Eltorque Teknisk manual 2010 - Brødrene Dahl

dahl.no

Eltorque Teknisk manual 2010 - Brødrene Dahl

Teknisk

Manual

Eltorque TM

Brødrene Dahl’s

Industrikatalog - Alt du

trenger for å bygge og

reparere skipet ditt!

Juli 2010

www.dahl.no 1


Innholdsfortegnelse

1. Generell informasjon ......................................................................................... 3

1.1 Introduksjon .............................................................................................. 3

1.2 Terminologi ............................................................................................... 4

1.3 Eltorque kommunikasjons grensesnitt .................................................... 5

1.4 Tilkoplingsterminaler ............................................................................... 6

1.5 Kabelnipler ............................................................................................... 8

1.6 Tilkopling av strømforsyning .................................................................... 8

2. Digital styring ................................................................................................... 9

2.1 Funksjonalitet ........................................................................................... 9

2.2 Installasjon ................................................................................................ 9

3. Analog styring .................................................................................................. 11

3.1 Funksjonalitet ........................................................................................... 11

3.2 Installasjon ................................................................................................ 11

4. Modbus feltbuss ................................................................................................ 13

4.1 Funksjonalitet ........................................................................................... 13

4.2 Installasjon ................................................................................................. 14

5. CANopen feltbuss .............................................................................................. 16

5.1 Funksjonalitet ............................................................................................ 16

5.2 Installasjon ................................................................................................ 17

6. Konfigurering via Eltorque Manager .............................................................. 19

7. Dimensjoner ...................................................................................................... 20

7.1 Vekt og ytre dimensjoner, QT 250 ......................................................... 20

7.2 Vekt og ytre dimensjoner, QT 800 ......................................................... 20

Montering og testing ............................................................................................ 21

8. Feilsøking ........................................................................................................... 22

8.1 Generelt .................................................................................................... 22

8.2 Digital ........................................................................................................ 22

8.3 Analog ....................................................................................................... 23

8.4 Modbus og CANopen ............................................................................... 23

2 Teknisk Manual Eltorque TM


1. GENERELL INFORMASJON

1.1 Introduksjon

Eltorque er en serie med kvart-tørn elektriske ventil aktuatorer som er tilpasset bruk i en rekke

ulike industrielle miljø.

Eltorque aktuatorer kjennetegnes ved:

• Kompakt konstruksjon og høyt moment i forhold til størrelse/vekt

• Fleksible grensesnitt for enkel integrasjon med en rekke forskjellige styringssystemer

• Lavt effekt forbruk

• Elektronisk konfigurering av hastighet, dreiemoment og andre parametere

• Enkel og kostnadseffektiv installasjon

• Vedlikeholdsfri

Det er to aktuator modeller tilgjengelig:

• QT250: maksimalt moment på 250 Nm, lukketid 15-60 sekunder.

• QT800: maksimalt moment på 800 Nm, lukketid 45-180 sekunder.

Disse er tilgjengelige i tre ulike versjoner:

• 1.0: Til bruk i normale industrielle miljø, operativ temperatur -25°C - +55°C.

• 2.0: Til bruk i varme industrielle miljø, operativ temperatur -25°C - +70°C.

• 2.1 EX: Til bruk i eksplosjonsfarlig område.

Denne brukerhåndboken dekker kommunikasjons grensesnitt som er tilgjengelig for QT250 og

QT800 aktuatorene. Selve aktuatorene, deriblant grensesnitt mot ventil, reservedeler mm. er

beskrevet i egne brukerhåndbøker.

3


1.2 Terminologi

Term

Ventil aktuator

Kommunikasjons

grensesnitt

Konfigurasjon

Beskrivelse

Elektromekanisk innretning som brukes til å styre ventiler i ulike prosess systemer.

Elektronisk enhet som styrer ventil aktuatoren i henhold til de signalene den

mottar fra styringssystemet, f.eks. PLS eller en annen type styringsenhet.

Oppsett av parametere som påvirker aktuatorens oppførsel og ytelse.

Eksplosjonsfarlig

mråde

Et område der en permanent eller periodisk tilstedeværelse av eksplosive

substanser skaper eksplosjonsfare.

PLS

Programmerbar Logisk Styring som brukes i forbindelse med automatisering av

industrielle prosesser, eksempelvis styring av maskineri langs en produksjonslinje.

Digital styring

Enkel styring som benytter relé, av/på brytere og indikator lamper.

Aktuatoren er bare i stand til å posisjonere ventilen i Åpen eller Lukket tilstand.

Analog styring

Trinnløs styring som benytter analoge strøm- eller spenningssignaler, f.eks. 4-20

mA, 0-10 V etc. Tillater posisjonering av ventil aktuatoren mellom Åpen og

Lukket tilstand.

Feltbuss styring

En feltbuss er et industrielt datanettverk som tillater distribuert styring i sanntid

av ulike innretninger tilknyttet nettverket, deriblant ventil aktuatorer.

Ved å styre Eltorque ventil aktuatorer over feltbuss, får man utvidet funksjonaliteten

til også å omfatte nøyaktig posisjonering, kommandoer, tilbakemelding

og konfigurering.

Modbus

CANopen

Eltorque Modbus benytter RS-485 seriell kommunikasjon som utnytter Modbus

protokollen.

Modbus er en feltbuss som tillater kommunikasjon med maksimalt 31 aktuatorer

koplet til det samme “master-slave“ nettverket.

“Master-slave“ betyr at Modbus styringsenheten er “master“ som aktivt sender

kommandoer og forespørsler til “slave“ aktuatorene.

Eltorque CANopen grensesnittet benytter kommunikasjonsstandarden

CAN(Controller Area Network). CANopen er en feltbuss som tillater

kommunikasjon mellom maksimalt 127 aktuatorer koplet til det samme

nettverket. Dette er ikke et “master-slave“ nettverk(se Modbus), alle nodene i

nettverket kan aktivt sende beskjeder inn på nettverket.

Kommunikasjonen er prioritetsbasert, dvs. viktig informasjon sendes før mindre

viktig informasjon.

Sammenliknet med Modbus har CANopen følgende fordeler:

• Mer pålitelig kommunikasjon, m.a.o. er det mer sannsynlig at informasjon som

blir sendt ankommer feilfri hos mottakeren.

• Flere noder kan koples til samme nettverk, maksimalt 127.

• Tilleggstjenester tilknyttet styring og konfigurering er tilgjengelig.

Brødrene Dahl AS

4

Teknisk Manual Eltorque TM


1.3 Eltorque kommunikasjons grensesnitt

Det er fire forskjellige grensesnitt tilgjengelig til

Eltorque:

1. Digitalt: Åpne - Lukke

2. Analogt: 4-20mA/ 0-10V, posisjonering

3. Modbus: Feltbuss, maksimalt 31 aktuatorer

per nettverk

4. CANopen: feltbuss, maksimalt 127 aktuatorer

per nettverk.

