Statistisk Årbok 1967 - SSB

ssb.no

Statistisk Årbok 1967 - SSB

PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRA

Publications from the Central Bureau of Statistics

Norges offisielle statistikk (NOS)

I serien NOS publiseres hovedsakelig primterstatistikk.

Serien omfatter 2 rekker:

1) publikasjoner som utgis i boktrykk og

2) publikasjoner som framstilles pa annen

og enklere mate.

Norway's Official Statistics (NOS)

The series NOS contains mainly primary statistics

and includes two sub-series:

1) printed publications

2) mimeographed publications.

Samfunnsokonomiske studier (SOS)

I denne serie utgir Statistisk Sentralbyrtt utredninger

som ikke er av rent statistisk karakter,

bl. a. historiske og analytiske studler

om ekonomiske og sosiale forhold.

Social Economic Studies (SES)

This series contains reports on investigations

of not merely statistical character, such as

historical and analytical studies of economic

and social problems.

Artikler fra Statistisk Sentralbyri (ART)

I denne serie utgir Statistisk Sentralbyra

kortere avhandlinger; i forste rekke analytiske

og historiske studier av mindre omfang

enn de som blir offentliggjort i serien SOS.

Articles from the Central Bureau of

Statistics (ART)

This series contains occasional papers and

reprints, shorter than those published in the

series SES, but of the same general content.

Minedlige publikasjoner

Statistisk mtinedshefte (SM)

Statistisk mamedshefte inneholder i forste

rekke tabeller med lopende mäneds- og kvartalsstatistikk

; dessuten artlkler eller notiser

om metodespersmal, om ny statistikk og om

ByrAets virksomhet ellers.

Mtmedsstatistikk over utenrikshandelen (MU)

Mtmedsstatistikk over utenrikshandelen inneholder

tabeller med kvartalstall og manedstall

for innforsel og utforsel av varer.

Monthly publications

Monthly Bulletin of Statistics (MB)

The Monthly Bulletin of Statistics contains

current monthly and quarterly statistics,

articles or notes on statistical methods, and

articles on new statistics and the Bureau's

activities in general.

Monthly Bulletin of External Trade (MBT)

The Monthly Bulletin of External Trade

contains quarterly and monthly statistics on

imports and exports.

Ukentlig publikasjon

Statistisk ukehefte (SU)

I Statistisk ukehefte publiseres statistikk som

Byraet har fat ferdig i lopet av den siste uke,

som regel supplert med kommentarer.

Weekly publication

Weekly Bulletin of Statistics (WB)

In the Weekly Bulletin of Statistics are published

statistics prepared in the Bureau during

the past week.

Spesialpublikasjoner

Kjenn ditt marked

I denne bok er samlet de viktigste statistiske

oppgaver av spesiell interesse ved studium av

det norske marked. Oppgavene omfatter arene

1950-1956 og er ordnet etter de norske

handelsdistrikter. Boken gir med sine kartskisser

og grafiske framstillinger markedenes

struktur i et notteskall. For senere oppgaver

vises til publikasjoner under fellesbetegnelsen

Markedstall.

Special publications

Guide to the Norwegian Market

This publication provides the most important

statistical data for studying the Norwegian

market. Information is specified by

«local market areas» for the period 1950-

1956. The publication with its sketch-maps

and graphs presents in a nut-shell the structure

of the market. Data referring to later

years are given in publications named Market

data.

Forts. 3. omslagsside

Cont. 3rd page of the cover


NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 218

STATISTISK ÅRBOK

1967

86. ARGANG

STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY

1967

86th Issue

STATISTISK SENTRALBYRA

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OSLO 1967


Standardtegn. Explanation of Symbols.

Tall kan ikke forekomme

Oppgave mangler

Tall kan ikke oppgis

Null

Mindre enn en halv av den

brukte enhet

Forelepig eller anslfitt tall

Brudd i den loddrette

serie

Brudd i den vannrette

serie

Category not applicable

Data not available

Not for publication

Nil

1

Less than half of unit

employed

Provisional or estimated figure

Break in the homogeneity of

a vertical series

Break in the homogeneity of

a horizontal series

Forkortelser i kildeangivelser Abbreviations in source references.

NOS NOS Norges Offisielle Statistikk. Norway's Official Statistics.

Stat. mainedshefte

Statistisk nanedshefte, utgitt av Statistisk Sentralbyra.

Monthly Bull. Monthly bulletin of statistics, published by the Central Bureau

of Statistics.

Byràet Statistisk Sentralbyra,..

The Bureau The Central Bureau of Statistics of Norway.

GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO


Forord

Statistisk firbok 1967 inneholder oppgaver for de siste ar, som regel fram til

1965 eller 1966, fra de forskjellige omrader av norsk statistikk og en avdeling

med internasjonal statistikk. For en stor del av tabellene finnes oppgaver for

tidligere ar i tidligere Arboker og i Statistiske oversikter 1948 og 1958.

Av nye opplysninger som er tatt med, nevnes hovedtall for bygge- og anleggsvirksomhet,

varehandel, transport, hotell- og restaurantdrift og forskjellig tjenesteyting

fra Bedriftstellingen 1963, avlagte forerprover og fornyelser av forerkort,

forretnings- og sparebankenes utlain etter lantaker- og langiverfylker og kommuner

med tilleggspensjon til enke- og morstrygd.

Som tidligere har Statistisk Sentralbyth under utarbeidingen av en del tabeller

fat hjelp av offentlige og private institusjoner.

Bythets administrasjonskontor har statt for redaksjonen av publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrá, Oslo, 18. juli 1967.

Petter Jakob Bjerve

Rolf Dragvold


Preface

The Statistical Yearbook of Norway 1967 contains data for the last years —

in most cases up to 1965 or 1966 — from the various fields of Norwegian statistics

and a section of international statistics. Information for previous years can be

found in previous editions of the yearbook and in Statistical Survey 1948 and 1958.

New statistics published in the present edition include data from the Census

of Establishments 1963 relating to construction, internal trade, transport, hotels

and restaurants and various services, data on new and renewed drivers' licences,

loans from commercial and savings banks by borrowers' and lenders' county

and municipalities with supplementary widows' and mothers' pension.

The Administration Division of the Bureau has been in charge of the editing

of the yearbook.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 18 July 1967.

Petter Jakob Bjerve

Rolf Dragvold


*5

Innhold Contents

Kapitler: Chapters:

I. Geografiske og meteorologiske forhold Geography and climate . .

II. Befolkning og helseforhold Population and health

III. Arbeidsmarked Labour market

IV. Nasjonalregnskap og utenriksregnskap National accounts and

balance of payments

V. Jordbruk, skogbruk og jakt Agriculture, livestock production,

forestry and hunting

VI. Fiske og fangst Fishing, sealing and whaling

VII. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning og byggevirksomhet

Mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply,

building construction

VIII. Utenrikshandel External trade

IX. Innenlandsk handel m. v. Internal trade etc.

X. Sjotransport Water transport

XI. Annen samferdsel Other transport and communications

XII. Offentlige finanser Public finance

XIII. Penger og kreditt Money and credit

XIV. Priser Prices

XV. Lonninger Wages and salaries

XVI. Sosiale forhold Social conditions

XVII. Rettsforhold Justice and crime

XVIII. Undervisning, kultur m. v. Education, culture, etc.

XIX. Valg Elections

XX. Svalbard Svalbard

XXI. Internasjonale oversikter International tables

Side Page

Tabell-

Innhold del

Contents Tables

*5 1— 4

*5 5— 40

*7 41— 52

*7 53— 60

*8 61— 84

*9 85— 94

*9 95-117

*10 118-140

*10 141-149

*11 149-160

*11 161-180

*12 181-205

*13 206-236

*14 237-242

*14 243-253

*15 254-271

*15 272-279

*16 280-294

*17 295-299

*17 300

*17 301-375

Alfabetisk sakregister side *18 Alphabetical index, page *26.

Mal og vekt, side 376 Measures and weight, page 376.

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyra siden forrige

utgave av Statistisk arbok, side 377 Publications from the

Central Bureau of Statistics since the previous edition of Statistical

Yearbook, page 377.

I. Geografiske og meteorologiske

forhold.

Tabell

Side

1. Geografiske forhold 1

2. Administrative inndelinger 2

3. Meteorologiske forhold 3

II. Befolkning og helseforhold.

4. Hjemmehorende folkemengde . . . . 5

5. Beregnet folkemengde 5

6. Flateinnhold og hjemmehorende

folkemengde 6

7. Hjemmehorende folkemengde etter

fylke 6

8. Iljemmehorende folkemengde i de

enkelte kommuner 7

9. Hjemmehorende folkemengde i

tettbygde og spredtbygde strok . 10

10. Hjemmehorende folkemengde etter

kjonn, alder og ekteskapelig status . 10

I. Geography and climate.

Table

Page

1. Geography 1

2. Administrative divisions 2

3. Climate 3

II. Population and health.

4. Resident population 5

5. Estimated population 5

6. Area and resident population. . . 6

7. Resident population by county . . . 6

8. Resident population of the municipalities

7

9. Resident population in densely and

sparsely populated areas ..... . . . 10

10. Resident population by sex, age

and marital status 10


*6

Tabell

Side

11. Hjemmehorende folkemengde etter

kjonn og alder 11

12. Prognose for hjemmehorende folkemengde

etter kjonn og alder 11

13. Hjemmehorende folkemengde etter

alder, pr. 1 000. Kvinner pr. 1 000

menn 11

14. Personer utenfor Statskirken . . . .

15. Yrkesbefolkningen i en del forstadskommuner

etter arbeidssted .

16. Personer med yrke etter alder . . . . 13

17. Gffte kvinner og gifte yrkeskvinner

Prosent

18. Hjemmehorende folkemengde etter

nwing

19. Personer 15 fix og mer etter levevei

20. Private husholdninger etter hovedpersonens

kjØnn, husholdningstype

og storrelse

21. Familiekjerner etter tallet pa ugifte

barn og barnas alder

22. Ekteskap etter mannens og hustruens

alder

23. Bestfiende ekteskap etter barnetall

24. Folkemengdens bevegelse

25. Folkemengdens bevegelse i fylker

og stone bykommuner

26. Inngátte ekteskap etter ektefellenes

ekteskapelige status

27. Gjennomsnittlig alder ved giftermal

28. Inngâtte ekteskap etter brudens og

brudgommens alder

29. Giftermailshyppighet for ugffte

etter kjØnn og alder

30. Skilsmisser og separasjoner

31. Skilsmisser etter ektefellenes alder

32. Fodte og dodfodte

33. Fruktbarheten etter morens alder

Reproduksjonskvotienter

34. Levendefodte etter ekteskapets

varighet og barnets nummer

35. Levendefodte pr. 1000 innbyggere

36. Dodeligheten i 1. levear

37. Dodeligheten i 1. levear etter fylke

38. Dodeligheten

39. Dode etter kjØnn og alder

40. Dodeligheten etter fylke

41. K remasj oner

42. Dodeligheten etter kjØnn og alder

43. Dodelighetstabeller

44. Middellevetiden

45. Flytninger til og fra Norge

46. Flytninger mellom grupper av

spredtbygde og tettbygde kommuner

18

19

20

21

21

21

22

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

29

30

30

31

Table

Page

11. Resident population by sex and

age • • 11

12. Forecast of resident population

by sex and age 11

13. Resident population by age, per

1000. Females per 1000 males . . . . 11

12 14. Persons outside the National

Church 12

15. Economically active population in

12 some suburban municipalities by

working place 12

16. Economically active population by

age 13

17. Married females, total and econo-

13 mically active. Percentages 13

18. Resident population by industry 14

14

15 19. Persons 15 years of age or more by

economic activity 15

20. Private households by sex of head

of household and by type and size

16 of household . 16

21. Family nuclei by number of un-

17 married children and age of the

children 17

22. Marriages by age of husband and

17 wife 17

23. Marriages by number of children 18

24. Vital statistics 19

25. Vital statistics and migration statistics

by counties and principal

town municipalities 20

26. Marriages by marital status of

partners 21

27. Average age at marriage 21

28. Marriages by age of bride and

groom 21

29. Marriage rates for single persons,

by sex and age 22

30. Divorces and separations 22

31. Divorces by ages of wife and

husband 22

32. Live births and stillbirths 23

33. Fertility rates, by age of mother

Reproduction rates 23

34. Live births, by duration of marriage

and order of birth 24

35. Live births per 1000 population 24

36. Infant mortality rates 25

37. Infant mortality by county 25

38. Number of deaths and mortality

rates 26

39. Deaths by sex and age 26

40. Mortality rate by county ...... . 27

41. Cremations 27

42. Mortality rates by sex and age 28

43. Life tables 29

44. Expectation of life 30

45. Immigration and emigration 30

46. Migration movements between

sparsely and densely populated

municipalities 31


*7

Tabell

Side

47. Flyttede personer etter kjonn og

alder 31

48. Medisinalpersonale og apotek 32

49. Sykehus, kur- og pleiehjem 32

50. Pasienter og pasientutveksling i

psykiatriske sykehus, sykehjem og

privat pleie 33

51. Nye tilfelle av smitteferende tuberkulose

33

52. Tilfelle av de viktigste epidemiske

sykdommer 34

53. Dodeligheten av tuberkulose 34

54. Dodeligheten av ondartede svulster 35

55. Dodsarsaken blant barn under 5 Air 35

56. Dodo etter alder og dodsksak . 36

57. Dodeligheten av hjerte- karsykdommer

38

58. Voldsomme dedsfall 38

59. Dodsfall ved yrkesulykker og andre

ulykker 39

60. Vernepliktige etter heyde og stridsdyktighet

40

Table

Page

47. Migrants by sex and age 31

48. Medical personnel and pharmacies 32

49. Hospital establishments 32

50. Patients and movement of patients

in mental hospitals, nursing homes

and family care 33

51. New cases of bacillary tuberculosis 33

52. Cases of principal epidemic diseases 34

53. Sex and age specific death rates

from tuberculosis 34

54. Sex and age specific death rates

from malignant neoplasms 35

55. Causes of death among children

under 5 years of age 35

56. Deaths by age and cause of death 36

57. Sex and age specific death rates

from cardiovascular diseases 38

58. Violent deaths 38

59. Deaths by occupational and other

accidents 39

60. Conscripts by stature and ability

for military service 40

M. Arbeidsmarked.

61. Arbeidsformidling

62. Sysselsatte selvstendige yrkesutovere

63. Sysselsatte lonnstakere ...... . .

64. Befal og mannskap i handelsflâten

65. Menstringer til handelsflaten . .

66. Utlendinger som arbeider i Norge . 45

67. Arbeidslose fagforeningsmedlemmer

45

68. Meldte helt arbeidslose ved arbeidskontorene

69. Faktisk arbeidstid pr. uke for arbeidere

i bergverksdrift og industri

70. Arbeidskonflikter

71. Arbeidskonflikter etter nieringsgrupper

48

72. Arbeidskonflikter etter varighet .

73. Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager

74. Landsorganisasjonen i Norge . . .

75. Funksjoneersammenslutninger

76. Arbeidsgiversammenslutninger .. .

M. Labour market.

41 61. Labour exchange 41

62. Self-employed 41

41

42

44

44

63. Employed wage earners .... . . . . 42

64. Officers and crew in the merchant

fleet 44

65. Seamen signed on and off Norwegian

merchant vessels 44

66. Aliens working in Norway 45

67. Unemployed trade unionists 45

68. Unemployed registered at the em-

46 ployment offices 46

69. Weekly working hours for workers

47 in mining and manufacturing . . • • 47

48 70. Labour conflicts 48

71. Work stoppages by industry 48

48 72. Work stoppages by duration 48

73. Work stoppages by number of

48 working days lost 48

49 74. The Norwegian Federation of

Trade Unions 49

50 75. Associations of salaried employees 50

51 76. Employers' associations 51

IV. Nasjonalregnskap og

utenriksregnskap.

77. Nasjonalproduktet etter anvendelse

78. Privat konsum

79. Bruttoinvestering uten lagerendring

etter nwring

80. Faktorinntekt etter nwring

81. Faktorinntekt etter inntektstype

53

54

54

55

55

IV. National accounts and

balance of payments.

77. Domestic product by category of

expenditure 53

78. Private consumption 54

79. Gross fixed capital formation by

industry 54

80. Factor income by industry 55

81. Factor income by distributive

shares 55


*8

T ab ell

Side

82. Nasjonalprodukt etter anvendelse

i 1961 -priser 56

83. Privat konsum i 1961-priser 56

84. Private inntekter og utgifter. . . 57

85. Offentlig forvaltnings inntekter og

utgifter 57

86. Oking i nasjonalformuen 57

87. Utenriksregnskap 58

88. Realkapital. I faste prise*. 60

Table

Page

82. Domestic product by category of

expenditure at 1961-prices 56

83. Private consumption at 1961-prices 56

84. Private income and expenditure 57

85. General government income and

expenditure 57

86 Increase in national wealth 57

87. Balance of payments 58

88. Real capital. At fixed prices 60

V. Jordbruk, skogbruk og jakt.

89. Landarealet. 1959

90. Brukene etter jordbruksarealet.

1959

91. Bruk som opphorte som sgerskilte

driftsenheter med over 5 dekar

j ordbruksareal

92. Brukene etter jordbruksarealet. .

93. Apen Aker etter bruken

94. Husdyr

95. Pelsdyr, tamrein og bikuber

96. Jordbruksarealet etter fylke

97. Husdyr etter fylke

98. Frukttrwr. Hager med over 50 trwr

99. Arbeidsstyrken pa brukene

100. Maskiner i jordbruket

101. Motorstyrke og kjoretimer pr. traktor

102. Forbruk av kunstgjodsel og kraftfor

103. Avling pr. dekar i prosent av middelsaret

104. Avling i kg pr. dekar

105. Avling i jordbruket

106. Avling i hagebruket

107. Produksjon av kumjolk

108. Husdyrprodukter til salg, hjemmeforbruk

og for

109. Forstegangs-kontrollerte slakt . . .

110. Jordbrukets totalregnskap

111. Regnskapsresultater i jordbruket

112. Salg av faste eiendommer. Gjennomsnittspriser

pr. skyldmark .. .

113. Priser pa faste eiendommer i herredskommuner

114. Skogarealet etter eiergrupper .. .

115. Skogeiendommer etter storrelsen

av arealet

116. Produktivt skogareal etter storrelsen

av arealet

117. Skogtaksering. Produktivt skogareal

118. Skogtaksering. Kubikkmasse . . .

119. Skogtaksering. Arlig tilvekstmasse

120. Avvirket trevirke

121. Skogkultur, skogreising og skogsgrofting

122. Skogkultur- og investeringsavgift

61

61

62

63

63

63

63

64

66

68

69

69

69

70

70

70

71

72

73

73

74

75

76

77

77

78

79

79

80

80

81

81

82

82

V. Agriculture, livestock production,

forestry and hunting.

89. Land area 1959 61

90. Holdings by size of agricultural

area. 1959 61

91. Holdings discontinued as separate

holdings with more than 5 decares

agricultural area 62

92. Holdings by size of agricultural

area 63

93. Crop land by use 63

94. Livestock 63

95. Fur-bearing animals, reindeer and

beehives 63

96. Agricultural area by county 64

97. Livestock by county 66

98. Fruit trees. Orchards with more

than 50 trees 68

99. Labour force on holdings 69

100. Farm machinery 69

101. Motive power and hours of operation

per tractor 69

102. Consumption of fertilizers and concentrated

feeds 70

103. Crop yield as percentage of mean

annual yield 70

104. Crop yield in kg per decare 70

105. Agricultural production 71

106. Horticultural production 72

107. Production of cow milk 73

108. Livestock products for sale, home

consumption and feeds 73

109. First time controlled slaughtering 74

110. Aggregate accounts of agriculture 75

111. Working results of farms 76

112. Sales of real property. Average

price per unit of assessed site value 77

113. Prices of real properties in rural

municipalities 77

114. Forest area by ownership 78

115. Forest properties by size of forest

area 79

116. Productive forest area by size of

forest area 79

117. Forest appraisement. Productive

forest area 80

118. Forest appraisement. Volume . . . 80

119. Forest appraisement. Annual increment

81

120. Roundwood cut 81

121. Silviculture 82

122. Reforestation and investment

levies 82


Tabell

Side

123. Nybygde skogsveier for motorkjØretoyer

83

124. Tommerfloting 84

125. Skog- og utmarksbranner 84

126. Felt storvilt og betalte rovviltpremier

84

Table

• Page

123. Forest roads completed 83

124 Timber floating 84

125. Forest and outfield fires 84

126. Game felled and bounties paid for

predators killed 84

VI. Fiske og fangst.

127. Fiskere og fiskefarkoster 85

128. Fiskerne etter alder 85

129. Fiskere og fiskefarkoster etter fylke 86

130. Maskindrevne fiskefarkoster etter

lengde 86

131. Utbytte av fiskeriene 87

132. Fisket i fjernere farvann 87

133. Utbytte av de viktigste fiskeslag 88

134. Skreifisket og vartorskefisket i

Finnmark. Bruken av fangsten og

deltakingen 90

135. Skreifisket og vartorskefisket i

Finnmark. Fangstmite 90

136. Vintersildfisket. Bruken av fangsten

og fangstmate 91

137. Vintersildfisket. Deltakingen og

redskap brukt 91

138. Feitsild- og smasildfisket. Bruken

av fangsten 91

139. Fangstmengde av viktigere fiskeslag

otter maned 92

140. Produksjon av noen viktigere fiskeriprodukter

92

141. Selfangsten 93

142. Smahvalfangsten 93

143. Hvalfangsten 94

144. Hvalfangstselskapene 94

VI. Fishing, sealing and whaling.

127. Fishermen and fishing vessels . . . . 85

128. Fishermen by age 85

129. Fishermen and fishing vessels by

county 86

130. Engine-driven fishing vessels by

length 86

131. Landings and landed value of fish 87

132. Fisheries in distant waters 87

133. Landings and landed value of fish

by principal species 88

134. Spawning cod and Finnmark young

cod fisheries. Disposition of landings

and participation 90

135. Spawning cod and Finnmark young

cod fisheries. Fishing gear used 90

136. Winter herring fishery. Disposition

of landings and fishing gear used 91

137. Winter herring fishery. Participation

and fishing gear used 91

138. Fat herring and small herring

fisheries. Disposition of landings 91

139. Catch of principal species of fish

by months 92

140. Production of some principal fishery

products 92

141. Sealing 93

142. Small-whale catching 93

143. Whaling 94

144. Whaling companies 94

VII. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning

og byggevirksomhe t.

145. Bergverksdrift og industri. Hovedtall

etter bedriftenes sysselsetting

1963 95

146. Bergverksdrift og industri. Hovedtall

etter handelsomrade. 1963 95

147. Bergverksdrift og industri. Hovedtall

etter neeringsgren. 1963 96

148. Bergverksdrift og industri 98

149. Bergverksdrift og industri otter

fylke 99

150. Bergverksdrift og industri. Forbruk

av brensel og elektrisk kraft 99

151. Bergverksdrift og industri otter

neeringsgren 100

152. Bergverksdrift og industri. Produksjon

av viktigere varer 102

153. Meieridrift 107

154. Arlig produksjonsindeks for bergverksdrift,

industri og kraftforsyning

108

VII. Mining and quarrying, manufacturing,

electricity and gas supply, building

construction.

145. Mining and manufacturing. Principal

data by number of persons

engaged. 1963 . . . . . . 95

146. Mining and manufacturing. Principal

data by trade area. 1963 . . . . 95

147. Mining and manufacturing. Principal

data by major group. 1963 96

148. Mining and manufacturing 98

149. Mining and manufacturing, by

county 99

150. Mining and manufacturing. Cost of

fuels and electricity 99

151. Mining and manufacturing, by major

industry group 100

152. Mining and manufacturing. Production

of principal commodities 102

153. Dairying 107

154. Annual index of industrial production

108


*10

Tabell • Side

155. Indekser over produksjon pr. timeverk

og pr. sysselsatt i bergverksdrift

og industri 109

156. Minedlig produksjonsindeks for

bergverksdrift, industri og kraftforsyning

110

157.. Patenter, varemerker og monster 110

158. Bergverksdrift og industri. Bruttoinvestering

111

159. Bergverksdrift og industri. Bruttoinvestering

etter arten av kapitalen 111

160. Vannkraft etter fylke 112

161. Vannkraft. Viktigere vassdrag . . 112

162. Elektriske anlegg og installasjoner 113

163. Elektrisitetsforsyning. Bruttoinvestering

etter arten av kapitalen . . . 113

164. Elektrisitetsforsyning 114

165. Maskininstallasjon og produksjon

av elektrisitet etter fylke 115

166. Produksjon og forbruk av elektrisitet

etter elektrisitetsomride 115

167. Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall

etter nringsgruppe 1963 116

168. Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall

etter bedriftenes sysselsetting.

1963 116

169. Byggevirksomhet 117

170. Leiligheter tatt i bruk 117

Table

Page

155. Index numbers of production per

man-hour and per person engaged

in mining and manufacturing . . . . 109

156. Monthly index of industrial production

110

157. Patents, trade-marks and designs 110

158. Mining and manufacturing. Gross

fixed capital formation 111

159. Mining and manufacturing. Composition

of gross fixed capital formation

111

160. Water power, by county 112

161. Water power. Principal watercourses

112

162. Electric plants and installations 113

163. Electricity supply. Composition of

gross fixed capital formation . . . . 113

164. Electricity supply 114

165. Capacity of installed machinery

and production of electricity, by

county 115

166. Production and consumption of

electricity by distribution area 115

167. Construction. Principal data by industry.

1963 116

168. Construction. Principal data by

number of persons engaged. 1963 116

169. Building construction 117

170. Dwelling units completed 117

VIII. Utenrikshandel.

171. Innforsel og utforsel 118

172. Innforsel og utforsel av viktigere

varer 118

173. Indekser for utenrikshandelen . . 128

174. Innforsels- og utforselsverdi etter

land og varegruppe 130

175. Innforsels- og utforselsverdi etter

land 136

176. Innforsels- og utferselsverdi og tollintrader

etter tollsted 140

VIII. External trade.

171. Imports and exports 118

172. Imports and exports of principal

commodities 118

173. Index numbers of external trade 128

174. Value of imports and exports by

country and commodity group 130

175. Value of imports and exports by

country 136

176. Value of imports and exports and

duty collected by port of entry . . . . 140

IX. Innenlandsk handel m. v.

177. Varehandel. Hovedtall etter n-

ringsgruppe. 1963 141

178. Varehandel. Hovedtall etter bedriftenes

sysselsetting. 1963 142

179. Varehandel. Hovedtall etter fylke

1963 142

180. Varehandel. Hovedtall etter handelsomrilde.

1963 143

181. Detaljhandel. Hovedtall etter salgsform.

1963 143

182. Forretningsmessig tjenesteyting

Hovedtall etter neeringsgruppe

1963 144

183. Vask, rensing og andre personlige

tjenester. Hovedtall etter neeringsgruppe.

1963 144

IX. Internal trade etc.

177. Internal trade. Principal data by

industry group. 1963 141

178. Internal trade. Principal data by

number of persons employed. 1963 142

179. Internal trade. Principal data by

county. 1963 142

180. Internal trade. Principal data by

trade area. 1963 143

181. Retail trade. Principal data by

store type. 1963 143

182. Business services. Principal data

by industry. 1963 144

183. Laundry, cleaning and other personal

services. Principal data by

144

industry 1963


*1 1

Tabell

Side

184. Verdiindeks for detaljomsetningen 145

185. Forbrukssamvirket 146

186. Volumindeks over lagerhold 147

187. Lager av viktigere varer ...... . . 148

188. Landbrukets salgs- og innkjopssamvirke

148

189. Lovbeskyttede fiskesalgslag 149

Table

Page

184. Index numbers of value of retail

sales 145

185. Co-operative retail societies 146

186. Index numbers of volume of stocks 147

187. Stocks of principal commodities 148

188. Agricultural sales and purchasing

co-operatives 148

189. Fishermen's co-operative sales associations

149

X. Sjotransport.

190. Registrerte skip 149

191. Registrerte skip ikke tatt med

handelsflkten 150

192. Handelsflâten etter skipenes art 150

193. Handelsflaten etter skipenes alder 151

194. Handelsflaten etter skipenes stewrelse

151

195. Handelsflaten etter skipenes hjemsted

152

196. Tilgang og avgang i handelsflaten 152

197. Registrerte lyst-motorbâter 153

198. Handelsskip i opplag 153

199. Opptjente bruttofrakter i utenriksf

art 153

200. Fraktindekser 154

201. Fraktrater 154

202. Skipsfarten mellom Norge og utlandet

155

203. Skipsfarten mellom Norge og utlandet

etter skipenes registreringsland

155

204. Skipsfarten mellom Norge og utlandet

etter anlopshavn i Norge 156

205. Norske skips anlop av utenlandske

havner 157

206. Kystfart 160

207. Innenriks sjeffart og tjenester i tilknytning

til sjofart. Hovedtall etter

meringsgruppe. 1963 160

X. Water transport.

190. Vessels on the register 149

191. Vessels on the register not included

in the merchant fleet 150

192. Merchant fleet by types of vessel 150

193. Merchant fleet by age of vessels 151

194. Merchant fleet by size of vessels 151

195. Merchant fleet by port of registration

152

196. Increase and decrease in the merchant

fleet 152

197. Registered pleasure motor boats 153

198. Merchant vessels laid up 153

199. Gross freight earnings in ocean

transport 153

200. Freight indices 154

201. Shipping freight rates 154

202. Shipping between Norway and

foreign countries 155

203. Shipping between Norway and

foreign countries by country of

registration 155

204. Shipping between Norway and

foreign countries, by port of call

in Norway 156

205. Arrivals of Norwegian vessels at

foreign ports 157

206. Coasting trade 160

207. Water transport (except ocean

transport) and services incidental

to water transport. Principal data

by industry. 1963 160

XI. Annen samferdsel.

208. Statsbanene. Banenett og trafikk 161

209. Statsbanene. Rullende materiell . . 161

210. Statsbanene. Driftspersonalet . . . . 162

211. Statsbanene. Driftsresultater . . . . 162

212. Statsbanene. Forbruk av drivstof -

fer og elektrisk energi 162

213. Statsbanenes bildrift 163

214. Private j ernbaner 163

215. Forstadsbaner 164

216. Sporveier 164

217. Motorkj oretoyer 165

218. MotorkjØretoyer etter fylke 165

219. Forstegangsregistrerte biler 166

220. Lastebilenes transportytelser 166

221. Avlagte forerprover og fornyelser

av forerkort etter fylke og fewerkorttype

167

XL Other transport and communications.

208. State railways. Network and traffic 161

209. State railways. Rolling stock 161

210. State railways. Operating staff . . 162

211. State railways. Working results 162

212. State railways. Consumption of

fuel and electric energy 162

213. State Railways' motor vehicle

services 163

214. Private railways 163

215. Suburban railways 164

216. Tramways 164

217. Motor vehicles 165

218. Motor vehicles by county 165

219. New registrations of motor vehicles 166

220. Road goods transport 166

221. New and renewed drivers' licences

by county and type of drivers'

licence 167


*12

Tabell

Side

222. Avlagte forerprover og fornyelser

av forerkort i alt etter fylke 167

223. Rutebiltrafikk 168

224. Offentlige veier 168

225. Veitrafikkulykker med personskade

169

226. Personer drept eller skadd ved

veitrafikkulykker 169

227. Veitrafikkulykker med personskade

etter ulykkestype og antatt hovedarsak

170

228. Veitrafikkulykker hvor en eller

flere &were er alkoholprovd 171

229. Trafikken pa, de storste flyplassene 171

230. Registrerte sivilfly 172

231. Ruteflyging 172

232. Land- og lufttransport i tilknytting

til transport og lagring. Hovedtall

etter nmringsgruppe. 1963 . . . . 173

233. Hotell- og restaurantdrift. Hovedtall

etter neeringsgruppe. 1963 . . . . 173

234. Godkjente hotelier 174

235. Ungdomsherberger, turisthytter o.l. 175

236. Utlendinger innreist med skip og

fly direkte fra ikke-nordiske land 175

237. Nordmenn utreist til ikke-nordiske

land 175

238. Reisevalutautgifter og -inntekter 175

239. Postverket 176

240. Telegraf-, telefon- og radiostasjoner 177

241. Telefonapparater 177

242. Telefon-, telegram- og telekstrafikk 178

243. Telefon-, telegram- og telekstrafikk

med utlandet 178

244. Telegrafverkets driftsregnskap 179

245. Norsk Rikskringkasting. Driftsregnskap

179

246. Norsk Rikskringkasting. Registrerte

lisenser og sysselsetting 180

247. Sendetid i radio 180

248. Sendetid i fjernsynet 180

XII. Offentlige finanser.

249. Kommune- og statsskattelikningen 181

250. Den ordinwe kommune- og statsskattelikningen

182

251. Kommuneskattelikningen etter fylke

183

252. Personlige skattytere etter inntektstrinn

og skatteklasse 184

253. Etterskottspl,ktige skattytere etter

nmring 186

254. Innbetalte inntekts- og formuesskatter

186

255. Statskassens nettoutgifter og skatteinntekter

187

Table

Page

222. New and renewed drivers' licences

by county 167

223. Scheduled road transport 168

224. Public roads 168

225. Road traffic accidents involving

personal injury 169

226. Persons killed or injured in road

traffic accidents 169

227. Road traffic accidents involving

personal injury by type of accident

and supposed principal cause . . . . 170

228. Road traffic accidents where one or

more drivers were alcohol-tested 171

229. Traffic at the most important airports

171

230. Civil aircraft on the register 172

231. Scheduled air service 172

232. Land and air transport, services

incidental to transport, storage and

warehousing. Principal data by

industry. 1963 173

233. Hotel and restaurant services. Principal

data by industry. 1963 173

234. Licensed hotels 174

235. Youth hostels and tourist huts, etc 175

236. Arrivals of foreign travellers by sea

and air directly from non-Nordic

countries 175

237. Departure of Norwegian travellers

to non-Nordic countries 175

238. Foreign travel expenditure and

receipts 175

239. Postal service 176

240. Telegraph, telephone and radio

stations 177

241. Number of telephones 177

242. Telephone calls, telegrams and telex

traffic 178

243. Telephone calls, telegrams and

telex traffic, non-domestic 178

244. State Telegraph Administration

Working account 179

245. Norwegian Broadcasting Corporation.

Working account 179

246. Norwegian Broadcasting Corporation.

Registered licences and persons

employed 180

247. Hours of radio broadcasting 180

248. Hours of television broadcasting 180

XII. Public finance.

249. Municipal and central government

tax assessment 181

250. Ordinary municipal and central

government tax assessment 182

251. Municipal tax assessment by

county 183

252. Personal taxpayers by income

and exemption groups 184

253. Non-personal taxpayers by industry

186

254. Revenue from income and property

taxation 186

255. Net expenditure and tax revenue

of the central government 187


*13

Tabell

Side

256. Statens bevilgningsregnskap. Inntekter

og utgifter 195

257. Statens balansekonto 196

258. Statsgjelden 198

259. Statskassens og kommunekassenes

nettoutgifter og skatteinntekter 200

260. Kommunenes utgifter og inntekter

etter nasjonalekonomisk gruppering

202

261. Kommunenes balance 204

262. Kommunenes kontantbeholdning,

gjeld, m. v. 205

Table

Page

256. Revenue and expenditure of the

central government budget account 195

257. Central government balance sheet 196

258. Central government loans 198

259. Net expenditure and tax revenue

of the central government and the

municipalities 200

260. Municipal expenditure and revenue

by national accounting classification

202

261. Balance sheet of municipalities 204

262. Municipal cash reserves, debt etc 205

XIII. Penger og kreditt.

263. Finansielle balancer for kredittmarkedet

206

264. Fordringer og gjeld overfor utlandet

210

265. Norges Bank. Balanser 212

266. Norges Bank. Driftsregnskap . . . 213

267. Postgiro og Postsparebanken. Balanser

213

268. Statsbanker. Balansetall . . . ..... 214

269. Statsbanker. Driftsregnskap 214

270. Statsbanker. Utlânsvirksomheten 215

271. Forretningsbanker. Balanser 216

272. Forretningsbanker. Utlan etter lantakerfylke

og langiverfylke 217

273. Forretningsbanker. Utlansrenten 218

274. Forretningsbanker. Driftsregnskap 218

275. Sparebanker. Balanser 219

276. Sparebanker. Utlan etter lantakerog

langiverfylke 220

277. Sparebanker. Utlansrenten 221

278. Sparebanker. Driftsregnskap 221

279. Forretnings- og sparebanker. Balansetall

222

280. Forretnings- og sparebanker. Innskott

over 100 000 kr. 223

281. Kredittforeninger o. 1 224

282. Forsikringsselskaper. Balanser . . 225

283. Livsforsikringsselskaper. Utlan . . 225

284. Livsforsikringsselskaper. Driftsregnskap

226

285. Livsforsikringsselskaper. Direkte

tegnede forsikringer 226

286. Skadeforsikringsselskaper. Driftsregnskap

227

287. Forsikringsselskaper. Premier for

direkte forsikringer 227

288. Branner og brannskader pa bygninger,

varer og losore 228

289. Gjensidige brannkasser 228

290. Norges Brannkasse 229

291. Private pensjonskasser og -fond

Balanser 229

292. Ihendehaverobligasjonsgjeld 230

XIII. Money and credit.

263. Credit market. Financial balance

sheets 206

264. Foreign assets and liabilities 210

265. Bank of Norway. Balance sheet . 212

266. Bank of Norway. Working account 213

267. Postal Current Account and Norway's

Post Office Savings Bank

Balance sheets 213

268. State banks. Balance sheets extracts

214

269. State banks. Working account . . 214

270. State banks. Loan operations . . . 215

271. Commercial banks. Balance sheets 216

272. Commercial banks. Loans by borrowers'

county and lenders' county 217

273. Commercial banks. Interest rate

on loans 218

274. Commercial banks. Working account

218

275. Savings banks. Balance sheets . . . 219

276. Savings banks. Loans by borrowers'

county and lenders' county 220

277. Savings banks. Interest rate on

loans 221

278. Savings banks. Working account 221

279. Commercial and savings banks.

Balance sheets extracts ..... . . . . 222

280. Commercial and savings banks.

Deposits over 100 000 kr. 223

281. Loan associations etc. 224

282. Insurance companies. Balance

sheets 225

283. Life insurance companies. Loans 225

284. Life insurance companies. Working

account 226

285. Life insurance companies. Direct

insurance 226

286. Non-life insurance companies

Working account 227

287. Insurance companies. Premiums

on direct insurance 227

288. Fires and fire damages to buildings,

commodities etc. 228

289. Mutual fire insurance offices 228

290. National Fire Insurance Office . . 229

291. Private pension offices and funds

Balance sheets 229

292. Bearer bond debt 230


*14

Tabell

Side

293. Ihendehaverobligasjonsgjeld.

Emisjoner og obligasjoner pa markedet

231

294. Nwringenes ran 232

295. Oking i kjent kapitaltilforsel til

nringslivet og privatpersoner . . . . 234

296. Kreditter knyttet til avbetalingskontrakter

234

297. Valutakurser 235

298. Aksjeutbytte 235

299. Emisjoner av aksjer 235

300. Aksjekursindeks, kurs og rente pa

statsobligasj on 236

301. Likviditetstilforsel (inndragning-)

ved Statens og Norges Banks virksomhet

236

XIV. Priser.

302. Produsentpriser pa jordbruksvarer 237

303. Jordbrukets prisindeks 237

304. Prisindeks for jordbruksprodukter

etter maned 237

305. Basispriser for tommer og ved 238

306. Prisindeks for fisk ved salg fra

fisker 238

307. Priser pa meieriprodukter 238

308. Gjennomsnittspriser pa elektrisitet 239

309. Indeks for byggekostnader 239

310. Engrosprisindeks etter varegruppe 240

311. Engrosprisindeks etter maned . . . 240

312. Konsumprisindeks etter maned 241

313. Konsumprisindeks etter utgiftsgruppe

241

314. Detaljpriser pa viktigere matvarer

og brensel 242

XV. Lonninger.

315. Lonninger i jordbruk og skogbruk 243

316. Timefortjeneste i bergverksdrift og

industri etter lonnstellingen 1965. 244

317. Timefortjeneste i bergverksdrift og

industri etter handelsfelt. Lonnstellingen

1965 246

318. Timefortjeneste i bergverksdrift og

industri 247

319. Timefortjeneste i privat bygge- og

anleggsvirksomhet 248

320. Timefortjeneste i offentlig anleggsvirksomhet

249

321. Timefortjeneste for losse- og lastearbeidere

249

322. Manedsfortjeneste for ansatte

varehandel 250

323. Mânedsfortjeneste for sjofolk i

utenriksfart 251

324. Manedsfortjeneste for sjofolk i

innenriks rutef art 252

325. Mânedsfortjeneste for funksjoncerer

i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter

253

Table

Page

293. Issues and market holdings of

bearer bonds 231

294. Loan-capital by industry 232

295. Increase in known supply of capital

to enterprises and private persons 234

296. Loans for hire purchase contracts 234

297. Foreign exchange rates 235

298. Share dividends 235

299. Issue of shares 235

300. Index of share prices. Price and

yield of government bond 236

301. Liquidity supply from the Treasury

and Bank of Norway 236

XIV. Prices.

302. Prices received by farmers for agricultural

commodities 237

303. Index of agricultural prices 237

304. Index of prices of farm products

by month 237

305. Basic prices of timber and firewood

238

306. Index of first hand prices of fish 238

307. Prices of dairy products 238

308. Electricity. Average unit value 239

309. Building cost index 239

310. Wholesale price index by commodity

group 240

311. Wholesale price index by month 240

312. Consumer price index by month 241

313. Consumer price index by expenditure

group 241

314. Retail prices of selected food items

and fuel 242

XV. Wages and salaries.

315. Wages in agriculture and forestry 243

316. Hourly earnings in mining and

manufacturing. Wage Census 1965. 244

317. Hourly earnings in mining and

manufacturing by trade region

Wage Census 1965 246

318. Hourly earnings in mining and

manufacturing 247

319. Hourly earnings in private construction

248

320. Hourly earnings in public construction

249

321. Hourly earnings of longshoremen 249

322. Monthly earnings of employees in

wholesale and retail trade 250

323. Monthly earnings of seamen in

ocean transport 251

324. Monthly earnings of seamen in

scheduled coasting trade . . . . . . . . 252

325. Monthly earnings of salaried employees

in establishments belonging

to the Norwegian Employers' Confederation

253


*15

Tabell

XVI. Sosiale forhold.

Side

326. Bebodde bygg, leiligheter og bosatte

etter byggtype. 1960 254

327. Leiligheter og husholdninger. 1960 256

328. Leiligheter etter utstyr. 1960 . . . . 257

329. Syketrygden. Utgif ter og inntekter

m v 258

330. Syketrygden. Gj ennomsnittlig medlemstall

259

331. Syketrygden. Sykedager og sykdomstilfellenes

varighet 260

332. Arbeidsloysetrygden 260

333. Alderstrygdede og utbetalte grunnpensjoner

261

334. Kommuner med tilleggspensjoner

til alderstrygden 261

335. Uforetrygdede 262

336. Kommuner med tilleggspensjoner

til uforetrygden 262

337. Enke- og morstrygd 263

338. Kommuner med tilleggspensjoner

til enke- og morstrygden 263

339. Forsorgertrygd for barn 264

340. Barnetrygd. Stonadsmottakere og

barn 264

341. Kommunale trygder 265

342. Forsorgsstonad 266

343. Barnevern. Barn satt under vernetiltak

267

344. Barnevern. Barn under vernetiltak 267

345. Daginstitusjoner for barn 268

346. Adopterte 268

347. Sosial hjemmehjelp 268

348. Edruskapsnemndene 269

349. Edruskapsnemndene. Anmodninger

om inngrep 269

350. Edruskapsnemndene. Alkoholmisbrukere

behandlet 269

351. Edruskapsnemndene. Utgifter . . . 270

352. Kursteder for alkoholikere 270

353. Forbruk av brennevin, yin og 01 270

354. Forbruk av brennevin, vin og 01 pr

innbygger 15 car og over 271

355. Forbrukernes utgifter til brennevin,

vin og 01 271

356. Salgs- og skjenkesteder for brennevin,

yin og 01 271

Table

XVI. Social conditions.

Page

326. Inhabited buildings, dwelling units

and occupants by type of building.

