1 Trykk på MENU OK knappen.

jvc.no

1 Trykk på MENU OK knappen.

C-J14EP/C-J21EP/

C-JT14EP/C-JT21EP

FARGEFJERNSYN

NORSK

BRUKSANVISNING

Takk for at du kjøpte et JVC fargefjernsyn.

For å være sikker på at du forstår hvordan dette apparatet virker, bør du lese nøye gjennom denne

håndboken før du bruker fjernsynet.

ADVARSEL:

FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK

STØT, MÅ APPARATET IKKE UTSETTES FOR

REGN ELLER FUKTIGHET.

INNHOLD

FORSIKTIG:

FOR Å UNNGÅ PERSONSKADE MÅ DU FØLGE REGLENE SOM GJELDER BRUK AV

DETTE APPARATET.

1. Må kun kobles til strøm ( 220 - 240 V vekselstrøm, 50 Hz) som oppgitt på apparatet.

2. Unngå å skade stikkontakten og ledningen.

3. Pass på at apparatet installeres riktig, og sett det alltid

på et sted med god ventilasjon.

Når dette fjernsynet installeres, må anbefalt avstand

mellom golv og vegg overholdes. Dette gjelder også

når apparatet skal stå trangt eller innestengt, eller i

et møbel. Overhold retningslinjene for minste,

anbefalte avstander for sikker bruk.

4. Gjenstander eller væske må ikke komme inn kabinettåpningene.

FJERNKONTROLLKNAPPER . 2

FORBEREDELSE .................... 2

SE PÅ ET FJERNSYNSPROGRAM

........................................... 6

SE PÅ BILDER FRA EKSTERNE

ENHETER ........................... 7

LYD OG BILDE......................... 7

ANDRE FUNKSJONER ........... 9

TEKST-TV ................................ 9

FEILSØKING.......................... 11

SPESIFIKASJONER .............. 12

5. I tilfelle det oppstår feil, ta ut støpselet og tilkall en reparatør. Du må ikke prøve å

reparere eller ta av bakpanelet selv.

Hvis du ikke skal bruke dette apparatet på lenge, må du passe på å ta ut stikkontakten.

15 cm

10 cm 10 cm

15 cm

1

LCT0351NOR

1

10/11/98, 2:23 pm


FJERNKONTROLLKNAPPER

1 Dempeknapp s.8

2 GAME-knapp s.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GAME

1 2 3

4 5 6

7 8 9

AV

0

P MENU

TV

OK

HOLD P REVEAL

SUB

SIZE PAGE CANCEL INDEX

-

=

~

!

@

3 Innsovnings-timer knapp s.9

4 TV/tekst -knapp* s.9

5 Fargeknapper* s.9

6 TV-knapp

7 PR kanal / knapper s.6

8 Informasjonsknapp s.9

9 Tekst-TV knapper * s.9

0 Video-kontroll knapper s.7

- Standby-knapp s.4,6

= Nummerknapper s.6

0

~ MENU OK knapp

! Volum –/+ knapper s.6

VCR

RM-C370

@ / / / knapper

* RM-C371 fjernkontrollen levert med dette

C-J14EP/C-J21EP apparatet er ikke utstyrt med

en tekst-TV funksjons-knapp.

FORBEREDELSE

Sette batterier i fjernkontrollen

Bruk to AA/R06 tørrcellebatterier.

Sett inn batteriene med enden først, mens

du passer på at og polene er korrekt.

FORSIKTIG:

• Følg forsiktighetsreglene som finnes på

batteriene.

Merknader:

• Batterienes levetid er ca. seks måneder til ett år,

avhengig av hvor mye de brukes.

• Hvis fjernkontrollen bare virker av og til må

batteriene skiftes.

• De medfølgende batteriene er kun for å teste

driften av fjernkontrollen og vi anbefaler at du

skifter dem ut så fort det blir nødvendig.

• Bruk alltid batterier av god kvalitet.

