9220 Gebruiksaanwijzing 2 Käyttöohje 9 Bruksanvisning (S) 16 ...

soehnle.ultrabold2.com

9220 Gebruiksaanwijzing 2 Käyttöohje 9 Bruksanvisning (S) 16 ...

BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:42 Seite 1

Gebruiksaanwijzing 2

Käyttöohje 9

Bruksanvisning (S) 16

Bruksanvisning (N) 23

Brugsanvisning (DK) 30

9220


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:42 Seite 2

NEDERLANDS

Hartelijk bedankt dat u voor dit Soehnle-product heeft gekozen. Dit product kenmerkt zich door de

modernste techniek en is geoptimaliseerd voor de meest eenvoudige bediening.

Wanneer vragen of problemen optreden m.b.t. uw apparaat, welke niet in de gebruiksaanwijzing worden

behandeld, verzoeken wij u contact met uw Soehnle-Servicepartner op te nemen of ons op internet

te bezoeken onder www.soehnle-professional.com.

Toepassing

De Soehnle compacte telweegschaal 9220 is ontworpen voor het wegen van goederen en het bepalen

van aantallen. De weegschaal voldoet aan de in het certificaat voor de typebeproeving beschreven

voorwaarden, en de geldende eisen uit de EG-richtlijnen 89/336/EWG en 73/23/EWG.

Veiligheidsinstructie

Lees voor de inbedrijfname van het apparaat de in de gebruiksaanwijzing opgenomen informatie zorgvuldig

door. Deze bevatten belangrijke instructies voor de installatie, het correcte gebruik en het onderhoud

van het apparaat.

De leverancier is niet aansprakelijk, wanneer de hierna volgende instructies niet worden opgevolgd.

Bij gebruik van elektrische componenten onder verhoogde veiligheidseisen moeten de geldende bepalingen

worden aangehouden. Werkzaamheden aan het apparaat mogen nooit onder spanning worden

uitgevoerd.

Bij ondeskundige installatie vervalt de garantie. De elektrische aansluitspecificaties moeten overeenkomen

met hetgeen op het netvoedingsapparaat is vermeld.

De apparaten zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen. Let op de toegestane bedrijfsomgevingstemperaturen

(technische informatie).

Het apparaat voldoet aan de eisen voor de elektromagnetische compatibiliteit. Overschrijdingen van

de in de normen vastgelegde maximale waarden moeten worden voorkomen.

Neem bij problemen contact op met uw Soehnle-servicepartner.

Reiniging

Voor het reinigen is een vochtige doek en standaard reinigingsmiddel voldoende. Gebruik geen schurende

middelen.

2


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:42 Seite 3

NEDERLANDS

Onderhoud

De weegschaal heeft geen regulier onderhoud nodig. Het is echter wel zinvol de nauwkeurigheid met

bepaalde tussenpozen te controleren. De frequentie daarvan hangt af van de gebruiksintensiteit en de

toestand van de weegschaal. Bij geconstateerde afwijkingen kunt u contact opnemen met uw Soehnle servicepartner.

Opmerking

Dit apparaat is radio-ontstoord conform de geldende EG-richtlijn 89/336/EWG.

Onder extreme elektrostatische en elektromagnetische invloeden bijv. bij gebruik van een radio of mobiele

telefoon in de directe omgeving van het apparaat kan de aanwijswaarde worden beïnvloed. Na het weer

verdwijnen van de storingsinvloed is het product weer correct bruikbaar, eventueel is opnieuw inschakelen

nodig. Bij permanente elektrostatische storingsinvloeden verdient aarding van het platform aanbeveling.

Het apparaat is een meetinstrument. Tocht, trillingen, snelle temperatuurveranderingen en zonnestralen kunnen

de weegresultaten beïnvloeden.

De weegschaal heeft een beschermingsklasse IP 54. Hoge luchtvochtigheid, damp, agressieve vloeistoffen

en sterke vervuiling moeten daarom worden vermeden.

Garantie - aansprakelijkheid

Voor zover een door SOEHNLE te behandelen gebrek aan het geleverde aanwezig is, heeft SOEHNLE het

recht, naar keuze het gebrek op te lossen of vervanging te leveren. Vervangen onderdelen worden eigendom

van SOEHNLE. Wanneer de reparatie of levering van vervanging niet afdoende is, gelden de wettelijke

bepalingen. De garantietijd is 2 jaar vanaf de dag van koop. Bewaar daarom uw rekening als bewijs. In

geval van service kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Geen aansprakelijkheid wordt genomen voor schade welke is ontstaan door de volgende oorzaken:

Onjuiste, ondeskundige opslag of gebruik, foutieve montage resp. inbedrijfname door de besteller of door

derden, natuurlijke slijtage, verandering of ingrijpen, foutieve of nalatige behandeling met in het bijzonder

overmatige belasting, chemische, elektrochemische, elektrische invloeden of vochtigheid, voor zover deze

niet op SOEHNLE zijn terug te voeren.

Wanneer bedrijfs-, klimatologische of andere dergelijke invloeden tot een wezenlijke verandering van de

omstandigheden of de materiaaltoestand leiden, vervalt de garantie voor het optimaal functioneren van het

apparaat. Voor zover SOEHNLE in afzonderlijke gevallen garantie verleent, betekent dit de vrijheid van

gebreken bij de uitlevertoestand binnen de garantietijd.

Originele verpakking voor eventueel retour zenden bewaren.

3


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:42 Seite 4

NEDERLANDS

Inbedrijfname

Alle onderdelen uitpakken:

• Weegschaal

• Platform

• Netadapter

• Kalibreergewicht

1. Platform plaatsen.

2. Weegschaal op locatie opstellen.

3. Zorg met behulp van de stelvoeten en de waterpas voor

een horizontale stand.

4. Netadapter aansluiten. Tijdens het beladen gaat een

LED branden.

5. De weegschaal is bedrijfsgereed.

Na een korte opwarmtijd van 30 minuten na het

inschakelen stabiliseert de meetwaarde. Het te wegen product

voorzichtig op de weegschaal leggen. Geen continue

last op het platform. Stoten en overbelasting boven de aangegeven

maximale last moet worden voorkomen. De weegschaal

kan daardoor beschadigd raken.

Controleert u vóór het gebruik met het referentiegewicht

of de weegschaal is gekalibreerd overeenkomstig

de omgevingscondities. Indien nodig nakalibreren zoals

omschreven onder Kalibratie.

Voeding

PB

De weegschaal kan met de netadapter of met de ingebouwde

accu worden gebruikt. De accu wordt opgeladen via de

netadapter. Een defecte accu moet overeenkomstig de landelijke

en lokale mileu- en recyclingvoorschriften apart worden

afgevoerd.

Netadapter

De netadapter is niet beschermd tegen water en mag niet

met water in aanraking komen.

Mocht de netadapter nat worden, of zichtbaar zijn beschadigd,

dan mag de weegschaal niet langer met de netadapter

worden gebruikt. Neemt u in dat geval contact op met uw

handelaar of Servicepartner.

4

Technische gegevens

Weegbereik: 600 g / 1200 g

Stapgrootte:

0,01 g / 0,02 g

Kleinste deelgewicht: 0,08 g / 0,16 g

Bedrijfstemperatuur: 0° - 40°C

Opslagtemperatuur: -10° - 55°C

De gegevens voor de voeding zijn aangegeven op de

netadapter.


