser

(alm. breve, brevkort,

tryksaker,

forretningspapirer,

vareprøver).

Objets de correspondence

ordinairrs

(lt ttres. cartes postaies

imprinies, papiers

d'affaires, echantilions).

Antal.

(Nombre).

Breve med angit

verdi

(Lettics av9c declaration

de valeta.).

^

Antal.

(No )nbre).

1. 2.

Verdi.

(Vatemi).

Kroner.

Rekommanderte

forsendelser.

(Envois

recomi.

andes)

Antal.

(Nombre).

3. 4.

24,9 Lillelm 'Her

477,3

7071,1 17,0

8

830,9 104,1 19463,8 15,7

T.,iliesaiíd. .

131,3

8,8 1954,2 5,6

14

81,4

8,01576,4 1,5

Lillest ront .

180,3

6,9 1646,6 4,6

Lcerdal

33,3 14,4 1930,6 3,8

89

526,2 82,3 18528,7 11,5

Mandal

260,6

10,51 2574,9 8,3

23

185,5

28,51 5862,7 5,0

Helix)

137,6

8,3 3570.3 2,9

Mo .

72,8

5,6 1649;6 2,4

8.

15,5

3,5 279,3 0,8

Molde 661,0 26,o' 13321,2 12,6

•60 •

372,6 70,7 10972,5 9,5

Moldoen

88,8

7,7 2140,7 4,0

102,9 20,8 3659,1 2,8

Mosjøen

180,4

8,2 4286,02,8

• 4 .

28,0

4,1 468,00,8

Moss. .

642,6 28,9 1 [920,9 16,6

• 7 •

97,4

9,9 863,2 1,8

Namsos

159,9 18,3 7788,6 7,0

75

369,7 80,3 10726,4 8,1

_Near ca. .

274,8

16,o 3306,o 15,3

17 .

145,5 27,6 3086,6 4,1

Nordfjordei (let

53,9

6,6 2066,2 1,1

35

203,8 34,3 5261,2 4,2

Notodden . . .

306,3 20,4 5827,7 13,6

13

145,0 28,9 6676,1 4,4

Odda

152,1

8,5 2861,2 4,4

3

90,1

3,5 308,6 2,5

Orkedalen .

69,3

5,7 3059,5 3,0

6

52,9 10,2 1038,6 1,8

Pors(Jlund . .

435,9 15,02199,8 17,5

13

89,s

16,9 1485,6 2,6

Rena

157,4 13,5 3952,2 2,8

32,8

6,8 492,1 1,0

Risør

190,6 10,1 3057,9 12,2

Il

87,6 16,6 2907,5 4,1

Rittkan

250,5 20,1 3737,4 6,1

4

25,4

5,2 446,4 0,5

Roros

117,8

8,4 35634 2,5

32

176,4 36,6 4027,7 3,8

Ilpostforsendelser.

(Envois

expres).

Antal.

(Nombre).

5.

0,5

0 , 1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Samlet

antal av

de i rubrikkerne

1, 2, 4 og

5 opførte

forsendelser.

(Totaux

des colonnes

1, 2,

4 et 5).

Antal.

(Nombre).

6.

519,2

951,2

145,8

90,9

191,9

61,5

620,2

279,4

219,0

148,8

80,8

19,8

699,8

452,8

100,5

126,5

191,4

32,9

688,2

109,1

185,4

458,1

306,2

177,2

61,6

242,3

340,4

178,4

165,1

96,1

78,0

65,1

468;4

109,3

173,8

40,6

213,o

108,3

276,7

31,1

128,8

216,8


1

1

,

7

I 9 I 7.

til innlandet og utlandet. (Forts.).

et internationanx [ExpMition .1) . (Suite).

Abonnerte tidender og

tidsskrifter, som utkommer

paa stedet.

(Journaux et autres publications

périoctiques servies par

abonnements).

Samtlige eksem-

Pakker. plarer av de

(Paquet). avsendte nummer.

(Numéros ,)

Antal. Antal.

(No mbre). (7Ç7omb). e).

. S.

Pakker. Hvormange

( Co/is).

av de foran

opferte post-

Verdipakker. saker der var

(Avec déclaration de

Almin- portofri.

valeur).

delige. (Envois en

(0 rdinai-, franchise de

res). , Verdi

port dans les

1 colonnes pré-

(Valeur).

c édentes).

Antal. Antal. Kroner.

(Nom bre). (Nombre).1

9. 10. 11

155,3 1271,7 16,69 1,09 600,86

- - 14,59 0,60 28,77

12,7 76,7 2,600,36 29,12

- - 0,94j 0,11 15,86

47,9 534,8 2,34 0,31 28,60

- - 3,02 0,05 5,20

31,6435,2 11,24 0,77 78,45

31,6 606,o 5,93 - -

- 3,87 0,102,96

3,38 _..,.. -

54,6 149,6 3,58, 0,43 1610,07

- - 0,44 0,02 7,48

93,9 9 6 1,5 12,40 1,21 439,37

10,3 115,5 9,19 0,52 36,50

11,1 . 94,6 2,18 0,10 15,60

- - 1,86 0,04 6,83

13,5 124,o 6,34 0,21 13,98

- - 0,60 -: -

86,8 693,4 11,27 0,26 63,05

Antal.

(No nib re).

12.

9,31f - - 0,51

7

82,8 473,8 10,43 0,21 282,67

- - 8,87 0,32 36,881

27,3 131,5 10,721 0,311 593,891

38,7f -,--- - 3,63 0,22 20,80 17

46,5 278,6 3,94 0,08 17,49

4,11 80,1 6,00 0,24 26,65

42,o . 280,8 10,24 0,31 22,41

Poststeder.

(Bureaux de poste).

90,2 1, Lillehammer .

88,9f 48

8,7 1 Lillesand.

94 J 14

34;6 Lillestram,.

17,6 Lærdal.

120,01 82

6,9 I Mandal.

29,4J 23

1,5 Melbo.

12,11Mo.

2,05 8

115,21 Molde.

69,9f 60

1031 Moldoen.

17j, f 20

30,0 Mosjoen.

46f 4

54,1 1 Moss.

28,3 t Namsos.

54,8Ç 75

29,3 Narvik.

10,1 Nord fjordeidet.

23of 35

16J I No to dden

f 13

7,0 Odda.

1 8 1 3

4,4 1 Orkedalen.

- 3,751 0,31 60,20

22,2

-

137,2 6,90 0,52 7198,46

- - 1,311 0,16 13,00

23,5 296,8 1,931 0,05 5,20

15,2 64,50,93 -

-- - I 0,2Ç 6

70,8 544,8 9 7 62 , 1 0,311 31,20 28,51 Porsgrund.

15,8Ç - I 2,111 - -

13

- I 3,691 0,36 21,37 10,81 Rena.

1,6f -, 1,1o1 0,o6 4,75 3

28,9 125,7 9,761 0,21 18,76 12.2k Risør.

- - 2,23 0,32 50,13

11

38,1 180,o 13,781 0,62 66,82 17;7 1Rfukan.

- - 0,73i - - 0,5f 4

118,0 605,4 4,281 0,31 7,34 11 ,9 Røros.

2,111 0,04 14,26 28,9f 32


Van.

Poststeder.

:Bureaux de poste).

,

10

0 03

1. Almindelig statistikk over postiorsendelser

Almindelige brevpostforsendelser

Breve mod angit

(a1m. breve, brev- verdi.

kort, tryksaker, (tree Nelaration

forretningspapirer, (le ealeur).

vareprover).

()Nets de eorrespondance

otYlbittire

(kit 1 .P*. earteposio.-

l.

Antal Antal.

CIVoNibre). (Yombre)..

1. •


-- ---

Verdi.

(Valeur).

Kroner.

5,9 Rorvik

62,1

1800,9

.Samittord 512,7 28,8 6312,6

2

13,4

1,4 121,9

SallanPs

206,7

8,5 2166,1

57,3

4,1 1345,6

82,9

11,9, 3033,9

369,3

69,71 7849,9

6,7! 210,5

3708,1

*(i

496,8

24,7! 3837,8

499,8 59,6 14216,1

Skt P1 4

1332,6 • 61,2 18304,5

523,5 118,o 20413,1

/Start/ Roc: • .

2406,4

79,2 30498,9

1. 729,2 126,o 24466,0

,

302,3 21,4 8036,1

164,2

34,9 5223,9

SOorda0.1-4

79,b

6,3 2115,7

Sto7,-Tt .

68,8

8,5 4019,8

61,2

9,7 1742,9

10,4

2,6 104,4

49,0

4,6 2033,1

192,8

18,2 13793,4

883,a 113,4 18208,2

713,8

37,9 13522,7

603*.; 100,4 13412,0

4376,8 166,5 43606,8

194

1569,8 251,5 39238,8

f'red wand

155,4

10.2 1567,6

96,1

12;5 ; 1977,2

1000,6 46,3 14046,5

25

464,4

4:1,6 5419,5

o itsei

157,6

11,8 3957,8

2

5,14

1,6 76,4

10,3 brifross

46,8

2733,5

75,3

77,5

103,9

88,6

88,3

95,6

19,2

. 10,3 7901,0

16,7 1945,5

11,3 6629,9

24,0 3799,7

6,8 3215,1

7,1 1970,1

4,2 273,9

ge'llOali, des el, roles int0ieurs

Rekommanderte

forsendelser.

(Envois*

er OM-

V■at`iii (jS)

Ilpustforsendelser.

(Envois

expres).

Antal. Antal.

(No), tbre). (Nombre).

Samlet

antal av

de i rubrikkene

1, 2. 4 og

5 opferte

forsendelser.

(Totcrux

des colon.

nes 1, 2,

4 et 5).

Antal.

Proinbre),

• • •

1,6

37,5

0,4

0,8

4,3

13,7

3,1

26,1 0,6

10 (9

52,6

20,2

76,2

20,1

9,16

4,1

2,2

2,9

0,1

1,3

9,4

25,0

27,2

14,9

112,4

30,7

12,4

3,0

56,0

11,6

4,9

0,1

1,4

2,a

2,6

6,5

4,6

2,6

1,8

0,7

') Overgik til postkontor 15 juli 1917. 2) Overgik til postkontor 1 oktober 1917.

0 ,1

0,4

6,1

0,1

111.11.110

0,1

1,8

0,2

96,6

579,0

15;2

220,9

62,2

99,1

452,7

220,a

547,7

570,2

1446,6

661,7

2562,2

875,3

333,

203,‘

79,

73,

13

54,

220,

1021,

778,

718,

4657,

1851,

178,

111,

1103

517

174

7

58

87

96

127

117

97

10

2


9 Post

I 9 I 7.

til innlandet og utlandet. (Forts.).

et internationaux lExpe:ditionb . (Suite).

Abonnerte tidender og

tidsskrifter, som utkommer

paa stedet.

(Journaux et autres publications

p ériodiques servies par

abonnements). Almindelige.

Pakker.

(Paquet).

Samtlige eksem- (Ordinaiplarer

av de res).

avsendte nummer.

(Numéros).

Antal. Antat

(Nombre). (Nombre).

7. 8.

Pakker.

(co/is).

Verdipakker.

(Avec déelaration de

va/cur).

Verdi.

(Valeur),

Antal. Antal. Kroner.

(Nomb re). (Nombre).

9. 10. 11.

Hvormange

av de foran

opførte postsaker

der var

portofri.

(Envois en

franchise de

port dans les

colonnes précédentes).

Antal.

(Nomb re).

12.

Poststeder.

(Bureaux de poste).

- 1,78

26,6 835,3 7,96

- -- 0,21

0,4 7,2 6,50

- - 2,81

49,1 300,9 2,96

- - 7,40

5,6 80,1 1,72

67,3 425,o 7,23

23,9 789,8 4,69

499,1 4266,9 33,64

1,7 34,1 18,49

711,0 6819,o 57,50

- - 13,28

60,9 973,0 5,30

- - 3,37

20,4 205,1 1,20

43,1 268,2 4,56

2,13

--- - 0,24

1,11 22,4 1,25

136,81 1860,6 9,98

15,91 120,6 19,06

243,9 1610,7 26,16

1,31 11,7 9,98

294,51 8481,3 114,33

0,1J 0,3 26,16

8,o; 78,9 4,06

H - 1 ,20 1

142,o1 1527,8 20,33

0,11 7,5 547

5,21 91,1 4,61

-H 0,10

2,44

53,2t 189,3 3,851

18,33

371,54

2,34

1,30

600,83

73,45

26,52

15,44

129,37

71,19

7243,73

52,80

8,35

1,43

20,80

43,16

204,88

0,65

0,29 4 6 6,66

0,77 46,70

2,43 3955,07

0,44 29,98

9,68 19072,46

1,19 114,03

0,36 52,00

0,05 1,56

1,40 149,56

44,27

8,7 Rørvik. 1)

19,01 Sandefjord.

0,2f 2

14,51 Sandnes.

4,2f 3

11,5 t Sandnessjøen.

58,11 83

48,1 Sandviken.

49,7 k Sarpsborg.

64,41 22

113,1 1 Skien.

82,8 f 63

132,8 1 Stavanger.

108,4

19,8 - 1,80 0,16 7,56 t 19

27,7 146,8 5,01 0,46 2806 )21 18,21 Yard°.

- 2,57 0,20 11,13 12,9 5 23

4,6 93,1 2,5o --

12,0 Vikesand.

91,5: 268,2 /2,47 0,12 174,27 10,4 } Volden.

____.i 0,38 0,02 0,80

1,4 10

2

0,26

2,24

0,01

0,13

0,58

0,31

0,25

1,68

1,13

4,42

0,42'

0,21

0,03

0,05;,

0,16

0,14'

0,01

0,41

135

70,71 Stenkjær .

39,4 f 20

19,4 Stjørdalen.

9,5 Stord.

3,31 Sulitjelma.

0,5 J 2

6,1 Svelvik.

29,01 Svolvær.

94,8 f 98

123,1 1 Tromsø.

92,4 124

253,5 1 Trondlej em.

288,2 f 194

6,8 t Tvedestrand.

11,1 f 7

106,31 Tønsberg.

55,8 f 25

7,6 _ Tonset.

-J 2

6,1 Ulefoss. 2 )

38,6 1 Vadsø.


- 87

65

Post

1 9 1 7.

10

I. Almindelig statistikk over postforsendelser

(Soli stigve générale des envois inte'rieurs

Postsider.

(Bureaux de poste)

Almindelige brevpostforsendelser

(alm. breve, brevkort,

tryksaker,

forretningspapirer,

vareprover).

Objets de correspondance

ordinaires

(lettres, cartes posteles.imprimés,papiers

d 'affaires, cchantillons).

Antal.

(Nombre).

1.

Breve med angit

verdi.

(Lettres avec déclaration

de valeur).

Antal.

(Nombre).

2.

Verdi.

( Valeur).

Kroner.

3.

Rekommanderte

forsendelser.

(Envois

recommandés).

Antal.

(Nombre).

4.

Ilpostforsendelser.

(Envois

expres)

Antal.

(Nombre).

5.

Samlet

antal av

de i rubrikkerne

1, 2, 4 og

5 opførte

forsendelser.

(Totaux

des colonnes

1, 2,

4 et 5).

Antal.

(Nombre).

6.

-Foss ....

18

Verdalen

9

Feltpostkontor nr. /

t

Do. - 2.

Do. 3 a .

Do. 3 b .

Do. - 4 a .

1)0. - 4 b .

.Do.

Do.

Do.

Do.

Do. - 10

Do. - 11

Do. - 13

Do. - 14

Do. - 15

Do. - 16

Do. - 17

Do. - 18

Do. - 19

Do. - 20

Do. - 21

Do. - 22

Do. - 24

Postekspedisjoner paa

jernbaner . .

Postekspedisjoner paa

damp skib . .

192,2

147,5

58,9

21,7

135,6

39,1

19,2

24,9

28,8

24,0

34,9

42,4

11,0

84,4

9,3

59,3

26,4

20,7

5,6

23,1

29,6

52,5

84,3

23,2

124,1

25,0

67,2

3412,3

2573,9

9,7

11,8

5,7

6,6

4,3

0,8

1,7

0,6

2,2

0,9

1,2

1,2

0,5

1,4

1,5

1,4

0,4

0,7,

0,31

0,31

4,21

1,01

4,81

1, 1

4,3

0,4

41,5

5150,0

2160,9

3000,0

584,6

660,3

98,3

219,2

319,3

544,5

245,6

178,1

203,6

200,0

325,5

539,0

242,8

103,8

44,8

127,7

16,1

82,2

1694,6

867,9

154,4

179,0

160,4

914,4

5,6

2,4

1,1

0,5

1,2

0,2

0,2

0,8

0,5

0,4

0,3

0,4

0,2

0,4

0,3

0,4

0,1

0,1

0,2

0,2

0,4

0,9

1,1

0,3

1,2

1,2

1,5

32,7 0,2

9170,0 23,1

207,5

161,7

65,8

28,8

141,1

40,1

21,1

26,3

31,5

25,3

36,4

44,0

11,7

86,2

11,1

61,1

27,2

21,2

6,5

23,6

30,3

59,2

89,6

24,5

130,1

27,3

73,0

0,8 3413,7

0,6 2639,1

Tilsammen . .

118151,4

6697,6

1576330,3

3414,4

400 128303,5

Tilsvarende antal i 1916

i 1915

i 1914

i 1913

i 1912

116336,7

105586,7

92574,7

94084,9

89787,1

6821 , 9

6060,0

5736,4

5646,8

5313,8

1393489,6

932916,5

754003,4

751504,7

658507,7

3022,5

2036,3

1800,1

1803,2

1530,9

35,2126216,3

27,4113710,

8,3100119,,

8,0 0 542,

8,9 640,

Feltpostkontor nr. 1 Gardermoen, nr. 2 lielgelandsmoen, nr. 3 a Sorgjeglingerne, nr. 3 b

havn, nr. 8 Kristiansands befæstninger, nr. 10 Berlevaag, nr. 11 Værnes, nr. 13 Setnesmoen

nr. 20 Heistadmoen, nr. 21 Oscarsborg, nr. 22 Bergens befæstninger, nr. 24 Lokken Verk


11 Post

I '9 I 7.

til innlandet og utlandet.

et internationaux [Expedition]).

Abonnerte tidender og

tidsskrifter, som utkommer

paa stedet.

(Journaux et autres publications

périodiques servies par

abonnements).

Samtlige eksem-

Pakker. plarer av de

(Paquet). avsendte nummer.

(Numéros.)

Antal. Antal.

(Nombre). (Nombre).

7. 8.

Verdi.

port dans les

(Valeur) .

colonnes precédentes).

(Ordinaires).

Antal.

(Nombre).

9.

Pakker.

(Co/is).

Verdipakker.

Avec declaration de

valeur).

Antal. Kroner.

(Nornbre).

10. 11.

Hvormange

av de foran

opførte postsaker

der var

portofri.

(Envois en

franchise de

Antal.

(Nombre).

12.

Poststeder.

(Bureaux de poste).

0,57 116,8 509,1

4,84

1 2 9,48

0,01 0,59

9,2 155,8

0,05 4,00

-1

5,5'

■■■••■

14,4

1,97

1,60

0,25

0,71

0,42

0,12

0,19

0,12

0,15

0,13

0,29

0,31

0,36

0,24

0,18

0,12

0,15

0,12

0,13

0,82

1,43

1,30

0,38

0,4S

0,16

1,46

5,40

0,0 1

0,01

0 )03

0,12

0,05

0,31'

0,99

0,75

46,80

8,65

52,00

0,57 1177,83

27,0

4,8

8,4

4,5

18,5

5,2

0,3

7,4

1,0

4,8

8,0

11,1

0,2

17,6

1,7

35,2

3,0

2,4

0,3

2,9

1,8

1,1

2,8

2,9

7,3

7,7

3,0

133,3

140,2

I Voss.

f 18

Værdalen.

j 9

Feltpostkontor nr. 1 1)

Do. - 2

Do. - 3a

Do. - 3b

Do. - 4a

Do. - 4b

Do. - 5

Do. - 6

Do. - 7

Do. - 8

Do. - 10

Do. - 11

Do. - 13

Do. - 14

Do. - 15

Do. - 16

Do. 17

Do. - 18

Do. - 19

Do. - 20

Do. - 21

Do. - 22

Do. - 24

Postekspedisjoner paa

jernbaner.

Postekspedisjoner paa

dampskib.

144,87 19667,o 151436,2 105970,90 2719,12

9766,0 Tilsammen.

122,16106114,75 1 9801,3 148759,6 2314,80

9591,i Tilsvarende antal i 1916

1 8501,5 137480,o 1973,92 107,42 72815,069112,7 i115

83,87 18324,2 129198,3 5310 1503,53 4,6o 8719,4 i 1914

84,76 17135,3 114096,8 73404,5o 1537,93

7431,0 i 1913

79,34 16006,5 108658,o 54300,90 1388,35

700 1,11 i 1912

Sætermoen, nr. 4 a Rost, nr. 4 b Elvegaardsrnoen, nr. 5 Ulven, nr. 6 Ramoen, nr. 7 Skudenesnr.

14 Drevjen, nr. 15 Mehavn, nr. 16 Aur, nr. 17 Evjemoen, nr. 18 Hoianger, nr. 19 Aalvik,


Post

9 1 7.

12

Postanvisninger (Mandats de poste) og

Poststeder.

(Bureaux de poste).

Innenrikske anvisninger

(Service intérieur)

innbetalte utbetalte

(expaiés). (paw's).

Utenrikske

(Service

innbetalte

(expe'diés).

Aalesund

Alten

Arendal

Askim .

Aurdal

Bergen

Bodø

Brevik

Brønnøy

Drammen

Drøbak .

Egersund

Eidsvold

Elverum

Farsund

Flekkefjord

Floro

Fredrikshald

Fredrikstad

Fredriksvcern

Førde 1)

Gjøvik

Grimstad

Hamar

Hammerfest

Harstad

Haugesund

Hemnesberget 2)

Holmestrand

Holiningvaag

Horten

Hønefoss

Kabelvaag

Kirkenes . .

Kongsberg

Kongsvinger .

Kopervik

Kragerø

Kristiania

Kristiansand S

Kristiansund N

Langesund

Antal. Beløp.

(Sombre). (Montant).

28573

2771

19484

3546

2283

112530

23968

6981

5602

47137

5461

7235

4430

7233

7230

9558

8448

15046

29197

3633

636

14085

6935

31367

12084

30174

28241

858

6957

6130

15445

11006

4808

7900

8980

13608

6313

10023

293843

34111

34701

4665

Kr.

5807476 13015

415760 860

1018184 12308

255215

67355

11737486

4079513

389731

396533

2318233

273785

571171

207701

283330

365772

542066

325335

674223

1537796

192328

14196

434742

286277

1309624

3583298

2780613

2908642

43760

289158

820086

1094586

406006

485248

1504434

472542

329142

492415

590466

21168406

2085382

5896799

282002

Antal. Beløp.

(Sombre). 1 (Montant).

1924

590

100360

17453

2923

2280

39775

3229

4627

1502

6974

3765

4543

4325

14486

25602

2506

188

11053

5229

25555

6470

14194

8361

469

4476

1425

27378

6961

2487

1259

4685

9118

984

5764

730081

25393

13712

2516

Kr.

1686456

379936

1002168

104386

28778

9122178

1759796

207785

490444

2433863

215749

431083

69427

268982

375971

419880

326500

874528

1740470

189066

7934

495921

358536

1243660

3547045

2636119

1832511

61621

289408

2497974

819631

379541

690731

281683

262199

328820

190271

517144

38024465

1626493

2165097

322081

Antal.

(Nombre).

5350

60

3540

243

85

32803

2818

771

295

10411

531

945

253

822

516

1150

1344

3450

5304

271

24

1344

824

-- 3762

1169

2410

5440

34

907

258

1806

1337

164

641

1043

2208

712

1149

115731

6172

4314

228

Beløp.

(Montant).

163069

1556

118455

5560

1979

1282106

80137

55853

5224

237203

15950

31967

6930

23783

24045

80466

21726

60492

133923

5630

465

26085

23053

67536

28174

60210

207298

443

17332

7251

46280

32433

6819

15536

25470

34368

26947

97646

3931154

319277

107807

8202

Overgik til postkontor 1 oktober 1917. 2) Overgik til postkontor 1 august 1917.


13 Post

I 9 1 7.

postkreditiver (lettre.: de (..rMit).

anvisninger

international)

utbetalte

(paw's).

Antal. Belop.

(Nombre). (Montant).

Kr.

