Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven - Patentstyret

patentstyret.no

Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven - Patentstyret

FOR 1996-03-29 nr 309: Forskrift til varemerkeloven

og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften)

DATO: FOR-1996-03-29-309 OPPHEVET Base: ROF

DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet)

AVD/DIR: Lovavdelingen

PUBLISERT: Avd I 1996 364

IKRAFTTREDELSE: 1996-04-01

SIST-ENDRET: FOR-2010-06-25-937 fra 01.07.2010

ENDRER: FOR-1961-08-04-9911 , FOR-1971-11-19 , FOR-1977-10-07

GJELDER FOR: Norge

HJEMMEL: LOV-1961-03-03-4-§ 16 , LOV-1961-03-03-4-§ 17 , LOV-1961-03-

03-4-§ 18 , LOV-1961-03-03-4-§ 29 , LOV-1961-03-03-4-§ 30 , LOV-

1961-03-03-4-§ 31 , LOV-1961-03-03-4-§ 47 , LOV-1961-03-03-4-

§ 50 , LOV-1961-03-03-4-§ 52 , LOV-1961-03-03-4-§ 59 , LOV-

1961-03-03-4-§ 62 , LOV-1961-03-03-5-§ 2 , LOV-1961-03-03-5-§ 8

SYS-KODE: C20, D02

NÆRINGSKODE: 9125

KORTTITTEL: Varemerkeforskriften

INNHOLD

Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften)

Kapittel 1 Innledning

§ 1. Når ikke annet er sagt eller fremgår av sammenhengen, gjelder bestemmelsene i

forskriften her om varemerker også for ...

Kapittel 2 Inngivelse av nasjonale varemerkesøknader m.m.

§ 2. Søknad om nasjonal registrering av et varemerke inngis skriftlig til Patentstyret

særskilt søknadsskjema, jf.

§ 2a. Søknaden med vedlegg som nevnt i § 3, skal være på norsk. Etterfølgende

korrespondanse kan også være på dansk eller ...

§ 3. Søknaden skal være signert av søkeren eller dennes fullmektig og inneholde: ...

§ 4. (Opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997) ...

§ 5. I samme søknad kan det ikke søkes om registrering av mer enn ett varemerke.

§ 6. Patentstyret gir innkomne søknader, jf varemerkeloven § 17 annet ledd, et

søknadsnummer.

§ 7. Patentstyret fører en journal over inngitte søknader. Journalen skal være allment

tilgjengelig.

§ 8. Patentstyret gir nærmere bestemmelser om: ...

Kapittel 3 Prioritet m.m.

§ 9. Søkeren kan kreve prioritet som nevnt i varemerkeloven § 18 hvis et merke er vist på

en offisiell eller offisielt ...


§ 10. Søkeren kan kreve prioritet som nevnt i varemerkeloven § 30 på grunnlag av den

første søknaden om registrering av ...

§ 11. På vilkår som nevnt i Pariskonvensjonen artikkel 6 quinquies kan søkeren kreve et

varemerke registrert her i riket ...

§ 12. Krav om prioritet etter varemerkeloven § 57 må inntas i søknaden om registrering av

varemerket her i riket eller ...

§ 12a. Krav om prioritet basert på transformasjon av helt eller delvis opphørt internasjonal

varemerkeregistrering som ...

§ 12b. Krav om prioritet basert på transformasjon av bortfalt internasjonal

varemerkeregistrering som følge av oppsigelse ...

Kapittel 4 Deling av søknader

§ 13. Søkeren kan skriftlig anmode Patentstyret om å dele søknaden i to eller flere nye

søknader. Anmodningen skal ...

§ 14. Ingen av søknadene kan etter delingen omfatte varer som ikke var omfattet av den

opprinnelige søknaden før delingen.

§ 15. Anmodningen om deling skal avslås dersom vilkårene i §§ 13 og 14 ikke er oppfylt,

eller dersom Patentstyret for ...

§ 16. Finner ikke Patentstyret at det er noe til hinder for å etterkomme søkerens anmodning

om deling, skal anmodningen ...

§ 17. Dokumenter som ble innlevert i den opprinnelige søknaden frem til og med

gjennomføringen av delingen, skal anses som ...

Kapittel 5 Unntak fra rettsvernet

§ 18. Finner Patentstyret at det ved registreringen av et varemerke uttrykkelig bør angis ved

en unntaksanmerkning at en ...

Kapittel 6 Innsigelser

§ 19. En innsigelse etter varemerkeloven § 21 skal inngis skriftlig i to eksemplarer og skal

inneholde opplysning om: ...

§ 19a. Kunngjøring om at en innsigelse er kommet inn til Patentstyret, jf. varemerkeloven

§ 21 fjerde ledd, skal ...

