Sterna, bind 14 nr 3 (PDF-fil) - Museum Stavanger

museumstavanger.no

Sterna, bind 14 nr 3 (PDF-fil) - Museum Stavanger

Leif Sandgren

Under forsta halften av juli 1973 studerade jag tillsammans med min bror

Lage Sandgren ftigellivet i Finnmark, framst p6 VarangerhalvØya och p&

Magerflya. Vi tillbringade darvid en stor del av tiden langs kuststrackan

Varangerbotn-Hamningberg

och pti VardØ, men besokte ockd bland annal

BerlevBg och Syltefjord. I dessa figelrika marker gjorde vi en rid intressanta

observationcr av vilka en del fortjanar att omnamnas nedan.

Islom, Gavia immer. - 2 ex utanfor udden NV Hamningberg 7.7. Den ena

fhgeln bar redan hel vintcrdrakt, medan den andra fortfarande ruggadc.

Havsule, Sitla bassana. - P6 Syltefjordstauren noterades totalt 91 ad. och

subad. samt 8 pulli 9.7. Antalet observerade bon var 22. Havsulekolonin torde

diirrned nastan fordubblats sedan 1967 då Haftorn (1971) anger 53 vuxna

exem plar.

Stcllers and, Polynicta stelleri. - 35 ex. 7.7. vid St. EkkerØya. 1 d i p6-

I'orjad ruggning, de andra Q-tecknade.

Praktrerfugl, Somareria spectabilis. - 1 Q i rerfuglflock i Meskfjorden vid

Varangerbotn 3.7.

Storspove, Numeniits arquara. - 1 ex. p6 Nesseby udde 3.7.

GrtimAkc, Larus argentatus. - I tre djupa raviner i Gamasfjellets brant

mot Leirpollen i 'Tanafjorden siigs ca. 1000 ex. 7.7. Det forefoll sannolikt att

ftiglarna hiickade p6 platsen som inte ar omnimnd av Haftorn.

Yolarmilkc, Larits hyperboreus. - 2 subad. observeradcs tillsammans med

grtimake ocli svartbak i Svartnes 5.7.

Hettemake, Larits ridibundus. - Observerades av oss endast en ghng i

Finnniark, namligen 6 ex. flygande osterut vid Nesseby udde 3.7.

Svartterne, Chlidonias nigra. - 1 ad. over vattensamling ph Nesseby udde

7.7. Den siigs jaga slandor tillsammans med ett 10-tal rgdnebbterner i ca. 5

minuter, varefter den flog vasterut liingre in i fjorden. Fyndet ar enligt

Haftorn det tredje for Finnmark; tidigare fynd Grense-Jakobselv 20.6 1933

och Mehavn, Nordkinnhalvflya 4.6 1934.

KØdnebbterne, Slerna paradisaea. - Foriltom kolonier som namnts i tidigare

rapporter frin området t.ex. vid Skallelv och Salttjern, sHgs 7.7 en

koloni om ca. 40 bon i deltaomriide p6 ostra stranden vid Tanaelvs mynning.

Lerke, Alauda arvensis. - Flera hanar sjong langs kuststrackan; tex.

2 vid Skallelv 5.7 och I vid Hamningberg 7.7.

Sivsanger, Acrocephalits schoenobaenirs. - 1 8 sjong vid Skallelv 5.7.

Starc, Stitrnirs vrrlgaris. - Nordligaste observation ca. 15 ex. i Berlevitg 8.7.

Sitmmary: Faitnistic records in the Varanger area c~f

. Co. Finnmark. N. Nonvay. in Iitly 1973.

More magazines by this user
Similar magazines