Medlemsblad nr 2 - Norsk Landbruksrådgiving Agder

agder.lr.no

Medlemsblad nr 2 - Norsk Landbruksrådgiving Agder

FORSØKSRINGEN

AGDER

Rådgiving og

forsøksvirksomhet i landbruket

LandbruksFAg nr 2/2009 februar

I dette nummer:

Innkalling til årsmøte

Årsmelding

Regnskap 2008

Budsjett/revisjon/priser 2009

Div årsmøtesaker

Møte – Landbruksbygg, økonomi og kostn.jakt

Fagmøter i bær

Markdag/maskindemonstrasjon

Kurs – Produksjon av hestehøy

Økologisk Landbruk

Faste tilbud/kontakt oss

Møtekalender

1


Det innkalles herved til

Årsmøte i Forsøksringen Agder

Torsdag 12. mars kl 1000

På Brandsvoll, Finsland, forsøksringens lokaler

(Gamle heradshuset på Brandsvoll).

A. ÅRSMØTE – SAKLISTE.

1. Valg av møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.

3. Valg av 1 til å føre og 2 til å underskrive årsmøteprotokollen.

4. Årsmelding og revidert regnskap 2008. (se vedlegg)

Styret foreslår at regnskapsoverskudd på 29.865,- tillegges egenkapitalen.

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmelding og regnskap.

5. Fastsetting av priser, medlems- og servicekontingenter 2009. (se vedlegg)

6. Budsjett (se vedlegg) og arbeidsplan 2009.

7. Valg etter vedtektene § 6a og § 9b –Følgende innstilling er mottatt skriftlig fra valgkomiteen:

a. Styreleder for 1 år.

Innstilling: Kåre Dybesland, Songdalen, hagebruk (gjenvalg)

b. Styremedlem for 2 år.

På valg i 2009, innstilling: Sissel Solaas, Holum, grovfor (gjenvalg)

Ikke på valg i 2009, på valg i 2010:

Brit Mjåland, Marnardal, økologisk, og Odd Harald Reve, Lista, grovfor

c. Valg av ansattes representant for 2 år, innstilling fra ansatte

Fast styremedlem: Jon Marvik. Vara: Torleiv Roland (gjenvalg begge)

d. Valg av varamedlemmer i nummerrekkefølge; velges for 1 år, innstilling;

1. vara: Sven Haughom, Tonstad

2. vara: Johannes Norås, Kvinesdal

3. vara: Per Erik Jensen, Lista

e. Valg av valgkomite med varamedlemmer til neste års valg

Det skal velges ny fast og vara fra region Midt-Agder, da den som er fast i dag slutter som

produsent. Innstilling;

Fast medlem, valgt for 1 år: Erik Bue, Marnardal

Vara, valgt for 1 år: Jon L. Håverstad Eikaas, Søgne

På valg i 2009 for region Flekkefjord– skal velges for 4 år, innstilling:

Fast medlem, valgt for 4 år: Reidun Løland, Kvinesdal

Vara, valgt for 4 år: Tom Inge Liland, Sirdal

Merk at dersom det blir flertall for fusjon i alle ringene, vil valgkomiteen endres for 2010,

se sak om fusjon.

Ikke på valg i 2009, men i år:

2010: Region Midt-Agder: Se sak over

2011: Region økologisk: Torleiv Erklev med vara Jan Sigvart Håland

2012: Region Lyngdal: Jarl Solås med vara Jan Karlsen

8. Fastsette honorar og møtegodtgjørelser til tillitsvalgte – forslag fra valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår ingen endringer i godtgjørelse og honorar til tillitsvalgte (styret, fagråd,

valgkomite osv) for 2009. Følgende satser gjelder nå:

• Styreleder i FAg: Fast sum kr 12.000/år + møtegodtgj.

• Møtegodtgjørelse hel dag: kr 1.500,-

• Møtegodtgj. halv dag/kveld (mindre enn 5 timer borte): kr 750,-

• Møtegodtgjørelse telefonmøter: Kr 300/møte.

• Reise- og kjøreutgifter: Dekkes etter statens regulativ.

9. Sak om navneendring, se vedlegg

2


Styrets forslag til vedtak; Styret i Forsøksringen Agder anbefaler for årsmøtet å stemme for den

foreslåtte navneendringen. Styret i Forsøksringen Agder foreslår at nytt navn blir Norsk

Landbruksrådgiving Agder, med kortform Landbruksrådgiving Agder.

10. Sak om Fusjon mellom forsøksringene på Agder; 1. gangs behandling.

Følgende dokumenter er vedlagt og står etter denne årsmøteinnkallingen:

· A. Fusjonsdokument ut i fra fusjonsmøter

· B. Fusjonsplan/fusjonsavtale

· C. Vedtekter for fusjonert ring med overgangsbestemmelser.

· D. Styrets forslag til årsmøtevedtak

· E. Styreleders anbefaling

10a Detaljorientering om saken.

o Orientering fra fusjonsforhandlingene.

o Vedtekter med overgangsbestemmelser

o Fagopplegg/service, kontingent/betalingssystem

o System og opplegg for egenkapital tilført den nye ringen.

10b Anbefaling fra styret.

10c Presentasjon av fusjonsplan og fusjonsavtaler.

10d Spørsmål og diskusjon.

10e Avstemning i fusjonssaken.

o Avstemning om fusjonsavtale og fusjonsplan med de andre Forsøksringene til ny felles

ring for Aust-Agder og Vest-Agder kalt ”Forsøksringen Agder/Norsk landbruksrådgiving

o

Agder

Vedtak om at vi som overtakende ring skal fusjonere med Aust-Agder Forsøksring og

Setesdal Forsøksring. (Som overtakende ring kreves ett vedtak for hver av nevnte ringer).

Dersom fusjon blir vedtatt på 2 årsmøter, er den gjeldende fra 01.01.2010. Det må også på årsmøtet nå velges et

interimstyre, som skal være virksomt fra 01.01.2010 fram til første ordinære årsmøte i ny fusjonert ring, samt

velges kandidater til ny valgkomite for fusjonert ring.

Følgende innstilling er mottatt fra valgkomiteen, til interimstyre:

Interimstyre: Kåre Dybesland, Brit Mjåland, Odd Harald Reve, Sissel Solaas.

Vara i nummerrekkefølge: Sven Haughom, Johannes Norås, Per Erik Jensen.

Ansattes representant til interimstyre velges av de ansatte på personalmøte.

Valgkomite for 2010, for fusjonert ring:

Erik Bue, med vara Jarl Solås

Torleiv Erkleiv, med vara Reidun Løland.

Dersom de andre ringene også har positivt vedtak ved 1. gangs behandling, vil det bli innkalt til et

ekstraordinært årsmøte og 2. gangs behandling før påske. Medlemmene bes om å ta vare på sakspapirene som

her er vedlagt, da sakspapirene ikke vil bli sendt ut på nytt, kun innkalling.

11. Sak om byggteknisk planlegging. Det foreslås å behandle saken etter lunsj og etter foredrag.

B. MIDDAG – Gryterett

C. ca kl. 1230: Foredrag om byggteknisk planlegging ved Per Olav Skjølberg, fagkoordinator

bygningsteknikk i Norsk Landbruksrådgiving. Se også egen annonse om

foredraget.

D. Sak om byggteknisk planlegging – se vedlegg.

Styret i Forsøksringen Agder har følgende innstilling til årsmøtet:

Årsmøtet i Forsøksringen Agder ønsker at byggteknisk planlegging skal overføres

til forsøksringen. Styret i Forsøksringen Agder får fullmakt av årsmøtet til å

arbeide videre med dette, og til å inngå nødvendige avtaler, under forutsetning at

økonomien i den nye tjenesten er sikra, og at dette ikke vil belaste ringen sin drift

for øvrig.

Velkommen til årsmøtet i Forsøksringen Agder, og bruk din tale- og

stemmerett. Det er særlig viktig at medlemmene deltar i debatt og

avstemning om Forsøksringens struktur nettopp for å sikre at Forsøksringen fortsatt blir ditt

beste og naturlige førstevalg i framtida. HUSK: Hvert bruk har 2 stemmer som kan nyttes ved

personlig fremmøte.

3


Årsmelding Forsøksringen Agder 2008

VIRKSOMHETEN I 2008

STØTTEMEDLEMMER – FORSØKSRINGEN AGDER 2008

REVIDERT REGNSKAP FORSØKSRINGEN AGDER 2008

STATUS, BALANSE OG REVISJONSMELDING FORSØKSRINGEN AGDER 2008

Virksomheten i 2008

Hovedoversikt Forsøksringen Agder

ANTALL

ANTALL

Personell årsverk 9,1 Åkersprøytetester 2

Medlemmer 31/12 842 Jordprøver/ant. medl. 1341/214

Støttemedlemmer

Firma og org.

Seniormedlemmer

16

9

Egne arrangement

Møter/kurs/markdager/

turer, demonstrasjoner

Foredrag holdt av

ansatte på andre møter

Deltakelse på andre

møter/kurs

Utviklingsprosjekter/

Varselskriv FAg– akt.

Frukt/bær

Åkerkulturer

Grovfor

Økologisk

Fellestasjoner

gulrot

kål

13/10

9

7

6

59

6

10

25 Medlemsblad 7

58 Pressekontakter 12

25 Styremøter 6

Større registreringer

Forsøk 49 Styrer og utvalg 5

Gjødselplaner 646

PERSONALE OG PERSONALAKTIVITETER

Ansatte som tilsammen utgjør 9,1 årsverk i 2008:

• Wenche Rundsag Høgetveit, 100 % stilling. Daglig leder og ringleder.

• Jan Karstein Henriksen, 100 % stilling. Ringleder.

• Nina Ryen, 100 % stilling. Kontoransvarlig/Ringleder/Rådgiver.

• Torleiv Roland, 65 % stilling i gjennomsnitt for året. Ringleder/Rådgiver.

• Jon Marvik, 100 % stilling. Ringleder

• Tønnes Hamar, 100 % stilling. Ringleder og fagkoordinator

• Ana Solberg, 100 % stilling. Ringleder.

• Inger Elisabeth Slågedal, 78 % stilling i gjennomsnitt for året. Ringleder.

• Sigbjørn Leidal, 100 % stilling. Ringleder

• Aina Øverland, 58 % stilling i gjennomsnitt for året. Assistent.

• 8 sommerhjelper i til sammen 0,09 årsverk

Personalmøter: 8 interne personalmøter er holdt i 2008.

Personalverv: Jon Marvik er valgt til styret, Nina Ryen er verneombud, og Sigbjørn Leidal er

tillitsvalgt.

Eksterne verv, styrer og utvalg de ansatte har vært med i 2008:

Tønnes Hamar: Redaksjonskomiteen for samarbeidet forsøksringene og Bondevennen. Sekretær for

næringspolitisk landbruksutvalg i Flekkefjord. Studiesekretær i Flekkefjord BSF - avviklet. Faggruppe

hos FKRA for frø og grasarter for Sør-og Vestlandet.

Jon Marvik: Med i faggruppe for korn for Sør- og Vestlandet.

Sigbjørn Leidal: LFR sitt fagutvalg for potet.

Torleiv Roland: Fagruppe økonomi i Norsk Landbruksrådgiving

4


SYKEFRAVÆR I FORSØKSRINGEN AGDER

Gjennomsnittlig sykefravær for alle ansatte i Forsøksringen Agder var i 2008 på 11,6%.

2 kronisk syke har hatt i gjennomsnitt 31,1% sykefravær i 2008. For disse har vi refusjon av

sykepenger fra første fraværsdag. De øvrige ansatte har i 2008 et sykefravær på 6,1%.

24 EKSTERNFINANSIERTE REGISTRERINGER OG

UTVIKLINGSPROSJEKTER.

(Kort omtale nedenfor av prosjektene)

Kontroll av risiko – 2008-2010.

Prosjektet tar for seg utprøving av tiltak som kan forebygge frostskade midt- og seinvinters i

bringebær og moreller. Det skal bl.a.prøves ut tiltak med ”Frostguard”, en kraftig gassbrenner, som

har gode resultater mot frost i blomstringa. Det skal også arbeides konkret med å få en vekst i

produsentmiljøet i vårt område. Wenche Rundsag Høgetveit er prosjektleder. Prosjektet er finansiert

via FMLA i Vest-Agder.

Produksjon av kvalitetsbær dyrket under tak

Prosjektet eies av Agder Produsentlag og er finansiert av egenandeler fra produsenter og

utviklingsmidler fra BU/FMLA i Vest-Agder. Prosjektet ble avsluttet i 2008. Forsøksringen Agder v/

Ana Solberg ble leid inn som prosjektleder og sekretær for styringsgruppen. Målet med prosjektet

var å utvikle kompetanse hos prosjektleder og produsenter av ulike typer bær under tak, slik at de er i

stand til å produsere høykvalitetsprodukter både for det lokale og for det nasjonale markedet.

Miljøvennlig bekjempelse av skadedyr i salat.

