Årlig samtale Norges forskningsråd NGI 29. april 2005

ngi.no

Årlig samtale Norges forskningsråd NGI 29. april 2005

f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

SÅRBARHETS- OG

RISIKOSEMINAR

17 november 2005

Velkommen!


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Formål med seminaret

Skape en arena hvor spesialister, myndighetene,

ingeniører og forskere kan utveksle kunnskap og

erfaring, og ha en åpen kommunikasjon.

Bli kjent med problemer og behov hos de ulike

instanser.

Øke forståelsen for og nytten av sårbarhets- og

risikoanalyser.


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Data

Innsamling

Rammeverk

for risikovurdering

Fareanalyse

Konsekvensanalyse

Sårbarhetsanalyse

Risikovurdering

(Risikoanalyse +

risikoevaluering)


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Iterativ

og

integrert

prosess

Rammeverk for håndtering

av fare og risiko

Risikohåndtering

Risikovurdering

Risikoanalyse

Fareanalyse

Datainnsamling


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Geolog

Geomorfolog

Earth scientists

(geologist,

geomorphologist,

geographer) Geograf

Seismolog

Hydrogeolog

Other scientists

(seismologist,

hydrogeologist)

Data

innsamling

Data Collection

Geotekniker

Hazard Assessment

Deltagere

(”Stakeholders”)

i risikovurdering

Fareanalyse

Geotechnical

engineers Plan-

Planners Social scientists

leggere

Samfunnsviter

Geolog

Geomorfolog

Geograf

Earth scientists

(geologist,

geomorphologist,

geographer)

Geotechnical

engineers

Geotekniker

Seismolog

Hydrogeolog

Other scientists

(seismologist,

hydrogeologist)


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Geotechnical

engineers

Geotekniker

Struktur -

ingeniør

Structural

engineers

Sårbarhets- og

Risk Assessment

Planners

Planleggere

Risikovurdering

Risk Analysis + Risk Evaluation

(Risikoanalyse + risikoevaluering)

Deltagere

(”Stakeholders”)

i risikovurdering

Samfunnsviter

Social scientists

Vulnerability Assessment

+

Consequence

konsekvens-

Analysis

analyse

Beslutningstagere

Decision makers

Godkjenningsmyndigheter

Geotechnical

engineers

Geotekniker

Samfunnsviter

Social scientists


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Eksempel på at mange aktører er

involvert (skredhøsten 2000)

NGI


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Program

for

i dag

Del I

Problemstilling

Del II

Farevurdering

Del III

Del III

Sårbarhets og

konsekvensanalyse

konsekvensanalyse

Del IV

Risikovurdering

Del V

Risikohåndtering


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

RISIKOVURDERING

Innledning


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Metoder for risikovurdering forsøker

å svare på følgende spørsmål:

Hva er de sannsynlige farer/problemer?

[Fareidentifikasjon]

Hva kunne være størrelsen på farer/problemer?

[Farevurdering]

Hva er de mulige konsevenser og/eller faremomenter?

[Identifikasjon av konsekvenser/faremomenter]

Hva kunne være graden av skaden i faremomentene?

[Sårbarhetsvurdering]

Hva er skadesannsynligheten? [Risikokvantifisering]

Hva er betydningen av beregnet risiko? [Risikovurdering]

Hva bør gjøres/burde ha vært gjort? [Risikohåndtering]


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Overordnede felles mål -

risiko forbundet med skred

Redusere faren for tap av menneskeliv og

materielle verdier, og redusere miljøskader

Redusere risiko

Hindre utbygging i skredutsatte områder

Gi et bedre beslutningsgrunnlag


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Generelt behov i Norge:

Nasjonal håndtering av skredsaker

Trenger en overordnet nasjonal strategi

Organisering og ansvarsdeling knyttet til:

generell geologisk og geoteknisk kartlegging

kvantifisering av skredfaren, konsekvenser og

risiko

overvåking av skred

varsling av skredfaren

beredskap og håndtering av akutte

skredhendelser


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Elementer i nasjonal strategi for

kartlegging av fare og risiko

forbundet med skred

Hvilke typer skred utgjør den største risiko for

samfunnet

Hvor detaljert bør det kartlegges

Klargjøre ansvarsområder og roller for alle

involverte parter


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Behov for bedre risikohåndtering

av skred (1/2)

Samfunnet pålegger oss mer og mer å

kvantifisere risiko, og ikke nøye oss med

kvalitative vurderinger

Risiko kan ikke evalueres uten en multidisiplinær

tilnærming

Risikovurdering krever en god dose

“engineering judgment” (“sunt bondevett”)


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Behov for bedre risikohåndtering av

skred (2/2)

Bedre kommunikasjon og entydig terminologi

Geo- og annet input av god kvalitet

Bedre, mer komplette og mer tilgjengelige

statistiske data

Forståelse av fysiske fenomener som analyseresRisikovurdering må systematisk inkludere og ta

hensyn til samfunnets opplevelse og samfunnets

forventninger

Nyttig å utføre slike analyser selv om

usikkerhetene er store.


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Program

for

i dag

Del I

Problemstilling

Del II

Farevurdering

Del III

Del III

Sårbarhets og

konsekvensanalyse

konsekvensanalyse

Del IV

Risikovurdering

Del V

Risikohåndtering


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt


Del 1 Problemstilling

Innledning

• Terminologi (Unni K. Eidsvig, NGI)

Myndigheter

• Risiko- og sårbarhetsanalyse (Nils Ivar Larsen, DSB)

Brukeren

• Hva forventer jeg av en sårbarhets- og risikoanalyse? (Svein

Horn Buaas, Fylkesmannen i Sør Trøndelag)

Brukeren

• Fjellskred og flodbølger i Møre og Romsdal (Einar Anda,

fylkesgeolog i Møre og Romsdal)

Myndigheter

• Hvilken fare kan samfunnet akseptere og tolerere (Kari-Anne

Pape Simenstad, SBE)


Diskusjon


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

SÅRBARHETS-

OG RISIKO-

SEMINAR

Del I

Problemstilling

Del II

Farevurdering

Del III

Del III

Sårbarhets og

konsekvensanalyse

konsekvensanalyse

17 nov. 2005

Del IV

Risikovurdering

Del V

Risikohåndtering


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

SÅRBARHETS-

OG RISIKO-

SEMINAR

Del I

Problemstilling

Del II

Farevurdering

Del III

Del III

Sårbarhets og

konsekvensanalyse

konsekvensanalyse

17 nov. 2005

Del IV

Risikovurdering

Del V

Risikohåndtering


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

SÅRBARHETS-

OG RISIKO-

SEMINAR

Del I

Problemstilling

Del II

Farevurdering

Del III

Del III

Sårbarhets og

konsekvensanalyse

konsekvensanalyse

17 nov. 2005

Del IV

Risikovurdering

Del V

Risikohåndtering


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

SÅRBARHETS-

OG RISIKO-

SEMINAR

Del I

Problemstilling

Del II

Farevurdering

Del III

Del III

Sårbarhets og

konsekvensanalyse

konsekvensanalyse

17 nov. 2005

Del IV

Risikovurdering

Del V

Risikohåndtering


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt


f:\i\41\stab\overhead\2005\Vancouver LRM\opening lecture.ppt

Resultat fra farevurdering (for

eksempel for et skred)

(etter Glade, 2001)

Hva kan skje

Hva kan skje om noe endres

Hvor kan det skje

Hvor kan det skje om noe endres

Når kan det skje

Når kan det skje om noe endres

Hva kan skje, når og hvor, om noe endres

Mål: hjelp til å ta beslutninger

More magazines by this user