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:43 Seite 5

NEDERLANDS

Het bedienings- en aanwijsveld

Hoeveelheid

Gewichtsaanwijzing

Referentiegewicht en -hoeveelheid

De bedieningstoetsen

Aan-/uitschakelaar

(rechtsonder)


Numerieke toetsen

Nulstelling

Tarreren / tarra wissen

Decimale punt

Meervoudige bezetting

1. Omschakelen tussen weegschaal A +B

2. Wissen van de numerieke invoer

3. Omschakeling van telmodus naar

weegmodus door 2-maal indrukken

Tellen

Handmatig invoeren van het

referentiegewicht

Omschakeling tellen of

alarmfunctie

Optellen van de waarden

Totaal

---

Symbolen

Stillstand

Actieve weegschaal

Alarm aan

Nulmelding

Netto weging

Aanwijzing in kg

Aanwijzing in g

Referentiegewicht te

laag

Referentiegewicht

Waarde in geheugen

5


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:43 Seite 6

NEDERLANDS

Inschakelen

Alleen bij onbelaste weegschaal.

Na afloop van de testprocedure schakelt het display naar nul.

De weegschaal is gebruiksklaar.

Te wegen product plaatsen.

Op het display verschijnt het bruto gewicht.

Nulstellen

Wanneer bij een onbelaste weegschaal geen nul wordt aangewezen

toets indrukken. Mogelijk nulstelbereik

-2 % ... +2 % van het weegbereik.

Wegen met tarra

De weegschaal beschikt over een tarrafunctie over het

gehele weegbereik. Voor een cumulatieve tarra, bijv. om

verschillende componenten van een recept te wegen, kan

eenvoudigweg tussen de verschillende componenten de

toets worden ingedrukt.

Om een tarragewicht af te trekken bestaan 2 mogelijkheden:

1. Automatisch

Container op het platform plaatsen en de toets

indrukken.

De aanwijzing gaat naar nul. De aanwijspijl wijst naar "NET".

Te wegen product plaatsen. Na stilstand van de aanwijzing

wordt het netto gewicht getoond.

2. Handmatige invoer

Voer een bekend tarragewicht in via het numerieke toetsenbord.

Zolang de waarde knippert bevestigen met de

toets.

Container op het platform plaatsen.

Te wegen product plaatsen. Na stilstand van de aanwijzing

wordt het netto gewicht getoond.

Tarra wissen

toets indrukken.

6


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:43 Seite 7

NEDERLANDS

Tellen

1. Bij onbekend stukgewicht

toets indrukken.

Het gevraagde aantal aftellen en op het platform leggen.

Bij stilstand van de weegschaal wordt het totaal gewicht van

de referentiedelen, het gewicht van één referentiedeel en

het aantal dat zich op de weegschaal bevindt aangewezen.

Nu kunnen aanvullende hoeveelheden van dit onderdeel

worden geteld, door deze ook op het platform te plaatsen.

2. Bij bekend stukgewicht (handmatige invoer)

Voer een bekend stukgewicht in via het numerieke toetsenbord.

Zolang de waarde knippert bevestigen met de

toets.

Nu kunnen de te tellen onderdelen worden geplaatst.

Het totaal gewicht, het stukgewicht en de totale hoeveelheid

worden aangewezen.

Wanneer bij te lage stukgewichten een betrouwbaar resultaat

niet waarschijnlijk is, dan knippert de aanwijzing "

LIGHT SAMPLE".

Voor overgang naar de weegmodus toets indrukken 1x

2x.

Alarmfunctie

Wanneer een aantal is bereikt klinkt een akoestisch signaal.

Voorbeeld: 100 stuks per verpakking.

Stukgewicht als boven bepalen.

toets indrukken.

Met numerieke toetsenbord 100 invoeren.

Opnieuw toets indrukken.

Vanaf het bereiken van 100 stuks klinkt een signaal.

Opheffen alarmfunctie door indrukken van de

de toets en opnieuw de toets.

toets, dan

Totalisatiefunctie

Na het bepalen van een aantal de toets indrukken.

De aanwijzing van het aantal en van het gewicht gaat naar

"0". Een aanwijspijl naar "M+" geeft aan dat er een waarde

in het geheugen staat. Aanvullende aantallen bepalen.

Opnieuw toets indrukken, enz.

Totaal kan door indrukken van de toets worden weergegeven.

Met toets het geheugen leegmaken.

7


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:44 Seite 8

NEDERLANDS

Inregeling door gebruiker

Druk bij het inschakelen tegelijkertijd op een willekeurige

toets om in de inregelmodus te komen.

Druk de toets in voor weegschaal A of de toets

voor weegschaal B.

Een getal tussen 5.000 en 50.000 verschijnt.

Wanneer dit niet het geval is dan is een nieuwe inregeling

nodig.

Wanneer het display is gestabiliseerd de toets indrukken,

teneinde de weegschaal op nul in te stellen.

Dan het kalibratiegewicht (3/6 kg = 500 g, 30 kg = 1000 g)

op het platform plaatsen.

(aanwijzing 200000 ... 800000 bij max. gewicht).

Voer de waarde van het kalibratiegewicht (3/6 kg = 500,

30 kg = 1) in en druk voor inregelen op de toets.

Weegschaal uitschakelen, ontlasten en weer ontlasten.

De weegschaal is gebruiksklaar.

Foutmeldingen

Fout

Max. weegbereik

overschreden.

Weegplatform verkeerd

geplaatst.

Weegschaal buiten nulstelbereik.

Nulstelling niet mogelijk.

Oplossing

Te wegen product van weegschaal

verwijderen!

Platform correct plaatsen!

Controleer of de weegschaal

leeg is!

Accu bijna leeg.

Netadapter aansluiten!

8


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:44 Seite 9

SUOMI

Kiitos, että olet valinnut tämän Soehnle-tuotteen. Tuotteemme käyttää nykyaikaisinta tekniikkaa, ja sen

käytön helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Jos Sinulla on hankkimasi Soehnle-tuotteen käyttöön liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joihin ei löydy

vastausta tästä käyttöohjeesta, ota yhteys laitteen myyjään tai Soehnle-huoltoon tai käy kotisivuillamme

Internetissä osoitteessa www.soehnle-professional.com.

Käyttötarkoitus

Soehnle-kompaktilaskinvaaka 9220 on tarkoitettu tavaroiden punnitsemiseen ja kappalemäärän laskemiseen.

Vaaka vastaa tyyppihyväksyntätodistuksessa mainittua rakennemallia ja sen kuvausta sekä

direktiivin 89/336/ETY ja 73/23/ETY vaatimuksia.

Turvallisuusohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöön ottamista. Käyttöohjeessa on tärkeää tietoa

laitteen asennuksesta, määräysten mukaisesta käytöstä ja huollosta.

Laitteen valmistaja ei ole vastuussa, jos seuraavia ohjeita ei noudateta:

Jos sähkötoimisia laitteita tai komponentteja käytetään olosuhteissa, joita koskevat turvallisuusmääräykset

ovat tavallisia määräyksiä tiukemmat, näitä tiukempia määräyksiä on noudatettava. Älä puhdista,

korjaa tai huolla laitetta sen jännitteensaannin ollessa kytkettynä.

Ellei laitteen asennusta tehdä oikein, laitteen takuu raukeaa. Verkkovirtaan liitettäessä pitää varmistaa,

että verkkovirran jännite ja laitteen verkkolaitteeseen merkitty jännite on sama.

Laite on suunniteltu sisätilassa käytettäväksi. Ota laitteen käytön sallitut ympäristölämpötilat huomioon

(ks. Tekniset tiedot).

Laite täyttää sähkömagneettista häiriösuojausta koskevat määräykset. Normissa mainittujen suurimpien

sallittujen arvojen ylittämistä on vältettävä.

Ongelmatilanteissa ota yhteys laitteen myyjään tai Soehnle-huoltoon.

Puhdistus

Käytä puhdistamiseen kostutettua kangasta ja tavallista puhdistusainetta. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

9


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:44 Seite 10

DEUTSCH

SUOMI

Huolto

Vaaka ei vaadi erityisiä huoltotöitä. Järkevää on kuitenkin tarkoituksenmukaisin välein tarkastaa vaa'an tarkkuus.