Grensesnittet og tilkoplingsterminalene er lokalisert

på innsiden av styringsenheten. Under installasjon

og konfigurering må styringsenheten separeres fra

aktuatoren. Dette gjøres ved å løsne de seks M4x3

mm Umbrako skruene plassert på styringsenheten.

NB: Pass på at det ikke befinner seg ledninger i klem

mellom kontaktflatene når styringsenheten remonteres

på aktuatoren, og at skruene kryss-strammes.

Det anbefales å benytte smøremiddel på pakningen

for å sikre at aktuatoren forblir vanntett.

Illustrasjon 1-1:

Aktuator og styringsenhet separert.

Control Interface

Kommunikasjons grensesnitt

Control Styresignal signal og and

Configuration konfigureringstilkobling Connectors

110-240V

AC/DC

L

N

G

Interface

Grensesnitt

DC Power

DC supply Stømforsyning

Motor

Control styring

FI

Valve Ventil position posisjonssensor sensor

M

Motor

Motor

Illustrasjon 1-2:

Blokkskjema for kommunikasjons grensesnitt.

Grensesnittet til Eltorque består av tre

hovedmoduler:

1. Strømforsyning.

2. Styringsenhet til motor.

3. Grensesnitt.

5


1.4 Tilkoplingsterminaler

NB: Elektrisk installasjon skal bare utføres av personell med riktig kompetanse og tilstrekkelig

erfaring. Sørg for at all slikt arbeid blir utført i henhold til gjeldende lover og regelverk. Det stilles

spesielle krav til installasjon i eksplosjonsfarlige områder.

Tilkoplingsterminalene er lokalisert på innsiden av styringsenheten.

Konfigurasjon

Styresignaler

Strømforsyning

Illustrasjon 1-3: Plasseringen til tilkoplingsterminalene.

Strømforsynings- og konfigurasjonsterminalen er felles for alle grensesnitt, mens DIP-switch

og styringsterminalen vil variere med versjonen til grensesnittet.

Alle terminalene kan koples til med kabler med 0.5 – 2.5 mm 2 tverrsnitt.

6

Teknisk Manual Eltorque TM


Tilkoplingsterminalene til versjon 1.0 og 2.0

Illustrasjon 1-4: Skruebasert terminal.

0,6 x 3,5 mm skrujern anbefales.

Monteringsinstruksjon:

1: Se til at terminalen er åpen.

2: Sett inn lederen.

3: Stram skruen godt.

4: Dra i ledningen for å bekrefte at lederen

sitter godt fast.

Illustrasjon 1-5: Fjærbelastet terminal.

0,4 x 2,5 mm skrujern anbefales.

Monteringsinstruksjon:

1: Før skrujernet inn i den åpne terminalen.

2: Sett inn lederen.

3: Fjern skrujernet.

4: Dra i ledningen for å bekrefte at lederen

sitter godt fast.

Tilkoplingsterminalene til versjon 2.1 EX

Illustrasjon 1-6: EX E skruebasert terminal.

0,6 x 3,5 mm skrujern anbefales.

Illustrasjon 1-7: EX E fjærbelastet terminal.

0,6 x 3,5 mm skrujern anbefales.

Monteringsinstruksjon:

1: Se til at terminalen er åpen.

2: Før inn lederen, avisolasjonslengde 10 mm.

3: Stram skruen godt, moment 0.4-0,5 Nm.

4: Dra i ledningen for å sjekke at lederen

sitter godt fast.

Monteringsinstruksjon:

1: Bruk skrujernet til å presse ned armen.

2: Før inn lederen, avisolasjonslengde 5-6 mm.

3: Slipp opp armen.

4: Dra i ledningen for å sjekke at lederen sitter

godt fast.

7


1.5 Kabelniper

Illustrasjon 1-8: Kabelnipler.

• Kabelnipler må velges i samsvar med kabelens

diameter.

• For å bevare Eltorque aktuatorens IP68 inn

kapsling, er det viktig å benytte IP68 godkjente

kabelnipler.

• Ved installasjon av versjon 2.1 EX i

eksplosjonsfarlig område, skal det kun

benyttes EX E sertifiserte kabelnipler

• Det er anbefalt å benytte EMC godkjente kabelnipler

og skjermede kabler i områder som er

spesielt utsatt for elektromagnetisk støy.

• Eksempler på slike områder er i nærheten av

generatorer, elektriske motorer etc.

Eltorque grensesnittene har fem gjengede hull for kabelnipler, og det er to ulike versjoner av hull

konfigurasjoner tilgjengelig:

• 2xM16 + 3xM20. (Bruk M16 til signalkabler)

• 5xM20

NB: Elektrisk installasjon skal bare utføres av personell med riktig kompetanse og tilstrekkelig

erfaring. Sørg for at all slikt arbeid blir utført i henhold til gjeldende lover og regelverk. Det stilles

spesielle krav til installasjon i eksplosjonsfarlig område.

Påtrykt spenning må være i området 110-240V AC eller DC.

Effektforbruket varierer mellom 60 W og 120 W avhengig av om aktuatoren befinner seg i standby

modus eller kjører. Ved oppstart vil start strømmen være maksimalt 1A/230V og 2A/110V.

Hver aktuator har to strømforsyningsterminaler som gjør det mulig å seriekople strømforsyningen

til en rekke aktuatorer.

Når man designer kretsen, er det viktig å ta følgende aspekter i betraktning:

• Sikringene må tåle en strøm som tilsvarer det totale effektforbruket til alle aktuatorene på den

samme kursen. Sikringer med C-karakteristikk er anbefalt for å unngå at de løser ut under

oppstart.

• Kablene må ha tilstrekkelig stor diameter til å tåle maksimalt strømforbruk.

• Ved et eventuelt strømbrudd, lar det seg ikke gjøre å styre aktuatoren eller ventilen, UPS må

vurderes på kritiske ventiler.

Fuse Sikringsskap cabinet

Sikringer Fuses

C-karakteristikk C-Characteristic Aktuator Actuator 1 Aktuator Actuator 2 Actuator Aktuator 3 Aktuator Actuator n

L N G L N G L N G L N G L N G L N G L N G L N G

Illustrasjon 1-9: Aktuatorer med seriekoplet strømforsyning

8

Teknisk Manual Eltorque TM


ces

Technical Manual - Eltorque Control interfaces

2. Digital styring

2. DIGITAL

2.1 Funksjonalitet

2.1 Functionality

n & Close Det operation The digitale QT Digital of grensesnittet valves, Interface i.e. tillater you allows can enkel simple åpne Open og lukke & Close funksjonalitet, operation m.a.o. of valves, kan operatøren i.e. you can

e valve. The kommandere

command actuator the provides aktuatoren

actuator feedback til

to

å

Close

åpne when eller

or Open

lukke

the

ventilen.

valve.

Aktuatoren

The actuator

sender

provides

tilbake

feedback

signal nå

when

ventilen er lukket, åpen og aktiverer Alarm funksjonen dersom det har oppstått en feil.

gering the Alarm the valve function. is Closed, Open or a failure is triggering the Alarm function.