§ 20. Patentstyret gir nærmere bestemmelser om plikt for en som opptrer som fullmektig, til

å vedlegge innsigelsen en ...

§ 21. Patentstyret skal avvise innsigelsen dersom vilkårene fastsatt i eller i medhold av § 19

første ledd og § 20 ikke er ...

§ 22. Hvis ikke Patentstyret finner det åpenbart at innsigelsen skal forkastes etter

varemerkeloven § 21a annet ledd, skal ...

§ 23. Innsigelsesbehandlingen kan i tilfeller som nevnt i varemerkeloven § 21 femte ledd

bare fortsettes dersom ...

§ 23a. Kunngjøring om at en innsigelse er rettskraftig avgjort, jf. varemerkeloven § 21a

tredje ledd, skal inneholde ...

Kapittel 7 Endringer og slettelser i varemerkeregisteret

§ 24. En søknad om endring i et registrert varemerke etter varemerkeloven § 24 skal være

skriftlig og inneholde: ...

§ 25. Begjæring fra registreringshaveren om slettelse av et varemerke fra registeret, jf

varemerkeloven § 27 annet ledd, ...

§ 26. Registreringshaveren kan begjære en begrensning i oppgaven over varer som merket

er registrert for. Begjæringen ...

§ 27. Begjæring om slettelse av registreringen av et varemerke etter varemerkeloven § 26

skal inngis skriftlig til ...

§ 28. Krav i henhold til varemerkeloven § 33 om anmerkning i varemerkeregisteret om


overdragelse av et registrert ...

§ 29. § 28 gjelder tilsvarende for krav om anmerkning i varemerkeregisteret: ...

Kapittel 8 Søknader om internasjonal varemerkeregistrering

§ 30. Søknader om internasjonal registrering av et varemerke på grunnlag av en norsk

varemerkesøknad (basissøknaden) eller ...

§ 31. Søknaden skal være avfattet på engelsk og skal inngis skriftlig på Det internasjonale

byrås søknadsskjema i ett ...

§ 32. En søknad om internasjonal varemerkeregistrering må bygge på og fullt ut være i

samsvar med en norsk basissøknad ...

§ 33. (Opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997).

§ 34. Når Patentstyret etter behandling av søknaden etter varemerkeloven § 48 har godtatt

den, fremmer Patentstyret ...

§ 34a. Hvis en søknad eller registrering som helt eller delvis er basis for en internasjonal

varemerkeregistrering, helt ...

§ 35. Patentstyret gir for øvrig Det internasjonale byrå de underretninger som den norske

varemerkemyndigheten skal gi ...

Kapittel 9 Utpeking av Norge under internasjonale varemerkeregistreringer

§ 36. (Opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997).

§ 37. Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrå om at innehaveren av en

internasjonal varemerkeregistrering ...

§ 38. Finner Patentstyret, i tilfelle etter fornyet vurdering etter § 37 tredje ledd, at det ikke

foreligger noe hinder ...

§ 39. Om innsigelser mot at en utpeking under en internasjonal varemerkeregistrering skal

gjelde i Norge, gjelder ...

§ 40. For internasjonale registreringer gjelder bestemmelsene i varemerkeloven § 31 om

plikt til å ha en fullmektig med ...

§ 41. Patentstyret gir for øvrig Det internasjonale byrå de underretninger som den norske

varemerkemyndigheten skal gi ...

Kapittel 10 (§§ 42-52 opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997).

Kapittel 11 Forskjellige bestemmelser

§ 53. Søkeren eller dennes fullmektig kan skriftlig be om muntlig forhandling med en

saksbehandler med ...

§ 54. Dokumenter som gjelder varemerkeregistreringer, herunder dokumenter i saker om

innsigelse og klage, skal være på ...

§ 55. Svarfrister regnes fra den dagen melding ble sendt fra Patentstyret.

§ 56. Patentstyret kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om ...

§ 57. Forskriften her trer i kraft 1. april 1996.

Forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften)

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 29. mars 1996 med hjemmel i lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker § 16 , § 17 ,

§ 18 , § 29 , § 30 , § 31 , § 47 , § 50 , § 52 , § 59 og § 62 og lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker § 2 og § 8 .

Fremmet av Justis- og politidepartementet.

Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr. 1165 , 4 april 2003 nr. 420 , 15 mai 2009 nr. 511 .

Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937 .

Kapittel 1 Innledning


§ 1. Når ikke annet er sagt eller fremgår av sammenhengen, gjelder bestemmelsene i

forskriften her om varemerker også for fellesmerker. Bestemmelsene om varer gjelder og

tjenester når ikke annet er sagt eller fremgår av sammenhengen.