Tarkastusväli riippuu vaa'an käytöstä ja kunnosta. Jos toteat vaa'an näyttävän väärin, ota yhteys laitteen

myyjään tai Soehnle-huoltoon.

Huomautus

Laitteen häiriösuojaus vastaa direktiivin 89/336/ETY vaatimuksia.

Näyttötarkkuus voi kärsiä, jos laitteen lähellä vaikuttaa voimakas magneettikenttä, tai jos laitteen välittömässä

läheisyydessä käytetään radiotaajuudella toimivaa laitetta tai matkapuhelinta. Häiriötekijän poistamisen

jälkeen laite toimii jälleen normaalisti; tarvittaessa laite on välillä kytkettävä pois päältä. Jos sähköstaattiset

häiriötekijät ovat jatkuvia, suositamme laitteen punnituslevyn maadottamista.

Laite on mittausinstrumentti. Veto, värinät, lämpötilan nopeat muutokset ja auringonpaiste voivat vaikuttaa

punnitustulokseen.

Vaaka täyttää kotelointiluokan IP 54 vaatimukset. Laitetta ei saa altistaa suurelle ilmankosteudelle, höyryille,

aggressiivisille nesteille ja runsaalle lialle.

Takuu ja tuotevastuu

Jos vaa'assa on valmistus- tai materiaalivika, SOEHNLElla on oikeus joko korjata vika tai vaihtaa vaakaan

osia. Vaihdetut osat ovat SOEHNLEn omaisuutta. Jos vian korjaus tai osien vaihtaminen ei poista vikaa,

noudatetaan kuluttajansuojan määräyksiä. Laitteella on kahden vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Säilytä

kuitti takuun voimassaolon todisteena. Jos laite vaatii huoltoa tai korjausta, ota yhteys myyjään tai Soehnlehuoltoon.

Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet seuraavien syiden vuoksi: Tuotetta on varastoitu tai käytetty

ohjeiden vastaisesti, tuote on ostajan tai kolmannen osapuolen toimesta asennettu tai saatettu käyttökuntoon

väärin, kyseessä on tuotteen normaali kuluminen, tuotetta on muutettu tai käsitelty väärin tai huolimattomasti,

tuotetta on ylikuormitettu, tuote on altistettu kemiallisille, sähkökemiallisille tai sähköisille tekijöille tai

kosteudelle edellyttäen, etteivät nämä mainitut tekijät ole aiheutuneet SOEHNLEn toiminnasta.

Jos käyttötapa, ilmasto-olosuhteet tai muut ulkoiset tekijät aiheuttavat tuotteen toiminnassa tai materiaaleissa

oleellisia muutoksia, takuu ei enää koske laitteen moitteetonta kokonaistoimintaa. Jos SOEHNLE yksittäistapauksessa

korvaa vian takuuna, merkitsee tämä vapautumista korvausvelvollisuudesta tuotteen takuuaikana.

Mahdollista laitteen palautuslähetystä varten säilytä alkuperäispakkaus.

.

10

10


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:44 Seite 11

SUOMI

DEUTSCH

Käyttöönotto

Ota kaikki osat pakkauksesta:

• Vaaka

• Punnituslevy

• Verkkolaite

• Vertailupaino

1. Laita punnituslevy paikalleen.

2. Pystytä vaaka käyttöpaikalleen.

3. Varmista tukijalkojen ja vesivaa'an avulla laitteen

vaakasuora asento.

4. Liitä verkkolaite. LED-merkkivalo palaa lataamisen aikana.

5. Vaaka on käyttövalmis.

Lyhyt 30 minuutin lämpenemisaika laitteen päällä kytkemisen

jälkeen vakauttaa punnitustuloksia. Aseta punnittava

tavara varovasti vaa'alle. Älä kuormita punnituslevyä jatkuvasti.

Vältä punnituslevyyn kohdistuvia iskuja ja levyn kuormittamista

yli annetun enimmäispainon. Muutoin vaaka saattaa

vaurioitua.

Tarkasta vertailupainolla ennen vaa'an käyttämistä, että

vaaka on viritetty (kalibroitu) sijoituspaikan olosuhteita vastaten.

Tarvittaessa viritä vaaka kuten kohdassa Viritys on selostettu.

Energialähde

PB

Vaakaa voi käyttää joko verkkolaitteella tai laitteessa olevalla

akulla. Akku ladataan verkkolaitteella. Viallinen akku on

ongelmajätettä, joka on maakohtaisten ja paikallisten ympäristönsuojelumääräysten

mukaisesti vietävä keräyspisteeseen.

Verkkolaite

Verkkolaite ei ole vesisuojattu, joten se ei saa joutua kosketuksiin

veden kanssa.

Jos verkkolaite kastuu tai jos siinä näkyy vaurioita, vaakaa

ei enää saa käyttää verkkolaitteella. Ota yhteys laitteen

myyjään tai valtuutettuun huoltoon.

Tekniset tiedot

Punnitusalue:

Asteikkotarkkuus:

Pienin osapaino:

3 kg / 6 kg / 30 kg

0,1 g / 0,2 g / 1 g

0,08 g / 0,16 g / 0,8 g

Käyttölämpötila: 0° - 40°C

Varastointilämpötila: -10° - 55°C

Verkkovirran tiedot on merkitty verkkolaitteeseen.

11


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:44 Seite 12

SUOMI

Käyttö- ja näyttökenttä

Määrä

Painon näyttö

Vertailupaino ja -määrä

Käyttönäppäimet

Virtakytkin

(oikealla alhaalla)


Numeronäppäimet

Nolla-asento

Taaraus / taarauksen poisto

Desimaalipiste

Monikäyttö

1. Vaihtokatkaisin vaaka A + B

2. Numeroarvosyötön poisto

3. Vaihto kappalelaskentaan punnitustilassa

kaksi kertaa painamalla

Kappalelaskenta

Vertailupainon manuaalinen

syöttö

Vaihto kappalelaskentaan

tai hälytystoimintoon

Arvojen yhteenlasku

Summa

---

Symbolit

Paikallaan

Nollaviesti

Nettopaino

Näyttö kg

Näyttö g

Aktiivinen vaaka

Vertailupaino liian

kevyt

Vertailupaino

Hälytys päälle

Arvot muistissa

12


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:44 Seite 13

SUOMI

Kytkeminen päälle

Vaa'alla ei saa olla painoa.

Itsetarkastusvaiheen päätteeksi näyttöön ilmestyy nolla.

Vaaka on käyttövalmis.

Laita punnittava tavara vaa'alle.

Näyttöön ilmestyy bruttopaino.

Nollaaminen

Jos näyttö ei ole nolla, kun vaa'alla ei ole painoa

Paina näppäintä . Mahdollinen nollausalue on -2 % ...

+2 % punnitusalueesta.

Nettopunnitus

Vaa'assa on koko punnitusalueen kattava nettopunnitus.

Kun haluat laskea yhteen eri ainesosien nettopainoja esimerkiksi

reseptiä varten, voit yksinkertaisesti vaihtaa eri

ainesosien välillä painamalla näppäintä .

Nettopainon vähentämiseen on tarjolla kaksi mahdollisuutta:

1. Automaattinen

Laita astia punnituslevylle ja paina näppäintä .

Näyttöön tulee nolla. Huomautusnuoli näyttää kohtaa "NET".

Aseta punnittava tavara vaa'alle. Näytön pysähdyttyä näytössä

näkyy punnittavan tavaran nettopaino.

2. Käsisyöttö

Syötä tunnettu taarauspaino numeronäppäimillä. Arvon vilkkuessa

kuittaa syöttö painamalla näppäintä .

Laita astia punnituslevylle.

Aseta punnittava tavara vaa'alle. Näytön pysähdyttyä näytössä

näkyy punnittavan tavaran nettopaino.