Ventil nr: X

Stenge

Åpne

Stengt

Åpen

PLS

Alarm

ng buttons and lamps, or Illustration control via 2.1-1: PLC. Digital Control using buttons and lamps, or control via PLC.

Illustrasjon 2-1: Digital styring kan gjøres med knapper og lamper eller via PLS.

rs with digital interface can be controlled

Slik As det shown går frem on the av illustration illustrasjonen above, over, kan actuators aktuatorer with med digital digitalt interface grensesnitt can be styres controlled fra

ons/ switches konvensjonelle directly and indicator from a panel conventional lamps. med knapper/brytere panel with buttons/ og indikator switches lamper. and indicator lamps.

C with Digital Alternativt Alternatively, inputs and kan den it outputs. can styres be This controlled via PLS allows med from digitale a PLC inngangs- with Digital og utgangssignal. inputs and outputs. Dette gir This utvidet allows

c control, visual funksjonalitet extended user interface functionality innen automatisk display in terms styring, etc. of automatic visuelle brukergrensesnitt control, visual user etc. interface on display etc.

2.2 Installation

2.2 Installasjon

e information Note: about See connection section 1.4, terminals, 1.5 and cable 1.6 for more information about connection terminals, cable

NB: glands Se avsnitt and power 1.4, 1.5 supply og 1.6 for connections. mer informasjon om tilkoplingsterminaler, kabelnipler og

strømforsyning. Det digitale grensesnittet har to innganger og tre utganger som vist under:

outputs as The shown QT below: Digital interface has 2 inputs and 3 outputs as shown below:

“Ny” grensesnitt, 8 terminaler

Digitalt kommunikasjonsgrensesnitt

Inngående

Utgående

Felles Common

Stenge Close

Åpne Open

Common Felles Common

Close

Stengt Closed

Open

Åpen Open

Closed+

Alarm

GND

Closed

Open+

Open

Alarm+

Alarm

GND

Common

Close

Open

Common

Closed

Open

Alarm

GND

of “new and old” type of Illustration digital interface. 2.2-1: Terminal overview of “new and old” type of digital interface.

terminals are Note: merged On the into 8-pole one Common version, the output + terminals are merged into one Common

identical for terminal. both versions; The functionality the relays of are the outputs is identical for both versions; the relays are

ly voltage to På the 8-pol output versjonen terminals utgangenes are 150 V + terminal AC slått sammen til en felles(Common) terminal.

voltage-free and normally open. Max supply voltage to the output terminals are 150 V AC

Funksjonaliteten til utgangene er identisk for begge versjonene; releene er spennings-fri og normalt

åpne. or DC. Maksimalt påtrykt spenning på utgangene er 150V AC og DC.

l 1+2 or 1+3, Input and signals the signal are can given be by constant bridging or terminal 1+2 or 1+3, and the signal can be constant or

Inngangssignalene pulses of minimum gis 100 ved å ms kople length. terminal sammen terminal 1+2 eller 1+3.

re active simultaneously; Signalet In case kan both være the the konstant Close actuator and eller will Open pulser signals på minimum are active 100ms simultaneously; lengde. the actuator will

respond to the Open signal.

File: Technical Manual_Eltorque Interfaces.doc

Page 9 of 20

Author: Tor Erik Næbb – Revision date: 2008.05.13

Page 9 of 20 9


File: Technical Manual_Eltorque Interfaces.doc

Dersom både Åpen og Lukket signalet sendes samtidig til aktuatoren, vil aktuatoren reagere på

Technical Åpen signalet. Manual - Eltorque Control interfaces

NB: Felles (Common) terminalen(#1) er aktiv og har en egen strømforsyning på 15V/50mA.

Note: Ikke forsøk The Common å kople en input ekstern terminal strømkilde (#1) til is denne active terminalen, and has an da internal dette kan power føre til supply at of 15 V/

50 grensesnittet mA. Do not skades. attempt to connect an external supply to this terminal as it can damage the

control

Tabell 2-1:

interface.

Krav og anbefaling til kabel

Cable Kabel requirements parametere and Krav/Anbefalt recommendations

Cable Antall parameter

ledere 7 Required/ Recommended

Number of conductors 7

Tverrsnitt 0,5-1,5 mm

Cross section 0,5-1,5 2

mm 2

Shield

Ikke Not påkrevd, mandatory, men er anbefalt but is recommended dersom aktuatoren in case skal plasseres the actuator i

Skjerming

is

områder placed som in er conjunction utsatt for forstyrrelser with equipment i form av emitting elektromagnetisk high levels støy. of

Motstand per

disturbances.

Maksimalt 100 mΩ/m

Length lengdeenhet related resistance Max 100 mΩ/m

Cable length

Max. 1000 Kabellengde

Maksimalt 1000 m

Table 2-1: Cable requirements and recommendations.

Brødrene Dahl AS

The outputs provide feedback of the actuator’s status, i.e. Closed, Open and/ or Alarm.

Utgangene sender tilbake statussignal fra aktuatoren, f.eks. Lukket, Åpen og/eller Alarm.

An

Alarmen

alarm

blir

is triggered

aktivert ved

by the

følgende

following

feil:

failure scenarios:

•• Manual Manuell emergency nødbetjening operation.

•• Valve Posisjonering position av out ventilen of defined utenfor operation definert area. arbeidsområde.

•• Valve Blokkering blocked. av ventilen.High

Høy

temperature.

temperatur.

Det digitale grensesnittet kan bli brukt i ulike styringssystemer som vist under:

The digital interface can be used in various control circuits as shown below:

Digitalt kommunikasjonsgrensesnitt

inngående

utgående

Digitalt kommunikasjonsgrensesnitt

inngående

utgående

Felles

Stenge

Åpne

Felles

Stengt

Åpen

Alarm

GND

Felles

Stenge

Åpne

Felles

Stengt

Åpen

Alarm

GND

Digital ut

PLS

Digital inn

Illustration 2.2-2: Digital interface control circuit examples.

Illustrasjon 2-3: Eksempler på styringssystem hvor det digitale grensesnittet kan benyttes.

Stengt

Åpen

Maks 150V

AC/DC

strømforsyning

Stengt

Åpen

Alarm

10

Teknisk Manual Eltorque TM


Technical Manual - Eltorque Control interfaces

3. ANALOG STYRING

3. ANALOGUE

3.1 Funksjonalitet

3.1 Functionality

Analogt grensesnitt tillater styring av reguleringsventiler der posisjonering av ventilen er

nødvendig. Aktuatoren sørger for kontinuerlig tilbakemelding av ventilens posisjon, som brukes

til The å sammenlikne QT Analogue ønsket interface og faktisk allows posisjon. control of Posisjonerings- regulation valves og tilbakemelding where positioning signal of the er analoge

strømsignal valve is needed. 4-20 mA. The Grensesnittet actuator provides har også continuous en digital feedback Alarm utgang of its actual som blir position, aktivert for ved ulike

feil. comparison between desired and actual position. Both positioning and feedback signals

are analogue 4-20 mA. The control interface also has a digital Alarm output, which is

triggered by various failure scenarios.

