2 - JVC Norge

jvc.no

2 - JVC Norge

TV

TV

VPS/PDC

0000

START

DEBUT

1 PROG


TV/VCR

DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO

AUX

STOP DATE

FIN

EXPRESS

?

TV PROG +

TV PROG

AUDIO


3

OK

– –:– –

TV

PROG

30 SEC

TV

+

2

4

STANDBY/ON

VIDEOSPILLER

HR-J711EU

HR-J668EU

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

MENU

TIMER

REC LINK

Denne illustrasjonen gjelder HR-J711EU.

FØRST

SE AUTOMATISK

OPSETT PÅ

BAKSIDEN

TV PROG

BRUKS-

ANVISNING

DISPLAY

PAL

NORSK

INNHOLD

SIKKERHET 2

Sikkerhetsanvisninger ....................... 2

INSTALLERE DIN NYE SPILLER 3

Grunnleggende tilkoplinger .............. 3

GRUNNINNSTILLINGER 4

Automatisk oppsett ........................... 4

Forhåndsinnstilt nedlasting ............... 6

Språk ................................................8

Skjermvisninger (O.S.D.)................... 9

Strømsparingsmodus ....................... 10

T-V LINK 11

T-V Link funksjoner ......................... 11

INFORMASJON OM FARGESYSTEM 12

Stille fargesystem ............................ 12

AVSPILLING 13

Grunnleggende avspilling ............... 13

Avspillingsfunksjoner ...................... 14

OPPTAK 17

Grunnleggende opptak ................... 17

Opptaksfunksjoner.......................... 18

B.E.S.T. bildesystem ........................ 20

TIMEROPPTAK 22

SHOWVIEW timerprogrammering ..... 22

Express timerprogrammering........... 24

Automatisk satellittprogramopptak .... 28

REDIGERING 29

Redigere fra et videokamera ........... 29

Redigere til eller fra en annen

videospiller ..................................... 30

SYSTEMTILKOPLINGER 32

Tilkopling til satellittuner ................ 32

Kople til/Bruke en dekoder ............. 34

Tilkople/Bruke et stereosystem ........ 35

ØVRIGE INNSTILLINGER 36

Stille inn tuneren ............................ 36

Stille inn videokanalen ................... 43

Stille klokken .................................. 44

ShowView-oppsett .......................... 46

FEILSØKING 47

SPØRSMÅL OG SVAR 49

INDEKS 50

SPESIFIKASJONER 53

LPT0198-010A

NO


2 NO

Sikkerhetsanvisninger

SIKKERHET

Merkeplate og advarsler sitter på baksiden av spilleren.

ADVARSEL: FARLIG SPENNING INNE I SPILLEREN.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN- ELLER STØTFARE MÅ IKKE SPILLEREN UTSETTES FOR REGN

ELLER ANNEN FUKTIGHET.

OBS

Hvis du ikke skal bruke spilleren på lang tid, anbefaler vi

at du trekker nettledningen ut av stikkontakten.

Det er farlig spenning inne i spilleren. Overlat

reparasjoner til autoriserte reparatører. For å unngå støteller

brannfare bør nettledningen trekkes ut av

stikkontakten før signal- eller antennekabel koples til

eller fra.

VIKTIG

Les de ulike anvisningene på denne siden før du

installerer eller bruker videospilleren.

Vær oppmerksom på at det kan være forbudt å kopiere

innspilte kassetter eller plater uten

opphavsrettsinnehaverens samtykke.

ADVARSEL

Det er to ulike typer SECAM-fargesystemer: SECAM-L,

benyttet i FRANKRIKE (kalles også SECAM-vest) og

SECAM-B, benyttet i østeuropeiske land (kalles også

SECAM-øst).

1.Denne spilleren kan også ta inn SECAM-B farge-TVsignaler

til opptak og avspilling.

2.Opptak av SECAM-B TV-signaler gir bilder i svart/hvitt

hvis de avspilles på en SECAM-L- videospiller, og gir ikke

normale fargebilder hvis de avspilles på en PALvideospiller

med SECAM-B-systemet innebygd (selv om

TV-apparatet er SECAM-kompatibelt).

3.Forhåndsinnspilte SECAM-L-kassetter eller opptak gjort

med SECAM-L-videospiller gir bilder i svart/hvitt hvis de

avspilles på denne spilleren.

4.Denne spilleren kan ikke brukes til SECAM-L-standarden.

Bruk en SECAM-L-videospiller for å ta opp SECAM-Lsignaler.

For Italia:

"Det bekreftes at dette produktet, av merke JVC,

tilfredsstiller departementsvedtak nr. 548 av 28. aug. ’95

kunngjort i den italienske republikks offisielle lysingsblad

nr. 301 av 28. des. ’95."

STANDBY/PÅ-knappen slår ikke av strømmen til

spilleren. Den slår bare driftsspenningen på og av. " "

viser at driftsspenningen er slått av, mens " " viser at den

er slått PÅ.

Kassettbånd som spilles inn med denne videospilleren i LPmodus

(Long Play) kan ikke avspilles på en èn-hastighets

videospiller.

Hvis du ikke følger anvisningene under, kan det

medføre skade på spilleren, fjernkontrollen eller

videokassetten.

1. SETT IKKE spilleren ...

... i omgivelser utsatt for ekstreme temperaturer eller fuktighet.

... i direkte sollys.

... i støvete omgivelser.

... i omgivelser der det genereres sterke magnetfelt.

... på et ustabilt underlag eller et underlag som er utsatt for

rystelser.

2. IKKE TILDEKK spillerens ventilasjonsspalter.

3. SETT IKKE tunge gjenstander på spilleren eller

fjernkontrollen.

4. SETT IKKE noe som kan søle oppå spilleren eller

fjernkontrollen.

5. UNNGÅ at spilleren utsettes for kraftige slag eller rystelser

under transport.

KONDENS

Fuktighet i luften vil kondensere på spilleren når du flytter den

fra et kaldt sted til et varmt sted, eller under forhold med

ekstremt høy luftfuktighet - på samme måte som det dannes

vanndråper på utsiden av et glas fylt med kald væske. Kondens

på hodevalsen vil skade båndet. I situasjoner der det kan

forekomme kondens, bør du la spilleren være påslått et par

timer slik at fuktigheten tørker.

OM RENGJØRING AV HODENE

Avleiring av smuss og andre partikler på videohodene kan gjøre

at avspillingsbildet blir uskarpt eller svekket av forstyrrelser.

Kontakt din nærmeste JVC-forhandler dersom slike problemer

oppstår.

PAL

Kassetter merket "VHS" (eller "S-VHS") kan brukes i denne

videospilleren, men det er bare VHS-signaler som kan

avspilles og tas opp.

HQ VHS er kompatibel med eksisterende VHS-utstyr.

SHOWVIEW er et registrert varemerke tilhørende Gemstar

Development Corporation. SHOWVIEW System produseres på

licens fra Gemstar Development Corporation.


INSTALLERE DIN NYE SPILLER

Grunnleggende

tilkoplinger

Antenneinngang

21-pins SCART-kabel

Strømledning

Baksiden av

TV-apparat

Til stikkontakt

21-pins

SCART-kontakt

RF-kabel

(inkludert)

ENTREE/DECODEUR

AV2 IN/DECODER

AV1

AV1 IN/OUT

ENTREE/SORTIE

IN/OUT

AUDIO

TVantennekabel

SORTIE

OUT

R

L

ENTREE

ANT. IN

ANTENNE

SORTIE

RF OUT

Sett fra baksiden

Bruk AV-tilkopling dersom TV-apparatet ditt har en 21-pins

AV-inngang (SCART) for å redusere muligheten for

forstyrrelser. Hvis du bruker et stereo TV-apparat, må du

bruke denne kabelen til stereoavspilling av videobånd.

Det er viktig at videospilleren tilkoples riktig. Følg disse

punktene nøye. DISSE PUNKTENE MÅ UTFØRES FØR

VIDEOSPILLEREN KAN TAS I BRUK.

1

Påse

2

Plasser

3

Tilkoplingsmetoden

4

Plugg

NO 3

KONTROLLER INNHOLDET

at pakken inneholder alt tilbehør oppført i

"Spesifikasjoner" ( s. 53).

SETT OPP SPILLEREN

spilleren på et stabilt, horisontalt underlag.

KOPLE SPILLEREN TIL TV

du bruker avhenger av hvilken type

TV du har.

RF-TILKOPLING

● Tilkopling til TV-apparat UTEN AV-innganger...

a– Kople TV-antennekabelen fra TV-apparatet.

b– Kople TV-antennekabelen til ANT. IN-kontakten

på baksiden av spilleren.

c– Kople den vedlagte RF-kabelen mellom RF OUTkontakten

på baksiden av spilleren og TVapparatets

antenneinngang.

AV-TILKOPLING

● Tilkopling til TV-apparat med AV-innganger...

a– Kople til antenne, spiller og TV-apparat som

beskrevet under "RF-TILKOPLING".

b– Kople en ekstra SCART-kabel mellom AV1 IN/

OUT-kontakten på baksiden av spilleren og TVapparatets

21-pins SCART-kontakt.

KOPLE SPILLEREN TIL

STRØMNETTET

strømledningen i en stikkontakt.

Etter at du har satt støpslet på strømledningen inn i

strømkontakten, vises skjermbildet for innstilling av land på

TV-skjermen og/eller på spillerens display første gang

knappen trykkes inn på spilleren eller fjernkontrollen

for å slå på spilleren. Fortsett på side 4 for å gjennomføre et

automatisk oppsett.


4 NO

Automatisk oppsett

Automatisk kanalsøk/

automatisk klokkeinnstilling/

automatisk ledetallinnstilling/

automatisk innstilling av

videokanalen

GRUNNINNSTILLINGER

Når du trykker på knappen på spilleren/fjernkontrollen for å

slå på strømmen for første gang etter du har koplet spilleren til

strømnettet vises skjermbildet for innstilling av land på TVskjermen

og/eller på spillerens display. Ved ganske enkelt å velge

ditt land*, stiller den automatiske oppsettfunksjonen tunerkanaler,

klokke**, Guide Program-numre og videokanalen*** automatisk.

* Hvis du bor i Belgia (BELGIUM) eller Sveits (SUISSE), må du også

velge hvilket område du befinner deg i.

** Hvis du bor i Ungarn (MAGYARORSZAG), Den TSJEKKISKE

REPUBLIKK (CESKA REPUBLIKA), POLEN (POLSKA) eller andre land

i øst-Europa (OTHER EASTERN EUROPE), stilles klokken manuelt.

*** Praktisk hvis du har koplet videospilleren til TV-apparatet via RFkontakten

( s. 3). Videokanalen (RF-utgangskanalen) er kanalen TVapparatet

mottar bilde- og lydsignaler fra videospilleren på via RFkabelen.

Du kan følge med på spillerens display eller på TV-skjermen når

du gjør dette.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

2

4

Før du starter må du kontrollere følgende:

● TVens antennekabel bør være koplet til spilleren.

● Spillerens hovedstrømledning bør være tilkoplet

strømnettet, s. 3.

● Ønsker du å bruke bildet på TVen, bør den være stilt inn

på AV-modus (med AV-tilkopling s. 3) eller på UHFkanal

36 (med RF-tilkopling s. 3).

1

?

1

Trykk

SLÅ PÅ SPILLEREN

på på spilleren eller fjernkontrollen.

Skjermbildet for valg av land vises på spillerens display

og/eller på TV-skjermen.

Internasjonal landskode for telefon

BELGIUM : 32 NORGE : 47

ESKÁ REPUBLIKA : 42 ÖSTERREICH : 43

DANMARK : 45 POLSKA : 48

DEUTSCHLAND : 49 PORTUGAL : 351

ESPAÑA : 34 SUISSE : 41

GREECE : 30 SUOMI : 358

ITALIA : 39 SVERIGE : 46

MAGYARORSZÁG : 36 OTHER WESTERN EUROPE :--

NEDERLAND : 31 OTHER EASTERN EUROPE :EE

MERK

Så snart det automatiske oppsettet er ferdig vil alle stasjoner

og tilhørende ledetall være lagret i minnet, selv om

sikkerhetskopien har utgått. Spilleren vil følgelig ikke

gjennomføre et automatisk oppsett på nytt. Det eneste du

må gjøre er å stille inn klokken ( s. 44).

Har du flyttet til et nytt område, må du foreta de enkelte

innstillinger etter behov.

● Stille inn videokanalen (for RF-kontaktbrukere) s. 43

● Stille inn tuneren s. 36

● Stille inn klokken s. 44

Hvis en ny stasjon begynner å sende der du er, må du stille

tuneren ( s. 36) og, om nødvendig, videokanalen ( s. 43).

3

OK

2

Dersom

NB:

Dersom du har koplet

TVen til spilleren med en

RF-kontakt, og bildet som

vises i UHF-kanal 36

virker forvrengt, må du

gjøre denne innstillingen

ut fra spillerens eget

display.

VELGE LAND

du ser på spillerens display

Trykk på %fi for å velge internasjonal landskode for

telefonnummer ut fra tabellen i venstre kolonne.

(Eks.) DEUTSCHLAND er valgt.

Dersom du ser på TV-skjermen

Trykk på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til

navnet på landet ditt.

NB:

Hvis du har valgt BEL-

GIUM (32) eller SUISSE

(41) går du til punkt 3.

Hvis du har valgt

MAGYARORSZAG (36),

BELGIUM

ESKÁ REPUBLIKA

DANMARK

DEUTSCHLAND

ESPAÑA

GREECE

ITALIA

MAGYARORSZÁG

NEXT PAGE

[5∞] =

[MENU] : EXIT

BELGIUM

ESKÁ REPUBLIKA

DANMARK

DEUTSCHLAND

ESPAÑA

GREECE

ITALIA

MAGYARORSZÁG

NEXT PAGE

[5∞] =

[MENU] : EXIT

CESKA REPUBLIKA (42), POLSKA (48) eller OTHER

EASTERN EUROPE (EE), trykker du på OK. Skjermen for

klokkeinnstilling vises. Still klokken inn manuelt

( s. 44 – 45), og gå til punkt 4. Hvis du har valgt et

landsnavn (kode), gå til punkt 4.


NO 5

3

Trykk

4

Trykk

VELG SPRÅK

OK, og skjermbildet for automatisk oppsett av

språk forsvinner fra displayet og/eller TV-skjermen.

Dersom du ser på spillerens display

Trykk på %fi for å velge din språkkode.

Språkkode

ENGLISH : 01 NORSK : 08

DEUTSCH : 02 SUOMI : 09

FRANCAIS : 03 DANSK : 10

ITALIANO : 04 POLSKI : 11

CASTELLANO : 05 E TINA : 12

NEDERLANDS : 06 MAGYAR : 13

SVENSKA : 07

(Eks.) DEUTSCH er valgt for SUISSE

Internasjonal landskode

for telefon

Dersom du ser på TVskjermen

Trykk på %fior å flytte

markøren (pekeren) til det

språket du velger.

(Eks.) DEUTSCH er valgt

GJENNOMFØRE

AUTOMATISK OPPSETT

OK.

Hvis du ser på spillerens display

Trykk på %fi for å velge "Auto" og trykk på OK eller #.

Hvis du ser på TV-skjermen

Trykk på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til

"AUTO KANALSØK" og

trykk på OK eller #.

"Auto" blinker på displayet, må du IKKE trykke på

noen andre knapper på spilleren eller

fjernkontrollen før displayet viser det som er gjengitt

under punkt 5 eller "– –:– –".

● Dersom du bruker en

TV-skjerm, vil

skjermbildet for

AUTO KANALSØK

vises. Etter hvert som

det automatiske

oppsettet fortsetter,

vil merket " " flytte

seg over skjermen fra

venstre mot høyre.

Start

NÄCHSTE SEITE

NORSK

SVENSKA

NEDERLANDS

CASTELLANO

ITALIANO

FRANCAIS

DEUTSCH

ENGLISH

[5∞] =

[MENU] : ENDE

AUTO KANALSØK

VENNLIGST VENT

0 + + +

[MENU] : AVBRYT

Språkkode

AUTO KANALSØK

T-V LINK

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

Slutt

5

Kun

6

Trykk

BEKREFT/STILL VIDEOKANAL

hvis du har koplet videospilleren til TV-apparatet

via en RF-kabel (RF-tilkopling)

Kanalen som vises i displayet er videokanalen din.

For å se på bildesignaler fra videospilleren må du stille

TV-apparatet på videokanalen. — Se bruksanvisningen

som fulgte med TV for å gjøre dette.

● Hvis du har valgt MAGYARORSZAG (36), CESKA

REPUBLIKA (42), POLSKA (48) eller OTHER EAST-

ERN EUROPE (EE) i punkt 2 på side 4, vil "2OUT" i

stedet for "1OUT".

Hvis du har koplet videospilleren til TV-apparatet via

både en RF-kabel og en 21-pins SCART-kabel (AVtilkopling)

Du trenger ikke videokanalen, så du må slå av

videokanalen.

Trykk på TV PROG – inntil displayet viser "1OUT– –"

for å slå av videokanalen.

For å se på bildesignaler fra videospilleren, stiller du

TV-apparatet på AV-modus. — Se bruksanvisningen for

TV-apparatet for å gjøre dette.

FULLFØR DET AUTOMATISKE

OPPSETTET

på OK og se side 7 for å kontrollere resultatet.

● Se side 7 dersom "– –:– –" vises i displayet.

NB:

● Oppsettet starter med et automatisk kanalsøk. Alle stasjoner

som kan mottas i ditt område blir lagret.

● Den automatiske klokkeinnstillingen skjer ved å lese

klokkesignalet fra en stasjon som sender et PDC-signal mens

det automatiske kanalsøket foretas.

● Under det automatiske kanalsøket gjenkjenner spilleren hvert

stasjonsnavn og lagres i spillerens minne, deretter stilles

ledetallet for SHOWVIEW for de stasjoner som sender i ditt

område.

● I områder hvor ingen stasjoner sender et PDC-signal, kan ikke

spilleren stille inn klokken eller programnummeret for

SHOWVIEW.

● For dem som bruker RF-tilkopling: Videospilleren finner de

kanalene som ikke er opptatt av lokale stasjoner og velger en

kanal automatisk som videokanal midt blant mer enn 5 ledige

kanaler.

● Dersom det skjer et strømbrudd, eller dersom du trykker på

eller MENU mens det automatiske oppsettet pågår, vil det

automatiske oppsettet bli avbrutt. Pass på å slå av spilleren

med en gang og start på nytt fra trinn 1.

● Det kan forekomme at den automatiske klokken ikke fungerer

skikkelig avhengig av mottakerforholdene.


6 NO GRUNNINNSTILLINGER (forts.)

Forhåndsinnstilt

nedlasting

Denne funksjonen kan bare brukes dersom TVen har T-V

Link, etc.*

* Kompatibel med TV-apparater som har T-V Link, EasyLink,

Megalogic, SMARTLINK, Q-Link, DATA LOGIC eller

NEXTVIEWLINK via fulltilkoplet 21-pins SCART-kavel.

