Bedriftstelling 1963. Hefte I. Bergverksdrift m.v. og industri - Statistisk ...

ssb.no

Bedriftstelling 1963. Hefte I. Bergverksdrift m.v. og industri - Statistisk ...

Rekke XII

Nr.188

-- 189

-- 190

191

-- 192

193

194

- - 195

196

- - 197

- - 198

-- 199

-- 200

-- 201

-- 202

- - 203

-- 204

- - 205

-- 206

-- 207

-- 208

rges offisielle statistikk, rekke XII

Norway's Official Statistics, Series XII

Boktrykk 1966

Økonomisk utsyn over året 1965 Economic Survey

Psykiatriske sykehus 1964 Hospitals for Mental Disease

Skogstatistikk 1964 Forestry Statistics

Syketrygden 1964 National Health Insurance

Samferdselsstatistikk 1964 Transport and Communication Statistics

Utenrikshandel 1965 I External Trade I

Folkemengdens bevegelse 1964 Vital Statistics and Migration Statistics

Statistisk årbok 1966 Statistical Yearbook of Norway

Helsestatistikk 1964 Health Statistics

Forsikringsselskaper 1964 Socigas d'assurances

Norges postvevk 1965 Statistigue postale

Stortingsvalget 1965 II Storting Elections II

Utenrikshandel 1965 II External Trade II

Alkoholstatistikk 1965 Alcohol Statistics

Jordbruksstatistikk 1965 Agricultural Statistics

Kredittmarkedstatistikk 1964 Credit Market Statistics

Telegrafverket 1965 TglOraphes et tgaphones de l'Etat

Utenrikshandel 1965 III External Trade III

Fiskeristatistikk 1964 Fishery Statistics

Lønnsstatistikk 1965 Wage Statistics

Bedriftstelling 1963 I Bergverksdrift m.v. og industri Census of Establishments I

Mining and Quarrying, Manufacturing

Norges offisielle statistikk, rekke A

Norway's Official Statistics, Series A

' kke A Stensil-, offsettrykk 1966

Nr. 153 Markedstall Bedriftstellingen 1963 I Bergverksdrift m. v. og industri Market Data

Census of Establishments I Mining and Quarrying, Manufacturing

— 154 Hotellstatistikk 1965 Hotel Statistics

— 155 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 2. kvartal 1965 I Wage Census

for Workers in Mining and Manufacturing I

— 156 Forsorgsstonad og kommunal trygd 1964 Public Assistance and Municipal Social

Pensions

— 157 Industristatistikk 1964 Industrial Statistics

— 158 Jaktstatistikk 1965 Hunting Statistics

— 159 Nasjonalregnskap med fjorten og fem produksjonssektorer 1949-1961 II National

Accounts Classified by Fourteen and Five Industrial Sectors II

— 160 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1965 II Wage

Census for Workers in Mining and Manufacturing II

61 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1965 III Wage

Census for Workers in Mining and Manufacturing Ill

Fortsettelse 3. omslagsside


NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 208

BEDRIFTSTELLING

1963

HEFTE I

BERGVERKSDRIFT M. V. OG INDUSTRI

CENSUS OF ESTABLISHMENTS

1963

Volume I

Mining and Quarrying, Manufacturing

STATISTISK SENTRALBYRA

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OSLO 1966


Tidligere utkommet

Bedriftstelling 9. oktober 1936. NOS IX 158: 1. hefte, Detaljerte oppgaver

for de enkelte næringsgrupper, IX 164: 2. hefte, Fylker, herreder, byer og

enkelte industristrøk. Særoppgaver om hoteller, biltrafikk, skipsfart, IX 175:

3. hefte, Oversikt over tellingsresultatene. De økonomiske enheter.

Bedriftstelling 24. april 1953. NOS XI 251: 1. hefte, Bergverk og industri,

XI 287: 2. hefte, Varehandel, XI 325: 3. hefte, Bygge- og anleggsvirksomhet,

kraft- og vannforsyning, finansinstitusjoner, sjøtransport, annen samferdsel,

privat og personlig tjenesteyting.

Bedriftstellingen 1963. NOS A 153: Markedstall. Bedriftstellingen 1963. Hefte

I. Bergverksdrift m. v. og industri.

REKLAMETRYKK A.S - BERGEN


Forord

Statistisk Sentralbyrå sender med dette ut hefte I i boktrykk med detaljerte

resultater for bedrifter i bergverksdrift m.v. og industri fra Bedriftstellingen

1963. Foreløpige hovedtall for disse næringene ble offentliggjort i

Statistisk ukehefte i januar—mars 1966, og i serien Markedstall er det tidligere

gitt ut et hefte i offsettrykk med oppgaver fordelt etter handelsdistrikter

og handelsområder. For varehandel og for de andre næringer som er med

i tellingen, vil det bli sendt ut tilsvarende hefter som for bergverksdrift og

industri. I tillegg til næringsheftene vil Byrået i et særskilt hefte offentliggjøre

en samlet oversikt over tellingsresultatene. Her vil det også bli gitt

foretaksoppgaver, bl. a. over aksjekapital.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. september 1966.

Petter Jakob Bjerve

Otto Carlson


Preface

In this publication the Central Bureau of Statistics presents detailed results

for establishments in mining and quarrying and in manufacturing from the

Census of Establishments 1963. Data for these establishments classified by

economic-geographical trade areas have previously been published in the

series Market Data. The results for internal trade and for other activities

covered by the Census will be published in separate volumes. A general analysis

of the census results and data relating to enterprises will be published

in a special volume.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 10 September 1966.

Petter Jakob Bjerve

Otto Carlson


Innhold

Oversikt.

Side

I. Generelt om Bedriftstellingen 1963 •••• 7

1. Tidligere bedriftstellinger 7

2. Formålene med Bedriftstellingen 1963 8

3. Bedriftstellingens omfang 9

4. Bedrifts- og foretaksdefinisjonen 10

5. Næringsgrupperingen 11

6. Innhenting og bearbeiding av oppgavene 12

II. Spesielt om bergverksdrift m.v. og industri 13

1. Samordning med årlig industristatistikk 13

2. Bedriftsoppdeling og næringsgruppering 13

3. Definisjon av andre kjennemerker 15

4. Feilkilder 19

5. Tabellene 19

Sammendrag på engelsk 21

Industrigruppene på engelsk 23

Tabeller.

I. Bedrifter, sysselsetting, produksjon og vareforbruk etter næringsgruppe 28

II. Sysselsetting etter næringsgruppe 34

III. Produksjon, vareforbruk og lønn m.v. etter næringsgruppe 40

IV. Realkapital etter næringsgruppe • • 54

V. Hovedtall for bedrifter etter næringsgruppe og sysselsetting 66

VI. Hovedtall for bedrifter etter næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi 100

VII. Hovedtall for bedrifter etter næringsgruppe og eierforhold 134

VIII. Hovedtall for bedrifter etter næringsgruppe og startår 158

IX. Hovedtall etter fylke og næringsgruppe 182

X. Hovedtall etter kommune 200

Standardtegn

. . Oppgave mangler

••• Tall kan ikke oppgis

- Null


Contents

General survey.

Page

I. General information on the Census of Establishments 1963 7

1. Previous censuses of establishments 7

2. Objectives of the Census 8

3. Scope and coverage 9

4. Definition of establishment and enterprise 10

5. The classification by kind of activity 11

6. The compilation and processing of the data 12

II. Special information on mining and quarrying and on manufacturing 13

1. Coordination with the annual industrial statistics 13

2. Division of enterprises into establishments and the classification by industry

groups 13

3. Definition of other characteristics 15

4. Sources of errors 19

5. The tables 19

English summary 21

Industry groups in English 23

Tables.

I. Establishments, persons engaged, production and cost of raw materials etc., by

industry 28

II. Persons engaged, by industry 34

III. Production, cost of raw materials, salaries and wages, etc., by industry 40

IV. Real capital, by industry 54

V. Principal data for establishments by industry group and by number of persons

engaged 66

VI. Principal data for establishments by industry group and by gross value of production

100

VII. Principal data for establishments by industry and by legal organization 134

VIII. Principal data for establishments by industry and by starting year 158

IX. Principal data by county and industry group 182

X. Principal data by municipality 200

Explanation of Symbols

. . Data not available

... Not for publication

- Nil


Oversikt

I. Generelt om Bedriftstellingen 1963

1. Tidligere bedriftstellinger

Statistisk Sentralbyrå har tidligere gjennomført to bedriftstellinger av liknende

karakter og med omtrent samme omfang som Bedriftstellingen 1963.

Den første tellingen ble holdt 9. oktober 1936 og den andre 24. april 1953.

Begge disse tellingene gav oppgaver dels for den dagen tellingen ble holdt —

tellingsdagen — og dels for det foregående kalenderår. Bedriftstellingen 1963

er ikke knyttet til noen bestemt dato, men gir bare oppgaver for året 1963.

I Bedriftstellingen i 1936 ble begrepet bedrift definert som den tekniske

enhet. Geografisk atskilte virksomheter og virksomheter på samme sted som

ble drevet som atskilte tekniske enheter, ble regnet som særskilte bedrifter.

I prinsippet avviker ikke denne definisjonen i særlig grad fra den bedriftsdefinisjon

som er brukt i de to siste tellingene. Det er likevel ikke mulig å

sammenlikne resultatene fra 1936-tellingen direkte med tallene fra de senere

tellinger, bl. a. fordi bedriftsdefinisjonen i 1936 ble fraveket når det var umulig

å få særskilt oppgave for hver teknisk enhet. Dessuten er næringsgrupperingen

som ble nyttet i 1936 nokså ulik den som ble brukt både i 1953-tellingen

og i siste bedriftstelling.

I Bedriftstellingen 24. april 1953 er den prinsipielle bedriftsdefinisjonen

i samsvar med den definisjon som er gitt i Standard for næringsgruppering

i offentlig norsk statistikk, som også er nyttet i Bedriftstellingen 1963. (Jfr.

aysnitt 1.4. Bedrifts- og foretaksdefinisjonen.) Oppgavene fra de to tellingene

er likevel ikke helt sammenliknbare. Dette skyldes først og fremst at foretak

(firmaer) som driver flere virksomheter på samme sted, ble delt i flere bedrifter

i noe større utstrekning i forrige enn i siste telling. Klassifiseringen

av bedriftene i næringsgrupper er dessuten endret på enkelte punkter mellom

de to tellingene.

Med unntak av korrespondanseskoler omfattet forrige bedriftstelling alle

de næringsgrupper som er med i Bedriftstellingen 1963 og dessuten næringsgruppene

elektrisitets- og gassforsyning, utenriks sjøfart, flyplasser m.v.,

kringkasting og travbaner med totalisator. (Jfr. aysnitt 1.3. Bedriftstellingens

omfang.)

Opplysningene som ble innhentet i 1953, gjaldt bedriftenes beliggenhet,

eierforhold, næringsgruppe eller bransje, startår, sysselsetting, utbetalt lønn,


8

bruttoproduksjonsverdi eller omsetning, transportmidler og foretakenes aksjekapital.

I tillegg til disse oppgavene som var gjennomgående for alle bedrifter,

ble det innhentet spesielle oppgaver for enkelte næringer. Bedrifter som

arbeidde i fag som var underlagt håndverksloven, ble spurt om de drev håndverksmessig

eller industrielt. Et utvalg av industribedrifter svarte på spørsmål

om råstofforbruk, betalt godtgjørelse for bortsatt arbeid, ayskrivninger,

skatter og avgifter, andre driftskostnader, tilskott, investeringer, verdi av

bygninger og maskiner, golvflate og salgets fordeling på kundegrupper. Han-.

delsbedriftene gav opplysning om innkjøp, og kolonialforretninger og land-.

handlerier måtte dessuten svare på om bedriften ble drevet som selvbetjeningsbutikk

eller ikke. Fra bedrifter i bygge- og anleggsvirksomhet ble det

innhentet oppgaver over materialutgiftene m. v., fra hoteller over tallet på

sengeplasser og fra restauranter over tallet på sitteplasser.

Fra Bedriftstellingen 24. april 1953 er det utarbeidd en rekke tabeller hvor

bedriftene er gruppert etter forskjellige kjennemerker som næringsgruppe,

størrelse, eierforhold, beliggenhet, startår m. v. Resultatene er publisert i

tre hefter. Første hefte gir oppgaver for bergverksdrift m. v. og industri,

annet hefte for varehandel og tredje hefte for de andre næringer som var med

i tellingen. I publikasjonen «Kjenn ditt marked» ble det dessuten gitt enkelte

hovedtall med fordeling etter handelsområder og -distrikter.

2. Formilene med Bedriftstellingen 1963

Bedriftstellingen 1963 tar i første rekke sikte på å gi en oversikt over bedriftsstrukturen

i Norge. I denne forbindelse tenker en særlig på hvorledes

tallet på bedrifter og viktige kjennetegn som sysselsetting, produksjon eller

omsetning osv. er fordelt etter bedriftenes næringsgruppe, beliggenhet, størrelse,

eierforhold m.v. Den løpende statistikken som utarbeides årlig eller med

enda kortere mellomrom, er i alminnelighet basert på oppgaver bare for et

utvalg av bedriftene, og den er derfor lite egnet til å gi detaljerte opplysninger

om strukturforholdene. En fullstendig bedriftstelling kan også gi et verdifullt

grunnlag for vurdering av pålitelighet m.v. av løpende bedriftsstatistikk,

for opplegg av nye utvalgsundersøkelser og for omlegging av eksisterende utvalgsstatistikk.

Et ,annet viktig formål er å skaffe statistiske opplysninger om bedriftene i

næringsgrupper som ikke er dekket av løpende statistikk. Dette gjelder bl. a,.

store deler av næringene transportvirksomhet og forretningsmessig og personlig

tjenesteyting, og for bedrifter i bygge- og anleggsvirksomhet vil årlig

statistikk bli utarbeidd for første gang fra 1966.

Som et noe mer sekundært formål kan nevnes at en tok sikte på å bruke

bedriftstellingsoppgavene til å gjennomføre en fullstendig kontroll og ajourføring

av Statistisk Sentralbyrås faste register over bedrifter og foretak. En

regnet med at tellingen ville gi et vesentlig bedre kontroll- og ajourføringsgrunnlag

enn de kilder som brukes ved den årlige ajourføringen.

Bedriftstellingen skulle også — sammen med oppgaver fra løpende årsstatistikk

— tilfredsstille en tilråding fra De forente nasjoners statistiske kommisjon

som gikk ut på at FN's medlemsland skulle gjennomføre en omfattende

næringsstatistisk undersøkelse for året 1963 eller et år nær opp til 1963.

Etter anbefalingen skulle undersøkelsen omfatte næringene bergverksdrift

m.v., industri, bygge- og anleggsvirksomhet og elektrisitets- og gassforsyning.


9

3. Bedriftstellingens omfang

Målsettingen for Bedriftstellingen 1963 tilsa at tellingen burde omfatte all

ervervsmessig næringsvirksomhet med unntak av jordbruk, skogbruk og fiske

som var dekket av spesielle tellinger i årene 1957-1960. På grunnlag av

Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk, hvor all økonomisk

virksomhet er inndelt i næringer og næringsgrupper, ble det foretatt en

avgrensing mellom ervervsmessig næringsvirksomhet og ikke-ervervsmessig

virksomhet. Under det videre planleggingsarbeidet ble dessuten enkelte grupper

av ervervsmessig næringsdrivende utelukket fra tellingen på grunn av

registreringsproblemer eller fordi gruppen var så godt dekket av årlig statistikk

at bedriftstellingen neppe kunne gi verken mer detaljerte eller sikrere

opplysninger. Til slutt ble en stående ved at tellingen skulle omfatte følgende

næringer og næringsgrupper:

Bergverksdrift m.v.

Industri

Bygge- og anleggsvirksomhet (unntatt offentlig forvaltnings og offentlige

bedrifters anleggsvirksomhet)

Varehandel

Finansinstitusjoner (unntatt offentlig organisert forsikringsvirksomhet)

Garasjeutleie og eiendomsmeklere

Innenriks sjøfart

Tjenester i tilknytting til sjøfart (unntatt havne-, fyr- og losvesen)

Landtransport (unntatt jernbanedrift)

Lufttransport (unntatt flyplasser m.v.)

Tjenester i tilknytting til transport

Lagring

Korrespondanseskoler og sjåførskoler

Forretningsmessig tjenesteyting (unntatt forfattere, bildende kunstnere og

selvstendige journalister)

Film og teater m. v. (unntatt selvstendige skuespillere)

Sirkus o.l. (unntatt selvstendige artister)

Hotell- og restaurantdrift

Vask, rensing og andre personlige tjenester

I bergverksdrift m. v., industri og bygge- og anleggsvirksomhet er enmannsforetak

— dvs. enkeltmannsfirmaer hvor eieren arbeider helt alene — ikke

med i tellingen. Ellers omfatter tellingen alle bedrifter i de næringsgruppene

som er nevnt ovenfor, også sesongbedrifter og bedrifter som bare drives som

bierverv.

De viktigste næringer og næringsgrupper som ikke er med i bedriftstellingen

er:

Jordbruk

Skogbruk

Fiske

Hvalf angst

Kraft- og vannforsyning m.v.

Utenriks sjøfart

Drift av bolig- og forretningsgårder

Jernbanedrift

Post, telefon, telegraf

Offentlig administrasjon og forsvar


10

Undervisning (unntatt korrespondanseskoler og sjåførskoler)

Helse- og veterinærvesen

Religiøst og humanitært arbeid

Ikke-forretningsmessige organisasjoner og institusjoner

Underholdning m.v. (unntatt film, teater og sirkus o.1.)

Lønt husarbeid

4. Bedrifts- og foretaksdefinisjonen

I Bedriftstellingen 1963 er definisjonen av begrepene bedrift og foretak og

grupperingen av enhetene etter virksomhetens art i samsvar med Standard

for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk (Statistisk Sentralbyrås

håndbøker .nr. 9). Standarden bygger på International Standard Industrial

Classification of all Economic Activities (ISIC) som er utarbeidd av FN's

statistiske kommisjon.

Etter standardens definisjon er en bedrift en økonomisk virksomhet som

foregår på et lokalt avgrenset område og som det er mulig å gi oppgaver for

over generelle kjennetegn som produksjon, omsetning eller bruttoinntekt,

sysselsetting og lønninger m. v. Foretak danner en høyere enhet og er definert

som alle bedrifter under samme eier. Foretak faller som regel sammen

med begrepet firma.

Betegnelsen bedrift brukes om all slags selvstendig økonomisk virksomhet

— ikke bare om produksjonsvirksomhet i snever forstand. Sakførerforretninger,

butikker, skipsrederier, kaféer, transportforretninger osv. er bedrifter

like så vel som fabrikker og verksteder. Bedriftsdefinisjonen er ellers nærmere

presisert dels i selve standarden og dels gjennom retningslinjer som er

vedtatt, eller som har dannet seg i praksis etter at standarden ble utarbeidd.

Virksomheter som et foretak driver på lokalt atskilte områder, blir som

regel regnet som særskilte bedrifter. De viktigste unntakene fra denne regelen

gjelder bygge- og anleggsvirksomhet og transportvirksomhet. All selvstendig

bygge- eller anleggsvirksomhet som et foretak driver, regnes til en

og samme bedriftsenhet. Det samme gjelder all ensartet selvstendig transportvirksomhet

under felles administrasjon. Virksomheter som drives i forskjellige

kommuner, blir alltid regnet som lokalt atskilte og dermed som særskilte

bedrifter med de unntak som er nevnt ovenfor. I alminnelighet blir uttrykket

«lokalt avgrenset område» i bedriftsdefinisjonen oppfattet enda snevrere,

f. eks. blir virksomheter i samme kommune, men med forskjellige gate-/veiadresser

som regel regnet som lokalt atskilte.

Når det på et og samme lokalt •avgrensede område drives flere virksomheter

som hører inn under ulike næringsgrupper, blir hver enkelt virksomhet

regnet som særskilt bedrift forutsatt at den er av noen størrelse. Som eksempel

på virksomheter som horer til ulike næringsgrupper kan nevnes bilverksted

og bensinstasjon, sagbruk og møbelfabrikk, hotell og restaurant, engrosforretning

og butikk. Et generelt minimumskrav for at virksomheter som

ligger på samme sted skal oppfattes som særskilte bedrifter, er at hver av

virksomhetene jamt sysselsetter minst en person i normal driftstid. For virksomhetskombinasjoner

som er forholdsvis vanlige — f. eks. avisforlag og avistrykkeri,

bakeri og bakervareutsalg, spedisjon og transport — er det i noen

tilfelle gitt spesielle retningslinjer. For noen typer av kombinerte virksomheter

går retningslinjene ut på at kombinasjonen skal regnes som en bedriftsenhet

uansett størrelsen av hver enkelt virksomhet. Andre virksomhetskombinasjoner

deles i flere bedrifter bare dersom hver virksomhet sysselsetter


11

f. eks. minst tre eller fem personer, eller dersom årsomsetningen ligger over

en bestemt grense. I aysnitt II. 2. Bedriftsoppdeling og næringsgruppering

er det gjort rede for de viktigste spesialregler for kombinasjoner av virksomheter

som drives på samme sted og hvorav minst en virksomhet hører inn

under bergverksdrift eller industri.

Avdelinger som produserer råmaterialer eller halvfabrikata som i neste

trinn bearbeides videre i samme foretak (vertikalt integrerte virksomheter),

regnes som særskilte bedrifter dersom de er lokalt atskilte eller leverer varer

til flere bedrifter i foretaket eller normalt også framstiller produkter for salg

til andre foretak. I motsatt fall regnes, med enkelte unntak (jfr. aysnitt II. 2.),

hele den vertikalt integrerte virksomheten som en bedriftsenhet.

Vanlig hjelpevirksomhet, f. eks. hovedkontor, salgskontor, avdelingskontor,

lageravdeling, bedriftslaboratorium m.v., som hovedsakelig yter tjenester til

eget foretak, er alltid skilt ut som en spesiell type av bedrift — hjelpeavdeling

— når virksomheten ligger i en annen kommune enn de øvrige bedrifter

i foretaket. I enkelte næringer er også hjelpevirksomhet som drives lokalt atskilt

fra andre av foretakets bedrifter i samme kommune, skilt ut som hjelpeavdeling.

Hjelpeavdelinger har i alminnelighet ingen produksjon, omsetning

e.l. og har derfor i de fleste tilfelle bare gitt oppgave til bedriftstellingen over

sysselsetting og lønn m.v. og eventuelt over verdi ,av lagerbeholdning og realkapital.

Hjelpevirksomhet som i forholdsvis stort omfang også yter tjenester

til andre foretak eller hvor vedkommende hjelpefunksjon i foretakets bransje

i alminnelighet utføres av fremmede foretak, er alltid — uansett beliggenhet

— skilt ut som særskilt bedrift når virksomheten er av noen størrelse. I slike

tilfelle er virksomheten ikke regnet som hjelpeavdeling, men som vanlig bedrift

med egen produksjon, omsetning e.l.

I bedriftstellingen har en brukt betegnelsen enbedriftsforetak i de tilfelle

foretaket bare består av en bedrift. I foretak som etter reglene ovenfor er

delt i flere bedrifter — flerbedriftsforetak — har en i enkelte sammenhenger

skilt mellom hovedbedriften og filialbedriften. Som hovedbedrift har en som

regel regnet den av bedriftene som hadde størst bruttofortjeneste eller bearbeidingsverdi.

Ved fastlegging av om et foretak skal regnes som enbedriftsforetak eller

flerbedriftsforetak, har en også tatt i betraktning eventuelle virksomheter i

næringsgrupper som ikke er med i tellingen, unntatt jordbruk, skogbruk, fiske

og fangst. F. eks. er et sagbruk kombinert med gårdsdrift regnet som enbedriftsforetak,

mens f. eks. en kiosk som drives av et idrettslag e.l., er regnet

som filialbedrift i et flerbedriftsforetak.

5. Næringsgrupperingen

Et av de viktigste kjennemerker ved bedriftene er den næringsgruppe eller

bransje de hører til etter arten av den virksomhet som drives. Ved næringsgrupperingen

av bedriftene i bedriftstellingen har en brukt det grupperingssystem

som er fastlagt i Standard for næringsgruppering i offentlig norsk

statistikk. Hovedprinsippet i dette systemet er klassifikasjon etter hvilke

varer som produseres eller omsettes eller hva slags tjenester som ytes. I enkelte

tilfelle er det nyttet andre klassifikasjonsprinsipper, f. eks. hva slags

råvarer som brukes eller omsetningsformen.

Standardens grupperingssystem er utformet som en pyramide. De forskjellige

slags virksomheter er først inndelt i næringer symbolisert med store bok-


12

stayer, f. eks. F. Industri, G. Bygge- og anleggsvirksomhet, I. Varehandel osv.

Bokstavbetegnelsene er sløyfet i publikasjonene fra bedriftstellingen. Næringene

er inndelt i næringsgrener symbolisert med to-sifrede kodenummer,

f. eks. 12. Malmgruver, 20. Næringsmiddelindustri, 21. Drikkevareindustri,

61. Agenturvirksomhet, 86. Forretningsmessig tjenesteyting osv. Hver n æ -.

ringsgren er videre inndelt i nceringsgrupper som er symbolisert med tresifrede

koder, f. eks. 121. Jernmalmgruver, 205. Fisketilvirking osv. De fleste nmringsgrupper

er til slutt delt inn i undergrupper med firesifrede kodenummer.

I de tilfelle en bedrift driver virksomheter av forskjellig slag uten å tilfredsstille

kravene til oppdeling i flere bedrifter, f. eks. fordi hver virksomhet

er liten, er bedriften prinsipielt gruppert etter den virksomhet som gir størst

bruttofortjeneste eller bearbeidingsverdi. Grupperingen er foretatt trinnvis

slik at en først har fastlagt næringen, deretter næringsgren osv.

Hjelpevirksomhet (f. eks. hovedkontor, salgskontor, lager osv.) som etter

reglene i foregående aysnitt er skilt ut som hjelpeavdelinger, er plassert i samme

gruppe som den bedriften i foretaket avdelingen hovedsakelig yter tjenester

til. Bedrifter av denne spesielle type er med andre ord ikke gruppert etter

arten av sin egen virksomhet. Som eksempel kan nevnes at et lokalt atskilt

salgskontor i et industriforetak regnes som hjelpeavdeling og grupperes under

industri og ikke under varehandel, forutsatt at kontoret hovedsakelig omsetter

foretakets egne produkter.

6. Innhenting og bearbeiding av oppgavene

Skjemaene til bedriftstellingen ble sendt bedriftene i mars 1964. Adresseringen

av skjemaene foregikk ved hjelp av Statistisk Sentralbyrås bedriftsog

foretaksregister som ble opprettet etter tellingen i 1953 og som siden har

vært holdt A, jour. Dette registeret inneholder opplysninger om bedriftenes og

foretakenes navn, postadresse, beliggenhet (kommune), næringsgruppe m.v.

Før skjemautsendingen tok til ble bedriftsregisteret supplert med enkelte

næringsgrupper som ikke hadde vært med i registeret tidligere, men som

skulle ware med i tellingen. For andre grupper fant en det nødvendig å gjennomføre

en omfattende kontroll av at alle eksisterende bedrifter var innført i

registeret. Til dette supplerings- og kontrollarbeidet nyttet en bl. a. navnelister

som ble ajourført av trygdekassene, medlemsfortegnelser fra bransjeforeninger

og lister over bevillingshavere.

Det ble brukt 5 forskjellige skjematyper for ulike næringer. Hver skjema-.

type ble trykt både på bokmål og nynorsk. Skjema på nynorsk ble sendt be

driftene i alle kommuner som hadde vedtatt å bruke denne målformen som

tjenestemål og enkelte kommuner som stiller seg nøytrale i spørsmålet om

målform.

Fristen for innsending av oppgavene var satt til 30. april 1964. Ved fristens

utløp hadde en stor del av bedriftene ennå ikke sendt inn oppgave, og det

ble nødvendig å sende ut en rekke påminnelser. Den siste påminnelsen ble

sendt rekommandert til om lag 10 000 foretak så sent som i januar 1965. De

aller fleste av disse foretakene sendte inn oppgavene i løpet av første halvår

1965. Arbeidet med påminnelsene var tidkrevende og forsinket bearbeidingen

av oppgavene med flere måneder.

Etter at skjemaene var kommet inn ble det kontrollert at alle spørsmål var

besvart, at opplysningene så «rimelige» ut og at næringsgruppering og bedriftsoppdeling

fulgte de fastlagte prinsipper. I de tilfelle det ble funnet feil,


13

ble nødvendige korreksjoner foretatt dels på grunnlag av tilleggsopplysninger

som ble innhentet fra bedriftene, dels etter opplysninger i oppslagsbøker

o. 1. og dels etter skjønnsmessige anslag og beregninger. Før tabellene ble utarbeidd

ble det også foretatt en omfattende maskinell kontroll av opplysningene

for hver enkelt bedrift, bl. a. for å få rettet punchefeil og feil som ikke

ble oppdaget under den første kontrollen av skjemaene. I det maskinelle kontrollarbeidet

og i utarbeidingen av tabeller ble det brukt elektroniske databearbeidingsmaskiner.

II. Spesielt om bergverksdrift m. v. og industri

1. Samordning med årlig industristatistikk

Til den årlige industristatistikken som er basert på en totaltelling av alle

større bedrifter kombinert med en utvalgstelling for småbedrifter, innhentes

det for en stor del opplysninger om de samme kjennemerker som en skulle ha

oppgaver for til Bedriftstellingen 1963. Bedriftsdefinisjonen og definisjonen

av de forskjellige kjennemerker i den årlige statistikken faller dessuten helt

sammen med de tilsvarende definisjoner i tellingen. Det var derfor mulig i ganske

stor grad å samordne både innhenting og bearbeiding av oppgavene for

bergverks- og industribedrifter til bedriftstellingen med industristatistikken

for 1963.

Samordningen gikk ut på at oppgavene for de større industribedrifter både

til årsstatistikken for 1963 og til bedriftstellingen ble innhentet på samme

skjema. I tillegg til de spørsmål som var felles for begge disse statistikkene,

inneholdt skjemaet enkelte spørsmål som bare gjaldt tellingen — bl. a. om

kapitalverdier — og andre som bare gjaldt årsstatistikken. Foretak sbm ved

siden av en større industribedrift også hadde mindre industribedrifter og/eller

bedrifter i andre næringer, fikk tilsendt særskilte skjemaer til bedriftstellingen

for disse bedriftene sammen med fellesskjemaet for den større industribedriften.

Arsstatistikkens utvalgstelling for de mindre industribedrifter ble sløyfet

for 1963. Det ble imidlertid beregnet totaltall for alle småbedriftene på grunnlag

av de bedriftstellingsoppgaver som forelå sommeren 1964. Industristatistikken

for 1953 gir derfor som vanlig beregnede totaltall for små og store bedrifter

under ett.

Fordelene ved samordningen var at en unngikk å kreve inn to sett av oppgayer

for de større bedriftene og for de bedrifter som ellers skulle ha vært med

årsstatistikkens utvalg av småbedrifter. Byrået sparte dessuten et ikke uvesentlig

dobbeltarbeid med kontroll og punching for disse bedriftene.

2. Bedriftsoppdeling og næringsgruppering

I aysnitt I. 4. og I. 5. er det redegjort for de generelle prinsipper for oppdeling

av foretak i bedrifter og for næringsgruppering av bedriftene som er

fulgt i Bedriftstellingen 1963. I dette aysnittet skal en gi en oversikt over de

viktigste reglene som gjelder spesielt for bergverksdrift og industri.

I disse næringene er hovedregelen at det er skilt ut en bedrift for hver næringsgruppe

(3-sifret gruppe) som et foretak driver virksomhet i innenfor

samme lokalt avgrensede område, forutsatt at hver av virksomhetene sysselsetter

minst en person i normal driftstid. Virksomheter på samme sted som


14

hører inn under ulike nærings-undergrupper (4-sifrede grupper) innen samme

3-sifrede gruppe, er regnet som særskilte bedrifter dersom bedriftene eventuelt

ville høre til de større i vedkommende næringsgruppe. De krav som er stilt

til størrelsen av hver virksomhet for at de skal regnes som særskilte bedrifter,

er som regel strengere for virksomhetskombinasjoner som forekommer forholdsvis

hyppig, enn for uvanlige kombinasjoner. Nedenfor er det gitt en

oversikt over spesielle delingsregler for enkelte virksomhetskombinasjoner.

Elektrisitetsverk med kapasitet 500 kW og over er regnet som særskilte

bedrifter under elektrisitetsforsyning, selv om de bare leverer kraft til industribedrifter

i samme foretak.

Pukkverk (næringsgruppe 141) som drives i samband med bygge- og anleggsvirksomhet

og som bare leverer pukk, grus o.l. til eget foretak, er ikke

skilt ut som særskilt bedrift.

To eller flere sandtak (næringsgruppe 142) som et foretak driver i samme

kommune, er i alminnelighet regnet som en bedrift.

Slakteri eller polsemakeri (næringsgruppe 201) som er lokalt atskilt fra

foretakets kjøttvareutsalg, er regnet som særskilt industribedrift, mens utsalgene

er gruppert under handel. Slakteri/pølsemakeri med kjøttvareutsalg

på samme sted er regnet som en bedrift og gruppert under industri dersom

minst 75 prosent av omsetningen er engrossalg og under detaljhandel dersom

minst 25 prosent er detaljsalg. Som engrossalg har en også regnet leveranser

fra slakterietipolsemakeriet til eventuelle lokalt atskilte utslag. ,Slakteri/pølsemakeri

kombinert med landhandel, kolonialforretning el., er regnet som

særskilt industribedrift når det sysselsatte minst en person i gjennomsnitt for

året.

Iskremfabrikker (gruppe 2023) som drives sammen med bakeri eller meieri.,

er regnet som særskilt bedrift forutsatt `at fabrikken hadde helårsdrift og sysselsatte

minst 3 personer i gjennomsnitt for 1963.

Molle (næringsgruppe 206) og ffirblanderi (gruppe 2093) på samme sted

er regnet som en bedrift.

Bakeri (næringsgruppe 207) og bakervareutsalg i samme bygning er regnet

som en bedrift og gruppert under industri, forutsatt at foretaket ikke har

andre bedrifter. Dersom foretaket også har bakervareutsalg eller bedrifter i

andre næringsgrupper som er lokalt atskilt fra bakeriet, er hvert utsalg —

også utsalg i samme bygning som bakeriet — regnet som særskilt bedrift og

gruppert under handel, mens bakeriet er gruppert under industri. Et foretak

som foruten bakeri og bakervareutslag på samme sted også har et lokalt atskilt

bakervareutsalg, er således delt i tre bedrifter.

Systuer (næringsgruppe 243) som drives i samband med konfeksjonsforretning

og som hovedsakelig utfører forandringssøm for forretningen, er ikke

regnet som særskilt bedrift, men som et naturlig ledd i handelsvirksomheten.

Tresliperier (næringsgruppe 271) og cellulosefabrikker (næringsgruppe

272) er alltid regnet som særskilte bedrifter selv om de bare leverer papirmasse

til egen papirfabrikk på samme sted. Tilsvarende er papirproduksjon

og videreforedling til emballasje eller andre papp- og papirvarer (næringsgruppe

275) regnet som særskilte bedrifter.

Forlegging av tidsskrifter og periodiske blad (gruppe 2812) som drives av

foreninger, organisasjoner, firmaer, offentlige institusjoner o. 1., er skilt ut

som særskilt bedrift når det i forlagsvirksomheten er ansatt redaktør i heldagsstilling

og tidsskriftet eller bladet har en ikke uvesentlig utbredelse og

blant andre enn medlemmer, ansatte, aksjonærer m.v.


15

Forlag (næringsgruppe 281) kombinert med trykkeri (næringsgruppe 282)

er delt i to bedrifter dersom både forlag og trykkeri sysselsatte minst 5 personer

i gjennomsnitt for året.

Trandamperi (gruppe 3121) kombinert med fisketilvirking (næringsgruppe

205), sildoljefabrikk (gruppe 3122) e.l. er regnet som særskilt bedrift når

det sysselsatte minst 3 personer i gjennomsnitt for året.

Reparasjonsverksteder for maskiner (næringsgruppe 368) som er kombinert

med omsetning av maskiner og som driver dels med klargjøring og garanti-

og servicereparasjoner og dels med reparasjoner mot betaling, er regnet

som særskilt bedrift når reparasjoner m.v. mot betaling utgjorde over 25 prosent

av beregnet total bearbeidingsverdi. I motsatt fall er verkstedet betraktet

som et naturlig ledd i handelsvirksomheten.

I foretak med bilverksted (næringsgruppe 384) for reparasjon av foretakets

egne biler, er verkstedet skilt ut som særskilt bedrift når det sysselsatte

minst 5 personer i gjennomsnitt for året.

Følgende virksomhetskombinasjoner er alltid regnet som en bedrift og

gruppert under varehandel dersom de ikke drives lokalt atskilt: Sportsforretning

med sykkelverksted; gullsmedforretning med verksted for produksjon og

reparasjon av gull- og sølvvarer; urmakerforretning som både selger og reparerer

ur m.v.

Næringsgrupperingen av bergverks- og industribedriftene er i samsvar med

Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk. I aysnitt I. 5.

er det gitt en kort oversikt over standardens grupperingssystem.

For de større bergverks- og industribedriftene som gav oppgave på felles

skjema for bedriftstelling og årlig industristatistikk, var grunnlaget for grupperingen

detaljerte oppgaver over vareproduksjon og råstofforbruk. Det spesielle

bedriftstellingsskjemaet for de mindre bedriftene inneholdt spørsmål o m

bedriftens bransje og om de viktigste varer eller varegrupper bedriften produserte.

Disse opplysningene ble, sammen med andre opplysninger, også brukt

til å fastlegge oppdelingen av foretak i bedrifter.

3. Definisjon av andre kjennemerker

I tillegg til opplysningene om hva slags virksomhet bedriftene driver, gir

bedriftstellingen tall for en rekke andre kjennemerker. Nedenfor er det gitt

en oversikt over de viktigste av disse kjennemerkene.

Beliggenhet. Med bedriftens beliggenhet er ment den kommune hvor virksomheten

ble drevet i 1963, uansett om bedriften hadde en annen postadresse

eller om eieren bodde i en annen kommune. Beliggenheten ble oppgitt etter

kommuneinndelingen pr. 1. januar 1964.

Eierforhold. Bedriftens eierforhold er gitt ved det formelt juridiske ansvarsforhold

for foretakets økonomiske forpliktelser pr. 31. desember 1963.

Av foretaksdefinisjonen følger at alle bedrifter i et flerbedriftsforetak har

samme eierforhold. I tabell VII er det skilt mellom følgende eierforhold :

a. Enkeltmannsfirma, dvs , foretak med bare en eier som er ansvarlig med

hele sin formue for foretakets økonomiske forpliktelser.

b. Ansvarlig selskap, dvs , foretak med to eller flere eiere som alle hefter med

hele sin formue for foretakets forpliktelser.

c. Aksjeselskap.

d. Andelslag, dvs , foretak hvor eierne har skutt inn kapital i form av andeler

og hvor de bare hefter med andelsbeløpet. Slike foretak er vanligvis «åpne»


16

og vil derfor som regel ha et vekslende antall eiere og vekslende andelskapital.

Et typisk eksempel på andelslag er forbrukersamvirkelagene.

e. Rent offentlige virksomheter, dvs. foretak eid av stat, kommune og fylkeskommune.

Foretak hvor det offentlige eier aksjer eller andeler er gruppert

under aksjeselskap eller andelslag.

f. Annet eierforhold som omfatter kommandittselskap (inkl. kommandittaksjeselskap),

institusjoner og foreninger, bygdeallmenninger, konkursbo,

dødsbo m.v. Kommandittselskap er foretak hvor en eller flere eiere er ansvarlig

med hele sin formue for selskapets forpliktelser, mens andre eiere

bare hefter med et begrenset beløp. I kommandittaksjeselskap har eierne

med begrenset ansvar skutt inn kapital i form av aksjer. I institusjoner

og foreninger er kapitalen som foretaket hefter med framkommet ved medlemskontingent,

driftsoverskott, fondsoppretting, gaver e.l. Disse foretakene

har verken personlige eiere, aksjeeiere eller andelseiere.

Startår. Med startår menes det år bedriften startet den virksomheten som

ble drevet i 1963, uten hensyn til eventuelt eierskifte, endring i eierforhold

e.l. etter at virksomheten ble satt i gang. Oppgave over startår er innhentet

bare for bedrifter startet i 1953 eller senere, dvs. etter forrige bedriftstelling.

Sysselsetting. Oppgavene er gitt som gjennomsnittstall for året 1963 og omfatter

alle som arbeidde i bedriften — også midlertidig fraværende på grunn

av sykdom, ferie, arbeidskonflikt o.l., men ikke fraværende på grunn av militærtjeneste.

Foruten ansatte arbeidere og funksjonærer er således tatt med

eiere og familiemedlemmer uten fast lønn som daglig arbeidde i enkeltmannsfirma

eller ansvarlig selskap, og eiere med ubegrenset ansvar i kommandittselskap.

