Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

norskpublikumsutvikling.no

Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

Rapport

Tilfredsheten med kafeene på de ulike visningsstedene varierer. Størst tilfredshet er det med

kafeen på Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet – Arkitektur. Lavest tilfredshet er det med

kafeen på Museet for samtidskunst (skår 2,9). Forskjellene er signifikante. Forskjellen

mellom Kunstindustrimuseet og Museet for samtidskunst er ikke signifikante. Det er siden

undersøkelsen ble gjennomført etablert et nytt serveringstilbud på Museet for samtidskunst.

Publikums tilfredshet med servicepersonalet er jevnt over høy, men varierer noe mellom

visningsstedene. Størst tilfredshet måler vi ved Nasjonalmuseet – Arkitektur med en skår på

4,6 poeng. Videre følger Kunstindustrimuseet (skår 4,4) og Nasjonalgalleriet (skår 4,3).

Lavest tilfredshet med servicepersonalet finner vi på Museet for samtidskunst (skår 4).

Forskjellen mellom høyeste og laveste skår er signifikant.

Tilfredsheten med den totale besøksopplevelsen er jevnt over høy ved samtlige

visningssteder. Tilfredsheten ved Museet for samtidskunst er likevel signifikant lavere enn

tilfredsheten med Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Vurderinger av kvalitet

Publikum har vurdert kvaliteten på ulike sider ved museumstilbudet. Hvor mange som har

gitt sin vurdering varierer ift hva de har erfaring med. De fleste har for eksempel kunnet gi en

vurdering av selve utstillingen de så, langt færre har kunnet gi en vurdering av audioguiden.

Følgende aspekter er vurdert:

Utstillingene

Utstillingsprogrammet for 2011

Bygningens egnethet som visningslokale

Omvisningen

Informasjonen i vestibylen

Veggtekstene

Audioguiden

Formidlingsbrosjyrene

Audiovsiuelle innslag (der dette finnes)

Vurderingene er gitt på en skala fra 1 – 5 der 1= svært dårlig og 5 = svært god. Figur 14 viser

hvilke gjenomsnittskår de ulike aspektene fikk.

29

More magazines by this user
Similar magazines