Bioforsk har et stort forskingsprosjektet om miljøvennlig bekjempelse av skadedyr. De har

samarbeidet med oss for å gjennomføre prosjektet. Det er delt opp I flere delprosjekter. Ana Solberg

har i 2008 hatt ansvar for flere forsøk med biologisk bekjempelse av åkersnegler i salat.

Litteratur og presentasjonsplansjer for ugras, sykdommer og skadedyr i jordbær

På landsplan er det bevilget en del penger for å lage litteratur, kurs- og presentasjonsmateriell i

jordbær. Jan Karstein Henriksen har oppdatert boka ”Miljøvennlig kvalitetsproduksjon av jordbær” og

har laget PowerPointpresentasjoner om ugras. Ana Solberg har laget PowerPoint presentasjoner av

19 av de viktigste skadegjørere i jordbær. I presentasjonene ble det lagt vekt på enkelt fremstilling av

fagstoffet kombinert med bilder av både skadegjører og symptomer. Plansjene skal brukes av

ringledere i hele landet i forbindelse med produsentmøter og -kurs i jordbærproduksjon.

Økologisk jordbærdyrking 2007 – 2009.

Etter forprosjekt vinteren 2006 -2007 startet hovedprosjektet våren 2007 og det ble da plantet et stort

prøvefelt i økologiske jordbær hos Alf Torbjørn Norum i Lindesnes. I feltet prøves ulike sorter og

jordbærtyper, ulik gjødsling og med/uten værverntak for å finne ut om økologisk jordbærproduksjon

kan lykkes og lønne seg. Vi har både vanlige sorter og remonterende sorter med i opplegget.

Forsøket har hatt 1. bærår i 2008 med meget gode resultater og feltet fortsetter med 2.bærår i 2009. I

tillegg klargjør vi i 2008 - 2009 et felt hos Søgnejordbær for samme opplegget til videre prøvinger i

2010-2012. Forsøksringen Agder er prosjekteier og prosjektet støttes av Innovasjon Agder. I tillegg

har vi fått noe økomidler fra FMLA til oppdateringsfagturer.

Prosjekt/rådgivingssatsing i Forsøksringen Agder 2007-2009, ”Økonomi og gardsutvikling

Prosjektet har omfatta økonomisk rådgiving og utarbeiding av driftsplaner ved utbygging for mange

forskjellige produksjoner(melk, kjøtt, hagebruk, turisme og videreforedling av gardsprodukter). Torleiv

5


Roland er prosjektleder. Det er i 2008 utarbeidet 14 ferdige driftsplaner, i tilegg er det planer som er

påbegynt. Prosjektet er muliggjort ved støtte fra FMLA i Vest-Agder.

Valg av driftstekniske løsninger på melkebruk med mye transport.

Med utgangspunkt i mulig etablering av større melkesamdrift og bygging av ny driftsbygning hos

Abelset Samdrift i Marnardal er det i 2007 og 2008 satt i gang et prosjekt for å se på økonomien ved

ulike transportløsninger. Torleiv Roland er prosjektleder. Prosjektet omfatter å beregne kostnader for

ulik transport og mekaniseringslinjer av husdyrgjødsel og grovfòr. Det er laget nye omfattende

økonomiberegningsprogram på EDB og dette rådgivingsverktøyet kan benyttes og danne grunnlag

for rådgiving på andre gardsbruk. Forsøksringen Agder er prosjekteier og støttes av FMLA i Vest-

Agder.

Bedriftsutviklingsprosjekt hos Birgitte og Egil Nome

Pilotprosjekt for utvikling og samling av erfaring og kompetanse for å se på muligheter for utbygging

av en funksjonell driftsbygning til et akseptabelt kostnadsnivå på garden som fra 2007 er etablert

som et økologisk melkeproduksjonsbruk. Inger EB Slågedal og Torleiv Roland er med i

ressursgruppe i dette prosjektet.

Helhetsrådgiving Foss gård i Marnardal

Gjennom et utviklingsprosjekt støttet av Innovasjon Norge har Forsøksringen ved Torleiv Roland og

Wenche Rundsag Høgetveit vært innleid for å se på muligheter for lønnsom drift på et gardsbruk som

har vært uten produksjon noen år. Bruket har i 2008 skifta eier og et ungt par har overtatt garden. Det

er opprettet et nært samarbeid med Nortura for å se på muligheter.

Prognose av fôrkvalitetsutviklingen

I samarbeid med Dalane Forsøksring har vi tatt ut grasprøver hver uke før 1. slått på 18 steder i

Agder og 2 i Dalane i Rogaland på ulike engtyper. Før 2. slått ble det tatt ut grasprøver på 3 steder i

V-A og 1 i Dalane.

Ut fra disse prøvene er det laget prognose for utviklingen av graskvaliteten. TINE Meieriet Sør har

dekket kostnadene med analyse av prøvene.

Erter til modning

Forprosjekt for å vurdere mulighetene for dyrking av erter til modning i Vest-Agder. Jon Marvik er

prosjektleder. Erter angripes ikke av de samme sykdommer og skadedyr som korn og kan derfor

være en interessant vekselvekst i ensidig korndyrking. I tillegg gir erter stor proteinavling med lite

bruk av gjødsel. Prosjektet omfatter prøvedyrking i praktisk målestokk (ca 30 dekar) hos Per Try i

Søgne og Stanley Nilsen i Farsund og prøving av ulike sorter. Konklusjonen så langt er at erter kan

gi gode avlinger, men at høstinga er mer problematisk enn for korn. Prosjektet er støttet av FMLA i

Vest-Agder.

Økt potetproduksjon i Vest-Agder 2007-2009

Forsøksringen videreførte i 2008 arbeidet med det treårige utviklingsprosjektet der det overordnede

målet er økt produksjon av poteter i Vest-Agder. Det er konkretisert en rekke tiltak og aktiviteter rettet

mot både etablerte og nye produsenter. Kjennskap og kontakt med de mange markedsaktører

prioriteres. Det satses på flere former for avsetning, alt fra salg i gårdsbutikk til produksjon rettet mot

foredlingsbedrifter lokalt og regionalt. Et eksempel på lokal foredling er bedriften Konsmo Agentur i

Kvinesdal som skreller poteter for restauranter og storkjøkken. Med støtte fra Kvinesdal kommune

har vi jobbet spesielt med å stimulere lokal potetproduksjon i Kvinesdal til den lokale bedriften. I 2008

har det åpnet seg en stor avsetningsmulighet til Hoff Norske Potetindustrier på Jæren som skal øke

sin produksjon av skrellepotet 3000 tonn. Prosjektet er også støttet av Fylkesmannens

Landbruksavdeling i Vest-Agder.

Bedre kvalitet på poteter til Sørlandschips 2007-2009

Prosjektet eies av bedriften Sørlandships i Songdalen kommune. Forsøksringen er engasjert for å

utvikle og bidra til gjennomføring av tiltak som bedrer kvaliteten på potetene som leveres fabrikken.

Fabrikken har i 2008 hatt kontraktsproduksjon av 7500 tonn poteter hovedsakelig i Agder, Telemark

og Vestfold, men på grunn av stor økning i salget de siste årene har det også blitt importert mye

poteter. Det er et uttalt ønske fra fabrikken om å øke produksjonen lokalt for å bli mindre avhengig av

poteter langveisfra. I regi av prosjektet jobbes det også med utprøving av nye sorter for

chipsproduksjon, og det ligger inne flere spennende produktutviklinger.

6


Økologisk veiledningsprosjekt

Norsk Landbruksrådgiving (NLR, tidl. LFR) har siden 1998 administrert landsomfattende prosjekt

med veiledning i økologisk landbruk til gårdbrukere. Det startet som et enkeltprosjekt kalt Gratis

Førsteråd for omlegging til økologisk landbruk (GFR). I 2003 satte LFR i gang et nytt prosjekt kalt

Oppfølging med grundig og fullstendig rådgiving (OGFR), nå kalt Rådgivingsavtale. Året etter ble

disse to prosjektene og et nytt prosjekt kalt Dyrkingsgrupper samkjørt i et storprosjekt kalt Økologisk

veiledningsprosjekt (ØV).

Gratis førsteråd

Interesserte gårdbrukere kan få besøk av ringleder for å kartlegge gårdens ressurser og diskutere

muligheten for økologisk drift. Det utarbeides dekningsbidragskalkyler for både konvensjonell drift, og

for ulike alternativer med økologisk drift. Mange forsøksringer, deriblant Forsøksringen Agder, deltar i

prosjektet/rådgivningen som er gratis for bonden. 9 gårdsbruk i Forsøksringen Agder fikk GFR i

2008.

Gratis Førsteråd melk

Nytt i 2007 var et samarbeid med Tine som kalles GFR-melk, der produksjonsveilederen og

ringlederen er sammen på gårdsbesøket og i tillegg kommer på et oppfølgingsbesøk. Tinerådgiveren

utarbeider en ØRT-kalkyle. I 2008 fikk 5 melkeprodusenter besøk.

Gratis førsteråd sau

Høsten 2006 startet Landbrukets Forsøksringer en landsdekkende aksjon kalt ”ØkoSau”. Denne er

finansiert over jordbruksavtalen. I tillegg til informasjonsmøter i hvert fylke skal det også gis gratis

førsteråd for muligheter for økologisk sauehold på egen gard. Vest-Agder ble tildelt 10 GFR-sau i

2008. Det ble holdt 2 informasjonsmøter i 2008: 23. okt. i Eiken og 28. okt i Kvinesdal. 3 bønder i V-A

og 1 i A-A fikk GFR-sau i 2008.

Rådgivingsavtale

Rådgivingsavtale er et tilbud til bønder som allerede driver økologisk, eller som er i ferd med å legge

om drifta. De kan få 20 timer faglig rådgiving fra ringleder, eller andre fagpersoner mot å betale en

egenandel på 1500 kr. Rådgivinga kan fordeles på to år, og det er gårdbrukeren sjøl som bestemmer

hva slags rådgiving han/ho ønsker. På Agder var det i 2008 10 bønder som hadde Rådgivingsavtale.

Dyrkingsgrupper

Dyrkingsgrupper er en del av det økologiske veiledningsprosjektet, og går ut på å opprette

erfaringsgrupper innen ulike produksjoner med både økologiske og konvensjonelle gårdbrukere. Det

skal være minst 5 deltakere i hver gruppe og de skal ha minst 3 møter i året. I 2008 ble det

gjennomført ei slik gruppe i økologisk melkeproduksjon, og ei for eggprodusenter. Gruppene har hatt

tre møter/markdager hver.

Andre Økoprosjekter

Landbruksmyndighetene har et mål om at 15 % av jordbruksarealet skal være omlagt til økologisk

drift innen 2015. I den sammenheng skal alle fylker ha en egen handlingsplan med tiltak som kan

bidra til å oppfylle dette målet. Det er Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) som har ansvar for

handlingsplanen og for at det søkes penger til at tiltakene kan iverksettes.

FAg har en representant i FMLA si "Arbeidsgruppe for økologisk landbruk på Agder". FAg søker også

penger fra FMLA til forskjellige forsøk, utprøvinger, møter og markdager innen økologisk landbruk. I

2008 har vi gjennomført følgende tiltak:

- Økologiske melkemøter

- Storskalaforsøk med økologisk potetdyrking; gjødsling, sorter, dekking

- Storskalaforsøk med husdyrgjødsling; spreiemetoder, og grønnfôr; blandinger

- Avlingsregistreringer i økologisk eng

- Fagtur til Økofestivalen i Vestfold

ØkoLØFT i kommunene

Forsøksringen Agder har også deltatt i planleggingen av et felles økologisk prosjekt for Arendal og

Grimstad, kalt ØkoLØFT i kommunene. Ringleder har deltatt på ett møte.

7


Økomat Agder

Forsøksringen Agder er med i styringsgruppa for et felles økologisk prosjekt kalt Økomat Agder.

Ringleder har deltatt på et styremøte. Prosjektlederen er ansatt i Oikos Agder, og ellers er Grønn

Hverdag og Grønnmat med.

GJØK – økologisk gjødslingsplan

Inger EB Slågedal har på oppdrag fra NLR vært faglig konsulent for det nye økologiske

gjødslingsplanprogrammet GJØK.

Økomoreller

Wenche Rundsag Høgetveit har hatt oppdrag for Bioforsk Ullensvang med prosjektarbeid og forsøk

om økologisk morelldyrking i tunnel.

Andre engasjement.

Nina Ryen har hatt oppdrag for Norges Bondelag Agderkontoret på kontortjenester og IT.

Sigbjørn Leidal har hatt oppdrag for Reddal Fellespakkeri og Aust-Agder Forsøksring på potet.

Jon Marvik og Tønnes Hamar har hatt oppdrag for Aust-Agder Forsøksring på grovfor og korn.