Medeiere i aksjeselskap og andelslag som arbeidde i bedriften, er regnet

som ansatte arbeidere eller funksjonærer. Det samme gjelder familiemedlemmer

til eiere av enkeltmannsfirma eller ansvarlig selskap når de hadde

fast avtalt lønn. Under funskjonærer er tatt med ansatte bedriftsledere, tekniske

funksjonærer, kontorfunksjonærer, salgsfunksjonærer og arbeidsledere,

unntatt arbeidende formenn. Selgere, revisorer, regnskapsførere o.l. er regnet

som ansatte funksjonærer når de var innmeldt i trygdekasse av bedriften,

mens de er regnet som selvstendig næringsdrivende dersom de selv ordnet

sine trygdeforpliktelser. Arbeidere omfatter produksjonsarbeidere og arbeidende

formenn, transportarbeidere, vaktmestere, vaskehjelp, visergutter, avisbud

m. v. Hjemmearbeidere, dvs , ansatte som utfører arbeid for bedriften i

sine egne lokaler, er ikke med i sysselsettingstallene.

Timeverk utført av arbeidere omfatter alle arbeidde timer i 1963, både i

normal arbeidstid og på overtid. Fraværstimer på grunn av sykdom, ferie,

permisjon o.i. er ikke med. Det er ikke innhentet opplysninger om tallet på

timeverk utført av funksjonærer eller eiere og familiemedlemmer.

Lønn gjelder samlet bruttolønn til alle ansatte, inkl , ansatte hjemmearbeidere,

før fradrag av skatter, trygdepremier, pensjonspremier o.l. som de ansatte

skal betale. I tillegg til kontantlønn for normal arbeidstid omfatter tallene

overtidsgodtgjørelse, provisjoner til ansatte selgere og reisende, tanti-

6mer og gratialer, feriegodtgjørelse, verdi av naturalytelser og fri trygdekasse,

og lønn under militærtjeneste, sykdom og annet fravær. Det er innhentet

særskilte oppgaver over lønn til henholdsvis funksjonærer, arbeidere som

arbeidde i bedriftens lokaler og hjemmearbeidere.

Trygdepremier og pensjonsutgifter. Under trygdepremier er tatt med arbeidsgiverandelen

av premier til syketrygd, arbeidsløshetstrygd, forsørgertrygd,

uføretrygd, alderstrygd og yrkesskadetrygd. Pensjonsutgifter om-


17

fatter arbeidsgiverandelen av premier og tilskott til pensjonsforsikring, pensjonskasse

og Fellesordningen for tariff-festet pensjon (FTP), aysetninger

til pensjonsfond og pensjoner som utbetales direkte av bedriften. Arbeidstakernes

andel av trygdepremier og pensjonspremier som trekkes i bruttolønn,

er ikke med her, men er regnet som en del av lønnsutgiftene. Det samme

gjelder verdi av fri trygdekasse. Trygdepremier og pensjonsutgifter som gjelder

eiere og familiemedlemmer, er heller ikke med.

Bruttoproduksjonsverdi er lik summen av (1) verdi av produksjon for egen

regning, (2) godtgjørelse for reparasjonsarbeid og (3) godtgjørelse for leiearbeid.

Det er innhentet særskilte oppgaver for hver av disse tre postene.

Verdi av produksjon for egen regning er lik salgsverdi av alle varer (også.

biprodukter) som bedriftene framstilte i 1963, inkl. varer som ble leieprodusert

i andre foretak, uten hensyn til om produktene ble solgt i året eller lagt

på lager. Salgsverdien er oppgitt etter markedsprisene på produksjonsstedet

(ab fabrikk) inkl. verdi av emballasje og eventuelle pristillegg for ombringelse

med bedriftens eget mannskap og materiell. Omsetnings-, produksjonsog

prisutjamningsavgifter til det offentlige er også med i verdien, men ikke

tilskott eller utgifter til fremmed-transport, assuranse o. 1.

For enkelte grupper er det gjort unntak fra reglene ovenfor. Under produksjon

for egen regning er det for slakterier og polsemakerier tatt med alt salg

i året av kjøtt og kjøttvarer —unntatt innkjøpte ferdige kjøttvarer (pølser,

pålegg m.v.) som er regnet som handelsvarer —, og for meierier og samle-.

stasjoner for mjølk er tatt med alt salg av mjølk og meieriprodukter. For grafiske

bedrifter, bokbinderier og forlag er hele bruttoomsetningen, inkl , godtgjørelse

for utfort leiearbeid, tatt med under produksjon for egen regning.

Ved bygging av skip over 100 br. t. er salgsverdien av produksjonen satt lik

verdien av det nybyggingsarbeid som ble utfort i 1963.

Leveranser fra en industribedrift til andre bedrifter i samme foretak (f. eks.

fra cellulosefabrikk til papirfabrikk, fra trykkeri til forlag, fra bakeri til

bakervareutsalg) er med i produksjonsverdien for den leverende bedrift. I

de tilfelle foretaket ikke brukte interne avregningspriser for slike leveranser

skulle verdien oppgis til markedspris dersom denne var kjent, eller til selvkost.

For leveranser til egne utsalg kunne verdien beregnes som salgsverdi

fra utsalg med fradrag for omsetningsavgift og detaljhandelsa,vanse.

Godtgjørelse for reparasjonsarbeid omfatter opptjent godtgjørelse for arbeid

som er utført etter oppdrag fra kunder, inklusive betaling for deler og

materialer som bedriften har holdt. Utgifter til reparasjonsarbeid på bedriftens

egne maskiner m.v. er ikke med.

Under godtgjørelse for leiearbeid er tatt med opptjent godtgjørelse for bearbeiding

av materialer som kunden holder, f. eks. leiespinning av garn, leiesom

av klær, leiemaling av korn osv.

Vareforbruk m.v. omfatter (1) forbruket i 1963 av råstoffer etc. til egen.

produksjon (inkl , råstoffer sendt bort til leieforedling) og til reparasjonsarbeid,

(2) forbruk av brensel, elektrisk kraft og hjelpestoffer, (3) forbruk av

emballasje og råstoffer til produksjon av emballasje til eget bruk og (4) betaling

for bortsatt arbeid. Det er hentet inn særskilte oppgaver for hver av

disse fire postene.

Vareforbruket er oppgitt til innkjøpsverdi, dvs. verdi av varene levert fabrikk,

uten tillegg for utgifter til transport med bedriftens eget mannskap og

materiell, men inklusive andre utgifter til transport, assuranse, spedisjon, toll,

2 — Bedriftstelling


18

o.l. Eventuelle prisutjamningsavgifter og andre avgifter som bedriften betaler,

er ikke med i innkjøpsverdien. Tilsvarende er eventuelle tilskott som bedriften

mottar, ikke trukket fra. Forbruk av varer og elektrisk kraft mottatt

fra andre bedrifter i samme foretak, er med under vareforbruk til interne avregningspriser,

markedspris eller selvkost for den leverende bedrift.

Under forbruk av råstoffer er det for slakterier og pølsemakerier tatt med

alt innkjøp i 1963 av slaktedyr og kjøtt m. v. unntatt ferdige kjøttvarer som

selges videre uten bearbeiding i bedriften. For meierier og samlestasjoner for

mjølk er tatt med alt innkjøp av mjølk og meieriprodukter.

For næringsgruppen forlag omfatter bortsatt arbeid både godtgjørelse til

trykkerier og bokbinderier m.v. og honorarer til ikke ansatte forfattere og

oversettere in.v.

Bearbeidingsverdi er beregnet som bruttoproduksjonsverdi minus verdi av

vareforbruk m.v. og er regnet til markedspriser, dvs. inklusive avgifter og

uten tillegg for tilskott.

Salg og innkjøp av handelsvarer. Handelsvarer er varer som selges videre

uten noen bearbeiding i bedriften. Dersom salget av handelsvarer er av relativt

stort omfang, er virksomheten skilt ut som egen bedrift og gruppert under

varehandel.

Avgifter og tilskott. Avgifter omfatter (1) påløpne produksjons- og omsetningsavgifter

til det offentlige på produkter, reparasjonsarbeider m.v. og

råstoffer og (2) alminnelig omsetningsavgift på solgte handelsvarer. Under

(1) er foruten alminnelig omsetningsavgift på egne produkter og på reparasjonsarbeider

m.v., blant annet tatt med prisutjamningsavgift, omsetningsavgift

på sjokolade og sukkervarer, stempelavgift på tobakksvarer, øltilvirkingsavgift

og avgift på kullsyreholdige drikkevarer, omsetningsavgift på

kosmetikkvarer, stempelavgift på radioapparater og fjernsynsapparater og

omsetningsavgift på platina-, gull-, sølv- og smykkevarer. Omsetningsavgift

på produkter solgt gjennom egne varehandelsbedrifter, er ikke med.

Tilsvarende som for avgifter er det hentet inn oppgaver over tilskott som

bedriftene mottok fra det offentlige på produkter og råstoffer. Her er bl.a.

tatt med statstilskott til regulering av prisene på mjølk og mjølkeprodukter,

tilskott fra prisutjamningsfond og tollgodtgjørelse («draw-back»).

Varelager. Med varelager er ment antatt gjenanskaffelsesverdi pr. 31/12

1963 av beholdninger av råstoffer, varer under arbeid, ferdige produkter,

handelsvarer, brensel, emballasje, hjelpestoffer og varer til egne byggearbeider.

Maskininstallasjon. Oppgavene over maskininstallasjon ved utgangen av

1963 omfatter også maskiner som midlertidig var ute av drift. Som primærkraftmaskiner

er regnet vannhjul, vannturbiner, dampkraftmaskiner, forbrenningsmotorer,

eksplosjonsmotorer o.l. som ikke brukes til drift av elektriske

generatorer eller av transportmidler. Under aggregater er tatt med

alle slags aggregater for produksjon av elektrisk kraft, unntatt aggregate'.

ved elektisitetsverk som er skilt ut som egne bedrifter. Annen elektrisitetsforbrukende

installasjon omfatter installasjon til smelting, tørking, elektrolyse,

dampkjeler m.v. I oppgavene over maskininstallasjon i alt er kapasiteten

av aggregater og av annen elektrisitetsforbrukende installasjon omregnet

til HK etter forholdet 1 kW = 1,36 kIK.

Biler. Oppgavene over tallet på biler omfatter person- og stasjonsbiler, busser

og vare- og lastebiler som bedriftene eide pr. 31/12 1963, unntatt biler

som utelukkende ble brukt privat.


19

Forsikringsverdi av bygninger og maskiner, inventar, verktøy og redskap.

Verdien av realkapitalen er vurdert etter full brannforsikringsverdi ved utgangen

av 1963. Under bygninger er tatt med fabrikk-, verksted-, kontorog

lagerbygninger som bedriftene eide selv, også bygninger som helt eller

delvis ble leid ut til andre bedrifter. Bygninger som hovedsakelig nyttes til

bolig og bygninger eller lokaler som bedriftene leide, er ikke med. Interne

transportmidler er med under maskiner •m.v., men ikke biler og båter eller

varelager. Det er ikke innhentet oppgaver over annen realkapital slik som kaianlegg,

taubaner, bedriftsjernbaner, damanlegg, tomter, vannfall o.l. naturherligheter.

4. Feilkilder

Under innhentingen og bearbeidingen av oppgavene til bedriftstellingen

kan det av forskjellige årsaker ha oppstått feil som gir seg utslag i tellings -

resultatene. En feilkilde er at bedriftsregisteret muligens ikke var helt fullstendig

da skjemaene ble sendt ut, slik at enkelte bedrifter, særlig bedrifter

startet i slutten av 1963, ikke er kommet med i tellingen. Det ble imidlertid.

gjennomført en meget grundig kotroll og ajourføring av registeret før tellingen

tok til, og det er derfor lite trolig at denne feilkilden totalt sett er av

nevneverdig betydning. Det var videre enkelte bedrifter som det ikke var

mulig å få inn oppgave fra, bl. a. fordi en ikke fant fram til eieren eller den

person som var ansvarlig for bedriften. Dette gjaldt særlig bedrifter som var

opphørt eller hadde skiftet eier i løpet av 1963 eller i begynnelsen av 1964.

I slike tilfelle ble oppgavene anslått, for en stor del på grunnlag av tidligere

oppgaver fra bedriften. En måtte også anslå tall i en del tilfelle hvor skjemaet

var ufullstendig eller åpenbart feilaktig utfylt. Det er dessuten mulig at

enkelte bedrifter har misforstått noen av spørsmålene uten at feilene ble oppdaget

under kontrollen av oppgavene.

Det var vesentlig små bedrifter som det var nødvendig å anslå tall for, og

det er grunn til å anta at anslagsfeilene for en stor del opphever hverandre.

En regner derfor med at de relative feilene i tallmaterialet totalt sett er små

for de mest sentrale kjennemerker som sysselsetting, bruttoproduksjonsverdi

og vareforbruk m. v. For enkelte andre kjennemerker, først og fremst brannforsikringsverdi

av realkapitalen, måtte en i noe større omfang anslå tall

samtidig som grunnlaget for anslagene ofte var forholdsvis svakt. De relative

feilene kan derfor være noe større for slike kjennetegn. En må også regne

med at de feil som forekommer, slår sterkere ut i tabeller hvor bedriftene er

fordelt etter størrelse, beliggenhet osv, enn i totaltallene.

5. Tabellene

I tabell V—VIII hvor bedriftene er kryssgruppert etter næringsgruppe og

henholdsvis sysselsetting, bruttoproduksjonsverdi, eierforhold og startår, er

det enkelte kryssgrupper hvor det bare er en eller to bedrifter. Tilsvarende

er det i tabell X enkelte kommuner med mindre enn tre bedrifter. I slike tilfelle

er opplysningene om sysselsetting og produksjonsverdi m.v. sløyfet i

overensstemmelse med reglene for konfidensiell behandling av oppgavene for

de enkelte bedrifter. I noen tilfelle har en også funnet det nødvendig å utelate

opplysningene for tre eller flere bedrifter.

I fylkestabellen (tabell IX) har en spesifisert alle næringsgrener (2-sifrede

koder) hvor det var bedrifter i vedkommende fylke i 1963. Opplysningene om


20

sysselsetting, produksjonsverdi osv, er imidlertid i noen tilfelle gitt samlet for

to eller flere næringsgrener etter reglene for konfidensiell behandling av oppgavene

for de enkelte bedrifter. Under noen av næringsgrenene er det spesifisert

et utvalg av næringsgrupper (3-sifrede koder). Differanser mellom tallene

for en næringsgren og summen av tallene for de spesifiserte gruppene,

skyldes næringsgrupper som det ikke er gitt oppgaver for.

Følgende kommuner hvor det ikke ble registrert noen bergverks- eller industribedrift

i 1963, er ikke spesifisert i kommunetabellen (tabell X) : Tovdal

i Aust-Agder, Herad i Vest-Agder, Utsira i Rogaland, Leirfjord i Nordland

og Gratangen i Finnmark.

I tillegg til de trykte tabellene i dette hefte er det utarbeidd tilsvarende in-.

terne maskintabeller med tall for flere kjennemerker og med fullstendig fordeling

av bedriftene etter næringsgrener, næringsgrupper og nærings-undergrupper.

I intern tabell tilsvarende tabell VI er det dessuten gitt særskilte tall

for bedrifter med bruttoproduksjonsverdi 5,0-9,9 mill. kroner, 10,0-19,9

mill. kroner, 20,0-49,9 mill, kroner og 50,0 mill. kroner og over. En intern

eierforholdstabell inneholder særskilte tall for bedrifter eid av henholdsvis

staten, kommuner, fylkeskommuner, kommandittselskaper og foreninger og

institusjoner, og i en intern startårtabell er det gitt tall for bedrifter startet

i hvert enkelt år fra 1953 til 1963.


English summary

The Census of Establishments 1963 is a general economic census covering

almost all economic activities except agriculture, forestry, hunting, fishing,

and government and community services. Included are all establishments in

operation at any point of time during the calendar year 1963, with the exception

of enterprises in mining and quarrying, manufacturing and construction

with individual proprietorship and where the proprietor was working

alone.

The definition of «establishment» and the classification by kind of activity

is in accordance with the Norwegian Standard of Industrial Classification,

which conforms closely to the International Standard Industrial Classification

of All Economic Activities (ISIC).

The results of the 1963 Census are not fully comparable with the data from

the previous census of establishments, which was carried out in 1953, the main

reason being that enterprises engaged in two or more activities at the same

physical location were sub-divided into two or more establishments to a

greater extent in 1953 than in 1963.

The present publication contains the census results for mining and quarrying

and manufacturing, i.e. ISIC major groups 11-39. In addition to the

information on kind of activity, the characteristics for which data are

published, include the following:

Location is the municipality where the industrial operations were performed

in 1963.

Legal organization of the enterprise to which the establishment belongs.

Persons engaged is the average for 1963 of the total number of persons

who worked in the establishment, i.e. working proprietors and unpaid family

workers, salaried employees and wage earners (except home-workers). Separate

figures are given for each of the three groups. Persons on short-term

leave such as sick leave, casual leave or paid vacation and persons on strike

are included, but not persons on military leave.

Man-hours worked by wage earners is the total number of hours actually

spent at work by wage earners, including waiting time and over-time.

Salaries and wages include all payments, whether in cash or in kind, made

by the employer during 1963 to all persons counted as salaried employees or

wage earners and to home-workers and persons on military leave. Included

are bonuses etc. and wages and salaries paid during vacation, sick leave and

other short-term leave. Taxes and social insurance premiums payable by the

employee and deducted by the employer, are also included. Employers' contributions

to social security schemes and to pension funds are not included,

but are given as separate items in table III.

Gross value of production is defined as the sum of 1) sales value of proluction

on own account, 2) receipts for repair work and 3) receipts for contract

work. In table III separate figures are shown for each of the three

items.

The sales value of production on own account refers to all goods produced

in 1963 — whether actually sold during the year or entered into stock — including

goods produced on contract by other enterprises and deliveries to

other establishments within the enterprise. The sales value is stated according

to prices at the place of production, including the value of packaging materials

and any possible price additions for distribution with the establishment's own


22

labour and material. Production taxes, sales taxes and price adjustment taxes

are also included, while subsidies are excluded. Deliveries to other units within

the same enterprise are valued at internal clearing prices (book value), or,

if internal clearing prices are not used, at marked prices or at total cost.

Cost of raw materials etc. includes 1) consumption of raw materials and

components for production and repair work, including raw materials delivered

to other enterprises for contract processing, 2) consumption of fuel, electricity

and ancillary materials, 3) consumption of packaging materials, including

raw materials for production of packaging materials for the establishment's

own use, and 4) cost of contract work. Raw materials etc. received

from other units within the enterprise are included, but not materials received

from other enterprises for contract processing •or materials used for repairs

and maintenance of the establishment's own buildings and machinery. Separate

figures for each of the four items are shown in table III.

The value of raw materials etc. consumed is stated according to original

cost, including charges for transportation and forwarding, insurance premiums

and customs duties. Price adjustment taxes and other taxes (except customs

duties) paid on raw materials are not included. Subsidies are not deducted..

Value added is equal to gross value of production less the cost of raw materials

etc. Value added is stated at market prices, i.e. inclusive of taxes and

exclusive of subsidies.

Fire insurance value of buildings and machinery, implements and equipment

as at 31 December 1963 includes buildings and machinery owned by the

establishment. Buildings let out wholly or partly to other establishments are

included, while buildings and premises rented from others and buildings

mainly used as dwellings are excluded. Other real capital than buildings and

machinery, such as motor vehicles, quays, railways, dams, sites and waterfalls,

is also excluded.

English translation of table headings and text columns is given on the

first page of each table. The industry groups in English (2- and 4-digit

groups) are given below.


Group Group No.

No. Norwegian

ISIC Standard

Division 1. Mining and quarrying

11 11 Coal mining

12 12 Metal mining

121 1210 Iron ore mining

122 1220 Pyrite and copper ore mining

» 1290 Other metal mining

Industry groups

Group Group No.

No. Norwegian

ISIC Standard

21 21

211 2110

14 14 Stone quarrying, gravel and

sand pits

213 2130

140 1410 Stone quarrying

» 1420 Gravel and sand pits 214 2140

209 2094 Harvesting and manufacture of

ice

2099 Manufacture of other food preparations

Beverage industries

Distilling, rectyfying and

blending of spirits

Breweries and manufacturing

of malt

Soft drinks and carbonated

water production

19 15 Mineral quarrying

22 190 1510 Limestone quarrying

22

1520 Quartz and feldspar quarrying

1590 Other mineral quarrying

23 23

231 2311

19 19 Non-metallic mining and quarrying,

n.e.c.

» 2312

» 2313

» 2314

Division 2-3. Manufacturing

20 20 Food manufacturing industries, » 2315

except beverage industries 232 2321

201 2010 Slaughtering and preparation » 2329

of meat

233 2330

202 2021 Dairies

2022 Manufacture of condensed and 239 2391

dried milk and casein

2023 Manufacture of ice-cream

» 2392

2029 Milk collecting stations

203 2031 Canning of fruits and vegetables

2039 Other preserving of fruits and

vegetables

24 204 2040 Canning of fish and meat

24

2051 Quickfreezing of fish

2052 Manufacture of fish dishes and

241 delicatessen

2410

2059 Other processing of fish

205 2061 Local grain-mills

» 2062 Commercial grain-mills

» 2069 Other grain processing

206 2071 Manufacture of perishable

bakery products

2072 Manufacture of biscuits and

«dry» bakery products

208 2080 Manufacture of cocoa, chocolate

and sugar confectionary

209 2091 Manufacture of margarine

2092 Manufacture of potato flour

and sago substitutes

2093 Manufacture of livestock feeds

242 2420

243 2431

» 2432

» 2433

» 2434

» 2435

)> 2441

)> 2442

>> 2443

» 2444

Tobacco manufactures

Manufacture of textiles

Manufacture of wool goods

Manufacture of cotton and rayon

goods

Manufacture of hemp, jute and

linen goods

Manufacture of ribbons, elastic

and trimmings

Dyeing and finishing of textiles

Hosiery mills

Other knitting mills

Cordage, rope and twine industries

Manufacture of shoddy wadding,

tow etc.

Manufacture of impregnated

and coated textiles, linoleum

etc.

Manufacture of footwear, other

wearing apparel and made-up

textile goods

Manufacture of footwear, except

rubber footwear

Repair of footwear

Manufacture of raincoats and

other waterproof garments

Manufacture of work clothing

Manufacture of men's and boys'

garments

Manufacture of women's, girls'

and infants' garments

Apparel jobbers

Manufacture of fur goods

Manufacture of gloves

Manufacture of hats and caps

Manufacture of umbrellas


24

Group Group No.

No. Norwegian

ISIC Standard

Group Group No.

No. Norwegian

ISIC Standard

244 2491 Manufacture of bed furnishings 29 29

etc.

» 2492 Manufacture of knapsacks,

canvas bags, leggings etc. 291 2910

textile goods 292 2920

293 2930

» 2499 Manufacture of other made-up

»

>>

>>

>>

»

2525

2529

2531

2532

2591

25 25 Manufactures of wood and cork,

except manufacture of furniture

250 2510 Sawmills and planing mills 30 30

» 2521 Wood preserving industries 300 3010

» 2523 Prefabrication of wooden

3020

houses and wooden structures

>> 2524 Manufacture of wood-woolce-

31 31

ment products

Manufacture of particle boards

Manufacture of other building

materials of wood etc.

Manufacture of cases

Manufacture of casks

Manufacture of cork products

>> 2592 Manufacture of meal and wool

from wood

» 2599 Manufacture of wooden articles

n.e.c.

311

>>

»

3111

3112

3113

3114

3119

312 3121

3122

26 26 Manufacture of furniture and 3123

fixtures >> 3129

260 2611 Manufacture of wood furniture 313 3130

>> 2612 Manufacture of metal furniture

» 2620 Manufacture of fixtures 319 3191

27 27 Manufacture of paper and paper » 3192

products 3193

271 2710 Manufacture of mechanical

pulp 3194

» 2721 Manufacture of sulphite pulp 3195

» 2722 Manufacture of sulphate pulp

» 2730 Manufacture of paper, paper-

» 3199

board and cardboard

>> 2740 Manufacture of wallboards etc.

272 2751 Manufacture of paper and paperboard

containers

2759 Manufacture of other paper and

paperboard products

32 32

329 3210

321 3290

28 28 Printing, publishing and allied

industries

280 2811 Publishing of newspapers 33 33

>> 2812 Publishing of periodicals etc.

>> 2813 Publishing of books

>> 2819 Other publishing activity 331 3310

>> 2821 Printing of newspapers

» 2822 Printing of books 332 3321

2823 Printing of commercial matter

>> 2829 Other printing activity 3329

» 2830 Bookbinding

2891 Electrotyping and stereotyping 333 3331

>> 2899 Other allied industries

Manufacture of leather and.

leather products, except footwear

Tanneries and leather finishing

plants

Fur dressing

Manufacture of leather products,

except footwear and

other wearing apparel

Manufacture of rubber products

Manufacture of rubber products

Vulcanizing

Manufacture of chemicals and

chemical products

Manufacture of calcium carbide

and cyanamide

Manufacture of fertilizers

Manufacture of explosives

Manufacture of synthetic fibres,

resins, and moulding powders

Manufacture of other basic in

dustrial chemicals

Fish liver oil factories

Herring oil and fish meal factories

Vegetable oil mills

Other oil-refineries

Manufacture of paints, varnishes

and lacquers

Manufacture of pharmaceutical

preparations

Manufacture of soap

Manufacture of cosmetics and

other toilet preparations

Manufacture of candles

Manufacture of charcoal and

woodtar

Manufacture of other chemical

products

Manufacture of products of

petroleum and coal

Manufacture of asphaltic felt,

etc.

Other coal and mineral oil processing

Manufacture of non-metallic

mineral products, except products

of petroleum and coal

Manufacture of structural clay

products

Manufacture of glass and glass

products from raw materials

Manufacture of glass products

from purchased glass

Manufacture of china and fine

earthenware


25

Group Group No.

No. Norwegian

ISIC Standard

Group Group No.

No. Norwegian

ISIC Standard

333 3339 Manufacture of pottery and

other earthenware

334 3340 Manufacture of cement (hydraulic)

339 3350 Manufacture of cement products

3391 Manufacture of abrasives

3392 Limestone mills, lime and mortar

works

3393 Grinding of other non-metallic

minerals

3394 Manufacture of cut-stone and

stone products

3399 Manufacture of other non-metallic

mineral products

34 34 Basic metal industries

341 3411 Manufacture of ferro -alloys

3412 Iron and steel works and rolling

mills

3413 Iron and steel foundries

342 3420 Aluminium works

3430 Manufacture of crude metals

n.e.c.

3491 Non-ferrous metal rolling mills

3492 Smelting and refining of metals

3493 Non-ferrous metal foundries

35 35 Manufacture of metal products,

except machinery, and transport

equipment

350 3511 Manufacture of wire and wire

products

3512 Manufacture of other building

articles

3513 Manufacture of steel structural

parts

3520 Manufacture of metal packing

material

3530 Manufacture of metal household

articles

3591 Manufacture of metal office

equipment

3592 Manufacture of lighting fixtures

3593 Manufacture of hand tools and

implements

3594 Manufacture of metal fittings

3595 Manufacture of arms and ammunition

3599 Manufacture of other metal

products

36 36 Manufacture of machinery, except

electrical machinery

360 3610 Manufacture of mining and industrial

machinery

3620 Manufacture of agricultural and

forestry machinery

360 3680

» 3691

• 3699

37 37

370 3711

3712

» 3713

3719

3720

» 3780

» 3791

» 3799

38 38

381 3811

» 3812

3813

» 3814

3815

» 3819

382 3821

3822

383 3831

• 3839

384 3840

385 3851

3852

386 3860

389 3890

39 39

391 3910

394 3940

Machinery repair shops

Manufacture of household and

office machinery

Manufacture of machinery

n.e.c.

Manufacture of electrical machinery,

apparatus, appliances

and supplies

Manufacture of accumulators

and batteries

Manufacture of wires and cables

Manufacture of transformers,

generators and electric motors

Manufacture of other distribution

equipment

Manufacture of signalling, radio

and other telecommunication

equipment

Electro-technical repair shops

Manufacture of electric lamps

Manufacture of other electrical

products

Manufacture of transport equipment

Building and repairing of steel

ships

Building and repairing of

wooden ships

Manufacture of internal-combustion

engines

Manufacture of other marine

machinery

Ship breaking yards

Other services for ships

Manufacture of railroad cars

and locomotives

Repairing of railroad cars and

locomotives

Manufacture of bodies for motor

vehicles

Manufacture of motor vehicles

and parts n.e.c.

Repair of motor vehicles

Manufacture of bicycles

Repair of bicycles

Manufacture and repair of aircraft

Manufacture and repair of

transport equipment n.e.c.

Miscellaneous manufacturing

industries

Manufacture of professional.,

scientific, measuring and controlling

instruments

Manufacture of jewellery and

related articles


26

Group Group No.

No. Norwegian

ISIC Standard

Group Group No.

No. Norwegian

ISIC Standard

395 3950 Manufacture of musical instruments

399 3961 Manufacture of skis

3969 Manufacture of other sporting

and athletic goods

» 3991 Manufacture of brooms and

brushes

399 3992

» 3993

» 3994

» 3999

Manufacture of buttons

Manufacture of toys, souvenirs,

christmas tree decorations etc.

Manufacture of plastic products

n.e.c.

Manufacture of other products

n.e.c.


Tabeller


28

Tabell I. Bedrifter, sysselsetting, produksjon og vareforbruk etter næringsgruppe. 1963.

Establishments, persons engaged, production and cost of raw materials etc., by industry. 1963.

Næringsgruppe

Industry

I alt

Total

Bedrifter

Establishments

Av disse :

Of which:

Enbe-

Hjelpedriftsavdelforetak

inger

Single-

Ancilunit

lary

enterunits

prises

Sysselsetting

Persons

engaged

Bruttoproduksjonsverdi

Gross

value of

production

Vareforbruk

m. v.

Cost

of raw

materials

etc.

Bearbeidingsverdi

Value

added

(5-6)

1 2 341 5 6 7

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

BERGVERKSDRIFT M.V. OG

INDUSTRI 20 994 14 454 601 371 149 28 011 803 16 356 865 11 654 938

BERGVERKSDRIFT M.V. 584 414 15 8 478 414 591 59 336 355 255

11 Kullgruver 6 4 670 27 549 2 465 25 084

12 Malmgruver 27 8 4 4 578 233 815 41 995 191 820

121 Jernmalmgruver 10 2 2 2 030 139 802 25 082 114 720

122 Svovelkis- og koppergruver 13 3 2 2 103 74 025 12 304 61 721

129 Malmgruver ellers 4 3 445 19 988 4 609 15 379

14 Stein-, sand- og grusdrift 430 331 4 1 858 95 130 8 929 86 201

141 Steinbrott 144 100 3 1 065 53 266 5 424 47 842

142 Sand- og grusdrift 286 231 1 793 41 864 3 505 38 359

15 Mineralbrott 71 35 3 1 186 55 036 5 727 49 309

151 Kalksteinsbrott 23 7 1 648 32 744 2 763 29 981

152 Kvarts- og feltspatbrott 41 28 1 269 10 268 793 9 475

159 Mineralbrott ellers 7 1 269 12 024 2 171 9 853

19 Diverse ekstraktiv virksomhet . 50 40 186 3 061 220 2 841

INDUSTRI I 20 410 14 040 5861 362 671 27 597 212 16 297 529111 299 683

20 Næringsmiddelindustri 4 227 2 291 55 47 911 5 692 897 4 686 347 1 006 550

201 Slakterier m v 400 172 4 5 884 1 257 342 1 061 840 195 502

202 Mjølkeforedling 384 62 1 7 278 1 368 920 1 588 026- 219 106

2021 Meierier m v 270 18 1 6 070 1 142 557 1 392 383 - 249 826

2022 Mjølkekondenserings-, tørrmjølkog

kaseinfabrikker 12 2 273 55 270 44 133 11 137

2023 Iskremfabrikker 37 17 654 63 202 26 916 36 286

2029 Samlestasjoner for mjølk 65 25 281 107 891 124 594 - 16 703

203 Frukt- og grønnsakkonservering 60 38 4 1 291 101 954 60 646 41 308

2031 Herm. kons. av frukt, grønns.

m. v 12 6 2 497 30 824 16 090 14 734

2039 Annen kons. av frukt, grønns

m v 48 32 2 794 71 130 44 556 26 574

204 Fiske- og kjøtthermetikkfabrikker 183 106 9 5 850 255 616 160 975 94 641

205 Fisketilvirking 1 031 557 7 10 401 752 156 533 649 218 507

2051 Frysing av fisk 104 38 1 4 459 304 976 209 543 95 433

2052 Delikatesse- og fiskematkjøkken 249 131 1 160 59 557 37 657 21 900

2059 Annen tilvirking av fisk 678 388 6 4 782 387 623 286 449 101 174

206 Moller m v 310 200 6 2 027 457 499 374 946 82 553

2061 Bygdemøller 254 178 1 629 54 192 39 579 14 613

2062 Handelsmøller 16 4 2 1 208 377 529 316 422 61 107

2069 Annen kornforedling 40 18 3 190 25 778 18 9451 6 833


29

Tabell I (forts.). Bedrifter, sysselsetting, produksjon og vareforbruk etter næringsgruppe. 1963.

Næringsgruppe

I alt

1

Bedrifter

Av disse :

Enbedriftsforetak

2

Syssel-

Hjelpe- avd setting

inger

3

Brutto - -

produksjonsverdi

Vareforbruk

m. v.

Bearbeidingsverdi

(5-6)

5

6

7

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

1207 Bakerier 513 m.v.

959

12071 Bakerier og konditorier

487 945

2072 Kjeks- og knekkebrodfabrikker

m v

26 14

208 44 Sjokolade- og dropsfabrikker . . .

21

209 Nceringsmiddelindustri ellers. . . 302 176

40 2091 Margarinfabrikker

27

2092 Potetmjøl- og sagofabrikker.

2093 F6rblanderier m v

2094 Isdrift m.v

9

130

9

6

74

6

114 2099 Prod. av andre næringsmidler .

63

21 Drikkevareindustri 116 66

211 Brennevinstilvirking 14 4

213 Ølbryggerier 30 9

214 Mineralvannfabrikker m.v 72 53

22 Tobakksindustri I 30 7

23 Tekstilindustri

1

456 302

180 231 Spinnerier, veverier m v

117

105 2311 Ullvarefabrikker

67

2312 Bomulls- og kunstsilkeyarefabr 35 24

2313 Hamp-, jute- og linvarefabrikker 8 4

2314 Bånd-, elastikk- og possementfabr.

171 12

2315 Farging og etterbehandling av

tekstiler m v

232 Trikotasjefabrikker

2321 Strømpefabrikker

2329 Andre trikotasjefabrikker

233 Reipslagerier, fiskegarnfabr. o.l

239 Tekstilindustri ellers

2391 Prod. av sjoddi, vatt, stry o.l. .

2392 Produksjon av oljede og belagte

15

146

26

120

86

44

27

10

110

22

88

47

28

17

tekstiler, linoleum m

17 11

24 Bekledningsindustri m.v. 1 682

241 Skofabrikker 135

242 Skoreparasjonsverksteder 232

243 Konfeksjonsfabr. og skredderier . 887

2431 Prod. av oljeklær og klær av plast 23

2432 Produksjon av arbeidsklær 31

2433 Produksj. av herre- og gutteklær 351

2434 Prod. av dame-, pike- og småbarnklær

2435 Bortsatt som av klær

244 Bekledningsindustri ellers

2441 Buntmakere, pelsvarefabrikker

2442 Hanskefabrikker

2443 Hatte- og luefabrikker

2444 Paraplyfabrikker

1 236

107

176

675

11

19

283

437 360

45 2

243 144

121 63

37 27

60 35

25 19

2 9 356j 475 719 244 174 231 545

1 8 5841 421 942' 218 376 203 566

1 772 53 777 25 798 27 979

12 2 598 306 174 102 173 204 001

10 3 226 717 517 559 918 157 599

3 866 206 482 168 067 38 415

125 18 955 15 176 3 779

5 710 359 365 309 985 49 380

17 578 69 509

2 1 508 132 137 66 621 65 516

6 4 079 478 853 113 762 365 091

389 61 267 44 814 16 453

6 2 552 322 661 42 386 280 275

1 138 94 925 26 562 68 363

171 1 830 516 0861 76 3441 439 742

32 18 758 1 030 165 568 151 462 014

16 10 357 575 803 317 172 258 631

11 5 928 345 850 198 605 147 245

3 3 320 175 863 92 351 83 512

225 13 327 7 493 5 834

il 7301 31 8531 14 6631 17 190

154 8 910 4 060 4 850

7 5 518 261 233 143 721 117 512

636 29 832 17 072 12 760

7 4 882 231 401 126 649 104 752

8 1 829 104 384 56 853 47 531

1 1 054 88 745 50 405 38 340

336 17 882 9 883 7 999

718 70 863 40 5221 30 341

47 26 882 1 257 177 672 643 584 534

4 4 499 209 543 107 191 102 352

11 669 18 092 5 064 13 028

27 17 771 804 481 432 628 371 853

6 778 32 190 15 353 16 837

2 531 20 659 10 791 9 868

8 8 794 378 151 199 598 178 553

11 7 648 320 241 158 846 161 395

20 53 240 48 040 5 200

2 2 016 94 605 50 214 44 391

733 42 333 25 757 16 576

356 14 895 7 247 7 648

2 715 26 491 11 630 14 861

212 10 886 5 580 5 306


30

Tabell I (forts.). Bedrifter, sysselsetting, produksjon og vareforbruk etter næringsgruppe. 1963.

Næringsgruppe

I alt

1

Bedrifter

Av disse: Syssel-

Brutto-,

produk-

Enbe- Hjelpe- setting sjons-

verdi

avdelinger

2 3 4 5

6

1 000 kr. 1 000 kr.

Vareforbruk

m. v.

drifts-

foretak

Bearbeidingsverdi

(5-6)

7

1 000 kr.

249 Seim av tekstilvarer ellers

2491 Produksjon av sengeutstyr o.1

2492 Produksjon av ryggsekker, seilduksvesker,

gamasjer o.l. . . .

2499 Seim av andre tekstilvarer

185

45

24

116

134

28

20

86

3

3

1

927

832

257

838

130 456

75 905

9 978

44 573

77 546

50 740

5 162

21 644

52 910

25 165

4 816

22 929

25 Treindustri 2 544

251 Sagbruk og høvlerier 1 998

252 Produksjon av bygningsartikler

m.v. av tre (ikke innredninger) . . 139

2521 Treimpregneringsanlegg 20

2523 Trekonstruksjons- og trehusfabr. 76

2524 Prod. av treull-sementplater o.l. 12

2525 Sponplatefabrikker 13

2529 Prod, av andre bygn.m. av tre o.l. 18

253 Kasse- og tønnefabrikker 164

2531 Kassefabrikker 104

2532 Tonnefabrikker 60

259 Treindustri ellers 243

2591 Korkfabrikker 5

2592 Tremjøl- og treullfabrikker.. . . 12

2599 Framstilling av trevarer ikke

medtatt annet sted 226

2 129

1 712

78

9

47

8

4

10

134

91

43

205

4

7

194

11

1

8

6

1

1

2

1

1

14 797

9 663

3

1

1

002

389

012

59

666

876

868

440

428

264

20

58

1 186

983 010

643 304

243 526

44 104

76 166

3 040

63 537

56 679

46 842

21 027

25 815

49 338

867

2 001

46 470

597 230

411 588

136 707

29 639

43 465

1 363

30 289

31 951

25 600

11 592

14 008

23 335

468

1 098

21 769

385 780

231 716

106 819

14 465

32 701

1 677

33 248

24 728

21 242

9 435

11 807

26 003

399

903

24 701

26 Møbel- og innredningsindustri 1 965

261 Møbelindustri 729

2611 Tremobelfabrikker m v 646

2612 Rormøbelfabrikker 83

262 Innredningsindustri 1 236

1 748

643

572

71

1 105

13

10

8

2

3

15 343

7 918

6 924

994

7 425

768 415

406 627

343 406

63 221

361 788

388 464

198 839

166 093

32 746

189 625

379 951

207 788

177 313

30 475

172 163

27 Treforedlingsindustri 310

271 Tresliperier 47

272 Cellulosefabrikker 27

2721 Sulfittcellulosefabrikker 21

2722 Sulfatcellulosefabrikker 6

273 Papir-, papp- og kartongfabrikker 63

274 Wallboardfabrikker o.l. 7

275 Papir- og pappvarefabrikker. . . . . 166

2751 Papir- og pappemballasjefabr.. . 99

2759 Andre papir- og pappvarefabr. . 67

125

5

5

4

1

8

3

104

57

47

31

8

3

3

15

5

4

1

25 371

2 951

5 371

4 198

1 173

11 309

1 084

4 656

3 368

1 288

2

1

596 162

361 925

689 991

549 546

140 445

079 967

78 023

386 256

283 972

102 284

1

836 425

265 388

533 608

431 392

102 216

768 160

36 035

233 234

175 646

57 588

759 737

96 537

156 383

118 154

38 229

311 807

41 988

153 022

108 326

44 696

28 Grafisk industri, forlag m.v.. . . 1 433

281 Forlag ol 508

2811 Avisforlag 294

2812 Blad- og tidsskriftforlag 75

2813 Bokforlag 100

2819 Andre forlag 39

282 Trykkerier 722

2821 Trykking av aviser 126

2822 Trykking av bøker 51

2823 Framst. av forretningstrykksaker 352

2829 Annen trykking 193

838

204

58

49

73

24

488

30

39

271

148

141

135

129

3

3

6

3

3

26

12

10

1

10

2

3

3

146

418

524

633

065

196

731

573

836

517

805

1

303 509

673 965

362 432

146 856

137 093

27 584

530 392

131 037

33 128

160 761

205 466

550 879

322 809

145 913

98 290

64 278

14 328

204 372

58 929

9 520

56 264

79 659

752 630

351 156

216 519

48 566

72 815

13 256

326 020

72 108

23 608

104 497

125 807


31

Tabell I (forts.). Bedrifter, sysselsetting, produksjon og vareforbruk etter næringsgruppe. 1963.