2

LCT0351NOR

2

10/11/98, 2:23 pm


Tilkoblinger

Hvis du ikke skal koble til videomaskin, gjør 2 → 3

eller 1 → 2 → 3.

Hvis du skal koble til videomaskin, gjør A → B → C

→ D.

Stavantenne

Antenne holder

NORSK

Merknader:

• For nærmere detaljer, se håndbøkene som følger med utstyret

du skal koble til.

• Skjøteledninger følger ikke med.

• Du kan se på video fra en videomaskin uten å gjøre C. Se

håndboken som følger med videomaskinen din for nærmere

opplysninger.

• Stavantennen og tilpassende antenne adapter er levert med

dette C-J14EP/C-JT14ET apparatet. Når den først har blitt

innstallert, kan den ikke fjernes.

VHF/UHF uteantenne

Tilpasset

antenne

adapter

1

3 D 2

EXT-1

AC Vegg stikkontakt

(AC 220-240V

vekselstrøm, 50 Hz)

Til AV

IN/OUT

terminal

Til RF-utgang

B

C

Videomaskin / S-VHS Videomaskin

A Til antennekontakt

For å montere en tilpasset antenne adapter

1 2 3

VIDEO EXT-2 AUDIO

TV/EXT

P

Video-kamera

Til audio

utgang

eller

TV-spill

Hodetelefoner

Til video utgang

Merk:

• Bruk hodetelefoner med en minijakk (dia. 3,5 mm). Høytalerene

vil ikke produsere lyd ved bruk av hodetelefon.

3

LCT0351NOR

3

10/11/98, 2:23 pm


Slå på strøm og TV

Valg av språk på skjermen

1 Trykk inn Hovedstrømknappen på fjernsynet for å slå på

strømmen.

Strømlampen lyser rødt.

Hvis et bilde ikke vises:

TV-apparatet står i standby-modus. Trykk på Standby-knappen

fjernkontrollen for å slå på TV-apparatet.

For å slå av TV-apparatet:

Trykk på standby-knappen. Fjernsynet går inn i standby-modus.

• Du kan også trykke på PR kanal / knappen, en nummer-knapp eller TV/EXT

knappen på front-panelet for å slå på TV-apparatet.

MENY-2

SPRÅK

AUTO KANAL SØK

MANUELL

FARGESYSTEM

GAME

BLÅ BAKGRUNN

TV:AVSLUTT OK:OK

MENY-1

NORSK

NORMAL

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ITALIANO

CASTELLANO

NEDERLANDS

DANSK

NORSK

SVENSKA

SUOMI

PAL

OFF

ON

Du kan velge et av ti språk som ditt språk på skjermen.

1 TrykkMENU OK knappen.

Menyen vises på skjermen.

• Ved å trykke på MENU OK knappen, vises MENY-1 eller MENY-2. For å

endre menyen, trykk på knappen når markøren er på den første linjen

som vises på skjermen. Når markøren er på den siste linjen, trykk

knappen for å endre menyen.

2 Trykk på / knappen for å velge LANGUAGE på MENY-2

skjermvisningen.

3 Trykk på / knappen for å velge NORSK.

Hver gang du trykker på knappen forandres språket.

4 TrykkMENU OK knappen.

Dette fullfører innstillingen.

Tildeling av stasjoner til PR kanaler

For å se et TV program, må du først tildele sendestasjoner til PR kanaler.

Auto Kanal Søk

Du kan automatisk gi inntil 99 stasjoner fra PR kanal PR 1 til PR 99 på dette

apparatet. Sendestasjoner som dette apparatet kan motta er automatisk

bestemt og tildelt PR kanaler.

1 TrykkMENU OK knappen.

Menyen kommer fram.

4

MENY-2

SPRÅK

NORSK

AUTO KANAL SØK NORMAL

MANUELL

FARGESYSTEM

PAL

GAME

OFF

BLÅ BAKGRUNN

ON

TV:AVSLUTT OK:START

2 Trykk på / knappen for å velge AUTO KANAL SØK på

MENY-2 skjermvisningen.