Kompabilitetsgraden og tilgjengelige funksjoner kan variere fra

system til system.

Når du kopler spilleren og TVen sammen via en fulltilkoplet

21-pins SCART-kabel ( s. 3), kan du stille inn spillerens

tunerkanaler ved å nedlaste forhåndsinnstilte data fra din TV

istedet for å bruke den automatiske oppsettfunksjonen ( s. 4).

Når nedlastingen er ferdig utført, vil spilleren automatisk stille

inn klokken og ledetallet. For nærmere detaljer, se TVens

bruksanvisning.

Utfør punkt 1 til 3 i "AUTOMATISK OPPSETT" på side 4 og

5 før du går videre.

1

Trykk

UTFØR FORHÅNDSINNSTILT

NEDLASTING

på OK.

Hvis du ser på spillerens display

Trykk på %fi for å velge "CH – –" og trykk på OK eller #.

Hvis du ser TV-skjermen

Trykk på %fi for å flytte

markøreren (pekeren) til

"T-V LINK" og trykk på OK

eller #.

AUTO KANALSØK

T-V LINK

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

2

4

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

Forhåndsinnstilte posisjoner på displayet øker fra

"CH1", trykk IKKE på noen andre knapper på

spilleren eller på fjernkontrollen før displayet viser

enten displayet som er vist på side 7 eller "– –:– –".

MENU

1

?

3

OK

● Hvis "– –:– –" vises på displayet, se side 7.

● Hvis du bruker TVskjermen,

vil T-V LINKskjermen

vises. Deretter

T-V LINK

vil LEDETALL

INNSTILLING-skjermen

VENNLIGST VENT

vises under innstilling av

ledetall.

● Hvis du trykker på andre

knapper på spilleren

eller på fjernkontrollen [MENU] : AVBRYT

mens nedlasting pågår

vil nedlastingen avbrytes.

LEDETALL INNSTILLING

VENNLIGST VENT

NB:

● I områder hvor det ikke er noen TV-stasjoner som overfører

PDC-signaler, kan spilleren ikke utføre hverken automatisk

klokkeinnstilling eller ledetallinnstilling.

● Hvis det skjer strømbrudd, eller hvis du trykker på eller

MENU mens nedlasting eller oppsett pågår, vil disse avbrytes;

du må derfor slå spilleren av og prøve en gang til fra

begynnelsen.

● Det kan forekomme at den automatiske klokken ikke fungerer

skikkelig avhengig av mottakerforholdene.

● Når du utfører T-V LINK funksjonen, må det brukes en

fulltilkoplet 21-pins SCART-kabel.

● I denne spilleren er tegnene som er tilgjengelige stasjonsnavn

(ID) A–Z, 0–9, –,

* , + og (mellomrom). Enkelte nedlastede

stasjonsnavn kan variere fra de i din TV ( s. 39).

2

Still

[MENU] : AVBRYT

STILL INN VIDEOKANALEN

videokanalen inn manuelt på av. ( s. 43)


NO 7

Resultatet av det automatiske oppsettet/forhåndsinnstilt nedlasting vises på spillerens display

A

B

C

Etter at både det automatiske kanalsøket

og klokken er korrekt innstilt, vises

korrekt klokkeslett etter at du har trykket

på OK i punkt 6 på side 5 eller punkt 1

på side 6.

Du kan kontrollere hvorvidt Guide Program-numrene er riktig stilt når du bruker SHOWVIEW Timerprogrammering ( s. 22); hvis

riktig kanalposisjonsnummer vises under punkt 3, bekrefter dette at Guide Program-nummeret for SHOWVIEW-nummeret du

legger inn under punkt 2 er riktig stilt.

A

B

Er det automatiske kanalsøket korrekt

uten at klokken ble korrekt innstilt, vises

meldingen "1" (kanalposisjon) etter at du

har trykket på OK i punkt 6 på side 5

eller i punkt 1 på side 6.

Dersom hverken det automatiske

kanalsøket eller den automatiske

klokkeinnstillingen ble korrekt, vises

meldingen "– –:– –".

Dersom både kanal- og klokkeinnstillingen er korrekt gjennomført:

1 Slå på TVen og velg VIDEOkanalen eller AV-modus, og kontroller at alle nødvendige stasjoner er lagret i spillerens minne

ved å bruke knappene TV PROG.

● Dersom stasjonsnavnene (ID — s. 41) også er lagret i spillerens minne, vil stasjonsnavnet vises i øvre venstre hjørne

av skjermen i ca 5 sekunder etter at spilleren er stilt inn på den enkelte stasjonen.

● Dersom du ønsker å stille inn tuneren manuelt for å kunne legge til eller hoppe over kanaler, endre kanalplasseringer,

eller stille inn eller endre stasjonsnavn, se side 38 – 42.

Dersom kanalsøket er korrekt men klokken ikke er stilt inn:

1 Slå på TVen og velg VIDEOkanalen eller AV-modus, og kontroller at alle nødvendige stasjoner er lagret i spillerens minne

ved å bruke knappene TV PROG.

● Dersom stasjonsnavnene (ID — s. 41) også er lagret i spillerens minne, vil stasjonsnavnet vises i øvre venstre hjørne

av skjermen i ca 5 sekunder etter at spilleren er stilt inn på den enkelte stasjonen.

● Dersom du ønsker å stille inn tuneren manuelt for å kunne legge til eller hoppe over kanaler, endre kanalplasseringer,

eller stille inn eller endre stasjonsnavn, se side 38 – 42.

2 Gjennomfør "Stille inn klokken" på side 44.

C

Dersom hverken det automatiske kanalsøket eller klokken er korrekt innstilt:

1 Kontroller at TVens antennekabel er skikkelig tilkoplet spilleren, og slå av strømmen til spilleren med en gang, slå

deretter spilleren på igjen.

● Skjermbildet for innstilling av land vises på spillerens display og/eller på TV-skjermen. Utfør punkt 2 – 6 på side 4 – 5

på nytt eller utfør prosedyren på side 6.

VIKTIG

Under visse mottaksforhold er det ikke sikkert at stasjonsnavn lagres riktig, og automatisk Guide Program- nummerinnstilling

vil eventuelt ikke fungere ordentlig. Hvis Guide Program-numrene ikke er ordentlig stilt, vil spilleren ta opp et TV-program fra

en annen stasjon når du bruker timeropptak sammen med SHOWVIEW for å ta opp et TV-program. Når du programmerer

timeren med SHOWVIEW, må du sørge for å kontrollere at kanalposisjonen spilleren mottar senderen du vil ta opp fra er valgt

( s. 22, "SHOWVIEW timerprogrammering").

Videospilleren lagrer alle stasjoner som oppdages, selv om mottaksforholdene for noen av dem er dårlige. I så fall kan

bildekvaliteten være dårlig. For å slette stasjoner med et uakseptabelt bilde, "Slette en kanal" på side 39.

For dem som bruker RF-tilkopling: Under visse mottaksforhold er eventuelt ikke videokanalen stilt riktig, og det kan

forekomme støy i TV-bildet mens spilleren er slått på. Still videokanalen manuelt. s. 43, "Stille inn videokanal".

INFORMASJON

Språk for visning på skjerm

Det automatiske oppsettet velger automatisk språk for skjermbildene ut fra den landsinnstillingen som du gjorde i trinn 2 på side 4

(hvis du ikke valgte BELGIUM eller SUISSE), slik som vist nedenfor.

SUOMI [ SUOMI DANMARK [ DANSK NEDERLAND [ NEDERLANDS

PORTUGAL [ ENGLISH ÖSTERREICH [ DEUTSCH GREECE [ ENGLISH

DEUTSCHLAND [ DEUTSCH ESKÁ REPUBLIKA [ E TINA OTHER WESTERN EUROPE [ ENGLISH

POLSKA [ POLSK ITALIA [ ITALIANO OTHER EASTERN EUROPE [ ENGLISH

NORGE [ NORSK MAGYARORSZÁG [ MAGYAR

SVERIGE [ SVENSKA ESPAÑA [ CASTELLANO

"Språk" på side 8 dersom du ønsker å endre språket manuelt.

Justere klokken

Din spiller har en funksjon for å justere klokken som foretar en nøyaktig tidskontroll med jevne mellomrom ved å lese av PDCsignalet.

Vil du bruke denne funksjonen, må du sette den "PÅ", "Justere klokken" på side 44.


8 NO GRUNNINNSTILLINGER (forts.)

Språk

Slå på TVen og velg VIDEO-kanalen (eller AV-modus).

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

2

4

Med denne spilleren kan du velge mellom 13 språk for

skjermmeldinger. Under det automatiske oppsettet velges

språket automatisk ( s. 7). Du kan selv endre på dette

språkvalget ved å bruke følgende fremgangsmåte.

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

SLÅ PÅ SPILLEREN

på .

HENT FREM HOVEDMENYEN

på MENU.

HENT FRAM SKJERMBILDET

FOR LANDSINNSTILLING

på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til

"AUTO KANALSØK" og

trykk på OK eller #.

HOVED MENY

MODUS INNSTILLING

AUTO KANALSØK

MANUELT KANALSØK

GRUNNINNSTILLINGER

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

MENU

1

?

3

OK

4

Trykk

5

Trykk

VELG LAND

på %fi for å flytte markøren (pekeren) til av

landsnavnet ditt og trykk på OK eller #.

VELG SPRÅK

på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til det

språket du ønsker.

● Du trenger ikke trykke

på OK; trykker du på OK

hentes Autoinnstilling/

T-V LINK-skjermen frem.

NESTE SIDE

NORSK

SVENSKA

NEDERLANDS

CASTELLANO

ITALIANO

FRANCAIS

DEUTSCH

ENGLISH

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

6

Trykk

GÅ TILBAKE TIL VANLIG

SKJERMBILDE

på MENU.


NO 9

Skjermvisninger

(O.S.D.)

Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus).

MENU

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

?

0

3

2

4

OK

Du kan velge å ha ulike indikatorer på skjermen eller ei ved å

stille denne funksjonen PÅ eller AV. Meldingene vises i valgt

språk ( s. 7 eller 8).

1

Trykk

2

Trykk

3

Flytt

4

Standardinnstillingen

5

Trykk

SLÅ PÅ SPILLEREN

på .

HENT FREM HOVEDMENYEN

på MENU.

HENT FRAM SKJERMBILDET FOR

MODUSINNSTILLING

markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING"

ved å trykke på %fi, deretter trykker du på OK eller #.

AKTIVER/SPERR SKJERMVISNING

er

"PÅ", så hvis du vil ha

meldinger på skjermen, lar

du innstillingen være som

den er og går til punkt 5.

Vil du ikke at meldingene

skal vises, trykker du på

%fi for å flytte markøren

(pekeren) til "O.S.D." og

trykker på OK eller # for å

stille "O.S.D." på "AV".

GÅ TILBAKE TIL VANLIG

SKJERMBILDE

på MENU.

MODUS INNSTILLING

B. E. S. T. PÅ

BILDEKONTROLL AUTO

AUTO TIMER

AV

O. S. D. PÅ

DIRECT REC

PA

AUTO SP=LP TIMER AV

STRØMSPARER

AV

NESTE SIDE

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

NB:

● Dersom du bruker denne spilleren som avspillingsmaskin

under redigering, må du kontrollere at "O.S.D." er "AV" før du

starter redigeringen.

● Avhengig av hvilken båndtype som brukes kan indikatorene

for bruksmodus bli forstyrret under avspillingen.

Den overlagrede indikasjonen på TV-skjermen forteller deg hva spilleren gjør.

11

10

9

8

7

6

12

13 1

q6

PR. 1 ARD

] SP

21 : 00

24. 12. 98 – ADVARSEL –

TIMER-OPPTAK STARTER

SNART

[ ]

ST

0 + + + +

HI FI –1 : 23 : 45

NORM REST TID 1 : 00

2

3

4

5

1– Driftsmodusindikatorer

2– Båndhastighet SP/LP/EP (EP er kun for NTSC-avspilling)

3– Båndretning

4– Båndteller

5– Indikator for båndresttid ( s. 18)

6– Audiomodusvisning ( s. 16)

7– Båndposisjonsindikator ( s. 13)

8– Sendingstype ( s. 19)

9– Gjeldende dag/måned/år

10– Klokke

11– Kanalposisjonsnummer og stasjonsnavn/Aux.-indikator

(L-1 eller L-2)

12– Timeradvarsel ( s. 23, 25)

13– Markering for at kassett er lagt i


10 NO

Strømsparingsmodus

Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus).

1 2 3

4 5 6

7 8 9

2

GRUNNINNSTILLINGER (forts.)

Du kan redusere strømforbruket når videospilleren

er slått av.

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

SLÅ PÅ SPILLEREN

på .

HENT FRAM

HOVEDMENYSKJERMBILDET

på MENU.

HENT FRAM SKJERMBILDET

FOR MODUSINNSTILLING

på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til

"MODUS INNSTILLING",

deretter trykker du på OK

eller #.

HOVED MENY

MODUS INNSTILLING

AUTO KANALSØK

MANUELT KANALSØK

GRUNNINNSTILLINGER

0

4

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

MENU

1

?

3

OK

4

Trykk

VELG

STRØMSPARINGSMODUS

på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til

"STRØMSPARER", deretter

trykker du på OK eller # for

å stille den "PÅ".

MODUS INNSTILLING

B. E. S. T. PÅ

BILDEKONTROLL AUTO

AUTO TIMER

AV

O. S. D. PÅ

DIRECT REC

PA

AUTO SP=LP TIMER AV

STRØMSPARER

PA

NESTE SIDE

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

5

Trykk

GÅ TILBAKE TIL VANLIG

SKJERMBILDE

på MENU.

NB:

● Med strømsparing på, slås displayet av.

● Just Clock-funksjonen ( s. 44) virker ikke når

strømsparingsmodus er slått på.

● Når spilleren er i strømsparingsmodus, kan bildet forvrenges

et øyeblikk idet du slår spilleren på/av.

● Strømsparing virker ikke når ...

... spilleren er i Timermodus.

... strømmen til spilleren slås av etter timeropptak

(eller Instant Timeropptak)

... automatisk satellittprogramopptak-moduser valgt ( s. 28).

... "AV2 VALG" er stilt på "DECODER" eller "SAT" ( s. 31).


T-V LINK

T-V Link

funksjoner

Når du kopler spilleren og TVen sammen via en fulltilkoplet

21-pins SCART-kabel ( s. 3), er følgende funksjoner

tilgjengelige. Disse funksjonene kan bare brukes med TV som

har T-V Link, etc.*

For nærmere detaljer, se TVens bruksanvisning.

* Kompatibel med TV som har T-V Link, EasyLink, Megalogic,

SMARTLINK, Q-Link, DATA LOGIC eller NEXTVIEWLINK via

fulltilkoplet 21-pins SCART-kabel. Graden av kompabilitet og

tilgjengelige funksjoner kan variere fra system til system.

NexTView Link

Du kan laste ned EPG (Electronic Program Guide) informasjon

fra TVen for timer-programmering på spilleren.

For nærmere detaljer, se TV-apparatets bruksanvisning.

Automatisk TV-PÅ

Du kan slå TVen på og stille den automatisk inn på videomodus

når du spiller av et bånd.

For nærmere detaljer, se TVens bruksanvisning.

Videospiller automatisk

standby

Du kan bruke TVens fjernkontroll til å slå spilleren av med. For

nærmere detaljer, se TVens bruksanvisning.

NO 11

Direct Rec

Du kan starte opptak av programmet du ser på TV i en

håndvending. Trykk på og hold nede RECORD-knappen og

trykk på PLAY på fjernkontrollen, eller trykk på RECORD på

spilleren. Følg prosedyren under for å bruke denne funksjonen.

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

4

Trykk

SLÅ SPILLEREN PÅ

på .

HENT FREM

HOVEDMENYSKJERMEN

på MENU.

HENT FREM MODUS-

INNSTILLINGSKJERMEN

på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til

"MODUS INNSTILLING",

og trykk på OK eller #.

HOVED MENY

MODUS INNSTILLING

AUTO KANALSØK

MANUELT KANALSØK

GRUNNINNSTILLINGER

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

VELG DIRECT REC MODE

på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til

"DIRECT REC" og trykk på

OK eller # for å stille inn

på "PÅ".

MODUS INNSTILLING

B. E. S. T. PÅ

BILDEKONTROLL AUTO

AUTO TIMER

AV

O. S. D. PÅ

DIRECT REC


AUTO SP=LP TIMER AV

STRØMSPARER


NESTE SIDE

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

5

Trykk

RETURNER TIL NORMAL

SKJERM

på MENU.

NB:

● Hvis "DIRECT REC" stilles på "AV", vil RECORD-knappen

fungere som beskrevet i "Grunnleggende opptak" ( s. 17).

● Under Direkte opptak, vises "CH – –" på spillerens display.

● Når du utfører T-V LINK funksjoner, må den fulltilkoplete

21-pins SCART-kabelen benyttes.


12 NO

Stille

fargesystem

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

?

0

2

4

INFORMASJON OM FARGESYSTEM

Du kan avspille PAL-, NTSC- og MESECAM-bånd eller ta opp

PAL- og SECAM*-signaler på denne spilleren. Følg

fremgangsmåten under for å velge riktig fargesystem.

* SECAM-signaler tas opp som MESECAM på denne spilleren;

MESECAM er betegnelsen på bånd med SECAM-signaler som er tatt

opp på en MESECAM-kompatibel PAL-videospiller.

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

SLÅ PÅ SPILLEREN

på .

HENT FRAM

HOVEDMENYSKJERMBILDET

på MENU.

HENT FRAM SKJERMBILDET

FOR MODUSINNSTILLING

på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til

"MODUS INNSTILLING",

deretter trykker du på OK

eller #.

HOVED MENY

MODUS INNSTILLING

AUTO KANALSØK

MANUELT KANALSØK

GRUNNINNSTILLINGER

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

MENU

3

OK

4

Trykk

VELG

FARGESYSTEMMODUS

på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til "TV

SYSTEM", deretter trykker

du på OK eller # for å

velge riktig fargesystem.

MODUS INNSTILLING

FORRIGE SIDE

AV2 VALG

AV2

TV SYSTEM PAL/NTSC

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

NB:

Om NTSC-avspilling

● Enkelte TV-apparater krymper bildet vertikalt og legger inn

svarte felt øverst og nederst på skjermen. Dette er ingen feil

ved videospilleren eller TV-apparatet.

● Bildet kan rulle opp og ned. Dette kan korrigeres ved å bruke

V-HOLD-kontrollen som finnes på enkelte TV-apparatet.

(Dette kan ikke korrigeres hvis TV-apparatet ikke har V-

HOLD-kontroll.)

● Båndtelleren og angivelse av båndresttid vil ikke være riktig.

● Under søking, stillbilde eller bildevis avspilling vil bildet bli

forvrengt, og fargene kan svekkes.

● Avhengig av typen TV-apparat kan øvre og nedre del av bildet

bli beskåret under NTSC-avspilling.

5

Trykk

a- PAL/NTSC: For å ta opp PAL-signaler eller avspille et

PAL- eller NTSC-bånd.

b- MESECAM: For å ta opp SECAM-signaler eller

avspille et MESECAM-bånd.

