Tariff Ledelse, omdømme og rekruttering - KS

ks.no

Tariff Ledelse, omdømme og rekruttering - KS

Kommunen – en attraktiv eller tilfeldig

arbeidsplass?

Tariff

Ledelse, omdømme og rekruttering

Betydningen av god arbeidsgiverpolitikk

Kirsti Vassbotn

avdelingsdirektør KS Arbeidsliv


Strategikonferansen 2010 –

innspill og oppfølging


Tariff 2010 – kort tilbakeblikk

• Forhandlingsbrudd –mekling

• Konflikt – 46 000 streikende

• Ny mekling -> løsning etter 13 dg med alle!

– Økonomisk ramme – ulike datoer

– Føringer (kompetanse, likelønn, ledelse)

• Resultat i samsvar med mandat:

– Frontfagsmodellen og forsvarlig økonomisk ramme

– Likelønnsprofil

– Lokale forhandlinger

• Kritikk:

– Mange virkningstidspunkt

– Føringer på lokale forhandlinger


Aktuelle tall 2011(anslag)

• Lønnsvekst 3 ¼ %

• Prisvekst 1,4 %

• Overheng / glidning / lok.forh 3 %


Årsverk

Sykepleiere, leger og

helsefagarbeider fram mot 2030

10000

5000

0

-5000

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

-10000

-15000

-20000

-25000

-30000

Sykepleiere

Leger

Helsefagarbeidere

-35000

-40000

-45000

Kilde: SSB og Helsedirektoratet


• Arbeidsgiverpolitikkens kjerne er de

handlinger, holdinger og verdier

som arbeidsgiver står for og

praktiserer overfor medarbeiderne

hver dag.

• Hvem er arbeidsgiver?

• Arbeidsgiverpolitikk og oppgave

som folkevalgte og administrasjon


• Sikre at kommunen har en god og

attraktiv arbeidsgiverpolitikk

• Gi forutsigbare rammer for administrasjonen:

– Vedta arbeidsgiverpolitikken (ikke delta i ansettelsene)

– Vedta budsjettrammer (ikke diskutere stillingsbrøk)

– Vedta lønnsrammer (ikke delta i forhandlingene)

• Skape et positivt omdømme av kommunen som

arbeidsplass

– Snakke positivt om kommunen

– Synliggjøre de ansatte på en positiv måte (tjenestebesøk,

avisinnlegg, fra talerstolen etc)


Helhetlig og utfordrende

lederskap

• Helhet – nært

samspill mellom

politisk og

administrativt

lederskap

• Helhet – nært

administrativt

ledersamarbeid

på tvers

• Utfordrende –

delegere og

ansvarliggjøre

gjennom å utfordre,

stille krav, og støtte

• Utfordrende – invitere

medarbeidere og

tillitsvalgte ”inn i

ledelse”


ks.no/omdomme


Vi er gode og må framstå som gode

Forbedre

organisasjon?

Forbedre

kommunikasjon?

Apeland-modellen. Kilde: Det gode selskap. Omdømmebygging i praksis.

Nils M. Apeland. Hippocampus. 2010.


Omdømmekapital

• Positive egenskaper som omgivelsene allerede

tillegger organisasjonen.

Omdømmekapitalen består av de positive relasjoner

organisasjonen har utviklet, de erfaringene og de

fortellingene som har festet seg om organisasjonen over

tid og som gir grunnlag for tillit.

Vi må spørre oss:

Hvilken omdømmekapital har vi som vi kan bygge på /

forsterke:


10 grep for omdømmebygging som

arbeidsgiver – helhetlig og langsiktig

1. Lag en helhetlig arbeidsgiverstrategi.

2. Lever gode tjenester.

3. Dokumenter og kommuniser resultater. Bruk media aktivt.

4. Legg vekt på dialog, åpenhet og etikk.

5. Bygg organisasjonsidentitet og image.

6. Videreutvikle kvaliteter

som arbeidsgiver.

7. Vis fram jobbene og arbeidsplassene.

8. Vis fram kvaliteter som

arbeidsgiver.

9. Bygg relasjoner og bruk

kampanjene.

Lag prosjekt

– sett klare

resultatmål

for å oppnå

framgang

10.Samarbeid med andre om å markedsføre kommunen som

arbeidsgiver.


Lom - ein utviklingskommune

God dialog mellom kommunen og innbyggjarane, og god

samhandling mellom folkevalde, adm. og tillitsvalde

• Open organisasjon – 5. beste offentlege nettstad i Noreg 2010

• Fokus på strategisk og overordna arbeid på politisk nivå

• Høg grad av delegasjon

• Målbare mål, utviklingsfokus, gode rapporteringsrutiner

(fornyingspris 2008)

• Gjera tenesteområda sjølvstendige og gje dei handlingsrom

• Løyse og handtere utfordringane ute på tenesteområda

• Fokus på medarbeidarutvikling og god samhandling i heile

organisasjonen (årshjul, styringsdialog, etikk osv.)


Kommunen – en attraktiv eller tilfeldig

arbeidsplass?

Betydningen av god arbeidsgiverpolitikk

er viktig!

Hva kan KS bidra med?

Hva er viktig å prioritere?

For kommunen? For KS?


Arbeidslivskonferansen

Oslo 27. september 2011

Hva vil DU høre om?

• Utfordringer knyttet til flere heltidsstillinger

og nye arbeidstidsordninger?

• Utfordringer i ny offentlig/

kommunal ledelse?

• Andre tema?

Vær med å bidra til at dette blir årets viktigste

konferanse for kommunale arbeidsgivere!

More magazines by this user
Similar magazines