1960 254

327. Dwelling units and households. 1960 256

328. Dwelling units by equipment. 1960 257

329. National health insurance. Expenditure

and revenue etc 258

330. National health insurance. Average

number of members 259

331. National health insurance. Number

of sickdays and average duration

of sickness 260

332. Unemployment insurance 260

333. Old age pensioners and basic pension

allowances paid 261

334. Municipalities with supplementary

old age pensions 261

335. Disablement pensions 262

336. Municipalities with supplementary

disablement pensions 262

337. Widows' and mothers' pension . . 263

338. Municipalities with supplementary

widows' and mothers' pension . . . . 263

339. Survivors benefit for children . . . . 264

340. Family allowances. Allowance recipients

and children 264

341. Municipal social pensions 265

342. Public assistance 266

343. Child welfare. Children placed

under protection 267

344. Child welfare. Children under protection

267

345. Nursery schools and day nurseries 268

346. Adopted persons 268

347. Social home help services 268

348. Temperance boards 269

349. Temperance boards. Requests for

intervention 269

350. Temperance boards. Alcoholics

dealt with 269

351. Temperance boards. Expenditure 270

352. Institutions for alcoholics 270

353. Consumption of alcoholic beverages 270

354. Consumption of alcoholic beverages

per capita 15 years and over 271

355. Consumers' expenditure on alcoholic

beverages 271

356. Establishments licensed for sale of

alcoholic beverages 271

XVII. Rettsforhold.

357. Forbrytelser ferdig etterforsket av

politiet 272

358. Siktede for forbrytelser etterforsket

av politiet 273

359. Domfelte, botlagte og pâtalefritatte

for forbrytelser 273

360. Domfelte, botlagte og pátalefritatte

for forbrytelser etter sanksj

onsform 273

361. Alkohollovforseelser 274

XVII. Justice and crime.

357. Crimes investigated by the police 272

358. Persons charged with crimes investigated

by the police 273

359. Persons found guilty of crimes . . . 273

360. Results of proceedings in criminal

cases 273

361. Illegal distillation and sale of

spirits, smuggling etc. 274


*16

Tabell

Side

362. Drukkenskapsforseelser 274

363. Motorvognsaker 274

364. Domfelte og botlagte for forseelser 275

365. Domfelte innsatt i fengselsanstalter 275

366. Domfelte loslatt fra fengselsanstalter

275

367. Belegget i fengselsanstaltene 276

368. Tilbakefall i en 3-Arsperiode blant

siktede for forbrytelser 276

369. Tvistemál avgjort ved rettene 277

370. Apnede konkurser og akkordforhandlinger

278

371. Sluttede konkursbo og akkordforhandlingsbo

278

372. Utleggsforretninger og tvangsauksjoner

278

373. Overformyriderier 279

374. Ektepakter 279

Table

Page

362. Misdemeanours of drunkenness . . . 274

363. Traffic offences 274

364. Persons sentenced for misdemeanours

275

365. Convicted persons admitted into

penal institutions 275

366. Convicted persons discharged from

penal institutions 275

367. Population in penal institutions 276

368. Recidivism during a period of 3

years among persons charged with

crimes 276

369. Disputes dealt with by the courts 277

370. Bankruptcy proceedings and compositions

commenced 278

371. Bankruptcy proceedings and compositions

closed 278

372. Foreclosures and forced sales 278

373. Public trustee offices 279

374. Marriage settlements 279

XVIII. Undervisning, kultur m. v.

375. Skoler, leerere og elev er 280

376. Elever i barneskoler 281

377. Elever i ungdoms- og framhaldsskoler

281

378. Spesialskolene 281

379. Elever i hogre allmennskoler 282

380. Realskoleeksamen 282

381. Examen artium 282

382. Fag- og yrkesskoler 283

383. Svenneprover og utstedte handverksbrev

284

384. Universiteter og hogskoler. Studenter

i hostsemestret 285

385. Universiteter og hogskoler. Personale

286

386. Personer med doktorgrad 286

387. Personer 15 Al. og over etter allmennutdanning

og spesialutdanning.

1960 287

388. Personer 15 Air og over etter utdanning.

1960 288

389. Universitetsbiblioteker 290

390. Folke- og skoleboksamlinger 290

391. Aviser 290

392. Utgitte skjØnnlitteraare verker 291

393. Utgitte holier etter originalsprak

og emne 291

394. Utgitte boiler og smatrykk 291

395. Kommunale kinematografer 292

396. Kunstnerlonner og -stipendier . . 292

397. Bokmk1 og nynorsk 293

398. Norges Idrettsforbund. Lag og

medlemmer 294

399. Norges Idrettsforbund. Seerforbundene

294

XVIII. Education, culture, etc.

375. Schools, teachers and pupils 280

376. Pupils in primary schools, lower

stage 281

377. Pupils in primary schools, upper

stage, and continuation schools 281

378. Special schools for handicapped

children 281

379. Pupils in secondary schools 282

380. Secondary schools, lower stage,

final examination 282

381. Secondary schools, upper stage,

final examination 282

382. Vocational schools 283

383. Journeymen's tests and craftmen's

certificates 284

384. Universities and equivalent institutions.

Students in autumn term 285

385. Universities and equivalent institutions.

Staff 286

386. Doctor's degrees 286

387. Persons 15 years and over by general

education and vocational education.

1960 287

388. Persons 15 years and over by education.

1960 288

389. University libraries 290

390. Public and school libraries 290

391. Newspapers 290

392. Works of fiction published 291

393. Book titles issued by original language

and category 291

394. Books and pamphlets published. 291

395. Municipal cinemas 292

396. Stipends and scholarships to artists 292

397. Use of official Norwegian languages

(«bokmä,1* and mynorsk») 293

398. The Norwegian Confederation of

Sport. Associations and members 294

399. The Norwegian Confederation of

Sport. Affiliated athletic unions 294


*17

Tabell

XIX. Valg.

Side

400. Stortingsvalg. Stemmeberettigede

og avgitte stemmer 295

401. Stortingsvalg. Stemmer og representanter

etter politisk parti 296

402. Kommunevalg. Stemmeberettigede

og avgitte stemmer m v. 297

403. Kommunevalg. Stemmer og representanter

etter politisk parti 298

XX. Svalbard.

404. Geografiske og meteorologiske forhold,

befolkning 300

405. Kulidriften 300

406. Post-, telefon- og telegratatrafikk 300

Table

XIX. Elections.

Page

400. Parliamentary elections. Persons

entitled to vote and number of

votes 295

401. Parliamentary elections. Votes and

representatives by political party 296

402. Local government elections. Persons

entitled to vote and number

of votes 297

403. Local government elections. Votes

and representatives by political

party 298

XX. Svalbard.

404. Geography, climate and population

30C

405. Coal mining 300

406. Postal, telephone and telegram

traffic 300

Tabell

Side

407. Areal, folkemengde og folketetthet 301

408. Folkemengden i de storste byer 307

409. Folkemengden etter kjØnn og alder 310

410. Yrkesbefolkningen etter nwring . 313

411. Giftermal, fodsler og dodsfall 314

412. Fruktbarheten etter morens alder

Bruttoreproduksjonskvotienter 316

413. Middellevetiden 317

414. Made pr. 1000 innbyggere etter

kjØnn og alder 318

415. Dode pr. 100 000 innbyggere etter

dodsarsak

416. Arbeidslose

417. Netto og brutto nasjonalprodukt

418. Utenriksregnskapet

419. Husdyrholdet

327

420. Landareal, jordbruksareal og avling 328

421. Fiskeriene 330

422. Hvalfangsten 331

423. Produksjonsindeks for bergverksdrift,

industri og kraftforsyning 332

424. Produksjon av noen viktige varer . 333

425. Produksjon av elektrisk energi . . 342

426. Boligbygging 342

427. Verdien av utenrikshandelen 343

428. Verdien av forskjellige lands innforsel

etter land 344

429. Frihandelsforbundets (FIN/

EFTA's) handel etter landomrader 346

430. Fellesmarkedets (EEC's) handel

etter landomrader 346

431. Volum- og prisindeks for innforselen

og utforselen 346

432. Innforsel og utfersel av noen viktige

varer 347

XXI. Internasjonale oversikter.

322

324

325

326

abell

Side

433. Registrerte skip pa 100 br. tonn og

over 354

434. Registrerte skip pa 100 br. tonn og

over etter storrelse 355

435. Registrerte skip pa 100 br. tonn og

over etter alder 355

436. De nordiske lands handelsflater 356

437. Den utenrikske skipsfart 357

438. Jernbanene 358

439. Automobiler 359

440. Veitrafikkulykker i de nordiske land 360

441. Personer innreist til det nordiske

passomrade etter nasjonalitet . . . 361

442. Scandinavian Airlines System (SAS) 361

443. Flyselskapenes ruteflyging 362

444. Postvesenet 363

445. Telegraf- og telefonvesen 364

446. Statsgjelden 365

447. Gullbeholdning og utenlandske fordringer

366

448. Dollarkurser 367

449. Indekstall for kurser pa industriaksjer

367

450. Avkasting av statsobligasjoner . . 367

451. Engrosprisindeks 368

452. Konsumprisindeks 369

453. Forbruket av matvarer 370

454. Forbruket av avispapir 371

455. Forbruket av noen nytelsesmidler 372

456. Offentlige utgifter til sosiale formal

i de nordiske land 373

457. Universiteter og hogskoler i de

nordiske land 374

458. Kringkasting : radio og fjernsyn 375

459. Kinematografer 375

Mal og vekt side 376. 31 easure8 and weight page 376.


*18

Alfabetisk sakregister.

Side

Administrative delinger . . . 2

Adopsj oner. 268

Agenturhandel, bedr.tell. . .141,

142

Akkordforhandlingsbo . . . 278

Aksj er, emisj oner 235

indeks 236, 367

Aksj eselskaper, skattelikn. 186

utbytte 235

Alder, folkem.. . 11-13, 310-312

Alderstrygd 251, 265

offentlige utgifter 190, 373

Alkohol, drukkenskapsforseelser

274

forbruk 270, 271, 372

salgs- og skjenkesteder . 271

Alkoholikere, kursteder. 32, 270

Alkoholprover, bilforere .. 171

Allmenninger 78

Allmennskoler, hogre . 280, 282

Aluminium, lager 148

produksjon 105, 341

utforsel 127

Anlegg, se bygg og anlegg

Anlopshavner, skip .. 156-160

Apotek . . . . . . ........ . . . 32

Arbeidere, industri m. v. 42, 43,

98-100, 300

i jordbruk 42, 43, 69

Arbeidsformidling 41, 46

Arbeidsgiversammenslutn. 51, 52

Arbeidskonflikter 48

Arbeidskontorer, offentlige4l, 46

Arbeidslonn, se lonninger

Arbeidsloyse 45, 46, 324

-trygd 260

offentlige utgifter .. 191, 373

Arbeidsretten 277

Arbeidsskole . . . . 273, 275, 276

Arbeidstid, industri 47

Areal, andre land . . .. 301-306

fylkene 6

skog 61, 78-80, 328

Aker, eng 61, 63-65, 328

Artium 282, 287, 289

Assuranse, se forsikring

Attforingsinstitutt 198

off. utgifter 191

Attforingssykehus 32

Auksjoner, tvangs- 278

Automobiler, i alt . . . 165, 359

avgifter 194

innf. og utforsel . . . 123, 353

lastebiltransport 166

nyregistrerte 166

produksjon 341

rutebiltrafikk . .163, 164, 168

ulykker . . . 39, 169-171, 360

Side

Avbetalingskontrakter . . . 234

Avgifter 194

Aviser 290

Avispapir, forbruk 371

innf. og utforsel . . . 126, 353

produksjon 103, 339

Avling, hagebruket . . . 72, 75

jordbruket . . . 70, 71, 75, 329

Avvirking, skog- 81, 335

Bad, i leiligheter 257

Balanse, kommuner 204

Balansekonto, statens . 196, 197

Balanser, finansielle . . . 206-208

Banker 212-223

Barn, daginstitusjoner . . . . 268

levendefodte . 19, 20, 23,24,

314-316

i alt 10, 11, 310-312

Barnedodelighet 25, 26, 28, 29,

34-39, 318-321

Barnehager, barnehjem 267, 268

Barneskoler 280, 281

Barnetall i ekteskap 18

Barnetrygd, -vern . . . . 264, 267

offentl. utgifter 190, 191, 373

Barnevernsskoler 283

Bedrageri 272

Bedriftsskoler 283, 287

Bedriftstelling 95-97

Befolknin 5-18, 301-313

bevegelse 19-31, 306, 314-331

Bensin, avgift 194

forbruk 99, 161

innforsel, utforsel 120, 125,

351, 352

lager 148

produksjon 338

Bergverksdrift, arb.loyse. 46

bedriftstelling 95-97

folkemengde, arbeidere,

syssels. 15, 41-43, 100, 300,

313

lonninger 100, 247, 300

nasjonalregnskap 55

produksjon, invest. m. v

95-97, 100, 101, 103, 108-111,

300, 336-338

skattytere, ikke-personlige 186

Betalingsbalanse .. 58, 59, 326

Bevilgningsregnskap, statens 195

Biblioteker 290

Bikuber 63

Biler, se automobiler

Bil- og andre ferjer 156

Blindeskoler 281

Bo 278

BokmAl og nynorsk 293

Side

Bokproduksj on 291

Boksamlinger, bibliotek . . 290

Boligbankene 214

Boligbygging 117, 342

Boliger, leiligheter . . 254-257

Boligselskaper, skattelikn. . 186

Boligutgifter, prisindeks . . . 241

Bomull, innf., utforsel. 119, 350

lager 148

produksjon 336

Branner, bygninger etc 228

skog- og utmarks- 84

Brannforsikring 227-229

Brannforsikringsverdi . . 95-97

Breer, de storste 1

Brennevin, forbruk 270, 271, 372

innforsel 118

salgs- og skjenkesteder 271

skatter 194

Brensel, forbruk.. 99, 114, 161

innf., utf. 119, 120, 125, 351,

352

lager 147, 148

prod. 81, 96, 100, 103, 108,

300, 337, 338

Brenseloljer, se fyringsoljer

Brevpostsendinger 176, 300, 363

Bruttofrakter, utenr.fart 58, 153

Bruttoinvestering,

elektrisitet 54, 113

industri 54, 98, 99, 111

nasjonalregnsk. 53, 54, 56, 325

Brod, mjolk etc., detaljpriser

og prisindeks 241, 242

Budsjett, stats- 187-195

Busser 163-168, 359

Byer, areal 6

folketall . . . . 5-10, 307-309

Bygg, bebodde 254, 255

Bygg og anlegg, arb.loyse . 46

bedriftstelling 116

fortjen., ansatte . . . . 248, 249

nasj onalregnskap 54, 55

sysselsetting 42, 43

Bygg, areal 63-65, 328

avling 70, 71, 329

innforsel, utforsel .. 118, 348

pricer 237

Byggekostnadsindeks 239

Byggevirksomhet . . . . 117, 342

Bygninger, bebodde .. 254, 255

Byrettene, herredsrettene . 277

Bytteforhold, utenr.handel 129

avkasting 72

Boker 290, 291

Borskurser, aksjeindeks .. 236,

367

valuta 235, 367


*19

Side

Botestraff, -aysoning . 273, 277

Biter, fiske- .. 85, 86, 90, 91

hval- 94, 331

lyst-motor- 153

se ogsi, skip

CEE, EFTA, handel 130, 136, 346

Cellulose, produksjon 103

utforsel 125

Daginstitusjoner for barn 268

Dagsaviser 290

Dampskip, se skip

Den Norske Turistforening 175

Detaljhandel, syssels. 42, 43

bedriftstelling 141-143

rnânedsfortj. for ansatte 250

Detaljomsetningsindeks . . 145

Detalj priser 242

Diskonto 212

Dissentere 15

Dividende i aksjeselskap . 235

Doktorgrad 286

Dollarkurser 235, 367

Domfelte 273-277

Domstoler 277

Drikkevarer, alkohol

forbruk 270, 271, 372

innforsel 118

produksjon 102, 334

saigs- og skjenkesteder . 271

skatter 194

Drosj ebiler 165

Drukkenskapsforseelser 274

Drukninger 35-39

Dyrleger, veterincerer 32

Dodfodte 19, 20, 23

Dodsfall, dodelighet . . . 19, 20,

25-29, 32, 34-39, 314, 315, 318,

323, 360

Dodsirsaker . . . 34-39, 322, 323

Doveskoler 281

Edruskapsnemnder . . . 269, 270

EFTA, CEE, handel . 130, 136,

346

Egg, forbruk 370

produksjon 73

Eggsamvirket 148

Eiendommer, bruk 61-63

priser og salg 77

Eiendomsskatt 181

Eksamen, artium 282, 287, 289

realskole . . . . . .282, 287, 289

universiteter etc. 374

Eksport og import . . . 118-140,

343-353

nasjonalregnsk 53, 56, 58, 326

Ektepakter 279

Ekteskap inngitt 19-22, 314, 315

Ekteskapelig status • • • • • • 6 10

Elektrisitet, i industri .. 98, 99,

101, 114

innforsel, utforsel .. 120, 125

installasj oner 113

investering 54, 113

Side

i transport . . . . 114, 162, 164

priser 239

prod. 108, 109, 114, 115, 342

Elg, felte 84

Elver, de lengste 1

vannkraft 112

Emigrasj on 19, 20, 30

Emisjoner, aksjer 235

obligasj oner 230, 231

Engareal 64, 65

Engroshandel,

bedriftstelling 141-143

lager 147

mânedsfortj. for ansatte 250

Engrosprisindeks 240, 368

Enkemenn, enker 10

Enketrygd 263

Epidem. sykd. 32-37, 322, 323

Erverv, yrke, befolkn.14, 15, 313

Evneveike, skoler for . . . . 281

Fagforbund 49

arbeidsloyse 45

Fagskoler 280, 283, 285, 286,

287, 374

Fagutdanning, folketell. 287-289

Familiekjerner, folketelling 17

Fanger, fengsler 275, 276

Farkoster, fiske og fangst 85, 86,

90, 91, 150

Farmasoyter 32

Farskapssaker 277

Fast dekke, veier med . . . 168

Faste eiend., bruk 61-63

priser og salg 77

Felleskj opene 148

Fellesmarkedet .. 130, 136, 346

Fengselsanstaltene • • 275, 276

Ferj etrafikk 156

Ferrolegeringer, lager 148

produksjon 105, 340

utforsel 126

Fett og oljer, innforsel, utforsel..

120, 125, 349, 351, 352

prod. . 94, 100, 102, 338, 339

Film, kinoer 292, 375

Finanser, kommunale 181-186,

200-205

stats- 181, 182, 184 201, 365

Finansielle balanser 206 209

Finanstelling 210, 211

Fisk, fangst .. 87-92, 330, 331

innforsel, utforsel . 118, 124,

129, 347

priser 238, 242

Fiskarbanken 214

Fiske og fangst 85-94, 330, 331

folkemengde, sysselsetting

14, 15, 41-43, 85, 86, 90, 91

nasjonalregnskap 54, 55

Fiske- og fangstskip 85, 86, 90,

91, 94, 150, 331

Fiskeprodukter, prod... 92, 102

utforsel 124

Fiskere 85, 86, 90, 91

Fiskeredskap 91

Side

Fiskerfagskoler 283

Fiskeritelling 85

Fiskesalgslag 149

Fj elltopper 1

Fj ernsyn 179, 180, 375

produksjon av appar.. . . 106

Fjorder, de lengste 1

Fj wife 63, 66, 67, 327

Flateinnhold, se areal

Flesk, priser 242

produksjon 73, 75

Fly, antall og typer 172

innforsel... . . • . 123

trafikk 171, 172, 361, 362

Flyplasser 171

Flyttinger, innenlandske .. 31

til og fra Norge . . . . . . . . 30

Fluting, tommer- 84

lonninger 84, 243

Folkeboksamlinger 290

Folkeforsikring 226

Folkehogskoler 280

Folkemengdens bevegelse 19-31,

324-331

Folkeskolen 280, 281

statsutgif ter 189

Folketall, Norges . . . 5-18, 301

fremmede lands . . . 301-313

Folketelling 5, 6, 10-18, 254-257,

287-289, 301-313

Forbruk, alkohol 270, 271, 372

avispapir 371

drivstoffer 98, 99,101, 162, 164

elektrisitet 98, 99, 101, 114,

115, 162, 164

kunstgj odsel 70

matvarer etc. 370

nasjonalregnskap.. 53, 54, 56

nytelsesmidler 270, 271, 372

Forbruksforeninger 146

skattelikning 186

Forbrytelser 272, 273, 275, 276

Fordringer og gjeld i utlandet

210, 211

Foreningen til Ski-Idrettens

Fremme 175

Foreninger, arbeidsgiver- 51, 52

fag- 49

funksj onr- 50, 51

idretts- 175, 294

kreditt- 224

samvirke- . . . . 146, 148, 149,

skogeier- 148

Forgiftninger 38, 39

For, kraft-, se kraftfOr

Forliksrad 277

Forlis og kondemn. av skip 152

Formue, skattelikning.. 181-186

realkapital 60

oking, nasjonalformue 57

Forretningsbanker . . . 216-218,

222, 223

Forseelser 274, 275

Forsikring, privat- . . 225-229

skattytere, ikke-personlige 186

sosiale trygder .. 258-265, 373


*20

Side

Forskning, universiteter etc

280, 285, 286, 374

Forsorgsstonad 266

offentlige utgifter .. 191, 373

Forstadsbaner 164

Forstadsbefolkning 10, 12

yrkesbefolkn., arb.sted . 12

FOrstoff, innf., utf. 118, 128, 129

lager, indeks 147

produksjon 102

Forsvaret, offentlige utgifter 187,

188, 200, 201

Forsorgertrygd for barn 264

Fosterhjem 267

Frakter i utenriksf art .. 58, 153

Fraktindeks og -rater 154

Framhaldsskoler 280, 281, 288

Frihandelsforbund 130, 136, 346

Frukt, avling 72

innforsel 118

Fruktbarheten i ekteskapet 23,

24, 316

Frukthager, -traer 68

Funksjonwrer 42, 43, 98, 100,

114, 300

arbeidsloyse 46

fortjeneste for ansatte 250, 253

lonnsutgifter . . . 98, 100, 114

sammenslutninger . . . . 50, 51

Fylker, folketall 6, 7, 10

Fyringsoljer, innforsel, utforsel

120, 125, 352

lager 148

produksjon 336

Fodsler 19, 20, 23, 24, 314-316

Forerkort, inndradde 274

forerprover 167

Garn, innf., utforsel . . . 121, 126

lager 148

produksjon . . . .104, 339, 340

Gartneri-, hagebruksskoler 283

Gass, innf., utforsel .. 120, 125

produksjon . . . . . . . . 108, 338

Geistlige inndelinger 2

Geistligheten, offentlige utgifter

188, 200, 201

Geiter 63, 66, 67, 327

Geografiske oppgaver . . . . 1

Gifte, tallet pa 10

Gifte yrkeskvinner 13

Giftermill 19-22, 314, 315

Gjeld, fiskefarkoster . .. . . 85

ihendehaverobligasjoner,

i alt 230, 231

kommune- 204, 205

state- ..... . . . . 197-199, 365

og, fordr. i utlandet . 210, 211

Gjensidig skadeforsikr. 227, 228

Gjodn.stoffer, forbruk .. 70, 76

innf., utforsel. .120, 126, 129

lager 147

produksjon 103, 339

Godstransport, ferjer 160

fly 171, 172, 361, 362

Side

jernbane 161-163, 358

kystf art 160

lastebiler 163, 166

Godstransport, rutebiler163, 168

skip 153, 156

Gruvedrift, se bergverksdrift

Grofting av skog 82

Gronnsaker, areal 64, 65

innforsel 118

produksjon 72, 75

Gull, beholdning 212, 366

produksjon 340

Gummi, innforsel, utforsel 119,

124, 350

produksjon 335

Gummiavgift 194

Gummivarer, innforsel, utforsel

120, 126

produksjon 96, 100, 108

Gymnas 282

Gymnastikkhogskoler 374

Gfirdsbruk, se faste eiend.

Hagebruk, avling 72, 75

frukttrcer 68

samvirke 148

Hagebruks-, gartneriskoler 283

Handel, se varehandel

Handelsflate 149-152, 354-356

opplagt tonnasje 153

Handelsgymnas, -skoler 283

Handelshoyskolen 285, 286, 374

Handelsomráder, bedr.tell. 95

Havner, anlop 156-159

Havnearbeidere, fortjen. . . 249

Havnevesen, off. utgifter.. 192

Havre, areal 63-65, 328

avling 70, 71, 329

priser 237

Helsevesen og dodsArsaker 32-40,

322, 323

off. utgifter 189, 190, 200, 201

Hermetikk, produksjon . . 102

utforsel 124

Herreder, folketall 7-9

Herreds- og byrettene . . . 277

Hester 63, 66, 67, 327

Hj emmebrenning 274

Hjemmehjelp, social 268

Hjemmesykepleie 268

Hjerte-karsykdommer 36-38,

322, 324

Hogst, avvirking 81, 335

priser 243

Hospitaler, leger etc. . . . 32, 33

Hotelier 174

Hotell- og restaurantdrift,

bedr.tell. 173

Husarbeid, syssels. 15, 42, 43

Husbank, Statens 214

Husdyr . . . . . . . 63, 66, 67, 327

forsikring 227

produksjon . 73, 75, 333, 336

Husholdninger 16, 256

Husholdningstyper 16

Husmorvikarer 268

Side

Husmodre 15

Hussamlinger, forsteder 10, 12

Husstellskoler 283

Hvalfangst, materiell etc. 93, 94,

150, 331

nasjonalregnskap 55

produksjon, olje etc. 93, 94,

338

skattytere, ikke-personlige 186

sysselsetting 94

Hvalolje, utforsel 125

Hvete, areal 63-65, 328

avling 70, 71, 329

innforsel, utforsel .. 118, 347

lager 148

priser 237

Hvetemjol, innf., utforsel 348

Hypotekbanken 214

Hyrer pa skip 251, 252

Hogre allmennskoler . 280, 282

Hogskoler, universiteter . . . 280,

285, 286, 374

lions 63, 66, 67, 327

Hostutbytte . . 70-72, 76, 329

Hoyavling 70, 71, 75

Hoyesterett 277

Handverk og industri,

se industri

Hándverksbrev 284

IlAindverks- og kunstindustriskoler

283

Idrett, forbund og lag . . . . 294

Ski-foreningen 175

Ihendehaverobligasjonsgjeld,

se gjeld

Import og eksport . . . 118-140,

343-353

nasj.regnskap 53, 56, 58, 326

Indekstall, aksjer . . . . 236, 367

byggekostnader 239

detaljomsetning 145

engrospriser 240, 368

fiskepriser 238

frakter 154

industriprod. .. 108-110, 332

jordbrukspriser 237

konsumpriser 241, 369

lagerhold 147

lonninger 247

utenrikshandel . 128, 129, 346

Indirekte skatter 194, 195, 200

Industri etc., arb.loyse .. 45, 46

arbeidstid 47

bedriftstelling ..... . . 95-97

folkem., arb., syssels. 14, 15,

42, 43, 95-100, 114, 300, 313

investering . 54, 99, 111, 113

lager 98, 147, 148

lonn og fortjen 247-249, 253

lonnsutgifter 96-100, 114, 300

nasjonalregnskap 54, 55

produksjon 99-110, 114-117,

300, 332-342

skattytere, ikke-personlige 186

Industri-, heimeyrkeskoler . 283


*21

Side

Side

priser Industribanken 214 242

Industrielt rettsvem 110 produksjon 334

Inndelinger, Norges 2 Kalorier, forbruk 370

Inn- og utflytning, innenl 31 Kapital, real- 60

til og fra utlandet 30 Kapitalforsikring 226

Innenriks handel .... 141-143 Kinematografer 292, 375

Innenriks rutefart 160 Kirker etc., offentlige utgifter

mânedsfortjeneste 252

188, 200, 201

Inenriks sjefart, bedr.tell. 160

Innforsel og utforsel .. 118-140,

personer utenfor Statskirken

12

343-353

nasj.regnskap 53, 56, 58, 326

Innkjopssamvirke i landbr. 148

Innmarksareal . 61, 63-65, 328

Kjoleskap, produksjon . . 105

Kjonn, befolkn. 10, 11, 310-312

Kjonnssykdommer 34, 36, 37,

322, 323

Innreiste utlendinger 175 Kjoretimer, traktor 69

Innsjoer, de storste 1 Kjott, forbruk 370

Inntekt, skattelikning 181-186 innf., utforsel .. 118, 124, 347

nasj.produkt. 53, 54, 56, 325 kontroll . . ......... 74

Inntekts- og formuesskatt . 194, priser 237, 242

181-186, 200, 201 produksjon 73, 75, 333

Innvandring 30 Klima 3, 4, 300

Insolvens 278 Klinikker, sykehus . 32, 33

Internasjonale tabeller 301-375 Klippfisk, lager 148

Investering 53, 54, 56, 98, 99, produksjon 92

111, 113, 325 utforsel 124

Investeringsavgift, skog • • 82 Klmr skotoy, innforsel utforsel

123, 127

Isbjorn, fangst 93

produksjon 100, 104

Jakt 84 Kokeriskip, hval- .94, 150, 331

Jan Mayen 6 Kokk- og stuertskoler . . . 283

Jern og andre metaller, Koks, innforsel 119

innforsel, utforsel . 121, 122, lager 148

126-129, 351, 353 priser 242

lager 147, 148 produksjon 338

produksjon 97, 100, 105, 336, Kolonialvarer, forbruk 370-372

337, 340, 341 innforsel, utforsel . 118, 124,

Jernbaner 161-163, 358

128, 348, 349'

Jordbruk m. v. 61-77, 327-329 lager 148

arbeidsstyrke 69 priser, prisindeks .. 241, 242

arbeidsloyse 46 produksjon 333, 334

areal . . .. . ... 61, 63-65, 328 Kommisjonshandel,

avling 70, 71, 75, 329 bedr.tell. 141, 142

folkemengde 15 Kommunalbanken 214

husdyr 63, 66, 67, 327 Kommunal finanser .. 181 186,

kraftfOr, gjodsel etc. . 70, 75

200-205

lonninger

243 kinematografer . . . . 292, 375

maskiner etc.

69 pensjoner, trygder .. 261, 262,

nasjonalregnskap 54, 55

265

regnskaper 75, 76 skatter .. 181-186, 200-203

samvirke

148 Kommunegj eld 204, 205

skoler ... 283, 285, 286, 374 Kommuner, folketall 7-9

sysselsetting 46-48, 69 Kommunevalg 297-299

telling 61-63 Konflikter, arbeids- 48

Jordbruksprodukter, f orbruk

370, 372 Konsum, se forbruk

Konkurser 278

innforsel, utforsel. . 118, 119, Konsumprisindeks . . . 241, 369

124, 125, 128, 129, 347-351 Kontorfunksjoneerer, fortj

eneste 250, 253

priser, prisindeks .. 237, 238,

241, 242 Kontormaskiner, innforsel,

prod. 70-73, 75, 329, 333-337 utforsel 122, 127

Jordbrukstelling 61-63 Ko-operasjon ... 146, 148, 149

Jordmodre 32 skattelikning 186

Kopper, innf., utf. 121, 127, 353

Kaffe, forbruk 372 produksjon 105, 340

innforsel, utforsel .. 118, 349 Korn, areal 63-65, 328

Kaffe, lager 148 Korn, avling.. 70, 71, 75, 329

Side

innforsel, utforsel 118,124,

128, 347, 348

lager 147, 148

priser, prisindeks 237

KraftfOr, forbruk 70

produksjon 102

Kraftforsyning, se elektr.

Kredittforeninger 224

Kredittmarked 212-236, 366,

367

Kreftdodelighet ... 35-37, 322

Kremasjoner 27

Krigsskadetrygd 193

Kriminalitet 272-276

Kringkasting .... 179, 180, 375

innforsel av mottakere. 122

lisenser 180, 375

prod. av mottakere .... 106

stasjoner 177

Kull, forbruk 99, 162

innforsel, utforsel. . 119, 125,

300, 351

lager 148

priser 242

produksjon 97, 100, 103, 108,

109, 300, 337

Kultur, undervisning m. v.

280-294, 374, 375

Kulturbeite 64, 65

Kunstindustri- og handverksskoler

283

Kunstnerlonner, -stipend 292

Kuranstalter, alkohol .. 32, 270

tuberkulose 32

Kurser, aksjeindeks 367

valuta 367

Kvelstoffgjodning, forbruk 70

produksjon 103, 339

utforsel 126

Kyr 63, 66, 67, 327

Kystfart 160

mânedsfortjen., rutefart 252

Kystlengde 1

Kystradiostasj oner 177

Lag, idretts- 294

Lager, vare- 98, 147, 148

Lagerfunksjonwrer, fortj. . 253

Lagmannsrettene 277

Landbruk, se jordbruk

Landbruksskoler 283, 285, 286,

374

Landegrensen. . .... . .. . 1

Landsorganisasjonen i Norge 49

Landsskogtakseringen .. 80, 81

Laste- og lossearbeidere,

arbeidstid og fortjeneste 249

Lastebiler . 165, 166, 359

innforsel, utforsel .. 123, 353

produksjon . . 341

transport 163, 166

Lauvskog 78, 80

Leger 32

Leiebiler 165

Leiligheter, boligbygg 117, 342

antall og utstyr . . . 254-257* 22

Side

Lengde og bredde, Norges 1

Levekostnader, detaljpriser 242

konsumprisindeks .. 241, 369

Levendefodte .. 19, 20, 23, 24,

314-316

Levetid, middel- .. 29, 30, 317

Levevei, befolkning 14, 15, 313

Likviditetstilfersel 236

Litteratur 290, 291

Livsforsikring 225-227

Loddefisket 88-90

Loddetorskefisket 88-90

Lofotfisket 90

Lokomotiver 161

Losvesen, off. utgifter . . . 192

Lotterier, avgift 194

Luftfartforsikring 227

Lufttrafikk . . 171, 172, 361, 362

Lyst-motorbater 153

Lyttere, radiolisenser . 180, 375

Lwrere 280, 281, 283

Laarerskoler 283

Lwrlingeskoler . . . . . . 283

Lenninger, fortjeneste,

funksj oneerer 253

industri etc. . . . 244-249, 253

jord- og skogbruk 243

laste- og lossearbeidere 249

nasj onalregnskap 55

sj otransport 251, 252

tommerflotere 243

varehandel 141, 250

Lonnsutgifter,

funksj onwrer 98, 100

industri etc. 96-100, 114, 300

tommerfloting 84

Lennstakere, se arbeidere,

funksj oneerer

Lennstelling 244-246

Lanekassen for studerende

ungdom 214

Mais, areal, avling 329

innforsel, utforsel .. 118, 348

Malmtrafikk, Ofotbanen 161, 162

Malmutvinning, se bergverksdrift

Mannskap pa skip 42-44

fortjeneste, hyrer .. 251, 252

monstringer 44

Margarin, priser 242

produksjon .. 100, 102, 334

utforsel 124

Maritime skoler 283

Maskiner, i jordbruket . . 69

innf., utforsel .. 122, 127-129

produksjon 105, 106

Maskininstallasjon . 95-97, 115

Maskinistskoler 283

Matvarer, se rmrings- og

nytelsesmidler

Medisinalforhold 32-40, 322, 323

Meierier 107

Meierisamvirket 148

Meieriskoler 283

Menighetsfakultetet . . 285, 286

Side

Metaller, innforsel, utforsel 121,

122, 126-129, 351, 353

lager 147, 148

produksjon .. 97, 100, 105,

336, 337, 340, 341

Meteorolog. forhold 3, 4, 300

Middellevetid 29, 30, 317

Militwrvesen, utgifter 188, 200

Mineraler, innforsel, utforsel

119-121, 125, 126, 129, 351

prod. 100, 101, 103, 336-339

Mink 63

Mjol, gryn etc., forbruk 370

innforsel, utforsel 348

priser 242

produksjon 102

Mjolk, forbruk 107, 370

levering, produksjon. 73, 75,

107, 333

priser, prisindeks 237, 242

Mopeder 165

Mord 35, 38

Morstrygd 263, 265

offentlige utgifter 373

Motorbaster, fiske- 85, 86

lyst- 153

Motorer, innf., utforsel 122, 127

produksjon 106

Motorkjoretoyer . 163-468, 359

se ogsa automobiler

Motorskip, se skip

Motorstyrke, traktorer 69

Motorsylder 165

innforsel 123

Motorvogner, jernbaner og

sporveier 161, 163, 164

Motorvognforsikring 227

Motorvognsaker 274

-ulykker .. 39, 169, 170, 322,

323, 360

Mottakerapparater, kringkasting,

innforsel 122

lisenser 180, 375

produksjon 106

Molder etc., innforsel,

utforsel 124, 127

produksjon 106

Monster 110

Menstringer, handelsflâten • 44

MM og vekt 376

Nasjonalitet, utlendinger 45

Nasjonalregnskap . . . . 53-60,

325, 326,

Natureng .... 61, 64, 65, 328

Naturgass, produksjon . . . 338

Navigasj onsskoler 283

Nedborhoyde 4, 300

Noregs Sildesalslag 149

Norges Bank 212, 213

Norges Brannkasse 229

- Handelshoyskole . 285, 286,

374

- Idrettsforbund 294

- Kommunalbank 214

Ko-op. Landsforening 146

Side

- Landbrukshogskole 285, 286,

374

- Lwrerhogskole 285, 286, 374

- Makrellag 149

- Postsparebank 213

Ráfisklag 149

- Tekniske Hogskole 285, 286,

374

- Veterineerhogskole . 285, 286

Norsk Arbeidsgiverforening 51

manedsfortjeneste for

funksjoneerer i bedrifter.. 253

Norsk Rikskringkasting 179, 180,

375

Nwring, befolkning 14, 15, 313

Naerings- og nytelsesmidler,

forbruk 370, 372

innforsel, utforsel 118, 124,

128, 129, 347-349

lager 147, 148

priser, prisindeks . 236-238,

241, 242

produksjon 71-73, 75,

87-92, 100, 102, 107,

329-331, 333-335

Nynorsk i statstjenesten og

folkeskolen 293

Obligasjoner, emisjon 230, 231

ihendehaver-, i alt 230, 231

kommunegj eld 204, 205

stats-, avkasting . . 236, 367

statsgj eld 197-199, 365

Offentl. finanser 181-205, 365

Oljer, forbruk . . . . 99, 162, 164

innforsel, utforsel . 120, 125,

351, 352

lager 148

produksjon 94, 102, 338, 339

Omsetningsavgifter 194

Opplegg, skips- 153

Ortopediske sykehus 32

Ost, innforsel, utforsel 124, 347

priser 238, 242

produksjon 107, 333

Overformynderier 279

Oversjoisk utvandring . . . 30

Papir, forbruk av avis- . . 371

innf., utforsel 121, 126, 129,

353

produksjon . . . 103, 104, 339

Papirmasse, innforsel,

utforsel.. 119, 125, 129, 350

produksjon 103, 104, 335, 336

Pasienter, sykehus m. v. 32, 33

Passasjertransport, ferjer . 160

Passasjertransport, fly 171, 172,

361, 362

jernbaner 161-164, 358

kystf art 160

rutebiler 163, 164, 168

sporveier 164

Patenter 110

Pelsdyr 63

-samvirket 148


* 23

Side

Penge- og kredittmarked

206-236, 366, 367

Pensj oner, alderstrygd 261, 265

offentlige utgifter .. 190, 373

Pensjonskasser og -fond,

private 229

Personbiler 165, 166, 359

Petroleum, innforsel 120

produksjon 338

Pleiehjem 32, 33

Politiet, etterforskning . . 272

statsutgif ter . . . . . ...... 188

Politiske partier, valg. 296,298,

299

Postgiro 213

Postsparebank 213

Postverket 176, 363

Potetbrennerier 148

Poteter, areal 63-65, 329

avling 70, 71, 75, 329

forbruk . . . . . . ........ 370

priser, indeks 237, 242

Potetmj olfabrikker 148

Prestegj eld 2

Priser, detalj 242

elektrisitet 239

indeks, se indekstall

jord- og skogbruksprodukter

. . . . 237, 238, 242

jordeiendommer ..... . . 77

meieriprodukter . . . . 238, 242

state, off. utg. 193, 200, 201

Privatbaner 163, 164

Private aksjebanker 216, 218,

222, 223

Privatforsikring 225-229

Privatpleie 33

Produksj on, elektrisitet 108, 114,

115, 342

industri m. v... 95-110, 300,

332-342

jordbruk .. 70, 73, 75, 329,

333-336

Prognose, befolkning 11

Psykiatriske sykehus . . . 32, 33

Radio, kringkasting .. 179 180,

375

innf., mottakerapparater 122

prod., mottakerapparater 106

stasj oner 177

Realkapital, nasj.regnskap 60

Realkredittforeninger 224

Realskolen 282

Redskaper etc. i jordbruk 69

fiske- 91

Reinsdyr, tamrein 63

villrein felt 84

Reiseliv, hoteller 173, 174

turisthytter etc. ..... . . 175

utlend. ankommet . 175, 361

utreise 175

valutautgifter og -innt. 58, 59,

175

se ogsa. samferdsel

Rekrutter, legemsheyde og

Side

stridsdyktighet 40

Religiose formal, offentlige

utgifter 188, 200, 201

Renter og avdrag, offentlige

utgifter .. 187, 193, 200, 201'