Taarauksen poistaminen

Paina näppäintä .

13


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:45 Seite 14

SUOMI

Kappalelaskenta

1. Jos yhden kappaleen paino on tuntematon

Paina näppäintä .

Laske tarpeellinen kappalemäärä ja aseta punnituslevylle.

Kun vaa'an näyttö pysähtyy, vertailukappaleiden kokonaispaino,

yhden vertailukappaleen paino ja vaa'alla olevien

kappaleiden lukumäärä näytetään.

Nyt voit laskea tämän saman tavaran kappalemäärät asettamalla

tavaran vaa'alle.

2. Jos yhden kappaleen paino on tiedossa (käsisyöttö)

Syötä yhden kappaleen tunnettu paino numeronäppäimillä.

Arvon vilkkuessa kuittaa syöttö painamalla näppäintä .

Nyt voit asettaa laskettavat kappaleet vaa'alle.

Kokonaispaino, yhden kappaleen paino ja kokonaislukumäärä

näytetään.

Jos yhden kappaleen paino on liian kevyt eivätkä tulokset

siten ole yksiselitteisen varmoja, huomautus " LIGHT

SAMPLE" (kevyt kappale) vilkkuu.

Takaisin punnitsemistilaan pääset näppäintä painamalla

1x 2x.

Hälytystoiminto

Kun kappalemäärä on saavutettu, kuuluu akustinen merkkiääni.

Esimerkki: 100 kappaletta per pakkaus.

Määritä kappaleen paino kuten yllä on selostettu.

Paina näppäintä .

Syötä numeronäppäimillä luku 100.

Paina näppäintä uudelleen.

Kun 100 kappaleen määrä saavutetaan, merkkiääni kuuluu.

Hälytystoiminnon voit poistaa käytöstä painamalla näppäintä

, sitten näppäintä ja lopuksi uudelleen näppäintä .

Yhteenlaskutoiminto

Kun kappalemäärä on määritetty, paina näppäintä .

Kappalemäärän ja painon näytöksi ilmestyy "0".

Huomautusnuoli osoittaa kohtaan "M+", mikä tarkoittaa, että

arvo on muistissa. Määritä seuraava kappalemäärä. Paina

uudelleen näppäintä , jne.

Summan voit hakea näyttöön painamalla näppäintä .

Muistin tyhjennät painamalla näppäintä .

14


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:45 Seite 15

SUOMI

Viritys

Viritystilaan pääset painamalla jotakin näppäintä kytkiessäsi

laitteen päälle.

Paina näppäintä valitaksesi vaa'an A tai näppäintä

valitaksesi vaa'an B.

Näyttöön ilmestyy luku väliltä 5.000 ja 50.000.

Ellei näin tapahdu, vaaka on viritettävä uudelleen.

Kun näyttö on paikallaan, paina näppäintä

vaa'an.

nollataksesi

Aseta sitten virityspaino (3/6 kg = 500 g, 30 kg = 1000 g)

punnituslevylle.

(näyttö 200000 ... 800000 kun max. paino).

Syötä virityspainon painoarvo (3/6 kg = 500, 30 kg = 1) ja

paina viritystä varten näppäintä .

Kytke vaaka pois päältä, poista paino ja kytke vaaka takaisin

päälle.

Vaaka on käyttövalmis.

Virheilmoitukset

Virhe

Suurin sallittu punnitusalue

ylittynyt.

Punnituslevy asetettu

paikalleen väärin.

Vaaka ei nollausalueen

rajoissa.

Nolla-asento ei ole

mahdollinen.

Korjaus

Ota punnittava tavara pois

vaa'alta!

Laita punnituslevy oikein

paikalleen!

Varmista, että vaaka on

tyhjä!

Akku on lähes tyhjä.

Liitä verkkolaite!

15


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:45 Seite 16

SVENSKA

Tack för att du valde att köpa den här produkten från Soehnle. I den här produkten finns alla senaste

tekniska finesser inbyggda och den har optimerats för att vara mycket enkel att hantera.

Har du några frågor eller något problem med din apparat som inte tas upp i denna bruksanvisning,

vänligen vänd dig till Soehnles lokala servicepartner eller besök oss på Internet www.soehnle-professional.com.

Användningsområde

Soehnle Kompakträknevåg 9220 är framtagen för vägning av gods och styckeberäkning. Den överensstämmer

med den i typgodkännandeintyget beskrivna modellen samt de gällande kraven i EG-direktiven

89/336/EEG och 73/23/EEG.

Säkerhetsinstruktioner

Läs noga igenom den information som står i bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Denna

bruksanvisning innehåller viktig information om installation, korrekt användning och skötsel av apparaten.

Tillverkaren åtar sig inget som helst ansvar om nedanstående instruktioner inte beaktas:

När elektriska komponenter används där strängare säkerhetskrav råder, måste de tillämpliga bestämmelserna

följas. Arbeten på apparaten får aldrig utföras när spänning ligger på.

En icke-fackmässig installation medför att garantin bortfaller. Värdena för elanslutningen måste stämma

överens med de värden som står på batterieliminatorn.

Apparaterna är framtagna för användning inomhus. Beakta de tillåtna omgivningstemperaturerna för

användning (Teknisk information).

Apparaten uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet. Undvik att överskrida de maximala värdena

som står i standarderna.

Vänd dig till Soehnles lokala servicepartner om du har några problem.

Rengöring

Till rengöring räcker det med en fuktig trasa och sådant rengöringsmedel som finns tillgängligt i handeln.

Använd inga skurmedel.

16


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:45 Seite 17

SVENSKA

Skötsel

Vågen behöver ingen rutinmässig skötsel. Det är dock tillrådligt att kontrollera dess precision med jämna

mellanrum. Hur ofta det ska göras beror på vad vågen används till och dess skick. Konstaterar du avvikelser,

var god kontakta din återförsäljare eller Soehnles lokala servicepartner.

Observera

Den här apparaten är radioavstörd enligt gällande EG-direktiv 89/336/EEG.

Under extremt elektrostatisk samt elektromagnetisk påverkan, t.ex. om någon radiostyrd apparat eller mobiltelefon

används direkt i närheten av apparaten, kan detta påverka värdet på displayen. När störningsinflytandet

upphört, kan produkten återigen användas på föreskrivet sätt, ev. krävs att den kopplas in igen. Är de

elektrostatiska störningsinflytandena permanenta, rekommenderar vi att jorda plattan.

Apparaten är ett mätinstrument. Luftdrag, vibrationer, snabba temperaturändringar och solljus kan inverka

på vägningsresultatet.

Vågen uppfyller skyddsart IP 54. Hög luftfuktighet, ångor, aggressiva vätskor och starka föroreningar ska

undvikas.

Garanti - ansvarighet

Såvida det föreligger ett fel på den levererade varan, för vilket SOEHNLE ansvarar, är SOEHNLE berättigat

att välja mellan att antingen reparera skadan eller leverera ersättning för den. Ersatta delar blir SOEHNLEs

egendom. Ifall reparation eller utbyte av delar ej avhjälper felet, gäller bestämmelserna i lagen. Garantitiden

uppgår till 2 år och börjar med köpdatumet. Var god spara fakturan som inköpsbevis. Kontakta din återförsäljare

eller Soehnles kundtjänst vid behov av service.

Någon garanti lämnas i synnerhet inte på skador som uppstår av följande anledningar: olämplig, icke-fackmässig

lagring eller användning, felaktig montering eller igångsättning av beställaren eller av tredje part,

naturligt slitage, ändringar eller ingrepp, felaktig eller slarvig behandling, i synnerhet överbelastning, kemisk,

elektrokemisk, elektrisk påverkan eller fuktighet, såvida det inte beror på SOEHNLEs förvållande.

