Brosjyre Kultur og velferd - Norsk - Kongsberg Kommune

kongsberg.kommune.no

Brosjyre Kultur og velferd - Norsk - Kongsberg Kommune

Kultur og velferd

November 2011


Kommunalsjef Kultur og velferd

Heidi Hesselberg Løken

Utvikling og kulturanlegg

Ungdomskontor

(inkl. teknologisekken devotekBank 1)

Integrering

Frivilligsentral

Kulturskole

(inkl. Flesberg kommune)

Flyktningeseksjon

Idretts- og svømmehall

NAV/sosial

Bibliotek

Utvikling og kulturanlegg

Seksjon Utvikling og kulturanlegg drifter,

utvikler og formidler kommunale kulturarenaer

som idrettsanlegg, nærmiljøanlegg,

forsamlingslokaler og lignende. Seksjonen

har ansvar for kommunale tilskuddsordninger

til kultur og fritid,og er kommunens

kontaktledd til festivaler, lag og foreninger.

Seksjonen utvikler folkehelsetiltak i samarbeid

med andre offentlige og private aktører.

Seksjonen administrerer også kommunens

tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

Seksjonsleder: Bjørn-Tore Ødegården

Integrering

Integrering legger til rette for at mennesker

med ulike bistandsbehov kan ta del i kultur

og fritidsaktiviteter. Seksjonen forvalter

fritidskontakttjenesten som er en lovpålagt

tjeneste etter lov om sosiale tjenester. Fritid

med bistand tilrettelegges via fritidskontakter

og samarbeidsavtaler med foreningsliv.

Seksjonen koordinerer årlig inkluderingspris.

Seksjonsleder: Cherif Ousman

Flyktningeseksjon

Flyktningeseksjonen bosetter flyktninger og


gjennomfører et program som sikrer integrering

i lokalsamfunnet. Kongsberg kommune

har helt siden introduksjonsprogrammet kom

i 2004 vært blant de beste i landet på integrering.

I denne sammenheng måles integreringen

opp i mot hvor mange som kommer ut

i jobb/ordinær utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram.

Programmet kvalifiserer

flyktninger til arbeid, fritid og utdanning.

Seksjonsleder: Arne Lavik

Bibliotek

Drifter og utvikler hovedbibliotek og filial

i Hvittingfoss. Som en av tre i Norge deltar

biblioteket i ebok prosjekt. Biblioteket samarbeider

med historielaget for tilgjengeliggjøring

av lokalhistorie. Musikkprofilen

ivaretas via lavterskeltilbud og utstyr tilgjengelig

for barn og unge, samt gratis utlån av

instrumenter. Teknologiprofilen ivaretas via

integrert devotekBank 1 på hovedbiblioteket,

og ungdomsprofilen via integrert ungdomskontor

og helsestasjon for ungdom. Tilbyr

katalogisering (salg av tjenester). Biblioteket

samarbeider på systemnivå om fremtidige

bibliotekfunksjoner sammen med bibliotek

ved høyskolen, videregående skole, fylkeskommune

og Norsk Bergverksmuseum.

Biblioteksjef: Geirr Karlsen

Kulturskole

Kulturskolen gir undervisningstilbud til barn

og unge etter årskontrakt innen musikk,

kunstfag, teater og direksjon. Seksjonen tilbyr

tilpasset musikk og kunstfag for brukere

med særskilte behov, underviser band samt

følger opp band i «musikkbinger». Kulturskolen

har produksjon og øving i samsvar

med «Sølvtråden – den kultuelle skole- og

barnehagesekk» og «Den blå timen –

musiske produksjoner ut til institusjoner i sju

kommuner». Kulturskolen deltar i et treårig

EU-prosjekt KRUt. Seksjonen samarbeider

med Kongsberg videregående skole –

musikk, dans, drama – om personell, arealer,

utstyr og prosjekter. Den tilrettelegger for

workshops, masterclasses og konserter i

samarbeid med jazzfestival og Glogerfestspill.

Kulturskolen i Kongsberg drifter og

Flesberg kulturskole.

Kulturskolerektor: Irene Bjørnnes

Ungdomskontor

Tilbyr teknologisekken via devotekBank 1

til fritid, barnehager, grunnskoler og videregående

skoler i Kongsbergregionen.

devotekBank1 er et læringssenter for

teknikk, energi, 3D-design og animasjon.

Ungdomskontoret drifter ungdomsarenaen


Ohana i 3. etasje på EnergiMølla samt

Bruket nærmiljøsenter i Vittingen kulturhus.

De har også generell oppfølging av

band i «musikkbinger». Utekontaktene er

tilgjengelig der ungdom ferdes og lykkes

godt med integreringsgrep til foreningsliv og

kulturarenaer. Ungdomskontoret arrangerer

kulturopplevelser i samarbeid med kulturlivet:

Barnas kulturmønstring/jazzfestivalen,

Ungdommens kulturmønstring/Glogerfestspill,

konserter/EnergiMøllaDrift, Vintermoro/Snowstock

og ferietiltak/foreningsliv.

Ungdomskontoret har etablert systematisk

samarbeid med politi, skole og barnevern.

Seksjonen har sekretariat funksjon for Ungdomsrådet.

Seksjonsleder: Kari-Ann Hellingsrud

Frivilligsentral

Drift og utvikling av tjenester og møteplasser

innen opplæring, service, kultur

og friluftsliv. Et fokusmråde er å bistå til systematikk

med frivillige ut til kulturarenaer

og Helse- og omsorgstjenesten. Frivilligsentralen

koordinerer årlig Frivilligpris.

Leder: Rigmor Råen

NAV/sosial

Området omfattes både av kommunalt og

statlig ansvar. Kongsberg kommune har

ansvar for økonomisk sosialhjelp, gjeldsråd

givning, oppfølging av rusmisbrukere

og hjelp til boligløse etter Lov om sosiale

tjenester i NAV.

Leder: Wivi-Ann Bamrud

Idretts- og svømmehall

Drifter idretts- og svømmehall, selger veiledning

til vannaktiviteter, koordinerer utleie

av kommunale bygg og tilbyr jazz-/sommercamping.

Det er inngått samarbeidsavtale

med Actic treningssenter.

Hallsjef: Annette Skogmo

Besøk vår internettside www.kongsberg.kommune.no

Tillegg til kjerneoppgaver

Kultur- og velferdstjenesten er tillagt ansvar

for: Skulpturbyen Kongsberg, EU-prosjekter,

innhenting av eksterne tilskuddsordninger,

koordinering av diverse prisjuryer, styreverv

i sju lokale kulturarenaer samt styreverv i

styringsgruppe for prosjektet Kulturnæringer

i Kongsberg.

Design og trykk: Prinfo Vanberg as

More magazines by this user
Similar magazines