Flexit TM 250 - Sem Bruk AS

sembruk.no

Flexit TM 250 - Sem Bruk AS

Bruksanvisning og

funksjonsbeskrivelse

Flexit TM 250

- tetthetsmåler for bolig


Tetthetsrapport - LekkasjemålingProgram for målerapport

Flexit tetthetsmåler TM 250

For installasjon på PC


Versjon
Art.nr.: 102510
NYHET

Program for målerapport

Flexit tetthetsmåler TM 250

For installasjon på PC

Versjon

Art.nr.: 102510

Program for utskrift av målerapport

ved tetthetsmåling av bygg.

Programmet kan installeres på pc fra

CD som følger måleutstyret eller det

kan lastes ned fra www.flexit.no, under

”Produkter”, “Tetteprodukter” og

”Tetthetsmåler”.

FOR ET SUNT INNEMILJØ


Flexit TM 250

1. Bruksområde

Flexit TM 250 er beregnet for å måle tetthet i

boliger under oppføring og å gi en god, forenklet

sluttdokumentasjon spesielt egnet ved egenkontroll

av tetthet til eneboliger og leiligheter

(indikere byggets lekkasjetall).

Viften kan også brukes som ventilasjon i byggeperioden.

2. Forskrifter og standarder

Flexit TM 250 bygger på spesifikasjoner etter

”Teknisk forskrift av 1997 med ajourførte endringer

januar 2007”. Flexit TM 250 utfører tetthetsmåling

av boligen etter en forenkling av differansetrykkmetoden

som er beskrevet i NS-EN 13829.

Avtrekkside.

3. Beskrivelse av vifte

Viften består av følgende deler:

• Vifteenhet, EC-vifte med trinnløs regulering

• Trykkslange (10 m)

• Transportkasse

• Monteringsstuss Ø250 med lokk

(for evt. montering i byggedør)

• Fleksibel kanal (Ø250, 3 meter) med to muffer

og klemmer

Toleranser

Viften kan brukes i arbeidsområdet 300-1500m 3 /h.

Måleusikkerhet: Luftmengde: +/- 2%

Trykk: +/- 3%

Ved måling hvor luftmengden er mellom 200

og 300 m 3 /h, bør det gjøres to kontrollmålinger.

Avviket må ikke overstige 7%.

Transportkasse.

3


Flexit TM 250

4. Montering

1. Bestem om det skal måles med undertrykk eller

overtrykk (normalt anbefales undertrykk).

a. Hvis det måles med undertrykk, må enheten

plasseres inne i bygget.

b. Hvis det måles med overtrykk, må enheten

plasseres utenfor bygget

2. Plasser viften på gulvet eller egnet underlag.

3. Ta hull i f.eks. byggedør og koble til viften mot

stuss ved å bruke kanal. Hvis takhatt eller

kombiboks er montert, kan disse benyttes.

4. Bor et 8 mm hull for slangen til uteluftstrykk

minst 1 meter fra der luften går ut fra tetthetsmåleren.

Kontroller at slangen sitter godt festet

på tetthetsmåleren samt at det ikke er noen

knekk på slangen.

Montering i byggedør

4


Flexit TM 250

1.

Skjær hull i

byggedør.

6.

... sørg for at

det blir helt

tett rundt

åpningen.

2.

Kanalen

kobles på

tetthetsmålerens

avkastnippel.

7.

Slangen vist

fra utsiden.

3.

Kanalens

andre ende

kobles på

stuss i

byggedør.

4.

Bor et 8 mm

hull i byggedør

for slange

til utvendig

trykkføler.

8.

TM 250 ferdig

oppmontert.

5.

Stikk slangen

gjennom

døren og...

9.

Styreenhetens

display viser

trykket.

5


Flexit TM 250

styreenhet

display for

avlesning av

luftmengde

display for

avlesning

av trykk

viftestrømbryter

resetknapp

5. Bruksanvisning for måling

Forenklet metode basert på NS-EN 13829

Før du måler:

Tett alle ventiler, spjeld, røykkanaler og avløpsrør.