59 møter, markdager, turer m.m. som

forsøksringen har vært

arrangør/medarrangør av:

Ansvar

18/2 Markdag beskjæring moreller WRH

13/2 Lagermøte industripotet, Grimstad SL

25/2 Aut.kurs plantevern oppdatering - kveldskurs. KVS Lyngdal 1.samling JKH

27/2 Vårmøte korn, Lyngdal JM

28/2 Aut.kurs plantevern for nye – dagkurs. KVS Lyngdal. 1 samling JKH

28/2 Økologisk medlemsmøte, melkemøte, Mjåland Gård IS

6/3 Fagmøte matpotet og industripotet, Kr.sand SL

10/3 Aut.kurs plantevern oppdatering - kveldskurs. KVS Lyngdal 2.samling JKH

10/3 Møte for grønnsaksprodusenter. Bioforsk Landvik. IS

11/3 Aut.kurs plantevern for nye – dagkurs. KVS Lyngdal. 2 samling JKH

26/3 Fagmøte bringebær og jordbær, Kristiansand JKH

2/4 Landbruket i Songdalen mot 2020 TR, WRH

4/4 Testing kunstgjødselspredere, KVS Lyngdal TR

8/4 Møte høy og høyensilasje, Rigetjønnveien ,Kr sand SL, TR

23/4 Markdag jordarbeidings- og husdyrgjødselutstyr Byremo TR, JKH, IS

29/4 Testing kunstgjødselspredere, Finsland TR,SL

13/5 Markdag korn, Lista JM

13/5 Markdag potet, Øyestad / Løddesøl, Arendal SL

14/5 Markdag korn, Søgne JM

20/5 Markdag jordbær - konvensjonelt og økologisk – Lindesnes (Vigeland) JKH

21/5 Markdag grovfôr, Flekkefjord (Sira) TH, IS

22/5 Markdag grovfôr, Farsund JM

26/5 Markdag grovfôr, Lyngdal (Kvås) JM, IS

26/5 Markdag grovfôr, Mandal, Ime SL, TR, JM

28/5 Fagtur bær til åpen dag hos Myhrene i Sylling. JKH

2/6 Markdag grovfôr, Kristiansand (Songdalen/Vennesla/ Birkenes) SL

3/6 Markdag grovfôr, Kvinesdal (Fjotland) TH, TR

11/6 Markdag potet, Songdalen SL

11/6 Markdag korn, Lista JM

12/6 Markdag korn, Søgne JM

26/6 Kulturlandskapsvandring, Songdalen IS

26/6 Markvandring i grønnsaker i Søgne AG, NR

27/6 Markdag tidligpoteter, øko / konv, Landvik IS, SL

1/7 Markdag erter til heilsæd, Øvrebø JM, SL

14/7 Markdag erter og korn, Lista JM

8


6/8 Dyrkingsgruppe økohøns, hos Ivar Hognestad i Sirdal IS

11/8 Markdag grovfôr, Byremo. Storskalafelt gjødsling TR, IS

15-17/8 Landbrukets dager, Stand Evje IS,TR,JKH,SL,WHR,TH,AS, SL

16/8 Sørlandsmesterskap I potetskrelling, LD, Evje SL, TR

28/8 Markdag moreller, Spangereid WRH

30/8 Fagtur til Økofestivalen i Sande; Finstad Gård IS

3-5/9 Fagtur bær til Sogn- og Fjordane = bærkurs 1.samling JKH

4/9 Kulturlandskapsvandring, Lista IS

23/10 Infomøte økosau, Eiken TH

28/10 Infomøte økosau, Kvinesdal TH

28/10 Fagtur potet til Jæren SL

30/10 Medlemstur til Dalane TH

4/11 EB-kurs bær 2.samling – hageblåbær og økonomi andre bær. Kr.sand JKH

8/11 Skogdag i Øvrebø, Bioenergi og maskindemonstrasjon IS/NR

11/11 Dyrkingsgruppe økohøns, hos Martinsen på Tjamsland IS

13-14/11 EB-kurs Økonomi og tiltak i storfekjøttproduksjon.(2 dager) TR, JKH

20/11 Møte økt morell og bærsatsing i Lindesnes WRH

25/11 Miljøplan trinn II, kurs i Vanse IS

28/11 Møte om økte gjødselpriser, Finsland TH,TR,IS, JKH

1/12 Møte om økte gjødselpriser, Kvinesdal TH,IS,JKH

2/12 Miljøplan trinn II, kurs i Øvrebø IS, NR

15/12 Dyrkingsgruppe økomelk, på Revsnes Hotel IS

16/12 Møte/tur økt potetdyrking Vest-Agder SL

17/12 Dyrkingsgruppe økohøns, Hotell Norge i Kristiansand IS

25 Foredrag holdt av ansatte på andre møter Ansvar

12/1 Foredrag på Sørlandssamlinga, Byglandsfjord TH

25/1 Foredrag på årsmøte i Småbrukarlaget i Lyngdal IS

1/2 Foredrag dyrking av moreller med værvern, Norske fruktdager, Ulvik WRH

13/2 Foredrag om FAg, FMLA sin kommunesamling, Rosfjord, Lyngdal WRH

24/2 Foredrag på landskonferanse innen bær Spidsbergseter i Ringebu JKH

5/3 Foredrag på Bondekafe Lyngdal JM

5/3 Foredrag på Bondekafe Øvrebø SL

12/3 Foredrag på Bondekafe Lista JM

12/3 Foredrag på årsmøte i Reddal Fellespakkeri, Grimstad SL

2/4 Foredrag på potetmøte i Setesdal Forsøksring, Evje og Hornnes SL

4/4 Foredrag på praksisdag autorisasjonskurs i plantvern i Søgne JKH

11/4 Foredrag på praksisdag autorisasjonskurs i plantvern i Søgne JKH

14/5 Skoletimer på KVS Lyngdal IS

22/5 Møte med politikere, Mandal kommune, info om moreller og fag WRH

16/8 Foredrag om øko-sau på Landbrukets Dager, Evje TH

27/8 Møte Landbrukssatsing Kvinesdal TR

3/11 Foredrag på kurs i økologisk landbruk på Øksnevad Jordbrukskole IS

12/11 Foredrag på seminar for ansatte på Landbrukskontorer, Revsnes Hotell IS

17/11 Møte Næringsutviking på Agder, Øyslebø TR

20/11 Møte om potetproduksjon i Setesdal, Ose i Bygland SL

25/11 Møte Næringsutvikling på Agder, Kvinesdal TR

26/11 Møte om økt potetproduksjon til Sørlandschips, Songdalen SL

3/12 Foredrag på møte i regi av FMLA, Bjellandstrand Gård på Tromøya IS

9/12 Møte BU gruppa FMLA, Kristiansand JKH,TR

9/12 Foredrag dyrking av moreller med værvern, Hamar, WRH

9


12 Mediakontakter Ansvar

April Bladet Norsk Landbruk, funksjonstesting av sentrifugalspredere. TR

April Bladet Norsk Landbruk, økologisk tidligpotetproduksjon. TR

April Avisen Lindesnes, markdemonstrasjon husdyrgjødsel, Byremo. TR, IS,JKH

Mai Fædrelandsvennen, tørkesituasjonen på Agder IS, TR

10/6 Intervju angående tørken, Radio Kvinesdal TH

16/6 Fvn TV, økologisk jordbærdyrking i Lindesnes JKH, IS

23/6 Avisen Lindesnes økologisk jordbærdyrking i Lindesnes JKH

30/6 NRK TV + radio; økologiske jordbær i produksjon og omsetning JKH

14/7 NRK Sørlandet TV og radio om bringebær i Tveit i Kristiansand JKH

Aug Fædrelandsvennen og Setesdølen, Sørlandsmesterskapet i potetskrelling SL

Sept. NRK Sørlandet radio, om plommer og frost WRH

25/9 NRK Sørlandet TV om remonterende friske jordbær utover høsten. JKH

58 Møter og kursdeltakelse

6/1 Sørlandssamlinga, Byglandsfjord TR

8/1 Plantekongress, Herning, Danmark SL

23/1 Agro brukermøte i Kvinesdal NR

28/1 Møte om gjødsling og mineraler til sau Jæren F. og AgroData, Særheim TH

1/2 Norske fruktdager, Ulvik WRH

4/2 Møte om økologisk potetproduksjon på Agder til Bama / GH, Oslo SL

5/2 Sortsmøte potet, Graminor Hamar SL

6/2 Møte Songdalen kommune, Nodeland IS,WHR,TR

6-7/2 Plantemøtet Hamar TR, JM fl

14/2 Fagmøte om Potetcystenematode, Jæren SL

25/2 Styremøte i Økomat Agder, Lillesand IS

26/2 Møte i Arbeidsgruppa for økologisk landbruk på Agder, Kristiansand IS

3-7/3 Internasjonalt fagsymposium i jordbær i Huelva i Spania. JKH

6/3 Samarbeidsmøte i regi av FMLA, Kristiansand Alle

27/3 Årsmøte morelldyrkerlaget WRH

28/3 ”Tenkeloftet” V-A Bondelag på Rosfjord i Lyngdal TH

7/4 Møte om framtida for BSF Agder i Kristiansand TH

28/4 Årsmøte i BSF Agder – avviklet i Kristiansand TH

21/5 Møte i beiteprosjektet Agder og Telemark, Evje TH

22/5 Fagmøte om ensilering FKRA, Brusand JM, TH

30/5 Møte i redaksjonskomiteen forsøksringene og Bondevennen, Særheim TH

3-4/6 Landssamling ”Plantevern i frukt og bær”, Lier og Vestfold JKH

6/6 Planleggingsmøte med Tine på Evje IS

16/6 Styremøte i Økomat Agder, Lillesand IS

17/6 Styremøte i ØkoLøft, Arendal IS

18/6 Møte om floghavresituasjonen, FMLA Kr.sand JM

20/6 Møte om leveringsmuligheter for potet til Hoff NOPO, Jæren SL

28/5 Møte kulturlandskap , Bjeddan i Marnardal TR

29/5 Kurs målretta markrådgiving, Danmark SL, TR

25/6 Kornsamling Jæren, kombinert med tur for FAg-råd korn JM

12-13/8 Fagutvalg potet (LFR) fagtur til Nord-Trøndelag SL

19/8 Møte om byggteknisk planleggig på Agder WRH

2/9 Møte i Arbeidsgruppa for økologisk landbruk på Agder, Kristiansand IS

9/9 Gjødselmøte FKRA, Stavanger JM, TH

11/9 Møte Quality ”Landbruket på politisk dagsorden” WRH

15/9 Møte med Landbrukets Dag på Evje IS

19/9 Maismarkdag Vestfold forsøksring, Sandefjord JM

23/9 Møte om avlingstapserstatning FMLA AA og VA JKH

30/9 Møte om tiltak mot boersvineblom, Farsund kommune JM

9/10 Fagtur til Sylling økologiske jordbær JKH

10/10 Møte til styringsgruppe landbrukssatsing Kvinesdal TR

16-17/10 Fagtur til Danmark økologiske jordbær JKH

22-23/10 Kurs om økologisk rådgiving i regi av NLR i Stjørdal IS

21-24/10 Studietur om grovfôr og fôring, Holland JM

27/10 Fagutvalg potet (LFR), Gardermoen SL

28/10 Møte i komiteen for eng- og beitefrø, FKRA i Stavanger TH

10


28/10 Møte FIRA (forsøksringene Rogaland/Agder) WRH

4/11 Styremøte i ØkoLøft, Arendal IS

4/11 Møte i Skurvprosjektet, Bioforsk Plantehelse, Ås SL

17-18/11 Fagsamling om økologisk frukt og bær JKH

17-18/11 Ringlederkurs, Hamar WRH

20/11 Kurs på Hamar, Web-administrasjon NR

25/11 Møte om økt potetdyrking til Hoff Nopo, Jæren SL

3/12 Møte i Arbeidsgruppa for økologisk landbruk på Agder, Arendal IS

11/12 Kurs i økonomirådgiving i regi av NLR, Gardermoen IS

16/12 Julemøte (fôrprøver og gjødsel), FKRA i Sirevåg TH

16/12 Møte redaksjonskomiteen forsøksringene og Bondevennen, Sirevåg TH

Sept/nov Høyskolen Bygden. og Landbr., student ved fagøkonomi og ledelse TR

24 FORSØK/REGISTRERINGER UTENOM PROSJEKT 2008

Grovfor 10 VERT Ans

Slått og beite av raisvingel/raigras

Slått og beite av raisvingel/raigras

Hykor raisvingel+kløver sammenlignet med Spire surfôr normal

Sprøytemidler i ugrasfri eng (selektivitetsforsøk)

Sprøytemidler i erter til fôr

Gjødsling etter gjenlegg med grønnfôrert,1 felt

Timoteisorter

Sorter av flerårig raigras i ”nye” dyrkingsområder

Sortsforsøk fôrmais

Grasarter for intensiv bruk på sandjord, storskalafelt

Korn 3

Byggsorter, soppsprøyting og stråforkorting på Sør- Vestlandet

Havresorter for Sør-Vestlandet

Byggsorter for Sør-Vestlandet

Potet 4

Seine sorter for Sør-Vestlandet, verdiprøving

Settetidspunkt og høstetider i Berber

Nitrogengjødsling i Berber

05

05

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

KVS-Lyngdal

Oddvar Moen

Arne og R. Svaland

Torleiv Roland

Trond Løvdal

Trond S Løvdal

Svein Otto Hærås

Tønnes Oksefjell

KVS-Lyngdal

Jåbekk samdrift

Arne og Sven G. Kolnes

Audun Stålesen

Stanley Nilsen

Tore Dahl

Knut Jarle Repstad

Kåre Dybesland

Grønnsaker og urter 1

Registrering av eggleggingstid for kålflue 05 Jon Eikås NR

Bær/frukt 5

Havre som tiltak mot rotnematoder (Steinsland 04)