Rentesats, diskonto 212

ihendehaveroblig.gjeld 231

utlan etter . . . 212, 218, 221

Reproduksjonskvotienter 23, 316

Restaurant- og hotelldrift,

bedr.tell. 173

Rettslige inndelinger 2

Rettsforhold 272-279

Rettsvern, industrielt . . . . 110

Rever, pelsdyr 63

Revmatiske sykehus 32

Rikskringkasting, Norsk 179,

180, 375

Rikstelefon, -telegraf .. 177-179,

364

Rikstrygdeverket,

offentlige utgifter 190, 373

trygder 258-264

Rotvekster, areal 63-65

produksjon 70-72

Rovviltpremier . . . . ..... . 84

Rug, areal 63-65, 328

avling 70, 71, 329

innforsel, utforsel .. 118, 348

lager 148

priser 237

Rullende materiell 161, 163, 164

Rusdrikk, se drikkevarer

Rusdrikkforseelser 274

Rutebiler, busser 163-166, 168,

359

Ruteflyging . . . . 172, 361, 362

Royketobakk, prod. . . 102, 335

Rafisklag, Norges 149

Rajern, produksjon .. 105, 340

utforsel 129

Raolje, innf., utforsel 120, 351

produksjon 338

Salgs- og skjenkesteder for

brennevin, yin og 01 . . . 271

Salgslag, fiske- 149

Salgssamvirke i landbruk 148

Saltet sild og fisk, prod 92

utforsel 124

Samferdsel .. 149-180, 354-364

folkemengde, arbeidere,

sysselsetting . 14, 15, 41-44,

162, 164, 176, 177, 180, 313

nasjonalregnskap 54, 55

skattytere, ikke-personlige 186

Samvirkelag . . . . 146, 148, 149

skattelikning 186

Sanatorier, tuberkulose- 32

SAS 361

Sauer 63, 66, 67, 327

Seddelomlop 212

Sedelighetsforbrytelser . . . 272

Seifisket 88, 89, 92

Selfangst 93

Selvmord 38, 322, 323

Side

Sendetid, radio og fjernsyn 180

Sentralvarme i leiligheter 257

Separasj oner 22

Separasj onssaker 277

Sigaretter, sigarer, produksj

on 102, 334, 335

Sikring, forvaring. 273, 275, 276

Sild, fiske 88, 89, 91, 92, 330, 331

priser 238, 242

salgslag 149

utforsel 124

Sildolj e, - mj 01, produksjon 102

innforsel, utforsel .. 120, 124

Sinnssyke, -hus 32, 33

Sivile inndelinger 2

Sivilforsvaret, statsutgifter 188

Sivilsaker 277

Sivilstand, folkemengde 10

Sjokolade, priser 242

produksjon 102

Sjofart, se sjotransport

Sjomannsskoler 283

Sj omannsskatt 181

Sj omenn

4 2- 244

fortjeneste, hyrer . 251, 252

monstringer 44

Sjotransport . 149-160, 354-357

bruttofrakter 58, 153

folkemengde, syssels. 15, 41-44

fraktindeks og -rater . . . . 154

handelsflate 149-152, 354-356

nasjonalregnskap 54, 55

skattytere, ikke-personl. 186

Skadeforsikring .. 225, 227-229

Skadeverk 272

Skattelikning 181-186

Skatter, kommunale 181-186,

200, 201

nasjonalregnskap.. 53, 55-57

stats- 181, 182, 184-186, 187,

194, 200

Skattesaker 277

Skattytere 181-186

ikke-personlige 186

personlige 184, 185

Skiftevesen 278, 279

Skiforbund, -foreninger 175, 294

Skillemynt 212

Skilsmisser 19, 20, 22

Skilsmissesaker 277

Skip, fiske- og fangst- 85, 86, 90,

91, 150

handelsflâte 149-152, 354-356

hvalkokerier . . . 94, 150, 331

innforsel, utforsel . 58, 123,

127-129, 152

lyst-motorbater 153

opplagte 153

Skip, bygd, sjosatt 106, 152, 341

Skipsfart, se sjotransport

Skipsfrakter, indeks 154

Skipshypotekforeninger . . 224

Skipsmannskap, se siomenn

Skipsopplegg 153

Skjenkesteder for brennevin,

yin og 01 271


*24

Side

Skjenkningsavgift 194

Skjonnlitteratur 291

Skogbranner 84

Skogbruket 78-84

areal 61, 78-80, 328

avvirking 81, 335

folkemengde, syssels.15, 42, 43

hogstpriser 243

nasjonalregnskap 55

telling 78, 79

Skogeierforeninger 148

Skogkultur, -reising 82

avgift 82

Skogsveier, nybygde 83

Skoleboksamlinger 290

Skoler . . 280-283, 285, 286, 374

utdanning, folketell. 287-289

Skotoy, innf., utforsel 123, 127

produksjon 100, 104

Skreifisket 88-90, 92

Skyldmark, gj.snittspriser . . 77

Slakt, kontroll

kjottproduksjon .

Slakterisamvirket . .

Smugling

Smor, innf., utforsel

priser

produksjon

SmAbarnstuer

74

73, 75, 333

148

274

.. 124, 347

238, 242

107, 333

268

SmItbruk-, Bustadbanken 214

SmAshvalfangst 93

Sosial trygd 258-265

offentlige utgifter .. 190, 200,

201, 373

Sosiale forhold 258-270

Sosialskoler 283

Sparebanker 213, 219-223

Spekk, produksjon 93

Spesialskoler 281

Spinnestoffer, innforsel, utforsel

119, 125, 128, 350, 351

produksjon 73, 75, 336

Sport, Norges Idrettsf orb.. 294

Skiforeningen 175

Sporveier, forstadsbaner 164

Sprit, se brennevin

Statens fiskerfagskoler . 283

Husbank 214

Statsbanene 161-163

Stats bankene 214, 215

Statsfinanser 181, 182, 184-201

Statsgjeld 197-199, 365

Statskirken, personer utenfor 12

Statsobligasjoner 197-199, 230,

231

utbytte 236, 367

Statsskatt .. 181, 182, 184-187,

194, 200

Statsskoger, -allmenninger 78

Stempelavgift 194

Stipendier 292

Storfe 63, 66, 67, 327

Stortingsvalg 295, 296

Storvilt og rovvilt 84

Studerende, universiteter og

hogskoler 285, 374

Side

Stuert- og kokkskoler . . . . 283

innforsel, utforsel 121, 126

produksjon 105, 340

Subsidier, prisstotte 193, 200

Sukker, forbruk 370

innforsel, utforsel .. 118, 348

lager 148

priser 242

produksjon 329, 333

Sunnhetstilstand,

arsaker . . . . 32-40, 322, 323

Svalbard 6, 300

Svenneprover 284, 287

Svin 63, 66, 67, 327

Svovelkis, lager 148

produksjon 103, 336

utforsel 125

Sykdommer, sykehus . . . 32-38

Sykehjem 32, 33

Sykepleie, hjemme- 268

Sykepleiere 32

Sykepleieskoler . . . . . . 283, 287

Syketrygd 258-260

o?fentlige utgifter • 190, 373

Sykier, motor- 165

innforsel 123

produksjon 106

Sysselsetting, fiske og fangst

15, 41-43, 85, 90, 91, 94

industri m. v. . . . 15, 41-43,

95-100, 114, 300, 313

jordbruk etc. . 15, 41-43, 69

samferdsel 15, 41-44, 162, 176,

177, 180, 313

selvstendige yrkesutovere 41

varehandel . 15, 42, 43, 146

SEereie 279

Tamrein 63

Tannleger 32

Te, forbruk 372

innforsel, utforsel 349

produksjon 334

Tekniske skoler 283,285,

286, 374

Tekstil- og bekledningsvarer,

detaljomsetningsindeks . 145

innforsel, utforsel 123, 127

produksjon 97, 100, 101, 104

Telefon, telegrammer . . 177- 179,

300, 364

Telekommunikasj onsappa

rater, innf., utforsel 122, 127

produksjon 106

Teleks 178

Televisjon . . ..... 179, 180, 375

prod. av apparater . . . . 106

Temperaturforhold . . 3, 4, 300

Tettbygde strok 10, 12

Tilbakefall blant siktede for

forbrytelser - 276

Tj enesteyting,

beiriftstelling . 144, 160, 173

folkemengde, sysselsetting 14,

15, 41-43, 313

nasjonalregnskap 55

Side

Tobakk forbruk 372

innforsel, utforsel .. 119, 349

lager 147, 148

prod. 100, 102, 108, 109, 334,

335

skatter 194

Toll 118, 140, 194

Tonnasje, fiske- og fangstskip

86, 150

handelsfUte 149-152, 354-356

hvalkokeriskip 94, 150

Torsk, fiske 88-90

Totalisatoravgift 194

Trafikkulykker 35, 38, 39, 169,

170, 322, 323, 360

Traktorer o. 1., i jordbruk 69

innforsel 122

motorstyrke og kjoretimer 69

registrerte 165

Tran, produksjon 92

utforsel 125

Transport, se samferdsel

Transportforsikring 227

Transportmidler, innforsel

og utforsel 123, 127-129, 353

produksjon 106, 341

Tremasse, produksjon 103

utforsel 125

Trevirke, avvirking . .. 81, 335

innf., utforsel .. 119, 124, 350

priser 238, 242

Trygder sosiale 258-265

off. utgifter 190, 200, 201, 373

Tuberkulose .. 32-37, 322, 323

trygd 265

Turister, utlendinger

ankommet 175, 361

inntekt av utenlandske . 58

reisevaluta 175

Turisthoteller 174

Turistforeningen 175

Turisthytter 175

Tvangsarbeid 275

Tvangsauksj oner 278

Tvillinger fodt ....... . . . 23

TvistemIll 277

Tyverier 272

Tommerfloting 84

lonninger 84, 243

Tommerhogst, avvirk. 81, 335

hogstpriser 243

tommerpriser 238

Torrfisk, produksjon . . . 92

utforsel 124

Uforetrygd 262, 265

offentlige utgifter 190, 373

Ull, innf., utforsel 119, 125, 350

lager 148

produksjon 73, 75, 336

Ulykker 35-39, 169, 170, 322,

360

Ulykkesforsikring 227

offentlige utgifter .. 190, 373

Underslag 272


*25

Side

Undervisning, kultur etc.

280-294, 374, 375

offentlige utgifter .. 187-189,

200, 201

Ungdomsherberger 175

Ungdomskriminalitet . 272, 273,

275, 276

Ungdomsskoler 280, 281

Universiteter 280, 285, 286, 374

Universitetsbibliotek 290

Utbytte, aksjer, oblig.. 235, 236

Utdanning, skoler, 280-283, 285,

286, 374

folketelling 288-289

Utenlandske havner, norske

skipsanlop . . . . . . . . 157-159

Utenriksf art, bruttofrakter

58, 153

fraktrater, indeks 154

mânedsfortjeneste, sjofolk 251

skip i 155-159, 357

Utenrikshandel 118-140,

343-353

nasjonalregnskap . 53, 56, 58

Utenriksregnskap . 58, 59, 326

Utforsel, se utenrikshandel

Utleggsforretninger 278

Utlendinger, arbeid i Norge 45

innreiste 175, 361

Utvandring . . . . 19, 20, 30, 31

Valg 295-299

Valutakurser 235, 367

Side

Vann, innlagt i leiligheter 257

Vannklosett 257

Vannkraft 112

Varehandel,

bedriftstelling 141-143

detalj omsetningsindeks . 145

lager 147, 148

mAnedsfortjen for ansatte 250

nasjonalregnskap 55, 58

samvirke 146, 148, 149

skattytere, ikke-personlige 186

sysselsetting 15, 42, 43

utenrikshandel . . . 118-140,

343-353

Varemerker 110

Varevogner 165

Vask, rensing etc. bedr.-

telling 144

Vaskemaskiner, produksjon 106

Vassdrag, lengste 1

vannkraft 112

Ved, avvirking 81

priser 238

Veier, offentlige 168

skogs-, nybygd 83

Veitrafikkulykker 39, 169, 170,

360

Vat og 376

Verdipapirer, se aksjer,

obligasj oner

Verkstedskoler 283

Vernepliktige, legemshoyde

og stridsdyktighet 40

Side

Veterineerer 32

Veterinwrhogskolen .. 285, 286

Vielser 19-22, 314, 315

Villrein, felt 84

Vilt, rovviltpremier 84

Vin, forbruk . . . 270, 271, 372

innforsel 118

produksjon 334

salgs- og skjenkesteder.. 271

skatter 194

Vitenskapelige institusjoner,

universiteter 280, 285, 286, 374

Voldsforbrytelser 272

VArtorskefisket i Finnmark 90

Yrke, befolkning .. 14, 15, 313

Yrkesbefolkning i forstadskommuner

12

Yrkeskvinner 13, 15

Yrkesutovere, selvstendige,

sysselsatte 41

Yrkesskoler 280, 283, 285, 286,

374

Yrkesulykker, &Ada . . . 39

01, forbruk . . . . 270, 271, 372

produksjon . . . ..... 102, 334

salgs- og skjenkesteder 271

skatter 194

Oyer, storste bebodde 1

Akerareal 61, 63-65, 328

Andssvake, pleiehjem for .. 32


*26

Page

Accident insurance 227

Accidents, injuries 35-39, 169,

170

Accounts, agriculture .. 75, 76

national 53-60

Administrative divisions • • 2

Adopted persons 268

Age, population 11-13

Agglomerations, rural 10, 12

Agricultural College .. 285, 286

Agricultural schools, other . 283

Agriculture 61-77

accounts 75, 76

area 61, 63-65

census 61-63

co-operatives 148

employment .. 15, 46-48, 69

feeds, fertilizers 70, 75

labour force 69

livestock 63, 66, 67

livestock products . . . 73, 75

machinery 69

national accounts . . . . 54, 55

prices .. 237, 238, 241, 242

production 70-72, 75

unemployment 46

wages 243

Aircraft, air traffic . . . 171, 172

Alcohol tests 171

Alcoholic beverages,

consumption 270, 271

imports 118

licenses 271

production 102

taxes 194

Alcoholics, establishments

32, 270

Aliens, working in Norway 45

Applied arts' schools 283

Apprenticeship schools . . 283

Area, agricultural . . . . 61, 63-65

by counties 6

forests 61, 78-80

Artists, stipends 292

Assets, foreign 210, 211

Assistance, relief, public . . . 266

Associations, employers' 51, 52

loan 209

salaried employees . . . 50, 51

sports- 175, 294

trade unions 49

Auctions, forced 278

Automobiles, total 166

buses 163-168

imports 123

Automobiles, traffic, scheduled

163, 164, 168

Automobile accidents . . 39, 169,

170

1 Excl. international tables.

Alphabetical index.'

Page

Aviation, civil 171, 172

Balance, intern. payments 58, 59

Balance sheet, central

government 196, 197

municipalities 204

Bank of Norway 212, 213

Banks, commercial 216-218, 222,

223

savings 213, 219-223

state 214, 215

Bankruptcy proceedings 278

Barley, area 63-65

imports 118

prices 237

production 70, 71

Baths, in dwellings 257

Bearer bonds, see bonds

Beef, prices 237, 242

production 73

Beer, consumption . . . 270, 271

licenses for serving 271

production 102

taxes 194

Beverages, see alcoholic

beverages

Births, live 19, 20, 23, 24

Blind, schools for the . . . . 281

Bonds, bearer, total .. 230, 231

central government 197-199,

230, 231

issues 230, 231

municipal 204, 205, 230, 231

Books 290, 291

Broadcasting 179, 180

Budget, centr. governm. 187-195

Building construction . . . 117

Building costs, index 239

Buildings, dwelling houses 254,

255

Buses 163-168

Business services,

census of establ. 144, 160, 173

Butter, exports 124

prices 238, 242

production 107

Cabins, tourist 175

Cancer mortality 35-37

Canned goods, exports . . . 124

production 102

Capital formation 53, 54, 56,

99, 111, 113

Capital, real 60

Catcher boats 88, 94, 150

Cattle 63, 66, 67

Causes of death 34-39

Census of agriculture . . . 61-63

establishments 95-97

Page

fisheries 85

forestry 78, 79

population . . . . . . 5, 6, 10-18,

254-257, 287-289

Central government,

finances .. 181, 182, 184-201

loans 197-199

taxes 181, 182, 184-187, 200

Central heating 257

Cereals, see grains

Cheese, exports 124

prices 238, 242

production 107

Child welfare 264, 267

Children's welfare schools.. 283

Children, born . 19, 20, 23, 24

total number 10, 11

Church, National, persons

outside 12

public expend. 188, 200, 201

Cigars, cigarettes, prod. 102

Cinemas 292

Cities, towns, population.. 5-10

Civil defence, public expend 187

Civil divisions 2

Civil justice 277, 278

Climate 3, 4, 300

Clinics, hospitals 32, 33

Clothing, imp., exports 123, 127

production 100, 104

Coal, consumption 99, 162

imports, exports 119, 125, 300

prices 242

production 100, 103, 108, 109,

300

stocks 148

Coast line 1

Coasting trade 156

Cod fisheries 88-90, 92

Coffee, imports 118

prices 242

stocks 148

Coke, imports 119

prices 242

stocks 148

Commerce, see trade

Commercial banks 216-218, 222,

223

Commercial schools 283

Communications, see transp.

Companies, joint stock,

dividends 235

taxation 186

Compositions, opened, closed 278

Consiliation councils 277

Conscripts 40

Construction, building . . . 117

census of establ 116

earnings 248, 249


*27

Page

employment 42, 43

national accounts . . . 54, 55

Consumer price index . . . 241

Consumers' co-operatives.. 146

taxation 186

Consumption, alcohol . 270, 271

electricity.. 98, 99, 101, 114,

115, 162, 163

feeds, fertilizers 70

fuels, oils etc. .. 98, 99, 101,

162, 163

national accounts.. 53, 54, 56

Continuation schools.. 280, 281

Convictions 273-276

Cooks' schools 283

Co-operatives . . . 146, 148, 149

taxation 202

Cost of living, index 241

retail prices 242

Cotton, imports 119

stocks 148

Counterfeiting 272

Counties, population.. 6, 7, 10

Courts 277

Craftsmen's certificates . . 284

Credit market 212-236

Cremations 27

Crew on vessels 42-44

earnings 251-252

signed on and off 44

Crimes . . . . 272, 273, 275, 276

Crops, area 61, 63-65

yield 70-72, 75

Currency notes 212

Customs receipts 118, 140, 194

Cycles, motor 165

imports 123

pedal, production 106

Dairies 107

co-operatives 148

Dairy schools 283

Damages of fire 84, 228

Damages, offences 272

Day nurseries 268

Deaths, death rates . . . . 19, 20,

25-29, 32, 34-39

causes of death 34-39

Debt, bearer bonds . . . . 230, 231

central government 197-199

foreign 210, 211

municipal 204, 205

Dentists 32

Designs 110

Disablement pensions 262, 265

Discount rate 212

Diseases 32-38

Disputes, by the courts . . 277

Distillation, illegal 274

Ditching, forestry 82

Dividends 235

Divorces . . . . ...... 19, 20, 22

Doctors, physicians 32

degrees 286

Domestic animals .. 63, 66, 67

Domestic, service .. 15, 42, 43

Page

Drainage, forestry 82

Drivers' licenses 167

Drunkenness 274

Dwelling houses 254, 255

Dwelling units 254-257

Dwellings, construction . . . 117

Earnings, see wages etc.

Education, culture, science,

etc. 280-294

public expenditure 187-189,

200, 201

EEC, EFTA 130, 136

Eggs, production 73

Elections 295-299

Electricity, consumption .. 98,

99, 101, 114, 115, 162, 163

imports, exports . . . 120, 125

installations 113

prices 239

production 108, 109, 114, 115

Embezzlement 272

Emigration 19, 20, 30

Emissions, see issues

Employees, salaried 42, 43, 98,

100, 114

associations 50, 51

earnings, salaries 253

salaries paid 98, 100, 114

Employers' associations 51, 52

Employment 15, 41-44, 69, 85,

90, 91, 94-100, 162, 176, 177,

180, 300

Energy, electric, see electr.

Epidemic diseases 32-37

Exchange, labour 41, 46

Exchange rates, foreign .. 235

Excises 194

Expectation of life 29, 30

Exports and imports . 118-140

national accounts 53, 56, 58

Family, allowances 190, 264

Family nuclei 17

Farm land 61, 63-65

Farmers 69

Feebleminded, homes for 32

Feeds, imports, exports . . . 118,

production

sales

Ferries

Fertility rates

128, 129

102

148

156

23, 24

Fertilizers, consumption 70, 76

imports, exports 120, 126, 129

production 103

Finance, public 181-186,

200-205

Fire, insurance 227-229

Fires, buildings etc. 228

forests 84

Firewood, cut 81

prices 238

Fish, co-op. associations . . 149

imports, exports 118, 124, 129

landings 87-92

Page

Fishermen 85, 86, 90, 91

Fishermen's schools 283

Fishery products . . . . 92, 102

Fishing, whaling etc. . . . 87-92

Fishing vessels 85, 86, 90, 91, 150

gear 91

Fjords, the largest 1

Fleet, merchant 149, 152

whaling 93, 94

Floating of timber 84

Flour, prices 242

production 102

Folk high schools 280

Food, imports, exports 118, 124,

128, 129

prices, price index.. 237, 238,

241, 242

production 71-73, 75, 87-92,

100, 102, 107-109

Footwear, imp., exports 123, 127

production 100, 104

Foreclosures 278

Foreign debt, assets . . . 210, 211

trade . . . . 53, 56, 58, 118-140

travel and visitors . . . . . 175

Foreigners, aliens working . 45

Forests, area 61, 78-80

fires 84

roads, completed 83

silviculture 82

Forgery, fraud 261

Freight earnings, shipping 58,

153

index and rates 154

Frontier, land 1

Fruit, imports 118

production 72

trees, orchards 68

Fuel, consumption 99, 114, 162

imports, exports 119, 120, 125

production 81, 96, 100, 103,

108

stocks 147, 148

Fuel oils, imp., exports 120, 125

stocks 148

Fur animals 63

Game, killed 84

Gas, imports, exports.. 120, 125

production 108

Gasoline, see petrol

Geography 1, 300

Glaciers, the largest 1

Goats 63, 66, 67

Gold stock 212

Government, see central

government and munic.

Grains, area 63-65

imports, exports 118, 124, 128

prices, price index 237

production 70, 71, 75

stocks 147, 148

Groceries, imports, exports 118,

124, 128

prices, price index . 241, 242


*28

Page

Gross fixed capital formation

53, 54, 56, 99, 111, 113

Gross freight earnings . 58, 153

Gymnasiums, secondary

schools 280, 282

Handicapped children,

schools 281

Handicraft schools 283

Hay, prod. . ..... 70, 71, 75

Health conditions 32-40

insurance ..... 190, 258-260

Heart diseases 36-38

Herring, exports 124

landings . . . . 88, 89, 91, 92

Highways, public roads 168

Hire purchase, contracts 234

Home distillation 274

Home help service, nursing 268

Homicides 35, 38

Horses . . . . . ....... 63, 66, 67

Horticulture, production 72, 75

Hospitals, clinics 32, 33

Hostels, youth 175

Hotels 174

census of establ. 173

Households ..... . . . . . 16, 256

Housekeeping schools . . . 283

Housewives 15

Housing, buildings . . . . 254, 255

dwelling construction • . 117

dwelling units . . . . . . 16, 256

Housing Bank 214

Hunting 84

Immigration 30

Imports and exports . . . 118-140

national accounts 53, 56, 58

Imprisonment . . 273, 275, 276

Income, assessed 181-186

national product.. 53, 54, 56

Index numbers,

building costs 239

consumer prices 241

external trade 128, 129

industr. production.. 108-110

retail trade 145

share prices 236

shipping freights 154

wages 247

wholesale prices 240

Industry, national accounts

by 54, 55

population by 14, 15

Infant mortality 25, 26, 28, 29

Insurance, private . . . . 225-229

social 258-265

Interest rates, bearer bonds 231

loans by 215, 218, 221

Internal migration 31

Internal trade,

census of establ. . . . 141-143

International payments,

balance 58, 59

Investments .. 53, 54, 56, 99,

111, 113

Page

Iron, see metals

Issues, bonds 230, 231

shares 235

Joint, stock companies,

dividends 235

taxation 186

Journeymen's tests .. 284, 287

Justice and crime . . . . 272-279

Juvenile criminality . . 272, 273,

275, 276

Klipfish, exports 124

production 92

stocks 148

Labour conflicts 48

court 277

exchange 41, 46

Labourers, see workers

Lakes, the largest 1

Land frontier 1

Languages, official 293

Larceny 272

Laundry, cleaning etc.,

census of establ. 144

Letter mail 176

Liabilities, foreign . . . 210, 211

Libel 272

Libraries 290

Licences, serving of alcohol 271

radio, television 180

Life tables 29, 30

Liquidity supply 236

Liquors, see alcohol. beverages

Listeners, radio licences 180

Literature 290, 291

Livestock 63, 66, 67

insurance 227

products 73, 75

Living costs, index 241

Loan associations 224

Loans, see debt

Local governm., see municip.

Longshoremen, earnings . . . 249

Lorries 165, 166

Lumberjacks, wages . . 81, 243

Machinery, agriculture . . . 69

imports, exports 122, 127-129

Machinery, installed 115

production 105, 106

Mail, postal service 176

Maize, imports 118

Manufacturing and mining,

census of establ. 95-98

employment .. 14, 15, 42, 43,

95-100, 114, 300

fixed capital formation 54,

99, 111, 113

national accounts . . . . 54, 55

prod. . . 95-110, 114, 115, 117,

300

salaries, wages.. 96-100, 114,

300

Page

non-personal taxpayers 186

Margarine, exports 124

prices 242

production 100, 102

Marital status 10

Maritime schools 283

Marriage settlements 279

Marriages contracted . .. 19-22

Maternity pensions . . . 263, 265

Meadows 64, 65

Measures and weight 376

Meat, imports, exports 118, 124

inspection 74

prices 237, 242

production 73, 75

Medical institutions etc. 32, 33

Mental diseases, hospitals 32, 33

Mercantile schools 283, 285, 286

Merchant fleet 149-152

Metals, imports, exports .. 121,

122, 126-129

production 97, 105

stocks 147, 148

Meteorology 3, 4, 300

Midwives 32

schools 283

Migration 30, 31

Milk, consumption 107

delivery, prod. . 73, 75, 107

prices, price index 237, 242

Minerals, see ores, minerals

Mining, see manufacturing

Misdemeanours 274, 275

Money, credit market 206-236

Mortality 25-29, 34-39

Mortgage Bank 214

Motive power per tractor 69

Motor spirits, see petrol

Motor vehicles, rail . . . 161, 164

Motor vehicles, road.. 163-166,

168

accidents 39, 169, 170

imports 123

traffic offences 274

Mountain Touring Club 175

Mountains 1

Municipal Bank 214

Municipalities, debt . . . . 204, 205

elections 297-299

finances . . . 181-186, 200-205

population 7-9

social pensions 231-263, 265

National accounts 53-60

National church, persons

outside 12

Navigation. schools 283

Newpapers. . . . . 290

Newsprint, exports 126

production 103

i.Notes in circulation. 212

Nursery schools . . . . . . . • 268

Nurses 32

Nursing, home help service 268

Nursing homes 32, 33

Nursing schools 283


*29

Page

Oats, area 63-65

prices 237

production 70, 71

Occupation, population 14, 15

Occupational accidents . . . 39

Offences 272-276

Office employees, earn. . . . 240

Oils, consumption 99, 162, 164

imports, exports . . . 120, 125

production 94, 102

stocks 148

Old age pensioners . .. . 261, 265

centr. governm. expend 190

Orchards 68

Ores and minerals, imports,

exports . . . . 119-121, 125, 126

production 100, 101, 103

stocks 147, 148

Paper, imports, exports 121, 126,

129

production 103, 104

Parliamentary elections 295, 296

Patents 110

Paternity cases 277

Patterns, designs 110

Penal institutions . . . . 275, 276

Pension funds, private . . . 229

Pensions, social 258-265

public expend. 190, 200, 201

Perjury 272

Petrol, consumption .. 99, 162

imports, exports . . . 120, 125

stocks 148

Pharmacies 32

Physicians 32

Pigs 63, 66, 67

Population 5-18

vital statistics 19-31

Pork, prices 242

production 73, 75

Post Office Savings Bank . . 213

Postal current account . . . 213

Postal service 176, 300

Potatoes, area 63-65

crops 70, 71, 75

prices, index 237, 242

Poultry 63, 66, 67

Power, electric, see electr.

water 112

Precipitation 4, 300

Prices, agric. products 237, 238,

242

dairy products . . . . 238, 242

electricity 239

index, see index numbers

real property 77

timber, firewood 238

Primary schools 280, 281

Prisoners, prisons . . . 275, 276

Production, agricultural 70, 73,

75

electricity . . . . 108, 114, 115

mining and manufacturing

etc. 95-110, 300

Property, assessed . . . 178-186

Page

real capital 60

Prosecution 272-277

Public finance 181-205

relief 266

Pulp, imp., exports 119, 125, 129

production 103, 104

Quarrying, see manufacturing

Radio, broadcasting .. 179, 180

Radio stations 177

Railways 161-163

Real capital 60

Real property, holdings . 61-63

prices and sales 77

Recidivism 276

Rehabilitation centre 198

public expend 191

Rehabilitation hospitals • • 32

Relief, public 266

centr. governm. expend 191

Reproduction rates 23

Research, universities etc. 280,

285, 286

Retail prices 242

Retail societies, co-oper. 146

taxation 186

Retail trade, index 145

census of establ 141-143

Rivers, the longest 1

water power 112

Road traffic accid.. 39, 169, 170

Roads, forest, completed . 83

goods transport 166

public 168

Rolling stock, railw. etc. 161, 163

Roundwood cut 85

Rural area 6

municipalities, population 7-9

Rye, area 63-65

imports 118

prices 237

production 70, 71

stocks 148

Salaried employees 42, 43, 98,

100, 114, 300

associations 50, 51

Salaried employees, salaries,

earnings 253

salaries paid 98, 100, 114

Sales, forced 278

Sales taxes 194

Savings banks . . . 213, 219-223

Scientific institutions,

universities etc. 280, 285, 286

Scholarships 292

Schools . . . . 280-283, 285, 286

Sealing 93

Seamen 42-44

earnings 251, 252

signed on and off 44

schools 283

Secondary schools . .. 280, 282

Securities, see bonds, shares

Security detention 273, 275, 276

Page

Self-employed 41

Sentenced persons . . . 273-277

Separations 22

Sex, population by . . . . 10, 11

Sexual offences 272

Share, dividends

issues

index of prices

Sheep

235

235

236

63, 66, 67

Shipping, see water transport

Ships, constr., delivery 106, 152

fishing vessels, 85, 86, 90, 91,

150

imports, exports . . . 58, 123,

127-129, 152

laid up 153

merchant fleet 149-152

whaling fleet 94, 150

Sickness, hospitals etc. . .32-38

health insurance . 258-260

Ski-ing, assoc., unions 175, 294

Slaughtering, co-operatives 148

inspection 74

meat production 73, 75

Social conditions 258-270

Social insurance 258-265

public expend.. 190, 200, 201

Special schools 281

Spirits, consumption . 270, 271

118

271

194

294

194

214, 215

161-163

metals

19, 20, 23

292

124

92

imports

licences for serving . . .

taxes

Sport, assoc., unions . 175,

Stamp duty

State banks

State railways

Steel and iron, see

Stillbirths

Stipends

Stockfish, exports

production

Stocks, see shares

Stocks of commodities 147, 148

Stoppages of work 48

Storting elections . . . . 295, 296

Students at universities etc 285

Students' loan fund 214

Suburban population • . 10, 12

Suburban railways 164

Sugar, imports 118

prices 242

stocks 148

Suicides 38

Supreme court 277

Svalbard 6, 300

Taxes, central government 181,

182, 184-187, 194, 200

municipal 181-186, 200, 201

Teachers 280, 281, 283

training colleges 283

Techn. schools .. 283, 285, 286

Telegraph, telephone .. 177-179,

300

Television 179, 180

Telex 178


*30

Page

Temperature 3, 4, 300

Terms of trade 129

Tests, alcohol, of drivers 171

Timber and firewood cut . . 81

prices 238

Timber floating 84

wages, lumberjacks .. 84, 243

Tobacco, imports 119

production 100, 102, 108, 109

stocks, raw tobacco . . . 147

taxes 194

Tonnage, fishing vessels 86, 150

merchant fleet 149-152

whaling fleet 94, 150

Touring Club, Mountain .. 175

Tourist hotels 174

Tourists 175

income from foreign . . 58

Towns and cities, area . . . 6

population 5-10

Tractors 69, 165

imports 122

motive power 69

operation, hours 69

Trade, co-operatives.. 146, 148,

149

employment 15, 42, 43

external 118-140

internal, census of

establ. 141-143

national accounts . . . 55, 58

retail, index numbers .. 145

Trade marks 110

Trade unions 49

unemployment 45

Traffic accidents .. 35, 38, 39,

169, 170

offences 274

Tramways 164

Transport and communications

149-180

census of establ. 173

employment.. 14, 15, 41-44,

162, 164, 176, 177, 180

insurance 227

national accounts . . . . 54, 55

Travel expend., receipts 58, 175

Travellers 175

Trustee offices, public 279

Tuberculosis 32-37

pensions 265

Unemployment 45, 46

Page

insurance 260

central governm, expend 191

Unit value 128, 129

Universities 280, 285, 286

Urban areas 6

population 5-10

Vans 165

Vegetables, area 64, 65

imports 118

production 72, 75

Vehicles, road motor .. 163-166,

168

accidents 39, 169, 170

imports 123

traffic. scheduled 163, 164, 168

Vessels, see ships

Veterinary College . . . 285, 286

surgeons 32

Violence, offences of 272

Vital statistics 19-31

Vocational education,

population census .. 287-289

Vocational schools 280, 283, 285,

286

Volume, index numbers of

imports and exports . 128, 129

Wage earners, see workers

Wages, salaries, earnings,

agriculture, forestry 243

longshoremen 249

manufacturing etc. 244-249,

253

national accounts 55

salaried employees 253

seamen 251, 252

Wages, salaries, payments,

manufacturing etc. .. 96-100,

114, 300

salaried employees . 98, 100

timber floating 84

Warehouse employees,

earnings 253

Water closets 257

Water courses 112

Water power 117

Water, running, in dwellings 257

Water transport . . . 149-160. .

census of establ. 160

earnings of seamen 251, 252

freight rates, index 154

Page

freight, gross in ocean

transport 58, 153

national accounts . . . 54, 55

non-personal taxpayers . 186

officers and crew 42-44

Wealth, assessed . . . . . 181-186

real capital 60

Weight and measures 376

Whaling, employment . . . 94

equipment 93, 94, 150

national accounts 55

non-personal taxpayers 186

oil production 98

Wheat, area 63-65

imports 118

prices 237

production 70, 71

stocks 148

Wholesale price index . • • 240

Wholesale trade, census of

establ. 141-143

Widowers and widows . . . . 10

Widows' pension 263

Wine, consumption.. 270, 271

imports 118

licences for sale 271

taxes 194

Wireless receivers, imports 122

licences 180

production 106

Wood, fire wood, production 81

prices 238

roundwood cut 81

Wood pulp, exports 125

production 103

Wool, imports, exports 119, 125

production 73, 75

stocks 148

Workers, in agriculture and

forestry 42, 43, 69

in manufacturing etc. 42, 43,

98-100, 300

trade unions 49

unemployment 45, 46

Workhouse labour 275

Work school . . . . 273, 275, 276

Work stoppages • 48

Working hours, manuf. . . 47

Workshop schools 283

Yarn, imports, exports 121, 126

production 104

Yield of crops 70-72, 75

Youth hostels

175


1

Tabell 1. Geografiske oppgaver. 1 Geography.

Beliggenhet. Geographic position:

Nord—sor mellom, between 71° 11' 8" n. b. (Knivskjelodden pa Mageroy)

North—south 1 og 57° 57' 31" n. b. (oya Kraka ved Ryvingen fyr nmr Mandal);

Vest —oat f mellom,

between 4° 30' 13" ost Greenwich (Steinsoy ved UtvEer utenfor

)

Sognafjordens munning)

West—east 1

og 31° 10 4" ost Greenwich (Hornoy nmr Vardo).

Fastlandets nordligste punkt. The northernmost point of the mainland: Nordkinn (Kinnarodden)

ligger pa 71° 8' 1" n. b. og 27° 40' 9" ost Greenwich. Dets sorligste punkt. The

southernmost point: Lindesnes 57° 58' 43" n. b. og 7° 3' 44" ost Greenwich.

Avstanden mellom Nordkinn og Lindesnes er i rett linje 1 752 km. The shortest distance

between Nordkinn and Lindesnes.

Lengden av fastlandets kystlinje (uten hensyn til fjorder og bukter) er 2 650 km. The

length of the mainland coast line (not included fjords and bays).

Landets storste bredde er 430 km, minste bredde 6,3 km. The largest and smallest width

of the country.

Landegrensens lengde. Length of land frontier: 2 531 km (mot Sverige 2 1 619 km, mot

Finland 716 km, mot Sovjetunionen 196 km).

Areal, se tabell 6. Area, see table 6.

S t o r s t e s j o e O. The largest lakes: Mjosa 366 km 2, Femund 202 km 2, Rossvatn2 190

km 2, Tyrifjorden 136 km2, Randsfjorden 135 km 2, Snitsavatn 117 km2, Tunnsjo 99 km 2,

Limingen 94 km2, Oyeren 88 km2, Nisser 77 km 2, Mosvatn 74 km 2, Jiesjavrre 68 km 2.

Lengste vassdrag. The longest rivers: Glomma 611 km, Tana med Anarjokka

360 km, Numedalslagen 342 km, Dramsvassdraget 309 km, Skiensvassdraget 244 km, Otra

242 km, Namsen 210 km, Arendalsvassdraget 209 kin, Gudbrandsdalslagen 202 km (til Mjosa),

Trysilelva 202 km (ned til riksgrensen), Altelva 200 km, Orkla 170 km, Vefsna 160 km,

Nidelva med Nea 160 km, Gaula (Sor-Trondelag) 150 kin, Tovdalselva 147 km.

Hoyeste fjelltopper (hoyde o. h.). The highest mountains (m. above sea level):

Glittertinden4 2 472 m, Galdhopiggen 2 469 in, Store Skagastolstind 2 405 m, Store Memurutind

2 364 in, Hellstugutind 2 346 m, Knutholstind 2 340 in, Tjornholstind 2 329 m,

hetta 2 286 m, Mesmogtind 2 270 m, Bessho 2 258 m, Nautgardstinden 2 257 m.

Noen andre vet kjente fjelltopper. Other well known mountains: Ren -

dalssoln 1 755 m, Rondslottet 2 178 m, Tryvasshogda 529 m, Oppkuven 703 in, Ringkollen

701 m, Skogshorn 1 728 m, Hogevarde 1 460 m, Jonsknuten 904 m, Gausta 1 883 in,

Harteigen 1 690 m, Hardangerjokulen 1 876 m, Folarskardnuten (Hallingskarvet) 1 933 m,

Ulriken (Alreken) 642 in, Fannaraki 2 069 m, Romsdalshornet 1 550 m, Vengetind 1 852 m,

Oksskolten 1 915 in, Suliskongen (Sulitjelma) 1 908 m, Storsteinsfjellet 1 893 in, Jiekkevarri

1 833 in, euokkaragga 1 139 m.

S t o r s t e breer 5. The largest glaciers: Jostedalsbreen med omliggende breer ca. 815

km 2, herav selve Jostedalsbreen med utlopere ca. 475 km 2, Svartisen ca. 490 km2, Folgefonni

ca. 220 km 2, Blamannsisen ca. 125 km2, Hardangerjokulen ca. 95 km'.

Lengste fjorder. The longest fjords:

Sognafjorden, Vikhamar—Fodnes 136 kin, Vikhamar—Skjolden 183 km.

Hardangerfjorden, Huglo—Eidfjorden 127 km, Huglo--Etne 93 km, Huglo—Odda 183 km.