GÅ TILBAKE TIL VANLIG

SKJERMBILDE

på MENU.


STANDBY/ON

STANDBY/ON

TIMER

REC LINK

TIMER

REC LINK

TV PROG

TV PROG

DISPLAY

DISPLAY

AVSPILLING

Grunnleggende

avspilling

Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus).

[J711EU]

[J668EU]

STOP/EJECT

STOP/EJECT

REW REW

PLAY

FF

PLAY

FF

1

Påse

2

Hvis

3

Trykk

4

Trykk

LEGG I EN KASSETT

NO 13

Den enkleste, mest grunnleggende funksjonen til videospilleren

din er båndavspilling. Innspilte signaler på et videobånd leses

av videospilleren og vises på TV-apparatet ditt som et vanlig

TV-program.

at vindussiden vender opp, at baksiden med

etiketten er vendt mot deg og at pilen foran på kassetten

peker mot spilleren. Ikke bruk noe større makt når du

legger i kassetten.

● Strømmen til spilleren slås på automatisk, og telleren

tilbakestilles til 0:00:00.

● Hvis opptakssikringen er fjernet, starter avspillingen

automatisk.

FINNE PROGRAMMETS

START

båndet er spolt fram forbi startpunktet, trykker du

på REW.

Skal du gå forover, trykker du på FF.

STARTE AVSPILLINGEN

på PLAY. Meldingen "BEST" vises blinkende i

spillerens display under den automatiske avspillingen

( s. 20).

STANSE AVSPILLINGEN

på STOP på fjernkontrollen eller på STOP/EJECT

på spillerens frontpanel. Deretter trykker du på STOP/

EJECT for å ta ut kassetten.

PLAY

1

?

REW

FF

STOP

3

Båndposisjonsindikator

Båndposisjonsindikatoren

vises på skjermen når du fra

Stopp-modus trykker på FF,

REW eller foretar

indekssøking. Posisjonen

"5" i forhold til "0"

3

(begynnelsen) eller "+" 0 + + +

(slutten) viser deg hvor du

1:23:45

befinner deg på båndet.

REST TID 2:35

"O.S.D." ( s. 9) må

være stilt "PÅ", ellers vises

ikke indikatoren. Start

Slutt

NB:

Det kan hende at indikasjonen ikke er korrekt, avhengig av

hvilken båndtype som brukes.

Anvendbare kassetter

● Compact VHS-videokameraopptak kan avspilles med

videospilleren. Det er bare å legge den innspilte

kassetten i en VHS kassettadapter, og dermed kan den

brukes som enhver fullstørrelses VHS-kassett.

● Denne videospilleren kan ta opp på vanlige VHS- og

Super VHS-kassetter. Den vil imidlertid bare ta opp og

spille av vanlige VHS-signaler. Det går ikke an å avspille

et innspilt Super VHS-bånd.


14 NO

AKTIVERE SLOW MOTION-

Avspillingsfunksjoner

REVIEW

REW

PLAY

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Høyhastighetssøking

AKTIVERE

HØYHASTIGHETSSØKING

1

Under avspilling eller stillbilde, trykk på FF for

høyhastighetssøking forover, eller REW for

høyhastighetssøking bakover.

Trykk på PLAY for å gå tilbake til vanlig avspilling.

?

NB:

For korte søk, trykker du på og holder inne FF eller REW i mer

enn 2 sekunder under avspilling eller stillbilde. Når du slipper

knappen, fortsetter avspillingen som vanlig.

0

3

2

4

TV PROG

30 SEC

PAUSE

, PLAY, FF, REW, PAUSE og TV/PROG-knappene på

spilleren har de samme funksjonene som tilsvarende

knapper på fjernkontrollen.

FF

1

Trykk

Slow motion

Søking ved variabel hastighet

1

Trykk

AVSPILLING (forts.)

Stillbilde/Bildevis avspilling

PAUSE UNDER AVSPILLING

på PAUSE. Er det vertikale forstyrrelser, bruker du

TV PROG-knappene for å justere bildet.

AKTIVERE BILDEVIS

AVSPILLING

2

Trykk på PAUSE.

ELLER

Trykk på @ eller # ( eller £).

For å gå tilbake til vanlig avspilling, trykker du på PLAY.

AVSPILLING

1

Ved

stillbilde, trykk på og hold PAUSE inne i 2 sekunder

og slipp den. Trykk og hold en gang til for

å vende tilbake til stillbilde.

ELLER

Ved stillbilde, trykk på og hold inne @ eller # (

eller £). Slipp knappen for å vende tilbake til

stillbilde.

Trykk på PLAY for å gå tilbake til vanlig avspilling.

AKTIVERE SØKING VED

VARIABEL HASTIGHET

på @ eller # ( eller £) under avspilling.

● Jo flere ganger du trykker, desto raskere beveger

avspillingsbildet seg.

● For å redusere hastigheten, trykker du på knappen for

motsatt retning.

Trykk på PLAY for å gå tilbake til vanlig avspilling.

OBS

Ved søking, stillbilde-, slow motion- eller bildevis avspilling

● blir det forstyrrelser i bildet.

● blir det støystriper.

● blir det et fargetap på LP-innspilt bånd.


Manuell tracking

Videospilleren er utstyrt med automatisk trackingkontroll. Under

avspilling kan du overstyre dette og justere trackingen manuelt

ved å trykke på TV PROG-knappene.

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

Instant ReView

Ved å trykke på en enkelt knapp, slås strømmen til spilleren på,

båndet spoles tilbake og avspilling av siste timerinnspilte

program starter. Har du tatt opp flere programmer, kan du lett

komme til hvilket som helst av dem.

NB:

Før du starter, må du påse at spilleren er slått av og at Timermodus

er koplet ut.

1

Trykk

OVERSTYRE AUTOMATISK

TRACKING

på på fjernkontrollen for å kople inn

manuell tracking.

JUSTERE TRACKING

MANUELT

på TV PROG + eller – for å justere trackingen.

GÅ TILBAKE TIL

AUTOMATISK TRACKING

på på fjernkontrollen for å kople inn

automatisk tracking igjen.

NB:

Når du setter i et nytt bånd, går spilleren automatisk over i

automatisk tracking-modus.

AKTIVERE INSTANT REVIEW

på REVIEW. Strømmen til spilleren slås på og

spilleren søker etter indekskoden som angir starten på

siste timerinnspilte program. Så snart koden er funnet,

starter avspillingen automatisk.

● Displayet i fronten forteller deg hvor mange programmer

som er tatt opp. Har du for eksempel tre

programmer, vil meldingen "REVIEW" og "3" vises

blinkende. For å se på det første av de 3

programmene, trykker du på REVIEW tre ganger.

Spilleren søker og starter avspillingen automatisk. Du

kan gå til et program så langt som 9 indekskoder

unna gjeldende båndposisjon.

NB:

● Instant ReView virker ikke når spilleren er i Timer-modus.

● Antallet innspilte programmer vises ikke i frontpaneldisplayet

etter automatisk satellittprogramopptak ( s. 28).

Indekssøking

Spilleren setter automatisk av

indekskoder ved begynnelsen av

hvert opptak. Denne funksjonen gir

deg rask tilgang til en av 9

indekskoder i begge retninger.

NB:

Før du starter må du påse at

spilleren er i Stopp-modus.

1

Trykk

A B C D E F

–2 –1 1 2 3

%

NO 15

NEXT funksjonsminne

Next funksjonsminnet "forteller" spilleren hva den skal

gjøre etter tilbakespoling. Før du går videre bør du

kontrollere at spilleren er i stoppmodus.

a – For automatisk start av avspilling etter tilbakespoling. . .

. . . trykk på REW, deretter på PLAY innen 2 sekunder.

b – For automatisk avslåing etter tilbakespoling. . .

. . . trykk på REW, deretter på innen 2 sekunder.

c – For automatisk timer standby etter tilbakespoling. . .

. . . trykk på REW, deretter på (TIMER) innen 2 sekunder.

%

£ 2

AKTIVERE INDEKSSØKING

på @ eller # ( eller £). " 1" eller

"£ 1" vises på skjermen og søkingen starter i

tilsvarende retning.

● For å komme til indekskode 2 – 9, trykker du på @

eller # gjentatte ganger inntil riktig indeksnummer

vises.

Eks.: For å finne begynnelsen på B fra gjeldende

posisjon, trykker du to ganger på @.

For å finne begynnelsen på D fra gjeldende

posisjon, trykker du én gang på #.

Gjeldende posisjon

Indeksnummer

● Når den angitte indekskoden er funnet, starter

avspillingen automatisk.

Hopp-søking

1

Trykk

HOPP OVER UØNSKEDE

DELER

på 30 SEC 1 til 4 ganger under avspilling. Hvert

trykk starter en 30-sekunders periode med avspilling

ved høy hastighet. Vanlig avspilling fortsetter

automatisk.

NB:

For å gå tilbake til vanlig avspilling under hopp-søking, trykker

du på PLAY.


16 NO

Repetert avspilling

Videospilleren kan avspille båndet automatisk 50 ganger etter

hverandre.

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

STARTE AVSPILLINGEN

på PLAY.

AKTIVERE REPETERT

AVSPILLING

på PLAY, hold knappen inne i mer enn 5 sekunder

og slipp den.

● Play-indikatoren ( ) i displayet blinker langsomt.

● Båndet avspilles 50 ganger automatisk, deretter

stanser det.

STANSE AVSPILLINGEN

på STOP når som helst for å stanse avspillingen.

NB:

Du stanser også avspillingen ved å trykke på PLAY, REW, FF

eller PAUSE.

Valg av lydspor

Videospilleren kan ta opp tre lydspor (Hi-Fi L (V), Hi-Fi R

(H) og NORM) og avspille det du velger.

Under avspilling

Hvis du trykker på AUDIO på fjernkontrollen endrer du

lydsporet som avspilles slik:

NB:

SPOR

Skjermvisning

HI FI

L R

HI FI

L

HI FI

R

NORM

HI FI

NORM

BRUK

Til Hi-Fi stereokassetter

Til primærlydsporet på

tospråklige kassetter

Til sekundærlydsporet på

tospråklige kassetter

Til audiodubbede kassetter

Til audiodubbede kassetter

● " HIFI L R " bør vanligvis velges. I denne modus blir

Hi-Fi stereo bånd spilt av i stereo, og det vanlige

lydsporet blir automatisk avspilt fra bånd med kun

normalt lydspor.

● Når det gjelder anvisninger for å ta opp

stereoprogrammer og tospråklige programmer, viser vi til

side 19.

● "O.S.D." må være stilt "PÅ", ellers får du ingen

skjermvisning ( s. 9).

Bildekontroll

Med denne egenskapen kan du justere avspillingsbildets kvalitet

etter smak og behov. *Standardinnstillingen er "AUTO".

1

Trykk

2

Flytt

3

Flytt

4

Trykk

HENT FREM

HOVEDMENYSKJERMEN

på MENU.

HENT FREM MODUS-

INNSTILLINGSKJERMEN

markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING"

ved å trykke på %fi og trykk på OK eller #.

VELG INNSTILLINGSMODUS

FOR BILDEKONTROLL

markøren (pekeren) til

"BILDEKONTROLL" ved å

trykke på %fi og trykk på

OK eller # for å velge

ønsket modus.

AUTO: Gir optimale

bildefordeler i

B.E.S.T.

bildesystem. Skal

normalt stå på

AUTO.

RED.:

SOFT:

Minimaliserer bildedegraderingen under

redigering (opptak og avspilling).

Reduserer grovheten i bildet når du spiller av

slitte bånd som inneholder mye støy.

SKARP: Gjør bildet klarere og skarpere i kantene når du

ser bånd som inneholder mange flate,

ensfargede bilder som f.eks. tegnefilmer.

NB:

● Når du velger RED., SKARP eller SOFT, vil den valgte

modusen ikke skifte før du stiller inn på nytt.

● Når du velger RED. ved dubbing av bånd, må du

huske å stille inn på AUTO igjen når du er ferdig med

dubbingen.

RETURNER TIL NORMAL

SKJERM

på MENU.

AVSPILLING (forts.)

MODUS INNSTILLING

B. E. S. T. PÅ

BILDEKONTROLL AUTO

AUTO TIMER

AV

O. S. D. PÅ

DIRECT REC

PA

AUTO SP=LP TIMER AV

STRØMSPARER

AV

NESTE SIDE

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

NB:

● Når B.E.S.T. er avslått (OFF), vil "BILDEKONTROLL"

automatisk skifte fra AUTO til NORM.

● Velg RED. når du dubber bånd. Se side 30.


OPPTAK

Grunnleggende

opptak

Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus).

NUMBER

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

2

4

TV PROG

NO 17

TV-signaler som tas inn av spillerens innebygde tuner kan tas

opp på et videobånd. Du kan ta opp TV-programmer med

videospilleren.

1

Legg

2

Trykk

3

Trykk

4

Trykk

LEGG I EN KASSETT

i en kassett med opptakssikringen på plass.

● Telleren tilbakestilles til 0:00:00 og strømmen til

spilleren slås på automatisk.

VELGE ET PROGRAM

på TV PROG +/– eller talltastene (NUMBER) for å

velge kanalen du vil ta opp fra.

STILLE BÅNDHASTIGHET

på SP/LP ( ). Kontroller på SP/LP-indikatoren i

displayet at riktig båndhastighet er valgt.

STARTE OPPTAKET

på og hold inne RECORD og trykk på PLAY på

fjernkontrollen, eller trykk på RECORD på spilleren.

B.E.S.T. virker ved begynnelsen av både første SP- og

første LP-opptak etter å ha satt i kassetten ( s. 20).

SP/LP

1

?

Hvis "DIRECT REC" er satt til "PÅ", vil programmet

som vises på TV-skjermen tas opp ( s. 11).

RECORD

STOP

3

PLAY

PAUSE

5

Trykk

6

Trykk

STANSE MIDLERTIDIG/

FORTSETTE OPPTAKET

på PAUSE. Trykk på PLAY for å fortsette opptaket.

STANSE OPPTAKET

på STOP på fjernkontrollen eller STOP/EJECT på

spilleren. Trykk deretter på STOP/EJECT for å ta ut

kassetten.

Hvordan hindre utilsiktet sletting

PLAY-, RECORD- og PAUSE-knappene på spilleren har de

samme funksjonene som tilsvarende knapper på

fjernkontrollen.

● For å hindre utilsiktet sletting av en innspilt kassett,

fjerner du sikkerhetsknasten. Skal du ta opp på den

senere, dekker du hullet med tape.

Funksjonen fortsett opptak

Hvis det inntreffer et strømbrudd under opptak (eller Instant

timer-opptak eller Timer-opptak), fortsetter opptaket

automatisk når spilleren har fått strøm igjen, med mindre

spillerens minnereserve er tomt.

Opptakssikring


STANDBY/ON

STANDBY/ON

TIMER

REC LINK

TIMER

REC LINK

TV PROG

TV PROG

DISPLAY

DISPLAY

18 NO OPPTAK (forts.)

Opptaksfunksjoner

[J711EU]

[J668EU]

TV PROG

DISPLAY

RECORD

DISPLAY

Ta opp ett program mens

du ser på et annet

Hvis spilleren er tilkoplet TV-apparatet via AV-kontakten, ...

...trykk på TV/VCR. Spillerens VCR-indikator og TV-sendingen

som tas opp, forsvinner fra skjermen.

1


VELG KANAL DU SKAL

SE PÅ

snart opptaket er i gang, trenger du bare å stille

kanalvelgeren på TV-apparatet for den stasjonen du vil

se på.

● Programmet som er valgt med TVens kanalkontroller

vises på TV-skjermen, mens kanalen som er valgt med

spillerens TV PROG knapper blir tatt opp på båndet.

● Hvis det er koplet en dekoder til spilleren ( s. 34),

kan du også velge en kodet kanal med TV-apparatets

kanalvelger.

TV PROG

1

Trykk

2

Trykk

3

Hvis

0000

TV/VCR

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Omgående timeropptak

(ITR)

Med denne enkle metoden kan du ta opp fra 30 minutter til 6

timer (velges i steg på 30 minutter), og slår av spilleren etter at

opptaket er fullført.

START OPPTAKET

på RECORD på spilleren.

KOPLE INN ITR-MODUS

på RECORD en gang til. " " blinker og 0:30 vises

i displayet.

STILL OPPTAKSVARIGHET

du vil ta opp i mer enn 30 minutter, trykker du på

RECORD for å forlenge tiden. Hvert trykk forlenger

opptakstiden med 30 minutter.

NB:

Du kan kun bruke ITR med RECORD-knappen på spilleren.

0

2

4

– –:– –

TV PROG

RECORD

Angivelse av medgått

opptakstid

Du kan kontrollere den eksakte tiden for et opptak.

1

Trykk

2

Trykk

Båndresttid

VISE RESTTID

1

Trykk

STILL TELLERVISNING

på DISPLAY eller – –:– – inntil det vises en

tellerverdi i displayet.

TILBAKESTILL TELLEREN

på 0000 før du starter opptak eller avspilling.

● Telleren tilbakestilles til "0:00:00" og viser nøyaktig

medgått tid mens båndet går.

på DISPLAY eller – –:– – inntil båndets resttid vises.

● Frontpaneldisplayet viser gjenværende båndtid

sammen med " ".

● Ved å trykke ned knappen – –:– – kan du endre

displayet, slik at du ser båndtelleren,

kanalplasseringen*, klokken eller resterende spilletid

for båndet.

* kanalplasseringen vises ikke under avspilling.

NB:

Avhengig av hvilken båndtype som brukes, kan det hende at

båndresttiden ikke vises med det samme, eller at den ikke

stemmer. Iblant kan "– –:– –" vises, eller displayet kan blinke.


1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

AUDIO

2

4

NO 19

Ta inn stereoprogrammer

og tospråklige programmer

Spilleren din er utstyrt med en lydmultipleksdekoder (A2) og en

digital stereolyddekoder (NICAM) som gjør det mulig å ta inn

stereosendinger og tospråklige sendinger.

Når du skifter kanal, vises sendetypen som mottas noen

sekunder på TV-skjermen.

Sendetype

som tas inn

A2 stereo

A2 tospråklig

Vanlig mono

NICAM stereo

NICAM tospråklig

NICAM mono

Skjermvisning

ST

BIL

(ingen)

ST NICAM

BIL NICAM

NICAM

1

?

3

● For å lytte til et stereoprogram, trykker du på AUDIO inntil

"HIFI L R" vises på TV- skjermen.

● For å lytte til et tospråklig program, trykker du på AUDIO

inntil "HIFI L " eller "HIFI R" vises på TV-skjermen (etter

behov).

● For å lytte til vanlig lyd (mono) når du tar inn en NICAMsending,

trykker du på AUDIO inntil "NORM" vises på TVskjermen.

NB:

"O.S.D." må være stilt til "PÅ", ellers får du ingen skjermvisning

( s. 9).