Skulle användningssättet, klimatisk eller annan påverkan leda till en väsentlig förändring i produktens funktion

eller material, bortfaller garantin på apparaternas felfria totalfunktion. I den mån SOEHNLE lämnar

garanti i det enskilda fallet, innebär det frihet från ersättningsskyldighet under produktens garantitid.

Ta tillvara på originalemballaget för en eventuell återtransport.

17


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:45 Seite 18

SVENSKA

Igångsättning

Packa upp alla delar:

• Våg

• Platta

• Batterieliminator

• Kalibreringsvikt

1. Sätt dit plattan.

2. Ställ vågen på den plats där den ska användas.

3. Rikta den med hjälp av ställfötterna och vattenpasset och

se till att den står vågrätt.

4. Anslut batterieliminatorn. Medan vågen lastas lyser en LED.

5. Vågen är klar för användning.

En kort uppvärmningstid på 30 minuter när vågen kopplats

på stabiliserar mätvärdena. Lägg försiktigt på det gods som

ska vägas. Plattan får inte utsättas för ständig last. Stötar

och överbelastning utöver angiven maximilast måste undvikas.

Det kan skada vågen.

Kontrollera med referensvikten före användning om vågen

är kalibrerad för villkoren på den plats där den ska användas.

Kalibrera den på nytt enligt beskrivningen under

Justering om det behövs.

Energiförsörjning

PB

Vågen kan användas tillsammans med batterieliminatorn

eller det inbyggda laddningsbara batteriet. Det laddningsbara

batteriet laddas via batterieliminatorn. Ett defekt laddningsbart

batteri ska omhändertas enligt de nationella och

lokala föreskrifterna för miljöskydd och materialåtervinning.

Batterieliminator

Batterieliminatorn är inte gjord i vattenskyddat utförande och

får inte komma i kontakt med vatten.

Skulle batterieliminatorn bli våt eller syns det att den är skadad,

får vågen inte användas tillsammans med eliminatorn

längre. Vänd dig i så fall till din återförsäljare eller servicepartner.

Teknisk specifikation

18

Vägningsområde: 3 kg / 6 kg / 30 kg

Siffersteg: 0,1 g / 0,2 g / 1 g

Lägsta delvikt: 0,08 g / 0,16 g / 0,8 g

Arbetstemperatur: 0°-40°C

Lagringstemperatur: -10°-55°C

Uppgifterna om spänningsförsörjning står på

batterieliminatorn.


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:46 Seite 19

SVENSKA

Användardisplay

Antal

Viktvisning

Referensvikt och referensantal

Användartangenter

Strömbrytare

(nere på höger sida)

Symboler


Siffertangenter

Nollställning

Tarering/Radering av tara

Decimalpunkt

Flerfunktionstangent

1. Växla mellan Våg A + B

2. Radering av sifferinmatning

3. Växla från räkningsläge till

vägningsläge genom att trycka två

gånger på tangenten

Räkning

Inmatning av referensvikten

för hand

Växla mellan räkning och

larmfunktion

Summera värdena

Summa

---

Vågen är inte i

rörelse

Nollmeddelande

Nettovägning

Visning i kg

Visning i g

Vågen aktiv

Referensvikten är

för lätt

Referensvikt

Larmet är på

Värden i minnet

19


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:46 Seite 20

SVENSKA

Påslagning

Endast om vågen inte är lastad.

När testrutinen är klar ställer displayen in sig på noll.

Vågen är klar för användning.

Lägg på det gods som ska vägas.

På displayen visas bruttovikten.

Nollställning

Om displayen inte visar noll när vågen inte är lastad,

tryck på tangenten. Möjligt nollställningsområde

-2 % ... +2 % av vägningsområdet.

Vägning med tara

Vågen har en tarafunktion inom hela vägningsområdet. För

att t.ex. lägga till olika ingredienser som ingår i ett recept

genom vägning med tara, tryck på tangenten efter varje

ingrediens.

En taravikt kan subtraheras på två sätt:

1. Automatiskt

Ställ behållaren på plattan och tryck på tangenten.

Displayen ställer in sig på noll. Pilen pekar på "NET".

Lägg på det gods som ska vägas. När displayen stannar

visas nettovikten på det gods som ska vägas.

2. Inmatning för hand

Mata in en känd taravikt med siffertangenterna. Bekräfta

värdet med tangenten medan det blinkar.

Ställ behållaren på plattformen.

Lägg på det gods som ska vägas. När displayen stannar

visas nettovikten på det gods som ska vägas.

Radering av tara

Tryck på

tangenten.

20


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:46 Seite 21

SVENSKA

Räkning

1. Är styckevikten ej känd,

Tryck på tangenten.

Räkna upp och lägg erforderligt antal på plattan.

När vågen inte är i rörelse visar den summavikten för referensdelarna,

en referensdels vikt och det antal som ligger på

vågen.

Nu går det att räkna upp mer genom att lägga fler delar på

plattan.

2. Är styckevikten känd (inmatning för hand)

Mata in en känd styckevikt med siffertangenterna. Bekräfta

värdet med angenten medan det blinkar.

Nu går det att lägga på de delar som ska räknas.

Summavikten, styckevikten och det totala antalet visas.

Kan inget entydigt resultat förväntas pga för lätta styckevikter,

blinkar hänvisningen "LIGHT SAMPLE".

För att växla till vägningsläget tryck på tangenten

2x.

1x

Larmfunktion

När ett visst antal uppnåtts hörs en akustisk signal.

Exempel: 100 styck per förpackning.

Beräkning av styckevikt enligt ovanstående beskrivning.

Tryck på tangenten.

Mata in 100 med siffertangenterna.

Tryck på tangenten igen.

När 100 styck och fler har uppnåtts hörs en signal.

Larmfunktionen annulleras genom att trycka på

tangenten,

sedan på tangenten och en gång till på tangenten.

Summeringsfunktion

Efter beräkning av ett antal, tryck på tangenten.

Antals- och viktvisningen ställer in sig på "0". En pil på "M+"

visar att det finns ett värde i minnet.

Räkna ut fler antal. Tryck på tangenten igen, osv.

Det går att visa summan genom att trycka på

tangenten.

Töm minnet med

tangenten.

21


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:46 Seite 22

SVENSKA

Användarjustering

Tryck samtidigt på valfri tangent vid påkoppling, för att

komma till justeringsläget.

Tryck på tangenten för Våg A eller på tangenten för

Våg B.

Det visas ett tal mellan 5 000 och 50 000.

Gör det inte det måste en omjustering göras.

tangenten för att noll-

När displayen stannar, tryck på

ställa vågen.

Ställ sedan kalibreringsvikten (3/6 kg = 500 g,

30 kg = 1000 g) på plattan.

(Visar 200000 ... 800000 vid maximal vikt).

Mata in värdet på kalibreringsvikten (3/6 kg = 500,

30 kg = 1) och tryck på tangenten för justering.

Stäng av vågen, avlasta den och koppla på den igen.

Vågen är klar för användning.

Felmeddelanden

Fel

Maximalt vägningsområde

har överskridits.

Åtgärd

Ta bort det gods som ska

vägas från vågen!

Plattan för vägning sitter fel.

Vågen utanför nollställningsområdet.

Kan ej nollställas.

Sätt dit plattan korrekt!

Försäkra dig om att vågen är

tom!

Det laddningsbara batteriet

är nästan tomt.

Anslut batterieliminatorn!

22


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:46 Seite 23

NORSK

Takk for at du har bestemt deg for dette Soehnle-produktet. Produktet er utstyrt med den mest moderne

teknikk og er lett å bruke.

Hvis du har spørsmål eller hvis det oppstår problemer med apparatet som ikke er beskrevet i bruksanvisningen,

kan du henvende deg til din Soehnle-forhandler eller besøke oss på Internett under

www.soehnle-professional.com.