3 Trykk på / knappen for å velge et kringkastingsystem til å

utføre Auto Kanal Søk.

SECAM-L: Søker også det Franske Kringkasting system.

NORMAL: Søker ikke det Franske Kringkasting system.

LCT0351NOR

4

10/11/98, 2:23 pm


NORSK

AUTO KANAL SØK

PR 1 275.2MHz

TV:AVSLUTT

4 TrykkMENU OK knappen.

Kringkastingstasjoner er automatisk tildelt til PR kanaler.

MENY-2 vises når tildelingen er fullført.

• Hvis du ønsker å endre PR kanaler eller tildele en stasjon PR 0 (AV)

kanalen, se anvisning nedenfor.

• Hvis du ønsker å avslutte den automatiske tildelingen før den er fullført,

trykk på informasjons-knappen.

• Hvis en stasjon du ønsker å se ikke har blitt gitt en PR kanal, utfør Manuell

tildeling.

MENY-2

SPRÅK

AUTO KANAL SØK

MANUELL

FARGESYSTEM

GAME

BLÅ BAKGRUNN

TV:AVSLUTT OK:OK

NORSK

NORMAL

PAL

OFF

ON

Trykk på TV-knappen.

Dette fullfører innstillingen.

Manuelt Program Innstilling

Du kan legge inn de ønskede stasjoner som PR kanaler ved å utføre

innstillingen manuelt.

1 TrykkMENU OK knappen.

Menyen kommer fram.

2 Trykk på / knappen for å velge MANUELL på MENY-2

skjermvisningen, trykk så på MENU OK knappen.

MANUELL menyen kommer fram.

• For å avbryte prosessen, trykk på TV-knappen for å gå ut av menyen.

MANUELL

PR 10

SØK

125.2MHz

FIN

SYSTEM

B/G

TV:AVSLUTT

OK:LAGRE

1:SLETT

3 Trykk på / knappen for å velge PR kanal nummer.

• Ved å trykke på Informasjons-knappen vises MENY-2 skjermen igjen.

4 Trykk på / knappen for å velge SYSTEM, trykk så på /

knappen for å velge et kringkasting system.

L : Kringkasting system i Frankrike.

B/G : Kringkasting system i Tyskland, Belgia, etc.

I : Kringkasting system i Storbritannia.

• PR kanal nummber “AV” vises på skjermen som PR 0 kanalen. Vi anbefaler

at du tildeler denne kanalen til videomaskin hvis dette er tilkoblet til

apparatet’s antenne-kontakt.

5 Trykk på / knappen for å velge SØK, trykk deretter /

knappen for å velge riktig frekvens til kringkastingstasjonen.

Søking vil slutte når TV-apparatet mottar en sendestasjon.

Hvis mottak er dårlig:

Trykk på / knappen for å velge FIN. Deretter trykk på / for å

fininnstille stasjonen.

Slette en stasjon fra en PR kanal:

Trykk på nummer 1 knappen.

• Stasjoner allokert til PR kanaler etter det slettede PR kanal-nummeret, vil

skifte med ett nummer tilbake til det foregående PR kanal-nummer.

6 TrykkMENU OK knappen.

Den nåværende innstillingen er lagret som en PR kanal.

Gjenta trinnene 3 til 6 for å lagre alle de ønskede sendestasjonene.

Trykk på TV-knappen.

Dette fullfører innstillingen.

5

LCT0351NOR

5

10/11/98, 2:23 pm


SE PÅ ET FJERNSYNSPROGRAM

TV/EXT-knapp

Fjernkontroll sensor

GAME

1 2 3

4 5 6

7 8 9

AV

0

1, 4

2

VIDEO EXT-2 AUDIO

TV/EXT

P

P MENU

TV

OK

2 3

2

3 5

Strømlampe

HOLD P REVEAL

SUB

SIZE PAGE CANCEL INDEX

VCR

RM-C370

1 Trykk på Stanby-knappen på fjernkontrollen for å slå på TVapparatet.

• Hvis TV ikke slås PÅ, trykk på Hovedstrømknappen og trykk så på

Standby-knappen igjen.