Næringsgruppe

I alt

1

Bedrifter

Av disse :

Enbedriftsforetak

2

Hjelpeavdelinger

3

Sysselsetting

Bruttoproduksj

onsverdi

Vareforbruk

m. v.

Bearbeidingsverdi

(5-6)

41 5 6 I 7

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

283 Bokbinderier 056 132 91

59 390 12 487 46 903

289 Grafisk industri ellers

71 55

941 39 762 11 211 28 551

734 2891 Klisjéanstalter

48 37

26 870 5 539 21 331

2899 Annen grafisk industri

23 18

207 12 892 5 672 7 220

129 Lærindustri 881 147 122 5

107 679 59 152 48 527

658 291 Garverier 28 19 2

48 619 29 443 19 176

292 Pelsberederier

293 Lcervarefabrikker

14

105

13

90 3

133 14 326 8 770 5 556

1 090 44 734 20 939 23 795

30 Gummivareindustri 863 148 78 8

199 648 90 642 109 006

301 Gummivarefabrikker 298 33 19, 170 053 78 861 91 192

302 Vulkaniseringsverksteder 115 59

565 29 595 11 781 17 814

31 Kjemisk industri 507 236 50

311 Kjemisk grunnindustri 83 21 5

3111 Karbid- og cyanamidfabrikker 5 2

3112 Kunstgjødselfabrikker 11 4 1

3113 Sprengstoff-fabrikker 8 3 2

3114 Produksjon av syntetiske fibrer,

harpikser og formstoffer 7 2

3119 Annen kjemisk grunnindustri . . 52 10 2

21 574 2 327 031 1 303 024 1 024 007

12 196 1 060 723 509 145 551 578

1 347 89 470 38 472 50 998

6 344 577 094 274 102 302 992

1 029 69 036 25 604 43 432

312 Olje- og fettindustri 148 51 18

1 310 143 593 86 700 56 893

2 166 181 530 84 267 97 263

3 488 676 187 528 094 148 093

83 3121 Trandamperier 27 11

6 143 4 038 2 105

3122 Sildolje- og fiskemjølfabrikker

3123 Oljemøller

87

8

29

1

13

2

1 549 195 087 146 088 48 999

606 178 484 150 874 27 610

3129 Andre oljeraffinerier m v 26 10 3 1 250 296 473 227 094 69 379

313 Maling- og lakkfabrikker

319 Kjemisk industri ellers

75

201

29

135

17

10

2 156 226 297 119 101 107 196

3 734 363 824 146 684 217 140

795 3191 Prod. av farmasøytiske prepar. 17 10 1

65 675 26 202 39 473

3192 Såpefabrikker 40 24 3

3193 Kosmetikkfabrikker 38 22 4

3194 Lysfabrikker 6 4

3195 Trekull- og tretjærefabrikker . 6 2 2

3199 Andre kjemiske fabrikker 94 73

1 179 144 426 58 130 86 296

574 70 940 20 837 50 103

212 9 844 3 185 6 659

35 1 394 596 798

939 71 545 37 734 33 811

132 Kull- og mineraloljeforedling 210 31, 6 2

521 441 428 967 92 474

349 321 Prod. av asfaltpapp, tjcerepapp o.l. 12 2 2

36 102 20 851 15 251

329 Kull- og mineraloljeforedl. ellers. 19 4

861 485 339 408 116 77 223

33 Jord- og steinvareindustri 805 576 25 12 504 728 807 276 475 452 332

331 Teglverk 288 40 26 1

45 368 11 760 33 608

332 Glassindustri 53 39 1 1 603 83 644 29 115 54 529

3321 Glassverk 207 7 3 1

58 991 18 650 40 341

3329 Annen glassindustri 46 36

396 24 653 10 465 14 188

1333 Keramisk industri 869 39 31

52 099 9 754 42 345

3331 Porselens- og fajansefabrikker 622 . 5 4

46 656 8 639 38 017

3339 Pottemakerier o.a. keramiske

fabrikker 34 27

247 5 44311 115 4 328

1334 Sementfabrikker 214 8 123 212 44 442 78 770

335 Sem.stoperier og betongblanderier 383 299 1 2 942 203 908 98 567 105 341


32

Tabell I (forts.). Bedrifter, sysselsetting, produksjon og vareforbruk etter næringsgruppe. 1963.

Næringsgruppe

I alt

1

Bedrifter

Av disse :

Enbedriftsforetak

2

Hjelpeavdelinger

3

4

5

6

7

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

Sysselsetting

Bruttoproduks,

ionsverdi

yamforbruk

m. v.

Bearbeidingsverdi

(5-6)

339 Jord- og steinvareind. ellers 282 181 18 3 588 220 576 82 837 137 739

3391 Framstilling av møllesteiner,

bryner og andre slipeartikler. . . 9 6 261 15 381 6 344 9 037

3392 Kalkst.møller, kalk- og mørtelverk

34 19 321 16 076 5 352 10 724

3393 Andre mineralmøller 23 8 5 588 35 291 14 744 20 547

3394 Steinhoggerier og steinsliperier. 183 133 8 961 40 553 11 758 28 795

3399 Annen jord- og steinvareindustri 33 15 5 1 457 113 275 44 639 68 636

34 Primær jern- og metallindustri . 174 99 18 22 556 2 520 147 1 610 717 909 430

341 Primær jern- og stålindustri. . . 83 40 8 13 173 1 002 579 548 492 454 087

3411 Ferrolegeringsverk 16 4 3 3 378 305 943 188 441 117 502

3412 Råjernsverk, stål- og valseverk . 11 1 3 5 226 485 908 298 220 187 688

3413 Jern- og stålstøperier 56 35 2 4 569 210 728 61 831 148 897

342 Aluminiumsverk 10 1 4 4 649 668 869 403 253 265 616

343 Rd metallverk ellers 4 1 - 2 637 590 761 459 734 131 027

349 Primær metallindustri ellers . . . 77 57 6 2 097 257 938 199 238 58 700

3491 Metallvalseverk 9 1 4 1 234 170 050 137 020 33 030

3492 Raffineringsverk, omsmelterier 9 2 1 323 57 213 46 799 10 414

3493 Metallstøperier 59 54 1 540 30 675 15 419 15 256

35 Jern- og metallvareindustri . . . . 1 332 1 129 38 26 389 1 469 082 675 317 793 765

351 Produksjon av bygningsartikler

m.v. av jern og metall 579 503 14 11 056 673 324 310 647 362 677

3511 Produksjon av trådartikler, spiker,

skruer o 1 81 59 7 2 731 213 125 123 466 89 659

3512 Produksjon av andre bygningsartikler

av jern og metall 240 217 3 2 648 159 509 66 809 92 700

3513 Stålkonstruksjonsverksteder 258 227 4 5 677 300 690 120 372 180 318

352 Jern- og metallemballasjefabrikker 35 17 5 1 951 124 670 69 456 55 214

353 Prod. av hush.art. av jern og met. 52 41 2 2 050 98 334 48 220 50 114

359 Jern- og metallvareindustri ellers 666 568 17 11 332 572 754 246 994 325 760

3591 Produksjon av kontor- og butikkartikler

av jern og metall 54 41 2 1 432 73 768 27 817 45 951

3592 Lampefabrikker 56 33 7 1 031 58 201 26 085 32 116

3593 Prod, av håndverktøy og -redsk. 52 46 - 452 23 102 8 720 14 382

3594 Armaturfabrikker 29 27 - 610 33 496 15 904 17 592

3595 Våpen- og ammunisjonsfabrikker 20 9 2 3 628 207 883 103 628 104 255

3599 Produksjon av jern- og metallvarer

ikke nevnt annet sted . . 455 412 6 4 179 176 304 64 840 111 464

36 Maskinindustri 918 653 37 16 159 971 437 437 161 534 276

361 Prod. av mask. for bergv. og ind. 106 81 2 2 972 173 757 72 912 100 845

362 Prod, av mask. for jord- og skogbr. 54 44 1 1 463 97 321 47 381 49 940

368 Reparasjonsverkst. for maskiner 495 351 8 2 726 94 596 25 314 69 282

369 Maskinindustri ellers 263 177 26 8 998 605 763 291 554 314 209

3691 Produksjon av maskiner for husholdning,

kontor og butikk . . . 52 18 14 2 525 184 901 96 093 88 808

3699 Produksjon av andre maskiner 211 159 12 6 473 420 862 195 461 225 401

37 Elektroteknisk industri 427 259 23 16 335 1 185 327 572 050 613 277

371 Produksjon av elektroteknisk produksjons-

og fordelingsmateriell . . 111 63 13 7 258 589 246 284 141 305 105

3711 Akkumulator- og batterifabrikker 9 3 1 368 25 109 14 171 10 938


33

Tabell I (forts.). Bedrifter, sysselsetting, produksjon og vareforbruk etter næringsgruppe. 1963.

Næringsgruppe

I alt

Bedrifter

Av disse :

Sysselsetting

Enbedriftsforetak

2

Hjelpeavdelinger

3

4

Brutto- I Vare- I Bearbeid.-

produk- forbruk ingssjons-

I m. v. I verdi

verdi (5-6)

5 6 7

1 000 kr. I 1 000 kr. 1 000 kr.

3712 Kabel- og ledningsfabrikker . . . 8 2 1 1 722

3713 Transformator-, generator- og

elektromotorfabrikker 32 18 10 3 302

3719 Prod. av annet fordelingsmat.

m v 62 40 1 1 866

372 Produksjon av signal-, radio- og

annet telemateriell 62 45 1 5 909

378 Elektrotekniske reparasjonsverkst. 149 79 779

379 Prod. av elektrotekn. artikl. ellers 105 72 9 2 389

3791 Glødelampefabrikker 12 6 2 402

3799 Annen elektroteknisk industri . 93 66 7 1 987

256 616

193 755

113 766

416 275

28 482

151 324

20 381

130 9431

136 111

79 814

54 045

204 271

9 529

74 109

10 026

64 083

120 505

113 941

59 721

212 004

18 953

77 215

10 355

66 860

38 Transportmiddelindustri 2 494 1 598 9 51 590

381 Skipsindustri 656 566 8 29 890

3811 Bygging og reparasjon av stålskip 98 75 2 21 260

3812 Bygging og reparasjon av treskip 317 304 1 2 313

3813 Motorfabrikker 26 20 2 312

3814 Produksjon av andre skipsmask. 20 14 871

3815 Skipsopphoggerier 12 7 1 192

3819 Annen skipsindustri 183 146 4 2 942

382 Jernbane- og sporvognsindustri 32 4 574

3821 Produksjon av skinnevogner 7 1 841

3822 Reparasjon av skinnevogner . . . 25 3 733

383 Prod. av motorkjøretøyer og deler 120 101 1 918

3831 Karosserifabrikker 76 67 1 333

3839 Annen prod. av motorkjøret. og

deler 44 34 585

384 Bilreparasjonsverksteder 1 578 856 1 12 352

385 Sykkel- og motorsykkelindustri 65 43 956

3851 Sykkel- og motorsykkelfabrikker 5 1 816

3852 Reparasj.verkst. for sykler m.v 60 42 140

386 Flyindustri 6 1 248

389 Transportmiddelindustri ellers 37 31 652

2 546 653

1 527 943

1 115 025

85 145

156 372

57 792

10 202

103 407

169 343

52 908

116 435

106 552

68 113

38 439

565 934

62 911

57 396

5 515

78 186

35 784

1 173 509

755 726

565 233

40 635

91 316

25 665

5 043

27 834

50 880

22 163

28 717

46 924

30 347

16 577

239 434

29 094

26 652

2 442

34 830

16 621

1 373 144

772 217

549 792

44 510

65 056

32 127

5 159

75 573

118 463

30 745

87 718

59 628

37 766

21 862

326 500

33 817

30 744

3 073

43 356

19 163

39 Diverse industri 664 542 18 7 493

391 Instrumentmakerverksteder . . . . 40 24 2 370

394 Gull-, sølv- og plettvareindustri 125 101 4 1 554

395 Illusikkinstrumentindustri 29 21 1 221

396 Sportsartikkelindustri 67 55 1 637

3961 Skifabrikker 20 14 1 268

3969 Andre sportsartikkelfabrikker . . 47 41 — 369

399 Diverse industri ellers 403 341 10 4 711

3991 Børste- og penselfabrikker 14 14 695

3992 Knappefabrikker

3993 Produksjon av leketøy, suvenirer,

5 4 109

juletrepynt o 1 63

3994 Produksjon av formstoffartikler

62 332

ikke medtatt annet sted 193 157 7 2 855

3999 Andre industrielle bedrifter . . . . 128 104 3 720

393 686

15 289

81 509

8 966

27 602

13 424

14 178

260 320

30 182

3 085

12 526

187 682

26 845

180 270

4 471

34 461

2 932

10 949

5 486

5 463

127 457

13 206

1 018

5 755

96 918

10 560

213 416

10 818

47 048

6 034

16 653

7 938

8 715

132 863

16 976

2 067

6 771

90 764

16 285

3 — Bedriftstelling


34

Tabell II. Sysselsetting etter næringsgruppe. 1963.

Persons engaged, by industry. 1963.

Næringsgruppe

Industry

Bedrifter

Establishments

1

Sysselsetting Persons engaged

Eiere og

familiemed

-

lemmer

Working

proprietors

and

unpaid

family

workers

2

Funksi

onærer

Salaried

employees

3

Arbeidere

Wage

earners

4

I alt

Total

5

Timeverk

utført av

arbeidere

Manhours

worked

by wage

earners

6

1 000 t.v.

BERGVERKSDRIFT M.V. OG INDUSTRI. . . .

BERGVERKSDRIFT MS.

11 Kullgruver

12 Malmgruver

121 Jernmalmgruver

122 Svovelkis- og koppergruver

129 Malmgruver ellers

14 Stein-, sand- og grusdrift

141 Steinbrott

142 Sand- og grusdrift

15 Mineralbrott

151 Kalkstein,sbrott

152 Kvarts- og feltspatbrott

159 Mineralbrott ellers

19 Diverse ekstraktiv virksomhet

INDUSTRI

20 Næringsmiddelindustri

201 Slakterier m. v.

202 Mjølkeforedling

2021 Meierier m v

2022 Mjølkekondenserings-, tørrmjølk- og

kaseinfabrikker

2023 Iskremfabrikker

2029 Samlestasjoner for mjølk

203 Frukt- og gronnsakkonservering

2031 Herm. kons. av frukt, grønnsaker m.v.

2039 Annen kons. av frukt, grønns. m.v. . • • •

204 Fiske- og kjøtthermetikkfabrikker

205 Fisketilvirking

2051 Frysing av fisk

2052 Delikatesse- og fiskematkjøkken

2059 Annen tilvirking av fisk

206 Moller m v

2061 Bygdemøller

2062 Handelsmøller

2069 Annen kornforedling

207 Bakerier m v

2071 Bakerier og konditorier

2072 Kjeks- og knekkebrødfabrikker m.v.

I

20 994 13 849 69 757 287 543i 371 149 561 920

584 345 1 205 6 928 8 478 13 480

6 140 530 670 1 319

27 781 3 797 4 578 6 997

10 370 1 660 2 030, 3 086

13 339 1 764 2 103 3 259

4 72 373 445 652

430 286 160 1 412 1 858 2 859

144 80 109 876 1 065 1 743

286 206 51 536 793 1 116

71 36 119 1 031 1 186 2 020

23 11 61 576 648 1 152

41 25 20 224 269 411

7 38 231 269 457

50 23 5 158 186 285

20 410 13 504 68 552 280 615 362 671 548 440

4 227 2 892 9 106 35 913 47 911 72 092

400 249 1 121 4 514 5 884 9 493

384 19 2 631 4 628 7 278 9 880

270 2 2 358 3 710 6 070 8 021

12 46 227 273 460

37 17 112 525 654 1 059

65 115 166 281 340

60 22 261 1 008 1 291 1 963

12 5 82 410 497 794

48 17 179 598 794 1 169

183 57 490 5 303 5 850 10 014

1 031 702 993 8 706 10 401 16 847

104 23 531 3 905 4 459 7 632

249 240 60 860 1 160 1 649

678 439 402 3 941 4 782 7 566

310 132 418 1 477 2 027 3 060

254 118 86 425 629 891

16 287 921 1 208 1 888

40 14 45 131 190 281

1 513 1 612 1 616 6 128 9 356 12 654

1 487 1 599 1 470 5 515 8 584 11 484

26 13 146 613 772 1 170


35

Tabell II (forts.). Sysselsetting etter næringsgruppe. 1963.

Sysselsetting

Næringsgruppe

Bedrifter

1

Eiere og

familiemed

lemmer

2

Funksi

onærer

Arbeidere

I alt

5

Timeverk

utfort av

arbeidere

6

1 000 t.v.

208 Sjokolade- og dropsfabrikker

209 Næringsmiddelindustri ellers

2091 Margarinfabrikker

2092 Potetmjøl- og sagofabrikker

2093 F6rblanderier m v

2094 Isdrift m v

2099 Produksjon av andre næringsmidler

44 14 700 1 884 2 598 3 542

302 85 876 2 265 3 226 4 639

40 8 284 574 866 1 211

9 21 104 125 224

130 18 128 564 710 1 207

9 3 1 13 17 22

114 56 442 1 010 1 508 1 975

21 Drikkevareindustri

211 Brennevinstilvirking

213 Ølbryggerier

214 Mineralvannfabrikker m.v

116 65 946 3 068 4 079 6 489

14 99 289 389 526

30 1 596 1 955 2 552 4 090

72 63 251 824 1 138 1 873

22 Tobakksindustri I

30 51 664 1 161 1 830 2 187

23 Tekstilindustri

231 Spinnerier, veverier m.v.

2311 Ullvarefabrikker

2312 Bomull- og kunstsilkevarefabrikker

2313 Hamp-, jute- og linvarefabrikker

2314 Bånd-, elastikk- og possementfabr.

2315 Farging og etterbehandling av tekstiler

m v

232 Trikotasjefabrikker

2321 Strømpefabrikker

2329 Andre trikotasjefabrikker

233 Reipslagerier, fiskegarnfabrikker o.l

239 Tekstilindustri ellers

2391 Prod. av sjoddi, vatt, stry o.1

2392 Produksjon av oljede og belagte tekstiler,

linoleum m v

456 227 2 958 15 573 18 758 29 223

180 72 1 708 8 577 10 357 16 037

105 47 882 4 999 5 928 9 369

35 8 596 2 716 3 320 5 026

8 5 65 155 225 306

17 6 132 592 730 1 101

15 6 33 115 154 235

146 88 752 4 678 5 518 8 597

26 14 86 536 636 1 032

1201 74 666 4 142 4 882 7 565

86 45 287 1 497 1 829 2 932

44 22 211 821 1 054 1 657

27 21 60 255 336 527

17 1 151 566 718 1 130

24 Bekledningsindustri m.v.

241 Skofabrikker

242 Skoreparasjonsverksteder

243 Konfeksjonsfabrikker og skredderier

2431 Prod. av oljekleer og klær av plast

2432 Produksjon av arbeidsklær

2433 Produksjon av herre- og gutteklær

2434 Prod, av dame-, pike- og småbarnklær

2435 Bortsatt som av klær

244 Bekledningsindustri ellers

2441 Buntmakere, pelsvarefabrikker

2442 Hanskefabrikker

2443 Hatte- og luefabrikker

2444 Paraplyfabrikker

249 Som av tekstilvarer ellers

2491 Produksjon av sengeutstyr o. 1.

2492 Produksjon av ryggsekker, seilduksvesker,

gamasjer ol.•

2499 Som av andre tekstilvarer

1 682 1 204 3 675 22 003 26 882 42 625

135 86 581 3 832 4 499 7 606

232 191 61 417 669 811

887 623 2 502 14 646 17 771 28 287

23 9 210 559 778 1 066

31 15 63 453 531 862

351 266 1 198 7 330 8 794 13 733

437 331 1 016 6 301 7 648 12 620

45 2 15 3 20 6

243 170 287 1 559 2 016 3 029

121 92 69 572 733 1 161

37 25 40 291 356 541

60 36 145 534 715 1 032

25 17 33 162 212 295

185 134 244 1 549 1 927 2 892

45 26 99 707 832 1 330

24 18 27 212 257 389

116 90 118 630 838 1 173


36

Tabell II (forts.). Sysselsetting etter næringsgruppe. 1963.

Næringsgruppe

Bedrifter

1

Eiere og

familiemedlemmer

2

Sysselsetting

3

Funksjonærer

Arbeidere

4

I alt

5

Timeverk

utført av

arbeidere

6

1 000 t.v.

25 Treindustri 2 544 1 155 1 470 12 172 14 797 24 597

251 Sagbruk og høvlerier 1 998 770 866 8 027 9 663 16 358

252 Produksjon av bygningsartikler m.v. av tre

(ikke innredninger) 139 34 457 2 511 3 002 4 969

2521 Treimpregneringsanlegg 20 75 314 389 628

2523 Trekonstruksjons- og trehusfabrikker . 76 26 155 831 1 012 1 661

2524 Prod. av treull-sementplater o.l. 12 5 6 48 59 101

2525 Sponplatefabrikker 13 1 85 580 666 1 198

2529 Prod. av andre bygn.m. av tre o.l. 18 2 136 738 876 1 381

253 Kasse- og tønnefabrikker 164 134 53 681 868 1 384

2531 Kassefabrikker 104 95 23 322 440 659

2532 Tønnefabrikker 60 39 30 359 428 725

259 Treindustri ellers 243 217 94 953 1 264 1 886

2591 Korkfabrikker 5 1 4 15 20 25

2592 Tremjøl- og treullfabrikker 12 7 8 43 58 83

2599 Framstilling av trevarer ikke medtatt

annet sted 226 209 82 895 1 186 1 778

26 Møbel- og innredningsindustri 1 965 2 023 1 413 11 907 15 343 23 902

261 Møbelindustri 729 670 905 6 343 7 918 12 661

2611 Tremøbelfabrikker m v 646 603 726 5 595 6 924 11 160

2612 Rørmøbelfabrikker 83 67 179 748 994 1 501

262 Innredningsindustri 1 236 1 353 508 5 564 7 425 11 241

27 Treforedlingsindustri 310 71 4 031 21 269 25 371 42 971

271 Tresliperier 47 7 408 2 536 2 951 5 247

272 Cellulosefabrikker 27 799 4 572 5 371 9 226

2721 Sulfittcellulosefabrikker 21 647 3 551 4 198 7 186

2722 Sulfatcellulosefabrikker 6 152 1 021 1 173 2 040

273 Papir-, papp- og kartongfabrikker 63 3 1 785 9 521 11 309 18 845

274 Wallboardfabrikker o.l. 7 196 888 1 084 1 813

275 Papir- og pappvarefabrikker 166 61 843 3 752 4 656 7 840

2751 Papir- og pappemballasjefabrikker 99 44 611 2 713 3 368 5 793

2759 Andre papir- og pappvarefabrikker 67 17 232 1 039 1 288 2 047

28 Grafisk industri, forlag m.v. 1 433 713 6 710 18 723 26 146 28 852

281 Forlag ol 508 81 5 085 7 252 12 418 5 735

2811 Avisforlag 294 38 3 408 7 078 10 524 5 399

2812 Blad- og tidsskriftforlag 75 14 595 24 633 43

2813 Bokforlag 100 21 943 101 1 065 191

2819 Andre forlag 39 8 139 49 196 102

282 Trykkerier 722 503 1 307 8 921 10 731 18 056

2821 Trykking av aviser 126 32 225 2 316 2 573 4 736

2822 Trykking av bøker 51 39 108 689 836 1 392

2823 Framst. av forretningstrykksaker 352 286 451 2 780 3 517 5 669

2829 Annen trykking 193 146 523 3 136 3 805 6 259

283 Bokbinderier 132 92 174 1 790 2 056 3 505

289 Grafisk industri ellers 71 37 144 760 941 1 556

2891 Klisjéanstalter 48 22 126 586 734 1 201

2899 Annen grafisk industri • • 23 15 18 174 207 355

29 Lærindustri 147 138 283 1 460 1 881 2 842

291 Garverier 28 17 87 554 658 1 111

292 Pelsberederier 14 14 20 99 133 221

293 Lcervarefabrikker 105 107 176 807 1090 1 510


37

Tabell II (forts.). Sysselsetting etter næringsgruppe. 1963.

Sysselsetting

Næringsgruppe

Bedrifter

1

Eiere og

familie -

med -

lemmer

2

Funksj

onærer

3

Arbeidere

4

I alt

5

Timeverk

utført av

arbeidere

6

1 000 t.v.

30 Gummivareindustri 148 74 721 3 068 3 863 5 994

301 Gummivarefabrikker 33 14 646 2 638 3 298 5 091

302 Vulkaniseringsverksteder 115 60 75 430 565 903

31 Kjemisk industri 507 115 6 774 14 685 21 574 29 294

311 Kjemisk grunnindustri 83 8 3 365 8 823 12 196 17 059

3111 Karbid- og cyanamidfabrikker 5 230 1 117 1 347 2 178

3112 Kunstgjødselfabrikker 11 1 2 031 4 312 6 344 8 276

3113 Sprengstoff-fabrikker 8 2 179 848 1 029 1 604

3114 Produksjon av syntetiske fibrer, harpikser

og formstoffer 7 1 351 958 1 310 1 881

3119 Annen kjemisk grunnindustri 52 4 574 1 588 2 166 3 120

312 Olje- og fettindustri 148 30 817 2 641 3 488 5 758

3121 Trandamperier 27 10 6 67 83 136

3122 Sildolje- og fiskemjølfabrikker 87 17 238 1 294 1 549 2 870

3123 Oljemøller 8 1 213 392 606 821

3129 Andre oljeraffinerier m. v 26 2 360 888 1 250 1 931

313 Maling- og lakkfabrikker 75 18 1 073 1 065 2 156 2 208

319 Kjemisk industri ellers 201 59 1 519 2 156 3 734 4 269

3191 Prod, av farmasøytiske preparater 17 398 397 795 782

3192 Såpefabrikker 40 7 579 593 1 179 1 189

3193 Kosmetikkfabrikker 38 4 246; 324 574 618

3194 Lysfabrikker 6 8 36 168 212 332

3195 Trekull- og tretjaerefabrikker 6 1 4 30 35 68

3199 Andre kjemiske fabrikker 94 39 256 644 939 1 280

32 Kull- og mineraloljeforedling 31 6 383 821 1 210 1 674

321 Prod. av asfaltpapp, tjærepapp o 1 12 3 146 200 349 384

329 Kull- og mineraloljeforedling ellers 19 3 237 621 861 1 290

33 Jord- og steinvareindustri 805 491 1 896 10 117 12 504 20 017

331 Teglverk 40 7 131 1 150 1 288 2 320

332 Glassindustri 53 33 244 1 326 1 603 2 597

3121 Glassverk 7 185 1 022 1 207 1 969

3129 Annen glassindustri 46 33 59 304 396 628

333 Keramisk industri 39 33 293 1 543 1 869 2 752

3331 Porselens- og fajansefabrikker 5 275 1 347 1 622 2 360

3339 Pottemakerier o. a. keramiske fabrikker 34 33 18 196 247 392

334 Sementfabrikker 8 283 931 1 214 2 033

335 Sementstoperier og betongblanderier 383 258 337 2 347 2 942 4 799

339 Jord- og steinvareindustri ellers 282 160 608 2 820 3 588 5 516

3391 Framstilling av møllesteiner, bryner og

andre slipeartikler 9 2 53 206 261 394

3392 Kalkst.moller, kalk- og mørtelverk 34 13 34 274 321 557

3393 Andre mineralmøller 23 4 97 487 588 974

3394 Steinhoggerier og steinsliperier 183 139 100 722 961 1 368

3399 Annen jord- og steinvareindustri 33 2 324 1 131 1 457 2 223

34 Primær jern- og metallindustri . . ... 174 99 4 398 18 059 22 556 36 195

341 Primær jern- og stålindustri 83 36 2 441 10 696 13 173 21 546

3411 Ferrolegeringsverk 16 624 2 754 3 378 5 629


38

Tabell II (forts.). Sysselsetting etter næringsgruppe. 1963.

Sysselsetting

Næringsgruppe

Bedrifter

1

Eiere og

familie -

me d-

lemmer

2

Funksj

onærer

Arbeidere

I alt

5

Timeverk

utført av

arbeidere

6

1 000 t.v.

3412 Råjernsverk, stål- og valseverk 11 1 102 4 124 5 226 8 518

3413 Jern- og stålstøperier 56 36 715 3 818 4 569 7 399

342 Aluminiumsverk 10 957 3 692 4 649 7 396

343 Råmetallverk ellers 4 533 2 104 2 637 4 088

349 Primær metallindustri ellers 771 63 467 1 5671 2 097 3 165

3491 Metallvalseverk 9 1 340 8931 1 234 1 800

3492 Raffineringsverk, omsmelterier. 9 1 63 259 323 509

3493 Metallstoperier 59 61 64 4151 540 856

35 Jern- og metallvareindustri 1 332 1 065 5 011 20 313 26 389 40 039

351 Produksjon av bygningsartikler m. v. av

jern og metall 579 475 2 003 8 578 11 056 17 136

3511 Prod. av trådartikler, spiker, skruer o. 1 81 50 561 2 120 2 731 4 195

3512 Produksjon av andre bygningsartikler av

jern og metall 240 211 510 1 927 2 648 3 797

3513 Stålkonstruksjonsverksteder 258 214 932 4 531 5 677 9 144

352 Jern- og metallemballasjefabrikker 35 7 273 1 671 1 951 3 181

353 Prod. av hush.art. av jern og met. 52 30 338 1 682 2 050 3 274

359 Jern- og metallvareindustri ellers 666 553 2 397 8 382 11 332 16 448

3591 Produksjon av kontor- og butikkartikler

av jern og metall 54 35 320 1 077 1 432 2 143

3592 Lampefabrikker 56 34 259 738 1 031 1 447

3593 Prod. av håndverktøy og -redskap 52 47 58 347 452 691

3594 Armaturfabrikker 29 23 113 474 610 923

3595 Våpen- og ammunisjonsfabrikker 20 9 1 091 2 528 3 628 4 872

3599 Produksjon av jern- og metallvarer ikke

nevnt annet sted 455 405 556 3 218 4 179 6 372

36 Maskinindustri 918 646 3 829 11 684 16 159 23 184

361 Prod. av mask. for bergverk og industri. . . 106 74 735 2 163 2 972 4 234

362 Prod, av mask. for jord- og skogbr. 54 45 230 1 188 1 463 2 295

368 Reparasjonsverksteder for maskiner 495 393 237 2 096 2 726 4 349

369 Maskinindustri ellers 263 134 2 627 6 237 8 998 12 306

3691 Produksjon av maskiner for husholdning,

kontor og butikk 52 18 848 1 659 2 525 3 220

3699 Produksjon av andre maskiner 211 116 1 779 4 578 6 473 9 086

37 Elektroteknisk industri 427 190 4 830 11 315 16 335 21 908

371 Produksjon av elektroteknisk produksjonsog

fordelingsmateriell 111 40 2 292 4 926 7 258 9 435

3711 Akkumulator- og batterifabrikker 9 3 101 264 368 525

3712 Kabel- og ledningsfabrikker 8 496 1 226 1 722 2 273

3713 Transformator-, generator- og elektromotorfabrikker

32 10 1 183 2 109 3 302 4 068

3719 Prod. av annet fordelingsmat m v 62 27 512 1 327 1 866 2 569

372 Produksjon av signal-, radio- og annet telemateriell

62 18 1 837 4 054 5 909 7 759

378 Elektrotekniske reparasjonsverkst. 149 85 115 579 779 I 171

379 Prod. av elektrotekn. artikl. ellers 105 47 586 1 756 2 389 3 543

3791 Glødelampefabrikker 12 3 124 275 402 572

3799 Annen elektroteknisk industri 93 44 462 1 481 1 987 2 971


39

Tabell II (forts.). Sysselsetting etter næringsgruppe. 1963.

Næringsgruppe

Bedrifter

1

Eiere og

familiemedlemmer

2

Sysselsetting

Funksj

oneerer

3

Arbeidere

4

I alt

5

Timeverk

utført av

arbeidere

6

1 000 t.v.

38 Transport middelindustri 2 494 1 866 8 236 41 488 51 590 83 050

381 Skipsindustri 656 589 4 965 24 336 29 890 48 896

3811 Bygging og reparasjon av stålskip 98 53 3 805 17 402 21 260 34 894

3812 Byggin, og reparasjon av treskip 317 364 157 1 792 2 313 3 488

3813 Motorfabrikker 26 19 520 1 773 2 312 3 584

3814 Produksjon av andre skipsmaskiner . . 20 7 201 663 871 1 294

3815 Skipsopphoggerier 12 4 23 165 192 318

3819 Annen skipsindustri 183 142 259 2 541 2 942 5 318

382 Jernbane- og sporvognsindustri 32 561 4 013 4 574 7 455

3821 Produksjon av skinnevogner 7 157 684 841 1 323

3822 Reparasjon av skinnevogner 25 404 3 329 3 733 6 132

383 Prod. av motorkjøretøyer og deler 120 104 304 1 510 1 918 2 941

3831 Karosserifabrikker 76 70 183 1 080 1 333 2 109

3839 Annen prod. av motorkjøret. og deler 44 34 121 430 585 832

384 Bilreparasjonsverksteder 1 578 1 085 1 706 9 561 12 352 19 621

385 Sykkel- og motorsykkelindustri 65 57 161 738 956 1 422

3851 Sykkel- og motorsykkelfabrikker 5 9 158 649 816 1 250

3852 Reparasjonsverkst. for sykler m.v. . 60 48 3 89 140 172

386 Flyindustri 6 427 821 1 248 1 708

389 Transportmiddelindustri ellers 37 31 112 509 652 1 007

39 Diverse industri 664 459 1 218 5 816 7 493 11 305

391 Instrumentmakerverksteder 40 27 56 287 370 589

394 Gull-, selv- og plettvareindustri 125 97 283 1 174 1 554 2 310

395 Musikkinstrumentindustri 29 20 31 170 221 355

396 Sportsartikkelindustri 67 57 47 533 637 1 082

3961 Skifabrikker 20 13 24 231 268 488

3969 Andre sportsartikkelfabrikker 47 44 23 302 369 594

399 Diverse industri ellers 403 258 801 3 652 4 711 6 969

3991 Børste- og penselfabrikker 14 17 95 583 695 887

3992 Knappefabrikker 5 1 16 92 109 186

3993 Produksjon av leketøy, suvenirer, juletrepynt

o. 1. 63 . 61 35 236 332 410

3994 Produksjon av formstoffartikler ikke medtatt

annet sted 193 94 522 2 239 2 855 4 510

3999 Andre industrielle bedrifter 128 85 133 502 720 976


40

Næringsgruppe

Industry

Bedrifter

Estab-

lish-

ments

1

Verdi av

produksj

on

for egen

regning

Value of

production

on own

account

Godtgjørelse

for

repara,-

sjonsarbeid

Receipts

for

repair

work

Tabell III. Produksjon, vareforbruk og

Production, cost of raw materials,

Godtgjørelse

for

leiearbeid

Receipts

for

contract

work

Salg av

handelsvarer

Value of

goods sold

in the

same

condition

Forbruk

av

råstoffer

til egen

prod. og

rep.arb.

Forbruk

av

brensel,

elektrisk

kraft og

hjelpestoffer

Cost of

Cost of , fuels,electricity

as raw

purchaselary

! materials andancilterials

ma-

2

3 4 5

6

7

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

BERGVERKSDRIFT M.V. OG

INDUSTRI 20 994 26 196 971 1 489 999 324 833 752 728 14 161 852 1 101 161

BERGVERKSDRIFT M V 584 413 588 284+ 719 5 569 1 129 56 200

11 Kullgruver 6 27 549 1 445 2 465

12 Malmgruver 27 233 070 278 467 3 414 41 595

121 Jernmalmgruver 10 139 790 12 2 555 25 081

122 Svovelkis- og koppergruver • • • • 13 73 699 266 60 859 12 304

129 Malmgruver ellers 4 19 581 407 4 210

14 Stein-, sand- og grusdrift 430 94 875 5 250 442 1 072 7 220

141 Steinbrott 144 53 011 5 250 363 635 4 583

142 Sand- og grusdrift 286 41 864 79 437 2 637

15 Mineralbrott 71 55 035 1 268 53 4 845

151 Kalksteinsbrott 23 32 744 243 2 711

152 Kvarts- og feltspatbrott 41 10 267 1 25 718

159 Mineralbrott ellers 7 12 024 53 1 416

19 Diverse ekstraktiv virksomhet 50 3 059 2 4 75

INDUSTRI 20 410 25 783 383 1 489 715 324 114 747 159 14 160 723 1 044 961

20 Næringsmiddelindustri 4 227 5 593 605 5 99 287 237 976 4 306 869 96 337

201 Slakterier m.v. 400 1 252 144 5 198 48 892 1 040 630 9 679

202 Mjølkeforedling 384 1 368 069 5 846 12 500 1 524 763 30 300

2021 Meierier m v 270 1 141 766 791 3 171 1 343 215 26 096

2022 Mjølkekondenserings-, tørrmjølk-

og kaseinfabrikker . . . 12 55 270 44 39 510 1 486

2023 Iskremfabrikker 37 63 197 7 792 19 638 1 433

2029 Samlestasjoner for mjølk 65 107 836 55 1 493 122 400 1 285

203 Frukt- og grønnsakkonservering 60 99 025 2 929 4 136 39 445 1 782

2031 Herm. kons. av frukt, grønns.

m v 12 29 584 1 240 830 10 269 594

2039 Annen kons. av frukt, groins.

m v 48 69 441 1 689 3 306 29 176 1 188

204 Fiske- og kjøtthermetikkfabrikker 183 253 657 1 959 6 725 104 023 5 482

205 Fisketilvirking 1 031 740 595 11 561 103 892 479 465 16 487

2051 Frysing av fisk 104 297 623 7 353 31 401 176 484 9 839

2052 Delikatesse- og fiskematkjøkken 249 59 415 142 3 654 34 949 1 138

2059 Annen tilvirking av fisk 678 383 557 4 066 68 837 268 032 5 510

206 Moller m v 310 399 082 58 417 13 683 315 974 5 665

2061 Bygdemøller 254 41 334 12 858 5 051 36 683 2 308


Forbruk

av kjøpt

emb. og

råst. til

prod. av

egen

emb.

Cost of

packaging

materials

Betalt

for

bortsatt

arbeid

Cost of

contract

work

Innkjøp

av

handelsvarer

Cost of

goods

to be sold

in the

same

condition

as

purchased

Avgifter

Indirect

taxes

Tilskott

Subsidies

8 9 10 11 12

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

I alt

Total

Lønn

Salaries and wages

I Av dette

Of which:

Til

funksj

oncerer

Salaries

Til

arbeidere

Wages

13 14 15

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

Trygde- Penpremier

sj ons -

Contri- utgifter

butions Contrito

butions

social to

security pension

schemes funds

16

1 000 kr.

17

1 000 kr.

Gruppenr.

Group

no.

533 480

560 372

613 690 1 018 277

594 203 5 861 950 1 519 847 4 331 160

356 945

191 483

1 044

963

4 833

3 864

19

154 790 30 148 124 642

10 478

7 806

1 000

257

19 221 3 802 15 419

433

248

11

42 358 3 176 624

85 041 20 091 64 950 6 532 6 260

2 1

2903 449 475

40 535 10 455 30 080

3 793

727 125

35 696 7 898 27 798 3 0441 2 127

41 358

24

8 810 1 738 7 072 585 340

107 530889 391 2 855

27 146 3 501 23 645

271

107 99 233 331 1 401

17 593 2 476 15 117

208

431 60 1 454

9 553 1 025 8 528 656 63

1754

75514 266 73 19 21 552 2 679 18 873

1 015

773 52

243 9

12 375 1 603 10 772

872

75 23 34

4 015 283 3 732 334 27

702

30 19 5 162 793 4 369 407 116

12

121

122

129

14

141

142

15

151

152

159

141

55

1 830 75 1 755

110

12

19

532 436

559 409

608 857 1 014 413

594 184 5 707 160 1 489 699 4 206 518

346 467

183 677

226 793

10 039

32 963

23 072

56 348

1 492

196 056

41 112

10 225

3 259

138 062

10 212

2 323

546

535 726

2 707

497 982

464 492

645 181 159 846 485 294

88 644 19 625 69 019

105 726 41 855 63 871

88 111 36 873 51 238

40 007

5 681

7 038

6 043

21 269 20

1 821 201

8 800 202

8 040 2021

3 137

5 845

909

18 197

1 222

31

5 481

1 454

3 520

19

1 609

149

1 382

1 032

32 458

4 269 9 995 3 274

9 276 2 264 7 012

4 070 1 723 2 347

18 500 5 086 13 414

246

491

258

1 180

186

229

345

648

2022

2023

2029

203

4 360

867

721

153

7 621 1 557 6 064

473

273

2031

13 837 355 2 799 1 229

10 879 3 529 7 350 707 375

50 467 1 003 4350 593 382 383 64 644 10 510 54 134

764

32 347 5 350 86 850 1 724 8 993 129 595 18 078 111 482 7 276 1 418

19 235 3 985 27 476 394 237 4 200 63 021 10 694 52 327

1 026

1 550 20 2 964 880 2 10 524 854 9 655 704 60

11 562 1 345 56 410 607 4 791 56 050 6 530 49 500 3 178 332

11 278 42 029 12 560 986 139 36 33 410 9 428 23 982

1 490

487 568 20 4 663 10 24 7 856 1 869 5 987

270

2039

204

205

2051

2052

2059

206

2061


42

Tabell III (forts.). Produksjon, vareforbruk og

IN

Bedrifter

Verdi av

produksjon

for egen

regning

Godtgj

øfroerl se

reparasjons-

arbeid

Godtfor

leiearbeid

Forbruk

av

råstoffer

til egen

prod. og

rep.arb.