Prøving av nye jordbærsorter - bl.a. nye Iris og Gudleif

Høst- og vårdekking av jordbærsorten Florence

Varsling/kontroll med kirsebærflua, limfeller + nye luktfeller

Restmengeanalyseforsøk Calypso moreller

04

07

08

03

07

Kristen Steinsland

Søgnejordbær

Sirdal Høyfjellsbær

Trygsl/Nodel/Høgetv

Høgetv

Skogbruk 1

Gjødsling av yngre granskog 86 Vidar Løvdal TR

JM

TH

TR,SL

SL

SL

TR

TR,SL

TH

JM

JM,TR

JM

JM

JM

SL

SL

SL

JKH

JKH

JKH

WRH

WRH

11


25 FORSØK/REGISTRERINGER PROSJEKTFINANSIERTE FAg 2008

Grovfor 5

Grasprognoser

Utprøving av fôrkvalitetsprognoseverktøyet til Bioforsk

Storskalafelt husdyrgjødsel, utprøvinger av spreiemetoder

Storskalafelt husdyrgjødsel, utprøvinger av spreiemetoder

Grønnfôr som dekkvekst i gjenlegg

08

08

08

08

08

Flere

Svein Berge, Lyngdal

Jan Sigvart Håland,

Lars Thorsland

Lars Thorsland

Ert

1

Sortsforsøk ert til modning 08 Stanley Nilsen JM

Potet

11

Sorter, kalium og beising mot smellerlarver i skrellepotet

Sortsforsøk i matpotet for direktesalg

Settepotetavstander i Folva til skrelling

Tidligpotetsorter / dekkemetoder / gjødsling (økologisk)

Seine sorter / gjødsling (økologisk)

Sortsforsøk i chipspotet

Kunstig smitting med PVY i sorten Juni

Prøvedyrking av nye tidligkloner

08

08

08

08

08

08

08

08

Harald Egeland

Arvid Skeime

Kåre Dybesland

Bioforsk Landvik

Georg Smedsland

Tom S. Dokkedal

Tom S. Dokkedal

Knut Ove Seland

Grønnsaker og urter

1

Biologisk bekjempelse av snegler i salat 07 Sigurd Haraldstad AS

Bær/frukt

7

Biologisk bekj av kirsebærbladlus – søtkirsebær u tunnel, 4 felt

Fjerning av rotesoppsmitte

Restmengdeanalyseforsøk Teldor og Signum, moreller

Økologisk jordbær – Vanlige sorter og dyrkingssystem

Økologisk jordbær – remonterende sorter og dyrkingssystem

Økologisk jordbær - Gjødsling til Florence i tunnel

Økologisk jordbær - Høst- og vårdekking av jordbærsorten Florence

05

08

08

07

07

08

08

Trygsl, Egeland, Høgetv

Høgetv

Høgetv

Alf Torbjørn Norum

Alf Torbjørn Norum

Alf Torbjørn Norum

Alf Torbjørn Norum

Styremøter/styreaktiviteter 2008

Det er holdt 6 styremøter i 2008, og ett telefonstyremøte. Styret har behandlet 40 ulike saker, mange

har vært behandlet på flere styremøter. Det har vært fagråd innen grovfor, korn, potet/grønnsaker og

økologisk. Fagråd Frukt/bær og fagråd grønnsaker/potet har ikke vært aktive i 2008. FAg-rådene er

underlagt styret og skal bistå med faglige prioriteringer. FAg-råd består av 1 fra styret, 2 medlemmer,

+ de ansatte innen den fagsektoren. Styreleder Kåre Dybesland og styremedlem Sissel Solaas var

på årsmøtet i Landbrukets forsøksringer. Kåre Dybesland var på årsmøte i bladet Økologisk

landbruk.

Odd Harald Reve har vært med i arbeidsgruppe for hvordan en skal organisere byggteknisk

planlegging videre.

TH

TH

IS,TR

IS,TR

IS,TR

SL

SL

SL

SL,IS

SL,IS

SL

SL

SL

WRH

WRH

WRH

JKH

JKH

JKH

JKH

Styret har bestått av og vært med i/ engasjert i 2008:

Kåre Dybesland, styreleder og fagråd potet/grønnsaker.

Brit Mjåland, nestleder: Fagråd økologisk

Odd Harald Reve: Fagråd grovfor

Sissel Solaas:

Jon Marvik:: Ansattes representant i styret.

FAg-råd grovfôr

Medlemmer: Odd Harald Reve, Farsund; Arne Kolnes, Vanse; Vidar Løvdal, Øvrebø.

Ansatte: Tønnes Hamar – sekretær, Jon Marvik, Torleiv Roland, Sigbjørn Leidal, Inger E.B. Slågedal.

Møter i Fag-rådet 2008:

5/3 Planlegging for sesongen.

10/11 Evaluering, nye forsøk.

12


FAg-råd korn

Medlemmer: Per Try, Søgne og Stanley Nilsen, Farsund. Ringleder Jon Marvik er sekretær og

samtidig representant fra styret.

Møter i FAg-rådet 2008:

27/2 Planlegging av forsøk og markdager. Prosjektplan erter til modning.

25/6 Kornsamling på Jæren. Omvisning på forsøksfelt, markdag og diskusjon med Bioforsk.

FAg-råd potet og grønnsaker

Medlemmer: Thorstein Aamodt, Søgne og Kåre Dybesland, Songdalen. Ansatte: Nina Ryen,

sekretær, og ringleder Sigbjørn Leidal. Det har også vært en representant fra styret.

Det har ikke blitt avholdt noen møter i FAg-rådet 2008.

FAg-råd økologisk

Medlemmer: Brit Mjåland, Marnardal, Per Erik Jensen, Vanse og Jan Sigvart Håland, Audnedal.

Ringleder Inger Birkeland Slågedal er sekretær. Møter i FAg-rådet 2008: 28/2 med tema nybygg og

ombygging av melkefjøs.

Samarbeide med andre forsøksringer 2008

Etter henvendelse fra Aust-Agder forsøksring ble alle ringene på Agder innkalt til møte i april for å

diskutere fusjon. Det ble opprettet ei fusjonsgruppe bestående av daglig leder og styreformann i de 3

ringene Aust-Agder forsøksring, Setesdal forsøksring og Forsøksringen Agder. Fusjonsgruppa har

hatt 3 møter i 2008. Dersom alle ringene innstiller på fusjon, er aktuell fusjonsdato 01.01.2010.

Ringene i Agder og Rogaland har hatt et samarbeid med Bondevennen om å skrive fagartikler i 8-10

nr/år. Vi har leid Astrid Gissinger fra Aust-Agder Forsøksring som rådgiver på grønnsaker, og Kari

Aarekohl (Jæren forsøksring) isbergsalat. Vi samarbeider/utveksler direkte mellom aktuelle ringer fra

sak til sak og fra prosjekt til prosjekt. Vi har samarbeid med Aust Agder forsøksring og Dalane

forsøksring om omtale av hverandres arrangementer/kurs osv. i medlemsbladet. Vi er med i FIRA

(forsøksringene i Rogaland og Agder). Dette er et uforpliktende samarbeid, som går på utveksling av

faglige erfaringer og andre områder der vi kan dra nytte av hverandres kompetanse.

Annet aktuelt

Varselskrivene ”Vekstnytt”: I vekstsesongen fra april til september har vi også i 2008 sendt ut

varselskriv til medlemmene. Annenhver uke et felles skriv om korn, potet, grønnsaker, felles om bær

og frukt, hver tredje uke eget skriv til grovfordyrkere og til økologiske medlemmer. Skrivene har

inneholdt viktig tidsaktuell informasjon med anbefalinger om vanningsbehov, gjødsling, plantevern og

andre tiltak. Skrivene har blitt tatt svært godt i mot også i 2008. Medlemmene får dette gratis tilsendt

på e-post. Dersom noen ønsker å motta dette i posten, må de betale for dette. Også I 2008 er det

sendt ut hastevarsel på SMS, ved spesielle viktige ting, samt at det er sendt ut høstetidsprognoser

på gras på SMS og e-post

Service for medlemmer i andre Forsøksringer. Vi har noen få medlemmer i Aust-Agder og i

Rogaland som er med for rådgiving til frukt og bær.

Funksjonstesting av åkersprøyter og kunstgjødselspredere.

Forsøksringen Agder v/ Torleiv Roland er den eneste som er godkjent for funksjonstesting av

åkersprøyter i Vest-Agder. I 2008 ble det kun utført 2 tester. Alle åkersprøyter må være

funksjonstestet for at de er godkjent i bruk og for å oppfylle KSL standard, de skal så testes igjen

hvert 5. år. Sammen med testen blir det utarbeidet en kjøre og sprøyteveiledning (kjøretabell) for

mest mulig optimal og miljøvennlig sprøyting. Torleiv Roland er også ansvarlig for testing av

kunstgjødselspredere.

13


STØTTEMEDLEMMER I FORSØKSRINGEN

AGDER 2008

LOKALE

BONDELAG/SMÅBRUKARLAG

Flekkefjord Bondelag

Kristiansand Bondelag

Lindesnes Bondelag

Lista Bondelag

Lyngdal Bondelag

Nes Bondelag

Songdalen Bondelag

Vennesla Bondelag

Vest-Agder Bonde- og

småbr.lag

LOKALE SKOGEIGARLAG

Lindesnes Skogeierlag

ANDRE:

Finsland Landbruksservice

L.O.G

FK Rogaland-Agder

Franzefoss Kalk

Norgro

Sørlandschips

KOMMUNER SOM HAR GITT TILSKUDD TIL

FORSØKSRINGEN AGDER 2008

Sirdal kommune Lyngdal kommune Lindesnes kommune

Flekkefjord kommune Audnedal kommune Mandal kommune

Kvinesdal kommune Marnardal kommune Songdalen kommune

Farsund kommune Åseral kommune Søgne kommune

14


REGNSKAP FAg 2008

2008 BUDSJETT 2008 REGNSKAP 2008

Salgsinntekter

Kurs, møter, markdager

Rammetilskudd Landbruksdep.

Særtilskudd/stipend LFR

Kurstilskudd

Kommunale tilskudd

Prosjektstøtte/inntekter

Andre tilskudd arrangement

Leieinntekter – leiekjøring/utleie

Servicekontingent medlemmer

Støttekontingent

Gj.plan/andre medl.tjenester

Feltgodtgj./ekst.oppdrag

Andre inntekter

INNTEKT UTGIFT INNTEKT UTGIFT

38 000,-

5 100,-

148 000,-

163 963,-

979 000,-

979 000,-

4 000,-

13 000,-

87 000,-

52 120,-

361 000,-

364 865,-

2 298 000,-

2 106 866,-

105 000,-

82 672,-

0,-

0,-

1 470 000,-

1 411 397,-

45 000,-

42 150,-

810 000,-

711 330,-

317 000,-

464 736,-

103 000,-

115 567,-

Innkjøp av materialer/varer

Lønnskostnader ansatte

Lønn andre

Styrehonorar

Arbeidsgiveravgift

Avsp./Off. ref. vedr. arbeidskraft

Andre personalkostnader

Avskrivinger og nedskrivinger

Kostnader lokaler

Leie av maskiner/inventar

Verktøy,inventar,driftsmaterialer

Reparasjon/vedlikehold

Div fremmede tjen. og revisjon

Kontorkostnader/trykksaker

Telefon og porto

Egne transportmidler - Varebiler

Kostn.og godtgj.Reiser,diett

Salgs-, reklame/representasjon

Kontingent LFR/AFR, gaver

Forsikringspremier

Andre kostnader

Tap og lignende

410 000,-

3 800 000,-

10 000,-

113 000,-

584 000,-

71 000,-

432 000,-

68 000,-

134 000,-

38 000,-

88 000,-

23 000,-

75 000,-

83 000,-

147 000,-

56 000,-

386 000,-

18 000,-

153 000,-

20 000,-

53 000,-

8 000,-

339 555,-

3 763 631,-

4 900,-

125 300,-

564 455,-

97 106,-

419 946,-

67 743,-

129 818,-

16 568,-

43 237,-

35 997,-

48 957,-

68 062,-

143 072,-

77 819,-

387 677,-

19 126,-

150 948,-

10 442,-

34 916,-

- 564,-

Rente- og finansinntekter

65 000,-

66 749,-

Finanskostnader

0,-

939,-

Overskudd 60 000,- 29 865,-

SUM 6 830 000,- 6 830 000,- 6 579 514,- 6 579 514,-

Alle regnskapstall er avrundet til hele kroner.

