Norges Postverk

ssb.no

Norges Postverk

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1X. 141.

NORGES POSTVERK

1937

Statistique postale pour l'année 1937

UTGITT AV

DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI,

HÅNDVERK OG FISKERI

POSTSTYRET

OSLO

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1938


For årene 1884-1899, se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.

For årene 1900-1904, se rekke IV, senest nr. 120.

For årene 1905-1912, se rekke V, senest nr. 204.

For årene 1913-1919, se rekke VI, senest nr. 180.

For året 1920, se rekke VII, nr. 18.

For året 1921, se rekke VII, nr. 50.

For året 1922, se rekke VII, nr. 87.

For året 1923, se rekke VII, nr. 126.

For året 1924, se rekke VII, nr. 171.

For året 1925, se rekke VII, nr. 197.

For året 1926, se rekke VIII, nr. 27.

For året 1927, se rekke VIII, nr. 61.

For året 1928, se rekke VIII, nr. 95.

For året 1929, se rekke VIII, nr. 126.

For året 1930, se rekke VIII, nr. 159.

For året 1931, se rekke VIII, nr. 187.

For året 1932, se rekke IX, nr. 10.

For året 1933, se rekke IX, nr. 31.

For året 1934, se rekke IX, nr. 56.

For året 1935, se rekke IX, nr. 89.

For året 1936, se rekke IX, nr. 113.

J. Chr. Gundersen Boktrykkeri Oslo


Innholdsfortegnelse.

Side

Alfabetisk register til tekstavdelingen 120

Fransk resymé

V

Tekst:

I. Innledning 1

II. Poststeder og postkasser 4

III. Personale og undervisningsvesen 7

IV. Postførsel 13

V. Posttrafikk 22

VI. Økonomiske resultater 44

VII. Postlov, postoverenskomster og postreglement 53

VIII. Poststyre og postdistrikter 54

IX. Pensjons- og understøttelseskasser 55

X. Internasjonal poststatistikk 55

Tabeller:

Tab. 1. Almindelige og rekommanderte brevpostsendinger, verdibrev, pakker,

blad og postopkrav 56

» 2. Postanvisninger 68

» 3. Post til utlandet 72

» 4. Post fra utlandet 74

» 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde 76

» 6. Poststeder og personale etc. 114

» 7. Postdistriktenes budgetterte innt. og utg. i budgettåret 1936/1937 116

» 8. Oversikt over postverket i endel land i 1936 120

Table des matières.

Pag.

Résumé francais

V

Texte:

I. Introduction 1

II. Bureaux de poste et boites aux lettres 4

III. Personnel et instruction professionelle

7

IV. Transport des postes 13

V. Mouvement du service des postes 22

VI. Résultats financiers 44

VII. Législation postale, conventions et règlement de poste 53

VIII. La Direction Générale des Postes et les districts postaux 54

IX. Caisses de secours etc. 55

X. Statistique postale internationale 55

T ableaux:

Tabl.1. Objets de correspondance ordinaires et recommandés, lettres avec valeur

declarée, colis, journaux et remboursements 56

» 2. Mandats de poste 68

» 3. Envois postaux pour l'étranger 72

» 4. Envois postaux de l'étranger 74

» 5. Objets de correspondance expédiés des différents bureaux de poste et produit

de la vente des timbres-poste 76

» 6. Bureaux de poste, personnel etc. 114

» 7. Recettes et dépenses budgétées des districts postaux pendant l'exercice

193611937 116

» 8. Tableau-comparatif du service postal dans certains pays en 1936 120


V

Résumé

des renseignements statistiques concernant l'exploitation postale pour les

années 1934 à 1937.

La superficie de la Norvège est de 322 598, 7 km 2 dont 308 511,5 km 2 de superficie

terrestre et 14 087,2 km. 2 d'eau douce. Dans la superficie ne sont pas compris

Svalbarde, Jan Mayen, Ile Bouvet, Ile Peter Ier.

1934 1935 93 1937

Population de la Norvège, en milliers 2 872 2 882 218965 2 908

Etablissements postaux .

Nombre total d'établissements postaux 4 2514 2944 3484 396

Dont :

Bureaux de poste principaux 90 90 90 92

Bureaux de poste secondaires 50 51 53 55

Bureaux de poste secondaires ruraux 3 221 3 236 3 258 3 281

Dépôts de poste 890 917 947 968

Nombre d'habitants par établissement postal 676 671 666 66.2

Nombre de km2 par établissement postal 76 75 74 73

Bureaux de poste ambulants 200 200 211 217

Personnel.

