Uddannelsespolitik - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

Uddannelsespolitik - Region Midtjylland

Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk


U fo Ved Den Reg udv bes inte Reg ung krit Reg nels 2


Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller om hovedlinjerne i Regionens uddannelsespolitik. Region Midtjylland ser uddannelse som en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling. Regionens uddannelsespolitik er vedtaget af Regionsrådet i 2009 og beskæftiger sig især med temaerne rekruttering og fastholdelse, innovation samt internationalisering. Regionsrådet har mulighed for at støtte udviklingsprojekter inden for de almene ungdoms- og voksenuddannelser, og uddannelsespolitikken indeholder blandt andet kriterier for tildeling af disse tilskud. Region Midtjylland ser frem til et fortsat godt og frugtbart samarbejde med uddannelses-institutioner i hele regionen. Bent Hansen Regionrådsformand 3


1. Udd Reg ling Reg regi mid gren og u Såd inst reel regi 2. i d u På l udd gen gen Des De u tem • r • i • i 4


1. Baggrund Uddannelse er en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling i Region Midtjylland og indgår derfor i både Den regionale udviklingsplan og i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Region Midtjyllands uddannelsespolitik tager udgangspunkt i Den regionale udviklingsplan, hvor visionen for uddannelse er, at ”den midtjyske region inden 2030 har et sammenhængende og vidtforgrenet uddannelsessystem, der sikrer relevante uddannelsestilbud og understøtter en internationaliseret vækst og udvikling”. Sådan et uddannelsessystem skal bygge bro mellem individer, institutioner, virksomheder og internationale relationer, så den reelle adgang til uddannelse og livslang læring forbedres i hele regionen. 2. Indsatsområder i den regionale uddannelsespolitik På linje med regeringens målsætning tager Region Midtjyllands uddannelsespolitik sigte på, at mindst 95 % af en årgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, mens mindst 50 % skal gennemføre en videregående uddannelse. Desuden skal indsatsen i forhold til de læsesvage styrkes. De uddannelsespolitiske initiativer skal have fokus på følgende temaer: • rekruttering og fastholdelse • innovation • internationalisering 5


Rekruttering og fastholdelse Bestræbelserne vedrørende rekruttering og fastholdelse skal rettes mod både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, hvis det skal lykkes at indfri de nationale mål, og hvis man i fremtiden skal sikre forsyningen af arbejdskraft på alle niveauer inden for den private og den offentlige sektor i Region Midtjylland. I forhold til ungdomsuddannelserne er det vigtigt at: • gøre uddannelserne mere attraktive, mindske frafaldet og styrke uddannelseskulturen generelt • flere drenge og flere med indvandrerbaggrund fuldfører en ungdomsuddannelse • unge med særlige behov får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse I forhold til voksen- og efteruddannelsesindsatsen er det væsentligt at: • øge indsatsen af den forberedende voksenundervisning (FVU) med henblik på et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne • sikre relevante udbud af uddannelser i regionens yderområder I forhold til de videregående uddannelser vil Regionsrådet støtte initiativer, der kan kvalificere overgange mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, ligesom man vil støtte afklaring af behovet for nye uddannelser. Innovation Innovation er kendt eller ny viden kombineret på en ny måde eller bragt i anvendelse i en ny sammenhæng med henblik på at skabe nye produkter, processer og ydelser. Derfor er innovation et centralt element i bestræbelserne på at styrke Region Midtjyllands konkurrencekraft. It er en særlig drivkraft i forhold til at understøtte innovation. I forhold til innovation er det derfor vigtigt at: • støtte initiativer, der øger samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og forskningsinstitutioner • støtte nye initiativer til inddragelse af it i uddannelserne • støtte initiativer til udvikling af nye uddannelser og efteruddannelser inden for regionens styrkepositioner. Internationalisering Visionen for Region Midtjylland er ”en international vækstregion i et sammenhængende Danmark”. Derfor bliver det væsentligt at øge regionens tiltrækningskraft som uddannelses-, forsknings- og beskæftigelsesregion. I forhold til internationalisering er det vigtigt at: • fremme internationale uddannelsessamarbejder med udgangspunkt i regionens nuværende og potentielle styrkepositioner • støtte initiativer til udvikling af internationale uddannelsestilbud • støtte udvikling af uddannelsesinitiativer rettet mod udenlandske studerende og gæsteforskere. 6