Bruksformål

Soehnle Kompaktvekt 9220 er bestemt for å veie materiale og å beregne stykktall. Den tilsvarer den

modellen som er beskrevet i sertifikatet om typegodkjennelse, og de gjeldende kravene i EF-direktiver

89/336/EØF og 73/23/EØF.

Sikkerhetshenvisninger

Vennligst les informasjonene i bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk. De inneholder viktige

henvisninger for installasjon, formålsmessig bruk og vedlikehold av apparatet.

Produsenten er ikke ansvarlig hvis de følgende henvisningene ikke blir fulgt:

Ved bruk av elektriske komponenter med økete sikkerhetskrav skal tilsvarende bestemmelser overholdes.

Arbeider på apparatet må aldri gjennomføres under spenning.

Ved ufagmessig installasjon bortfaller garantiytelsene. Elektriske tilkoblingsbetingelser må stemme

overens med de verdiene som er trykket på nettapparatet.

Apparatene er konstruert for bruk i bygninger. Følg tillatte omgivelsestemperaturer for drift (Teknisk

informasjon).

Apparatet oppfyller kravene om elektromagnetisk kompatibilitet. Unngå at de maksimumsverdier som

er fastlagt i standardene blir overskredet.

Henvend deg til Soehnle kundeservice hvis det oppstår problemer.

Rengjøring

For rengjøring er det nok med en fuktig klut og et vanlig rengjøringsmiddel. Ikke bruk skuremidler.

23


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:46 Seite 24

NORSK

Vedlikehold

Vekten trenger ikke noe rutinemessig vedlikehold. Det er imidlertid hensiktsmessig å kontrollere nøyaktigheten

med jevne mellomrom. Hvor ofte er avhengig av bruken og vektens tilstand. Hvis du fastslår avvik skal

du ta kontakt med forhandleren eller Soehnle kundeservice.

Henvisning

Dette apparatet er radiostøydempet i henhold til gyldig EF-direktiv 89/336/EØF.

Ved ekstreme elektrostatiske eller elektromagnetiske innflytelser, f.eks. ved bruk av en radiotelefon eller

mobiltelefon i umiddelbar nærhet av vekten, kan displayverdien imidlertid påvirkes. Når forstyrrelsen er over

kan produktet igjen brukes til sitt formål, ev. må det kobles inn igjen. Ved permanente elektrostatiske forstyrrelser

anbefaler vi at platen jordes.

Apparatet er et måleinstrument. Lufttrekk, vibrasjoner, raske temperaturendringer og sol kan påvirke veieresultatet.

Vekten er i overensstemmelse med beskyttelsesklasse IP 54. Unngå høy luftfuktighet, damp, aggressive

væsker og sterk skitt.

Garanti - ansvar

I den utstrekning det foreligger en mangel ved den leverte varen som SOEHNLE er ansvarlig for, er

SOEHNLE berettiget til etter valg å utbedre mangelen eller å levere et annet apparat. Utskiftete deler blir

SOEHNLEs eiendom. Hvis feilutbedring eller ny levering mislykkes, gjelder lovbestemmelsene.

Garantitiden er 2 år og begynner med kjøpsdato. Vennligst oppbevar regningen som bevis. I servicetilfelle

skal du ta kontakt med forhandleren eller Soehnle-kundeservice.

Det overtas intet ansvar for skader som oppstår av følgende grunner: Uegnet, usakkyndig lagring eller bruk,

feilaktig montering eller oppstart ved brukeren eller andre, naturlig slitasje, endring eller inngrep, feilaktig

eller skjødesløs behandling, særlig for tung bruk, kjemiske, elektrokjemiske, elektriske innflytelser eller fuktighet,

hvis ikke SOEHNLE har skyld i dette.

Hvis driftsmessige, klimatiske eller andre innflytelser fører til en vesentlig endring av forholdene eller materialtilstanden,

bortfaller garantien for feilfri totalfunksjon av apparatene. I den utstrekning SOEHNLE i det

enkelte tilfelle gir garanti, betyr dette at leveringsgjenstanden er fri for mangler i garantitiden.

Oppbevar den originale emballasjen for en eventuell retur.

24


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:47 Seite 25

NORSK

Oppstart

Pakk ut alle delene:

• Vekt

• Plate

• Støpselnettdel

• Kalibreringsvekt

1. Sett på platen.

2. Sett vekten opp på stedet for bruk.

3. Sørg for at vekten står vannrett ved hjelp av

justeringsføttene og libellen.

4. Koble til støpselnettdelen. Under ladingen lyser en LED.

5. Vekten er klar for bruk.

En kort oppvarmingstid på 30 minutter etter innkobling

stabiliserer måleverdiene. Legg materialet som skal veies

forsiktig på. Platen må ikke belastes kontinuerlig. Unngå støt

og overbelastning over angitt maksimumslast.

Vekten kan bli skadet.

Kontroller med referansevekten før bruk om vekten er kalibrert

i samsvar med de lokale forhold. Foreta eventuelt en

etterkalibrering som beskrevet under kalibrering.

Energiforsyning

PB

Vekten kan brukes med støpselnettdelen eller med det innebyggete

batteriet. Batteriet lades med støpselnettdelen. Et

defekt batteri skal deponeres som spesialavfall i henhold til

nasjonale og lokale forskrifter for miljøvern og resirkulering

av råstoff.

Støpselnettdel

Nettdelen er ikke vanntett og må ikke komme i berøring med

vann.

Hvis nettdelen skulle bli våt eller ha synlige skader, må vekten

ikke lenger brukes med nettdelen. Henvend deg i dette

tilfellet til forhandleren eller kundeservice.

Tekniske data

Veieområde: 3 kg / 6 kg / 30 kg

Sifferskritt: 0,1 g / 0,2 g / 1 g

Minste delvekt: 0,08 g / 0,16 g / 0,8 g

Arbeidstemperatur: 0° - 40°C

Lagertemperatur: -10° - 55°C

Data for spenningsforsyninger er merket på

støpselnettdelen.

25


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:47 Seite 26

NORSK

Betjenings- og displayfelt

Mengde

Vektdisplay

Referansevekt og - mengde

Betjeningstastene

På-Av-bryter

(til høyre nede)


Numeriske taster

Nullstilling

Tarere / slette tara

Desimalpunkt

Multifunksjon

1. Omkobling mellom vekt A + B

2. Slette numerisk inntasting

3. Omkobling fra tellemodus til

veiemodus ved å trykke 2 ganger

Telle

Manuell inntasting av referansevekten

Omkobling telling eller

alarmfunksjon

Addere verdiene

Sum

---

Symboler

Stillstand

Nullmelding

Nettoveiing

Visning i kg

Visning i g

Aktiv vekt

Referansevekt

for lett

Referansevekt

Alarm på

Verdier i minnet

26


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:47 Seite 27

NORSK

Innkobling

Kun ved ubelastet vekt.

Etter at testrutinen er over kobler displayet på null.

Vekten er klar for veiing.

Legg på materialet som skal veies.

Displayet viser bruttovekten.

Nullstille

Hvis ikke null blir vist når vekten ikke er belastet

Trykk tast. Mulig nullstilleområde -2 % ... +2 % av

veieområdet.

Veie med tara

Vekten har en tarafunksjon over hele veieområdet. For additiv

tara, f.eks. for å veie forskjellige komponenter for en

oppskrift, veksler man lett mellom de forskjellige komponentene

ved å trykke tasten.

For å trekke fra taravekten finnes det 2 muligheter:

1. Automatisk

Sett beholderen på platen og trykk tasten.

Displayet går til null. Pilen viser mot "NET".

Legg på materiale som skal veies. Etter at displayet har

stanset vises nettovekten for materialet.

2. Manuell inntasting

Tast inn en kjent taravekt med det numeriske tastaturet.