1584 188526

19 1422

3098 253473

60 3586

44 2426

8177 881534

1051 116712

250 19772

333 23292

2585 197484

175 13975

703 75294

157 7768

316 I 22027

2854 436186

1135 194804

585 57754

1585 96505

2257 223987

228 22110

15 3923

633 43367

2183 203764

1396 76409

131 12303

608 55096

1133 138842

8 350

335 25860

12 710

604 57996

320 21242

74 15300

46 3257

390 27315

861 55449

121 17887

690 66702

34868 2197110

2806 264690

1772 165806

88 8570

Antal. Beløp.

(Nombre). ' (111Ontant).

2

9

innbetalte

(expe'diés).

Kreditiver

(Lettres de credit)

Kr.

1300

1200

utbetalte

(pay es).

Antal

utbet. au- .

visninger. I Beløp.

(Nombres (Montan,t)

des mandats

de crédit).

Kr.

1

8

3

2

14

100

800

300

200

1400

89 8900

13 1300

Poststeder.

(Bureaux de poste).

A alesund.

A Iteu.

Arendal.

Askim.

Aurdal.

Bergen.

Bode).

Brevik.

Brownell»

Drammen.

Drobak.

Egersund.

Eidsrold,

Elverum.

Farsund.

Flekkefjord,

Floro.

Fredrik,s'hold.

Fredrikstad.

Fredriks vcer

Førde.')

Gjøvik.

Grimstad.

Hamar.

Hammerfest.

Harstad.

Haugesund.

Hemnesber(; et. )

Holmestraild.

Holinhigvaug.

Horten.

Hønefoss.

Kabelvaag.

Kirkenes.

Kongsberg.

Kongsvinger.

Kopervik.

Kragerø.

Kristiania.

Kristiansand

Kristiansund

Langesund.


Post

I 9 I 7.

14

II. Postanvisninger (Jrandats de poste) og

Innenrikske anvisninger

(Service inte -rieur)

Utenrikske

(Service

Poststeder.

(Bureaux de poste).

innbetalte utbetalte innbetalte

(expédiés). (paye's). (expedie's).

-■

Antal. Bebop.

(Sombre). (Montant).

Antal. Beløp. Antal. Beløp.

(Sombre). (Montant). (Sombre). (lontant).

Kr.

Kr.

893346 Larvik . 16509 1021080 10440

2831

Levanger 8960 537562 4173 263599 613

Lillehammer 19576 634939 16252 1005639 2159

Lillesand 4864 184526 2332 214118 258

Lillestrom 41_64 297840 3051 166595 905

Lwrdal . 11847 430772 6710 290719 294

Mandal . 7242 269311 6171 450898 879

Melbo 4732 299632 1867 307062 170

Ito .. 4256 231142 2567 292768 347

Molde . 15357 828297 7580 535006 1566

Moldo 4844 177588 1282 98493 327

Mosjoen 7378 826502 3101 380061 376

Moss 16373 739578 11914 913466 3484

Namsos . 12982 1071889 7157 712282 1478

Narvik 14839 993125 5828 640161 3077

rdfjorde ide t . 4297 232879 3183 224050 163

Notodden 16778 668954 3572 204628 2012

Odda .. 10681 412484 2156 126467 1997

Orkedalelt 5516 371517 2714 125182 342

Porsgrund . 14839 954837 9272 707565 2625

Rena . 4695 242116 1250 67947 305

Risor . 7433 317869 6401 484549 826

Rjukan 28032 1211443 2219 119504 I 3092

Roros . . 7802 719749 4654 181790 710

Row v k 1) • 1124 73427 322 349296 46

Sandefjord 19970 1404274 7726 648105 2899

Sandnes 7629 432611 4648 403340 821

Sandn es joen . 8769 607134 6364 1436738 629

Sandviken . . 6935 411102 4284 217479 553

Sarpsborg 19625 818145 13088 747954 3577

Skien 26781 1247200 27503 1339919 5385

Stavanger . 52201 5315254 51691 3541108 14494

Stoikj cer 10655 622069 5247 302778 1037

Stjordalen 355 353447 1608 108743 257

Stord 3246 189090 1841 86122 237

&flit j elma

8119 507940 376 47885 811

Svelvik 3156 195216 1292 117002 202

Svo cer 33523 2508290 22879 6019700 2207

Tromso .. 219221 3054503 17893 2470843 2728

Trondhjeìn 75561 8123351 97450 9662207 19069

Tvedestrand 5475 269533 3680 290570 399

Tønsberg . 37007 1857278 22704 1742241 4482

1) Overgik til postkontor 15 juli 1917.

Kr.

90113

16535

49099

8577

9846

9713

35115

1830

6517

39174

5615

9483

110003

24148

346239

6820

90077

53847

19090

114217

7432

26766

101938

12322

558

116631

32177

12029

11077

112937

249519

551496

25161

3917

7829

23227

3498

37081

95071

601483

16936

138464


19 I 7.

postkreditiver (lettres de crédit). (Forts. Suite).

anvisninger

nternational)

utbetalte

(payés).

Antal. I Beløp.

(Nombre). (Montant).

1255 101624

235 13772

1614 157545

955 118540

201 14735

600 48093

3136 331927

64 6828

169 24134

1169 119096

139 16162

340 26827

821 60471

680 60623

512 46713

329 31092

161 9075

82 8623

163 9440

759 68457

66 2787

1245 127340

143 10234

252 28390

10 587

987 106524

256 25480

665 54989

106 8695

870 57779

971 69843

3851 409124

324 22676

101 6500

79 8606

26 5760

156 10240

806, 80949

7161 65186

6107; 496215

1059 92597

2940 1 343919

Kreditiver

(Lettres de crédit)

Kr.

Kr.

100 1 100

--

3900

500

--


400

1000

2000

2000

utbetalte

(payés).

Antal

utb et. an-

Antal. Beløp. visninger.

Nombre). (Montant). (N ombre

des mandats

de crhtit).

1

innbetalte

(expe'diés)

3 300

2

3

Beløp.

(Montant).

200

300

9 900

13 1300

5 500

2 200

Poststeder.

(Bureaux de poste).

Larvik.

Levanger.

Lillehammer.

Lillesand.

Lillestro in.

Lcerdal.

Mandal.

Melbo.

Mo.

Molde.

Moldoen.

Mosjøen.

Moss.

Namsos.

Narvik.

Nordfiordeidet.

Notodden.

Odda.

Orkedalot.

Porsgrund.

Rena.

Risør.

Rjukan.

Røros.

Rørvik. 1)

Sandefjord.

Sandnes.

Sandnessjøen.

Sandviken ,

Sarpsborg.

Skien.

Stavanger.

Stenkfrer.

Stjørdalen.

Stord.

Sulitjelma.

Svelvik.

Svolvær.

Tromso.

Trondhjem.

Tr edestrand.

Tønsberg.


Post

1 9 1 7

16

II. Postanvisninger (Mandats de poste) og

Innenrikske anvisninger

(Service interim))

Poststeder.

innbetalte utbetalte

(expédies).

(Bureaux de poste).

(payés).

ITtenrikske

(Service

innbetalte

(expédiés).

Antal. Beløp. Antal. Beløp. Antal. Beløp.

(Xombre). (Mont ant). (Xombre) •

(Montant). (Nombre). (Mont ant).

-------- - - - -

_

Kr. Kr.

Kr.

51081 269 !Ansel .

170843 1757 96404

2371

Ulefoss 1)

Trado

rdo .

)1 n

V6s.). . .

1 -(e l'&11e)) ....

Fel p9s1k. Ili'. 1 .

ipostk. nr. 9 .

1 eliposik . nr. 3 (Sæter- S. ;

//wen)

Feltpostk. nr. 3 69orgjeslingo)))

. • • • • •

Fellpostk. nr. 4 (Riveyaardsmoen)

. .

Felipostk. ur. 4 (Rost) .

Feltpostk. nr.

Je'/»o41. nr. 6

Fqfposa. PP. 7

Fa/ pos1A., nr. 8

Fell I) , 41... nr. 10

Fel posIk. )1).. 11

1po41,.. r.

l'')11postk. nr. 14

17( lipostk. nr. 15

posa. nr. 16

Ftlipostk. nr. 17

nr. 18

Felipostb. nr. 19

nr. 20

14') ni. 21

Peli 3O0.q1,... nr. 22

nr. 24

794 20347 240 15649

8674 1262033 3367 1793320

8162 1751715 3612 1519739

3064 147970 1338 94012

3185 272070 1785 82258

8561 338864 5232 240721

5837 605357 1595 112158

3169 105020 1572 59390

1260 488942 397 10139

1984

502

2342

984

757

1566

218

4148

1001

1567

389

906

380

705

1099

4895

5196

1122

4525

2376

2986

110372

74308

129555

122287

98273

94175

21523

156136

201593

78444

17757

57393

48959

17817

80715

308641

205929

30144

167085

77145

81992

241

180

160

275

406

316

53

1334

194

430

150

71

76

169

403

169

235

164

1368

423

322

14687

729929

8617

1526060

32093

14525

2687

74192

790372

26377

7660

26109

161696

3264

33828

10247

28255

5842

49067

20019

16150

51 515

589 11199

884 18570

270 4915

196 3922

403 '7707

273 6727

56 638

135

6

8

18

20

26

18

5

35

7

4

1

3

31

784

765

110

64

488

7 82

49

108

172

168

776

171

30

663

67

526

1

37

1394

30447

22359

61

1773

379

11525

Tilsammen . 1619927 127754716 1615283 127249722 318714 10796934

Ovorgik til postkontor 1 oktober 1917.


17 Post

(9 1 7.

postkreditiver (Wires de erédit).

anvisninger

international)

utbetalte

(paye's).

Antal. Beløp.

(Nombre). (Montant).

23

15

87

92

45

59

395

122

4

6

4

4

Kr.

1824

1033

6579

6735

3611

7338

38437

5930

131

315

4

--

2231

1141

343

150

19

30

1 200

11 650

14 668

8 645

1 175

27 2437

innbetalte

(expédiés).

Antal. Beløp.

(Nombre). (Montant).

Kreditiver

(Lettres de credit)

Kr.

Antal

utb et. anvisninger.

(Nombres

des mandats

de crédit).

utbetalte

(paye,).

Beløp.

(111Ontant

Kr.

1 100

Poststeder.

(Bureaux de poste).

Tonset.

Ulefoss. 1)

Vadsø.

Vardo.

Vikesund.

Volden.

Voss.

Vardalen.

Feltpostk. nr. 1.

Feltpostk. nr. 2.

Feltpostk. nr. 3 (Scetermoen.

Feltpostk. nr. 3 (Sorweslingerne.

Feltpostk. nr. 4 (Elvegetrdsmoen).

Feltpostk. nr. 4 (Rost).

Feltpostk. nr. 5.

Feltpostk. nr. 6.

Feltpostk. nr. 7.

Feltpostk. nr. 8.

Feltpost/c. nr. 10.

Feltpostk. nr. 11.

Feltpostk. nr. 13.

Feltpostk. nr. 14.

Feltpostk. nr. 15.

Feltpostk. nr. 16.

Feltpostk. nr. 17.

Feltpostk. nr. 18.

Feltpo.stk. nr. 19.

Feltpostk. nr. 20.

Feltpostk. nr. 21.

Feltpostk. nr. 22.

Feltpostk. nr. 24.

1112659 9688408 32 18400 169 16900 Tilsa inmen.

•■•■•■


Post

1 9 I 7.

18

Ill. Postopkrevninger

(Letir es et autr es envois contre rembour sement).

Innenrikske

(Service inte'rieur)

Poststeder. innloste uinnløste

(Bureaux de poste). (p ay e's). (refuses).

••••••■•■■•111•0111

Avsendte

Brevpostforsendelser

(Objets de correspondance.)

zialesund

Alten . .

Arendal .

As11íni

Aurdal

Bergen

Bodo

Brevik

Bronnoy

Drammen

Drobak

Egersmul

Eidsv old

Elverum

Farsund

Flekke fjord

Floro

Antal.

(Nombre).

8897

702

5207

737

5046

36142

9628

1070

1383

8452

1192

2097

1500

6361

1156

2455

Beløp. Antal. Beløp.

(Montant). (Nombre). (Montant).

Kr.

260730

9976

84418

19755

27199

582383

154966

15410

12595

151830

18432

36543

13783

77690

17681

41251

883

21

198

75

73

1994

392

47

32

404

77

81

62

175

24

104

Kr.

62065

523

4256

587

764

58084

12446

1199

723

7283

1841

4394

874

3904

364

2013

Antal.

(Nombre).

Beløp.

(Montant).

Kr.

6 18

5 14

1 10

1 1

9 48

2 8

5 31

4f 7

3565 50870 73 1554

52 Fred?' iksliald

3046 40918 123 2424

315

Fredrikstad

5288 82206 501 6973

Fredrik s vcer

717 10096 24 279

Forde 1)

501 5915 17 141

Gj ot ik .

4561 88635 152 2968 2 17

Grimstad

3208 35925 108 2200

12 Hamar

6835 90873 221 6423

292

Hammer fest

6364 119550 259 5789

Harstad . .

7530 131558 499 15865

Haugesund

5972 195003 471 12520

Hemnesberget 2)

911 16002 44 989

Holmestrand

1442 17613 49 770

Hon ningraag

2630 96216 186 8450

Horten . . .

3748 45917 152 1584 3

Hønefoss .

3392 33709 79 1287

1

Kabelvaa g .

2009 30890 102 7025

Kirkenes .

2594 68885 236 6701

Kongsberg . .

1289 14908 20 456

Kongsvinger .

3559 38322 94 2137

7

Kopervik . .

1629 35788 73 2440

Kragerø

2911 53555 125 2281

Kristiania. . . 272742 4379115 14157 319862 1188 1328

Kristiansand S.

15362 198387 729 14952 21 22

1) Overgik til postkontor i oktober 1917. 2) Overgik til postkoutor 1 august 1917.


19 Post

I 9 I 7.

III. Postopkrevninger.

(Lettres et autres envois eontre rembourseme nO.

,1•10•1,0•11■10,

(Expédition).

Utenrikske

(Service internationa

Brevpostforsendelser

(Objets Pakker (Co/is).

de corre- Pakker (Colis).

spondance).

Antal. Beløp.

(Nombre). (Montant).

Kr.

84

15

70 1870

50

29

20

21

••■■■■..

1614 39066

2 7

Ankomne (Réception).

Antal. Beløp. Antal. Beløp.

(Nombre). (Montant). (Nombre). (Montant).

1477

8

946

103

33

6007

975

165

94

2783

106

197

76

447

84

214

313

913

1270

67

8

631

200

2023

311

665

1015

13

363

65

565

531

43

198

548

979

84

355

20628

1048

Kr.

17629

61

12284

909

411

82715

10023

1855

575

30100

1095

2030

667

9009

2025

2569

2452

8887

17366

467

81

6005

2932

19011

2848

5706

19371

120

3152

877

6754

6023

455

2090

5851

10125

785

4129

276380

17517

2230

27

1080

73

19

9604

1394

235

285

2912

168

453

77

122

170

630

997

787

1131

66

5

145

149

472

711

1513

2010

22

282

163

417

107

374

208

770

666

391

22928

2125

Kr.

29381

195

16572

770

128

181975

21365

4103

1963

34843

2466

5765

1160

1610

1481

14182

11553

7840

17544

510

109

1684

1259

6025

8086

13329

26552

320

3759

3713

3894

1024

4286

2032

10289

6512

3052

1063692

32112

Posisteder.

(Bureaux de poste).

Aalesund.

Alten.

Arendal.

Askim.

Aurdal.

Bergen.

Bodo.

Brevik.

Br ønnøy

Drammen.

Dro bak.

Egersund.

Eidsvold.

Elverum.

Farsund.

Flekkefjord.

Flom

Fredrikshald.

Fredrikstad.

Fredriksvcern.

Førde. 1)

Gjøvik.

Grimstad.

Hamar.

Hammer fest.

Barstad.

Haugesund.

Hemnesberget. 2)

Holmestrand.

Honning vaag .

Horten.

Hønefoss.

Kabelvaag.

Kirkenes ,

Kongsberg.

Kongsvinger.

Kopervik.

Kragerø.

Kristiania.

Kristiansand S.


Post

I 9 I 7.

20

III. Postopkre vninger. (Forts.).

(Lettres et autres e nvois eon/re rein boursement). (Suite).

Poststeder.

(Bureaux .de poste).

innleste

(payés).

Innenrikske

(Service intérieur).

uinnloste

(refuses).

Avsendte

Brevpostforsendelser

(Objets de correspondance).

Antal.

(Nombre).

Beløp.

(Mostant).

Anta,l. Beløp.

(Nombre). (Montant).

Antal.

(Nombre).

Kr. Kr.

Kristiansund N. 8382 183754 339 11335 3

Langesund. . 1008 16888 31 642 1

Larvik 3513 56143 150 4178 5

Lev anger 2029 27241 86 2164 2

Lillehȧmmer 11251 111877 239 4032 12

Lillesand 788 12092 41 1026

Lillestrønz 536 8636 42 772

Lærdal 2656 23793 38 1000

•■■•■■

Mandal 3262 42909 71 1390

Melbo 1595 30682 97 1793 —

Mo . . 1597 102268 72 2157 1

Molde . 5265 109415 179 4700 192

Mo Id o e )1 1855 47428 117 3480

Mosjøen 2373 31261 115 1849

Moss 2563 43935 135 3107

Namsos . 6238 81303 227 4932

Narvik . .. 6181 112980 369 7670

Novo' fiordeidet . 2109 24069 471 981

Notodden 5515 107923 2351 5784

Odda . . 4269 76672 201 3817

Orkedalen 1982 25130 79 531

Porsgru)zd 2692 35904 101 1315

Rena . . 3265 30719 44 985

Risør .. 3551 46770 73 1078

Rjukan . 7025 123170 340 8289

Roros .. 2661 47729 57 1288

R.Orrik 1) 559 11041 24 787

San defjord 2944 57912 193 4839

Sandnes 1754 27309 72 1021

Sandnessjøen 3244 41614 124 2392

Sandviken 660 10729 64 1178

Sarpsborg 3033 35006 105 1542

Skien 15230 240218 379 8608

Stavanger 15857 300611 814 27974

Stenkjær 4300 95425 114 3131

8/jorda/en 1016 17332 25 625

Stord . . 4375 41569 87 1591

Sulitj elma 3002 58519 89 3125

Svelvik . 544 6243 15 147

Svolvær 8096 167634 291 11807

Tromso 13204 208306 718 14250

1) Overgik:til postkontor 15 juli 1917.

Beløp.

(Montant).

Kr.

163

2

48

17

88

6

1291

3 3

48 794

3 9

7 38

1

31 53

7 86

7 30

36 578

2 6

10 35

632


21 Post

1 9 1 7.

In. Postopkrevninger (Forts.).

(Lettres et autres envois contre remboursement). (Suite).

(Expédition).

Utenrikske

(Service international)

Pakker (Co/is).

Antal. Beim.

(Nombre). (Montant).

Brevpostförsendelser

(Objets de correspondance).

Ay-

Ankomne (Réception).

Pakker (Co/is).

Antal. Beløp. Antal. Beløp.

(.2Vombre). (Mordant). (Nombre). (Montant).

Kr.

Kr.

1224 7

14691 1714

68 570 70

783 11122 683

257 2121 198

1104 11805 302

68 875 125

3 400 198 1480 290

2 19 232 2028 27

189 2305 412

48 334 87

154 1444 191

16 230 575 5513 645

1 84 645 202

99 880 148

16 892 7448 598

2

6 448 3476 830

16 359 732 6873 1010

101 866 29

617 5732 785

485 5150 785

134 879 147

769 8223 712

76 542 79

324 3063 219

1010 7878 893

90 211 1861 337

10 45 37

16 689 10216 577

201 2510 305

6 372 2996 210

185 1767 262

3 1092 10860 889

46 1354 17530 2246

113 3220 48581 4012

4 380 2355 456

6 40 305 169

23 301 121

251 929 281

71 409 29

740 6306 1443

3116 669 6522 1481

Kr.

20854

513

6705

2676

4236

1126

1207

187

5718

842

2061

7619

2673

1983

9321

8356

12491

420

10482

10874

1825

6468

1441

2067

9919

4320

408

9866

3749

1876

1180

7985

28589

85866

4319

2509

1768

3870

201

12141

28422

Poststeder.

(Bureaux de poste).

Kristiansund N.

Langesund.

Larvik.

Levanger.

Lillehammer.

Lillesand.

Lillestrom.

Lærdal.

Mandal.

Melbo.

Mo.

Molde.

Moldøen.

Mosjøen.

Moss.

Namsos.

Narvik.

Nordflordeidet.

Notodden.

Odda.

Orkedalen.

Fors grund.

Rena.

Risør.

Rjukan.

Roros.

Rørvik.

Sandefjord.

Sandnes.

Sandnessjøen.

Sandviken.

Sarpsborg.

Skien.

Stavanger.

Stenkjær.

Stjørdalen.

Stord.

Sulitjelma.

Svelvik.

Svolvær.

Tromso.


Post

1 9 1 7.

22

III. Postopkrevninger. (Forts.).

(Lettres et antres envois contre remboursement). (Suite,).

Poststeder.

(Bureaux de poste).

innløste

(pay es).

Innenrikske

(Service intérieur)

uinnloste

(refuse's).

Avsendte

Brevpostforsendelser

(Objets de correspondance).

Antal. Beløp. Antal.

(Nombre). (Montant). (Nombre).

Beløp.

(Montant).

Antal.

(Nombre).

Beløp.

(Montant).

Kr. Kr.

Kr.

221 626779 Trondhieni .

37453

1501 50712

1678

Tvedestrand

1610 21045 54 1084

Tonsberg

5996 83857 285 5083

1 4

Tonset

5320 42450 76 767

Ulefoss

475 7124 9 302

Vadso .

2362 40562 122 3311

Vardo. .

3668 61828 194 5959

J7ìkesu ud

1407 11663 9 119

Volcleuu

1619 25735 63 4193

Foss . .

4004 57210 145 2854

Værdalen

1510 20915 64 1245

Feltpostk. nr. 1 • • 592 7883 30 345 2 2

Feltpostk iii 9. . . 102 1034 2 14

Feltpostk. nr. (Soygjeslingene)

• • • • 197 4012 14 358

nr. 3(Sæ-

terinoen) .

254 4621 11 104

Feltpostk. nr. .4 (.

--

yeirdsmorn)

Fetltpostk. nr. 4 (Rost)

Feltpostk. nr. 5 . . .

Feltpostk. 6 •

Feltpostk. Pr. 7 .

Feltpostk. nr. 8 .

Feltpostk. nr. 10 .

Feltpostk. nr. 11 .

Feltpostk. nr. 13.

Feltpostk. nr. 14 .

Feltpostk. nr. 15 •

Feltpostk. nr. 16 .

Felfpostk. nr. 17 .

Feltpostk. nr. 18 .

Feltpostk. nr. 19 .

Feltpostk. nr. 20 .

Feltpostk. nr. 21 .

Feltposlk. nr. 22 .

Feltpostk. nr. 24 .

242

368

143

197

91

150

334

167

87

163

93

33

181

1644

2325

106

346

168

1006

3912 6 96

7044 31 1073

1670 2 33

2776 3 73

1382 7 98

1745 27 352

5952 8 681

2060 6 55

2015 1 21

3478 8 153

1406 6 125

492 4 79

2995 4 56

31391 94 2655

52626 104 4511

1519 5 51

5108 26 758

2793 3 138

17173 61 933

114499121 Tu train . 700222 32760 839093

1)

Overgik til postkontor 1 oktober 1917.

1921 19913


23 Post

I 9 I 7.

Postopkrevninger. (Forts.).

(Lettres et autres envois contre remboursement). (Suite).

(Expédition).

Pakker (Co/is).

Utenrikske

(Service international).

Antal. Beløp.

(Nombre). (iViontant).

Brevpostforsendelser

(Objets de correspondance).

Antat Beløp.

(Nombre). (Montant).

Ankomne (Réception).

Pakker (Co/is).

Antal.

(Nombre).

Beløp.

(Montant).

Kr.

Kr.

Kr.

4498 7024 107 1953

54384

82453

72 468 113 1086

1173 16087 968 11406

109 643 129 1260

14 126

245 1917

28 213

302 3413

276 2409 595 7830

95 1461 48 701

15

49 410

170 1374

81 641

23 222

1 20

112 1069

114 1346

118 1544

1 3

9 80

3 18

3 23

14 109

9 56

4 24

14 93

5 39

4 42

2 6

4 34

151 1216

178 1449

62 492

28 269

108 1045

310

46

219

6 39

7 278

12917

293

2586

Poststeder.

(Bureaux de poste).

Trondhjem.

Tvedestrand.

Tønsberg.

Tonset.