Styret i Forsøksringen Agder 27/1 – 2009 Revisorsenteret Mandal februar 2009

15


SALDOBALANSE/STATUS FAg 31.12.2008

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.07 31.12.08 31.12.07 31.12.08

Varebiler 185 000 148 000 Skyldige feriepenger 365 226 410 332

Kontor- og andre

34 139 114 712 Skyldig verdi avsp. + 280 767 251 494

maskiner

overført ferie

Konto pensj.forsikr.* 123 344 134 691 Skyldig pens.fors 0 0

Lagerbeholdning 1 000 9 700 Skyldig

184 711 172 220

arbeidsgiveravgift

Kortsiktige krav 1 107 583 1 433 637 Leverandørgjeld 85 504 60 583

Forskuddsbet. utg. 20 675 14 314 Forskuddsbet. innt. 98 651 80 475

Bankinnskudd drift 181 470 131 898 Skyldig MVA 137 608 66 526

Bank Plass.konto 727 386 315 959 Korts. gjeld/avsetn. 9 500 9 500

Andre bankkonti 11 028 0

Bankkonto

167 618 160 717 Egenkapital

167 618 160 717

Økologisk fond

Økologisk fond

Skattetrekkskonto 173 696 168 700 Skyldig skattetrekk 172 870 160 132

Sum gjeld 1 502 455 1 371 979

Egenkapital FAg 1 230 484 1 260 349

Sum eiendeler 2 732 939 2 632 328 Sum gjeld/egenkap. 2 732 939 2 632 328

* Merknad: Saldo på pensjonsforsikringskonto er tatt med i balansen fordi det er verdier vi kan bruke til å betale

neste års pensjonsforsikringspremie med og fordi det ikke foreligger pensjonsforpliktelser for Forsøksringen

utover den perioden folk er ansatt.

RESULTATBEREGNING 2008

Egenkapital 31/12-08 = kr 1 260 349,06

- Egenkapital 01/01-08 = kr 1 230 483,98

= overskudd = kr 29 865,00

UTVIKLING I EGENKAPITAL:

31/12 - 2002 kr 784 864,- 31/12-2005 kr 1 041 689,- 31/12-2008 kr 1 260 349,-

31/12 - 2003 kr 740 814,- 31/12-2006 kr 1 179 854,-

31/12 - 2004 kr 901 292,- 31/12-2007 kr 1 230 484,-

Revisjonsberetning regnskap 2008:

16


BUDSJETT FORSØKSRINGEN AGDER 2009

2009 BUDSJETT

Salgs – og annonseinntekter

Kurs, møter, markdager, rådgivningsmateriell

INNTEKTER

30 000,-

132 000,-

UTGIFTER

Rammetilskudd LD

Særtilskudd/stipend

Kurstilskudd

Kommunale tilskudd

Prosjektstøtte/Prosjektinntekter

Andre tilskudd arrangement,sprøytetest o.l.

Servicekontingent medlemmer

Støttekontingent

Gjødselplan/andre medlemstjenester

Feltgodtgjørelse/eksterne oppdrag

Andre inntekter

1 088 000,-

4 000,-

86 000,-

375 000,-

2 330 000,-

84 000,-

1 473 000,-

47 000,-

862 000,-

485 000,-

152 000,-

Innkjøp av materialer og varer/prosjektkostn.

Lønnskostnader ansatte

Lønn ikke fast ansatte

Styrehonorar

Arbeidsgiveravgift

Avsp./Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft

Andre personalkostnader

Avskriving og nedskrivinger

Kostnader lokaler

Leie/leasing av maskiner, inventar m.m.

Verktøy, inventar og driftsmaterialer

Reparasjon og vedlikehold

Fremmede tjenester

Kontorkostnader, trykksaker o.l.

Telefon og porto

Kostnader egne transportmidler – varebiler

Kostnader og godtgj. Reiser, diett, kurs m.m.

Salgs-, reklame-/representasjonskostnader.

Kontingenter Landbrukets Forsøksringer

Forsikringspremier og garantikostnader

Andre spesielle kostnader

Tap og lignende

455 000,-

3 985 000,-

8 000,-

155 000,-

613 000,-

83 000,-

440 000,-

39 000,-

135 000,-

17 000,-

68 000,-

26 000,-

137 000,-

76 000,-

153 000,-

76 000,-

483 000,-

8 000,-

144 000,-

16 000,-

45 000,-

8 000,-

Rente- og finansinntekter

62 000,-

Rente- og finanskostnader

0,-

Overskudd 40 000,-

Sum 7 210 000,- 7 210 000,-

Styret i Forsøksringen Agder 27. 01. 2009

17


PRISER 2009 FORSØKSRINGEN AGDER.

Alle priser er eks mva.

A. MEDLEMSKONTINGENT

Kontingentsystemet er sammensatt av grunnkontingent + arealkontingent.

Grunnkontingenten er lik for alle og dekker:

• utsending av medlemsblad

• tilgang til ringens hjemmeside

• møte- og stemmerett på årsmøtet

Arealkontingenten varierer med størrelsen på arealene av de ulike vekstene på gården. Det brukes egne

dekarsatser for grovfôr (eng + innmarksbeite), korn, potet, grønnsaker (inkl. urter), bær og frukt. Økologiske og

konvensjonelle arealer har samme dekarsatser. Som arealgrunnlag brukes tall oppgitt i søknad om

produksjonstilskudd i august året før. Ved store endringer i arealer i forhold til året før, kan medlemmet på

forespørsel få utregnet ny arealkontingent. For å unngå for høg arealkontingent, settes en øvre grense (tak) for

arealkontingenten i hver vekstgruppe.

Arealkontingenten dekker:

• ett gårdsbesøk per år (utenom vanlige betalingstjenester og med varighet inntil 1 time)

• telefonrådgiving i alle vekster

• utsending av ”Vekstnytt” hver 2. uke som e-post (åkervekster, bær og frukt)

• utsending av ”Vekstnytt” hver 3. uke som e-post (grovfôr og økologisk)

• utsending av annen faginformasjon

Kontingentsatser 2009

Grunnkontingent: kr 1.000,- (seniormedlemmer/personlige støttemedlemmer kr 500,-)

Arealkontingent:

Vekstgruppe

Arealsats,

kr/dekar

Maks. arealkontingent, kr

Grovfôr 5,- 1.300,-

Korn, frø, erter 5,- 1.300,-

Potet 30,- 1.500,-

Grønnsaker og urter 60,- 1.750,-

Frukt 70,- 1.750,-

Bær 70,- 1.750,-

Makskontingent totalt: kr 5.000,-.

Ekstensiv/liten produksjon: Medlemmer med ekstensiv produksjon kan få redusert kontingent. Med

ekstensiv produksjon defineres grovfôrproduksjon der det er gitt unntak fra krav om årlig gjødslingsplan, dvs 5-

årig plan eller fritak for plan. Medlemmer som kommer inn under dette og som ønsker redusert kontingent, må

selv ta kontakt med ringen. De som velger redusert kontingent får ikke besøk og varselskriv inkludert i

medlemskapet.

Redusert kontingent er grunnkontingent uten tillegg for arealkontingent og gir følgende tilbud:

Gjødslingsplan til medlemspris

Medlemsblad tilsendt i posten

Innkalling til og stemmerett på årsmøtet

Betalingstjenester til medlemspris

Samdrifter:

• Samdrifter med ett organisasjonsnummer for søknad om produksjonstilskudd, betaler

arealkontingent for samdriftas areal. Maks. arealkontingent er 2x som for enkeltmedlemmer.

Samdrifta betaler en grunnkontingent og har plikter og rettigheter overfor forsøksringen som et

enkeltmedlem.

• Samdrifter med flere organisasjonsnummer for søknad om produksjonstilskudd, betaler

arealkontingent for samdriftas areal. Deltakere i samdrifta betaler grunnkontingent (personlig

kontingent) og for eventuelt areal som ikke måtte være med i samdrifta. Plikter og rettigheter

overfor forsøksringen er knyttet opp til det personlige medlemskapet.

18


B. TJENESTER FOR MEDLEMMER (Priser 01.05.09 - 30.04.10)

Tjenester for medlemmer

”Vekstnytt” åkervekster, frukt og bær pr. post

”Vekstnytt” grovfôr og økologisk

Tidsskriftet ”Økologisk landbruk”, abonnement

Jordprøvetaking, tillegg til analysekostnaden

Gjødslingsplan etter tur annethv. år inkl. besøk

Plan for året etter utarbeid samtidig/ajourføring

Tillegg for innhent. oppl. ved besøk ”utenom tur”

Andre tjenester*

Pris kr

200 (gratis som e-post)

150 (gratis som e-post)

350 (gratis for medl. med Debio-godkjenning

80 pr. prøve fakturert gjennom laboratoriet

550 + 35 pr. skifte

350 + 25 pr. skifte

525

525 pr. time

* Reiseutgifter og reisetid faktureres ikke. Registreringsnøyaktighet: 1 time (10 min ved faste oppdrag som

sjekk av limfeller.) Eks. andre tjenester: Sprøytetest, test gjødselspreder, lassveiing, besøk i veksttida, uttak og

behandling av diverse prøver, gassmåling, sjekk av limfeller, sandfeller og diverse lignende tjenester.

C. TJENESTER FOR IKKE-MEDLEMMER

Tjenester for ikke-medlemmer

Pris kr

Tidsskriftet ”Økologisk Landbruk”, abonnement 350

Jordprøvetaking, tillegg til analysekostnad 160 pr. prøve fakturert gjennom laboratoriet

Gjødslingsplan

Plan for året etter utarbeid samtidig/ajourføring

Tillegg for innhenting av opplysninger ved besøk

1650 + 70 pr. skifte

800 + 50 pr. skifte

Timebetaling

Andre tjenester **

725 pr. time

**For tjenester til ikke-medlemmer faktureres også reiseutgifter og reisetid.

19


Felles profil og merkevarebygging

i Norsk Landbruksrådgiving

Av Anders Heen,direktør, Arne Magnus Aasen,

styreleder, Norsk Landbruksrådgiving

Årsmøtet i LFR i 2008 vedtok med stort flertall at sentralleddet Landbrukets Forsøksringer endret navn til Norsk

Landbruksrådgiving. De fleste mente også at de lokale rådgivingsenhetene må skifte navn. Det er uheldig med ulike navn

sentralt og lokalt. Dagens situasjon er at navnene lokalt spriker i ulike retninger. Årsmøtet mente at alle må bidra til at

organisasjonen får mer helhetlig profil for å styrke organisasjonen utad. Det var enighet om å beholde logo, med åpning

for en viss justering.

Styret (I NLR sentralt) har drøftet signalene fra årsmøtet og mener at hele organisasjonen vil tjene på et felles navn og

ulike alternativer er vurdert. Når sentralleddet heter Norsk Landbruksrådgiving, må de lokale enhetene ha ordet

«Landbruksrådgiving» med i sitt navn. Styret diskuterte om de lokale enhetene burde hete NN Landbruksrådgiving,

Landbruksrådgiving NN eller Norsk Landbruksrådgiving NN. Skal vi bli sterke utad og bygge en felles identitet, bør de

lokal enhetene velge det siste alternativet, for eksempel Norsk Landbruksrådgiving Hedmark. Likevel ser vi for oss at

kortformen brukt i dagligtale blir Landbruksrådgiving NN.

Når de lokale rådgivingsorganisasjonene skifter navn fra forsøksring til Landbruksrådgiving, må vi endre en del andre

betegnelser. Vi har omtalt de lokale enhetene som ringene, eller hele ringsystemet, og de som har arbeidet der har vært

ringledere. Administrasjonen har hatt en prosess og kommet fram til betegnelser som skal brukes.

Styret i Norsk Landbruksrådgiving ønsker at de lokale organisasjonene skifter navn, og at de forstår betydningen av at en

enhetlig språkbruk vil styrke organisasjonen. Det vil alle tjene på. Navneendringene må skje i form av vedtak i de lokale

enhetenes ordinære årsmøter 2009.

En felles profil nasjonalt og regionalt vil bidra til mye positivt:

• Bygge felles identitet

• Understreke og synliggjør at Norsk Landbruksrådgiving er en landsdekkende, samlet og sterk virksomhet.

• Gi økt tyngde internt i landbruksnæringa, en felles profil gir større slagkraft.

• Øke ekstern synlighet og innflytelse.

Styret i Forsøksringen Agder har drøftet saken, og anbefaler for årsmøtet å stemme for den foreslåtte

navneendringen. Styret i Forsøksringen Agder foreslår at nytt navn blir Norsk Landbruksrådgiving Agder, med

kortform Landbruksrådgiving Agder.

20


Byggteknisk planlegging – orientering til årsmøtet

• Byggteknisk planlegging skal overføres fra Fylkesmannens landbruksavdeling, FMLA i alle fylker i

hele landet til forsøksringene.