Bekreft med tasten så lenge verdien blinker.

Sett beholderen på platen.

Legg på materiale som skal veies. Etter at displayet har

stanset vises nettovekten for materialet.

Slette tara

Trykk

tast.

27


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:48 Seite 28

NORSK

Telle

1. Ved ukjent stykkvekt

Trykk

tast.

Tell opp det anfordrete stykktallet og legg stykkene på platen.

Når vekten står stille vises totalvekten for referansedelene,

vekten for en referansedel og det stykktallet som befinner

seg på vekten.

Nå kan videre mengder av denne delen telles ved at de legges

på platen.

2. Ved kjent stykkvekt (manuell inntasting)

Tast inn en kjent stykkvekt med det numeriske tastaturet.

Bekreft med tasten så lenge verdien blinker.

Nå kan de delene som skal telles legges på.

Totalvekt, stykkvekt og total mengde blir vist.

Hvis stykkvekten er for lett slik at det ikke kan ventes noe

entydig resultat, blinker henvisningen " LIGHT SAMPLE".

Veksle til veiemodus ved å trykke tasten 1x 2x.

Alarmfunksjon

Når et stykktall er nådd lyder et akustisk signal.

Eksempel: 100 stk. pr. pakke.

Beregn stykkvekt som beskrevet ovenfor.

Trykk tast.

Tast inn 100 med numerisk tastatur.

Trykk tast på nytt.

Fra 100 stk. er nådd lyder et signal.

Opphev alarmfunksjonen ved å trykke

tasten, så

tasten og deretter

tasten igjen.

Summeringsfunksjon

Trykk tasten etter at et stykktall er beregnet.

Stykktall- og vektdisplayet går til "0". En pil mot "M+" viser at

det står en verdi i minnet.

Beregne flere stykktall. Trykk tast på nytt, osv.

Summen kan vises ved å trykke på

tasten.

Slett minnet med

tasten.

28


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:48 Seite 29

NORSK

Brukerjustering

Når vekten slås på trykker du samtidig en vilkårlig tast for å

komme til justeringsmodus.

Trykk tasten for vekt A eller tasten for vekt B.

Et tall mellom 5.000 og 50.000 blir vist.

Hvis ikke er en ny justering nødvendig.

Trykk

på null.

tasten når displayet står stille, for å sette vekten

Sett så kalibreringsvekten (3/6 kg = 500 g, 30 kg = 1000 g)

på platen.

(Display 200000 ... 800000 ved maks. vekt).

Tast inn verdien for kalibreringsvekten (3/6 kg = 500 g,

30 kg = 1000 g) og trykk tasten for å justere.

Slå av vekten, ta av lasten og slå vekten på igjen.

Vekten er klar for veiing.

Feilmeldinger

Feil

Maks. veieområde

overskredet.

Utbedring

Ta materialet som veies

av vekten!

Veieplate satt feil på.

Vekt utenfor nullstilleområdet.

Sett platen riktig på!

Nullstilling ikke mulig.

Pass på at vekten er tom!

Batteriet nesten tomt.

Sett inn nettstøpslet!

29


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:48 Seite 30

DANSK

Tak, fordi du har besluttet dig for dette Soehnle-produkt. Dette produkt er udstyret med alt, hvad der

kendetegner den mest moderne teknik, ligesom det er optimeret med henblik på at opnå den mest

simple betjening.

Hvis du har spørgsmål, eller hvis der skulle problemer ved vægten, som ikke er omtalt i betjeningsvejledningen,

beder vi dig henvende dig til din Soehnle-servicepartner eller besøge os på internettet

under www.soehnle-professional.com.

Anvendelsesområde

Soehnle kompakttællevægt 9220 er designet med henblik på vejning af produkter og kontrol af stykantal.

Den er i overensstemmelse med den i attesten på grundlag af typegodkendelsen beskrevne type

samt med kravene i EU-direktiverne 89/336/EU og 73/23/EU.

Sikkerhedsanvisninger

Før vægten tages i brug bør du læse de i betjeningsvejledningen anførte informationer omhyggeligt.

De indeholder vigtige anvisninger for installation, korrekt anvendelse og vedligeholdelse af vægten.

Producenten hæfter ikke ved manglende iagttagelse af nedenstående anvisninger:

Ved anvendelse af elektriske komponenter og øgede sikkerhedskrav skal tilhørende bestemmelser

overholdes. Der må aldrig gennemføres arbejder på vægten, mens denne står under spænding.

Ved ukorrekt installation bortfalder garantien. Elektriske tilslutningsbetingelser skal være i overensstemmelse

med de på netdelen påtrykte værdier.

Apparaturet er konstruerert til indendørs brug. De for driften tilladte omgivelsestemperaturer skal iagttages

(Tekniske informationer).

Vægten opfylderne kravene for elektromagnetisk forenelighed. Overskridelser af de i ormerne fastlagte

maksimumværdier skal undgås.

Ved problemer bedes du henvende dig til din Soehnle-servicepartner.

Rengøring

Til rengøring der det tilstrækkeligt at anvende en fugtig klud og et almindeligt rengøringsmiddel. Der

må ikke anvendes skurende midler.

30


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:48 Seite 31

DANSK

Vedligeholdelse

Vægten kræver ikke nogen rutinemæssig vedligeholdelse. Det er dog formålstjenligt at kontrollere vægtens

nøjagtighed med periodiske mellemrum. Hyppigheden afhænger af vægtens brug og tilstand. Ved konstaterede

afvigelser bedes du kontakte din forhandler eller Soehnle-servicepartner.

Bemærk

Denne vægt er støjdæmpet efter gældende EU-direktiv 89/336/EU.

Under ekstreme elektrostatiske og elektromagnetiske påvirkninger, f.eks. ved brug af radioapparatur eller en

mobiltelefon i vægtens umiddelbare nærhed, kan der dog forekomme en påvirkning af den viste vægtværdi.

Efter en sådan påvirknings afslutning kan vægten atter benyttes i overensstemmelse med dens formål, i

givet fald kan det være nødvendigt at afbryde vægten og derefter tilslutte den igen. Ved permanente elektrostatiske

påvirkninger anbefales det at jorde platformen.

Vægten er et måleinstrument. Træk, vibrationer, hurtige temperaturændringer og direkte sollys kan føre til

en påvirkning af vejeresultatet.

Vægten er i overensstemmelse sikkerhedstype IP 54. Høj luftfugtighed, dampe, aggressive væsker og kraftig

tilsmudsning skal undgås.

Garanti - hæftelse

Såfremt der på den leverede sag foreligger en mangel, som hører ind under SOEHNLE's ansvar, er

SOEHNLE berettiget til efter eget valg enten at afhjælpe manglen eller at foretage en udskiftning. Udskiftede

dele er SOEHNLE's ejendom. Slår en afhjælpning af manglen eller en udskiftning fejl, gælder de lovmæssige

bestemmelser. Garantiperioden er på 2 år og gælder fra købsdatoen. Opbevar derfor regningen som

dokumentation. I serviceøjemed bedes De kontakte Deres forhandler eller Soehnle-kundeservice.

Der ydes ikke garanti for skader, der er opstået af nedenstående årsager: Uegnet, ukorrekt opbevaring, forkert

montering hhv. ibrugtagning af bestiller eller trediemand, naturligt slid, ændringer eller indgreb, forkert

eller mangelfuld behandling, især umådeholdende belastning, kemiske, elektrokemiske påvirkninger eller

fugtighed, såfremt disse ikke kan føres tilbage til SOEHNLE.

Hvis driftsmæssige, klimatiske eller andre påvirkninger fører til en væsentlig ændring af forholdene eller af

materialetilstanden, bortfalder garantien for apparaternes korrekte samlede funktion. I det omfang,

SOEHNLE giver garanti, betyder dette frihed for mangler på den leverede genstand i garantiperioden.

