Midt i Væksten - Region Midtjylland

rm.dk

Midt i Væksten - Region Midtjylland

Region Midtjylland

Regional Udvikling


Indhold

Baggrund ............................................................................... 4

Væksthus Midtjylland.................................................................... 8

Iværksætteri. ........................................................................... 12

STARTmidt ............................................................................. 14

INVESTORmidt .......................................................................... 16

Iværksætteri i uddannelse ............................................................... 17

CASE: En vigtig håndsrækning ............................................................ 18

Virksomhedsudvikling ................................................................... 20

VÆKSTmidt ............................................................................. 22

EKSPORTmidt. .......................................................................... 24

CASE: Uvurderlig hjælp .................................................................. 26

ACCELERATORmidt ...................................................................... 28

KLYNGEmidt ............................................................................ 32

Layout: Story2Media

Forsidefoto: Story2Media

Fotos: Jens Bach s. 2,14,29,35

Vagn Knudsen s. 5,9,13,18,19,25,26,27,32

Niels Aage Skovbo s. 7

Flemming Nielsen s. 10,21

Tekst: Lone M. Michaelsen s. 18-19,26-27

2 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


Midt i væksten

Bag ethvert stærkt velfærdssamfund står et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Derfor vil Vækstforum

og Regionsrådet i Region Midtjylland igennem en række initiativer styrke virksomhedernes

muligheder for vækst, skabe flere arbejdspladser og øge kompetenceniveauet.

Initiativerne udgør en sammenhængende vifte af tilbud, der støtter ambitiøse virksomheder og

iværksættere i at realisere deres fulde vækstpotentiale.

Nogle initiativer retter sig direkte mod virksomhederne, eksempelvis når de skal udvikle nye produkter,

nye markeder og nye måder at organisere arbejdet på, eller når medarbejdere og ledelse skal

udvikle deres kompetencer. Andre initiativer sigter mod at udvide arbejdsstyrken for derigennem

at forbedre virksomhedernes muligheder for vækst.

Denne publikation omhandler især initiativer, der er rettet mod at udvikle iværksættere og virksomheder.

Vækstforum og Regionsrådet har sat initiativerne i gang, men de er udviklet og bliver gennemført

i et tæt samspil med de andre parter, der på forskellig vis er involveret i den erhvervs- og beskæftigelsespolitiske

indsats, bl.a. arbejdsmarkedets parter og virksomhederne selv. Disse partnerskaber

og stærke samarbejdsrelationer sikrer størst mulig effekt af indsatsen.

Initiativerne er sat i værk som en ekstra indsats oven på den eksisterende indsats for erhvervs- og

kompetenceudvikling og er samtidig en del af partnerskabsaftalerne mellem regionen og regeringen.

Med dem håber vi at kunne bidrage til, at det midtjyske erhvervsliv fremover vil placere sig midt i

væksten.

God læselyst.

Bent Hansen

Formand for Vækstforum og

Regionsrådet i Region Midtjylland.

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 3


Baggrund

Vækstforum er et regionalt

partnerskab, der samler centrale

aktører i et samarbejde

om at skabe erhvervsudvikling

i Region Midtjylland.

Vækstforum består af

repræsentanter for kommuner,

region, erhvervslivet,

arbejdsmarkedets parter og

forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Vækstforum og Regionsrådet har som formål, at styrke virksomhedernes vækstvilkår og

konkurrenceevne. Det er med til at sikre et stærkt grundlag for velfærd med en positiv udvikling

i antal job, eksport og indtjening.

Forandringspres

Den globale konkurrence er stigende og det betyder et stigende forandringspres, hvor innovationshyppigheden

er et vigtigt konkurrenceparameter. Danske virksomheder kan ikke

konkurrere på lønnen. Derfor er det vigtigt, at de formår at placere sig strategisk i værdikæden

for at undgå at blive for sårbare for konkurrence.

Vækstforum har udarbejdet en strategi for erhvervsudvikling i Region Midtjylland. Strategien

sikrer, at der er tale om en målrettet og koordineret indsats blandt parterne i Vækstforum

for at styrke den regionale erhvervsudvikling. Erhvervsudviklingsstrategien er udmøntet i

en handlingsplan med konkrete initiativer, der medvirker til at realisere strategien.

Iværksætteri og virksomhedsudvikling

Undersøgelser fra OECD viser, at iværksætteri, globalisering, udvikling af de menneskelige

ressourcer, innovation og it er vigtige vækstdrivere, der er med til at skabe en positiv erhvervsudvikling.

Derfor er iværksætteri og virksomhedsudvikling sammen med kompetenceudvikling

og innnovation nogle af de centrale indsatsområder i erhvervsudviklingsstrategien.

En del af de initiativer, som Vækstforum og Regionsrådet har sat i gang udgør en sammenhængende

palet af tilbud til virksomhederne. Initiativerne er med til at sikre, der er målrettede

og koordinerede tilbud til rådighed for iværksættere og virksomheder, der har ambitioner

og vækstpotentiale.

4 MIDT I VÆKST - Fokus på kompetencer


STARTmidt

VÆKSTmidt

ACCELERATORmidt

EKSPORTmidt

KLYNGEmidt

INVESTORmidt

Udvikling af iværksættere og virksomheder

Vækst

Styrket konkurrenceevne

Øget beskæftigelse

job og medarbejdere

Udvikling af

KOMPETENCEmidt

JOBmidt

/udenlandske studerende

JOBmidt

/tiltrækning og fastholdelse af

udenlandsk arbejdskraft

Mere uddannelse i midt

Iværksætteri i uddannelse

Figur 1. Vækstforum har sat en række sammenhængende initiativer i gang, for at skabe

vækst, styrke konkurrenceevnen og øge beskæftigelsen.

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 5


Eksempler paa typiske

udviklingstrin i en virksomheds

udviklingscyklus

Specialisering

Ekspansion

Effektivisering

Organisationsudvikling

Markedsudvikling

Accelereret

vækstkurve

Ordinær

vækstkurve

Effekt

Det rigtige tilbud på rette

tid kan sikre virksomheden

en hurtigere eller

kraftigere vækst end det

ellers ville være muligt

Produktudvikling

Konsolidering

Eneleder

Etablering

Virksomhedens vækstkurve

Figur 2. Der er stort politisk fokus på effekten af initiativerne.