Nombre global du personnel 8 476

Dont :

1. A la Direction Générale des Postes 83

2. Aux bureaux de poste principaux 2 018

3. Aux bureaux de poste ambulants 373

4. Personnel aux b. et districts ruraux .. 6 002

Moyenne de jours de maladie par

fonctionnaire des classes 2 et 3 20,1

8 567 8 709 8 803

83 91 97

2 040 2 078 2 101

369 381 375

6 075 6 159 6 230

19,9 20,9 20,4

Communications postales]) : 1932

Longueur totale des communications postales Km. 137 600

Dont :

Services de chemin de fer » 3 873

Lignes de bateaux à vapeur aller » 66 800

Trajets postaux secondaires et » 25 100

Parcours de facteurs ruraux retour » 41 800

Service postal aérien »

Total des kilomètres parcourus par an,

en milliers .. 28 912

Dont :

Par chemin de fer -»- 6 651

Par les bateaux à vapeur -D- .. 10 095

Par trajets secondaires - »- 5 056

Par les facteurs ruraux - »-- 7 110

Par avion - »- ..

153 700

3 964 3 998 3 998

70 200

30 000

43 100

5 300 6 900 6 400

35 675

7 247 7 806 7 994

12 061

7 322

7 730

277 512 568

1) La statistique concernant les parcours des facteurs ruraux, les trajets secondaires et

les lignes des bateaux A. vapeur n'est établie qu'une fois tous les cinq ans.


V I

Trafic postal.

Nombre total des objets postaux, en milliers . .

Le nombre total se répartit

comme suit :

Lettres ordinaires - »-

Cartes postales - »-

Imprimés - »-

Papiers d'affaires - »-

Echantillons de marchandises -»-

Petits paquets -»- .

Correspondances de service --»-

Objets de correspondance recommandés

--»-

Lettres avec valeur déclarée -»-

Colis ordinaires -»-

Colis avec valeur déclarée -»-

Mandats de poste -»-

Exemplaires de journaux, par

abonnement -»- ..

Dans l'ensemble des objets il y

• avait en outre :

Envois à inscrire - »- ..

Envois à taxe locale -»-

Plis à remettre sans adresse -»-

Envois à remettre par exprés - »- .

Carnets de chèques p. de voyage (internes) .

Chèques p. de voyage, payés (internes) ...

Recouvrements, en milliers .

Envois contre remboursement -»- .

Somme totale des valeurs, en millions .

Dont :

Les lettres avec valeur déclarée -»-

Les colis avec valeur déclarée - »-

Les mandats de poste -»- .

Montant des recouvrements, en milliers . .

Montant des chèques p. de voyage -»-

Montants des remboursements - »-

Objets postaux par habitant

1934 1935 1936 1937

308 116 312 957 325 028 350 735

108 861 111 729 116 572 128 790

9 033 8 912 8 900 10 499

27 038 28 436 30 569 33 461

308 317 336 305

1 300 1 383 1 444 1 110

13

1 190 1 214 1 240 1 358

4 047 4 137 4 346 4 536

2 939 2 904 2 924 2 957

2 052 2 076 2 232 2 489

71 75 75 78

4 820 5 214 5 513 6 155

146 457 146 560 150 877 158 984

13 929 14 406 15 090 16 215

23 380 29 520

1 536 1 219 4 365 1 507

32 47 51 49

63 53 63 99

385 259 426 656

203 278 362 490

668 698 680 741

i 128 1 150 1 233 1 429

758 749 773 892

74 72 96 104

296 329 364 433

13 151 19 292 26 822 41 051

31 23 39 46

12 100 13 399 13 315 15 081

107 109 112 121

Objets de la poste aux lettres expédiées par habitant 48 50 52 56

Résultats financiers . 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37

en milliers

Total des recettes,

31 805 32 183 34 027 36 271

couronnes

Dont :

Recettes des taxes perçues - »- 31 179 31 528 33 341 35 552

Autres recettes - »- 626 655 686 719

Total des frais - »- . . 28 873 29 019

Dont :

Traitements du personnel -»- 16 954 17 059

Frais de transport -»- 8 757 8 685

Autres frais -»- 3 162 3 275

Bénéfice -»- • • 2 932 3 164

29 389 30 994

17 084 18 095

8 846 9 232

3 459 3 667

4 638 5 277


Beretning

om Postverkets virksomhet i 1937.