Tenk på at en Lecavegg som ikke er pusset kan ha

lekkasje. Steng alle vinduer og dører på yttervegg.

Åpne alle dører inne i huset. Kontroller at alle

kanaler og rør er tettet/plugget.

1. Monter opp vifte ihht kap. 4.

2. Koble til strøm ved å sette stikkontakten i

støpsel.

3. I displayet til styreenhet vil det da komme opp

et differansetrykk som er det naturlige

differansetrykket inne og ute.

4. Nullstill trykket ved å holde resetknapp inne i

3 sek.

5. Observer dette displayet i min. 30 sekunder.

Hvis displayet i løpet av denne perioden varierer

mer enn +/- 5Pa kan ikke måling utføres.

Utvendig trykkføler må da flyttes til et nytt sted

slik at den er mer beskyttet mot vind. Hvis ikke

dette hjelper er det for mye vind til at måling

kan utføres.

6. Hvis trinn 5 er OK, startes vifte ved å sette

viftestrømbyter i posisjon ON.

7. Viften starter nå og i displayet til styreenhet

vil man se en økende trykkforskjell. Vent til

viften har økt hastigheten så mye at displayet

viser 50Pa. Se at trykket i displayet i styre-

enheten stabiliserer seg på 50Pa. Dette vil ta

ca. 1-3 min.

(Maks. variasjon i området 48/52Pa.)

8. Les av luftmengde i displayet for luftmengde

måleren. Dette er oppgitt i m 3 /h.

9. Regn ut volum av oppvarmet del av bygning

innenfor klimaskjermen, fratrukket volum av

bjelkelag.

10. Divider luftmengde avlest i pkt. 8 med beregnet

romvolum i pkt. 9. Lekkasjetall ihht. forskriftskrav

er definert. (Småhus: 2,5 Øvrige: 1,5)

Lekkasje etter n50 metode:

Lekkasjetall (n50) =

luftmengde (m 3 /h)

=

netto romvolum (m 3 )

Om lekkasjetallet ligger over kravet, må bygget

utbedres. Lekkasjer finner man ved hjelp av trekk

som oppstår når viften går.

NB! Viktig å ikke skape for høyt undertrykk

(maks 100Pa) i bygget. Det kan skade deler

av byggets konstruksjon. Ved måling med

undertrykk bør lekkasjetallet ligge noe

under det som er kravet fordi erfaringer tilsier

at det er størst lekkasje ved overtrykk.

6


Flexit TM 250

Avlesning og endring av

innstillinger

Om man ønsker å lese av eller endre innstillinger

på trykkregulatoren, er det mulig. Ved normal

testing er det derimot ikke nødvendig.

Innstilling av regulator PRH

T = Trykk på knapp = Enter

V = Vri ett knepp medurs = Endre

- V = Vri ett knepp moturs = Endre

Innstilling av regulatoren

TVVT Angi Grunninnstilling

KODE=1234

Retur V TV

Børverdi, erverdi (Pa) TV,, 50 Pa TV

Trykkgiver (Pa) V 0-150 Pa TV

Avlesning av verdier på regulator PRH

T = Trykk på knapp = Enter

V = Vri ett knepp medurs = Endre

- V = Vri ett knepp moturs = Endre

Motorsignal, maks. (%) V 100% TV

Motorsignal, min. (%) V 20% TV

Regulatorforsterkning V 10 TV

Alarmgrense (Pa) V 70 Pa

Alarmgrense, min. tid (sek.)

V

Les av regulatoren

TVT

Retur

Børverdi, erverdi (Pa)

Motorsignal, hastighet (%)

Trykkgiver (Pa)

Motorsignal, maks. (%)

Motorsignal, min. (%)

Regulatorforsterkning

Alarmgrense (Pa)

Alarmgrense, min. tid (sek.)