Fokus på effekt

Initiativerne har som fællestræk, at de er målrettet de små og mellemstore virksomheder i

Region Midtjylland. Målet er, at accellerere udviklingen hos ambitiøse iværksættere og virksomheder,

så de kan realisere deres fulde vækstpotentiale og få en hurtigere og stærkere

vækst end det ellers ville være muligt.

Erfaringer fra amternes tidligere programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling

viser, at det er en god samfundsinvestering, at give det rigtige tilbud til den rigtige virksomhed

på det rigtige tidspunkt. Effektmålinger dokumenterer, at det er med til at skabe større

omsætning, eksport og indtjening. Vækstforum og Regionsrådet følger gennemførelse af

handlingsplanen med fokus på, at sikre en høj effekt af de initiativer, der sættes i gang som

led i erhvervsudviklingsstrategien.

Initiativerne er designet, så de er meget fleksible. Tilbuddene skal kunne anvendes af virksomheder,

der har meget forskellige udfordringer og er på meget forskellige udviklingstrin

- fra spirende vækstiværksættere til virksomheder i et generationsskifte eller et formaliseret

netværkssamarbejde. Derfor har tilbuddene en indbygget progression, der matcher

virksomhedernes forskellige udviklingsgrad og deraf følgende vækstbarrierer.

6 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


“Det rette tilbud til den rette

virksomhed på det rette tidspunkt

er en god samfundsinvestering.

Derfor har vi sat

en række initiativer i gang,

som kan skabe vækst og mere

beskæftigelse” „

Bent Hansen, formand for Vækstforum,

regionsrådsformand i Region Midtjylland

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 7


Væksthus Midtjylland

Figur 3.

Væksthus Midtjylland

kan sammenlignes med

et hus, hvor erhvervsservice

er fundamentet

og der er en række

yderligere tilbud til

virksomhederne som en

overbygning.

Overbygning

Operatøropgaver

Fx. STARTmidt, VÆKSTmidt, ACCELERATORmidt, INVESTORmidt, EKSPORTmidt,

KOMPETENCEmidt, JOBmidt, KLYNGEmidt

Samarbejde med relevante aktører

Fx. medarbejdere fra Eksportrådet/Udenrigsministeriet, Connect Denmark, Vindmølleindustrien,

Teknologisk Institut/Innovationsagenter placeret i Væksthuset

Fundament

erhvervsservice

16 samarbejdsaftaler med Den Lokale Erhvervsservice og kommunerne (bliver

fornyet hvert år og omfatter alle lokale erhvervsserviceenheder og kommuner i

Region Midtjylland)

Væksthus Midtjylland er operatør og dermed ansvarlig for gennemførelsen af en række

af de initiativer, der retter sig direkte mod iværksættere og virksomheder. Det betyder, at

Væksthuset har ansvaret for at organisere et samarbejde med lokal erhvervsservice og alle

andre relevante aktører om at få gennemført initiativerne.

Det er godt i overensstemmelse med det enstrengede erhvervsfremmesystem, der bygger

på princippet ”no wrong doors” for virksomhederne - med fælles telefonnummer og én

hjemmeside for alle.

Væksthuset er i den sammenhæng virksomhedernes port til et netværk af samarbejdspartnere

og en række lokale, regionale og nationale tilbud. Det er med til at sikre, at de tilbud

som iværksættere og virksomheder får er bestemt af deres vækstpotentiale og ikke deres

geografiske placering.

8 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


Flere og bedre tilbud

De regionale initiativer, som Vækstforum og Regionsrådet

sætter igang er en overbygning og ekstra indsats i

forhold til de øvrige tilbud i erhvervsservicesystemet.

Initiativerne er med til at sikre særlig målretning til de

regionale styrkepositioner og udviklingspotentialer, som

Vækstforum har peget på i erhvervsudviklingsstrategien.

Ved at benytte Væksthuset og det enstrengede erhvervsservicesystem

som fundament for at få gennemført initiativerne,

så forstærker det gennemslagskraften, fordi

der i forvejen er stor kontakt med virksomhederne i regionen.

De regionale initiativer løfter samtidig kvaliteten for

indsatsen, fordi det er med til at sikre, at der er kritisk

masse til en kvalificering og specialisering i forhold til de

rådgivningstilbud, som virksomhederne ellers kan få.

Der er også på regionalt initiativ etableret et Midtjysk

ErhvervsserviceAkademi MEA, der medvirker til at

skabe bedre overblik, koordinering og kompetenceudvikling

i hele erhvervsfremmesystemet.

“Væksthuset er en

netværksorganisation.

Det er indgangsporten

til en række samarbejdspartnere,

som kan tilføre

iværksættere og virksomheder

med vækstpotentiale

nye muligheder.”

Erik Krarup, direktør i Væksthus

Midtjylland

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 9


10 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


En effektiv sceening

Det enstrengede erhvervsservicesystem er med til at sikre en stærk

målretning af de regionale tilbud mod de iværksættere og virksomheder

med størst vækstpotentiale.

Den lokale erhvervsservice og Væksthuset vejleder iværksættere og

virksomhederne og foretager en problemafklaring. Den enstrengede erhvervsservice

er med til at sikre, at virksomhederne har mulighed for at få en uvildig

vejledning af erhvervskonsulenter, der har et stort overblik og erfaring. Uvildigheden er

både et grundlæggende princip og en stor force i erhvervsfremmesystemet.

Væksthus Midtjylland

Deltagere i regionale

initiativer

andre erhvervsfremmeaktører

Lokal erhvervsservice og

Konsulenterne i erhvervsservicesystemet kan visitere virksomhederne videre til den rigtige

private rådgiver, der kan yde en specialiseret bistand, hvad enten det drejer sig om eksport

til Polen eller it til Ikast.