I. Innledning.

Postt raf ikken var i 1937 i fortsatt jevn vekst.

Det ok o n o m i s k e resultat av driften i budgettåret 1936/37 viser

et regnskapsmessig overskudd på 5,3 mill. kr., mot et overskudd på 4,6 mill. kr .

året i forveien. Inntektene utgjorde 36,3 mill. kr. og utgiftene 31,0 mill. kr ., fordelt

som følger: Inntekter Utgifter

Mill. kr. Pct.

Mill. kr. Pct.

Frimerkesalg 32,6 90 Lønninger 18,1 58

Bladporto

2,4 6 Postførsel

9,2 30

Andre inntekter .. 1,3 4 Andre utgifter 3,7 12

Tilsammen 36,3 100 Tilsammen

31,0 100

For nedennevnte budgettår har inntektene og utgiftene andratt til i mill. kr. :

1936/37 1935/36 1934/35 1933/34 1913/14

Inntekter 36,3 34,0 32,2 31,8 10,6

Utgifter 31,0 29,4 29,0 28,9 9,6

Overskudd 5,3 4,6 3,2 2,9 1,0

Utgiftene utgjør i procent av inntektene:

85, 4 % 86, 4 % 90,2 % 90,8 % 90,7 %

P o s t m e n g d e n steg i 1937 med 25, 7 millioner (7, 9 %) til i alt 351 millioner

sendinger. Brevposten alene steg med 16,7 millioner (10, 0 %) . I nedennevnte år

stiller postmengden sig som følger, angitt i millioner:

Ar 1937 Ar 1936 Ar 1935 Ar 1934 Ar 1913

351 325 313 308 244

Middeltallet pr. innbygger av samtlige postsendinger utgjorde:

121 112 109 107 99


Post

1937

2

Postmengden i 1937 fordeler sig som følger :

Blad

Brevpost

Pakker

Postanvisninger

Antall mill.

Pct.

159,0 45,3

183,0 52,2

2,6 0,7

. 6,1 1,8

Tilsammen 350,7 100, 0

Antall mill.

Pct.

Innenrikske 314,3 89,6

Til utlandet 15,1 4,3

Fra utlandet 21,3 6,1

Tilsammen 350,7 100, 0

P o r t o e n. Det er i 1937 ikke foretatt vesentlige endringer i portosatsene.

Indekstallet for p o r t o n i våe t i 1936/37 utgjør 195, når portosatsene

i 1913/14 settes = 100.

P o s t s t e d e r. Antallet steg i 1937 med 54 til i alt 4 613, hvorav 92 postkontorer,

55 underpostkontorer, 3 281 poståpnerier, 968 brevhus og 217 reisende

poststeder. Postkontorene ekspederer 74 % av den samlede sendte brevpost for

hele landet, poståpneriene 22 % og postekspedisjonene 4 %. Det gjennemsnittlige

antall innbyggere pr. fast poststed utgjorde 662.

Personale t. Antallet av stillinger steg med 94 til i alt 8 803. Av

personalet var 97 ansatt i Poststyret, 2 476 ved postkontorene og de reisende poststeder,

samt 6 230 i distriktene (4 268 styrere av poståpnerier og brevhus m. v.,

samt 1 962 landpostbud) .

Nye foranstaltninger m. v.

Følgende k o mit é e r og utvalg til behandling av postspørsmål har vært.

i virksomhet i 1937:

Utvalget til behandling av poståpnernes lønninger

m.v. som avgav sine innstillinger 27 januar og 6 februar 1937, avsluttet sitt arbeide

med fremsettelse av forslag til nye lønninger (ny klassifisering) for samtlige poståpnere

den 3 juni 1937.

Et utvalg bestående av to representanter for Statsbanene og to for Postverket

blev satt nedforåforhandleom revisjon av overenskomsten om

poståpnerier på jernbanestasjoner.

Utvalget avsluttet sitt arbeide den 22 februar 1938.

Stortinget vedtok i 1937 en ny rekrutteringsordning for

P o s t v e r k e t. Ordningen bygger på felles rekruttering til kontor- og reiseetaten

samt budetaten gjennem antagelse av budaspiranter.

I forbindelse hermed blev det vedtatt å oprette en stilling som undervisningsleder

i Postverket, å etablere en høiere postprøve, å sløife pakkmester- og postassistentstillingene

og å oprette en ny klasse tjenestemenn som benevnes kontorassistenter.