Kapittel 2 Inngivelse av nasjonale varemerkesøknader m.m.

§ 2. Søknad om nasjonal registrering av et varemerke inngis skriftlig til Patentstyret

særskilt søknadsskjema, jf. varemerkeloven § 17 første ledd første punktum.

Søknad og andre dokumenter kan leveres elektronisk i samsvar med forskrift om avgifter

til Patentstyret mv. Ved elektronisk levering er det tilstrekkelig å sende et eksemplar av hvert

dokument.

0 Endret ved forskrifter 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003), 15 mai 2009 nr. 511 .

§ 2a. Søknaden med vedlegg som nevnt i § 3, skal være på norsk. Etterfølgende

korrespondanse kan også være på dansk eller svensk.

Patentstyret kan alltid kreve at innsendte dokumenter som ikke er på norsk, skal

oversettes. Patentstyret kan kreve at oversettelsen er bekreftet av en statsautorisert oversetter

eller på annen måte.

Patentstyret kan i det enkelte tilfellet godta annet språk enn nevnt i første ledd.

0 Tilføyd ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 3. Søknaden skal være signert av søkeren eller dennes fullmektig og inneholde:

1 gjengivelse av varemerket,

2 opplysning om søkerens firma eller navn, eventuelt også fullmektigens navn, og

3 oppgave over hvilke varer med tilhørende vareklasser som merket søkes registrert for.

Det skal angis i søknaden hvilken type merke som søkes registrert, eksempelvis om det er

et ordmerke, figurmerke, kombinert merke, tredimensjonalt merke eller et annet varemerke

etter varemerkeloven § 1. Det skal også angis om merket er i farger.

Dersom søknaden gjelder et figurmerke, kombinert merke eller et tredimensjonalt merke,

skal bilder av merket følge med som vedlegg til søknaden. Gjelder søknaden et figurmerke

eller et kombinert merke, skal det vedlegges tre tydelige bilder av merket som ikke overstiger

8,0 x 8,0 cm. Med bilder menes fotografi, tegning eller annen grafisk fremstilling som er

egnet til elektronisk opptak, lagring og gjengivelse.

Gjelder søknaden et tredimensjonalt merke, skal det vedlegges det antall bilder, hvert i tre

eksemplarer, som er nødvendige for å vise hele utformingen av merket. Hvis det anses

nødvendig, kan Patentstyret kreve at søker innleverer en modell.

Hvis søknaden gjelder et ordmerke, vil dette ved registrering bli kunngjort med den

skrifttype Patentstyret har bestemt for slik kunngjøring.

Gjelder søknaden andre merker som f.eks. lydmerker, luktmerker eller merker som består

av farger eller fargekombinasjoner, kan Patentstyret be om en beskrivelse av merket og


eventuelt en prøve av merket lagret på et egnet medium. Patentstyret gir nærmere

retningslinjer om oversendelsesmåter og lagringsformater mv.

Som bilag til en søknad om registrering av et fellesmerke skal vedlegges de

bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket.

0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 4. (Opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997)

§ 5. I samme søknad kan det ikke søkes om registrering av mer enn ett varemerke.

§ 6. Patentstyret gir innkomne søknader, jf varemerkeloven § 17 annet ledd, et

søknadsnummer.

§ 7. Patentstyret fører en journal over inngitte søknader. Journalen skal være allment

tilgjengelig.

§ 8. Patentstyret gir nærmere bestemmelser om:

1) inndelingen av varer i vareklasser,

2) søknaden og hva som skal fremgå av den,

3) plikt for en som opptrer som fullmektig, til å vedlegge søknaden en bekreftelse på

fullmaktsforholdet,

4) hvilke andre bilag som skal vedlegges søknaden, og hva som skal fremgå av disse

bilagene, og

5) journalen over inngitte søknader.

Kapittel 3 Prioritet m.m.

§ 9. Søkeren kan kreve prioritet som nevnt i varemerkeloven § 18 hvis et merke er vist på en

offisiell eller offisielt anerkjent utstilling som nevnt i konvensjon av 22. november 1928 nr. 1

om internasjonale utstillinger.

Kravet om prioritet må tas med i søknaden og innleveres til Patentstyret innen seks

måneder etter den første fremvisningen av merket på utstillingen. Det kan ikke kreves

prioritet etter disse tidspunktene.

Kravet om prioritet skal angi navnet på den utstillingen der merket først ble vist, hvilken

stat utstillingen ble holdt i og tidspunktet for den første fremvisningen av merket på

utstillingen. Hvis kravet ikke inneholder disse opplysningene, skal Patentstyret gi søkeren en

frist på én måned til å innlevere opplysningene. Retten til prioritet bortfaller dersom fristen

ikke overholdes.

