Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

norskpublikumsutvikling.no

Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

Rapport

Det er i dag godt dokumentert at norsk kulturbruk er dominert av den hvite middelklassen

med høyere utdannelse og/eller høy inntekt (SSB’s 2009a, Danielsen A., Gran og Vaagen

2011 og Mangset 2012). Utdannelse er den faktoren som er mest utslagsgivende for folks

kulturkonsum. Lavere sosiale lag og etniske/nasjonale minoriteter fra Asia, Afrika og Latin-

Amerika er underrepresentert i de tradisjonelle norske kunstinstitusjonene (SSB 2009b,

Gran og Vaagen 2010). Bibliotekene og museene (utstillinger egen kategori hos SSB) har den

mest demokratiske kulturbruken.

Kulturminister Anniken Huitfeldt har gjort inkludering av ekskluderte grupper til sin fanesak

i kulturpolitikken, og mens arbeidet med denne rapporten pågikk, kom den første

kulturpolitiske stortingsmeldingen om dette problemområdet Kultur, inkludering og

deltaking Meld. St. 10 (2011-2012). Slik forstås en inkluderende kultursektor i denne

stortingsmeldingen:

Ein inkluderande kultursektor er ein sektor der alle har like moglegheiter til deltaking og til å

utvikle sine skapande ressursar, uavhengig av faktorar som sosioøkonomisk-, kulturell- eller

religiøs bakgrunn eller funksjonsevne.” (Meld. St. 10 (2011-2012): 8)

Systematisk arbeid med inkludering og publikumsutvikling vil stå sentralt i departementets

styringsdialog med de statsfinansierte kulturinstitusjonene framover:

Inkluderingsarbeid skal vere ein integrert og synleg del av strategi- og programarbeid,

personalpolitikk og publikumsarbeid i alle kulturverksemder som får statleg støtte.

Institusjonane lyt orientere seg i samtida og samfunnet, kjenne faktiske og potensielle

målgrupper og vurdere korleis dei kan nå fleire./…/ Kulturdepartementet vil i styringsdialogen

med tilskotsmottakarar og underliggjande verksemder leggje stor vekt på systematisk

oppfølging av institusjonane sitt arbeid med inkludering og mangfald. (Meld. St. 10 (2011-

2012): 9)

For bedre å kunne nå Nasjonalmuseets kunstneriske mål, publikumsmål og

samfunnsoppdraget om ”å gjøre kunsten tilgjengelig for alle”, er det hensiktsmessig å vite

noe om sitt eksisterende publikum og sitt potensielle publikum. Formålet med denne

rapporten er å gi Nasjonalmuseet svar på:

- hvem som er museets publikum

- hvordan kjennskapen til museet er

- hvordan museets omdømme er

- hva som er barrierene for gjenbruk og førstegangsbruk

- hva som er forbedringspotensialet for å nå nye og beholde gamle brukere

Det skal videre understrekes at dette primært er en deskriptiv rapport, som tar sikte på

kartlegge Nasjonalmuseets besøkende og deres vurdering av museet. Det vil ikke bli foretatt

7

More magazines by this user
Similar magazines