3 Post

1937

P o s t m e s t e r m ø t e r blev holdt i Bergen i tiden 26-28 mai og i

O s 1 o 18-19 oktober 1937.

Til førstnevnte møte var innkalt postmestrene langs kysten fra og med Rørvik

til og med Farsund, til sistnevnte møte postmestrene på Sørlandet og Østlandet.

Arbeidet med k o m b i na s j o n av p o s t å p n e r i e r med rikstelefonstasjoner,

jernbanestasjoner og dampskibsekspedisjoner har vært fortsatt, jfr. side 5.

Med Stortingets samtykke blev det bestemt fremtidig i almindelighet å innskrenke

kombinasjoner til de mindre steder.

Måne d s r e g n s k ap i Postverket blev innført fra oktober 1937 til

avløsning av de tidligere k v a r t a 1 s r e g n s k ap e r.

I forbindelse hermed blev det i årets løp foretatt en rekke endringer i regnskapsordningen

for å sikre en hurtig og pålitelig regnskapsavleggelse.

Ruten Kristiansand S.-Frederikshavn blev omlagt til en

rute Kristiansand S.-Hirtshals fra 22 mai 1937.

V a 1 d r e s b an en blev fra 1 juli 1937 overtatt av Norges Statsbaner.

Det er utgitt tilleggsblad til p o stk art over Sør-Norge omfattende partiet

omkring Bergen.

Det er utsendt et flyveblad til banker og andre interesserte om de

bestemmelser som gjelder for bruk av dokumentkonvolutter som ytre omslag til

postsendinger.

En ny, forbedret type f r i m e r k e a u t o mat er er tatt i bruk ved en del

større postkontorer.

Det er utarbeidet en standar d blank et t r e o 1 som efter hvert vil

bli levert til poståpnerier. Disse får også i større utstrekning enn tidligere enkelte

inventar- og f or br ukssaker (blyanter, skrivemapper m. v.).

Nordisk Postkonferanse blev avholdt i Helsingfors i tiden 21-23

september 1937.

Videre deltok Norge i L u f t p o s t k o n f e r a n s e n i Haag i tiden

12-16 april 1937.

Angående endringer i lønnsregulativer og reglementsbestemmelser m. v. for

øvrig henvises til kap. III, side 8 og kap. VII, side 53.


Post

1937

Faste:

Postkontorer

Underkontorer av 1 klasse

Underkontorer av 2 klasse ..

Poståpnerier

Brevhus

4

II. Poststeder og postkasser.

A. Poststeder.

Antallet av poststeder i de to siste år vil fremgå av følgende oversikt :

Ar 1937

Antall

92

36

19

Ar 1936

Antall

90

35

18

Stigning

1937 1921/1937

Antall Antall

2 16

1 12

1 4

3 281 3 258 23 159

968 947 21 329

Tilsammen

4 396 4 348 48 488

Reisende 1):

På jernbaner

På dampskib

61 62 1 -- 5

156 149 7 5

Tilsammen ....

I alt ....

217 211 6

4 613 4 559 54 488

Angående poststedenes fordeling på de forskjellige postdistrikter henvises til

tabell 6.

Asker og Odda feltpostkontorer gikk over til faste postkontorer

fra 1 januar 1937.

Et under p o stk o n t or av Iste klasse, Oslo-Rodeløkka, er oprettet

fra 1 juni 1937 og et underpostkontor av 2nen klasse, Porsgrunn-Herøya, fra

1 juli 1937.

Av poståpnerier er det i årets løp oprettet følgende : Abelsø,

Båtstø, Dalbø, Eidvågeid, Evenstad, Godviknes, Hjartåbygda, Karpbukt, Langstrand,

Mathopen, Mula, Nyvoll i Altafjord, Nøsen, Opstad på Jæren, Osternes,

Salttjern, Songe, Steinkjernes, Sygna, Søfting, Trengereidfjord, Trofors, Tromsdalen,

Urdangsvåg, Vinneseidet, Øyheim.

Krokstrand, Skjervær og Skreeros poståpnerier er n e d l a g t.

Br e v h u s e n e s antall er steget med 21.

Felt p ost s t e der er ikke regnet med i opgaven ovenfor. Av sådanne

poststeder var i årets løp 5 i virksomhet på følgende steder (virksomhetstiden er

anført i parentes) : Nr. 1 på Gardermoen ( 5 / 6-2 / 9), nr. 4 på Elvegårdsmoen (17/6--_-31/8),

nr. 11 på Værnes ( 7 / 6--h/ 9), nr. 14 på Drevja ( 21 / 5-2 / 8), enn videre blev det

under stortingssesjonen underholdt et feltpostkontor Oslo-Stortinget, likesom

det blev underholdt et feltpoståpneri på Ulven ( 28 /5-9 / 8).