• Du kan også trykke på PR kanal / knappen, en nummerknapp eller

TV/EXT-knappen på frontpanelet for å slå på TV-apparatet.

2 Velg en PR kanal.

Opp/ned utvalg

Trykk på PR kanal / knappen.

Direkte utvalg

Trykkknappen for kanalen du ønsker.

Eksempel: For å velge kanal 6, trykk på 6 knappen.

For å velge kanal 12, trykk på 1 og 2 knappen.

• Hvis du ikke har et klart bilde eller det ikke vises farger, endre farge

systemet manuelt (se side 8).

• Velg “0” når du velger en AV kanal (PR 0 kanal).

3 Trykk på Volum –/+ knappen for å justere lyden.

Slå TV-apparatet og hovedstrømmen av

4 Trykk på Standby-knappen for å slå av TV-apparatet.

TV-apparatet går inn i standby modus.

5 Trykk på Hovedstrømknappen for å slå strømmen av.

Strømlampen slukkes.

6

• For å spare energi når du har planer om å ikke bruke TV på en lang

stund, anbefaler vi at du trykker Hovedstrømknappen av for å slå

strømmen av.

LCT0351NOR

6

10/11/98, 2:23 pm


SE PÅ BILDER

FRA EKSTERNE

ENHETER

1 Trykk gjentatte ganger på 0 knappen for

å velge EXT terminalen.

Det nåværende valget vises og vil forsvinne etter

noen få sekunder.

Når en TV-stasjon ikke er registrert til en PR 0 (AV)

kanal:

Når en TV-stasjon er registrert til en PR 0 (AV) kanal:

TV modus

EXT modus

PR channel

number

TV mode

TV modus

PR channel

number

TV mode

TV modus:

Viser bilder mottat fra en ekstern enhet (som en

videomaskin) eller fra en TV-antenne koblet til

antenne-kontakten på TV-apparat ditt.

EXT modus:

Viser bilder mottat fra en ekstern enhet (som en

videomaskin) koblet til den valgte EXTterminalen.

• Hvis bildet ikke er klart eller ingen farger vises,

endre farge-systemet manuelt (se side 8).

• PR kanal nummeret eller EXT nummeret vises

stasjonært på skjermen når TV-apparatet ikke

mottar sendesignaler.

• Du kan også bruke TV/EXT-knappen

frontpanelet til å velge EXT modus. Modus vil

endre seg med følgende rekkefølge.

PR channel

number

PR0 channel

AV

EXT-1

EXT modes modus

EXT-1

EXT modes

EXT-1

EXT-2

EXT-2

EXT-2

For å kontrollere din

videomaskin ved TV-apparatets

fjernkontroll

Videomaskinens kontrollknapper på fjernkontrollen har

de samme funksjonene som knappene på en JVC

videomaskin.

• For ytterligere opplysninger om funksjonene, se

håndboken levert med din JVC videomaskin.

Merk:

• Visse typer videomaskiner eller visse typer

funksjoner til videomaskiner kan muligens ikke

fungere gjennom bruk av fjernkontrollen til dette

apparatet.

NORSK

LYD OG BILDE

Bilde Justering

Du kan justere skjerm-bildet etter ønske. Det finnes to

typer bilde-tilstander (NORMAL/GAME) og det valgte

modus kan også bli justert. Velg bilde-tilstand med

GAME knappen.

1 TrykkMENU OK knappen.

Menyen kommer fram.

2 Trykk på / knappen for å vise MENY-1

menyen.

KONTRAST

LYS

SKARPHET

FARGE

KULØR

MENY-1

(NORMAL)

TV:AVSLUTT OK:OK

1:RESET

NORMAL: vises når bildet er i normal tilstand.

GAME: vises når bildet er i spill-tilstand.

3 Trykk på / knappen for å velge et

valgalternativ, og trykk på / knappen

for å justere det.

• For å returnere til standard innstilling, trykk på

nummer 1 knappen.

