Tiltak mot legionella - Statsbygg

statsbygg.no

Tiltak mot legionella - Statsbygg

Tiltak mot legionella

Informasjon til våre leietakere


Legionella-bakterien kan forårsake sykdommen

Legionellose, som er en allmennfaglig smittsom

sykdom. For smittede er dødligheten vurdert til

5-30 %.

Statsbygg oppfordrer sine leietakere om å gjennomføre

enkelte tiltak for å forebygge mot denne

sykdommen.

Vekstområde for legionella

«Midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av legionella via

aerosol» gjelder for alle eiendommer som har anlegg som kan spre

legionellaforurenset aerosol til omgivelsene.

Eksempler på slike anlegg er:

• kjøleanlegg med kjøletårn

• faste og mobile vaskeanlegg (høyttrykksspylere, bilvaskeanlegg m.m.)

• dusjanlegg

• klimaanlegg med luftfukting, mindre flyttbare luftfuktere

• fontener

Alle apparater og anlegg som kan spre smitte skal driftes og vedlikeholdes

i henhold til krav gitt i forskriften. Med unntak av dusjanlegg

skal anleggene også være meldt inn til kommunens smittevernlege.

Forutsetninger for utvikling av legionella

Legionellabakterier finnes i små mengder i vanlig drikkevann i Norge.

Men for at legionella skal utvikle seg utover akseptabelt nivå og

utgjøre en farlig smittekilde, må følgende forutsetninger ligge til grunn:

• vanntemperaturen må være 12-60 °C

• bakteriene må få tilført næring gjennom biofilm (belegg),

slam og/eller rust

• vannet må spres i lufta i så ørsmå vanndråper (aerosoler) at de kan

pustes inn, og på den måten komme inn i lungene


Sparedusjer er eksempler på anlegg som danner aerosoler, og hvor

vanntemperaturen er i risikoområdet. Faren for bakterievekst er ekstra

stor i stillestående vann, f.eks. i dusjslanger og dusjhoder i dusjer som

sjelden er i bruk, fordi det her lett dannes biofilm.

Framvekst av legionella kan skje i andre installasjoner enn de som er

nevnt over så lenge de tre forutsetningene for vekst er til stede.

Tiltak for å hindre utvikling av legionella

Tiltak for å forebygge legionella er enkle å sette i verk. Varmebehandling

med vann over 60 °C dreper bakteriene, og god rengjøring av

anleggene fjerner næringsgrunnlaget for bakterieframvekst. I tillegg

bør man unngå å bruke apparater og anlegg som gir finfordelte små

vanndråper. Ta disse ut av bruk der det er mulig.

Detaljerte krav til drift og vedlikehold, ettersyn, rengjøring, desinfisering,

prøvetaking m.m. for mer avanserte tekniske anlegg er spesifisert

i forskriften.

Ansvarsfordeling mellom Statsbygg og leietaker

Statsbygg har ansvaret for bygningens faste tekniske anlegg, mens

leietaker har ansvar for egne innretninger. Hver virksomhet har ansvar

for at egne anlegg blir meldt inn til kommunen og at de driftes uten

fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

Oppfølging og kontroll

Statsbygg har som mål at ingen leietakere skal være utsatt for smitterisiko

på arbeidsplassen sin. Vi har meldt inn alle våre meldepliktige

anlegg til de ulike kommuner, og vi har etablert gode rutiner for

oppfølging og kontroll.

Vi bistår gjerne leietaker med å melde inn sine anlegg, og vi hjelper om

ønskelig også til med å få etablert riktige drifts- og vedlikeholdsrutiner.

For råd og hjelp, ta kontakt med Statsbyggs driftsleder på eiendommen,

eiendomsforvalter eller overingeniør Jørgen Waage, tlf. 22 95 42 42,

e-post: jwa@statsbygg.no.


Statsbygg

Byporten, Biskop Gunnerus’ gt 6

P.b 8106 Dep, 0032 OSLO

Tlf: 22 95 40 00 – Faks: 22 95 40 01

Statsbygg Øst

Holbergs Terrasse

Stensberggt. 25

P.b. 8141 dep.

0033 OSLO

Tlf: 22 95 44 00

Faks: 22 95 44 01

Statsbygg Sør

Storgata 162

P.b. 254

3901 PORSGRUNN

Tlf: 35 56 26 20

Faks: 35 56 26 21

Statsbygg Vest

Valkendorfs gt. 6

P.b. 1024, Sentrum

5808 BERGEN

Tlf: 55 23 79 00

Faks: 55 23 79 01

Statsbygg Midt-Norge

Erling Skakkesgate 66

P.b. 4433, Hospitalsløkkan

7418 TRONDHEIM

Tlf: 73 99 38 00

Faks: 73 99 38 01

Statsbygg Nord

Kaigata 4

P.b. 338

9254 TROMSØ

Tlf: 77 62 57 00

Faks: 77 62 57 01

815 55 045

www.statsbygg.no

postmottak@statsbygg.no

More magazines by this user
Similar magazines