1) Under reisende poststeder er opført det samlede antall reisende poststeder med

særskilt littera,--:på ;henholdsvis jernbaner og dampskib (konduktør- og styrmannsposter

er ikke regnet med).


5 Post

1937

Videre er underholdt følgende midlertidige p o s t s t e der på utstillinger

m. v. :

Et un d e r p o stk o n t or «Moss-utstillingen » blev underholdt i tiden

9 juni-29 august 1937.

Likeledes blev det underholdt et f e l t p o s t k o n t or «N. S. P. F.'s landsleir

Mandal 1937» i tiden 8-16 juli, samt et b re v hus «Nord-Norges varemesse,

Bodø» i tiden 4-25 juli 1937.

Tabell A. Folkemengde, faste poststeder, antall innbyggere og km 2 pr. poststed

ved utgangen av årene 1880-1937.

År

Folkemengde Faste poststeder Innbyggere pr.

poststed

Antall

5-årlig

stigning

Antall

5-årlig

stigning

Antall

5-årlig

nedgang

Km' pr. poststed

Antall

Pct. Pct. Pct.

1880 1 923 283 920 2 091 351

1,5 20,1 15,5

1885 1 951 429 1 105 1 766 293

2,7

31,7

22,0

1890 2 004 102 } 1 455 1 377

222

4,7

27 , 8

1895 2 097 328 } ^ 18, 1

1 859 1 1 128 I 175

6,9

30,0

17,6

1900 2 242 995 } 2 413

930

134

3,1 t 17 , 2

12,0

1905 2 313 549 } 2 829 I 818 1 114

3,3

1 17, 6

12,2

1910 2 390 402

3 328 I 718

97

5 ,0 8,9 1 3,5

1915 2 509 263 3 623 693 ^ 89

5,7

7,4

1,6

1920 2 653 054 } 3 890

682

83

3,9 2,5 =-1, 3

1925 2 755 331 3 989 691 81

2,2

3,9

1 1

1930 2 815 164 } , 7

4 144

679 ^ 78

2,4 3,6 1,1

1935 2 881 514 4 294 671 75

1936 2 895 000 4 348 666 74

1937 2 908 000 4 396 662 73

5-årlig

nedgang

Pct.

16,5

24,2

21,2

23,2

14,9

14,9

8,2

6,7

2,4

1 3,7

1

3,8

Kombinasjon av poståpnerier med jernbane- og rikstelefonstasjoner

samt med dampskibsekspedisjoner. Ved

utgangen av 1937 var kombinasjon kommet i stand på i alt 769 steder mot på 714

steder det foregående år. 233 poståpnerier var kombinert med jernbanestasjoner

og 413 1) poståpnerier med rikstelefonstasjoner m. v. samt 123 poståpnerier

med dampskibsekspedisjoner.

1) De omhandlede 413 kombinasjoner fordeler sig som følger :

Poståpnere ansatt som telefonbestyrere og telefonbestyrere ansatt som poståpnere 339

Telegrafverket overtatt poståpnerier 4 8

Postverket overtatt rikstelefon- og filialstasjoner 25

Sør-Varanger turistforening overtatt poståpneri 1

Tilsammen . . . 413

Tallene gjelder bare kombinasjon efter de nye regler. Eldre kombinasjoner uten lønnsreduksjon

er ikke regnet med.


Post

1937

6

Tabell B. Areal, folkemengde og antall faste poststeder m. v. i de forskjellige fylker

ved utgangen av året 1937.

Fylker

Flateinn

hold i km2

Samlet

landareal

Folkemengde

pr. 1112 1930

i alt

pr. km2

landareal

U1

0

a)

^

ô `^

a•^

0 ;-• a,

ro

cd

cp

Middeltall pr.

poststed av

CD .

^ ^^

go ,

.4-,

ct

^ '61 å

.^ Ø4,

Sendt alm.

brevpost

i alt

„Ci

.^^

^^•

'Ø å

1. Østfold

2. Akershus ..

3. Oslo

4. Hedmark .. •

5. Opland

6. Buskerud .. •

7. Vestfold ... .

8. Telemark .. .

9. Aust-Agder .

10. Vest-Agder .

11. Rogaland .. .

12. Hordaland . .

13. Bergen

14. Sogn og Fjordane

15. Møre og

Romsdal .. .

