22.07.2014 Views

Ordinær eksamen

Ordinær eksamen

Ordinær eksamen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I<br />

TRENERROLLEN 2012/2014<br />

Individuell skriftlig <strong>eksamen</strong><br />

i<br />

TRL 240- Fordypningsidrett/treningslære 1<br />

Fredag 14. desember 2012 kl. 10.00-14.00<br />

Hjelpemidler: ingen<br />

Eksamensoppgaven består av 8 sider inkludert forsiden<br />

Sensurfrist: 11. januar 2013<br />

1 av 6


Forutsetninger: Oppgavene fra generell del og fordypningsidrett teller/vektes likt<br />

Generell del: Alle skal besvare denne delen<br />

OPPGAVE 1<br />

Hva legger du i begrepet ekspertise? Basert på relevant forskning og teori, gjør rede<br />

for forholdet mellom trening og utvikling av ekspertise.<br />

OPPGAVE 2<br />

Hva mener du er noen sentrale prestasjonsfaktorer i din idrett? Begrunn svaret med<br />

forskning og teori. Velg deretter ut et par sentrale faktorer og drøft hvordan du kan<br />

måle disse, samt kort gjøre rede for styrkene og svakhetene ved disse målingene.<br />

Spesifikk del: Alpint<br />

Les begge oppgavene, før du besvarer oppgave 1.<br />

Oppgave 1 og 2 teller/vektes likt.<br />

OPPGAVE 1: Arbeidskrav<br />

a) Velg ut en fysisk egenskap som er sentral i en arbeidskravsanalyse i alpint og<br />

begrunn med referanser til litteratur hvorfor den er viktig.<br />

b) Hvordan vil du legge opp en treningsøkt i ressursperioden for å utvikle denne<br />

egenskapen for en godt trent alpinist på 16 – 18 år?<br />

OPPGAVE 2: Testing<br />

a) Beskriv testprotokollen for den ovenfor valgte fysiske egenskapen i Ironman<br />

testen, og diskuter testens relevans for en alpinist.<br />

2 av 6


Spesifikk del: Fotball<br />

Oppgave 1 og 2 teller/vektes likt<br />

OPPGAVE 1<br />

Redegjør kort for hvordan fysiske ferdigheter i fotball direkte og indirekte påvirker<br />

prestasjon, og hvilke momenter vi må ivareta og tilrettelegge for i fysisk trening for<br />

fotballspillere.<br />

OPPGAVE 2<br />

Eksemplifiser hvordan du vil utvikle en valgt forsvarsferdighet i fotball:<br />

1) Hvilke momenter er sentrale å beherske?<br />

2) Eksemplifiser en øvelsesprogresjon: Hvordan kan du tilrettelegge treningsøvelser i<br />

a) teknikk trening, b) småspill og c) inn i en selvvalgt forsvarsstruktur<br />

Spesifikk del: Friidrett<br />

Oppgave 1 og 2 teller/vektes likt<br />

OPPGAVE 1<br />

a) Velg ut en fysisk egenskap som er sentral i en arbeidskravsanalyse i en<br />

kastøvelse. Begrunn arbeidskravet i forhold til en kastutøver på<br />

internasjonalt nivå.<br />

b) Beskriv et teknisk ferdighetselement som har avgjørende betydning for<br />

prestasjonen i en valgt kastøvelse. Begrunn svaret ditt.<br />

OPPGAVE 2<br />

a) Skisser grovt treningsinnholdet i en langsiktig plan (utviklingstrapp -13-23 år)<br />

for en kastutøver som har som mål å forbedre den valgte<br />

egenskapen/tekniske ferdigheten.<br />

b) Beskriv hvilke tester, testprosedyrer og testreferanser du vil bruke for å<br />

kontrollere utviklingen.<br />

3 av 6


Spesifikk del: Håndball<br />

Oppgave 1 og 2 teller/vektes likt<br />

OPPGAVE 1<br />

Redegjør kort for hvordan fysiske ferdigheter i håndball direkte og indirekte<br />

påvirker prestasjon, og hvilke momenter vi må ivareta og tilrettelegge for i fysisk<br />

trening for håndballspillere.<br />

OPPGAVE 2<br />

Eksemplifiser hvordan du vil utvikle duellspill som forsvarsferdighet i håndball:<br />