Punkt

Redusere KONTRAST (bildekontrast) Øke

Mørkere LYS (bilde klarhet) Klarere

Mykere SKARPHET (bildeskarphet) Skarpere

Lysere FARGE (fargebilder) Dypere

Rødere KULØR (bildets fargetone) Grønnere

• Du kan bare regulere KULØR (bildets fargetone)

når fargesystemet er NTSC 3.58 eller NTSC 4.43.

4 TrykkMENU OK knappen.

Dette fullfører innstillingen.

7

LCT0351NOR

7

10/11/98, 2:23 pm


Demp

Du kan slå volumet av på et blunk. Dette er en grei

funksjon hvis du skal ta telefonen, eller når du får

besøk.

1 Trykk på Demp knappen.

Lyden er dempet.

For å få lyden tilbake:

Trykk på Demp knappen igjen.

Fargesystem

Fargesystemet på apparatet er automatisk valgt, men

hvis du ikke får et klart bilde eller ingen farger vises,

velg fargesystemet manuelt.

1 TrykkMENU OK knappen.

Menyen kommer fram.

2 Trykk på / knappen for å velge

FARGESYSTEM fra MENY-2

skjermvisningen.

MENY-2

SPRÅK

AUTO KANAL SØK

MANUELL

FARGESYSTEM

GAME

BLÅ BAKGRUNN

TV:AVSLUTT OK:OK

3 Trykk på / knappen for å velge det

riktige fargesystemet.

Når innstillingen er TV-modus (PR1 til PR99):

PAL SECAM

Når innstillingen er TV-modus (PR0):

Når innstillingen er EXT-modus:

AUTOMATISK PAL SECAM

NTSC 4.43 NTSC 3.58

AUTOMATISK:

Automatisk valg av fargesystem.

• Auto kan av og til ikke fungere helt avhengig av

bildesignal kvaliteten. Hvis bildet er unormalt i

AUTOMATISK-modus, velg et annet fargesystem

manuelt.

0

NORSK

NORMAL

PAL

OFF

ON

AUTOMATISK PAL SECAM

Spill

For å spille et TV-spill kan du skifte til det bildeformat

som passer TV-spill med kun et knapp-trykk ved å

velge den inngangs-posisjonen som spillemaskinen

er koblet til (EXT-1, EXT-2 eller AV).

• Forhåndsinnstill til den inngangs-posisjonen som

TV-spillet er koblet til. For oppsett prosedyrene,

se “Stille inn Spill-Posisjonen” nedenfor.

1 Trykk på GAME knappen og velg GAME

ON.

Etter å hatt skiftet til den forhåndinnstilte

inngangs-posisjonen vil det passende bildeformat

for TV-spill vises.

For å gå ut av Spill-modus:

Trykk på GAME knappen igjen for så å velge

GAME OFF.

• Du kan innstille skjermbildet etter ønske også i

Spill-modus. Se “Bilde Justering” for

fremgangsmåte for regulering av bildet.

Stille inn Spill Posisjonen

1 TrykkMENU OK knappen.

Menyen kommer fram.

2 Trykk på / knappen for å velge GAME

fra MENY-2 skjermvisningen.

MENY-2

SPRÅK

AUTO KANAL SØK

MANUELL

FARGESYSTEM

GAME

BLÅ BAKGRUNN

TV:AVSLUTT OK:OK

NORSK

NORMAL

PAL

OFF

ON

3 Trykk på / knappen for å velge

innstillings-posisjon.

OFF AV EXT-1 EXT-2

OFF:

Når innstillings-posisjonen ikke kan skiftes med

GAME knappen.

4 TrykkMENU OK knappen.

Dette fullfører innstillingen.

8

4 TrykkMENU OK knappen.

Dette fullfører innstillingen.

LCT0351NOR

8

10/11/98, 2:23 pm


ANDRE FUNKSJONER

Informasjon

Du kan vise på skjermen kanal-nummeret, EXTterminal

nummer, eller klokkeslett (kun C-JT14EP/C-

JT21EP).