Trondheimsfjorden, Agdenes—Steinkjer 124 km.

Porsangen, Brennelv—midtfjords ved Svmrholtklubben 123 kin.

Oslofjorden, Oslo—Fmrder 100 km.

S t o r s t e b e b o d d e oyer. The largest inhabited islands: Hinnoy 2 198 km 2,Senja

1 590 km2, Langoy 860 km2, Soroy 816 km 2, Kvaloy (Troms) 737 km2, Ringvassoy 656 km 2,

Seiland 585 km2, Hitra 565 km 2, Austvitgoy 526 km2, Andoy 489 km 2, Vestvagoy 411 km2.

Svalbard. Se sterskilt tabell. See table on Svalbard.

Andre n o r s k e besittelser, se tabell 6 note 1. Other Norwegian territories

see table 6, note 1.

Kilde : Norges geografiske oppmh,ling. Source: Geographical Survey of Norway.

Not er. Notes: Etter seneste mhlinger eller beregninger. According to the latest surveys or estimates.

' Etter grenseoppgang 1959--1962. According to survey 1959-1962. 3 Etter regulering er Itassvatns areal

av Vassdragsvesenet anslhtt til ca. 210 km'. After regulation the area of Ressvatn is estimated at ca. 210 km". 4 Her

medregnet snobreen ph toppen. Incl. snow-field on the summit. Arealoppgavene er usikre. The data on area are

uncertain.

1


}

2

Tabell 2. Administrative inndelinger 1. januar 1967? Administrative divisions.

Alm. sivile inndelinger

General civil divisions

Geistlige inndelinger

Ecclesiastical divisions

Fylke

County

Kommuner

i alt

Municipalities,

total

Bykommuner

Town

municipalities

Herredskommuner

Rural

municipalities

Bispedommer

Dioceses

Prostier

Deaneries

Prestegjeld

Clerical

districts

Sogn

Parishes

Ostf old

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

25

22

1

22

25

20

22

18

21

15

26

36

Bergen 1

Sogn og Fjordane • • • • 25

More og Romsdal 36

Sor-Trondelag 26

Nord -Trondelag 24

Nordland 45

Troms 24

Finnmark 20

4 21

22

1.

2 20

2 23

3 17

6 16

3 15

3 18

4 11

4 22

36

1

1 24

3 33

1 25

2 22

2 43

2 22

3 17

}

1

1

2

1

}

7

1

6

6

4

3

5

8

6

6

1

5

7

6

5

8

4

3

29

26

37

29

33

28

23

31

24

23

38

41

16

29

42

29

26

49

21

15

47

46

37

49

66

51

41

57

41

44

63

88

16

80

89

64

56

72

39

23

I alt Total 454

Fylke

County

La g-

dommer 2

Rettslige inndelinger

Judicial divisions

Lensmannsdistrikter•

Lagsogn

3

47 407

Dams- I Forliksrklsogn4

kretser5

9 91 589

Politidistrikter

Police

districts

Legedistrikter'

1 069

Ostf old

Akershus

Oslo .

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane • • • •

More og Romsdal

Sor-Trondelag

Nord-Trondelag

Nordland

Troms

Finnmark

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

4

2

7

8

1

6

5

7

6

7

4

4

7

6

1

4

6

5

3

9

5

4

27

25

1

26

28

20

23

18

28

25

51

40

1

28

45

28

24

48

24

20

4

3

1

3

2

3

4

5

}

3

3

2

1

2

3

2

2

4

2

4

21

20

23

28

24

18

21

18

15

22

32

28

25

26

23

37

15

18

17

8

14

1

22

22

14

11

16

13

13

18

31

1

24

32

22

18

41

24

16

I alt Total

19

105

530

53

414

9 370

K ilde : Materiale i Byrhet. Source: Unpublished data in the Bureau.

Not er. Notes: 1 Svalbard, Jan Mayen, Bouvetoya og Peter I's oy er ikke med. Svalbard, Jan Mayen, Bouvet Island and

Peter I's Island not included. 2 Appelate court districts. 3 Appelate court subdistricts. 4 Primary court districts. 6 Mediation

council districts. a Rural police districts. 7 Public health districts. s Ikke tatt med Nittedal legedistrikt, opprettet 1 / 1 65,

men lege ikke tiltrklt. Not including Nittedal, establoshed 1/1 65, but without medical officer. Dessuten 4 distriktslegestillinger

uten fast distrikt og 18 fylkeslegeembeter. In addition 4 public health officers without specified district and 18 county

health districts.


3

Stasjon Station Aret

Year

Oslo Normal

(Blindern) 1966. Gj.snitt

Maks. .

Min.

Kise Normal

(Hedmark) 1966. Gj.snitt

Maks. .

Min.

Oksoy Normal

1966. Gj.snitt

Maks. .

Min.

Sola Normal

1966. Gj.snitt

Maks. .

Min.

Bergen Normal

(Fredriks- 1966. Gj.snitt

berg) Maks. .

Min.

Loardal Normal

(Tonjum) 1966. Gj.snitt

Maks. .

Min.

Trondheim Normal

(Voll) 1966. Gj.snitt

Maks. .

Min.

Roros Normal

1966. Gj.snitt

Maks. .

Min.

Bronnoy- Normal

sund III 1966. Gj.snitt

Maks. .

Min.

Bodo luft- Normal

havn 1966. Gj.snitt

Maks. .

Min.

Tromso Normal

1966. Gj.snitt

Maks. .

Min.

Vardo Normal

1966. Gj.snitt

Maks. .

Min.

Karasjok Normal

1966. Gj.snitt

Maks. .

Min.

Tabell 3. Meteorologiske forhold. 1 Climate.

Jan. Feb. Mars April Mai I Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

Luftens temperatur. Celsius grader. Air temperature. Centigrade

5,9 4,7 4,0 0,5 4,8 10,7 14,7 17,3 15,9 11,3 5,9 1,1 - 2,0

4,7 - 8,2 -10,0 - 0,2 1,3 9,7 17,0 16,8 14,6 10,7 5,7 1,9 - 2,6

1,3 1,5 10,5 15,6 20,8 30,0 30,5 24,7 21,1 14,1 8,9 6,6

-20,9 -24,9 -12,6 - 9,8 1,4 4,8 8,7 6,2 - 1,5 - 3,7 - 5,9 -14,0

4,2 - 6,5 - 6,8 - 3,5 2,8 8,6 13,2 15,9 14,6 10,1 5,0 0,2 - 3,1

2,2 -14,4 -16,3 - 3,1 - 1,1 6,4 15,5 15,8 13,5 9,4 4,7 0,4 - 4,0

- 3,8 0,8 11,3 12,1 17,2 29,3 27,3 22,9 19,4 14,5 9,4 5,7

-29,6 -39,2 -20,8 -14,9 - 2,1 2,9 7,6 4,2 - 2,0 - 3,6 -12,2 -16,9

7,6 0,2 - 0,3 1,3 4,9 9,7 13,3 16,2 15,9 13,1 9,1 5,4 2,8

6,1 - 3,6 5,7 2,0 1,7 8,2 14,2 14,8 14,2 12,4 8,8 4,3 1,7

3,5 5,0 8,5 8,5 16,2 22,5 23,6 19,5 17,6 13,8 10,2 7,7

-12,5 -18,0 - 5,7 - 6,0 1,2 7,4 9,8 9,9 4,9 0,2 - 2,2 - 5,0

7,4 0,7 0,4 2,3 5,5 9,6 12,2 14,7 14,7 12,3 8,5 5,2 2,8

6,6 - 1,7 - 1,4 2,9 3,8 9,3 14,3 13,3 13,7 11,3 8,9 3,8 1,5

6,8 7,3 6,9 15,2 20,2 29,5 22,5 20,9 16,7 15,3 10,7 8,6

-14,7 -14,1 - 4,7 - 6,3 1,1 6,2 5,4 6,3 3,0 - 2,0 - 7,2 - 8,0

7,8 1,5 1,3 3,1 5,8 10,2 12,6 15,0 14,7 12,0 8,3 5,5 3,3

6,8 - 0,7 - 0,6 3,0 4,0 9,0 14,9 13,0 13,7 10,7 8,7 4,2 2,0

9,4 8,4 8,1 14,4 17,6 29,3 21,4 22,6 17,3 15,2 11,0 9,7

8,2 8,2 2,1 3,9 1,5 6,1 6,5 7,8 2,5 2,0 2,8 - 4,1

6,1 - 2,7 - 2,6 0,9 5,5 10,4 13,3 15,7 14,6 10,5 5,7 2,3 0,0

5,1 - 5,7 6,6 1,9 3,1 9,5 15,2 14,5 13,5 10,1 6,0 0,3 - 0,4

6,7 6,2 1 0,3 16,8 18,0 29,9 27,0 22,8 19,4 13,9 7,9 10,8

--16,9 -21,1 - 4,9 - 6,8 1,2 5,7 7,0 5,4 0,6 - 2,5 8,5 - 9,9

4,9 - 3,4 2,9 0,7 3,2 7,9 11,3 14,4 13,3 9,5 5,1 1,5 - 1,0

3,2 7,7 9,1 - 1,7 0,3 7,4 14,4 12,3 12,2 7,7 4,3 0,0 - 1,3

1,3 3,2 6,3 13,8 20,7 31,2 21,2 23,0 17,9 11,7 8,2 6,0

-18,8 -22,2 -13,6 -11,2 - 1,0 3,3 3,9 2,9 0,1 - 8,3 - 9,0- 9,4

0,5 -11,2 - 9,8 - 6,4 - 0,7 5,0 9,4 12,5 10,9 6,6 1,1 - 3,8 - 7,4

- 1,3 -19,2 -16,1 - 6,1 - 4,9 4,7 12,4 11,1 9,8 5,1 0,9 5,2 7,8

- 1,6 - 1,2 5,5 10,1 14,9 27,3 27,3 23,2 15,5 10,2 7,0 2,6

-41,6 -38,2 -28,3 -27,5 - 6,7 - 0,4 - 0,3 - 1,1 - 4,6 -12,8 -20,7 -27,5

5,8 - 0,7 - 0,8 0,7 3,8 7,4 10,4 13,8 13,5 10,6 6,5 3,3 1,3

4,4 - 3,6 - 6,8 - 0,8 1,7 7,0 12,7 12,9 12,2 8,1 5,6 2,9 0,4

7,2 0,0 6,0 14,0 17,0 27,6 24,0 23,6 17,2 11,0 9,6 7,0

-11,0 -18,4 -10,0 - 6,0 - 2,0 4,0 8,0 3,0 - 0,6 - 2,0 - 4,0 - 7,0

4,6 - 2,1 - 2,4 - 1,0 2,2 6,2 9,9 13,6 12,7 9,4 5,1 1,9 - 0,1

3,0 - 4,4 - 8,8 - 2,6 0,1 5,2 11,4 12,2 11,1 6,1 3,8 3,0 - 0,8

7,8 - 0,6 5,6 10,5 15,4 27,0 24,8 23,1 15,8 8,3 8,2 8,1

-11,4 -18,5 -11,0 - 7,5 - 3,9 0,7 5,8 2,4 - 0,7 - 1,6 - 2,5 - 9,6

2,9 - 3,5 - 4,0 - 2,7 0,3 4,1 8,8 12,4 11,0 7,2 3,0 - 0,1 - 1,9

1,2 - 6,1 - 9,5 - 5,6 - 1,5 2,5 10,2 12,4 10,0 3,5 0,3 1,1 - 2,6

7,4 1,2 1,2 8,0 13,2 25,2 27,8 22,2 10,4 5,9 7,4 6,0

-14,8 -18,4 -1 2,8 --12,1 - 6,3 1,4 3,7 2,0 - 4,0 - 7,3 - 5,3 -13,6

1,6 - 4,3 5,2 - 4,0 - 0,8 2,6 6,2 9,1 9,7 6,8 2,5 - 0,5 - 2,7

- 0,2 7,9 - 8,8 - 8,0 - 2,9 1,0 6,4 9,8 8,7 4,4 - 0,2 0,2 - 4,4

1,6 1,2 0,7 4,6 9,0 17,0 21,2 18,0 13,6 5,0 4,1 4,0

-20,1 -18,0 -14,9 - 9,5 - 7,0 1,0 4,8 1,0 - 3,8 - 9,4 - 6,7 -13,6

- 1,5 -14,8 -14,6 - 9,9 - 2,9 3,8 10,1 13,9 11,5 5,9 - 1,2 - 7,3 -11,9

- 4,4 -21,1 -27,1 -17,8 - 5,4 1,8 11,0 14,1 9,7 2,5 - 4,5 - 5,8 -10,4

- 0 8,0 0,4 9,0 11,5 28,6 28,2 22,6 13,4 3,4 4,5 3,0

-47,0 9 8 -50,0 -40,8 -26,0 -1 2,8 0,5 1,6 - 1,5 -14,2 -27,6 -27,8 -28;6

Kilde : Meteorologisk Institutt. Source. Meteorological Institute.

Note. Note: 1 Temperatur- og nedbornormalene er basert ph gjennomsnitt 1931-1960. The temperature and precipitation

normals are based on averages 1931-1960.


Stasjon Station

Oslo (Blindern)

Kise (Hedmark)

Oksoy

Sola

Bergen (Fredriksberg)

Lserdal (Tonjum)

Trondheim (Noll)

Roros

Bronnoysund III

Bodo lufthavn

Tromso

Vardo

Karasjok

Aret

Year

Jan.

Feb.

Mars

4

Tabell 3 (forts.). Meteorologiske forhold. 1 Climate.

149 31

184 31

113 30

101 27

79 24

149 31

160 31

224 31

138 28

157 28

200 29

205 31

252 31

26

28

27

18

18

25

28

28

28

28

28

28

28

740 Oslo Normal

49 35

(Blindern) 1966 894 34 87

Kise Normal 563 35 24

695 (Hedmark) 1966

40 87

1 Oksoy 079 Normal

105 74

1966 1 462 77 111

Sola Normal 1 015 88 59

1966 1 103 20 65

Bergen Normal 1 958 179 139

(Fredriksberg) 1966 2 037 88 100

Lserdal Normal . 410 32 26

(Tonjum) 1966. . 374 5 12

Trondheim Normal 857 68 67

(Von) 1966 770 48 56

Roros Normal 480 30 28

1966 518 27 32

Bronnoy- Normal 1 345 115 108

sund III 1966 1 194 81 42

Bodo lufthavn Normal 1 050 93 71

1966 1 019 64 23

Tromso Normal 994 96 79

1966 899 56 41

Vardo Normal 545 45 46

1966 466 45 40

Karasjok Normal 340 17 14

1966 431 15 9

Oslo (Blindern)

Kise (Hedmark)

Oksoy

Sola

Bergen (Fredriksberg)

Lmrdal (Tonjum)

Trondheim (Voll)

Roros

Bronnoysund III

Bodo lufthavn

Tromso

Vardo

Karasjok

186 17

186 16

194 16

228 13

244 13

160 6

188 12

215 20

222 20

202 15

201 15

212 20

168 11

April

Mai

Juni

Jell

Aug.

Sept.

Dogn med frost 1966. 3 Days with frost

24

29

15

8

6

19

27

31

23

27

31

31

31

17

26

17

18

14

22

22

27

20

23

26

29

29

6

2

13

4

6

10

15

20

1 1 2

4

1

4

6

1

1

9

2

19

Nedborhoyden i mm. Precipitation in mm

26 44 44 71 84 96 83

40 28 67 40 54 113 67

19 31 38 63 82 70 64

39 29 57 27 41 88 70

57 57 46 59 78 114 110

120 60 74 77 77 205 70

38 55 48 69 89 108 122

116 9 58 67 155 78 134

109 140 83 126 141 167 228

250 52 124 106 174 86 278

14 19 20 31 46 43 53

19 2 46 41 32 42 83

67 60 48 66 70 78 92

118 15 74 24 70 50 197

27 25 24 67 79 62 47

62 16 29 37 94 87 50

117 87 66 90 103 99 143

138 42 80 25 145 121 217

74 75 52 72 70 87 123

94 32 76 22 170 161 163

91 65 61 59 56 80 109

62 25 78 42 82 163 170

47 36 36 37 41 52 63

41 32 28 39 32 61 62

13 15 21 45 56 55 41

10 22 33 53 117 63 38

Deign med nedbor 1966. 3 Days with precipitation

Okt.

18 15 12 14 10 13 16 12 19

17 15 10 16 6 18 14 15 18

17 18 12 16 10 12 16 13 21

18 26 7 15 16 13 21 28 25

19 26 13 17 19 18 18 29 27

11 16 3 16 14 15 14 23 22

13 22 10 20 10 20 15 26 21

19 22 11 16 10 22 21 26 14

14 16 14 20 10 25 22 26 23

7 15 11 20 13 27 21 24 22

13 14 13 19 11 19 27 24 20

21 20 18 16 14 11 19 22 28

11 13 14 11 18 17 20 22 15

Nov.

Des.

10 14 26

10 22 28

7 17

3 10 17

4 13

7 20 25

5 20 25

24 29 31

2 12 20

8 14 22

22 19 26

22 19 28

31 29 30

76 69 63

120 107 137

50 47 40

84 64 69

123 132 124

230 158 203

122 112 105

81 146 174

236 207 203

223 304 252

51 35 40

37 26 29

98 67 76

59 23 36

31 28 32

23 14 47

186 107 124

147 108 48

131 95 107

119 74 21

115 88 95

74 90 6

56 43 43

51 29 6

23 21 19

50 18 3

19 21

19 22

21 22

23 23

23 22

14 6

10 9

11 23

20 12

22 5

21 5

13 10

7 9

Noter. Notes : foregaende side, note 1. See preceding page, note 1. Dogn med min.temperatur under 0°. Days with min.-

1 Se

temperature below 0° C. Dogn med nedborhoyde 0,1 mm eller mer. Days with precipitation of 0,1 mm. or more.


Tabell 4. Hjemmehorende folkemengde. Resident population.

Ar

Year

I alt

Total

Hele landet

The whole country

Mann

Males

Kvinner

Females

Herredskommuneri

Rural

municipalities

Bykommuneri

Town

municipalities

Kvinner

pr. 1000

menu

Females

per 1000

males

Bykomm.

befolkning

i pst. av

bef. i alt

P, opul.

of towns

as

percentage

of total

15. aug. 17692

1. feb. 1801....

30. april 1815....

27. nov. 1825....

29. nov. 1835....

31. des. 1845. ...

b 1855....

* 1865....

* 1875....

* 1890....

3. des. 1900... .

1. des. 1910....

* 1920....

* 1930. . . .

3. des. 1946.

1. des. 1950... .

1. nov. 1960....

723

883

885

618

487

431

343 269

422 976

380 349

460 511

• •

658

805

798

871

845

827

64

77

86

747

642

604

1 108

1 089

• •

8,9

8,8

9,8

1 051 318 511 033 540 285 937 120 114 198 1 057 10,9

1 194 827 585 381 609 446 1 065 825 129 002 1 041 10,8

1 328 471 652 233 676 238 1 166 596 161 875 1 037 12,2

1 490 047 729 905 760 142 1 292 232 197 815 1 041 13,3

1 701 756 835 947 865 809 1 435 464 266 292 1 036 .3 15,6

1 813 424 885 368 928 056 1 481 026 332 398 1 048 18,3

2 000 917 965 911 1 035 006 1 526 788 474 129 1 073 23,7

2 240 032 1 087 603 1 152 429 1 612 382 627 650 1 064 28,0

2 391 782 1 155 673 1 236 109 1 702 554 089 228 1 076 28,8

2 649 775 1 290 469 1 359 306 1 864 371 785 404 1 053 29,0

2 814 194 1 371 919 1 442 275 2 013 680 800 514 1 051 28,5"

3 156 950 1 557 278 1 599 672 2 272 853 884 097 1 027 28,0

3 278 546 1 625 351 1 653 195 2 223 726 1 054 820 1 017 32,2

3 591 234 1 789 406 1 801 828 2 438 857 1 152 377 1 007 32,1

Kilda : NOS Folketelling 1960 I og tidligere folketellinger. Source: NOS Population Census 1960 "and

previous census publications.

Not er. Notes: 1 Etter de grenser som gjaldt hvert br. According to the boundaries in existence each year.

Garnisonerte militsere ikke regnet med (ca. 4 000 mann).

Ar

Year

1946 1 •••• 3 126 883

1947 3 165 011

1948 3 201 013

1949 3 234 228

1950 3 265 126

1951 3 295 871

1952 3 327 728

1953 3 360 888

1954 3 394 246

1955 3 427 409

1956 3 459 992

1957 3 491 938

1958 3 522 993

1959 3 552 854

1960 3 581 239

1961 3 609 800

1962 3 638 919

1963 3 666 540

1964 3 694 339

1965 3 723 153

1966* • •• • 3 753 483

Tabell 5. Beregnet folkemengde. Estimated population.

Middelfolkemengde Mean population

I alt Merin Kvinner

Total Males Females

1 542 942

1 564 644

1 583 806

1 601 648

1 618 264

1 634 963

1 652 496

1 670 432

1 688 178

1 705 859

1 722 776

1 739 028

1 754 933

1 770 180

1 784 451

1 798 672

1 813 174

1 826 891

1 840 825

1 855 178

1 583 941

1 600 367

1 617 207

1 632 580

1 646 862

1 660 908

1 675 232

1 690 456

1 706 068

1 721 550

1 737 216

1 752 910

1 768 060

1 782 674

1 796 788

1 811 128

1 825 745

1 839 649

1 853 514

1 867 975

Folkemengden ved utgangen av Aret

Folkemen g-

Population at the end of the year dens tilvekst

I alt Menn Kvinner Increase of

Total Males Females population

3 146 497 1 554 845 1 591 652 39 228

3 183 525 1 574 443 1 609 082 37 028

3 218 499 1 593 169 1 625 330 34 974

3 249 954 1 610 126 1 639 828 31 455

3 280 296 1 626 401 1 653 895 30 342

3 311 446 1 643 526 1 667 920 31 150

3 344 010 1 661 465 1 682 545 32 564

3 377 766 1 679 399 1 698 367 33 756

3 410 726 1 696 957 1 713 769 32 960

3 444 093 1 714 761 1 729 332 33 367

3 475 890 1 730 791 1 745 099 31 797

3 507 986 1 747 265 1 760 721 32 096

3 538 001 1 762 602 1 775 399 30 015

3 567 707 1 777 758 1 789 949 29 706

3 594 771 1 791 144 1 803 627 27 064

3 624 829 1 806 200 1 818 629 30 058

3 653 009 1 820 149 1 832 860 28:180

3 680 069 1 833 632 1 846 437 27 060

3 708 609 1 848 018 1 860 591 28 540

3 737 696 1 862 338 1 875 358 29 087

3 769 269 •• • • 31 573

Kilda: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note. Note:' Tallene for 1946 stemmer ikke helt med folketellingen. The figures are not fully comparable with

the Census results.


6

Fylke

County

Ostfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sognog Fjordane

More og Romsdal

SOr-Trondelag . .

Nord-Trondelag

Nordland

Ttoms

Finnmark

I alt Total

Tabell 6. Flateinnhold og bjemmehorende folkemengde.

Area and resident population.

Flateinnhold 1 km","

Area i km'

I alt

Total

Landareal

Land area

Hjemmehorende folkemengde

Resident population

Innbyggere pr. km 2

landareal

Population density

per km 2

19602 1967* 1960 1967*

4 179,7 3 883,9 202 641 212 450 52,2 54,7

4 908,6 4 592,9 233 747 282 928 50,9 61,6

453,3 431,0 475 562 485 200 1 103,4 1 125,8

27 344,0 26 083,9 176 718 177 300 6,8 6,8

25 312,7 24117,4 166 109 168 819 6,9 7,0

14 965,4 13 956,5 182 518 191 789 13,1 13,7

2 215,6 2 137,8 160 219 167 778 74,9 78,5

15 322,5 14 184,5 149 797 155 834 10,6 11,0

9 204,8 8 592,0 77 045 78 184 9,0 9,1

7 280,3 6 824,6 108 876 117 226 16,0 17,2

9 140,6 8 526,3 238 641 256 501 28,0 30,1

15 585,8 14 873,6 225 317 243 545 15,1 16,4

49,6 48,3 115 689 117 465 24,0 24,3

18 529,6 17 801,6 99 844 100 711 5,6 5,7

15 075,8 14 682,0 213 027 219 384 14,5 14,9

18 918,8 18 129,2 212 125 224 654 11,7 12,4

22 463,3 21 056,4 116 635 117 376 5,5 5,6

38 327,0 36 286,5 237 193 244 165 6,5 6,7

26 292,3 25 660,5 127 549 132 407 5,0 5,2

48 648,9 46 537,2 71 982 75 553 1,5 1,6

324 218,6 308 406,1 3 591 234 3 769 269 11,6 12,2

X 11 d e: Noraes ge tafiske oppmAling og NOS Folketelling 1960 I. Source: Geographical Survey of Norway and

NOS Population Census #60 I.

Not er. Notes: 1 Ikke tatt med. Not included: Svalbard 62 049,5 km', Jan Mayen 372,5 km'. Bouveteya

58,5 km', Peter l's oy 249,2 km', Dronnin2 Mends land. 2 Oppgavene gjelder 1960 med korreksjon for grensereguleringer

fram til 196/. Figures for 1960 corrected for changes in boundaries up to 1967.

Fylke'

County

Ostfold

Akershus.. ......

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland, Bergen

Sogn og Fjordane

*ire og Romsdal

Sor-Trondelag

Nord-Trond elag

Nordland

Troms

Finnmark

I alt Total

Tabell 7. Iljemmehorende folkemengde. Resident population.

Herredskommuner Rural municipalities

Bykommuner Town municipalities

1/1,1920 I 1 /i,19302 I 1/1,1950 11/1 1967* 2/2,1920 1/1!1930 11.1950 1 1 /1 1967*

113 446 121 955 129 431 119 604 46 682 45 075 55 988 92 846

176 990 233 767 3180 177 282 928 2 972 3 172 2 834

258 483 253 124 3434 047 485 200

141 398

119 862

100 405

80 340

84 093

56 365

59 203

96 446

150 022

127 263

106 696

91 356

87 856

55 707

55 068

99 753

159 403

147 707

116 538

108 548

95 605

56 781

61 957

130 719

149 508

124 755

98 373

117 007

66 685

57 885

37 749

110 968

8 221

9 287

36 844

43 720

41 152

18 335

23 604

69 977

7 920

10 447

36 377

42 751

39 898

18 109

26 165

73 505

13 664

12 714

39 662

46 034

40 766

19 007

34 973

80 689

27 792

44 064

93 416

50 771

89 149

20 299

79 477

145 533

156 218 164 376 198 047 243 545 91 443 98 303 112 845 117 465

88 740

124 944

111 767

82 290

158 902

77 050

35 912

90 403

128 839

120 488

88 036

164 574

83 343

44 178

95 884

154 183

141 089

100 230

190 626

102 320

54 481

92 875

164 498

105 951

86 504

216 574

78 915

59 242

1 374

34 447

55 030

6 931

14 924

13 700

8 278

1 405

36 225

54 458

7 980

22 346

14 124

9 130

1 796

37 255

56 669

9 630

31 075

15 178

9 994

7 836

54 886

118 703

30 872

27 591

53 492

16 311

1 864 371 2 013 680 2 223 726 2 213 566 785 4041 800 514 1054 820 1555703

Kilde: NOS Folketellingen i Norge 1950 I og NOS Folketallet i kommunene. Source: NOS Population

Centus 1950 I and NOS Population in municipalities.

Not er. Notes: 1 Etter grensene i hvert hr. According to the boundaries in each year. Svalbard og Jan

Mayen er Ikke tatt med. Svalbard and Jan Mayen are not included. $ 1. januar 1948 ble Oslo utvidet med Aker

berredskommune. Aker was incorporated in Oslo 1 January 1948.


7

Tabell 8. Hjemmehorende folkemengde i de enkelte kommuner 1. januar 1967* 1.

Resident population of the municipalities.

Fylke og kommune

County and municipality

Folkemengde

Resident

population

Kommune

Municipality

Kommune

Municipality

Folkemengde

Resident

population

Folkernengde

Resident

population

alt Total 3 769 269

Fylke County

Ostfold 212 450

Akershus 282 928

Oslo 485 200

Hedmark 177 300

Oppland 168 819

Buskerud 191 789

Vestfold 167 778

Telemark 155 834

Aust-Agder 78 184

Vest-Agder 117 226

Rogaland 256 501

Hordaland 243 545

Bergen 117 465

Sogn og Fjordane 100 711

More og Romsdal. . 219 384

Sor-Trondelag 224 654

Nord-Trondelag . . . 117 376

Nordland 244 165

Troms 132 407

Finnmark 75 553

Ostfold

Halden 26 457

Sarpsborg 13 185

Fredrikstad 30 006

Moss 23 198

Hvaler 2 370

Borge 9 522

Varteig 1 387

Skjeberg 11 693

Aremark 1 369

Marker 3 351

Romskog 668

Trogstad 3 962

Spydeberg 2 933

Askim 9 951

Eidsberg 8 835

Skiptvet 2 440

Rakkestad 6 785

Tune 14 571

Rolvsoy 4 170

Kthkeroy 6 509

Onsoy 10 849

Râde 4 129

Rygge 9 057

Valer 2 258

Hobol 2 795

Akershus

Vestby

Ski

As

Frogn

Nesodden

Oppegárd

Baerum

Asker

Aurskog—Roland • •

Sarum

Fet

Raelingen

Enebakk

Lorenskog

Skedsmo

Nittedal

Gjerdrum

Ullensaker

Nes

Eidsvoll

Nannestad

Hurdal

Oslo

Hedmark

Hamar

Kongsvinger

Ringsaker

Yang

Loten

Stange

Nord-Odal

Sor-Odal

Eidskog

Grue

Asnes

Valer

Elverum

Trysil

Amot

Stor-Elvdal

Rendalen

Engerdal

Tolga—Os

Tynset

Alvdal

Folldal

5 389

12 337

7 807

6 648

8 424

10 450

69 790

25 248

10 390

7 489

5 908

7 763

3 928

14 398

28 487

9 643

2 302

13 238

11 954

13 069

6 057

2 209

485 200

14 712

13 080

28 356

8 358

6 312

16 . 427

5 295

7 134

6 562

6 702

9 603

5 025

13 923

7 698

5 144

4 050

3 367

1 759

3 928

5 020

2 602

2 243

Oppland

Lillehammer

Gjovik

Dovre

Lesja

Skjak

Lom

Vilga

Sel

Fron

Ringebu

Oyer

Gausdal

Ostre Toten

Vestre Toten

Jevnaker

Lunner

Gran

Sondre Land

Nordre Land

Sor-Aurdal

Etnedal

Nord-Aurdal

Vestre Slidre

Oystre Slidre

Vang

Buskerud

Ringerike

Drammen

Kongsberg

Fla

Nes

Gol

Hemsedal

Al

Hol

Sigdal

Krodsherad

Modum

Ovre Eiker

Nedra Eiker

Lier

Royken

Hurum

Flesberg

Rollag

Nora og Uvdal

Vestfold

Holmestrand

Horten

19 808

24 256

3 075

2 670

2 659

2 857

4 036

5 907

9 379

5 388

3 798

6 461

13 595

11 260

4 774

5 462

11 792

6 271

6 874

3 842

1 871

5 819

2 397

2 732

1 836

28 577

47 261

17 578

1 321

3 052

3 263

1 410

4 401

4 088

3 856

1 892

11 764

13 009

13 405

14 600

8 980

6 521

2 078

1 421

3 312

6 857

13 387

Kild e: NOS Folketallet i kommtinene. Source: NOS Population in municipalities.

Note. Note: 1 Nordmenn ph Svalbard og Jan Mayen er regnet som hjemmehorende i de kommuner hvor de etter

folkeregistrene er regnet som bosatt. Norwegians on Svalbard and Jan Mayen are considered as residents of the municipalities

in which they are residents according to the population registers.


8

Tabell 8 (forts.). Hjemmehorende folkemengde i de enkelte kommuner 1/1 1967.*

Resident population of the municipalities.

Kommune

Kommune

Kommune

Folkemengde

Folkemengde

Folkemengde

Ton.sb erg

Sandefjord,

Larvik

Stavern

Svelvik

Sande

Hof

Vale

Borre

Ramnes

Andebu

Stokke

Sem

Notteroy

Tjome

Sandar

Tj oiling

Brunlanes

Hedrum

Lardal

Telemark

Porsgrunn

Skien

Notodden

Siljan

Bamble

Kragero

Drangedal

Nome

Bo

Sauherad

Tinn

Hjartdal

Seljord

Kviteseid

Nissedal

Fmsdal

Tokke

Vinje

Aust-Agder

Riser

Arendal

Grimstad

Gjerstad

Vegarshei

Tvedestrand

Moland

Froland

Oyestad

Tromoy

Hisoy

Fjwre

Landvik

Lillesand

Birkenes

Amli

Iveland

Evje og Hornnes • •

11 566

6 085

10 728

2 148

4 142

5 617

2 297

2 734

6 804

2 663

3 305

6 057

18 712

14 688

2 954

24 535

6 334

6 182

7 595

2 388

28 167

47 302

13 680

1 431

8 590

10 092

4 443

7 163

3 874

3 760

9 253

1 744

2 829

3 054

1 582

1 567

3 403

3 900

6 110

11 579

2 610

2 545

1 734

5 668

6 011

3 372

6 123

3 226

3 265

5 733

2 434

5 122

3 067

2 155

900

2 996

Bygland

Valle

Bykle

V est-Agder

Kristiansand

Mandal

Farsund

Flekkefjord

Vennesla

Songdalen

Sogne

Marnardal

Aseral

Audnedal

Lindesnes

Lyngdal

Ilwgebostad

Kvinesdal

Sirdal

Rogaland

Eigersund

Sandnes

Stavanger

Haugesund

Sokndal

Lund

Bjerkreim

Ha

Klepp

Time

Gjesdal

Sola

Randaberg

Forsand

Strand

Hjelmeland

Suldal

Sauda

Finney

Rennesoy

Kvitsoy

Bokn

Tysvxr

Karmoy

Utsira

Vindafjord

Hordaland

Etne

Olen

Sveio

Bomlo

Stord

Fitjar

Tysnes

Kvinnherad

Jondai

Odda

1 501

1 498

535

52 542

10 622

7 697

8 616

9 435

2 965

4 205

2 107

962

1 471

3 920

4 249

1 551

5 229

1 655

9 730

28 534

79 700

27 569

3 500

2 487

1 862

9 425

7 317

7 476

4 068

8 780

3 687

1 050

6 616

2 841

4 141

6 170

2 743

2 126

656

766

5 279

25 120

354

4 504

3 923

2 787

3 380

8 273

9 196

2 435

3 177

10 657

1 298

10 600

Ullensvang

Ulvik

Granvin

Voss

Kvam

Fusa

Samnanger

Os

Austevoll

Sund

Fjell

Askoy

LaksevAg

Fana

Arna

Vaksdal

Modalen

Osteroy

Asane

Meland

Oygarden

Radoy

Lindás

Austrheim

Fedje

Masfjord,en

Bergen

Sogn og Fjordane

Flora

Gulen

Solund

Hyllestad,

Hoyanger

Vik

Balestrand

Leikanger

Sogndal

Aurland

Lardal

Ardal

Luster

Askvoll

Fjaler

Gaular

Raster

For*,

Naustdal

Bremanger

Vagsoy

Selje

Eid

Gloppen

Stryn

More og Romsdal

Alesund

Molde

Kristiansund

4 934

1 474

1 078

13 681

9 085

3 973

2 322

7 563

4 049

3 067

6 323

13 382

20 658

39 602

9 512

5 570

330

5 585

13 269

2 545

2 971

4 235

7 829

1 932

900

1 950

117 465

7 836

3 085

1 508

1 788

5 505

2 913

1 953

2 723

4 176

2 066

2 162

7 361

5 360

3 571

3 785

2 725

2 570

4 131

2 025

5 601

7 072

3 372

4 524

5 758

7 141:

18 558

17 862

18 466


9

Tabell 8 (forts.). Hj em meherende folkemengde i de enkelte kommuner 1/ 1967.*

ReBident population of the munici palitie8.

Kommune

Vanylven 3 880

Sande 3 524

Herey 7 609

Ulstein 4 026

Hareid 3 860

Volda 7 253

Orsta 9 495

Norddal 2 213

Stranda 4 729

Orskog 4 816

Sykkylven 5 219

Borgund 19 580

Giske 4 835

Haram 8 322

Vestnes 5 372

Rauma 8 068

Nesset 3 636

Midsund 2 252

Sandey 1 941

Aukra 2 548

Fraena 7 233

Eide 2 898

Averey 5 168

Frei 2 424

Gjemnes 3 018

Tingvoll 3 840

Sunndal 7 765

Surnadal 6 076

Rindal 2 456

Aure 3 258

Halsa 2 213

Tustna 1 247

Smola 3 724

Ser-Tr,ndelag

Trondheim 118 703

Hemne 3 877

Snillfjord 1 521

Ultra 4 779

Freya 6 296

Orland 5 230

Agdenes 2 200

Rissa 6 680

Bjugn 4 895

Afjord 4 109

Roan 1 650

Osen 1 533

Oppdal 5 587

Rennebu 2 964

Meldal 4 952

Orkdal 9 180

Reros 5 220

Alen 2 113

Haltdalen 851

Midtre Gauldal 6 172

Melhus 8 995

Skaun 4 043

Klaebu 1 920

Malvik 6 036

Selbu 4 147

Tydal 1 001

Kommune

Nord-Trandelag

Steinkj er

Namsos

Meraker

Stjerdal

Frosta

Leksvik

Levanger

Verdal

Mosvik

Verran

Namdalseid

Inderey

Snasa

Lierne

Royrvik

Namsskogan

Grong

Heylandet

Overhalla

Fosnes

Flatanger

Vikna

Naerey

Leka

Nordland

Bode

Narvik

Bindal

Brenney

Vega

Vevelstad

Herey

Alstahaug

Leirf j ord

Vefsn

Grane

Hattf j elldal

Denna

Nesna

Hemnes

Rana

Lurey

Traana

Redey

Meley

Gildeskal

Beiarn

Saltdal

Fauske

Skjerstad

Bodin

Serfold

Steigen

Hamarey

Tysf j ord

Ledingen

Tjeldsund

Evenes

Ballangen

19 874

10 998

3 160

13 145

2 749

2 996

14 105

9 433

737

4 603

2 042

4 933

3 037

1 987

519

1 726

2 941

1 460

3 281

998

1 639

3 855

6107

1 051

14 048

13 543

2 373

8 707

2 137

810

2 696

6 302

2 577

13 017

1 709

1 866

2 391

1 940

5 272

25 667

2 759

634

2 431

7 652

3 715

1 836

4 279

8 494

1 658

13 229

2 893

4 305

2 672

3 079

3 149

2 041

1 979

3 618

Kommune

Ankenee

Rest

Vaerey

Moskenes

Vestvâgey

Vagan

Hadsel

Be

Oksnes

Sortland

Andey

T roms

Harstad

Tromso

Kvaaf j ord

Skanland

Bjarkey

Ibestad

Gratangen

Salangen

Bardu

Malsely

Serreisa

Dyrey

Traney

Torsken

Berg

Lenvik

Balsf j ord

Karlsey

Lyngen

Storf j ord

Kaf j ord

Skjervey

Nordreisa

Kvaenangen

Folkemengde

Folkemengde

Folkemengde

6 444

856

1 213

4 031

11 740

9 997

8 820

5 338

5 329

7 201

7 718

18 892

34 600

3 252

3 249

1 186

3 154

2 042

3 950

3 944

7 550

3 088

2 178

2 401

1 918

1 483

10 400

6 874

3 209

3 984

1 828

3 268

5 079

2 546

2 332

Finnmark

Hammerfest 6 806

Varde 4 18 5

Vadse 5 320

Kautokeino 2 293

Alta 10 342

Loppa 2 506'

Hasvik 1 861

Sereysuncl 2 320

Kvalsund 1 767

Masey 3 223

Nordkapp 5 444

Porsanger 3 868

Karasjok 2 460

Lebesby 2 306

Gamvik 1 672

Berlevag 1 845

Tana 3 247

Nesseby 1 316

Batsf j ord 2 316

Ser-Varanger 10 456


10

Tabell 9. Hjemmehorende folkemengde i tettbygde og spredtbygde strok. 1960.

Resident population in densely and sparsely populated areas.

Fylke

County

I alt

Total

Tettbygde strok Densely populated areas

I alt

Total

200-1999

personer

2000 og flere

personer

Spredtbygde

strok

Sparsely

populated areas

Folketall. I % Folketall. % Folketall. I % Fo % Folketall.

Ostfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud . . . .

Vestfold

Telemark

Aust-Agder..

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjord

More og Romsd

Sor-Trondelag

Nord-Trondelag

Nordland

Troms

Finnmark .. .

202 641

233 747

475 562

177 195

166 109

168 328

174 362

149 828

77 061

108 876

238 662

225 296

115 689

99 844

213 027

211 648

116 635

237 193

127 549

71 982

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

138

146

471

48

52

95

117

91

34

65

150

77

115

24

88

117

35

97

42

40

908

089

950

298

704

456

598

148

898

299

822

845

689

541

226

511

397

633

576

046

69

62

99

27

32

57

67

61

45

60

63

35

100

25

41

56

30

41

33

56

15

30

16

21

19

15

10

9

9

25

19

10

18

11

10

31

11

15

623

438

-

107

306

893

156

180

761

226

372

993

-

781

360

539

538

054

139

756

8

13

-

9

13

12

8

7

13

8

10

9

-

11

8

5

9

13

9

22

123 285 61

115 651 49

471 950 99

32 191 18

31 398 19

75 563 45

102 442 59

80 968 54

25 137 32

56 073 52

125 450 53

57 852 26

115 689 100

13 760 14

69 866 33

105 972 51

24 859 21

66 579 28

31 437 24

2 .i 290 34

63

87

3

128

113

72

56

58

42

43

87

147

75

124

94

81

139

84

31

733

658

612

897

405

872

764

680

163

577

840

451

-

303

801

137

238

560

973

936

31

38

1

73

68

43

33

39

55

40

37

65

-

75

59

44

70

59

67

44

I alt Total

3 591 234 100 2 052 634 57 302 222 8 1 750 412 49 1 538 600 43

Kilde: NOS Folketelling 1960 I. Source: NOS Population Census 1960 I. Note: 1 Population.

