Industrielle rettigheter i Norge - Patentstyret

patentstyret.no

Industrielle rettigheter i Norge - Patentstyret

Industrielle rettigheter i Norge

En undersøkelse blant norsk næringsliv, gjennomført av

Perduco AS på oppdrag fra Patentstyret

6. desember 2004

© Patentstyret


Innhold

Resultater – Generelle funn (Spørsmål besvart av alle respondenter)

Resultater – Bedrifter som er opptatt av industrielle

rettigheter

(Respondenter som svarer det har vært eller kan bli aktuelt å søke om rettighetsbeskyttelse)

Resultater – Bedrifter som ikke er opptatt av

industrielle rettigheter

(Respondenter som svarer det ikke har vært eller ikke kan bli aktuelt om å søke rettighetsbeskyttelse)

Om undersøkelsen

side 2


Resultater – generelle funn

ALLE

side 3


Viktigheten av IR i bedriftene

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

22 % 20 %

16 % 14 %

23 %

24 %

27 %

34 %

1 til 4

ansatte

5 til 19

ansatte

20 til 99

ansatte

100 ansatte

eller mer

Svært viktig

Noe viktig

side 4


Tror du faren for ulovlig kopiering

og etterligning øker?

2 %

2 %

Vet ikke

Ja

Nei

96 %

Norske bedriftsledere om faren for ulovlige kopiering og etterligning av

produkter, ideer og varemerker (Perduco 2004)

side 5


Ulovlig kopiering og etterligning


Faren for ulovlig kopiering og etterligning av

produkter, ideer og varemerker vil øke i årene

fremover

• 84% er HELT ENIG

• 12 % er NOE ENIG

• 1 % er NOE UENIG

• 1 % er HELT UENIG

• 2 % sier VET IKKE


Det er kun små variasjoner når svarene brytes ned

på de ulike bakgrunnsvariablene

side 6


Ulovlig kopiering og etterligning

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

1-4 ans 5-19 ans 20-99 ans >100 ans

Opplevd kopiering

Anklaget for kopiering

side 7


Fremtidig behov for kunnskap


Tror du at din bedrifts behov for kunnskap om

varemerkeregistrering, designrettigheter og patenter – såkalte

industrielle rettigheter – vil øke, forbli uendret eller reduseres i

løpet av de neste årene?

• 40 % sier ØKE

• 54 % sier FORBLI UENDRET

• 2 % sier REDUSERES

• 4 % sier VET IKKE

Andelen som sier ØKE stiger med bedriftens størrelse

49 % av industribedriftene sier ØKE

56% av eksportbedriftene sier ØKE

54% av FoU-bedriftene sier ØKE

side 8


Registrering av industrielle

rettigheter


Har det vært - eller kan det bli - aktuelt for din bedrift

å registrere varemerker, designrettigheter eller

patenter?

• 38 prosent sier JA

• 54 prosent sier NEI

• 8 prosent sier VET IKKE

side 9


Kjennskapen til Patentstyret78 prosent kjenner til

Patentstyret

Kjennskapen øker med

bedriftens størrelse

• 67 prosent blant

mikrobedriftene

• 85 prosent blant de

store bedriftene

side 10


Hvor aktuelt er det for norske bedrifter

å registrere industrielle rettigheter?91% av norsk næringsliv mener økt konkurranse gjør

det viktigere å benytte industrielle rettigheter

Kun 38% av bedriftene mener at det har vært eller

kan bli aktuelt å gjøre det

• Andelen stiger med bedriftsstørrelsen

• Større andel også for eksportbedrifter og bedrifter

som investerer i FoU

side 11


Resultater

Bedrifter som er opptatt av

industrielle rettigheter

side 12


Oversikt over IR i markedet


Det er viktig for bedriften å ha oversikt over hvilke varemerke-,

design- og patentbeskyttelser som eksisterer i markedet

Helt uenig

16 %

Vet ikke

2 %

Noe uenig

14 %

Noe enig

23 %

Helt enig

44 %

Helt enig

Noe enig

Noe uenig

Helt uenig

Vet ikke

side 13


IR og produktutvikling


Det et viktig for bedriften å ta hensyn til andres varemerke-,

design- og patentbeskyttelser når man utvikler et nytt produkt

eller varemerke

Noe uenig

6 %

Noe enig

19 %

Helt uenig

6 %

Vet ikke

2 %

Helt enig

Noe enig

Noe uenig

Helt uenig

Vet ikke

Helt enig

67 %

side 14


Praktiske ansvaret for IR


Hvem i bedriften

har først og

fremst den

praktiske

oppgaven med å

sikre industrielle

rettigheter for

bedriften?