Ulefoss. 1)

Vadsø.

Vardo.

Vikesund.

Volden.

Voss.

Værdalen.

Feltpostk. nr. 1.

Feltpostk. nr. 2.

Feltpostk. nr. 3 (Sørgjeslingene).

Feltpostk. nr. 3 (Scetermoen.

Feltpostk. nr. 4 (Eiregårdsmoen).

Feltpostk. nr. 4 (Rost).

Feltpostk. nr. 5.

Feltpostk. nr. 6.

Feltpostk. nr. 7.

Feltpostk. nr. 8.

Feltpostk. nr. 10.

Feltpostk. nr. 11.

Feltpostk. nr. 13.

Feltpostk. nr. 14.

Feltpostk. nr. 15.

Fettpostk. nr. 16.

Feltpostk. nr. 17.

Feltpostk. nr. 18.

Feltpostk. nr. 19.

Feltpostk. nr. 20.

Feltpostk. nr. 21.

Feltpostk. nr. 22.

Feltpostk. nr. 24.

74135 892937 90093 2004702 Tilsammen,


Post

I 9 I 7.

24

IV Inkassasjoner (Reeouvrements) .

innenrikske

(Service inte'rieur).

Poststeder.

(Bureaux de poste).

Ankomne

(Re'ception).

Derav ikke indfridde

(Non encaisse's).

Aalesund 55

Alten . . 1

Arendal 68

Askim' 4

A t rd a l —

Bergen . 183

Bodo . . 29

Brevik . 12

Bronnoy 1

Dra in men 128

Drobak 5

Bids vold 1

Egersund 22

Elverum 16

Farsund 17

Flekkefjord 17

Flom 2

Frediikshald 58

Fred). steed 125

Freclrilcs værn 1

Forde 1) —

Gjovik 19

Gri m stad 50

Ha mar I 50

hammerfest 4

Harstad ... 36

Hai( yesund 61

Ileìii nesberget 2)

Holmestrand 13

Hon g I, a ag

Horten 29

Hoiief088 16

Kabel vaag 2

Kirke nes . 1

Kongsberg . 9

Kongsvinger 8

Kop er tik . 7

Kreiger° 36

Kri stiania 39

Kristian sand 8 46

Antal. Belop

(Nontbre). (Montant).

Kr.

4915

85

3859

73

8059

3053

481

15

5050

202

15

2453

478

641

550

40

1867

4964

81

740

3187

1702

90

1247

2052

Antal.

(Nombre).

Overgik til postkontor 1 oktober 1917. 2) Overgik til postkontor 1 august 1917.

212

1165

472

50

10

306

330

383

1413

834

1139

9

1

11

3

36

6

3

18

4

2

1

2

12

26

3

3

12

12

21

4

■••••••■•...

4

10

6

Beløp.

(Illoniant).

Kr.

527

85

445

30

1502

233

189

586

1101

61

29

49

20

629

1028

157

284

413

322

529

14

79

140

54

139

222

81


25 Pott

19 17.

IV. Inkassasjoner. (Recouvrements

Utenrikske

(Service international).

Ankomne

(Reception).

Derav ikke indfridde

(Non encaisses).

Poststeder.

(Bureaux de poste).

Antal.

(Nombre).

Beløp.

(Montant).

Antal. Beløp.

(Nom,bre). (Mont ant).

---6-

Kr.

679

651

119 12728 24

2 19 2

35 3780 16

4 1304

1 2

306 4

22 962 5

22 1849 4

7 209

1 24

11 806

3 1573

10 472

184

315

119

3 55

46

3M 37062 - 113

26 1950 5

Kr.

Aalesund.

- Alten.

457 Arendal.

- Askim.

Aurdal.

4084 Bergen.

19 Bodø.

Brevik.

Bronnoy.

1931 Drammen.

Drøbak.

Eidsv old .

1199 Egersund.

Elverum.

- Farsund.

262 Flekketjord.

- Flora.

468 Fredrikshald.

383 Fredrikstad.

Fredriksvcern

- Førde. 1)

57 Gjøvik.

Grimstad.

Hamar.

Hammerfest .

1573 Harstad.

296 Haugesund.

Hemnesberget. 2)

Holmestrand.

Ho nn ingvaag

Horten.

Hønefoss.

Kabelvaag

- Kirkenes.

43 Kongsberg.

25 Kongsvinger.

Kopervik.

- Kragerø.

15717 Kristiania.

1071 Kristiansand S.

4


Post

1 9 1 7.

26

IV. Inkassasjoner. Recouvrements) . (Forts. Suite).

Innenrikske

(Service intérieur).

Poststeder.

(Bureaux de poste).

Ankomne

(RéLept ion).

Derav ikke indfridde

(Non encaisse's).

Antal.

(Nom,bre

Beløp.

(Mont ant).

Antal.

(Nombre).

Beløp.

(Montant).

Kristiansund 53

Lan gesund 4

Larvik 54

Levanger 14

Lillehammer 19

Lillesand 7

Lilies& on? 8

Lardal —

Mandal 23

Melbo 5

Mo 2

Molde . 19

Moldoen 7

Mosjøen 2

Moss 79

Namsos 11

Narvik ... 40

Nordfjordeidet

Notodden . . 25

Odda ... 4

Orkedalen . . 1

Porsgrund . . 38

Rena.

Risør 13

Rjukan 14

Røros 4

Kr.

2175

133

1495

377

1029

282

234

853

105

86

644

1812

49

3165

320

976

1054

105

20

965

6

318

450

115

13

Ror eik 1

11 Sandefjord . 46 2000

247

539

1 93

159

65

1170

2958

2814

1978

18

9

14

14

7

2

189

742

302

135

18

67

Sandnes 13

Sandnessjøen 4

Sandriken .. 1

Sarpsborg 46

Skien 64

Stavanger 82

Stenkj . 21

Stjørdalen . 2

Stord 2

Sulitjelma

Svelvik .

Svolvær . 8

1) Overgik til postkontor 15 juli 1917.

10

15

2

546 i 15

5

3

9

3

4

5

16

4

7

Kr.

206

516

31

47

11

230

5

219

340

30

56

74

47

269

181


27 Post

1.9 I 7.

IV. Inkassasjoner. (Recouvrements . (Forts'. Suite

Utenrikske

(Service international).

Ankomne

(Reception).

Derav ikke indfridde

(Non encais se's).

Poststeder.

(Bureaux de poste).

Antal. Beløp.

(Nombre). (Montant).

Antal.

(Nombre).

Beløp.

(Montant).

Kr. Kr.

7 717 2 114

——

23 1112 3 93

9 787 1 42

6 353 1 59

17 1430

2

2

2

1

8

18

37

3

66 2 66

77

69

238

115

1148

265

41

302

831

2279

99

2

7

12

88

77

3

102

41

3

436

547

Kristiansund N.

Langesund.

Larvik.

Levanger.

Lillehammer.

Lillesand.

Lillestrom.

Lardal.

Mandal.

Melbo.

Mo.

Molde.

Moldoen.

Mosjøen.

Moss.

Namsos.

Narvik.

1VOrdfjordeidet.

Notodden.

Odda.

Orkedalen.

Porsgrund.

Rena.

Risor.

Rjukan.

Røros.

Rørvik. 1)

Sandefjord.

Sandnes.

Sandnessjøen.

Sandviken.

Sarpsborg.

Skien.

Stavanger.

Stenkjcer.

Stjørdalen.

Stord.

Sulitjelma.

Svelvik.

Svolvær.


Post

1 9 1 7.

28

IV. Inkassasjoner. ( Recoil rrements) (Forts.).

Innenrikske

(Service interieur).

Poststeder.

(Bureaux de poste).

Ankomne

(Reception).

Derav ikke indfridde

(Non encaissés).

Antal.

(Nombre).

Beløp.

(Montant).

Antal.

(Nombre).

Beløp.

(11fontant).

Kr. Kr.

65 Tromso . .

3078 7 303

7 rondhj em

98 3725 15 680

Tv edestran d

6 121 2 65

Tonsberg

78 3110 16 827

Tonset .

4 193 1 76

Ulefoss 1)

— --

Vadsø

4 266 2 213

Vardo

5 297 — —

Vikesund

1 42 1 42

Volden


Voss

7 242 ____. ___

Vcerdalen . . • • •

6 424 5 394

Feltpostkontor nr. 19

3 100 ____

Tilsammen.

2185 92906 409 15636

1) Overgik til postkontor 1 oktober 1917.


29 Post

I 9 I 7.

; IV. Inkassasjoner. (Recouvremenfs). (Forts. Suite).

Utenrikske

(Service international).

Ankomne

(Réception).

Derav ikke indfridde

(Non encaissés).

Poststeder.

(Bureaux de poste).

Antal.

(Nombre).

Kr.

2 99

61 3992

Beløp. Antal.

(Montant). (Nombre).

9 788

36

20

2

Belem.

(Montant).

Kr.

1663

335

Tromso.

Trondhjem.

Tredestrand.

Tonsberg.

Tonset.

Ulefoss.

Vadsø.

Vardø.

Vikesund.

Volden.

Voss.

Tircerdalen.

Feltpostkontor nr. 19.

859 79939 248 31254

Tilsammen.


1

Post

I 9 I 7.

30

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite) .

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prétectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nomb re

de lettres).

Fredrikshald .

Sarpsborg

Fredrikstad .

_Moss . .

Askim .

Baastad . . . Trogstad .

Tosebygden

Trøgstad . - • • •

Godheim . Spydeberg

Spydeberg - • • • •

Langli

Skiptvet .

Skiptvc t .

Vinesdalen - • • • •

Gautestad Rakkestad .

Rakkestad - .

Degernes Degernes . .

Eidsberg . Eidsberg . .

•■■■•••

Heia Station

Hærland .

Lekum . .

Lundeby

Mysen .

Slitu

Kroksund

Rodenes

Rodenes

. • •

Romskogen • • • • Rømskog .

Romskogen, Nordre

Trosterud - • • •

Aremark . Aremark .

Bergstrom

Bjørkebmk

Kvisler . . - • • •

Otteid

øymark .

Ornark .

Ørje -

Aspedammen Idd .

Kornsjø . .

Præstebakke . . .

Berg Jernbanestation Berg. .

Rokke

751,6 Asmaløen .

547,7 Bolingshavn .

1370,6 Gravningssundet .

688,2 Herføl . . .

63,1 Iiirkeoen .

Skjelsbu . .

10,8 Skjærhollen .

7,4 Spjærøen

47,1 Vesterøen

2,8 Varteig .

72,5 Greaaker

24,2 Sande-Solli

16,9 Sandesund

2,5 Trolldalen *

10,5 Engelsviken

87,1 Græsvik

14,5 Hankø Bad *

22 , 1 Hankosund

6,61 Huslos

5,81

Onso

14,4 Slevik

5,8 Raade

108,8 Dilling

20,9 Larkollen .

5,9 Rygge

16,7 Bjerkelien

2,8 Spærrebotn

3,6 Svindal .

1,2 Vaaler i Smaalenene

13,3 Hobol

9,8 Tomter

4,9

3,5

7,2

5,5 Drobak

54,9 Lillestrøm

30,1 Eidsvold

20,8 Sandviken

15,6

14,3

3,1 Son

Holen

Sponviken - • •

7,2

Dole Station . . ,Skjeberg . 9,1 Hvitsten

Ise

25,8 Saaner

Skjeberg

48,7 Vestby

Hvaler .

- • •

Varteig .

Tune . .

- .

. Kråkerøy .

. Onsøy . . .

Råde .

Rygge .

- .

Våler .

Hobol.

Smaalenenes amt

lVestby .

1

1- - •

4,0

7,4

5,8

3,7

8,5

2,0

9,0

3,6

4,2

7,4

71,2

1,0

28,4

0,8

5,8

32,9

6,1

4,9

8,3

30,4

1,9

44,3

27,3

9,8

32,2

3,0

4,8

5,9

26,1

13,5

38,3

4657,7

150,0

191,9

144,4

220,3

40.0

33.7

18, 5

24 , 8

41

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av


31 Post

1 9 I 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prifectures)

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

delettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Kraakstad

Ski ..

Aas ...

Holstad *

Digerud

Feltpostk. nr. 21

Blylaget .

Fjeldstrand . . .

Flaskebæk . . . .

Helvik i Bundefjorden

Nesodden • .

Spro . .

Steilene

Baalerud

Kullebunden

Oppegaard

Alnabru

Bestum

Bryn

Bækkelaget . . .

Bcekkelagshoiden *

Grefsen . .

Grorud. . .

Holmenkollen .

Kjelsaas

Klemetsrud * .

Ljan

Maridalen

Nordstrand

Skøi en

Slemdal i Aker . •

Tøien

Ullevaal . . . .

ettakollen . . . •

Vinderen i Aker

oksenkollen * .

It lommenholm

øvik

ysaker

narøen

tabmk

sker

eggedal

olmenbugten

valstad . .

Kråkstad .

. .

Frogn

- • • .

Nesodden

• • .

Oppegaard. .

Ah er • •

.•

39,6

125,7

178,2

3,3

3,7

130,1

3,8

6,3

3,7

3,2

25,2

19,3

3,5

7,4

23,3

17,0

10,8

39,2

89,9

65,1

69,2

67,1

96,6

38,0

0,9

67,1

6,2

71,7

41,6

67,6

5,6

53,7

18,9

86,3

23,7

23,7

54,6

99,4

8,4

144,5

127,4

25,1

7,5

61,7

Slæpenden .

Vettre . . .

Vollebugten .

Blaker

Finstadbru

Kjellingmo

Kvevli .

Lierfoss

Mork i Romerike

Urskog

Bjørkelangen . .

Fosser i Romerike

Hemnes i Høland

Hjellebøl . . .

Hornaaseng . . .

Løken i Romerike

Skulerud . . .

Setskogen .

Setta . ....

Dalefjerdingen . .

Enebak .

Enebak, Ytre .

Enebakneset

Flateby . .

Fetsund . . . .

Gan i Romerike .

Rælingen

Frogner

Sørum . . .

Sørumsand .

Leirsund . . . .

Strømmen Jernbst. .

Lørenskog

Raked alen

Nittedalen

Slattum

Gjerdrum

Algarheim . • •

Feltpostk. nr. 1 .

Feltpostk. nr. 16 .

Gardermoen .

Haug ersceteren

Jes,eim

K I often

Nordkisa .

Aurskog

- •


. . •

Roland . .

Setskog..

- • • •

Enebak.

Fet .

Serum

Skedsmo •

- • • •

Lørenskog

Nittedal .

• • • •

Gjerdrum . .

Ullensaker .

12,9

8,7

19,9

24,7

7,0

5,3

3,9

34,6

114

15,4

16,9

12,6

23,9

10,9

3,6

30,2

8,9

7,1

3,7

4,7

12,1

10,4

2,3

14,8

51,0

15,5

6,3

15,2

19,5

31,1

28,2

93,5

20,4

27,7

25,7

10,0

11,0

13,1

141,1

23,6

24,1

8,0

62,5

71,1

5,6

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av Aret.


Post

I 9 I 7.

32

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux ,de poste). ( Suite) .

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Aarnes

Aurstad i Romerike

Fenstad

Haga . .

Kampaaen . •

Nes i Romerike

Starvaren

Saaterstoen

Wien

Bøn

Dal . ....

Eidsvold Verk

Minne

Morskogen

Holier

Maura .

Moreppen .

Kongsvinger

Hamar

Elverum

Rena

Tonset .

Bergseng . . .

Brumundd alen

Brettern .

Gaupen .

Lism arken

Mesnelien

Moelven .

Ring

Nes

- •

. . Ringsaker.

• • - •

Ringsaker . . . --

Ringsaker Aasmark -

Veldre

Helgoen paa Hedem. Nes

Nes i Hedemarken .

Smedstuen . .

Eidsvoll .

- • • • .

Nannestad •

-

Kristiania

48,9 Stavsjo

3,7 Hjellum

2,6 Ilseng

26,3 Midtvang . . . . .

4,7 Vang i Hedemarken

38,1 Jesnes

1,1 Aadals Brug

39,0 Hørsand

4,4 Leiten

29,7 Romedal

61,6 Valset

36,7 Espen

47,9 Ottestad

15,4 Stange . .

9,5 Strandlokken .

9,6 Tangen

3,6 Disenaaen

28,4 Galterud

7,3 Opstad i Odalen 1

31,6 Sander

1 9,6 Skarnes

Nannestad

Stensgaard • - • . •

Hurdalen Hurdal

Feiring

Feiring

I Slaastad

4402,o Akershus amt Austvatn

1) Det tidligere Opstads poståpneri.

Fjeldhaug

Garvik

Odalen, Nordre

255,4 Størjen

689,9 Granli

356,4 Ostmarken

173 ,8 Aabogen .

174,3 Grusjo

Holsæter

4,5 Magnor

69,o Matrand

13,9 Skotterud

45,4 Tobøl

44789,5

3,4 Vestmarken

39,7 Brandval

71,1 Brandval Finskog

23,4 Hofoss

58,8 Ludersæteren

6,8 Nor i Soler . .

30,1 Roverud

8,4 Grinder i Soler

27,3 Grue Finskog .

7,5 Kirkenær i Soler .

1Nes . .

. 1Vang .

Furnes .

Loten .

• . •

• Romedal .

- . .

Stange .

.

- • • •

N.-Odal .

Vinger . .

- • • •

Eidskog .

• - • • • •

Brandy al .

Grue

3,5

24,1

37,4

5,3

8,1

23,8

45,3

11,3

91,6

8,2

16,6

13,1

22,7

97,8

4,9

33,o

17,o

25,9

10,8

54,8

62,9

14,4

4,7

8,3

20,1

71,0

6,3

13,4

31,1

17,3

5,2

4,8

36,3

27,2

42,1

8,4

31,7

19,

5,

4

10,

4

34, -

18, '

15,

56,


33 Post

filf.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. Worts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder.

(Communes

rurales),

Antal

brev,

(Nombre

de lettres).

Navnaaen .

Arneberg 1) . .

Aasnes Finskog .

Flisa 2)

Gjesaasen

Haslemo .

Linna

Skalbukilen

Braskerudfoss

Gravberget .

Vaaler i Soler

Bergeberget 8)

Grundset

Eleradsbygden

aernes

Tomna • .

VIidtskogen .

3ørskogbygden

3ksna

Jalaasen

3røndalen

[ordet i Trysil

ijernmoen . .

ørdalen .

utnes

ybergsund •

sen, Sondre

lassen i Trysil 4)

rysil

ørberget

stby

asta

eset

sen

tna

jøraaneset

oppang

phus

asten

ai

enviken.•

•llien

ornset .

Grue

Hof . .

Asnes .


..".."'""' • •

Åmot .

Stor-lv sed .al

• •

Soli

Y.-Rendal.

•.

22,3 Lomnessjøen . •

48,9 Sjølisand

9,8 'Storsjøen

90,9 Elvaal . .

32,2 Finstad .

64 Hanestad . .

6,5 Rendalen, Øvre

8,6 Unset . .

21,1 Barkald .

1,7 Bellingmoen

59,4 Einabu • •

6,4 Lille-Elvedalen .

6,0 Atnedalen, Nordre

Foldal

4.444

17,0 Dalholen

4.4444,

31,7 Foldalen

20,6 Foldalsgru.ben

3,1 Grimsbu . .

18,7 Auma

8,6 Brydalen

4,4 Lonaas

3,7 Nytroen . •

8,3 Telneset . .

14,9 Tyldalen . .

7,0 Brennbakken •

Hodalen . .

14,5 Narbuvolden

6,4 Narjordet .

5,5 Os i Østerdalen

75,3 Tolgen . . •

8,1 Tufsingdalen

9,3 Vangsgjelten

28,o Van g-Refta

12,1 Vingelen

21,3 Øversjødalen

12,8 Drevsjo . .

3,1 Etgaaen .

46,3 Engerdalen . . .

13,9 Feemundsenden

22,0 Heggeriset .

53,5 Somaadalen . .

11,6 Inset

8,0 Kvikne

4,7 Kvikn.eskogen *

Y.-Rendal.

. • •

0.-Rendal • .

ITynset

- 4

- •

Tolga •

.444144

Kvikne.

• .

• • - • • • .

. Engerdal

• ,

12,3

7,2

18,4

11,7

0,9

7,0

2'5,0

3,4

6,0

3,5

4,4

103,8

1,3

9,8

21,4

17,i

6,6

13,4

1,4

1,5

4,9

4,1

6,2

2,4

2,o-

1,8

1,4

28,7

31,9

1,6

2,8

1,8

5,2

3,0

9,0

1,8

7,4

3,6

4,2

1,5

7,2

7,4

1,1

1) Det tidligere Hof i Solers poståpneri. 2) Det tidligere Aasnes poståpneri. °) Det

re Østre Elverums poståpneri. 4) Det tidligere Søndre Trysils poståpneri. 5) Det tidligere

vikneskogens poståpneri.,

De med * betegnede poststeder har kun værtvirksomhet en d.,:1 av 4r9t2,- •

5


Post

I 9 I 7.

34

V. De enkelte poststeders avsendte brevm.engde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). ( Suite) .

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prifectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Restvangen * . •

Ulsberg

Yset

Lill ehammer

Gjøvik

Aur dal

Brennhaugen

Dombaas

Dovre

Fokstuen

Hjerkinn

Hoset

Kjøremgreenden

Lesjaverk . . .

Lesje

Lesjeskogen .

Stueflaaten .

Grotlien * .

Nordberget

Skjaak

Bøverdalen

Garmo

Lom

Gjendesheim* .

,Lalm 1)

Tessanden . .

Vaagaamo 2) .

Faukstad . . . . .

Hedalen i Gudbr.dal.

Leirflaten . . .

Otta

Sel

Kvam

Kvikne-Skaabu

Sjoa

Skaabu

Vinstra

Harpefoss .

Hundorp .

Losna

Myre

Kvikne . 18,8

11,1

8,8

Hedemarkens amt 4469,8

Dovre .

Lesja .

- • •

. Skjåk .

Lom.

Vågå .

- • • .

Heidal . .

-

Sel

---- • •

N.-Fron

. .

. S.-Fron .

- • • •

Ringebu .

519,2

380,4

65,6

Ringebu

Hunder

Tretten

Øier

Follebu

Gausdal

Gausdals Hf. San.*

Gausdal, Vestre

Olstad

Svatsum

6,7 Vingrum .

43,4 Faaberg

25,1 Biri ....

10,3 Biristranden

14,5 Redalen •

8,4 Snertingdal • • •

7,4 Snertingdal, Øvre

11,7 Nygard

18,2 Vardal

10,e Bilidt

9,1 Kap .

4,9 Kraby

10,4 Lena

13,0 Skreia

6,5 Toten, Nordre

6,7 Breiskallen .

26,9 Bøverbru

4,1 Raufossen .

25,0 Reinsvolden .

14,8 Eina . . ..

43,3 Einastranden

7,3 Haagaar

10,4 Kolbu

1,6 Bjorgesæter

42,2 Grindvoll

16,2 Harestuen

13,7 Lunner

8,5 Roa . .

11,0 Grua

9,7 Jevnaker

64,9 Jevnaker, Østre

45:2 Bjoneroen • •

44,9 Bleiken

9,8 Brandbu . . .

19,3 Brandbu, Vestre

Ringebu .

Oyer . .

- • • • •

0.-Gausdal

V.-Gausdal

Fåberg . .

Biri . . .

-

Snertingdal

-- • •

Vardal . .

- • • •

0.-Toten .

- • •

V.-Toten .

Eina

•■■■•■■•

• •

Kolbu .

Lunner.

- • • •

Jevnaker .

-

Brandebu.

41,4

16,4

46,8

22,3

45,1

21,2

10,0

15,1

6,6

5,4

6,7

49,5

48,2

9,0

16,7

24,0

8,7

19,5

13,3

56,3

69,7

31,8

70,2

59,0

3,9

21,2

40,2

61,1

28,3

22,6

4,5

2,4

58,1

7,6

29,9

5.9

42,6

22,3

12,5

71,9

5,7

5,

11,

45,

2,

Det tidligere Lalums poståpneri. 2) Det tidligere Vaage poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av året.


35 Post

I 9 I 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des diffe'rents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de „poste,

préfectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Jaren

Brandbu

Roikenviken - • •

Gran Gran

Gran, Vestre

Granvolden

Onsaker . .

Solvsberget .

Bjørnerud .

Enger .

Fald

Fluberg . .

Hov i Land.

Landaasbygden

Odnes

Ringelien .

Skruklien .

Trevand .

Dokka

Nordsinnen

Nordtorpen

Vesttorpen

Østtorpen .

Bagn

Begna

Begndalen .

