Digitalisert utgave - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Digitalisert utgave - Statistisk sentralbyrå

Økonomiske analyse 4/97

Innholdsfortegnelse for ØKONOMISKE ANALYSER (OA) og

ECONOMIC SURVEY (ES) de siste 12 måneder

Innholdsfortegnelse for tidligere utgivelser av Økonomiske analyser og Economic Survey kan fås ved henvendelse til

Eva lvås, Statistisk sentralbyrå, telefon: 22 86 45 70, telefax: 22 11 12 38, E-post: eiv@ssb.no

Økonomiske Analyser

OA 4/96:

Torstein A. Bye og Erik Fjerli: Kraftbeskatning.

En analyse av ulike skatteopplegg

i forhold til kraftverk, 3-13.

Marie W. Ameberg: Lønner det seg å jobbe?

Kompensasjonsgrader i den norske velferdsmodellen,

14-23.

Knut A. Magnussen: En kontrafaktisk

analyse av oljeprissjokk - virkninger på internasjonal

økonomi, 24-32.

Ingvild Svendsen: Forventninger i norsk

Økonomi, 33-40.

Jon Petter Nossen: Offentlige finanser i

Norge sammenlignet med EU-landene,

USA og Japan, 41-48.

Reviderte nasjonalregnskapstall for 1993-

1995, 49-51.

Offentlige finanser 1995, 52-61.

OA 5/96:

Konjunkturtendensene 3-19.

Mette Rolland: Økonomisk utvikling utenom

OECD-området, 20-25.

Torbjørn Eika: Petroleumsvirksomheten

og norsk økonomi, 26-33.

Karin Ibenholt: Grunnlag for analyser av

bærekraftig forbruk, 34-41

Knut Einar Rosendahl: Helseeffekter av

partikkelforurensning i Oslo, 43-52.

Helge Brunborg og Siri Eriksen: U-landsdemografisk

forskning i Norge, 53-62.

OA 6/96:

Konjunkturtendensene, 3-53.

Torbjørn Eika og Tor Amt Johnsen: Mot

normalt: Virkninger av ubalanser i kraftmarkedet,

54-59.

OA 7/96

Mette Rolland: Militærutgifter i Norges

prioriterte samarbeidsland, 3-13.

Knut H. Alfsen og Pål Boug: Energiforbruk

og luftforurensning i et Vest-Europa i

forandring, 14-22.

Per Richard Johansen: For stram pengepolitikk

i Europa, 23-29.

Ole Sandvik: Omlegging av arbeidskraftundersøkelsen

(AKU), 30-34.

OA 8/96

Rolf Aaberge, Arne S. Andersen og Tom

Wennemo: Er årlig lavinntekt et godt mål

for fattigdom? Lavinntekt i Norge 1979-

1993, 3-11.

Knut H. Alfsen og Pål Boug: Bærekraftig

Økonomi? Noen alternative modellscenarier

for Norge mot år 2030, 12-21.

Knut Olav Oftedal: Marked for omsorg

mot år 2030, 22-28.

Mette Lund og Alf Torstensen: Utviklingen

på arbeidsmarkedet målt ved bruttoog

nettoendringer, 29-35.

Tore Halvorsen og Elisabeth NOrgaard:

Omlegging av utenriksregnskapet, 36-40.

OA 9/95:

Konjunkturtendensene, 3-21.

Ingeborg Folldøy Solli: Eneforsørgere

som selvforsørgere? En analyse av mottakere

av overgangsstOnad og deres tilknytning

til arbeidsmarkedet, 22-28.

Annegrete Bruvoll: Avfallsavgifter. En studie

av avgifter på emballasjeråvarer, 29-35.

OA 1/97:

Økonomisk utsyn over året 1996, 3-95.

OA 2/97:

Torbjørn Eika og Kjersti-Gro Lindquist:

Konjunkturimpulser fra utlandet, 3-11.

Julie Aslaksen, Trude Fagerli og Hanne A.

Gravningsmyhr: Tidsbruk, husholdningsproduksjon

og utvidet inntekt i barnefamilier,

12-18.

Leif Andreassen: Ledighet og økt tilstrOmfling

til høyere utdanning, 19-24.

Knut Ø. Sørensen: Økonomisk utvikling i

fylkene 1990-1992 belyst med fylkesfordelt

nasjonalregnskap, 25-29.

OA 3/97:

Tor Amt Johnsen: Opp og ned: Prisutviklingen

i spotmarkedet for elektrisitet, 3-7.

Elin Berg, Snorre Kvemdokk og Knut Einar

Rosendahl: Kartellgevinster i oljemarkedet,

8-17.

Anett C. Hansen og Harald Selte: Luftforurensning

og sykefravær i Oslo - er det en

sammenheng? 18-24.

Economic Survey

ES 2/96:

Economic trends, 3-24.

Bodil Merethe Larsen and Runa

Nesbakken: Carbon taxation and some

effects on CO2 emissions in Norway 1987-

1994, 25-31.

Knut H. Alfsen and Ped Boug: European integration,

energy demand and emissions to

air, 32-42.

ES 3/96:

Economic trends, 3-25.

JOrgen Aasness, Julie Aslaksen and Hanne

A. Gravningsmyhr: Distributional efficiency

of direct taxation, 26-31.

Inger Texmon: Leaving the parental home

among young adults, 32-42.

ES 4/96:

Economic trends, 3-24.

Ingvild Svendsen: Expectations in the

Norwegian economy, 25-33.

Jon Petter Nossen: General government

finances in Norway in an international

perspective, 34-42.

ES 1/97:

Economic survey 1995, 3-46.

Elisabeth Nørgaard and Tore Halvorsen:

Revision of the balance of payments, 47-

52.

Mette Rolland: Military expenditure in

Norway's main partner countries for development

assistance, 53-66.

39

More magazines by this user
Similar magazines