Ventilposisjonering

Illustrasjon 3-1: Analog regulering av nivå og strømning.

Illustration 3.1-1: Analogue level and flow control.

3.2 Installasjon

NB: 3.2 Se Installation

avsnitt 1.4, 1.5 og 1.6 for mer informasjon om tilkoplingsterminaler, kabelnipler og

strømforsyning.

Note: See section 1.4, 1.5 and 1.6 for more information about connection terminals, cable

glands and power supply connections.

Signalterminalene er plassert som vist under:

The signal terminals are arranged as shown below:

Analogt kommunikasjonsgrensesnitt

Analog inn +

Analog inn -

Analog ut +

Analog ut -

Alarm +

Alarm -

+ 15 VDC

GND

Illustration 3.2-1: Analogue Control interface terminal overview.

Illustrasjon 3-2: Terminal oversikt til det analoge grensesnittet.

Analoge Recommended styresignal cable er sensitive cross-section ovenfor is 0,5-1,5 elektromagnetisk mm 2 . Analogue støy og control Lyng Motor signals anbefaler can på det

sterkeste sensitive at to det electro benyttes magnetic skjermede noise, kabler and Lyng og kabelnipler Motor strongly i de tilfeller recommends hvor aktuatoren shielded er cables plassert i

nærheten and appropriate av, eller cable koplet glands til et nettverk in case sammen the actuator med is utstyr placed som near genererer to or connected elektromagnetisk in the støy.

same network as equipment emitting high levels of disturbances.

File: Technical Manual_Eltorque Interfaces.doc

Author: Tor Erik Næbb – Revision date: 2008.05.13

Page 11 of 20

11


control circuit.

Technical Manual - Eltorque Control interfaces

The analogue input and output are both passive, and need to be powered from the PLC or

other De analoge type of inngangene controller, og supply utgangene voltage er begge 12-24 passive VDC. og

må forsynes med strøm fra PLS eller annet styresystem.

Note:

Påtrykt

The

spenning

accuracy

12-24V

of an

DC.

Analogt kommunikasjonsgrensesnitt

actuator with analogue

interface is +/- 5%, i.e. if control signal is 12 mA/ 50%,

the NB: valve Nøyaktigheten position will til aktuatorer be in the range med analogt of 45-55%. grensesnitt

er +/- 1%, f.eks. dersom styresignalet er 12mA/ 50% vil

If a higher accuracy is needed, please consider a

ventilen befinne seg i området 49-51%. Dersom det kreves

Fieldbus høyere nøyaktighet, interface with må man accuracy benytte of feltbuss +/- 0,5% styring, instead som

See har en section nøyaktighet 4 and på 5 for +/- more 0,5%. information.

Se kapittel 4 og 5 for mer

informasjon.

The Alarm output is triggered by the following

scenarios: Alarm funksjonen blir aktivert av følgende senario:

• Manuell nødbetjening

Manual emergency operation.

• Posisjonering av ventilen utenfor angitt arbeidsområde

• Valve Blokkering position av ventilen out of defined operation area.

• Valve Høy temperatur. blocked.

• High Strømbrudd temperature. (Bare dersom alarmutgangen er invertert)

• Power 4-20mA failure. styringssignal (Only if mangler alarm output is inverted)

• 4-20 mA control signal is lost.

Ved hjelp av Eltorque Manager kan man konfigurere

By følgende using parametere the Eltorque i det Manager, analoge grensesnittet:

you can configure the

Ut Inn Digital inn

following • Analog kalibrering parameters av in inngang the Analogue utgang, control dette er

interface: nødvendig for å sikre nøyaktig styring.

Aktiv

• Invertere Analogue innganger input and og output utganger.

Analog IO

calibration, this is

NB: Det er anbefalt å invertere Alarmutgangen siden man

necessary to ensure accurate control.

da vil få et alarmsignal dersom aktuatoren blir utsatt for et

Analog

• strømbrudd. Invert inputs and outputs

styring

• Dersom Note: It 4-20mA is recommended styresignalet to er invert tapt, har the aktuatoren Alarm en

konfigurerbar output, as this fail-safe also funksjon: will trigger the alarm in case

Illustration 3.2-3: Example of 4-20 mA Lukk the ventil, actuator Åpen is subjected ventil eller to Idle, a power dvs. ventilens failure. posisjon

Illustrasjon 3-3: Eksempel på

control circuit.

forblir uendret.

4-20 mA styresystem.

• In case 4-20 mA control signal is

Se

lost,

avsnitt

the actuator

6 for mer

has

informasjon

a configurable

om Eltorque

fail safe

Manager.

function:

Close valve, Open valve or Idle, i.e. position remains unchanged.

Analog inn +

Analog inn -

Analog ut +

Analog ut -

Alarm +

Alarm -

+ 15 VDC

GND

See Krav section og anbefaling 6 for more til information kabel about the Eltorque Manager.

Kabel parametere

Krav/Anbefalt

Cable requirements and recommendations

Antall ledere 6

Cable parameter Required/ Recommended

Number Tverrsnitt of conductors 0,5-1,5 6 mm 2

Cross section 0,5-1,5 mm 2

Anbefales sammen med EMC nipler for å unngå støy på

Shield Skjerming

Not mandatory, but is recommended in case the actuator is

strømsignalene

placed in conjunction with equipment emitting high levels of

Motstand per lengdeenhet Maksimalt disturbances. 100 mΩ/m

Length related resistance Max 100 mΩ/m

Cable Kabellengde length

Maksimalt Max. 1000 1000 m m

Table 3-1: Cable requirements and recommendations. Brødrene Dahl AS

Tabell 3-1: Krav og anbefaling til kabel

File: Technical Manual_Eltorque Interfaces.doc

Author: Tor Erik Næbb – Revision date: 2008.05.13

Page 12 of 20

12 Teknisk Manual Eltorque TM


Technical Manual - Eltorque Control interfaces

4. MODBUS

4. MODBUS FELTBUSS

4.1 Functionality

The 4.1 Funksjonalitet

Eltorque Modbus interface is using RS-485 serial communication.

Eltorque Modbus grensesnitt bruker RS-485 seriell kommunikasjon.

Modbus allows communication between maximum 31 actuators connected to the same

Modbus tillater kommunikasjon mellom maksimalt 31 aktuatorer koplet til samme “masterslave”

nettverk. network. “Master-slave” “Master-slave” betyr at Modbus means styreenheten that the Modbus er “master” controller som aktivt is the sender “master”

“master-slave”

which kommandoer actively og sends forespørsler commands til “slave” and aktuatorene. requests to the “slave” actuators.

Modbus områdenettverk, Baudrate 19,2 eller 38,4kBps

PC-eller PLS-basert

Modbus-styreenhet

Terminering

motstand

Maksimum 31 enheter på en sløyfe

Illustration 4.1-1: Example of Modbus schematics, controller placed in the center of the network.

Illustrasjon 4-1: Eksempel på skjematisk Modbus, styreenheten er plassert midt i nettverket.

