FOLKEHELSEARBEID I VESTFOLD status - KS

ks.no

FOLKEHELSEARBEID I VESTFOLD status - KS

FOLKEHELSEARBEID

Forum for oppvekst og opplæring 31.05.12

Anne Slåtten

Folkehelsekoordinator


Disposisjon

Del 1: Hva er folkehelsearbeid?

• Historikk og dagens folkehelseutfordringer

• Strategier i folkehelsearbeid, aktører og arenaer

Del 2: Lov om folkehelsearbeid

• Mål for folkehelsearbeidet

• Ansvar og oppgaver sett i lys av folkehelseloven


Fra infeksjonssykdommer til

velferdsstatens utfordringer

Infeksjonssykdommer

Hjerteinfarkt

Økt forekomst:

• Overvekt

• Diabetes

• Kols

• Kreft

• Demens

• Psykisk uhelse

• Rus

• Ulykker

• Antall eldre

• Sosiale

helseforskjeller

1900 1950 2000 2050

Figuren illustrerer tendenser. Fosse A.M. 2009

3


Eksempel på sosiale helseforskjeller:

Levelengde etter utdanning

Kilde: Folkehelseinstituttet 2010


Du skal få en dag i mårrå……

Tiltak med effekt på sosiale ulikheter i helse finner vi både på individnivå og

strukturnivå

Samfunnsforholdene genererer typiske livsmønstre

og livskarrierer med særskilte typer muligheter og

handlingsalternativer som strekker seg over hele

livsløpet, fra barndom til alderdom. Det finnes mange

individuelle avvik og variasjoner, mange har følelsen

av at de selv ”velger sine liv”, men alt i alt er det

likevel dominerende sosiale mønstre – strukturelle

føringer – som fordeler helserelevante goder og

påkjenninger på en bestemt måte

Kilde: Sosiale helseforskjeller og levevaner

(Kunnskapsrapport Vfk 2010)


Folkehelse – ansvarsfordeling

Folkehelseperspektivet

Tjenesteperspektivet

Folkehelsearbeidet:

Innsats mot

bakgrunnsfaktorer

Helsetjenesten:

Vri innsats mot forebygging og tidlig

innsats mot risikofaktorer på individog

gruppenivå

1. Folkehelseloven 2. Helse- og omsorgstjenesteloven

Det brede samfunnsrettede

folkehelsearbeidet

Forebyggende

helsetjenester

Forebygging i

tjenestene

Lovpålagt

avtalesystem mellom

sykehus og

kommuner

Helse

Sykdom

Tone P. Torgersen, Helsedirektoratet, Gardermoen 26 september 2011


Individstrategi

Antall

Intervensjonsgrense

Høyrisiko

strategi

Lav risiko Middels risiko Høy risiko

Kilde. Steinar Krogstad 2009


Populasjonsstrategi

Antall

Populasjons

strategi

Lav risiko Middels risiko Høy risiko

Kilde: Steinar Krogstad 2009


Årsakskjeden

Kilde: Steinar Krokstad 2009

Bakenforliggende

faktorer:

Levekår og politikk

Årsaker

til at fenomentet

opptrer ofte i denne

populasjonen:

Holdninger, normer,

trender

Individuelle

faktorer

Eks:

Levevaner, arv

Trivsel

Helse/

sykdom/

død

Offenlige tjenester

Lovfesta rettigheter


Det lille og det store folkehelsearbeidet

• Folkehelsearbeid

omfatter ikke

kurative tjenester i

form av klinisk

diagnostikk og

behandling, pleie og

omsorg.

• Det omfatter heller

ikke habilitering/

rehabilitering

Helsedirektoratet 2010, Folkehelsearbeid –veien til god helse for alle, IS 1846


Folkehelsearbeid

Befolkningsrettet arbeid -eksempel Helseoversikt -eksempler Helsefremmende politikk -

eksempler

Miljørettet helsevern

Statistikk og analyse

Arbeid, inntekt og

Smittevern

Befolkningsundersøkelser

næringspolitikk

Vannforvaltning

Evaluering

Bolig

Strålevern radon og

Samferdsel, miljø og klima

radioaktivitet i næringsmidler

Kulturpolitikk, idrett og

Beredskap

friluftsliv

Holdningsskapende

informasjonsarbeid (tiltak

Oppvekst og

utdanningspolitikk

knyttet til eksempelvis til rusog

tobakksforebyggende

arbeid, kosthold, fysisk

aktivitet, seksuell helse,

trafikksikkerhet i

Utvikling av lokalsamfunn

som legger til rette for

deltakelse, tilhørighet,

kulturopplevelser, positive

helsevalg og sunn livsstil

utdanningssektoren og

tannhelse )

Helse- og velferdspolitikk


Definisjoner:

• Folkehelsearbeid: Samfunnets totale innsats for å

opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å

svekke de faktorer som medfører helserisiko, og styrke de faktorer

som bidrar til bedre helse

• Kjennetegn:

- samfunnsoppgave

- befolknings og grupperettet tilnærming

- utøves gjennom å påvirke faktorer som har positiv eller negativ

effekter på helsen

- behandling, habilitering og rehabilitering er ikke hjemlet i

folkehelseloven, men i helse og omsorgsloven

Kilde: Lov om folkehelsearbeid Prop. 90L,


Sykdomsforebyggende og

helsefremmende arbeid

• Sykdomsforebyggende arbeid er tiltak som har som

siktemål å hindre utvikling av sykdommer, redusere

risikoen for skade og redusere dødeligheten

(risikofokus)

• Helsefremmende arbeid er definert som "den prosess

som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse"

(Ottawa-charteret; WHO, 1986).