Ta opp stereoprogrammer

og tospråklige programmer

(A2)

● Stereoprogrammer tas automatisk opp i stereo på Hi-Filydsporet

(mens det vanlige lydsporet tar opp lyden fra

venstre og høyre kanal blandet).

● Tospråklige programmer tas automatisk opp tospråklig på

Hi-Fi-lydsporet. Hovedlydsporet tas opp på det normale

lydsporet.

Ta opp NICAM

stereoprogrammer og

tospråklige programmer

NICAM-lyden tas opp på Hi-Fi-lydsporet og standardlyden tas

opp på det normale lydsporet.

NB:

● Hvis kvaliteten på stereolyden som tas inn er dårlig, tas

sendingen opp i mono med bedre kvalitet.

● Før du avspiller et program som er tatt opp i stereo, eller et

tospråklig program, se "Valg av lydspor" ( s. 16).


STANDBY/ON

STANDBY/ON

TIMER

REC LINK

TIMER

REC LINK

TV PROG

TV PROG

DISPLAY

DISPLAY

20 NO

B.E.S.T.

bildesystem

Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus).

[J711EU]

[J668EU]

RECORD

PLAY

PLAY

PAUSE

B.E.S.T.-systemet (Biconditional Equalised Signal Tracking)

kontrollerer tilstanden til båndet som brukes ved opptak og

avspilling og kompenserer for å gi best mulige opptaks- og

avspillingsbilder. Standardinnstilling for såvel opptak som

avspilling er "PÅ".

Forberedelse

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

SLÅ PÅ SPILLEREN

på .

HENT FRAM

HOVEDMENYSKJERMBILDET

på MENU.

HENT FRAM SKJERMBILDET

FOR MODUSINNSTILLING

på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til

"MODUS INNSTILLING",

deretter trykker du på OK

eller #.

OPPTAK (forts.)

HOVED MENY

MODUS INNSTILLING

AUTO KANALSØK

MANUELT KANALSØK

GRUNNINNSTILLINGER

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

1

?

RECORD

PLAY

2

4

PAUSE

4

Trykk

5

Trykk

VELG B.E.S.T.-MODUS

på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til

"B.E.S.T.", deretter trykker

du på OK eller # for å slå

modusen "PÅ" eller "AV".

GÅ TILBAKE TIL VANLIG

SKJERMBILDE

på MENU.

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

MODUS INNSTILLING

B. E. S. T. PÅ

BILDEKONTROLL AUTO

AUTO TIMER

AV

O. S. D. PÅ

DIRECT REC

PA

AUTO SP=LP TIMER AV

STRØMSPARER

AV

NESTE SIDE

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

RECORD

MENU

3

PAUSE

OK


Opptak

1

Trykk

START OPPTAKET

og hold inne RECORD og trykk på PLAY på

fjernkontrollen, eller trykk RECORD på spilleren.

UNDER B.E.S.T.

Avspilling

Spilleren vurderer båndkvaliteten så snart du aktiverer

avspilling.

1

Trykk

START AVSPILLING

på PLAY.

NO 21

B.E.S.T. FULLFØRT

● Spilleren bruker ca. 7 sekunder på å vurdere båndets

tilstand, deretter starter den opptaket.

NB:

● B.E.S.T.-systemet virker for både SP- og LP-modus etter at en

kassett er lagt i og Opptaks-modus velges første gang. Det

virker ikke under opptak.

● B.E.S.T.-systemet virker ikke mens automatisk

satellittprogramopptak pågår ( s. 28).

● Ved timeropptak virker B.E.S.T.-systemet før opptaket starter.

● Når kassetten tas ut, slettes B.E.S.T.-dataene. Neste gang

kassetten brukes til opptak, foretas B.E.S.T.-kontrollen på ny.

● Så lenge meldingen "BEST" vises i displayet startes ikke

umiddelbart tidsstyrt opptak ( s. 18) dersom du trykker på

spillerens knapp RECORD.

● Spilleren justerer avspillingsbildets kvalitet basert på

kvaliteten på båndet som brukes.

● B.E.S.T. virker under automatisk tracking. "BEST"

blinker i spillerens display.

NB:

● Når du ser på et bånd med "B.E.S.T." stilt "PÅ", anbefaler vi at

du lar B.E.S.T. være på under avspilling også.

● Når du ser på en leiefilm eller bruker spilleren som en

avspillingsmaskin under redigering, kan du stille inn B.E.S.T.

etter eget ønske ved å følge trinn 1 til 5 på side 20.

● "BEST" vises kun ved begynnelsen av automatisk tracking.

B.E.S.T.-funksjonen virker fortsatt, selv om det ikke vises

etter det.

OBS

Ettersom B.E.S.T.-systemet virker før opptaket faktisk starter, er

det en forsinkelse på ca. 7 sekunder etter at du har trykket på

RECORD og PLAY på fjernkontrollen, eller på RECORD på

spilleren. For å være sikker på at du tar opp ønsket sekvens

eller program i sin helhet, bør du gjøre slik først:

1) Trykk på og hold inne PAUSE og trykk på RECORD for å

kople inn OPPTAKSPAUSE-modus.

● Spilleren kontrollerer da automatisk båndets tilstand og

går tilbake til OPPTAKSPAUSE etter ca. 7 sekunder.

2) Trykk på PLAY for å starte opptaket.

● Hvis du vil omgå B.E.S.T.-systemet og begynne å ta

opp omgående, stiller du "B.E.S.T." på "AV" under

punkt 4 på side 20.


22 NO

SHOWVIEW timerprogrammering

Før du foretar SHOWVIEW timerprogrammering:

● Påse at spillerens innebygde klokke er riktig stilt.

● Sett i en kassett med sikkerhetsknasten på plass. Spilleren

slås på automatisk.

● Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus).

1

Trykk

HENT FRAM SHOWVIEW-

SKJERMBILDET

på PROG.

Frontpaneldisplayet ser slik ut:

TIMEROPPTAK

Med SHOWVIEW er timerprogrammering kraftig forenklet fordi

hvert TV-program har et tilsvarende kodenummer som spilleren

kan gjenkjenne.

SHOWVIEW

[0 – 9] =

[+/–] : EKSPRESS PROG.

[PROG] : AVBRYT

NUMBER

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

2

4

2

Trykk

LEGG INN SHOWVIEW-

NUMMERET

på talltastene

(NUMBER) for å legge inn

SHOWVIEW-nummeret for et

program du vil ta opp.

● Gjør du feil, trykker du

på og legger inn riktig

nummer.

SHOWVIEW

12345678

[0 – 9] =

[ ] : SLETT

[PROG] : AVBRYT

SHOWVIEW-nummeret du legger inn, vises på

frontpaneldisplayet:

PROG

1

?

Displayet kan bare vise et 4-sifret nummer.

3

OK

3

Trykk

HENT FRAM SHOWVIEW-

PROGRAMSKJERMBILDET

på OK, så vises

SHOWVIEWprogramskjermbildet

(hvis

du nettopp har begynt,

vises "P1").

Displayet viser programmets

starttidspunkt. Trykker du på

, viser displayet

programmets sluttidspunkt,

deretter dato og kanalposisjon.

– P1 –

SHOWVIEW 123456789

START STOPP

21:00 = 22:00

SP VPS/PDC AV

DATO TV PROG

25.12 1

ARD

: OK

SP

VIKTIG:

Påse at det kanalposisjonsnummeret du vil ta opp

vises; hvis ikke, se "SHOWVIEW-oppsett" på side 46 og

still Guide Program-nummeret for det SHOWVIEWnummeret

riktig.

● Hvis du har lagt inn et ugyldig nummer, vises "FEIL" på

skjermen, og "Err" vises i frontpaneldisplayet. Trykk på

og legg inn et gyldig SHOWVIEW-nummer.

● Hvis skjermbildet "LEDETALL INNSTILLING" vises, se

"OBS – Om innstilling av Guide Program-nummer" på

side 23.


VPS/PDC

PROG

STOP+/–

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Timervarsling

Hvis du har programmert

spilleren til timeropptak av et

program eller en serie

programmer, vises det en

varsling på skjermen som

forteller at opptaket begynner

om 5 minutter.

1

?

OBS

Om innstilling av Guide Program-nummer

"LEDETALL INNSTILLING" vises etter at du har foretatt

punkt 3 dersom Guide Program-nummeret for SHOWVIEWnummeret

du har lagt inn, ikke er stilt.

● Trykk på talltastene (NUMBER) eller %fi for å legge inn

kanalposisjonsnummeret spilleren mottar stasjonen på,

deretter trykker du på OK eller # for å stille inn Guide

Program-nummeret. SHOWVIEW-programskjermbildet vises.

0

3

DAILY

2

4

SP/LP

OK

WEEKLY

NB:

● Varslingen vises kun hvis du

ikke er i Timermodus.

● Hvis denne spilleren brukes som spiller for

båndoverspilling, tas varslingen opp på båndet i den

andre videospilleren.

Varslingen blinker i hele 5 minutter frem til opptakets start.

Trykk på for å tømme skjermen.

LEDETALL INNSTILLING

LEDETALL TV PROG

2 – –

[5∞] =

[PROG] : AVBRYT

(Eks.) Ta opp et ZDF-program

med SHOWVIEW.

* Hvis spilleren mottar ZDF

på kanalposisjon 2, trykker

du OK eller # etter å ha lagt

inn "2".

4

Trykk

5

Trykk

6

Trykk

7

Trykk

STILL BÅNDHASTIGHET

på SP/LP ( ) for å stille båndhastigheten.

STILL VPS/PDC-MODUS

NO 23

på VPS/PDC for å velge "PÅ" eller "AV".

Hvis "VPS/PDC PÅ" vises på skjermen eller "VPS/PDC"

lyser i displayet, er VPS/PDC stilt PÅ.

Hvis "VPS/PDC AV" vises på skjermen eller "VPS/PDC"

ikke lyser i displayet, er VPS/PDC stilt AV.

"VPS/PDC-opptak" på side 25.

GÅ TILBAKE TIL VANLIG

SKJERMBILDE

på PROG eller OK. "PROGRAMMERING

FULLFØRT" vises på skjermen i ca. 5 sekunder, deretter

vises vanlig skjermbilde.

● Gjenta punkt 1 – 6 for hvert ekstra program.

KOPLE INN SPILLERENS

TIMERMODUS

på ‰ (TIMER). Spilleren slår seg av automatisk,

og ‰ vises i displayet.

● For å kople ut timeren, trykker du på ‰ (TIMER) en

gang til.

– ADVARSEL –

TIMER-OPPTAK STARTER

SNART

[ ]

NB:

● For å endre sluttidspunkt...

... trykk på STOP +/– etter å ha trykket på OK i punkt 3. På

denne måten kan du kompensere for forventede forsinkelser i

sendeplanen.

● For å bruke timeropptak til ukentlige eller daglige serier...

... etter å ha trykket på OK i punkt 3, trykker du på WEEKLY

(NUMBER "9") for ukentlige serier, eller DAILY (NUMBER "8")

for daglige serier (mandag – fredag). "UKENTLIG" eller

"DAGLIG" vises på skjermen. Trykker du på knappen en gang

til, forsvinner den tilsvarende indikasjonen.

● Du kan programmere denne spilleren til å bruke timeropptak

på inntil 8 programmer. Hvis du prøver å programmere

spilleren til å ta opp et niende, vises "PROGRAMMINNE

FULLT" på skjermen, og "FULL" vises i frontpaneldisplayet. For

å ta opp et ekstra programmet, må du først annullere

eventuelle programmer du ikke trenger ( s. 26).

● Det går ikke an å bruke timeropptak for å ta opp et TVprogram

med en SHOWVIEW-nummer som begynner med "0".

Satellittunerbrukere

Bruke timeropptak på en satellittsending med SHOWVIEW:

1 Still "AV2 VALG" på "AV2" ( s. 31).

2 Følg punkt 1 – 7.

3 Still satellittuneren på riktig kanal før det valgte

programmet begynner.

4 La satellittuneren være påslått.


24 NO

Express timerprogrammering

Før du foretar Express Timer-programmering:

● Påse at spillerens innebygde klokke er riktig stilt.

● Sett i en kassett med sikkerhetsknasten på plass. Spilleren

slås på automatisk.

● Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanalen (eller AVmodus).

VPS/PDC

START+/–

PROG

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

?

STOP+/–

0

3

DAILY

2

4

DATE+/–

SP/LP

OK

WEEKLY

TV PROG+/–

Kjenner du ikke SHOWVIEW-nummeret for programmet du vil ta

opp, bruker du metoden som følger for å stille spilleren til å ta

opp programmet med timeropptak.

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

HENT FRAM SHOWVIEW-

SKJERMBILDET

på PROG.

TIMEROPPTAK (forts.)

HENT FRAM

PROGRAMSKJERMBILDET

på START +/–. (Hvis

du nettopp har begynt,

vises "P1".)

Frontpaneldisplayet ser slik ut:

SP

LEGG INN PROGRAMMETS

STARTTIDSPUNKT

på START +/– for å

legge inn tidspunktet du vil

at opptaket skal starte.

● Trykk og hold inne

START +/– for å bevege

deg i 30-minutters steg,

eller trykk og slipp

gjentatte ganger for å

flytte 1 minutt av gangen.

Frontpaneldisplayet ser slik ut:

– P1 –

START STOPP

– –:– – = – –:– –

SP VPS/PDC AV

DATO TV PROG

– –.– – – –

[+/–] =

[PROG] : AVBRYT

– P1 –

START STOPP

21:00 = – –:– –

SP VPS/PDC AV

DATO TV PROG

– –.– – – –

[+/–] =

[PROG] : AVBRYT

SP

4

Trykk

5

Trykk

LEGG INN PROGRAMMETS

SLUTTIDSPUNKT

på STOP +/– for å legge inn tidspunktet du vil at

opptaket skal slutte.

● Trykk og hold inne STOP +/– for å bevege deg i

30-minutters steg, eller trykk og slipp gjentatte ganger

for å flytte 1 minutt av gangen.

LEGG INN

PROGRAMDATOEN

på DATE +/–. (Den gjeldende datoen vises på

skjermen. Datoen du legger inn erstatter den.)


NO 25

6

Trykk

7

Trykk

8

Trykk

9

Etter

LEGG INN

KANALPOSISJON

på TV PROG +/–.

SP

– P1 –

START STOPP

21:00 = 22:00

SP VPS/PDC AV

DATO TV PROG

25.12 1

ARD

[+/–] =

[PROG] : AVBRYT

STILL BÅNDHASTIGHET

på SP/LP ( ) for å stille båndhastigheten.

STILL VPS/PDC-MODUS

på VPS/PDC for å velge "PÅ" eller "AV".

Hvis "VPS/PDC PÅ" vises på skjermen eller "VPS/PDC"

lyser i displayet, er VPS/PDC stilt PÅ.

Hvis "VPS/PDC AV" vises på skjermen eller "VPS/PDC"

ikke lyser i displayet, er VPS/PDC stilt AV.

"VPS/PDC-opptak" i spalten til høyre.

GÅ TILBAKE TIL VANLIG

SKJERMBILDE

å ha bekreftet at all informasjon er riktig, trykker

du på PROG eller OK. "PROGRAMMERING

FULLFØRT" vises på skjermen i ca. 5 sekunder, deretter

vises vanlig skjermbilde.

● Gjenta punkt 1 – 9 for hvert ekstra program.

KOPLE INN SPILLERENS

TIMERMODUS

10

Trykk på ‰ (TIMER). Spilleren slås av automatisk, og ‰

vises på displayet.

● For å kople ut timeren, trykker du på ‰ (TIMER) en

gang til.

For å bruke timeropptak til ukentlige eller daglige serier...

... når som helst under punkt 2 t.o.m. 9 trykker du på WEEKLY

(NUMBER "9") for ukentlige serier, eller DAILY (NUMBER "8")

for daglige serier (mandag – fredag). "UKENTLIG" eller

"DAGLIG" vises på skjermen. Trykker du på knappen en gang

til, forsvinner den tilsvarende indikasjonen.

NB:

Du kan programmere denne spilleren til å bruke timeropptak på

inntil 8 programmer. Hvis du prøver å programmere spilleren til

å ta opp et niende, vises "PROGRAMMINNE FULLT" på

skjermen, og "FULL" vises i frontpaneldisplayet. For å ta opp et

ekstra programmet, må du først annullere eventuelle programmer

du ikke trenger ( s. 26).

Satellittunerbrukere

Bruke timeropptak på en satellittsending med Express

Timer-programmering:

1 Still "AV2 VALG" på "AV2" ( s. 31).

2 Følg punkt 1 – 10. Legg inn "L-2" for kanalposisjonen

under punkt 6.

3 Still satellittuneren på riktig kanal før det valgte

programmet begynner.

4 La satellittuneren være påslått.

VPS/PDC-opptak

PDC (Programme Delivery Control) og VPS (Video

Programme System) er tjenester fra enkelte TV-kanaler som

skal sikre presise timeropptak. Med dette systemet sendes

det spesielle kodesignaler sammen med audio/

videosignalene. Disse kodesignalene styrer videospilleren

og går foran de annonserte tidspunktene du eventuelt har

forhåndsinnstilt. Dette betyr at spilleren begynner og slutter

å ta opp når de forhåndsinnstilte TV-programmene faktisk

begynner og slutter – selv om sendetiden for et

forhåndsinnstilt TV-program endres.

NB:

● Når du bruker Express Timer-programmering, må du

stille starttidspunktet (VPS- eller PDC-tid) nøyaktig slik

det er oppgitt i programoversikten. Et annet tidspunkt

enn det som er annonsert, gir ikke noe opptak.

● VPS/PDC-opptak er også mulig når en satellittuner eller

et kabelsystem er tilkoplet AV2 IN/DECODER på

spilleren.

● VPS/PDC-opptak er også mulig via AV1 IN/OUTkontakten.

Kontrollere om stasjonen som tas inn sender et

VPS/PDC-signal

1 Trykk på – –:– – inntil kanalposisjonen vises i displayet.

2 Hold START+ nede i ca. 5 sekunder.

● "VPS/PDC" blinker i displayet.

Hvis det registreres et VPS/PDC-signal fra stasjonen,

slutter "VPS/PDC" å blinke.

Hvis det ikke registreres et VPS/PDC-signal fra

stasjonen, blinker "VPS/PDC" langsommere.

3 Trykk på – –:– – eller START+ igjen for å gå tilbake til

vanlig visning.

Timervarsling

Hvis du har programmert

spilleren til timeropptak av et

program eller en serie

programmer, vises det en

varsling på skjermen som

forteller at opptaket begynner

om 5 minutter.

– ADVARSEL –

TIMER-OPPTAK STARTER

SNART

[ ]

NB:

● Varslingen vises kun hvis du

ikke er i Timermodus.

● Hvis denne spilleren brukes som spiller for

båndoverspilling, tas varslingen opp på båndet i den

andre videospilleren.

Varslingen blinker i hele 5 minutter frem til opptakets start.

Trykk på for å tømme skjermen.


26 NO

TIMEROPPTAK (forts.)

VPS/PDC

START+/–

PROG

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

?