1) Hvilke momenter er sentrale å beherske?<br />

2) Eksemplifiser en øvelsesprogresjon: Hvordan kan du tilrettelegge treningsøvelser i<br />

a) teknikk trening, b) småspill og c) inn i en selvvalgt forsvarsstruktur (3:2:1/6:0/5:1<br />

etc)<br />

Spesifikk del: Langrenn<br />

Oppgave 1 og 2 teller/vektes likt<br />

OPPGAVE 1: Teknikk<br />

a) Staking regnes som et helkroppsarbeid selv om det kun er stavene som gir<br />

direkte fremdrift. Angi muskelbruk og rekkefølgen på muskelaktivering<br />

(«sekvensiell muskelaktivering») i stor hastighet i løpet av en syklus. Drøft<br />

også betydningen av beinarbeidet i staking. (4 poeng)<br />

b) Med bakgrunn i figuren vist under: Beskriv hva som kjennetegner gode<br />

utøvere i staking ved stor hastighet («Strategy A vs. B») der du trekker inn<br />

begrepene «forspenningsbevegelse», «vinkelhastighet over ledd» og<br />

«timing» mellom kraftproduksjon og stavvinkel. (3 poeng)<br />

4 av 6


c) «Double-push» er en del-teknikk av dobbeldans som kan benyttes i stor<br />

hastighet eller i bratte motbakker. Gi en kort beskrivelse på forskjellen<br />

mellom vanlig dobbeldans og «dobbel-push». Drøft fordeler og ulemper<br />

med «double-push» i forhold til tradisjonell dobbeldans. (3 poeng)<br />

OPPGAVE 2: Styrketrening langrenn<br />

Du er trener for en junior-gruppe (16-18 år) bestående av jenter. Tester viser at<br />

overkroppsstyrken er dårlig og at de har trent lite maksimal styrke tidligere. Du<br />

ønsker å gjennomføre 10 uker (2 økter i uka, 45 min pr økt) med styrketrening der<br />

formålet er å forbedre maksimal styrke for overkroppen samt å forbedre tiden på en<br />

1,5 km (ca 3 min) stake-test.<br />

a) Hvilke øvelser ville du valgt? (3 poeng)<br />

b) Skisser i en tabell antall serier og repetisjoner for øvelsene over en 10 ukers<br />

periode. (3 poeng)<br />

c) Prestasjonen i langrenn bestemmes i hovedsak av den totale<br />

energiomsetningen (aerob og anaerob) samt hvor mye av denne energien<br />

løpere bruker pr tilbakelagt distanse (arbeidsøkonomi). Etter 10 uker med<br />

maksimal styrketrening er tiden på 1,5 km staketest redusert med 10% mens<br />

den maksimale styrken (1RM) er økt med 20%. Hvilke fysiologiske egenskaper<br />

kan det tenkes er årsaken til fremgangen på ski? (4 poeng)<br />

Spesifikk del: Orientering<br />

Oppgave 1 og 2 teller/vektes likt<br />

OPPGAVE 1<br />

a) Velg ut en fysisk egenskap som er sentral i en arbeidskravsanalyse i<br />

orientering. Begrunn arbeidskravet i forhold til en kvinnelig<br />

orienteringsløper på nasjonalt nivå.<br />

5 av 6


) Hvordan vil du legge opp en treningsøkt i ressursperioden for å utvikle denne<br />

egenskapen for samme utøver? Begrunn svaret.<br />

OPPGAVE 2<br />

a) Lag ett eller flere orienteringsopplegg for en tropp med soldater som er<br />

under førstegangsopplæring på Krigsskolen. Det foreligger et egnet o-kart i<br />

målestokk 1:7500 (vedlagte kart). Du har tre timer til disposisjon.<br />

«Målet for opplæringa er å gi soldatene trening i å orientere ved hjelp av<br />

kart og kompass i ukjent terreng». Du velger selv hvor du vil ha start og mål.<br />

Tegn inn opplegget/oppleggene og postbeskrivelse på kartet (hvis du har<br />

behov for flere rubrikker kan du lage disse på baksiden av kartet). Angi ca.<br />

hvor lange oppleggene er på kartet.<br />

b) Begrunn valg av opplegg.<br />

c) Beskriv og hvordan du vil organisere gjennomføringen av<br />

orienteringsopplegget.<br />

Spesifikk del: Roing<br />

Oppgave 1 og 2 teller/vektes likt<br />

OPPGAVE 1<br />

a) Velg ut en fysisk egenskap som er sentral i en arbeidskravsanalyse i roing.<br />

