7-Moldekonferansen 2012 RUNEGR.pdf

g35.aktiweb.no

7-Moldekonferansen 2012 RUNEGR.pdf

Tilsynserfaringer

og

Lærestedenes utfordringer

Moldekonferansen 21. mars 2012

Rune Granum

Statens vegvesen Region øst

Tilsynsseksjonen


Agenda

‣ Presentasjon av Tilsynsseksjonen

‣ Status godkjenninger og tilsyn

‣ Tilsynsseksjonens erfaringer

‣ Veien videre

2


Tilsynsseksjonen Region øst –

faggruppe trafikant

Seksjonsleder

Erik Lindgreen

Fagleder kjøretøy

Torbjørn Seljevoll

Fagleder trafikant

Rune Granum

(Lene Jorun Varlo stedfortreder)

Personell merket med * arbeider

innen flere fagområder

Trafikkskole

Elin-Rose Eilertsen

Geir Johnsen

Gunnar Kallarberg

Jon Kjell Kurland*

Rune Nordlund*

Kolbein Torland*

Lene Jorun Varlo*

Utrykning

Rune Nordlund*

Kolbein

Torland*

Yrkessjåfør

Torunn Garder

Katrine Grinerud

Jon Kjell Kurland*

Kolbein Torland*

Lene Jorun Varlo*

Nyansettelse våren

2012

(Viggo Torbergsen)


Status pr. 1. januar 2012

Region øst

Trafikklærere: ca. 620

Trafikkskoler: ca. 310

Læresteder YSK etterutdanning: 87

Læresteder YSK grunnutdanning: 45

U-ansvarlige for læresteder YSK: 100

Kursarrangører utrykning: 27

Aktive instruktører utrykning: 60

Tilsynsobjekter trafikant: 1249

4


Godkjennings- og tilsynsarbeidet i

2011

Yrkessjåfør godkjenninger:

• 171 godkjenninger som lærested eller undervisningsansvarlig.

Utvidelse av godkjenninger telles som ny godkjenning. Mange

transportbedrifter.

Tilsyn med lærestedenes oppfyllelse av formelle krav:

• 16 «systemtilsyn» Gjennomføres som møte med den

undervisningsansvarlige ved lærestedet

Tilsyn med opplæringens innhold, omfang og metode:

• 13 tilsyn. Tilsynspersonell deltar under undervisningen. Ser at

undervisningen gjennomføres i samsvar med forskriftens krav

og lærestedets egen undervisningsplan.

Tilsyn gjennomføres i samarbeid med «lokal» region


Erfaringer fra godkjenningsarbeidet

Det legges ned mye godt arbeid i undervisningsplaner og vi har inntrykk av at

undervisningen er gjennomtenkt.

Gode løsninger. Bedriftene er opptatt av å «få noe igjen»

Bedriftene ser mulighetene i forhold til de «frie» timene

Vi må svært ofte «gå en runde» før vi kan si at kravet om å redegjøre for

undervisningsmetoder er oppfylt i søknaden. Vi forsøker å veilede og inviterer til å ta

kontakt ved behov.

Konsulenter brukes for å lage undervisningsplaner. «Kjøp og salg» av planer? Dette

er vi svært spente på hvordan vil fungere i praksis?

Som følge av dette, er ikke undervisningsansvarlige på banen i

godkjenningsprosessen. Hvem lages planen for?

Noen mener det stilles for strenge krav til undervisningsplanene

Det legges i stor grad opp til teoriopplæring. Sjåføryrket er et praktisk yrke.

Logistikkutfordringer på modul 6, praktisk kjøring. Manglende samsvar mellom

undervisningsplan og timeplan.

2 hovedmål i modul 6: Optimal utnyttelse og trafikksikker bruk av tunge kjøretøy.

Det siste er ofte lite vektlagt.

Flere har ikke oppfattet at godkjenning knyttes til en geografisk adresse.


Formål med tilsyn

Tilsynet skal blant annet bidra til økt trafikksikkerhet og like

konkurransevilkår mellom tilbyderne av opplæring og sikre

at elevene får den opplæring som samfunnet stiller krav

om.

Med andre ord – bidra til at det blir enkelt å drive seriøst –

vanskelig å drive useriøst

Gjennom tilsynet bidra til at yrkessjåførutdanningen gir

ønsket effekt.

Bidra til at tilbyderne av utdanning opptrer i samsvar med

forskriftens krav.

Ikke noe mål å tilbakekalle godkjenninger. Noen ganger

allikevel nødvendig.


Tilsyn med yrkessjåførutdanningen

Tilsyn er et satsingsområde og vil øke i omfang.

Det er en forventning om at «ting er på stell»

både formelt og undervisningsmessig.

Statens vegvesen forholder seg til den som er

undervisningsansvarlig i saksbehandling etter

tilsyn.

Region øst vil prioritere tilsyn med

etterutdanningen. Stikkprøver på

grunnutdanningen.


Erfaringer fra tilsyn – formelle krav

Utfordringer i forhold til:

• Elevfortegnelse

• Elevinformasjon

• Innmelding av gjennomført utdanning

• Elever uten førerrett både i C og D tas med på

sammensatt utdanning

• Undervisningsansvarlige mangler oversikt

• Utstyrsmangel – eks: lastsikring og

ulykkesberedskap, måleutstyr for forbrukt

drivstoff, digital skriver, pc’er osv.


Erfaringer fra tilsyn

gjennomføring av opplæringen

Mye god undervisning. Spesielt har vi merket oss at bedriftene evner å

tilpasse undervisningen slik at den er tilpasset egne sjåførers hverdag og

behov.

Lite fokus på ordet «profesjonalitet»

Mye teori – lite praksis…

Språkutfordringer – pedagogisk forsvarlig?

Avkortning av undervisning. Spesielt kjøring.

Elevene underviser hverandre.

Instruktører ikke kjent med undervisningsopplegget under kjøretreningen

og er svært passive

Undervisningsansvarlige tar ikke veiledningsrollen sin

For lite fokus på trafikksikker bruk av tunge kjøretøy. Ensidig fokusering

på forbruk

Lastsikringskurs gjennomført med modeller. Ikke praktisk øving ute


Oppfordringer til Lærestedene

Undervisningsansvarlige bes om å ta sin rolle.

– Spisskompetanse, rett person på rett plass

– Evaluer og juster undervisningsplanen

– Engasjement og involvering

– Gi lærere/instruktører nødvendig veiledning og

oppfølging

– Fornøyde kunder/elever/medarbeidere er belønningen

Bevisst forhold til undervisningsplanen

- Gjennomfør undervisningen i tråd med planen

Utdanningen må tilpasses sjåføren

- Forskjellige behov avhengig av sjåførens hverdag

11


Vegen videre

Region øst forventer fortsatt pågang av søknader

i 2012, spesielt fra godsbransjen.

Søknadsbehandlingen vår skal ha høy kvalitet

Vi vil i vår tilsynsaktivitet fokusere mye på

etterutdanningen.

Vi har en forventning om at etterutdanningen

utvikler seg videre etter hvert som lærestedene

får undervisningserfaring

Vi vil legge opp til god dialog med bransjen, det

planlegges blant annet en fagsamling høsten

2012 hvor undervisningsansvarlige vil bli invitert


Hvor skal ditt lærested?

Takk for oppmerksomheten!

13

More magazines by this user
Similar magazines