Breidablik 1)

Etna i Valdres

Garthus

Hedalen i Valdres

Holera

Reinli

Tonsaasen

Bruflat

46,4

33,3

49 5

12 6

6 ,5

4 ,9

7 ,o

3 , 7

4, 8

18 , 0

20 , 8

23 ,4

1 ,6

51 , 6

26 ,3

9,7

4 ,2

53,2

9 ,0

17 , 6

10 ,9

11 ,0

33,6

7,5

8,2

Ron AT.-Slidre .

Slidre, Vestre

Vikhagen - • •

Beito 0.-Slidre .

Bygdin * 2) . .

Fossheims Sæter*

Heggenes • .

Kollstad 3) . . .

Rogne i Valdres

Skammestein .

Vinstervatn *

Volbu

Eidsbugaren* Vang .

G-rindheim 4)

Kvismo . .

Nystua paaFilefj ell *

Skogstad i Valdres .

Tyin*

Tyinholmen*

Oie i Valdres • 1-

Øylo ,

Honefoss

Drammen

Kristians amt

4 6 Vikesund

4 :61 Kongsberg

14,1' nr. 2 . Hole.

7,0 Hole

7,1 Krokkleven .

40,9 Nakkerud . . .

19,4 Steinsfjerdingen

Etnedalen, Nordre

1,8 Tyristrand 5)

Etnedalen, Sondre

3,6 Ask Station Norderhov

Flatodegaarden - • • • • 7,4 Hvals Station • • •

Bjorgo Station N.-Aurdal 3,7 Norderhov . • •

Fagernes

67,0 Rallerud .

Leira Station .

14,6 Sokna

Skrautvaal . .

8,9 Verne

Ulnes

• . • 17,3 Viul *

1Lomen

V.-Slidre

3,0 Hen . . . . . Ådal .

Loken i Valdres .

- • • •

N.-Land

- • • •

Torpa .

- • • • •

5.-Aurdal .

- • • •

Etnedal .

*

19,9 Nes i Aadalen


28,1

17,7

2,6

2,1

6,6

7,6

22,7

15,6

5,6

17,1

1,2

30,7

4,8

13,3

11,6

1,0

8,4

3,7

3,2

2,5

8,5

3754,2

356,2

2233,6

97,8

257,8

40,1

18,0

14,5

17,3

9,3

20,2

17,3

94,2

15,4

2,6

18,3

17,9

2,1

43,3

17,8

1) Breidabliks poståpneri har ikke vært i virksomhet i 1917. 2) Det tidligere Raufjordens

poståpneri. S) Det tidligere Ostre Slidres poståpneri. 4) Det tidligere Vang i Valdres poståpneri.

5) Det tidligere Skjærdalens poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av året.


Po st

1 9 I 7.

- •

36

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prelectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

pretectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Ringen i Aadalen .

Viker i Aadalen . .

Flaa

Gulsvik

Kolsrud . • • •

Stavn i Hallingdal .

Bergheim

Bromm a 1)

Liodden

Nesbyen 2)

Svenkerud

Gol

Hemsedal

Aal

Leveld

Torpe .

Gjeilo

Haugastølen

Hol

Hols Jernb.st. .

Hovet i Hallingdal

• •

Skurdalen

Ustaoset

Baaseim

Eggedal

Eggedal, Nedre .

- • .

Sigdal .

Nerstad i Buskerud

Preegtfoss

Solumsmoen - • • • •

Kroderen Krødsherad

Krodsherred

Orgenviken

Aamot paa Modum

Drolsum • .

Gjei thus

Ramfoss . . .

Simostranden

Snarum

Sysle

Ula Jernbanest

Burud .

Darbu

Haugsund i Eker

Krekling

Skotselven

Ådal .

- • •

Flå .

Nes.

Gol . . . .

Hemsedal

.

Hol - •

••■•••••

Modum•

•••••■

1•••••••

••••••••

• ------ • • • •

. Ovre-Eiker .

•••■••

•■•••■••

7,7

9,4

21,1

11,6

1,9

9,6

2,6

5,6

5,0

48,7

6,7

47,8

22,4

62,6

11,9

21,9

67,3

5,7

18,3

14,7

10,2

3,9

4,0

6,4

10,1

16,8

6,2

11,4

21,6

31,9

22,4

3,0

61,0

8,0

63,7

4,2

11,3

15,4

13,7

5,1

5,9

27,9

78,8

6,6

61,4

Vestfossen . .

Krokstadelven .

Mjøndalen .

Solbergelven

Stenberg

Egge Jernbanest.

Kjelstad

Lier

Reistad

Sjaastad

Sylling

Tronstads Bruk

Utengen

Overskogen

Aaros

Hyggen

Nærsnes

Røken

Slemmestad

Spikkestad

• • •

Aasheim i Buskerud Hurum .

Filtv et

Holmsbu .

••••••••

Rødtangen

•••••■••

Sætre

Tofte i Hurum • - • •

Eftelot

Evju i Sandsvær

Hostvet . .

Komnes

Vittingfoss . . .

Feltpostk. nr. 20 . •

Hedenstad • .

Ljoterud .

Meheien .

Skollenborg .

Flesberg . . . .

Lyngdal i Numedal

Svene

Rollag

Veggli

øen i Numedal .

Brostrud

Opdal i Numedal

Dagalien . .

Ovre-Eiker .

Nedre-Eiker .

Lier .

....••••••

- . .

Røyken

•••■••••

Y.-Sandsvær

•••••••••■

•••••••

- • . .

ø.-Sandsvær

•••••••

- • •

Flesberg .

Rollag .

■•■••••

- .

Opdal .

- . .

Nore . .

41,1

12,0

71,7

15,4

8,0

5,5

14,7

83,5

8,5

12,2

15,9

7,8

5,9

3,3

15,1

9,5

9,8

77,2

26,3

31,3

29,4

19,1

16,6

8,3

33,7

25,1

14,9

12,7

6,2

3,2

44,3

24,s

10,0

2,6

6,0

25,1

5,8

7,8

24,o

11,5

8,5

3,2

3,0

15,6

3,4

1) Det tidligere Bortnes poståpneri. 2) Det tidligere Nes i Hallingdals poståpneri.


37 Post

I 9 I 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prerectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Nore ...

Skjønne .

Tunhovd . . •

Oigardsgroend .

Svelvik

Holmestrand

Horten

Tønsberg

Sandefjord

Larvik

Fredriksværn

Berger i Jarlsberg .

Gulskogen . . .

Skoger

Galleberg. . . . .

Holm i Jarlsberg .

Sande i Jarlsberg .

Eidsfoss . . . . .

Hof i Jarlsberg . .

Kleppan i Jarlsberg

Kopstad ..

Sundbyfoss •

Barkost

Botne i Jarlsberg

Hillestad i Jarlsb.

Hynnaas . . . .

Fossan i Jarlsberg

Grettebygd . .

Rævetal . . .

Svinevold . . .

Undrumsdal . .

Vaale i Jarlsberg

Aasgaardstrand .

A dal

Borre

Nykirke

Skoppum

Fon

Freste

Nore .

Buskeruds amt

Strom m .

Skoger . .

Sande .

- • 8

Hof .

- . .

- • • •

Botne .

- ..

Våle.

Borre .

••■•••■•■•

Ramnes


12,3

11,8

2,8

15,1

5088,3

54,9

267,8

929,2

1103,1

679,0

565,4

84,5

Klop i Jarlsberg . Ramnes .

Ramnes

Vivestad ....

Andebu . . . Andebu .

Kodal . . . . . . ....

Fossiles i Jarlsberg * Stokke . .

Melsomvik .

Stokke

Bark aaker Sem .

Jerso

Sem

Valle

Kjøbmandskjær 1 . Nøtterøy . .

Netter() - •

Tored

Tjømø

17,3 Vasser ..

66,6 Jaaberg . .

15,01Raastad • .

11,8 Halsen, Ostre

4,0 Tjølling

69,5 Viksfjord .

12,6 Helgeroen .

11,9 Kjose .. .

5,0 Nevlunghavn

3,2 Hedrum

6,0 Hvarnes

5,2 Kvelde.

6,0 Steinsholt

14,2 Styrvold

7,7 Svarstad •

6.1

Jarlsberg og Larviks amt

9,2

6,5

3,7 Langesund

13,7 Brevik

64,8 Porsgrund

10,5 Skien

26,0 Ulefoss

21,8 Notodden

12,7 Rjukan

14,0 Kragero

4,2

.41

Tjøme . .

- • • • • •

Sandeherad .

- ... .

Tjølling .

- ...

Brunlanes .

• --- • • •

. Hedrum .

- • • • •

Lardal . .

8,8

16,2

6,8

29,7

1,8

5,8

11,7

71,9

24,9

17,4

35,0

12,7

20,4

49,7

10,8

56,6

18,4

7,7

7,5

27,9

20,8

7,6

8,2

6,3

8,0

8,3

5,3

8,8

11,6

8,6

33,2

4603,5

68,7

162,7

468,4

1446,5

58,5

340,4

276,7

303,5

Det tidligere Vre3ngens poståpneri,

De med * betegnede poststeder liar kun vært i virksomhet en del av året.


Post

I 9 I 7.

38

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). ('Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préteetures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfeetures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(No mb re

de lettres).

Bostrak

Drangedal

Grova

Toke ..

Tørdal ..

Vefald ..

Gjerde * .

Kjølebrond

Sannikedal

Fossuni fjorden

Helle

Jomfruland .

Levangsheien

Skaato

Aaby

Breisand

Herre

Rorholt .

Surtebogen . . .

Ødegaardens Verk .

Aaklungen .

Bergsbygden

Bjørkedalen .

Eidanger . . . .

Heistads Jernb.st.

Langangen

Nystrand .

Skjelsvik.

Siljan .

Borgestad

Bole

Mofossen .

Bolvik

Kilebygden

Mælum

Skotfoss .

Helgen . . . . .

Sandnesgrænd * .

Valebø

Vrangefoss

Flaabygd .

Hogga

Lunde i Telemarken

Strengen . . . . .

Drangedal .

- • • • •

Sannidal .

• - . • •

Skåtøy

. .

Bamble

,

Eidanger .

. .

- . .

Siljan . .

Gjerpen .

- ...

Lunde .

6,0

29,9

8,8

18,5

8,3

10,9

2,4

2,4

12,2

1,0

7,9

2,3

0,3

4,0

25,5

1,2

10,3

3,4

3,0

23,5

8,7

1,5

4,0

7,4

6,8

11,1

17,2

1,5

15,7

20,6

12,6

2,3

3,1

4,5

8,9

43,5

8,6

0,4

3,4

3,3

4,1

1,4

30,2

6,2

Svenseid * . . .

Bø i Telemarken

Bø, Øvre ..

Oterholt ... .. • • •

Aarnes i Telemarken Sauherad

Akkerhaugen . .

Dalsgroanden .

Farvolden .

Fiskodde . .

Ovary .. .

Hjuksebø .

Horte * . - .

Kulhuset . . - .

Nautesund - • • • •

Aarlifoss Heddal . .

Hitterdal .

Lilleherred

Ørvella

Kalhovde * . . . . Tinn .

Miland i Telemarken -

Tinn i Telemarken 2)

Tinns Østbygd . . .

Vemork .... .

Vestf,jorddalen . .

Øverlands Station .

Hovin i Telemarken

Bolkesjø . . .

Busnesgreenden

Gransherred

Tinnoset

Hjartdal

Loner .

Sauland

Tuddal -

Aamotsdal Seljord .

Flatdal

Meaas

Seljord

Seljord, Ytre

Bergestaa .

Brunkeberg . .

Fjaagesund . .

Kilen • .

Kviteseid

. 'Lunde . 2,7

. 1 Bo . . 43,9

. . 7,7

• 8,2

10,4

22,5

4,1

7,9

4,2

36,0

16,0

2,5

13,6

3,7

7,2

9,2

9,3

7,9

3,2

12,o

56,7

15,4

6,9

9,9

2,3

Hovin . . . 14,2

Gransherad . 1,9

- . 3,8

10,8

6,7

Hjartdal . 7,5

- . 3,9

28,7

5,3

2,1

8,4

3,5

21,4

- ..... 4,6

. Kviteseid . . 1,5

14,9

4,2

1,3

49,3

1) Det tidligere Slemdals poståpneri. 2) Det tidligere Tinns poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av året.


39

191 1

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des di fférents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfectures)

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

delettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfeetures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Spjotsod .

Vraadal .

Vraaliosen

Fjone

Haugsjaasund . .

Kjønnefoss . •

Nissedal . . .

Nissedal, Nordre

Tveitsund . .

Fyresdal

Heglandsmenden

Kilegrænd . .

Veum

Aamdals V erk .

Bandakslid . . .

Kolkjon * . . . .

Dalen i Telemarken 1)

Hoidalsmo .

Laardal . . .

Laardal, Øvre

Ravnegjuv .

Edland

Grungedal

Nesland .

Vinje ..

Vinje, Ytre

Rauland

Oifjeld

asor

vedestrand

rendal .

rimstad

illesand

bergsmoen

egaarsheien

.tane

jerstad 2)

undebru 3)

Kviteseid .

- ....

Nissedal

- • • •

Fyresdal

- . . •

Låtdal . .

- ..

Vinje

Rauland


Bratsbergs amt

Vegårshei

- • . • •

Gjerstad

2,4 Braatene i Nedenes

16,1 Gjærnes i Nedenes

Søndeled .

Staubø

Askeroen

Boroen .

Dybvaag

Geving

Lyngør

Narestø

Sagesund ...

Sandøen, Vestre

Laget

Nes Jernverk .

Strengereid . .

Topdal, Lille *

1,9

6,0

4,5

16,9

6,1

3,1

17,7

22,9

7,7

1,4

7,5

8,2

8,1

1,3

47,1

7,6

18,5

4,5

3 ,0

4 ,4

1 , 7

5 , 8

9 , 5

17

11 2

4.6

Gjøvdal

Aamli

Dølemo

Flaten

Nelaug . . . .

Sandaa i Nedenes

Seljaas i Nedenes

Simonstad

Vallekilen .

Oi i Nedenes .

Mykland

Risdal i Nedenes

Herefoss

Herefoss, Søndre

Søndeled . .

."""."'. 0 0 0

Flosta .

Dyvåg

• •

Holt .

- ...

Tovdal.

Gjøvdal

Å_mli

- • •

Mykland .

- • • • •

Herefoss .

- • •

4318

Blakstad Station . Froland •

13eilefossbro .

213 ,0 Boilestad ..

178 ,0 Froland

793,5 Mjaavatn . - • • • •

203,7 Eydehavn . 0.-Moland

145,8 Salterød ..... - • •

Kongshavn i Nedenes Tromoy

6,5 Merdø .... . •

12,6 Hisø i Nedenes His . .

8,8 Loddesol Øyestad .

26,8 Rise St. i Nedenes - . .

6,4 Rykene ...

2,7

1,0

13,7

36,3

7,9

16,4

7,9

9,8

18,9

7,0

15,2

13,5

4,4

11,1

5,3

1,6

9,4

24,6

4,7

4,1

2,8

2.4

1,5

6,5

2,9

4,1

6,0

1,0

4,3

3,0

21,5

3,1

3 ,2

11,4

6,6

32,3

11,1

13,8

1,4

33,7

3,6

7,7

7,1

1) Det tidligere Lasteins poståpneri. 2) Det: tidligere Ovre Gierstads poståpneri. 8) Det

idligere Gjerstads poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av amt.


Post

I 9 I 7.

40

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

pr (lectures).

Herreder

( Communes

rurales).

Antal

brev

(Nom bre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Xombre

de lettres).

Fevik Fjære

Hesnesoen i Nedenes -

Liens Station

Spedalen .. - . •

Hombornes . . Eide.

Homborsund -- • • . •

Brekkesto

V.-Moland

Aakeroen Høvåg

Dalene i Nedenes

Hellesund, Gamle . -

Hovaag ...

Skottevik

Ulvosund .. . - . .

Birkeland . . Birkenes

DraDgsholt . . - .

Flaksvand . . . . - .

Tveite i Birkenes

Engesland . . . • Vegusdal

Heimdalsbygden

Vegusdal

Birketv eit • Iveland

Vatnestrom - ..

Hornnes Hornnes

Moisund - ..

Evje Evje .

Feltpostkontor nr. 17 -

Aaraksbø Bygland

Bygland

Byglandsfjord

Granheim .

Grænna

Landeskogen

Lan gerak

Lauvdal i Spetersd.

Ose i Sætersdalen -

By kle Bykle

Bykleheien . - • .

Oveinang . , Valle

Valle . . --

Helle i Sætersdalen Hyllestad


Rysstad ..... - • •

Nedenes amt

22,2 Kristiansand S. .

2,7 Mandal .

Farsund

4,4 Flekkefjord

5,7

6,3 Aalefjær

5,1 Tveit .....

4,6 Feltpostk. nr. 8 .

2,0 Flekkerø, Ytre .

1,8 Mosby ...

9,3 Grovene

1,2 Vennesla

3 •6 øvrebo

3 2,2 Hægeland . . •

6,1 Ivelands Jernb.st.

10,0 Nomeland .

1,7 Røiknes ..

3,5 Aalo

4,4 Hallandvik .

1,8 Hollen i Sogne

5,5 Ny-Hellesund

8,5 Sogne

16,1 Brennaasen

9,3 Skjernøen

52,11

30,3 Tregde

6,5 Holme

12,6 Laudal

l7,2 Oislebø

2,4 Finsland

5,2 Byremo

26,6 Kollungtveit .

5,9 Foss i Bjelland

1,4 Hessaa ..

5,9 Koland

4,6 Aaseral

1,8 Fossdal

1,3 Lognavatn

13,4 Konsmo

2,1 Valand .

5,2 Spilling

2367,1

Vigmostad

Bu holen

Lindesnes

Tveit .

. - • • •

• Oddernes .

Vennesla .

- • • •

Øvrebo . .

Hægeland

- • • . •

• .

.


• •

Søgne .

. - .

Greipstad .

Halse og

Harkmark

Holum . .

Laudal . .

Oyslebo .

Finsland .

Grindheim

- • • •

Bjelland

Aseral . .

Konsmo .

• • - • • • • •

Vigmostad .

• - • • • • •

S.-Audnedal

1749

279 , 4

124 , 4

251 , 3

3 , 3

7 , 1

86 2

5

20 , 4

8 , 7

43 , 4

6 , 6

9,3

8,5

7,2

4,5

2,7

2,2

12,1

2,2

47,5

19,5

2,6

3 , 8

13 , 6

17 , 1

12,7

6 , 1

12 , 5

6,s

11 ,8

9,3

2 , 4

8. 8

2 , 8

3,4

10,0

3,0

2,9

6,1

7,4

9,1


41 PoSt

I 9 I 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des diffe'rents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Ant al

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Svino

S.-Audnedal

Sør-Audnedal. • - . • • •

Spangereid . . . Spangereid

Abelnes i Lister • Lista

Borhaug

Vanse . - • • •

Briseid Herad . .

Spind Spind . .

Austad • Austad . .

Agnefest Lyngdal .

Korshavn .

Lyngdal .

- ..

Kvaas

Kvaas .

Eiken Eiken . . .

Hægebostad Hægebostad .

Tingvatn .. - • • • •

Fjotland . . Fjotland .

Kvinlog 2) .

Netlandsneset

Fede

Kvinesdal

Oiestranden

A.aen-Sire

Kirkehava

Rasvaag .

Flikke -

Haughom

Sirnes

Gyland . . . .

Dorge i Siredal *

'iredal, Øvre .

onstad . . .

'gersund

andnes .

tavanger

opervik .

augesund

Feda

ogndal i Dalene

auge i Dalene .

øssinghavn . .

Liknes .

- . •

Hidra .

Nes

Bakke .

• Gyland. . .

. Ovre Siredal

- .....

Tonstad .

Lister og Mandals amt

Sokndal

9,2

47,3

10,3

1,3

18,4

41,8

7,5

7,4

5,0

5,2

7,7

25,7

2,2

3,3

3,6

5,2

4,3

3,7

20,8

14,9

34,5

3,4

15,4

5,4

8,4

2,7

3,9

24,8

7;7

5,8

4,8

14,6

3229,1

193,5

220,9

2562,2

118,9

1403,3

12,5

16,1

4,8

Rekefjord .

Hovsherred •

Moi . .

Heskestad

Ueland .

Bjerkreim

Vikesaa .

Ørsdalen .

Helleland

Klungland

Ekero, Nordre . •

Helvik

Bru paa Jæderen

Ogne • . . • •

Sirevaag, Store

Nærbo

Varhaug

Vigrestad ...

Klepp Station

Kleppe

Vold paa Jeederen

Hognestad . . .

Kverneland . . .

Time paa Jæderen 3)

Undheim .

Gjesdal

Kydland .

Oltedal

Figgen

Ganddalen 4) . .

Feltpostkontor nr. 7

Haaland . . . .

Malle paa Jæderen

Rott • • • • •

Tananger . . . .

Tjelte paa Jeaderen

A amen, Ostre

Dale Asyl . .

Forus

Hillevaag •

Hinna . . . .

Hommorsaak .

Randeberg paa

Jæderen

Sokndal .

Lund . .

Heskestad

--- • • • •

Bjerkreim

- ..

- • • • .

Helleland

- • • • •

Eigersund

Ogna

• - • • •

Nærbø .

Varhaug

-- • •

Klepp

Time

- .

- ....

G jestal . .

- .....

Høyland . .

- .....

Håland . .

- ..

- . • • •

Hetland . •

Det tidligere Undals poståpneri. 2) Det tidligere Hammerheims poståpneri.

Bre Time poståpneri. 4) Det tidligere Hoilsncl paa Joaderens poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av året.

3)

13,4

3,1

39,6

10,1

7,5

11,7

5,2

1,0

26,7

3,8

2,7

4,0

11,3

12,4

4,6

32,8

14,8

11,0

15,4

22,9

5,2

5,5

7,7

80,7

7,1

51,3

2,2

5,6

8,7

10,0

11,7

26,8

15,s

0,6

8,0

0,8

5,1

2,4

20,1

11,3

3,6

4,3

Det tidli-


Post

I 9 I 7.

42

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(No mbre

de lettres).

Tastad

Bersagel

Hole i Ryfylke

Ims

Oltesvik

Dirdal

Eidene i Lysefjorden

Fossan i Ryfylke

Floirlien

Frafjord

Helle i Hogsfj ord

Lysebotn . . .

.Meling i Ryfylke

Sangesand i flyfylke

Barkve *

Bj orhei sbygden

Fiskaaen ...

Idse i Ryfylke

Jørpeland .

Kjolevik .

Solbakken

Tau .

Finne

Fogn ..

Reilstad .

Steinnesvaagen . .

Sorvaag i Ryfylke •

Talgo

Hodne

Serbe .

Vikevaag 1) . .

Aameen, Vestre .

Bru

Kvitingso

Leiesundet

Mostero ...

Utstein Kloster .

Finvik i Ryfylke

Ilsvaag

Imsland ..

Mo i Ryfylke .

Ronnevik . .

Sandeid .

Vikedal ...

Vormestrand .

Hetland

Hole . . .

Hole . . .

Forsand .

Strand . .

. .

Finney .

Rennesoy .

...

Mosterøy .

. .

- • • • •

Vikedal .

4,8 Espevik

1,3 Hinderaavaag .

6,4 Nerstrand . .

1,7 Toftøy . ...

2,9 Vassendviken .

3,3 Aubøsund . . .

1,8 Eidssand i Ryfylke

2,4 Helgosund . . .

9,9 Hille i Ryfyllie

1,5 Jørstadvaag . . .

10,1 Sjernero ....

1,0 Byre i Ryfylke . .

2,2 Fister .....

1,51 Kaadavaagen .

0,2 Skartveit . . . .

2,6i Aardal i Ryfylke

,2 Nese i Ryfylke .

1,3 Sør-Skaar* . .

19,4 Hjelmeland . .

0,9 Josenfjorden . .

3,2 Skaar i Ryfylke .

10,0 Skiftun ....

8,4 Totlandsviken .

0,7 Ølesund .

2,5 Erfjord

4,8 Erøen . . . .

0,5 Foldoen i Ryfylke

2,0 Fureneset . .

1,9 Hebnes i Ryfylke

1,7 Jelsa

8,9 Marvik

0,5 Tveite i Ryfylke

0,7 Vatlandsvaag .

12,9 Sand . . . .

1,5 Vanvik i Ryfylke

2,6 Hellandsbygden .

1,0 Saude i Ryfylke .

1,6 Saudesjøen

1,3 Braatveit

7,6 Kvildal ..

3,0 Nesflaten

1,2 Roaldkvam

7,4 Suldal

10,3 Vashus .

1,4 Aakrehavn

Nedstrand .