Samspillet mellem den lokale erhvervsservice og Væksthuset er samtidig fundamentet for

at sikre en grundig screening og udvælgelse af deltagerne i de regionale initiativer. Det er

med til at sikre, at det er de iværksættere og virksomheder med størst vækstpotentiale, der

bliver valgt ud og får tilbud om at deltage i de regionale initiativer. Dermed bliver effekten af

initiativerne størst mulig.

Deltagere i regionale

andre erhvervsfremmeaktører

andre erhvervsfremmeaktører

andre erhvervsfremmeaktører

Lokal Lokal erhvervsservice og

initiativer

initiativer

Deltagere i regionale

Deltagere i regionale

initiativer

Lokal erhvervsservice og

Væksthus Væksthus Væksthus Midtjylland

Midtjylland

Iværksættere

Virksomheder

Figur 4. Det enstrengede erhvervsservicesystem sikrer en effektiv screening og visitering,

så det er de iværksættere og virksomheder med størst vækstpotentiale, der får tilbud om

at deltage i de regionale initiativer.

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 11


Iværksætteri

Iværksættere spiller en væsentlig rolle for et samfunds dynamik og udvikling. De skaber

nye job, økonomisk vækst, nye produkter og produktionsprocesser. De udfordrer de eksisterende

virksomheder og medvirker derved til at styrke den regionale konkurrenceevne.

Vækstforum for Region Midtjylland har derfor særlig fokus på at sikre iværksættere gode

muligheder for etablering, udvikling og vækst.

Det drejer sig både om at sikre, der er flere iværksættere, der starter egen virksomhed, at de

bliver bedre til at overleve, og især, at der er flere, som bliver vækstiværksættere.

Vækstiværksætter

Ikke-Vækstiværksætter

Andel af samlet antal

iværksættere

Andel af samlet

omsætning

Andel af samlet

eksport

Andel af samlet

antal ansatte

3% 97%

34% 66%

61% 39%

41% 59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Figur 5. Forskelle mellem Vækst- og Ikke-Vækstiværksættere.

(Præstation i 2004 for iværksættere etableret i 1999, landsgennemsnit)

Der er især fokus på vækstiværksætterne, fordi undersøgelser viser, at de bidrager med en

betydelig del af den samfundsøkonomiske vækst jf. figuren.

Der er derfor klare samfundsøkonomiske argumenter for at tilrettelægge en indsats med

fokus på ambitiøse vækstiværksættere.

En målrettet politik for at stimulere flere iværksættere handler derfor også om

at få udpeget de ambitiøse iværksættere med de bedste forretningsideer og

det største potentiale - og hjælpe dem til at få realiseret deres ideer hurtigere

og bedre.

12 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


Vækstforums målsætning for iværksætteri:

• andelen af vækstiværksættere skal øges fra 4% til 8% i 2015

• antal nyetableringer pr. 1.000 virksomheder skal øges fra 75 til 85 i 2015

• overlevelsesraten efter 2 år for nyetablerede virksomheder skal øges fra

82% til 90% i 2015

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 13


Iværksætterens vej gennem erhvervsservice-systemet i Region Midtjylland

Antal

potentielle

iværksættere

Iværksætterens vej til start

1000 iværksættere søger ikke vejledning

Antal der starter

ny virksomhed pr. år

Anslået

4000

potentielle

iværksættere

Heraf 600

potentielle

vækstiværksættere

3000

iværksættere

er i kontakt

med lokal

erhvervsservice

De modtager

vejledning og

indledende

behovsafdækning

(Inkl.

vejledning ved

innovationsmiljøer,

forsker- og

udviklingsparker

m. fl.)

150 iværksættere modtager rådgivning via

”Startpakke/Vækstpakke”

250 iværksættere

er i kontakt med

Væksthus

Midtjylland/

Specialiseret

erhvervsservice

150 iværksættere

modtager herefter

”Startpakke/Vækstpakke”

100 iværksættere foretager

direkte virksomhedsstart

1600 iværksættere starter efter lokal vejledning

og uden at benytte specialiseret erhvervsservice

eller rådgivningstilbud

1000 starter ikke

3000

registrerede

virksomhedsstarter

Mål:

Heraf 250

vækstiværksættere

i 2015

Figur 6. STARTmidt programmets tilbud om start- og vækstpakke er målrettet 300 af de iværksættere, der har størst

vækstpotentiale. Figuren beskriver et eksempel på hvordan iværksætterne kommer igennem erhvervsservicesystemet

i Region Midtjylland. Udgangspunktet er de anslåede 4.000 potentielle iværksættere. Tallene tager udgangspunkt

i de mål, der er opstillet for STARTmidt-initiativet.

14 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


STARTmidt

Hver femte ny virksomhed i Danmark bliver etableret i Region Midtjylland. Det er et selvstændigt

mål for Vækstforum, at få de nye virksomheder til at overleve og vækste bedre.

Vækstforum har sat som mål, at andelen af vækstiværksættere skal øges fra 4% til 8% i

2015, og at overlevelsesraten skal øges fra 82% til 90% i 2015.

Der er sat en række initiativer i gang, der skal sikre, at målsætningerne bliver opfyldt. Der bliver

i organisering af indsatsen lagt vægt på, at få skabt en sammenhængende rådgivningsindsats

af høj kvalitet for at sikre, at flere nye virksomheder kommer ind i et vækstforløb.

Finansiering

Det samlede budget for STARTmidt

er på ca. 47 mio. kr. i perioden

2008-2009 og det finansieres af

Region Midtjylland, EU’s regional- og

socialfond, stat, kommuner og privat

medfinansiering.

Læs mere på

www.startmidt.dk

STARTmidt programmet er et tilbud om viden- og kompetencetilførsel til iværksættere og

nystartede virksomheder med vækstambitioner og vækstpotentiale. Programmets hovedaktivitet

udgøres af rådgivningstilbuddene Startpakke og Vækstpakke, som omfatter tilbud

om køb af specialiseret rådgivning indenfor bl.a. følgende områder: forretningsstrategi,

markedsvurdering, strategiudvikling m.m.

Rådgivning under Startpakken har til formål at sikre, at virksomheden etableres på et solidt

grundlag, og at den valgte forretningsmodel kan indfri forretningsideens potentiale for

vækst.

