HALOGENSTRÃ¥LKASTARE HALOGENLYSKASTER ... - Biltema

biltema.fi

HALOGENSTRÃ¥LKASTARE HALOGENLYSKASTER ... - Biltema

Art. 46-193

Halogenstrålkastare

Halogenlyskaster

Halogeenivalonheitin

Halogenspot

Max/Maks/ Enintään 150 W 230 V

IP54

1,0 m

1

© 2009 Biltema Nordic Services AB


SE

Art. 46-193

Halogenstrålkastare

Max 150 W 230 V

Viktig information före

användandet

• Strålkastaren måste installeras av en

behörig el-installatör.

• Denna 230 V-strålkastare får endast

användas fast monterad.

• Strålkastaren får inte monteras på en

stolpe.

• Bryt elströmmen i elcentralen före inkoppling

av halogenstrålkastaren.

• Montera utom räckhåll på minst

2,5 meters höjd. Använd två skruvar som

är minst 6 och maximalt 7 mm långa.

• En meter är minsta tillåtna avstånd mellan

strålkastaren och det den lyser mot,

se figur 3.

• Strålkastaren kan inte riktas nedåt.

• Vid montering på brännbart material

måste anvisningarna i figur 2 respekteras.

• Montera inte strålkastaren i ett innertak.

• Använd elkabel av typ H05RN-F 3 x

1,0 mm 2 . Gummitätning måste användas

vid kabelgenomgången så att strålkastarens

vattentäthet (IP-klass) bibehålls.

• Anslut den gulgröna ledaren till jordningspunkten

i kopplingsboxen.

Se figur 1.

• Anslut övriga två ledare till kopplingslistens

märkningar N och L. Se figur 1.

• Om halogenlampan behöver bytas måste

elströmmen brytas i elcentralen.

• Rör inte en halogenlampa med bara

fingrar, se figur 5.

• Trasigt skyddsglas måste bytas direkt.

Använd originaldelar.

• Om strålkastaren monteras snett, mer än

4°, kommer halogenlampans livslängd att

sjunka. Se figur 4.

• Skyddsglas: ZF-L100/150/(0101) 133 x 92

x 4 mm

Mått: 145 x 110 x 192 mm

Halogenlampa: Max. 150 W. R7s.

230 V~ 50 Hz

© 2009 Biltema Nordic Services AB

2


NO

Art. 46-193

Halogenlyskaster

Maks 150 W 230 V

Viktig informasjon før bruk

• Lyskasteren må monteres av godkjent

elinstallatør.

• Denne 230 V-lyskasteren må kun brukes

fast montert.

• Lyskasteren må ikke monteres på en

stolpe.

• Bryt strømmen i sikringsskapet før innkopling

av halogenlyskasteren.

• Monter utenfor rekkevidde av minst

2,5 meters høyde. Bruk to skruer som er

minst 6 og maksimalt 7 mm lange.

• En meter er minste tillatte avstand mellom

lyskasteren og det den lyser mot,

se figur 3.

• Lyskasteren må ikke rettes nedover.

• Ved montering på brennbart materiale må

anvisningene i figur 2 respekteres.

• Monter ikke lyskasteren i et innvendig tak.

• Bruk elkabel av type H05RN-F 3 x

1,0 mm 2 . Gummitetning må brukes ved

kabelgjennomgangen slik at lyskasterens

vanntetthet (IP-klasse) opprettholdes.

• Kople den gulgrønne lederen til jordingspunktet

i koplingsboksen. Se figur 1.

• Kople de øvrige to lederne til koplingslistens

merkinger N og L. Se figur 1.

• Dersom halogenlampen skal skiftes, må

strømmen brytes i sikringsskapet.

• Berør ikke en halogenlampe med bare

fingre, se figur 5.

• Beskyttelsesglass som er gått i stykker,

må straks skiftes ut. Bruk original deler.

• Dersom lyskasteren monteres skrått,

mer enn 4°, reduseres halogenlampens

levetid. Se figur 4.

• Beskyttelsesglass: ZF-L100/150/(0101)

133 x 92 x 4 mm

Mål: 145 x 110 x 192 mm

Halogenpære: maks. 150 W. R7s

230 V~ 50 Hz

3

© 2009 Biltema Nordic Services AB


FI

Art. 46-193

Halogeenivalonheitin

Enintään 150 W 230 V

Tutustu seuraaviin ohjeisiin

ennen valaisimen käyttöä

• Valonheittimen asennus on jätettävä

sähköalan ammattilaisen tehtäväksi.