0

2

4

SP/LP

Kontrollere, annullere og

erstatte programmer

STOP+/–

TV PROG+/–

1

Trykk

2

Trykk

KOPLE UT TIMERMODUS

på ‰ (TIMER), deretter trykker du på .

HENT FRAM PROGRAM-

KONTROLLSKJERMBILDET/

DISPLAYET

på .

PR START STOPP CH DATO

1 8:00 10:00 3 24.12

2 10:00 10:45 2 25.12

3 11:30 13:00 1 25.12

4

5

6

7

8

DATE+/–

[ ] : NESTE

MENU

3

OK

3

Trykk

HENT FRAM PROGRAM-

SKJERMBILDET/DISPLAYET

på en gang til

for å kontrollere mer

informasjon. Hver gang du

trykker på , vises neste

programs informasjon.

– P1 –

START STOPP

8:00 = 10:00

SP VPS/PDC AV

DAT0 TV PROG

24.12 3

WDR

[ ] : NESTE

SP

● Displayet viser programmets starttidspunkt. Ved å

trykke på OK, skifter displayet til programmets

sluttidspunkt, deretter til dato og til kanalposisjon.

NB:

Du kan også kontrollere programmene i displayet selv om

spilleren er avslått (med mindre spilleren er i

strømsparingsmodus s. 10) eller spilleren er i timermodus;

men det er ikke mulig å annullere eller erstatte programmene.

Annullere eller erstatte et program...

4

Trykk

5

Trykk

6

Trykk

ANNULLERE ELLER ERSTATTE ET

PROGRAM

på for å annullere et program. For å erstatte et

program, trykker du på riktig knapp: START+/–, STOP+/–,

DATE+/–, TV PROG+/–, VPS/PDC, SP/LP ( ).

GÅ TILBAKE TIL VANLIG

SKJERMBILDE/DISPLAY

på så mange ganger det trengs. Hvis det

fortsatt er igjen programmer, fortsetter du til punkt 6.

GÅ TILBAKE TIL TIMERMODUS

på ‰ (TIMER).


Auto SP→LP Timer

Hvis det, under timeropptak i SP-modus, ikke er nok bånd til å

ta opp hele programmet, skifter spilleren automatisk til LPmodus

for å for å få plass til hele opptaket.

For eksempel...

Opptak av et program på 210 minutter på et 180-minutters

bånd

Ca. 150 minutter

Ca. 60 minutter

SP-modus

LP-modus

Totalt 210 minutter

Påse at du har stilt "AUTO SP→LP TIMER" på "PÅ" i skjermbildet

for modusinnstilling før timeropptaket begynner.

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

4

Trykk

HENT FRAM

HOVEDMENYSKJERMBILDET

på MENU.

HENT FRAM SKJERMBILDET

FOR MODUSINNSTILLING

på %fi for å flytte markøren (pekeren) til

"MODUS INNSTILLING" og trykk på OK eller #.

VELG MODUS

på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til

"AUTO SP→LP TIMER",

deretter trykker du på OK

eller # for å velge "PÅ".

GÅ TILBAKE TIL VANLIG

SKJERMBILDE

på MENU.

MODUS INNSTILLING

B. E. S. T. PÅ

BILDEKONTROLL AUTO

AUTO TIMER

AV

O. S. D. PÅ

DIRECT REC

PA

AUTO SP=LP TIMER PA

STRØMSPARER

AV

NESTE SIDE

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

NB:

● Hvis du har programmert spilleren til timeropptak av 2 eller

flere programmer, er det ikke sikkert at det andre programmet

og programmene etter det får plass på båndet hvis du stiller

"AUTO SP→LP TIMER" på "PÅ". I så fall må du påse at

modusen ikke er innkoplet og så stille båndhastigheten

manuelt under timerprogrammeringen.

● For å sikre at opptaket får plass på båndet, kan denne

funksjonen etterlate en kort uinnspilt del ved båndslutt.

● Det kan være noe støy og lydforstyrrelse på punktet på båndet

der spilleren skifter fra SP- til LP-modus.

● Auto SP→LP Timer-funksjonen er ikke tilgjengelig under ITRopptak

(Instant Timer Recording), og funksjonen vil ikke virke

ordentlig med lengre bånd enn E-180 eller med enkelte

kortere bånd.

● Hvis du foretar timeropptak med både VPS/PDC og Auto

SP→LP Timer aktivert, og programmet går over opprinnelig

fastsatt lengde, kan det være tilfeller da programmet ikke kan

tas opp i sin helhet.

NO 27

Automatisk timer

Når den automatiske timeren er slått "PÅ", slår timeren seg

automatisk på når du slår av strømmen på spilleren, og kopler seg

automatisk av når du slår på strømmen igjen.

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

4

Trykk

HENT FREM

HOVEDMENYEN

på MENU.

HENT FRAM SKJERMBILDET

FOR MODUSINNSTILLING

på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til

"MODUS INNSTILLING",

deretter trykker du på OK

eller #.

VELG MODUS

på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til

"AUTO TIMER" og trykk på

OK eller # for å velge

enten "PÅ" eller "AV".

GÅ TILBAKE TIL VANLIG

SKJERMBILDE

på MENU.

HOVED MENY

MODUS INNSTILLING

AUTO KANALSØK

MANUELT KANALSØK

GRUNNINNSTILLINGER

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

MODUS INNSTILLING

B. E. S. T. PÅ

BILDEKONTROLL AUTO

AUTO TIMER

AV

O. S. D. PÅ

DIRECT REC

PA

AUTO SP=LP TIMER AV

STRØMSPARER

AV

NESTE SIDE

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

NB:

Av sikkerhetsmessige hensyn er spillerens alle andre funksjoner

koplet ut når den automatiske timeren er slått "AV". Trykk på ‰

(TIMER) for å slå av timeren.


STANDBY/ON

TIMER

REC LINK

TV PROG

DISPLAY

28 NO

Automatisk

satellittprogramopptak

REC LINK

Denne illustrasjonen gjelder HR-J711EU

OBS

● Sørg for å slå på satellittuneren før programmet startes,

ellers begynner spilleren å ta opp når satellittuneren slås på.

● Hvis du har koplet en annen enhet enn en satellittuner til

AV2 IN/DECODER-kontakten, må du passe på at du ikke

kopler inn automatisk satellittprogramopptak-modus,

ellers begynner spilleren å ta opp når enheten slås på.

● Du kan ikke bruke automatisk satellittprogramopptak og

timeropptak samtidig.

1

Still

2

Trykk

3

Trykk

TIMEROPPTAK (forts.)

Denne funksjonen lar deg ta opp et satellittprogram automatisk

som er timerprogrammert på den eksterne satellittuneren. Kople

en satellittuner til spillerens AV2 IN/DECODER-kontakt

( s. 32) og programmer timeren på satellittuneren; spilleren

begynner å ta opp når det går signaler fra satellittuneren til AV2

IN/DECODER-kontakten, og når det ikke er noen signaler,

slutter spilleren å ta opp og strømmen slås av.

Før du følger punktene under:

● Påse at satellittuneren er koplet til spillerens AV2 IN/

DECODER-kontakt. ( s. 32)

● Programmer timeren på satellittuneren.

● Sett i en kassett med sikkerhetsknasten på plass.

VELG AV2 VALG-MODUS

"AV2 VALG" på "AV2" ( s. 31).

STILL BÅNDHASTIGHETEN

på SP/LP ( ) for å stille båndhastigheten.

KOPLE INN AUTOMATISK

SATELLITTPROGRAMOPPTAK-

MODUS

og hold inne REC LINK i ca. 2 sekunder. REC

LINK-indikatoren tennes og spilleren slås av automatisk.

● For å kople ut automatisk satellittprogramopptakmodus,

trykker du på REC LINK. REC LINKindikatoren

slukker.

● Hvis spilleren er slått av, er det ikke mulig å kople inn

automatisk satellittprogramopptak-modus.

NB:

● Automatisk satelittprogramopptak er kun mulig med AV2 IN/DECODER-kontakten. ( s. 33)

● Når det gjelder timerprogrammering av satellittuneren, må du se i satellittunerens bruksanvisning.

● Automatisk satellittprogramopptak er ikke mulig hvis satellittuneren din ikke har en timer.

● REC LINK-indikatoren blinker mens automatisk satelittprogramopptak pågår.

● Hvis du trykker på spillerens -knapp mens automatisk satellittprogramopptak pågår, slår du av spilleren og kopler ut automatisk

satellittprogramopptak-modus.

● Hvis du vil ta opp mer enn ett program med automatisk satellittprogramopptak, er det ikke mulig å stille forskjellig båndhastighet

for hvert program; båndhastigheten som velges under punkt 2 vil gjelde alle programmene i automatisk satellittprogramopptak.

● B.E.S.T.-systemet ( s. 20) virker ikke mens automatisk satellittprogramopptak pågår.

● Just Clock ( s. 44) virker ikke når automatisk satellittprogramopptak-modus er innkoplet.

● Avhengig av satellittunertype er det mulig at spilleren ikke tar opp en liten del av begynnelsen av programmet, eller den kan ta opp

litt mer enn den faktiske programlengden.

● Hvis du kopler inn automatisk satelittprogramopptak-modus mens satelittuneren er slått på, vil ikke spilleren starte automatisk

satelittprogramopptak selv om REC LINK-indikatoren blinker. Hvis satellittuneren slås av én gang og slås på igjen, begynner

spilleren å ta opp.

● Hvis automatisk satellittprogramopptak-modus er innkoplet eller spilleren slås av etter at automatisk satellittprogramopptak er

avsluttet, går ikke spilleren over i Timermodus, selv om "AUTO TIMER" er stilt "PÅ".

● Etter automatisk satellittprogramopptak, vises ikke antallet innspilte programmer i frontdisplayet for Instant ReView-funksjonen ( s. 15).

● Du kan også ta opp et program fra kabelsystemet på samme måte dersom systemet har en timer.

● Hvis REC LINK-indikatoren ikke lyser, men blinker raskt selv om satellittmottakeren er slått av når du trykker på videospillerens REC

LINK-knapp for å kople inn automatisk satellittprogramopptak-modus, vil ikke automatisk satellittprogramopptak fungere ordentlig

med satellittmottakeren*.

I så fall må du foreta "Express timer-programmering" ( s. 24) for å ta opp et satellittprogram med timerfunksjonen.

* Enkelte satellittmottakere sender ut signaler selv om strømmen er slått av. Automatisk satellittprogramopptak er ikke mulig med slike

satellittmottakere.


REDIGERING

Redigere

fra et

videokamera

NUMBER "0"

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

?

0

3

2

4

TV PROG

Videospilleren din

NO 29

Du kan bruke et videokamera som avspiller og videospilleren

din som opptaker.

1

Kople

2

Trykk

3

Se

4

Sett

5

Sett

FORETA TILKOPLINGENE

videokameraets AUDIO/VIDEO OUT-kontakt til

spillerens AV2 IN/DECODER- eller AV1 IN/OUTkontakt

via kabeladapteren.

STILL OPPTAKERENS

INNGANGSMODUS

på talltast (NUMBER) "0" og/eller TV PROG for å

velge etter den kontakten som er benyttet – "L-1" for

AV1 IN/OUT-kontakten, eller "L-2" for AV2 IN/

DECODER-kontakten.

● Når du bruker kontakten AV2 IN/DECODER må du

passe på å stille inn "AV2 VALG" på "AV2" ( s. 31).

STILL REDIGERINGSMODUS

"Bildekontroll" på side 16.

START VIDEOKAMERAET

det i avspillingsmodus.

START OPPTAKEREN

den i opptaksmodus.

NB:

● Du kan få alle nødvendige kabler hos din forhandler.

● Når du velger RED. for å dubbe bånd i punkt 3, må du velge

AUTO (eller NORM når B.E.S.T. er satt til "AV") etter at du er

ferdig med dubbingen.

ENTREE

ANT. IN

ENTREE/DECODEUR

AV2 IN/DECODER

AV1

ENTREE/SORTIE

IN/OUT

SORTIE

OUT

ANTENNE

R

SORTIE

AUDIO

RF OUT

L

Kabeladapter

(ikke inkludert)

AUDIO OUT

Audio/Videokabel

(ikke inkludert)

Videokamera

VIDEO OUT

Spiller


30 NO

Redigere til

eller fra en

annen

videospiller

NUMBER "0"

MENU

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

?

0

3

2

4

TV PROG

OK

Du kan bruke videospilleren din til å spille av eller ta opp med.

1

Kople

2

Still

3

Se

4

Sett

5

Sett

FORETA TILKOPLINGENE

spillerens 21-pins SCART-kontakt til opptakerens

21-pins SCART-kontakt, slik som vist på illustrasjonen

på side 31.

Når du bruker din videospiller som avspiller...

...kopler du dens AV1 IN/OUT-kontakt til opptakeren.

Når du bruker din videospiller som opptaker...

... kople kontakten AV2 IN/DECODER eller AV1 IN/

OUT til avpillingsmaskinen.

STILL OPPTAKERENS

INNGANGSMODUS

den på AUX. Med denne videospilleren trykker du

på talltast (NUMBER) "0" og/eller TV PROG for å velge

etter den kontakten som er benyttet — "L-1" for AV1 IN/

OUT-kontakten, eller "L-2" for AV2 IN/DECODERkontakten.

● Når du bruker kontakten AV2 IN/DECODER må du

passe på å stille inn "AV2 VALG" på "AV2" ( s. 31).

STILL REDIGERINGSMODUS

"Bildekontroll" på side 16.

START AVSPILLEREN

den i avspillingsmodus.

START OPPTAKEREN

den i opptaksmodus.

REDIGERING (forts.)

NB:

● Du kan få alle nødvendige kabler hos din forhandler.

● Når du velger RED. for å dubbe bånd i punkt 3, må du velge

AUTO (eller NORM når B.E.S.T. er satt til "AV") etter at du er

ferdig med dubbingen.

● Dersom du bruker denne spilleren som avspillingsmaskin

under redigering, må du kontrollere at "O.S.D." er "AV" før du

starter redigeringen ( s. 9).


AUDIO

R

L

ANTENNE

AUDIO

R

L

ANTENNE

NO 31

TV-apparat

Spiller Videospilleren din Opptaker Videospilleren din TV-apparat

ENTREE

ANT. IN

ENTREE

ANT. IN

ENTREE/DECODEUR

AV2 IN/DECODER

ENTREE/SORTIE

AV1 IN/OUT

SORTIE

OUT

SORTIE

RF OUT

ENTREE/DECODEUR

AV2 IN/DECODER

ENTREE/SORTIE

AV1 IN/OUT

SORTIE

OUT

SORTIE

RF OUT

RF-kabel

(inkludert)

21-pins SCART-kabel

(ikke inkludert)

21-pins SCARTkabel

(ikke inkludert)

RF-kabel

(inkludert)

VIDEO-

KANAL

eller AVmodus

VIDEO-

KANAL

eller AVmodus

En annen videospiller

En annen videospiller

Opptaker

Spiller

Stille in AV2 VALG

1 Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet.

2 Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykker du på

OK eller #.

3 Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "AV2 VALG".

4 Trykk på OK eller # for å velge "AV2", "DEKODER" eller "SAT".

a–AV2

b–DEKODER

c–SAT

: For å bruke denne spilleren som opptaker med spilleren tilkoplet AV2 IN/

DECODER-kontakten eller bruke satelittuneren som er koplet til AV2 IN/

DECODER-kontakten.

: For å bruke en dekoder tilkoplet AV2 IN/DECODER-kontakten.

: For å se et satelittprogram på TVen mens spilleren er i timer-modus, stoppmodus,

i opptak eller avslått. ( s. 32)

5 Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde.

MODUS INNSTILLING

FORRIGE SIDE

AV2 VALG

AV2

TV SYSTEM PAL/NTSC

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

● Har du en dekoder som er koplet til AV2 IN/DECODER-kontakten, må du passe på å stille "AV2 VALG" tilbake til "DEKODER"

etter opptaket.

● Har du ikke en dekoder som er koplet til AV2 IN/DECODER-kontakten, kan du la "AV2 VALG" stå på "AV2".

● Standardinnstillingen er "AV2". Er minnet slettet under et strømbrudd, eller fordi apparatet ble koplet fra strømnettet, blir "AV2"

automatisk valgt når strømmen kommer tilbake. Bruker du en dekoder, må du passe på å stille inn "AV2 VALG" tilbake til

"DEKODER".


32 NO

Tilkopling til

satellittuner

SYSTEMTILKOPLINGER

Hvis du ikke har en dekoder . . .

Kople satelittuneren til spillerens AV2 IN/DECODER-kontakten

og kople deretter spillerens AV1 IN/OUT-kontakt til TVens 21-

pins SCART-kontakt.

NB:

● Still "AV2 VALG" til "AV2". ( s. 31)

● Du kan bruke den automatiske satelittprogramopptakfunksjonen

( s. 28) med denne koplingen.

● For å kunne se et program via satelittuneren, velger du L-2

modus ved å trykke på talltastene (NUMBER) og/eller

TV PROG slik at "L-2" vises på displayet.

● For nærmere detaljer, se satelittunerens bruksanvisning.

Parabolantenne

Satellittkabel

Antenne

TV-antennekabel

Antenneinngang

TV-apparatets bakside

Satellittuner

ANT. IN

DECODER VCR TV

RF OUT

21-pins AV-innganger (SCART)

Til stikkontakt

ENTREE

ANT. IN

ENTREE/DECODEUR

AV2 IN/DECODER

ENTREE/SORTIE

AV1 IN/OUT

AUDIO

SORTIE

OUT

R

L

ANTENNE

SORTIE

RF OUT

Spillerens bakside

VIKTIG

Når du stiller "AV2 VALG" til "SAT" ( s. 31), er det mulig

å se en satelittsending med TVen innstilt på AV-modus selv

om spilleren er i timer-modus, i stopp-modus, opptak eller

avslått. Når spilleren er i stopp-modus eller opptak, trykker

du på TV/VCR på fjernkontrollen for å slå av VCRindikatoren

på displayet.


NO 33

Hvis du har en dekoder...

Kople dekoderen til satelittunerens kontakt, AV1 IN/OUTkontakten

til TV-kontakten og AV2 IN/DECODER-kontakten til

satelitttunerens kontakt. Kople deretter satelittuneren til TVen.

NB:

● Still "AV2 VALG" til "AV2". ( s. 31)

● For å se et program via satelittuneren, velg L-2 modus ved å

trykke på talltastene (NUMBER) og/eller TV PROG slik at

"L-2" vises på displayet.

● For å kunne ta inn en omkastet sending, gjenomkaster du

signalet med satelittuneren.

● For nærmere detaljer, se satelittunerens og dekoderens

bruksanvisninger.

Parabolantenne

Satellittkabel

Antenne

TV-antennekabel

21-pins AV-innganger

(SCART)

TV-apparatets bakside

Satellittuner

ANT. IN

DECODER VCR TV

RF OUT

EXT.2

EXT.1

Antenneinngang

Dekoder

ENTREE

ANT. IN

ENTREE/DECODEUR

AV2 IN/DECODER

ENTREE/SORTIE

AV1 IN/OUT

AUDIO

SORTIE

OUT

R

L

ANTENNE

SORTIE

RF OUT

Spillerens bakside

Til stikkontakt


34 NO

Kople til/Bruke

en dekoder

TV-apparat

AV1 IN/OUT

RF-kabel (inkludert)

TVantennekabel

AV2 IN/DECODER-kontakten kan brukes som inngang for en

ekstern dekoder. Det er bare å tilkople en dekoder, så kan du ta

inn et utall programmer som er tilgjengelig via kodede kanaler.

