Last ned - Opel Norge

opel.no

Last ned - Opel Norge

eviderte Garantibetingelser

Opels internasjonale garantibetingelser

for Norge.

Disse reviderte betingelser erstatter betingelsene i «OPEL SERVICE- OG GARANTIHEFTE,

KTA-2671/7-NO-no», sidene 25 - 29, fra og med 1. januar 2011.

www.opel.no


Lovens reklamasjonsregler og forholdet til Opel Nybil Garanti

Ved kjøp av en ny Opel vil alle kjøpere ha sine rettigheter etter norsk kjøpslov og norsk forbrukerkjøpslov overfor selgeren. Opel Nybil

garanti er et tillegg til disse rettighetene, og begrenser ikke kjøperens rettigheter etter loven. Gjennom sin Opel Nybil garanti vil Opel

sikre at alle kunder får like rettigheter. Garantien følger bilen og gjelder også for senere eiere.

1. Opel Nybil Garanti

Opel Norge AS (nedenfor kalt «Opel») garanterer at hver ny Opel bil er uten mangler for en periode på 60 måneder, hvorav 24 måneder

med ubegrenset kjørelengde og ytterligere 36 måneder begrenset oppad til total kjørelengde på 100.000 km. Garantien gjelder fra

levering fra Opel Distributør i Norge eller fra første gangs registrering, avhengig av hva som inntreffer først. Den ikke-utløpte delen av

garantien kan overføres til neste eier eller senere eier(e) uten melding til Opel. Alle garantikrav utløper ved slutten av garantiperioden.

2. Omfanget av garantien

1. Garantien gjelder kun for gratis reparasjon av bilen ved et Opel Autorisert Verksted, det vil si at Opels forpliktelser under denne

garantien er begrenset til reparasjon eller utskifting av deler etter Opels eget valg på et Opel Autorisert Verksted. Reparasjon eller

utskifting av defekte deler vil bli gjort av det autoriserte verksted som kjøretøyet er returnert til, uten kostnad for deler og arbeid.

2. Service- og garantiheftet med Internasjonal servicepolise utfylt og signert av selgende Opel Autorisert Distributør er bevis for kjøpet.

3. Opel forbeholder seg retten til å utnevne en egen ingeniør eller mekaniker til å inspisere bilen før reparasjoner eller utskiftning av

del(er) dekkes.

3. Unntak fra garantien

3.1 Anbefalt og alminnelig vedlikehold, slitedeler

Rutinemessig service- og vedlikehold dekkes ikke av garantien. Utskifting av slitedeler, inkludert men ikke begrenset til: filtre, pakninger

og lignende eller «påfylling» av væsker som forbrukes, inkludert men ikke begrenset til: oljer, gasser, kjølevæske, bremsevæske, spylervæske

og airconditionvæske, dekkes bare når de er beheftet med mangler eller brukes som et ledd i en garantireparasjon på en annen

komponent, forutsatt at de ikke skal utskiftes etter kravene til anbefalt tidsplan for service og vedlikehold.


3.2 Slitasjedeler

Normal slitasje av deler er unntatt fra garantien. Avhengig av driftsforhold og eiers kjørevaner kan det skje ekstra slitasje på deler og

utbedring av eventuelle feil som forårsakes på denne måten, anses å være eiers ansvar.

3.3 Andre unntak

Garantikrav er også unntatt:

a) dersom service (inkludert inspeksjoner i henhold til Opels serviceplan) spesifisert av Opel eller andre reparasjoner ikke er utført til

tid eller for øvrig ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner. Dette unntak gjelder ikke når det påvises at skaden ikke er

forårsaket av den unnlatte eller forsinkede service. Utført service må dokumenteres;

b) for tilleggsutstyr ettermontert på bilen, og som ikke utgjør en del av det opprinnelige Opel tilbehør (f. eks. tuning eller styling deler),

eller dersom bilen har blitt endret på en måte som ikke har blitt godkjent av Opel;

