Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og ... - NVE

nve.no

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og ... - NVE

Klima og energi:

Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi?

EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Kristian Marstrand Pladsen

Direktør Kommunikasjon, EBL

NVE Vindkraftseminar 7-8 september 09


TNS Gallups Klimabarometer

1 / 2009

© 2009


Om Klimabarometeret

Landsrepresentativt utvalg

1031 respondenter

11. februar – 2. mars 2009

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Omregning til gjennomsnittsskår

Hvor negativt eller positivt inntrykk har du totalt sett av [energikilden]?

Svært

negativt

1 2 3 4 5

Svært

positivt

Omregning

1-5 punkt

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0-100 punkt

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Totalinntrykk av alle energikilder

Hvor negativt eller positivt inntrykk har du totalt sett av følgende energikilder?

Omregnet til gjennomsnittsskår på 0-100-punktsskala.

Gjennomsnittsskår

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Totalinntrykk av vannkraft

Hvor negativt eller positivt inntrykk har du totalt sett av

vannkraft?

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Assosiasjoner til vannkraft

Hvilke kraftkilder forbinder du med de følgende områdene? Prosentandeler som har krysset av vannkraft.

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Totalinntrykk av vindkraft på land

Hvor negativt eller positivt inntrykk har du totalt sett

av vindkraft på land? Prosent.

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Berørte kommuner vs. befolkningen forøvrig

Assosiasjoner til vindkraft: Sammenlikning mellom kommuner med vindkraft og befolkningen. NB: Små baser!

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Totalinntrykk – gasskraft med fangst og lagring av CO 2

Hvor negativt eller positivt inntrykk har du av totalt sett

av gasskraft med fangst og lagring av CO 2

? Prosent.

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Assosiasjoner til gasskraft med fangst og lagring av CO 2

Prosentandeler som forbinder de følgende utsagnene med gasskraft med CCS.

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Bidrar til å begrense klimaendringer

[Følgende energikilder] bidrar til å begrense klimaendringer…

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Stolthet rundt norsk klimapolitikk

Jeg blir stolt når jeg tenker på Norges innsats for å

begrense klimautslipp.

”Norge skal bli et foregangsland i

miljøpolitikken.”

Soria Moria-erklæringen (etc.)

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Norske klimautslipp 1990-2020

Utslipp av klimagasser i Norge 1990-2007 og ulike fremskrivninger til 2020. Millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Kilde: SSB, Perspektivmeldingen, Klimaforliket.

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Satsing på fornybar energi

Norge satser i for liten grad på utbygging av fornybar energi.

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Eksport av strøm til Europa

Norge bør eksportere mer miljøvennlig strøm til Europa i

fremtiden.

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Bygging av nye kraftlinjer

Jeg aksepterer bygging av nye kraftlinjer dersom det gir

økt bruk av fornybar energi.

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Betalingsvillighet for grønne sertifikater

Tenk på din årlige strømregning (20.000 kr i snitt). Dersom du gjennom grønne sertifikater er med på å bygge ut

fornybar energi, hvor mye mer er du villig til å betale?

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Betalingsvillighet delt på parti

Tenk på din årlige strømregning (20.000 kr i snitt). Dersom du gjennom grønne sertifikater er med på å bygge ut

fornybar energi, hvor mye mer er du villig til å betale?

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Oppsummering

Alle liker vannkraft

Vindkraftkommuner mer positive

Ingen jubel for ”månelandingen”

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Oppsummering

Ikke fornøyd med satsningen på

fornybar energi

Et flertall er villig til å betale for

grønne sertifikater

Er velgerne mer positive til klimatiltak

enn politikerne tror?

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Undersøkelse utført for SAE Vind, mai 2009

Massiv støtte til vindkraft i befolkningen

• 3 av 4 er positive til vindkraft og vindmøller på land

• 9 av 10 er positive til vindkraft og vindmøller til havs

8 av 10 mener klimakrisen krever en økt satsing på vindkraft

– 2 av 3 mener det samme om vannkraft

3 av 4 er positive til etablering av vindmøller i sin

hjemkommune.

2 av 3 er positive til etablering av vindmøller i nærheten av

der de bor eller ferierer.

8 av 10 ser på vindmøller som et miljøsymbol.

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.


Undersøkelse utført for SAE Vind, mai 2009

7 av 10 vil godta økte inngrep i naturen for å bygge ut mer

fornybar (men rovfuglvernet står sterkt)

2 av 3 er villige til å betale mer for klimavennlig strøm, men

bare 8 prosent er villige til å betale vesentlig mer

8 av 10 mener det er viktig at våre vindressurser forvaltes og

eies av norske selskaper

9 av 10 tror at utbygging av vindkraft vil skape

arbeidsplasser i Norge

6 av 10 mener at hensyn til turisme bør nedtones for å

bygge ut mer fornybar energi

Klimabarometeret 1/2009. © TNS Gallup.

More magazines by this user
Similar magazines