Tabell 10. Hjemmcborende folkemengde etter kjonn, alder og ekteskapelig status.

1960.

Resident population by sex, age and marital status.

Abler

Age

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Ugifte

Single

(lifte

Married

M. M. K. F. M. M. K. F.

For gifts'

Previously married

M. M. K. F.

0— 4 4 308 225 157 854 150 371 157 854 150 371 - - - -

5-- 9, 302 774 155 326 147 448 155 326 147 448 - - - -

10-14 4 317 154 162 885 154 269 162 885 154 269 - - - -

15-19 264 198 135 336 128 862 134 482 122 714 849 6 094 5 54

20-24. 209 567 107 062 102 505 84 517 50 983 22 137 50 508 408 1 014

25-29 198 468 100 895 97 573 41 029 17 437 58 728 78 348 1 138 1 788

30-34.. 223 386 113 727 109 659 26 714 12 675 85 253 94 341 1 760 2 643

35-39 256 403 129 579 126 824 22 905 13 785 103 991 108 692 2 683 4 347

40-44 257 374 128 827 128 547 18 662 14 411 106 929 107 804 3 236 6 332

45-49 243 607 122 199 121 408 16 369 15 735 101 834 97 048 3 996 8 625

50-54 225 078 111 159 113 919 14 737 17 806 91 908 84 671 4 514 11 442

55-56 203 873 98 313 105 560 13 338 19 860 79 696 70 439 5 279 15 261

60-64 181 696 86 133 95 563 11 666 19 125 67 570 56 293 6 897 20 145

65-69 145 725 68 495 77 230 8 909 16 167 51 174 38 619 8 412 22 444

70-74 108 472 49 007 59 465 6 414 12 854 32 948 23 622 9 645 22 989

75-79 74 052 32 353 41 699 4 163 8 983 18 606 11 942 9 584 20 774

80-84 45 342 19 598 25 744 2 252 5 408 8 799 4 608 8 547 15 728

85-89 19 485 8 206 11 279 854 2 258 2 671 1 041 4 681 7 980

90 lir og over 6 355 2 452 3 903 206 737 469 155 1 777 3 011

I alt 7+bta/ . . . 3 591 234 1 789 406 1 801 828 883 282 803 026 833 562 834 225 72 562 164 577

K 11 d e : NOS Folketelling 1960 II. Source: NOS Population Census 1960 II.

X 0 t e . Note: 1 For gifts enkemenn, esker, separerte og skilte. Previously marrieds widowed, separated and divorced

persons.


Alder

Age

1 1

Tabell 11. Hjemmehorende folkemengde etter kjonn .og alder.

Resident population by sex and age.

1/1, 1950 '11, 1960 "A, 1965

I alt Total Mean M. Evinner F. I alt Total' Mean M. Kvinner F. I alt Total! Menn M. I Kvinner F.

0— 6 441 410 226 807 214 603 430 505 220 523 209 982 435:753 223 927 211 826

7-14 358 254 182 735 175 519 497 648 255 542 242 106 487 955 249 815 238 140

15-19 204 325 103 953 100 372 264 198 135 336 128 862 315 338 161 943 153 395

20-29 491 321 250 356 240 965 408 035 207 957 200 078 471 851 241 598 230 253

30-39 513 658 258 264 255 394 479 789 243 306 236 483 417;845 211 868 205 977

40-49 449 689 221 223 228 466 500 981 251 026 249 955 507 583 254 615 252 968

50-59 367 100 177 220 189 880 428 951 209 472 219 479 456 693 225 476 231 217

60-69 245 871 113 787 132 084 327 421 154 628 172 793 359 342 168 004 191 338

70-79 150 669 67 863 82 806 182 524 81 360 101 164 209 149 93 353 115 796

80 og over .. . . . 55 985 23 015 32 970 71 182 30 256 40 926 76 187 31 739 44 448

Uoppg. Unknown 264 128 136 - - - - - -

I alt Total 3 278 546 1 625 351 1 653 195 3 591 234 1 789 406 1 801 828 3 737 696 1 862 338 1 875 358

Kilde : NOS Folketelling 1960 II og materiale I Bythet. Source: NOS Population Census 1960 II and unpublished

data in the Bureau.

Tabell 12. Prognose for hjemmehorende folkemengde etter kjonn og alder.

Forecast of resident population by sex and age.

Alder

Age

1970 1975 1980

I alt 1 Menn 1 Kvinner

I alt I Menn 1 Kvinner I alt I Menn I Kvinner

0— 6 450 200 231 300 218 900 501 000 257 300 243 700 543 300 279 100 264 200

7-14 484 400 248 200 236 200 490 900 252 000 238 900 541 100 277 800 263 300

15-19 302 600 155 500 147 100 306 300 157 000 149 300 299 800 154 100 145 700

20-29 573 600 295 500 278 100 612 700 315 600 297 100 603 400 310 300 293 100

30-39 396 800 200 600 196 200 457 400 233 200 224 200 561 700 287 600 274 100

40-49 470 400 237 600 232 800 408 800 205 900 202 900 390 100 196 400 193 700

50-59 482 200 240 300 241 900 490 500 245 000 245 500 455 100 228 700 226 400

60-69 388 400 186 100 202 300 415 800 202 500 213 300 439 800 215 300 224 500

70-79 250 000 114 200 135 800 277 300 126 900 150 400 299 100 139 000 160 100

80 og over .. . . . 95 900 41 100 54 800 114 600 50 100 64 500 136 200 59 800 76 400

I alt Total 3 894 500 1 950 400 1 944 100 4 075 300 2 045 500 2 029 800 4 269 600 2 148 100 2 121 500

Kilde Materiale i Byrhet. Source: Unpublished data in the Bureau.

Tabell 13. Hjemmehorende folkemengde etter alder, pr. 1000. Kvinner pr. 1 000 menu.

Resident population by age, per 1 000. Females per 1 000 males.

Alder

Age

Etter alder, pr. 1000 By age, per 1000

Kvinner pr. 1000 menn Females per 1000 males

1950 1960 1 1965 1 1970 1 1975 1 1980 1950 1 1960 1965 1970 1 1975 1 1980

0— 6 135 120 116 115 123 127 946 952 946 946 947 947

7-14 109 138 132 124 121 127 961 947 953 952 948 948

15-19 62 74 84 78 75 70 966 952 947 946 951 945

20-29 150 114 126 147 150 141 962 962 953 941 941 945

30-39 157 134 112 102 112 132 989 972 972 978 961 953

40-49 137 139 136 121 100 91 1 033 996 994 980 985 986

50-59 112 119 122 124 121 107 1 071 1 048 1 025 1 007 1 002 990

60-69 75 91 96 100 102 103 1 161 1 117 1 139 1 087 1 053 1 043

70-79 46 51 56 64 68 70 1 220 1 243 1 240 1 189 1 185 1 152

80 og over .. . . 17 20 20 25 28 32 1 433 1 353 1 400 1 333 1 287 1 278

Uoppgitt 0 - - - - 1 063 - - - - -

I alt Total 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 017 1 007 1 007 997 992 . 988

Kilde: NOS Folketelling 1960 II og materiale I Byrhet. Source: NOS Population Census 1960 II and unpublished data in

the Bureau.


12

Tabell 14. Personer utenfor Statskirken.

Persons outside the National Church.

Trossamfunn

Religious community

I alt utenfor Statskirken Total1/12 1950

1/12 1960

1960

Romersk katolske Roman Catholics .

Gresk ortodokse Orthodox

Anglikanere Anglicans

Utenlandske evangeliske samfunn, ellers

Other foreign evang. communities. ..

Meth' distkirken Methodists

Baptistsamfunnet Baptists

Adventister Adventists

Personer

Members

123 314

134 551

7 875

610

494

Trossamfunn

Religious community

Forskjellige andre frimisjoner Various

other free missions

Kristi menighet Congr. of Jesus Christ

Pinsemenigheter Pentecostalists

Andre samfunn med voksen dip Other

communities which have baptism at

an adult age

Katolsk apostolisk menighet The Catholic

Apostolic Church

1 054

Jehovas vitner 11 196

Jehovah's Witnesses..

9 315 Christian Science Christian Science

5 272 Mormoner Mormons

Vennenes Mosaiske samfunn (kvekere) trossamfunn Quakers 208

Orthodox Jews

Den evangelisk lutherske frikirke

Andre samfunn Other religious communities

Lutheran Free Church

16 773

Jarlsbergske frimenighet Jarlsberg free

Intet trossamfunn Outside all religious

congregation

196 communities

Guds menighet Congregation of God.. 1 417 Dissentere ikke nmrmere angitt Dissenters

without other classifications

Misjonsforbundet Missionary Alliance 4 421

Den evangeliske forsamling Evangelical

assembly

338 I alt utenfor Statskirken Total

Kilda NOS Folketelling 1960 VIII. Source: NOS Population Census 1960 VIII.

Personer

Members

453

496

34 122

1 252

375

4 188

134

1 241

841

3 475

22 413

6 392

134 551

Tabell 15. Yrkesbefolkningen i en del forstadskommunerl etter arbeidssted. 1960.

Economically active population in some suburban municipalities by working place.

Kommune

Municipality

Yrkesbefolkning

i alt.

Economic.

active popelation,

total

Med fast

arb.sted

i bosteds-

komm.

Working pl.

in municip.

of residence

Menn Males

Av disse Of which

Med fast

arb.sted

i nwrmesten

bykomm.

Working pl.

in nearest

town

Med annet

fast arb -

sted .

Other

permanent

working pl.

Yrkesbefolkning

i alt.

Kvinner Females

Av disse

Med fast Med fast

arbeidssted arbeidssted Med annet

i bostedskommunen

bykommune

i nrmeste w

fast

arbeidssted

Tune 4 032 1 989 1 578 292 996 498 435 57

Glemmen 5 050 1 548 1 791 1 265 1 389 533 752 85

Bmrum 17 067 6 373 9 556 266 6 341 2 959 3 200 73

Asker 5 294 2 389 1 980 610 1 922 1 198 548 148

Skedsmo 4 103 2 094 1 450 376 1 179 552 468 151

Lillestrom .. . . . 3 333 1.624 1 147 370 1 216 709 401 93

Skoger 4 332 1 623 2 228 198 1 325 443 793 76

Sem 5 105 2 336 1 462 310 1 263 617 556 56

Sandar 6 781 2 928 1 530 363 1 447 525 808 39

Gjerpen 4 578 1 491 3 1 821 943 934 320 $ 555 48

Solum 4 007 1 477 $ 1 514 ' 761 935 434 3 454 29

Oddernes 4 360 1 529 2 051 126 1 059 399 587 28

Hoyland 5 572 2 672 1 940 669 1 591 563 861 149

Hetland 6 025 2 265 2 488 529 1 681 635 900 122

LaksevAg 5 427 2 379 2 275 99 1 888 631 1 196 22

Fana 9 413 3 528 4 589 347 3 276 1 530 1 615 77

Strinda 11 018 2 569 7 039 414 3 813 1 135 2 582 36

Nord-Rana .. . 2 820 1 162 1 402 102 391 210 163 13

Bodin 2 887 1 103 1 136 73 803 474 312 11

Sandtorg 2 088 641 1 011 90 579 199 351 18

Tromsoysund 4 617 1 585 1 368 108 1 087 421 590 37

Kilde : NOS Folketelling 1960 III. Source: NOS Population Census 1960 III.

Noter. Notes: 'Etter kommuneinndelingen 1. november 1960. According to the boundaries November 1960. 2 Omfatter

ogsh personer uten fast arbeidssted i noen kommune (sjofolk, fiskere, visse grupper av trafikkpersonell m. v.). Including persons,

not working at a fixed location (seamen, fishermen, certain categories of transport workers, etc.). 3 Tallene for nEermeste bykommune

gjelder Skien og Porsgrunn til sammen. Figures for nearest town include Skien and Porsgrunn.


Alder Age

13

Tabell 16. Personer med yrke etter alder. 1960.

Economically active population by age.

I alt

Total

Menn Males

Ugifte

Single

Gifte

Married

For gifte

Previously

married

I alt

Total

Kvinner Females

Ugifte

Single

Gifte

Married

For gifte

Previously

married

Personer med yrke

Econ. active population

15-19 ár years 72 659 71 855 799 5 54 717 53 722 969 26

20-24 » » 87 677 66 578 20 719 380 48 854 39 042 9 219 593

25-29 » t 95 122 36 829 57 213 1 080 25 014 13 931 9 949 1 134

30-39 t t 238 619 46 406 188 019 4 194 44 354 20 007 19 820 4 527

40-49 » » 245 844 31 689 207 414 6 741 52 912 22 156 20 625 10 131

50-59 >> * 201 121 24 056 168 249 8 816 56 812 26 610 14 668 15 534

60-64 » * 75 842 9 074 61 297 5 471 22 053 11 333 3 064 7 656

65-69 t * 48 305 5 805 37 315 5 185 12 413 6 762 848 4 803

70 ii,r og over and over 19 686 2 535 13 807 3 344 4 354 2 067 179 2 108

I alt Total 1 084 875 294 827 754 832 35 216 321 483 195 630 79 341 46 512

I pst. av personer i alt

Percentage of total popul.

15-19 ár 53,7 53,4 94,1 100,0 42,5 43,8 15,9 48,1

20-24 » 81,9 78,8 93,6 93,1 47,7 76,6 18,3 58,5

25-29 t 94,3 89,8 97,4 94,9 25,6 79,9 12,7 63,4

30-39 » 98,1 93,5 99,4 94,4 18,8 75,6 9,8 64,8

40-49 » 97,9 90,5 99,4 93,2 21,2 73,5 10,1 67,7

50-59 t 96,0 85,7 98,0 90,0 25,9 70,6 9,5 58,2

50-64 » 88,1 77,8 90,7 79,3 23,1 59,3 5,4 38,0

55-69 » 70,5 65,2 72,9 61,6 16,1 41,8 2,2 21,4

70 ar og over 17,6 18,3 21,7 9,8 3,1 6,8 0,4 3,0

I alt 82,6 72,4 90,6 48,5 23,8 55,7 9,5 28,3

Kilde : NOS Folketelling 1960 III. Source: NOS Population Census 1960 III.

Tabell 17. Gifte kvinner og gifte yrkeskvinner. Prosent. 1960.

Married females, total and economically active. Percentages.

Gifte kvinner i

pst. av alle kv.

15 Ar og over

Married females

in percentages

of total females

15 years and over

Gifte yrkeskvinner i pst. av

Econ.active married females in percentages of

gifte kvinner

15 it og over

married females

15 years and over

yrkeskvinner

i alt

econ.active

females, total

yrkesbefolkning

i alt

econ.active

popul., total

Hele landet The whole country 61,8 9,5 24,7 5,6

Herredskommuner Rural municipalities 65,4 6,5 22,8 4,0

Bykommuner Town municipalities 55,5 15,7 26,5 8,6

Fylke County

eistfold 66,3 9,8 29,9 6,2

Akershus 68,1 12,7 34,6 7,9

Oslo 53,8 20,8 30,1 10,7

Hedmark 65,2 5,7 20,8 3,6

Oppland 64,0 6,0 20,1 3,7

Buskerud 65,4 8,4 26,2 5,3

Vestfold 65,5 8,5 27,0 5,5

Telemark 64,2 6,1 20,8 3,8

Aust-Agder 59,1 5,2 16,4 3,2

Vest-Agder 61,7 7,2 20,3 4,3

Rogaland 62,2 6,8 18,7 4,1

Hordaland 64,1 7,3 22,4 4,5

Bergen 52,0 14,1 21,2 7,3

Sogn og Fjordane 59,8 3,7 13,3 2,2

More og Romsdal 61,7 5,7 17,0 3,4

Sor-Trondelag 60,7 9,4 23,8 5,5

Nord-Trondelag 64,1 5,2 18,2 3,3

Nordland 64,8 6,1 21,7 3,8

Troms 61,9 6,7 20,7 3,8

Finnmark 63,0 7,8 22,3 4,1

Kilda : NOS Folketelling 1960 III. Source: NOS Population Census 1960 III.


14

Hele landet The

whole country

2 811 1930 I alt 194 838 153

Pst.

100,00 29,78

1946 I alt 3 156 950 783 963

Pst.

100,00 24,83

1950 I alt 3 278 546 712 707

Pst.

100,00 21,74

1960 I alt 3 591 234 546 764

Pst.

100,00 15,22

Herredskomm.

Rural municip.

Ostfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder • •

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjord.

More og Romsd.

Sor-Trondelag . .

Nord-Trondelag

Nordland

Troms

Finnmark

I alt Total

rabell 18. Hjemmehorende folkemengde etter mering. 1

Resident population by industry.

Jord- og

Fiske og

Industri Forret-

Samferdsel

fangst

skogbruk

m. v. nings-

I alt

Fishing,

Agriculture

and and turing het

whaling Manufacvirksom-

Transport

Total

and

communications

forestry sealing etc. Commerce

Diverse

tj enesteyting

Services

223 580 273 099

7,95 9,70

311 583 338 882

9,87 10,73

323 253 344 817

9,86 10,52

473 581 444 670

13,19 12,38

12 530

42 026

14 951

14 449

11 152

11 395

9 297

5 448

7 370

14 074

22 879

7 849

12 785

19 353

10 303

17 676

12 589

6 205

252 331

Formue,

pension

m. v. og

uoppgitta

Income from

capital,

pensions etc.

and unspec

16 823

22 733

19 323

17 986

15 615

15 732

13 972

8 911

7 927

13 380

24 892

12 784

18 140

17 768

13 125

22 287

11 293

5 439

278 130

Bykommuner

Town municip

Ostfold

57 601 689 89 30 543 5 713 4 528 7 809 8 230

Akershus

3 267 9 36 1 314 376 353 642 537

Oslo

475 562 2 478 131 158 151 92 719 47 022 102 837 72 224

Hedmark

15 675 161 5 5 062 2 761 2 216 3 276 2 194

Oppland

13 889 189 17 5 886 2 212 1 070 2 749 1 766

Buskerud

Vestf old

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjord.

45 581 423

49 097 231

39 103 260

18 163 172

38 457 182

90 654 1 090

115 689 400

2 002 11

101

1 283

162

215

120

810

89

12

21 715

19 458

19 670

5 991

15 070

34 529

38 828

729

5 845

5 232

4 757

2 668

5 354

13 543

21 711

353

4 537

5 402

3 503

3 008

5 300

13 798

16 618

264

6 633 6 327

9 730 7 761

5 095 5 656

3 013 3 096

7 383 5 048

14 070 12 814

20 453 17 590

382 251

7 More og Romsd. 006 44 481 149 1 102 15 251 9 022 265

5 686

Sor-Trondelag . .

Nord-Trondelag

Nordland

Troms

Finnmark

I alt Total

145 040 24 817

230 480 28 467

161 520 61 368

152 220 53 938

122 747 27 417

125 265 17 497

110 725 22 489

58 898 13 382

70 419 13 827

148 008 36 316

225 296 33 722

97 842 31 441

168 546 35 148

153 010 34 258

105 421 37 549

192 601 35 772

111 173 23 281

59 646 9 117

2 438 857 539 806

58 638 203

11 214 65

44 592 134

16 376 43

12 336 69

1 152 377 6 958

207 413

7,37

188 302

5,97

181 557

5,54

141 405

3,94

2 011

260

213

246

359

7 514

1 038

933

2 400

7 759

9 805

7 414

21 529

7 729

2 593

30 807

20 706

12 385

135 701

35

4

260

335

898

5 704

773 465

27,48

977 185

30,95

1 122 944

34,25

1 247 093

34,73

252 069

8,96

271 663

8,61

290 889

8,87

370 733

10,32

246 415

8,76

285 372

9,04

302 379

9,22

366 988

10,22

67 673 10 581 10 605

82 872 29 863 24 259

44 734 9 567 11 364

45 826 8 920 10 855

51 166 7 683 9 355

49 852 9 765 13 510

48 490 6 556 8 883

18 852 3 189 8 183

26 814 4 194 7 887

51 525 10 619 14 335

86 077 18 690 29 231

27 370 4 555 6 429

56 289 9 261 15 394

44 132 13 780 15 990

29 302 5 037 7 512

53 162 10 875 22 022

25 489 6 892 10 923

18 181 3 428 4 891

827 806 173 455 231 628

18 667 11 576 7 804

3 857 1 892 1 258

16 015 6 741 8 026

4 239 3 189 2 627

4 312 1 614 1 761

419 287 197 278 135 360

11 210 9 143

2 904 1 234

9 434 3 982

3 987 1 956

2 637 1 045

221 250 166 540

Kilde : NOS Folketelling 1960 III. Source: NOS Population Census 1960 III.

Not er. Notes: ' Etter grupperin gen 11960. According to the specification in 1960. I 1930 omfatter denne gruppen ogsA

barn under 15 hr med eget yrke (1 270 i 1930), men i 1946, 1950 og 1960 er disse fordelt ph naaringer. In 1930 this group

includes children under 15 years of age who had an occupation (in 1930 I 270 ) , but in 1946, 1950 and 1960 these children are counted

in the respective industries.


15

Tabell 19. Personer 15 tar og mer etter levevei. 1

Persons 15 years of age or more, by economic activity.

Levevei Economic activity 111, 1900 2 f i, 1930 5h, 1946 1/.1950 1/,, 1960

A. Yrkesbefolkning i alt Total economically active

population I alt Total

Kvinner Females

870 104 1 163 007 1 368 421 1 388 144 1 406 358

271 047 314 100 336 839 328 250 321 483

Jordbruk Agriculture I alt 290 003 303 975 295 314 250 455 188 431

Kvinner 69 810 40 336 39 797 26 219 12 256

Skogbruk og jakt Forestry, etc. I alt 21 414 32 136 38 434 39 595 31 153

Kvinner 63 87 117 368 262

Fiske og fangsts Fishing, etc. and I alt 50 050 80 814 72 777 69 525 54 535

whaling Kvinner 217 191 43 292 182

Bergverksdrift m. v. Mining and I alt 4 891 13 770 8 896 9 331 9 072

quarrying Kvinner 49 186 185 257 213

Industri4 Manufacturing I alt 172 291 215 350 304 315 357 689 358 224

Kvinner 57 978 55 911 71 362 82 421 67 693

Bygge- og anleggsvirksomhet 4 Con- I alt 72 400 122 017 128 631 133 236

struction Kvinner 61 693 451 1 370 2 027 2 249

Kraft- og vannforsyning Electricity, gas, I alt 157 6 928 10 277 11 029 12 817

water and sanitary services Kvinner j 301 734 820 1 033

Varehandel Wholesale and retail trade . . I alt 54 920 113 692 122 752 132 342 163 529

Kvinner 18 029 41 418 48 427 53 977 64 667

Finansinstitusjoner Financial institu - I alt 2 013 8 360 11 991 16 142 21 729

tions Kvinner 273 1 878 3 834 5 830 8 917

Eiendomsdrift Real estate I alt 396 418 1 290 1 223 1 556

Kvinner 52 58 197 278 352

*transport Water transport I alt 31 532 51 477 55 924 65 634 84 977

Kvinner 663 1 120 1 860 3 127 5 743

Annen samferdsel Transport and commu - I alt 14 249 44 697 74 813 74 631 82 487

nications other than water transport Kvinner 1 918 5 900 11 539 13 092 14 350

Offentlig administrasjon og forsvar Go- I alt 11 832 15 421 42 016 39 867 53 978

vernment services Kvinner 356 2 052 9 700 9 336 12 140

Offentlig og privat tjenesteyting Com- I alt 23 921 56 332 86 714 96 114 130 301

munity and business services Kvinner 10 583 29 405 48 183 52 234 68 479

Personlig tjenesteyting Personal services I alt 111 508 143 232 107 856 88 474 75 068

Kvinner 104 924 134 642 97 360 77 105 62 673

Uoppgitt nearing Activities not adequately I alt 19 391 4 005 13 035 7 462 5 265

described Kvinner 5 975 164 2 131 867 274

B. Personer uten yrke i alt Persons eco- I alt 562 576 848 678 1 065 383 1 085 190 1 256 723

nomically inactive, total Kvinner 496 323 734 930 909 959 934 362 1 028 257

Husmodre Housewives I alt 332 355 441 872 615 230 673 743 745 266

Kvinner 332 355 441 872 615 230 673 743 745 266

Hjemmeveerende barn m. v. med husarbeid

Children etc. doing housework at I alt 81 929 166 807 132 677 98 812 58 426

home Kvinner 81 929 166 264 132 573 98 725 57 249

Formue, pensjon m. V. Income from I alt 67 872 122 131 179 574 214 744 293 906

capital, pensions etc. Kvinner 36 660 70 926 101 013 118 375 154 011

Forsargede Recipients of assistance I alt 80 420 117 868 137 902 97 891 159 125

Kvinner 45 379 55 868 61 143 43 519 71 731

C. Uoppgitt Unknown I alt 2 860 960 8 080 5 548 -

Kvinner 1 924 198 3 453 461 -

Personer 15 itr og mer i alt Persons 15 I alt 1 435 540 2 012 645 2 441 884 2 478 882 2 663 081

years and over, total Kvinner,

I

769 294 1 049 228 1 250 251 1 263 073 1 349 740

Kilde : NOS Folketelling 1960 III. Source: NOS Population Census1960 III.

Not er. Notes: 1 Tallene er etter grupperingen 1 1960. The data are given according to the specification used in the 1960

census. ' Ojelder den tilstedevaerende folkemengde. Present-in-area population. I 1900 er sjofolk ved hvalfangst regnet med

under Sjotransport. In 1900 seamen on whaling vessels are included in water transport. 4 I 1900 og 1930 er en del snekkere

(vesentlig mebel3nekkere) gruppert under Bygge- og anleggsvirksomhet istedet for Industri.


16

Tabell 20. Private hushoidninger etter hovedpersonens kjonn, husholdningstype og

storrelse. 1960.

Private households by sex of head of household and by type and size of household.

Hovedpersonens kjenn,

husholdningstype

Sex of head of household,

type of household

Husholdninger

i alt

Households,

total

Personer

i alt

Persons,

total

Personer

pr. husholdning

Persons

per

househ.

Husholdninger etter tallet pa personer

Households by number of persons

1 2 3 4

,

°

6 og flere

and more

Hele landet The whole country 1138987 3525163 3,09 204 773 269 074 235 431 220 856 119 725 89 128

Menu Males 929 259 3185210 3,43 72 511 222 867 216 . 098 213 337 116 524 87 022

Kvinner Females 209 728 339 953 1,62 132 262 46 207 18 433 7 519 3 201 2 106

Herredskomm. landsdelsvis

Rural municip. by region

eist -Norge 328 711 1033423 3,14 46 878 79 384 75 816 69 391 34 352 22 890

Menn 284 673 959 536 3,37 20 247 69 312 71 545 67 596 33 573 22 400

Kvinner 44 038 73 887 1,68 26 631 10 072 4 271 1 795 779 490

Sm.- og Vest -Norge 219 469 759 491 3,46 30 170 45 049 42 414 44 095 30 197 27 544

Menn 189 010 707 141 3,74 11 888 38 329 39 337 42 828 29 560 27 068

Kvinner 30 459 52 350 1,72 18 282 6 720 3 077 1 267 637 476

Trondelag 73 190 255 107 3,49 8 901 15 084 14 920 15 479 9 837 8 969

Menn 63 869 237 937 3,73 3 653 12 987 13 938 14 959 9 576 8 756

Kvinner 9 321 17 170 1,84 5 248 2 097 982 520 261 213

Nord-Norge 95 615 359 411 3,76 9 490 17 543 18 882 19 774 14 288 15 638

Menn 85 615 338 237 3,95 4 683 15 233 17 564 19 013 13 865 15 257

Kvinner 10 000 21 174 2,12 4 807 2 310 1 318 761 423 381

Bykomm. landsdelsvis

Town municip. by region

Ost -Norge 266 111 678 059 2,55 70 900 75 127 54 279 43 627 15 951 6 227

Menn 191 684 566 714 2,96 20 929 58 995 48 768 41 734 15 318 5 940

Kvinner 74 427 111 345 1,50 49 971 16 132 5 511 1 893 633 287

Scar- og Vest -Norge 107 265 300 682 2,80 26 408 26 005 19 973 19 464 10 255 5 160

Menn 78 109 255 830 3,28 7 302 19 618 17 636 18 585 9 962 5 006

Kvinner 29 156 44 852 1,54 19 106 6 387 2 337 879 293 154

Trondelag 24 987 67 453 2,70 6 855 6 127 4 524 4 234 2 140 1 107

Menn 17 648 56 166 3,18 1 894 4 667 3 999 4 004 2 043 1 041

Kvinner 7 339 11 287 1,54 4 961 1 460 525 230 97 66

Nord-Norge 23 639 71 537 3,03 5 171 4 755 4 623 4 792 2 705 1 593

Menn 18 651 63 649 3,41 1 915 3 726 4 211 4 618 2 627 1 554

Kvinner 4 988 7 888 1,58 3 256 1 029 412 174 78 39

En-familiehusholdninger

One family households . . . 863 523 3084179 3,57 . 229 802 227 168 215 036 113 746 77 771

Ektepar uten ugifte barn

Married couple without

unmarried children . . . . 215 146 455 776 2,12 . 193 199 19 183 2 260 393 111

Ektepar med ugifte barn

Married couple with unmarried

children 574 634 2421109 4,21 . . 185 328 203 603 109 891 75 812

Far/mor med ugifte barn

One parent with unmarried

children 73 743 207 294 2,81 . 36 603 22 657 9 173 3 462 1 848

Fler-familiehusholdninger.

Multi family households . 20 561 121 721 5,92 . . . 3 888 5 479 11 194

[kke -familiehusholdninger.

Non family households 254 903 319 263 1,25 204 773 39 272 8 263 1 932 500 163

En-personhusholdninger.

One -person households . 204 773 204 773 1,00 204 773


Andre ikke

• • • •

-familiehush.

Other non family househ. 50 130 114 490 2,28 . 39 272 8 263 1 932 500 163

: NOS Foll*Plling 1960 V. &we: _INS population COn6144 190o


17

Tabell 21. Familiekjerner 1 etter billet pa ugifte barn og barnas alder. 1960.

Family nuclei by number of unmarried children and age of the children.

Barnetall, alder

Number of children, age

Familiekjerner

i alt

Family

nuclei,

total

Tallet pa ugifte barn 15 hr og over

Number of unmarried children 15 years and over

1

2 4 5

6 og flere

and more

0 barn i alderen 0-6 Ai. og:

No children of age 0-6 years and:

0 barn 7-14 Air

1 a —a-

2 a —a-

3 barn og flere 7-14 ár

1 barn i alderen 0-6 Air og:

0 barn 7-14 Air

1 >> —a-

2 a —»-

3 barn og flere 7-14 ttr • • • •

2 barn i alderen 0-6 ix og:

0 barn 7-14 ár

1 a —a-

2 a —a-

3 barn og flere 7-14 ttr

3 barn og flere i alderen 0-6 Air og:

0 barn 7-14 ar

1 a —a-

2 a —a-

3 barn og flere 7-14 Itr

413 025

131 273

54 276

14 927

88 610

58 238

28 172

8 794

56 971

19 335

7 536

3 209

14 342

4 424

1 755

1 186

228 902

61 782

33 273

8 371

82 354

46 163

21 466

6 097

56 043

17 314

6 192

2 261

14 179

4 165

1 509

821

125 648

46 700

13 528

3 928

4 100

8 479

4 616

1 671

699

1 436

935

607

127

180

176

218

44 249

16 935

5 318

1 725

1 726

2 910

1 641

680

197

455

331

214

31

63

54

88

10 808

4 450

1 658

575

367

568

367

229

28

107

60

90

3

12

15

45

2 440

1 135

393

278

51

98

69

88

3

19

15

25

2

3

1

13

802

196

83

36

10

17

8

22

1

4

3

10

1

176

75

23

14

2

3

5

7

2

Kilde: NOS Folketelling 1960 V. Source: NOS Population Census 1960 V.

Note. Note: 1 En familiekjerne er: Ektepar uten/med ugifte barn eller mor/far med ugifte barn. A family nucleus

is: Married couple without/with unmarried children or mother !father with unmarried children.

Tabell 22. Ekteskap1 etter mannens og hustruens alder. 1960.

Marriages by age of husband and wife.

Mannens alder

Age of husband

Ekteskap

1 alt

Marriages,

total

Mannen eldre enn hustruen

Husband older than wife

10 hr

og over

and over

Mann og

hustru

jamgamle

Husband

and wife of

same age

Mannen yngre enn hustruen

Husband younger than wife

5-9 itr 1-4 hr 1-4 hr 5-9 hr

10 hr

og over

15-19 L. years 687 — — 255 166 239 9 18

20-24 a a 20 189 — 929 11 564 3 233 3 883 488 92

25-29 a a 56 913 216 11 208 29 316 5 869 8 468 1 491 345

30-34 » » 84 081 2 585 21 292 36 502 7 640 12 495 3 009 558

35-39 a a 102 930 5 712 26 068 41 074 9 240 16 253 3 773 810

40-44 a a 105 941 7 506 26 896 42 297 8 786 15 573 4 030 853

45-49 a a 101 130 8 803 27 602 37 143 8 004 14 977 3 843 758

50-54 a a 91 188 10 114 24 545 32 410 6 975 13 039 3 404 701

55-59 a a 79 001 10 227 21 112 27 261 5 976 10 930 2 895 600

60-64 a a 66 926 9 374 17 400 22 680 5 060 9 444 2 465 503

65-69 a a 50 572 7 811 13 366 16 536 3 550 7 074 1 890 345

70-74 a a 32 493 6 156 8 683 9 931 2 184 4 231 1 129 179

75-79 » a 18 213 4 053 5 135 5 310 1 129 2 081 457 48

80 ttr og over years and

over 11 476 3 538 3 482 2 906 519 849 169 13

I alt Total 821 740 76 095 207 718 315 185 68 331 119 536 29 052 5 823

Kilde: Materiale i Byraet. Source: Unpublished data in the Bureau.

Note. Note: 1 Ekteskap der mann og hustru var registrert wIn p,mboende, Marriages with husband and wife registered

as living together,


18

Ekteskapets

varighet

Duration of marriage

Ekteskap

i alt

Marriages,

total

Tabell 23. Bestitende ekteskapl etter barnetall.

Marriages by number of children.

Ekteskapene etter tallet ph barn

Marriages by number of children

0 1 2 3

4

5

Gj.snittlig barnetall

pr. ekteskap

Average number of

children per marriage

6 og flere

and more

1/11 1960 1/12 1950

0 Air year

1

2

*

» years . . . .

3 * • •

4 » • • • •

18 710

22 281

23 300

23 547

23 953

14 079

8 300

5 693

4 556

3 866

4 595

13 119

13 612

11 430

9 211

36

855

3 797

6 750

8 975

7

198

744

1 744

67

149

0,25

0,67

0,94

1,16

0,22

0,59

0,83

1,05

8 1,38 1,24

e •

5

• • •

6 e • • • •

7 e » • • •

8 e » • • • •

9 * » • • • •

24 696

25 082

24 992

25 935

24 939

3 618

3 425

3 327

3 340

3 186

7 724

6 587

5 723

5 301

4 830

10 296

10 682

10 501

10 504

9 540

2 652

3 558

4 288

4 989

5 283

375

713

931

1 388

1 553

31 1,54 1,45

112 5 1,68 1,63

200 22 1,78 1,76

334 79 1,89 1,87

430 117 1,96 1,99

10 * • • •

11 » • • • •

12 e • • •

13 e • • • •

14 » • • • •

26 241

24 962

26 748

27 044

26 725

3 229

3 147

3 329

3 253

3 126

5 040

4 643

4 983

5 262

5 136

9 713

8 882

9 128

8 834

8 645

5 532

5 347

5 817

5 746

5 711

1 948 579 200 2,02 2,05

2 041 638 264 2,06 2,13

2 366 763 362 2,10 2,20

2 577 886 486 2,15 2,23

2 596 1 001 510 2,18 2,26

15 e • • • •

16 * » • • •

17 * • • •

18 e • • •

19 e • • •

22 597

20 157

20 371

21 022

21 943

2 321

1 889

1 892

1 998

2 114

4 349

3 577

3 644

3 680

3 694

7 251

6 446

6 325

6 344

6 563

4 807

4 482

4 521

4 584

4 756

2 402

2 326

2 310

2 520

2 653

915 552 2,26 2,33

892 545 2,35 2,37

992 687 2,39 2,41

1 126 770 2,42 2,44

1 226 937 2,47 2,48

20 » » • • •

21 * • • •

22 e • • •

23 e • • • •

24 e • • • •

23 644

21 036

19 280

18 573

17 188

2 457

2 273

2 074

2 095

1 978

3 973

3 656

3 443

3 385

3 349

6 948

6 020

5 419

5 154

4 684

5 014

4 310

4 003

3 651

3 294

2 833

2 496

2 187

2 151

1 912

1 350 1 069 2,47 2,49

1 219 1 062 2,47 2,54

1 105 1 049 2,48 2,60

1 105 1 032 2,48 2,67

953 1 018 2,45 2,71

25 » • • • •

26 • • • •

27 » • • •

28 » • • •

29 » • • •

15 720

14 225

13 002

12 737

11 974

1 851

1 687

1 537

1 491

1 345

2 890

2 753

2 524

2 556

2 462

4 266

3 726

3 386

3 264

3 067

3 000

2 661

2 418

2 279

2 155

1 730

1 609

1 483

1 409

1 314

959 1 024 2,51 2,76

876 913 2,49 2,86

769 885 2,51 2,95

796 942 2,53 3,08

698 933 2,55 3,18

30 »

31 e * • • •

32 * • •

33 fir og over

and over . . . .

12 894

11 912

10 933

141 272

1 484

1 296

1 206

11 632

2 677

2 358

2 137

17 881

3 251

3 067

2 713

27 434

2 303

2 147

2 012

23 966

1 403

1 318

1 234

794 982 2,54 3,29

752 974 2,60 3,33

690 941 2,63 3,48

18 727 13 301 28 331 3,57 4,57

I alt Ekteskap

Marriages

Total Ba rn

1960 {

Children .

I alt Ekteskap

1950 'Barn . . .

819 635

706 752

114 094

113 233

182 184

137 979

100 636

301 908

70 721

57 644

230 576

35 500 46 691

182 184 464 932 413 937 282 884 177 500 344 640 2,28

168 938

168 938

232 466

168 586

337 172

34

170

086 63 629

430 488 086 2,40

Kilde : NOS Folketelling 1960 VII. Source: NOS Population Census 1960 VII.

N o t e. Note: ' Ekteskap der hustruens alder ved giftermhlet var 16-45 hr. Marriages with age of wife at marriage

16-45 years.


19

Tabell 24. Folkemengdens bevegelse. Vital statistics.

1901-05

1906-10

1911-15

1916-20

1921-25

1926-30

1931-35

1936-40

1941-45

1946-50

1951-55

1956-60

1961-65

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

Arlig

gjennorasnitt

Annual

average

A r

Year

Inngitte

ekteskap

Marriages

contracted

Ekteskap

opplost

Marriages

dissolved

ved

clod

by

death

ved

skilsm.

by

divorce

Levendefodte

Live births

I alt

Total

Utenfor

ekteskap

Illegitimate

Dodfodte

Stillbirths

Abso utte tall Number

Dede

Deaths

Overskott

av fodte

Excess of

births

over deaths

Folkemengdens

tilvekst

Increase of

population

13 892 10 101 175 65 202 4 558 1 598 33 257 31 945 14 111

14 068 10 157 318 61 978 4 119 1 427 32 539 29 439 15 371

15 320 10 367 477 61 103 4 267 1 390 32 700 28 403 23 772

17 851 11 744 589 63 249 4 424 1 430 36 656 26 593 28 758

17 002 10 568 654 60 267 4 126 1 310 31 211 29 056 20 455

16 859 10 846 783 50 087 3 485 1 270 30 603 19 484 11 967

18 604 10 714 941 43 342 3 011 1 106 29 561 13 781 16 215

24 949 11 239 1 081 45 183 2 823 1 043 1 30 338 14 845 17 197

23 994 11 458 1 413 56 067 4 098 1 154 1 31 715 24 352 24 352

28 772 10 990 2 220 65 886 3 233 1 176 29 254 36 632 34 605

26 969 11 379 2 086 62 478 2 282 968 28 565 33 913 32 759

24 091 12 960 2 160 63 021 2 249 912 31 298 31 723 30 136

24 300 14 922 2 496 63 989 2 590 803 34 994 28 995 28 585

25 163 12 172 2 071 64 171 2 236 989 29 981 34 190 31 797

24 472 12 428 2 036 63 063 2 225 942 30 560 32 503 32 096

23 931 13 239 2 093 62 985 2 240 916 31 645 31 340 30 015

23 237 13 262 2 219 63 005 2 267 840 31 761 31 244 29 706

23 651 13 696 2 379 61 880 2 277 873 32 543 29 337 27 064

24 142 14 066 2 465 62 555 2 307 825 33 313 29 242 30 058

24 070 14 625 2 439 62 254 2 390 858 34 318 27 936 28 180

24 096 15 565 2 439 63 290 2 437 805 36 850 26 440 27 060

25 005 14 070 2 556 65 570 2 758 798 35 171 30 399 28 540

24 185 15 382 2 581 66 277 3 057 727 35 317 30 960 29 087

Relative tall Relative figures

1901-05

1906-10

1911-15

1916-20

1921-25

1926-30

1931-35

1936-40

1941-45

1946-50

1951-55

1956-60

1961-65

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

Pr. 1000 Pr. 1000 Pr. 100 Pr. 1000

tnnbyggere Pr. 100 inngitte innb yggere lev. fodte fodte Pr. 1000 innbyggere

Per 1 000 Per 100 contracted Per 1 000 Per 100 Per 1 000 Per 1 000 population

population population live births births

6,1 72,7 1,3 28,5 7,1 23,9 14,6 13,9 6,2

6,0 72,2 2,3 26,4 6,6 22,5 13,9 12,5 6,5

6,3 67,7 3,1 25,0 7,0 22,2 13,4 11,6 9,7

6,9 65,8 3,3 24,5 7,0 22,1 14,2 10,3 11,2

6,3 62,2 3,8 22,2 6,8 21,3 11,5 10,7 7,5

6,1 64,3 4,6 18,0 7,0 24,7 11,0 7,0 4,3

6,5 57,6 5,1 15,2 6,9 24,9 10,4 4,8 5,7

8,5 45,0 4,3 15,4 6,2 22,6 10,3 5,1 5,9

7,9 47,8 5,9 18,5 7,3 20,2 10,4 8,1 8,0

9,0 38,2 7,7 20,6 4,9 17,5 9,1 11,5 10,8

8,0 42,2 7,7 18,6 3,7 15,3 8,5 10,1 9,7

6,8 53,8 9,0 17,9 3,6 14,3 8,9 9,0 8,6

6,5 61,4 10,3 17,5 4,0 12,4 9,5 8,0 7,8

7,3 48,4 8,2 18,5 3,5 15,2 8,7 9,8 9,2

7,0 50,8 8,3 18,1 3,5 14,7 8,8 9,3 9,2

6,8 55,3 8,7 17,9 3,6 14,3 9,0 8,9 8,5

6,5 57,1 9,5 17,7 3,6 13,2 8,9 8,8 8,4

6,6 57,9 10,1 17,3 3,7 13,9 9,1 8,2 7,6

6,7 58,3 10,2 17,3 3,7 13,0 9,2 8,1 8,3

6,6 60,8 10,1 17,1 3,8 13,6 9,4 7,7 7,7

6,6 64,6 10,1 17,3 3,9 12,6 10,1 7,2 7,4

6,8 59,9 10,2 17,7 4,2 12,0 9,5 8,2 7,7

6,5 63,6 10,7 17,8 4,6 10,9 9,5 8,3 7,8

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Not e. Note: 1 Tallet omfatter ogsb, krigsdodsfall. Included deaths caused by the war.