• Tätä 230 V:n valonheitintä saa käyttää

vain kiinteästi paikalleen asennettuna.

• Valonheitintä ei saa asentaa pylvääseen.

• Kytke sähköt pois päältä pääkatkaisimella

ennen kuin ryhdyt liittämään valonheitintä

sähköverkkoon.

• Asenna valonheitin paikkaan, jossa

kukaan ei pääse koskemaan siihen

vahingossa ja vähintään 2,5 metrin

korkeudelle. Käytä kahta 6 – 7 mm pitkää

ruuvia.

• Valonheittimen ja sen valaiseman kohdan

välillä on oltava vähintään yksi metri

tyhjää tilaa, katso kuvaa 3.

• Valonheitintä ei voi suunnata alaspäin.

• Jos asennat valonheittimen palavaan

materiaaliin, noudata kuvan 2 ohjeita.

• Älä asenna valonheitintä välikattoon.

• Käytä johtoa H05RN-F 3 x 1,0 mm 2 .

Johdon läpivientikohdassa on käytettävä

kumitiivistettä, jotta valaisimen vedenpitävyys

säilyy (IP-luokka).

• Liitä keltavihreä johdin kytkentärasian

maadoituskohtaan. Katso kuvaa 1.

• Liitä muut kaksi johdinta kytkentälistan

merkintöihin N ja L. Katso kuvaa 1.

• Katkaise sähköt pääkatkaisimella aina

ennen kuin ryhdyt vaihtamaan halogeenilamppua.

• Älä käsittele halogeenilamppua paljain

käsin, katso kuvaa 5.

• Vaihda vahingoittunut suojalasi välittömästi

uuteen. Käytä vain alkuperäisosia.

• Jos asennat valonheittimen yli 4° vinoon,

halogeenilampun käyttöikä lyhenee.

Katso kuvaa 4.

• Suojalasi: ZF-L100/150/(0101) 133 x 92 x

4 mm.

Mitat: 145 x 110 x 192 mm

Halogeenilamppu: Enint. 150 W. R7s.

230 V~ 50 Hz

© 2009 Biltema Nordic Services AB

4


DK

Art. 46-193

Halogenspot

Maks 150 W 230 V

Vigtige oplysninger før brug

• Lampen skal monteres af en autoriseret

el-installatør.

• Denne 230 V lampe må kun anvendes,

når den er fast monteret.

• Halogenlampen må ikke monteres på en

stolpe.

• Afbryd strømmen i elskabet, før halogenlampen

tilsluttes.

• Monter den uden for rækkevidde i mindst

2,5 meters højde. Brug to skruer, der er

min. 6 og maks. 7 mm lange.

• En meter er den mindste tilladte afstand

mellem lampen og det den lyser imod (se

figur 3).

• Halogenlampen må ikke rettes nedad.

• Ved montering på brændbart materiale

skal anvisningerne i figur 2 følges.

• Monter ikke lampen på loftet.

• Brug elkabel af typen H05RN-F 3 x

1,0 mm 2 . Gummitætningen skal bruges

ved kabelgennemføringen, så lampen

beholder sin vandtæthed (IP-klasse).

• Tilslut den gulgrønne leder til jordforbindelseskontakten

i samledåsen.

Se figur 1.

• Tilslut de andre to ledere til kontakterne

mærket N og L i samledåsen. Se figur 1.

• Hvis halogenlampen skal udskiftes, skal

strømmen afbrydes i elskabet.

• Berør ikke en halogenlampe med bare

fingre (se figur 5).

• Defekt beskyttelsesglas skal udskiftes

omgående. Brug originale dele.

• Hvis lampen monteres skråt med en

hældning på mere end 4°, forkortes halogenlampens

levetid. Se figur 4.

• Beskyttelsesglas: ZF-L100/150/(0101)

133 x 92 x 4 mm

Mål: 145 x 110 x 192 mm

Halogenpære: Maks. 150 W. R7s.

230 V~ 50 Hz

5

© 2009 Biltema Nordic Services AB


Art. 46-193

1

2

3 4

5

© 2009 Biltema Nordic Services AB

6


Art. 46-193

More magazines by this user
Similar magazines