Each actuator in a Modbus network must be assigned a unique Node ID in the range 1-31.

Enhver aktuator i Modbus nettverket må programmeres med en unik node ID innenfor

området 1-31.

Commands to actuator Feedback from actuator Configuration

Open Position 0-100% Torque

Close Kommandoer til

Tilbakemeldinger Status: Open, fra Closed, Konfigurasjon Speed

aktuatorer

aktuatorer

Go to position 0-100%. Error messages

Åpen Posisjon 0-100% Dreiemoment

Table 4-1: The Modbus interface offers functionality in terms of commands, feedback and

configuration.

Lukket Tilstand: Åpen, Lukket Hastighet

For more technical information about the Eltorque Modbus communication, refer to the

Eltorque Gå til posisjon modbus 0-100%. communication Feilmelding definitions”.

Send request by e-mail to motor@lyng.no if you need this document. Brødrene Dahl AS

4.2 Installation

Tabell 4-1: Modbus grensesnittet tilbyr funksjonalitet som kommandoer, tilbakemeldinger og konfigurasjon.

Note: For ytterligere See section teknisk 1.4, informasjon 1.5 and 1.6 om for Eltorque more information Modbus kommunikasjon about connection henvises terminals, det til cable

glands “Eltorque and Modbus power communication supply connections. definitions”. Dersom Du trenger dette dokumentet, send

forespørsel via e-post til post@dahl.no.

The signal terminals are arranged as shown in Illustration 4.2-1.

File: Technical Manual_Eltorque Interfaces.doc

Author: Tor Erik Næbb – Revision date: 2008.05.13

Page 13 of 20

13


4.2 Installasjon

NB: Se avsnitt 1.4, 1.5 og 1.6 for mer informasjon om tilkoplingsterminaler, kabelnipler og

strømforsyning.

Det finnes Modbus grensesnitt med og uten DIP switcher for å sette Node ID, Baudrate etc.,

se Illustrasjon 4-2 for mer detaljer.

Technical Manual - Eltorque Control interfaces

Technical Manual - Eltorque Control interfaces

Modbus kommunikasjonsgrensesnitt

Modbus kommunikasjonsgrensesnitt

Innkommende

A(TxD+/RxD+) A(TxD+/RxD+)

A (TxD+/RxD+)

B(TxD/RxD) B(TxD/RxD)

B (TxD-/RxD-)

GND

GND

A(TxD+/RxD+) A(TxD+/RxD+)

A (TxD+/RxD+)

B(TxD/RxD) B(TxD/RxD)

B (TxD-/RxD-)

GND

GND

A(TxD+/RxD+) A(TxD+/RxD+)

A (TxD+/RxD+)

B(TxD/RxD) B(TxD/RxD)

B (TxD-/RxD-)

GND

GND

Bridgefor Lask Bridgefor

terminalresistor Endemotstand terminalresistor

120 Ω

A(TxD+/RxD+) A(TxD+/RxD+)

A (TxD+/RxD+)

B(TxD/RxD) B(TxD/RxD)

B (TxD-/RxD-)

GND

GND

Illustration 4.2-1: Left: Terminals on interface with DIP-switch. Right: Terminals on interface without

Illustrasjon 4-2: Venstre: Terminalene på grensesnittet med DIP-bryter.

DIP-switch.

Høyre: Terminalene på grensesnittet uten DIP-bryter.

Endemotstand aktiveres ved lasking

Illustration 4.2-1: Left: Terminals on interface with DIP-switch. Right: Terminals on interface without

On Modbus interfaces with DIP-switch, terminal resistor, baudrate and Node ID can be

DIP-switch.

configured as shown below:

På Modbus grensesnittet med DIP-switch kan man konfigurere terminalmotstanden, baudrate og

node On Modbus ID som vist interfaces under: with DIP-switch, configuration terminal resistor, Modbus baudrate and Node ID can be

configured as

1shown 2below:

3 4 5 6 7 8 9 10

On Off On Off On Off On Off On Off On Off On Off On Off On Off

DIP DIP-bryter switch configuration konfigurering Modbus Modbus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

On På Off Av On På Av Off On På Off Av On På Off Av On På Off Av On På Off Av On På Off Av On På Off Av On På Off Av

Terminal Termineringsmotstand Terminal resistor resistor active aktiv active

Terminal Terminal resistor resistor not active not active

Termineringsmotstand ikke aktiv

Off

Off Av

Baudrate

19,2 Kbit/s

Baudrate

19,2 Kbit/s

Baudrate

38,4 Kbit/s

Baudrate

38,4 Kbit/s

On

Utgående

På On

Time delay Time 20 delay ms 20 ms

Time delay Time 0 delay ms 0 ms

Tidsforsinkelse 20 M.sek

Tidsforsinkelse 0

Spare - Spare not in use - not in use

Reserve - ikke i bruk

Node ID= Node 1 1 ID= 1

Node ID= Node 0 0 ID= 0

Node ID= Node 2 2 ID= 2

Innkommende

Node ID= Node 0 0 ID= 0

Node ID=

ID= Node 4

4 ID= 4

Node ID= Node 0 0 ID= 0

Node ID= ID= Node 8 8 ID= 8

Node ID=

ID= Node 0

0 ID= 0

Node ID= Node 16 16 ID= 16

Node ID= Node 0 0 ID= 0

Illustration 4.2-2: Modbus DIP switch configuration.

Utgående

On Modbus interfaces without DIP-switch, baudrate and Node ID are configured using the

Illustration 4.2-2: Modbus DIP switch configuration.

Eltorque Manager, Illustration see 4.2-2: section Modbus 6 DIP-bryter for more konfigurasjon. information. Terminal resistor is set by bridging

terminal

On Modbus

4 and

interfaces

5.

without DIP-switch, baudrate and Node ID are configured using the

Eltorque Modbus Manager, grensesnitt see uten section DIP-switch 6 for more er baudrate information. og node Terminal ID konfigurert resistor via is Eltorque set by bridging Manager,

Cable se terminal avsnitt requirements

46 for and mer 5. informasjon. and recommendations

Terminalmotstanden blir satt ved å kople sammen terminal 4 og 5.

Cable parameter Required/ Recommended

Number Cable requirements of conductors and recommendations

1 + 2

Cable parameter Twisted Required/ pair Recommended

for TxD and RxD signals

Cross Number section of conductors 0,5-1,5 1 + 2 mm 2

The Twisted transmission pair for TxD range and increases RxD signals with larger cable crosssection

Cross section 0,5-1,5

and

mm 2 lower capacitance.

Shield

Yes The transmission range increases with larger cable crosssection

and use lower of EMC capacitance. cable glands

Requires

Nominal Shield impedance Max Yes 100

Capacitance

14 Teknisk Manual Eltorque TM Max Requires 42 pF/ use m of EMC cable glands

Nominal impedance Transmission Max 100 range increases with lower capacitance

Length Capacitance related resistance Max Max 70m/m. 42 pF/ m


Krav og anbefalinger til kabel

Kabel parametere

Antall ledere

Tverrsnitt

Skjerming

Krav/Anbefalt

1 + 2

Tvistet par for TxD og RxD signaler

0,5-1,5 mm 2

Overføringsrekkevidden øker med økende tverrsnitt og minkende

kapasitans

Ja, påkrevd med EMC godkjente kabelnipler.