- • •

Sjernaroy

- . .

Fister .

- • • • •

Aardal . .

- • • • • •

Hjelmeland .

Sand . •

• - • • •

Sauda .

- ...

Suldal .

-7

Akra

1) Det tidligere Rennese poståpneri.

De med betegnede poststpder har kun won't i virksomhet en del av året.

4,8

4,5

12,9

0,6

1,2

9 ,2

1,2

1,2

1,7

0,5

5,9

0,2

2,9

1,8

2,2

5,1

1,8

0,3

13,5

3,6

1,2

21

2 , 4

2 ,2

2 ,3

2 , 1

1 ,0

2 ,i

0,8

12 , 3

3

1

3

29,

3,

13,

36

7

1

1

3

1

6

1

13


43 Post

I 9 I 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des di &ads bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(J.Vombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Sævelandsvik

V eavaagen .

Kvilhaug

Sandve .

Skudenes

Stol

Avaldsnes .

Førdesfjorden

Haavik . .

Kvalevaag .

Roksund . .

Visnes paa Karmøen

Vormedal . . .

- • • • • •

Fæøen Torvastad .

Nordbo paa Karmøen

Utsire . ..

. .

Røvær Skåre .

Førland . . . . Tysvær.

Hervik i Ryfylke

Kaarsto ...

Tysvær . .

Bokn, Østre Bokn

Føresvik

Søndeland ...

Aarek

Skjold .

Auklandsvik

Dagsland* .

Grindefjord . . .

Haraldseidvaagen

Skjold

Skjoldestrømmen

Vaarenes9t . - ..

Vats, Nedre Vats .

Vats, Ovre - . .

Vestvold

Stord .

Voss

Odda

Åkra .

- • • •

Skudenes .

Avaldsnes .

Stavangers amt

Bergen

6,1 Mundheim . Varaldsoy

9,4 Varaldsøen .

2,8 Øierhavn * . . .

4,6 Fosse i Hardanger . Strandebarm.

61,3 Kysnesstranden . .

2,3 Omastranden . . .

13,6 Røirvik i Hardanger

4,3 Strandebarm . -- • • • •

0,9 Dimmelsvik . . Kvinnherad •

1,2 Hatlestranden .

2,6 Herøsundet . .

6,3 Husnes . . .

4,2 Mauranger •

7,2 Rosendal . . . . .

2,8 Sande i Søndhordl.

7,1 Uskedalen . . . .

6,7 Vikene i Søndhordl.

3,4 Ænes .

2,9 Ølve

3,7 A.akre Skanevik e e

8,7 Aakrebotnen . .

1,0 Hoilandsbygden .

5,2 Kyrping

1,6 Markhus . . . .

3,2 Matre i Sondhordl.

1,5 Sandvold i Søndhordl.

0,6 Skaanevik . . . .

2,7 Skaanevikstranden .

4,9 Søllesvik

13,1 Utaaker

3,3 Etne . ... Etne .

6,9 Skjærsviken . . • • -- • .

5,3 Fjelberg . . Fjelberg .

2,8 lialsnøv Kloster .

1,2 Sæbøvitk . .

Toftevaag

5700 ,7

Valen i Sondhordl. . .

Hangsgjerdet . . Olen .

Indbjoe

79,7 Utbjoe

207 ,5 Olen . .

165,1 Olensvaag . . . - • . • •

Aarvik i Søndhordl. Vikebygd . .

7583,5 Førde i Søndhordl.

Haavarsholm . . .

13,1

9,3

1,4

9,3

4,6

6,7

4,0

22,1

13,4

8,1

7,6

3,4

8,3

42,1

24,3

9,9

5,2

6,3

7,1

5,0

2,7

5,3

4,7

4,0

4,2

4,5

27,1

3,5

3,8

3,5

36,1

4,1

10,6

12,3

8,5

3,7

14,0

2,8

5, 1

4,2

18,3

4,6

3,1

17,1

1,1

De med * betegnede poststeder har kun wart i virksomhet en del av året.


Pest

I 9 I 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter Herreder

(Bureaux de poste, (Communes

prétectures). rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Trovaag Vikebygd . 2,1

Vikebygd ___ 8,1

Eltrevaag . . Sveio 5,8

Molstrevaagnes - 6,4

Smørsund 1) . . • -- 2,6

Sveio . 4,4

Tjernagel - • • • • 6,6

Valevaag Valestrand . 16,9

Finnaas Nioster 9,4

Follemon - 4,6

Mosterhavn . 14,7

Bremnes Bremnes . 13,6

fisken ..._. 4,0

Lekling 4,2

Meling 8,0

Ma3landsvaagen - 5,3

Rubbestadneset • -- 8,4

Øklandsvaagen • -- • 5,1

Bomme! Bømlo 1 1,7

Espevær • . • - • • 12,6

Lillebo Gruber . Stord . 20,9

Mehammer . . • - • 1,6

Nordhuglen . . • . .__ . 2,3

Sagvaag i Søndhordland

9,8

Seminariet i Sønd- I

hordland . • •. 20,6

Bekkervik • . Fitjar . 8,1

Brandesund . 11,1

Engesund • 2,0

Fitjar 13,2

Fferosundet . - 1,3

Hatlevik . . __ 2,0

Koloholmen . • • • -• 3,9

Vinnesvaag, Vestre . - • 4,3

Flateraaker . . . Tysnes . 3,1

Godøsund .__ 1,7

Klinkholmen - 1,3

Lundegrænd . _.... 4,9

Neshavn .._ 1,6

Nymark - 7,8

Onarheim - 10,1

Opdalseidet . 10,5

Reksteren . ........ 6,1

Tysnes __. 12,1

Eikelandsosen .

Fuse

Kalven

Samnøen

Skjorsand

Haalandsdalen

Haalandsdalen, Øvre

Ballesheim . . • •

Strandvik

Sundvor

Sævereid

Vinnesleiren . .

Feltpostkontor nr. 5

Hagaviken

Heglandsdalen

Lepsøen

Lysekloster •

Nordstrenen

Os

Softeland

Aadland

Frolandsdal

Gaupholm • •

Haga i Samnanger

Solbjør

Tysse i Samnanger •

Blomsterdalen • •

Fjesanger

Flesland

Heldals Station

Hjellestad

Hop

Kalandseidet . .

Mindet i Nordhordl

Nesttun

Stend

Bakholmen

Bakkesund

Hufteren

Krosshavn i Nordhl

Møgster

Rabben

Stolmen .

Toranger .

Bjelkerøen .

Fusa.

- • • •

Hålandsdal

- • •

Strandvik

■•■•••

- •

Os .

■■••■■•■•

a_

Samnanger .

Fana

••••■

•■■■••■■

Austevoll

••■■■■■

1■•■•■•■••

•■•■•■•11

-- • •

Sund .

8,4

6,2

2,7

3,8

2,2

7,5

2,7

4,5

7,7

2,9

4,8

5,0

36,4

12,6

4,6

12,4

9,4

0,9

63,5

22,2

5,0

3,3

3,2

2,5

2,4

15,o

5,3

72,0

8,2

1,9

6,8

46,6

5,6

135,3

83,4

42,0

1,2

6,5

7,7

1,9

1,9

2,6

9,1

4,5

1,1

Det tidligere Sondre Sveio poståpneri.


M1

45 Post

I 9 I 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Hombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Glesvær . .

liaakensund .

Klokkerviken

Skogsvaag .

Steinsland .

Televaagen .

Tynn evi k

Aagotnes

_Algro en

Bjøreen i Nordhordl.

Bratholmen . . .

Fjeld

Gjeitanger .

Kaartveit

Knarreviken * • •

Movik paa Sotra *

Solsvik paa Sotra i)

Storesund

Alvoen . . .

Ask i Nordhordland

Feltpostkontor nr. 22

Florevaag . . . • •

Folleso i Nordhorn

Hanotangen . . .

Haugl andsb ellen .

Hetlevik, Nordre .

Kleppestø

Skaalevikneset .

Strudshavn

Tveitevaag

Krohnstad

Espeland .

Garnes

Haukeland .

Haus i Nordhordland

Indre-Arne . .

Lonevaag . . .

Skyggestranden . .

Trengereid . . . •

Vatle i Nordhordl. .

Ytre-Arne . .

Bruvik . . . . .

Dale i Bruvik. .

Eidslandet . . .

Sund

Fjell

- • •

Askoy .

•-

-0 • • •

Arstad .

Haus . .

Bruvik


4,6

9,1

13,3

1,4

3,1

2,5

3,3

1,6

0,7

2,1

3,1

9,1

0,6

1,6

4,6

0,4

5,3

2,8

5,6

7,4

27,3

2,9

2,6

2,1

2,9

3,0

2,5

1,3

4,1

1,4

37,3

8,0

7,9

10,4

13,3

8,1

6,9

4,5

10,2

2,2

35,1

9,8

34,7

4,9

Skaftaa

Stamn es .

Stanghelle

Eflvsnesoy

Vaksdal .

Bjørsvik .

Bysheim *

Eknesvaag

Fotlandsvaag

Hosanger . .

Ostereidet .

Romerheim .

Storholmen .

Tyssebotnen

Eksingedalen

Modalen

Nottveit . .

Eikangervaag

Hamreplass 2)

FIjelmaas

Hjelvikvaag . . .

Horvik i Nordhordl

Isdal i Nordhordland

Leknestangen . .

Sal hus

Valestrandsfossen

Eidsvaag i Nordhordl.

Hylkje

Mjelkeraaen .

Alenfit

Alversund

Floksand

Frekhaug

Fureskjegget * .

Hanevik i Nordhordl.

Holmeknappen .

Lillebergen .

Seim. . .

Aadlandsvik

Blom vaagen .

lleggholmen

Herbo

Herle vær

Kjærgaarden

Bruvik .

• • •

Hosanger:


- • •

Modalen .

Hamre.

. •

A.sane .

- • • • •

Alversund .

r •

- • •

Herdla .

1,7

8,0

3,2

6,1

28,1

2,5

1,6

5,5

14,6

8,3

4,6

4,1

14,7

4,3

2,4

7,1

2,4

5,1

5,7

6,2

2,9

4,4

1,7

2,9

17,9

13,1

7,0

3,3

1,2

2,3

12,5

3,3

11,8

1,0

1,5

1,9

34,8

6,o

2,0

3,0

4,8

28 6

2,5

2,4

1) Det tidligere Sotra poståpneri. Det tidligere Hammers poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av året.


Post

I 9 I 7.

46

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des di fférents bureaux de poste). (Suite) .

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prétectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfeetures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(No mbre

de lettres).

Landsvik . . Herdla .

Rossland

Skjeljanger

Tjelsto

Toft i Nordhordland - .

Hellesoen . . . Hjelme

Hennoen .

Nautnes .

Sæle * . . .

Askeland . . Manger

Bogehavn * .

Bøvaagen .

Manger . ••■•••

Nordangervaagen

Syltevaag . . .

Sæbøvaagen . .

Toske iNordhordland

Uthelle

Askelandsvaag . Lindas

Austfjordgrænden . -

Hundven

Kvalvaaggrænden *

Lindaas

Lygren

Mongstad

Myking

Rødland

Sletten

Sæveraasvaag • • •

Tof ting

Tveitegrænd

Vaagseidet . • • . - • • •

Aaraas i Nordhordl. Austrheim .

Austrheim .

Fedje

Fonnes

Kjelstrommen

Njøten

Rebnor

Rongevær . • • • • •

Anvikgrænden IVIasfjorden .

Haugsdal

Hogsvær

Hope i N ordhordland -

2,5 Hosteland

3,2 Kvinge

1,8 Masfjorden

3,6 Matredal .

2,6 Risnes

5,3 Solheim . .

3,0 Træsdalsvik *

8,3 Haare .

2,6 Lono

5,3 Roldal .

0,9 Digranes

7,4 Skare

17,6 Tyssedal

3,9 Aga

6,0 Borve

3,1 Espe ..

2,2 Lofthus

2,1 Naa

5,8 Alsaaker

0,5 Djønne .

2,6 Grimo

0,2 Ptingøie

14,7 Ulne

1,8 Vines

4,3 Eidfjord .

3,9 Eidfjord, Ovre

2,8 Simadalen . .

3,5 Vøringsfoss . • •

0 55 Bagnestranden * . Ulvik .

2,6 Finse

1,5 Hallingskeid

6,8 Upset

4,2 Ulvik

6,8 Vallevik .

12,4 Øidvenstaa

3,0 Folkedal .

1,5 Granvin .

2,0 Øvregranvin

1,6 Aalvik, Ytre . .

3,6 Feltpostktr. nr. 19

3,7 Norheimsund . .

2,1 Porsmyr . .

1,5 Steinsto .

1,1 Øistese


1

Masfjorden .

• •

. Røldal .

Odda

Ullensvang .

- • • • •

Kinsarvik .

•■••••••••

- • • .

. . Eidfjord .

Granvin •

Kvam .

- .

2,7

1,6

2,8

3,4

6,2

3,3

0,7

3,8

2,3

5,9

1,2

2,6

92,3

4,1

8,9

6,5

31,1

11,7

3,3

6,0

14,6

9,3

20,7

6,1

11,1

11,0

1,6

1,0

0,4

41,9

6,0

2,5

41,4

2,9

12,4

2,5

12,8

6,4

3,8

89,6

36.9

2,8

6,0

29,5

1) Det tidligere Fossli Hotels poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av året.


47 Post

I 9 I 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures)

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

d elettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Herand Jondal

Jondal

Saalesnes i Hardanger

Torsnes i Hard. 1)

Torvikbygden

Bolstadøren Evanger .

Brekkhus

Evanger

Bulken

Voss

Feltpostk, nr. 6

Kyte

Lassehaugen •

Mjølfjell .

Møn shaugen

Palmefossen • • •

Reppen


Ygre . .

Øvsth -us

Igdetveit

ossestrand .

Opheim

Stalheim

Vossestranden

Lærdal

Førde .

Flom

Moldon

Nordfjordeidet

Sondre Bergenhus amt

Jostedalen . . . 1Jostedal .

Myklemyr . -

Alsmo

Luster .

Gaupnefjord . .

Hoiheimsviken

Kroken . .

Leni i Sogn . .

Luster . . . .

Luster Sanatorium .

Skjolden .

Turtegro *

Hafslo

Marifjæren

11,0

15,1

4,0

6,8

7,5

16,1

2,2

15,2

25,2

44 ,0

1.7

2 ,s

4 , 7

6

2 ,8

2 , 9

6 , 7

3 , 8

0 ,6

5 , 9

10 ,4

11.9

34741

51 , 5

60

128 ,9

100 , 5

61,6

5,5

3,3

0,7

6,1

9,8

8,2

3,1

14,6

18,5

23,4

2,1

9,1

14,0

Solvorn

Urnes i Sogn .

Veitestrand . . . .

Aardal i Sogn . . .

Aardal i Sogn, Øvre

Natviken i Sogn .

Ofredal

Ljøsne

Hegg

Maristuen

Steinklepp

V indhellen

Fardal

Kaupanger

Slinde

Sogndal i Sogn .

Aurland .

Flaam

Gudvangen

Myrdalen .

Styve

Undredal

Feios . .

Fresvik

Frønningen .

Hermansverk

Leikanger .

Balestrand .

Eitorn

Fjærland . . .

Fjærland, Ytre .

Sværefjorden

Ulvestad

Vangsnes .

Arnefjord . .

Fram fjord en

Kvamsø, Indre

Kvamsø, Ytre .

Laanefjorden .

Sylvarnes . .

Vik i Sogn .

Bjordal . . . . .

Feltpostkontor nr. 18

Instevik .

Hafslo .

. .

Årdal .

-

- • •

Lærdal .

Borgund

. •

Sogndal

- • • •

Aurland .

. .

Leikanger. .

• • • •

Balestrand .

Vik .

■•••■■■■■


Kyrkjebø11,0

1,7

1,5

9,0

9,0

3,6

2,2

6,6

4,2

7,0

3,7

3,6

4,4

6,9

3,7

44,0 ,

16,2:

12,8;

6,4

19,7

2,0

4,9

9,0

6,4

3,4

57,0

21,3

26,2

3,0

8,2

1,3

2,8

2,9

4,8

4,3

4,4

6,1

8,9

1,3

1,9

32,8

4,3

59,2

1,6

1) Det tidligere Torsnes poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av Aret.


Post

I 9 I 7.

48

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite) .

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Kirkebo

Maaren , . • . •

Nordeidstrand i Sogn

Ortnevik .

Soreide

Vadheim

Lavik .

Lavikdal

Torvund

Tredal

Vikum

Baalen

Brekke

Oppedal i Sogn

Aanneland

Bartnesoen

Dalsoren

Dingen

Eivindvik

Fivelsdal

Gulafjord

Guloen

Halsvik

Mjomen

Nordgul en

Nyhammer i Sogn.

Sandebygden

Skjerjehavn

Sygnefest

Østgulen .

Buskoen

Harbakke .

Hersvikbygden

Husoen i Sogn

Kolgrov

Krakhellen

Naara

Tangenes i Sogn

Hyllestad . . .

Lervik i Sogn .

Lifjorden . . .

Storakersund .

Sorebovaag . .

Askvold .

Atloen

Kyrkjebo .

- .

• •

Lavik .

Brekke

Gulen .

Sulen

- • • •

Hyllestad .

- • • •

Ask voll .

1) Det tidligere Kinnesunds poståpneri.

12,5

1,4

4.4

3,4

2,3

14,6

10,8

1,1

1,8

4,2

1,5

2,2

8,9

2,3

1,0

7,4

5,1

2,3

12,6

2,3

1,9

2,4

1,1

3,5

3,3

2,1

1,7

8,7

3,6

2,8

4,7

8,4

7,2

5,3

4,4

3,4

7,8

3,4

10,9

11,2

4,2

3,3

5,6

20,9

3,4

Bulandet . .

Grytore

Korssund .

Kumle

Stangfjorden

Stavenes . .

Værlandet

Yndestad ..

. . .

Dale i Sondfjord .

Flekke i Sondfjord

Gjolanger . .

Guddal

Holmedal .

Leitet -

Standnes i Sondfjord

Strømsnes i Sondfjord -

Sunde i Dalsfjorden

Aksvoll .

Fjaler .

- .

Bygstad Gaular

Sande i Sendfjord -

Viksdalen . . - . .

A alhus Jolster .

Aardal i Slandfjord

Dversdalen . . .

Eikaas . . .

Helgheim . . .

Myklebost i Jølster

Sandal i Søndfjord

Vassenden i Jølster

Veiteberg - • .

Helle i Sondfjord Førde . .

Holsen --- • • .

Naustdal i Son.dfjord Naustdal .

Ervik - • • .

Flokenes Vevring .

Kvammen i Send. - •

Vevring . .

Bareksten . Kinn

Batalden . . .

Eikefjord . . .

Holmesund . .

Hovdevaag . . -

Hoidalsfjorden . .

Livresund . .

Norddalsfjorden . .

Rognaldsvaag .

6,o

11,2

5,4

5,8

13,7

8,3

6,4

5,5

22,9

7,4

7,6

4,1

20,3

3,5

2,7

1,6

1,5

12,8

15,9

6,4

16,4

13,3

1,8

3,5

6,2

1,7

3,0

4,7

3,7

1,8

4,4

23,3

3,3

4,0

7,6

4,9

2,9

2,9

9,9

3,5

1,6

2,9

1,1

2,8

9,6


49

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

' .

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

dc lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres),

Skorpen i Sondfjord

Stavang i Kinn . .

Svanobugtan . .

Svortevikholmen .

Tansoen . .

Botnene .

Bremanger . .

Bremangerpollen

Kjelkenes . . .

Aarsheim . .

Barmsund .

Drage

Flatraket i Nordfjord

Selje

Statlandet . . .

Statlandet, Ytre .

Vaagsvaagen

Raudeberg .

Aalfoten . .

Almenningen

Berle

Bryggen .

Daviken . . . .

flaus i Nordfjord

FIennostranden

Isene

Kjollsdalen

Rugsund . . . .

Skatestrommen .

Naustdal i Nordfjord

Nor i Nordfjord

Staarheim . .

Heggebygden .

Holmøiene . .

Hornindal . . .

Hornindal, Indre .

Heimsæten . . .

Henneby-gden .

Hestenesøren .

Hyen

Lote

Rygg

Rysfjaaren . . .

Sandene i Nordfjord

Bjørkelo . .

Breim . . .

Vaatedalen .

7

Kinn .

Bremanvr .

• • 1- . •

. . iSelje .

e •

Vågsøy .

N.- Vågsøy .

Davik . .

Eid

-- • • • •

Hornindal .

Gloppen .

Breim

1,2

4,2

11,7

6,1

3,4

2,7

Blaksæter

Faleidet .

Hopland . .

Indviken . . .

Olden i Nordfjord

Olden, Øvre . . .

Oldenvatn .

23,1

10,8 Tistbammer .

1 3,4 Utviken . . • .

2,6 Flo i Nordfjord

4,5 Hjelledalen . .

6,1 Lodalen . . .

1,3 Loen i Nordfjord

18,9 Markerne . .

10,2 Mindresunde

6,810pstryn

8,4 Stryn

11,8

3,4

5,3 Volden. .

2,6 Aalesund

12,1 Molde

12,4 Kristiansund N

2,3

1,0 Aaheim i Søndmor

3,1 Eidsaa

6,5 Fiskaabygden .

4,3 Slagnes

2,9 Sylte i Vannelven

14,1 Sovdsbotn .

3,0 Bringsingbaug

13,9 Gjerdsviken .

1,8 Hakallestranden

1,9 Haugsbygden

9,5 Haugshelmen

2,4 Larsnes

2,0 SancIshav 11 .

3,4 Sorbrandal .

8,7 Vaagsøen . . .

5,3 Liset i &Indium' .

2,3 Rovde

4,7 Eggesbønes .

2,1 Eksund •

40,4 Flaavær .

6,5 Fosnevaag . .

7,1 Gursko . . .

2,2 Hero i Sondmor .

. Innvik . .

-

Stryn .

Nordre Bergenhus amt

••■•••••■•■•••••■••••••■•••■••■•

. Vannylven

• ------- •

. Sande .

(s) .

5 , 7

7 , 5

4 , 7

11 9

17 , 1

2 ,8

1 , 5

2 ,4

6 ,8

2 ,0

3 , 2

1,5

5,2

2,6

5,5

8,9

21,7

1968,7

104,5

807,9

699,8

972,3

12,6

8,0

13,4

3,1

3,3

7,5

4,0

'2,9

6,7

6,9

1,3

12.0

9,9

3,7

2,1

3,4

8,4

9,2

2,2

3,1

14,9

11,2

2,6


50

V. De enkeite poststeders avsendte brevnieptgde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Hombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Kvalsvik i Sondmør

Leinøen i'Søndmør

Moldtustranden . .

Nerlandsøy . . .

Runde i Søndmør

Tjaarvaag

Brandal i Sondmor

Festøen

Hareid . . .

Hjørungavaag .

Ulsteinvik ') .

Barstadviken . .

Vartdal . • .

Vartdal, Nordre . .

Aamelfot

Austefjorden • • •

Birkenes i Søndmør

Bjørkedalseidet .

Dalsbygd

Dalsfjorden . . .

Folkestadb-ygden . .

Høidal i Søndmør

Lauvstad . . . .

Straumshavn .

Brauteset . .

Haavoll

Rysten

Ørstavik 2) . .

Norangfjorden . . .

Standal i Søndmør

Storfjorden . . .

Sæbe i Søndmør .

Urke

Viddal

Geiranger .

Oaldsbygden

Sunnelven

Fjøraa

Norddalen

Tafjord

Valdal

Ytterdal

Liabygden

Strand en .

Remy (S)

- .

Ulstein

-- • • •

Vartdal .

Volda

Hjørusndijo.rd .

- • • • •

Sunnylven .

- • • •

Norddal .

Stranda

3,3 Dyrkorn .

10,9 Stordalen .

3,1 Ekornnes . . .

3,8 Hundeidvik . .

4,9 Strømmegjerde

11,1 Sokkelven .

8,1 Tusvik

0,9 Velledalen . .

19,6 Langskibsøen . .

4,7 Ramstaddalen .

34,5 Sjøholt )

2,1 Sovikdal

3,9 Vagsvik

0,9 Glomsetbygden

2,2 Skodje

4,2 Utvikbygden

2,3 Drynen .

1,6 Hellandshavn.

2,1 Slyngstad .

2,8 Tenfjord

3,0 Vatne

1,1 Vatnefjorden

2,6 Ellingsøen .

2,2 Emlem

1,9 Gamlemshaugen

1,9 Grytestranden .

5,7 Langevaag . .