Rådgivning under Vækstpakken har til formål at tilføre iværksætteren kompetencer, som er

nødvendige for at gennemføre et vækstforløb. Programmet indeholder herudover en række

andre tilbud til iværksættere, blandt andet vækstgrupper og netværk.

IndHold af STARTmidt

Iværksættere med ambitioner og potentiale kan få tilskud til privat rådgivning, så de

kan øge deres vækst:

• startpakker af en værdi op til 20.000 kroner med 15 % privat medfinansiering

• vækstpakker på op til 40.000 kroner med 50% privat medfinansiering

• vækstgrupper.

Den primære målgruppe er 800 vækstiværksættere, som deltager i vækstgrupper eller

modtager tilskud til privat rådgivning indenfor bl.a. følgende områder:

• markedsvurdering og eksport, Internationalisering og sourcing

• teknologivurdering og -udvikling, produkt- og designbeskyttelse

• forretningstrategi, ledelse og kompetenceudvikling

• økonomistyring, finansiering og meget mere.

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 15


INVESTORmidt

Finansiering

Det samlede budget for INVESTORmidt

er på 5,34 mio. kr. i perioden

2008-2010 og det finansieres af

Region Midtjylland og EU’s Regionalfond.

Læs mere på

www.investormidt.dk

Kapital er en afgørende faktor både i forbindelse med start af virksomhed og i de senere udviklingsfaser.

Det kræver betydelige midler at finansiere en virksomheds vækst og udvikling

og især kræver det risikovillig kapital at realisere det potentiale, der er i innovative virksomheder,

hvor produktet har en lang og omkostningstung udviklingshorisont.

Der skal være risikovillig kapital til etablering, udvikling og vækst til stede for regionens

vækstiværksættere og -virksomheder. Hvis den nødvendige venture- eller vækstkapital ikke

er til rådighed, kan det have som konsekvens, at nye innovative projekter ikke føres ud i livet

eller at allerede etablerede virksomheder ikke udvikler sig optimalt. Et velfungerende

marked for risikovillig kapital betragtes derfor som en nøglefaktor i bestræbelserne på at

fremme erhvervsmæssig vækst og udvikling.

Vækstforum har derfor sat initiativet INVESTORmidt i gang. Det har til formål at forbedre

iværksætteres og nye virksomheders adgang til risikovillig kapital ved at uddanne og opbygge

regionale kompetencer indenfor kapitalformidling. INVESTORmidt-programmet

omfatter blandt andet et tilbud til iværksættere og virksomheder om hjælp til at fremme

risikovillig kapital ved at få tilknyttet en kapitalcoach. Tilbuddet er gratis for iværksætterne/

virksomhederne og omfatter køb af rådgivningsydelser for en værdi af op til 35.000 kr.

kapitalcoach styrker og udvikler

Iværksættere og mindre virksomheder med vækstpotentiale kan få tilknyttet en

kapitalcoach, der skal medvirke til at udvikle og styrke iværksætterens/virksomhedens

viden og kompetencer vedrørende tiltrækning af risikovillig kapital.

De primære opgaver for kapitalcoachen er følgende:

• kritisk og konstruktiv gennemgang af virksomhedens/iværksætterens forretningsplan

med henblik på potentielle investorers/långiveres spørgsmål og prioritering

• en afdækning af de potentielle kapitaludbydere

• kontakt til de potentielle kapitaludbydere

• møder, forhandlinger og indgåelse af aftaler med investorer/långivere.

INVESTORmidt skal desuden medvirke til, at Vækstfondens og andre kapitaludbyderes

produkter forankres lokalt i den midtjyske region.

16 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


Iværksætteri i uddannelser

Det er Vækstforums mål, at der skal skabes flere og bedre iværksættere og for at nå dette

mål, skal der sættes ind allerede i uddannelsessystemet. Uddannelsessystemet spiller en

vigtig rolle i en styrkelse af iværksætterkulturen – det skal udvikle nye iværksættere ved

at motivere og uddanne de studerende til at blive iværksættere og det skal udvikle de studerendes

generelle kompetencer indenfor kreativitet og innovation. Vækstforums indsats

omfatter tre initiativer, der skal sætte fokus på iværksætteri som en integreret del af undervisningen

på primært de videregående uddannelsesinstitutioner.

Finansiering

Det samlede budget for de tre

studentervæksthuse er på ca. 18

mio. kr. i perioden 2008 til 2010. Det

finansieres af Region MIdtjylland og

EU’s strukturfond.

Budgettet vedrørende IDEA Midtjylland

er på 4 mio. kr.

Målsætningen er, at alle studerende ved de videregående uddannelsesinstitutioner tilbydes

uddannelse i iværksætteri. Som et led i det er der lavet en aftale med IDEA midtjylland, om at

sikre en styrkelse og koordinering af entrepreneurship og iværksætteri i undervisningen på

de regionale uddannelsesinstitutioner. Der skal også udvikles nye undervisningsmetoder og

-materialer, og der skal etableres netværk og kompetenceudvikling for undervisere.

Et andet centralt indsatsområde er etablering af studentervæksthuse ved de videregående

uddannelsesinstitutioner. Formålet med initiativet er at give studerende mulighed for at afprøve

og udvikle en forretningside og dermed få flere ideer omsat til kommercielle aktiviteter.

De studerende får stillet kontor, laboratoriefaciliteter og lignende til rådighed. Endvidere

er udarbejdelse af forretningsplaner og løbende sparring med erfarne rådgivere, erhvervsfolk

og undervisere et grundelement i husene.

Tre studentervæksthuse

Der er etableret tre studentervæksthuse, som skal styrke iværksætteri i uddannelser:

Midtjysk Animationsvæksthus

• InnoFactory - et virktuelt studentervæksthus

• Studentervæksthus Århus

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 17


- Jeg synes, det har fungeret ganske

effektivt, vurderer Peter Holvad,

medejer af BOCAJEANS.