20

Tabell 25. Folkemengdens bevegelse i fylker og storre bykommuner. 1965.

Vital statistics for counties and principal town municipalities.

Levendefodte

Live births

I alt

Total

Utenfor

ekteskap

Illegitimate

Dode Deaths

I alt

Total

Under

1 kr

Under

1 year

Inn-

Otte

ekteskap

Marriagee

contracted

Dadfodte

Stillbirths

Fodselsoverskott

Excess

of births

over

deaths

Skilsminer'

Divorces

Hele landet The whole country 24 185 66 277 3 057 727 35 317 1 113 30 960 2 2 581

Herredskommuner Rural

municipalities

Ostfold 802 2 348 76 25 1 259 54 1 089 7/

Akershus 1 803 5 474 190 44 2 004 89 3 470 200

Hedmark 809 2 275 98 32 1 569 52 706 66

Oppland 660 1 983 73 26 1 250 29 733 35

Buskerud 546 1 525 54 16 1 007 27 518 51

Vestfold 628 2 015 53 22 1 012 39 1 003 86

Telemark 333 961 28 13 751 16 210 30

Aust-Agder 294 941 30 12 666 18 275 25

Vest -Agder 152 652 16 8 406 12 246 6

Rogaland 661 2 373 30 31 845 27 1 528 35

Hordaland 1 353 4 642 99 59 1 956 60 2 686 90

Sogn og Fjordane 406 1 577 28 13 980 17 597 18

More og Romsdal 823 3 100 83 33 1 453 45 1 647 33

Sor-Trondelag 584 1 862 103 14 1 118 28 744 29

Nord-Trondelag 510 1 658 95 17 832 22 826 21

Nordland 1 222 4 279 385 47 1 977 102 2 302 106

Troms 492 1 582 203 20 739 35 843 13

Finnmark 354 1 328 176 16 459 30 869 37

I alt Total 12 432 40 575 1 820 448 20 283 702 20 292 958

Bykommuner Town municipalities

Ostfold 544 1 166 47 13 830 20 336 66

Oslo 4 294 6 968 431 74 5 260 102 1 708 780

Hedmark 146 390 14 4 304 9 86 7

Oppland 305 738 23 11 398 10 340 22

Buskerud 570 1 484 52 21 905 17 579 80

Vestfold 351 809 34 4 586 13 223 52

Telemark 609 1 548 46 9 848 23 700 59

Aust-Agder 95 292 11 2 235 4 57 9

Vest -Agder 455 1 479 40 11 681 31 798 48

Rogaland 1 008 2 567 57 39 1 234 38 1 333 101

Bergen 1 027 1 978 91 26 1 204 19 774 97

Sogn og Fjordane (Flora) 34 139 2 — 55 2 84 —

More og Romsdal 341 944 45 7 525 7 419 39

Sor-Trondelag (Trondheim) . . . . 1 039 2 366 128 26 977 51 1 389 112

Nord-Trondelag 206 613 30 13 274 13 339 16

Nordland 216 574 49 4 215 16 359 28

Troms 392 1 236 97 11 393 25 843 40

Finnmark 121 411 40 4 110 11 301 11

I alt Total 11 753 25 702 1 237 279 15 034 411 10 668 1 567

Andre spesif. bykomm

u n e r Other spec. town

municipalities

Fredrikstad 188 452 15 6 340 6 112 18

Ringerike 154 440 12 5 252 7 188 22

Drammen 326 752 35 10 473 6 279 48

Skien 338 828 21 7 441 11 387 26

Kristiansand 336 1 012 28 5 390 18 622 37

Stavanger 566 1 265 33 17 720 20 545 69

Elaugesund 183 462 6 6 261 4 201 14

rromso 263 828 74 5 252 15 576 28

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Not er. Notes: 1 Fordelingen av skilsmissene er foretatt etter m a n n e n s bosted ved saknaden. The classification

of divorces made according to the residence of the husband at the time of the petition for divorce. Tatt med 56 skilsmisser

der bostedet var utlandet eller ukjent. Including 56 divorces with residence abroad or unknown.


21

Tabell 26. Inngatte ekteskap etter ektefellenes ekteskapelige status.

Marriages by marital status of partners.

Inngitte

Pr. 100 ekteskap

Enkemenn me:dd Skilte ekteskap Ungkarer med:

Per 100 marriages

Marriages

Widowers Divorced

Bhlors Bachelorsand:

and: men and: Ungkarer Enkem. og

Arlie gjennomanitt contracted med: skilte med:

Annual average tu) te

o o

Ar Year I alt B°1* - ti ..°.,' SIṂ -ti ha

to' 5 r) .4 2 te

g - m t 5

gerlig ;?.. .1 ; 5• t 5 ti 9

”Si .

Total

g

P4 1:1 P4 0

Civil P4 744 W

,,) 6 W §

q a P m TA C/1 . le

N

1936-1940 24 949 2 551 22 876 310 209 866 188 45 347 28 80 91,7 2,1 4,8 1,4

1941-1945 123 994 .. 21 786 364 206 791 194 44 422 47 95 91,0 2,4 5,0 1,6

1946-1950 28 772 .. 25 487 567 478 910 276 72 689 73 220 88,6 3,6 5,6 2,2

1951-1955 26 969 4 444 23 876 438 573 671 242 83 727 82 277 88,6 3,7 5,2 2,5

1956-1960 24 091 4 011 21 169 354 654 479 238 83 723 76 315 87,9 4,2 5,0 2,9

1961-1965 24 300 3 529 21 328 218 804 295 178 95 867 87 428 87,8 4,2 4,8 3,2

1963 24 096 3 359 21 237 218 809 276 151 86 805 85 429 88,1 4,3 4,5 3,1

1964 25 005 3 438 22 069 226 765 285 198 98 887 84 393 88,3 4,0 4,6 3,1

1965 24 185 3 267 21 316 172 791 271 161 90 875 84 425 88,1 4,0 4,7 3,2

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note. Note: 1 Her er tatt med personer med uoppgitt ekteskapelig status. Incl.persons with marital status unknown.

Tabell 27. Gjennomsnittlig alder ved giftermitl. Average age at marriage.

Ar

Year

'

Alle vigde Total married

Menu

Males

Kvinner

Females

Ugifte Single

Menu

Males

Kvinner

Females

For elite Previously

married

Menu

Males

Kvinner

Females

1936-1940 30,26 26,79 29,29 26,38 44,91 38,55

1941_19451 30,15 26,85 29,15 26,35 44,20 37,85

1946-1950 30,40 26,99 29,25 26,35 43,90 37,30

1951-1955 29,74 26,33 28,45 25,53 44,65 38,37

1956-1960 29,03 25,52 27,68 24,52 44,71 38,71

1961-1965 27,34 23,98 25,95 22,88 43,23 37,76

1963 27,24 23,88 25,92 22,80 43,28 37,50

1964 27,04 23,70 25,67 22,62 43,20 38,05

1965 26,73 23,53 25,32 22,45 43,22 37,62

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note. Note: 1 Oppgave mangler for 1942. Data for 1942 not available.

Tabell 28. Inngfitte ekteskap etter brudens og brudgommens alder. 1965.

Marriages by age of bride and bridegroom.

Brudgommens alder

Age of bridegroom

I alt

Total

15-

19 kr

20-

24 kr

25-

29 kr

80-

84 kr

Brudens alder Age of bride

85-

89 kr 44 40-

kr 49 45-

kr 54 50-

At 59 55--

kr 64 60-

kr 69 65-

kr

„„ ._

" ar

°g

"er

U oppgitt

Unknown

[5-19 fir years 1 626 1 277 340 8 1 - - - - - - -

20-24 e e 10 944 3 833 6 599 456 43 9 1 - - - 1 - 2

25-29 » e 6 473 934 3 954 1 363 181 28 7 3 - 1 - 2 - -

30-34 >> e 2 204 1152 876 752 272 96 46 5 5 - --

35-39 e e 1 025 43 228 280 211 162 68 28 3 1 - 1 - -

10-44 >> e 702 15 51 118 147 150 146 48 22 5 - - - -

45-49 >> >> 432 2 22 35 52 79 105 83 44 7 2 1 - -

50-54 >> e 278 1 11 12 19 36 53 81 41 21 2 1 - -

55-59 >> >> 196 - 1 9 8 13 18 61 54 20 10 1 1 -

50--64 e >> 139 1 - 2 2 3 17 17 31 31 25 10 - -

35---69 e e 100 - 1 1 - 2 5 10 17 23 22 17 2 -

70 ar og over years and

over 65 - - - - 1 1 3 5 12 17 19 7 -

Uoppgitt Unknown

I alt Total 24 185 '6 259 12083 3 036 936 579 467 339 222 121 78 53 10 2

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note. Note: 1 Av disse 1 ph 14 hr. Of which 1 14 years old.


22

Tabell 29. Giftermilshyppighet for ugifte etter kjonn og alder.

Marriage rates for single persons by sex and age.

Vigde pr. 1000 av middelfolkemengden Persons married per 1000 mean population

Alder Age Menn Males Kvinner Females

1919- 1929- 1945- 1949- 11955- 1959-

1922 1932 1948 1952 1956 1962 1919-

1922 1929-

1932 1945- 1949- 11955-

1948 1952 1956 1959-

1962

15-19 itr years 1,0 0,7 1,5 2,7 4,2 7,3 9,8 7,6 15,3 23,0 33,4 38,8

20-24 e e 45,1 30,2 44,1 57,0 79,1 101,3 79,8 67,0 108,1 146,6 193,1 217,0

25-29 # » 115,2 94,6 125,0 139,6 154,1 168,1 98,9 96,0 162,5 178,7 197,3 203,0

30-34 * * 105,9 101,3 132,9 128,5 118,4 107,0 60,4 61,4 111,3 110,3 107,3 99,7

35-39 » » 70,0 67,3 91,4 81,0 69,8 58,1 31,4 29,3 57,8 55,0 53,7 49,5

40-44 * » 39,7 38,3 55,3 46,8 38,5 32,8 16,9 15,6 29,1 27,4 27,5 24,8

45-49 * e 23,2 22,1 31,9 27,0 21,5 17,3 9,7 8,8 14,0 14,1 14,9 13,1

50-54 # » 12,1 12,2 18,1 14,6 13,6 9,6 4,5 4,4 7,1 6,4 7,5 7,3

55-59 e # 6,8 6,7 9,0 8,6 7,3 5,7 1,9 1,6 2,5 3,1 3,3 3,3

60-64 » » 3,3 3,8 . 4,1 3,8 3,5 2,7 0,5 0,6 0,8 1,1 1,3 1,9

65-69 » » 1,1 1,4 2,1 1,9 1,6 2,0 0,3 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7

70-74 » * 0,4 0,6 0,8 0,7 1,2 1,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2

75 L. og over

and over 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2 0,6 0,1 - - 0,1 0,1 0,1

I alt Total 41,9 38,0 55,2 58,6 58,1 53,5 41,1 37,9 60,0 65,2 66,3 63,0

K ilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source. NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Tabell 30. Skilsmisser og separasjoner. Divorces and separations.

Ar

Year

Skilsmieser

alt

Divorces,

total

Barn

i alt

Children,

total

Separasjoner

Separations

Skilsmisser etter ekteskapets varighet (kr)

Divorces, by duration of marriage (years)

Under

3-4 5-9 10-1415-1920-24 251

3 og over

Skilsmisser etter barnetall

Divorces, by number of chttdren

1 2 3 4 5 62

og over

1961 2 465 3 173 191 341 727 464 298 227 217 726 875 523 204 87 29 21 2 338

1962 2 439 3 238 204 353 725 441 330 222 164 682 826 580 237 59 39 16 2 436

1963 2 439 3 404 188 403 668 457 331 209 183 657 815 576 234 87 48 22 2 462

1964 2 556 3 590 205 389 725 451 350 209 227 641 898 610 251 104 29 23 2 672

1965 2 581 3 572 207 398 719 438 360 223 236 670 855 657 266 85 32 16 2 824

K ilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

N o t e r. Notes: 1 25 and over. E 6 and over.

Mannens alder

Age of husband

I alt

Total

Under 20 Li. years. . . 3

20-24 » » • • • 196

25-29 » » • • 430

30-34 »

35-39 » » • •

414

364

40-44 * • • 391

45-49 » • • 302

50-54 » » • • 219

55-59 »

60-64 » • •

134

70

65-69 » » • • • 25

70 ir og over and over

Uoppgitt Unknown .

27

6

I alt Totall 2 581

Tabell 31. Skilsmisser etter ektefellenes alder. 1965.

Divorces by age of wife and husband.

Under

20 hr

years

Hustruens alder Age of wife

20-

24 lir 25-

29 kr 30-

34 hr 35-

39 kr 40-

44 sir 45-

49 kr 50-

54 kr 55-

59 kr 60-

64 hr 65-

69 hr

70 hr

og over

and over

Uoppgitt

Unknown

2 1

14 161 20 1

2 191 199 31 6 1

2 48 187 133 32 9 2 1

10 55 135 120 35 7 2

5 15 58 115 138 42 9 6 2 1

5 17 49 109 91 28 3

^ -

1 6 17 39 70 57 22 6 1

1 4 13 26 51 27 11 1

2 5 5 14 21 17 5 1

-1-

1 3 1 5 3 5 6 1

1 1 1 4 5 8 7

2 2 1 1

20 416 484 384 346 353 246 168 86 46 21 2

K 1 1d e : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.


23

Tabell 32. Fodte og dodfodte. Live births and stillbirths.

Arlig

gjennomsnitt

Annual

average

Ar Year

1936-40

1941-45

1946-50. .

1951-55. .

1956-60

1961-65

1963

1964

1965

Levendefadte

Live births

Gutter

Males

Piker

Females

Av disse utenfor

ekteskap

Of which

illegitimate

Gutter

Males

Piker

Females

Dodfodte

Stillbirths

Gutter

Males

Piker

Females

Av disse utenfor

ekteskap

Of which

illegitimate

Gutter

Males

Piker

Females

Fierfodsler

Multiple births

Doi fed te pr.

1 000 fodte i alt

Stillbirths

per 1 000 births

Utenfor

I ekteskiskap

ekte-

Leg itimate

Illegitimate

Tvillinger

Twins

Trill inger

Triplets

23 232 21 950 1 443 1 379 586 457 50 38 22,0 30,2 623 4

28 961 27 106 2 119 1 978 651 503 71 49 19,5 28,7 673 6

34 044 31 842 1 673 1 560 655 521 44 40 17,1 25,2 887 1 11

32 182 30 296 1 167 1 115 538 429 33 22 14,9 23,7 787 1 9

32 374 30 647 1 155 1 094 489 423 31 23 13,9 23,6 731 7

32 992 30 997 1 363 1 227 430 373 25 24 12,1 18,6 700 8

32 368 30 922 1 284 1 153 438 367 18 28 12,3 18,5 666 10

33 969 31 601 1 479 1 279 420 378 28 25 11,7 18,9 730 7

34 284 31 993 1 581 1 476 398 329 28 19 10,6 15,1 689 10

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note. Note: 1 Av disse 0,2 firlingfodsler (1 i femaret).

Arlig

gjennomsnitt

Annual average

Ar Year

Tabell 33. Fruktbarheten etter morens alder. Reproduksjonskvotienter.

Fertility rates, by age of mother. Reproduction rates.

15-44

Ar

15-19

Ar

Levendefodte pr. 1 000 kvinner i alt

Live births per 1 000 women

20-24 25-29

hr Ar

Av disse: Of which:

30-34 35•39 40-44

Ar Ar Ar

Reproduks Jo uskvo tit.n

ter

Reproduction rates

Brutto'

Gross

Netto'

Net

1889-1892

1899-1900

1910-1911

1920-1921

1930-1931

1932-1935

1936-1940

1941-1945

1946-1950

1951-1955

1956-1960

1961-1965

1963 .

1964

1965

134,4 7,3 97,8 199,6 224,2 203,5 123,6 2,145 1,488

133,4 11,0 115,5 203,8 220,5 192,2 114,3 2,138 1,570

117,1 10,6 105,6 186,2 188,7 165,4 93,2 1,863 1,453

108,1 12,6 109,4 175,8 166,8 138,4 75,5 1,679 1,337

69,1 8,2 70,9 112,2 105,8 79,9 42,3 1,036 0,890

61,2 7,6 63,3 101,9 94,3 67,8 34,7 0,910 0,780

62,1 8,2 67,8 107,9 96,3 62,7 28,3 0,911 0,831

75,2 11,3 83,9 127,4 113,3 75,5 29,9 1,074 0,981

90,4 15,3 99,5 145,7 133,4 89,8 36,3 1,272 1,189

88,6 21,8 129,5 152,1 116,8 72,4 28,5 1,263 1,217

90,9 27,3 159,8 170,1 117,6 67,5 24,8 1,379 1,329

89,3 37,9 178,0 177,3 112,7 58,1 18,7 1,411 1,370

88,9 37,3 176,8 176,2 113,0 58,1 18,4 1,416 1,375

91,6 39,6 179,9 182,2 113,8 57,4 18,5 1,425 1,383

92,4 41,0 179,9 177,1 111,6 57,7 17,7 1,412 1,370

Levendefo te pr. 1 000 gifte kvinner Live births per 1 000 married women

1889 -1892

1899-1900

1910-1911

1920-1921

1930-1931

1946-1947

1949-1952

1955-19N6

1959-1962

305,2 504,0 459,9 393,3 335,2 277,2 165,8

305,1 592,6 484,6 381,9 333,4 264,4 159,3

270,6 564,2 461,9 358,0 283,7 227,2 130,8

250,5 784,4 454,6 335,3 254,3 198,2 106,6

160,6 693,6 373,5 237,0 163,1 114,6 60,8

174,8 623,7 364,0 255,9 193,4 130,7 53,2

147,4 651,2 346,4 225,6 152,7 95,6 40,0

139,8 554,1 329,2 219,5 143,6 85,7 31,8

134,3 555,0 329,6 214,8 132,7 71,2 25,7

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Not e r . Notes: 1 Det gjennomsnittlige antall levendefodte piker som under de gjeldende fruktbarhetsforhold vii bli

fodt av en kvinne som gjennomlever hele den fodedyktige periode (15-44 hr). The average number of live-born daughters

born to a woman passing through the whole child-bearing period (15-44 years), according to the existing fertility rates. 2 Det

gjennomsnittlige antall levendefodte piker hver kvinne vii .komme til a lode i alderen 15-44 hr under de gjeldende

fruktbarhets- og dodelighetsforhold. The average number of live-born daughters born to a woman passing through the childbearing

period (15-44 years), exposed at each age to the existing fertility and mortality rates.


24

Tabell 34. Levendefodte etter ekteskapets varighet og barnets nummer.

Live births by duration of marriage and order of birth.

Ar Year

Ekteskapets varighet l

Duration of marriage

I alt

Total

1.

barn

let child

2.

barn

2nd child

3.

barn

3rd child

4.

barn

4th child

5.

barn

5th child

6. barn

og over

6th child

and later

Uoppgitt

Order

unknown

1961fI alt Total

1Pst

alt Total

1962 1Pst

1963f I alt Total

IPst

1964 I alt Total

Pst

1965J1 alt Total

1Pst

0- 1 ttr year

2- 4 * years

5-9 *

10-14 *

15-19 *

20-24

25 ár og over years and

over

Uoppgitt Unknown

60 248 20 350 18 658 11 795 5 446 2 278 1 717 4

100,0 33,8 31,0 19,6 9,0 3,8 2,8

59 864 20 198 18 646 11 884 5 197 2 237 1 699 3

100,0 33,7 31,1 19,9 8,7 3,8 2,8

60 853 20 880 18 266 11 913 5 650 2 436 1 706 2

100,0 34,3 30,0 19,6 9,3 4,0 2,8

62 812 21 559 19 001 12 291 5 841 2 337 1 831 2

100,0 34,3 30,3 19,5 9,3 3,7 2,9

63 220 21 974 18 987 12 159 5 929 2 509 1 644 18

100,0 34,8 30,0 19,2 9,4 4,0 2,6

17 753 16 653 1 092 8

18 239 4 269 11 230 2 503 217 18 1 1

16 301 877 5 601 6 320 2 620 670 213

7 628 142 907 2 642 2 237 1 087 612 1

2 658 26 134 593 728 586 591

543 2 12 78 119 135 197

41 4 3 6 28

57 5 11 11 5 7 2 16

K ilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Not e. Note: 1 Differansen mellom barnets fodselsAr og vigselshret. Difference between the year of birth of the child and

the year of marriage.

Fylke County

Tabell 35. Levendefodte pr. 1 000 innbyggere.

Live births per 1 000 population.

I 1916-

I 1920 I 1 1921-

1925 I I 1926-

1930 I I 1931- I 1936- 1941-

1935 I 1940 1945

1946- I 1951-

1950 I 1955

1956-

1960 I I 1961-

1C;65

eistfold . 24,0 22,2 17,6 14,5 15,0 17,0 19,6 17,2 16,7 16,3

Akershus 22,8 23,6 18,5 14,3 14,8 17,4 19,7 18,7 19,7 19,6

Oslo 18,7 14,1 9,6 8,2 9,4 12,9 14,8 13,1 13,7 13,8

Hedmark 27,0 26,0 21,1 16,8 15,7 18,6 20,4 17,5 16,2 15,2

Oppland 24,3 24,3 20,2 17,0 17,0 19,5 20,6 18,1 17,1 16,0

Buskerud 24,5 22,9 16,9 13,1 13,2 16,4 18,9 16,9 16,2 15,3

Vestfold 24,2 21,5 15,8 14,9 15,8 16,0 19,6 17,9 17,6 16,8

Telemark 25,4 22,1 16,5 12,9 13,0 16,6 19,4 17,6 16,5 15,6

Aust-Agder 22,2 19,9 16,1 14,6 14,1 17,0 20,2 17,6 16,9 15,8

Vest-Agder 21,9 20,1 16,7 15,9 16,4 19,4 20,7 19,9 18,7 18,6

Rogaland 28,1 23,3 19,1 17,2 17,6 21,4 22,3 21,5 20,2 19,8

Hordaland 26,5 23,8 19,8 17,8 17,8 20,5 23,2 22,2 21,3 19,8

Bergen 22,4 18,5 14,9 13,7 14,3 16,3 18,4 15,1 15,4 16,2

Sogn og Fjordane 22,4 21,4 18,8 16,9 16,0 18,2 20,0 19,4 18,6 17,6

More og Romsdal 25,6 22,6 18,9 15,9 16,0 20,8 22,2 21,6 20,3 18,6

Sor-Trondelag 25,1 22,6 18,1 15,0 14,8 19,9 20,5 18,4 17,9 18,1

Nord-Trondelag 23,4 23,4 19,8 16,3 16,5 21,8 23,1 20,9 18,9 18,7

Nordland 27,5 24,6 21,8 18,3 18,8 23,0 23,7 21,1 19,4 19,6

Troms 28,9 25,7 22,0 18,7 19,4 23,9 24,7 22,3 20,8 20,6

Finnmark 34,4 30,8 27,0 22,6 24,0 22,7 26,7 25,7 22,5 23,1

Hele landet The whole country 24,5 22,2 18,0 15,2 15,4 18,5 20,6 18,6 17,9 17,5

Herredskommuner Rural

municipalities 25,5 23,8 19,9 16,8 16,9 19,9 21,6 20,1 19,2 18,6

Bykommuner Town municipalities

22,5 18,4 13,2 11,1 11,9 15,6 17,9 15,4 15,2 15,3

: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.


25

Tabell 36. Dodeligheten i 1. levear. Infant mortality rates.

Arlig gjennomsnitt

Annual average

Ar Year

Dodo under 1 hr

Deaths under 1 year of age

I alt

Total

Gutter

Males

Piker

Females

Dode under 1 fir pr. 1 000 levendefedte

Deaths under 1 year of age per 1 000 live births

I alt

Total

Av dime i alderen

Of which aged

Under 4 uker-

4 uker' 11 mndr.'

Under 4 weeks-

4 weeks 11 months

Fodte

i ekteskap

Legitimate

births

Fodte

utenfor

ekteskap

inegiti.

mate births

1911-15 4 025 2 271 1 754 65,9 25,4 40,5 62,2 119,4

1916-20 3 931 2 235 1 696 62,2 25,8 36,4 59,2 97,9

1921-25 3 115 1 756 1 359 51,7 22,1 29,6 49,4 82,8

1926-30 2 479 1 425 1 054 49,5 24,5 25,0 47,2 80,5

1931-35 1 946 1 127 819 44,9 22,5 22,4 42,5 76,8

1936-40 1 779 1 029 750 39,4 21,3 18,1 37,4 68,8

1941-45 2 088 1 177 911 37,3 18,4 18,8 34,5 71,2

1946-50 2 048 1 200 848 31,1 16,0 15,0 29,4 63,7

1951-55 1 415 814 601 22,6 13,1 9,6 21,7 46,9

1956-60 1 251 721 530 19,9 12,4 7,4 19,2 37,2

1961-65 1 096 633 463 17,1 12,0 5,1 16,7 26,8

1958 1 259 696 563 20,0 13,3 6,7 19,5 33,9

1959 1 177 690 487 18,7 12,4 6,2 18,1 33,1

1960 1 167 671 496 18,9 11,7 7,2 18,5 29,4

1961 1 117 656 461 17,9 12,3 5,6 17,4 29,9

1962 1 104 656 448 17,7 12,0 5,7 17,6 21,8

1963 1 068 605 463 16,9 11,9 5,0 16,5 25,9

1964 1 078 612 466 16,4 11,8 4,6 16,0 26,8

L965 1 113 637 476 16,8 11,9 4,8 16,2 28,8

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Not er. Notes: 1 For 1951, under 1 maned. Before 1951, under 1 month. 2 For 1951, 1-11 maneder. Before 1951,

1-11 months.

Tabell 37. Dodeligheten i 1. levear etter fylke. Infant mortality rates by county.

Fylke County

1916- I 1921-

1920 I 1925

1926-

1930

Dade under 1 hr pr. 1 000 levendefedte

Deaths under 1 year of age per 1 000 live births

1931- I 1938-

1935 I 1940

1941- 1946-

1945 1950

1951-

1955

1956-

1960

1961-

1965

Ostfold 66,3 58,7 64,3 51,9 48,9 36,5 33,3 20,4 20,3 19,9

Akershus 54,7 46,2 46,1 42,6 30,1 32,2 25,2 17,8 17,9 15,2

Oslo 73,4 52,7 47,2 37,3 30,4 31,0 23,4 18,0 16,7 14,8

Hedmark 58,5 47,9 48,5 43,7 40,5 36,7 32,1 21,6 20,3 18,8

Oppland 49,0 44,6 41,0 38,0 31,8 36,2 25,5 21,5 18,5 15,6

Buskerud 61,7 53,8 48,9 43,4 36,6 38,3 27,7 20,8 20,2 15,0

Vestfold 64,6 56,3 48,0 51,3 38,4 35,2 27,0 20,9 18,0 19,0

Telemark 61,3 56,9 55,7 52,0 38,5 32,1 31,3 20,7 22,1 17,9

Aust-Agder 54,0 42,9 55,4 45,8 36,8 41,3 30,7 21,7 20,2 19,7

Vest-Agder 52,1 48,0 44,9 40,5 39,8 47,3 34,1 24,8 21,2 19,3

Rogaland 63,0 51,6 48,5 48,5 45,4 39,2 36,3 21,5 20,3 15,2

Hordaland 52,6 45,0 39,4 38,7 33,8 31,9 27,1 20,8 17,5 13,5

Bergen 62,7 44,8 46,2 40,3 31,3 29,8 25,4 16,4 16,0 12,3

Sogn og Fjordane 46,9 41,5 36,1 31,0 33,8 26,2 24,7 23,1 19,3 15,3

More og Romsdal 54,2 43,9 40,6 36,3 34,9 33,6 30,3 23,3 17,7 15,5

Sor-Trondelag 63,4 50,4 48,6 , 43,3 36,0 35,1 28,9 22,9 19,6 17,6

Nord-Trondelag 50,2 42,7 41,5 38,4 42,8 33,8 32,2 23,5 17,1 16,5

Nordland 62,8 53,5 51,4 42,8 44,2 40,4 37,0 28,9 23,7 22,5

Troms 81,2 66,4 67,2 62,4 51,2 54,3 46,4 31,6 28,0 21,8

Finnm ark 127,7 111,9 91,7 92,0 75,1 83,8 57,1 42,3 32,3 24,6

Hele landet The

whole country 62,2 51,7 49,5 44,9 39,4 37,3 31,1 22,6 19,9 17,1

Herredskomm.

Rural municip. 57,7 49,6 48,3 44,0 39,6 38,1 31,5 23,5 20,3 17,5

Bykomm. Town

municip 73,4 58,3 54,1 48,7 38,7 34,5 29,6 20,3 18,7 16,3

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.


26

Arlig

gjennomsnitt

Annual average

Ar Year

Tabell 38. Dodeligheten.

Number of deaths and mortality rates.

Dade i alt Total number of deaths

Hele landet The whole country Herredskommkomm.

By-

I alt Menn Kvinner Rural Town

Total Males Females municip. municip.

Dade pr. 1000 innh. Deaths per 1000 populot.

Hele landet The whole

country

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Herredskomm.

Rural

municip.

By

1936-40

1941-451

1946-50

1951-55

1956-60

1961-65

1961

1962

1963

1964

1965

30 338 15 241 15 097 21 358 8 930 3 10,3 10,5 10,1 3 10,2 3 10,7

2 31 715 16 738 14 977 22 307 9 372 10,4 11,2 9,7 10,3 3 11,1

2 29 254 14 626 14 628 20 422 8 324 9,1 9,2 9,1 8,9 9,9

28 565 14 493 14 072 18 727 9 838 8,5 8,7 8,3 8,2 9,1

31 298 16 303 14 995 20 102 11 196 8,9 9,3 8,5 8,4 3 9,9

34 994 18 644 16 350 21 589 13 405 9,5 10,2 8,9 9,2 10,2

33 313 17 744 15 569 21 419 11 894 9,2 9,9 8,6 8,7 10,3

34 318 8 304 16 014 22 091 12 227 9,4 10,1 8,8 8,9 10,6

36 850 19 318 17 532 23 735 13 115 10,1 10,6 9,5 9,4 11,4

35 171 18 664 16 507 20 416 14 755 9,5 10,1 8,9 9,0 10,4

35 317 19 190 16 127 20 283 15 034 9,5 10,3 8,6 9,2 9,9

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Not er. Notes: Tallene omfatter ogsl krigsdodsfall. Incl. deaths caused by the war. 2 Her er tatt med personer med

uoppgitt hjemsted. Incl. persons with unknown domicile. 3 Tallene er rettet. Corrected figures.

Tabell 39. Dode etter kjonn og alder.

Deaths by sex and age.

Alder'

Age

Hele

landet

The

whole

country

1964 1965

Menn Males Kvinner Females Menn Males Kvinner Females

Hele

landet

The

whole

country

Town

municip.

Herredskomm.

Rural

municip.

Bykomm.

Town

municip.

Herredskomm.

Rural

municip

Hele

landet

The

uhele

country

Bykomm.

Town

municip.

Herredskomm.

i Rural

1 muni-

I eip

Hale

landet

The

whole

country

Bykomm.

Town

municip.

Herredskomm.

Rural

municip

By"

komni.

Town

municip.

0 fir year 612 409 203 466 297 169 637 412 225 476 290 186

1 * * 43 31 12 45 33 12 45 34 11 21 15 6

2 » years 26 23 13 33 22 11 28 15 13 24 18 6

3 » » 33 25 8 23 20 3 29 22 7 21 11 10

4 » » 35 23 12 20 14 6 21 14 7 18 14 4

0- 4 » * 759 511 248 587 386 201 760 497 263 560 348 212

5- 9 » » 107 76 31 43 34 9 97 66 31 53 36 17

10-14 * * 56 40 16 26 21 5 81 57 24 40 21 19

15-19 » » 151 103 48 47 35 12 141 85 56 48 33 15

20-24 » » 142 89 53 39 28 11 146 91 55 41 17 24

25-29 » * 120 76 44 42 25 17 127 80 47 44 31 13

30-34 » * 138 82 56 69 37 32 153 96 57 48 28 20

35-39 » » 223 134 89 108 58 50 212 118 94 114 54 60

40-44 » » 354 215 139 209 109 100 406 239 167 188 109 79

45-49 » » 535 300 235 278 141 137 542 294 248 317 183 134

50-54 * » 830 474 356 436 234 202 908 480 428 404 210 194

55-59 » » 1 200 618 582 642 340 302 1 229 666 563 660 347 313

60-64 » » 1 746 884 862 1 045 516 529 11 760 907 853 1 059 533 526

65-69 » » 2 297 1 245 1 052 1 636 850 786 2 356 1 218 1 138 1 466 797 669

70-74 » * 2 498 1 388 1 110 2 194 1 189 1 005 2 657 1 477 1 180 2 200 1 176 1 024

75-79 » » 2 654 1 644 1 010 2 848 1- 636 1 212 2 704 1 620 1 084 2 671 1 495 1 176

80-84 » » 2 377 1 473 904 2 935 1 697 1 238 2 406 1 560 846 2 895 1 664 1 231

85-89 » » 1 713 1 148 565 2 164 1 287 877 1 682 1 124 558 2 124 1 228 896

90 ix og over

yearn and over 764 553 211 1 159 740 419 823 574 249 1 195 724 471

Uoppg. Unlon. - - - - - - - - - - - -

I alt Total . . 18 664 11 053 7 611 16 507 9 363 7 144 19 190 11 249 7 941 16 127 9 034 7 093

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: .NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Not e. Note: ' Alder fylte ar. Age = complete years.


27

Tabell 40. Dodeligheten ester fylke. Mortality rate by county.

Fylke County

1916-1 1921-

1920 1 1925

Diode pr. 1 000 innbyggere Deaths by 1 000 population

1926- 1931- 1 1936- 1941- 1946-

1930 1 1935 1 1940 1945' 1950

1951- 1 1956-

1955 1 1960

1961-

1965

Ostfold 13,5 10,8 10,5 10,3 10,6 10,2 9,3 8,5 9,1 9,8

Akershus 10,9 9,5 9,1 8,8 8,6 8,9 7,8 7,6 7,8 7,6

Oslo 12,7 11,4 11,3 10,7 10,7 10,8 10,2 9,0 9,9 11,0

Hedmark 13,4 11,2 10,8 10,0 10,0 9,7 8,9 8,3 9,0 10,1

Oppland 13,0 11,2 10,7 10,2 10,3 9,9 8,5 8,4 8,8 9,6

Buskerud 13,6 10,9 10,4 9,9 10,0 9,9 8,8 8,8 9,3 10,3

Vestfold 14,1 11,4 10,5 10,8 11,2 11,2 9,4 8,6 9,1 9,8

Telemark 13,2 11,0 10,5 10,3 10,4 10,4 9,2 9,0 9,3 10,4

Aust-Agder 15,5 12,8 13,0 12,3 11,6 12,0 11,0 10,2 10,4 11,9

Vest-Agder 14,1 12,7 12,6 11,6 12,2 11,7 10,0 9,2 9,1 9,5

Rogaland 13,8 11,3 11,0 10,4 10,3 10,2 8,7 7,7 8,2 8,7

Hordaland 14,3 11,6 11,1 10,6 10,2 10,4 8,6 7,7 8,1 8,3

Bergen 14,1 11,7 10,8 9,9 10,1 11,0 9,1 9,1 10,3 10,9

Sogn og Fjordane 15,0 12,6 12,3 11,8 11,4 11,4 10,3 9,4 9,6 10,3

More og Romsdal 14,6 11,9 11,4 10,6 9,8 10,8 9,3 8,5 8,3 8,9

Sor-Trondelag 15,6 12,3 11,7 10,8 10,7 11,0 9,7 8,8 9,3 9,5

Nord-Trondelag 15,0 12,8 11,7 10,6 10,8 10,4 9,1 8,1 8,2 9,2

Nordland 14,2 11,4 10,7 9,7 10,1 10,4 9,0 8,1 8,0 8,8

Troms 15,9 11,9 11,1 10,3 10,5 11,3 9,2 8,0 8,0 8,5

Finn mark 20,5 15,3 12,8 11,5 10,7 14,4 8,6 7,8 7.7 8,1

Hele landet The whole country 14,2 11,5 11,0 10,4 10,4 10,6 9,1 8,5 8,9 9,5

Herredskommuner Rural

municipalities 13,9 11,4 10,9 10,3 10,2 10,3 8,9 8,2 8,4 9,2

Bykommuner Town municipalities

14,4 11,7 11,1 10,6 10,7 11,1 9,9 9,1 9,9 10,2

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note. Note: 1 Tallene omfatter ogs4 krigsdodsfall. Including deaths caused by the war.

Tabell 41. Kremasjoner. Cremations.

Tallet pa kremerte

Cremations

Tallet pa kremerte

Cremations

Krematorium

Crematory

Apnet

Opened

I alt

Total

Krematorium

Crematory

Apnet

Opened

1 alt

Total

Hjemmeherende

i kommuLen

Hjemmehorende

i

kommunen

Residents

1966 Arendal 1929 43 27

Halden 1957 43 28 Kristiansand 1938 63 54

Sarpsborg 1961 75 64 Stavanger 1941 210 194

Fredrikstad. 1965 60 46 Odda 1958 17 16

Moss 1938 208 163 Bergen 1907 1 009 783

Borge 1963 11 10 Alesund 1956 39 30

Askim 1965 25 13 Kristiansund 1939 121 111

Asker 1961 76 65 Trondheim 1919 303 285

Haslum 1966 45 42 * Lade .. 1962 403 377

Skedsmo 1958 111 67 Steinkjer 1953 54 40

Oslo Vest 1909 2 443 2 101 Vestvagoy (Stam-

Oslo Ost 1961 1 695 1 603 sund) 1939 10 3

Hamar 1938 266 125 Narvik 1958 20 16

Drammen 1927 526 353 Tromso 1957 23 21

Horten 1940 116 91

Pr. 100 (lode

Tonsberg 1939 170 83 Per 100 deaths

Sandefjord 1960 65 62 I alt Total 1966 . . 8 509 . .

Larvik 1956 121 74 # 1965 .. 7 734 22

Skien 1936 97 58 * 1964 .. 7 640 22

Thin (Rjukan). . . . 1954 41 41 * 1963.. 7 780 21

Kilde : Norsk Kremasjons Forening. Source: Norwegian Cremation Association.


28

Tabell 42. Dodeligheten etter kjenn og alder.

Mortality rates by sex and age.

Alder

Age

Dade pr. 10 000 innbyggere. Árlig gjennomsnitt Deaths per 10 000 population. Annual average

1871-

1875

1901-

1905

1921- 1931-

1925 1935

1936- , 1941-

1940 1945 1

1946-

1950

1951-

1955

1956-

1960

1961-

1965 1984 1965

0- 4

5- 9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 og over

and over . . . .