30,4 Mau.seidvaag .

5,1 Spjelkavik . .

2,1 Vegsund

2,4 Alnes i Søndmør

9,8 Giske

2,1 Godøen

1,4 Valderøen

8,9 Roald

L2 Bratvaag i Søndmør

13,i Fjørtoft . . . .

1,3 Flemsøen . .

4,8 Florvaag i Sondmør .

2,9 llaramsoen .

13,4 Hildre

8,6 Kjerstad .

3,6 Myklebost .

16,7 Skorgeviken •

• Stordal . .

• - • • •

. Sykkylven .

Ørskog .

---- • •

Skodje .

Vatne .

- • • • •

Borgund . .

. •

Giske .

Vigra .

Haram

-

Sylte

2,1

12,1

2,8

• 3,9

6,3

18,6

1,5

3,1

4,0

4,2

20,o

0,5

4,4

2,4

8,5

1,6

2,5

4,1

0,8

5,3

6,o

1,7

0,7

2,5

2,6

1,1

8,4

4,5

6,4

2,9

2,9

3,4

1,7

4,1

8,5

3,1

8,9

4,5

3,4

11,6

3,7

3,0

1,7

5,2

1) Det tidligere

• rskogs poståpneri.

Utsteins poståpneri.

2) Det tidligere fartens poståpneri. 2) Det tidligere
Pott

1917.

-

V. De enkelte poststeders avsendte brevinengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des di fférents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Tresfjorden . . Sylte .

Fiksdal

Vestnes

Neraas .

Rekdal

Tomren i Rornsdalen

Vestnes


Vikebugt i Romsdalen . .

Infjorden . • Voll .

Vold

Eidsbygden 1) Eid .

Leirheim

Torvik i Romsdalen . .

Aandalsnes . . . . Grytten

Feltpostkontor nr. 13

Marstein . .

Ormheim

Veblungsnes

Isfjorden . Hen . .

Aal arnes Veoy .

Mittet

Nesjestranden

Rodven

Sekken

Vaagstranden

Boggestranden

• • • •

Eresfjord og

Vistdal .

Eikesdalen . . . .

Nauste i Romsdalen

Vistdalen

Eidsvaag . Nesset

Eidsoren . . .

Ranvik i Romsdalen

Rausand

Rod i Romsdalen

Tjelle i Romsdal .

Bolsoen Bolsoỵ . .

Hja3lset

Hovdenakken

Kleive

Strande i Romsdalen .

Talset . . • • - •

Aureosen . . . . . Frama .

Beiornsund, Nordre .

Bjørnsund, Søndre .10,7

9,8

2,7

7,3

1,5

22,9

9,4

4,7

8,9

3,4

1,4

2,1

47,7

27,2

6,9

13,0

25,1 1

8,8

7,3

3,8

11,0

5,9

3,2

5,5

1,2

2,6

9,1

7,0

19,8

5,0

1,8

0,9

3,0

1,2

1,4

22,6

7,3

11,1

4,6

5,1

3,7

6,1

5,7

Etnesvaagen . .

Tornes i Romsdalen

Akero

Haroen

Misund

Ottero-Hogdal .

Rinderøen . . .

Sundsboen • . . . . .

Finnoen i Romsdalen Sandoy

Ona .

Orten

Sand() • - • •

Askevaag Bud . .

Bud

Ersholmen . • • •

Harøsun.det i Romsdalen

Hustad

Juishavnen . .

Vikan i Romsdalen

Afset

Kvernes

Rokset *

Grip ..... . .

Grip . . .

Bremsnes i Nordmor Bremsnes . .

Brohaven

Ekkilsoen .

Kjønnøen .

Nekstad .

Rensvik . . • • •

Sveggesundet

Vebenstad .

Kaarvaag .

Kornstad . .

Ljosøen . .

Vevang . .

Eide i Nordmør

Kjøl

Lyngstad .

Aspen .

Birkestrand

Flatsetsundet

Frei

Most. .

Fræna .

. .

Aukra .

e

Kvernes

e

. Kornstad

• - •

. .▪ Eide .

Frei .


7,8

11,4

16,1

10,8

6,0

0,8

1,6

2,4

7,8

4,1

0,8

2,9

1,8

11,8

3,7

3,7

7,5

8,5

9,5

3,8

3,8

0,3

3,5

4,5

3,8

3,1

4,8

2,7

3,8

3,0

9,9

5,0

3,2

8,5

9,0

2,6

5,0

0,7

1,3

4,3

1,4

0,7

i) Det tidligere Norvik Romsdalens poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av int.


Post

1 .-9 I 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevinengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Postt eder, amter Herreder

(Bureaux de poste, 1 (Communes

prefectures). rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Bergsoen . . Gjemnes .

Gjemnes

Storlandet .

Batnfjordsøren . •. -- dre

Furset

Osmarken

Torvikbugt

Aarsund * Straumsnes

Kanestrøm •

Kvisvik

Stromsneset .

Angvik 1Tingvoll .

Fjoseid .

Flemmen

«yl

Hoem i Nordmor

Kvalvaag i Nordmor

Mesingset

Tingvold

Torjulvaagen, . . .

Vaagbo i Nordmor . . .

Jordalsgrænden . . Oksendal .

Oksendalen . . . . - . . .

Ulvundeidet . . . Alvundeid

Elverhøj i Nordmør Sunndal

Gjera .

Romfo

Sundalen

Aarnes i Nordmør Stangvik . .

Kvande

Norvikstranden

Stangvik . .

Todalen

Ulvundfjorden .

Bøfjorden Asskard.

Snekvik

0-lærem . . • Surndal

Skei i Nordmor ,

Surendalen . . .

Surendalen, Ovre

Rindalen i Nordmør

Rindalsskogen . .

Aure. ....

Aure, Indre. .

Auresundet . .

Rindal

-- • • •

Aure. .

2,0

2,6

2,8

13,6

1,8

1,9

5,4

1,2

4,1

1,2

6,7

3,8

1,1

3,3

1 0,5

1,3

1,5

7,8

20,1

4,0

3,1

5,9

6,2

4,2

2,9

1,6

41,7

2,5

10,2

7,4

5,9

4,9

3,2

6,3

2,7

4,3

17,2

4,9

14,4

2,4

11,2

3,7

2:2

Eidestranden .

Engdal i Nordmor

Foldfjorden . . .

Foldfjorden, Indre

Lesund i Nordmor

Lurvik i Nordmør

Vinsternes . .

Aarvaagsfjorden

Dromnessundet

Vihalsen

Enge i Nordmor

Lerviklandet .

Valsobotn .

Valsofjorden

Halse

Skaalvikfjorden

Fuglvaag

Indresæter . . .

Leiren i Nordmør

Nordheim .

Tusteren

Tømmervaag

Edo

Indsmolen .

Jøstolen

Nordviken i Nordmor

Neelviken .

Rosvold

Sørsmolen

Tyrhaug

Ostsmolen

Nordsmølen .

Steinsosund .

Veiholmen

Bratvær

Hallaren i Nordmor

Odden i Nordmør .

Vestsmølen . . .

Orkedalen

Trondhjem

Roros

Aure .

- .

- • • •

Stemshaug .

• • •

Valsøyfjord.

- •

Halsa .

- • •

Tustna .

Edøy

WWI

,

Hopen .

--- • •

Bratvaor .

Romsdals amt

2,8

3,3

3,3

2,6

5,7

3,6

1,4

4,5

2,5

3,6

11,0

1,8

1,4

7,2

8,6

6,8

1,3

2,7

2,5

2,9

3,4

3,6

1,8

3,6

2,0

4,3

3,1

2,2

2,5

3,2

2,0

4,8

2,6

9,1

2,6

2,7

1,7

11,8

4209,7

78,0

4657,0

128,8

De med * betegnede poststeder har kiln vsert, i virksomhet en del av &rot.


53 P

I 9 I 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bure(atx de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Ant al

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de pcste,

prerectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Sandviksberget Osen .

Steinsdalen .

Sæterviken .

Vingsand . .

Anstensundet Roan.

Bessaker . .

Hofstad .

Kiran

Nesvalen

Roan . .

-1

Strom i Fosen

Sumstad . . .

Serkraalcøy 1) .

Vorpstranden .

Linesoen i Fosen . Stoksu • nd•

Refsnes i Fosen

Stoksund

Aa

By i Fosen . • ,•

Eidem

[Amen i Fosen

rorhogg .. - • • •

Lysosundet . Jessund .

Valdersund . ,

Nes i Fosen . Nes .

Oksvold

Parven

Bjugn . . . Bjugn .

Bjugn, Indre • - • •

Fevaag

Stjorna.

Heibakken .

Raakvaag . .

Refsneshagen

Skjern, Indre

Staldvik * .

Irnsterfjorden Agdenes

Leksen

IVIolnbugt

Selven


Staveen

Vingvaagen

.,■•■•■

Bolan

Orland •. •.

Brekstad

Garten i Fosen

9,7

5,1

4,6

10,3

1,2

9,1

3,0

6,9

5,7

6,5

2,7

1,8

17,2

2,1

3,7

9,8

10,7

14,7

3,4

3,0

5,8

6,0

16,8

14,1

8,4

3,8

2,5

9,3

17,1

15,8

9,2

5,9

5,7

5,2

6,7

1,4

6,5

18,3

4,2

4,5

4,6

43,3

3,6

Ophaug

Storfosen

Uthaug . .

Bustviken .

Flatvalsundet

Hammerviken • •

Kverven

Storhallaren

Titran

Dyrvik

Freya, Ytre .

(ijesin gen .

Gurvikdal .

Halten

Humlingsveer*

Kjya *

Leirvik i Nordfrøya

Nordbuan . .

Norddyreen . .

Sauey

Sistranden . .

Sulen i Fosen .

Svellingen 2) . •

Serbureen

Uttian

Vassosund . .

Barm an fj ord en

Dolmen

Heggaasen •

Hestnes

Melandsjø 4) .

Stromfjorden .

Grefsnesvaagen

Kvenvær

Kvenvær, Ytre

Hon seen

Sorhitteren

Fillan

Fillfjorden

Fjeldværey .

Knarlagsund .

Nordbotn . . .

Tranvik i Fosen

Hestvik en . .

, 1) Det tidligere Sorkraakeens poståpneri. - 2) Det tidligere Freja poståpneri.

gere Ytre Strømfjordens poståpneri. 4) Det tidligere Hitterens poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av året.

Orland . 13,1

6,2

• • 34,0

Sor-Freya . 7,9

2,1

6,8

5,0

5,8

- • • • 25,3

Nord-Freya . 8,5

. . 3,4

1,1

4,8

6,2

0,5

0,7

2,6

1,7

4,6

• 2,2

8,9

6,8

10,3

1,8

2,9

3,9

Hitra • . 5,0

• 2,1

5,2

2,2

18,5

1,8

Kvenvær . 2,3

4,9

3,7

3,4

3,0

Fillan • . 9,9

5,6

2,9

10,3

8,8

2,0

Sandstad . 7,8

8) Det tidli-


Post

1 9 I 7.

.54

-

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des di fférents bureaux de poste). (Suite) .

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prétectures).

Herre der

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

:de lettres).

Indhitteren . • Sandstad . .

Laksaaviken . . •

Sandstad 1) • . ,

Aastfjorden . . . Heim .

Aastfjorden, Indre

Heimsjø

Henan d sjøen . -

Hevnskjel . . -

Mageroen

Kirksæterøren 2) • Hemne

Krokstadoren . • --

Snilfjorden . .

Snilfjonlen, Ytre • • -

Staurset

Storodd an . -

Virkjeøren

Hasselviken • Rissa

Rissen

Selbeekken . Lensvik

Størdalsbogen . - • • •

Ingdalen i Fosen . Statsbygd .

Stadsbygden

Baardshaug . . Orkedal

Fandrem . . . -

Gjølme .

Solbusøi

Svorkmo . . . . .

Selbergshaugene * . .

Feltpostkontor nr. 24 Meldal .

Jerpstad

Kvamsgjerdet

Meldalen

Storaas

Birkaaker • » . •

Grindal . • • -

Rennebu . .

Rennebuskogen

Stavnan

Aalbu . . Opdal .

Driva . . .

Drivstu

Kongsv Ad


Lønset


Opdal

12,2

3,1

6,7

3,0

1,8

1,1

7,8

7,1

2,0

21,3

1,6

1,6

1,0

2 ,0

1,6

4,4

103,8

30,4

6,7

1,6

2,8

11,3

7,3

31,6

5,7

2,3

17,4

0,8

73,0

5,8

6,2

22;6

8,7

22,8

2,8

6,8

6,5

6,8

4,0

8,7

4,9

13,6

6,0

42,1

Stuen

Vognill

Brekkebygden .

Ernstgruben

Evavolden . .

Feragen . .

Jensvold

Kongens Grube.

Nypladsen

Tyvold

Aalen

Hovsletten

Reitan

Holtaalen

Langletet

Reitstøen

Bjørgen

Kotsøien

Singsaas

Budalen

Hauka

Rognes

Støren

Soknedalen . .

Hovin i Guldalen

Lundemo

blandet

Korsveien

Ler

Kvaal

Melhus

Seberg

Børseskognen

Borsa 3)

Eggkleven .

Viggen

Gjeitastrand 4)

Buviken

Bosberg

Byneset

Heimdal

Nypan

Opdal

- .

Røros .

■■•■■•

..••■••■•

- .

Alen

- • • •

Holtålen .

Singsås

Bratsberg i Strinden

Byaasen

- • •

Budal .

Støren .

- • .

. Soknedal

. Horg .

. •

blandet

• - • •

Flå . .

IVIelhus

• • •

Børseskogn

Borsa . .

- . • • •

Gjeitastrand .

Buvik . .

Byneset .

- • • •

Leinstrand

- • • •

Strinda .

Det tidligere Badstuvikens poståpneri. 2) Det tidligere Hevnes poståpneri

ligere Børsens poståpneri. 4) Det tidligere Aastans poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun wart i virksomhet en del av året.

7,2

10,5

6,0

4,5

2,2

0,9

3,8

4,2

4,4

12,2

12,2

9,9

14,0

3,8

4,8

10,7

11,5

9,4

4,4

7,3

15,4

47,1

19,3

16,2

10,6

3,7

2,9

13,2

15,3

31;8

5,5

8,3

8,5

2,9

5,3

6,5

7,6

4,8

3,9

29,o

3,7

1,5

0,9

Det tid-


55 Post

I 9 I 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfectures)

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

delettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Charlottenlund . . Strinda

Jonsvandet . . .

Leangen i Strinden .

Moholt . .

Nidarvold .

Ranheim . . . • 1-

Selsbaks Station.

8 , 3 Rinnan

11 , 5 Helgaadalen

21,3 Indalen I • • •

8 ,2 Inna i Værdalen .

66 Hommelvik . . 1 Malvik . .

, 1 Leksdalen . .

Malvik 1

16,3 Skjgekerfossen

1----

Kkebu

1Kkubu

7,6 Stiklestad

Evjegjerdet . Selbu

6,0 Sulstuen

Flaknan 1-

7,7 Utvillen

Selbu

37,5 Vuku

3,6 Selbustranden Naust

• • 1- •

7,3 Tydalen,

1Tydal

Ytterøen

Stjordalen

Levanger

Verdalen

Stenhjær

Namsos nisos

Rørvik .

Gudaaen Merkåer .

Kopperaaen .

Meraker

8,6 Meraker Jernb.st Salberg

Floren

Hegra

Hegre

Langstein . Skatval .

Skatval - • .

Veltpostkontor nr. 11 Stjørdal

Elverlien . Unke .

Hell .

Hindrem .

Leksviken

Van vik

Frosta

Aasen

Sondre Trondhjems amt

• !Leksvik

'Asen

Aasenfjorden


Ekne . . . • ,Skogn

Ronglan

15,9 Skogns Markabygd

1 1 Skogns Station

• 17 , 1 Okkenhaug .

Mosviken . .

6690,o Saltvikhavnen

Follafoss

87,9 Trangsundet .

167,8 Tuen . . .

65,8 Venneshavn .

333,3 Verrabotn . .

185,4 Verrastranden .

69,6 Vestvik

Indemen

8,2 Kirknesvaagen

24,1 Vangshyllen .

9 3,5 Hylla

3,8 Sandvollan

42,4 Mære * .

4,2 Sparbu

12,2 Vist . . .

61,1 Roising .

2,1 Byafossen .

2 4,7 Jaadaaren )

3,6 Sunnan .

10,4 Beitstaden

2,9 Sproven .

21,4 Malm

18,3 Vadaneset

18.4 Elden

Namdalseidet

9,0 Rodhammer .

Skogn

Frol .

Verdal

Ytterøy .

- • • •

AIosvik .

V erran .


Inderøy .

Rora .

- • • •

Sandvollan

Sparbu . .

- • • •

Ogndal .

Egge.

-


Beitst •ad. •

- • •

Malm .

- • , • •

Namdalseid .

•-


3,3

18,5

1,3

12,2

2,3

2,7

0,3

3,6

2,3

5,7

1,7

2,6

7,6

4,7

4,7

9,9

1,2

7,3

2,6,

1,5 ,

7,0

1,7

3,6

5,5

33,2

4,4

1,8

4,5

26,6

5,2

8,3

23,8

2,6

6,3

5,5

1,8

28,7

19,5

4,9

6,8

1,9

5,9

14,7

3,3

Det tidligere Dyrstad i Egges poståpneri.

Pe med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av Aret.


Post

1 9 1 7.

56

V. De enkelte - poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite) .

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, am ter

(Bureaux de poste,

préfeetures).

Herreler

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Ming

Klingsundet

Øverkvam .

For i Stod

Snaasen

Nordli

Tunnsjøen

Sørli

Brek k vase l v

Grong

Grong, Nordre

Harran

Limingen

Namsskogen . .

Helandet i Namdat

blandet, Øvre

Sætervolden.

Overhallen . .

Skage i Namdalen

Øisletten

Vemundvik .

Ban gdal en .

Bangsund . • • •

Spillum i Namdalen

Faksdal

Jønviken

Salsnes

Seierstad 1) . .

Fosslandsosen . . .

Nord-Statland .

Skorstad . • • •

Survik i Namdalen.

Bjøroen

Einviken

Lausnes

Opland

Sørflatanger

Urholmen

Utvorden

AlAvær

Næro, Indre

Nærøsteine .

Austafjord •

Bergsnov

Kvam . 6,7 Borgund i Namdalen Vikna .

6,7 Feltpostkontor nr. 3 a

■•••••••■■

- •

7,1 Flerengstranden .


. Stod .

7,0 Garstad

Snåsa 34,4 Hatland

Nordli

9,9 Karstenøen

. -

1,4 Kvaløy i Namdalen

Sorli

4,5 Lovevaagen . . . .

1 Grong

1,8 Nordøerne i Namd.

32,1 Ofstad i Namdalen

1,3 Ramstadlandet .

15,7 Sørgjeslingerne 2)

•••••/....

2,6 Valøen i Namdalen •

7,3 Vansøy i Namdalen

blandet 7,2 Gutvik Leka.

4,5 Hortava3r

- • • 4,8 Leka

•••■■■•••••

Overhalla . 28,7 Leknesbugten

-

10,4 Rosvikvaagen

4,3 Sklinna . .

. . Vemundvik . 4,0 Solsem

-- • • •

. Klinga 2,1 Fjølviken • • Gravvik

36,9 Høkholm i Namdalen

12,4 Naustbugten . .

Fosnes .

4,8 Risvær i Namdalen

■■■■■■■

1,5 Rødseidet

■■■••■•

4,3 Selliset

• - 4,3 Søreitran . - • • • •

Otterøy 11,8 Buøen

Kolvereid. .

Kolvereid

2,0 Lund

2,5 Maanes

Flatanger . 3,6 Salsbruket . .

5,0 Strand i Kolvereid - • • •

8,0 Aat for

Foldereid • .

2,8 Foldereid .

7,6 Kongsmoen

2,7 Nordkrekling

4,8 Sjølstad

Nærøy. . 19,0

........ •

Vikna

15,0

3,2

5,0

3,9

Nordre Trondhjems amt

3,0

21,1

3,7

3,6

1,7

4,3

4,3

2,3

1,0

5,5

2,4

1,8

1,8

1,3

2,8

1,4

7,4

3,9

1,0

5,0

4,8

3,7

2,8

1,8

1,6

1,6

4,4

0,8

6,6

13,6

9,4

3,9

13,5

5,1

2,8

6,6

4,3

1,8

2.9

2089,6

1) Det tidligere Joens poståpneri.

2) Se også feltpostkontor nr. 3 a.


. .

57 Post

I 9 I 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des diffe'rents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lett).es).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

_

Brønnøy

Sandnessjoen

Mosjøen

Hemnesberget

Ho ..

Bodo

Sulitjelma

Svolvær

Helbo

Kabelvaag

Narvik

Aaenbygden

Aarsandøy .

Bindalseidet .

Fiskerosen .

GaardsEeter

Helstadlokken

Holm i Helgeland

Nord-Horsfjord .

Risøy i Helgeland

Skotnes

Sor-Horsfj ord

Terraak

Tosbotnet

Tosenfjorden

Oksningoy . . .

Berg i Helgeland

Bø i Helgeland

Semmes . .

Ursfjorden .

Vennesund . .

Vik i Helgeland .

Skillebotn. .

Bremsteinen

Hysværøyene

Igerøy . .

Rørøy i Helgeland

Sundsvoll i Helgeland

Vega

Vegsteinen

Ylvingen

Hommelsto

Nævernes .

Sildkoven

Vik .

Bronnøy .

. . Vega .

••••••••••••

Velfj Ord.


115,6

99,1

191,4

49,6

80,8

425,9

73,8

220,4

148,8

96,2

306,2

Storbørja .

Sæterlandet . .

Bærøyvaagen

Husvik . • . .

Kilvær i Helgeland

Mindland . .

Skaalvær

Skogsholmen

Skotsvær . . .

Sundoy i Helgeland

Sørnes

Taavaar

2 ,21 Tjotta

5,2 Tro

4,3 Vestvaagan

9,51Aursletten . . . .

,6 Forvik i Helgeland

2,8 Hestun • .

4,2 Hoyholm . .

3,8 Stokkasjøen .

2,1 Visten

1,8 Drevjen i Helgeland')

4,8 Feltpostkontor nr. 14

9,6 Fustvandet . . • .

1,4 Grane i Vefsn ') .

2,1 Hatfjelldalen • • .

1,6 Alstahaug . . . .

11,0 Austbø i Helgeland

4,7 Blomsøy

4,9 Brasøy . . .

2,1 Hamnesvalen

7,6 Husvær

13,1 Hellesvik

5,5 Krokviken

1,8 Kviting

2,8 Leirfjorden . . .

5,0 Meisfjorden i Helga

17,0 Aakvik i Helgoland

5,9 Bjorn i Helgeland .

5,3 Heroyholmen . .

3,4 Lovøy

2,6 Nordviken . .

16,1 Sandsundvær * .

2,0 Sandvær i Helgeland

1,7 Seløy i Helgeland

. Velfjord

Tjøtta

-

1 ,••■••■••■

Vevelstad. .

Vefsn .

--- • • • •

Hatfj elldal .

Alstahaug .

- •

Stamnes

Herøy

1) Se også feltpostkontor nr. 14. 2) Det tidligere øvre Vefsens poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av året.

8

1,3

2,8

2,3

2,7

2,0

7,4

5,9

2,0

1,8

2,0

3,0

1,4

9,8

6,4

3,2

1,6

7,6

2,3

2,5

2,9

3,6

3,6

21,2

2,5

14,2

12,6

25,9

7,8

2,7

4,2

1,0

5,2

2,7

1,6

3,4

10,3

2,6

3,8

3,3

35,5

5,3

2,9

1,7

2,3

7,7


Post

I 9 I 7.

58

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

2».efecture8).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Skaga i Helgeland . ;Remy .

Skibaatsvær . . .

Slapoy

Store Vandved • •

Tenna i Helgeland . -

Øksningen -

Oyvaagen . • • - •

asvver

Dønnes

Glein -

Husby

Kobberdal . .

Nordøyvaagen . .

Stayseng i Helgeland .

Toi svikvaagen . .

Bardal Nesna .

Fagerviken .

Laavong . . •

Nesna

Nord sjonen . -

Saura

Sjonen

Vikholmen -

OW

Bjerka i Helgeland Hemnes .

Bleikvaslien .

Drevvatnet .

Elsfjorden .

Finneidfjord

Korgen

Sol haugstran d en

Stra umhol m en . .

Utskarpen . . •

I3aasmoen . . . Mo .

Bjellaaneset . .

Dunderlandsdalen

Forsenget .

Røvasdalen

Skonseng

Storforsheien . . .

