Beredskab ved seksuelle overgreb på børn - Ribe Stift

ribestift.dk

Beredskab ved seksuelle overgreb på børn - Ribe Stift

Ribe Stift

Den 22. juni 2010

Beredskab ved seksuelle overgreb på børn

Pligt til at underrette kommune og politi

Alle borgere har pligt til at underrette kommunen, når man har fået kendskab til alvorligt omsorgssvigt

over for et barn. Seksuelle overgreb er et alvorligt omsorgssvigt – uanset om det er begået af

familiemedlemmer eller andre, herunder andre børn - og er dermed omfattet af underretningspligten.

Præster, der under sjælesorg (skriftemål) eller på anden måde får oplysninger om et barn, der er

udsat for seksuelle overgreb, har pligt til at underrette kommunen, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 1336

af 30. november 2007 om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service og §

154 i serviceloven.

Underretningspligten gælder, uanset hvem, der har givet oplysningerne.

Andre ansatte i kirken end præster, der får oplysninger om et barn, der er udsat for seksuelle overgreb,

har pligt til at underrette kommunen, jf. bekendtgørelse nr. 1336 af 30. november 2007 om

underretningspligt over for kommunen efter lov om social service og § 154 i serviceloven.

I medfør af straffelovens § 141 har alle borgere pligt til at søge at hindre forbrydelser (afværgepligt).

Er der en reel og kvalificeret mistanke om, at et barn (fortsat) vil blive seksuelt misbrugt, kan

der derfor også være pligt til at rette henvendelse til politiet. Det bemærkes i den forbindelse, at

kommunerne i denne type sager også indgiver politianmeldelse.

Stiftsadministrationen yder præster og ansatte i kirken juridisk vejledning og bistand i tvivlstilfælde.

Sjælesorg

Alle kan kontakte deres præst med anmodning om en samtale (sjælesorg).

Sjælesorg ydes derfor også til børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, og til deres

familier.

Er det seksuelle overgreb begået af en af stiftets præster eller en ansat i en af stiftets sogne, varetages

sjælesorgen af den præst, som barnet/den unge og dennes familie har opsøgt, eller af en præst,

som biskoppen udpeger.

Den generelle adgang til sjælesorg betyder endvidere, at krænkere (personer, der har begået seksuelle

overgreb mod børn eller unge) har adgang til sjælesorg.

Er en præst eller en anden ansat ved en af stiftets kirker sigtet, anklaget eller dømt for seksuelle

overgreb mod et barn/en ung, tilbydes den pågældende sjælesorg ved en præst. Biskoppen kan udpege

en præst som sjælesørger for den pågældende.


Hjælp til børn, der har været udsat for seksuelle overgreb

Stiftets præster tilbyder barnet/den unge og dennes familie at være behjælpelig med skabe kontakt

til kommune, sundhedsvæsen og politi, så de kan få den nødvendige professionelle hjælp. Det kan

fx være tilfældet, hvor der hos den enkelte er tvivl om, hvordan og hvor man skal henvende sig,

eller hvis man i situationen ikke kan overskue at opsøge hjælpen.

Stiftets præster respekterer afslag på tilbud om hjælp, men sådanne afslag ophæver ikke den enkelte

præsts underretningspligt efter lovgivningen.

Stiftets præster kan rette henvendelse til stiftsadministrationen for at få bistand i forbindelse med

kontakt til kommune, sundhedsvæsen og politi.

Hjælp til kirkepersonale, der har begået seksuelle overgreb mod børn

Er en præst eller en anden ansat ved en af stiftets kirker sigtet, anklaget eller dømt for seksuelle

overgreb mod et barn/en ung, kan den pågældende henvises til relevant professionel hjælp hos en

psykolog eller sexolog. Anmodning herom kan rettes til biskoppen af den pågældende selv, dennes

foresatte eller menighedsråd.

More magazines by this user
Similar magazines