Helsefremmende tiltak har til hensikt å fremme

livskvalitet, overskudd og trivsel (ressursfokus)


Forebyggende og helsefremmende arbeid

• Forebyggende arbeid er tiltak som har som siktemål

å hindre utvikling av sykdommer, redusere risikoen

for skade og redusere dødeligheten (risikofokus)

• Helsefremmende arbeid («health promotion») er

definert som "den prosess som gjør folk i stand til å

bedre og bevare sin helse" (Ottawa-charteret; WHO,

1986).

Helsefremmende tiltak har til hensikt å fremme

livskvalitet, overskudd og trivsel (ressursfokus)


Oppsummering Del 1

• Folkehelsearbeid er en samfunnsoppgave

• Målet er flere gode leveår for alle!

• Faktorer som påvirker helse ligger i hovedsak utenfor

helsesektoren

• Folkehelseperspektivet skal inn i alle forvaltningsnivå

og sektorer, og ivaretas i all politikkutforming


Lov om folkehelsearbeid

• Formål: Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer

folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller

• Hensikt: Legge til rette for et langsiktig og

systematisk folkehelsearbeid for å sikre at

kommuner, fylkeskommuner og statlige

helsemyndigheter setter i verk tiltak og

samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en

forsvarlig måte


Folkehelseloven

• Ansvar legges til kommunen og fylkeskommunen som

sådan (ikke et helseanliggende)

• Politisk forankring av mål og strategier for

folkehelsearbeidet forankring i planprosessene etter

plan- og bygningsloven

• Kommunens ansvar til å ha oversikt over helsetilstand

og påvirkningsfaktorer er konkretisert

• Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen skal

legge til rette for nøkkeldata/ styringsdata

• Tiltaksplikt i forhold til de lokale utfordringene


Fylkeskommunes rolle

§§20,21 i folkehelseloven

1. Fremme folkehelse innen oppgaver og med

virkemidler som fylkeskommunen er tillagt.

(Regional utvikling, planlegging, forvaltning,

tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets

helseutfordring)

2. Å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene

3. Å være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet

i fylket

4. Å ha oversikt over helsetilstand og

påvirkningsfaktorer


Folkehelse i fylkeskommunen

• Sektor for regional utvikling samferdsel, kollektivtrafikk,

regional planlegging, by - og stedsutvikling, klima, vann og energi,

næringsutvikling, landbruk, forskning, utvikling og innovasjon, reiseliv m.m.

• Utdanningssektoren videregående opplæring i fylket, dvs.

videregående skoler og samtlige lærlinger og lærekandidater

• Kultursektoren har ansvar for kunst og kultur, Den kulturelle

skolesekken, Arbeidslivets kulturseilas, kulturminner, fylkesbibliotekene, idrett,

friluftsliv og folkehelse

• Tannhelsetjenesten tannhelse til barn og unge 0-18 år og grupper

som trenger særlig tilrettelegging og behandling

• Arbeidsgiver


Samordne folkehelsearbeidet i fylket gjennom

Regional plan for folkehelse 2011-2014

Mål:

Utjevne sosiale helseforskjeller

Innsatsområder:

1. Fysisk miljø

2. Psykososialt miljø

3. Levevaner

4. Partnerskap for folkehelse

Årlige

handlingsprogram

(slik plan- og bygningsloven krever at

regionale planer skal ha)


Understøtte folkehelsearbeidet i kommunene;

Partnerskap for folkehelse

• Definisjon: Partnerskapsarbeid er et avtalt og forpliktende samarbeid

for å medvirke til mer helhetlige løsninger mot felles mål der aktørene

har ulike virkemidler

• Partnerskapsavtaler er inngått mellom Vestfold fylkeskommune og

- Fylkesmannen i Vestfold

- Kommunene

- Regionale samarbeidspartnere, frivillige og humanitære

paraplyorganisasjoner

• Nettverk for informasjon, erfaringsdeling, kunnskap- og

nettverksbygging


Veier videre

• Fylkeskommunen skal drive målrettet, systematisk og

kunnskapsbasert folkehelsearbeid

• Det skal foreligge en oversikt over utfordringsbildet

og bakenforliggende årsaker

• Tiltak skal være baseres på en analyse av

utfordringsbildet og kunnskap om effektive tiltak

(«kunnskapsbasert folkehelsearbeid»)

Det arbeides allerede etter denne metodikken i

mange vestfoldkommuner!

Systematisering og videreutvikling av eksisterende

arbeid kan være et godt utgangspunkt

More magazines by this user
Similar magazines