Nominell impedans

Kapasitans

Motstand per

lengdeenhet

Kabellengde

Terminalmotstand

Maksimalt 100 Ω

Technical Manual - Eltorque Control interfaces

Tabell 4-2: Krav og anbefalinger til kabel.

Maksimalt 42 pF/ m

Overføringsavstanden øker med minkende kapasitans

Maksimalt 70mΩ/m.

500 m

Ja, i begge endene

Brødrene Dahl AS

Node-ID 1

Node-ID n

Modbus

styreenhet

Modbus kommunikasjonsgrensesnitt

Innkommende

Utgående

Modbus kommunikasjonsgrensesnitt

Innkommende

Utgående

Modbus-terminaler

Termineringsmotastand

Skjermet kabel

Skjermet kabel

Illustration 4.2-3: Example of Modbus network connections, controller placed in the end with terminal

Illustrasjon 4-4: Eksempel på oppkopling av Modbus- resistor. nettverk, styreenheten er plassert i enden med

terminalmotstand.

5. CANOPEN

Tvistet parkabel

Terminalmotstand

DIP-bryter 1 PÅ eller

broterminering 4 & 5

5.1 Functionality

CANopen is a fieldbus which allows communication between maximum 127 actuators

connected to the same network. It is not a “master-slave” network (ref. Modbus), hence all

nodes in the network can actively send messages at their own initiative.

Communication is prioritized, meaning that urgent messages are transmitted and received

before information with lower priority.

Compared to Modbus, CANopen has quite a few advantages:

• More reliable communication, i.e. it is more likely that the information transmitted is

correctly received by the recipient.

• More nodes pr network.

• More control and configuration features available.

• Higher performance.

15


Illustration 4.2-3: Example of Modbus network connections, controller placed in the end with terminal

resistor.

5. CANOpen feltbuss

5. CANOPEN

5.1 Funksjonalitet

5.1 Functionality

CANopen er is en a fieldbus feltbuss som which tillater allows kommunikasjon communication mellom between maksimalt maximum 127 aktuatorer 127 actuators koplet til

connected samme nettverk. to the Dette same er network. ikke “master-slave” It is not a “master-slave” nettverk (se Modbus); network alle (ref. nodene Modbus), i nettveket hence kan all

nodes aktivt sende in the beskjeder network på can eget actively initiativ. send messages at their own initiative.

Communication Kommunikasjonen is er prioritized, prioritert, meaning dvs. viktige that data urgent gis høy messages prioritet og are sendes transmitted før data and med received lavere

prioritet.

before information with lower priority.

Compared Sammenliknet to Modbus, med Modbus CANopen har CANopen has quite følgende a few fordeler: advantages:

• More Mer pålitelig reliable kommunikasjon, communication, det i.e. er it blant is more annet likely sikrere that at the informasjon information som transmitted blir sendt kommer is

correctly fram uten received feil. by the recipient.

• More Flere noder nodes kan pr network. koples til samme nettverk, maksimalt 127.


More

Tilleggstjenester

control and

tilknyttet

configuration

styring

features

og konfigurering

available.

er tilgjengelig.

• Høyere ytelse.

Higher performance.

CANopen områdenettverk, 50 eller 125kBps, maks 500 eller 250m kabel lengde

PC-eller PLS-basert

CAN styreenhet

Termineringsmotstand

Maksimum 127 enheter på en sløyfe

Illustration 5.1-1: Example of CANopen schematics, controller placed in the center of the network.

Illustrasjon 5-1: Eksempel på skjematisk CANopen-nettverk, styreenheten er plassert midt i nettverket

For more technical information about the Eltorque CANopen communication, refer to the

Eltorque For ytterligere CANopen teknisk communication informasjon om definitions. Eltorque Modbus kommunikasjon henvises det til

Send “Eltorque request CANopen by e-mail communication to motor@lyng.no definitions”. if you need this document.

Dersom du trenger dette dokumentet, send forespørsel via e-post til post@dahl.no

File: Technical Manual_Eltorque Interfaces.doc

Author: Tor Erik Næbb – Revision date: 2008.05.13

Page 15 of 20

16

Teknisk Manual Eltorque TM


5.2 Installasjon

NB: Se avsnitt 1.4, 1.5 og 1.6 for mer informasjon om tilkoplingsterminaler, kabelnipler

og strømforsyning.

Signalterminalene er plassert som vist under i Illustrasjon 5-2:

CANopen kommunikasjonsgrensesnitt

Inngående

Utgående

CANopen kommunikasjonsgrensesnitt

Inngående

Lask Lask for

for

Endemotstand 120 Ω

Utgående

Illustrasjon 5-2: Venstre: Terminalene på grensesnittet med DIP-bryter.

Høyre: Terminalene på grensesnittet uten DIP-bryter.

Endemotstand aktiveres ved lasking

For CANopen grensesnitt uten DIP-switch er baudrate og node ID konfigurert via Eltorque

Manager, se avsnitt 6 for mer informasjon. Terminalmotstanden blir satt ved å kople sammen

terminal 4 og 5.

Baudrate 50 eller 125 Kbit/s kan bare bli satt i Eltorque Manager, uavhengig av om DIP-switch er

til stede.

NB: Det er anbefalt med en Baudrate på 50 Kbits/s. Dette fordi at CANopen nettverket blir

mindre sensitivt ovenfor signalforstyrrelser og problemer tilknyttet kabelens lengde og type

Responsen tiden til nettverket er normalt den samme for begge baudratene.

17


Korrekt kabling er meget viktig for å sikre stabil kommunikasjon i et CANopen nettverk,

se Tabell 5-1 for mer informasjon.

Tabell 5-1: Krav og anbefalinger til kabel.

Technical Kabel parametere Manual - Eltorque Krav/Anbefalt Control interfaces

1 + 2

Detailed

Antall ledere

specification of cables Tvistet-par suitable til CAN_H for CAN og CAN_L communication signaler can be found in the ISO

11898-2 standard. Below 0,5-1,5 is a brief mm2 sum-up of considerations related to choice of cable.

Cable Tverrsnitt parameter Overføringsavstanden Required/ Recommended

øker med økt tverrsnitt

Number of conductors 1 + 2

Skjerming

Ja – Twisted Påkrevd med pair EMC for CAN_H godkjente and Kabelnipler CAN_L signals

Cross section 0,5-1,5 mm 2

Nominell impedans 120 ΩThe transmission range increases with larger cable crosssection.

42 pF/m

Maksimalt

Kapasitans

Shield

Overføringsavstanden Yes - Requires use øker of med EMC minkende cable glands kapasitans

Nominal Motstand impedance

per

120

Maksimalt 70mΩ/m

Capacitance

lengdeenhet

Max 42 pF/m

Spesifikk linjeforsinkelse 5 ms/m

Transmission range increases with lower capacitance.