CASE

EN vigtig

håndsrækning

STARTmidt var med til at skubbe BOCAJEANS i gang

midt i økonomisk nedgangstid

Finanskrise! Begrebet skriges ud fra samtlige medier, og

spaltemeter efter spaltemeter fylder aviserne med negative

prognoser for vores økonomi. Men hos BOCAJEANS udenfor

Århus bruger man den økonomiske situation positivt.

- Timingen er måske slet ikke så dårlig, siger Peter Holvad, der

sammen med Thue Ørskov er idemænd og iværksættere bag

BOCAJEANS. Vi er lige nu i en periode, hvor alle er meget bevidste

om, hvad de får for deres penge, og vores koncept med

kvalitetsbørnetøj, der sælges via internettet uden fordyrende

mellemled, passer til den prisbevidsthed mange har lige nu.

Let tilgængeligt

BOCAJEANS blev etableret i september sidste år, og fra første

færd var Væksthus Midtjylland involveret.

-Jeg havde forskellige steder hørt om iværksætterhjælp og

væksthuset, og en hurtig søgning på internettet betød at

jeg nemt fandt frem til Væksthus Midtjylland, som jeg så

kontaktede. For Peter Holvad var tilgængeligheden

altså såre simpel. Med ganske få klik og en telefonopringning

kom han og BOCAJEANS i kontakt

med en virksomhedskonsulent,

der kunne hjælpe, både med

gode råd og inputs, men

også med tilskud til

køb af rådgivning via

STARTmidt.

18 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


- Vi kom i forbindelse med en virksomhedskonsulent, som

var rigtig god, og som vejledte os til at bruge mulighederne

i STARTmidt. Virksomhedskonsulenten vendte også retur med

relevante hjemmesider, vi kunne få gavn af, og sparring vedrørende

seminarer vi kunne bruge som inspiration. Jeg synes, det

har fungeret ganske effektivt,” vurderer Peter Holvad.”

Både START og VÆKST

Med mere end ti års erfaring indenfor indkøb af tekstil, havde de to

herrer bag BOCAJEANS et solidt netværk at trække på. Gennem tidligere

jobs har de købt varer i Kina og Indien, og det er netop konceptet

bag BOCAJEANS.

- Vi har ingen fordyrende led hverken gennem agenter, der køber ind for os,

eller detailbutikker, der også skal have avance. Vi rejser selv ud og køber varerne,

og sælger det enten i vores netbutik, eller via de knap 30 fritidssælgere vi har tilknyttet,

forklarer Peter Holvad.

Da nethandel er en altafgørende faktor for virksomheden, var det logisk at bruge rådgivningen

i både START og VÆKSTpakken på undersøge og udvikle den bedst mulige hjemmeside,

der udover nyttig information om virksomheden også skulle fungere som et simpelt og overskueligt

indkøbssted.

- Den økonomiske håndsrækning vi har fået via STARTmidt, har givet os mulighed for at gøre

det hele endnu bedre og mere professionelt, end vi selv havde mulighed for, erklærer Peter

Holvad.

Skaber ro

Det økonomiske tilskud og konsulentbistanden er, ifølge Peter Holvads overbevisning, ikke

det, der skal være den afgørende faktor for iværksættere. Her skal forretningsplan og koncept

være gennemarbejdet, og man skal være indstillet på hårdt arbejde. Til gengæld skaber

tilknytningen til Væksthus Midtjylland og til en fast konsulent, en tryghed der er vigtig:

” Jeg tror, at der ligger en stor tryghed i at vide, at der er en form for assistance. Når man

bliver klar over de muligheder Væksthus Midtjylland tilbyder både i form af væksthusets

egne konsulenter, men også eksterne rådgivere, så sover man nok lidt bedre om

natten.”

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 19


Virksomhedsudvikling

Virksomheder, der er etablerede, møder andre udfordringer end iværksættere.

De barrierer for vækst, som virksomhederne møder, er meget forskellige

og afhænger af deres udviklingstrin. Derfor er det også vigtigt, at

de tilbud, som virksomhederne får, er fleksible og tager udgangspunkt i deres

konkrete behov og vækstbarrierer.

Vækstforum og Regionsrådet har sat en række sammenhængende initiativer i gang, som

tilsammen adresserer et bredt spektrum af de udfordringer, som virksomhederne møder.

Samtidig er tilbuddene designede, så de kan målrettes til den enkelte virksomhed.

En vifte af tilbud

Tilbuddene til virksomheder omfatter både individuelle tilbud og tilbud om at deltage i

netværk. Efter den indledende problemafklaring i Væksthuset, så bliver virksomheden via

Væksthuset matchet med en privat rådgiver, som der har en særlig fagspecifik kompetence

indenfor det relevante område.

Væksthuset kan også visitere virksomhederne til netværk. Væksthuset har som del af de

regionale initiativer samtidig ofte mulighed for at bevilge et tilskud til aflønningen af fx. private

rådgivere eller netværksagenter.

Det er med til at sikre, at flere virksomheder anvender muligheden for at få tilført ekspertviden

eller resultaterne af ny forskning gennem brug af en ekstern privat rådgiver.

EU medfinansierer

De fleste initiativer er samfinansieret af både Regionsrådet og EU’s strukturfonde. Vækstforum

indstiller, hvordan midlerne skal bruges i forhold til både Regionsrådet og Erhvervsog

Byggestyrelsen, som administrerer EU’s strukturfonde.

Samfinansiering er et vigtigt grundprincip, som anvendes mest muligt. Det sikrer, at der bliver

sat flere målrettede regionale initiativer i gang, så midlerne fra EU’s strukturfonde kommer

de regionale iværksættere og virksomheder til gavn.

20 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


Lemvig

Struer

8

5

Holstebro

Ringkøbing-

Skjern

13

Skive

28

22

Herning

40

29

Ikast-

Brande

14

Viborg

Silkeborg

23

Randers

Favrskov

Århus

Skanderborg 111

21 14

Horsens

Hedensted

10

37

11

Odder

3

Norddjurs

Syddjurs

12

Samsø

4

4

Figur 7. Geografisk fordeling af individuelle forløb under STARTmidt og VÆKSTmidt -

december 2007 - ultimo maj 2009

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 21


OM VÆKSTmidt

VÆKSTmidt indeholder mulighed for, at virksomheder med vækstpotentiale kan få

vejledning og sparring, tilskud til individuel specialiseret rådgivning hos en privat konsulent

eller tilbud om at deltage i vækstgrupper og netværk.

