Jakob Bjerg Larsen - Region Hovedstaden

regionh.dk

Jakob Bjerg Larsen - Region Hovedstaden

Hvorfor er klinisk forskning vigtig for erhvervslivet?

V/Jakob Bjerg Larsen, Chefkonsulent, Lif


Det korte svar…

Fordi vi i samarbejde med sundhedsvæsenet kan gøre en forskel

Et effektiv forskningssamarbejde er til gavn for:

• Danske patienter – får adgang til nye og bedre behandlinger.

• Sundhedsvæsenet – får gennem engagement i udvikling af nye lægemidler

styrket forskningsrutiner samt praktisk indsigt i og føling med de mest moderne

lægemiddelbehandlinger (hvilket kan omsættes til bedre patientbehandling).

• Virksomhederne - får gennem samarbejde med danske læger og danske

hospitaler adgang til forskningsfaciliteter og forskningskompetencer på højt

international niveau. Og adgang til patienter, der gerne vil deltage i kliniske

forsøg.


Klinisk lægemiddelforskning er vigtig

• En forudsætning for myndighedernes godkendelse af nye lægemidler.

• Uden klinisk lægemiddelforskning – ingen nye lægemiddelbehandlinger til patienterne.

• Al klinisk forskning – også industriens afprøvning af lægemidler – sker under ansvar af en

forsøgsansvarlig læge, der har sin gang i klinikken.

• Erhvervslivet søger et imødekommende sundhedsvæsen, der både kan og vil forske.

Et effektivt samarbejde er afgørende !


Grundvilkåret er international

konkurrence

• Virksomhederne agerer og tænker globalt, dvs. kliniske forskningsaktiviteter

lægges kun i Danmark, hvis det er rationelt.

• Virksomhederne ønsker en hurtig, forudsigelig og omkostningseffektiv

generering af kliniske data af høj kvalitet.

• Den kliniske forskning står og falder ikke med Danmark.

Politik for Sundhedsforskning 2020 har potentiale til at gøre det mere

attraktivt at lægge kliniske forskningsaktiviteter i Danmark


Antallet af kliniske forsøg falder

Kilde: Lægemiddelstyrelsen


Danmark taber terræn

Udvikling i antal kliniske lægemiddelforsøg (fase I-IV) registreret i Clinicaltrials.gov

Et udpluk….

2008

Antal industrisponserede

lægemiddelforsøg

2010

Antal industrisponserede

lægemiddelforsøg

Udvikling i %

Sydkorea 232 309 +33,2

Columbia 69 91 +31,9

Indien 204 234 +14,0

Kina 146 163 +11,6

Bulgarien 96 105 +9,4

Ungarn 213 219 +2,8

Tyskland 752 720 -4,2

Tjekkiet 242 223 -7,9

Polen 351 323 -8,0

Europa (total) 6375 5651 -11,4

Danmark 177 144 -18,6

Sverige 270 209 -22,6

Norge 112 58 -48,2

Søgning gennemført den 3. januar 2012


Politik for sundhedsforskning kan gøre en forskel

• Positivt med en vision, hvor et aktivt samarbejde med erhvervslivet tænkes ind i

grundlaget for udvikling af et effektivt sundhedsvæsen af høj international standard.

• Politik for sundhedsforskning 2020 er centreret omkring 6 vigtige temaer, herunder

samspil med erhvervslivet og systematisk implementering af forskningsresultater.

Herudover særdeles positivt, at der er fokus på udvikling af rammebetingelser .

• Meget positivt, at der generelt arbejdes ud fra:

- klare mål,

- konkrete og ambitiøse succeskriterier for 2020,

- detaljeret beskrivelse af påtænkte initiativer.

• Meget positivt, at der sættes fokus forskningsledelse - og herunder at implementeringen

af den nye politik gives den nødvendige ledelsesforankring på hospitalerne

(via en forskningsansvarlig vicedirektørkreds).

• Lif ser frem til konkret udformning og udrulning af de 2-årige handlingsplaner, der skal

virkeliggøre politikken – der er behov for hurtig og effektfuld handling, hvis den negative

udvikling skal vendes.


Lif vil gerne kvittere for…..

• Etablering af Videncenter for Innovation og Forskning (VIF). Lif ser det som en styrkelse

og opprioritering af det gode arbejde, som Tectra og FIE har udført.

• Prioritering af flere og større strategiske forskningssatsninger, gerne i samarbejde med

erhvervslivet.

• Ambitiøse succeskriterier for 2020 mht. en positiv udvikling i antallet af kliniske forsøg, der

gennemføres i Region Hovedstaden – samt mange gode bud på initiativer, der kan

virkeliggøre ambitionerne (bl.a. fokus på ”En indgang for kliniske forsøg”, indgåelse af

forskningskontrakter samt etablering af forskernetværk).

• Fokus på værdien af en hurtig implementering af nye metoder, nye teknologier og nye

forskningsresultater. Resultatet af den kliniske forskning skal anvendes – det er essentielt

for både erhvervslivet og for sundhedsvæsenets mulighed for at give danske patienter

moderne og effektive behandlingstilbud.

• Fokus på bedre karrieveje for kliniske forskere – herunder behovet for flere delestillinger.


Kravene for at opnå succes skærpes hele tiden

Regionens politik for sundhedsforskning giver et godt udgangspunkt.

• Rundt om i verden oprustes der også – handlingsplanerne, der skal konkretisere

politikken, skal hele tiden afspejle denne udfordring.

• Danmark er et lille land - vigtigt med koordinering af regionale og nationale tiltag.

• Vigtigt med fokus på optimering af forskningsinfrastrukturen – Lif ser et yderligere behov

for praktisk og administrativ støtte til lægerne og afdelingerne.

• Vigtigt med fokus på optimering af incitamentstrukturer – både læger, afdelinger og

hospitaler skal have klare incitamenter, der understøtter engagement i forskning og

samarbejde med industrien.


Lifs medlemsvirksomheder ser frem til at

bidrage aktivt til en succesrig virkeliggørelse

af Region Hovedstadens politik for

sundhedsforskning 2020

More magazines by this user
Similar magazines