3. Rammer for tildeling af tilskud til uddannelse Regionsrådet kan i henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 22. september 2008 yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud, herunder anlægstilskud, til bl.a. efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller udkantsområde. Udviklingstilskuddet kan ydes til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser. Afgrænsningen af formålene er forholdsvis åbne af hensyn til den regionalpolitiske prioritering af, hvordan Regionsrådets vision for regionens udvikling bedst fremmes. Det er hensigten at inddrage følgeforskning i forhold til uddannelsesprojekterne med henblik på at afprøve eller udvikle teorier og metoder, kvalificere resultater og lignende. Regionsrådet vil i samarbejde med relevante aktører gennemføre analyser, som på et faktuelt grundlag kan understøtte nye initiativer og nye beslutninger på uddannelsesområdet. Analyserne skal desuden danne grundlag for et bedre samspil mellem uddannelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervspolitikken. Læs mere om Region Midtjyllands uddannelsespolitik på www.rm.d/via12800.html Her kan du også se, hvilke initiativer regionen hidtil har støttet. Vil du søge om tilskud til uddannelsesprojekter? Se www.rm.dk/via12787.html 7


Om Region Midtjylland Region Midtjylland har hovedansvaret for det samlede sundhedsvæsen og en række sociale institutioner i regionen. Den står i spidsen for et regionalt samarbejde med erhvervslivet, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne, som skal sikre den regionale udvikling. Regionen styres af 41 direkte valgte politikere, der sammen udgør regionsrådet. Region Midtjylland som arbejdsplads Der er ca. 25.000 fuldtidsstillinger i regionen. Ca. 19.800 på hospitalerne, ca. 5.000 på de psykiatriske og sociale institutioner og ca. 700 i administrationen. Region Midtjyllands uddannelsespolitik Denne folder fortæller om Regionens uddannelsespolitik. Vil du søge om tilskud til uddannelsesprojekter? Kontakt: Regional Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26, Postboks 21 8800 Viborg Telefon 8728 5000 www.rm.dk/via12787.html Du kan finde kontaktpersoner, direkte telefonnumre og mailadresser på: www.rm.dk/via50812.html Hver måned bliver ca. 300 stillinger slået op. Find dem på www.rm.dk/job. Ledere og medarbejdere i Region Midtjylland tager udgangspunkt i de tre værdier: dialog, dygtighed og dristighed. Det er de tre værdier, frem for faste regler, der skal »guide« det daglige arbejde og være gennemgående i den indsats, regionens medarbejdere leverer. Værdierne er fælles retningslinjer, der giver plads og rummer forventninger til, at den enkelte medarbejder tager ansvar og bruger sin faglighed. Du kan finde adresseoplysninger på samtlige hospitaler, institutioner mv. under Region Midtjylland på hjemmesiden www.regionmidtjylland.dk. Kontakt til Region Midtjylland Regionshuset i Region Midtjylland ligger på adresser i Viborg, Holstebro, Horsens og Århus. Regionshuset Viborg Skottenborg 26 Postboks 21 8800 Viborg Tlf: 8728 5000 Regionshuset Holstebro Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf: 8728 5007 Regionshuset Horsens Regionshuset Århus På regionens hjemmeside Emil Møllers Gade 41 Olof Palmes Allé 15 www.regionmidtjylland.dk 8700 Horsens 8200 Århus N kan du møde alle 41 medlemmer af regionsrådet Tlf: 8728 5005 Tlf: 8728 5003 og se, hvilke udvalg de sidder i, og hvilke bestyrelser de er medlemmer af. På hjemmesiden kan du også se regionsrådsmøderne live samt finde dagsordner og referater. Grafisk Service · 4100-09-256 Region Midtjylland Regionshuset Viborg, Skottenborg 26 Postboks 21, 8800 Viborg Tlf: 8728 5000

More magazines by this user
Similar magazines