Patentstyret kan forlange at den som krever utstillingsprioritet, skal innlevere et

prioritetsbevis innen tre måneder fra krav om dette ble sendt fra Patentstyret. Som

prioritetsbevis godtas en erklæring fra den ansvarlige ledelsen for utstillingen om at


utstillingen er internasjonal og om tidspunktet for den første fremvisningen av merket på

utstillingen.

0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 10. Søkeren kan kreve prioritet som nevnt i varemerkeloven § 30 på grunnlag av den første

søknaden om registrering av merket som er innlevert i en stat som er tilsluttet

Pariskonvensjonen av 20. mars 1883 nr. 1 om beskyttelse av industriell eiendomsrett eller

avtale 15. april 1994 nr. 18 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO-avtalen).

Kravet om prioritet må tas med i søknaden og innleveres til Patentstyret innen seks

måneder etter at den påberopte søknaden ble innlevert. Det kan ikke kreves prioritet etter

disse tidspunktene.

Kravet om prioritet skal angi i hvilken stat merket først ble søkt registrert, hvilken dag

søknaden ble innlevert og søknadsnummeret. Hvis kravet ikke inneholder disse

opplysningene, skal Patentstyret gi søkeren en frist på én måned til å innlevere opplysningene.

Retten til prioritet bortfaller dersom fristen ikke overholdes.

Patentstyret kan forlange at den som krever søknadsprioritet, skal innlevere et

prioritetsbevis innen tre måneder fra krav om dette ble sendt fra Patentstyret. Prioritetsbeviset

skal inneholde opplysninger som nevnt i tredje ledd, søkerens navn, kopi av søknaden og

være bekreftet av registreringsmyndigheten som den påberopte søknaden ble innlevert til.

Retten til å kreve prioritet etter paragrafen her gjelder tilsvarende for søknad innlevert til

regional registreringsmyndighet for stat tilsluttet konvensjonene som er nevnt i første ledd.

0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 11. På vilkår som nevnt i Pariskonvensjonen artikkel 6 quinquies kan søkeren kreve et

varemerke registrert her i riket slik som det er registrert i en fremmed stat som er tilsluttet

Pariskonvensjonen eller WTO-avtalen (« telle quelle »-registrering), jf. varemerkeloven § 29.

Krav om slik registrering må tas med i søknaden ved innleveringen til Patentstyret. Krav

som er fremmet etter dette tidspunktet, tas ikke til følge.

Krav om registrering « telle quelle » skal angi i hvilken stat merket er registrert,

tidspunktet for innleveringen og registreringens nummer. Hvis kravet ikke inneholder disse

opplysningene, skal Patentstyret gi søkeren en frist på én måned til å innlevere opplysningene.

Retten til registrering « telle quelle » bortfaller dersom fristen ikke overholdes.

Et bevis for registreringen av merket i den fremmede staten skal innleveres innen tre

måneder fra krav om dette er sendt fra Patentstyret. Som bevis godtas en kopi av

registreringsbrevet eller en bekreftet registerutskrift.

0 Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr. 1165 (i kraft 1 jan 1997), 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 12. Krav om prioritet etter varemerkeloven § 57 må inntas i søknaden om registrering av

varemerket her i riket eller inngis skriftlig til Patentstyret senest to måneder etter inngivelsen

av søknaden. I kravet skal det vises til den internasjonale registreringen som har opphørt.

§ 12a. Krav om prioritet basert på transformasjon av helt eller delvis opphørt internasjonal

varemerkeregistrering som følge av bortfall av basissøknad eller basisregistrering etter


varemerkeloven § 57 første ledd, må inntas i søknaden om registrering av varemerket her i

riket og innleveres til Patentstyret innen tre måneder etter registerføringen hos Det

internasjonale byrå om helt eller delvis bortfall av den internasjonale registreringen, jf.

Madridprotokollen artikkel 9 quinquies. Er kravet om transformasjon ikke angitt i søknaden,

kan det ikke på et senere tidspunkt kreves slik prioritet.

Kravet skal entydig vise til den internasjonale registreringen som helt eller delvis har

bortfalt, og som kravet om transformasjonen bygger på.

0 Tilføyd ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 12b. Krav om prioritet basert på transformasjon av bortfalt internasjonal

varemerkeregistrering som følge av oppsigelse av Madridprotokollen, jf. varemerkeloven § 57

annet ledd, må inntas i søknaden om registrering av varemerket her i riket og innleveres til

Patentstyret innen to år etter at oppsigelsen av protokollen fikk virkning, jf.