Length related resistance Max 70m/m

Maksimalt 500 m med baudrate 50 kbit/s

Specific Kabel lengde Line Delay 5 ms/m

Maksimalt 250 m med baudrate 125 kbit/s

Cable length

Max 500 with baudrate 50 kbit/s

Terminalmotstand Ja, i

Max

begge

250

ender

m with baudrate 125 kbit/s

Brødrene Dahl AS

Terminal resistor

Yes, at both ends.

Mer detaljer om kabling relatert til CAN kommunikasjon, finnes i ISO 11898-2 standarden.

Table 5-1: Cable requirements and recommendations.

CANopen

styreenhet

Tvunnet parkabel

Node-ID 1

CANopen kommunikasjonsgrensesnitt

Innkommende

Utgående

Bro for

terminalmotstand

Node-ID n

CANopen kommunikasjonsgrensesnitt

Innkommende

Utgående

Bro for

terminalmotstand

Termineringsmots tand

Skjermet kabel

Skjermet kabel

Terminalmotstand

DIP-bryter 1 PÅ eller

broterminering 4 & 5

Illustration 5.2-3: Example of CANopen network connections, controller placed in the end with

terminal resistor.

Illustrasjon 5- 4: Eksempel på tilkopling til CANopen nettverk, styreenheten med terminalmotstand er plassert i

enden.

18

Teknisk Manual Eltorque TM


Technical Manual - Eltorque Control interfaces

Technical Manual - Eltorque Control interfaces

Technical Manual - Eltorque Control interfaces

6. CONFIGURATION USING ELTORQUE MANAGER

6. Konfigurering CONFIGURATION via USING Eltorque ELTORQUE Manager MANAGER

6.

installed

CONFIGURATION

and a special configuration

USING

cable

ELTORQUE

connected

MANAGER

via USB.

The Eltorque actuators are configured using a standard PC with the Eltorque Manager SW

The Eltorque actuators 1. The are Eltorque configured Manager using is a distributed standard PC by e-mail with the or Eltorque CD-rom. Manager To install SW it

The installed Eltorque and a actuators special Eltorque

on configuration your are aktuatorene configured computer, cable konfigureres using double-click connected a standard via

the

en via vanlig

Manager PC USB. with PC the med

Setup.msi Eltorque programmet

file. Manager Eltorque SW

installed and a special 1. Manager

2. The Follow configuration Eltorque installert.

instructions Manager En cable spesiell

on connected screen is distributed konfigurasjonskabel

to complete via by USB. e-mail koplet

the or installation. CD-rom. via USB To knytter

The install PC

USB it

1. og The aktuator

cable Eltorque sammen.

on your drivers computer, Manager will also double-click be is distributed installed the automatically.

Manager by e-mail Setup.msi or CD-rom. file. To install it

2. 3. on Connect your computer, the configuration double-click cable the to Manager a USB-port Setup.msi your file.

1. Follow Eltorque instructions Manager distribueres screen to enten complete via e-post the eller installation. CD-rom. PC The Dobbel-klikk USB

2. Follow cable på filen drivers instructions Manager.msi will also on for be screen å installed installere to complete automatically.

programmet. the installation. The USB

3. 2. cable Connect Følg drivers instruksjonene the configuration will also på be skjermen installed cable inntil to automatically.

a USB-port installeringen on your er fullført. PC Driverne til

3. 4. Connect Double konfigurasjonskabelen click the configuration the Eltorque vil installeres cable Manager to a automatisk. icon USB-port start on program. your PC

3. Kople konfigurasjonskabelen til en USB-port på PC`en.

4.

4.

Double

Start programmet

click the Eltorque

ved og dobbel-klikke

Manager icon


to

Eltorque

start program.

Manager ikonet.

4. Double click the Eltorque Manager icon to start program.

Illustration 5.2-1: Eltorque Manager Screenshot without actuator connection.

Note: The Illustration Eltorque Actuator 5.2-1: Eltorque image Manager will be Screenshot shaded and without values actuator under connection. Actuator type set to

Illustration 5.2-1: Eltorque Manager Screenshot without actuator connection.

Illustrasjon dummy 6-1: until Skjermbilde you establish av Eltorque connection Manager uten with tilkoplet the Actuator aktuator. and its Control Interface.

Note: The Eltorque Actuator image will be shaded and values under Actuator type set to

Note: The Eltorque Actuator image will be shaded and values under Actuator type set to

NB:

dummy For more until information you establish about connection the use of with the Eltorque the Actuator Manager, and its please Control refer Interface.

Før man oppnår kontakt med aktuatoren og dens grensesnitt, vil aktuator-bildet to its være built-in

dummy user guide until found you establish under Help connection – Help Content. with the Actuator and its Control Interface.

skyggelagt og Actuator type være satt til dummy.

For more information about the use of the Eltorque Manager, please refer to its built-in

For For user ytterligere more guide information found informasjon under about Help om the Eltorque – Help use of Manager Content. the Eltorque henvises Manager, det til den please innebygde refer to manualen its built-in som

man

user

finner

guide

under

found

Help

under

– Help

Help

Content.

– Help Content.

File: Technical Manual_Eltorque Interfaces.doc

Author: Tor Erik Næbb – Revision date: 2008.05.13

Page 18 of 20

File: Technical Manual_Eltorque Interfaces.doc

File: Author: Technical Tor Erik Manual_Eltorque Næbb – Revision Interfaces.doc

date: 2008.05.13

Page 18 of 20

19

Author: Tor Erik Næbb – Revision date: 2008.05.13

Page 18 of 20


7. Dimensjoner

7.1 Vekt og ytre dimensjoner, QT 250

Vekt:

10 kg

Pakning:

Anodisert aluminum (AL6063)

Ytre dimensjoner:

Se under

Beskyttelsesklasse: IP 68 (EN 60529 : 1991)

Spenning:

230V AC - 50/60Hz

Strømforbruk stand by:

60 W (v/maks holdemoment)

Strømforbruk:

100 W (v/maks dreiemoment)

Montasjeflens:

F05/F07 - firkant 17 mm

210

229

156

7.2 Vekt og ytre dimensjoner, QT 800

Vekt:

21 kg

Pakning

Anodisert aluminum (AL6063)

Ytre dimensjoner:

Se under

Beskyttelsesklasse: IP 68 (EN 60529 : 1991)

Spenning:

230V AC - 50/60Hz

Strømforbruk stand by:

60 W (v/maks holdemoment)

Strømforbruk:

100 W (v/maks dreiemoment)

Montasjeflens:

F10/F12 - firkant 27 mm

238

333

200

Eltorque QT 250 and QT 800 is found to comply with Det Norske Veritas Rules for

Classification of Ships, High Speed og Det Norske Veritas Offshore Standards.

DET NORSKE VERITAS (DNV), SERTIFICATE NO. A-9685

20

Teknisk Manual Eltorque TM


Montering og testing

Verksted i Ålesund.