• Dersom de lokale forsøksringene ikke vil, er det Norsk landbruksrådgiving (NLR) sentralt som overtar

arbeidsgiveransvaret. Det vil si at dersom vi sier nei, blir de som arbeider med byggteknikk på fylket i

dag ansatt av NLR.

• Ansatte på byggteknikk hos FMLA i dag kan velge om de vil være med over i ny organisasjon.

• Vi får et tilskudd som ligger rundt 200.000,- pr årsverk/pr år de 2 første åra. NLR sier at departementet

er innstilt på å yte tilskudd utover de 2 første åra, siden det er en utfordring å få tjenesten til å gå med

overskudd.

• NLR arbeider med å få til et prosjekt på gratis førsteråd byggteknikk.

• Det er viktig at vi har en uavhengig rådgivingstjeneste på byggteknisk planlegging. Utstyrsleverandører

tegner for nybygg, men tegner ikke for ombygging. Det vil si at de som ønsker å bygge om fjøset vil ha

et problem dersom denne tjenesten blir borte.

• Vi ser det som viktig også å se på andre muligheter som for eksempel at bonden kan leie inn en

prosjektleder/byggeleder; oppfølging i byggeprosessen, som kan se at kalkylene/løsninger holder,

plassering i kulturlandskapet osv, og sammenligning av anbud fra leverandører. Dette er også et ønske

fra de aller fleste andre regioner i landet.

• Vi har de siste åra bygget opp økonomirådgiving i Forsøksringen Agder. Det å kunne tilby også

byggteknisk planlegging vil være et veldig bra supplement i vårt tjenestetilbud.

• Det vil bli felles pris/time for denne tjenesten for hele landet.

• Det vil bli ”fri flyt” av kompetanse mellom de ulike regionene/ringene som har byggteknisk

planlegging. Det vil si at tegnere vil kunne få oppdrag fra andre steder i landet, og ikke bare i egen

region.

• Det arbeides nå med en felles nettside for hele landet for byggteknikk, og det er ansatt egen

fagkoordinator for byggteknikk (han kommer til vårt årsmøte for å holde foredrag)

• De som skal overføres fra FMLA Vest-Agder skal arbeide i begge Agder-fylker.

• Den store utfordringa er økonomien i dette. Tjenesten går i dag med underskudd hos FMLA. Det

signaliseres fra Norsk Landbruksrådgiving sentralt at det vil være tilskudd til denne tjenesten i mange

år framover.

Styret i Forsøksringen Agder mener at en overføring av byggteknisk planlegging fra FMLA til forsøksringen

vil styrke forsøksringens tilbud ut til bonden. Det er viktig å ha en uavhengig byggteknisk rådgiving.

Styret i Forsøksringen Agder har følgende innstilling til årsmøtet:

Årsmøtet i Forsøksringen Agder ønsker at byggteknisk planlegging skal overføres til forsøksringen. Styret i

Forsøksringen Agder får fullmakt av årsmøtet til å arbeide videre med dette, og til å inngå nødvendige avtaler,

under forutsetning at økonomien i den nye tjenesten er sikra, og at dette ikke vil belaste ringen sin drift for

øvrig.

21


VEDLEGG/SAKSPAPIRER OM FUSJON ÅRSMØTE 12/3-09

A. FUSJONSDOKUMENT UT I FRA FUSJONSMØTER

Fusjon mellom forsøksringene på Agder

Etter henvendelse fra Aust-Agder forsøksring ble alle ringene på Agder innkalt til møte i april

08 for å diskutere fusjon. Det ble opprettet ei fusjonsgruppe bestående av daglig leder og

styreformann i de 3 ringene Aust-Agder forsøksring, Setesdal forsøksring og Forsøksringen

Agder. Fusjonsgruppa har hatt 3 møter i 2008 og 1 møte i 2009.

Hvorfor sammenslåing

Basert på drøftelsene er styrene i de tre organisasjonene enige om at det bør skje en fusjon mellom

ringene til en organisasjon. Forslag til navn på den nye organisasjonen er Norsk Landbruksrådgiving

Agder. De viktigste fordelene med en sammenslåing kan oppsummeres gjennom:

• Et bedre og bredere faglig tilbud til alle medlemmene i hele Agder

• Lik tilgang på fagkompetanse for alle medlemmer på Agder

• Ved sykdom, permisjoner eller oppsigelser er det flere som kan steppe inn

• Trygge og utviklende arbeidsplasser for alle ansatte

• En del av de ansatte kan få bedre muligheter til å utvikle spesialkompetanse på sine

fagområder.

Organisering av Forsøksringen Agder/Norsk landbruksrådgiving Agder

Regioner

Forsøksringen Agder/Norsk landbruksrådgiving Agder organiseres i regionkontorer som på en

hensiktsmessig måte ivaretar medlemmenes interesser. Med regioner forstås det geografiske området

som ble dekket av de gamle ringene før sammenslåingen. Medlemmer med økologisk produksjon

danner også en region. Alle medlemmer registreres i den region de naturlig sokner til, og fra kontoret i

den lokale regionen utføres vanlige tjenester som ikke krever spesialkompetanse. Spesialkompetanse

ytes fra den regionen som har dette, og til samme pris uansett hvor man bor. Alle dagens kontorer

opprettholdes og alle ansatte blir overført til ny organisasjon. Dersom alle ringene går inn for fusjon

vil den nye ringen ha ca 13 ansatte.

Slik det er i dag har vi da 5 kontorer (Grimstad, Bygland, Brandsvoll, Lyngdal og Gyland), de

fungerer bra og har bra nærhet til medlemmene. En samlokalisering kan gi bedre kommunikasjon

mellom de ansatte og sparte kostnader på kontorhold, men fører til mer kjøring og økte kostnader her.

Styret

22


Dersom alle ringene går inn i Forsøksringen Agder/Norsk landbruksrådgiving Agder vil styret i de 2

første årene etter fusjonen (overgangsbestemmelse) bestå av 8 medlemmer. 7 medlemmer velges på

årsmøtet, 4 fra Vest-Agder og 3 fra Aust-Agder. Disse skal ha geografisk og produksjonsmessig

spredning – deriblant skal 1 ha økologisk produksjon, minst 1 skal ha produksjon av enten potet,

grønnsaker, frukt eller bær, og minst 1 skal ha grovforproduksjon. De ansatte velger i tillegg 1

representant til styret.

Fra 01.01.2012 skal styret bestå av 6 medlemmer; 5 velges på årsmøtet med geografisk og

produksjonsmessig spredning, deriblant skal 1 ha økologisk produksjon, minst 1 skal ha produksjon

av enten potet, grønnsaker, frukt eller bær, og minst 1 skal ha grovforproduksjon. De ansatte velger 1

representant til styret.

Egenkapital

Det er viktig å bruke noe av egenkapitalen i AAF og SF til nedskriving av medlemskontingenten for

medlemmene der, siden de får en stor økning i kontingent.

Dette vil også være viktig for den nye fusjonerte ringen, for ikke å miste medlemmer. SF har størst

egenkapital pr medlem, og er også den ringen hvor medlemmene får størst økning i kontingent.

Medlemmer i SF får derfor nedskrive medlemskontingenten med et høyere beløp enn medlemmer i

AAF. Det er viktig for medlemmene i FAg at ikke denne perioden med subsidiering av

medlemskontingent blir for lang, da det vil oppleves urettferdig for medlemmene.

En fusjonert ring vil få 13 ansatte fordelt på ca 11-12 årsverk, og et trolig budsjett på mellom 9 og 9,5

millioner kroner. For å ha sikkerhet for videre drift og lønnsutbetalinger til de ansatte er det viktig at

den nye fusjonerte ringen har en egenkapital på rundt 20% av omsetninga.

All egenkapital i Forsøksringen Agder, Aust-Agder Forsøksring og Setesdal Forsøksring skal

overføres til den nye fusjonerte ringen.

Aust-Agder Forsøksring skal få nedskrevet medlemskontingenten med kr 700,- pr medlem i de 2

første åra. Setesdal Forsøksring skal få nedskrevet medlemskontingenten med kr 1000,- pr medlem i

de 2 første åra. Ingen medlemmer skal etter nedskriving av kontingent ha en kontingent som er lavere

enn kr 500,-/medlem.

Ingen av ringene har i løpet av 2009 lov å foreta unødvendig høye økonomiske disponeringer utover

normale driftsbudsjett, uten å orientere de andre ringene.

Fagråd

Styret kan opprette fagråd som skal bistå ringleder og styret i den faglige planleggingen av de ulike

fagområdene. Det skal alltid være et fagråd for økologisk landbruk, og ellers kan styret opprette

fagråd etter behov. Eksempler på andre fagråd kan være i potet, i bær osv. Et fagråd kan bestå av et

styremedlem, en ringleder og et par medlemmer som har spesielt god kompetanse innen fagområdet.

Medlemskontingenten

De enkelte ringene har hatt forskjellig kontingentsystem, og det har derfor vært en utfordring å lage et

nytt felles system som alle ringene kan godta. Det har i tillegg vært viktig å ha en maks kontingent,

samt en redusert kontingent for de som driver ekstensivt. For Aust-Agder og Setesdal er det viktig at

økningen på kontingenten ikke blir for høy. Medlemmer i Setesdal og Aust-Agder vil få en

kontingentøkning, og det er viktig at overgangen blir mjuk for ikke å miste medlemmer.

Disse ringene har hatt en lavere kontingent enn Forsøksringen Agder, det er derfor viktig at disse kan

bruke noe av egenkapitalen i en overgangsfase, til å nedskrive medlemskontingenten for medlemmene

der i en periode på inntil 2 år.

23


Kontingentsystemet i den nye ringen vil være det samme som Forsøksringen Agder har i dag, det

vises derfor til ordinær årsmøtesak om kontingent på dette punktet.

Andre betalingstjenester

For fusjonert ring blir det samme opplegg som Forsøksringen Agder har i dag; eneste endring er på

gjødselplan, der blir det følgende betalingssystem; pris pr plan + pr skifte + betale ekstra for evt besøk

i forbindelse med planen.

Framdriftsplan

Planen videre er nå at hver ring vil legge fram forslag om sammenslåing på årsmøtene sine, trolig i

mars. Hvis årsmøtene sier ja til sammenslåing, må ringene ta saken opp til ny avstemning på nytt

ekstraordinært årsmøte som kan sammenkalles med minst 14 dagers varsel. Et ja også her betyr at en

felles fusjonert ring på Agder; Norsk landbruksrådgiving Agder/Forsøksringen Agder er en realitet, og

planen er å starte opp den nye ringen 01.01.2010.

B. FORSLAG TIL FUSJONSAVTALE MELLOM:

Overdragende ring:

Aust-Agder forsøksring/Setesdal forsøksring

Forretningskommune:

Adresse:

Organisasjonsnummer:

Overtakende ring:

Forsøksringen Agder/Norsk Landbruksrådgiving Agder:

Forretningskommune: Songdalen (1017)

Adresse:

Brandsvoll

4646 Finsland

Organisasjonsnummer: NO 971 552 565 MVA

Fusjonsplan:

Fusjonen gjennomføres reint teknisk ved at Forsøksringen Agder/Norsk Landbruksrådgiving Agder vil være

den overtakende part. De overdragende parter, Aust-Agder forsøksring og Setesdal forsøksring overfører sine

eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet til den overtakende ring uten vederlag i henhold til den felles

fusjonsplan utarbeidet av forhandlingsutvalgene nedsatt av alle forsøksringene på Agder.

Tidsplan:

Overtakende ring påtar seg alt ansvar for faglig arbeid, personell, økonomi, regnskapsføring og disponerer alle

eiendeler fullt ut fra overdragende ring fra og med 1. januar 2010.

Finsland dd.mm.2009

Aust-Agder Forsøksring/Setesdal forsøskring/Forsøksringen Agder/Norsk Landbruksrådgiving Agder

C. VEDTEKTER FOR FORSØKSRINGEN AGDER/NORSK

LANDBRUKSRÅDGIVING AGDER

(Godkjent av årsmøter i de lokale ringene mars 2009)

§1 Formål

Forsøksringens formål er å utføre forsøk, prøvetaking, registrering, driftsøkonomisk gransking

eller annet arbeid som er nødvendig for å kunne:

- klarlegge praktiske spørsmål innen landbrukets produksjonsgrener

24


§2 Medlemskap

a

- drive opplysnings- og rådgivingsarbeid blant medlemmene

- bidra til å fremme det faglige miljø i distriktet.

Forsøksringen er en organisasjon med vekslende medlemstall. Det enkelte medlem plikter å betale kontingent

som fastsettes for det enkelte år. Utover dette kan det enkelte medlem ikke gjøres ansvarlig for forsøksringens

økonomiske forpliktelser.

Næringsdrivende i landbruk kan bli medlemmer.

Medlemmer tas opp ved innmelding til ringens styre. Ved innmelding gis det skriftlig erklæring om at en er innforstått

med de rettigheter og plikter som følger medlemskapet.

b

c

Medlemskapet er løpende og følger kalenderåret. Utmelding må, for å gjelde fra nyttår, skje skriftlig innen

utgangen av året før. Unntatt er de tilfeller hvor eiendommen overdras til ny eier eller bruker.