Forbruk

av

brensel,

elektrisk

kraft og

Salg av

handelsvarer

hjelpe-

. -.-

stoffer

2

3 4 5

6

7

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

• 2062 Handelsmoller 16 333 050 44 479 7 333 262 509 2 804

2069 Annen kornforedling 40 24 698 - 1 080 1 299 16 782 553

207 Bakerier 7fl.v. 1 513 475 604 115 23 014 212 109 14 908

2071 Bakerier og konditorier 1 487 421 861 81 13 916 195 137 13 545

2072 Kjeks- og knekkebrødfabrikker

m.v . 26 53 743 34 9 098 16 972 1 363

208 Sjokolade- og dropsfabrikker . . 44 305 943 231 9 197 76 600 2 919

209 X ceringsmiddelindustri ellers . . 302 699 486 - 18 031 15 937 513 860 9 115

2091 Margarinfabrikker 40 205 910 572 1 408 154 204 1 923

2092 Potetmjøl- og sagofabrikker . . 9 18 773 182 - 14 236 714

2093 F6rblanclerier mv. 130 353 705 - 5 660 5 607 300 350 3 405

2094 Isdrift m.v. 9 578 1 66

2099 Produksjon av andre næringsmidler

114 120 520 - 11 617 8 922 45 069 3 007

21 Drikkevareindustri 116 478 693 160 18 901 79 978 10 544

211 Brennevinstilvirking 14 61 215 52 4 657 36 363 824

213 Ølbryggerier 30 322 580 81 9 709 26 106 7 131

214 Minercilvannfabrikker m.v 72 94 898 27 4 535 17 509 2 58ri

22 Tobakksindustri 30 514 472 - 1 614 6 106 65 153 1 366

23 Tekstilindustri 456 1 004 486 5 797 19 882 22 246 518 327 22 315

231 Spinnerier, veverier m v 180 559 582 102 16 119 6 531 289 681 14 59. -

2311 Ullvarefabrikker 105 334 955 - 10 895 3 797 187 887 7 032

2312 Bomulls- og kunstsilkevarefabrikker

35 174 653 2 1 208 2 361 80 246 5 48C

2313 Hamp -,'jute- og linvarefabrikker 8 13 219 108 111 6 515 67

2314 Bånd-, elastikk- og possementfabr.

17 31 356 497 262 12 254 824

2315 Farging og etterbehandling av

tekstiler m.v 15 5 399 100 3 411 2 779 57

232 Trikotasjefabrikker 146 259 106 - 2 127 838 128 719 3 35(

2321 Strompefabrikker 26 29 055 777 65 14 870 41:.2

2329 Andre trikotasjefabrikker . . . . 120 230 051 -- 1 350 773 113 849 2 931

233 1?eipslagerier, fiskegarnfabr. o.l. 86 98 315 5 683 386 9 115 54 358 1 81,Ç

239 Tekstilindustri ellers 44 87 483 12 1 250 5 762 45 569 2 55

2391 Prod, av sjoddi, vatt, stry o.l. 27 17 456 426 1 768 8 980 46l

2392 Produksjon av oljede og belagte

tekstiler, linoleum mv. 17 70 027, 12 824 3 994 36 589 2 OK

24 Bekledningsindustri m.v. . . . . . 1 682 1 167 478 29 391 60 308 31 960 606 862 11 98E

241 Skofabrikker 135 207 019 1 507 1 017 5 732 100 135 • 3 00(

242 Skoreparasjonsverksteder 232 158 17 928 6 1 761 4 441 33

243 Konfeksjonsfabrikker og skredderier

887 748 540 4 625 51 316 13 638 381 262 6 43`,

2431 Prod, av oljeklær og klær av

plast 23 30 843 54 1 293 6 490 12 762 4 1

2432 Produksjon av arbeidsklær . . . 31 18 776 142 1 741 13 9 839 234

2433 Produksjon av herre- og gytteklær

351 348 886 2 737 26 528 3 329 183 859 3 17]


43

lønn m.v. etter næringsgruppe. 1963.

Forbruk

av kjøpt

emb. og

rast. til

prod. av

egen

emb.

8

Betalt

for

bortsatt

arbeid

Avgifter Tilskott

Lønn

Av dette :

I alt

il

Til

funksjonærer

arbeidere

9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

Innkjøp

av

handelsvarer

Trygdepremier

Pensjonsutgifter

Gruppenr.

9 102 42 007 6 823 121 12 22 794 6 632 16 162 1 331 1 143 2062

1 608 2 1 074 8 2 760 927 1 833 168 77 2069

17 063 94 18 483 11 711 119 108 204 20 275 87 923 6 983 1 253 207

9600 ,94 10 643 11 237 -- '96 698 16 970 79 722 6 305 873 2071

1

7 463 - 7 840 474 119 11 506 3 305 8 201 678 380 2072

22 654 - 5 382 107 609 1 42 734 16 062 26 672 2 350 2 445 208

31 785 5 158 13 331 2 580 25 505 53 724 18 927 34 797 3 163 2 630 209

11 354 586 1 208 1 111 23 912 16 199 6 388 9 811 898 933 2091

226 2 1 546 1 926 448 1 478 108 87 2092

6 175 55 5 094 18 26 12 675 2 774 9 901 702 282 2093

2 6 170 3 167 11 - 2094

14 028 4 517 7 029 1 443 21 22 754 9 314 13 440 1 444 1 328 2099

23 156 84 13 370 188 654 1 052 71 586 22 163 49 423 4 156 4 045 21

7 546 81 551 4 456 -- 6 634 1 879 4 755 321 456 211

9 149 - 8 897 164 365 1 052 45 472 14 635 30 837 2 770 2 981 213

6 461 3 3 922 19 833 -- 19 480 5 649 13 831 1 065 608 214

9 535 290 4 541 363 099 12 30 109 14 468 15 641 1 954 1 611 22

9 869 17 640 17 866 8 005 3 901 245 103 59 961 184 040 16 039 6 431 23

3 974 8 925 5 105 3 605 880 138 110 34 680 103 108 9 024 3 822 231

1 265 2 421 3 744 2 426 823 77 230 18 062 59 017 5 120 1 810 2311

1 504 5 121 1 077 765 27 45 925 11 363 34 476 2 866 1 601 2312

19 281 100 299 30 3 355 1 481 1 872 278 188 2313

1 138 447 184 66 9 154 3 015 6 056 592 155 2314

48 655 49 - 2 446 759 1 687 168 68 2315

3 991 7 661 533 625 7 65 085 14 659 49 874 4 496 1 485 232

638 1 151 45 73 3 7 546 1 656 5 846 477 223 2321

3 353 6 510 488 552 4 57 539 13 003 44 028 4 019 1 262 2329

302 374 7 674 3 292 2 937 24 782 5 752 18 809 1 465 638 233

1 602 680 4 554 483 77 17 126 4 870 12 249 1 054 486 239

436 2 1 309 72 14 4 583 1 253 3 323 321 143 2391

1 166 678 3 245 411 63 12 543 3 617 8 926 733 343 2392

8 727 45 065 23 259 7 515 652 324 966 73 548 245 541 21 198 4 749 24

3 201 849 3 681 589 1 61 984 12 155 49 292 3 928 898 241

81 208 1 394 175 6 339 965 5 374 421 16 242

3 021 41 913 9 881 4 815 584 208 463 49 5681 155 605 13 902 3 167 243

347 1 826 4 560 399 278 10 984 4 154 6 754 666 428 2431

38 680 12 204 - 5 487 1 245 4 158 355 64 2432

1 341 11 227 2 411 2 570 71 103 666 23 499 78 617 6 964 1 852 2433


44

Næringsgruppe

Bedrifter

Tabell III (forts.). Produksjon, vareforbruk og

Forbruk

Godtgjorerlse

Forbruk

Verdi av

Godtgjørelse

Salg av . av brensel,

av

produksj

for handels-

elektrisk

for

rastoffer

repara-

til egen

for egen

leiearbeid

hjelpevarer

kraft og

prod. og

regning

1=_

rep.arb.

stoffer

2 3 4 5

6

7

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

2434 Prod. av dame-, pike- og småbarnklær

437 297 115 1 372 21 754 3 806 144 840 2 602

2435 Bortsatt som av klær 45 52 920 320 - 29 962 7

244 Bekledningsindustri ellers . . . 243 90 187 2 508 1 910 5 966 47 710 985

2441 Buntmakere, pelsvarefabrikker 121 38 503 2 377 1 453 3 608 24 530 417

2442 Hanskefabrikker 37 14 870 25 658 6 728 176

2443 Hatte- og luefabrikker 60 26 147 60 284 1 700 11 033 306

2444 Paraplyfabrikker 25 10 667 71 148 5 419 86

249 Søm av tekstilvarer ellers 185 121 574 2 823 6 059 4 863 73 314 1 232

2491 Produksjon av sengeutstyr o.l. 45 72 310 438 3 157 913 48 689 512

2492 Produksjon av ryggsekker, seilduksvesker,

gamasjer o.1 24 8 687 276 1 015 806 4 977 107

2499 Seim av andre tekstilvarer . . 116 40 577 2 109 1 887 3 144 19 648 613

25 Treindustri 2 544 971 054 1 382 10 574 52 293 570 032 22 270

251 Sagbruk og høvlerier 1 998 634 715 483 8 106 44 811 395 901 13 889

252 Produksjon av bygningsartikler

m.v. av tre (ikke innredninger) 139 241 187 289 2 050 5 466 127 356 6 731

2521 Treimpregneringsanlegg 20 42 537 5 1 562 1 854 28 776 689

2523 Trekonstruksjons- og trehusfabr. 76 75 745 284 137 1 658 40 310 1 047

2524 Prod. av treull-sementplater o.l. 12 3 040 - 1 287 73

2525 Sponplatefabrikker 13 63 193 344 482 26 911 3 162

2529 Prod. av andre bygn.m. av

tre o 1 18 56 672 7 1 472 30 072 1 760

253 Kasse- og tonnefabrikker 164 46 696 2 144 I 443 24 960 627

2531 Kassefabrikker 104 20 891 136 294 11 197 382

2532 Tønnefabrikker 60 25 805 2 8 1 149 13 763 245

259 Treindustri ellers 243 48 456 608 274 573 21 815 1 023

2591 Korkfabrikker 5 867 445 11

2592 Tremjøl- og treullfabrikker . . 12 2 001 940 137

2599 Framstilling av trevarer ikke

medtatt annet sted 226 45 588 608 274 573 20 430 875

26 Møbel- og innredningsindustri 1 965 751 493 12 402 4 520 14 950 362 966 13 697

261 Møbelindustri 729 395 234 8 159 3 234 4 696 182 289 7 816

2611 Tremøbelfabrikker m v 646 333 440 7 285 2 681 3 946 153 728 5 332

2612 Rørmøbelfabrikker 83 61 794 874 553 750 28 561 2 484

262 Innredningsindustri 1 236 356 259 4 243 1 286 10 254 180 677 5 881

27 Treforedlingsindustri 310 2 589 592 140 6 430 11 848 1 597 996 192 617

271 Tresliperier 47 359 237 21 2 667 3 401 232 002 30 845

272 Cellulosefabrikker 27 689 984 7 - 479 770 49 820

2721 Sulfittcellulosefabrikker 21 549 539 7 - 386 719 40 778

2722 Sulfatcellulosefabrikker 6 140 445 - 93 051 9 042

273 Papir-, papp- og kartongfabrikker 63 1 079 814 82 71 2 704 640 937 96 315

274 Wallboardfabrikker o.l. 7 78 023 - 2 498 25 201 9 274

275 Papir- og pappvarefabrikker. . . 166 382 534 37 3 685 3 245 220 086 6 363

2751 Papir- og pappemballasj e-

fabrikker 99 282 550 37 1 385 2 057 166 770 4 294

2759 Andre papir- og pappvarefabrikker

67 99 984 2 300 1 188 53 316 2 069


45

limn m.v. etter næringsgruppe. 1963.

Forbruk

av kjøpt

emb. og

rast. til

prod. av

egen

emb.

8

Betalt

for

bortsatt

arbeid

Avaifter

"'

Tilskott

Lønn

Av dette:

Innkjøp

av

handelsvarer

Trygdepremier

Pensjonsutgifter

.

I alt Til

Til

funksjonærer

arbeidere

9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

Gruppenr.

1 295 10 109 2 898 1 577 235 88 054 20 449 66 034 5 903 817 2434

- 18 071 - 65 - 272 221 42 14 6 2435

446 1 073 4 778 990 41 24 448 5 709 17 624 1 494 190 244

108 702 2 897 613 38 8 602 1 326 7 053 505 37 2441

25 318 542 224 3 4 481 841 3 077 252 19 2442

291 - 1 339 85 - 8 875 2 911 5 764 601 127 2443

22 53 - 68 - 2 490 631 1 730 136 7 2444

1 978 1 022 3 525 946 26 23 732 5 151 17 646 1 453 478 249

903 636 847 116 13 10 513 2 270 7 569 665 274 2491

35 43 492 38 6 2 740 434 2 236 179 60 2492

1 040 343 2 186 792 7 10 479 2 447 7 841 609 144 2499

650 4 278 44 603 16 774 86 207 676 28 923 178 649 14 832 3 130 25

158 1 640 38 309 11 521 -- 132 231 16 827 115 403 9 810 1 894 251

203 2 417 4 587 4 130 - 50 079 9 553 40 524 3 329 926 252

- 174 1 573 806 - 6 784 1 722 5 062 421 339 2521

17 2 091 1 364 3 045 - 15 727 2 807 12 918 1 092 183 2523

1 2 - 6 - 796 125 671 63 15 2524

81 135 464 149 - 11 154 1 812 9 342 691 134 2525

104 15 1 186 124 - 15 618 3 087 12 531 1 062 255 2529

1 12 1 244 422 - 10 372 891 9 481 735 56 253

1 12 278 411 - 4 578 359 4 219 312 34 2531

- - 966 11 - 5 794 532 5 262 423 22 2532

288 209 463 701 86 14 994 1 652 13 241 958 254 259

12 - - - -- 228 45 172 13 2 2591

20 1 - 2 757 166 591 46 20 2592

256 208 463 699 86 14 009 1 441 12 478 899 232 2599

4 809 6 992 12 329 14 776 - 205 117 26 466 178 400 13 600 1 698 26

4 361 4 373 3 463 4 191 - 109 944 16 768 93 014 7 284 1 156 261

3 716 3 317 2 899 3 239 - 95 590 13 248 82 191 6 377 977 2611

645 1 056 564 952 - 14 354 3 520 10 823 907 179 2612

448 2 619 8 866 10 585 - 95 173 9 698 85 386 6 316 542 262

41 560 4 252 10 065 4 635 218 436 014 96 583 339 321 26 832 18 002 27

2 541 - 3 125 33 24 48 725 8 090 40 635 3 364 2 227 271

4 018 - - 333 16 96 089 19 764 76 325 5 761 3 936 272

3 895 - - 332 16 75 164 16 011 59 153 4 499 3 259 2721

123 - - 1 - 20 925 3 753 17 172 1 262 677 2722

30 874 34 2 483 418 39 196 766 43 442 153 324 12 025 8 695 273

1 560 - 2 351 52 - 19 843 4 816 15 027 1 106 543 274

2 567 4 218 2 106 3 799 139 74 591 20 471 54 010 4 576 2 601 275

1 050 3 532 1 339 508 139 54 535 15 077 39 413 3 322 2 040 2751

1 517 686 767 3 291 - 20 056 5 394 14 597 1 254 561 2759


46

Tabell III (forts.). Produksjon, vareforbruk og

Næringsgruppe

Bedrifter

Forbruk

Godtg

øfroerlse

Forbruk

Verdi av .

av

produksj

on

for handels-

elektrisk

gjørelse Salg av

brensel,

rastoffer

reparasj

ons-

. p. rodog

regning

arbeid

hjelpe-

til egen

for egen

lei e - varer

kraft og

arbeid

rep.arb.

stoffer

2

3 4 5

6

7

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

28 Grafisk industri, forlag m.v.. . 1 433 1 303 509 — 12 586 225 554 14 858

281 Forlag o I 508 673 965 — 5 780 30 334 2 066

2811 Avisforlag 294 362 432 — 5 783 1 335

2812 Blad- og tidsskriftforlag 75 146 856 — 2 516 11 248 238

2813 Bokforlag 100 137 093 — — 2 015 9 057 413

2819 Andre forlag 39 27 584 — — 1 249 4 246 80

282 Trykkerier 722 530 392 — 5 752 176 265 11 106

2821 Trykking av aviser 126 131 037 — 91 55 679 2 675

2822 Trykking av bøker 51 33 128 118 8 073 660

2823 Framst. av forretningstrykksaker

352 160 761 — 3 095 46 426 3 153

2829 Annen trykking 193 205 466 — 2 448 66 087 4 618

283 Bokbinderier 132 59 390 — 1 002 9 924 995

289 Grafisk industri ellers 71 39 762 52 9 031 691

2891 Klisjéanstalter 48 26 870 52 4 257 491

2899 Annen grafisk industri 23 12 892 4 774 200

29 Lærindustri 147 101 891 774 5 014 5 536 56 302 2 094

291 Garverier 28 47 566 — I 053 40 28 010 1 369

292 Pelsberederier 14 10 954 26 3 346 254 8 492 221

293 Lcervarefabrikker 105 43 371 748 615 5 242 19 800 504

30 Gummivareindustri 148 170 254 28 984 410 23 248 80 948 7 152

301 Gummivarefabrikker 33 169 056 997 — 11 663 70 533 6 181

302 Vulkaniseringsverksteder 115 1 198 27 987 410 11 585 10 415 971

31 Kjemisk industri 507 2 318 978 685 7 368 53 226 988 755 177 840

311 Kjemisk grunnindustri 83 1 059 681 342 700 19 679 309 787 140 323

3111 Karbid- og cyanamidfabrikker 5 89 470 — — 22 333 10 039

3112 Kunstgjødselfabrikker 11 576 722 342 30 329 131 005 100 975

3113 Sprengstoff-fabrikker 8 69 036 — 17 281 17 675 4 391

3114 Produksjon av syntetiske fibrer,

harpikser og formstoffer 7 142 923 670 124 73 443 9 345

3119 Annen kjemisk grunnindustri. 52 181 530 — — 1 945 65 331 15 573

312 Olje- og fettindustri 148 672 100 316 3 771 4 254 480 316 26 940

3121 Trandamperier 27 5 779 10 354 41 3 286 307

3122 Sildolje- og fiskemjølfabrikker 87 194 086 306 695 2 172 129 644 12 456

3123 Oljemøller 8 178 484 — — 145 453 3 424

3129 Andre oljeraffinerier m v 26 293 751 — 2 722 2 041 201 933 10 753

313 Maling- og lakkfabrikker 75 226 224 17 56 8 346 97 169 3 171

319 Kjemisk industri ellers 201 360 973 10 2 841 20 947 101 483 7 406

3191 Prod. av farmasøytiske

preparater 17 65 135 — 540 1 629 15 618 1 805

3192 Såpefabrikker 40 144 171 — 255 6 225 43 306 2 649

3193 Kosmetikkfabrikker 38 70 851 — 89 6 550 11 353 472

3194 Lysfabrikker 6 9 816 28 63 2 305 182

3195 Trekull- og tretjeerefabrikker . . 6 1 394 — 488 104

3199 Andre kjemiske fabrikker . . . . 94 69 606 10 1 929 6 480 28 413 2 194

32 Kull- og mineraloljeforedling . . 31 521 079 154 208 4 431 402 544 24 266

321 Prod. av asfaltpapp,

tjærepapp o 1 12 35 750 154 198 3 037 19 648 506

329 Kull- og mineraloljefored. ellers 19 485 329 — 10 1 394 382 896 23 760


47

lønn m.v. etter næringsgruppe. 1963.

Forbruk

av kjøpt

emb. og

råst. til

prod.' av

egen

emb.

8

Betalt

for

bortsatt

arbeid

Avgifter

Tilskott

Lønn

Av dette :

Innkjøp

av

handelsvarer

Trygdepremier

Pensjonsutgifter

.

I alt Til

Til

funksjonærer

arbeidere

9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

Gruppenr.

2 085 308 382 8 960 20 399 294 374 215 143 485 230 080 20 873 11 443 28

1 077 289 332 3 870 4 480 26 138 102 107 539 30 170 7 265 6 657 281

651 138 144 57 — 98 706 70 883 27 730 5 082 4 870 2811

129 86 675 1 718 711 — 12 416 12 184 193 784 804 2812

207 54 601 1 377 3 070 26 23 186 21 459 1 535 1 220 925 2813

90 9 912 775 642 — 3 794 3 013 712 179 58 2819

772 16 229 4 278 14 425 268 189 423 29 221 160 065 10 806 3 943 282

162 413 27 1 147 — 50 002 4 862 45 140 2 750 1 418 2821

18 769 135 1 075 13 970 2 191 11 775 863 257 2822

276 6 409 2 168 8 294 2 55 386 9 410 45 923 3 200 594 2823

316 8 638 1 948 3 909 266 70 065 12 758 57 227 3 993 1 674 2829

174 1 394 774 1 037 — 28 461 3 465 24 886 1 808 524 283

62 1 427 38 457 18 229 3 260 14 959 994 319 289

23 768 38 290 14 147 2 692 11 445 735 164 2891

39 659 167 4 082 568 3 514 259 155 2899

414 342 4 244 299 5 26 410 5 478 20 398 1 736 278 29

64 31 14 10 447 I 671 8 776 745 91 291

12 45 230 4 2 306 426 1 878 122 38 292

338 297 3 983 281 5 13 657 3 381 9 744 869 149 293

2 1001 442 19 979 4 785 917 62 482 15 981 46 462 4 214 1 296 30

2 097 50 10 359 1 927 917 53 910 14 580 39 310 3 718 1 266 301

3 392 9 620 2 858 — 8 572 1 401 7 152 496 30 302

133 397 3 032 43 073 34 610 6 072 400 968 161 253 239 672 22 804 28 933 31

58 128 907 17 851 2 969 3 258 229 453 82 337 147 110 12 849 19 881 311

6 100 — 24 248 5 828 18 420 1 403 1 962 3111

42 117 5 284 285 3 160 121 857 49 445 72 412 6 555 11 167 3112'

3 512 26 16 046 2 205 — 18 317 4 863 13 448 1 190 1 519 3113

3 052 860 79 229 16 25 243 8 527 16 716 1 406 1 884 3114

3 347 16 1 442 250 82 39 788 13 674 26 114 2 295 3 349 3119

20 786 52 3 751 7 611 2 531 64 478 19 578 44 900 3 798 3 279 312

443 2 38 — — 1 001 75 926 76 18 3121

3 938 50 1 901 69 2 416 26 158 4 818 21 340 1 549 750 3122

1 997 — — 7 376 115 12 976 5 794 7 182 680 1 201 3123

14 408 — 1 812 166 — 24 343 8 891 15 452 1 493 1 310 3129

18 018 743 6 007 1 063 219 40 403 22 795 17 608 2 284 1 712 313

36 465 1 330 15 464 22 967 64 66 634 36 543 30 054 3 873 4 061 319

8 026 753 866 159 — 15 804 10 028 5 776 881 564 3191

12 144 31 4 241 1 679 7 22 368 14 059 8 306 1 307 2 745 3192

8 605 407 5 173 20 887 10 9 971 5 831 4 138 566 292 3193

698 — 45 7 — 2 684 752 1 926 178 60 3194

4 — — 1 - 589 90 499 36 — 3195

6 988 139 5 139 234 47 15 218 5 783 9 409 905 400 3199

2 085 72 3 917 1 260 — 25 028 9 553 15 475 1 487 1 653 32

625 72 2 956 79 6 375 3 315 3 060 365 411 321

1 460 — 961 1 181 — 18 653 6 238 12 415 1 122 1 242 329


48

Næringsgruppe

Bedrifter

1

Tabell III (forts.). Produksjon, vareforbruk og

Forbruk

Godtgjørelse

av

Forbruk

Verdi av

Godtgj

ørelse Salg av

brensel,

av

produksj

on

for handels-

elektrisk

for

råstoffer

reparasj

ons-

prod. og

til egen

for egen

leiearbeid

hjelpevarer

kraft og

regning

arbeid

rep.arb.

stoffer

2

3 4 5

6

7

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

33 Jord- og steinvareindustri 805 725 888 2 253 666 15 681 197 709 60 105

331 Teglverk 40 45 358 10 673 5 787 5 125

332 Glassindustri 53 82 103 1 295 246 4 046 14 928 9 898

3321 Glassverk 7 58 955 36 1 746 6 921 8 031

3329 Annen glassindustri 46 23 148 1 295 210 2 300 8 007 1 867

333 Keramisk industri ....... . • • • 39 51 936 163 2 434 3 972 4 263

3331 Porselens- og fajansefabrikker . 5 46 493 163 2 433 3 409 3 814

3339 Pottemakerier o.a. keramiske

fabrikker 34 5 443 1 563 449

334 Sementfabrikker 8 123 176 28 8 29 18 036 21 517

335 Sementstoperier og betongblanderier

383 203 443 331 134 4 456 92 015 6 051

339 Jord- og steinvareindustri ellers 282 219 872 436 268 4 043 62 971 13 251

3391 Framstilling av møllesteiner,

bryner og andre slipeartikler . . 9 15 381 251 5 5401 491

3392 Kalkst.moller, kalk- og mørtelverk

34 16 075 1 116 2 057 2 738

3393 Andre mineralmøller 23 35 279 12 9 226 2 703

3394 Steinhoggerier og steinsliperier 183 40 009 436 108 959 9 904 1 408

3399 Annen jord- og steinvareindustri 33 113 128 147 2 717 36 244 5 911

34 Primær jern- og metallindustri 174 2 516 409 1 429 2 309 21 502 1 355 877 240 052

341 Primær jern- og stålindustri. . 83 999 771 1 202 1 606 1 747 434 506 104 051

3411 Ferrolegeringsverk 16 304 511 3 1 429 140 007 41 617

3412 Rkjernsverk, stål- og valseverk 11 484 814 1 094 215 247 736 49 750

3413 Jern- og stålstøperier 56 210 446 105 177 1 532 46 763 12 684

342 Aluminiumsverk 10 668 869 4 198 305 360 97 048

343 Råmetallverk ellers 4 590 761 434 633 23 455

349 Primær metallindustri ellers . . 77 257 008 227 703 15 557 181 378 15 498

3491 Metallvalseverk 9 170 050 9 307 123 789 11 526

3492 Raffin.eringsverk, omsmelterier 9 56 716 497 2 990 44 356 2 328

3493 Metallstøperier 59 30 242 227 206 3 260 13 233 1 644

35 Jern- og metallvareindustri . 1 332 1 365 738 47 070 56 274 28 628 601 831 41 823

351 Produksjon av bygningsartikler

m.v. av jern og metall 579 625 902 27 360 20 062 14 955 277 076 16 633

3511 Produksjon av trådartikler,

spiker, skruer o.l. 81 210 946 1 737 442 5 407 110 937 5 964

3512 Produksjon av andre bygningsartikler

av jern og metall . . . . 240 151 125 5 143 3 241 4 666 59 307 3 522

3513 Stålkonstruksjonsverksteder . 258 263 831 20 480 16 379 4 882 106 832 7 147

352 Jern- og metallemballasjefabr 35 122 262 164 2 244 1 872 64 242 2 515

353 Prod. av hush.art. av jern og met. 52 95 749 182 2 403 2 929 38 613 6 393

359 Jern- og metallvareindustri ellers 666 521 825 19 364 31 565 8 872 221 900 16 282

3591 Produksjon av kontor- og butikkartikler

av jern og metall . 54 70 968 1 958 842 4 283 23 986 2 642

3592 Lampefabrikker 56 58 074 127 627 23 307 1 121

3593 Prod. av håndverktøy og

-redskap 52 21 802 893 407 228 7 786 742

3594 Armaturfabrikker 29 32 114 313 1 069 537 14 140 1 334

3595 Våpen- og ammunisjonsfabr 20 202 649 5 221 13 829 97 831 3 984

3599 Produksjon av jern- og metallvarer

ikke nevnt annet sted 455 136 218 10 852 29 234 2 368 54 850 6 459


49

lønn m.v. etter næringsgruppe. 1963.

Forbruk

av kjøpt

emb. og

rast. til

prod. av

egen

emb.

8

Betalt

for

bortsatt

arbeid

Avgifter

Tilskott

Lønn

Av dette :

Innkjøp

av

handelsvarer

Trygde-

.

premier

I a lt Til

Ti l

funksjonærer

arbeidere

9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

Pensj

onsutgifter

Gruppenr.

17 761 900 13 303 10 400 1 206 571 43 762 162 665 13 275 5 228 33

825 23 625 297 — 21 306 2 925 18 381 1 355 638 331

4 253 36 3 085 1 411 — 27 217 5 509 21 686 1 660 1 277 332

3 698 — 1 592 1 119 — 20 948 4 333 16 602 1 238 1 113 3321

555 36 1 493 292 — 6 269 1 176 5 084 422 164 3329

1 504 15 2 313 393 — 25 216 6 213 19 003 1 771 450 333

1 416 — 2 312 342 — 22 438 5 861 16 577 1 569 415 3331

88 15 1 51 — 2 778 352 2 426 202 35 3339

4 889 23 177 — 26 580 7 944 18 636 1 428 1 299 334

76 425 3 820 6 021 — 46 725 7 171 39 454 2 980 549 335

6 214 401 3 437 2 101 1 59 527 14 000 45 505 4 081 1 015 339

313 172 127 1 4 532 1 164 3 368 292 94 3391

555 2 101 126 — 4 884 671 4 213 301 64 3392

2 799 16 74 — 10 130 2 326 7 804 736 147 3393

98 348 730 1 543 13 147 2 267 10 864 984 79 3394

2 449 35 2 434 231 — 26 834 7 572 19 256 1 768 631 3399

11 337 3 451 19 515 4 806 — 429 582 107 741 321 419 25 453 18 582 34

7 650 2 285 1 582 3 681 — 249 331 59 753 189 573 15 092 7 467 341

5 417 1 400 — 62 167 15 502 46 665 3 711 2 976 3411

734 256 1 659 — 103 387 26 979 76 408 6 141 3 256 3412

1 499 885 1 326 2 022 — 83 777 17 272 66 500 5 240 1 235 3413

845 — 4 025 — 91 583 23 492 67 683 5 190 5 960 342

1 646 302 — 49 352 12 996 36 356 2 957 3 771 343

1 196 1 166 13 908 823 — 39 316 11 500 27 807 2 214 1 384 349

968 737 8 635 273 — 25 104 8 389 16 715 1 365 867 3491

115 — 2 708 34 — 6 046 1 663 4 383 361 382 3492

113 429 2 565 516 — 8 166 1 448 6 709 488 135 3493

14 845 16 818 21 728 30 037 367 436 486 109 396 326 827 25 596 11 402 35

6 827 10 111 11 144 19 294 299 190 587 46 239 144 282 11 413 3 643 351

4 385 2 180 3 638 2 215 270 48 512 13 411 35 092 2 958 1 738 3511

2 178 1 802 4 188 2 038 — 42 090 10 912 31 121 2 619 437 3512

264 6 129 3 318 15 041 29 99 985 21 916 78 069 5 836 1 468 3513

1 196 1 503 1 632 373 15 29 651 6 166 23 480 1 851 964 352

1 544 1 670 2 055 858 2 32 537 8 217 24 297 2 032 798 353

5 278 3 534 6 897 9 512 51 183 711 48 774 134 768 10 300 5 997 359

695 494 3 136 1 688 16 25 558 6 718 18 821 1 430 726 3591

933 724 488 464 4 16 239 5 415 10 779 1 037 416 3592

130 62 167 236 — 6 731 1 368 5 339 327 51 3593

148 282 482 299 — 9 968 2 517 7 438 653 186 3594

1 006 807 681 4 542 — 64 372 20 285 44 084 3 383 3 247 3595

2 366 1 165 1 943 2 283 31 60 843 12 471 48 307 3 470 1 371 3599

4 — Bedriftstelling


50

Tabell III (forts.). Produksjon, vareforbruk og

Næringsgruppe

Bedrifter

1

Verdi av

produksjon

for egen

regning

Godtgj

ørelse

for

reparasjonsarbeid

2

3

1 000 kr. 1 000 kr.

Godtgjørelse

Salg av

for handelsleie-

varer

arbeid

4 5

1 000 kr. 11 000 kr.

Forbruk

Forbruk

av

av

brensel,

råstoffer

elektrisk

til egen

kraft og

prod. og

hjelpestoffer

rep.arb.

6

7

1 000 kr. 1 000 kr.

36 Maskinindustri 918 839 187 120 543

361 Prod. av mask. for bergverk og

industri 106 162 663 8 241

362 Prod. av mask. for jord- og skogbruk

54 94 5261 2 551

368 Reparasjonsverksteder for mask. 495 7 440 84 371

369 Maskinindustri ellers 263 574 558 25 380

3691 Produksjon av maskiner for husholdning,

kontor og butikk . . 52 182 426 2 121

3699 Produksjon av andre maskiner 211 392 132 23 259

11 707

2 853

244

2 785

5 825

354

5 471

38 944

2 7891

859

6 207

29 089

5 650

23 439

389 140 26 354

65 421 5 106

44 305 2 542

22 476 2 310

256 938 16 396

88 051 4 732

168 887 11 664

37 Elektroteknisk industri 427 1 109 237 62 991

371 Produksjon av elektroteknisk

produksjons- ogfordelingsmateriell 111 570 388 12 318

3711 Akkumulator- og batterifabr 9 24 748 354

3712 Kabel- og ledningsfabrikker . . 8 252 971

3713 Transformator-, generator- og

elektromotorfabrikker 32 182 955 10 279

3719 Prod. av annet fordelingsmateriell

m v 62 109 714 1 685

372 Produksjon av signal-, radio- og

annet telemateriell 62 392 702 19 515

378 Elektrotekniske reparasjonsverkst. 149 1 644 26 525

379 Prod. av elektrotekn. artikl. ellers 105 144 503 4 633

3791 Glødelampefabrikker 12 19 753 628

3799 Annen elektroteknisk industri 93 124 750 4 005

13 099

6 540

7

3 645

521

2 367

4 058

313

2 188

2 188

42 340

12 430

6 788

644

66

4 932

15 933

6 267

7 710

3 435

4 275

524 295 16 675

261 736 10 331

13 298 540

124 463 5 030

76 603 1 929

47 372 2 832

193 097 3 261

8 838 607

60 624 2 476

8 394 444

52 230 2 032

38 Transportmiddelindustri 2 494 1 360 047 1 167 724

381 Skipsindustri 656 1 121 814 390 206

3811 Bygging og reparasjon av stålskip

98 860 482 246 863

3812 Bygging og reparasjon av treskip 317 52 084 32 204

3813 Motorfabrikker 26 140 305 14 195

3814 Produksjon av andre skipsmaskiner

20 54 220 2 220

3815 Skipsopphoggerier 12 9 939 13

3819 Annen skipsindustri 183 4 784 94 711

382 Jernbane- og sporvognsindustri. 32 50 653 118 099

3821 Produksjon av skinnevogner . . 7 49 664 2 653

3822 Reparasjon av skinnevogner . 25 989 115 446

383 Prod, av motorkjoretoyer og deler 120 89 053 17 210

3831 Karosserifabrikker 76 57 711 10 402

3839 Annen prod. av motorkjøret. og

deler 44 31 342 6 808

384 Bilreparasjonsverksteder 1 578 7 005 556 908

385 Sykkel- og motorsykkelindustri. 65 56 933 5 975

3851 Sykkel- og motorsykkelfabr. . . 5 56 880 516

3852 Reparasjonsverkst. for

sykler m v 60 53 5 459

386 Flyindustri 6 78 186

389 Transportmiddelindustri ellers . 37 34 589 1 140

18 882

15 923

7 680

857

1 872

1 352

250

3 912

591

591

289

289

2 021

3

3

55

95 641

29 395

9 848

1 817

1 292

5 297

2 166

8 975

2

2

4 092

3 058

1 034

55 357

4 379

3 310

1 069

610

1 806

1 068 171 51 957

686 271 27 099

508 828 19 538

37 567 1 540

87 237 2 836

23 436 1 152

4 729 314

24 474 1 719

45 137 4 751

20 074 1 252

25 063 3 499

43 931 1 929

28 706 1 064

15 225 865

221 286 13 305

26 916 1 542

24 559 1 462

23S7 80

28 844 2 741

15 786 590


51

lønn m.v. etter næringsgruppe. 1963.

Forbruk

av kjøpt

emb. og

rast. til

prod. av

egen

emb.

8

Betalt

for

bortsatt

arbeid

Avgifter

Tilskott

Lønn

Av dette:

Innkjøp

av

handelsvarer

Trygdepremier

Pensjonsutgifter

.

I alt Til 1

Til

funksjoncerer

arbeidere

9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

.

Gruppenr.

4 282 17 385 30 153 40 773' 211 282 255 87 817 194 322 16 625 7 254 36

453 1 932 2 562 7 910 4 52 719 17 951 34 763 3 123 1 536 361

293 241 705 892 20 23 534 5 013 18 501 1 423 367 362

247 281 5 040 6 067 1 41 038 4 736 36 302 2 312 561 368

3 289 14 931 21 846 25 909 186 164 964 60 117 104 756 9 767 4 790 369

2 330 980 3 917 4 424 - 45 813 18 336 27 394 2 798 1 431 3691

959 13 951 17 929 21 485 186 119 151 41 781 77 362 6 969 3 359 3699

1

11 589 19 491 38 094 53 910 948 300 9321 114 347 186 425 16 325 9 757 37

6 652 5 422 9 616 30 460 28: 137 423 55 150 82 181 7 287 5 236 371

256 77 5 589 784 -' 6 789 2 355 4 414 387 320 3711

4 944 1 674 396 13 204 - 35 572 13 359 22 213 1 746 1 911 3712

474 808 50 14 441 28 63 352 27 625 35 711 3 328 2 399 3713

978 2 863 3 581 2 031 - 31 710 11 811 19 843 1 826 606 3719

I

,

I

I

1 596 6 317 16 759 20 831 899 111 288 43 953 67 282 5 988 3 227 372

80 4 5 049 1 402 - 12 089 2 532 9 556 691 393 378

3 261 7 748 6 670 1 217 21 40 132 12 712 27 406 2 359 901 379

1 162 26 2 971 548 21 6 433 2 578 3 855 392 150 3791

2 099 7 722 3 699 669 - 33 699 10 134 23 551, 1 967 751 3799

2 378 51 003 76 571 60 011 43 510 882 792 182 434 700 346 52 947 24 797 38

1 248 41 108 23 849 6 510 43 442 515 723 115 210 400 513 31 802 11 888 381

175 36 692 8 765 3 193 41 803 375 436 89 369 286 067 23 371 9 802 3811

22 1 506 1 491 1 006 390 27 208 3 298 23 910 1 896 138 3812

928 315 1 103 411 891 41 660 11 795 29 865 2 382 898 3813

34 1 043 4 796 405 40 15 744 4 621 11 123 968 472 3814

- 1 920 64, - 3 045 471 2 574 192 48 3815

89 1 552 5 774 1 431 1 318 52 630 5 656 46 974 2 993 530 3819

3 989 2 2 993 - 97 662 13 112 84 550 4 804 7 329 382

3 834 2 2 968 15 999 3 699 12 300 909 390 3821

- 155 - 25 - 81 663 9 413 72 250 3 895 6 939 3822

161 903 3 327 5 826 12 30 148 6 301 23 836 1 929 445 383

12 565 2 467 3 039 - 20 968 3 788 17 172 1 389 268 3831

149 338 860 2 787 12 9 180 2 513 6 664 540 177 3839

107 4 736 44 341 40 806 27 188 884 32 049 156 835 11 640 3 064 384

630 6 3 075 3 120 - 14 460 3 407 11 053 751 741 385

630 1 2 184 2 552 13 164 3 369 9 795 666 732 3851

- 5 891 568 1 296 38 1 258 85 9 3852

40 3 205 500 56 - 26 005 10 049 15 956 1 365 1 215 386

189 56 1 477 700 29 9 910 2 306 7 603 656 115 389


52

Tabell III (forts.). Produksjon, vareforbruk og

Næringsgruppe

Bedrifter

1

Forbruk

Godtgj

ørelse

av

Forbruk

Verdi av

Godtgj

ørelse Salg av

brensel,

av

produksj

on

for handels-

elektrisk

for

råstoffer

repara-

til egen

for egen

leiearbeid

hjelpevarer

kraft og

sjons-

arbeid

rep.arb.

prod. og

regning

stoffer

2

3 4 5 6

7

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

39 Diverse industri 664 380 293 7 991 5 402 9 116 161 414 10 650

391 Instrumentmakerverksteder . . . . 40 11 797 3 454 38 1 300 3 884 269

394 Gull-, sølv- og plettvareindustri. 125 77 914 1 896 1 699 1 518 31 510 1 742

395 Musikkinstrumentindustri . . . 29 7 721 1 231 14 305 2 644 165

396 Sportsartikkelindustri 67 26 981 317 304 2 158 10 158 495

3961 Skifabrikker 20 13 224 135 65 863 5 225 243

3969 Andre sportsartikkelfabrikker 47 13 757 182 239 1 295 4 933 252

399 Diverse industri ellers 403 255 880 1 093 3 347 3 835 113 218 7 979

3991 Børste- og penselfabrikker . . 14 30 143 39 1 213 12 643 237

3992 Knappefabrikker 5 3 085 851 111

3993 Produksjon av leketøy,

suvenirer, juletrepynt o.l. . . . 63 12 378 148 244 4 853 168

3994 Produksjon av formstoffartikler

ikke medtatt annet sted 193 184 110 900 2 672 1 054 85 720 6 944

3999 Andre industrielle bedrifter . 128 26 164 154 527 1 324 9 151 519


53

lønn m.v. etter næringsgruppe. 1963.