1 Trykk på Informasjonsknappen gjentatte

ganger.

Visningen på skjermen endres syklist i denne

rekkefølgen.

PR kanal nummer eller

EXT-terminal nummer

Ingen fremvisning

Vising av klokkeslett:

Dette TV-apparatet bruker data fra tekst-TV for å

fastsette den korrekte tiden.

Fordi C-J14EP/C-J21EP ikke er utstyrt med

Tekst-TV funksjonen, vises ikke klokkeslett på

skjermen.

• Hvis kanalen ikke har blitt endret til en stasjon

som sender tekst-TV fra tidspunktet da apparatet

ble slått på, vil det ikke vises klokkeslett på

skjermen. For å se den korrekte tiden, velg en

stasjon som sender tekst-TV opplysninger.

Klokkeslettet vil deretter være tilgjengelig så

lenge TV er på, selv om du endrer kanaler.

• Når du ser på videofilm vil av og til klokkeslettet

vise gal tid.

Merk:

• PR kanal nummeret eller EXT nummeret vises stasjonært

på skjermen nårTV-apparatet ikke mottar sendesignaler.

Hvis dette er tilfelle, vil ikke Informasjonsknappen

fungere.

Innsovnings Timer

Klokkeslett

Du kan stille inn apparatet slik at det slås av automatisk

etter en bestemt tid.

• Hovedstrømmen kan ikke bli slått av ved

Innsovnings-timer.

1 Trykk gjentatte ganger på Innsovningstimer

knappen for å velge en bestemt tid.

Du kan programmere en tidsperiode trinnvis

med 10 minutter inntil maks 120 minutter.

• Et minutt før INNSOVNINGS TIMER slår av TVapparatet,

vises “GOD NATT!” på skjermen.

For å vise den gjenstående tiden:

Trykk én gang på Innsovnings-timer knappen.

For å avbryte Innsovnings-timer:

Trykk på Innsovnings-timer knappen gjentatte

ganger for å velge INNSOVNINGS TIMER OFF.

Blå Bakgrunn

NORSK

Du kan stille inn apparatet til å automatisk skifte til en

blå skjerm og med lyden dempet når svakt eller ingen

sendesignaler er mottat, eller når det ikke gis signaler

fra en ekstern enhet.

• Lyden kan ikke dempes i EXT-modus.

1 TrykkMENU OK knappen.

Menyen kommer fram.

2 Trykk på / knappen for å velge BLÅ

BAKGRUNN på MENY-2 skjermvisningen.

3 Trykk på / knappen for å velge ON

eller OFF.

4 TrykkMENU OK knappen.

Dette fullfører innstillingen.

1

2

3

4

5

MENY-2

SPRÅK

AUTO KANAL SØK

MANUELL

FARGESYSTEM

GAME

BLÅ BAKGRUNN

TV:AVSLUTT OK:OK

TEKST-TV

Kun C-JT14EP/CJT21EP

TV

HOLD

SIZE

7 8 9

AV

0

MENU

OK

REVEAL

SUB

PAGE CANCEL INDEX

1 TV/tekst knappen 2 Farge-knapper

3 HOLD knappen 4 SIZE knappen

5 SUB PAGE knappen 6 REVEAL knappen

7 INDEX knappen 8 CANCEL knappen

Merk:

• Hvis du har problemer med å motta tekst-TV, rådfør

med din lokale forhandler eller tekst-TV stasjonen.

P

P

VCR

RM-C370

MENY-1

NORSK

NORMAL

PAL

OFF

OFF

6

7

8

9

LCT0351NOR

9

10/11/98, 2:24 pm


Grunnleggende Bruk av

Tekst-TV

Du kan se tre typer tekst-TV sendinger på apparatet:

Fastekst, TOP og WST. Fjernsynet gjenkjenner

automatisk typen tekst-TV sending.

1 Velg en TV kanal med tekst-TV sending.

2 Trykk på TV/tekst knappen.

3 Velg et sidetall.

Bla gjennom:

Trykk på PR kanal / knappen

fjernkontrollen.