1

Still

2

Kople

3

Utfør

SYSTEMTILKOPLINGER (forts.)

VELG INNGANGSMODUS

inn "AV2 VALG" på "DEKODER" ( s. 31).

KOPLE TIL DEKODER

spillerens AV2 IN/DECODER-kontakt til

dekoderens SCART-kontakt med en 21-pins SCARTkabel.

STILL INN TUNEREN

fremgangsmåten som er forklart i "Når du tar imot

en kodet sending" på side 39.

ENTREE/DECODEUR

AV2 IN/DECODER

ENTREE/SORTIE

AV1

IN/OUT

ENTREE

ANT. IN

SORTIE

OUT

ANTENNE

R

SORTIE

AUDIO

RF OUT

L

AV2 IN/DECODER

Dekoder


I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

NO 35

Tilkople/

Bruke et

stereosystem

Med hjelp av disse anvisningene kan du kople videospilleren til

ditt Hi-Fi stereosystem (hvis du har det) og lytte til lydsporet via

stereosystemet.

FM-tuner

CD-spiller

Stereoforsterker

AUX IN eller TAPE MONITOR

Audiokabel

(ikke inkludert)

Høyttaler

TV-apparat

Høyttaler

Stikkontakt

ENTREE/DECODEUR

AV2 IN/DECODER

ENTREE/SORTIE

AV1 IN/OUT

AUDIO

SORTIE

OUT

R

ENTREE

ANT. IN

ANTENNE

SORTIE

RF OUT

L

Sett bakfra

FORETA TILKOPLINGEN

1

Kople videospillerens AUDIO OUT L og R til

inngangene AUX IN eller TAPE MONITOR på

stereosystemets mottaker eller forsterker.

NB:

● Når du kopler spillerens audioutgang til en stereoforsterker,

må du passe på at du tilkopler L og R (venstre og høyre) riktig.

● Hvis du kan ta imot stereosendinger eller tospråklige

sendinger der du er, kan denne spilleren ta dem opp

uavhengig av TV-apparatet og avspille dem via det tilkoplede

stereosystemet.

● Når du lytter til lyd via det tilkoplede stereosystemet, bør du

skru TV-apparatets volum helt ned.

AUDIO OUT

OBS:

● Denne spilleren har et dynamikkområde på over 80 dB i

forhold til Hi-Fi audiokapasitet. Vi anbefaler at du kontrollerer

det maksimale nivået hvis du skal høre på Hi-Fi audiosignaler

via en stereoforsterker. En plutselig stigning i inngangsnivået

til høyttalerne kan skade dem.

● Enkelte høyttalere og TV-apparater er spesielt skjermet for å

hindre TV-forstyrrelser. Hvis begge er av uskjermet type, må

du ikke plassere høyttalerne nær TV-apparatet, da dette kan

svekke videoavspillingsbildet.


36 NO

Stille inn

tuneren

Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus).

MENU

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

?

0

3

2

4

TV PROG

OK

ØVRIGE INNSTILLINGER

VIKTIG

Utfør følgende punkter kun dersom —

— Automatisk kanalinnstilling ikke er riktig innstilt med

funksjonen for Automatisk oppsett eller Forhåndsinnstilt

nedlasting ( s. 4, 6).

— du har flyttet til et annet sted eller hvis en ny stasjon

begynner å sende der du er.

Spilleren må lagre alle nødvendige stasjoner på kanalposisjoner

for å kunne ta opp TV-programmer. Automatisk kanalinnstilling

tilordner automatisk alle stasjoner som kan tas inn der du er for

å hente dem fram med TV PROG-knappene uten å gå gjennom

noen ledig kanal.

Automatisk kanalinnstilling

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

SLÅ PÅ SPILLEREN

på .

HENT FRAM

HOVEDMENYSKJERMBILDET

på MENU.

HENT FRAM SKJERMBILDET

FOR AUTOMATISK

KANALINNSTILLING

på %fi for å flytte

markøren (pekeren) til

"AUTO KANALSØK",

deretter trykker du på OK

eller #.

HOVED MENY

MODUS INNSTILLING

AUTO KANALSØK

MANUELT KANALSØK

GRUNNINNSTILLINGER

4

Trykk

5

Trykk

VELG LAND

på %fi for å flytte markøren (pekeren) til

landsnavnet ditt, deretter trykker du på OK eller #.

VELG SPRÅK

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

på %fi for å flytte markøren (pekeren) til det

språket du ønsker.NO 37

MENU

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

?

0

VIKTIG

● Under visse mottaksforhold er det ikke sikkert at

stasjonsnavn lagres riktig, og automatisk Guide Programnummerinnstilling

vil eventuelt ikke fungere ordentlig. Hvis

Guide Program-numrene ikke er ordentlig stilt, vil spilleren

ta opp et TV-program fra en annen stasjon når du bruker

timeropptak sammen med SHOWVIEW for å ta opp et TVprogram.

Når du programmerer timeren med SHOWVIEW, må

du sørge for å kontrollere at kanalposisjonen som spilleren

mottar sendingen du vil ta opp fra, er valgt

( s. 22, "SHOWVIEW timerprogrammering").

● Videospilleren lagrer alle stasjoner som oppdages, selv om

mottaksforholdene for noen av dem er dårlige. I så fall kan

bildekvaliteten være dårlig. For å slette stasjoner med et

uakseptabelt bilde, "Slette en kanal" på side 39.

3

2

4

OK

6

Trykk

7

Etter

8

Trykk

FORETA AUTOMATISK

KANALINNSTILLING

to ganger på OK.

● Du kan også sette

opp spillerens tuner

med Forhåndsinnstilt

nedlasting ( s. 6).

● Skjermbildet for

automatisk innstilling

vises og forblir på

skjermen mens

spilleren søker etter

Start

stasjoner som kan tas

inn. Mens den automatiske kanalinnstilling

en pågår, flyttes

" "-merket på skjermen fra venstre til høyre.

Vent til skjermbildet under punkt 7 vises.

Slutt

SE PÅ

BEKREFTELSESSKJERMBILDET

at "SØK FERDIG" vises

ca. 5 sekunder på skjermen,

vises bekreftelsesskjermbildet

omtrent som det til

høyre på skjermen.

Stasjonene spilleren har

funnet vises med

kanalposisjoner (PR),

kanaler (CH) og

stasjonsnavn (ID – s. 41).

Dette skjermbildet og

PR CH ID PR CH ID

01 25 ARD 08 C26 E-SP

02 C08 SKY1 09 55 WEST

03 10 ZDF 10 C24 SAT1

04 C65 RAI1 11 C23 OSF

05 C31 BBC1 12 – – – –

06 C32 BBC2 13 – – – –

07 C33 3SAT 14 – – – –

[5∞ ]

= : REDIGERING

= [X] : SLETT

[MENU] : AVBRYT

C: Kabel

programmet som sendes av stasjonen som blinker vises

vekselvis i 8 sekunder hver.

For å se på neste side, bruker du %fi @ # -knappen på

fjernkontrollen.

● Stasjonene i det valgte landet vises øverst på listen.

● Guide Program-numrene stilles også automatisk

under automatisk kanalinnstilling.

GÅ TILBAKE TIL VANLIG

SKJERMBILDE

på MENU.

AUTO KANALSØK

VENNLIGST VENT

0 + + +

[MENU] : AVBRYT

● Ved å bruke bekreftelsesskjermbildet, kan du hoppe

over eller legge til kanalposisjoner, legge inn

stasjonsnavn og foreta andre operasjoner.

Fremgangsmåten er beskrevet på side 38 – 42.

● Alt etter mottaksforholdene er det ikke sikkert at

stasjonene blir lagret i rekkefølge, og det er ikke

sikkert at stasjonsnavnene blir lagret riktig.

● Når det gjelder informasjon om kodede sendinger,

viser vi til side 39.


NB:

● Fininnstilling gjøres automatisk under automatisk

kanalinnstilling. Vil du gjøre det manuelt, må du se på side 42.

● Hvis du foretar automatisk kanalinnstilling når antennekabelen

ikke er ordentlig tilkoplet, vises "SØK FERDIG-INGEN

SIGNAL-" på skjermen under punkt 7. Hvis dette skjer, må du

påse at antennen blir ordentlig tilkoplet og trykke på OK, så

skjer den automatiske kanalinnstillingen på ny.38 NO

ØVRIGE INNSTILLINGER (forts.)

NUMBER

1 2 3

4 5 6

7 8 9

2


4

Trykk

VELG BÅND

på %fi for å veksle

bånd mellom CH (vanlig)

og CC (kabel), deretter

trykker du på #.

PR CH ID FIN DEKODER

12 CH01 – – – – +/– AV

[5∞] : VELG

[ ] : MARKØR +=

: OK

[MENU] : AVBRYT


Lagre kanaler manuelt

Slik lagrer du kanaler som ikke ble lagret under automatisk

oppsett ( s. 4) forhåndsinnstilt nedlasting ( s. 6) eller

automatisk kanalinnstilling ( s. 36).

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

MENU

HENT FRAM

HOVEDMENYEN

på MENU.

HENT FRAM

BEKREFTELSESKJERMBILDET

på %fi for å flytte markøren (pekeren) til

"MANUELT KANALSØK" og trykk på OK eller #.

Bekreftelsesskjermbildet vises.

VELG POSISJON

på %fi @ # inntil en

ledig posisjon du vil lagre

kanal på begynner å

blinke, deretter trykker du

på OK. Skjermbildet for

manuell kanalinnstilling

vises.

1

?

0

3

4

(Eks.) Lagre på posisjon 12.


OK

PR CH ID PR CH ID

01 25 ARD 08 C26 E-SP

02 CDB SKY1 09 55 WEST

03 10 ZDF 10 C24 SAT1

04 C65 RAI1 11 C23 OSF

05 C31 BBC1 12 – – – –

06 C32 BBC2 13 – – – –

07 C33 3SAT 14 – – – –

[5∞ ]

= : REDIGERING

= [X] : SLETT

[MENU] : AVBRYT

5

Trykk

6

Trykk

7

Trykk

LEGG INN KANAL

på talltast (NUMBER) for å legge inn det

kanalnummeret du vil lagre.

● Legg inn "0" foran énsifrede kanalnumre.

● For å legge inn det registrerte stasjonsnavnet (ID –

s. 41), trykker du på # inntil "----" (ID-innstilling)

begynner å blinke, deretter trykker du på %fi.

● For å fininnstille, trykker du på # inntil "+/–" begynner

å blinke, deretter trykker du på %fi. Mens du stiller,

vises "+" eller "–".

● Hvis du lagrer en kanal som sender kodede sendinger,

må du trykke på # inntil "AV" (dekoderinnstilling)

blinker, deretter trykker du på %fi for å stille dekoder

"PÅ" ("AV" er standardinnstillingen).

● Hvis "AV2 VALG" er stilt på "AV2", kan ikke

dekoderinnstillingen endres ( s. 31).

LEGG INN INFORMASJON

FOR NY KANAL

på OK, så vises bekreftelsesskjermbildet.

● Gjenta punkt 3 til og med 6 etter behov.

LUKK

BEKREFTELSESSKJERMBILDET

på MENU.

Dette skjermbildet og

programmet som sendes på

den valgte kanalen vises

vekselvis i 8 sekunder hver.

● For å endre posisjon, viser vi til "Endre

stasjonskanalposisjon" ( s. 39).

● Hvis du vil stille andre stasjonsnavn enn dem som er

registrert i spilleren, "Stille stasjoner (B)" på side 40.

OBS

Guide Program-tallene stilles ikke inn når kanalene lagres

manuelt. Hvis du forsøker å utføre timer-programmering

med SHOWVIEW i denne tilstanden, vil "LEDETALL

INNSTILLING"-skjermen vises; still inn Guide Programtallene

på denne skjermen. "OBS – Om innstilling av

Guide Program-nummer" på side 23.

Eller utfør "Stille Guide Program-nummer" ( s. 46).

Dette skjermbildet og

programmet som sendes på

den valgte kanalen vises

vekselvis i 8 sekunder hver.
Slette en kanal

Foreta punkt 1 og 2 i "Lagre kanaler manuelt" på side 38

for å hente fram bekreftelsesskjermbildet før du fortsetter.

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

VELG PUNKT

på %fi @ # inntil det punktet du vil slette

begynner å blinke.

SLETT KANAL

på .

● Punktet rett under det som er annullert flyttes en linje

opp.

● Gjenta punkt 1 og 2 etter behov.

LUKK

BEKREFTELSESSKJERMBILDET

på MENU.

Endre stasjonskanalposisjon

Foreta punkt 1 og 2 i "Lagre kanaler manuelt" på side 38

for å hente fram bekreftelsesskjermbildet før du fortsetter.

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

VELG PUNKT

på %fi @ # inntil det punktet du vil flytte

begynner å blinke. Deretter trykker du på OK, så

begynner stasjonsnavnet (ID) og dets kanalnummer

(CH) å blinke.

VELG NY POSISJON

på %fi @ # for å flytte stasjonen til den nye

kanalnummerposisjonen, deretter trykker du på OK.

Eksempel: Hvis du flyttet stasjonen på posisjon 4 til

posisjon 2, flyttes stasjonene som

opprinnelig var på posisjon 2 og 3 én plass.

PR CH ID PR CH ID

01 25 ARD 08 C26 E-SP

02 C08 SKY1 09 55 WEST

03 10 ZDF 10 C24 SAT1

04 C65 RAI1 11 C23 OSF

05 C31 BBC1 12 C25 ESPN

06 C32 BBC2 13 – – – –

07 C33 3SAT 14 – – – –

[5∞ ] : FLYTT

: MANUELT KANALSØK

[MENU] : AVBRYT


● Gjenta punkt 1 og 2 etter behov.

LUKK

BEKREFTELSESSKJERMBILDET

på MENU.

PR CH ID PR CH ID

01 25 ARD 08 C26 E-SP

02 C65 RAI1 09 55 WEST

03 C08 SKY1 10 C24 SAT1

04 10 ZDF 11 C23 OSF

05 C31 BBC1 12 C25 ESPN

06 C32 BBC2 13 – – – –

07 C33 3SAT 14 – – – –

[5∞ ] : FLYTT =

[MENU] : AVBRYT

NB:

Tilgjengelige tegn for stasjonsnavn (ID) er A–Z, 0–9, –,

* , +,

(mellomrom) (opptil 4).


Når du tar imot en kodet

sending

1

Still

2

Utfør

3

Trykk

4

Trykk

5

Trykk

6

Trykk

VELG DEKODERMODUS

"AV2 VALG" på "DEKODER" ( s. 31).

NO 39

HENT FRAM

BEKREFTELSESSKJERMBILDET

punkt 1 og 2 i "Lagre kanaler manuelt" på side 38.

VELG POSISJON

på %fi @ # for å velge kanalposisjonen som

sender kodede programmer og trykk to ganger på OK.

ENDRE

DEKODERINNSTILLING

på # inntil "AV" (dekoderinnstilling) begynner å

blinke og still den på "PÅ" ved å trykke på %fi.

GÅ TILBAKE TIL

BEKREFTELSESSKJERMBILDET

på OK.

● Gjenta punkt 3 til og med 5 etter behov.

LUKK

BEKREFTELSESSKJERMBILDET

på MENU.

OBS

Hvis kanalposisjoner endres eller slettes, vil de Guide

Program-numrene som er innstilt, tilbakestilles.

● Eksempel 1: Hvis en kanal slettes, tilbakestilles alle Guide

Program-numrene.

● Eksempel 2: Hvis en kanal skifter fra posisjon 4 til

posisjon 2, vil Guide Program-numrene over

posisjon 4 tilbakestilles.

● Eksempel 3: Hvis en kanal skifter fra posisjon 4 til

posisjon 6, vil Guide Program-numrene over

posisjon 6 tilbakestilles.

* I eksempel 2 og 3 vil Guide Program-numre over

posisjon 10 tilbakestilles hvis kanalen flyttes til posisjon

10 før du trykker på OK.

Hvis du forsøker å timerprogrammere med SHOWVIEW i

denne tilstanden, vil "LEDETALL INNSTILLING"-skjermen

vises; still inn Guide Program-numrene på denne

skjermen. "OBS – Om innstilling av Guide Programnummer"

på side 23.

Eller utfør "Stille Guide Program-nummer" ( s. 46).
40 NO

Stille stasjoner (A)

Still stasjonsnavn som er registrert i spilleren.

Foreta punkt 1 og 2 i "Lagre kanaler manuelt" på side 38

for å hente fram bekreftelsesskjermbildet før du fortsetter.

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

4

Trykk

5

Trykk

VELG PUNKT

på %fi @ # inntil det punktet du ønsker begynner

å blinke.

HENT FRAM SKJERMBILDET

FOR MANUELL

KANALINNSTILLING

to ganger på OK.

VELG NY STASJON

på # inntil

stasjonsnavnet (ID)

begynner å blinke, deretter

trykker du på %fi inntil

den nye stasjonens navn

(ID) du vil lagre begynner

å blinke.

Registrerte stasjonsnavn

( s. 41) vises når du

trykker på %fi.

BYTT STASJONER

på OK.

● Bekreftelsesskjermbildet vises.

● Gjenta punkt 1 til og med 4 etter behov.

LUKK

BEKREFTELSESSKJERMBILDET

på MENU.

PR CH ID FIN DEKODER

06 CH45 – – – – +/– AV

[5∞] : ENDRE ID

[ ] : MARKØR +=

: OK

[MENU] : AVBRYT


ØVRIGE INNSTILLINGER (forts.)

Stille stasjoner (B)

Still andre stasjonsnavn enn dem som er registrert i spilleren.

Følg punkt 1 og 2 i "Lagre kanaler manuelt" på side 38 for

å få fram bekreftelsesskjermbildet og følg deretter punkt 1

og 2 under "Stille stasjoner (A)" til venstre før du fortsetter.

1

Trykk

VELG

STASJONSNAVNTEGN

på # inntil den første

bokstaven i stasjonsnavnet

begynner å blinke.

LEGG INN NYTT TEGN

2

Trykk på %fi for å bla gjennom tegnene (A–Z, 0–9, –,

, +, (mellomrom)) og stans når ønsket tegn angis,

*

deretter trykker du på # for å legge det inn. Legg inn de

øvrige tegnene på samme måte (maksimalt 4).

Etter å ha lagt inn alle tegnene, trykker du på OK.

3

Trykk

● Bekreftelsesskjermbildet vises.

● Hvis du gjør en feil, trykker du på @ inntil det gale

tegnet begynner å blinke. Deretter legger du inn riktig

tegn ved å trykke på %fi.

LUKK

BEKREFTELSESSKJERMBILDET

på MENU.