Begrunn arbeidskravet i forhold til en kvinnelig utøver på nasjonalt nivå.<br />

b) Hvordan vil du legge opp en treningsøkt i ressursperioden for å utvikle denne<br />

egenskapen for samme utøver? Begrunn svaret.<br />

OPPGAVE 2<br />

Lag ett opplegg i roing for en gruppe elever på ungdomsskolen som har valgfag i<br />

roing, 1 økt av 3 timer i uken gjennom året (40 uker). Alle er i god form, men har<br />

variert bakgrunn i roing. «Målet for opplæringa er å gi elevene god grunnteknikk<br />

og en innføring i roing som treningsform».<br />

a) Begrunn valg av opplegg.<br />

b) Beskriv og hvordan du vil organisere gjennomføringen av opplegget.<br />

6 av 6


Spesifikk del: Sykkel<br />

Oppgave 1 og 2 teller/vektes likt<br />

OPPGAVE 1<br />

a) Velg ut en fysisk egenskap som er sentral i en arbeidskravsanalyse i sykkel.<br />

Begrunn arbeidskravet i forhold til en kvinnelig utøver på nasjonalt nivå.<br />

b) Hvordan vil du legge opp en treningsøkt i ressursperioden for å utvikle denne<br />

egenskapen for samme utøver? Begrunn svaret.<br />

OPPGAVE 2<br />

Lag ett opplegg i sykling for elever på et toppidrettsgymnas (1-3 klasse) på 14 dager<br />

samling i Spania. Alle er dyktige syklister, og noen holder et godt nasjonalt nivå.<br />

Velg mål for samlingen selv og lag et opplegg basert på målet.<br />

a) Begrunn valg av opplegg.<br />

b) Beskriv og hvordan du vil organisere gjennomføringen av opplegget.<br />

Spesifikk del: Treningsveileder/PT<br />

Oppgave 1 og 2 teller/vektes likt<br />

OPPGAVE 1<br />

Du får inn en kunde som er en dame i begynnelsen av 50 årene. Hun ønsker å<br />

starte med trening, og vil ha hjelp av deg. Hun signaliserer tidlig at hun ønsker å<br />

trene 4-5 ganger i uken, primært utholdenhet for å gå ned noen kilo i vekt. Beskriv<br />

hvordan du ville gått frem sammen med kunden for å lage en treningsplan som er<br />

motiverende, realistisk og samtidig ivaretas gode treningsprinsipper. Legg ved en<br />

grovskisse av en mulig treningsplan de neste 6 månedene.<br />

OPPGAVE 2<br />

Du har gruppetimer i spinning (eller velg en annen aktivitet) og legger merke til at<br />

noen av kundene virker utilpass når det er fulle timer. Spesielt to personer<br />

«gjemmer» seg bakerst i salen og virker uinteressert når det er mange godt trente<br />

personer til stede. Du mistenker at treningsutbyttet deres ikke er optimalt. Basert<br />

på det du vet om motivasjon – hva kan grunnene være? Skisser hvordan øktene<br />

kan tilrettelegges generelt for å unngå dette problemet, og hva du eventuelt kan<br />

gjøre for disse to spesielt.<br />

7 av 6


Spesifikk del: Volleyball/Beachvolleyball<br />

Oppgave 1 og 2 teller/vektes likt<br />

OPPGAVE 1<br />

Redegjør kort for hvordan fysiske ferdigheter i volleyball/beachvolley direkte og<br />

indirekte påvirker prestasjon, og hvilke momenter vi må ivareta og tilrettelegge for<br />

i fysisk trening for spillerne.<br />

OPPGAVE 2<br />

Eksemplifiser hvordan du vil utvikle en valgt ferdighet i volleyball/beachvolleyball:<br />

1) Hvilke momenter er sentrale å beherske?<br />

2) Eksemplifiser en øvelsesprogresjon: Hvordan kan du tilrettelegge treningsøvelser i<br />

a) teknikk trening, b) småspill og c) inn i treningskamper<br />

8 av 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!