Forbruk

av kjøpt

emb. og

råst. til

prod. av

egen

emb.

Betalt

for

bortsatt

arbeid

I alt

Lønn

Til

funksjonærer

Av dette :

Til

arbeidere

Innkjøp

av

Avgifter Tilskott

handelsvarer

Trygdepremier

Pensjons-

.,

utgitter

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

Gruppenr.

5 064 3 142 7 231 11 598 212 113 687 26 494 86 118 6 514 2 119 39

113 205 870 579 52 5 785 1 212 4 561 311 88 391

422 787 1 246 7 533 -- 24 359 5 778 18 535 1 399 517 394

60 63 219 527 3 437 650 2 786 207 37 395

187 109 1 763 367 8 913 885 7 976 544 76 396

18 736 194 4 633 453 4 180 271 37 3961

169 109 1 027 173 - 4 280 432 3 796 273 39 3969

4 282 1 978 3 133 2 592 160 71 193 17 969 52 260 4 053 1 401 399

325 1 1 040 150 -- 10 536 2 454 7 984 632 97 3991

52 4 23 1 372 288 1 045 80 27 3992

230 504 170 193 - 3 202 635 2 367 183 8 3993

3 217 1 037 903 1 449 160 46 651 12 253 34 055 2 638 1 156 3994

458 432 1 020 777 - 9 432 2 339 6 809 520 113 3999


54

Næringsgruppe

Industry

Bedrifter

Establis/iments

1

Tabell IV. Realkapital etter

Real capital, by industry.

Brannforsikringsverdi

Fire insurance value

Maskiner,

Verdi

verktøy,

av

redskap

varelager

Byg-

og

inventar

Value ninger

I alt

Machinery,

of Builclings

Total

stocks

implements

and

equipment

2 3

4

5

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

BERGVERKSDRIFT M.V. OG INDUSTRI 20 994 5 846 441 9 711 110 16 026 718 25 737 828

BERGVERKSDRIFT M V 584 74 933 264 402 494 566 758 968

11 Kullgruver 6 14 559 39 492 24 259 63 751

12 Malmgruver 27 54 122 172 944 365 618 538 562

121 Jernmalmgruver 10 38 486 103 163 236 064j 339 227

122 Svovelkis- og koppergruver 13 13 555 60 396 109 513 169 909

129 Malmgruver ellers 4 2 081 9 385 20 041 29 426

14 Stein-, sand- og grusdrift 430 2 173 24 133 54 625 78 758

141 Steinbrott 144 1 992 19 015 34 869 53 884

142 Sand- og grusdrift 286 181 5 118 19 756 24 874

15 Mineralbrott 7 1 3 458 24 921 48 582 73 503

151 Kalksteinsbrott 23 1 129 19 371 36 216 55 587

152 Kvarts- og feltspatbrott 41 373 2 400 5 699 8 099

159 Mineralbrott ellers 7 1 956 3 150 6 667 9 817

19 Diverse ekstraktiv virksomhet 50 621 2 912 1 482 4 394

INDUSTRI 20 410 5 771 508 9 446 708 15 532 152 24 978 860

20 Næringsmiddelindustri 4 227 477 924 1 830 497 1 339 958 3 170 455

201 Slakterier m v 400 46 319 207 172 90 918 298 090

202 Mjolkeforedling 384 63 871 420 567 366 363 786 930

2021 Meierier m v 270 54 770 380 855 313 369 694 224

2022 Mjølkekondenserings-, tørrmjølk- og kasemfabr. 12 6 344 11 144 19 100 30 244

2023 Iskremfabrikker 37 1 959 6 069 19 384 25 453

2029 Samlestasjoner for mjølk 65 798 22 499 14 510 37 009

203 Frukt- og gronnsakkonservering 60 28 651 29 435 28 259 57 694

2031 Herm. kons. av frukt, gronns. m v 12 6 620 10 129 10 271 20 400

2039 Annen kons. av frukt, grønns. m v 48 22 031 19 306 17 988 37 294

204 Fiske- og kjøtthermetikkfabrikker ....... . . . 183 77 547 122 707 81 798 204 505

205 Fisketilvirking 1 031 102 029 424 396 188 069 612 465

2051 Frysing av fisk 104 44 298 203 841 119 800 323 641

2052 Delikatesse- og fiskematkjøkken 249 1 470 14 991 10 419 25 410

2059 Annen tilvirking av fisk 678 56 261 205 564 57 850 263 414

206 Moller m.v 310 41 507 202 357 190 776 393 133

2061 Bygdemøller 254 11 237 61 250 40 197 101 447

2062 Handelsmøller 16 24 719 130 167 142 172 272 339

2069 Annen kornforedling 40 5 551 10 940 8 407 19 347


1

.

55

næringsgruppe. 31/12 1963.

31 December 1963.


Primærkraftmaskiner

Prime movers

Maskininstallasjon

Power equipment installed

Elektromotorer

Electric motors

Bilhold

Motor vehicles

driven by

electricity

with own

vehicles

Antall

Number of

Pass'

enger

cars

Aggregater

Annen

Bedrifter

for produksjon

elektrisk

installa-

med

I alt

Person-.

av

egne

sim Total

elektrisk

Other

biler og sta-

(7+8+

Antall Yteevne kraft Antall Yteevne

EstabsjonsequiP-

10 + 11)

Number Capacity Electric Number Capacity ment lishments biler

Lasteog

varebiler

Goods

vehicles

generators

Gruppenr.

Group

no.

1

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TIK kW TIK kW TiiK

860 80 771 19 834 429 386 3 001 985 2 714 143 6 799 910 10 670 9 328 14 273

••■•■■••11

118 3 735 2 829 10 983 185 408 201 193 263 296 197 552

— 1 212 655 11 548 — 13 196 3 22 11

21 229 855 7 317 124 515 170 126 138 21 68 79

9 100 20 3 482 61 416 40 61 598 7 36 34

1 24 175 3 209 55 589 130 56 028 11 29 36

11 105 660, 626 7 510 — 8 512 3 3 9

,

,

74 2 921 237 1 744 26 976 31 30 261 222 90 358

36, 1 400 126 881 18 081 — 19 651 64 32 99

38 1 521 11 11 863 8 895 31 10 610 158 58 259

22 552 525 1 188 21 473 ---; 22 739 39 12 96

2 90 666 16 240 — 16 330 13 4 54

20 462 154 2 107 2 569 20 5 25

525 368 3 126 — 3 840 6 3 17

1 33

79 896 929 11 5 8

11

12

121

122

129

14

141

142

15

151

152

159

19

742 77 036 17 005 418 403 2 816 577 2 713 942 6 606 647 10 374 9 131 13 721

163 7 789 4 617 61 983 237 631 93 513 378 827 2 097 1 164 4 161

1 4 164 5 669 19 044 4 330 25 157 248 155 673

3 70 648 18 019 49 304 17 167 73 598 208 56 1 061

2 65 580 15 663 41 220 15 746 63 484 148 27 876

68 683 2 366 1 2 460 9 5 19

863 3 695 158 3 910 30 24 128

1 5 810 2 023 1 262 3 744 21 38

—i 35 1 670 4 265 2 561 7 794 39 52 85

—1 35 539 1 967 2 055 4 808 8 6 33

—1 — 1 131 2 298 506 2 986 31 46 52

7 199 762 5 226 13 946 395 15 719 83 56 124

23 325 2 330 8 129 48 126 4 981 58 391 349 147 364

8 212 1 286 4 193 32 477 851 35 596 46 26 65

744 2 569 1 432 4 518 116 34 137

15 113 1 044 3 192 13 080 2 698 18 277 187 87 162

113 6 9651 424 6 508 44 924 8 300 63 756 93 59 158

91 5 220 424 3 139 22 111 6 289 36 463 67 23 61

5 1 370 2 832 19 930 1 030 22 701 13 29 81

17 375 537 2 883 981 4 592 13 7 16

20

201

202

2021

2022

2023

2029

203

2031

2039

204

205

2051

2052

2059

206

2061

2062

2069


56

Tabell IV (forts.). Realkapital etter

Brannforsikringsverdi

Verdi

Ma-

Be- av skiner,

Næringsgruppe drifter vare- Byg- verktøy,

lager ninger redskap

og

inventar

I alt

1 2 3 4 5

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. I 1 000 kr.

1

'

1

207 Bakerier m.v. 1 513 17 350 213 696 153 233 366 929

2071 Bakerier og konditorier 1 487 12 479 187 792 119 240 307 032

2072 Kjeks- og knekkebrødfabrikker m v • 26 4 871 25 904 33 993 59 897

208 Sjokolade- og dropsfabrikker 44 40 275 76 463 101 109 177 572

209 Nceringsmiddelindustri ellers 302 60 375 133 704 139 433 273 137

2091 Margarinfabrikker 40 8 735 44 833 42 783 87 616

2092 Potetmjøl- og sagofabrikker 9 11 940 11 057 12 6291 23 686

2093 F6rblanderier m.v. 130 18 377 40 757 33 4121 74 169

2094 Isdrift m.v. 9 774 667 1 441

2099 Produksjon av andre næringsmidler 114 21 323 36 283 49 94286 225

21 Drikkevareindustri 116 55 457 227 024 213 0451 440 069

211 Brennevinstilvirking 14 19 172 42 883 21 0081 63 891

213 Ølbryggerier 30 31 299 140 931 167 891 308 822

214 Mineralvannfabrikker m v 72 4 986 43 210 24 146 67 356

22 Tobakksindustri 30 102 442 48 524 49 564 98 088

1

23 Tekstilindustri 456 307 329 435 348 707 960 1 143 308

231 Spinnerier, veverier m.v 180 184 713 273 584 453 893 727 477

2311 Ullvarefabrikker 105 105 875 164 496 242 342 406 838

2312 Bomulls- og kunstsilkevarefabrikker 35 59 455 85 910 172 907 258 817

2313 Hamp-, jute- og linvarefabrikker 8 6 462 3 092 5 930 9 022

2314 Bånd-, elastikk- og possementfabr. 17 11 710 16 193 22 25238 445

2315 Farging og etterbehandling av tekstiler m.v 15 1 211 3 893 10 462 14 355

232 Trikotasjefabrikker 146 71 336 85 381 145 6951 231 076

2321 Strømpefabrikker 26 6 559 10 060 22 1801 32 240

2329 Andre trikotasjefabrikker 120 64 777 75 3211 123 515 198 836

233 Reipslagerier, fiskegarnfabr. o l 86 31 530 53 038 57 143 110 181

239 Tekstilindustri ellers 44 19 750 23 345 51 229 74 574

2391 Prod. av sjoddi, vatt, stry ol. 27 4 359 12 233 10 717 22 950

2392 Produksjon av oljede og belagte tekstiler,

linoleum mv. 1 624

I

1

24 Bekledningsindustri m.v. 1 682 224 958 229 359 253 393j 482 752

1

1

241 Skofabrikker 135 35 631 47 440 66 47 9

-

113 912

242 Skoreparasjonsverksteder 232 1 444 2 397 7 7051 10 102

243 Konfeksjonsfabrikker og skredderier 887 149 161 144 337 130 J971 274 534

2431 Prod. av oljeklaer og klær av plast 23 14 562 14 532 9 76524 297

2432 Produksjon av arbeidsklær 31 4 426 5 612 4 729 10 341

2433 Produksjon av herre- og gutteklaer 351 74 112 70 280 57 000 127 280

2434 Prod. av dame-, pike- og småbarnklaer 437 55 292 53 913 58 605 112 518

2435 Bortsatt scan av klær 45 769 98 98

244 Bekledningsindustri ellers 243 19 594 18 389 18 465 36 854

2441 Buntmakere, pelsvarefabrikker 121 10 660 8 411 5 731 14 142

2442 Hanskefabrikker 37 2 609 2 449 3 298 5 747

2443 Hatte- og luefabrikker 60 4 382 7 181 7 142 14 323

2444 Paraplyfabrikker 25 1 943 348 2 294 2 642


57

næringsgruppe. 31/12 1963.

Maskininstallasjon

Bilhold

Primærkraftmaskinegater

Be-

Aggre-

Elektromotorer

Antall

Annen

for produksjon

(7+8+ med Person-

Laste-

I alt drifter

elerisk kt

installa-

Antall Yteevne av Antall Yteevne 10+11) egne og sta- og

sion

elektrisk

biler sjons- varekraft

biler biler

7 8 9 10 11 12 13 14 15

HK kW HK kW HK

Gruppenr.

6 11 244 8 391 16 320 36 266 65 949 901 350 1 299

6 11 43 7 522 13 993 34 933 61 538 885 322 1 248

201 869 2 327 1 333 4 411 16 28 51

- 2 905 9 348 8 440 20 823 28 142 88

10 215 10 5 466 32 354 11 073 47 640 148 147 309

- - - 1 333 6 930 1 505 8 976 35 46 98

- - 658 4 111 400 4 655 5 2 7

9 211 10 1 793 14 802 8 374 26 413 40 18 63

23 103 10 117 4 4

1 4 1 659 6 408 784 7 479 64 81 137

1 40 999 6 361 20 665 29 457 62 114 99 147 989

788 2 272 336 2 728 7 6 8

1 40 999 4 678 14 732 26 200 51 752 30 71 518

895 3 661 2 921 7 634 62 70 463

207

2071

2072

208

209

2091

2092

2093

2094

2099

21

211

213

214

56 1 288 2 399 623 3 321 12 112 220

29 3 879 857 26 457 67 140 25 648 107 059 255 299 193

22 3 428 696 16 567 48 388 18 365 77 732 105 123 91

13 1 743 696 8 490 25 832 1 494 30 552 59 60 52

7 235 - 6 427 19 560 15 169 40 418 22 34 21

215 549 1 202 2 184 7 6 4

2 1 450 - 1 049 1 541 405 3 542 8 11 7

-- 386 906 95 1 036 9 12 7

4 418 128 7 019 6 443 3 433 11 705 92 115 48

- 657 602 249 941 15 18 6

4 418 128 6 362 5 841 3 184 10 764 77 97 42

3 33 33 1 663 6 022 1 474 8 104 34 29 32

- 1 208 6 287 2 376 9 518 24 32 22

319 1 332 122 1 498 14 11 16

- 889 4 955 2 254 8 020 10 21 6

3 75 102 26 002 18 669 4 343 24 790 671 749 365

3 75 - 6 050 6 291 327 6 812 78 88 64

845 769 5 775 33 28 5

102 15 542 8 306 3 655 13 417 360 434 183

543 500 187 754 12 24 12

25 489 322 3 360 18 18 7

65 7 690 3 584 2 260 6 745 131 170 73

12 6 812 3 896 1 205 5 554 197 220 91

8 4 4 2 2

1 621 884 164 1 106 105 104 49

565 346 18 370 52 48 19

356 192 36 241 16 13 8

560 291 103 431 21 27 12

140 55 7 64 16 16 10

22

23

231

2311

2312

2313

2314

2315

232

2321

2329

233

239

2391

2392

24

241

242

243

2431

2432

2433

2434

2435

244

2441

2442

2443

2444


58

Tabell IV (forts.). Realkapital etter

Brannforsikringsverdi

Verdi

Ma-

Be- av skiner,

Næringsgruppe drifter vare- Byg- verktøy,

lager ninger redskap

og

inventar

I alt

1 2 3 4 5

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

249 Søm av tekstilvarer ellers 185 19 128 16 796 30 554 47 350

2491 Produksjon av sengeutstyr o 1 45 9 668 8 070 15 880 23 950

2492 Produksjon av ryggsekker, seilduksvesker,

gamasjer o 1 24 2 217 1 522 3 022 4 544

2499 Søm av andre tekstilvarer 116 7 243 7 204 11 652 18 856

.

25 Treindustri 2 544 295 056 356 406 371 173 727 579

251 Sagbruk og høvlerier 1 998 199 361 220 318 221 709 442 027

252 Produksjon av bygningsartikler m.v. av tre (ikke

innredninger) 139 79 464 87 746 120 008 207 754

2521 Treimpregneringsanlegg 20 35 573 12 803 14 916 27 719

2523 Trekonstruksjons- og trehusfabrikker 76 14 854 17 104 13 361 30 465

2524 Prod. av treull-sementplater o.l 12 415 3 604 1 772 5 376

2525 Sponplatefabrikker 13 12 024 20 462 52 727 73 189

2529 Prod. av andre bygn.m. av tre o.l. 18 16 598 33 773 37 232 71 005

253 Kasse- og tønnefabrikker 164 8 601 21 140 10 639 31 779

2531 Kassefabrikker 104 2 249 8 815 5 140 13 955

2532 Tønnefabrikker 60 6 352 12 325 5 499 17 824

259 Treindustri ellers 243 7 630 27 202 18 817 46 019

2591 Korkfabrikker 5 377 1 086 338 1 424

2592 Tremjol- og treullfabrikker 12 486 5 083 2 231 7 314

2599 Framst. av trevarer ikke medtatt annet sted 226 6 767 21 033 16 248 37 281

26 Møbel- og innredningsindustri 1 965 115 196 297 211 248 825 546 036

261 Mobelindustri 729 62 651 159 701 127 200 286 901

2611 Tremøbelfabrikker m.v 646 54 956 132 794 105 999 238 793

2612 Rørmøbelfabrikker 83 7 695 26 907 21 201 48 108

262 Innredningsindustri 1 236 52 545 137 510 121 625 259 135

27 Treforedlingsindustri 310 469 812 996 039 3 070 961 4 067 000

271 Tresliperier 47 96 748 123 812 305 108 428 926

272 Cellulosefabrikker 27 205 583 293 587 890 094 1 183 68i

2721 Sulfitteellulosefabrikker 21 169 911 254 922 748 636 1 003 558

2722 Sulfatcellulosefabrikker 6 35 672 38 665 141 458 180 12:':

273 Papir-, papp- og kartongfabrikker 631 117 980 429 820 1 503 262 1 933 08 2

274 Wallboardfabrikker o.l. 7 12 030 42 765 153 635 196 406

275 Papir- og pappvarefabrikker 166 37 471 106 055 218 862 324 912

2751 Papir- og pappemballasjefabrikker 99 24 046 77 435 150 597 228 031'

2759 Andre papir- og pappvarefabrikker 67 13 425 28 620 68 265 96 881

28 Grafisk industri, forlag m v. 1 433 80 511 325 329 772 718 1 098 041

281 Forlag ol 508 47 206 124 960 90 721 215 68:i

2811 Avisforlag 294 1 008 94 157 53 820 147 97 11

2812 Blad- og tidsskriftforlag 75 3 575 16 223 16 202 32 421

2813 Bokforlag 100 39 423 14 143 16 352 30 491

2819 Andre forlag 39 3 200 437 4 347 4 789

282 Trykkerier 722 28 189 189 906 587 991 777 89■

2821 Trykking av aviser 126 2 931 39 141 159 825 198 96(

2822 Trykking av boker 51 2 747 6 037 41 735 47 77,-,

2823 Framst. av forretningstrykksaker 352 7 527 42 701 155 532 198 23::

2829 Annen trykking 193 14 984 102 027 230 899 332 92(


59

næringsgruppe. 31/12 1963.

Maskininstallasjon

Primærkraftmaskinegater

Aggre-

Elektromotorer

for produksjon

Antall Yteevne av

elektrisk

Antall Yteevne

kraft

Annen

elektrisk

installa-

- sjon

I alt

,

'

10+11)

7+8+

Bedrifter

med

egne

Bilhold

Antall

Person- Lasteog

sta- og

sjons- vare-

biler biler biler

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HK I kW HK kW HK

Gruppenr.

- 1 944 2 419 192 2 680 95 95 64 249

918 1 342 102 1 481 24 29 15 2491

286 249 249 19 15 11 2492

- 740 828 90 950 52 51 38 2499

274 9 682 1 680 23 300 218 695 3 153 234 948 874 542 1 091 25

251 8 605 1 061 15 726 175 693 1 774 188 153 605 355 830 251

1

3 40 429 4 202 27 130 1 125 29 283 81 81 100 252

3 40 476 3 324 576 4 147 7 5 10 2521

- - 1 028 6 014 323 6 454 48 41 64 2523

- 85 562 562 7 5 4 2524

429 1 218 10 260 121 11 007 8 14 11 2525

- 1 395 6 970 105 7 113 11. 16 11 2529

16 967 160 1 340 7 166 133 8 530 73 40 62 253

8 290 135 707 4 455 105 5 071 50 24 48 2531

8 677 25 633 2 711 28 3 459 23 16 14 2532

4 70 30 2 032 8 706 121 8 982 115 66 99 259

34 92 2 95 2 2 - 2591

- - 103 1 609 - 1 609 8 3 11 2592

4 70 30 1 895 7 005 119 7 278 105 61 88 2599

14 275 443 25 425 80 693 6 312 90 146 1 143 662 960 26

9 174 26 11 001 34 499 4 450 40 759 413 282 353 261

8 124 26 9 714 30 352 3 704 35 545 1 358 246 290 2611

1 50 - 1 287 4 147 746 5 214 55 36 63 2612

101 417 14 424 46 194 1 862 49 387 730 380 607 262

64 47 152 796 40 305 834 025 356 924 1 367 5351 198 317 323 27

36 38 404 85 4 392 247 351 173 286 105 27 45 56 271

5 1 040 29 11 926 197 912 95 275 328 528 18 31 42 272

1 550 201 9 342 156 958 83 275 270 757 14 25 33 2721

4 490 9 2 584 40 954 12 000 57 771 4 6 9 2722

22 7 613 317 16 098 342 096 236 466 671 641 44 104 102 273

1 95 - 3 203 35 297 24 000 68 023 4 3 3 274

365 4 686 11 369 1 010 13 238 105 134 120 275

365 3 308 7 651 497 8 823 65 86 80 2751

- 1 378 3 718 513 4 415 40 48 40 2759

1 8 12 1 276 13 383 27 680 5 927 37 476 583 737 375 28

261 547 566 I 317 156 369 92 281

218 475 379 991 75 134 39 2811

5 7 175 245 22 43 11 2812

- 4 12 12 42 164 33 2813

8 12

- 34 53 12 69 17 28 9 2819

1 276 10 711 24 145 5 078 32 788 335 294 238 282

-- 1 276 2 525 8 325 2 948 14 074 32 28 54 2821

8

1 533 190 1 791 30 18 20 2822

12i - 3 446 6 553 250 6 899 173 158 94 2823

- 718

- 4 022 7 734 1 690 10 024 100 90 70 2829


60

Tabell IV (forts.). Realkapital etter

Brannforsikringsverdi

Næringsgruppe

Verdi

av

varelager

Bygninger

Bedrifter

Maskiner,

verktøy,

redskap

og

inventar

I alt

2

1 000 kr.

3

4

1 000 kr. 1 000 kr.

5

1 000 kr.

283 Bokbinderier

289 Grafisk industri ellers

2891 Klisjéanstalter

2899 Annen grafisk industri

132

71

48

23

3 594

1 522

577

945

8 751

1 712

1 712

60 777

33 229

22 283

10 946

69 528

34 941

23 995

10 946

29 Lærindustri

291 Garverier

292 Pelsberederier

293 Lcervarefabrikker

147

28

14

105

23 354

13 404

340

9 610

49 064

31 235

4 089

13 740

44 7141

27 5631

2 715

14 436

93 778

58 798

6 804

28 176

30 Gummivareindustri

301 Gummivarefabrikker

302 Vulkaniseringsverksteder

148 39 427 77 112

33 36 534 66 425

115 2 893 10 687

198 153

176 360

21 793

275 265

242 785

32 480

31 Kjemisk industri

311 Kjemisk grunnindustri

3111 Karbid- og eyanamidfabrikker

3112 Kunstgjødselfabrikker

3113 Sprengstoff-fabrikker

3114 Produksjon av syntetiske fibrer, harpikser og

formstoffer

3119 Annen kjemisk grunnindustri

312 Olje- og fettindustri

507 440 439

83 161 792

5 31 798

11 63 085

8 20 651

963 701

510 926

63 269

314 194

29 148

2 050 554

1 428 018

111 835

988 706

65 359

3 014 255

1 938 944

175 104

1 302 900

94 507

1

7 28 468 31 794 68 869 100 663

52 17 790 72 521 193 249 265 770

268 506 148 167 228

407 459 675 965

43121 Trandamperier 439 27 467

3 3681 7 807

3122 Sildolje- og fiskemjølfabrikker

87 43 387 154 058 186 0661 340 124

3123 Oljemøller

8 38 308 33 495 52 4931 85 988

3129 Andre oljeraffinerier m v

26 85 066 76 514 165 532 242 046

57 313 Maling- og lakkfabrikker 569 75 45 973

66 264 123 833

319 Kjemisk industri ellers

3191 Prod. av farmasøytiske preparater

3192 Såpefabrikker

3193 Kosmetikkfabrikker

201

17

40

38

65 446

16 772

24 118

9 406

126 700 148 813 275 513

36 547 42 585' 79 132

42 057 58 044 100 101

13 098 10 348 23 446

3194 Lysfabrikker

6 2 384 6 634 4 027 10 661

3195 Trekull- og tretjærefabrikker

6 955 692908 1 600

3199 Andre kjemiske fabrikker

94 11 811 27 6721 32 901 60 573

32 Kull- og mineraloljeforedling 31

321 Prod. av asfaltpapp, tjærepapp ol 12

329 Kull- og mineraloljeforedling ellers 19

58 333

4 379

53 954

40 529 230 618 271 147

11 783 16 820 28 603

28 746 213 798 242 544

33 Jord- og steinvareindustri

331 Teglverk

332 Glassindustri

3321 Glassverk

3329 Annen glassindustri

333 Keramisk industri

3331 Porselens- og fajansefabrikker

3339 Pottemakerier o. a. keramiske fabrikker

334 Sementfabrikker

805

40

53

7

46

39

5

34

8

96 163

9 046

17 683

14 349

3 334

11 383

10 580

803

17 099

393 699

60 481

41 250

33 583

7 667

44 160

38 786

5 374

89 119

498 333

49 551

77 905

64 415

13 490

35 983

32 991

2 992

173 846

892 032

110 032

119 155

97 998

21 157

80 143

71 777

8 366

262 965


61

næringsgruppe. 31/12 1963.

Maskininstallasjon

Bilhold

Primærkraftmaskiner

Aggre- Elektromotorer Antall

gater

for produksjon

i Annen

Bedrifter

I alt

elektrisk

(7+8+

Personog

sta- og-

Laste-

installa-

med

Antall Yteevne av Antall Yteevne si on 10+ 11)

elek risk

egne sjons- varekraft

biler biler

t

biler

Gruppenr.

7 8 9 10 11 12 13 14 15

HK kW HK kW HK

— 1 651 2 069 99 2 204 58 38 34 283

760 919 184 1 167 34 36 11 289

— 548 634 39 687 21 21 6 2891

212 285 145 480 13 15 5 2899

4 375 1 3 134 9 886 1 769 12 669 89 82 52 29

4 375 1 723 8 177 1 284 10 299 19 19 20 291

— 305 865 428 1 447 6 2 4 292

1 106 844 57 923 64 61 28 293

— 4 806 31 228 5 490 38 695 91 81 99 30

— -- 4 023 29 359 4 332 35 250 21 50 23 301

783 1 869 1 158 3 445 70 31 76 302

13 1 098 3 019 31 939 369 828 716 280 1 348 904 268 715 536 31

— 227 15 846 275 213 678 635 1 198 209 45 76 121 311

— — 2 065 24 147 48 124 89 578 3 4 8 3111

— 17 8 555 186 944 572 254 965 016 7 33 52 3112

— 185 1 050 6 995 2 601 10 782 7 11 22 3113

— — 1 704 19 715 1 600 21 890 4 4 11 3114

— — 25 2 472 37 412 54 056 110 943 24 24 28 3119

12 1 063 2 590 9 105 70 253 30 531 116 349 57 89 103 312

2 38 — 128 949 67 1 078 4 2 3 3121

6 807 2 140 5 276 46 151 194 50 131 30 24 32 3122

1 150 — 1 365 5 829 6 000 14 137 6 40 18 3123

3 68 450 2 336 17 324 24 270 51 003 17 23 50 3129

1 35 202 2 430 10 631 2 720 14 637 47 220 134 313

— — — 4 558 13 731 4 394 19 709 119 330 178 319

— — — 1 489 3 362 2 461 6 709 12 81 33 3191

— — 1 314 4 600 120 4 765 29 112 65 3192

— — — 436 611 345 1 080 20 61 19 3193

— 84 118 559 878 6 12 5 3194

— — — 73 389 96 520 1 1 — 3195

— — 1 162 4 651 813 5 757 51 63 56 3199

2 125 25 2 212 13 755 11 918 30 118 23 37 60 32

— — 400 2 661 666 3 567 8 23 22 321

2 125 25 1 812 11 094 11 252 26 551 15 14 38 329

36 3 255 535 14 511 118 720 31 127 165 025 452 350 773 33

2 22 75 1 318 13 599 3 585 18 598 24 12 45 331

1 3 310 1 721 9 501 16 244 32 010 27 23 37 332

1 3 310 1 123 6 654 15 372 27 978 5 8 8 3321

— — — 598 2 847 872 4 032 22 15 29 3329

1 319 — 1 815 4 541 7 083 14 490 24 15 19 333

1 319 — 1 570 3 805 5 464 11 553 4 5 4 3331

— — 245 736 1 619 2 937 20 10 15 3339

— — 2 004 44 992 — 44 992 5 12 64 334


62

Tabell IV (forts.). Realkapital etter

Brannforsikringsverdi

Næringsgruppe

Verdi

av

varelager

Bedrifter

Bygninger

Maskiner,

verktøy,

redskap

og

inventar

I alt

2

1 000 kr.

3

1 000 kr.

4

5

1 000 kr. 1 000 kr.

13 335 Sementstoperier 920 og betongblanderier 65 808 383

46 590 112 398

339 Jord- og steinvareindustri ellers

3391 Framstilling av møllesteiner, bryner og andre

282 27 032 92 881 114 458 207 339

3 slipeartikler 1489

7 323 7 300 14 623

3392 Kalkst.moller, kalk- og mørtelverk

3393 Andre mineralmøller

3394 Steinhoggerier og steinsliperier

3399 Annen jord- og steinvareindustri

34

23

183

33

529 7 506 7 302 14 808

2 524 12 728 16 589 29 317

4 037 12 258 10 767 23 025

16 794 53 066 72 500 125 566

34 Primær jern- og metallindustri

174 721 888 989 712 2 489 633 3 479 345

275 341 Primær jern- 249 og stålindustri 465 83833 965 366 1 431 199

104 3411 Ferrolegeringsverk 257 165 16245 261 555 426 800

3412 Råjernsverk, stål- og valseverk

3413 Jern- og stålstøperier

342 Aluminiumsverk

343 Råmetallverk ellers

349 Primær metallindustri ellers

11

56

10

4

77

143 884 208 715 539 992 748 707

27 108 91 873 163 819 255 692

281 185 339 410 1 057 449 1 396 859

131 980 123 554 271 961 395 515

33 474 60 915 194 857 255 772

26 3491 Metallvalseverk 4959

28 972 84 956 113 928

3492 Raffineringsverk, omsmelterier

3493 Metallstøperier

9

59

3 924 20 157 16 914 37 071

3 055 11 786 92 987 104 773

369 35 Jern- og metallvareindustri 732 5071

332565 811 161 1 318 726

351 Produksjon av bygningsartikler m.v. av jern og

136 metall 342 219 579815 302 628 522 443

49 3511 Produksjon av trådartikler, 378 spiker, skruer o.l.

81

74 156 124 262 198 418

3512 Produksjon av andre bygningsartikler av jern

og metall

3513 Stålkon.struksjonsverksteder

240

258

26 374 45 605 67 102 112 707

60 590 100 054 111 264 211 318

32 352 Jern- og 677 metallemballasjefabrikker 53 137 35

83 743 136 880

353 Prod, av hush.art. av jern og met.

359 Jern- og metallvareindustri ellers

3591 Produksjon av kontor- og butikkartikler av

52

666

41 359 43 576 65 117 108 693

159 354 191 037 359 673 550 710

16 jern og metall 87754

28 461 42 681 71 142

3592 Lampefabrikker

3593 Prod, av håndverktøy og -redskap

3594 Armaturfabrikker

3595 Våpen- og ammunisjonsfabrikker

3599 Produksjon av jern- og metallvarer ikke nevnt

annet sted

56

52

29

20

455

12 881 21 922 20 896 42 818

4 546 4 853 12 905 17 758

12 140 12 170 22 050 34 220

87 961 58 732 154 783 213 515

24 949 64 899 106 358 171 257

304 36 Maskinindustri 730 329 918390 475 256 804 646

83 361 Prod. av 723 mask. for bergverk og ind 66 251 106

111 464 177 715

362 Prod, av mask. for jord- og skogbr.

368 Reparasjonsverksteder for maskiner

369 Maskinindustri ellers

3691 Produksjon av maskiner for husholdning,

54

495

263

24 894 44 511 36 763 81 274

7 892 28 693 39 175 67 868

188 221 189 935 287 854 477 789

38 kontor og butikk 32152

45 930 91 682 137 612

3699 Produksjon av andre maskiner

211 149 900 144 005 196 172 340 177


63

næringsgruppe. 31/12 1963.

Primærkraftmaskiner

Antall

Yteevne

Maskininstallasjon

Bilhold

Aggregater

Elektromotorer

Antall

Annen

Befor

pro-

I alt

elektrisk

_i__ drifter

duksjon

Personog

sta- og

Laste-

installasion

10 + 11)

(7+8 ' med

av Antall Yteevne

elektrisk egne sjons- varekraft

biler biler biler

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HK kW HK kW HK

Gruppenr.

7 335 5 3 273 14 740 346 15 554 223 136 417

25 2 576 145 4 380 31 347 3 869 39 381 149 152 191

- 50 536 1 331 78 1 505 6 12 6

355 3 144 - 3 144 23 10 56

11 2 269 769 8 225 165 10 718 13 16 12

14 307 6881 5 367 26 5 710 88 83 76

95 2 032 13 280 3 600 18 304 19 31 41

2 445 50 27 081 301 423 1 302 213 2 072 454 118 179 265

1 110 10 15 208 197 340 688 567 1 133 656 57 98 155

- 3 280 30 635 416 200 596 509 12 25 55

- 6 645 136 375 232 472 452 448 9 28 45

1 110 10 5 283 30 330 39 895 84 699 36 45 55

- - - 5 957 38 164 456 742 659 161 8 23 60

1 335 - 3 715 50 274 135 444 234 761 2 5 5

40 2 201 15 645 21 460 44 876 51 53 45

- 1 156 12 304 12 513 29 317 6 10 5

- 227 1 293 8 439 12 767 8 12 18

40 818 2 048 508 2 792 37 31 22

335

339

3391

3392

3393

3394

3399

34

341

3411

3412

3413

342

343

349

3491

3492

3493

9 132 268 33 738 132 668 64 169 220 408 876 838 817

5 57 23 13 271 57 140 30 037 98 066 434 413 447

- 5 322 29 531 22 257 59 792 60 84 78

- 3 084 7 021 2 020 9 767 1721 163 136

5 57 23 4 865 20 588 5 760 28 507 202 166 233

- - 3 329 7 864 8 126 18 911 21 24 33

- - 2 515 13 402 3 093 17 609 39 47 38

4 75 245 14 623 54 262 22 913 85 822 382 354 299

- 1 689 3 855 4 241 9 621 31 54 35

- 75 824 1 678 924 3 037 40 65 45

- 653 1 609 232 1 925 29 18 14

- --- 845 2 375 190 2 633 11 11 51

- - 170 5 141 33 245 9 574 46 494 10 21 16

4 75 - 5 471 11 500 7 752 22 112 261 185 184

35

351

3511

3512

3513

352

353

359

3591

3592

3593

3594

3595

3599

39 514 366 17 582 62 018 15 781 84 488 600 617 645

32 96 177 3 963 13 980 1 239 16 001 74 84 61

- - - 2 350 7 549 1 417 9 474 42 44 58

3 43 20 2 661 5 775 1 280 7 589 296 160 285

4 375 169 8 608 34 714 11 845 51 424 188 329 241

- - - 2 778 7 720 1 963 10 390 35 107 60

4 375 169 5 830 26 994 9 882 41 034 153 222 181

36

361

362

368

369

3691

3699


64

Tabell IV (forts.). Realkapital etter

Brannforsikringsverdi

Næringsgruppe

Bedrifter

Verdi

av

varelager

Bygninger

Maskiner,

verktøy,

redskap

og

inventar

I alt

1

2

3

4

1 000 kr.

468 368

5

1 000 kr.

747 919

37 Elektroteknisk industri

371 Produksjon av elektroteknisk produksjons- o

fordelingsmateriell

3711 Akkumulator- og batterifabrikker

3712 Kabel- og ledningsfabrikker

3713 Transformator-, generator- og elektromotorfabrikker

3719 Prod, av annet fordelingsmat. m v

372 Produksjon av signal-, radio- og annet

telemateriell

378 Elektrotekniske reparasjonsverkst.

379 Prod. av elektrotekn. artikler ellers

3791 Glodelampefabrikker

3799 Annen elektroteknisk industri

427

111

9

8

32

62

62

149

105

12

93

1 000 kr.

370 109

193 009

8 762

58 282

97 319

28 646

148 287

4 155

24 658

4 723

19 935

1 000 kr.

279 551

164 592

10 262

41 850

75 052

37 428

69 966

4 666

40 327

6 106

34 221

278 372

9 744

57 321

164 442

46 865

112 247

9 858

67 891

17 698

50 193

442 964

20 006

99 171

239 494

84 293

182 213

14 524

108 218

23 804

84 414

38 Transportmiddelindustri

381 Skipsindustri

3811 Bygging og reparasjon av stålskip

3812 Bygging og reparasjon av treskip

3813 Motorfabrikker

3814 Produksjon av andre skipsmaskiner

3815 Skipsopphoggerier

3819 Annen skipsindustri

382 Jernbane- og sporvognsindustri

3821 Produksjon av skinnevogner

3822 Reparasjon av skinnevogner

383 Prod. av motorkjøretøyer og deler

3831 Karosserifabrikker

3839 Annen prod. av motorkjøret. og deler

384 Bilreparasjonsverksteder

385 Sykkel- og motorsykkelindustri

3851 Sykkel- og motorsykkelfabrikker

3852 Reparasjonsverkst. for sykler m.v.

386 Flyindustri

389 Transportmiddelindustri ellers

2

1

494

656

98

317

26

20

12

183

32

7

25

120

76

44

578

65

5

60

6

37

1 138 121

943 898

850 035

18 284

54 205

11 363

4 448

5 563

62 365

29 065

33 300

16 318

10 314

6 004

32 763

24 132

23 428

704

51 022

7 623

967 063

431 950

305 112

32 476

49 246

18 607

3 192

23 317

189 263

21 608

167 655

40 504

22 729

17 775

251 467

25 084

23 449

1 635

14 496

14 299

1 042 047

724 515

540 760

22 977

105 300

28 064

2 388

25 026

79 073

21 299

57 774

28 307

13 523

14 784

141 630

25 939

24 021

1 918

32 003

10 580

2 009 110

1 156 465

845 872

55 453

154 546

46 671

5 580

48 343

268 336

42 907

225 429

68 811

36 252

32 559

393 097

51 023

47 470

3 553

46 499

24 879

39 Diverse industri

391 Instrumentmakerverksteder

394 Gull-, sølv- og plettvareindustri

395 Musikkinstrumentindustri

396 Sportsartikkelindustri

3961 Skifabrikker

3969 Andre sportsartikkelfabrikker

399 Diverse industri ellers

3991 Børste- og penselfabrikker

3992 Knappefabrikker

3993 Produksjon av leketøy, suvenirer, juletrepynt

o.l

3994 Produksjon av formstoffartikler ikke medtatt

annet sted

3999 Andre industrielle bedrifter

664

40

125

29

67

20

47

403

14

5

63

193

128

80 527

4 506

14 707

1 653

4 895

2 646

2 249

54 766

13 737

823

1 721

34 447

4 038

103 585

2 717

16 727

2 531

8 398

4 066

4 332

73 212

7 696

2 816

2 952

55 213

4 535

195 718

7 110

31 543

3 568

10 171

5 022

5 149

143 326

13 899

5 313

4 442

108 647

11 025

299 303

9 827

48 270

6 099

18 569

9 088

9 481

216 538

21 595

8 129

7 394

163 860

15 560


65

næringsgruppe. 31/12 1963.

Primærkraftmaskiner

Aggregater

for produksj

on

Maskininstallasjon

Elektromotorer

Antall Yteevne av

elektrisk

Antall Yteevne

kraft

Annen

elektri sk

installasi

mi.