Madridprotokollen artikkel 15. Er kravet om prioritet ikke angitt i søknaden, kan det ikke på

et senere tidspunkt kreves slik prioritet.

Kravet skal entydig vise til den internasjonale registreringen som helt eller delvis har

bortfalt, og som kravet om transformasjonen bygger på.

0 Tilføyd ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

Kapittel 4 Deling av søknader

§ 13. Søkeren kan skriftlig anmode Patentstyret om å dele søknaden i to eller flere nye

søknader. Anmodningen skal inneholde opplysning om hvilke varer med tilhørende

vareklasser som hver av de nye søknadene skal omfatte. Søkeren skal i anmodningen dessuten

angi hvilken av de nye søknadene som skal regnes som en videreføring av den opprinnelige

søknaden.

Det skal betales fastsatt avgift for hver nye søknad som ikke regnes som en videreføring

av den opprinnelige søknaden.

0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 14. Ingen av søknadene kan etter delingen omfatte varer som ikke var omfattet av den

opprinnelige søknaden før delingen. Søknadene kan etter delingen ikke omfatte samme varer.

§ 15. Anmodningen om deling skal avslås dersom vilkårene i §§ 13 og 14 ikke er oppfylt,

eller dersom Patentstyret for øvrig finner at en deling vil medføre tvil om omfanget av en av

søknadene.

§ 16. Finner ikke Patentstyret at det er noe til hinder for å etterkomme søkerens anmodning

om deling, skal anmodningen etterkommes.

Den søknaden som regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden, jf § 13,

beholder det søknadsnummeret som den opprinnelige søknaden ble tildelt. Nye søknader som

ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden, skal tildeles hvert sitt nye

søknadsnummer.


Avdelte søknader får samme søknadsdag som den opprinnelige søknaden, og de enkelte

varene beholder sin opprinnelige prioritet.

0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 17. Dokumenter som ble innlevert i den opprinnelige søknaden frem til og med

gjennomføringen av delingen, skal anses som dokumenter i den nye søknaden.

0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

Kapittel 5 Unntak fra rettsvernet

§ 18. Finner Patentstyret at det ved registreringen av et varemerke uttrykkelig bør angis ved

en unntaksanmerkning at en del av merket skal være unntatt fra rettsvernet, jf varemerkeloven

§ 15 annet ledd, skal ordlyden av anmerkningen meddeles søkeren. Søkeren skal gis en frist til

å uttale seg.

Motsetter søkeren seg at det blir gjort en slik anmerkning, kan Patentstyret avslå

søknaden om registrering av varemerket.

Kapittel 6 Innsigelser

§ 19. En innsigelse etter varemerkeloven § 21 skal inngis skriftlig i to eksemplarer og skal

inneholde opplysning om:

1 innsigerens navn og adresse, og eventuelt også fullmektigens navn og adresse,

2 nummeret på den registreringen som det reises innsigelse mot,

3 på hvilket grunnlag innsigeren mener at registreringen må oppheves, og

4 hvilke varer innsigelsen gjelder, alternativt hvilke varer som er uberørt av innsigelsen,

dersom registreringen bare kreves delvis opphevet.

I særlige tilfeller som nevnt i varemerkeloven § 21 første ledd tredje punktum kan

Patentstyret gi innsigeren en tilleggsfrist på inntil én måned for å inngi ytterligere

dokumentasjon til støtte for innsigelsen.

0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 19a. Kunngjøring om at en innsigelse er kommet inn til Patentstyret, jf. varemerkeloven

§ 21 fjerde ledd, skal inneholde opplysning om:

1 registreringsnummer,

2 hvilket nummer av Norsk Varemerketidende registreringen ble kunngjort i,

3 innehaverens navn eller firma og adresse, og

4 innsigerens navn eller firma og adresse.

0 Tilføyd ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).


§ 20. Patentstyret gir nærmere bestemmelser om plikt for en som opptrer som fullmektig, til å

vedlegge innsigelsen en bekreftelse på fullmaktsforholdet.

§ 21. Patentstyret skal avvise innsigelsen dersom vilkårene fastsatt i eller i medhold av § 19

første ledd og § 20 ikke er oppfylt.

§ 22. Hvis ikke Patentstyret finner det åpenbart at innsigelsen skal forkastes etter

varemerkeloven § 21a annet ledd, skal Patentstyret sende ett eksemplar av innsigelsen til

registreringshaveren med oppfordring om å gi tilsvar innen en nærmere bestemt frist.

Gir registreringshaveren tilsvar, avgjør Patentstyret om ytterligere skriftveksling mellom

partene er påkrevet.

Tilsvaret og eventuelle etterfølgende innlegg skal inngis i to eksemplarer.