Direktevalg:

Trykk på nummerknappene for sette inn et

tresifret sidetall.

Fargeknapp valg:

Trykk på en fargeknapp for å velge

korresponderende sidetall som vist på den

nederste linjen på skjermen.

• For å gå tilbake til TV-modus igjen, trykk på

TV/tekst knappen igjen.

Underside

Noen tekst-TV sider har undersider som kommer opp

automatisk. Du kan holde en hvilken som helst

underside på skjermen, eller se den når som helst.

1 Hente fram en tekst-TV side med

undersider.

2 Trykk på SUB PAGE knappen.

3 Sett inn tallet for undersiden.

Eksempel: For å velge den 3dje undersiden,

trykk på nummerknappene 0, 0, 0, og 3.

• Du kan også velge en underside ved å trykke

på den røde eller den grønne fargeknappen

Skjult Tekst

Noen tekst-TV sider inneholder skjult tekst (f. eks.

svarene på en spørrelek).

1 Trykk på REVEAL knappen.

Hver gang du trykker på REVEAL knappen,

gjemmes eller avsløres teksten.

Holde

1 + 2 =

2 x 3 =

1 + 2 = 3

2 x 3 = 6

Du kan holde en tekst-TV side på skjermen så lenge

du ønsker, også selv om apparatet mottar mange

andre tekst-TV sider samtidig.

1 Trykk på HOLD knappen.

Tekst-TV siden blir stående på skjermen.

For å frigjøre siden:

Trykk på HOLD knappen igjen.

Størrelse

Du kan fordoble høyden på tekst-TV siden.

1 Trykk på SIZE knappen gjentatte ganger.

Indeks

Du kan lett gå tilbake til indeks-siden.

1 Trykk på INDEX knappen.

Går tilbake til tekst-TV siden med sidetallnummer

100.

Vis Avbryt

Du kan søke etter en tekst-TV side mens du ser på

TV-bilder.

1 Velg en tekst-TV side.

TV-apparatet vil søke etter denne siden.

2 Trykk på CANCEL knappen.

TV-programmet vises på skjermen.

Når apparatet har funnet tekst-TV siden vil dets

sidetall-nummer vises på skjermen.

3 Trykk på CANCEL knappen når sidetallnummeret

vises på skjermen.

10

LCT0351NOR

10

10/11/98, 2:24 pm


FEILSØKING

NORSK

• Hvis støpselet ikke sitter i uttaket for veskselstrøm, eller det er problemer med TV-antennen, tror du

kanskje at det er problemer med selve fjernsynet. Pass på at du kontrollerer følgende før du kontakter

reparatør.

VIKTIG

• Har du lest alle instruksjonene i denne håndboken?

Problem

Løsning

■ GENERELT Ingen strømtilførsel.

Ikke bilde eller lyd.

Strømmen slås av automatisk.

Fjernkontrollen virker ikke.

Sett støpselet inn i en vekselstrømkontakt (s. 3).

Trykk inn hovedstrømknappen (s. 4, 6).

Kontroller antennekoblingene (s. 3).

Trykk på nummer 0 knappen for å velge riktig modus (s. 7).

Velg riktig fargesystem manuelt (s. 8).

Trykk på Standby-knappen for å slå strømmen på igjen (s. 6).

Sett inn nye batterier (s. 2).

Sett batterien inn riktig (s. 2).

Fjernkontrollen må brukes ikke lenger enn 7 meter fra fjernsynet.

■ BILDE

■ LYD

■ TEKST-TV

Dårlig farge.

Linjer eller striper på bildet

(støy, interferens).

Prikker (overhøring).

Ekkobilder (spøkelsebilder).

Snø på bildet (støy).

Skjermen blir blå.

Ikke lyd fra fjernsynets høyttalere.

Mottar ikke tekst-TV.

Klokkeslettet ikke vist.

Juster FARGE og LYS (s. 7).