Ytteren i Helgoland -- •

Alderen . .. Lurøy .

B atland . . . . . r

Konsvik i Helgel. . .

Kvarøy, Indre .

Kvinen

5,5 Lovunden

5,6 Lurøy

2,6 Nord-Solvær

6,7 Røytvik . .

6,7 Sørnesøy . . . . .

6,5 Tonnes i Helgeland .

4.).) Sanna i Helgeland *

4,4 Selvær

8,0 Træna

10,9 Gjerøy

7,7 Hanvikhaugen

4,9 Jægtvik

8,2 Melfjordbotn .

2,5 Myken

3,4 Nordnesøy

3,5 Rødoy

3,6 Selsøyvik

19,3 Storselsøy . • • •

3,0 Serfjorden i Helgel.

7,5 Tjongsfjorden .

6,9 Valvær *

6,8 Øresvik

3,3 A agskaret .

3,2 Aamøyhavn . . . .

1 ,4 B'æran sforden . .

1,11Bolga i Helgeland .

5,0 Glomfjord . . .

4,2 Grønoy

10,4 Halsa i Helgeland

1,6 Holandsfjorden

1,6 Meløy

2.1 Neverdal*

6;1 Reipaaen

0,5 Stott

1,2 Vaagsbotn

0,9 Vasdalsvik

1,1 Ornes

1,8 Alsvik

4,4 Finsetodden

3,8 Fleinvær

5,7 Forstranden

2,8 Framnes

3,6 Indyr

13,1 Kjelling

3,8 Kvarsnes i Salten

Luny . .

- .

Træna .

- .

Rodoy . .

Meley .

- • • • •

Gildeskål . .

■■•■

6,5

17,5

6,6

2,2

2,3

2,6

5,5

8,1

4,0

1,6

3,1

1,9

2,8

2,5

19,2

7,4

3,4

5,4

8,1

1,4

3,4

5,5

1,8

4,3

78,7

23,5

8,4

4,7

10,5

1,4

5,6

2,9

8,4

6,2

6,7

1,4

2,0

2,5

3,0

5,8

7,7

1,7

1,

De med * betegnede poststeder har kun fært i virksomhet en del av Ara.59 Post

1 9 1 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des di fférents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prifectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Lekanger i Salten . Gildeskål

Nordarnoy . . .

Nygaardsjoen . .

Bøsnes i Salten. .

Storvik . • • •. •

■■••••••■■•

Sund i Salten .

Sørfinset

Beiarn

Beiarn .

Beiarn, Ytre .

rvervik . . •

Givær

Bodin

Helligvær . . .

Mistfjorden . . . .

Skaanland i Salten.

'Straumen i Bodin .

Pay i Salten • • •

rverlandet . . .

Valnes i Bodin .

Valosen

Breivik i Salten . Skjerstad

Misvær

3andkollen

"Skjerstad

, •

Pagerli *

Fauske .

Fauske

Finneid

akobsbakkeu .

eivset

jønstaa

alnesfjord . .

enset ----- • • •

rageid 1) . . • Saltdal . .

altdalen - • • •

Jupvik i Salten Sorfold

ingan i Salten .

alvik i Salten .

vary i Salten .

legaarden . . .

esvik i Salten .

tyrkesnes . .

aarnvik

opsvatnet * . Nordfold . .

orsvikbotn .

ordfold

6,7 Vinknes . .

5,0 Kjerringøy .

6,8 Grotøy . . .

4,3 Leines

4,1 Leirangerfjord .

3,7 Bogey

3,3 Dypengen .

14,3 Skagstad . .

4, Vaag . . .

5,4 Fitje i Salten . •

0,9 Hamarey

2,4 Hamaroy, Nordre

0,4 Klingenberg . .

1,4 Skutvik . • . .

5,4 Straumfjord i Salten

6,7 Sørkil

12,6 Tømmerneset * .

2,4 Drag i Salten . . .

16;4 Forsaa i Tysfjord

7,0 Hulløyhamn

10,1 Hundholmen

3,2 Kjærviken

5,1 Kjopsvik .

1,6 Korsnes .

33,7 Skarberget

11,3 Stefjorden

11,6 Bjerkvik .

1,8 Bjørnefjell . . .

6,o Elyegaarden . . .

9,4 Feltpostk. nr. 4 b .

2,7 Hundalen i Ofoten .

17,9 Kongsbak

43,9 Rombak

1,3 Sildvik

3 )0 Skjomnes . .

1,2 Trældal i Salten.

2,7 øyjord

3,0 Ballangen

9,3 Bogen i Ofoten

5,6 Bostranden .

2,9 Liland

0,6 Raana*

1,7 Taarstad

11,6 Tjellebotn

Nordf old . .

Kjerringøy .

Leiranger . .

• •

Steigen.

••••••••■••■1

. .

Hamarøy . .

- • • •

Tysfjord .

••■■■■■■••

, •

Ankenes .

• I-

Evenes .

0,7

10,9

15,7

7,3

3,1

14,5

2,7

6,9

15,6

3,8

15,4

9,5

3,7

12,5

2,8

6. 9

2,9

4,2

1,7

3,4

6,6

4,6

13,0

11,1

1,9

2,2

20,3

9,0

7,2

25,3

8,4

3,3

2,4

12,2

6,7

1,2

2,6

33,2

14,1

3,4

26,7

1,4

12,8

12,3

1) Det tidligere Vensmoens poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun wort i virksomhet en del av året.


Post

I 9 I 7. •

60

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expe'diées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prelectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prelectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Erilistad

Forsaa i Salten . .

Halvardoy i Salten

Kjeøy

Lødingen

Melkedalen

Offersøy

Revelsoy

Rushaugen

Svensgam

Vaage i Salten

Dragland . . . . .

Hol ved Tjeldsundet

Kongsvik . . .

Ramsund . . . .

Ulvik ved Tjeldsundet

.

A ustnesfjorden, . .

Brettesnes . . .

Digermulen . . .

Henningsvær . .

Holand i Lofoten

Kalle *

Laupstad i Lofoten

Lyngveer . . . .

Risvær i Lofoten

Skroven . . . .

Orsnesviken * .

Orsvaag* . . .

Gimsøysand. . . .

Laukvik i Lofoten

Vatn fjord i Lofoten

Vikerøy

Burge

Borgvær

Eggum

Høynes * . . .

Kvalnesvær . . .

Malnes i Lofoten

Mærvoll

Nordliland .

Val berg

Vestresand

Balstad

.•

Lødingen

- .

- • • • •

Tjeldsund .

- .

Vågan

Gimsøy .


- .

Borge .

Buksries. .

4,4

4,2

4,8

2,3

55,5

1,2

2,6

5,4

1,2

4,1

9,3

3,9

4,4

4,2

17,4

5,0

1,2

8,9

7,2

92,5

3,5

1,5

7,1

16,2

1,6

22,2

1,9

6,0

4,7

1,6

0,4

14,0

1,9

6,6

0,4

1,3

2,8

3,2

8,1

10,3

15,2

59,4

Fridheim

Gravdal

Leknes i Lofoten

Mortsund

Stamsund

Steine*

Ure

Aa i Lofoten . .

Evenstad i Lofoten

Havnøy i Lofoten

Moskenesvær* . .

Reine

Sørvaagen

Flakstad

Fredvang i Lofoten

Napp i Lofoten . .

Nesland i Lofoten *

Nusfjord

Ramberg

Sund i Lofoten .

Feltpostkontor nr. 4a

Nordværøy i Lofoten

Røst 1)

Røstlandet

Værøy

Dragnes

Eidsfjord iVesteraalen

Frøskeland . .

Grytting

Hanøy

Hennes i Vesteraalen

. . . . .

Holløy i Vesteraalen

Kaldjorden . . . .

Kvitnes i Vesteraalen

Lauksund

Lonkan i Vesteraalen

Solum i Vesteraalen

Steil°

Stokmarknes . .

Strønstad i Vesteraal

Vik i Vesteraalen

Buksnes .

• •

Moskenes .

- .

-

- • . •

Flakstad .

Værøy. .

- .

Hadsel


4,8

26,2

36,8

4,4

41,9

1,0

11,0

7,1

1,2

9,0

2,2

23,4

32,9

2,8

6,3

3,3

1,0

9,6

12,7

24,8

31,6

3,4

10,6

17,4

21,1

30,3

3,3

6,0

5,2

3,7

6,8

4,9

3,4

10,5

11,1

3,1

3,9

15,4

72,3

4,1

7,3

1) Se også feltpostkontor nr. 4 a.

De med * betegnede poststeder har kun wort i virksomhet en del av året.


61 Post

I 9 I 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Ant al

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de pcste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Vottesnes

Bo i Vesteraalen

Eidet i Vesteraalen

Guvaag

Hoyden

Jorgenfjorden

Litloy i Vesteraalen

Nykvaag

Ringstad

Reinstad Skaarvaagen i Vesteraalen

.

Straumsjoen

Alsvaag

Barkestad . .

Kraakberget .

Langenes. .

Nyksun.d

Sandset i Vesteraalen

Smines i Vesteraalen

Sommerey i Vesteraal.

Su nderoy

Sorsand-Vaage .

Toftenes i Vesteraalen

Øksnes

Blokken . . .

Bones i Vesteraalen

Jennestad . . . .

Kleiven i Vesteraalen

Maurnes i Vesteraalen

Sigerfjord

Sortland

Aaknes i Vesteraalen

Andenes

Bleik

Dverberg

Fiskenes

Haugnes

Kvalnesberget .

Nord mj ele .

Ness

Risoyhamn • .

Skj old eh amn . •

Hadsel

Bø .


• • - •

t Øksnes

- • • •

Sortland •

- .

- • •

Dverberg . .

Nordlands amt

4,9 Harstad

30,6 Tromso

15,1

3,8 Bogen i Senjen •

4,9 Borkenes . . .

1,9 Forøysæter .

5,0 Gapøy

3,2 Hemmestad .

7,0 Mehus i Senjen •

3,6 Elgsnes • . •

8,8 Evenskja3r .

9,0 Fauskevaag .

7,8 Gausvik i Senjen

2,7 Grotava3r .

10,1 Kasfjord . . .

4,6 lijotta i Senjen .

0,8 Lundenes i Senjen

7,2 Sandtorg . . .

11,2 Sørlavangen . .

3,9 Sorvik i Senjen

3,4 Tovik

4,1 Bjarkoy . •

12,6 Meløyvær . .

3,7 Sand i Senjen .

2,6 Skrolsvik . .

8,0 A.anstad • .

3,3 Aarbostad .

Aarstein • .

5,8 Bolla

39,9 Breivoll

53,2 Engenes

5,8 Foldvik

29,1 Gratangsbotn •

4,2 Grovfjord

16,9 Hamnvik

3,6 Ibbestad

4,9 Igeland i Senjen

4,3 Myrlandshaugen .

4,7 Lavangsnes • . . .

1,4 Soløy

13,3 Tennevoll .

8,8 Salangsverket .

Sjoveien

4747,0 Dyroyhamn . •

Finnlandsneset .

Kva3fjord

Trondenes .

- • •

Bjarkøy .

---- • • •

Ibestad.

Lavangen

e

- •

Salangen .

. •

Dyrøy .


745,5

778,5

3,5

37,8

2,2

3,3

2,9

2,9

1,5

2,7

13,2

3,1

12,5

3,6

6,3

3,2

12,8

5,4

2,7

5,1

7,8

14,4

5,3

4,3

4,1

11,1

1,8

6,6

8,4

8,6

7,6

9,6

8,8

24,8

15,3

3,4

7,0

8,6

19,2

3,3

7,4

34,6

3,5

6,5


Post

I 9 I 7.

62

V. De enkelte poststeders avsendte brevinengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des &prods bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prifectures).

Herre der

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prifeetures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(No inb re

de lettres).

Kastneshamn . . . Dyroy .

Langham ti .

Skogshamn . . .

Hemmingsjord .

Russevaag .

Sørreisa

Aahamn i Senjen

Espenes i Senjen

Skatvik i Senjen

Stonglandseidet .

Stonglandshals .

Tranovbotn . . .

Vangsvik i Senjen .

Bovær i Senjen . .

Ersfjord i Sen,jen .

Hamn i Senjen .

Mefjordvær . .

Skaland

Aarberg i Senjen

Gryllefjord . .

Holmenvær . .

Kallfarnes . .

Rødsand i Sen,jen .

Sifjord i Senien

Torsken . . .

Botnhamn . .

Brensholmen . . .

Husøy i Senjen * .

Laukvik i Senjen .

Rosholmen • .

Sjøtun* . • . •

Sommarøy i Senjen

Tulleng .

Oyfjordvær

Aspelund

Finsnes .

Gibostad .

Kaarvikhamo

Maalsjorden

Olsborg * .

Rossfjord . .

Rødberghamn

Tenskjær

Vangshamn .

Sørreisa .

Tranøy . .

Berg

• •

Torsken .

• •

Hillesey .

.


Lenvik8,1

12,7

4,4

7,6

2,0

25,6

1,1

6,5

4,9

8,1

2,3

4,5

6,4

3,3

1,4

4,6

6,6

5,1

2,2

8,1

0,8

2,6

2,1

1,7

2,5

6,2

7,5

1,5

4,5

1,4

1,3

8,3

2,6

4,2

7,2

36,0

25,9

2,8

0,4

11,0

2,6

3,5

9,2

Bakkehaug . . . Målselv

Gullhav .

Kjeldmoen

Maalsnes . . . .

Moen i Maalselven

Øverbygd . .

Øvergaard .

Bardu

Feltpostk. nr. 3 b

Salangsdalen . .

Sundlien . . . .

Foroy i Malangen

Keianes . .

Maxtinhals .

Mestervik . .

Navaren • .

Nordbyneset

Laksvatn . .

Malangseidet

Nordkjosbotn

Seljelvnes •

Seines . .

Storsteinnes

Tennes . .

Bakkejord

Finnkroken

Finvik

Futrikelv

Henrikvik

Mjelde

Mjølvik . .

Oldervik i Tromsøysun

d

Ramfjordbotn .

Skitenelven * .

Skulsfjord . .

Straumsbugten

Tromvik . . .

Vengsøy

ollstad

Ankerlien

Birtavarre . . . .

Djupvik i Lyngen g

Furuflaten . . .

Bardu .

- • •

Malangen. wir

- . . . .

Balsfjord . .

• • •

Tromsøysund

•■■■•••■•

Lynge▪ n .

- .


13,3

6,1

10,1

7,9

27,9

5,3

2,7

35. 8

26,3 1

10,3

2,0

1,4

4,0

5,0

9,4

4,0

11,8

2,1

1,6

6,5

1,6

2,3

25,6

14,0

2,1

2,4

1,0

0,9

1,4

3,8

0,6

1,7

1,5

0,3

2, 1

1,5

2,4

2,6

2,9

6,6

10,6

3,6

1,6

1) Det tidligere Traney poståpneri. 2) Det tidligere Djupvik i Tromso poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av året.


63 Post

9 I 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

pr é fee titres)

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

delettres)

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfeetures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Horsnes •

Kjosen

Kvesmenes .

Lyngseidet .

Olderdalen

Samuelsberg

Skibotn

Svensby .

Jøvik i Lyngen

Lakselvbugt . .

Sjursnes

B u røy sun d

Fugløy

Hansnes

Jægervatnet .

Karlsøy . . . .

Lanes i Langsund

Nord eidet . . .

Nord-Lenangen *

Skoroy

Ulfsfjord

Vannøy-Kvitnes .

Daafj ord

Helgøy

Mikkelvik

Torsvaag

Vannoy-Kammen

Aarviksand .

Akkarvik

Hamnnes

Haukoyhamn

Loksletta . .

Maursund .

Nikkeby . .

Oksfjoidhamn

Rotsund el ven

Skjervoy . .

Straumfjordnes

Ulebugten . .

orterøyskagen

torneshamn

iorkjosen

Alteidet

Bad deren .

Lyngen

• •

. ,Sørfjord

Karlsøy • .

Helgøy •

Skjeryoy-

- .

Nordreisa .

v n angen .


3,3 Burfjord . .

2,1 Jøkelfjord

4,6 Kjækan .

39,8 Skorpa

2,3

4,7

7,7

4,0

6,0

1,4

4,9

1,8

2,2

4,5

3,6

19,6

Sørstraumen . • -

Advent Bay * .

Green Harbour

Alten

Honningraag

Hainmerfest

Vardo

Vadsø .

Kirkenes

2,2 Kautokeino

1,9 Elvebakk en

1,5 Kaafjord •

3,2 Rafsbotn

7,3 Russeluft

3,9 Altneset .

1,2 Komagfjord .

4,1 Kongshus .

4,4 Korsfjorden . . .

4,4 Kviby i Altenfjord .

3,0 Leirbotn 1) . .

1,7 Lærresfjord . . .

2,4 Mjaanes i Fin marken

18,7 Oldervik i Finmarken

2,0 Søpnes . .

2,3 Storekorsnes

4,6 Storsan dues

1,3 Talvik

1 1,3 Tappel tilt

3,9 Bergsfjord

26,5 Brynilen )

1,3 Loppen . .

2,6 Nuvsvaag

2,1 So nd 1 a nd

5,1 Skavndik

16,9 Oksfjord

10,9 0 ksfjordbotn * .

8,5 Bredvik

Kvænangen

Tromso amt

. . 1 Kautokeino

. . Alta .

,

• . .

. . 1Talvik

Loppa .

- • .

Hasvik .

5,0

1,4

6,6

3,1

3,8

0,7

2739,5

21,7

85,3

227,2

121,7

87,9

155,2

5,0

13,1

5,8

1,0

1,6

2,2

5,7

0,9

5,7

5,7

4,4

2,3

3,2

0,7

5,4

2,8

3,5

9,3

2,8

10,1

2,4

3,8

5,9

3,2

1,6

4,8

1,6

4,7

1) Det tidligere Lerbotteni poståpneri. 2) Det tidligere Andsnes poståpneri.

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av året.


1

Post

9 I 7.

64

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expécliées des différents bureaux de poste). (Suite) .

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfectures).

Herreder

(Communes

rur ales)

Antal

brev

(1\7-on/bre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

préfectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

Breivikbotn . . . Hasvik .

Donnesfjord

Galten

Hasvik

Meltefjord

Sørvær . . . . - • • • •

Gaashopen . . . Hammerfest .

Kaarhavn .

Mefjorden .

Skarvfjord .

Skippernes 1) . • .

Vinna i Finmarken - . • • •

Kvalsund . .

Kokelv

Kvalsund .

NEeverfjord

Porsa

Repparfjord

Sjaaholmen • •

Finnes i Finmarken Måsøy

Gaasøen i Finmarken - .

Gjesvær

Havosund .

Hjelmsoen . .

Hjelmsøkjeilen .

Ingøen

Maasø

Mafjordhamn .

Oksefjorden i Finn]

Persand

Rolfsoen

Rolfsohavn

Sandvikvær

Snefjord .

Tufjord

Helnes i Finmarken

Honningvaag, Nordre

Kamovær . . .

Kjelvik

Laholmen

Porsangvik

Repvaag

• • •

Kjelvik .

-

Skarsvaagi Finmarken -

Tamso, Lille 2) . • • • •

Billefjord, Indre . . Kistrand


9,9

1,6

1,5

21,7

2,7

4,3

2,3

6,9

3,7

3,5

2,2

2,9

1,1

5,9

1,5

3,5

1,5

0,8

1 1,5

3,6

6,8

22,7

1,6

2,5

7,2

6,4

2,5

6,8

0,7

0,5

3,5

8,3

2,3

9.8

2,6

7,4

6,9

4,8

5,3

1,0

4.1

6,5

2,4

Billefjord, Ytre •

Brennelv . •

Borselven

Havnbugt

Kistrand

Kjæs

Kolvik

Lakselven •

Leirpollen

Russenes *

Skoganvarre •

Karasjok . .

Brenngam .

Dyfjord

Gammelviken *

Kifjord*

Kinnarodden

Kjøllefjord .

Laksefjordbunden

Lebesby . . .

Skjøtningberg .

Sværholt . . .

Tommervik . .

Veinesklubben .

Norskholmen .

Smalfjorden .

Tanen . .

Vestertanen .

Ostertanen . .

Feltpostkontor nr. 15

Finkongkjeilen

Gamvik . .

Hopseidet

Langfjordnes

Losvik

Omgang

Mehavn 3)

Risfjord

Kistrand .

• •

Karasjok

Lebesby

-

Tana

- • • .

Gamvik .

Skjaanes i Finmarken -

Tyfjord i Tanen . . ---

Berlevaag 4) . . . . JBerlevåg

Feltpostkontor nr. 10 -

Gulgofjorden . . . -

Kongsfjorden . . . •

1) Det tidligere Skipnes poståpneri. 2) Lille Tamso poståpneri var ikke i virksomhet

1917. 8) Se også feltpostkontor nr. 15. 4) Se også feltpostkontor nr. 10.

De med * betegnede poststeder har kun vært i virksomhet en del av amt.2,0

1,3

2,2

1,9

9,5

0,9

5,4

6,4

2,1

4,9

1,3

7,3

0,8

4,3

1,2

0,2

13,7

5,2

11,5

7,5

7,6

2,2

4,0

2,2

5,0

21,3

1,2

4,1

6,5

13,3

14,1

Or

2,

1,

0,

16,.

1,

7,

3,

22,

11,

0,

3,


65 Post

1 9 1 7.

V. De enkelte poststeders avsendte brevmengde. (Forts.).

(Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Suite).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Ant al

brev

(Nombre

de lettres).

Poststeder, amter

(Bureaux de poste,

prefectures).

Herreder

(Communes

rurales).

Antal

brev

(Nombre

de lettres).

_

Kvitnes i Finmarken

Nyborg

Nmsseby .

Polmakv .

Øvretanen

Ekkero

Jakobselv, Vestre

Kiby

Bjørnevand . .

Bugofjorden . .

Bugones . .

Elvenes . . . .

Grænse-Jakobselv

Jarfjorden . . .

Langfjorddalen

Neiden

Berlevåg .

Nesseby .

— . .

Polmak .

— • • •

N.-Varanger

• • • •

Sør-Varanger

■•■•■■■

2,4 Baadsfjord • . Vardø .

8,8 Havningberg .

4,8 Kiberg

5,1 Kiberg, Indre .

4,0 1Vlakur

2,3 Smelror

2,1 Syltefjord

0,7 Syltefjord, Indre . •

13,3

2,3 Finmarkens am

3,0

3,8 Posteksp. jernbaner

2,4 - dampskib . .

4,9 1

3,8

2,9

4,9

4 , 6

9,1

3,5

2,2

0,3

1,8

0,3

1368,4

3413,7

1 2639, 1

Tilsammen . r 128303,5


' Pést

1 9 I 7.

-66

VI. Brevpostforsendelser til og fra forskjellige utenrikske land.

(Lettres expédiées pour et arrivées de différents pays étrangers).

Samlet antal almindelige

og rekom-

• manderte brev,

• brevkort og korsbåndsforsendelser

(Nombre des lettres

ordinaires et reeornmandies,

cartes postales,

imprimés etc.)

Til Fra

Samlet antal almindelige

og rekommanderte

brev,

brevkort og korsbåndsforsendelser

(Nombre des lettres

ordinaires et recommandées,

cartes postales,

imprint& etc.)

Til Fra

I. Europa.

Tyskland

658,4 1154, 0 A. Foreningsland:

Osterrike (med fyrstendommet

Liechtenstein) 33,5 5,8 Algier

1,9

4,2 Belgia

10,7 6,2 Egypten

1,2

Bosnia-Herzegovina .

Liberia

0,1

0;3 Bulgaria . . .

1,4 0,3 Marokko

0,1

651,5 78,8 153,3

amerika

978,9

Tyrkiet, europeisk .

0,9 0,2

liritiske kolonier (Malta

og Gibraltar) . .

1,6 1,8

4925,0 8634,3

II. Afrika.

1,5 Kreta

Tunis . . .....

0,6

Danmark (med Island

Tyske protektorater . . 0,3

og Feeroene) . . . . 1522,5 3671,o Belgisk Kongo . . . . 1,1 0,5

Spania (med Andorra,

Det Sydafrikanske Forbund

1)

18,7 6,4

de Baleariske og Kanariske

øer,) . . . . 35,8 11,7 Andre britiske kolonier

Frankrike (med Monako) 222,6 261,5 i Afrika

3,1 0,6

Storbritannia og Irland 890,7 642,2 Spanske postetablissementer

paa Guinea-

Grekenland (med de

Joniske oe?) . . .