Verksted i Oslo.

Aktuatorer installert med buskommunikasjon.

21


8. Feilsøking

8.1 Generelt

Problem beskrivelse

Aktuatoren reagerer ikke på styresignal og gir

heller ikke tilbakemelding. Håndrattet for nødbetjening

gir liten motstand hvis du prøver å vri

på det.

Det er ikke mulig å opprette kontakt med

Eltorque Manager.

Aktuatoren er ikke i stand til å vri ventilen i

ønsket hastighet eller til korrekt åpen/lukket

posisjon.

Årsak & Løsning

1. Feil med strømforsyningen, undersøk kabler

og sikringer.

2. Elektronikken i grensesnitt har sluttet å

fungere. Reset elektronikken ved å kople fra

strømforsyningen og vent i 3 sekunder før du

kopler til strømforsyningen igjen.

1. Undersøk om konfigurasjonskabelen er

korrekt tilkoplet.

2. Se til at bryteren på konfigurasjonskabelen

er satt til 0.

1. Bruk Eltorque Manager til å rekonfigurere

aktuatorens hastighet, dreiemoment og/eller

åpen/lukket posisjon.

Brødrene Dahl AS

8.2 Digital

Problem beskrivelse

Aktuatoren reagerer ikke på styresignal.

Årsak & Løsning

1. Dårlig forbindelse, undersøk kabler.

2. Dersom strømforsyningen er koplet til

felles(Common)terminalen, må denne koples

fra øyeblikkelig.

Aktuatoren gir ikke tilbakemelding fra

tilstandene Åpen, Lukket eller Alarm.

1. Dårlig forbindelse, undersøk kabler.

2. Manglende strømforsyning i kretsen, sjekk

PLS og strømforsyning.

22

Teknisk Manual Eltorque TM


8.3 Analog

Problem beskrivelse

Aktuatoren reagerer ikke analoge styresignal.

Aktuatoren gir ikke analog tilbakemelding

Analoge inngangs- eller utgangssignal er

unøyaktige.

Aktuatoren sender ikke ut det digitale

alarmsignalet.

Årsak & Løsning

1. Dårlig forbindelse, undersøk kabler.

2. 4-20mA utgangen på PLS/styreenhet mangler

spenning. Sjekk at spenningen er i området

12-24 V DC.

3. Feil type utgangssignal fra PLS/styreenheten,

sjekk at dette er i området 4-20mA.

1. Dårlig forbindelse, undersøk kabler.

2. 4-20mA inngangen på PLS/styreenhet

mangler spenning. Sjekk at spenningen er i

området 12-24 V DC

3. Feil type inngang på PLS/styreenheten, sjekk

at denne er tilpasset 4-20mA.

1. Bruk Eltorque Manager til å kalibrere

inngangene og utgangene, se avsnitt 6 for

mer informasjon.

2. Inngang og utgant er invertert.

1. Dårlig forbindelse, undersøk kabler.

2. Manglende strømforsyning i kretsen, sjekk

PLS og strømforsyning.

Brødrene Dahl AS

8.4 Modbus og CANopen

Problem beskrivelse

Aktuatoren reagerer ikke på styresignal og gir

ikke tilbakemelding om status.

Årsak & Løsning

1. Dårlig forbindelse, sjekk kabler.

2. Terminalmotstanden er ikke til stede.

3. Baudrate er ikke satt korrekt, den må være

den samme for alle aktuatorene og PLS i

samme nettverk.

4. Feil node ID.

Ustabil feltbuss kommunikasjon.

1. Feilkopling, sjekk spesielt signaljord

og skjerming. Kabelen som benyttes

oppfyller ikke kravene i henholdsvis

Tabell 4-2 og Korrekt kabling er meget viktig

for å sikre stabil kommunikasjon i

et CANopen nettverk, se Tabell 5-1 for mer

informasjon.

2. Tabell 5-1. Legg spesielt merke til kravene

relatert til skjerming og kabellengde.

3. Terminalmotstand mangler.

Brødrene Dahl AS

23


Kontakt oss i Norge:

BY GATE POSTBOKS POSTNUMMER/STED TELEFON TELEFAKS

BERGEN Leirvikåsen 51 PB 73 Godvik 5882 Bergen + 47 55 50 65 00 + 47 55 93 13 90

BODØ Haakon VII’s gt. 108 PB 111 8001 Bodø + 47 75 50 61 10 + 47 75 52 01 77

FLEKKEFJORD Drangeid 60 PB 43 4401 Flekkefjord + 47 38 32 44 00 + 47 38 32 20 79

HAMMERFEST Kransvikveien 5 PB 304 9615 Hammerfest + 47 78 42 17 30 + 47 78 42 61 00

HARSTAD Margrethe Jørgensensvei 1E 9480 Harstad + 47 77 00 14 60 + 47 77 07 08 00

HAUGESUND Kvalamarka 23 5514 Haugesund + 47 52 70 87 20 + 47 52 71 29 00

KRISTIANSAND Stemmane 12 A PB 9071, Sørlandsparken 4696 Kristiansand + 47 38 14 91 00 + 47 38 09 66 64

KRISTIANSUND Industriveien 4 PB 2243 6503 Kristiansund + 47 71 57 27 80 + 47 71 68 59 30

*) OSLO Brynsengveien 5 Pb 6146, Etterstad 0602 Oslo + 47 22 72 55 00 + 47 22 64 25 59

SANDNESSJØEN Novikveien 111 8805 Sandnessjøen + 47 75 04 66 80 + 47 75 04 67 80

STAVANGER Nesflåtveien 6 PB 3044, Hillevåg 4095 Stavanger + 47 51 82 23 00 + 47 51 58 16 00

TROMSØ Stakkevollveien 319 PB 6112 9291 Tromsø + 47 77 66 49 00 + 47 77 65 45 03

TRONDHEIM Heggstadmoen 47 7485 Trondheim + 47 72 59 32 00 + 47 72 59 00 32

ÅLESUND Rødsetvegen 25, Fremmerholen PB 8057, Spjelkavik 6022 Ålesund + 47 70 17 52 50 + 47 70 14 77 53

BRØDRENE DAHL AS

*) Head office

Kontakt oss i Romania:

BY GATE POSTBOKS POSTNUMMER/STED TELEFON TELEFAKS

TULCEA 8 Portului street 820242 Tulcea office@dahl.ro + 40 240 53 67 43 + 40 240 53 67 44

BRAILA Str. Celulozei nr. 1A, 810282 Braila office@dahl.ro + 40 239 68 00 04 + 40 239 68 00 17

BRØDRENE DAHL AS

Kontakt oss i Vietnam:

BY GATE POSTBOKS POSTNUMMER/STED TELEFON TELEFAKS

Vung Tau City A18, PTSC Supply Base No. 65A,

30/04 Road, Thang Nhat Ward

office@dahl.vn + 84 643 597 643 + 84 643 597 646

BRØDRENE DAHL AS

Norge Romania Vietnam

www.dahl.no

More magazines by this user
Similar magazines