0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 23. Innsigelsesbehandlingen kan i tilfeller som nevnt i varemerkeloven § 21 femte ledd bare

fortsettes dersom Patentstyret sender varsel om dette til registreringshaveren innen én måned

etter at Patentstyret fikk melding om at innsigelsen er trukket tilbake.

0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 23a. Kunngjøring om at en innsigelse er rettskraftig avgjort, jf. varemerkeloven § 21a tredje

ledd, skal inneholde opplysning om:

1 registreringsnummer,

2 hvilke nummer av Norsk Varemerketidende registreringen og innsigelsen ble kunngjort i,

3 innehaverens navn eller firma og adresse,

4 avgjørelsen, og

5 ved delvis opphevelse, kunngjøring av hele den nye varefortegnelsen.

Det kan ikke rettes innsigelse mot avgjørelse om delvis opphevelse.

0 Tilføyd ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

Kapittel 7 Endringer og slettelser i varemerkeregisteret

§ 24. En søknad om endring i et registrert varemerke etter varemerkeloven § 24 skal være

skriftlig og inneholde:

1) registreringshaverens navn og adresse, eventuelt også fullmektigens navn og adresse,

2) registreringsnummeret til det varemerket som søkes endret,

3) den endringen av varemerket som ønskes foretatt, og

4) gjengivelse av merket i endret form.

Søknaden skal være undertegnet av registreringshaveren eller dennes fullmektig.


0 Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165 (i kraft 1 jan 1997).

§ 25. Begjæring fra registreringshaveren om slettelse av et varemerke fra registeret, jf

varemerkeloven § 27 annet ledd, skal inngis skriftlig til Patentstyret og skal angi nummeret til

den registreringen som ønskes slettet. Begjæringen skal være undertegnet av

registreringshaveren selv eller av en fullmektig som registreringshaveren har gitt spesiell

fullmakt til å kreve slettelse.

§ 26. Registreringshaveren kan begjære en begrensning i oppgaven over varer som merket er

registrert for. Begjæringen skal inngis skriftlig til Patentstyret og angi registreringsnummeret

og hvilke varer som registreringshaveren ikke lenger ønsker at registreringen skal omfatte.

§ 25 annet punktum gjelder tilsvarende.

§ 27. Begjæring om slettelse av registreringen av et varemerke etter varemerkeloven § 26 skal

inngis skriftlig til Patentstyret og angi varemerkets registreringsnummer. I begjæringen bør

det opplyses om de omstendighetene som begjæringen bygger på.

0 Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165 (i kraft 1 jan 1997).

§ 28. Krav i henhold til varemerkeloven § 33 om anmerkning i varemerkeregisteret om

overdragelse av et registrert varemerke skal inngis skriftlig til Patentstyret. Patentstyret kan i

forskrift gi nærmere bestemmelser om kravets utforming og innhold samt om kravet til bevis

for at overdragelsen har funnet sted.

Blir det gjort anmerkning som nevnt i første ledd, skal melding om dette kunngjøres.

0 Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165 (i kraft 1 jan 1997).

§ 29. § 28 gjelder tilsvarende for krav om anmerkning i varemerkeregisteret:

1) om lisens for et registrert varemerke, jf varemerkeloven § 34,

2) om endring av registreringshaverens eller lisenshaverens navn og

3) om endring av et fullmaktsforhold.

Kapittel 8 Søknader om internasjonal varemerkeregistrering

§ 30. Søknader om internasjonal registrering av et varemerke på grunnlag av en norsk

varemerkesøknad (basissøknaden) eller en norsk varemerkeregistrering (basisregistreringen),

jf varemerkeloven § 46, inngis til Patentstyret.

§ 31. Søknaden skal være avfattet på engelsk og skal inngis skriftlig på Det internasjonale

byrås søknadsskjema i ett eksemplar. Skjemaet skal være utfylt med maskinskrift.

Varefortegnelsen skal være på engelsk.

For øvrig skal søknaden oppfylle vilkårene i varemerkeloven § 47 og forskriften til

Madridprotokollen regel 9 nr. 4 og nr. 5 bokstav b (i) til (vi) og bokstav f.


0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 32. En søknad om internasjonal varemerkeregistrering må bygge på og fullt ut være i

samsvar med en norsk basissøknad eller -registrering, det vil si en eller flere nasjonale

varemerkesøknader eller nasjonale varemerkeregistreringer som gjelder det samme merket,

har den samme innehaveren og alene eller til sammen fullt ut dekker varefortegnelsen i den

internasjonale søknaden.

0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 33. (Opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997).

§ 34. Når Patentstyret etter behandling av søknaden etter varemerkeloven § 48 har godtatt

den, fremmer Patentstyret søknaden for Det internasjonale byrå som foreskrevet i

Madridprotokollen og forskriften til protokollen.