Der er tre hovedområder i programmet:

• strategi og ledelse

• globalisering og eksport

• teknologi og it.

Tilskud til privat specialiseret rådgivning kan højst gives i 400 timer med 50% privat

medfinansiering.

EFFEKTMÅL for vækstmidt

Effektmål for deltagerne i programmet VÆKSTmidt er minimum:

• + 10 % vækst i omsætning

• + 10 % vækst i eksport

• + 10 % vækst i indtjening

• + positiv beskæftigelseseffekter

Målgruppen er virksomheder med op til 250 ansatte, der primært afsætter ud af regionen

og har et betydeligt eksportpotentiale - enten direkte eller indirekte.

Målgruppen følger EU’s definition for små og mellemstore virksomheder og omfatter

virksomheder i private byerhverv. Det vil sige, at virksomheder inden for landbrug,

fiskeri og offentlige virksomheder ikke er omfattet. Virksomhederne skal være mindst

tre år gamle. Målgruppen er 225 virksomheder.

22 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


VÆKSTmidt

Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland har taget initiativ til VÆKSTmidt, som er

et program for virksomhedsudvikling. VÆKSTmidt skal sikre, at midtjyske virksomheder med

vækstpotentiale har let og overskuelig adgang til ny viden og den rette rådgivning.

Globaliseringen øger kravene til virksomhederne om at være omstillingsparate og hele tiden

tilpasse sig et marked i konstant forandring. Danske virksomheders konkurrenceevne

er ikke baseret på lave lønninger, men derimod på at virksomhederne placerer sig rigtigt i

værdikæden med høj forarbejdningsgrad, styrket innovation, høj kvalitet og produktivitet,

samt en veluddannet arbejdsstyrke.

Finansiering

Det samlede budget for VÆKSTmidt

er på ca. 22 mio. kr. i perioden 2007-

2009, og det finansieres af Region

Midtjylland, EU’s regionalfond og

privat medfinansiering.

www.vaekstmidt.dk

Derfor er det vigtigt at skabe de rigtige betingelser for, at virksomhederne kan udvikle sig. I

den sammenhæng bliver der lagt vægt på, at sikre virksomhederne let adgang til specialiseret

rådgivning, som er målrettet de barrierer for vækst, som den konkrete virksomhed står

overfor.

Fokus på vækstpotentialer

Initiativet VÆKSTmidt bygger på et tæt samarbejde mellem den lokale erhvervsservice og

Væksthuset om at tilbyde en uvildig problemafklaring til virksomheden. Efter problemafklaringen

kan virksomheder med et vækst-potentiale, der rækker ud over regionens grænser

få mulighed for tilskud til specialiseret rådgivning hos en privat rådgiver. De internationalt

orienterede virksomheder er en primær målgruppe for initiativet, fordi de især bidrager positivt

til værditilvæksten.

Initiativet er tilrettelagt, så der er fokus på at sikre en grundig screening af virksomhederne,

inden de får et rådgivningstilbud. Det skyldes, at der er stor fokus på at sikre en høj effekt

af indsatsen og derfor er tilbuddene meget målrettede mod at løse konkrete udfordringer i

virksomheden.

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 23


EKSPORTmidt

Finansiering

Initiativet har et samlet budget på

2,6 mio. kr. fordelt over en periode på

tre år. Projektet finansieres af

Region Midtjylland, Udenrigsministeriet

og EU´s Regionalfond.

Virksomheder med eksport er i særlig grad med til at styrke regionens økonomiske grundlag

og konkurrencekraft. Derfor er der også særligt fokus på at styrke virksomhedernes internationalisering

og eksportgrad.

Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland har indledt et samarbejde med Eksportrådet,

der skal gøre det lettere for midtjyske virksomheder at benytte Eksportrådets tilbud.

En medarbejder fra Danmarks Eksportråd er fra 2008 som noget nyt i en treårig periode fast

placeret i Væksthus Midtjylland. Gennem et omfattende opsøgende arbejde er han med til at

gøre Eksportrådets mange tilbud mere synlige for virksomhederne i Midtjylland og få flere

til at benytte tilbuddene.

Eksportrådets medarbejder i Midtjylland indgår i et tæt dagligt samarbejde med Væksthuset

og den lokale erhvervsservice. Udover en opsøgende virksomhedsindsats er Eksportrådsmedarbejderen

samtidig ansvarlig for at afholde informationsmøder og arrangementer for

virksomheder og erhvervsfremmeaktører, som kan medvirke til, at flere kender og benytter

Eksportrådets tilbud. Det skal sikre, at der bliver skabt en stærkere og bedre sammenhæng

mellem Væksthusets tilbud, de regionale programmer og Eksportrådets tilbud. Det er med

til at styrke paletten af målrettede tilbud til virksomhederne.

Mere internationalisering i Midt

Initiativet skal medvirke til, at styrke virksomhedernes internationalisering ved at synliggøre

Eksportrådets tilbud overfor midtjyske virksomheder og erhvervsfremmeaktører,

samt øge samspillet mellem dette og andre tilbud til virksomhederne.

Læs mere på www.startvaekst.dk

24 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


MIDT I VÆKST - Idé og forretning 25


- Hvis vi skulle klare denne her opgave

alene, så var vi ikke kommet

frem til samme resultat, siger Allan

B. Christensen, medejer af ADMI-

PARTNER

CASE

Uvurderlig

hjælp

En ekstern konsulent har skabt fundamentet, der hjælper

ADMIPARTNER gennem vokseværk. Hvis der fandtes et

begreb, der hed senioriværksætter, så ville Allan B. Christensen

være blandt dem, der kunne bære betegnelsen.

Som 51-årig sprang han fra jobbet som medejer af et landsdækkende

revisionsfirma, udlevede iværksættertrangen og

etablerede for syv år siden ADMIPARTNER.

Virksomheden laver administration og økonomistyring for

mindre og mellemstore virksomheder og har samtidig planer

om at lave franchisebaserede afdelinger i resten af landet.