c) dersom kjøretøyet uten forhåndsgodkjenning av Opel fylles med drivstoff av feil spesifikasjon, herunder såkalt biodiesel eller annet

drivstoff av uriktig spesifikasjon, vil dette kunne medføre skader på deler av bilen som ikke dekkes av garantien. Det samme gjelder

for påfylling av andre væsker av feil spesifikasjon, f. eks. motorolje;

d) dersom bilen har vært brukt til konkurranser, løp, rally, rekordforsøk eller lignende arrangementer eller aktiviteter, eller brukes

off-road med mindre det er godkjent av Opel, kan det gi slitasje/skader som ikke dekkes;

g) for forseglede komponenter, hvis forseglingen er brutt av andre enn et Opel Autorisert Verksted;

i) dersom kilometertelleren har blitt klusset med, endret eller frakoblet.

Denne garantien gjelder heller ikke hvis den opprinnelige årsaken til en mangel stammer fra

a) manglende overholdelse av Opels spesifikasjoner for vedlikehold og behandling av bilen (f. eks. Eiermanualen) inkludert, men ikke

begrenset til unnlatelse av å iverksette passende tiltak i tilfelle av at varsellampe lyser;

b) at bilen ikke har vært vedlikeholdt, reparert eller undergitt service i henhold til Opels spesifikasjoner;

c) at motorvognen har blitt håndtert feil eller overbelastet;

d) ekstern mekanisk eller kjemisk påvirkning på bilen (i tilfelle av lakk eller karosseriskader, nevnes spesielt steinsprut, rustbelegg,

industriutslipp, fugleskitt); eller

e) at eier av bilen har unnlatt å reklamere og ikke har sørget for utbedring av en mangel innen rimelig tid etter at mangelen ble

oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

For spesielle ombygginger som ikke er levert av Opel gir Opel ingen garanti.


4. Garanti mot gjennomrusting

1. Opel garanterer at det ikke vil oppstå gjennomrusting i karosseriet (gjennomrusting fra innsiden til utsiden) som følge av defekte

materialer eller utførelse, forutsatt at bilen er brukt normalt og fornuftig.

2. Garantien gjelder for en periode på 12 år (Movano 6 år) fra levering fra Opel Distributør eller fra første gangs registrering, avhengig

av hva som inntreffer først. Garantien er overførbar til fremtidige eiere i denne perioden uten melding til Opel. Service- og garantiheftet

må også overleveres til neste eier, slik at garantien mot gjennomrusting også er overført.

3. Erstattede deler tilfaller Opel.

4. Garantien mot gjennomrusting er begrenset til gjenoppretting av bilen på et Opel Autorisert Verksted til en tilstand som tilsvarer

normal slitasje på bilen i henhold til alder, kjørelengde og vedlikeholdstilstand på tidspunktet for reparasjonen. Dersom reparasjonskostnadene

overstiger bilens verdi på reparasjonstidspunktet blir kun verdien refundert.

5. For at garantien skal gjelde ut over 5 års reklamasjonstid etter forbrukerkjøpsloven, forutsettes at rustbeskyttelse og inspeksjoner

spesifisert i Service- og garantiheftet uten unntak er gjennomført kun av et Opel Autorisert Verksted og at dette kan dokumenteres

av oppføringer i Service- og garantiheftet, og karosseriskader som har blitt funnet å gi fare for rust på grunn av ytre påvirkninger,

blir reparert innen 2 måneder fra anmerkning om dette på et Opel Autorisert Verksted.

6. Eventuelle rustskader funnet mellom inspeksjonene må presenteres innen rimelig tid til et Opel Autorisert Verksted for reparasjon.

Alle garantikrav utløper ved utløpet av garantiperioden.