Fagpersoner

9 %

Mellomledere

7 %

Styret

20 %

Andre/vet ikke

2 %

Daglig leder

62 %

Daglig leder

Styret

Fagpersoner

Mellomledere

Andre/vet ikke

side 15


Søknad om patent


Har din bedrift søkt om

patent, vurderer din

bedrift å søke om patent

eller er dette ikke

aktuelt?

Vet ikke

6 %

Ja, har søkt

23 %

Ja, vurderer å

søke

9 %

Nei

58 %

Ja, begge

deler

4 %

side 16


Motivasjon for patentbeskyttelse


Sett i forhold til din egen bedrift, er du helt enig, noe enig, noe

uenig eller helt uenig i at bedriften ønsker å få patent for å:

Hindre konkurranse

Sikre immaterielle

verdier

Øke selskapets verdi

Oppnå

markedsføringseffekt

83 %

75 %

66 %

59 %

NB! Andel som

er helt enig

Lisensiere produktet

50 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

side 17


Søknad om varemerkeregistrering


Har din bedrift søkt om

varemerkeregistreing,

vurderer din bedrift å

søke om

varemerkeregistrering

eller er dette ikke

aktuelt?

Nei

31 %

Vet ikke

5 %

Ja, har søkt

38 %

Ja, begge

deler

6 %

Ja, vurderer å

søke

20 %

side 18


Motivasjon for

varemerkeregistrering


Sett i forhold til din egen bedrift, er du helt enig, noe enig, noe

uenig eller helt uenig i at bedriften ønsker å få

varemerkebeskyttelse for å:

Hindre konkurranse

87 %

Sikre immaterielle

verdier

Oppnå

markedsføringseffekt

67 %

75 %

NB! Andel som

er helt enig

Øke selskapets verdi

58 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

side 19


Behandling av søknader


Hvilke av følgende faktorer anser du som svært viktig, noe

viktig, noe uviktig eller helt uviktig ved behandling av søknad?

Grundighet og

nøyaktighet

87 %

Rask

saksbehandlingstid

Spisskompetanse

hos saksbehandler

65 %

64 %

NB! Andel som

svarer svært

viktig

Direkte kontakt

med saksbehandler

Fleksibel og

skreddersydd

saksbehandling

59 %

57 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

side 20


Resultater

Bedrifter som ikke er opptatt

av industrielle rettigheter

side 21


Behov, kompetanse og kostnad


Det kan være flere grunner til at en bedrift ikke anser industrielle

rettigheter som viktig. Vi ber deg svare om du er helt enig, noe

enig, noe uenig eller helt uenig i følgende påstander:

Det er ikke nødv. å håndtere

IR i det markedet bedriften

opererer i

78 %

Bedriften har ikke

kompetanse til å håndtere

spørsmål om IR

56 %

NB! Andel som

er enig

Det er for dyrt for bedriften å

håndtere spørsmål om IR

35 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100

%

side 22


Forhold til andre

registreringsordninger


Bedriften anser registrering i Brønnøysund som tilstrekkelig

beskyttelse

• 71 % er ENIG (59% + 12%)

• 20 % er UENIG (8% + 13 %)

• 9 % sier VET IKKE


Bedriften anser registrering av domenenavn som tilstrekkelig

beskyttelse

• 67 % er ENIG (51% + 16%)

• 16 % er UENIG (5% + 11%)

• 17 % sier VET IKKE

side 23


Om undersøkelsen


Antall gjennomførte intervjuer

• 700

Metode for datainnsamling

• Dataassisterte telefonintervjuer

Tidspunkt for datainnsamling

• 1. oktober til 12. oktober 2004

Utvalgsmetode

• Representativt tilfeldighetsutvalg

Feilmarginer

• Fra ± 1,6 til ± 3,8 prosentpoeng

side 24


Kontaktperson i Patentstyret

• Carl Fredrik Karlsen (22 38 73 64, cfk@patentstyret.no)

side 25

More magazines by this user
Similar magazines