For basisregistreringer anmerkes det i varemerkeregisteret at registreringen er grunnlag

for en søknad om internasjonal registrering. For basissøknader anmerkes det i journalen nevnt

i § 7 at søknaden er grunnlag for en søknad om internasjonal registrering.

0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 34a. Hvis en søknad eller registrering som helt eller delvis er basis for en internasjonal

varemerkeregistrering, helt eller delvis bortfaller, og bortfallet skyldes handling foretatt før

utløpet av avhengighetsperioden på fem år etter Madridprotokollen artikkel 6 nr. 3, vil den

internasjonale varemerkeregistreringen opphøre i samme utstrekning.

0 Tilføyd ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 35. Patentstyret gir for øvrig Det internasjonale byrå de underretninger som den norske

varemerkemyndigheten skal gi etter Madridprotokollen og Madridforskriften.

Kapittel 9 Utpeking av Norge under internasjonale varemerkeregistreringer

§ 36. (Opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan 1997).

§ 37. Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrå om at innehaveren av en

internasjonal varemerkeregistrering krever at registreringen helt eller delvis skal gjelde i

Norge, skal Patentstyret undersøke om det foreligger noe hinder for dette.

Foreligger det hinder for at den internasjonale varemerkeregistreringen helt eller delvis

kan gjelde i Norge, skal Patentstyret senest innen 18 måneder underrette Det internasjonale

byrå om dette ved å gi et foreløpig avslag etter regel 17 i forskriften til Madridprotokollen.

Dersom Patentstyret oversitter fristen, vil utpekingen automatisk få virkning her i landet.

Fristen i første punktum regnes fra den dagen da meldingen om utpekingen av Norge ble

sendt fra Det internasjonale byrå, eventuelt fra en senere dag da melding om rettelser i den


tidligere utpekingen ble sendt. For beregning av 18-månedersfristen gjelder regel 4 i

forskriften til Madridprotokollen.

I det foreløpige avslaget etter annet ledd skal det opplyses om at innehaveren av den

internasjonale varemerkeregistreringen kan kreve en fornyet vurdering av spørsmålet om

registreringen helt eller delvis skal gjelde i Norge. Innehaveren skal gis en rimelig frist for å

kreve en fornyet vurdering, herunder for å imøtegå eller i tilfelle avhjelpe anførte hindringer.

Varemerkeloven § 19 og § 60 samt denne forskriften § 53 gjelder tilsvarende.

Om plikt for innehaveren til å ha en fullmektig med bopel eller sete her i riket under den

fornyede vurderingen gjelder varemerkeloven § 31 første ledd tilsvarende.

0 Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr. 1165 (i kraft 1 jan 1997), 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 38. Finner Patentstyret, i tilfelle etter fornyet vurdering etter § 37 tredje ledd, at det ikke

foreligger noe hinder for at den internasjonale registreringen skal gjelde i Norge, skal det

innføres i varemerkeregisteret og kunngjøres at den internasjonale registreringen gjelder i

Norge. Varefortegnelsen innføres i registeret på engelsk, og i kunngjøringen nevnes de

vareklasser som varene tilhører.

§ 39. Om innsigelser mot at en utpeking under en internasjonal varemerkeregistrering skal

gjelde i Norge, gjelder varemerkeloven § 21, § 21a og § 52 og denne forskriften kapittel 6

tilsvarende, med de tilpasninger som følger av annet og tredje ledd.

Dersom en innsigelse trekkes, kan innsigelsesbehandlingen bare fortsettes dersom særlige

grunner taler for det. Det er videre et krav at melding om foreløpig avslag som går ut på at

den internasjonale varemerkeregistreringen helt eller delvis ikke kan gjelde i Norge, kan gis

til Det internasjonale byrå innen 18-månedersfristen i forskriften § 37 annet ledd.

Etter utløpet av 18-månedersfristen kan et foreløpig avslag ikke bygge på andre grunnlag

enn dem som er anført i innsigelsen.

Om plikt for innehaveren til å ha en fullmektig med bopel eller sete her i riket under

innsigelsesbehandlingen gjelder varemerkeloven § 31 første ledd tilsvarende.

Patentstyret underretter i nødvendig utstrekning Det internasjonale byrå om at det på

grunn av innsigelser kan bli besluttet etter utløpet av 18-månedersfristen nevnt i § 37 annet

ledd at registreringen ikke skal gjelde i Norge, jf. Madridprotokollen artikkel 5 nr. 2 bokstav

c.