I alt

,,, _ ,_ , A__

‘ i -7--- '' r

10+ 11)

Bilhold

Antall

Bedrifter

me d

egne

biler

Personog

stasjonsbiler

Lasteog

varebiler

Grue pp -

nr.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HK kW HK kW HK

— — 177 13 089 44 872 10 983 60 045 271 311 341 37

— — — 7 402 32 036 7 190 41 812 73 117 103 371

— — 367 955 904 2 184 7 20 27 3711

— — — 1 591 7 309 90 7 431 5 13 15 3712

— — — 3 536 19 997 4 894 26 651 17 28 22 3713

— — — 1 908 3 775 1 302 5 546 44 56 39 3719

— — — 2 728 7 069 1 412 8 989 47 71 71 372

— — 67 386 720 124 979 77 40 72 378

— — 110 2 573 5 047 2 257 8 265 74 83 95 379

— — — 383 612 170 843 8 10 20 3791

— — 110 2 190 4 435 2 087 7 422 66 73 75 3799

73 2 095 1 686 37 950 205 803 24 569 243 595 1 300 858 1 247 38

57 1 501 1 177 19 582 149 308 8 092 163 408 261 244 246 381

18 540 952 12 587 112 796 5 289 121 822 63 70 94 3811

26 527 72 2 075 9 526 895 11 365 80 56 44 3812

— — 50 2 658 16 323 328 16 836 13 15 12 3813

— — 78 900 4 615 1 055 6 155 15 15 13 3814

3 60 — 83 883 10 957 5 7 6 3815

10 374 25 1 279 5 165 515 6 273 85 81 77 3819

— — 102 4 993 29 090 5 670 36 939 14 8 23 382

— — 80 800 4 000 618 4 950 5 7 7 3821

— — 22 4 193 25 090 5 052 31 989 9 1 16 3822

— — 20 1 680 4 770 279 5 176 83 80 67 383

— — 20 949 2 391 19 2 444 53 49 37 3831

— — — 731 2 379 260 2 732 30 31 30 3839

7 212 387 9 322 15 879 3 665 21 602 884 482 845 384

1 6 — 863 3 066 5 093 9 997 31 16 30 385

— — — 743 2 916 5 080 9 823 4 5 12 3851

1 6 120 150 13 174 27 11 18 3852

7 369 — 769 1 490 972 3 181 5 5 10 386

1 7 — 741 2 200 798 3 292 22 23 26 389

8 93 52 7 857 18 779 3 743 24 030 354 334 209 39

5 50 — 344 462 12 529 21 21 12 391

— — — 1 424 2 130 357 2 611 56 56 22 394

— — — 291 553 60 634 10 11 5 395

— — — 776 2 401 204 2 677 39 32 21 396

— — — 396 1 695 90 1 818 13 12 8 3961

— — — 380 706 114 859 26 20 13 3969

3 43 52 5 022 13 233 3 110 17 579 228 214 149 399

— — — 643 1 210 29 1 249 11 10 16 3991

1 2 — 243 340 156 554 2 2 — 3992

— — 3 407 757 74 863 34 24 16 3993

41 49 3 228 10 299 2 741 14 136 121 131 90 3994

— — — 501 627 110 777 60 47 27 3999

5 — Bedriftstelling


66

Tabell V. Hovedtall for bedrifter etter

Principal data for establishments by

Næringsgruppe

Industry group

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Establishments (excl. ancillary

0 1-2 3-4 5-9

2 3 4

Bergverksdrift m.v. og industri

Bedrifter Establishments

1 129 5 582 3 837 4 078

Sysselsetting Persons engaged

9 207 13 156 26 823

Av dette : Eiere og familiemedlemmer Of which:

Working proprietors and unpaid family workers. . .

4 414 3 708 3 177

Bruttoproduksjonsverdi Gross value of production,

294 1 000 kr. 278 513 703 694 686 1 708 593

Bearbeidingsverdi Value added, 1 000 kr.

23 146 203 845 294 261 657 384

Lorin, trygdepremier og pensjonsutgifter Salaries,

wages, contributions to social security schemes and pension

funds, 1 000 kr.

1 510 67 566 139 023 378 609

Bergverksdrift m.v.

Bedrifter

Sysselsetting

46 241

361

166

84 93

286 596

79 70

Av dette: Eiere og familiemedlemmer

11 Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

750 12 323

608 10 870

67 2 597

522 27 146

10 562 24 270

3 316 9 409

11 Kullgruver

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette: Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

12 Malmgruver

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

121 Jernmalmgruver

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

1

•••

•••

•••

•••

•••

1

•••

•••

•••

•••

•••

122 Svovelkis- og koppergruver

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. .


67

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

industry group and by number of persons engaged. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

units) with an average number of persons engaged of

10-19 20-49 50-99

100-199

200-499

Hjelpeavdelinger

Ancillary

500 og over units

Alle

bedrifter

Total

7

8

9

12

2 566 1 903

34 719 57 828

657

45 034

371 197

50 802 59 331

73 601 20 994

69 658 4 591 371 149

1 551 I 741

155

44 19

9 31 13 849

2 494 276 4 149 526

840 649 1 621 647

3 548 378

1 451 675

4 180 317 4 633 313

1 790 429 2 145 225

5 793 201 1 532 28 011 803

2 625 731 946 11 654 938

554 263 I 965 746

789 312

905 393 1 106 126

1 385 138 117 692 6 410 378

58 19

783 579

24 5

35 783 33 805

32 408 30 801

14 076 11 096

11

799

32 924

27 344

17 305

9 5

1 274 1 554

49 477 71 685

38 665 64 007

25 960 33 795

3 15 584

2 162 84 8 478

1 345

139 176 414 591

115 720 - 355 255

52 563 2 890 173 074

1

61

1 4 6

578 31 670

649

453

1 998

26 900 27 549

24 631 25 084

17 010 894 19 902

1

•••

•••

•••

•••

•••

2 4

••• 282

•••

••• 6 395

••• 4 865

••• 5 141

9 4

1 274 1 330

49 477 60 483

38 665 52 918

25 960 28 296

2 4 27

••• 29 4 578

••• -

••• 233 815

••• - 191 820

••• 1 283 97 833

1 1

••• •••

••• •••

••• •••

••• •••

••• •••

2 2

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

1 2 10

••• ••• 2 030

••• •••

••• ••• 139 802

••• ••• 114 720

••• ••• 47 231

1

•••

•••

•••

•••

•••

1 3 I

•••

•••

••• •••

••• •••

••• •••

3 2

485 •••

•••

13 059 •••

9 501 •••

9 472 •••

1 2 13

••• 2 103

••• •••

••• 74 025

••• ••• 61 721

••• ••• 40 867


68

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0

1

1-2

2

3-4

3

5-9

4

129 Malmgruver ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette: Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. .

14 Stein-, sand- og grusdrift

Bedrifter 34 203 71 74

Sysselsetting 305 240 455

Av dette: Eiere og familiemedlemmer - 148 64 60

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 567 11 046 10 331 23 339

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 501 9 688 9 484 20 939

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 29 2 137 2 810 7 435

141 Steinbrott

Bedrifter 3 49 18 37

Sysselsetting 76 62 226

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 36 8 27

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr . 244 2 143 2 103 9 713

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 239 1 883 1 855 8 399

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 7 572 862 3 764

142 Sand- og grusdrift

Bedrifter 31 154 53 37

Sysselsetting 229 178 229

Av dette: Eiere og familiemedlemmer - 112 56 33

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 323 8 903 8 228 13 626

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 262 7 805 7 629 12 540

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 22 1 565 1 948 3 671

15 Mineralbrott

Bedrifter 2 20 6 9

Sysselsetting ••• 34 20 67

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• 13 8 2

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr ••• 980 676 2 231

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. ••• 901 595 1 920

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• 278 203 1 117

151 Kalksteinsbrott

Bedrifter 5 2 3

Sysselsetting 9 ••• 22

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 4 ••• 1

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 186 ••• 732

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 162 ••• 635

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 71 ••• 340

152 Kvarts- og feltspatbrott

Bedrifter 2 15 4 5

Sysselsetting ••• 25 14 38

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• 9 7 1

Buttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. ••• 794 396 1 319

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• 739 341 1 121

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . ••• 207 122 616


69

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 100-199

200-499

500 og over

Hjelpeavdelinger

Alle

bedrifter

5

6

7

8

9

10

11

12

4 4

445 445

-- - -

19 988 19 988

15 379 15 379

9 735 9 735

31 12 1 4 430

412 ••• ••• 18 1 858

11 ••• ••• - 286

23 856 ••• ••• 95 130

21 636 ••• ••• - 86 201

7 933 ••• a •• 506 29 306

22 11 1 3 144

291 ••• ••• 10 1 065

6 ••• ••• - 80

15 548 ••• ••• 53 266

13 870 ••• ••• - 47 842

5 606 ••• ••• 320 19 034

9 1 1 286

••• ••• ••• 793

••• ••• ••• 206

••• ••• ••• 41 864

••• ••• ••• 38 359

••• ••• ••• 10 272

20 5 5 1 3 71

284 150 ••• ••• 6 1 186

10 2 ••• ••• 1 36

10 333 5 085 ••• ••• 55 036

9 474 4 595 ••• ••• - 49 309

5 111 2 452 ••• ••• 207 24 081

5 4 2 1 1 23

82 ••• ••• ••• ••• 648

3 ••• .,•• ••• ••• 11

1 961 ••• ••• ••• ••• 32 744

1 613 ••• ••• ••• ••• 29 981

1 372 ••• ••• ••• ••• 14 020

13 1 1 41

••• ••• ••• 269

••• ••• ••• 25

••• ••• ••• 10 268

••• ••• ••• 9 475

••• ••• ••• 4 376


70

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0

1

1-2

2

3-4

3

5-9

4

159 Mineralbrott ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

1

•••

•••

•••

•••

•••

19 Diverse ekstraktiv virksomhet

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr .

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

10 18

- 22

- 5

51 297

51 281

36 182

7 9

26 69

7 8

515 1 421

483 1 311

303 772

Industri

1 Bedrifter

083 5 341

Sysselsetting

8 846

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

4 248

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

293 528 501 380

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

22 538 192 975

1 Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 443 64 969

3 753 3 985

12 870 26 227

3 629 3 107

683 164 1 681 447

283 699 633 114

135 707 369 200

20 Næringsmiddelindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

201 Slakterier m. v.

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette: Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

77 1 213

- 1 959

857

232 755 222 826

12 671 45 055

210 15 172

3 99

161

61

43 90 738

13 5 784

6 1 535

903 899

3 099 5 923

910 675

248 242 632 532

55 871 91 531

29 408 76 891

71 79

237 519

66 54

55 078 133 387

8 217 17 105

2 756 7 377

202 Mjølkeforedling

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

35 96

126 699

6 4

34 819 190 647

••• -8429 - 32 395

1 42

••• 63

••• 2

••• 15 515

-2390

••• 641

1 809 12 101

203 Frukt- og grønnsakkonservering

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

4 10

18

2

29 991

16 435

9 231

8 7

27 44

5 6

1 666 2 921

767 1 327

301 568


71

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 100-199

5

6

7

8

200-499

9

500 og over

10

Hjelpeavdelinger

11

Alle

bedrifter

12

— 3 __. ___.. ____ 1 7

••• 226 — — — ••• 269

••• — — _____ ••• —

••• — 10 714 — ••• 12 024

••• — 8 686 — — ••• 9 853

••• — 4 730 — — ••• 5 685

6 — — — — 50

69 — — — — — 186

3 — — — — — — 23

777 — — — — 3 061

715 — — — — 2 841

659 — — — 1 952

2 508 1 884 646 362 192 70 586 20 410

33 936 57 249 44 235 49 528 57 777 67 496 4 507 362 671

1 527 736 155 44 19 9 30 13 504

2 458 493 4 115 721 3 515 454 4 130 840 4 561 628 5 654 025 1 532 27 597 212

808 241 1 590 846 1 424 331 1 751 764 2 081 218 2 510 011 946 11 299 683

540 187 954 650 772 007 879 433 1 072 331 1 332 575 114 802 6 237 304

565 340 124 40 8 3 55 4 227

7 529 10 143 8 361 5 529 2 233 2 570 565 47 911

295 125 25 3 — — 2 2 892

1 029 525 1 237 753 1 005 607 566 533 230 622 286 502 — 5 692 897

80 067 155 296 217 371 168 298 85 386 95 004 — 1 006 550

113 432 150 189 136 042 90 624 39 593 42 035 12 861 706 457

68 44 24 7 1 — 4 400

901 1 361 1 609 ••• — 12 5 884

34 26 5 ••• ••• — 1 249

191 482 270 583 322 924 ••• ••• — — 1 257 342

28 714 45 983 57 117 ••• ••• — — 195 502

14 304 22 825 28 257 ••• ••• — 193 96 146

121 65 16 5 1 1 1 384

1 640 1 900 1 016 ••• ••• ••• ••• 7 278

3 4 — ••• ••• ••• ••• 19

359 846 372 256 182 099 ••• ••• ••• ••• 1 368 920

— 82 041 — 65 451 — 12 305 ••• ••• — 219 106

28 682 31 645 17 744 ••• ••• ••• ••• 121 564

12 7 6 2 — — 4 60

161 224 ••• ••• 8 1 291

4 1 — 22

11 575 19 642 ••• ••• — — 101 954

3 658 5 884 ••• — — — 41 308

2 365 3 600 ••• ••• 159 20 328


72

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0 1-2

2

3-4

3

5-9

4

204 Fiske- og kjøtthermetikkfabrikker

Bedrifter 1 9 6 28

Sysselsetting ••• 15 20 188

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 2 4 17

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. •• 511 1 287 6 378

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. •• 228 392 2 386

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. • • 141 204 1 824

205 Fisketilvirking

Bedrifter 12 295 226 237

Sysselsetting 451 787 1 579

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 207 192 177

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 471 34 106 55 558 114 292

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 108 8 803 15 138 31 753

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 33 2 978 7 405 18 592

206 Moller m.v.

Bedrifter ,

Sysselsetting

31 165

244

54

183

31

193

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 82 35 10

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 215 633 13 942 18 284 26 397

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 3 829 5 542 4 182 6 280

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 58 2 274 2 247 3 215

207 Bakerier m.v.

Bedrifter 3 493 456 363

Sysselsetting - 855 1 557 2 324

Av dette : Eiere og familiemedlemmer . . . . 469 575 381

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 61 41 635 68 705 109 589

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 16 17 413 30 884 52 206

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 10 5 464 12 732 27 345

208 Sjokolade- og dropsfabrikker

Bedrifter 2 4 6 6

Sysselsetting ••• 8 22 41

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• 4 4 4

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr ••• 635 1 642 2 544

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• 447 1 010 1 507

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• 30 262 470

209 Næringsmiddelindustri ellers

Bedrifter 20 96 41 52

Sysselsetting 144 140 336

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 28 23 22

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 16 439 24 753 11 203 46 377

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 8 678 8 793 3 710 11 362

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 86 1 878 1 692 5 399

21 Drikkevareindustri

Bedrifter 26 16 19

Sysselsetting 44 55 125

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 26 12 16

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 2 315 4 112 9 962

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 1 402 1 961 3 847

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . - 245 598 1 616


73

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 100-199

200-499

500 og over

Hjelpeavdelinger

Alle

bedrifter

5

6

7

8

9

10

11

12

34 64 23 8 1 9 183

482 2 070 1 546 ••• ••• 194 5 850

20 11 2 ••• ••• 1 57

18 146 80 718 68 529 ••• ••I 255 616

7 163 30 571 26 459 ••• ••• - 94 641

4 539 21 651 18 616 ••• ••• 4 205 69 758

148 71 28 5 1 1 7 1 031

1 986 2 010 1 922 ••• ••• ••• 16 10 401

87 35 3 ••• ••• ••• - 702

152 496 147 964 146 789 ••• ••• ••• 752 156

44 140 42 304 42 539 ••• ••• ••• - 218 507

27 518 26 452 30061 ••• ... •••

••• 138 289

8 7 4 3 1 6 310

94 222 289 ••• ••• 118 2 027

5 - - ••• ••• - 132

9 419 45 862 32 180 ••• ••• 457 499

2 629 12 096 14 931 ••• ••• - 82 553

1 481 4 274 6 231 ••• ••• 3 253 36 886

128 52 12 3 1 2 1 513

1 646 1 463 779 ••• ••• ••• 9 356

135 42 10 ••• ••• ••• 1 612

82 728 81 602 56 837 ••• ••• ••• 475 719

41 691 41 918 30 811 ••• ••• ••• 231 545

22 842 22 131 13 532 ••• ••• ••• 116 440

4 1 3 3 2 1 12 44

50 ••• 187 468 ••• ••• 86 2 598

1 ••• 1 - ••• ••• - 14

3 551 ••• 23 880 47 777 ••• ••• 306 174

1 731 ••• 14 735 33 856 ••• ••• - 204001

815 ••• 3 170 8 332 ••• ••• 1 758 47 529

42 29 8 4 10 302

569 854 551 524 108 3 226

6 6 - - - 85

200 282 215 613 134 029 68 821 717 517

32 382 39 333 25 986 27 355 - 157 599

10 886 16 950 10 168 10 054 2 404 59 517

14 16 6 7 6 6 116

197 575 358 956 1 737 32 4 079

9 2 - - - - 65

25 635 53 746 35 511 114 607 232 965 478 853

10 555 37 642 29 573 92 375 187 736 - 365 091

3 274 10 641 6 443 19 502 36 531 937 79 787


74

Tabell V (forts.). Rovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0

1-2

3-4

5-9

1

2

3

4

211 Brennevinstilvirking

3 Bedrifter

6

Sysselsetting

10 45

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

1

1 Bruttoproduksjonsverdi, 913 1 000 kr

6 442

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

491 1 417

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

147 717

213 Ølbryggerier

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lorin, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

214 Mineralvannfabrikker m.v.

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette: Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

22 Tobakksindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette: Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Limn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

23 Tekstilindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

26 13 13

44 45 80

26 12 15

2 315 2 199 3 520

1 402 1 470 2 430

245 451 899

6 69 62 59

112 217 410

51 61 35

54 9 144 13 526 22 458

27 3 242 4 330 9 956

8 1 233 2 142 4 530

2

•••

•••

•••

•• •

•••

231 Spinnerier, veverier m.v.

Bedrifter

23 21 23

Sysselsetting

37 73 165

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

16 23 14

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

4 461 1 974 7 332

1 Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

476 1 066 3 509

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

470 531 1 797

232 Trikotasjefabrikker

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette: Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

3 22 19 16

36 63 116

- 21 15 11

12 3 568 5 501 8 066

4 1 239 1 300 3 233

472 741 1 085


75

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 100-199

200-499

500 og over

Hjelpeavdelinger

Alle

bedrifter

5

6

7

8

9

10

11

12

2 2 - - 1 - - 14

••• ••• - - ••• - - 389

••• ••• - - •••

_____ ____ 1

••• ••• - - ••• - - 61 267

••• ••• - - •••

_____ ____ 16 453

••• ••• - - ••• - - 7 411

1 8 6 5 4 - 6 30

••• 296 358 ••• ••• - 32 2 552

••• 1 - ••• ••• ___

- 1

••• 28 433 35 511 ••• ••• - - 322 661

••• 23 567 29 573 ••• ••• - - 280 275

••• 5 525 6 443 ••• ••• - 937 51 223

11 6 - 2 1 - - 72

152 181 - ••• ••• - - 1 138

9 1 - ••• - - 63

12 002 15 771 - ••• ••• - - 94 925

8 503 10 881 - ••• ••• - - 68 363

2 391 3 490 - ••• ••• - - 21 153

- 4 3 2 1 1 17 30

- 143 247 ••• ••• ••• 172 1 830

. - - 2 ••• ••• ••• - 5

- 37 665 59 815 ••• ••• ••• 516 086

- 32 559 47 751 ••• ••• ••• - 439 742

- 2 208 3 402 ••• ••• ••• 3 451 33 674

60 84 31 29 22 2 32 456

860 2 661 2 079 3 901 ••• ••• 196 18 758

30 34 9 7 ••• ••• - 227

48 012 143 207 103 249 229 557 ••• ••• 50 1 030 165

19 606 67 173 47 193 103 074 ••• ••• 50 462 014

11 688 35 940 28 284 58 527 ••• ••• 5 498 267 573

22 31 13 14 14 2 16 180

304 944 851 1 937 ••• ••• 132 10 357

7 8 2 2 ••• ••• - 72

12 594 48 807 41 722 114 565 ••• ••• - 575 803

6 128 23 412 18 758 49 470 ••• ••• - 258 631

4 162 12 589 11 570 29 386 ••• ••• 4 010 150 956

19 34 12 7 7 - 7 146

267 1 077 816 919 2 203 21 5 518

12 21 6 2 - - - 88

13 294 46 812 39 085 44 996 99 899 - - 261 233

5 187 21 995 17 615 21 074 45 865 - 117 512

3 012 12 869 10 628 12 117 29 604 - 538 71 066


76

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

■•■•••

Næringsgruppe

0

1

1-2

2

3-4

3

5-9

4

233 Reipslagerier, fiskegarnfabrikker o.l.

Bedrifter 2 16 18 12

Sysselsetting ••• 65 73

Av dette : Eiere og familiemedlemmer ••• ••• 21 5

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr ••• ••• 2 622 3 867

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• 1 376 1 614

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• ••• 611 883

239 Tekstilindustri ellers

Bedrifter 8 4 8

Sysselsetting 14 16 56

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 6 2 5

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 233 3 429 3 193

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 157 588 1 600

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 81 259 765

24 Bekledningsindustri m.v.

Bedrifter 47 503 271 291

Sysselsetting 844 935 1 915

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 406 270 226

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 52 902 26 939 31 949 81 275

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 6 048 14 106 17 932 39 664

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 380 5 119 8 736 23 123

241 Skofabrikker

Bedrifter 1 15 13 22

Sysselsetting ••• ••• 44 145

Av dette : Eiere og familiemedlemmer ••• • •• 21 20

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr ••• ••• 876 5 008

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• ••• 430 2 493

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• ••• 244 1 772

242 Skoreparasjonsverksteder

Bedrifter 145 45 27

Sysselsetting 243 151 160

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 113 48 29

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 6 490 3 894 3 825

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 4 370 2 816 2 811

trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 1 632 1 464 1 787

243 Konfeksjonsfabrikker og skredderier

Bedrifter 44 214 121 145

Sysselsetting 359 416 978

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 187 116 106

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 52 893 9 576 12 589 35 558

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 6 043 5 166 7 298 19 041

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 378 1 901 3 652 11 544

244 Bekledningsindustri ellers

Bedrifter 2 79 55 48

Sysselsetting ••• 130 194 319

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• 54 49 38

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr •• • 5 597 9 447 15 838

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 2 553 4 672 6 453

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . ••• 888 2 173 3 817


77

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 100-199

200-499

500 og over

Hjelpeavdelinger

Alle

bedrifter

5

6

7

8

9

10

11

12

8 11 4 7 8 86

114 371 264 882 35 1 829

3 4 1 3 - 45

8 483 21 431 10 803 56 216 50 104 384

2 925 9 320 5 630 26 231 50 47 531

1 728 5 316 3 531 13 801 799 26 885

11 8 2 1 1 1 44

175 269 ••• ••• ••• ••• 1 054

8 1 ••• ••• ••• ••• 22

13 641 26 157 ••• ••• ••• ••• 88 745

5 366 12 446 ••• ••• ••• ••• 38 340

2 786 5 166 ••• ••• ••• ••• 18 666

196 204 64 47 12 47 1 682

2 727 6 184 4 478 6 603 2 937 259 26 882

150 116 20 7 4 5 1 204

102 380 270 379 206 224 326 373 158 629 127 1 257 177

52 950 128 095 98 135 151 918 75 623 63 584 534

33 310 78 586 60 905 92 290 42 244 6 220 350 913

25 31 10 11 3 4 135

348 924 645 1 650 686 33 4 499

13 18 - - - 3 86

15 610 45 279 29 947 78 725 33 470 209 543

7 127 19 517 16 475 38 322 17 643 - 102 352

4 871 13 379 9 591 25 219 10 850 729 66 810

2 1 1 11 232

••• ••• ••• 14 669

••• ••• ••• - 191

••• ••• ••• 18 092

••• ••• ••• - 13 028

••• ••• ••• 197 6 776

114 133 47 33 9 27 887

1 546 4 094 3 373 4 550 2 251 204 17 771

98 85 19 6 4 2 623

45 162 161 133 141 907 220 504 125 159 - 804 481

25 762 81 873 68 386 100 368 57 980 - 64 371 853

17 146 49 852 43 761 60 855 31 394 5 049 225 532

33 21 2 1 2 243

479 614 ••• ••• ••• 2 016

19 9 ••• ••• ••• 170

24 496 29 171 ••• ••• ••• 94 605

11 573 13 563 ••• ••• ••• 44 391

6 825 8 249 ••• ••• ••• 26 132


78

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0

1-2

3-4

5-9

1

2

3

4

249 Seim av tekstilvarer ellers

Bedrifter — 50 37 49

Sysselsetting 88 130 313

Av dette : Eiere og familiemedlemmer — 41 36 33

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr — 4 653 5 143 21 046

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 1 675 2 716 8 866

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 543 1 203 4 203

25 Treindustri

Bedrifter 876 644 296 324

Sysselsetting 941 1 003 2 128

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 480 241 242

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 5 506 33 685 50 823 126 489

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 2 888 15 925 20 278 50 214

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 648 5 561 10 628 28 785

251 Sagbruk og høvlerier

Bedrifter 864 448 186 219

Sysselsetting 623 629 1 447

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 316 138 162

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 5 090 21 784 34 068 89 957

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 2 739 10 006 12 039 32 898

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 623 3 501 6 689 19 236

252 Produksjon av bygningsartikler m.v. av tre (ikke

innredninger)

Bedrifter 3 20 17 29

Sysselsetting 31 59 195

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 6 7 8

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 351 2 442 5 258 15 305

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 110 990 1 951 6 723

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 12 362 912 3 240

253 Kasse- og tønnefabrikker

Bedrifter 6 72 29 36

Sysselsetting 109 102 241

Av dette : Eiere og familiemedlemmer — 62 32 31

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 42 3 450 4 048 12 115

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 23 1 521 1 559 5 225

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 4 505 866 3 121

259 Treindustri ellers

Bedrifter 3 104 64 40

Sysselsetting 178 213 245

Av dette : Eiere og familiemedlemmer — 96 64 41

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 23 6 009 7 449 9 112

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 16 3 408 4 729 5 368

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 9 1 193 2 161 3 188

26 Møbel- og innredningsindustri

Bedrifter 8 616 449 464

Sysselsetting 1 071 1 536 3 014

Av dette: Eiere og familiemedlemmer — 625 568 502

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 143 38 681 59 784 135 465

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 57 20 515 30 277 67 829

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter ,1 000 kr. . 24 6 312 13 929 39 067


79

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 100-199

200-499

500 og over

Hjelpeavdelinger

Alle

bedrifter

5

6

7

8

9

10

11

12

. 22 18 4 2 - - 3 185

326 ••• 275 ••• - - 6 1 927

19 ••• 1 ••• - - - 134

16 138 25 978 ••• - - 127 130 456

7 760 ••• 8 142 ••• - - 127 52 910

4 007 ••• 3 924 ••• - - 205 25 663

222 134 23 11 3 - 11 2 544

2 994 3 918 1 495 1 332 952 - 34 14 797

122 66 - - 2 - 2 1 155

188 502 293 079 110 136 114 404 60 386 - - 983 010

73 495 108 695 43 389 48 258 22 638 - - 385 780

46 393 65 370 26 810 24 295 16 419 - 729 225 638

164 94 15 6 1 - 1 1 998

2 245 2 711 921 ••• ••• - ••• 9 663

98 54 - ••• ••• - 770

138 933 198 473 67 813 ••• ••• - ••• 643 304

53 912 70 737 22 994 ••• ••• - ••• 231 716

34 428 44 359 16 031 ••• ••• - ••• 143 935

21 29 5 5 2 - 8 139

278 869 344 ••• ••• - 18 3 002

9 4 - ••• ••• - - 34

22 366 82 794 27 406 ••• ••• - 243 526

8 686 31 941 11 913 ••• ••• - - 106 819

4 594 16 370 6 506 ••• ••• - 416 54 334

15 4 2 - - - - 164

197 ••• ••• - - - - 868

6 ••• ••• - - - - 134

10 935 ••• ••• - _____ - - 46 842

4 781 ••• ••• - - - - 21 242

3 019 ••• ••• - - - - 11 163

22 7 1 - - - 2 243

274 ••• ••• - - - ••• 1 264

9 ••• ••• - ____ - ••• 217

16 268 ••• ••• - - - ••• 49 338

6 116 ••• ••• - - - ••• 26 003

4 352 ••• ••• - - - ••• 16 206

274 105 30 6 - - 13 1 965

3 676 3 243 1 958 781 - - 64 15 343

239 74 13 - - 2 2 023

176 759 183 500 112 647 61 436 - - - 768 415

87 525 92 714 56 785 24 249 - - - 379 951

56 705 55 360 33 682 13 973 - - 1 363 220 415


80

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0

1

1-2 3-4

2 3

5-9

4

261 Møbelindustri

221 Bedrifter

135 150

Sysselsetting

373 463 973

Av dette: Eiere og familiemedlemmer

196 161 160

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

13 362 16 511 42 991

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

7 383 8 732 21 804

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

2 530 4 204 11 940

262 Innredningsindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette: Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

27 Treforedlingsindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette: Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

271 Tresliperier

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette: Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

395 314 314

698 1 073 2 041

429 407 342

25 319 43 273 92 474

13 132 21 545 46 025

3 782 9 725 27 127

16 17 37

••• 61 266

••• 13 18

••• 3 252 17 746

••• 1 420 7 701

••• 659 3 857

•••

•••

•••

•••

•••

272 Cellulosefabrikker

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette: Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

273 Papir-, papp- og kartongfabrikker

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette: Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. .

274 Wallboardfabrikker o.l.

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette: Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. .

2

. ••

•••

•••

•••

•••


81

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 100-199

200-499

500 og over

Hjelpeavdelinger

Alle

bedrifter

5

6

7

8

9

10

11

12

110 72 24 5 10 729

1 482 2 275 ••• ••• 59 7 918

91 49 ••• ••• 2 670

68 520 129 677 ••• ••• 406 627

34 733 66 580 ••• ••• — 207 788

21 121 37 974 ••• ••• 1 228 118 384

164 33 6 1 3 1 236

2 194 968 ••• ••• 5 7 425

148 25 ••• ••• 1 353

108 239 53 823 ••• ••• 361 788

52 792 26 134 ••• ••• — 172 163

35 584 17 386 ••• ••• 135 102 031

32 63 33 45 28 7 31 310

446 2 020 2 420 6 227 8 080 5 465 357 25 371

10 12 3 2 — — 1 71

22 941 186 140 320 390 605 240 886 116 552 821 2 596 162

10 513 65 839 101 361 190 577 243 493 138 157 -- 759 737

6 909 33 775 44 980 115 112 158 379 107 518 9 441 480 848

1 14 12 9 2 8 47

••• 480 829 1 071 ••• 110 2 951

••• 2 1 1 ••• 1 7

••• 48 804 126 335 130 494 ••• 361 925

••• 13 059 33 798 32 514 ••• — 96 537

••• 8 388 15 536 19 110 ••• 2 289 54 316

3 3 7 9 2 3 27

116 179 1 053 ••• ••• 29 5 371

— — ••• ••• — —

20 982 47 948 118 487 ••• ••• 689 991

5 789 12 606 28 291 ••• ••• — 156 383

2 113 3 810 19 842 ••• ••• 787 105 786

1 3 7 21 12 4 15 63

••• 123 ••• 3 058 3 946 3 401 185 11 309

••• — ••• 1 — — — 3

••• 7 162 ••• 263 233 423 952 310 301 1 079 967

••• 2 808 ••• 95 668 115 341 72 144 311 807

••• 1 853 ••• 56 613 74 449 67 680 5 323 217 486

1 4 7

••• 1 008 1 084

••• — —

••• 70 023 78 023

••• 38 083 41 988

••• 20 022 21 492

6 — Bedriftstelling


82

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0 1-2

2

3-4

3

5-9

4

275 Papir- og pappvarefabrikker

Bedrifter 16 17 34

Sysselsetting ••• 29 61 241

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• 12 13 18

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr ••• 1 515 3 252 16 226

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. ••• 675 1 420 6 985

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . ••• 218 659 3 415

28 Grafisk industri, forlag m. v.

Bedrifter 15 261 238 281

Sysselsetting 464 820 1 893

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 202 194 156

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 763 26 141 38 941 113 160

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 337 14 500 22 649 63 692

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 22 4 373 10 681 31 863

281 Forlag o.l.

Bedrifter 12 90 61 72

Sysselsetting 143 212 488

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 25 15 24

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 736 12 370 14 978 51 301

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 320 5 386 6 374 21 916

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 12 1 997 3 586 9 141

282 Trykkerier

Bedrifter 2 139 142 169

Sysselsetting ••• 263 487 1 149

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• 151 137 109

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr •• •

11 935 20 701 54 262

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• 7 692 13 717 35 601

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• 1 822 5 934 18 712

283 Bokbinderier

Bedrifter 1 19 27 25

Sysselsetting ••• 35 93 151

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• 15 34 18

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr ••• 1 014 2 156 3 522

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• 758 1 739 2 816

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• 274 706 1 846

289 Grafisk industri ellers

Bedrifter 13 8 15

Sysselsetting 23 28 105

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 11 8 5

Bruttoproduskjonsverdi, 1 000 kr 822 1 106 4 075

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 664 819 3 359

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 280 455 2 164

29 Lcerindustri

Bedrifter 44 27 29

Sysselsetting 78 95 195

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 46 35 30

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 2 708 2 858 8 891

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 1 374 1 577 4 516

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 341 721 2 624


83

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 100-199

5

6

7

8

200-499

9 ,

500 og over

10

Hjelpeavdelinger

11

Alle

bedrifter

12

30 43 10 8 1 1 5 166

419 1 301 769 ••• ••• ••• 33 4 656

8 10 - ••• ••• ••• -- 61

22 431 109 192 63 610 ••• ••• ••• 386 256

10 240 44 183 25 623 ••• ••• ••• - 153 022

6 248 21 421 13 361 ••• ••• ••• 1 042 81 768

227 172 55 26 14 3 141 1 433

3 084 5 094 3 680 3 306 4 034 3 406 365 26 146

116 36 6 - 3 - - 713

162 159 233 942 203 161 225 224 181 552 117 947 519 1 303 509

99 038 145 061 117 903 113 012 110 534 65 907 - 3 752 630

55 486 89 857 66 285 52 865 55 682 31 568 7 849 406 531

43 45 25 13 9 3 135 508

557 1 364 1 704 1 624 2 661 3 406 259 12 418

10 5 - - 2 - ---- 81

59 024 79 885 121 871 124 005 91 329 117 947 519 673 965

27 500 42 687 63 297 58 700 59 072 65 907 - 3 351 156

10 151 18 827 28 582 18 862 24 293 31 568 5 005 152 024

136 93 19 11 5 6 722

1 868 2 737 1 306 1 442 1 373 106 10 731

78 22 5 - 1 - 503

83 570 117 227 61 059 91 392 90 223 530 392

56 160 76 338 38 549 46 488 51 462 - 326 020

34 670 53 230 26 199 29 364 31 389 2 844 204 172

29 20 9 2 132

399 585 ••• ••• 2 056

18 6 ••• ••• 92

10 612 15 843 ••• ••• 59 390

7 863 13 039 ••• ••• 46 903

5 364 8 853 ••• ••• 30 793

19 14 2 71

260 ••• ••• 941

10 ••• ••• 37

8 953 ••• ••• 39 762

7 515 ••• ••• 28 551

5 301 ••• ••• 19 542

17 14 9 2 5 147

246 392 ••• ••• 11 1 881

14 9 ••• ••• 1 138

13 329 21 868 ••• ••• 107 679

6 080 10 275 ••• ••• - 48 527

3 570 6 529 ••• ••• _____ 220 28 424


84

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0

1

1-2

2

3-4

3

5-9

4

291 Garverier

Bedrifter • • 5 2 6

Sysselsetting 7 ••• 38

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 5 ••• 3

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 282 ••• 2 379

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 116 ••• 1 149

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 25 ••• 619

292 Pelsberederier

Bedrifter 5 2 6

Sysselsetting 9 ••• •••

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 7 ••• •••

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 324 ••• •••

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 165 ••• •••

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 27 ••• • • •

293 Lærvarefabrikker

Bedrifter 34 23 17

Sysselsetting 62 81 115

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 34 33 21

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 2 102 2 486 4 177

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 1 093 1 340 2 360

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 289 577 1 392

30 Gummivareindustri

Bedrifter 1 44 34 38

Sysselsetting ••• 75 116 247

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• 25 19 23

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr ••• 3 270 5 956 12 113

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr • •• 1 762 3 057 7 485

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• 752 1 507 4 036

301 Gummivarefabrikker

Bedrifter 3 8 2

Sysselsetting 5 29 • ••

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 3 8 •••

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 221 1 417 •••

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 57 732 •••

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 11 338 •••

302 Vulkaniseringsverksteder

Bedrifter 1 41 26 36

Sysselsetting ••• 70 87 233

Av dette: Eiere og familiemedlemmer •• • 22 11 23

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr •• • 3 049 4 539 11 778

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• 1 705 2 325 7 262

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• 741 1 169 3 858

31 Kjemisk industri

Bedrifter 8 89 58 80

Sysselsetting 136 197 531

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 36 23 21

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 371 9 668 14 404 47 336

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 97 3 860 7 211 22 512

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 8 1 427 2 718 9 555


85

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 100-199

200-499

500 og over

Hjelpeavdelinger

Alle

bedrifter

5

6

7

8

9

10

, 11

12

4 4 4 1 2 28

65 129 ••• ••• ••• 658

3 3 ••• ••• ••• 17

4 889 10 643 ••• ••• ••• 48 619

1 778 4 586 ••• ••• ••• 19 176

999 2 508 ••• ••• ••• 11 283

1 14

••• 133

••• 14

••• 14 326

••• 5 556

••• 2 466

13 10 4 1 3 105

181 263 ••• ••• 8 1 090

11 6 ••• ••• 107

8 440 11 225 ••• ••• 44 734

4 302 5 689 ••• ••• - 23 795

2 571 4 021 ••• ••• 179 14 675

10 6 1 3 2 1 8 148

129 208 ••• 426 ••• ••• 48 3 863

4 - ••• 3 ••• ••• - 74

8 432 10 430 ••• 20 280 ••• ••• 199 648

5 043 6 436 ••• 9 856 ••• ••• - 109 006

2 378 3 818 ••• 6 955 ••• ••• 1 164 67 992

1 4 1 3 2 1 8 33

••• 148 ••• 426 ••• ••• 48 3 298

••• - ••• 3 ••• ••• - 14

••• 7 496 ••• 20 280 ••• ••• 170 053

••• 4 454 ••• 9 856 ••• ••• - 91 192

••• 2 661 ••• 6 955 ••• ••• 1 164 58 894

9 2 115

••• ••• 565

••• ••• 60

••• ••• 29 595

••• ••• 17 814

••• ••• 9 098

75 83 29 15 11 9 50 507

1 010 2 536 1 962 2 056 3 228 8 964 954 21 574

16 7 6 - 3 - 3 115

113 816 328 358 340 524 206 564 336 998 928 992 - 2 327 031

53 417 130 356 116 098 93 964 140 601 455 891 - 1 024 007

18 427 48 330 39 337 42 777 70 239 193 395 26 492 452 705


86

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0

1-2

3-4

5-9

1

2

3

4

311 Kjemisk grunnindustri

Bedrifter 7 11 10

Sysselsetting 13 37 67

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 1 5 -

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 984 3 211 5 204

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 515 1 914 3 691

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 159 560 1 420

312 Olje- og fettindustri

Bedrifter 3 22 14 25

Sysselsetting 35 47 161

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 9 1 9

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 128 2 506 3 321 16 398

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 34 683 1 261 5 599

Lorin, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 5 366 643 2 840

313 Maling- og lakkfabrikker

Bedrifter 1 8 5 14

Sysselsetting 13 18 101

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• 2 3 5

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr ••• 974 813 9 152

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• 382 305 4 008

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• 250 242 1 843

319 Kjemisk industri ellers

Bedrifter 4 52 28 31

Sysselsetting 75 95 202

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 24 14 7

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 68 5 204 7 059 16 582

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 35 2 280 3 731 9 214

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 3 652 1 273 3 452

32 Kull- og mineraloljeforedling

Bedrifter 2 3 8

Sysselsetting ••• 9 49

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• 2

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr ••• 1 102 10 524

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• 381 5 407

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• 182 1 120

321 Produksjon av asfaltpapp, tjærepapp o.l.

Bedrifter 1 2

Sysselsetting

•••

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• •••

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr ••• •••

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• •••

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• •••

329 Kull- og mineraloljeforedling ellers

Bedrifter 1 1 8

Sysselsetting ••• ••• 49

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• ••• 2

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr . . ... . .. . . . . •• • ••• 10 524