Denne garantien gjelder ikke

1. Dersom rustskader skyldes montering av deler (f. eks. tilbehør, tuning eller styling deler) som ikke er godkjent av Opel, eller hvor

godkjente deler ikke er montert i samsvar med produsentens anvisninger; eller

2. Dersom bilen har vært brukt til konkurranser, løp, rally, rekordforsøk eller lignende sportshendelser eller aktiviteter; eller

3. For alle deler av karosseriet som har lidt hendelig skade, med mindre skaden har blitt reparert til en standard spesifisert av Opel, og

dersom reparasjonen innebærer montering av nye deler, må slike deler være originale Opel deler eller godkjente Opel deler; eller

4. Dersom rust skyldes skader på lakk og andre beskyttende overflater påført av ytre faktorer, inklusive, men ikke begrenset til steinsprut,

riper, hendelig skade, atmosfæriske forurensninger eller anvendelsen av aggressive materialer.

5. Etter utløpet av forbrukerkjøpslovens 5 års reklamasjonstid gjelder pkt. 3.3 foran også for gjennomrusting. Utbedring av kollisjonsskader

på karosseri og lakk må utføres i samsvar med Opel retningslinjer. For sveisearbeider på Opel biler, må Opels retningslinjer følges for å

garantere sikkerheten til bilen etter reparasjon, og oppfyllelse av kravene til varig rustbeskyttelse og rustbeskyttende tiltak.


5. Spesiell garanti for Ampera

I tillegg til de foranstående garantibestemmelser gir Opel garanti på høyspenningsbatteriet til Opel Ampera på 8 år eller 160.000 km,

alt etter hva som inntrer først, fra startdatoen for garantien på kjøretøyet.

Reklamasjonskrav kan kun fremsettes overfor selgende Opel Autorisert Distributør eller et Opel Autorisert Ampera Verksted, og alle

reparasjoner kan bare utføres av et Opel Autorisert Ampera Verksted. Du finner informasjon om Opel Autorisert Ampera Verksteder på

www.opel.no.

Garantibestemmelser for drivbatterier

Som for alle andre batterier reduseres energimengden høyspenningsbatteriet kan lagre med tiden og med antall kjørte kilometer.

Avhengig av bruken kan batteriet tape fra 10 til 30% av kapasiteten i løpet av garantitiden. Et Opel Autorisert Ampera Verksted vil

fastslå om batteriets energikapasitet (lagring av kWh) er i orden basert på kjøretøyets alder og kjørelengde.

Om nødvendig vil høyspennningsbatteriet bli skiftet med et fabrikknytt eller fabrikkoverhalt høyspenningsbatteri. Omfattes utbedringen

av kjøpslovenes reklamasjonsregler vil utbedring skje i samsvar med lovens bestemmelser.

6. Geografisk dekningsområde

Opels garantier gjelder for reparasjoner utført av et Opel Autorisert Verksted innefor EU, Norge, Sveits, Liechtenstein, Island, Kroatia,

Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Albania, FRY Makedonia, Kosovo, Tyrkia, Ukraina, Russland, Moldova, Belarus og Georgia.

Innenfor UK vil Vauxhall Autoriserte Verksteder dekke garantiarbeider på bilen i samsvar med betingelsene her.


7. Opel Assistanse

1. Når Opel Assistanse kan benyttes

Ved driftsproblemer på en Opel kjøpt ny og registrert som ny hos en Opel Autorisert Distributør i Norge, tilbyr Opel mobilitetsgaranti

gjennom tjenesten Opel Assistanse. Dersom en mangel anmerket ved foreskrevet vedlikeholdsservice eller annet besøk på et verksted

ikke er utbedret og dette er årsaken til driftsproblemet, dekkes dette ikke av Opel Assistanse.

2. Opel Assistanse senteret

Dersom du får et driftsproblem med din Opel, må du kontakte Opel Assistanse senteret før du avtaler noen tjenester, ellers blir kostnadene

ikke dekket. Opel Assistanse senteret beslutter i hvert enkelt tilfelle hvilke tiltak som skal tilbys. Opel Assistanse senteret har døgnåpen

telefon; I Norge: 800 31 611. Fra utlandet +47 800 31 611.

For nærmere beskrivelse av tjenester og vilkår vises til Opel Norge AS’ hjemmeside www.opel.no


www.opel.no

More magazines by this user
Similar magazines