- Jeg er decideret talnørd og tog gennem Erhvervsrådet Herning

& Ikast-Brande på sporskiftekursus for på den måde at

få flere kompetencer på HR-området. Jeg var bevidst om, at

det ikke var der mine kompetencer lå, forklarer Allan B. Christensen.

Kurset førte mere med sig, og kursusleder Karl Barslund

blev hyret som ekstern rådgiver hos ADMIPARTNER, der fik

støtte gennem et udviklingskompas under VÆKSTmidt

projektet. Karl Barslunds klare opgave var at organisationsudvikle

ADMIPARTNER.

26 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


Nye funktioner

Konsulent, Karl Barslunds arbejde i ADMIPARTNER udrettede små mirakler

i den 10 mand store virksomhed, der har hovedkontor i Herning og

første franchiseafdeling i Ikast.

- Gennem samtaler med både ledelse og medarbejdere skabte han en stor

forståelse og respekt for de medarbejderhåndbøger, vi allerede har. Det betyder,

at alle i dag kender virksomhedens mål og forstår vigtigheden af, at vi

bruger de retningsliner, der er lagt, forklarer Allan B. Christensen.

Karl Barslunds konsulentarbejde førte også til en konkret ansættelse af en

HR-chef, der i dag varetager de funktioner, der skaber mulighederne for, at flere

franchise-afdelinger kan åbnes, og at ADMIPARTNER kan udvikles yderligere.

Flere medarbejdere

Allan B. Christensen er ikke i tvivl om at den øgede fokus på organisation og HR, har været

med til at skabe ro og mulighed for, at alle kunne holde fokus på at servicere kunderne bedst

muligt.

- Hvis vi alene ser på vores omsætningstal den seneste 2½ måned, så har vi øget med 10

procent i forhold til sidste år, fortæller Allan Christensen, der ikke er i tvivl om, at ADMIPART-

NER ville have haft svært ved at nå samme resultater uden processen med Karl Barslund og

VÆKSTmidt.

- Hvis vi skulle klare denne her opgave alene, så var vi ikke kommet frem til samme resultat,

siger Allan B. Christensen. Han har ikke tidligere gjort brug af ekstern rådgivning, men har

været så begejstret for processen, så han i dag anbefaler VÆKSTmidt til sine egne kunder.

- Det har været et godt forløb for alle, så jeg fortæller gerne alle, der kunne have gavn af de

samme kompetencer, om vores gode erfaringer, siger ADMIPARTNER-direktøren.

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 27


Acceleratormidt

Finansiering

Det samlede budget for

ACCELERATORmidt er på ca. 110

mio. kr. i perioden 2009-2012 og det

finansieres af Region Midtjylland, EU,

Vækstfonden, Erhvervs- og byggestyrelsen,

privat medfinansiering.

ACCELERATORmidt er en fortsættelse og udbygning af initiativet VÆKSTmidt,

fordi VÆKSTmidt hurtigt viste sig som en succes, hvor der var stor interesse

blandt virksomhederne for at deltage.

Formålet med ACCELERATORmidt er at skabe flere virksomheder, der realiserer et

internationalt vækstpotentiale. Det skal sætte virksomhederne i stand til at:

Læs mere på

www.vaekstmidt.dk
udvikle klare markeds- og vækststrategier

opbygge internationale netværk

accelerere international vækst og konkurrenceevne

Rationalet er, at virksomheder præsterer bedre, når der er opsat klare mål for deres udvikling

og vækst gennem en fokuseret forretningsstrategi (en vækstplan), der kan styrke

virksomhedernes bundlinje, beskæftigelse og konkurrenceevne. Forretningsstrategien bliver

udformet i et samspil med en uvildig erhvervskonsulent i erhvervsfremmesystemet, der

samtidig screener virksomheder med henblik på at finde de virksomheder, der har et særligt

vækstpotentiale og matcher dem med en privat rådgiver med specialistviden.

ACCELERATORmidt bygger på de samme grundprincipper, målgruppe og tilbud, som initiativet

VÆKSTmidt.

I forbindelse med ACCELARATORmidt er der som noget nyt integreret en mulighed for kapitalrådgivning

og indskud af vækstkapital i samarbejde med Vækstfonden. Denne mulighed

er forbeholdt en mindre gruppe virksomheder med et særlig stort vækstpotentiale.

Vækstpakker til virksomhederne

Tilbuddene i ACCELERATORmidt bygger på erfaringerne fra VÆKSTmidt med en tilpasning,

så der er tale om endnu mere målrettede og tilpassede forløb, hvor der kan gives tilskud til

køb af op til 300 timers rådgivning hos en privat konsulent eller mentorydelse. Virksomheden

skal selv medfinansiere 50 %.

28 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


MIDT I VÆKST - Idé og forretning 29


Derudover er kredsen af samarbejdspartnere udvidet, så det ikke kun er lokal erhvervsservice,

men også fx. Connect Denmark, Incuba Science Park, Innovatorium og en række andre

erhvervsfremmeaktører, der deltager i den indledende fase med problemafklaring. En vigtig

effekt af initiativet er, at det styrker samarbejdet om et enstrenget og sammenhængende

erhvervsfremmesystem.

TILBUd i acceleratormidt

De centrale tilbud i ACCELERATORmidt er en række vækstpakker, hvor ialt 510 virksomheder

efter en grundig vurdering af vækstpotentialet kan få tilbudt en række tilpassede

ydelser:

• individuelt tilrettelagte rådgivnings- og mentorforløb

• kollektive vækstgruppeforløb mellem flere virksomheder

• nøje tilrettelagte, kollektive forløb, der klargør virksomheder til

indskud af vækstkapital

• indskud af vækstkapital i samarbejde med Vækstfonden

Det kan fx. dreje sig om rådgivning om indkøb, certificering, organisationsudvikling,

design, digitalisering, produktion, logistik, salg og lignende.