0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 40. For internasjonale registreringer gjelder bestemmelsene i varemerkeloven § 31 om plikt

til å ha en fullmektig med bopel eller sete her i riket bare i den utstrekning det er fastsatt i

forskriften her § 37 femte ledd og i § 39 fjerde ledd, samt ved klage til Patentstyrets annen

avdeling.

0 Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr. 1165 (i kraft 1 jan 1997), 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 41. Patentstyret gir for øvrig Det internasjonale byrå de underretninger som den norske

varemerkemyndigheten skal gi etter Madridprotokollen og Madridforskriften.


Kapittel 10 (§§ 42-52 opphevet ved forskrift 20 des 1996 nr. 1165, i kraft 1 jan

1997).

Kapittel 11 Forskjellige bestemmelser

§ 53. Søkeren eller dennes fullmektig kan skriftlig be om muntlig forhandling med en

saksbehandler med avgjørelsesmyndighet utpekt av Patentstyret med det formål å få en

endelig avklaring av tvistespørsmål i sak for Patentstyret. Nærmere retningslinjer fastsettes av

Patentstyret.

Varemerkeloven § 19 gjelder så langt den passer også for behandling av krav om slettelse

av registrert merke, krav om endring av registrert merke, krav om anmerkning i registret av

overdragelser eller lisenser samt krav om endring av innehaverens eller lisenshaverens navn.

0 Tilføyd ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 54. Dokumenter som gjelder varemerkeregistreringer, herunder dokumenter i saker om

innsigelse og klage, skal være på norsk, dansk eller svensk. Bestemmelsene i § 2a annet og

tredje ledd gjelder tilsvarende.

0 Tilføyd ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003).

§ 55. Svarfrister regnes fra den dagen melding ble sendt fra Patentstyret.

Hvis meldingen fra Patentstyret ikke angir en bestemt dag for fristutløp, løper fristen ut

på den dagen i måneden som ved sitt tall svarer til dagen for fristens begynnelse. Finnes ikke

tilsvarende tall i vedkommende måned, regnes månedens siste dag som fristens utløpsdag.

Dersom svarfristen løper ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er

likestilt med helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Annet ledd gjelder tilsvarende for beregningen av andre frister etter varemerkeloven med

forskrifter, så langt ikke annet følger av Madridprotokollen og forskriften til protokollen.

Svarfristen er to måneder, om ikke annet er bestemt i varemerkeloven, forskriften her

eller av Patentstyret i det enkelte tilfellet.

Bestemmelser om når et dokument skal regnes som levert med fristavbrytende virkning er

gitt i forskrift om avgifter til Patentstyret mv.

0 Tilføyd ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003), endret ved forskrift 15 mai 2009 nr. 511

(endringen utført i femte ledd og ikke fjerde ledd, Lovdatas anm.).

§ 56. Patentstyret kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om

1) registreringsbrev,

2) varemerkeregisteret,

3) begjæringer om fornyelse av varemerkeregistreringer,

4) kunngjøringer som skal gjøres i henhold til varemerkeloven eller forskriften her,

5) beregningen av frister, samt om


6) gjennomføringen av varemerkeloven og forskriften her for øvrig.

0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003, tidligere § 53).

§ 57. Forskriften her trer i kraft 1. april 1996.

Fra samme tid oppheves forskrift 4. august 1961 nr. 9911 om krav om registrering m.v.

av varemerker og fellesmerker, kronprinsregentens resolusjon 19. november 1971 om

delegering av myndigheten etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker § 16 til å fastsette

klasseinndelingen av varer og tjenester til Patentstyret og kongelig resolusjon 7. oktober 1977

om delegering av myndigheten etter lov 4. mars 1961 nr. 3 om varemerker § 43 til å fastsette

nærmere bestemmelser om innholdet i krav om registrering av varemerker til Patentstyret.

Bestemmelser gitt av Patentstyret i medhold av kronprinsregentens resolusjon 19. november

1971 og kongelig resolusjon 7. oktober 1977 gjelder fortsatt inntil Patentstyret opphever dem,

jf forskriften her § 8 nr. 1 og nr. 2.

Søknader om registrering av varemerker og fellesmerker som før 1. april 1996 er besluttet

utlagt til alminnelig ettersyn, skal ferdigbehandles etter de saksbehandlingsregler som gjaldt

frem til 1. april 1996.

For søknader som er inngitt før 1. april 1996 men som likevel skal behandles etter

forskriften her, må krav om utstillings- eller søknadsprioritet eller om registrering « telle

quelle », jf §§ 9 til 11, fremsettes før merket registreres og senest innen 1. oktober 1996.

0 Endret ved forskrift 4 april 2003 nr. 420 (i kraft 1 mai 2003, tidligere § 54).

Sist oppdatert 11. september 2010

More magazines by this user
Similar magazines