Sørg for at gemme originalemballagen til brug ved en eventuel returtransport.

31


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:48 Seite 32

DANSK

Ibrugtagning

Udpakning af alle dele:

• Vægt

• Platform

• Stiknetdel

• Kalibreringsvægt

1. Platform sættes på.

2. Vægten placeres på anvendelsesstedet.

3. Ved hjælp af indstillingsfødderne og libellen bringes

vægten i vandret tilstand.

4. Stiknetdel tilsluttes. Under indlæsningen lyser en LED.

5. Vægten er driftsklar.

En kort opvarmningstid på 30 minutter efter tilslutningen

stabiliserer måleværdierne. Læg forsigtigt produktet på.

Ingen permanent belastning af platformen. Stød og

overbelastning over den angivne maksimumvægt skal

undgås. Dette kan føre til en beskadigelse af vægten.

Før vægten tages i anvendelse kontrolleres med referencevægten,

om vægten er kalibreret i overensstemmelse med

omgivelsesbetingelserne. I givet fald efterkalibreres som

beskrevet under kalibrering.

Energiforsyning

PB

Vægten kan benyttes med stiknetdelen eller med det indbyggede

batteri. Opladning af batteriet finder sted via stiknetdelen.

Et defekt batteri skal bortskaffes separat i overensstemmelse

med de nationale og lokale forskrifter for miljøbeskyttelse

materialegenbrug.

Stiknetdel

Netdelen er ikke vandtæt og må ikke komme i berøring med

vand.

Hvis netdelen skulle blive våd eller udvise synlige skader,

må vægten ikke længere benyttes med netdelen. Henvend

dig i så fald til din forhandler eller servicepartner.

Tekniske data

Vejeområde: 3 kg / 6 kg / 30 kg

Talspring:

0,1 g / 0,2 g / 1 g

Mindste delevægt: 0,08 g / 0,16 g / 0,8 g

Arbejdstemperatur: 0° - 40°C

Opbevaringstemperatur: -10° - 55°C

32

Data for spændingsforsyning står på stiknetdelen.


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:48 Seite 33

DANSK

Betjenings- og displayfelt

Mængde

Vægtdisplay

Referencevægt og - mængde

Betjeningstaster

Til-fra-kontakt

(nederst til højre)


Numeriske taster

Nulstilling

Tarering / slet tara

Decimalpunkt

Multifunktion

1. Omskifter mellem vægt A + B

2. Sletning af numerisk indtastning

3. Omskiftning fra tællemodus til

vejemodus ved at trykke 2 gange

Tælling

Manuel indtastning af referencevægt

Omskiftning tælling eller

alarmfunktion

Addition af værdier

Sum

---

Symboler

Stilstand

Nulmelding

Nettovejning

Visning i kg

Visning i g

Aktive vægt

Referencevægt for let

Referencevægt

Alarm til

Værdier i lager

33


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:49 Seite 34

DANSK

Tilslutning

Kun ved ubelastet vægt.

Efter forløb af kontrolrutinen skifter displayet til nul.

Vægten er klar til vejning.

Læg produkt på.

I displayet vises bruttovægten.

Nulstil

Hvis der ved ubelastet vægt ikke vises nul

tasten trykkes. Muligt nulstillingsområde -2 % ... +2 % af

vejeområdet.

Vejning med tara

Vægten råder over en tarafunktion over hele vejeområdet.

For additiv tara, f.eks. for at veje forskellige komponenter i

en receptur, trykkes der blot på tasten mellem de forskellige

komponenter.

For at subtrahere en taravægt findes der 2 muligheder:

1. Automatisk

Beholderen stilles på platformen, og tasten trykkes.

Visningen går på nul. Anvisningspilen peger på "NET".

Produktet lægges på. Når displayet står stille, vises produktets

nettovægt.

2. Manuel indtastning

Indtast en kendt taravægt med taltastaturet. Bekræft med

tasten, mens værdien blinker.

Beholder stilles på platformen.

Produkt lægges på. Når dissplayet står stille, vises produktets

nettovægt.

Sletning af tara

tasten trykkes.

34


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:49 Seite 35

DANSK

Tælling

1. V ed ukendt stykvægt

tasten trykkes.

De krævede stykantal optælles og lægges på platformen.

Ved stillestående vægt vises referencedelenes totalvægt,

vægten af en referencedel og det på vægten værende stykantal.

Nu kan yderligere mængder af denne del tælles ved at

lægge dem på platformen.

2. Ved kendt stykvægt (manuel indtastning)

Indtast en kendt stykvægt med taltastaturet. Bekræft med

tasten mens værdien blinker.

Nu kan de dele, der skal tælles, lægges på vægten.

Der vises totalvægt, stykvægt og totalmængde.

Hvis der ved for lette stykvægte ikke kan forventes noget

entydigt resultat, blinker anvisningen " LIGHT SAMPLE".

For at skifte til vejemodus trykkes der på tasten 1x

2x.

Alarmfunktion

Når et stykantal er opnået, lyder der et akustisk signal.

Eksempel: 100 stk. pr. pakning.

Stykvægt findes som ovenfor beskrevet.

tasten trykkes.

Indtast 100 med taltastaturet.

Tryk på tasten igen.

Fra opnåelse af 100 stykker lyder der et signal.

Ophævelse af alarmfunktionen finder sted ved at trykke på

tasten så på tasten og på tasten igen.

Opsummeringsfunktion

Når et stykantal er fundet, trykkes der på tasten.

Stykantal- og vægtdisplay går på "0". En anvisningspil på

"M+" viser, at en værdi står i lageret.

Bestemmelse af yderligere stykantal. Der trykkes på

tasten på ny, osv.

Summen kan blive vist ved at trykke på

tasten.

Med

tasten slettes lageret.

35


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:49 Seite 36

DANSK

Brugerjustering

Ved tilslutning trykkes der samtidig på en vilkårlig tast for at

komme i justeringsmodus.

Tryk på tasten for vægt A eller på tasten for vægt B.

Der fremkommer et tal mellem 5.000 og 50.000.

Er dette ikke tilfældet, skal der foretages en nyjustering.

Når displayet står stille, trykkes der på

vægten på nul.

tasten for at stille

Så stilles kalibreringsvægten (3/6 kg = 500 g,

30 kg = 1000 g) på platformen.

(Visning 200000 ... 800000 ved max. vægt).

Indtast kalibreringsvægtens værdi (3/6 kg = 500, 30 kg = 1)

og tryk på tasten med henblik på justering.

Vægten afbrydes, aflastes og tilsluttes igen.

Vægten er klar til vejning.

Fejlmelding

Fejl

Max. vejeområde

overskredet.

Afhjælpning

Fjern produktet fra vægten!

Vejeplatform forkert monteret.

Vægt uden for nulstillingsområde.

Monter platform korrekt!

Nulstilling ikke mulig.

Kontroller, at vægten er tom!

Batteri næsten afladet.

Tilslut netstik!

36


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:49 Seite 37

37


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:49 Seite 38

38


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:49 Seite 39

39


BA_9220_NL_FIN_S_N_DK.qxd 15.10.2004 16:49 Seite 40

470.051.071 NL - FIN - S - N - DK 06/06

NL

Technische wijzigingen voorbehouden.

FIN Oikeudet teknisiin muutoksiin

pidätetään

Soehnle Professional GmbH & Co. KG

Postfach 1308

D-71536 Murrhardt

Telefon +49 (0)7192 / 9319-220

S

Med reservation för tekniska ändringar

Fax +49 (0)7192 / 9319-211

N

Tekn. endringer forbeholdes

Email:

info@soehnle-professional.de

DK Tekn. ændringer forbeholdes

Internet www.soehnle-professional.com

More magazines by this user
Similar magazines