Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

norskpublikumsutvikling.no

Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

Rapport

Nasjonalmuseet leverer utstillinger med høy

kunstnerisk kvalitet

76%

13% 2% 9%

Nasjonalmuseet fyller sin rolle som en av Norges

viktigste kulturbærere på en god måte

48%

25%

9%

18%

Nasjonalmuseet opptrer på en god måte i media

30%

21%

12%

37%

Nasjonalmuseet har fått bedre utstillinger de siste

to årene

27%

11% 5%

57%

Nasjonalmuseet er en nyskapende

museumsinstitusjon

23%

26%

23%

27%

Nasjonalmuseet er til stede i de kulturpolitiske

samfunnsdebattene

21%

20%

18%

40%

Nasjonalmuseet forvalter de tildelte økonomiske

midlene på en god måte

19%

13% 4%

64%

Nasjonalmuseet har fått ro og orden med ny

ledelse

17%

13% 5%

65%

Nasjonalmuseet lider fortsatt under hyppige

lederskifter og intern uenighet

12%

13%

11%

65%

Nasjonalmuseet er kun for kultureliten

8%

12%

73%

7%

n=1179

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Enig Verken eller Uenig Vet ikke

Figur 18. Prosentandel enig, uenig, verken enige eller uenig i ulike påstander om Nasjonalmuseet.

Påstanden som får størst oppslutning er at Nasjonalmuseet leverer utstillinger med høy

kunstnerisk kvalitet (76 prosent). Vurderingen av hvorvidt Nasjonalmuseet har fått bedre

utstillinger de siste to årene er først og fremst preget av at mange ikke har kunnet ta stilling

(57 prosent). Andelen som mener Nasjonalmuseet har bedret utstillingene er på 27 prosent.

48 prosent mener at Nasjonalmuseet fyller sin rolle som en av Norges viktigste kulturbærere

på en god måte. 9 prosent er uenige i dette. Oppslutningen om at Nasjonalmuseet er en

nyskapende institusjon er noe svakere (23 prosent).

30 prosent mener at Nasjonalmuseet opptrer på en god måte i media. 12 prosent synes ikke

det. I tillegg oppgir 37 prosent at de ikke kan ta stilling til dette. Vurderingen av hvorvidt

Nasjonalmuseet er til stede i de kulturpolitiske samfunnsdebattene er også preget av at en

høy andel ikke har tatt stilling (40 prosent). 21 prosent sier seg enige i at Nasjonalmuseet er

til stede i debattene, mens 18 prosent mener museet ikke er det.

Holdningene til påstandene knyttet til Nasjonalmuseets ledelse og økonomi viser at det kun

er 1 av 3 som tar stilling til dette. 19 prosent mener Nasjonalmuseet forvalter de tildelte

økonomiske midlene på en god måte. 17 prosent mener Nasjonalmuseet har fått ro og orden

med ny ledelse, mens 12 prosent mener at Nasjonalmuseet fortsatt lider under hyppige

lederskifter og intern uenighet.

35

More magazines by this user
Similar magazines