Ringen kan ha støttemedlemmer. Disse har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret.

Som støttemedlemmer regnes privatpersoner (som ikke driver landbruk), kommuner,

institusjoner m.fl. som ønsker å støtte ringen økonomisk.

Kommuner, institusjoner o.l. får med én representant adgang til ringens medlemsmøter.

d Medlemmer som ikke følger vedtektene, kan av styret strykes med 6 måneders skriftlig varsel. Vedkommende

medlem har anledning til å anke saken inn for årsmøtet.

§3 Medlemmenes rettigheter og plikter

a Medlemmene har rett til å få råd og veiledning av forskjellige slag. (Se egen forskrift).

b

c

Medlemmene kan fremme ønsker om forsøk i ringen og på eget bruk. Disse meldes til ringlederen.

Medlemmene plikter å betale utlignet kontingent innen fastsatt tid.

§4 Arbeidsmåte

a Arbeidet i forsøksringen utføres ved hjelp av ansatt personell, tilfeldig leid hjelp eller på annen måte. Daglig

leder tar seg av økonomistyring og daglig ledelse.

b

c

d

Forsøksringen organiseres i regionkontorer som på en hensiktsmessig måte ivaretar medlemmenes interesser.

Med region forstås det geografiske området som ble dekket av de gamle ringene før sammenslåingen.

Medlemmer med økologisk produksjon danner også en region.

Styret kan opprette fagråd som skal bistå de ansatte i faglige spørsmål innenfor rammer gitt av styret. Styret

bestemmer sammensetningen av og utarbeider instruks for fagrådene. Det skal alltid være et fagråd for økologisk

landbruk som velges direkte på medlemsmøte i økologisk region. Valgkomiteen innstiller kandidater til valg også

fra økologisk region slik den gjør for andre regioner.

Styret skal holde minst ett samrådingsmøte i året for alle ansatte.

e Ringen skal samarbeide med både den offentlige veiledningstjenesten og landbruksorganisasjonene.

§5 Finansiering

a Finansiering av forsøksringens drift skjer ved medlemskontingent, feltgodtgjørelse,

tilskuddsordninger, mulige tilskudd fra kommuner og andre støttemedlemmer, og inntekter

ved salg av ringens tjenester.

b

Medlemskontingent består av grunnkontingent og eventuelle tilleggskontingenter.

Årsmøtet bestemmer størrelsen av og fastsetter regler for beregning og innkreving av de ulike former for

kontingent. Kontingenten kreves inn forskuddsvis.

c Forsøksringen skal ikke drive forretningsmessig virksomhet. Unntatt fra dette er salg av avling fra forsøksfelt.

§6 Styret

a Ringen ledes av et styre på 6 styremedlemmer, inkludert leder. 5 medlemmer velges på årsmøtet. Disse skal ha

geografisk og produksjonsmessig spredning – deriblant skal 1 ha økologisk produksjon og minst 1 ha produksjon

av enten potet, grønnsaker, frukt eller bær, og minst 1 skal ha produksjon av grovfor. De ansatte velger 1

representant til styret. Daglig leder møter fast i styret med tale og forslagsrett. Leder velges for ett år,

styremedlemmene velges for en toårs periode og varamedlemmene velges for ett år. På første årsmøte går

halvparten av styremedlemmene ut etter loddtrekning. Valg av leder og styremedlemmer skal skje skriftlig. Styret

velger selv nestleder blant styremedlemmene. Styret kan velge sekretær og kasserer blant de ansatte.

b Styremøter holdes så ofte som styret finner det nødvendig. Styret sammenkalles vanligvis av lederen. Sakene

avgjøres med absolutt flertall. Forhandlingene skal protokollføres.

§7 Styrets oppgaver og plikter

25


a

b

c

d

e

Styret tilsetter, avtaler lønn og utarbeider instruks for daglig leder og andre fast ansatte. Avlønning av daglig

leder og andre ansatte skjer i henhold til gjeldende lønns- og fellesbestemmelser. Styret er daglig leders nærmeste

overordnede. Daglig leder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede.

Styret leder virksomheten i ringen i samråd med daglig leder.

Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet melding om virksomheten og revidert regnskap for

siste driftsår, samt budsjett og arbeidsprogram for inneværende år.

Styret skal kalle sammen ordinært årsmøte som skal avholdes før 1. april, og

ekstraordinært årsmøte som skal avholdes hvis styret mener det er nødvendig,

eller hvis minst halvparten av medlemmene krever det.

Forsøksringens styre har rett til å avgjøre om ringens medlemsoversikt skal frigis, og i så fall til hvem.

Opplysninger som gjelder et enkelt medlem, kan ikke frigis av ringen uten medlemmets tillatelse.

f Styret skal utarbeide instruks for valgkomité. Instruksen skal godkjennes av årsmøtet.

§8 Medlemsmøter

Medlemsmøte arrangeres når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene

krever det. På slike møter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Medlems-

26

møtene

bør ledes av lederen. Medlemsmøte innkalles med 14 dagers varsel.

§9 Årsmøtet

a Innkalling til årsmøte skal skje minst 14 dager før årsmøtet.

b Årsmøtet skal:

1. Velge møteleder og to personer til å underskrive protokollen.

2. Behandle årsmelding og revidert regnskap.

3. Fastsette kontingent for inneværende år.

4. Få seg forelagt styrets budsjett og arbeidsplan for inneværende år.

5. Avholde valg.

a Valg av leder (i henhold til §6a)

b Valg av styremedlemmer. (i henhold til §6a)

c Valg av 3 varamedlemmer etter nummerrekkefølge (i henhold til §6a).

d Velge valgkomité med varamedlemmer til neste års valg. Valgkomiteen skal bestå av 2 medlemmer fra

Aust-Agder og 2 medlemmer fra Vest-Agder med personlig vara. Av disse 4 i valgkomiteen skal 1 ha

økologisk produksjon.

6. Fastsette honorarer og møtegodtgjørelser etter forslag fra valgkomitéen

c

d

7. Behandle framsatte forslag. Disse må være sendt styret senest 1. januar.

Ved avstemminger har hvert medlemsbruk inntil to stemmer, som kan nyttes ved personlig frammøte.

Når ikke annet er bestemt, avgjøres sakene med absolutt flertall av de frammøtte. Saker som styret anser for

spesielt viktige, kan bare avgjøres når minst halvparten av medlemmene er til stede og med minst 2/3 flertall av

de frammøtte.

Er møtet ikke beslutningsdyktig i viktige saker, kan nytt møte sammenkalles med 14 dagers

varsel. Sakene kan da avgjøres med simpelt flertall av de frammøtte.

§10 Tvister

Alle tvister mellom forsøksringen og medlemmene avgjøres av en voldgiftsrett bestående av en representant

oppnevnt av hver part og formann oppnevnt av sorenskriveren.

§11 Oppløsning eller fusjon

a

b

c

Forslag til oppløsning eller fusjon av ringen må være sendt styret før utgangen av året. Saken tas opp på første

årsmøte og må bekjentgjøres i innkallingen. Vedtak om oppløsning eller fusjon krever at minst halvparten av

medlemmene er til stede og at det er minst 2/3 flertall blant disse. Møter ikke så mange medlemmer, kan forslaget

vedtas på nytt årsmøte med simpelt flertall, jfr. §9d.

Årsmøtet avgjør i tilfelle oppløsning eller fusjon hvordan ringens midler skal anvendes. Disponering av utstyr

som det er gitt mekaniseringstilskudd til, drøftes med Landbruksdepartementet.

Oppløsning eller fusjon meddeles LFR.

§12 Vedtektsendring

Disse vedtekter kan forandres av årsmøtet etter samme mønster som nevnt for oppløsning eller fusjon. (Jfr. §11).

Forskrifter kan forandres av årsmøtet med simpelt flertall.

* * * * * * * * * * * * * * *

FORSKRIFT TIL §3a

Det skal til økologisk region alltid knyttes minst en ringleder.

* * * * * * * * * * * * * * *

OVERGANGSBESTEMMELSER

De første 2 år etter fusjonen gjelder følgende overgangsbestemmelser:

Ringen ledes av et styre på 8 styremedlemmer, 7 av disse velges på årsmøtet (inkludert leder). Det skal være 4

medlemmer fra Vest-Agder og 3 fra Aust-Agder. Disse skal ha geografisk og produksjonsmessig spredning –


deriblant skal 1 ha økologisk produksjon, minst 1 ha produksjon av enten potet, grønnsaker, frukt eller bær, og

minst 1 skal ha produksjon av grovfor. De ansatte velger 1 representant til styret. Det skal være valg også i 2011,

halvparten av styret går da ut etter loddtrekning.

Årsmøtene i de gamle ringene i 2009 velger følgende representanter med vararepresentanter til interimstyret i nye

Forsøksringen Agder/Norsk landbruksrådgiving Agder: 4 fra Vest-Agder, 3 fra Aust-Agder og 1 ansattes

representant. Interimstyret velger selv leder og nestleder. Årsmøtene velger i tillegg valgkomite med personlig

vararepresentant etter følgende fordeling: Forsøksringen Agder 2 stk, Aust-Agder forsøksring 1 stk, Setesdal

forsøksring 1 stk. Denne valgkomiteen skal legge fram innstilling til første årsmøte i Forsøksringen Agder/Norsk

landbruksrådgiving Agder våren 2010.

* * * * * * * * * * * * * * *

D. STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMØTEVEDTAK:

Fusjon til Forsøksringen Agder/Norsk Landbruksrådgiving Agder:

Årsmøtet vedtar at Forsøksringen Agder går inn i ny felles ring for Aust- og Vest Agder kalt Forsøksringen

Agder/Norsk Landbruksrådgiving Agder.

Årsmøtet vedtar felles fusjonsavtale og fusjonsplan mellom Aust-Agder Forsøksring, Setesdal Forsøksring og

Forsøksringen Agder/Norsk Landbruksrådgiving Agder.

Ved fusjonen vil driften fortsette innlemmet i en større enhet og betraktes ikke som oppløsning slik som nevnt i

paragraf 11. Den institusjon som deler ut statstilskuddene til forsøksringene varsles om fusjonen.

E. STYRELEDERS ANBEFALING

Som dere medlemmer er kjent med har det i 2008 vært forhandlinger med Aust-Agder og Setesdal

Forsøksringer. Dette kom igang etter henvendelse fra Aust-Agder forsøksring.

Formålet med forhandlingene har vært å prøve og få til en forsøksring på Agder. Dette tror vi blir mer og mer

viktig av hensyn til våre største økonomiske bidragsytere, rammetilskudd og prosjektmidler. Det vil også være

viktig for alle bønder på Agder å ha en felles forsøksring, med lik tilgang til kompetanse og tjenester.

Det er utarbeidet detaljerte løsninger for kontingent og servicetilbud for medlemmene. Systemene blir i

hovedsak slik vi i Forsøksringen Agder har i dag. Dette blir det grundigere orientering om på årsmøte 12 Mars.

Dersom årsmøtene godtar forhandlingsresultatet vil den nye ringen tre i kraft fra 1/1 2010

Styret i Forsøksringen Agder anbefaler overfor årsmøte forhandlingsresultatet.

Kåre Dybesland Styreleder

F. ANDRE TING

Merk; hvis det 1. årsmøtet stemmer for fusjon, må det 2. og ekstraordinære årsmøtet vedta at årsregnskap og

årsrapport for de ”gamle” ringene for 2009 skal behandles på 1. ordinære årsmøte i fusjonert ring.

27


LANDBRUKSBYGG

-ØKONOMI OG KOSTNADSJAKT

V/Per Olav Skjølberg, Norsk Landbruksrådgiving

Tid: Torsdag 12. mars kl. 1230 (samme dag som årsmøtet)

Sted: Forsøksringens lokaler på Brandsvoll, Finsland.

Per Olav Skjølberg er ansatt som fagkoordinator bygningsteknikk i NLR – Norsk Landbruksrådgiving sentralt.

Han vil holde et meget interessant foredrag om:

• Hvordan møte bondens krav til fremtidig rådgiving ved:

o Store investeringer ved nybygg eller ominnredning.

o Gode tekniske løsninger

o Økonomiske forsvarlige vurderinger.

o Byggeledelse.

o Vurdering av anbud og kontrakter.

Dette foredraget er en del av årsmøtet i Forsøksringen Agder, men alle som har lyst er velkommen til å høre foredraget.

28


Fagmøter om bringebær og jordbær – viktig nytt før

vekstsesongen 2009.

Møtene er aktuelle både for de som driver i tunnel og på friland. Fagmøtene er kun for

medlemmer av Forsøksringene på Agder.

MØTE 1 KRISTIANSAND:

Mandag 23. mars kl 18.00 – ca kl 22.00 på Felleskjøpets/ Bondelagets møtelokaler,

Rigetjønnvegen Kristiansand.

MØTE 2 SIRDAL:

Torsdag 19. mars kl 18.00 – ca kl 22.00 på Øksendal Grendehus i Sirdal. Fra RV 42 ved Haughom sør for

Tonstad kjøres ca 1-1,5 km mot Øksendal-Ovedal.