PR CH ID FIN DEKODER

06 CH45 ARD +/– AV

[5∞] : A-Z, 0-9

[ ] : MARKØR +=

: OK

[MENU] : AVBRYT


TV-stasjoner og ID-listen

ID*

STASJONSNAVN

1000 TV1000

3SAT

3SAT

ADLT

ADULT

ANT3

ANTENA3

ARD

ARD

ARTE

ARTE

BBC

BBC GROUP

BBC1

BBC1

BBC2

BBC2

BR3

BAYERN3

C+ CANAL PLUS

C1

PORTUGUSES

CAN5

CANALE5

CH4

CHANNEL4

CH5

CHANNEL5

CHLD

CHILD

CINE

CINEMA

CLUB

TELECLUB

CMT

CMT

CNN

CNN

CSUR

ANDALUCIA

DISC

DISCOVERY

DR

DR TV

DRS

DRS

DSF

DSF

ETB1

ETB1

ETB2

ETB2

EURO

EURONEWS

EUSP

EUROSPORTS

FEMM

FEMMAN

FILM

FILM

FNET

FILMNET

FR2

France2

FR3

France3

GALA

GALAVISION

HR3

HESSEN3

INFO

INFO-KANAL

ITA1

ITALIA1

ITA7

ITALIA7

ITV

ITV

JSTV

JSTV

KA2

KA2

KAB1

KABEL1

KAN2

KANAL2

LOCA

LOCAL

M6

M6

MBC

MBR

MCM

MCM

MDR

MDR

MOVE

MOVIE

MTV

MTV

MTV3

MTV3

N3

NORD3

N-TV

N-TV

NBC

NBC SUPER

NDR3

NDR3

NED1

NED1

NED2

NED2

NED3

NED3

NEWS

NICK

NICKELODEON

NRK

NRK

NRK2

NRK2

ODE

ODEON

ORF1

ORF1

ID*

STASJONSNAVN

ORF2

ORF2

ORF3

ORF3

OWL3

OWL3

PREM

PREMIERE

PRO7

PRO7

RAI1

RAI1

RAI2

RAI2

RAI3

RAI3

RET4

RETE4

21 TELE21

RTBF RTBF1 eller 2

RTL

RTL

RTL2

RTL2

RTL4

RTL4

RTL5

RTL5

RTP

RTP

S4

SCHWEIZ4

SAT1

SAT1

SBS

SBS

SHOW

SHOW

SIC

SOCIEDADE

SKY

SKY CHANNEL

SKYN

SKY NEWS

SPRT

SPORT

SRTL

SUPER RTL

STAR

STAR-TV

SVT1

SVT1

SVT2

SVT2

SWR

SUEDWEST3

TCC

TCC

TELE

TELE

TEL5

TELE5

TF1

TF1

TM3

TM3

TMC

TELEMONTECARLO

TNT

TNT INT

TRT

TRT INT

TSI

TSI

TSR

TSR

TV1

BRTN TV1

TV2

BRTN TV2

TV3

TV3

TV4

TV4

TV5

TV5

TV6

TV6

TVE1

TVE1

TVE2

TVE2

TVG

TV GALICIA

TVI

TV INDEPENDENT

TVN

TV NORGE

VCR

VIDEO

VERO

VERONICA

VH-1

VH-1

VIVA

VIVA

VIV2

VIVA2

VMTV

VIDEO MUSIC

VOX

VOX

VT4

VT4

VTM

VTM

WDR1

West1

WDR3

West3

YLE1

YLE1

YLE2

YLE2

ZDF

ZDF

ZTV

ZTV

NO 41

* Forkortelsen "ID" vises på skjermen i stedet for stasjonsnavnet.

"ID"-forkortelsen er listet opp i bekreftelsesskjermbildet og

vises på TV-skjermen når opptakeren er stilt inn på en annen

stasjon.


42 NO

ØVRIGE INNSTILLINGER (forts.)

Fininnstille kanaler som

allerede er lagret

Foreta punkt 1 og 2 i "Lagre kanaler manuelt" på side 38

for å hente fram bekreftelsesskjermbildet før du fortsetter.

MENU

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

?

3

2

4

OK

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

VELG KANAL SOM SKAL

FININNSTILLES

på %fi @ # inntil kanalen du vil fininnstille

begynner å blinke.

HENT FRAM SKJERMBILDET

FOR MANUELL

KANALINNSTILLING

to ganger på OK. Skjermbildet for manuell

kanalinnstilling vises.

FORETA INNSTILLINGEN

på # inntil "+/–" begynner å blinke, deretter

trykker du på %fi inntil bildet er skarpest mulig.

Deretter trykker du på OK.

● Bekreftelsesskjermbildet vises.

● Gjenta punkt 1 til og med 3 etter behov.

4

Trykk

LUKK BEKREFTELSES-

SKJERMBILDET

på MENU.


NO 43

Stille inn videokanalen

Videokanalen (RF utgangskanalen) er den kanalen som din TV mottar bilde- og lydsignaler fra videospilleren gjennom RF-kabelen.

VIKTIG

Gjør som beskrevet under kun dersom —

— videokanalinnstillingen ikke er gjort riktig med den automatiske oppsettfunksjonen ( s. 4).

— du satte opp spillerens tuner med Forhåndsinnstilt nedlasting ( s. 6) istedet for å bruke funksjonen for Automatisk oppsett.

— det forekommer støy i TV-bildet etter at du har flyttet til et nytt sted, eller en ny stasjon har begynt å sende der du er.

— du endrer tilkoplingen mellom videospilleren og TV-apparatet fra RF-tilkopling til AV-tilkopling eller omvendt.

Hvis du har koplet videospilleren til TV-apparatet via både RF-kabelen og en 21-pins SCART-kabel (AV-tilkopling),

ettersom du ikke trenger den videokanalen du har for å stille videokanalen på AV.

Hvis du har koplet videospilleren til TV-apparatet bare via RF-kabelen (RF-tilkopling), må du stille riktig videokanal.

Før du fortsetter med de neste trinnene, må du kontrollere at spilleren er slått av og at det ikke ligger en videokassett i spilleren.

1

Hold

22

Det

3

Med

HENT FREM INNSTILLING-

SMODUS FOR

VIDEOKANALEN

nede STOP (5/8) på spilleren til displayet viser

følgende melding.

STILL INN RF-

UTGANGSSYSTEMET

blinkende tallet på displayet viser til RFutgangssystemet

i landet. Hvis du har valgt

MAGYARORSZAG (36), CESKA REPUBLIKA (42),

POLSKA (48) eller OTHER EASTERN EUROPE (EE) som

landinnstilling (s. 4, 8), trykker du på %fi for å stille inn

på "2". For andre land stiller du inn på "1". Trykk

deretter på OK eller #. (1: B/G 2: D/K)

STILL INN VIDEOKANALEN

AV-tilkopling

Trykk på TV PROG- til displayet viser "1OUT– –" (eller

"2OUT– –").

● Videokanalen er nå slått av.

Med RF-tilkopling

Må du trykke på TV PROG + eller – for å stille inn

videospilleren på en ledig kanal mellom 22 og 69 som

ikke brukes av en lokal stasjon i ditt område.

(Eks.) Dersom kanal 50 er ledig i ditt område

4

Trykk

Still deretter din TV inn på UHF-kanal 50.

● Hvis de to vertikale hvite

stripene vises tydelig på

skjermen som vist til høyre,

fortsetter du til punkt 4.

● Vises ikke de to søylene

tydelig, må du finne frem til en

annen ledig kanal og prøve en

gang til.

NB:

● Dersom du stiller inn videospilleren på en kanal som

benyttes av en lokal stasjon, eller som har

nabokanaler som benyttes av lokale stasjoner, vil

bildekvaliteten bli påvirket, og noe støy kan komme

frem i skjermbildet. Pass på å velge en ledig kanal

der nabokanalene ikke er i bruk.

● Kan du ikke få frem to hvite vertikale søyler i en

kanal mellom 22 og 69 må du ta kontakt med din

JVC-forhandler.

AVBRYTE

INNSTILLINGSMODUS FOR

VIDEOKANALEN

OK på fjernkontrollen.

Med AV-tilkopling:

Still inn TVen på AV-modus for å se bildesignalene fra

videospilleren.

Med RF-tilkopling:

Kanalen der bildet under punkt 3 vises klart og tydelig er

videokanalen din.

For å se bildesignalet fra din videospiller må du stille inn

TVen på videokanalen.


44 NO

Stille klokken

Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus).

ØVRIGE INNSTILLINGER (forts.)

VIKTIG

Hvis du har foretatt automatisk innstilling ( s. 4),

forhåndsinnstilt nedlasting ( s. 6) eller automatisk

kanalinnstilling ( s. 36) uten noensinne å ha stilt klokken,

blir også spillerens innebygde klokke stilt automatisk.

Følg anvisningene under bare dersom —

— automatisk klokkeinnstilling ikke er gjort ordentlig med

automatisk innstilling, forhåndsinnstilt nedlasting eller

automatisk nedlasting.

eller

— spillerens minnereserve er oppbrukt.

eller

— du vil endre innstillingen for Just Clock ( "Justere

klokken (Just Clock)" i venstre spalte).

MENU

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

?

3

2

4

OK

1

Trykk

2

Trykk

3

Flytt

4

Flytt

SLÅ SPILLEREN PÅ

på .

HENT FRAM

HOVEDSKJERMBILDET

på MENU.

HENT FRAM INITIALINN-

STILLINGSSKJERMBILDET

markøren (pekeren) til av "GRUNNINNSTILLINGER"

ved å trykke på %fi, og trykk på OK eller #.

HENT FRAM SKJERMBILDET

FOR KLOKKEINNSTILLING

markøren (pekeren) til av "KLOKKEINNSTILLING"

ved å trykke på %fi, deretter trykker du på OK eller #.

Skjermbildet for klokkeinnstilling vises.

GRUNNINNSTILLINGER

KLOKKEINNSTILLING

KLOKKEINNSTILLING

LEDETALL INNSTILLING

KLOKKEN DATO ÅR

0: 00 01 . 01 99

JUST CLOCK : AV

TV PR. : 1

Justere klokken (Just Clock)

Funksjonen Just Clock sørger for at klokken går riktig via

automatiske justeringer med jevne mellomrom, ved å

avlese data fra et PDC-signal.

Just Clock-alternativet kan stilles "PÅ" eller "AV" i

skjermbildet for klokkeinnstilling (standard innstilling

er "AV"). Trykk på OK inntil Just Clock-innstillingen

begynner å blinke, deretter trykker du på %fi for å endre

innstillingen.

VIKTIG: Hvis du slår av Just Clock, kan presisjonen til

spillerens innebygde klokke bli redusert, hvilket kan

påvirke timeropptak negativt. Vi anbefaler at du lar Just

Clock være på. I tilfeller der klokkeinnstillingsdataene fra

et PDC-signal er gale, bør du imidlertid la Just Clock være

stilt på "AV".

5

Trykk

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

NB:

Når du har valgt MAGYARORSZAK (36), CESKA

REPUBLIKA (42), POLSKA (48) eller OTHER EASTERN

EUROPE (EE) som landinnstilling ( s. 4, 8), kan du

ikke bruke Just Clock-funksjonen. Hopp over punkt 6

og 7 på side 45.

STILL DATO OG KLOKKESLETT

på %fi for å stille klokken, deretter trykker du på

OK eller #. "Dato"-visningen begynner å blinke. Gjenta

fremgangsmåten for å stille dato og år.

● Når du stiller klokken, må du trykke på og holde inne

%fi for å endre klokkeslettet med 30 minutter.

● Når du stiller datoen, må du trykke på og holde inne

%fi for å endre datoen med 15 dager.


NO 45

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

2

4

6

Standard

7

Spilleren

STILL JUST CLOCK

innstilling er "AV". Still etter ønske ved å

trykke på %fi, deretter trykker du på OK eller #.

● Når det gjelder Just Clock-funksjonen, "Just Clock"

på side 44.

● Hvis du stiller funksjonen på "AV", kan du se

bort fra neste punkt, da du ikke vil være i stand til å

motta vanlig klokkejustering.

STILL KANALPOSISJON

FOR KLOKKEDATAKILDE

er forhåndsinnstilt til å motta

klokkeinnstillingsdata fra forhåndsinnstillingsposisjon 1.

Trykk på %fi for å stille kanalposisjonen til det

nummeret som representerer stasjonen som sender

klokkeinnstillingsdata, deretter trykker du på OK eller #.

MENU

1

?

3

OK

8

Trykk

START KLOKKEN

på MENU.

NB:

● Just Clock (når den er stilt på "PÅ") justerer spillerens

innebygde klokke hver time, unntatt 23:00, 0:00, 1:00 og

2:00.

● Just Clock virker ikke når...

– spilleren er slått på.

– spilleren er i timermodus.

– det er en forskjell på mer enn 3 minutter mellom tiden den

innebygde klokken viser og den faktiske tiden.

– spilleren er i automatisk satellittprogramopptak-modus

( s. 28).

– spilleren er i strømsparingsmodus ( s. 10).

● Hvis Just Clock er stilt på "PÅ", stilles spillerens klokke

automatisk ved start/slutt av sommertid.

● Mottaksforholdene avgjør hvorvidt Just Clock fungerer

ordentlig eller ei.


46 NO

SHOWVIEW-oppsett

VIKTIG

Automatisk oppsett ( s. 4), forhåndsinnstilt nedlasting ( s. 6) eller automatisk kanalinnstilling ( s. 36) stiller vanligvis

Guide Program-numrene automatisk. Det er bare nødvendig å stille Guide Program-numre manuelt i følgende tilfeller:

● Når kanalposisjonen der stasjonen du vil ta opp tas imot på spilleren din ikke velges eller når du legger til en kanal etter at

du har utført automatisk oppsett eller automatisk kanalinnstilling ved timerprogrammering med SHOWVIEW.

— Still Guide Program-nummeret for den stasjonen manuelt.

● Når du sletter en kanal eller endrer kanalposisjoner manuelt etter at automatisk innstilling eller automatisk kanalinnstilling er

utført.

— Still Guide Program-numrene for alle stasjoner som kan tas imot manuelt.

● Når du vil bruke timeropptak med SHOWVIEW for å ta opp et satellittprogram.

— Still Guide Program-numrene for alle satellittsendinger som tas imot med satellittuneren.

ØVRIGE INNSTILLINGER (forts.)

Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus).

Stille Guide Programnummer

1

Trykk

2

Trykk

3

Trykk

4

Trykk

HENT FRAM

HOVEDMENYSKJERMBILDET

på MENU.

HENT FRAM

INITIALINNSTILLINGS-

SKJERMBILDET

på %fi for å flytte markøren (pekeren) til

"GRUNNINNSTILLINGER", deretter trykker du på OK

eller #.

HENT FRAM SKJERMBILDET

FOR GUIDE PROGRAM-

INNSTILLING

på %fi for å flytte markøren (pekeren) til

"LEDETALL INNSTILLING" og trykk på OK eller #.

LEGG INN GUIDE

PROGRAM-NUMMER

på %fi eller talltaster

(NUMBER) for å legge inn

Guide Program-nummeret

for den ønskede stasjonen

slik det er angitt i

programoversikten for TV.

Deretter trykker du på OK

eller #.

LEDETALL INNSTILLING

LEDETALL TV PROG

2 5

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

(Eks.) Du legger inn Guide

Program-nummer 2

for ZDF.

5

Trykk

6

Trykk

LEGG INN

POSISJONSNUMMER FOR

MOTTAKSKANALEN

på %fi eller talltaster

(NUMBER) for å legge inn

nummeret til spillerens

kanalposisjon der Guide

Program-nummerets

sending mottas. Deretter

trykker du på OK eller #.

● Hvis satellittsendinger

tas imot på spillerens

ekstrakanal "L-2",

velger du "L-2" for

kanalposisjonen.

● Gjenta punkt 4 og 5 etter behov.

GÅ TILBAKE TIL VANLIG

SKJERMBILDE

på MENU.

LEDETALL INNSTILLING

LEDETALL TV PROG

2 2

ZDF

[5∞] =

[MENU] : AVBRYT

(Eks.) Hvis ZDF tas imot

på kanalposisjon 2.

Guide Program-nummer

"Guide Program-nummer (LEDETALL)" gjelder de

tilordnede TV-kanalnumrene etter sendeområdet for

SHOWVIEW timeropptak. Guide Program-numrene er å

finne i de fleste programoversikter for TV.


FEILSØKING

NO 47

Før du kontakter reparatør, kan du se etter om du kan løse problemet selv. Mindre problemer er ofte enkle å utbedre, og dette kan

spare deg for bryderiet med å levere inn videospilleren for reparasjon.

STRØMTILFØRSEL

SYMPTOM

1. Spilleren får ikke strøm.

2. Klokken virker som den skal, men

spilleren lar seg ikke betjene.

3. Fjernkontrollen virker ikke.

BÅNDTRANSPORT

SYMPTOM

1. Båndet går ikke under opptak.

2. Båndet lar seg ikke hurtigspole

forover eller bakover.

AVSPILLING

SYMPTOM

1. Avspillingsbildet vises ikke når

båndet går.

2. Støy i bildet under bildesøking.

3. Støy i bildet under normal

avspilling.

4. Avspillingsbildet er uskarpt eller

har store forstyrrelser mens TVsendingsbilder

er klare.

5. Det er merkbare avbrudd i Hi-Filydsporet.

OPPTAK

SYMPTOM

1. Det går ikke an å starte opptak.

2. TV-sendinger kan ikke tas opp.

3. Redigering fra bånd til bånd er ikke

mulig.

4. Videokameraopptak er ikke mulig.

MULIG ÅRSAK

● Strømledningen er trukket ut.

● "‰" vises i displayet med den

automatiske timeren stilt "AV".

● Batteriene er utladet.

● "

MULIG ÅRSAK

" vises i displayet.

● Båndet er allerede spolt helt fram

eller tilbake.

MULIG ÅRSAK

● Hvis du bruker RF OUT-kontakten...

...TVen velger for mottakskanal er

ikke stilt inn på VIDEO-kanalen.

...opptakerens VIDEO-kanal er ikke

korrekt innstilt.

● Hvis du bruker AV-kontakten, er ikke

TV-apparatet stilt på AV-modus.

● Dette er normalt.

● Automatisk tracking er innkoplet.

● Videohodene kan være skitne.

● Automatisk tracking er aktivert.

MULIG ÅRSAK

● Det er ikke lagt i noen kassett, eller

kassetten som er lagt i er

opptakssikret.

● "L-1" eller "L-2" er valgt som

inngangsmodus.

● Kilden (en annen videospiller,

videokamera) er ikke ordentlig

tilkoplet.

● Alle nødvendige strømbrytere er

ikke slått på.

● Inngangsmodus er ikke riktig.

● Videokameraet er ikke riktig

tilkoplet.

● Inngangsmodus er ikke riktig.

LØSNING

Plugg i strømledningen.

Trykk på ‰ for å slå av indikatoren

"‰".

Bytt ut de utladede batteriene med

nye.

LØSNING

Trykk på PLAY for å slå av indikatoren

" ".