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. ••• ••• 5 407

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• •• 1 120


87

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 100-199

200-499

500 og over

Hjelpeavdelinger

Alle

bedrifter

5

6

7

8

9

10

11

12

11 15 5 6 6 7 5 83

138 468 354 816 1 763 7 947 593 12 196

1 1 - - ____. - - 8

22 651 61 080 33 436 89 798 128 219 716 140 1 060 723

13 850 26 374 14 786 48 732 61 951 379 765 - 551 578

2 974 9 623 7 619 17 096 37 259 167 357 18 116 262 183

21 31 10 1 2 1 18 148

291 990 620 ••• ••• ••• 49 3 488

6 3 - ••• ••• ••• 2 30

37 799 143 178 191 739 ••• ••• ••• 676 187

10 635 33 107 36 674 ••• ••• ••• - 148 093

5 147 18 169 13 130 ••• ••• ••• 1 154 71 555

11 8 5 4 2 17 75

135 261 343 ••• ••• 155 2 156

2 - 2 ••• ••• 1 18

12 830 28 798 35 936 ••• ••• 226 297

5 316 14 199 16 211 ••• ••• - 107 196

2 502 5 812 6 186 ••• ••• 3 434 44 399

32 29 9 4 1 1 10 201

446 817 645 ••• ••• ••• 157 3 734

7 3 4 ••• ••• ••• - 59

40 536 95 302 79 413 ••• ••• ••• 363 824

23 616 56 676 48 427 ••• ••• ••• - 217 140

7 804 14 726 12 402 ••• ••• ••• 3 788 74 568

7 4 4 1 2 31

100 128 ••• ••• ••• 1 210

2 2 ••• ••• ••• 6

9 831 15 817 ••• ••• ••• 521 441

4 875 6 295 ••• ••• ••• 92 474

1 966 2 513 ••• ••• ••• 28 168

3 3 1 2 12

38 ••• ••• ••• 349

1 ••• ••• ••• 3

2 674 ••• ••• ••• 36 102

1 010 ••• ••• ••• 15 251

692 ••• ••• ••• 7 151

4 1 3 1 19

62 ••• 450 ••• 861

1 ••• - ••• 3

7 157 ••• 426 028 ••• 485 339

3 865 ••• 56 723 ••• 77 223

1 274 ••• 12 117 ••• 21 017


88

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0

1

1-2

2

3-4

3

5-9

4

33 Jord- og steinvareindustri

Bedrifter 8 223 164 184

Sysselsetting 382 560 1 216

Av dette : Eiere og familiemedlemmer - 166 131 127

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 74 14 042 31 286 70 878

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 50 9 028 16 904 40 611

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 29 3 083 6 581 18 799

331 Teglverk

Bedrifter 1

Sysselsetting

•••

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

•••

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

•••

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

•••

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

•••

332 Glassindustri

Bedrifter 18 12 9

Sysselsetting 32 40 54

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 18 10 4

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 1 353 1 796 2 638

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 704 994 1 424

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 158 520 833

333 Keramisk industri

Bedrifter 13 7 7

Sysselsetting 23 24 51

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 17 8 6

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 519 506 908

Barbeidingsverdi, 1 000 kr. 369 361 707

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 88 206 519

334 Sementfabrikker

Bedrifter 1

Sysselsetting

•••

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

•••

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

•• •

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

•••

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

•••

335 Sementstøperier og betongblanderier

Bedrifter 5 109 85 106

Sysselsetting 181 291 704

Av dette: Eiere og familiemedlemmer - 65 68 80

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 48 6 451 18 938 42 939

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 29 4 135 9 278 23 112

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 22 1 629 3 382 10 651

339 Jord- og steinvareindustri ellers

Bedrifter 3 82 59 62

Sysselsetting 145 202 407

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 66 45 37

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 26 5 469 10 046 24 393

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 21 3 690 6 278 15 368

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 7 1 191 2 430 6 796


89

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 100-199

200-499

500 og over

Hjelpeavdelinger

Alle

bedrifter

5

6

7

8

9

10

11

12

85 77 17 9 12 1 25 805

1 214 2 252 1 141 1 263 ••• ••• 186 12 504

50 12 - 2 ••• ••• 3 491

76 852 125 182 49 693 95 232 ••• ••• 728 807

38 519 78 709 33 542 54 254 ••• ••• - 452 332

20 706 42 853 20 851 25 232 ••• ••• 5 178 225 074

10 23 4 1 40

167 690 ••• ••• ••• 1 288

7 - ••• ••• ••• 7

4 096 23 924 ••• ••• ••• 45 368

3 573 18 579 ••• ••• ••• 33 608

2 606 12 511 ••• ••• ••• 23 299

3 5 1 1 3 1 53

38 ••• ••• ••• 1 059 ••• 1 603

- ••• ••• ••• - ••• 33

1 200 ••• ••• ••• 55 317 ••• 83 644

361 ••• ••• ••• 37 433 ••• 54 529

700 ••• ••• ••• 20 887 ••• 30 154

4 3 4 1 39

54 95 ••• ••• 1 869

2 - ••• ••• 33

1 358 2 152 ••• ••• 52 099

1 171 1 720 ••• ••• 42 345

806 1 396 ••• ••• 27 437

3 4 8

1 121 ••• 1 214

- ••• -

122 962 ••• 123 212

78 640 ••• 78 770

- 26 554 ••• 29 307

47 23 6 1 1 383

634 652 ••• ••• ••• 2 942

37 6 ••• ••• ••• 258

56 583 48 600 ••• ••• ••• 203 908

25 072 26 623 ••• ••• ••• 105 341

11 328 13 454 ••• ••• ••• 50 254

21 23 6 6 2 18 282

321 644 438 ••• ••• 89 3 588

4 5 - ••• ••• 3 160

13 615 39 034 20 787 ••• ••• 220 576

8 342 24 499 14 264 ••• ••• - 137 739

5 266 12 178 7 788 ••• ••• 2 323 64 623


90

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0 1-2

2

3-4

3

5-9

4

34 Primær jern- og metallindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

15

27

13

1 847

592

239

16

55

19

3 562

1 167

574

31

202

27

14 482

5 824

3 155

341 Primær jern- og stålindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

5

9

3

1 096

182

107

4

13

4

267

182

115

7

47

10

2 189

1 416

683

342 Aluminiumsverk

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

343 Råmetallverk ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

349 Primær metallindustri ellers

Bedrifter 10 12 24

Sysselsetting 18 42 155

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 10 15 17

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 751 3 295 12 293

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 410 985 4 408

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 132 459 2 472

35 Jern- og metallvareindustri

Bedrifter 11 326 281 292

Sysselsetting 555 955 1 923

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 296 299 271

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 153 20 531 38 531 91 909

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 54 11 939 23 491 53 693

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 30 3 624 10 558 28 709

351 Prod. av bygn.artikler m.v. av jern og metall

Bedrifter 6 113 112 136

Sysselsetting 199 381 922

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 108 113 138

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 113 7 761 17 539 46 605

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 30 4 287 10 218 26 774

lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 9 1 257 4 391 14 015


91

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 100-199 200-499

5

6

7

8 9

500 og over

10

Hjelpeavdelinger

11

Alle

bedrifter

12

15 23 13 13 18 12 18 174

203 769 933 1 978 5 836 12 056 497 22 556

17 18 3 1 — — 1 99

13 990 69 078 73 566 138 403 574 493 1 630 723 3 2 520 147

6 560 23 723 32 566 59 764 203 043 576 188 3 909 430

3 328 14 362 18 063 39 382 118 546 260 896 15 072 473 617

6 13 11 11 13 5 8 83

85 449 820 1 729 4 146 5 619 256 13 173

3 12 3 1 — — — 36

7 251 21 258 45 063 101 413 358 262 465 777 3 1 002 579

3 136 13 210 27 123 52 448 146 814 209 573 3 454 087

1 326 8 356 15 669 34 135 82 525 121 974 7 000 271 890

— — — — 2 4 4 10

— — — — ••• ••• 139 4 649

— — — — ••• ••• — —

— — — — ••• ••• — 668 869

— — — — ••• ••• — 265 616

— — — — ••• ••• 5 191 102 733

— — 1 — — 3 — 4

— — ••• — — ••• — 2 637

— — ••• — — ••• — —

— — ••• — — ••• 590 761

— — ••• — — ••• — 131 027

— — ••• — — ••• — 56 080

9 10 1 2 3 — 6 77

118 320 ••• ••• ••• — 102 2 097

14 6 ••• ••• ••• 1 63

6 739 47 820 ••• ••• ••• — — 257 938

3 424 10 513 ••• ••• ••• — — 58 700

2 002 6 006 ••• ••• ••• — 2 881 42 914

152 133 50 32 12 5 38 1 332

2 054 4 088 3 581 4 283 3 423 5 260 267 26 389

124 56 12 1 2 — 4 1 065

98 106 231 441 223 367 269 720 217 047 278 277 — 1 469 082

56 639 124 012 123 980 144 926 109 253 145 778 — 793 765

34 430 74 966 68 348 82 421 63 240 100 437 6 721 473 484

86 66 21 17 8 — 14 579

1 187 2 033 1 509 2 372 2 371 — 82 11 056

78 30 4 1 2 — 1 475

59 704 117 903 112 547 154 946 156 206 — — 673 324

34 085 63 968 63 063 80 112 80 140 — — 362 677

20 464 39 883 31 673 46 119 45 774 — 2 058 205 643


92

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0

1

1-2

2

3-4

3

5-9

4

352 Jern- og metallemballasjefabrikker

Bedrifter 3 3 3

Sysselsetting 3 10 19

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 2 2

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 203 320 1 355

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 84 210 366

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 21 115 280

353 Prod, av husholdningsartikler av jern og metall

Bedrifter 7 3 13

Sysselsetting 10 12 84

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 5 4 10

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 508 472 4 084

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 285 312 2 248

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 85 122 1 158

359 Jern- og metallvareindustri ellers

Bedrifter 5 203 163 140

Sysselsetting 343 552 898

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 181 180 123

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 40 12 059 20 200 39 865

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 24 7 283 12 751 24 305

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 21 2 261 5 930 13 256

36 Maskinindustri

Bedrifter 4 274 164 174

Sysselsetting 462 557 1 144

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 229 146 144

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 401 16 997 24 249 55 315

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 123 10 666 14 144 30 489

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 30 3 621 6 801 17 215

361 Prod. av maskiner for bergverk og industri

Bedrifter 1 11 10 26

Sysselsetting ••• 19 35 177

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• 8 6 27

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr ••• 1 007 1 572 9 413

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. ••• 516 966 5 083

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• 198 559 2 588

362 Prod, av maskiner for jordbruk og skogbruk

Bedrifter 5 9 14

Sysselsetting 10 30 100

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 4 6 12

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 313 1 679 4 655

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 165 815 2 139

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 68 336 1 341

368 Reparasjonsverksteder for maskiner

Bedrifter 2 226 115 85

Sysselsetting ••• 377 391 544

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• 192 113 66

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr • •• 12 815 14 476 20 552

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. ••• 8 480 9 519 13 498

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . ••• 2 798 4 389 8 126


93

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 100-199

200-499

500 og over

Hjelpeavdelinger

Alle

bedrifter

5

6

7

8

9

10

11

12

4 7 4 2 4 — 5 35

52 274 ••• ••• 1 052 — 22 1 951

1 2 ••• ••• — — — 7

4 351 24 929 ••• ••• 60 841 — — 124 670

1 332 8 146 ••• ••• 29 113 — — 55 214

799 4 276 ••• ••• 17 466 — 574 32 466

4 12 7 3 — 1 2 52

54 362 481 ••• — ••• ••• 2 050

3 5 3 ••• — ••• ••• 30

2 571 16 746 22 416 ••• — ••• ••• 98 334

1 464 9 259 13 462 ••• — ••• ••• 50 114

781 5 544 7 917 ••• — ••• ••• 35 367

58 48 18 10 — 4 17 666

761 1 419 1 336 ••• — ••• 158 11 332

42 19 5 ••• — ••• 3 553

31 480 71 863 76 642 ••• — ••• — 572 754

19 758 42 639 41 219 ••• — ••• — 325 760

12 386 25 263 24 974 ••• — ••• 3 963 200 008

101 95 41 16 11 1 37 918

1 331 2 945 2 842 2 310 ••• ••• 184 16 159

68 33 19 6 ••• ••• — 646

60 679 163 228 189 475 142 257 ••• ••• 777 971 437

38 291 91 470 96 749 75 273 ••• ••• 777 534 276

24 174 59 104 54 034 48 578 ••• ••• 3 421 306 134

25 15 11 3 2 — 2 106

339 461 723 ••• ••• — ••• 2 972

21 10 1 ••• ••• — ••• 74

13 350 22 380 40 646 ••• ••• — ••• 173 757

9 262 14 985 23 982 ••• ••• — ••• 100 845

5 716 8 685 14 210 ••• ••• — ••• 57 378

6 11 5 2 1 1 54

79 290 390 ••• ••• — ••• 1 463

11 8 4 ••• ••• — ••• 45

3 488 13 402 32 891 ••• ••• — ••• 97 321

1 979 5 783 14 852 ••• ••• — ••• 49 940

1 082 4 537 6 968 ••• ••• — ••• 25 324

31 22 6 — — — 8 495

418 628 353 — — — 15 2 726

15 5 2 — — — — 393

14 053 23 692 8 700 — — — 257 94 596

11 524 18 260 7 712 — — — 257 69 282

8 214 13 395 6 669 , — — 299 43 911


94

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0 1-2

3-4

5-9

2

3

4

369 Maskinindustri ellers

Bedrifter 1 32 30 49

Sysselsetting ••• 56 101 323

Av dette: Eiere og familiemedlemmer ••• 25 21 39

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr •• • 2 862 6 522 20 695

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• 1 505 2 844 9 769

Lorin, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• 557 1 517 5 160

37 Elektroteknisk industri

Bedrifter 3 98 76 68

Sysselsetting 158 265 433

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 52 50 42

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 30 7 844 12 337 23 805

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 23 4 280 7 095 13 081

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 10 1 855 3 765 7 272

371 Produksjon av elektroteknisk produksjons- og

fordelingsmateriell

Bedrifter - 12 12 21

Sysselsetting 22 43 140

Av dette: Eiere og familiemedlemmer - 10 8 11

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 1 088 2 117 10 206

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. - 614 1 257 4 911

Lorin, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 197 671 2 547

372 Prod, av signal-, radio- o.a. telemateriell

Bedrifter 1 6 9 3

Sysselsetting ••• ••• 32 19

Av dette : Eiere og familiemedlemmer ••• 3

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr ••• ••• 1 572 2 481

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• 970 949

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• ••• 586 469

378 Elektrotekniske reparasjonsverksteder

Bedrifter 1 66 37 25

Sysselsetting ••• 104 128 149

Av dette : Eiere og familiemedlemmer ••• 30 31 20

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr •• • 4 896 5 155 5 494

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 2 878 3 174 3 691

trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. •• 1 320 1 731 2 175

379 Produksjon av elektrotekniske artikler ellers

Bedrifter 1 14 18 19

Sysselsetting ••• 23 62 125

Av dette : Eiere og familiemedlemmer ••• 9 8 11

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr ••• 1 073 3 493 5 624

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• 510 1 694 3 530

Dann, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• 211 777 2 081

38 Transportmiddelindustri

Bedrifter 8 678 545 564

Sysselsetting 1 173 1 867 3 691

Av dette: Eiere og familiemedlemmer - 561 513 452

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 71 49 150 78 969 163 653

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 38 26 602 42 909 90 055

trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ,

19 9 315 20 791 53 907


95

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 1 100-199

5

6

7 8

200-499

9

500 og over

10

Hjelpeavdelinger

11

Alle

bedrifter

12

39 47 19 11 8 1 26 263

495 1 566 1 376 1 594 ••• ••• 156 8 998

21 10 12 5 ••• ••• - 134

29 788 103 754 107 238 99 610 ••. ••• 520 605 763

15 526 52 442 50 203 53 105 ••• ••• 520 314 209

9 162 32 487 26 187 34 649 ••• ••• 2 799 179 521

50 51 25 20 7 6 23 427

684 1 595 1 738 2 439 1 910 6 958 155 16 335

31 12 1 1 - - 1 190

61 621 109 278 100 792 159 566 203 441 506 557 56 1 185 327

22 806 55 043 50 629 81 460 89 716 289 088 56 613 277

12 431 29 082 32 420 46 410 41 116 148 605 4 048 327 014

12 17 10 8 3 3 13 111

179 512 714 994 792 3 727 135 7 258

6 4 - 1 - - - 40

29 556 40 545 45 324 62 507 74 846 323 001 56 589 246

7 479 18 489 20 780 35 102 38 174 178 243 56 305 105

2 922 9 486 13 664 19 132 16 871 80 947 3 509 149 946

8 17 5 6 3 3 1 62

103 550 335 717 912 3 231 ••• 5 909

8 4 - - - - ••• 18

13 009 35 977 14 724 60 427 103 722 183 556 ••• 416 275

4 155 17 865 8 023 28 325 40 579 110 845 ••• 212 004

1 919 9 495 6 620 13 710 19 890 67 658 ••• 120 503

16 3 1 149

213 ••• ••• 779

3 ••• ••• 85

7 952 ••• ••• 28 482

5 554 ••• ••• 18 953

4 354 ••• ••• 13 173

14 14 10 5 1 9 105

189 454 689 ••• ••• 19 2 389

14 3 1 ••• ••• 1 47

11 104 29 575 40 744 ••• ••• 151 324

5 618 16 160 21 826 ••• ••• - 77 215

3 236 8 747 12 136 ••• ••• 518 43 392

340 205 73 31 23 18 9 2 494

4 564 6 203 5 024 4 338 7 552 17 136 42 51 590

203 90 25 8 4 8 2 1 866

200 001 279 432 255 885 212 624 406 705 900 163 2 546 653

116 623 164 340 151 633 118 306 217 039 445 599 - 1 373 144

76 113 113 664 98 948 83 975 152 215 350 499 1 090 960 536


96

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0

1

1-2

2

3-4

3

5-9

4

381 Skipsindustri

Bedrifter 5 158 110 124

Sysselsetting 264 380 835

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 150 127 137

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 34 7 309 11 775 25 410

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 17 4 392 6 594 15 655

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 5 1 507 3 576 10 946

382 Jernbane- og sporvognsindustri

Bedrifter 1 3 1

Sysselsetting ••• ••• •••

Av dette : Eiere og familiemedlemmer ••• •••

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

•••

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• ••• •••

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• •••

383 Produksjon av motorkjøretøyer og deler

Bedrifter 24 29 25

Sysselsetting 43 102 168

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 24 32 26

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 1 975 4 441 10 256

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 1 054 2 505 4 698

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 290 1 075 2 423

384 Bilreparasjonsverksteder

Bedrifter 3 442 384 399

Sysselsetting 782 1 310 2 575

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 339 342 277

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 37 36 040 59 433 121 442

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 21 19 140 32 003 66 835

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 14 6 973 15 061 38 813

385 Sykkel- og motorsykkelindustri

Bedrifter 44 13 4

Sysselsetting 68 45 28

Av dette : Eiere og familiemedlemmer 39 6 3

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 3 133 1 944 875

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 1 642 1 061 574

Lorin, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 388 628 395

386 Flyindustri

Bedrifter 1

Sysselsetting

•••

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

•••

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr .

•••

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

•••

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

•••

389 Transportmiddelindustri ellers

Bedrifter 8 6 11

Sysselsetting 12 21 76

Av dette: Eiere og familiemedlemmer 9 6 9

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 425 1 071 5 420

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 219 504 2 045

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . 32 237 1 111


97

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19 20-49 50-99 100-199

200-499

500 og over

Hjelpeavdelinger

Alle

bedrifter

5

6

7

8

9

10

11

12

84 83 34 19 18 13 8 656

1 138 2 704 2 356 2 688 5 805 13 682 38 29 890

89 51 21 8 4 - 2 589

41 012 119 307 119 723 132 413 329 247 741 713 1 527 943

24 345 71 555 65 401 68 929 166 780 348 549 - 772 217

17 378 48 538 45 039 48 105 111 939 271 365 1 015 559 413

4 5 7 5 3 3 32

56 187 530 752 1 001 2 028 4 574

- - - - - - -

1 579 5 942 27 818 33 534 38 862 60 953 169 343

1 101 3 694 18 842 22 576 25 727 45 951 118 463

1 099 4 194 12 025 17 777 24 490 49 704 109 795

16 14 10 2 120

218 414 ••• ••• 1 918

8 11 ••• ••• 104

11 543 18 084 ••• ••• 106 552

6 697 9 474 ••• ••• 59 628

3 988 7 249 ••• ••• 32 522

228 98 19 3 1 1 1 578

3 043 2 748 1 248 ••• ••• ••• 12 352

100 26 1 ••• ••• ••• 1 085

140 392 127 166 50 421 ••• ••• ••• 565 934

81 131 75 803 34 044 ••• ••• ••• 326 500

51 937 50 734 26 042 ••• ••• ••• 203 588

2 1 1 65

••• ••• ••• 956

••• ••• ••• 57

••• ••• ••• 62 911

••• ••• ••• 33 817

••• ••• ••• 15 952

2 1 1 1 6

••• ••• ••• ••• 1 248

••• ••• ••• ••• -

••• ••• ••• ••• 78 186

••• ••• ••• ••• 43 356

••• ••• ••• ••• 28 585

6 2 2 2 37

77 ••• ••• ••• 652

6 ••• ••• ••• 31

3 992 ••• ••• ••• 35 784

2 084 ••• ••• ••• 19 163

1064 ••• ••• ... •••

681

7 — Bedriftstelling


98

Tabell V (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt hjelpe-

Næringsgruppe

0

1-2

3-4

5-9

1

2

3

4

39 Diverse industri

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

391 Instrumentmakerverksteder

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

394 Gull-, sølv- og plettvareindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

395 Musikkinstrumentindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

396 Sportsartikkelindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer . . . .

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

399 Diverse industri ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Av dette : Eiere og familiemedlemmer

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

10

298

119

21 I

•••

• ••

•••

•••

•• •

1

• • •

•••

•• •

•••

•••

-

3

23

17

7

5

73

26

13

200

332

165

131

460

124

143

922

98

13 801 18 991 43 454

7 365 10 831 25 007

2 409 4 662 13 076

5 9 13

8 31 83

4 10 10

322 1 442 3 024

229 1 017 2 456

67 306 1 349

42 22 27

••• 77 170

••• 25 20

••• 3 106 6 177

••• 1 953 4 032

••• 792 2 193

7 7 4

10 25 22

5 10 3

359 635 914

257 406 592

80 237 358

20 10 13

35 36 81

17 7 11

1 353 924 3 381

695 627 2 230

238 367 1 081

126 83 86

210 291 566

101 72 54

9 384 12 884 29 958

4 584 6 828 15 697

1 566 2 960 8 095


99

næringsgruppe og sysselsetting. 1963.

avdelinger) med gjennomsnittlig sysselsetting

10-19

5

20-49

6

50-99

7

100-199

8

200-499

9

500 og over

10

Hjelpeavdelinger

11

Alle

bedrifter

12

66

888

27

45 923

25 639

15 467

71 19

2 152 1 274

32 8

122 198 81 258

67 113 40 887

37 503 22 085

4

•••

• • •

•••

•••

1 1 18 664

••• ••• 54 7 493

••• ••• 3 459

••• ••• 393 686

••• ••• 213 416

••• ••• 1 110 122 320

4

58

2

2 745

1 900

1 110

5

•••

• ••

•••

•••

••

1

••

•••

•••

•••

•••

2 40

••• 370

••• 27

••• 15 289

••• 10 818

••• 6 184

310

13

3

127

6

5 911

3 677

2 172

413

6

25 820

14 899

8 334

207 474

1

10 791 27 121

5 926 14 887

3 728 8 271

4 125

17 1 554

97

81 509

47 048

327 26 275

6

71

2 919

2 092

1 443

4

91

2

4 139

2 687

1 520

1 29

••• 221

••• 20

••• 8 966

••• 6 034

••• 3 681

9

136

9

6 103

3 671

2 231

10

•••

•••

•• •

•••

•••

1

• ••

•••

• ••

•••

•••

1 67

••• 637

• •• 57

••• 27 602

••• 16 653

••• 9 533

39 37

14

496 1 232 952

10

12 6

28 245 75 803 63 331

14 299 39 046 30 815

8 511 20 680 16 516

1

•••

•••

•••

•••

•••

1 1 10 403

••• ••• 27 4 711

• •• ••• 2 258

••• ••• 260 320

••• ••• 132 863

••• ••• 590 76 647


100

Tabell VI. Hovedtall for bedrifter etter

Principal data for establishments by

Næringsgruppe

Industry group

Bedrifter (unntatt

Establishments (excl, ancillary units)

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

Bergverksdrift m.v. og industri

Bedrifter Establishments 1 648 1 977 3 144

Sysselsetting Persons engaged 892 3 344 7 612

Bruttoproduksjonsverdi Gross value of production, 1 000 kr. . 12 981 69 428 228 566

Bearbeidingsverdi Value added, 1 000 kr. 8 452 44 086 134 801

Lorin, trygdepremier og pensjonsutgifter Salaries, wages,

contributions to social security schemes and pension funds,

1000 kr. 4 142 17 237 58 010

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK Power equipment

installed at 31 December 1963, HP 31 197 31 741 52 694

Bergverksdrift m.v.

Bedrifter 100 102 103

Sysselsetting 75 173 250

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 964 3 464 7 341

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 903 3 151 6 602

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 389 1 134 2 249

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 886 1 893 3 013

11 Kullgruver

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

12 Malmgruver

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

121 Jernmalmgruver

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

122 Svovelkis- og koppergruver

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK


101

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

industry group and by gross value of production. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

with a gross value of production of (1 000 kr.)

100-199

200-499

500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

5 000 og

over

Hjelpeavdelinger

Ancillary

units

Alle

bedrifter

Total

4

5

6 7 8

9

10

11

3 679 4 127 2 174 1 442 1 212

14 135 29 387 30 745 35 267 51 704

522 763 1 304 082 1 532 958 2 017 357 3 776 754

288 298 682 018 766 578 913 226 1 407 980

990 601 20 994

193 472 4 591 371 149

18 545 382 1 532 28 011 803

7 408 553 946 11 654 938

152 836 407 327 486 953 580 095 884 420

80 891 162 583 169 820 186 578 368 982

3 701 666 117 692 6 410 378

5 715 424 6 799 910

97 76 37 24 16

447 582 502 659 1 160

13 935 23 630 25 587 31 572 51 943

12 230 21 213 22 990 28 299 42 834

5 577 9 635 10 790 12 079 24 626

5 188 9 477 11 258 13 687 30 704

14 15 584

4 546 84 8 478

256 155 414 591

217 033 355 255

103 705 2 890 173 074

117 157 193 263

1

61

649

453

1 998

4 246

1 4 6

578 31 670

26 900 27 549

24 631 25 084

17 010 894 19 902

8 950 13 196

1 1 4

•••

•••

•••

••• ••• •••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

7

734

23 235

17 646

15 433

22 254

10 4 27

3 569 29 4 578

204 370 233 815

169 320 191 820

76 714 1 283 97 833

96 894 126 138

1 2

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

5 2 10

••• ••• 2 030

••• ••• 139 802

••• ••• 114 720

••• •• 47 231

•• • •• 61 598

1 2

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

4

417

12 042

9 540

8 189

16 037

4 2 13

1 525 ••• 2 103

58 395 ••• 74 025

49 573 ••• 61 721

29 702 ••• 40 867

34 923 ••• 56 028


102

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

129 Malmgruver ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr .

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

14 Stein-, sand- og grusdrift

Bedrifter 73 82 93

Sysselsetting 55 135 216

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 700 2 783 6 589

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 661 2 523 5 964

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 221 811 1 918

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 660 1 493 2 674

141 Steinbrott

Bedrifter 11 28 26

Sysselsetting 18 47 82

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 115 932 1 869

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 108 866 1 650

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 106 331 900

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 92 679 1 306

142 Sand- og grusdrift

Bedrifter 62 54 67

Sysselsetting 37 88 134

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr 585 1 851 4 720

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 553 1 657 4 314

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 115 480 1 018

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 568 814 1 368

15 Mineralbrott

Bedrifter 3 13 7

Sysselsetting 3 23 22

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 38 452 511

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 26 416 413

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr . 31 163 191

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 56 254 268

161 Kalksteinsbrott

Bedrifter 2 2 2

Sysselsetting • • • ••• •••

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. • • • •• • •• •

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. •• • • • •

• • •

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. • • ..... •• • • • • • • •

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK •• • • • • • • •

152 Kvarts- og feltspatbrott

Bedrifter 1 11 5

Sysselsetting ••• 19 17

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. •• • 366 359

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. •• • 340 270

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. • • • 121 150

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK ••• 164 235


103

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

4

5

6

7

8

5 000 og

over

9

Hjelpeavdelinger

10

Alle

bedrifter

11

- - - 3 1 - 4

___. - - _____ ••• ••• - 445

- - - - - 19 988

- - - - ••• ••• - 15 379

- - - - ••• ••• - 9 735

- - - ••• ••• 8 512

71 59 26 16 6 - 4 430

248 384 281 321 200 - 18 1 858

10 148 18 099 17 664 21 153 17 994 - - 95 130

8 963 16 196 16 008 19 384 16 502 - - 86 201

3 178 6 503 5 487 6 219 4 463 - 506 29 306

3 504 7 385 3 717 5 474 5 354 - - 30 261

23 24 13 11 5 3 144

105 200 174 ••• ••• - 10 1 065

3 473 7 776 9 207 ••• ••• - - 53 266

2 924 6 902 7 981 ••• ••• - - 47 842

1 513 3 616 3 354 ••• ••• - 320 19 034

1 784 4 374 2 375 ••• ••• - - 19 651

48 35 13 5 1 - 1 286

143 184 107 ••• ••• - 793

6 675 10 323 8 457 ••• ••• - ••• 41 864

6 039 9 294 8 027 ••• ••• ••• 38 359

1 665 2 887 2 133 ••• ••• - ••• 10 272

1 720 3 011 1 342 ••• ••• ••• 10 610

11 15 9 4 3 3 3 71

70 180 142 115 226 399 6 1 186

1 708 5 090 6 457 5 181 10 714 24 885 - 55 036

1 383 4 613 5 946 4 744 8 686 23 082 - 49 309

1 092 2 839 2 932 1 915 4 730 9 981 207 24 081

961 1 973 2 316 2 502 3 096 11 313 22 739

4 4 2 3 - 3 1 23

40 49 ••• ••• 399 ••• 648

692 1 385 ••• ••• 24 885 ••• 32 744

519 1 246 ••• 23 082 ••• 29 981

593 758 ••• ••• - 9 981 ••• 14 020

563 544 ••• ••• - 11 313 ••• 16 330

6 10 6 1 - 1 41

••• ••• 76 ••• - - ••• 269

••• ••• 4 176 ••• - ••• 10 268

••• ••• 3 964 ••• - - ••• 9 475

••• ••• 1 601 ••• - ••• 4 376

••• ••• 475 ••• - - ••• 2 569


104

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

169 Mineralbrott ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

19 Diverse ekstraktiv virksomhet

Bedrifter 24 7 3

Sysselsetting 17 15 12

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr . 226 229 241

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 216 212 225

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 137 160 140

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 170 146 71

Industri

Bedrifter 1 548 1 875 3 041

Sysselsetting 817 3 171 7 362

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr . 12 017 65 964 221 225

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 7 549 40 935 128 199

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 3 753 16 103 55 761

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 30 311 29 848 49 681

20 Næringsmiddelindustri

Bedrifter 139 255 600

Sysselsetting 113 399 1 291

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 1 312 9 272 44 375

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 831 4 844 20 057

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 718 1 734 7 685

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 3 450 9 246 14 732

201 Slakterier m.v.

Bedrifter 4 6 20

Sysselsetting 2 8 37

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 38 228 1 422

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 25 108 570

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 14 29 201

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 9 34 73

202 Mjølkeforedling

Bedrifter 2 3 5

Sysselsetting ••• ••• 5

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. ••• ••• 296

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. ••• ••• 44

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• ••• 48

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK ••• ••• 52

203 Frukt- og grønnsakkonservering

Bedrifter 5 3 3

Sysselsetting 1 6 7

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 46 107 246

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 33 79 125

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 25 57 64

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 12 22 229


105

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

4

5

6

7

8

5 000 og

over

9

Hjelpeavdelinger

10

Alle

bedrifter

11

1 1 1 3 1 7

••• ••• ••• 226 ••• 269

••• ••• ••• 10 714 ••• 12 024

•.• ••• ••• 8 686 ••• 9 853

••• ••• ••• 4 730 ••• 5 685

••• ••• ••• 3 096 ••• 3 840

14 2 50

••• ••• 186

••• ••• 3 061

••• ••• 2 841

••• ••• 1 952

••• ••• 929

3 582 4 051 2 137 1 418 1 196 976 586 20 410

13 688 28 805 30 243 34 608 50 544 188 926 4 507 362 671

508 828 1 280 452 1 507 371 1 985 785 3 724 811 18 289 227 1 532 27 597 212

276 068 660 805 743 588 884 927 1 365 146 7 191 520 946 11 299 683

147 259 397 692 476 163 568 016 859 794 3 597 961 114 802 6 237 304

75 703 153 106 158 562 172 891 338 278 5 598 267 - 6 606 647

845 930 450 346 367 240 55 4 227

2 816 5 534 4 751 5 520 8 993 17 929 565 47 911

120 887 294 090 320 123 492 855 1 138 987 3 270 996 - 5 692 897

49 896 108 466 95 448 93 764 85 305 547 939 - 1 006 550

23 895 63 267 62 515 79 293 142 000 312 489 12 861 706 457

21 543 40 977 41 238 34 673 69 472 143 496 - 378 827

30 74 61 63 68 70 4 400

72 268 367 518 1 100 3 500 12 5 884

4 404 24 634 45 320 91 011 215 109 875 176 - 1 257 342

1 388 6 277 9 625 16 501 37 668 123 340 - 195 502

643 2 983 5 354 7 541 17 070 62 118 193 96 146

272 1 011 2 148 1 576 4 564 15 470 - 25 157

14 29 36 74 152 68 1 384

37 99 189 627 2 347 3 954 ••• 7 278

2 079 9 855 27 472 109 857 477 515 741 727 ••• 1 368 920

376 -438 -3 579 -26 828 -103 451 -85 234 ••• -219 106

268 1 222 2 917 10 740 40 335 65 656 ••• 121 564

154 539 1 177 5 520 22 733 43 418 ••• 73 598

9 9 9 4 7 7 4 60

32 58 112 57 302 708 8 1 291

1 445 3 144 6 896 5 244 23 150 61 676 101 954

640 1 152 3 335 1 206 7 758 26 980 - 41 308

359 744 1 636 804 4 521 11 959 159 20 328

223 224 406 412 3 716 2 550 7 794


106

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

204 Fiske- og kjøtthermetikkfabrikker

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi,- 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

205 Fisketilvirking

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

206 Moller m.v.

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

207 Bakerier m.v.

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

208 Sjokolade- og dropsfabrikker

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

209 Næringsmiddelindustri ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

21 Drikkevareindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

2

•••

•••

•••

•••

•••

20

19

184

70

115

262

68

44

559

455

289

2 760

17

22

207

92

40

152

1

•••

•••

•••

•••

•••

20

11

229

166

73

243

3 11

••• 45

••• 847

••• 382

••• 363

••• 418

52 130

80 271

1 938 9 633

700 3 373

203 1 399

614 867

63 42

95 97

2 209 2 919

1 744 2 009

798 941

5 806 6 280

100 339

172 736

3 744 25 306

1 594 11 092

378 3 503

1 224 5 673

3

••• 8

••• 259

••• 164

••• 39

••• 5

24 47

30 85

802 3 447

510 2 298

208 1 127

1 399 1 135

5 13

8 22

184 961

131 598

12 79

13 85


107

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

4

5

6

7

8

5 000 og

over

9

Hjelpeavdelinger

10

Alle

bedrifter

11

17 39 32 35 24 11 9 183

114 509 810 1 346 1 555 1 267 194 5 850

2 476 12 674 23 884 49 977 62 140 103 481 - 255 616

1 184 5 827 9 706 19 612 22 636 35 223 - 94 641

828 4 460 7 708 14 417 18 629 19 094 4 205 69 758

589 1 182 1 748 3 449 5 026 3 156 - 15 719

215 296 146 87 55 23 7 1 031

701 1 739 1 502 1 520 1 896 2 657 16 10 401

31 195 94 696 103 727 120 934 174 386 215 463 - 752 156

10 196 27 076 27 856 34 103 51 492 63 641 - 218 507

5 890 18 312 18 807 21 245 29 568 42 455 295 138 289

4 309 10 041 7 552 6 653 13 367 14 726 - 58 391

25 50 23 16 6 11 6 310

66 160 123 234 75 1 015 118 2 027

3 242 15 789 15 790 21 812 17 606 377 573 - 457 499

1 629 4 974 3 664 7 673 2 916 57 489 - 82 553

840 2 324 1 874 4 432 1 222 20 913 3 253 36 886

3 162 7 521 8 499 6 170 4 344 19 214 - 63 756

488 383 109 44 23 8 2 1 513

1 669 2 432 1 361 928 981 1 040 ••• 9 356

69 405 117 224 72 454 58 485 66 259 62 635 ••• 475 719

30 763 54 938 36 360 30 630 34 000 32 076 ••• 231 545

13 543 29 414 19 447 14 585 17 376 17 773 ••• 116 440

11 974 16 324 9 974 8 696 8 152 3 780 ••• 65 949

2 9 5 1 1 9 12 44

••• 51 40 ••• ••• 2 352 86 2 598

••• 3 221 2 959 ••• ••• 294 252 - 306 174

••• 2 040 1 810 ••• ••• 196 624 - 204 001

••• 651 557 ••• ••• 43 529 1 758 47 529

••• 167 134 ••• ••• 20 378 - 20 823

45 41 29 22 31 33 10 302

120 218 247 273 698 1 436 108 3 226

6 386 12 853 21 621 33 857 99 309 539 013 - 717 517

3 579 6 620 6 671 10 327 29 628 97 800 - 157 599

1 489 3 157 4 215 5 234 12 618 28 992 2 404 59 517

831 3 968 9 600 2 152 7 508 20 804 - 47 640

23 12 11 11 14 21 6 116

83 55 126 158 490 3 105 32 4 079

3 295 3 924 8 532 14 078 45 130 402 749 - 478 853

2 139 2 185 5 025 8 130 32 115 314 768 - 365 091

759 719 1 841 2 882 8 912 63 646 937 79 787

198 147 1 058 839 2 388 57 386 - 62 114


108

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

211 Brennevinstilvirking

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

213 Ølbryggerier

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

214 Mineralvannfabrikker m.v.

Bedrifter 5 13

Sysselsetting 8 22

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 184 961

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 131 598

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 12 79

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 13 85

22 Tobakksindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

23 Tekstilindustri

Bedrifter 17 30 40

Sysselsetting 19 71 116

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 193 970 2 902

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 119 637 1 705

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 52 341 827

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 50 219 361

231 Spinnerier, veverier m.v.

Bedrifter 5 14 15

Sysselsetting 8 42 53

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 71 475 1 200

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 45 322 679

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 21 158 415

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 35 52 164

232 Trikotasjefabrikker

Bedrifter 3 4 15

Sysselsetting 8 34

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 12 128 1 037

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 4 65 570

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 10 203

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 13 59


109

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

4

5

6

7

8

5 000 og

over

9

Hjelpeavdelinger

10

Alle

bedrifter

11

- 2 4 4 1 3 14

- ••• ••• 24 ••• 266 - 389

- ••• ••• 5 129 ••• 47 894 61 267

- ••• ••• 1 185 ••• 12 816 - 16 453

- ••• ••• 401 ••• 5 418 - 7 411

- ••• ••• 576 ••• 1 220 - 2 728

- - 1 - ' 8 15 6 30

- - - ••• 2 203 32 2 552

- - ••• - ••• 295 737 322 661

- - ••• - ••• 258 275 - 280 275

- - ••• - ••• 44 551 937 51 223

- - ••• - ••• 49 912 - 51 752

23 10 6 7 5 3 - 72

83 48 72 134 135 636 - 1 138

3 295 3 012 4 484 8 949 14 922 59 118 - 94 925

2 139 2 008 3 256 6 945 9 609 43 677 - 68 363

759 609 1 003 2 481 2 533 13 677 - 21 153

198 96 147 263 578 6 254 - 7 634

2 - - - 2 9 17 30

••• - - - ••• 1 590 172 1 830

••• - - - ••• 507 116 - 516 086

••• - - ••• 432 364 - 439 742

••• - - ••• 29 206 3 451 33 674

••• - - - ••• 3 173 3 321

47 70 53 61 51 55 32 456

207 572 1 004 1 754 2 633 12 186 196 18 758

6 771 22 340 40 169 84 391 160 323 712 056 50 1 030 165

3 750 11 462 18 554 38 278 71 168 316 291 50 462 014

2 064 6 909 12 647 23 130 37 356 178 749 5 498 267 573

513 3 071 2 436 7 374 12 380 80 655 - 107 059

18 23 20 19 20 30 16 180

93 221 386 578 1 062 7 782 132 10 357

2 677 7 129 15 295 25 373 60 657 462 926 - 575 803

1 525 4 309 7 474 12 088 28 281 203 908 - 258 631

947 2 798 5 274 7 390 15 029 114 914 4 010 150 956

267 1 362 1 416 2 661 8 331 63 444 - 77 732

14 26 24 23 17 13 7 146

54 210 489 698 1 017 2 987 21 5 518

1 927 8 687 18 183 32 536 56 160 142 563 - 261 233

939 3 946 8 173 14 329 25 029 64 457 - 117 512

468 2 304 5 515 8 501 13 762 39 765 538 71 066

119 1 022 636 901 1 863 7 092 - 11 705


110

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

1

20-49

2

50-99

3

233 Reipslagerier, fiskegarnfabrikker o.l.

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

239 Tekstilindustri ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Donn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr .

