PwC Gransking 17. desember 2009 • 1. - Oslo kommune

pub.tv2.no

PwC Gransking 17. desember 2009 • 1. - Oslo kommune

Sammendrag og vurderinger

PricewaterhouseCoopers AS ble ved kontrakt 1. oktober 2009 gitt i oppdrag av Oslo kommune å gjennomføre en

gransking av forhold knyttet til Oslo kommunes arbeid med etablering av rehabiliteringssenter i Spania (Spaniaprosjektet).

Oppdraget er gjennomført i samsvar med nærmere spesifisert mandat.

Bakgrunn

Senhøsten 2004 tok daværende administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF (OBY), Jan-Egil Clausen,

kontakt med Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester (VST), med forespørsel om å bygge et sykehjem i

Spania. Tilbakemeldingene gav grunnlag for videre behandling i OBY. Etter styrevedtak i OBY i februar 2005,

igangsatte OBY arbeidet med å utrede mulighetene for å etablere et rehabinteringssenter for Oslo kommune i

Spania, med VST som bestiller og OBY som utfører. I desember samme år ble det inngått avtale om kjøp av tomt

på Montemolar i Altea. Tomten var regulert for landbruksformål (finca rustica). Advokat, konsulenter, arkitekter

med flere ble engasjert for å arbeide med å innhente nødvendige tillatelser for byggestart og for å forberede

byggingen. I oktober 2007 ble allmennyttighetserklæring (DIC) innvilget.

Dagens situasjon er at OBY har investert mer enn MNOK 24 uten at nødvendig tillatelser til å bygge

rehabiliteringssenteret foreligger. Prosjektets knappe tidsramme i forhold til Husbankens frist for ferdigstillelse i

desember 2007, og forsinkelsene som oppstod da bruksendringstillatelse og byggetillatelse uteble, synes å ha

medvirket til denne situasjonen. Både daværende administrerende direktør i OBY og styret i OBY var klar over at

det kunne ta lang tid å få nødvendig bruksendrings- og byggetillatelse og fristen Husbanken hadde satt.

Kjennskapet til utfordringene med tillatelsene fremgår i redegjørelse til styremøte i OBY i oktober 2005, hvor den

spanske advokaten Carmen Sanz blir sitert på at "Det er tvilsomt om spørsmålet om byggetillatelse er fullstendig

avklart i løpet av 6 måneder". Styret ble i samme redegjørelse gjort oppmerksom på at "Omregulering av

landbrukstomter til byggetomter krever normalt en meget langvarig reguleringsprosess (5 år)." Basert på PwCs

undersøkelser, ser det ut til at styret i OBY og daværende administrerende direktør i liten grad tok stilling til hvilke

konsekvenser Husbankens knappe frist og utfordringene med å få de nødvendige tillatelser burde få for

prosjektgjennomføringen.

De involverte beslutningstakerne hadde stor tro på at en skulle få de nødvendige tillatelser til å igangsette

byggingen. Sentrale personer i Altea kommune gav positive signaler på initiativet om etablering av senteret. Da

avgjørelsen vedrørende bruksendringstillatelse og ikke minst byggetillatelse dro ut i tid, økte presset på å

igangsette og ferdigstille planleggingsfasen slik at en kunne starte byggingen umiddelbart etter at nødvendige

tillatelser forelå. Samtidig ble planleggingsarbeidet vanskeligere og mer ressurskrevende, fordi en ikke kunne

inngå bindende avtaler med leverandører så lenge oppstartstidspunktet for byggingen var uklart.

Granskingsrapporten kommer inn på flere forhold som kan ha påvirket saksbehandlingen i Spania. Dette er

nærmere omhandlet i rapporten.

PricewaterhouseCoopers AS

Granskingsrapport til Oslo kommune ved Seksjon for internrevisjon

More magazines by this user
Similar magazines