16. S. Trøndelag

17. N. Trøndelag

18. Nordland .. •

19. Troms

20. Finnmark

Svalbard

Postekspedisjonene

.

3 896,7

5 008,9

16,1

26 272,3

23 709,1

13 990,5

2 258,1

14 068,1

8 756,4

6 844,5

8 721,0

15 080,4

35,1

17 824,6

14 655,4

17 949,7

21 029,3

36 148,3

25 339,9

46 907,1

167 030 42,9

236 939 47,3

253 124 15 761,1

157 942 6,0

137 710 5,8

143 073 10,2

134 107 59,4

127 754 9,1

73 816 8,4

81 233 11,9

173 258 19,9

164 376 10,9

98 303 2 798,2

91 808

165 064

174 946

96 016

186 920

97 467

53 308

5,2

11,3

9,7

4,6

5,2

3,8

1,1

8

9

12

5

3

6

7

8

5

4

8

5

4

6

5

6

6

13

2

6

66 22

129 29

162 27

154 76

111 26

65 33

139 47

92 16

83 20

181 92

403 144

6 1

236 88

298

198

159

426

215

176

1

96

167

12

194

233

143

105

194

113

107

281

552

11

330

41

30

1,3

135

102

98

22

73

77

64

31

27

3

54

381 38

255 70

207 102

532 68

258 98

223 210

2

1 740

1 419

21 094

814

591

1 001

1 277

659

653

759

617

298

8 937

278

433

686

464

351

378

239

5 401 400

4 850 300

57 857 900

4 397 500

4 374 400

5 382 700

4 837 700

4 364 900

2 457 500

3 605 300

7 854 800

4 419 300

11 822 000

2 829 300

5 627 900

7 487 400

2 360 700

5 981 600

3 335 200

1959 700

48 200

6 050 300

Hele landet . 308 511,5 2 814 194 9,1 128 3 300 968 4 3961 70 640 157 306 000

I teksttabell A er tatt inn en oversikt for årene 1880-1937 over folkemengden

og antallet av faste poststeder samt over det gjennemsnittlige antall

innbyggere og km 2 pr. poststed.

T e k s t t a b ell B inneholder opgave over hvorledes de faste poststeder

fordeler sig på de forskjellige fylker, samt over det gjennemsnittlige antall km 2

og innbyggere pr. poststed i de enkelte fylker. I opgaven er enn videre tatt med

det samlede antall sendte almindelige brevpostsendinger fylkesvis i 1937 samt det

gjennemsnittlige antall pr. innbygger av sådanne postsendinger i de forskjellige

fylker.

B. Postkasser.

Antallet av postkasser til bruk for publikum stiller sig som følger i de

fem siste år :

Ar 1937 Ar 1936 Ar 1935 Ar 1934 Ar 1933

7 615 7 332 7 223 7 144 7 065

78

51

42

93

41

41

1

32

20

229

28

32

38

36

34

33

44

45

27

120

31

34

43

25

32

34

37

56


7 Post

193 7

III. Personale og undervisningsvesen.

A. Poststyrets personale.

Ved utgangen av 1937 var det samlede antall funksjonærer i Poststyret 97,

hvorav 37 kvinner.

Personalets fordeling på de forskjellige kontorer.

Kontor m. v.

Personale, ikke tilknyt.

noget bestemt kontor

1. Postadm.kontor . .

2. - »--

3 . -- »- • •

Regnskapskontoret . .

Anvisningsrevisj onen

Intendanturkontoret

Ø

^

^

^o

a

1

1

1

1

1

6

5

6

13

2

1

1

2

11

3

1

^

^ ^

a)^

x

G)

rd o

a)^

0

x ^

1 1

'

CC3

'd

+^^

U2 +,

0

a .^

1

6 16

2 4

;.4

a)

^

+, ,

^

ô ^

Tilsammen . . 1 4 31 17 3 1 1 1 1 1 8 120 5 1

4

1

rci

Pr-1

1

^

^G)^

^^ s ^

2

2

9

8

79

27

27

10

97

B. Postdistriktenes tjenestemenn.

I t e k s t t a b ell C er inntatt opgave over antallet av funksjonærer og

stillinger i Postverket ved utgangen av året 1937.

Angående personalets fordeling på de forskjellige postdistrikter henvises til

tabell 6.