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

24 Bekledningsindustri m.v.

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

241 Skofabrikker

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

242 Skoreparasjonsverksteder

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

243 Konfeksjonsfabrikker og skredderier

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

244 Bekledningsindustri ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

1

7 7 9

8 12 27

89 207 613

57 134 428

29 97 206

14 57 110

2 5 1

••• 9 •••

••• 160 •••

••• 116 •••

••• 76 •••

••• 97 •••

88 295 287

136 568 896

065 9 988 19 894

820 6 945 13 113

364 2 845 6 822

136 609 847

4 13 11

7 27 33

50 418 805

20 240 414

121 243

28 128 141

14 87 76

18 143 209

179 3 000 5 148

128 2 033 3 660

52 786 1 778

25 211 263

56 141 128

88 292 486

652 4 604 9 074

537 3 370 6 307

264 1 447 3 666

68 205 295

8 29 42

8 51 92

100 1 051 2 872

59 670 1 567

26 250 649

5 28 99


111

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

Hjelpe-

Alle

avdelinger bedrifter

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

5 000 og

over

4 5 6 7 8 9 10 11

1

1

1

36

22

13

1

1

1

4

3

1

17

11

7

7

3

1

14

56

996

174

609

83

1

•••

•••

•••

•••

•••

256

344

516

428

488

096

12

81

639

000

771

107

35

149

594

277

712

175

123

773

650

441

480

504

51

192

336

682

928

187

3

1

1

2

1

2

86

45

30

2

7

3

2

1

46

26

18

1

18

8

4

12

82

818

735

033

160

9

59

706

472

774

527

273

606

018

762

696

089

22

210

195

560

861

406

7

•••

•••

•••

•••

•••

149

622

887

614

098

034

58

399

524

156

920

247

2

4

2

1

3

122

62

40

3

15

7

4

2

69

36

25

1

19

9

5

3

33

266

823

475

185

6

96

425

084

383

199

169

239

712

272

924

440

20

374

641

118

849

723

1

•••

•••

•••

•••

•••

97

106

846

557

271

967

27

405

553

858

850

187

16

7

4

3

9

4

2

3

162

77

49

3

29

12

8

1

2

92

47

31

2

25

11

6

12

342

934

449

861

111

7

136

548

412

378

701

117

797

448

708

779

531

20

600

357

371

502

055

-

-

-

-

-

-

66

488

363

927

783

100

20

491

384

357

713

192

16

7

4

26

10

4

1

5

276

122

71

3

42

21

12

3

183

81

48

2

19

9

5

6

310

673

690

244

947

8

244

833

168

321

239

89

145

040

202

682

974

15

798

243

664

665

696

1

•••

•••

•••

59

646

831

751

520

720

6

376

785

042

756

161

61

27

14

3

44

19

9

6

8

542

233

128

9

2

112

55

36

3

6

379

157

83

4

8

924

738

991

532

437

4

493

829

935

538

682

61

892

369

221

093

068

14

336

195

965

069

528

-

-

-

-

-

41

066

574

413

954

524

-

-

-

-

8

35

50

50

799

-

1

•••

•••

•••

•••

•••

47

259

127

63

6 220

-

4

33

-

-

729

-

11

14

-

-

197

-

27

204

-

-64

5 049

-

2

•••

•••

•••

•••

•••

1

1

104

47

26

8

1

88

38

18

9

1

26

257

584

350

24

4

209

102

66

6

18

13

6

17

804

371

225

13

2

94

44

26

1

86

829

384

531

885

104

44

054

745

340

666

518

682

882

177

534

913

790

135

499

543

352

810

812

232

669

092

028

776

775

887

771

481

853

532

417

243

016

605

391

132

106


112

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

249 &Din av tekstilvarer ellers

Bedrifter 6 25 30

Sysselsetting 15 55 76

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr . 84 915 1 995

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 76 632 1 165

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 22 241 486

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 10 37 49

25 Treindustri

Bedrifter 1 013 262 259

Sysselsetting 210 342 602

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 6 003 8 475 18 514

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 3 651 4 525 9 525

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 865 1 707 4 674

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 24 272 9 938 11 454

251 Sagbruk og høvlerier

Bedrifter 967 191 155

Sysselsetting 164 227 341

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 5 494 6 097 11 095

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 3 362 3 099 5 191

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 776 1 158 2 811

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 23 527 8 699 9 470

252 Produksjon av bygningsartikler m.v. av tre (ikke innredninger)

Bedrifter 2 6 8

Sysselsetting ••• 5 13

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. ••• 210 497

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• 114 224

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• 61 119

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK ••• 62 183

253 Kasse- og tønnefabrikker

Bedrifter 27 27 29

Sysselsetting 27 40 74

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 310 865 2 185

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 173 444 1 133

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 52 193 443

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 568 665 871

259 Treindustri ellers

Bedrifter 17 38 67

Sysselsetting 17 70 174

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 167 1 303 4 737

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 116 868 2 977

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 37 295 1 301

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 160 512 930

26 Møbel- og innredningsindustri

Bedrifter 46 217 422

Sysselsetting 51 370 965

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 621 7 912 30 636

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 391 4 651 17 111

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 99 1 636 6 761

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 583 2 884 7 623


113

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

4

5

6

7

8

5 000 og

over

9

Hjelpeavdelinger

10

Alle

bedrifter

11

35 37 24 11 8 6 3 185

149 304 ••• 218 ••• 490 6 1 927

5 297 11 340 ••• 15 344 ••• 50 600 127 130 456

3 028 5 935 ••• 6 053 ••• 19 843 127 52 910

1 597 3 832 ••• 2 781 ••• 8 070 205 25 663

123 330 ••• 184 ••• 1 016 — 2 680

255 313 198 130 75 28 11 2 544

879 2 047 2 266 2 457 2 838 3 122 34 14 797

35 946 100 937 140 883 174 687 236 257 261 308 — 983 010

16 997 42 422 53 782 68 021 83 739 103 118 — 385 780

9 475 27 372 35 235 40 038 49 249 56 294 729 225 638

15 885 32 770 33 643 29 170 40 292 37 524 — 234 948

154 216 146 100 55 13 1 1 998

508 1 377 1 630 1 859 2 066 1 480 ••• 9 663

21 819 70 040 105 202 132 491 169 329 121 737 ••• 643 304

9 029 27 286 38 566 49 469 57 230 38 484 ••• 231 716

5 093 17 894 25 182 29 759 35 265 25 721 ••• 143 935

12 407 27 214 27 500 24 404 32 430 22 502 ••• 188 153

18 23 24 21 15 14 8 139

73 127 255 396 537 ••• 18 3 002

2 701 7 996 17 793 30 921 51 454 ••• — 243 526

1 462 3 623 7 389 13 033 20 474 — 106 819

903 2 288 4 248 7 110 10 029 416 54 334

801 669 3 554 3 777 5 398 ••• — 29 283

24 34 14 7 1 1 — 164

88 225 151 ••• ••• — 868

3 233 11 057 8 634 ••• ••• ••• 46 842

1 466 4 751 3 414 ••• ••• 21 242

858 2 855 2 392 ••• ••• — 11 163

1 199 2 165 1 128 ••• ••• 8 530

59 40 14 2 4 243

210 318 230 — 1 264

8 193 11 844 9 254 ••• ••• — ••• 49 338

5 040 6 762 4 413 ••• ••• — ••• 26 003

2 621 4 335 3 413 ••• ••• 16 206

1 478 2 722 1 461 ••• ••• ••• 8 982

454 454 206 87 59 7 13 1 965

1 737 3 254 2 828 2 200 3 036 838 64 15 343

64 825 144 531 141 863 122 050 184 357 71 620 ---- 768 415

33 986 73 280 69 194 59 959 93 301 28 078 — 379 951

17 271 43 019 45 087 36 858 53 074 15 247 1 363 220 415

11 477 18 556 16 214 10 388 19 339 3 082 -- 90 146

8 — Bedriftstelling


114

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

261 Møbelindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr .

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr .

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

18 91 145

21 159 331

266 3 370 10 255

170 2 069 6 115

69 752 2 654

164 1 081 1 764

262 Innredningsindustri

28 Bedrifter

126 277

Sysselsetting

30 211 634

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

355 4 542 20 381

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr .

221 2 582 10 996

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr .

30 884 4 107

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

419 1 803 5 859

27 Treforedlingsindustri

Bedrifter

3 4 10

Sysselsetting

14 7 27

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

14 129 664

-43 Bearbeidingsverdi, 1 000 kr .

91 408

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

478 8 164

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

5 4 37

271 Tresliperier

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

272 Cellulosefabrikker

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

273 Papir-, papp- og kartongfabrikker

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

1

•••

•••

•••

•••

•••

274 Wallboardfabrikker o.l.

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK


115

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

4

5

6

7

8

5 000 og

over

9

Hjelpeavdelinger

10

Alle

bedrifter

11

142 144 76 52 46 5 10 729

584 1 142 1 091 1 383 ••• ••• 59 7 918

20 516 47 510 53 226 75 171 ••• ••• - 406 627

11 209 24 541 26 670 38 270 ••• - 207 788

5 699 14 397 16 396 22 743 ••• ••• 1 228 118 384

2 669 5 172 5 303 5 497 ••• ••• - 40 759

312 310 130 35 13 2 3 1 236

1 153 2 112 1 737 817 ••• ••• 5 7 425

44 309 97 021 88 637 46 879 ••• ••• - 361 788

22 777 48 739 42 524 21 689 ••• ••• - 172 163

11 572 28 622 28 691 14 115 ••• ••• 135 102 031

8 808 13 384 10 911 4 891 ••• ••• - 49 387

17 32 37 24 38 114 31 310

88 267 467 577 1 517 22 050 357 25 371

2 419 10 187 26 009 34 580 121 930 2 400 230 - 2 596 162

1 394 5 644 11 751 14 700 46 175 679 617 - 759 737

876 3 329 7 114 8 964 25 467 425 007 9 441 480 848

113 543 2 331 5 193 44 199 1 315 110 - 1 367 535

,

- - 2 1 14 22 8 47

- - ••• ••• 535 2 261 110 2 951

- - ••• 46 578 312 417 - 361 925

- ••• ••• 14 073 81 514 - 96 537

- - ••• ••• 9 262 42 030 2 289 54 316

- - ••• ••• 40 645 241 391 - 286 105

- - - 1 23 3 27

- - - ••• - ••• 29 5 371

- - ••• - ••• - 689 991

- - - ••• - ••• - 156 383

- - - ••• - ••• 787 105 786

- - - ••• - ••• - 328 528

- - - 1 2 44 15 63

- - - ••• ••• 10 990 185 11 309

- - - ••• ••• 1 072 805 - 1 079 967

- - ••• ••• 309 049 - 311 807

- - - ••• ••• 209 838 5 323 217 486

- - ••• ••• 669 651 - 671 641

- 1 1 - - 5 - 7

••• ••• ____ ____. ••• 1 084

._ ••• ••• ____ ...._ ••• - 78 023

- ••• ••• - - ••• - 41 988

____ ••• ••• _____ ____ ••• - 21 492

____ ••• ••• ____ ___. ••• - 68 023


116

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

275 Papir- og pappvarefabrikker

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr .

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

28 Grafisk industri, forlag m.v.

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. . .

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

281 Forlag o.l.

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr .

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr .

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

282 Trykkerier

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr .

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter,1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

283 Bokbinderier

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

2 4 10

••• 7 27

••• 129 664

••• 91 408

••• 8 164

••• 4 37

31 65 179

35 121 453

334 2 404 13 091

119 1 593 8 763

190 827 3 707

42 270 914

21 23 35

25 28 93

200 750 2 671

33 379 1 303

147 236 1 061

4 6 21

6 30 102

7 65 239

95 1 204 7 594

52 836 5 141

25 484 1 497

30 209 689

3 11 28

2 26 91

28 405 1 855

26 339 1 514

16 89 752

2 55 136

289 Grafisk industri ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. • • ..

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

1 1 14

••• ••• •••

••• ••• •••

••• ••• •••

••• ••• •••

••• ••• •••

29 Lcerindustri

4Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter ,1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

5

32

16

13

4

17

32

585

425

177

197

32

86

2 503

1 342

507

203


117

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

4

5

6

7

8

5 000 og

over

9

Hjelpeavdelinger

10

Alle

bedrifter

11

17 31 34 21 22 20 5 166

88 ••• 435 480 895 2 430 33 4 656

2 419 ... 24 218 29 738 69 464 249 662 - 386 256

1 394 ••• 10 829 13 171 29 972 91 623 - 153 022

876 ••• 6 593 7 444 14 848 47 568 1 042 81 768

113 ••• 1 026 1 387 2 161 7 987 - 13 238

235 326 220 120 75 41 141 1 433

982 2 566 3 764 3 969 4 688 9 203 365 26 146

33 307 103 140 153 461 167 250 225 552 604 451 519 1 303 509

21 624 67 193 101 137 104 712 132 994 314 498 - 3 752 630

12 091 40 450 65 396 63 280 70 668 142 073 7 849 406 531

2 256 3 886 6 587 6 102 4 462 12 957 - 37 476

50 84 50 45 43 22 135 508

220 542 730 1 485 2 886 6 150 259 12 418

7 267 26 607 34 230 63 739 137 452 400 530 519 673 965

3 328 13 256 17 536 33 315 78 763 203 246 - 3 351 156

2 576 7 658 9 808 15 497 34 664 75 372 5 005 152 024

333 132 42 107 612 60 - 1 317

146 191 142 55 26 18 6 722

539 1 421 2 349 1 635 ••• ••• 106 10 731

20 543 59 490 99 094 74 149 ••• ••• - 530 392

13 993 40 130 66 879 49 425 ••• ••• - 326 020

6 741 23 162 43 827 32 321 ••• ••• 2 844 204 172

1 638 3 033 5 928 5 162 ••• - 32 788

31 27 16 12 3 132

185 369 451 557 ••• ••• - 2 056

4 225 8 782 11 709 17 045 ••• ••• 59 390

3 283 7 027 9 712 12 960 ••• ••• - 46 903

2 117 5 066 6 678 8 947 - 30 793

249 389 416 616 ••• 2 204

8 24 12 8 3 - - 71

38 234 234 292 110 - - 941

1 272 8 261 8 428 12 317 8 457 - 39 762

1 020 6 780 7 010 9 012 3 877 28 551

657 4 564 5 083 6 515 2 306 19 542

36 332 201 217 307 1 167

27 22 14 12 9 5 5 147

111 175 202 293 470 496 11 1 881

3 783 6 968 10 160 16 890 26 476 40 282 - 107 679

2 049 3 816 5 113 7 118 12 184 16 464 - 48 527

1 017 2 240 3 190 4 535 7 319 9 206 220 28 424

528 764 612 1 501 3 441 5 419 - 12 669


118

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

291 Garverier

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

4

5

128

87

17

162

1

•••

•••

•••

•••

•••

292 Pelsberederier

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

2

•••

•••

•• •

•••

•••

3

8

227

153

56

112

293 Lærvarefabrikker

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr .

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

4

5

32

16

13

4

11

23

399

300

160

24

28

74

2 202

1 128

398

61

30 Gummivareindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

301 Gummivarefabrikker

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

3 14

2 22

40 473

29 289

35 145

9 97

1

•••

•••

•••

•••

•••

27

61

1 937

1 133

542

289

4

12

286

180

76

57

302 Vulkaniseringsverksteder

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

3

2

40

29

35

9

13

21

448

281

142

94

23

49

1 651

953

466

232

31 Kjemisk industri

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

16

15

178

105

44

195

28

40

918

425

303

136

35

76

2 640

1 274

784

767


119

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

4

5

6

7

8

5 000 og

over

9

Hjelpeavdelinger

10

Alle

bedrifter

11

3 5 2 3 5 3 2 28

10 36 ••• 63 241 ••• ••• 658

385 1 868 ••• 5 497 17 229 ••• ••• 48 619

188 999 ••• 1 826 7 217 ••• ••• 19 176

105 610 ••• 998 4 366 ••• ••• 11 283

367 601 ••• 1 390 3 199 ••• ••• 10 299

4 3 1 - - 1 - 14

14 ••• ••• - - ••• - 133

488 ••• ••• - - ••• - 14 326

233 ••• ••• - - ••• - 5 556

122 ••• ••• - - ••• - 2 466

110 ••• ••• - - ••• 1 447

20 14 11 9 4 1 3 105

87 116 167 230 ••• ••• 8 1 090

2 910 3 933 7 561 11 393 ••• ••• - 44 734

1 628 2 161 4 259 5 292 ••• ••• - 23 795

790 1 212 2 740 3 537 ••• 179 14 675

51 62 73 111 ••• ••• - 923

32 39 9 6 5 5 8 148

129 217 91 151 277 2 865 48 3 863

4 904 12 159 5 937 8 021 12 292 153 885 - 199 648

2 821 6 836 3 679 4 832 6 039 83 348 - 109 006

1 798 3 596 1 792 2 775 4 834 51 341 1 164 67 992

600 1 081 1 004 1 833 2 779 31 003 - 38 695

6 2 - 3 4 5 8 33

27 ••• - 78 ••• 2 865 48 3 298

911 ••• - 3 993 ••• 153 885 - 170 053

562 ••• - 2 237 ••• 83 348 - 91 192

288 ••• - 1 328 ••• 51 341 1 164 58 894

105 ••• - 1 384 ••• 31 003 - 35 250

26 37 9 3 1 - - 115

102 ••• 91 73 ••• - - 565

3 993 ••• 5 937 4 028 ••• - - 29 595

2 259 ••• 3 679 2 595 ••• - - 17 814

1 510 ••• 1 762 1 447 ••• - - 9 098

495 ••• 1 004 449 ••• - - 3 445

37 83 58 55 70 75 50 507

118 433 560 896 2 139 16 343 954 21 574

5 521 27 038 40 631 78 694 229 508 1 941 903 - 2 327 031

2 668 12 854 22 034 35 028 98 448 851 171 - 1 024 007

1 612 7 000 9 994 16 280 40 565 349 631 26 492 452 705

1 080 8 727 6 459 17 297 50 054 1 264 189 - 1 348 904


120

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20 20-49

1 2

50-99

3

311 Kjemisk grunnindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

1

•••

•••

•••

•••

•••

4

8

143

74

59

64

2

•••

•••

•••

•••

•••

312 Olje- og fettindustri

6 Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr .

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

3

3

33

21

19

138

10

6 19

201 843

69 314

67 229

30 602

313 Maling: og lakkfabrikker

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

319 Kjemisk industri ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

32 Kull- og mineraloljeforedling

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr .

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

321 Produksjon av asfaltpapp, tjærepapp o.l.

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr .

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

329 Kull- og mineraloljeforedling ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

12

10

133

75

24

57

1 4

••• •••

••• •••

••• •••

••• •••

••• •••

17 19

24 41

525 1 375

272 710

131 372

38 124

1

•••

•••

•••

•••

•••

1

•••

•••

• • •

•••

•••


121

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

H el e-

5 000 og avdelinger

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

over

4

5

6

7

8

9

10

Alle

bedrifter

11

1 14 11 6 13 26 5 83

••• 70 99 132 373 10 909 593 12 196

••• 4 500 7 281 7 839 41 915 998 734 - 1 060 723

••• 2 790 5 090 4 547 20 990 517 875 551 578

••• 1 560 2 006 2 550 7 708 230 124 18 116 262 183

••• 1 362 1 570 5 843 26 012 1 163 332 - 1 198 209

9 25 11 16 26 24 18 148

24 127 83 281 614 2 282 49 3 488

1 335 8 208 6 860 22 962 85 298 550 447 - 676 187

656 3 019 2 964 6 973 19 684 114 393 - 148 093

294 1 941 1 473 4 492 11 447 50 439 1 154 71 555

414 6 263 3 090 9 383 17 870 78 559 - 116 349

8 8 10 7 10 10 17 75

28 45 102 70 336 1 409 155 2 156

1 162 3 028 7 317 9 395 32 528 172 543 - 226 297

351 1 475 3 403 3 276 16 463 82 083 - 107 196

418 765 1 908 1 287 6 886 29 504 3 434 44 399

109 129 367 332 1 836 11 845 - 14 637

19 36 26 26 21 15 10 201

63 191 276 413 816 1 743 157 3 734

2 872 11 302 19 173 38 498 69 767 220 179 - 363 824

1 573 5 570 10 577 20 232 41 311 136 820 - 217 140

873 2 734 4 607 7 951 14 524 39 564 3 788 74 568

557 973 1 432 1 739 4 336 10 453 - 19 709

1 5 3 8 5 6 2 31

••• ••• 33 71 117 891 ••• 1 210

••• ••• 2 041 11 225 16 750 489 297 ••• 521 441

••• ••• 1 001 5 313 8 111 77 311 ••• 92 474

••• ••• 645 1 561 2 381 21 077 ••• 28 168

••• ••• 139 2 299 880 26 275 ••• 30 118

3 1 1 2 2 2 12

20 ••• ••• ••• ••• ••• 349

1 139 ••• ••• ••• ••• ••• 36 102

313 ••• ••• ••• ••• ••• 15 251

345 ••• ••• ••• ••• ••• 7 151

294 ••• ••• ••• ••• ••• 3 567

1 2 2 7 3 4 19

••• ••• ••• ••• ••• ••• 861

••• ••• ••• ••• ••• ••• 485 339

••• ••• ••• ••• ••• ••• 77 223

••• ••• ••• ••• ••• ••• 21 017

••• ••• ••• ••• ••• ••• 26 551


122

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

33 Jord- og steinvareindustri

Bedrifter 35 95 148

Sysselsetting 40 172 409

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 380 3 448 11 135

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 257 2 443 7 746

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 223 1 016 3 723

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 326 1 180 2 681

331 Teglverk

Bedrifter 1

Sysselsetting

•••

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

•••

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

•••

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

•••

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

•••

332 Glassindustri

Bedrifter 1 5 13

Sysselsetting ••• 10 30

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. ••• 207 937

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. ••• 167 495

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• 55 221

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK ••• 18 51

333 Keramisk industri

Bedrifter 2 8 12

Sysselsetting ••• 15 47

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. ••• 276 883

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr ••• 185 652

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr . ••• 50 327

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK ••• 158 433

334 Sementfabrikker

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

335 Sementstøperier og betongblanderier

Bedrifter 22 50 58

Sysselsetting 25 87 153

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 239 1 844 4 476

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 148 1 192 2 968

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 111 556 1 460

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 123 572 836

339 Jord- og steinvareindustri ellers

Bedrifter 9 32 65

Sysselsetting 7 60 179

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 109 1 121 4 839

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 97 899 3 631

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 58 355 1 715

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 165 432 1 361


123

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

4

5

6

7

8

5 000 og

over

9

Hjelpeavdelinger

10

Alle

bedrifter

11

132 168 79 60 35 28 25 805

510 1 313 1 193 1 503 1 645 5 533 186 12 504

18 971 53 967 55 887 83 295 105 387 396 337 — 728 807

12 444 36 848 36 305 50 783 58 122 247 384 — 452 332

6 118 20 006 21 023 29 159 30 002 108 626 5 178 225 074

3 547 9 845 12 194 13 929 8 436 112 887 — 165 025

— 9 14 12 2 1 1 40

— 158 328 514 ••• ••• ••• 1 288

— 3 200 9 366 15 975 ••• ••• ••• 45 368

— 2 759 7 993 13 234 ••• ••• ••• 33 608

— 2 333 5 733 9 643 ••• ••• ••• 23 299

— 2 900 4 109 8 073 ••• ••• ••• 18 598

9 12 3 3 1 5 1 53

25 81 36 113 ••• ••• ••• 1 603

1 110 3 568 2 031 4 138 ••• ••• ••• 83 644

658 1 701 895 2 441 ••• ••• ••• 54 529

297 1 339 634 2 063 ••• ••• ••• 30 154

46 201 96 108 ••• ••• ••• 32 010

4 4 4 — 1 4 — 39

25 44 113 — ••• ••• — 1 869

552 958 2 752 — ••• ••• — 52 099

433 783 2 264 — ••• ••• — 42 345

325 550 1 761 — ••• ••• — 27 437

327 557 1 430 — ••• ••• — 14 490

— 1 — — 3 4 8

— ••• — — — 1 121 ••• 1 214

— ••• — — — 122 962 ••• 123 212

— ••• — — — 78 640 ••• 78 770

— ••• — — — 26 554 ••• 29 307

— ••• — — — 44 978 ••• 44 992

78 87 36 27 18 6 1 383

291 621 441 486 630 207 ••• 2 942

11 051 27 532 25 697 38 825 56 494 37 750 ••• 203 908

7 098 17 822 15 900 20 905 26 585 12 723 ••• 105 341

3 395 9 276 7 803 9 745 13 193 4 702 ••• 50 254

1 707 3 209 2 582 2 179 3 050 1 296 ••• 15 554

41 55 22 18 13 9 18 282

169 408 275 390 614 1 397 89 3 588

6 258 18 459 16 041 24 357 36 695 112 697 — 220 576

4 255 13 653 9 253 14 203 22 941 68 807 — 137 739

2 101 6 491 5 092 7 708 11 033 27 747 2 323 64 623

1 467 2 964 3 977 3 569 3 356 22 090 — 39 381


124

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

34 Primær jern- og metallindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

4

7

157

74

53

11

14

33

996

597

316

398

341 Primær jern- og stålindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr .

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

2

•••

•••

•• •

•••

•••

5

•••

•••

•••

•••

•••

342 Aluminiumsverk

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr .

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

343 Råmetallverk ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr .

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

349 Primær metallindustri ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

2

•••

•••

•••

•••

•••

9

•••

•••

•••

•••

•••

35 Jern- og metallvareindustri

Bedrifter 41 132 211

Sysselsetting 55 220 505

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 439 4 994 15 458

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 285 3 204 10 062

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 192 1 028 3 797

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 351 1 277 2 382

351 Prod. av bygn.artikler m.v. av jern og metall

Bedrifter 13 41 74

Sysselsetting 21 68 172

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 148 1 619 5 313

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 70 942 3 212

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 125 262 1 256

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 165 213 558


125

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

4

5

6

7

8

5 000 og

over

9

Hjelpeavdelinger

10

Alle

bedrifter

11

12 28 16 14 18 50 18 174

51 208 188 449 933 20 190 497 22 556

1 627 9 067 11 317 20 935 51 422 2 424 623 3 2 520 147

1 013 5 223 5 425 12 231 27 619 857 245 3 909 430

539 3 075 3 290 7 798 18 866 424 608 15 072 473 617

333 1 305 1 049 4 197 8 272 2 056 889 - 2 072 454

4 5 7 8 13 31 8 83

21 59 103 299 808 11 611 256 13 173

548 1 568 5 124 12 496 38 401 944 012 3 1 002 579

360 1 133 2 785 8 087 23 317 418 116 3 454 087

273 741 1 841 5 276 16 417 240 202 7 000 271 890

194 381 748 3 275 7 745 1 121 208 - 1 133 656

- - - 6 4 10

- - - 4 510 139 4 649

- 668 869 - 668 869

- - - 265 616 -- 265 616

- - - - 97 542 5 191 102 733

- - - 659 161 - 659 161

- - - - 4 - 4

- 2 637 2 637

- - 590 761 590 761

- - - - 131 027 131 027

- - - - 56 080 - 56 080

- - - 234 761 - 234 761

8 23 9 6 5 9 6 77

30 149 85 150 125 1 432 102 2 097

1 079 7 499 6 193 8 439 13 021 220 981 - 257 938

653 4 090 2 640 4 144 4 302 42 486 - 58 700

266 2 334 1 449 2 522 2 449 30 784 2 881 42 914

139 924 301 922 527 41 759 - 44 876

270 282 137 86 77 58 38 1 332

1 061 2 073 1 993 2 423 4 224 13 568 267 26 389

38 296 90 089 95 845 124 222 245 828 853 911 - 1 469 082

24 664 53 768 56 767 69 993 133 907 441 115 793 765

13 037 31 066 34 424 44 087 79 217 259 915 6 721 473 484

5 223 10 002 11 194 11 184 25 530 153 265 - 220 408

105 144 77 41 40 30 14 579

385 1 057 1 104 1 032 2 022 5 113 82 11 056

15 075 46 897 54 915 61 036 123 941 364 380 - 673 324

9 429 27 828 32 114 33 634 66 815 188 633 - 362 677

4 579 15 972 19 446 20 819 41 223 99 903 2 058 205 643

1 167 3 979 5 456 3 876 11 102 71 550 - 98 066


126

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

352 Jern- og metallemballasjefabrikker

Bedrifter

Sysselsetting

2

•••

1

•••

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr . ••• •••

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. ••• •••

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• •••

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK ••• •••

353 Prod. av husholdn.artikler av jern og metall

Bedrifter 1 2 2

Sysselsetting ••• ••• •••

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. ••• •••

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. ••• ••• •••

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• ••• •••

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK ••• •••

359 Jern- og metallvareindustri ellers

Bedrifter 27 87 134

Sysselsetting 33 148 327

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 278 3 239 9 919

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 208 2 209 6 716

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 65 749 2 511

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 181 983 1 807

36 Maskinindustri

Bedrifter 19 119 157

Sysselsetting 23 201 366

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 266 4 274 111286

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 193 3 068 7 610

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 104 1 101 3 032

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 174 868 1 421

361 Prod, av maskiner for bergverk og industri

Bedrifter 3 5

Sysselsetting 3 11

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 140 342

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 90 237

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 19 127

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 10 86

362 Prod. av maskiner for jordbruk og skogbruk

Bedrifter 2 5

Sysselsetting ••• •••

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. ••• •••

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. •• • •••

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• •••

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK ••• •••

368 Reparasjonsverksteder for maskiner

Bedrifter 18 105 128

Sysselsetting 21 180 297

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 258 3 741 9 198

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 189 2 722 6 209

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 98 956 2 321

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 174 809 993


127

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

4

5

6

7

8

5 000 og

over

9

Hjelpeavdelinger

10

Alle

bedrifter

11

4 1 4 5 6 7 5 35

13 ••• 42 193 297 1 365 22 1 951

489 ••• 2 814 7 596 20 435 92 755 - 124 670

328 ••• 881 4 452 7 732 41 431 - 55 214

218 ••• 605 2 821 4 274 23 782 574 32 466

69 ••• 324 846 2 071 15 546 - 18 911

7 12 4 11 8 3 2 52

26 84 67 369 566 927 ••• 2 050

1 124 4 058 2 849 16 037 27 408 46 624 ••• 98 334

685 2 235 1 661 9 104 15 099 21 192 ••• 50 114

274 1 146 1 083 5 702 9 225 17 766 ••• 35 367

169 426 303 2 535 4 898 9 180 ••• 17 609

154 125 52 29 23 18 17 666

637 918 780 829 1 339 6 163 158 11 332

21 608 38 694 35 267 39 553 74 044 350 152 - 572 754

14 222 23 371 22 111 22 803 44 261 189 859 - 325 760

7 966 13 760 13 290 14 745 24 495 118 464 3 963 200 008

3 818 5 547 5 111 3 927 7 459 56 989 - 85 822

171 180 88 54 50 43 37 918

680 1 362 1 486 1 625 2 481 7 751 184 16 159

24 524 56 859 60 369 77 712 155 087 580 283 777 971 437

15 622 36 089 38 476 45 647 83 244 303 550 777 534 276

8 908 22 288 27 603 30 665 50 202 158 810 3 421 306 134

2 732 5 090 5 184 7 510 10 636 50 873 - 84 488

20 29 18 10 12 7 2 106

95 246 290 323 650 1 343 ••• 2 972

3 097 9 623 11 452 13 506 36 220 99 377 ••• 173 757

1 995 6 314 7 753 9 701 21 441 53 314 ••• 100 845

1 097 3 804 5 219 6 049 13 035 27 722 ••• 57 378

527 1 492 1 092 1 199 3 311 8 284 ••• 16 001

7 14 10 6 3 6 1 54

27 102 164 165 176 810 ••• 1 463

1 090 4 552 6 857 7 937 9 581 66 825 ••• 97 321

703 2 225 3 434 3 244 4 905 35 173 ••• 49 940

370 1 322 2 385 2 549 2 935 15 602 ••• 25 324

283 560 1 080 1 140 698 5 649 ••• 9 474

113 85 23 12 3 - 8 495

438 652 507 467 149 - 15 2 726

15 854 25 730 15 575 17 562 6 421 - 257 94 596

10 591 17 849 12 206 13 585 5 674 - 257 69 282

5 868 11 417 9 967 9 116 3 869 - 299 43 911

1 295 1 362 955 1 603 398 - - 7 589


128

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

369 Maskinindustri ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr .

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

1

•••

•••

•••

•••

•••

9

•••

•••

•••

•••

••

19

45

1 345

958

459

288

37 Elektroteknisk industri

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr .

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

10

8

99

70

28

21

23

40

828

538

404

88

63

134

4 506

2 811

1 364

332

371 Produksjon av elektroteknisk produksjons- og fordelingsmateriell

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

1

•••

•••

•••

•••

•••

10

•••

•••

•••

•••

•••

372 Prod. av signal-, radio- o.a. telemateriell

Bedrifter 4 3

Sysselsetting 5 8

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr . 122 245

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 87 146

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 68 100

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 10 17

378 Elektrotekniske reparasjonsverksteder

Bedrifter 7 16 40

Sysselsetting 6 30 76

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 75 595 2 813

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 61 389 1 798

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter ,1 000 kr. 23 290 924

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 15 61 112

379 Produksjon av elektrotekniske artikler ellers

Bedrifter 3 2 10

Sysselsetting 2 ••• •••

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 24 ••• •••

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 9 ••• •••

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. .... . 5 ••• •••

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 6 ••• •••

38 Transport middelindustri

Bedrifter 56 223 430

Sysselsetting 64 396 1 034

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 729 7 983 31 562

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 492 5 124 19 200

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. • • ... 239 2 086 8 664

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 639 2 192 4 265


129

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

4

5

6

7

8

5 000 og

over

9

Hjelpeavdelinger

10

Alle

bedrifter

11

31 52 37 26 32 30 26 263

120 362 525 670 1 506 5 598 156 8 998

4 483 16 954 26 485 38 707 102 865 414 081 520 605 763

2 333 9 701 15 083 19 117 51 224 215 063 520 314 209

1 573 5 745 10 032 12 951 30 363 115 486 2 799 179 521

627 1 676 2 057 3 568 6 229 36 940 — 51 424

83 71 39 36 38 41 23 427

318 504 781 988 1 858 11 549 155 16 335

11 604 21 109 27 757 51 007 117 029 951 332 56 1 185 327

7 288 12 897 17 251 29 232 53 459 489 675 56 613 277

4 176 8 655 13 256 18 272 34 155 242 656 4 048 327 014

737 1 025 1 404 2 015 5 494 48 929 — 60 045

.

13 18 10 11 14 21 13 111

50 117 194 252 527 5 956 135 7 258

1 809 5 247 7 597 15 039 38 958 519 777 56 589 246

1 036 3 209 4 230 7 635 17 520 270 944 56 305 105

659 1 977 3 209 4 270 10 025 126 101 3 509 149 946

110 289 431 442 2 672 37 824 — 41 812

5 7 9 10 11 12 1 62

24 28 302 309 544 4 688 5 909

801 1 934 6 689 15 474 36 598 354 412 ••• 416 275

535 1 042 4 752 9 780 15 841 179 821 .•• 212 004

428 596 4 686 5 948 10 417 98 239 ••• 120 503

79 47 247 433 317 7 839 ••• 8 989

46 28 9 3 — — — 149

171 198 139 159 — — — 779

6 254 8 444 5 860 4 441 — — 28 482

4 213 5 235 4 068 3 189 — — — 18 953

2 197 3 742 2 818 3 179 — — — 13 173

243 263 195 90 — — — 979

19 18 11 12 13 8 9 105

73 161 146 268 787 905 19 2 389

2 740 5 484 7 611 16 053 41 473 77 143 — 151 324

1 504 3 411 4 201 8 628 20 098 38 910 — 77 215

892 2 340 2 543 4 875 13 713 18 316 518 43 392

305 426 531 1 050 2 505 3 266 — 8 265

559 619 290 147 85 76 9 2 494

2 061 4 546 4 439 4 613 5 476 28 919 42 51 590

78 554 192 563 200 680 201 649 264 935 1 567 998 — 2 546 653

44 693 109 265 115 531 124 948 157 115 796 776 — 1 373 144

24 512 68 791 75 393 88 374 105 686 585 701 1 090 960 536

6 393 10 288 9 612 10 502 18 068 181 636 — 243 595

9 — Bedriftstelling


130

Tabell VI (forts.). Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

381 Skipsindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

382 Jernbane- og sporvognsindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

383 Produksjon av motorkjøretøyer og deler

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Loma, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

384 Bilreparasjonsverksteder

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. • • ..

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

385 Sykkel- og motorsykkelindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr.

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

386 Flyindustri

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr .

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

389 Transportmiddelindustri ellers

Bedrifter

Sysselsetting

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr.

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr.

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK

30

35

381

254

122

543

21

22

292

191

110

91

4

6

44

39

7

5

102

191

94

292

3 501 6 650

2 330 4 433

878 2 346

1 565 2 192

2

•••

•••

•••

•••

•••

5 20

••• 47

••• 1 537

••• 900

••• 343

••• 131

98 290

170 647

3 669 21 490

2 291 12 831

979 5 562

516 1 811

13 21

18 36

445 1 513

272 791

102 229

33 59

5 3

7 6

163 217

97 93

21 41

54 53


131

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

4

5

6

7

8

5 000 og

over

9

-

avdeliger n

10

..,...._,.,,

bedrifter

11

I

108 112 62 48 39 53 8 656

535 1 080 1 165 1 858 2 621 22 075 38 29 890

15 225 35 565 43 380 68 652 124 071 1 230 518 1 527 943

9 510 21 623 26 079 47 198 71 983 588 807 - 772 217

6 210 15 791 18 494 35 297 47 946 431 314 1 015 559 413

2 870 4 530 4 898 6 387 10 160 130 263 163 408

2 3 4 4 6 11 32

••• 34 96 211 477 3 745 4 574

••• 829 2 526 5 886 18 232 141 465 169 343

... 709 2 007 4 798 12 143 98 482 118 463

... 679 2 152 5 285 11 113 90 279 109 795

••• 79 408 906 3 083 32 409 36 939

25 26 19 11 10 3 120

88 200 269 293 698 312 1 918

3 542 8 198 13 703 16 354 35 688 27 313 106 552

2 048 4 729 7 781 7 898 21 183 14 947 59 628

914 2 834 4 732 5 373 12 155 6 065 32 522

341 514 831 306 2 529 500 5 176

401 463 193 81 26 4 1 1 578

1 361 3 139 2 765 2 167 1 435 642 ... 12 352

56 487 143 085 132 349 105 715 71 844 31 003 ••• 565 934

31 284 79 837 75 123 62 735 44 685 17 523 ••• 326 500

16 462 48 096 47 626 40 619 30 120 13 939 ••• 203 588

2 901 5 004 3 018 2 770 1 809 3 682 ••• 21 602

17 6 1 2 1 65

51 30 ••• ... ••• 956

2 189 1 761 ••• ••• ••• 62 911

1 243 932 ••• ... ••• 33 817

569 504 ••• ••• ••• 15 952

60 19 ••• ... ••• 9 997

1 2 1 2 6

••• ••• ••• ••• 1 248

••• - ••• ••• ••• 78 186

••• - ••• ••• ••• 43 356

••• - ••• ••• ••• 28 585

••• - ••• ••• ••• 3 181

5 9 10 1 2 2 37

19 63 112 ••• ••• ••• 652

693 3 125 7 239 ••• ••• ••• 35 784

363 1 435 3 276 ••• ••• ••• 19 163

161 887 1 742 ••• ••• ••• 10 681

183 142 366 ••• ••• ••• 3 292


132

Tabell VI (forts.. Hovedtall for bedrifter etter

Bedrifter (unntatt

Næringsgruppe

Under 20

20-49

50-99

1

2

3

39 Diverse industri

Bedrifter 27 87 113

Sysselsetting 27 155 284

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 312 2 970 8 077

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 214 1 928 5 145

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 109 680 2 277

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 54 619 878

391 Instrumentmakerverksteder

Bedrifter 1 3 5

Sysselsetting ••• 7 16

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr . ••• 71 370

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. ••• 60 265

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. ••• 40 157

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK ••• 22 13

394 Gull-, sølv- og plettvareindustri

Bedrifter 5 21 19

Sysselsetting 6 37 55

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 88 715 1 297

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 64 563 905

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 40 117 419

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 4 95 68

395 Musikkinstrumentindustri

Bedrifter 5 5

Sysselsetting 8 13

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 193 339

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 154 249

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 34 119

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 31 52

396 Sportsartikkelindustri

Bedrifter 3 13 7

Sysselsetting 26 17

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 23 487 527

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr 17 295 354

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr . 7 153 153

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 3 88 71

399 Diverse industri ellers

Bedrifter 18 45 77

Sysselsetting 21 77 183

Bruttoproduksjonsverdi, 1 000 kr. 199 1 504 5 544

Bearbeidingsverdi, 1 000 kr. 131 856 3 372

Lønn, trygdepremier og pensjonsutgifter, 1 000 kr. 61 336 1 429

Maskininstallasjon pr. 31/12 1963, HK 47 383 674


133

næringsgruppe og bruttoproduksjonsverdi. 1963.

hjelpeavdelinger) med bruttoproduksjonsverdi (1 000 kr.)

100-199 200-499 500-999 1 000-1 999 2 000-4 999

4

5

6

7

8

5 000 og

over

9

Hjelpeavdelinger

10

Alle

bedrifter

11

124

503

16 600

10 290

5 523

1 397

144

1 044

43 614

26 144

14 717

2 463

60

832

42 995

24 843

14 824

2 764

44 34 13

1 164 1 524 1 906

59 796 102 841 116 481

34 530 52 735 57 587

20 286 27 208 35 586

3 354 8 050 4 451

18 664

54 7 493

393 686

213 416

1 110 122 320

24 030

7

30

869

662

310

64

12

69

3 478

2 715

1 215

84

7

129

4 877

3 521

2 465

137

2

• • •

• •

• • •

• •

1

• •

• • •

• • •

2

• • •

• • •

• • •

• • •

40

370

15 289

10 818