449,9

74,5

41,0

59,8

94,3

93,9

90,4

91,1

99,4

117,5

163,3

199,1

299,6

409,8

664,0

950,0

281,6

36,5

31,9

61,7

96,8

85,7

78,1

76,0

85,6

102,0

126,9

159,8

231,0

348,6

515,4

822,6

157,2

21,1

19,0

40,7

69,0

63,2

59,9

57,9

64,5

81,5

104,3

146,0

216,8

318,6

511,3

819,5

126,0

14,8

13,6

24,3

41,9

44,9

45,6

47,2

54,8

67,0

89,1

132,3

196,7

315,4

495,4

812,9

121,2

14,7

11,6

22,5

38,3

41,5

42,4

45,5

53,0

68,0

91,6

130,9

198,1

315,1

492,8

821,3

Menn Males

129,3

23,0

17,7

29,1

56,6

55,0

51,8

56,8

62,1

76,7

98,5

126,7

184,8

277,6

450,2

749,4

91,7

11,9

7,5

13,4

20,0

21,3

23,4

26,3

34,9

48,6

70,5

104,0

163,1

254,4

412,5

717,6

63,5 55,6 49,0 48,0 47,4

7,7 6,7 6,2 6,8 6,2

6,0 4,8 4,5 3,6 5,2

9,8 9,7 9,4 9,3 8,7

14,3 13,0 12,0 11,4 11,1

13,9 13,2 11,9 11,8 12,2

16,3 14,3 14,2 13,2 15,1

20,0 17,0 19,5 19,2 18,7

27,3 26,7 28,0 26,8 31,2

41,6 40,3 42,0 43,4 43,4

67,7 67,5 71,7 70,2 76,4

105,0 110,0 118,3 116,6 116,6

160,3 179,9 191,6 193,1 192,9

259,8 273,7 304,4 306,8 310,1

419,8 444,3 475,5 461,3 473,9

691,0 720,7 758,1 751,4 752,3

1 995,5 1 634,0 1 782,7 1 743,3 1 822,4 1 727,4 1 606,9 1 515,6 1 524,5 1 605,0 1 575,1 1 563,9

0- 4

5- 9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 og over

and over . . . .

400,8

72,8

41,5

49,6

63,1

71,7

80,0

87,6

97,9

103,8

128,6

163,8

256,6

350,8

570,8

875,0

239,7

37,2

36,3

56,6

65,3

67,9

74,0

77,7

82,6

86,5

107,1

135,5

194,7

291,9

459,3

753,1

129,0

19,2

20,6

43,3

56,6

53,9

52,0

54,0

58,5

70,8

92,0

117,7

173,7

266,3

437,5

704,1

99,1

11,9

11,6

23,3

32,4

37,7

38,1

40,3

47,0

59,3

79,3

111,2

160,3

253,3

417,6

725,1

93,6

9,7

9,5

16,6

25,0

27,9

29,9

33,5

38,6

50,8

75,1

102,5

157,0

246,5

429,8

733,1

Kvinner Females

104,6

17,0

12,6

18,2

24,5

25,9

26,0

30,4

35,4

46,6

65,8

91,1

138,2

224,7

367,9

646,0

69,5

7,4

4,6

9,0

12,5

14,3

15,9

18,2

25,5

36,0

51,8

76,3

124,2

206,8

363,0

636,5

49,8 42,7 37,3 39,1 36,9

4,4 3,6 3,3 2,9 3,5

3,4 2,6 2,4 1,8 2,7

4,4 3,3 3,2 3,0 3,1

5,3 4,3 3,6 3,3 3,3

8,0 5,5 4,2 4,3 4,4

9,6 7,7 6,2 6,8 4,9

12,9 11,1 10,4 9, '6 10,4

19,0 16,2 15,9 16,0 14,7

28,4 26,2 24,7 22,4 25,2

44,4 38,8 37,4 36,7 33,8

70,1 63,6 61,0 58,8 59,6

111,8 105,8 105,8 104,1 104,4

190,2 188,7 180,4 189,3 165,7

345,6 340,2 343,5 336,2 326,5

610,7 616,7 611,4 625,1 573,4

1 929,9 1 512,0 1 642,2 1 629,4 1 690,5 1 583,3 1 500,2 1 480,0 1 454,4 1 489,9 1 465,0 1 417,2

Kil d e : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note. Note: 1 Tallene omfatter ogsh krigsdedsfall. Including deaths caused by the war.


29

Tab611 43. Dedelighetstabeller. 1961-1965.

Life tables.

Alder

Age

Dedsrisiko

pr. 1 000

Mortality

rate

Menn Males Kvinner Females Menn Males Kvinner Females

Middellevetid'

Expectation

of life

Dedsrisiko

pr. 1 000

Mortality

rate

Middellevetid1

Expectation

of life

Alder

Age

Dedsrisiko

pr. 1 000

Mortality

rats

Middellevetid'

Expectation

of life

Dedsrisiko

pr. 1 000

Mortality

rats

Middellevetid'

Expectation

of life

0 ár

1 *

2 *

3 #

4 #

5 #

6 *

7 *

8 #

9 *

10 *

11 *

12 *

13 *

14 »

15 *

16 *

17 »

18 #

19 *

20 *

21 *

22 »

23 #

24 *

25 *

26 *

27 »

28 *

29 *

30 *

31 *

32 *

33 *

34 *

35 *

36 »

37 *

38 *

39 »

40 »

41 *

42 *

43 »

44 »

45 »

46 *

47 *

19 , 21

1,62

1,21

0,95

0,81

0,78

0,69

0,64

0,54

0,51

0,45

0,43

0,41

0,45

0,52

0,67

0,84

0,99

1,06

1,17

1,17

1,21

1,17

1,20

1,20

1,16

1,19

1,18

1,23

1,27

1,26

1,35

1,37

1,50

1,55

1,76

1,81

1,95

2,00

2,22

2,37

2,55

2,83

3,03

3,36

3,48

3,82

4,14

71,03

71,42

70,53

69,62

68,68

67,74

66,79

65,84

64,88

63,91

62,94

61,97

61,00

60,02

59,05

58,08

57,12

56,17

55,22

54,28

53,34

52,41

51,47

50,53

49,59

48,65

47,70

46,76

45,81

44,87

43,93

42,98

42,04

41,10

40,16

39,22

38,29

37,35

36,43

35,50

34,58

33,66

32,74

31,83

30,93

30,03

29,13

28,24

14,97

1,16

0,92

0,69

0,55

0,43

0,37

0,31

0,27

0,28

0,26

0,23

0,21

0,23

0,27

0,32

0,34

0,34

0,30

0,31

0,31.

0,36

0,36

0,38

0,37

0 39

0,40

0,45

0,43

0,48

0,53

0,59

0,61

0,62

0,73

0,88

0,96

1,06

1,07

1,21

1,32

1,45

1,57

1,69

1,95

2,15

2,31

2,42

75,97

76,13

75,21

74,28

73,33

72,37

71,40

70,43

69,45

68,47

67,49

66,51

65,52

64,54

63,55

62,57

61,59

60,61

59,63

58,64

57,66

56,68

55,70

54,72

53,74

52,76

51,78

50,80

49,82

48,85

47,87

46,89

45,92

44,95

43,98

43,01

42,05

41,09

40,13

39,17

38,22

37,27

36,32

35,38

34,44

33,50

32,57

31,65

48 itr 4,55

49 * 5,13

50 * 5,83

51 * 6,60

52 * 7,15

53 * 7,73

54 * 8,53

55 * 9,53

56 * 10,70

57 * 11,84

58 * 12,99

59 * 13,90

60 * 15,42

61 * 17,03

62 * 19,10

63 * 21,07

64 * 23,39

65 * 25,51

66 * 27,59

67 * 29,87

68 * 32,67

69 * 35,92

70 * 39,56

71 * 42,97

72 * 46,87

73 * 50,70

74 * 56,17

75 * 61,26

76 * 67,83

77 * 73,68

78 * 80,78

79 * 89,55

80 * 99,30

81 * 109,21

82 * 118,47

83 * 128,94

84 * 140,77

85 * 153,25

86 * 167,52

87 * 185,13

88 * 202,34

89 * 219,25

90 * 231,91

91 * 248,58

92 >> 263,19

93 * 279,26

94 * 293,93

27,36

26,48

25.62

24,76

23,92

23,09

22,27

21,46

20,66

19,88

19,11

18,35

17,60

16,87

16,16

15,46

14,78

14,13

13,48

12,85

12,23

11,63

11,04

10,48

9,92

9,39

8,86

8,36

7,87

7,41

6,96

6,52

6,12

5,74

5,38

5,03

4,71

4,39

4,10

3,82

3,58

3,36

3,16

2,97

2,78

2,60

2,41

2,59 30,72

2,79 29,80

3,09 28,88

3,35 27,97

3,76 27,06

4,09 26,16

4,53 25,27

4,95 24,38

5,32 23,50

6,10 22,62

6,72 21,76

7,65 20,90

8,29 20,06

9,30 19,22

10,44 18,40

11,77 17,59

13,11 16,79

14,43 16,01

15,82 15,24

17,49 14,47

20,11 13,72

23,39 12,99

26,75 12,29

29,58 11,62

33,55 10,96

38,24 10,32

43,17 9,71

47,58 9,12

53,43 8,55

59,85 8,01

67,71 7,49

76,21 7,00

85,53 6,53

95,52 6,10

107,28 5,69

119,76 5,31

133,88 4,96

144,15 4,65

156,27 4,35

166,90 4,07

182,80 3,78

201,79 3,51

218,69 3,28

235,19 3,05

252,17 2,84

269,58 2,63

296,75 2,41

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note. Note: 1 Gjennomsnittlig antall gjenstáende levar. Average number of years of life remaining.


30

Tabell 44. Middellevetideni. Expectation of life.

Alder

Age

1856-

1865

1871-

1880

1881-

1890

1.891-

1900

1901-

1910

1911-

1920

1921-

1980

1981 -

1940

1946-

1950

1951-

1955

1956-

1960

1961-

1965

Menn Males

0 47,4 48,33 48,73 50,41 54,82

1 52,4 53,43 53,40 55,31 58,66

5 53,7 54,06 54,24 54,73 56,93

10 50,8 50,76 51,25 51,05 52,92

20 43,2 43,14 43,89 43,58 45,16

30 36,3 36,82 37,68 37,69 38,85

40 29,1 29,69 30,43 30,62 31,49

50 22,0 22,49 23,08 23,34 23,95

60 15,2 15,63 16,13 16,39 16,80

70 9,4 9,89 10,11 10,29 10,59

55,62 60,98 64,08

58,80 63,51 66,24

56,71 60,72 63,11

52,65 56,27 58,56

44,85 47,73 49,59

38,83 40,39 41,48

31,64 32,40 33,15

24,10 24,41 24,90

16,98 16,97 17,22

10,40 10,63 10,71

Kvinner Females

69,25 71,11 71,32 71,03

70,70 71,95 71,94 71,42

67,30 68,40 68,29 67,74

62,63 63,65 63,50 62,94

53,25 54,11 53,93 53,34

44,22 44,81 44,57 43,93

35,16 35,54 35,19 34,58

26,43 26,60 26,21 25,62

18,39 18,52 18,12 17,60

11,43 11,60 11,38 11,04

0 50,0 51,30 51 ,21 54,14 57,70

1 54,2 55,68 55 ,23 58,26 60,81

5 55,6 56,34 56 , 15 57,66 59,04

10 52,8 53,10 53 ,32 54,11 55,08

20 45,3 45,39 45 ,90 46,54 47,34

30 37,8 38,19 38 , 81 39,43 40,24

40 30,7 31,14 31 , 81 32,31 32,92

50 23,4 23,84 24,45 24,86 25,30

60 16,2 16,67 17,18 17,46 17,85

70 10,1 10,55 10,88 10,97 11,24

58,71 63,84 67,55

61,24 65,76 69,11

59,06 62,86 65,88

54,98 58,35 61,25

47,19 49,85 52,12

40,35 42,14 43,55

32,96 34,00 34,89

25,28 25,87 26,35

17,78 18,16 18,38

11,15 11,40 11,38

K ilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note. Not( : 1 Se foreglende tabell, note 1. See preceding table, note 1.

72,65 74,70 75,57 75,97

73,56 75,21 75,89 76,13

70,03 71,57 72,17 72,37

65,24 66,72 67,30 67,49

55,64 56,96 57,49 57,66

46,29 47,31 47,74 47,87

36,96 37,79 38,14 38,22

27,95 28,57 28,84 28,88

19,45 19,93 20,06 20,06

12,03 12,30 12,36 12,29

Tabell 45. Flytninger til og fra Norge. 1965. Immigration and emigration.

Land

Country

Danmark Denmark

Finland Finland

Island Iceland

Sverige Sweden

Frankrike France

Italia Italy

Nederland Netherlands

Spania Spain

Storbritannia United Kingdom

Tyskland Germany

Europa ellers Rest of Europe

Flyttet til Norge

Immigration

Menn

Males

Kvinner

Females

Flyttet fra Norge

Emigration

Menn

Males

Kvinner

Females

893 1 402 1 007 1 735

104 130 80 83

74 103 69 89

1 221 953 2 212 1 683

115 105 97 114

105 73 95 60

135 119 137 131

72 49 113 55

389 576 366 683

439 421 327 399

329 322 266 282

Overskott av innilytting (+),

utflytting (-) Net immigration

(+), emigration (-)

I alt Menn Kvinner

Total Males Females

- 447

+ 71

± 19

-1721

+ 9

+ 23

14

47

84

+ 134

103

114 - 333

24 + 47

5 + 14

991 - 730

18 --9

10 + 13 73

2 - 12

41 - 6

23 - 107

112 + 22

63 + 40

Afrika Africa

152 168 190 186

56

38 - 18

Canada Canada

Samb.statene United States

Amerika ellers Rest of America

134 107 166 153

1 266 1 512 1 011 1 472

71 62 47 40

+

78

295

46

+

32 - 46

255 + 40

24 + 22

Asia Asia

185 183 192 177

-7-

1

7 + 6

Austral -Sambandet Australia

Oceania ellers Rest of Oceania

Uoppgitt Unknown

I alt Total

67 43 79 71

6 5 14 14

41 17 104 22

5 798 6 350 6 572 7 449

- 40

- 17

- 68

--1 873

K ilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

- 12

- 8

- 63

- 28

- 9

- 5

- 774 --- 1 099


A r Alder

Year Age

Pr. 1 000 innbyggere

Per 1 000 population

I alt Total

Menn I Kvinner

Males Females

44,1 I alt 1962 Total

177 247 80 012 97 235 48,7

53,3

- 1963 -

179 852 81 541 98 311 49,1 44,6 53,4

-- 1964

160 533 73 312 87 221 43,5 39,8 47,1

- 1965 -

1965

169 399 78 176 91 223 45,4 42,1 48,8

0- 4 to years

5- 9 » »

10-14 »

15-19 » »

20-24 »

25-29 *

30-34 » »

35-39 »

40-44 » »

45-49 »

50-54 *

55-59 » »

60-64 * »

65-69 » »

70 Ar og over years and over

19 620

10 537

6 117

22 627

43 276

24 698

12 330

8 336

6 240

4 571

3 289

2 594

1 944

1 485

1 735

10 018

5 345

3 145

6 629

17 127

13 409

7 067

4 674

3 407

2 399

1 612

1 163

834

637

710

9 602

5 192

2 972

15 998

26 149

11 289

5 263

3 662

2 833

2 172

1 677

1 431

1 110

848

1 025

62,9

34,2

20,3

71,5

169,1

120,5

61,8

37,3

24,2

18,2

13,8

12,0

10,1

9,0

6,2

62,5

33,9

20,3

40,8

130,2

128,6

69,8

41,2

26,2

19,2

13,6

11,0

9,1

8,4

5,8

63,3

34,6

20,2

103,9

210,2

112,2

53,6

33,3

22,1

17,3

14,0

12,9

10,9

9,6

6,5

31

Tabell 46. Flytninger mellom grupper av spredtbygde og tettbygde kommuner.

Migration movements between sparsely and densely populated municipalities.

Kommunetype

Category of municipalities

Innflytt

et

i alt

Inmigrants,

total

Av disse flyttet fra: Of which out-migrants from:

By"

kommuner

Forstadskommuner

Industrikommuner

Andre

tettbygde

kommuner

J ordbruks-,

skogbruks-

og

fiskerikommuner

Andre

spredtbygde

kommuner

1964

Tettbygde kommuner Densely populated

municipalities 102 235 38 070 16 938 4 262 4 082 8 727 30 156

Spredtbygde kommuner Sparsely populated

municipalities 58 298 20 135 6 317 2 677 2 570 6 212 20 387

I alt Total 160 533 58 205 23 255 6 939 6 652 14 939 50 543

1965

Tettbygde kommuner 107 313 40 950 16 096 4 914 4 569 9 233 31 551

Bykommuner Town municipalities . . . . 64 643 19 475 11 101 3 392 3 063 6 527 21 085

Forstadskomm. Suburban municipalities 27 719 15 836 3 829 714 713 1 028 5 599

Industrikomm. Industrial municipalities 8 116 2 807 613 457 437 843 2 959

Andre Other 6 835 2 832 553 351 356 835 1 908

Spredtbygde kommuner 62 086 22 799 5 439 3 293 2 796 6 569 21 190

Jordbruks-, skogbruks- og fiskerikommuner

Agricultural, forestry and fishing

municipalities 11 993 4 338 651 701 570 1 553 4 180

Andre Other 50 093 18 461 4 788 2 592 2 226 5 016 17 010

I alt Total 169 399 63 749 21 535 8 207 7 365 15 802 52 741

K ilde NOB Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Tabell 47. Flyttede personer etter kjonn og alder. Migrants by sex and age.

I alt

Tallet pa flyttede

Migrants

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt. Total

169 399 78 176 91 223 45,4

K 11 d e : NOB Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

42,1

48,8


32

Tabell 48. Medisinalpersonale og apotek. Medical personnel and pharmacies.

Ar Year

Leger'

Physicians

Tannleger,

Dentists

Jordmedre

Midwives

Utdannede sykepleiere

Trained nurses

Ved sykehus

In hospitals

Utenfor

sykehus Outside

hospitals

Veterinurer'

Veterinary

surgeons

Apotek Pharmacies

Antall

Number

Utdannet

personale

Qualified

personnel

I alt 31/1$ 1963

s 1964

> 1965

4 621

4 778

4 950

2 757

2 831

2 909

936

910

856

8 619

8 877

9 010

1 969

1 992

2 087

651

662

668

280

279

279

739

747

725

Fylke

County

31/12 1965

Ostfold

Akershus

Oslo

Hedmark . . .

Oppland . . . .

Buskerud . . .

Vestfold

Telemark . . .

Aust-Agder . .

Vest-Agder . .

Rogaland . . .

Elordaland . .

Leger' Physicians

Antall

Number

206

285

1 344

171

152

206

159

152

66

135

214

117

Innb.

pr. lege'

1 023

963

360

1 037

1 106

926

1 046

1 020

1 184

859

1 178

2 050

Tannlegers Dentists

Antall

Number

144

181

654

108

100

131

122

99

60

81

153

85

bulb ' pr.

tannl."

1 463

1 516

740

1 642

1 682

1 456

1 364

1 566

1 302

1 432

1 647

2 821

Fylke

County

Bergen

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Sor-Trondelag

Nord-Trondelag

Nordland

Troms

Finnmark

Ukjent bosted

Residence unknown

I alt Total

Leger Physicians

Antall

Number

303

61

163

205

90

202

108

49

Innb.

pr. lege'

387

1 649

1 336

1 082

1 303

1 206

1 224

1 528

22

.

4 410 796

Tannleger Dentists

Antall

Number

184

49

103

121

60

104

66

28

Innb.

pr.

tann l.'

637

2 053

2 115

1 833

1 954

2 343

2 004

2 676

3

.

2 636 1 336

Kilde : NOS Helsestatistikx. Source: NOS Health Statistics.

Not er. Notes: 1 Etter den offisielle fortegnelse over leger, tannleger og veterimerer. Leger, tannleger og veterina3rer

bosatt i utlandet er regnet med. According to the official list of physicians, dentists and veterinary surgeons, including those

residing abroad. 2 Etter opplysninger fra de offentlige leger, According to information given by the public health officers.

Population per physician! dentist.

Tabell 49. Sykehus, kur- og pleiehjem. Hospital establishments.

31/12 1964 31/12 1965

Type Type

Anstalter

Establishments

Senger

Beds

Anstalter

Establishments

Senger

Beds

Alminnelige sykehus 2 og klinikker General hospitals, clinics

Revmatismesykehus Hospitals for rheumatics

Ortopediske sykehus' Hospitals for orthopedics

Forskjellige andre spesialsykehus Other hospitals for special

diseases

Sykehjem og avlastningssykehus .

Andre sykehus for langvarig be-

Hospitals and nursing

handling av kroppssyke homes for chronic sick.

Attforings- og opptreningssykehus Rehabilitation hospitals . . .

Sykestuer2 Cottage hospitals

Kvinneklinikker og fodehjem Maternity clinics and maternity

homes

Tuberkulosesykehus og buberkulosehjem Hospital establishments

for tuberculosis

Kuranstalter for alkoholikere Establishments for alcoholics . . .

Psykiatriske sykehus Mental hospitals

Psykiatriske sykehjem Nursing homes for mentally diseased ..

Pleiehjem for Andssvake Nursing homes for feebleminded

Daghjem for andssvake Day nurseries for feebleminded

103 18 579 102 18 497

7 496 7 543

8 610 7 521

3 522 3 550

31 1 806 35 1 954

13 354 14 384

3 257 4 346

106 1 843 106 1 846

45 468 41 372

29 1 547 25 1 364

34 919 36 954

21 8 164 21 8 157

130 3 368 115 3 179

71 4 113 74 4 386

15 463 16 562

Kilde: NOS Helsestatistikk. NOS Psykiatriske sykehus. Source: NOS Health Statistics. NOS Hospitals for Mental

Disease.

Not er. Notes: 1 Sykehus for tuberkulose/ortopedi medregnet. Hospitals for the/orthopedics included. En del mindre

sykehus uten fast lege er regnet som sykestuer. Some small hospitals with physician working only part-time are registered under

cottage hospitals.


Menn

Males

Kvinner

Females

33

Tabell 50. Pasienter og pasientveksling i psykiatriske sykehus, sykehjem og privatpleie.

Patients and movement of patients in mental hospitals, nursing homes and family care.

gjennomsnitt

Annual average

kr Year

1946-1950

1951-1955

1956-1960

1961-1965

1963

1964

1965

1963

1964

1965

I alt

Total

Innlagte tilfelle

Admissions

2 990 1 482

2 978 1 390

4 006 1 758

6 294 2 856

6 531 2 943

6 913 3 193

6 936 3 267

559 348

528 256

493 294

I alt

Total

Utskrevne tilfelle

Discharges

Mean

Males

Kvinner

Females

Pasienter pr. 81/12

Patient population

I alt

Total

Psykiatriske sykehus1 Mental hospitals

1 508 2 825 1 403 1 422 8 114

1 588 2 915 1 357 1 558 8 602

2 248 3 994 1 744 2 250 8 786

3 438 6 262 2 828 3 434 9 078

3 588 6 550 3 012 3 538 9 105

3 720 6 834 3 108 3 726 9 221

3 669 6 792 3 157 3 635 9 317

Psykiatriske sykehjem

Nursing homes for mentally diseased

211 509 268 241 2 839

272 489 247 242 2 948

199 444 245 199 2 766

Menn

Males

Kvinner

Females

Behandlede

Mello I alt

Total patients

treated

4 367 3 747 10 939

4 554 4 048 11 251

4 706 4 080 13 163

4 818 4 260 15 276

4 780 4 325 15 655

4 870 4 351 16 025

4 959 4 358 16 197

Pasienter i

privatpleie

Family care

1 616 1 223 4 967

1 666 1 282 4 696

1 601 1 165 4 424

Kilde : NOS Psykiatriske sykehus. Source: NOS Hospitals for Mental Disease.

Note. Note: 1 Omfatter ogstt privatpleie under sykehusene, fra 1963 dessuten sykehjem under sykehusene. Including

family care under the hospitals, from 1963 also nursing homes under the hospitals.

Alder

Age

Menn Males

0-14 &r years

15-19 e

20-24 *

25-29 *

30-39 * *

40-49 • *

50-59 * •

60-69 * •

70-79 • *

80 ar og over and over

Uoppgitt Unknown

I alt Total

Kvinner Females

0-14 hr years

15-19 * *

20-24 *

25-29 * ll •••••

30-39 • *

40-49 * *

50-59 * *

60-69 *

70-79 *

80 og over and over

tloppgitt Unknown

I alt Total

Tabell 51. Nye tilfelle av smitteforende tuberkulose.

New cases of bacillary tuberculosis.

Meldte tilfelle Notified cases

Gje nnomsnitt Average

1964 1965

1948.5011951-55 1956-6011961-65

41 26 20 12 9 3

129 56 23 13 13 9

341 134 38 20 21 19

356 192 59 21 22 12

441 343 188 74 55 49

303 233 188 115 100 77

215 202 162 108 104 101

118 105 115 82

212 207 56 53 46 54

14 18 16 18

13 14 16 5 4 5

2 051 1 407 882 544 505 429

42 32 22 11 9 5

122 50 25 9 6 9

291 121 33 14 13 12

291 166 48 13 14 8

326 252 122 46 44 35

179 138 87 64 57 66

99 87 66 42 57 33

52 37 34 36

121 113 25 23 20 17

8 11 11 8

14 12 8 3 2 2

1 485 971 496 273 267 231

Kil de : NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

2

Pr. 100 000 limb. Per 100 000 papa

Gjennomsnitt Average

1964 I 1965

1948-501 1951-5511956-60 1961-65

}

11

114

269

257

177

142

130

108

11

112

238

216

131

80

56

I f

51

92

6

54

121

154

131

101

108

95

8

50

114

139

97

59

43

43

57

4

19

37

54

74

77

80

82

73

51

5

22

33

46

49

36

31

32

25

22

2

9

17

21

33

45

50

64

61

58

2

6

12

14

21

25

19

20

21

26

2

8

17

22

25

39

47

70

51

52

2

4

11

14

21

22

25

18

18

26

28 15 14

1

6

14

12

23

30

45

49

59

57

130 84 50 30 27 23

1

6

10

8

17

36

14

19

15

18

12


34

As

Tear

Alder

Age

Tabell 52. Tilfelle av de viktigste epidemiske sykdommer.

Cases of principal epidemic diseases.

-....,

li *

p i e 1

a V,

.. ...

rhg

.4 ".

phtl j

0


35

Arlig

gjennomsnitt

Annual average

Ar Year

1946--1950

1951--1955

1956--1960

1961--1965

1963

1964

1965

Tabell 54. Dodeligheten av ondartede svulster.

Sex and age specific death rates from malignant neoplasms.

0-29 hr

lit

K1

9 8

11 10

11 8

11 8

10 8

10 7

12 7

Dade pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population

30-89 40-49 50-59 60-89 70-79

M. K. M.

K.

80 kr og over 8(

years and over

M. K. U. K. M. K. M. K.

,

23 31 65 100 200 233 515 448 1 188 877 1 826 1 437

25 33 74 103 219 239 531 436 1 144 853 1 762 1 365

26 37 67 104 216 224 542 429 1 126 775 1 723 1 203

27 32 70 97 215 209 561 403 1 127 754 1 842 1 218

23 32 62 93 241 207 546 397 1 158 789 2 054 1 280

31 35 81 96 209 201 557 413 1 099 770 1 791 1 142

23 29 80 90 214 202 569 396 1 184 753 1 847 1 200

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

Note. Note: 1 M. og K. = Mann og kvinner. Males and females.

Tabell 55. Dodsirsaker blant barn under 5 lir. 1965.

Causes of death among children under 5 years of age.

Dodairsak Cause of death

I alt

under 6 kr

Total

under

6 years

0-27

dager

days

Alder Age

28 dager I alt

— 11 mndr. under 1 Al*

28 days — Total under

11 months 1 year

1-4 hr

years

G.1 P.1 G. P. G. P. G. 1 P. G. P.

Medfrodte misdannelser i hjerte og kar Congenital

malformations of circulatory system 64 53 29 26 26 20 55 46 9 7

Andre medfodte misdannelser Other congenital malformations

66 61 40 34 18 22 58 56 8 5

Fodselsskader Birth injuries 67 38 67 38 - 67 38 . .

Asfyksi Asphyxia 117 73 115 71 2 2 117 73 . .

Andre sykelige tilstander hos nyfodte Other conditions

peculiar to early infancy 42 22 40 19 2 3 42 22 . .

Ufullbárenhet i.n.a. Immaturity 136 109 136 106 - 3 136 109 . .

Tuberkulose Tuberculosis .__ .... _... _ _ .... ... .... Kikhoste Whooping-cough _ .... _ ...... .... .... .... .... .... -

Meslinger Measles - 1 - - 1 - 1 - -

Andre infeksj onssykdommer Other infectious

diseases 10 5 – 1 5 1 5 2 5 3

Leukemi Leukemia 6 3 – – – – — 6 3

Andre ondartede svulster Other malignant neoplasms 12 6 - - 2 - 2 - 10 6

Meningitt Meningitis 4 3 - - 3 2 3 2 1 1

Andre sykd. i nervesystem dg sanseorganer Other

diseases of the nervous system and sense organs. . 13 12 - 1 5 7 5 8 8 4

Influensa, lungebetennelse, bronkitt Influenza,

pneumonia, bronchitis 46 54 15 13 23 35 38 48 8 6

Andre sykdommer i findedrettsorganer Other

diseases of the respiratory system 9 5 1 1 3 2 4 3 5 2

Akutt og kronisk mage-tarmkatarr Gastroenteritis

and colitis 8 9 - - 7 5 7 5 1 4

Andre sykdommer i fordoyelsesorganer Other diseases

of the digestive system 9 14 4 4 3 6 7 10 2 4

Andre sykdommer Other diseases 18 14 3 1 9 10 12 11 6 3

Uoppgitt eller ubestemt angitt clodsarsak Unknown

and ill-defined causes 58 28 16 8 36 17 52 25 6 3

Veitrafikkulykker Road traffic accidents 17 17 - - - 1 - 1 17 16

Drukningsulykker Accidental drowning 22 10 - - - - - - 22 10

Kvelningsulykker Accidental suffocation 22 16 - - 19 14 19 14 3 2

Andre ulykker Other accident* 12 4 - - 6 1 6 1 6 3

Mord Homicides 2 3 2 1 – – 2 1 – 2

I alt Total 760 560 468 324 169 152 637 476 123 84

Kilde : NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

Note. Note: 1 G. og P. = Gutter og piker. Males and females.


Nr. 1 den

forkort.

intern.

nomenklatur

av 1955

Dedairsak

I alt

Total

36

Tabell 56. Dode etter alder og dodsirsak. 1965.

Pr.

100 000

innb.

Per

100 000

vomit.

0-4

kr'

years

Dode etter alder ( = fylte kr)

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-84 35-39

kr kr kr kr kr kr kr

B. 1 Tuberkulose i andedrettsorganene

122 3,3 - - - - - 1 -

>> 2 Annen tuberkulose 24 0,7 - - 1 - 1 1

» 3 Syfilis 26 0,7 - - - - - - -

>> 10 Meningokokkinfeksjoner 9 0,3 4 1 - 1 - - - -

» 14 Meslinger 1 0,0 1 - - - - - - -

>> 16 Malaria 1 0,0 - - - - 1 - - -

» 17 Andre infeksjonssykdommer 101 2,7 11 3 2 4 2 1 2 -

e 18 Ondartede svulster 6 403 172,0 26 32 24 18 23 35 31 80

* 19 Godartede svulster og

svulster uoppgitt om

ond- eller godartet .. . . 135 3,6 4 1 2 - 1 3 1 3

» 20 Sukkersyke 310 8,3 1 - - - 2 9 10 11

* 21 Anemier 83 2,2 - - - 1 - - - 1

» 22 Karlesjoner i sentralnervesystemet

5 724 153,8 2 - 3 - 8 3 10 18

e 23 Meningitt (ikke meningokokker)

31 0,8 7 - - 2 - - 1

* 24 Revmatisk feber 5 0,1 - - - - - -

>> 25 Kronisk revmatisk hjertesykdom

429 11,5 - - - 1 - 1 9

e 26 Arteriosklerotisk og degenerativ

hjertesykdom. . . . 9 249 248,4 1 - - 1 2 1 12 33

» 27 Andre hjertesykdonamer 552 14,8 2 1 - 1 1 1 1 1

» 28 Hypertensjon med hjertesykdom

>> 29 551 14,8 - - - - - -

Hypertensjon uten hjertesykdom

120 3,2 - - 1 - - - 1 1

2 Generell arteriosklerose 463 12,4 - - - - -

B. 30 Influensa 124 3,3 2 - - - - - -

» 31 Lungebetennelse 2 046 55,0 63 6 1 3 2 3 - 4

» 32 Bronkitt 180 4,8 7 1 - - 1 - - -

>> 33 Sar i mage og tolvfingertarm

159 4,3 - - - - - 1 1 2

* 34 Blindtarmsbetennelse . . . . 31 0,8 - 1 3 1 - 1 -

* 35 Brokk og tarmslyng

258 6,9 11 - 1 - - 1 1 1

» 36 Akutt og kronisk mage-,

tarmkatarr (unntatt diare

hos nyfodte) 135 3,6 19 - 1 1 2 - -

>> 37 Leverkirrose 149 4,0 - - 3 2 - - 1 2

* 38 Nefritt og nefrose 238 6,4 - 1 3 7 3 3 4 4

e 39 Prostatahypertrofi 260 7,0 - - - - - - -

>> 40 Komplikasjoner ved svangerskap,

fodsel og barselseng

12 0,3 . . - 1 3 2 2 3

* 41 Medfodte misdannelser 332 8,9 248 11 11 6 3 5 6 6

e 42 Fodselsskader, asfyksi hos

nyfodte 295 7,9 295 . . .

>> 43 Infeksjoner hos nyfodte 32 0,9 32 . . . . .

» 44 Andre sykdommer hos barn

under 1 ar og for tidlig

fodsel uten andre opplysn. 305 8,2 305 . . . .

» 45 Alderdomssvakhet uten

psykose, ubestemte og

ukjente firsaker 2 237 60,1 86 6 3 6 10 9 13 27

» 46 Alle andre sykdommer 2 085 56,0 68 13 8 20 16 16 20 43

»47-50 Ulykker, selvmord og

mord3 2 100 56,4 125 73 55 114 105 77 82 74

I alt 35 317 948,6 1 320 150 121 189 187 171 201 326

K 11 d e : NOS Helsestatistikk.

Not er. 1 Se ogsA tab. 55. .Tatt ut av gruppe B 46. a Se ogsA tab. 58 og 59.


Deaths by age and cause of death.

Deaths by age ( --= complete years)

40-44

hr

45-49

hr

50-54

hr

55-59

hr

60-64

hr

65-69

kr

70-74

hr

75-79

kr

37

80-84 85-89

hr hr

90 tir

legovrer s

and

over

Cause of death

Abbreviated

list ( B-

list) of

1955_

Tuberculosis of respiratory B. 1

10 5 13 12 16 14 17 10 16 8 —

2 4 — 3 3 4 2 2 — 1 —

system

Tuberculosis, other forms » 2

— — 2 3 11 6 3 — — 1 Syphilis and its sequelae * 3

— — 1 — 1 1 — — — — — Meningococcal infections 10 »

— — — — — — — — — — — Measles * 14

— — — — — — — — — — Malaria » 16

5 3 4 6 15 8 7 8 9 5 6 All other infectious diseases » 17

157 277 374 570 798 905 1 025 922 668 331 107 Malignant neoplasms » 18

Neoplasms, benign or of un- » 19

2 8 4 9 13 14 7 20 20 13 10 specified nature

7 10 18 11 20 26 38 60 48 31 8 Diabetes mellitus » 20

— — 3 3 3 6 14 18 16 12 6 Anaemia's * 21

Vascular lesions affecting » 22

47 46 92 169 300 505 886 1 155 1 264 839 377 central nervous system

Meningitis, non mening- * 23

— — 4 2 2 2 6 5 — — — ococcal

— — — 2 1 — — 1 — 1 — Rheumatic fever >> 24

Chronic rheumatic heart » 25

12 21 32 51 58 73 52 61 28 19 . 11 disease

Arteriosclerotic and degener - » 26

98 164 346 561 879 1 212 1 514 1 609 1 460 928 428 ative heart disease

3 6 5 24 30 55 77 107 111 91 35 Other diseases of heart » 27

Hypertension with heart » 28

1 1 14 22 33 84 90 111 118 55 22 disease

Hypertension without men - » 29

2 6 7 9 14 17 18 15 19 6 4 tion of heart disease

— — 1 2 5 14 32 56 122 138 93 General arteriosclerosis

2

1 1 4 1 3 6 11 16 26 32 21 Influenza B. 30

5 8 13 26 42 119 212 336 460 458 285 Pneumonia » 31

3 6 7 12 15 27 21 23 28 15 14 Bronchitis » 32

Ulcer of stomach and duo - » 33

3 10 8 10 15 21 26 26 18 12 6 denum

3 — — 3 4 3 5 3 4 — — Appendicitis » 34

Intestinal obstruction and * 35

3 4 6 6 14 32 51 38 47 27 15 hernia

Gastritis, duodenitis, enteritis

and colitis, except

» 36

2 4 4 5 3 13 15 13 20 22 10 diarrhoea of newborn

6 5 13 19 28 14 22 12 14 8 — Cirrhosis of liver » 37

13 17 19 18 30 29 27 28 24 7 1 Nephritis and nephrosis » 38

— — — 1 5 13 40 40 60 64 37 Hyperplasia of prostate » 39

Complications of pregnancy, * 40

childbirth and the peer-

- 1 — — . . . . . . . perium

4 6 7 5 3 3 4 3 1 — — Congenital malformations * 41

Birth injuries, postnatal * 42

. . . . . • . . . . . asphyxia and atelectasis

. . . . . . . . . . . Infections of newborn » 43

Other diseases peculiar to » 44

early infancy, and imma-

. . . . . . . . . . turity unqualified

Senility without mention of * 45

psychosis, ill-defined and

38 60 100 99 156 185 209 246 288 353 343 unknown causes

48 67 92 112 203 267 297 289 258 167 81 All other diseases » 46

Accidents, suicides and »47 -50

119 119 121 114 104 139 126 139 154 163 97 homicides3

594 859 1 312 1 889 2 819 3 822 4 857 5 375 5 301 3 806 2 018 Total

Source: NOS Health Statistics.

Notes: 1 See also table 55. 2 From No. B 46. 3 See also table 58 and 59.


38

1951-1955

1956-1960

1961-1965

1964

1965

1951-1955

1956-1960

1961-1965

1964

1965

1951-1955

1956-1960

1961-1965

1964

1965

Tabell 57. Dodeligheten av hjerte-karsykdommer. 1

Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases.

Arlig gjennomsnitt. Ar Di:de pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population Alder (hr) Age (year)

Annual average. Year

40-49 50-59

I 60-69 I 70-79 I 80 og over

91 328

106 373

120 441

109 424

136 467

Menn Males

969

1 126

1 296

1 347

1 314

Kvinner Females

709

698

696

717

631

2 822

3 170

3 386

3 347

3 281

7 563

8 296

8 990

9 115

8 566

49

43

42

39

41

185

168

158

160

152

2 630

2 739

2 749

2 726

2 542

Menns dodelighet oar kvinnenes dodelighet = 100 2

7 780

8 303

8 701

8 790

8 179

186 177 137 107 97

247 223 162 116 100

286 279 186 123 103

279 265 188 123 104

332 307 208 129 105

K ilde : NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

N o ter . Notes: 1 Omfatter karlesjoner i sentralnervesystemet (intern.klass. nr . 330-334), sykdommer i sirkulasjonsorganene

(nr. 400-468) og kronisk nefritt (nr. 592). Incl. vascular lesions affecting central nervous system (intern. class. nos.

330-334), diseases of circulatory system (nos. 400-468) and chronic nephritis (no.' 592). Percentage ratio of Male to female

mortality.

Tabell 58. Voldsomme dodsfall. Violent deaths.

Dodshrsak Cause of death

1964

i alt

Total

1965

i alt

Total

Av disse i alderen

Of ,which at ages

0-14 hr 15 hr og over

years years and over

M. M. I K. F. M. M. K. F.

Ulykker og skader ved: Accidents and injut iries caused by:

Landtransport i alt Land transport, total

460 490 59 44 296 91

Luftfart i alt Aviation

7 17 1 1 12 3

Sjotransport, unntatt drukning Water tramp., excl. drowning . 35 32

32

Drukning, fiske og skipsf. Drowning in fishing and shipping 114 95

95

Drukning fra liten bat Drowning from small boat

66 86 7 2 76 1

Drukning, ellers Drowning, other

181 132 43 13 67 9

Forgiftning Poisoning

40 47 2

38 7

Fall Falls

636 638 7 2

4 242 387

Slag eller stet av fallende gjenstand Blow from falling object . 34 34 1 32 1

Brann, forbrenning Fire, burns

49 49 6 3 32 8

Kvelning Suffocation

44 55 26 16 9 4

Skytevapen, sprengstoff Firearms, explosives

12 15 2

13

Maskiner Machinery

16 19 2

16 1

Elektrisk strefm Electric current

5 18 1

17

Skred Avalanches

9 5 2

3

Andre Other

53 62 4 1 47 10

Ulykker i alt Total 1 761 1 794 163 82 1 027 522

Selvmord: Suicides:

Gift Poisoning

46

Hengning Hanging

101

Drukning Drowning

38

Skyting Shooting, blasting

59

Annen eller ikke oppgitt dodsmitte Other or unspecified methods 25

Selvmord i alt Total 269

Mord Homicides

Voldsomme dodsfall i alt Violent deaths, total

Elide; NOS lielsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

60

91

38

70

27

286

19 20

2 049 2 100

1

1

4

168

34 26

82 9

20 18

67 2

15 12

218 67

3 4 9

85 1 249 598


39

Tabell 59. Dodsfall ved yrkesulykker og andre ulykker.

Deaths by occupational and other accidents.