1,8 0,3 kystemt

0,2

Ungarn

7,1 0,6 Franske kolonier

7,4 3,2

Italia (med Marino)

33,8 19,5 Italienske »

Luksemb?trg

0,1 0,3 Portugisiske» • • • 1,7 0,5

Montenegro

- B. Land utenfor postforeningen

Nederlandene

149,1 283,9

Portugal (med Madeira

og Azorene) . .

15,1 5,5

40,5 13,1

Rumenia

2,2 0,4

Rusland, europeisk

169,6 119,1 III. Amerika.

Serbia

Sverige

1089,3 2296,7 Forenede Stater i Nord-

Argentina

Bolivia

Brasilia

Kanada .

Chili . .

Kohimbia .

Kosta-Rika

30,6 9,6

1,5 0,1

13,9 2,1

35,5 112,4

12,4 2,3

0,4 0,1

0,1 0,1

1) Bechouanaland (protektorat), Kap Det Gode Håp, Natal og Zululand, Orangeflodkolonien,

Syd-Rhodesia og Transvål


67 Post

1 9 1 7.

VI. Brevpostforsendelser til og fra forskjellige utenrikske land. _ (Forts.)

(Lettres expédiées pour et arrivées de differents pays arch)? gers) ( Suite) .

Samlet antal almin -

delige og rekommanderte

brev,

brevkort og korsbåndsforsendelser

(Nombre des lettres

ordinaires et recommandées,

cartes postales,

imprimés etc.)

Samlet antal almindelige

og rekommanderte

brev,

brevkort og korsbåndsforsendelser

(Nombre des lettres

ordinaires et recommandees,

cartes postales,

imprime's etc.)

2,4 Yuba

3,0

Dominica

Equador

0,2

Guatemala

0,1 0,2

Haiti . .

0,5 0,1

Honduras

lifeksiko .

4,2 1,6

Nikaragua

0,3 0,1

Panama

1,7 1,3

Paraguay

0,4 0,1

Peru

1,4 0,4

Salvador

0,2 0,1

Uruguay

3,0 1,6

Venezuela

0,1 0,2

Forenede Nordam. Staters

besiddelse (Porto-Riko) 0,3

Britiske kolonier. . 7,4 2,4

Danske

0,2

Franske

0,5

Vederlandske -

0,3

Til Fra Til Fra

L Foreningsland:

Tina 30,8 22,6

Torea . . . . . . . 0,3 0,1

3ritisk India (med Aden

og Maskat)" 5,5 6,1

rapan 13,9 4,4

3ersia . 0,8 0,2

?usland, asiatisk . 0,9 0,1

;iam 3,8 1,0

"yrkiet, asiatisk . . 0,1 -

"yske protektorater

(Kiautschou) . . . .

'orenede Nordam. Staters

besiddelse (Philippinene)

0,9 0,9

1) Syd-Australia, Vest-Australia, Ny Syd-Wales,

og Viktoria.

Britiske kolonier (andre

enn Britisk India) .

Franske kolonier:

Bakindia . . • • •

Andre franske besiddelser

Nederlandske kolonier

(Nederl. Ostindia) .

Portugisiske kolonier

( Portug . India, Makao

og portug. Timor) .

B. Land - uten for postforeningen

V. Australia

med tilliggende øer i

Stillehavet.

A. Foreningsland:

Tyske protektorater . .

Forenede N ordam. Staters

0,1

718,6 1117,2

IV. Asia.

besiddelser (Hawaii,

1,7 Guam, Tutuila) •

0,1

Det Australske For -

bundi)

33,6 1,3

Ny-Zealand med Cooks-

3,5 1,0

0,4 0,1

0,2 0,1

cterne ..... . .

Andre britiske kolonier

Franske kolonier . . .

Nederlandske kolonier

(Nederlandsk Ny -

Guinea)

B. Kolonier og land

utenfor postforeningen

Tilsammen

67,2

43,5

39,5 2,6

5790,8 9810,7

Queensland, Britisk Ny-Guinea, Tasmania


Post

1 9 1 7.

68

VII. Opgave over utvekslingen av postanvisninger med utlandet.

(Renseignements sur le serrire des mandats de poste internationaax,)

Avsendte

(Exp édition).

Ankomne

(Réception).

Antal.

(No m bre

Beløp.

(Montan,t).

Antal.

(Nombre).

Beløp.

'Mont ant).

I. Europa. Kroner.

Kroner.

Belgia . . .

Bosnia- Iler).'ego vina —

Bulgaria . —

Danmark 190802 4519951 15583 1032254

Grekenland 2 65 —

Frankrike 1906 66771 932 159783

Italia 171 21996 7 36

Kreta

Luksemburg 13 195

Nederlandene . 3401 126813 559 31801

Portugal 13 233 —

Rumenia

Rusland 695 4751.2 5 4113

Schweiz 3424 109324 371 21934

Spania . 121 16633 10 945

Storbritannia og Irlaud 6116 461239 2942 371171

Sverige 78854 4180424 14501 937835

Tyrkiet 2 994

Tyskland 27178 795995 4380 216985

Ungarn . 5 232

Osterrike 1008 19129 145 6056

Britiske kolonier (Malta og Gibraltar) 8 365 24 3966

II. Afrika.

Algier . .

Belgisk Kongo

Egypten

8

Marokko

Tripolis

•■■■•■••

Tunis

Det Sydafrikanske Forbund 1) 136

Andre britiske kolonier 7

Franske kolonier

Tyske protektorater

1172

72

21500

1230

14 821

•■•••■••■•

2

360

2

27

26691

54

1) Bechouanaland (protektorat), Kap Det Gode Håp, Natal med Zululand, Orangeflodkolo

nien, Syd-Rhodesia og Trans-M.


69 Post

19 1 7.

VII. Opgave over utvekslingen av postanvisninger med utlandet. (Forts.)

(Renseignements sur lc service des mandrils de poste internationanx). (Suite).

••••••■•■•••01.......

Avsendte

(Expedition).

Ankomne

(Réception)

Antal. Beløp. Antal. Bebop.

(Nombre). (Montant). (Nombre). (Montant).

III. Amerika.

Kroner.

8 Argentina

603

Brasilia

1 300

Chili

5 386 10

Forenede Stater i Nordamerika .

3910 378068 65508

Kanada

140 17766 2127

Kroner.

412

6514251

174809

Peru ..

Uruguay

Britiske kolonier (andre enn Kanada)

Danske

2

8

106

393 13 853

3 60

IV. Asia,

ii Britisk

49 7322

509

Japan . . •

10 561 51 17629

Kina

Siam .

Asiatisk Tyrki

Britiske kolonier (andre enn India)

Nederlandske kolonier

12 1625

8 393

3 118

3 378

25 1415

8 275

V. Australia.

Det Australske Forbund 1)

..Ny-Zealand

Andre britiske kolonier

Tyske protektorater

29

10

3137

637

128

83

8706

4108

Tilsammen .

318366 10803260 107807 9537877

1) Syd-Australia, Vest-Australia, Ny Syd- Wales, Queensland, Britisk Ny-Guinea, Tasmania

og Viktoria.


Post

I 9 I 7.

70

VllI Opgave over utvekslinge n-. av postopkrevninger med utlandet.

(Renseignements sur le serrice des remboursements internationanx).

Avsendte

(Expe'dition).

Ankomne

(Réception).

1

Brevpostforsen- 1 , Brevpostfor- .

delser , Pakker sendelser Pakker.

(Objets de correspon- (Colis). (Objets de corre- 1 (Colis).

dance). spoil dance).

Antal .

(Korn

bye).

Belem. Antal. ; Beløp. Antal. Beløp. Antal. Beløp.

(Mon- (Korn- I (Mon- (Korn- ! (Mon- (Nonz- (Montent).

bye) tant). bre). ; tant). bre). tant).

Europa. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner.

Belgia . 3 30

Danmark 656 6949 504 10779 57004 729738 60811 1223461

Frankrike 5 93 1 60 213 1909 753 33623

Luksemburg 1 20

Italia 2 1 668

Nederlandene 10 128 11 276 213 1824 1665 40626

Rusland . 4 24 31 226 1 45

Schweiz . . 129 193 142 1622 1468 32726

,Storbritannia og Irland

2 2

Sverige 1175' 11808 1031 31057 11366 98072 17144 408497

Tiiskla?id 53 687 340 5214 4579 55253 8176 262349

Ungarn 1 13

Østerrike 7 95 1 21 585 4271 68 2662

Tilsammen 1921 19913 1895 47590 74135 892937 90093 2004702


71 Post

1 9 1 7.

IX. Opgave over utvekslingen av postinkassasjoner med utlandet. 1)

(Renseignements sur le service des recouvrelnents internationaux.)

Ankomne

(Réception).

Derav ikke

indfridde

(Non encaissés).

Antal. Beløp.

(Nombre). (Iliontant).

Antal.

(Nombre).

Baal).

(Montant).

Kr.

Kr.

Danmark med IiCeroene . .

Frankrike med Monoko og Algier

Nederlandene .

Seltweix

- .

Swerve .

Tyskland .

Østerrike

28

24

37

12

206

551

1

1207

417

2757

149

29631

45601

177

3

6

8

2

62

167

41

145

1429

96

10566

18977

Tilsam men .

859

79939 248

31254

1) Materiale til opgave over avs en dte postinkassationer mangler.


Post

I 9 I 7.

72

X. Opgave over utvekslingen av verdibrev med utlandet.

(Renseignements sur le service des lettres internationales avec valeur déclaré e )

Avsendte

(ExpeClition).

Ankomne

(Réception).

Antal.

(Xombre).

Bebop.

(Montant).

Antal. Beløp.

(Xombre). (lontant).

Kroner. I Kroner.

I. Europa.

Belgia . . . . ..

Bosnia- flereyori)ta

Bulgaria . .

Danmark

Frankrike

Grekenland

Italia

Lukse in

_Nederlandene

Portugal .

Rumenia

23316

78

4

282

Rusland . '944

Schwei,. 201

Spania .. ..... 15

Storbritannia og Irland 158

Sverige 32277

Tyrkiet 2

Tyskland 1887

Ungarn 51

Østerrike 114

216

32

9616436 4371 4021036

30699 160 72575

1824 41 6299

355 8 3568

442289 222 222157

2 169

628500 181 261715

59338 460 360199

5495 16 5717

162912 74 87263

13136674 7269 7421179

226 4 1327

733018 2429 1307617

4077 19 19833

72058 549 216369

II. Afrika.

Algier .

Figypien .

_Marokko

ts. .

Tunis . ..........

Det Sydafrikanske Forbundi) .

Franske kolonier

Portugisiske kolonier

72 I

4 180

1 236

Bechouanaland (protektorat), Kap Det Gode Håp, Natal med Zululand, Oranjeflodkolonien,

Syd-Rhodesia og Transvaal.


73 Post

I 9 I 7.

X. Opgave over utvekslingen av verdibrev med utlandet. (Forts.)

(Renseignements sur le service des lettres internationales avec valeur déclarée). (Suite).

Avsendte

(Expedition).

Ankomne

(Re'ception).

Antal.

(Nombre).

Beløp.

(Montant).

Antal.

(Nombre).

Beløp.

(Montant).

Kroner.

Kroner.

Ill. Amerika.

Argentina

Brasilia .

Kanada

•••■■•••••

1 10

•••■■••

IV. Asia.

Japan ....

Britisk India

Kina .

Persia

Tyrkiet, asiatisk

Britiske kolonier (andre enn britisk

India)

Fransk Bakindia

Nederlandske kolonier

Tyske protektorater

3 150

1 50

49

270

■■■•■■■

V. Australia.

Ny-Zealand . .

Tilsam m en 59353 24897480 15811 14007709

joPost

I 9 I 7.

74

XI. Opgave Over utvekslingen av pakkepost nied utlandet.

(RenSeigneniefits sur le service des colis internationaux).

Avsendte

(Expedition)

Ankomne

(Reception)

I. Europa.

Belgia .....

Bosnia- fIeì'egoi'i na

Bulgaria . .

Danmark . .

Fra likrike

Grekenland

Italia . .

Kreta . .

Luksemburq

Montenegro'

Nederlmulene

Portugal

Ibtmenia

Rusland

SchireL

Serbia .

Spania . . . . ....

Storbritannia og Irland

Sverige . .

Tyrkiet .

Tyskland

Ungarn

Østerrike

Britiske kolonier (Gibraltar

og Malta)

alm in- almindelige

med angit verdi delige

(ordi- (avec vales,' déclarée (ordinaives).

naires).

Antal.. Antal. Baal). Antal.

(Nombre). (Nombre). (Montnnt). (Nombre

16

1

6587

635

668

297

381

12

6384

149

126

3045

9876

2

13140

12

130


7

1

893

41

2


27

1

324

163


226

1624

947

20

Kroner.

50

1176966

11451

240

8317

275

298123

83721

61994

37506573

425065

4209


6

136286

41702

5

6403

20

331

38194

40

63454

42428

178487

546

6390

med angit verdi

(avec valeur declaree).

Antal. .

Nombre. (Mont ant .

8489

380


665


235

43

6957

--

5136

3579

17117

104

3187


Kroner.38844334

50502
100

18782


19368

2310913559559

5274618

5217506

10361

659565

II. Afrika.

Algier . ..

Belgisk Kongo

Egypten

Marokko

Tripolis

Tunis ........

Det Sydafrikanske Forbundi)

Andre britiske kolonier . . .

Franske kolonier . .

Italienske kolonier .

Portugisiske kolonier .

Tyske protektorater

2

19

50

4
1349

25

4

2

1) Bechouanaland (protektorat), Kap Det Gode Håp, Natal med Zululand, Orangeflodkolonien

Syd-Rhodesia og Transvål.


75 • Post

I 9 I 7.

XI. Opgave over utvekslingen av pakkepost med utlandet._ (Forts.)

(Renseigiteineills sm. le service des coils interiudimignx). (Snile).

Avsendte

(Expédition)

Ankomne

(Récept ion)

III. Amerika.

Argentina

Bolivia

Brasilia

Chili.

Kanada .

Kolumbia

Kosta-Rika

Kuba

Equador ....... .

Forenede Stater i Nordamerika

Guatemala

Haiti

Honduras

Meksiko .

Nikarapta

Panama .

Paraguay

Peru

Salvador

Uruguay .

Venezuela

Britiske kolonier ('andre enn

Kanada) . ..

Danske kolonier

P orenede Nordamerikanske

Staters kolonier

Nederlandske kolo) tier

almindelige

med angit verdi

(ordi- (øvre valeur déelarée).

neues).

Antal. Antal. Belot).

(No r e) . (No m bre). .(Mo)ttant).

23

33

73

13

898 15

1

5

4

Kroner.

almindelige

med angit verdi

(ordi- (aver valeur declar(e)

naires).

Antal. Antal.

(Nombre). (Nombre) .

10

190

2984 1336

765

Beløp.

(Mont ant).

Kroner.

1 181

IV. Asia.

Britisk India ..

Japan

Kina.

Korea

Persia .....

Rusland, asiatisk

Siam

Tyrkiet, asiatisk

Britiske kolonier (andre en 'n

India)

Franske kolonier Bakindia

30

11

30 9

152 68

5

12

70 39

144

1936 73

5162

3

93

3

80

16433

332

55 18 3 613


Post

I 9 I 7.

76

XI. Opgave over utvekslingen av pakkepost med utlandet. (Forts.)

(Renseiçme 'nerds snr le service des colis internationaux). (Suite).

Avsendte

(Expedition)

Ankomne

(Reception)

almindelige

med angit verdi

(ordi - (avec vaieur declaree).

naires)

almindelige

med angit verdi

(ordi- (avec valeur declaree).

naires)

Antal. Antal. Beløp. Antal. Antal. Betel).

(Nombre). (Nombre). (111Ontant). (Nombre). (Nombre). (Mont ant).

Kroner.

Kroner.

Nederl and s e kolonier . . .

Forenede No rdamer ik a nske

Staters besiddelse (Phi 1 ipp

inen

Tyske protektorater

21

9

2 1

28

V. Australia.

Det Australske Forbund 1) .

Ny - Zealand

A 'ndre britiske kolonier .

Fore nede Nor damerikanske

Staters besiddelser (Hawaii etc.

38 2 200

20 2

1

226

420

Tilsammen . . I 42933 4367 39588156 518181 45412 52993717

Syd-Australia, Vest-Australia, Ny - Syd-Wales, Queensland, Britisk Ny-Guinea, Tasmania

og Viktoria.


77 Post

I 9 I 7.

XII. Opgave over utvekslingen med utlandet, av postabonnerte

tidender og tidsskrifter.

(Rensei gnements sur le service international des abonnements aux journaux et

pnblications péxiodignes)

Avsendte

(E rpe'dition).

,Mottatte

(Récepti on).

Eksemplarer/

Eksemplarer

Nummer

(Exemplaires).

(Numeros).

(Exemplaires).

Nummer

(Numéros).

Antal. Antal. Antal. Antal.

(Nombre. (Nombre). (Nombre). (Nombre).

I. Europa.

Belgia .

1Bulgaria .

312

Danmark

2254 553024 5604 1225498

Frankrike

Grekenland

•■■•■•■•

624 Italia .

5 1768

Luksemburg

2 416

Nederlandene

80 34060 20 8320

Rusland .. .

391 49094 182 50151

Schweix,

46 19238 108 17382

Spania .

Storbritannia og Irland

7296 317490

Sverige

3637 683102 7614 1504046

Tyrkiet .

Tyskland ..

716 255334 3370 962157

Ungarn

3 988

Østerrike .

19 8502 73 12046

H. Amerika.

Forenede Stater i Nordamerika .

692 19594

III. Australia .

Tilsammen .

7144

1602978 24970 4120168


Post 78

I 9 I 7.

XIII. Opgave over utvekslingen av svarbevis.

(Borderrait des coitpons-r('pouse).

Utstedt i Norge

(Émis en Norvége).

(Nombre).

Innlost i Norge

(Échanges en

.21Torvége).

Antal.

(Nombre).

I. Europa.

Belgia .

Bulgaria .

Danmark

Frankrike

Grekenland

Italia

Luksembury

Nederlmidene

Portugal

Ruinen ia

Schweiz

Spania

Storbritannia og _bland

Sverige .

Tyskland

Ungarn

Østerrike . . . .

Tijrkiet. europeisk ......

Britiske kolonier (Gibraltar og Ma .. lta)

2

464

56

2

7

114

259

16

195

536

467

31

2

169

217

5

26

14

224

6

406

21

373

132

3259

160

403

1

II. Afrika.

Egypien

Liberia'

Madagaskar .

Mozambique . ..

Andre portugisiske kolonier . ..

Det Sydafrikanske Forbund 1)

Andre britiske kolonier

Tunis

9

12

2

1

27

13

Argentina

Brasilia

Chili

III. - Amerika.

4

20

1) Bechouanaland (protektorat), Kap Det Gode HAT, Natal og Zululand, Orangeflodkolonien,

Syd-Rhodesia og Transvaal.


79 Post

I 9 I 7.

XIII. Opgave over utvekslingen av svarbevis. (Forts.)

(Bordereau des coupons-réponse) (Snik).

Utstedt i Norge

(tinis en Norvége).

Antal.

(Nombre).

Innlost i Norge

(Behanges en

Norvége).

Antal.

(Nombre).

Forenede Stater i Nordamerika

Haiti

Kanada

Kosta-Rika

Kuba

Britiske besiddelser (andre enn Kanada) .

Panama .

126

666

IV. Asia.

Britisk India

Hong Kong

Japan

Nederlandske kolonier

Philippine)le

Siam . . . • . .. , ......

Britiske kolonier (andre enn India) .

2

3

44

1

7

V. Australia.

Det Australske Forbund 1)

Ìj-Zealand .

3

12

6

Tilsammen . 2333

6290

Det samlede antal utvekslede svarbevis i den internationale postutveksling utgjorde

i 4de kvartal 1907 50388

i året 1908 .. 328685

— 1910 . 499052

i — 1915 . 1614457

— 1916 . 1579826

1) Syd-Australia, Vest-Australia, Ny Syd-Wales, Queensland, Britisk Ny-Guinea, Tasmania

og Viktoria.


Trykt 1917 (forts. suite):

Nr. 97. Norges handel 1915. (Commerce.)

- 98. Fængselsstyrelsens aarbok 1913. (Annuaire de l'Administration generale

des prisons 1913)

- 99. Forsomte og forbryderske barn i Norge. (Enfants tnoralement abandonnés

et enfants criminels en Norvége)

- 100. Norges kommunale finanser 1918/14., (Finances des communes.)

- 101. De offentlige jernbaner 1915/16. (Chemins de fer publics.)

- 102. Norges telegrafvæsen 1915/16. (Telegraphes et telephones de l'Etat)

- 103. Norges skibsfart 1915. (Navigation.)

- 104. Jordbruk og fædrift 1911-15. (Agriculture et elve du bétail)

- 105. Dyrtidens virkninger paa levevilkaarene. iste del. (Effets de la cherte

des vivres sur les conditions d'existence. 1e partie.)

- 106. Forsikringsselskaper 1915. (Societés d'assurances)

- 107. Ulykkesforsikringen 1914. (Assurances con tre les accidents du travail.)

- 108. De spedalske i Norge 1911-1915. (Rapport sur les lepreux en Norvége

pour les annees 1911-1915.)

- 109. Sinffssykeasylenes virksomhet 1915. (Hospices d'aliénes)

- 110. Kommunevalgene 1916. (Elections en 1916 pour les conseils communaux et

municipaux)

- 111. Folkemængdens bevægelse 1915. (Mouvement de la population.)

- 112. Norges postvæsen 1916. (Stalistique postale.)

- 113. Kriminalstatistik 1913 og 1914. (Justice criminelle)

- 114. Skiftevæsenet samt overformynderiene 1915. (Successions, faillites et

biens pupillaires.)

- 115. Norges fiskerier 1915. (Grandes peches maritimes.)

- 116. Private aktiebanker 1916. (Banques privées par actions.)

- 117. Fængselsstyrelsens aarbok 1914. (Annuaire de lAdministration generate

des prisons 1914)

- 118. Norges sparebanker 1918. (Caisses d'epargne.)

- 119. Fiskerforsikringen 1916. (Assurances contre les accidents des rnarins pecheizrs)

- 120. Norges skibsfart 1916. (Navigation)

Trykt 1918:

- 121. Veterinærvæsenet og kjotkontrollen 1916. (Le service véterinaire et l'inspection

de la viande.)

- 122. Norges kommunale finanser 1914/15. (Finances des communes)

- 123. Civil retspleie 1914 og 1915. ("Justice civile.)

- 124. Dyrtidens virkninger paa levevilkaarene. 2den del. (Effets de la cherté

des inures sur les conditions d'existence. 2iéme partie.)

- 125. lndustristatistilz 1915. (Statistique industrielle.)

- 126. De offentlige jernbaner 1916/17. (Chemins de fer publics)

- 127. Norges telegrafvæsen 1916/17. (Telegraphes et le'lephones de l'Etat.)

--- 128. Forsikringsselskaper 1916. (Sociétes d'assurances.)

- 129. Skolebarns erhvervsmæssige arbeide. (Travail salarié parmi les enfants

des ecoles prim aires publiques)

- 130. Norges handel 1916. (Commerce.)

- 131. Beboelsesstatistik for enkelte norske byer for 1917 (1916). (Statistique

d'habitation pour quelques villes norvégiennes en 1917 (1916))

- 132. Ulykkesforsikringen 1915. (Assurances con tre les accidents du travail)

- 133. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1915. (Rapport sur Petal

sanitaire et medical)

- 134. Fængselsstyrelsens aarbok 1915. (Annuaire de l'Administration generate'

des prisons 1915.)

- 135. Norges postvesen 1917. (Statistique postale)


Det Statistiske Centralbyraa har desuten bl. a. utgit folgende verker:

Statistisk Aarbok for kongeriket Norge. Senest utkommet: 37te aargang, 1917.

Kristiania 1918. (Annuaire stat istique de la Norvége.)

Meddelelser fra det Statistiske Centralbyraa. Senest utkommet : 35te bind, 1917.

Kristiania 1918. (Journal du Bureau Central de Statistique.)

Maanedsopgaver over vareomsætningen med utlandet 1917. Femte bind. Kristiania

1918. (Bulletin mensuel du commerce extérieur en 1917. Cinquiême (untie.)

Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling iste oktober 1917. Kristiania 1917.

(Les divisions dynes, ecclésiastiques et judiciaires du royaume de Norvége

le ler octobre 1917.)

Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. 1828-31 december 1910.

Kristiania 1889 og 1913. (Catalogue de la Statistique officielle.)

Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. (Résumé rétrospectif 1914.)

Samtlige verker er tilsalgs hos H. Aschehoug C o., Kristiania.

20 august 1918.

More magazines by this user
Similar magazines