Det samlede antall av stillinger av alle slags ved poststedene

androg ved utgangen av 1937 til 8 706, hvorav 2 476 ved postkontorene

og de reisende poststeder, og 6 230 i landdistriktene (poståpnere og

landpostbud m. v.) . Siden utgangen av forrige år er antallet av stillinger

steget med 88, herav 17 ved postkontorene og de reisende poststeder og

71 i distriktene.

T e k s t t ab e 11 D inneholder opgave over avgangen av personale i 1937

som følge av dødsfall, avskjed efter opnådd aldersgrense eller av andre grunner.

Den samlede avgang stiller sig som følger for de fem siste år :

Ar 1937 Ar 1936 Ar 1935 Ar 1934 Ar 1933

228 189 197 213 241


Post

1937

8

Sykestatistikk. Nedenstående oversikt omfatter kontor-, bud- og

reisepersonalet, tilsammen 2 476 stillinger i 1937.

Resultatet av sykestatistikken for de seks siste år stiller sig som følger:

1937 1936 1935 1934 1933 1932

1. Antall funksjonærer

2. Antall arbeidsdager

3. Antall sykedager

4. Sykedager i prosent av arbeidsdagene

a. Særskilt for menn

b. - »- kvinner ...

c. - »- kontorfunksjonærer

.

d. -»- budfunksj. .

e. - »-- reisende

funksj. . .

5. Gj.snittl. syked. pr . funksj

a. Særskilt for menn

b. - »- kvinner ...

c. - »- kontorfunksjonærer

.

d. - »-- budfunksj. .

e. - »- reisende

funksj. .

6. Sykeutgifter i alt kr.

- »-- pr. funksj. kr .

2 476

903 740

50 512

5,6

5,3

7,8

4,7

7,2

3,1

20,4

19,5

28,3

17,3

26,4

11,4

356 000

144

2 459

897 535

51 486

5,7

5,7

6,0

4,7

7,6

3,2

20,9

20,8

22,2

17,2

27,8

11,5

325 000

132

2.409

879 285

47 977

5,5

5,5

5,2

4,2

7,5

3,0

19,9

20,0

18,8

15,3

27,3

10,9

320 000

133

2 391

872 715

48 875

5,6

5,4

7,2

4,4

7,7

2,8

20,4

19,8

26,4

16,2

28,3

10,3

304 000

127

2 392

873 080

41 410

4,7

4,5

7,5

4,0

5,9

3,5

17,3

16,4

27,3

14,5

21,7

12,9

257 000

107

2 453

895 345

45 200

5,0

4,8

7,5

4,3

6,4

3,4

18,4

17,5

27,4

15,7

23,3

12,5

298 000

121

Det gjennemsnittlige antall sykedager for Poststyrets 97 funksjonærer

utgjorde 9,2 - særskilt for menn 5, 3 og for kvinner 14, 8, mot i 1936 15,1 - henholdsvis

for menn og kvinner 7,0 og 27, 5.

Avtalen av 1933 mellem Staten og dens tjenestemenn om frivillig

lønnsavkortning ophørte fra 30 juni 1937.

Statens tjenestemenn blev fra 1 juli 1937 tilstått et reguleringstillegg

på kr. 240. Dog blev tillegget begrenset til 10 % av lønnen for lønninger under

kr. 2 400 og forhøiet til 5 % av lønnen med et maksimum på kr. 500 for lønninger

over kr. 4 800.

For tjenestemenn som ikke forsørger ektefelle eller barn under 18 år blev tillegget

fastsatt til 2/3 av de foran nevnte satser.

Ved den almindelige lønnsregulering for Statens tjenestemenn pr. 1 juli 1937

blev det foretatt følgende større endringer i 1 ø n n s r e g u 1 a t i v et f or pos t-

tjenestemenn:

P ost bud I med grunnlønn kr. 2500 og 4 alderstillegg à kr. 225 blev endret

til postbud med grunnlønn kr. 2500 med 5 alderstillegg à kr. 225.

Den tidligere stilling som post bud II med grunnlønn kr. 2100 og 4 alderstillegg

à kr. 225 blev ophevet og disse tjenestemenn fikk samme lønn som de øvrige

postbud.

Budformann og postledsager med grunnlønn kr. 2700 og 4

alderstillegg à kr. 225 blev endret til grunnlønn kr. 2700 med 4 alderstillegg

à kr. 275.