Språk

Retur

Aktuelt trykk (Pa)

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

VVV

T-V-V

Larmgräns min. tid sek. V 300 sek.

Språk TV TVVV

Retur

Aktuelt trykk (Pa)

Klar

T-V-V

NB!

Ved normal testing er det ikke nødvendig å

endre innstillingene på trykkregulatoren.

7


Tekniske data

Merkespenning:

Merkestrøm, total:

Merkeeffekt:

Viftetype:

Viftemotorstyring:

Viftehastighet-turtall, maks:

Vekt (uten transportkasse):

Vekt (med transportkasse):

Kanaltilkobling:

Høyde:

Bredde:

Dybde:

TM 250

230 V

1,95 A

485 W

B-hjul

EC

3 475 rpm

18 kg

28 kg

Ø250 mm

503 mm

490 mm

459 mm

Målskisser

Mål i mm

TM 250

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.

Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

8


Målerapport

Gjennomført tetthetsmåling bør dokumenteres under byggeprosessen og benyttes som dokumentasjon ved

salg av bolig. Målerapport kan lastes ned på pc eller skjema på neste side kan brukes.

NYHET!

Program for utskrift av målerapport ved

tetthetsmåling av bygg.

Program for målerapport

Flexit tetthetsmåler TM 250

• Dokumentasjon av tetthetsmåling.

• Data fra målingen legges inn i programmet.

• Resultatet kommer ut i en rapport.

• Rapporten lagres på pc, skrives ut eller sendes som pdf med e-post.

• Målerapporten gir en beskrivelse av målingen som er gjennomført med

dato og måleresultat.

• Rapporten signeres

• Målerapporten kan vedlegges i forbindelse med overlevering til

sluttkunde/byggherre.

For installasjon på PC

Versjon

Art.nr.: 102510

Programmet kan installeres på pc fra CD som følger måleutstyret eller det kan lastes ned fra www.flexit.no,

under “Produkter”, “Tetteprodukter”, “Tetthetsmåler”.

Tetthetsrapport - Lekkasjemåling9


Målerapport

Lekkasjemåling

Husnavn:

Adresse/Husnr.:

Hustype:

Ansvarlig utbygger:

Ansvarlig for måling:

Måleutstyr (type/serienr.):

Målingens hensikt:

Sett kryss

Kontroll under byggeprosess

Egenkontroll ved sluttføring

3dje parts forenklet kontroll

Annet

Beskriv

Avlest luftmengde ved 50Pa

/Beregnet oppvarmet volum

= lekkasjetall

Undertegnede bekrefter at måling er utført ihht. prosedyre beskrevet i veiledning.

Sted/Dato:

Sign.

byggeleder (husselger)

Sign.

huskjøper (tiltakshaver)

09-2008 versjon 1


SINTEF er en ledende forskningsinstitusjon i Norge.

Flexit har inngått en avtale om oppdrag med SINTEF,

støttet av Forskningsrådet. Samarbeidet med SINTEF skal

sikre at Flexit hele tiden ligger i forkant med å utvikle og

levere løsninger som bidrar til et sunt innemiljø på en

energieffektiv måte.

EE-produkter

(elektriske og elektroniske produkter)

Flexit oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avfallsforskriften/

EE-forskriften ved å være medlem av følgende returselskap:

Renas as for næringselektro (eks. avtrekksvifter, ventilasjonsaggregater)

El-retur AS for hvitevareelektro (eks. baderomsvifter, kjøkkenventilatorer)

EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men ved kassering

innleveres forhandler eller anvist plass på stedlig deponi/mottak.

EE-produkter er (fra 2005) merket med en overkrysset søppeldunk og

inngår i et system for retur og gjenvinning og tas i mot vederlagsfritt.


Tlf 69 81 00 00. Fax 69 81 00 80

www.flexit.no

Art.nr. 100651 1 000 09/2010

More magazines by this user
Similar magazines