Kontroller kassetten.

LØSNING

Hvis du bruker RF OUT-kontakten,

... still inn TV-mottakeren på VIDEOkanalen

( s. 5).

... utfør "Stille inn Video-kanalen"

( s. 43).

Hvis du bruker AV-kontakten, stiller

du TV-apparatet på AV-modus.

Prøv manuell tracking ( s. 15).

Kontakt din JVC-forhandler.

Kople inn manuell tracking og juster

( s. 15).

LØSNING

Sett i en kassett, eller fest tape over

åpningen der opptakssikringen er

fjernet.

Still inn på ønsket kanal.

Kontroller at kilden er riktig tilkoplet.

Kontroller at samtlige enheters

strømbrytere er slått på.

Still inngangsmodus til "L-1" eller

"L-2".

Kontroller at videokameraet er riktig

tilkoplet.

Still ingangsmodus til "L-1" eller

"L-2".


48 NO

TIMEROPPTAK

SYMPTOM

1. Timeropptak virker ikke.

2. Timerprogrammering på skjermen

er ikke mulig.

3. "‰" og "]" i displayet slutter ikke

å blinke.

4. Kassetten løftes automatisk ut, og

"‰" og "]" slutter ikke å blinke i

displayet.

5. "‰" blinker 10 sekunder i displayet

og timermodus koples ut.

6. Kassetten løftes automatisk ut,

strømmen slås av og "‰" og "]"

slutter ikke å blinke.

7. SHOWVIEW timeropptak virker ikke

som det skal.

ANDRE PROBLEMER

SYMPTOM

1. Det høres piping eller uling fra

TV-apparatet under videokameraopptak.

2. Under avsøking av kanaler blir

enkelte hoppet over.

3. Kan ikke skifte kanal.

4. Kanalinnstillinger som er gjort

manuelt synes å være endret eller

borte.

5. Ingen kanal er lagret i spillerens

minne.

MULIG ÅRSAK

● Klokken og/eller timeren er ikke stilt

riktig.

● Timeren er ikke innkoplet.

● Timeropptak pågår.

● Timeren er innkoplet, men det er

ikke lagt i noen kassett.

● Den ilagte kassetten er

opptakssikret.

● ‰ er blitt trykket på når det ikke var

noen programmer i minnet, eller

timeropptaksinformasjonen er ikke

lagt riktig inn.

● Båndslutt ble nådd under

timeropptak.

● Spillerens kanalposisjoner er feil

innstilt.

MULIG ÅRSAK

● Videokameraets mikrofon er for nær

TV-apparatet.

● TV-apparatets lydstyrke er stilt for

høyt.

● Kanalene er angitt til å bli hoppet

over.

● Opptak pågår.

● Du har foretatt automatisk

kanalinnstilling etter å ha gjort de

manuelle innstillingene.

● TVens antennekabel var ikke tilkoplet

til spilleren da den automatiske

oppsettfunksjonen ble utført.

FEILSØKING (forts.)

LØSNING

Still inn klokken og/eller timeren på

ny.

Trykk på ‰ og kontroller at "‰" vises

i displayet.

Timerprogrammering kan ikke foretas

mens et timeropptak pågår. Vent til

det er ferdig.

Legg i en kassett som ikke er

opptakssikret, eller dekk hullet med

tape.

Ta ut kassetten og dekk hullet med

tape, eller legg i en kassett som ikke

er opptakssikret.

Kontroller de programmerte dataene

og programmer om etter behov,

deretter trykker du på ‰ en gang til.

Programmet er eventuelt ikke tatt opp

i sin helhet. Neste gang må du påse

at du har nok tid på båndet til å ta

opp hele programmet.

Se "Stille Guide Program-nummer" og

gjennomfør prosedyren på ny

( s. 46).

LØSNING

Plasser videokameraet slik at

mikrofonen er langt nok unna TVapparatet.

Skru ned TV-apparatets lydstyrke.

Trenger du kanalene som er hoppet

over, må du gjenopprette dem

( s. 38).

Trykk på PAUSE for å stanse opptaket

midlertidig, skift kanal og trykk på

PLAY for å fortsette opptaket.

Still inn manuelt på ny.

Kople TVens antennekabel korrekt til

spilleren, og slå av spillerens strøm, og

deretter på igjen. Spilleren vil prøve en å

utføre den automatiske oppsettfunksjonen

en gang til ( s. 4).


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SPØRSMÅL OG SVAR

AVSPILLING

Sp. Hva skjer hvis jeg når båndslutt under avspilling

eller søking?

Sv. Båndet spoles automatisk tilbake til begynnelsen.

Sp. Kan videospilleren være i stillbildemodus i

ubegrenset tid?

Sv. Nei. Den stanser automatisk etter 5 minutter for å

beskytte hodene.

Sp. Jeg kan ikke høre noe lyd under søking, slow

motion, stillbilde og bildevis avspilling. Hva er i

veien?

Sv. Dette er normalt.

Sp. Når jeg går tilbake til normal avspilling fra

multihastighetsavspilling er det forstyrrelser i

bildet. Er dette galt?

Sv. Nei, det er normalt.

Sp. Det er støystriper i bildet under

multihastighetssøking. Hva er i veien?

Sv. Dette er normalt.

Sp. Bortsett fra å hindre ytterligere opptak, hvilken

virkning har opptakssikringen?

Sv. Den hindrer innsetting av indekskoder.

OPPTAK

NO 49

Sp. Når jeg stanser midlertidig og deretter fortsetter et

opptak, overlappes slutten av opptaket før pausen

av begynnelsen av fortsettelsen av opptaket.

Hvorfor skjer dette?

Sv. Dette er normalt. Det reduserer forvrengninger ved

pause- og fortsettelsespunktene.

Sp. Kan videospilleren forbli i opptakspausemodus i

ubegrenset tid?

Sv. Nei. Videospilleren går automatisk over i

stoppmodus etter 5 minutter for å beskytte hodene.

Sp. Hva skjer hvis båndet tar slutt under opptak?

Sv. Videospilleren spoler båndet automatisk tilbake til

begynnelsen.

TIMEROPPTAK

Sp. " " og "‰" fortsetter å lyse i displayet. Er det noe i

veien?

Sv. Nei. Dette er helt normalt mens timeropptak pågår.

Sp. Kan jeg programmere timeren mens jeg ser på et

bånd eller en TV-sending?

Sv. Du kan ikke se bildet, da det blir erstattet av menyen

på skjermen, men du kan høre lyden fra programmet

eller båndet du ser på.

Sp. Iblant, under indekssøking, finner ikke

videospilleren det programmet jeg vil se på.

Hvorfor ikke?

Sv. Det kan stå indekskoder for tett inntil hverandre.

Sp. Er det mulig å ta opp et TV-program med

timeropptak i år 2000?

Sv. Ja, det er mulig.

OBS

Det er mikroprosessorer i denne spilleren. Ekstern elektronisk støy eller interferens kan forårsake funksjonsfeil. I så fall må du slå

av spilleren og trekke ut strømledningen. Deretter plugger du den i på ny og slår på spilleren igjen. Ta ut kassetten. Etter å ha

kontrollert kassetten, bruker du enheten som vanlig.


50 NO

SETT FORFRA [J711EU]

1 2 3

4 5 6

INDEKS

DISPLAY

STANDBY/ON

TIMER

REC LINK

TV PROG

7

8

9 0 ! @

# $

%

SETT FORFRA [J668EU]

1 2 3

4 5 6

STANDBY/ON

DISPLAY

TIMER

REC LINK

TV PROG

7

8

9 0

! @

# $

%

1 STANDBY/ON -knapp s. 4

2 Kassettilegg

3 DISPLAY-knapp s. 18

4 Tilbakespolingsknapp [REW] s. 13, 14

5 Avspillingsknapp (PLAY) s. 13

6 Foroverspolingsknapp [FF] s. 13, 14

7 TIMER-knapp s. 23, 25

8 REC LINK-knapp s. 28

9 REC LINK-indikator s. 28

0 Display s. 51

! Mottakervindu for infrarød stråle

@ TV PROG +/– -knapp s. 17

# Opptaksknapp (RECORD) s. 17

$ Stopp/Utkast-knapp (STOP/EJECT) s. 13

% PAUSE-knapp s. 14


SETT BAKFRA

NO 51

1

2

ENTREE/DECODEUR

AV2 IN/DECODER

ENTREE/SORTIE

AV1 IN/OUT

AUDIO

ENTREE

ANT. IN

SORTIE

OUT

ANTENNE

R

SORTIE

RF OUT

L

3 4

5

6

1 Strømledning s. 3

2 Antenneinngang (ANT. IN) s. 3

3 AV2 IN/DECODER-kontakt

s. 29, 31, 32, 33, 34

4 AV1 IN/OUT-kontakt

s. 3, 29, 31, 32, 33, 34

5 AUDIO OUT (L/R)-utganger s. 35

6 RF. OUT-kontakt s. 3

DISPLAY

1 2 3 4 5 6

7 8

REVIEW

SP

VCR

VPS/PDC

9 0 ! @

#

1 Display for B.E.S.T. bildesystem s. 20

2 Symbolske modusindikatorer

AVSPILLING:

FF/REW VARIABELT

SHUTTLE-SØK:

STILLBILDE:

SAKTE:

OPPTAK:

OPPTAKSPAUSE:

3 Indikatorer for båndhastighet s. 17

* EP er kun for NTSC-opptak.

4 Indikatorer for programtid s. 24

5 Timer-indikator s. 23, 25

6 Indikator for gjenværende spilletid s. 18

7 Kanal/Klokkedisplay s. 7

8 Indikator for umiddelbar kontroll, "REVIEW"

s. 15

9 VPS/PDC indikator s. 23, 25

0 VCR indikator s. 18

! Symbol for "ilagt kassett"

@ Display for teller/gjenværende spilletid

# Modusdisplay (L-1 eller L-2)


52 NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

!

@

#

$

%

TV

TV

VPS/PDC

0000

START

DEBUT

1 PROG


MENU

TV/VCR

DAILY/QTDN.

STOP

FIN

?

AUX

TV PROG +

TV PROG

AUDIO

1 2 3

4 5 6

DATE


WEEKLY/HEBDO

7 8 9

0

EXPRESS

3

OK

– –:– –

TV

PROG

30 SEC

TV

+

2

4

^&

*

(

)

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

Q

Knapper med et lite punkt til venstre for navnet kan også

brukes for å betjene JVC TV-apparatet mens du holder TVknappen

inne. "Betjene JVC TV-apparater" under.

Denne fjernkontrollen sender bare A-kodesignaler; den kan

ikke brukes til B-kodesignaler.

INDEKS (forts.)

FJERNKONTROLL 1 TV-knapp "Betjene JVC TV-apparater" under

2 TV/VCR-knapp s. 18 og "Betjene JVC TVapparater"

under

3 REVIEW-knapp s. 15

4 Talltaster (NUMBER) s. 17, 22

5 VPS/PDC-knapp s. 23, 25

6 -knapp s. 26

0000-knapp s. 18

7 STOPP +/– knapp (STOP) s. 24

8 START +/– knapp s. 24

9 PROG-knapp s. 22

0 -knapp s. 26

! Tilbakespolingsknapp [REW] s. 13, 14

@ Opptaksknapp (RECORD) s. 17

# Stoppknapp (STOP) s. 13, 17

$ MENU-knapp s. 8

% %fi-knapp s. 4

TV PROG +/– knapp "Betjene JVC TVapparater"

under

^ STANDBY/ON-knapp s. 4

& AUDIO-knapp s. 16

(TV demping) knapp "Betjene JVC TVapparater"

under

* DISPLAY-knapp s. 18

( DAILY-knapp s. 23, 25

) WEEKLY-knapp s. 23, 25

q AUX-knapp s. 30

w ‰-knapp s. 23, 25

e DATO +/– knapp (DATE) s. 24

r TV PROG +/– knapp s. 17

t Hopp-søking-knapp (30 SEC) s. 15

y Auto Tracking-knapp s. 15

SP/LP-knapp s. 17

u Avspillingsknapp (PLAY) s. 13

i Foroverspolingsknapp [FF] s. 13, 14

o Pauseknapp (PAUSE) s. 14

p OK-knapp s. 5

Q @ #-knapp s. 14, 15

TV +/– -knapp "Betjene JVC TVapparater"

under

Bruk

Fjernkontroller kan betjene de fleste videospillerfunksjonene

og grunnleggende funksjoner for TV-apparater fra JVC. (Se

kolonnen til høyre.)

● Rett fjernkontrollen mot mottakervinduet for den

infrarøde strålen.

● Fjernkontrollens maksimale effektive avstand er ca. 8 m.

Betjene JVC TV-apparater

For å Betjene JVC TV-apparatet, holder du TV nede mens

du trykker på tilsvarende knapp: STANDBY/ON , TV/

VCR, TV PROG +/–, TV +/–, (høyttalersperre).

NB:

● Når du setter i batterier, må du påse at de legges slik det

er angitt under batteridekselet.

● Avhengig av typen JVC TV-apparat kan det være tilfeller

der enkelte eller ingen av funksjonene ikke kan betjenes

med fjernkontrollen.

● Hvis fjernkontrollen ikke virker ordentlig, kan du ta ut

batteriet, vente en kort stund, sette tilbake batteriene og

prøve igjen.


SPESIFIKASJONER

GENERELT

Effektbehov

: AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Effekt

Strøm på : 20 W

Strøm av : 5 W

Strømsparing : 2,8 W

Temperatur

Drift : 5° til 40°C

Oppbevaring : –20°C til 60°C

Bruksstilling

: Kun vannrett

Mål (B x H x D) : 400 x 94 x 275 mm

[HR-J711EU]

400 x 94 x 277 mm

[HR-J668EU]

Vekt

: 3,5 kg

Format

: VHS PAL standard

Maks. opptakstid

(SP) : 240 min med E-240

videokassett

(LP) : 480 min med E-240

videokassett

VIDEO/AUDIO

Signalsystem

Opptakssystem

Signal-støyforhold

Horisontal oppløsning

Frekvensområde

Inngang/Utgang

: PAL fargesignal og CCIR

monokromsignal, 625 linjer/

50 felt

: DA4-hoders (dobbel asimut)

skrueavsøkingssystem

: 45 dB

: 250 linjer

: 70 Hz til 10.000 Hz

(Normal lyd)

20 Hz til 20.000 Hz

(Hi-Fi-lyd)

: 21-pins SCART-kontakt:

IN/OUT x 1,

IN/DECODER x 1

RCA-kontakt:

AUDIO OUT x 1

NO 53

TUNER/TIMER

Forhåndsinnstillingskapasitet

for TV-kanaler : 99 posisjoner

(+AUX-posisjon)

Tunersystem

: Frekvenssyntetisert tuner

Kanaldekning : VHF-kanal 47-89/104-300/

302-470 MHz

UHF-kanal 470-862 MHz

Antenneutgang : UHF-kanaler 22 - 69

(Justerbar)

Minnereservetid : Ca. 10 min

TILBEHØR

Inkludert tilbehør

: RF-kabel,

Infrarød fjernkontroll,

"R6"-batteri x 2

De gjengitte spesifikasjonene gjelder SP-modus med mindre

annet er angitt.

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner

og utskifting av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av

produktene. Slikt vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør og

må bekostes av kjøper.


NOTATER


NOTATER


NO

Automatisk Oppsett – henvisning til displayet

Ved hjelp av den automatiske oppsettfunksjonen kan du automatisk stille inn tunerens kanaler, klokken,

ledetallene og videokanalen*.

* Kan brukes ved RF-tilkopling.

FØR DU STARTER MÅ DU KONTROLLERE AT:

TVens antennekabel er koplet til jacken ANT. IN på baksiden av videospilleren.

Videospillerens strømledning er koplet til strømnettet.

Videospilleren er slått av.

Sett batteriene i fjernkontrollen.

1

2

Trykk på (spiller/fjernkontroll)

Trykk på %fi (fjernkontrollen) for å velge den

internasjonale landskoden for telefon.

(Eks.) DEUTSCHLAND er valgt.

Internasjonal landskode for telefon

BELGIUM : 32 NORGE : 47

ESKÁ REPUBLIKA : 42 ÖSTERREICH : 43

DANMARK : 45 POLSKA : 48

DEUTSCHLAND : 49 PORTUGAL : 351

ESPAÑA : 34 SUISSE : 41

GREECE : 30 SUOMI : 358

ITALIA : 39 SVERIGE : 46

MAGYARORSZÁG : 36 OTHER WESTERN EUROPE :--

NEDERLAND : 31 OTHER EASTERN EUROPE :EE

HR-J711/J668EU

● Har du valgt en annen landskode enn 32 (BELGIUM) eller 41 (SUISSE), gå til trinn 3.

● Hvis du har valgt 36 (MAGYARORSZAG), 42 (CESKA REPUBLIKA), 48 (POLSKA) eller EE (OTHER EASTERN

EUROPE), trykker du på OK. Klokkeskjermen vises. Still klokken inn manuelt ( s. 44 – 45) og gå til punkt 3.

● Har du valgt 32 (BELGIUM) eller 41 (SUISSE), må du trykke på OK (fjernkontrollen) og velge språkkoden

ved å trykke på %fi (fjernkontrollen), og deretter gå til trinn 3.

(Eks.) FRANCAIS er valgt for BELGIUM.

Internasjonal landskode for

telefon

Språkkode

Språkkode

ENGLISH : 01 NORSK : 08

DEUTSCH : 02 SUOMI : 09

FRANCAIS : 03 DANSK : 10

ITALIANO : 04 POLSKI : 11

CASTELLANO : 05 E TINA : 12

NEDERLANDS : 06 MAGYAR : 13

SVENSKA : 07

3

Trykk OK to ganger (fjernkontrollen). IKKE trykk på andre knapper på spilleren eller fjernkontrollen før displayet

viser følgende.

Video kanal

● Dersom "– –:– –" vises i

displayet, må du se på side 7

for instruksjoner.

● Hvis du har koplet videospilleren til TV-apparatet via RF-kontakten, trykker du på OK for å fullføre det

automatiske oppsettet.

For å se på bildesignaler fra videospilleren må du stille TV-apparatet på videokanalen.

● Hvis du har koplet videospilleren til TV-apparatet via AV-kontakten, trykker du på TV PROG – inntil displayet

viser "1OUT– –" for å slå av videokanalen, deretter trykker du på OK for å fullføre det automatiske oppsettet.

For å se på bildesignaler fra videospilleren, stiller du TV-apparatet på AV-modus.

* Så snart du har utført automatisk oppsett vil det ikke være nødvendig å utføre den automatiske

oppsettfunksjonen på nytt, selv om minnet er slettet. Foreta tunerinnstilling ( s. 36), klokkeinnstilling

( s. 44) og/eller Stille inn videokanalen ( s. 43) etter behov.

FOR MER INFORMASJON, SE

INSTRUKSJONENE PÅ SIDE 4

COPYRIGHT © 1999 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD.

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

EU

Trykt i Malaysia

0199IYV

* ID * PJ

More magazines by this user
Similar magazines