Velg riktig fargesystem manuelt (s. 8).

Flytt fjernsynet i retning unna støykilden til forstyrrelsen går

bort.

Still antennen inn igjen.

Still antennen inn igjen.

Skift ut med en bedre retningsantenne.

Still antennen inn igjen.

Skift ut med en bedre retningsantenne.

Kontroller antennekoblingene.

Still antennen inn igjen.

Reparer antennen, eller skift ut med en bedre

retningsantenne.

BLÅ BAKGRUNN funksjonen er på (s. 9).

Koble hodetelefonen fra.

Skift PR kanal til en som sender tekst-TV (s. 10).

Vi anbefaler ikke at du tar opp tekst-TV på video, da det

kan hende opptaket ikke blir riktig.

Skift PR kanal til en som sender tekst-TV (s.9).

Følgende er normalt og er IKKE funskjonssvikt:

• Når du berører skjermoverflaten, kan du få et lite elektrisk støt. Dette er fordi skjermen inneholder statisk

elektrisitet; det har ingen virkning på menneskekroppen.

• Fjernsynet kan gi fra seg en knitrelyd på grunn av plutselig temperaturforandring. Dette er ikke noe

problem, så sant ikke bildet eller lyden er unormal.

• Når et klart, rolig bilde (for eksempel av en hvit kjole) vises på skjermen kan bildet være noe farget. Dette

problemet skjer med alle bilderør, og når det klare bildet forsvinner, blir også misfargingen borte.

• Dette fjernsynet er utstyrt med en mikrodatamaskin som kan virke unormalt på grunn av forstyrrelse fra

eksterne komponenter. Hvis dette skjer skal du slå av hovedstrømmen og ta ut stikkontakten. Koble

ledningen tilbake til vekselstrømkontakten og slå på hovedstrømmen igjen.

11

LCT0351NOR

11

10/11/98, 2:24 pm


SPESIFIKASJONER

Modell

Punkt C-J14EP C-JT14EP C-J21EP C-JT21EP

TV RF-systemer

CCIR L, B/G, I

Fargesystemer

PAL, SECAM (NTSC 3.58 /4.43 MHz kun i EXT-modi)

Kanaler og F2-F10, F21-F69, E2-E12, E21-E69, S1-S41, X, Y, Z, Z+1, Z+2, A-H, H+1, H+2

frekvenser

*Mottar Franske kabel TV kanal-frekvenser 116-469 MHz

Teletekst-systemer Fastekst/TOP/WST Fastekst/TOP/WST

Effektbehov

AC 220 – 240 V, 50 Hz

Strømforbruk Maksimum 60 W Maksimum 87 W

Gjennomsnitt 42 W

Gjennomsnitt 61 W

Standby 1.8 W

Standby 2.2 W

Bilderørstørrelse Synlig område 34 cm (målt diagonalt) Synlig område 51 cm (målt diagonalt)

Audio utgang Merket utgangseffekt 2 W Merket utgangseffekt 3 W

Høyttalere 8 cm rund x 1 (5 x 9 cm) oval x 1

Ekstern inngang / utgang EXT-1 21-pin Euroconnector (SCART)

EXT-2

VIDEO inngang (RCA) / AUDIO inngang (RCA)

Hodetelefonjakk (minijakk, dia. 3.5 mm)

Dimensjoner (B x H x D) 364 mm × 333 mm × 374 mm 503 mm × 467 mm × 480 mm

Vekt 9,1 kg 9,1 kg 19,6 kg 19,6 kg

Ekstrautstyr Fjernkontroll-enhet Fjernkontroll-enhet Fjernkontroll-enhet Fjernkontroll-enhet

RM-C371 × 1 RM-C370 × 1 RM-C371 × 1 RM-C370 × 1

AA/R06 tørrelement batteri x 2

Stavantenne x 1

Tilpasset antenne adapter x 1

Design og spesifikasjoner kan forandres uten forvarsel.

12

LCT0351NOR

12

10/11/98, 2:24 pm

More magazines by this user
Similar magazines