Dodsarsak

Cause of death

1964

I alt

Total

1965

alt

Total

Av dime I alderen: Of which at ages:

Under

5 hr

years

5-14

hr

15-29

hr

30-49

hr

50-69

hr

70 hr

og over

Yrkesulykker og skader ved:

Occupational accidents and injuries in:

32 Landtransport Land transport

45 13 11 17

4 Jernbaneulykker Railway accidents

1 - 1 - -

TrafIkkulykker med motorkjeretoy Road motor vehicle

traffic accidents 7 14 3 4 7 -

Ulykker med traktor eller bulldoser Accidents with tractors

or bulldozers

21 30 10 6 10 4

Andre kjereulykker Other accidents

143 Sjotransport Water transport 125 64 43 18 --

I flake og fangat In fishing, sealing and whaling 50 32 9 15 8 -

I skipsfart In shipping

93 93 55 28 10 -

Luftfart Aviation

2 3 2 1 _ ......,

Jord. og skogbruk Agriculture and forestry

10 20 1 4 10 5

Gruver, steinbrott, sandtak osv. Mine, quarry, gravel

or sand pit

6 7 1 3 3

Industri o. 1. Industrial places and premises

20 32 9 10 13 -

Ulykker pa andre arbeidsplasser Other occupational

47 accidents

56 I 7 19 30 -

Yrkesulykker 260 i alt Total occupational 288 accidents . . .

I 97 91 91

Ikke yrkesulykker ved:

Non-occupational accidents in:

Landtransport Land transport

428 445 36 67 92 80 113 57

11 Jernbaneulykker Railway accidents

14 2 1 7 3 1

Trafikkulykker med motorkjeretoy Road motor vehicle

traffic accidents

Sykkelulykker Pedal cycle accidents

Traktorulykker Tractor accidents

378 398 29 60 89 65 105 50

12 13 1 3 1 2 3 3

19 14 4 4 1 4 1 -

8 Andre kjereulykker Other accidents

6 - - - 2 1 3

71 Sjestransport Water transport

89 1 8 20 31 23 6

Luf tf art Aviation

5 14 2 - 7 4 - 1

Ulykker i og ved hjemmet Accidents in home and

on home premises

631 621 47 9 5 23 58 479

26 Forgiftninger Poisoning

25 1 - 1 10 10 3

Fall i trapp Fall on stairs

47 34 - - - 3 5 26

Fall fra en hoyde til en annen Fall from one level to another 67 45 5 2 - 3 35

Fall ph samme heyde Fall on same level

405 418 - - 1 1 23 393

Brann, forbrenning og skAlding Fire, burns

40 36 4 3 1 5 12 11

Kvelning Suffocation

32 47 37 2 - 1 3 4

Andre Other

14 16 - 2 2 3 2 7

Ulykker ph andre steder Accidents in other and not

366 specified places 337 34 41 35 52 79 96

ForgIftninger Poisoning

14 20 1 - 2 7 10 -

Fall Falls

89 109 - 2 6 9 27 65

Brann, eksplosjon og skytevhpen Fire, explosives and firearms 13 14 - 3 2 2 4 3

Drukning (unntatt red sjotransport) Accidental drowning

(except in water transport) :

I brenn, dam eller vann ph ghrdsplass in well or pond

on home premises

7 11 6 3 - - 1 1

under bading when bathing

14 16 - 7 6 2 1 -

gjennom is through ice

20 9 5 2 - - 1 1

ph annen kjent mate under other known circumstances

91 60 20 12 5 6 11 6

ph ukjent mate under unknown circumstances

48 36 _ 1 6 12 12 5

Skred Avalanches

9 4 - 2 - 1 - 1

Andre Other

61 58 2 9 8 13 12 14

Ikke yrkesulykker i alt Total non-occupational accidents

1 501 1 506 120 125 159 190 273 639

Dodsfall ved ulykker og skader i alt Total deaths

from accidents and injuries

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

1 761 1 7941 1201 1251 2561 281 364 648


40

Tabell 60. Vernepliktige etter hoyde og stridsdyktighet. 1

Conscripts by stature and ability for military service.

1965 1966 1967

Fylke

County

Tallet ph

undersokte

Conscripts

examined

MIddelhoyde,

cm

Average

stature, cm

Tallet ph

undersokte

Conscripts

examined

MIddelhoyde,

cm

Average

stature, cm

Tallet ph

undersokte

Conscripts

examined

Middelhoyde,

cm

Average

stature, cm

Ostfold 1 724 179,00 1 940 178,62 1 883 179,36

Akershus 1 915 178,38 2 294 178,39 2 139 179,14

Oslo 3 666 179,29 4 230 179,34 3 580 179,64

Heclmark 1 464 177,34 1 659 177,76 1 595 177,96

Oppland 1 333 178,17 1 527 178,16 1 486 178,26

Buskerud 1 481 178,20 1 673 177,90 1 624 179,08

Vestfold 1 231 178,52 1 467 178,33 1 406 178,59

Telemark 1 269 178,33 1 434 178,94 1 320 178,53

Aust-Agder 670 179,09 605 178,76 718 178,99

Vest-Agder 862 179,14 1 018 179,31 1 001 178,94

Rogaland 2 064 177,62 2 177 178,23 2 193 177,62

Hordaland 2 028 177,19 2 203 178,60 2 289 178,45

Bergen 968 177,40 1 085 177,78 971 178,36

Sogn. og Fjordan.e. . . . 847 177,32 906 178,78 931 178,31

More og Romsdal. . . . 2 002 178,09 1 994 178,19 1 940 177,84

Sor-Trondelag 1 800 178,17 1 949 178,29 1 913 178,18

Nord-Trondelag 1 084 177,13 1 092 177,65 1 059 178,56

Nordland 2 276 177,55 2 379 177,45 2 221 177,76

Troms 1 100 176,03 1 166 176,59 1 168 176,83

Fin.nmark 660 173,42 685 174,32 829 174,83

I alt Total 30 444 177,98 33 483 178,25 32 266 178,40

Ar

Year

Middelhoyde

Average

stature

Undersokte mannskaper med oppgitt hoyde. Prosent

Conscripts examined, by stature. Percentages

Under

185 cm

160-164 165-169 170-174 175-179 180-184

Under

og over

160 cm cm cm cm cm cm and more

Cm Pst. Pst. Pat. Pat. Pst. Pst. Pat.

1900 170,0 4,0 12,9 28,0 30,9 18,0 5,4 0,8

1910 171,0 2,7 10,1 26,0 32,3 20,4 6,8 1,7

1920 171,4 2,6 9,7 24,4 32,6 21,3 7,7 1,7

1930 172,8 1,5 6,9 20,0 32,2 25,8 10,6 3,0

1937 173,8 1,1 5,4 17,3 30,8 27,4 13,2 4,8

1951 176,0 0,5 2,7 11,2 26,1 30,5 20,5 8,5

1960 177,1 0,5 1,9 8,3 22,8 31,1 23,4 12,0

1965 178,0 0,2 1,5 6,6 20,1 30,6 26,0 15,0

1966 178,3 0,2 1,3 6,2 19,7 29,1 27,6 15,9

1967 178,4 0,2 1,2 6,1 18,8 30,0 27,2 16,5

Stridadyktighet. Prosent Ability for military service. Percentages

Kjennelse Judgment 1963 1964 1965 1966 I 1967

Stridsdyktige A, B og C Fit for army 8ervice 87,3 86,9 87,4 86,5 84,5

Arbeidsdyktige Fit for auxiliary 8ervice 6,3 6,5 6,2 7,4 9,4

Midlertidig udyktige Temporarily unfit 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4

Udyktige Rejected 5,1 5,3 5,1 4,9 4,7

. I alt Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kildo: Generalkrigskommismeren. Source: The Conscription Service.

Note. Note: 1 Oppgavene gjelder utskrivningsstyrken hret for. The data refer to the enrolment of the previous year.


41

Tabell 61. Arbeidsformidling. 1 Labour exchange.

Arbeidssokere

Applicants for work

Ar og mimed

Year and month I alt Menn

Total Males

Kvinner

Females

I alt

Total

Ledige plasser

Vacancies

Mean

Males

Kvinner

Females

I alt

Total

Tilsatte plasser

Vacancies filled

Mean

Males

Kvinner

Females

Kortv.

arbeid'

Temporary

wort

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

336 117 268 145 67 972 216 893 157 204 59 689 184 2941141 019 43 275 44 358

349 311 285 871 63 440 230 268 170 275 59 993 195 816 153 040 42 776 46 968

326 892 263 558 63 334 237 589 176 401 61 188 196 5421 152 866 43 676 48 239

293 908 231 531 62 377 231 786 171 322 60 464 183 '739 40 84 43 055 41 313

310 689 242 633 68 056 229 494 167 979 61 515 184 105 139 020 45 085, 40 373

329 915 259 832 70 083 239 744 179 257 60 487 188 833 145 013 43 820 38 862

320 301 246 439 73 862 242 703 183 928 58 775 185 743 142 109 43 634 36 407

314 223 239 131 75 092 268 643 204 652 63 991 192 133 147 991 44 142 38 108

305 550 239 349 66 201 280 466 211 402 69 064 201 571 157 735 43 836 40 070

1966.

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

59 573 50 114 9 459 27 289 20 782 6 507 17 899 14 813 3 086 3 456

59 864 51 115 8 749 28 866 22 343 6 523 19 248 15 932 3 316 6 354

54 181 46 877 7 304 29 281 22 494 6 787 16 679 13 467 3 212 3 496

42 879 36 026 6 853 30 376 23 328 7 048 14 831 11 963 2 868 2 567

36 614 29 356 7 258 37 311 28 030 9 281 17 562 14 046 3 516 3 053

36 527 26 436 10 091 42 725 31 160 11 565 23 993 18 314 5 679 3 708

28 776 20 537 8 239 35 286 25 210 10 076 18 163 13 906 4 257 2 587

27 721 19 807 7 914 33 408 23 734 9 674 17 748 13 549 4 199 2 702

27 659 19 067 8 592 29 164 21 092 8 072 16 395 12 211 4 184 3 709

26 736 18 704 8 032 26 599 19 554 7 045 14 627 11 048 3 579 2 820

29 693 21 506 8 187 24 499 17 774 6 725 13 411 10 036 3 375 2 889

36 433 28 941 7 492 21 151 15 224 5 927 11 015 8 450 2 565 2 729

Kilde: Arbeidsdirektoratet. Source: The Directorate of Labour.

N o ter. Notes: 1 Oppgaver fra arbeidskontorene. Data from employment offices. Arbeid av hoyst 5 dagers varighet.

Work of maximum 5 working days' duration.

Nmringsgruppe

Industry group

Jordbruk, skogbruk Agriculture

and forestry

Mantallsforte fiskere m.v. Registered

fishermen etc.

Fiske og fangst ellers Fishing,

other

Bergverksdrift og industri m.v.

Mining and manufacturing etc.. .

Bygge- og anleggsvirksomhet,

kraft-og vaimforsyning Construction,

electricity and water supply .

Varehandel, finansinstitusjoner og

eiendomsdrift Commerce

Sjotransport Water transport

Annen samferdsel Other transport

and communications

Privat tjenesteyting Business

services

Personlig tjenesteyting Personal

services

I alt Total

Tabell 62. Sysselsatte selvstendige yrkesutovere. Self-employed.

1963

28/2 31/8

135 054

33 352

7 858

22 349

21 460

34 109

4 137

14 454

12 391

20 382

305 546

137 712

32 463

8 187

22 478

22 160

34 207

4 191

14 670

12 678

20 265

309 011

Kilde : Arbeidsdirektoratet. Source: The Directorate of Labour.

1964

28/2 31/8

130 496

31 519

7 360

22 134

21 928

34 222

4 214

14 678

12 670

19 751

298 972

133 677

31 044

7 478

22 433

22 822

34 500

4 340

14 952

13 012

19 872

304 130

1965

31/8

128 430

30 871

6 593

22 104

23 270

34 336

4 070

15 055

13 269

18 871

296 869

1966

28/2 31/8

125 031

29 842

6 398

21 931

23 060

34 257

4 034

15 243

13 423

18 434

291 653

124 696

29 794

6 573

22 162

23 489

34 563

3 908

15 444

13 684

18 631

292 944


42

Nr.

Ntering;sgruppe

Tabell 63. Sysselsatte lonnstakere. 1000.

Gjennomsnitt Average

1958 1959 I 1960 1961 1962 1963 1964

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Jordbruk

Skogbruk, jakt

Fiske, hvalfangst

Bergverksdrift

Industri:

Nringsmiddelindustri (ekskl. hermetikkindustri)

Fisketilvirking

Drikkevare- og tobakksindustri . . .

Fiske- og kjotthermetikkindustri .

Tekstilindustri

Skotoyindustri

Annen bekledningsindustri

Sagbruk og hovlerier

Treindustri

Mobel- og innredningsindustri

Treforedlingsindustri

Grafisk industri, forlag m v

Lmindustri

Gummivareindustri

Olje- og fettindustri

Kjemisk grunnindustri

Kjemisk industri ellers, kull- og mineraloljeforedling

Jord- og steinvareindustri

Primmr jern- og metallindustri

28,4 25,5 22,3

25,4 22,3 21,1

11,3 10,9 10,6

8,8 8,5 8,2

26,6 26,9 27,4

7,6 7,3 7,7

5,4 5,5 5,6

7,2 7,1 6,5

16,8 17,9 18,3

5,9 5,7 5,6

20,7 20,6 21,0

10,4 9,4 9,4

4,0 4,0 4,3

13,5 13,4 13,6

26,1 26,6 27,8

20,0 20,0 20,6

2,3 2,4 2,3

3,3 3,3 3,5

3,9 3,5 3,5

11,1 10,9 10,9

5,9 6,2 6,5

11,6 11,7 12,1

20,2 20,7 22,1

19,8 17,9 16,2 15,0

20,1 18,8 16,9 16,0

10,2 8,2 6,2 6,0

8,1 7,8 7,4 7,3

28,0 28,6 29,0 28,8

7,8 7,5 7,6 7,6

5,8 5,6 5,7 5,6

6,4 6,5 5,8 5,8

17,9 17,7 18,1 18,2

5,3 5,2 5,1 5,1

21,3 21,0 21,2 20,5

9,2 9,1 8,8 9,1

4,3 4,2 4,0 4,0

13,8 13,6 13,5 13,6

28,3 27,8 27,4 27,4

21,4 22,1 22,3 22,4

2,1 1,8 1,8 1,8

3,9 4,1 4,1 3,9

3,5 3,1 3,1 3,5

11,2 11,8 11,8 11,7

6,8 6,8 6,9 7,1

12,4 12,5 12,3 12,6

22,9 23,2 22,6 23,5

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Jern- og metallvareindustri

Maskinindustri (ikke elektroteknisk

og for transport)

Annen transportmiddelindustri enn

skipsindustri

Elektroteknisk industri

Skipsindustri

Diverse industri

Industri i alt

Byggevirksomhet

Anleggsvirksomhet

Kraft- og vannforsyning

Varehandel: agenturvirksomhet, engroshandel,

kommisjonshandel • •

Varehandel: detalj

Finansinstitusjoner, eiendomsdrift

Sjotransport

Annen samferdsel

Offentlig administrasjon

Forsvar (befal og sivilt personell) .

Undervisning

Heise- og veterinrvesen

Annen off. og privat tjenesteyting

Lent husarbeid

Hotell- og restaurantdrift

Vask, rengjoring og andre personlige

tjenester

I alt

K ilde: Arbeidsdirektoratet.

22,4 22,6 23,6

12,1 12,1 12,7

17,9 17,9 18,4

13,4 13,5 14,6

27,9 26,5 27,3

5,4 5,5 5,6

321,6 321,2 330,9

59,3 60,6 61,4

37,8 38,9 36,9

12,1 12,2 12,2

47,2 47,7 49,4

80,4 82,5 84,8

21,7 22,7 23,6

62,5 64,6 67,1

70,2 69,9 70,0

36,4 37,1 37,8

24,0 24,4 24,0

37,3 39,8 42,3

35,8 37,3 38,6

38,4 39,5 40,6

25,8 23,7 22,1

24,3 24,4 24,7

10,0 10,1 10,3

24,3 24,8 24,9 25,5

13,7 14,4 14,7 15,1

19,2 19,9 20,6 21,2

15,0 15,5 16,4 16,4

28,7 29,9 28,9 30,1

6,0 6,4 6,6 6,9

339,2 343,1 343,2 347,4

62,7 63,6 63,1 63,8

37,0 37,5 38,3 37,9

12,6 12,7 13,5 13,8

52,4 54,9 56,2 57,7

87,3 89,1 90,7 92,4

24,8 26,1 27,2 27,9

66,9 66,3 66,8 66,3

70,3 71,1 71,6 71,9

38,6 39,1 39,9 40,6

23,5 24,7 26,3 26,9

45,2 48,0 50,8 54,0

40,3 42,2 44,0 45,3

42,5 44,0 45,1 47,5

20,3 18,9 17,8 16,6

25,4 25,9 25,8 26,2

10,7 11,0 11,2 10,8

1 018,7 1 023,8 1 038,9 1 057,9 1 070,9 1 078,2 1 091,3


43

Employed wage earners.

1966

1965 1966 31/3 30/6 30/9

31/12

Industry group

Nr.

13,8 12,8 11,6 14,1 13,9

14,6 12,8 13,9 13,5 11,6

5,6 5,5 6,7 5,7 5,6

7,3 7,3 7,0 7,6 7,6

11,4 Agriculture and livestock production

11,3 Forestry and hunting

3,1 Fishing, whaling

7,3 Mining and quarrying

1

2

3

4

29,1 29,6 28,9 30,4 30,0

8,1 8,9 9,3 10,0 9,4

5 , 6 5,6 5,4 6,0 5,5

5 ,6 5,6 6,2 5,9 6,1

17 , 7 17,4 17,6 17,3 17,2

4,6 4,4 4,5 4,3 4,3

19,5 19,0 19,6 18,8 18,9

9,1 8,7 8,8 9,4 8,6

4,4 4,9 4,7 4,8 5,0

13,8 13,8 13,7 13,7 13,8

27 , 1 26,6 26,8 26,9 26,4

22,7 22,9 23,0 22,8 22,6

1,6 1,6 1,6 1,5 1,5

4,1 4,4 4,4 4,5 4,4

3,8 4,6 4,8 5,0 4,6

12,2 12,2 12,2 12,6 12,2

7,4 7,6 7,5 7,8 7,6

12,9 12,9 12,5 13,4 13,2

24,3 24,9 24,6 25,5 24,7

26,0 26,2 26,0 26,1 26,2

15,7 16,2 16,0 16,1 16,2

21,9 22,3 22,0 22,4 22,6

16,8 17,7 17,4 17,5 17,9

32,1 34,4 33,6 35,0 34,9

7,3 7,4 7,2 7,4 7,4

353,4 359,8 358,3 365,1 361,2

63,8 64,4 58,3 65,9 69,7

37,7 38,0 36,7 40,2 41,1

13,9 14,1 13,6 14,4 14,2

Manufacturing :

28,9 Food industries except canning

6,6 Fish processing

5,5 Beverage industries, tobacco manufactures

5,3 Canning of fish and meat

17,5 Manufacture of textiles

4,4 Manufacture of footwear

18,9 Other clothing industry

8,3 Sawmills and planing mills

5,0 Manufacture of wood and cork

13,9 Manufactures of furniture and fixtures

26,2 Manufactures of paper and paper products

23,0 Printing, publishing and allied industries

1,5 Manufacture of leather and leather products

4,6 Manufacture of rubber products

4,1 Manuf. of vegetable and animal oils and fats

12,0 Manuf. of basic ind. chemicals, incl. fertilizers

Manufactures of miscellaneous chemical pro-

7,6 ducts, products of petroleum and coal

12,9 Manufact. of non-metallic mineral products

24,9 Basic metal industries

Manufacture of metal products, except machinery

26,7 and transport equipment

Manufacture of machinery, except electrical

16,7 machinery

Manufacture of transport equipment except ship-

22,6 building

18,5 Manufact. of electrical machinery, appar. etc.

34,8 Ship -building and repairing

7,6 Miscellaneous manufacturing

358,0 Manufacturing, total 30

65,4 Building construction

34,5 Other construction

13,9 Electricity, gas and water supply

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

59,7 61,8 61,1 61,8 61,8

93,7 94,8 93,6 94,9 94,4

29,0 29,9 29,3 30,4 30,0

64,9 63,7 64,3 64,3 63,0

72,1 72,4 71,4 73,7 72,8

41,7 42,5 42,2 42,8 42,7

26,7 26,4 26,9 26,3 26,7

57,0 59,7 60,7 56,8 60,5

46,6 48,1 47,7 49,3 48,2

49,9 52,0 51,3 52,5 52,0

15,5 14,3 15,5 13,8 13,6

26,6 26,7 26,6 28,3 26,1

11,0 11,0 10,9 11,0 11,0

1 104,5 1 118,0 1 107,6 1 132,4 1 127,7

Source: The Directorate of Labour.

62,8 Wholesale and commission trade, agents

96,5 Retail trade

30,2 Financial institutions and real estate

61,9 Water transport

71,7 Other transport and communications

42,5 Government administration

26,2 Military defence (except conscripts)

62,6 Educational services

47,6 Medical and veterinary services

52,5 Other community and business services

13,8 Domestic services

24,9 Hotel and restaurant service

11,01 Laundry, cleaning and other personal services

1 109,11 Total

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46


44

Befal Officers

I utenriksfart In ocean transport . .

Av disse kvinner Of which females. . . .

I innenriksfart In coasting trade . .

Av disse kvinner Of which females

I alt Total

Dekksmannskap Deck crew

I utenriksfart

I innenriksfart

I alt

Maskinmannskap Engine crew

I utenriksfart

I innenriksfart

I alt

Matstell- og tjenerpersonale

Catering staff

I utenriksfart

Tabell 64. Befal og mannskap i handelsflfiten.'

Officers and crew in the merchant fleet.

I alt

Total

14 738

269

2 584

14

17 322

16 346

2 140

18 486

14 333

934

15 267

1. nov. 1963 1. nov. 1964 1. nov. 1965

Nordmenu

Norwegians

13 851

251

2 582

14

16 433

12 077

2 105

14 182

10 862

906

Utlendinger

Forsigners

887

18

2

889

4 269

35

4 304

3 471

28

11 768 3 499

I alt

Total

14 828

290

2 575

12

17 403

16 897

2 209

19 106

14 553

917

15 470

Nord- Utlen- Nord- Utlenmenn

dinger I alt menn dinger

Nor- For- Total Nor- Forwegians

signers wegians signers

10 037 7 228 2 809 10 259 7 175 3 084 10 236 6 680 3 556

3 Av disse 197 kvinner

2 788 409 3 234 2 816 418 3 275 2 831 444

1 I innenriksfart 093 1 078 15 1 152 1 145 7 1 063 1 054 9

409 Av disse kvinner

404 5 418 415 3 424 421 3

I alt

11 130 8 306 2 824 11 411 8 320 3 091 11 299 7 734 3 565

Andre stillinger 2 Other

occupations

I utenriksfart

927 71 856 733

9 Av disse kvinner

6 3 14

58 I innenriksfart

57 1 26

4 Av disse kvinner

4 - 4

985 I alt

128 857 759

Personer i alt Total persons

I utenriksfart

56 381 44 089 12 292 57 270 44

I innenriksfart

6 809 6 728 81 6 879 6

I utenriks- og innenriksfart i alt

Total

63 190 50 817 12 373 64 149 50

Av disse kvinner

3 902 3 467 435 3 972 3

13

2

16

916 912 15 169 14 241 928

270 20 294 280 14

573 2 2 594 2 589 5

12 - 7 7 -

489 914 17 763 16 830 933

12 023 4 874 16 255 10 678 5 577

2 189 20 2 210 2 201 9

14 212 4 894 18 465 12 879 5 586

10

11

791 3 762 13 884 9 655 4 229

905 12 869 868 1

696 3 774 14 753 10 523 4 230

97 636 484 275 209

14 - 16 15 1

26 — 23 21 2

4 - 1 1 -

123 636 507 296 211

002 13 268 56 028 41 529 14 499

838 41 6 759 6 733 26

840 13 309 62 787 48 262 14 525

531 441 4 017 3 555 462

Kilda : Direktoratet for sjomenn. Source; The Directorate for Seamen.

N o t e r. Notes: 1 Skip pa 100 bruttotonn og over. Vessels of 100 gross tons and over. 2 Omfatter leger, tannleger, supercargos

og stillinger i regnskapsavdelingen. For utlendinger °gat uoppgitt stilling (asiatisk mannskap), i 1963 824 personer,

i 1964 625 personer, for 1965 mangler oppgave. Incl. doctors, dentists, supercargoes and posts in purser's dept. For foreigners

also including Asiatic crew, in 1963 824 persons, in 1964 625 persons, in 1965 data not available.

1964.

I alt Total

1965.

I utenriksfart In ocean transport

Av disse kvinner Of which females . . .

I innenriksfart In coasting trade

Av disse kvinner Of which females . . .

I utenriks- og innenriksfart i alt

Total

Av disse kvinner Of which females . . .

Tabell 65. Monstringer til handelsilitten. 1

Seamen signed on and off Norwegian merchant vessels.

1

Nordmenn Norwegians

PimonstretI Avmonstret

Signed on Signed off Ommonstret2

Utlendinger Foreigners

PAmenstret Avmemstret Ommenstr.'

Signed on Signed off

77 422 77 126 10 983 20 853 19 366 2 594

62 052 63 949 9 531 22 862 21 261 2 726

5 016 4 926 41 1 001 975 10

11 383 11 370 544 50 47 5

1 034 1 039 4 7 5

73 435 75 319 10 075 22 912 21 308 2 731

6 050 5 965 45 1 008 980 10

K i 1 d e : Direktoratet for sjomenn. Source: The Directorate for Seamen.

N o t e r . Notes: 1 Skip pa 100 bruttotonn og over. Vessels of 100 gross tons and over. ' Forandring av stilling pa samme skip.

Change of employment on the same ship.


45

Tabell 66. Utlendinger som arbeider i Norge pr. 30. september 1966.

Aliens working in Norway.

Statsborgerskap

Country of citizenship

I alt

Total

Av disse

menn

Of which

males

Tekn.,

vitenskap.,

human!-

ttert arb.,

adm. arb,

m. m.

p„f„.

sional,

tech.

weal,

admin,

workers

Kontorog

handelsarbeid

Clerical

and

sales

workers

workers,

loggers,

fishermen

Gruve-,

industri-,

bygge- og

Jord-,

skogbruks-

og

fiskeriarbeidere

Farm

anleggsarbeidere

Mining,

menu-

fact. and

construetion

workers

Transport

og

kommu-

and communication

workers

nika-

sjons-

arbeid

Transport

Servicearbeid

Service

workers

Arbeidskraft

som

ikke kan

grupperes

etter yrke

Workers

not

ciassifi.,

able by

occupation

Danmark Denmark 5 465 3 779 967 454 751 1 993 329 956 15

Finland Finland 512 347 66 30 33 306 40 35 2

Sverige Sweden 1 975 1 465 327 231 190 848 150 222 7

Italia Italy 373 340 79 17 1 185 13 76 2

Nederland Netherlands 540 363 235 59 20 143 29 53 1

Polen Poland 282 246 64 10 25 136 15 26 6

Spania Spain 238 200 40 3 1 92 20 79 3

Storbrit. og N.-Irland

United Kingdom 1 037 690 374 214 27 225 53 126 18

Tsjekkoslovakia Czechoslovakia

71 56 11 5 3 36 1 12 3

Tyskland Germany 1 076 669 286 178 23 375 48 140 26

Ungarn Hungary 318 271 54 21 6 177 29 31 -

Europa ellers

Europe, for the rest . . 1 255 934 294 105 45 507 73 193 38

Afrika Africa 95 84 13 7 3 32 6 30 4

Canada Canada 130 107 28 18 21 47 8 6 2

Sambandsstatene United

States 738 556 306 122 29 176 40 59 6

Amerika ellers America,

for the rest 57 46 23 5 13 6 9 1

Asia Asia 178 150 64 26 2 38 8 24 16

Austral -Samb. Australia 48 33 14 7 - 16 5 6 -

I alt Total 14 388 10 336 3 245 1 512 1 180 5 345 873 2 083 150

Kilda Arbeidsdirektoratet. Source: The Directorate of Labour.

Tabell 67. Arbeidslose fagforeningsmedlemmer. 1

Unemployed trade unionists.

1955

1956

1957

Ar e Year

2,5

3,1

3,2

3,5

4,7

5,1

Arbeidslose I prosent av medlemstall Percentage unemployed

Gj.sn Jan. I Feb. I Mars I April I Mai juni Juli Aug. I Sept.I Okt. Nov. Des.

3,3

4,8

4,8

3,0

4,3

4,0

3,2

4,1

4,0

1,9 1,7 1,5 1,7 1,7 1,8

2,7 2,4 1,8 2,2 1,7 1,8

2,9 2,6 1,7 1,8 1,9 1,7

2,7

2,8

3,7

3,6

3,3

4,1

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

2,5

2,0

2,1

2,5

2,0

1,8

• •

4,4

3,0

2,7

4,5

3,1

2,8

2,9

3,9

3,0

2,7

4,5

2,9

2,6

2,9

3,4

2,7

2,8

3,6

2,5

2,3

2,6

3,2

2,6

2,7

3,3

2,4

2,2

2,4

2,3 2,1 1,5 1,5 1,4 1,4

1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3

1,7 1,7 1,3 1,4 1,2 1,2

1,9 1,7 1,2 1,3 1,4 1,3

1,6 1,4 1,2 1,3 1,4 1,4

1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2

K iide : Materiale i Bythet. Source: Unpubliched data in the Bureau.

N o t e r. Notes: 1 Omfatter Bygningsindustriarbeiderforbundet, Treindustriarbeiderforbundet, Murerforbundet, Bakerog

Konditorforbundet, Jern- og metallarbeiderforbundet, Skotoyarbeiderforbundet, Typografforbundet og Bokbinder- og Kartonnasjearbeiderforbundet.

Fra 1. januar 1962 er Baker- og Konditorforbundet sammensluttet med Norsk Nterings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

og er ikke med i statistikken. Including Unions of Building Industry Workers, of Wood-Workers, of

Masons and Bricklayers, of Bakers and Confectioners, of Iron and Metal Workers, of Boot and Shoe Workers, of Bookprinters

and of Bookbinders and Stationary Workers. 1 January 1962, the Union of Bakers and Confectioners and the Union of Food

and Beverage Workers were amalgamated and the former excluded. $ Det foreligger ikke oppgaver for 1958 og 1959. Data for

1968 and 1959 are not available.

• •

2,3

2,2

2,8

2,3

2,2

2,1

2,6

2,4

3,1

2,4

2,3

2,2


Yrkesgruppe Occupation group

Teknisk og naturvitenskapelig arbeid Technical and professional

workers

Sykepleie- og helsevernarbeid m. m. Nurses and other medical workers

Annet arbeid Other workers

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk arbeid m. m. Technical, professional

and related workers

Administrasjonsarbeid m. m. Administrative workers etc.

Kontorarbeid Clerical workers

Handelsarbeid Sales workers

Arbeidsledelse i jord- og skogbruk Farmers and farm managers • • •

Jordbruksarbeid, dyrerokt Farm workers

Fiske- og fangstarbeid Fishermen and related workers

Skogsarbeid Forestry workers

Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid Farmers, forestry, fishermen

and related workers

Gruve- og sprengingsarbeid m. m. Miners, quarrymen and related

workers

Skipsbefalarbeid Deck and engineer officers, ship

Dekks- og maskinmannskapsarbeid Deck and engine-room crew ..

Luft- og landtrafikkarbeid m. m. Aircraft and road transport workers

Annet arbeid Other workers

Transport- og kommunikasjonsarbeid Workers in transport and communication

occupations

Tekstilarbeid Textile workers

Tilskjxrings- og somarbeid Tailors, cutters, furriers and related workers

Skotey- og lwrvarearbeid Footwear and leather workers

Smelteverk-, metallverk- og stoperiarbeid Furnacemen and metal

making and treating workers

Finmek. arbeid, jern- og metallvarearbeid Precision-instrument

makers, machinists and related workers

Elektroarbeid Electrical and electronics workers

Trematerialarbeidere Wood-product makers

Bygningsarbeidere (trearbeid) Carpenters, joiners etc.

Andre trearbeidere Woodworkers not elsewhere classified

Malings- og bygningstapetseringsarbeid Painters and paperhangers

Murere Bricklayers

Stein-, jord- og sementarbeidere m. m. Stone, clay and cement workers

Grafisk arbeid Printing and bookbinding workers etc .

Glass-, keramikk- og teglarbeid Glass, ceramics and clay workers

Nringsmiddelarbeid Food industry workers

Kjem. prosessarbeid, treforedlingsarbeid m. m. Chemical and related

process workers

Annet tilvirkingsarbeid m. m. Other workers in manufacturing etc

Maskin- og motordrift Stationary-engine and related workers

Laste-, losse- og lagerarbeid m. m. Longshoremen and workers not

elsewhere classified

Industri-, bygge- og anleggsarbeid Manufacturing, building and

other construction workers

Sivilt overvakings- og tryggingsarbeid Fire-fighters, policemen,

guards and related workers

Hotell- og restaurantarb., husarbeid m. m. Hotel and restaurant

workers and domestic service workers

Annet arbeid Other service workers

Servieearbeid Service, sport and recreation workers

MilMrt arbeid og arbeidskraft som ikke kan identifiseres Armed

forces and workers not classifiable by occupation

Alle yrkesgrupper Total

Menn Males

Kvinner Females

46

Tabell 68. Meldte heft arbeidslose ved arbeidskontorene 1966.

Unemployed registered at the Employment Offices.

K i 1 d e : Arbeidsdirektoratet. Source: The Directorate of Labour.

I Eh,

10/s I $019 si f u

62 17 18 26

45 20 38 39

28 24 20 27

135 61 76 92

12 9 9 15

304 270 472 288

407 208 376 311

54 6 7 60

514 38 45 569

94 25 57 230

2 382 126 80 1 639

••••••••■•••••■••■••■•■.....

3 044 195 189 2 498

231 28 29 286

113 38 112 132

715 228 560 684

655 65 96 529

68 17 31 62

1 551 348 799 1 407

110 50 50 61

180 72 66 322

70 57 49 57

96 17 39 87

588 146 174 394

144 38 44 239

433 30 54 350

2 587 71 64 1 418

243 30 47 159

367 19 47 467

516 19 27 326

3 400 315 376 5 191

25 17 24 41

111 13 5 66

622 145 384 1 988

391 106 125 230

190 30 52 242

379 20 41 451

551 190 169 423

11 003 1 385 1 837 12 512

15 7 6 18

595 217 532 724

219 102 141 148

829 326 679 890

704 473 553 610

18 220 3 303 5 019 18 909

16 227 2 192 3 102 16 214

1 993 1 111 1 917 2 695


47

Tabell 69. Faktisk arbeidstid pr. uke for arbeidere i bergverksdrift og industri.' Timer.

Actual weekly working hours for workers in mining and manufacturing.

Pr. full uke 2

1962

1963

1964

1965

1966

Pr. kalenderuke3

1965

1966

1965

1. kvartal . • •

2. » . • •

3. » • •

4. » • •

1966

1. kvartal . • •

2. » • •

3. >> • •

4. » • • •

Menn. Male workers.

Sag-

Kje-

Nzerings-

Tekstil-

og hey- fabrik- edlings- industri elektro- og ste d-

in- Idetall

brisk Mabel-

Trefor-

Grafisk znisk og Jor

Bergverk

middel- Brygge- wen,. varein- industri lerier ker industri Print

industri

1 alt ikr- Mining • industri rier Manuf. Saw- Manuf. Pulp publ. " industri dustri

Man,. ta

Total and Food Brewcries

allied cal and of

and Cherni-

Manuf. of

of mills of and

quarrying

indu-

planing tore mills in"'

electro- mineral

manuf.

textiles and furni-

paper

metal

stries

mills

series chem. products

ind.

42,4 40,5 44,2 44,2 42,7 42,3 42,2 42,0 43,8 41,9 41,9 42,4

42,2 40,1 44,4 43,9 42,7 42,0 42,5 41,9 43,4 42,2 41,5 42,0

42,4 40,7 44,3 43,9 42,5 42,6 42,9 42,5 39,4 42,9 42,1 42,5

42,8 41,0 44,4 43,6 43,0 42,7 42,9 42,6 43,9 42,9 42,8 42,6

42,4 40,2 44,6 44,0 42,7 42,3 42,6 42,3 43,4 42,8 42,6 41,8

38,3 36,7 39,7 39,0 38,5 38,2 38,4 38,1 39,3 38,4 38,3 38,1

38,1 36,1 40,0 39,5 38,3 38,0 38,2 38,0 39,0 38,4 38,2 37,5

40,8 38,8 41,9 39,7 41,2 40,2 40,8 40,6 40,9 41,2 40,3 40,5

36,9 35,1 37,3 36,8 36,5 37,9 37,8 36,2 38,8 36,6 36,8 37,2

35,3 34,6 36,9 39,2 35,3 35,2 33,5 35,8 35,5 36,5 35,3 34,1

40,5 38,2 42,8 40,8 40,7 39,3 41,8 39,8 42,0 39,7 40,4 40,6

40,7 38,8 41,9 41,0 41,4 39,2 40,3 39,9 41,5 40,9 39,9 40,7

35,8 34,0 38,1 36,8 35,2 37,8 36,3 37,0 37,2 36,2 36,5 34,6

34,7 33,7 36,8 38,8 34,5 34,9 34,2 34,8 35,1 35,8 35,1 33,8

41,2 38,2 43,2 41,8 42,0 40,1 42,2 40,5 42,1 40,9 41,4 41,1

I alt

Total

Metallindustri

Noeringsmiddelindustri

Food

manuf,

industries

Bryggerier

Breweries

Pr. full uke2

1962 37,6 37,0 38,9

1963 37,7 37,1 39,2

1964 37,7 36,8 40,6

1965 38,0 37,0 39,0

1966 37,8 37,4 38,7

Pr. kalenderuke3

1965 34,0 33,1 34,9

1966 33,9 33,6 34,7

1965

1. kvartal .. . 36,2 33,6 35,8

2. » . • • 32,8 31,7 33,2

3. » • • 30,5 30,7 34,5

4. » 36,2 36,3 36,2

1966

1. kvartal .. . 36,2 35,5 35,8

2. . • • 32,7 31,8 32,4

3. » • • • 30,2 30,6 33,7

4. » • • • 36,5 36,5 37,0

K v i n n e r. Female workers.

Tobakks-

industri

Manuf.

of

tobacco

36,4

36,8

37,1

37,2

36,5

33,3

32,8

35,8

32,1

30,0

35,5

35,6

30,8

29,7

35,5

Tekstilindustri

Manuf.

of

textiles

37,0

36,9

37,2

37,3

37,0

33,4

33,2

35,9

31,9

29,8

35,4

35,4

31,5

29,2

36,3

Skofabrikker

Manuf.

of

footwear

39,4

39,9

40,0

39,2

38,9

35,1

34,9

37,6

34,3

31,3

36,8

37,9

32,8

30,5

38,5

Kledflingsindustri

Manuf.

of

clothing

38,0

38,1

38,2

38,3

38,1

34,3

34,2

37,5

32,5

31,2

36,0

37,1

33,0

30,4

36,0

Treforedlings-

industri

Pulp

and

paper

mills

36,8

36,6

37,1

37,7

36,8

33,7

33,0

35,8

32,3

31,2

35,6

34,6

32,5

30,2

34,9

Papirvare-

og

pappvareind.

Paper

and

paperboard

ind.

37,7

37,4

38,0

38,9

38,1

34,8

34,2

36,3

35,4

30,5

36,6

36,2

33,5

30,1

37,0

39,8

39,7

40,2

40,5

40,2

36,2

36,1

38,1

35,2

32,6

38,9

38,2

35,2

32,5

38,7

Grafisk

industri

Print.,

publ.

and

allied

industries

Kjemisk

og

elektrokjemisk

industri

Chem.

and

electrochem.

ind.

36,8

37,4

37,3

38,2

37,8

34,2

33,9

35,7

34,1

30,2

36,6

36,3

32,6

30,5

36,2

Manuf.

of

metal

products

Kilde : Stat. manedshefte. Source: Monthly Bulletin.

Noter. Notes: 1 Etter oppgaver over utforte timeverk og tallet ph arbeidere fra medlemsbedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening.

According to data on hours worked and number of workers from establishments belonging to the Norwegian Employers'

Confederation. ' Faktisk arbeidstid pr. full arbeidsuke uten ferie og bevegelige bulge- og hoytidsdager. Actual working hours

per week without vacation and public holidays. Faktisk arbeidstid pr. lepende kalenderuke i Aret og i de enkelte kvartaler. Actual

working hours per calendar week, yearly and quarterly.

38,3

38,2

38,8

38,7

39,0

34,6

35,0

36,6

34,2

29,7

37,7

36,9

35,3

30,0

37,8


48

Tabell 70. Arbeidskonflikter. 1 Labour conflicts.

1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966

Konflikter Work stoppages 12 19 8 8 3 7 7

Av disse oppstitt i itret Of which beginning

during the year 11 19 7 8 2 6 7

Arbeidstakere Wage earners involved . . . 656 22 910 1 069 10 588 230 591 1 392

Tapte arbeidsdager Working days lost . . 2 417 423 082 81 121 226 394 1 310 8 927 5 207

Kilde Materiale i Byrhet. Source: Unpublished data in the Bureau.

Note. Note: 1 En konflikt som er oppsthtt et hr og som fortsetter neste hr er tatt med i begge (eventuelt i flere) hr.

Stoppages beginning one year and still in progress next year, are counted in both years.

Tabell 71. Arbeidskonflikter etter weringsgrupper. Work stoppages by industry.

Nieringsgruppe

Industry

Treforedlingsind. Manuf. of paper and paper prod.

Grafisk industri Printing and allied industries. . . .

Primwr jern- og metallindustri Basic metal industries

Jern- og metallvareindustri Manuf. of metal prod

Transportmiddelind. Manuf. of transp. equipment.

Bygge- og anleggsvirksomhet Construction

Varehandel Wholesale and retail trade

Sjotransport Water transport

Annen samferdsel Other transport and communic.

Offentlig admin. og forsvar Government services. .

Helse- og veterineervesen Medical and veterinary

services

Underholdning m. v. Recreation services

Arbeidstakere

Wage earners

Tapte arbeidsdager

Working days lost

1964 1965 1966 1964 1965 1966

54 162

10 10

110 110

472 944

5 615

5 19 35 . 1 323

8 32

165 200