Program ved ringleder Jan Karstein Henriksen:

Felles:

Nytt aktuelt om plantevern og plantevernmidler - praktiske endringer.

Endringer innen gjødsel og gjødsling.

Iberiaskogsnegler – erfaringer og strategi videre.

Bringebær:

Dyrkingsstrategi og prioriteringer for bringebær 2009.

Er høstbærende bringebær aktuelle?

Jordbær:

Sorter: Aktuelt nytt om sorter. Forskjellig reaksjon på ulik høst-og vårtemperatur.

Ny kunnskap om meldogg i jordbær.

Endringer i prioriteringer og praktisk dyrkingsstrategi.

Økologisk jordbærproduksjon – viktigste resultater og erfaringer fra 2008.

Remonterende jordbær – er det aktuelt ?

Andre aktuelle spørsmål og diskusjoner.

Servering undervegs i møtet. Alle Forsøksringmedlemmer velkommen.

Arrangør: Forsøksringen Agder.

Kurs: Produksjon av høy og høyensilasje til hest

Tid og sted: Tirsdag 17. mars kl 1000-1600 i Forsøksringens lokaler Brandsvoll, Finsland

Foredragsholder: John Erik Knotten, prosjektleder i produksjon av høyensilasje, Vestfold.

Lokale krefter i tillegg. Matservering til lunsj.

Denne dagen inne blir fulgt opp med en markdag og maskindemonstrasjon til sommeren.

Pris ca. kr 1200,-

Påmelding innen 5. mars til Forsøksringen Agder tlf. 38183900, e-post agder@lr.no eller Tønnes

Hamar tlf. 99577638, e-post tonnes.hamar@lr.no

29


Markdag/Demonstrasjon – På Lista

HUSDYRGJØDSEL OG JORDARBEIDING

Tid : Tirsdag 24. mars fra kl. 10.00.

Sted: Oppmøte ved Kviljo Samdrift, Lista

Teoridel : * Økonomiske betraktninger ved ulike metoder for mekanisering av husdyrgjødsel,

spredemetoder og transportavstand.

* Betraktninger omkring jordarbeiding og jordarbeidingsutstyr.

Praksisdel: Demonstrasjon og kort om innstilling av ulike ploger:

Kvernland 6 skjærs Ecomat vendeplog

Kvernland vanlig vendeplog

Ulike harver:

Väderstad crosskiller

Annet jordarbeidingsutstyr

Vi vil jobbe med å få til demonstrasjon av div husdyrgjødselutstyr bl.a DGI utstyr.

Felleskjøpet Rogaland-Agder og Agder Traktor og Maskin stiller med utstyr på maskindemonstrasjonen.

Servering underveis i programmet. Alle velkommen.

Arrangør: Forsøksringen Agder.

30


”SPRØYTESERTIFIKAT” FØRSTEGANGSKURS 2009.

FØRSTEGANGSKURS – TEORIDEL holdes: KVS – Lyngdal

(Jordbruksskolen) i Lyngdal

mandag 16/3 og tirsdag 17/3 hver dag klokka 09.00 – 15.15.

Pris: 1 200,- inkludert varm mat hver dag, kursbok og annet kursmateriell.

Påmelding: Senest 26. februar enten på E-post til agder@lfr.no eller skriftlig som brev til Forsøksringen Agder,

Brandsvoll, 4646 Finsland.

Arrangør: Forsøksringen Agder.

For alle detaljer samt info om obligatorisk prakisdag vises til medlemsblad nr 1 – 2009.

Ranman godkjent til bekjempelse av tørråte i potet

Mattilsynet har den 10. februar godkjent Ranman til bekjempelse av tørråte i potet i Norge.

Ranman er godkjent med doseringen 20 ml Ranman pr. daa + 25 ml Renol. Ranman må maksimalt anvendes 6

ganger pr. sesong og maksimalt 3 ganger etter hverandre. Mattilsynet har plassert Ranman i avgiftsklasse 1.

Så snart etiketten er endelig godkjent, vil Ranman bli klar til utlevering fra Nordisk Alkali til forhandlere i

Norge.

Ytterligere opplysninger fås hos:

Jørn Engvang, tlf. 0045 4649 1171, joern.engvang@nordiskalkali.dk

Søren Hansen, tlf. 0045 4649 1190, soren.hansen@nordiskalkali.dk

De fleste har nå Miljøplan trinn I. Skal man søke om SMIL-tilskudd i kommunen (f.eks rydding av

beite) må man også ha Miljøplan trinn II. Det kan FAg hjelpe til med for 500 kr/t eller dere kan gå

sammen en gjeng og be om et gratis kveldskurs!

Kontakt: inger.slogedal@lr.no , 918 70 893

31


Økologisk Landbruk – Økologisk Landbruk

Alle henvendelser økologisk:

Inger Birkeland Slågedal, tlf 91870893, e-post: inger.slogedal@lfr.no

møte om økologisk melkeproduksjon – gratis!

Tine Meieriet Sør og Forsøksringen Agder inviterer alle som driver med melkeproduksjon, konvensjonelt og

økologisk, til fagmøte på Evje.

Tid: Torsdag 26. februar kl 11-16

Sted: Pernille Kafè i Sentrumsgården på Evje.

Knut Haga vil fortelle om økologisk melkeproduksjon som han og

kona Eva Kaldahl (styremedlem i Tine BA) driver i Trøndelag. De

har høy avdrått og legger spesielt vekt på godt grovfôr.

Haga garanterer at alle som kommer vil øke inntjeningen med 10 %

Program:

11.00 – FAg-råd Økologisk inviterer alle økomedlemmene i FAg til kort infomøte

11.30 - ÅPENT fagmøte med Knut Haga, økobonde

12.30 – Formiddagsmøte

13.45 – Fagmøtet fortsetter, anledning til spørsmål og diskusjon

Påmelding: Innen 19. feb til inger.slogedal@lr.no , 918 70 893 eller eivind.kallhovd@tine.no, 916 19 852

ALLE melkeprodusenter er hjertelig velkommen!

Økoløft i Arendal-Grimstad, Serviceboks 650, 4809 Arendal

E-post: georg.smedsland@arendal.kommune.no Telefon: 920 98 651

32


ØKOLØFT - seminar 2009

Du inviteres herved til årets seminar med tema økologisk mat. Vi har med oss utrolig dyktige folk som

innledere og gruppeledere; gårdbrukere som driver økologisk og ledere av storhusholdninger som bruker

økologiske produkter. Få med deg dette!

Tid: torsdag 26. mars kl 0930-1500

Sted: Bioforsk Landvik, Grimstad

Program:

Kl 09.30: Ankomst – registrering – frukt og kaffi/te

Bolk I

Kl 10.00: Pangstart! v/Ordfører i Grimstad Hans Antonsen

Kl 10.15: Inspirasjonsforedrag:

• Økojordbruk – en unik mulighet! v/Per Boe Guren, grønnsaksbonde i Østfold

• For helse, glede, daglig brød… v/Gunnar Kvamme, kjøkkensjef på St.Olavs Hospital

Kl 11.15: Fruktpause

• Kjøkkenøkologi og økonomi v/Trond Høivik, prosjektleder Kjøkkenøkologi

Kl 12.00: Lunsj - Brød og sånn med Søren så godt + kaker og kaffi/te

Bolk II

Kl 13.00: Parallelle gruppemøter

A – Produsenter

Per Boe Guren og Søren Hodne (økoprodusenter),

Sigbjørn Leidal, Inger Birkeland Slågedal

(rådgivere) og Randi Seljåsen (forsker) inviterer til

høyttenking over temaet: Hvordan lykkes med å

produsere økologiske produkter av god kvalitet på

en lønnsom måte?

B – Foredlere og storhusholdninger

Gunnar Kvamme, Trond Høivik og Marthe Rostvåg

Ulltveit-Moe (redaktør Ren Mat) inviterer til

høyttenking over temaet: Hvordan lykkes med å

innføre økologiske produkter i storhusholdninger

uten at det blir altfor dyrt?

Kl 14.30: Avsluttende høyttenking i plenum. Tilbud om videre deltakelse og oppfølging med arbeidsgrupper,

gårdsbesøk (GFR), fagturer og andre arrangementer.

Kl 15.00: Takk for i dag og vel heim! NB! Seminaret er GRATIS

Møteleder: Georg Smedsland

Ordstyrer: Inger Birkeland Slågedal

Arrangør: Økoløft Arendal-Grimstad og ØkoGrønt Agder

Påmelding: Innen mandag 16. mars til georg.smedsland@arendal.kommune.no ,

920 98 651, inger.slogedal@lr.no , 918 70 893

33


Gratis Førsteråd og rådgivingspakke

Jonny Fjukstad fra Tine og Inger Birkeland Slågedal fra Forsøksringen Agder

tilbyr Gratis Førsteråd til alle melkeprodusenter som er interessert i ei

økonomisk og agronomisk vurdering av omlegging til økologisk drift. Besøket

er gratis og uforpliktende. I år kan vi besøke 10 melkebruk – så hiv dere på

telefonen!

Også gårdsbruk med andre produksjoner enn melk kan bestille Gratis Førsteråd. I tillegg tilbyr vi 20 timer

rådgiving over to år for de som allerede driver økologisk.

– Ta kontakt med Inger Birkeland Slågedal

www.lr.no

er vår web-side. Velg Forsøksringen Agder under

fanen ringoversikt.

For full tilgang, logg inn med:

brukernavn: 1234

passord: 1234

ØNSKER Å SELGE MELKEKVOTE. HAR CA 30.000 L SOM KAN SELGES PRIVAT TIL CA 6 KR/L.

TA KONTAKT MED ANNE HILDE STOKKE, TLF, 916 85 995.

HAR DU NOE Å SELGE?

Hvis du som bonde har noe utstyr som du ønsker å selge, eventuelt ønsker å få kjøpt, kan

du sende en mail til agder@lr.no, så kan vi ta med en liten notis i enten medlemsblad eller

vekstnytt.

Dette koster ingenting for deg som bonde. For firmaer er det egne priser for annonsering.

Dersom du har e-postadresse og mobiltelefon og i dag ikke får e-post eller sms fra oss, vil det si at

vi ikke har fått registrert adressen/telefonnummeret ditt. Send oss en (ny) hilsen til agder@lr.no og

oppgi samtidig mobiltelefonnummeret. Så får vi oppdatert lista og du vil få rask melding om kurs,

møter, markdager, fagstoff mm. på e-post og av og til et varsel på sms.

34


Faste tilbud i Fag

Vi kan bl.annet tilby våre medlemmer:

* Jordprøvetaking

* Gjødslingsplanlegging

* Oppmåling av arealer

* Grøfteplan

* Økonomirådgiving

* Kulturlandskapsplan

* Miljøplan trinn I og trinn II

* Funksjonstest av åkersprøyte

* Limfellestasjoner for gulrot og morelldyrkere

Kontakt oss

For kontakt med ansatte kan du ringe 38183900 og bli satt over, eller du kan ringe direkte til

den du ønsker på mobiltelefon.

Wenche R. Høgetveit Daglig leder/frukt 95020326

Jan Karstein Henriksen Bær, friland 90590032

Tønnes Hamar Grovfôr 99577638

Torleiv Roland Økonomisk rådgiving/funksjonstesting/grovfôr 90624873

Jon Marvik Korn/grovfôr 90760165

Sigbjørn Leidal Potet/grovfôr 90573641

Ana Solberg Bær, under tak 91606381

Inger Slågedal Økologisk rådgiving 91870893

Nina Ryen Kontoransv./grønnsaker 99695180

Aina Øverland Assistent 90763621

35


B-Post

Retur/kontoradresse:

Forsøksringen Agder

4646 Finsland

Trykkested: Finsland

Ansvarlig redaktør: Nina Ryen

Kontortelefon: 38 18 39 00, Bankgiro: 9365.11.75524

E-post: agder@lr.no , Internett hjemmeside: http://agder.lfr.no

Møtekalender

Mars

12/3 Årsmøte på Brandsvoll i Finsland

16+17/3 EB-kurs Autorisasjon plantevern teoridel nye brukere.Lyngdal

Dyrkingsgruppe økohøns

Dyrkingsgruppe økomelk II hos Tarald Myrum, Valle

19/3 Fagmøte i bær vestregionen, Sirdal

23/3 Fagmøte i bær østregionen, Kr.sand

24/3 Maskindemonstrasjon husdyrgjødsel og jordarbeiding Lista

Møte om omsetning og lager-pakke-sorteringssystemer, moreller

Fagmøter potet (et møte i V-A og et i A-A ?)

Dyrkingsgruppe ØkoGrønt I, Grimstad

EB-kurs ØkoGrønt I, Grimstad

April

Markdag tidligpotet med demo av steinstrenglegger og setter med drillformer ?

Besøk Dalane, husdyrgjødseldemonstrasjon

Kulturlandskapdag i Songdalen

36

More magazines by this user
Similar magazines