30 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


Problemafklaring

Problemløsning

Vækstvirksomhed

Virksomheder

Tilbud:

Indledende screening og

problemafklaring

Aktører:

• Lokal erhvervsservice

• Andre erhvervsfremmeaktører

Tilbud:

Screening, problemafklaring

og evt. matchning

med privat rådgiver

Aktører:

• Væksthus Midtjylland

Tilbud:

Specialiseret rådgivning,

mentorordning, netværksforløb,

acceleratorforløb,

kapitalindskud mv.

Aktører fx.:

• Privat konsulent

• Teknologisk Institut

• Danmarks Eksportråd

• Managementselskab mv.

Figur 8. ACCELERATORmidt indeholder to trin - problemafklaring og problemløsning i forhold til virksomhedernes konkrete

vækstbarrierer. Problemafklaring foregår i erhvervsfremmesystemet, og Væksthuset visiterer herefter videre til

en række aktører, der bidrager til en problemløsning med forskellige tilbud til virksomhederne. Væksthus Midtjylland

er operatør og har ansvaret for gennemførelsen af initiativet.

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 31


32 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


KLYNGEmidt

Region Midtjylland har nogle særlige erhvervsmæssige styrkepositioner med stærke virksomhedsklynger.

Det gælder for eksempel indenfor fødevareområdet, film og nye medier, it,

energi og miljø, men også møbel- og modeindustrien med flere. Vækstforum og Regionsrådet

prioriterer de midtjyske styrkepositioner højt som en vigtig platform for mere vækst og

udvikling. Det gælder særligt i forhold til de tre megasatsninger i erhvervsudviklingsstrategien:

energi- og miljø, fødevareområdet og samspil mellem erhverv og sundhed.

Region MIdtjylland har gennemført tre pilotprojekter, der drejer sig om klyngeudvikling. De

tre pilotprojekter har rettet sig mod sikkerhedsindustrien (CenSec), videnserviceerhvervet,

samt fremstillingsindustrien, hvor den australske klyngeekspert Rodin Genoff var inddraget.

Indsatsen for at styrke regionens klynger inddrager erfaringerne fra de tre pilotprojekter.

Finansiering

Det samlede budget for netværksprogrammet

er på 48,5 mio. kr. i

perioden 2009-2011 og det finansieres

af Region Midtjylland, EU,

staten og privat medfinansiering.

Læs mere på

www.netvaerksinitiativet.dk

Den regionale indsats for at styrke de midtjyske virksomhedsklynger sker i et samspil med

Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der har etableret 11 innovationsnetværk landet over.

Netværk som vækstvej

Der har de seneste 10-15 år været en kraftig vækst i opbygning af formelle og uformelle netværk

mellem virksomheder - både på brancheniveau og på tværs af værdikæder. Netværk

er således blevet en nødvendig del af forretningsgrundlaget for mange virksomheder og en

måde at tackle det stigende forandringspres og øget international konkurrence.

Netværkene kan for eksempel dreje sig om et formaliseret samarbejde mellem virksomhederne

om blandt andet teknologianvendelse, specialisering og sourcing af opgaver. Gennem

forretningsbaserede netværk kan virksomhederne styrke deres muligheder for internationalisering,

innovation og dermed deres konkurrenceevne. Det viser Region Midtjyllands pilotprojekter

vedrørende klyngeudvikling.

Forretningsbaseret samspil

Derfor har Vækstforum og Region Midtjylland taget initiativ til et ambitiøst netværksprogram,

der samtidig styrker grundlaget for de stærke virksomhedsklynger og regionale specialiseringer

af erhvervsstrukturen i regionen.

Netværksprogrammet retter sig mod små og mellemstore virksomheder med op

til 250 ansatte, der har interesse for at indgå i et mere forpligtende samarbejde

med andre virksomheder. Som led i initiativet er der uddannet 25 netværksmæglere,

der har som opgave at facilitere de afklarende forløb blandt virksomhederne,

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 33


der er interesseret i at indgå i et forpligtende samarbejde. Netværksmæglerne hjælper med

at afdække virksomhedernes forudsætninger og perspektiver ved at indgå i et netværkssamarbejde.

De mest perspektivrige forretningsbaserede netværk kan få bevilget tilskud til en privat rådgiver,

der kan bistå med at udarbejde en egentlig handlingsplan for netværket. Det kan fx.

være en handlingsplan, der beskriver de markedsmæssige perspektiver i et samarbejde med

forventninger til nye kunder, afsætningsmæssige fordele, øget eksport osv.

Handlingsplanen kan også beskrive de økonomiske, teknologiske, ledelsesmæssige eller

strategiske perspektiver ved at deltage i et netværk.

OM KLYNGEmidt

Netværksprogrammet har tre trin:

1. Opbygning og etablering af netværk

2. Udarbejdelse af handlingsplan for forretningsnetværket

3. Implementering af forretningsnetværket

Det er gratis for virksomhederne at deltage i trin 1, som faciliteres af en netværksmægler.

I trin 2 kan virksomhederne få op til 50 % støtte til køb af en privat rådgiver, dog max.

600 timer.

Et netværk består af 3-5 virksomheder og kan også inddrage op til to videns- og forskningsinstitutioner.

Det forventes, at der etableres 330 forretningsnetværk i projektperioden,

og der etableres i alt 30-35 formelle forretningsnetværk.

Væksthuset er operatør på initiativet og ansvarlig for uddannelse og koordinering af

netværksmæglerne.

34 MIDT I VÆKST - Idé og forretning


TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3

Opbygning og

etablering

af netværk

Udarbejdelse af

handlingsplan

for netværket

Implementering af handlingsplan

for netværk herunder

evt. ACCELERATORmidt

tilbud

Ansøgning

om forretningsanalyse

Netværksmæglere

Eksterne konsulenter

Figur 9. Netværksprogrammet består af tre trin.

MIDT I VÆKST - Idé og forretning 35


Om Vækstforum

Vækstforum er et regionalt partnerskab, der samler alle centrale

aktører i et samarbejde om at skabe erhvervsudvikling i Region

Midtjylland.

Vækstforum består af repræsentanter fra kommuner, region,

erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne.

Regional Udvikling

Skottenborg 26, Viborg

www.rm.dk

More magazines by this user
Similar magazines