9 Post

1937

Pakkmester og postassistent med lønninger på henholdsvis

kr. 2700 med 4 alderstillegg à kr. 275 og kr. 2350 med 3 alderstillegg à kr. 225

fikk titel og lønn som postekspeditør, kr. 2850 med 6 alderstillegg à kr. 275.

For den nyoprettede stilling som kont or as s i s t e n t blev lønnen fastsatt

til kr. 2350 med 4 alderstillegg å kr. 225.

For b u d a spir ant blev lønnen fastsatt til kr. 1800 pr. år.

Foruten de her nevnte regulativendringer blev det foretatt en rekke mindre

endringer i lønnssatser m. v. for postmestre, postfullmektiger, håndverkere, poståpnere

og landpostbud.

Ny reser ve bud overenskomst blev sluttet mellem Poststyret

og Norsk Postforbund. Overenskomsten blev gjort gjeldende fra 1 juli 1937 og

omfattet approberte reservebud, registrerte leiebud og budvikarer for øvrig

(dagarbeidere) .

I forbindelse med overgangen til den av Stortinget vedtatte nye rekrutterings -

ordning blev det truffet avtale mellem Postdirektøren, Det Norske Postmannslag

og Norsk Postforbund om overgangsordning for privatvikarer

og l e i e b u d. Ordningen sikret en del personer som i lengere tid hadde

arbeidet i Postverket, adgang til å bli nærmere knyttet til bedriften.

Det samlede

stiller sig som følger :

Ar Antall

antall stillinger

5-årlig

stigning.

Pct.

i Poststyret og i Postverket

5-årlig

Ar Antall stigning.

Pct.

1880 1 328 1910 5 850

1885 1 568

18,1 22,0

1915 7 138

1890 2 079

32,6

25,4

1920 8 950

1895 2 849

37,0

5,1

1925 8 490

1900 3 897

36,8 0,3

1930 8 462

1905 4 643

19,1 1,2

1935 8 567f

26,0

1910 5 850 1936 8 709

1937 8 803


Post

1937

10

Tabell C. Antall funksjonærer og stillinger i Postverket

ved utgangen av året 1937.

Grupper

Antall funksjonærer

Menn

Kvinner

Tils.

Ledige

stillinger

Stillinger

i alt

Tilsv.antall stillinger

1936 1935 I 1934

I. Kontorpersonale.

1. Postmestre

2. Avdelingschefer ...

3. Postfullmektiger I

4. -»- II

91

15

48

171

454

1

14 185 21 206

185 5. Postekspeditører .. .

639 30 669

6. Kontorassistenter .. .

- 1 6 7

7. Postassistenter

8. Pakkmestre

Sum 1-8. .

1 92 - 92

- 15 - 15

2 50 2 52

90

54

98

492

77

205

780 202 J 98259 J 1041 1) 1016

90

54

97

466

93

203

1003

90

54

97

467

88

203

999

II. Budpersonale.

9. Håndverkerel)

10. Pengebrevbud 2) .. .

11. Postledsagere 2)

12. Postbud I 2)

13. -- »- II

14. Andre postbud

Sum 9-14.

16

325

634

56

- 16

- 325

6 640

5 61

14

1031 11 I 1042 18

4

16

339

644

61

183

148

610

45

76

173

122

613

48

81

169

125

609

47

69

1060 1062 1037 1019

III. Reisende personale.

15. Postfullmektiger I

16. -»- II

17. Postekspeditører .. •

18. Postassistenter ...

19. Pakkmestre

IV. Poståp rere og landpostbud


20. Poståpnere 2345 896 3241 40 3281 3258 3236 3221

21. Styrere av underkon-

torer av 2nen kl 8 11 19 -- 19 18 17 16

22. Brevhusstyrere 847 113 960 8 968 947 917 890

23. Landpostbud 1864 82 1946 16 1962 1936 1905 1875

Sum 20-23 5064 1102 6166 64 6230 6159 6075 6002

I alt I-IV 7216 1315 8531 I 175 8706 8618 8484 8393

V. Reservepersonale m. v.

24. Reservepostassistenter

25. Reservepostbud I ..

26. Postelever

27. Aproberte reservebud

28. Budaspiranter

29. Registrerte leiebud

30. Tilfeldige vikarer .

31. Andre funksjonærer

32

309

27 1 24

23

88 I 3

91

65 -

292 62

99 83

- 32

- 309

51

23

91

91

65

354

182

2

32

34

341

3

34

224

72

48

3

32

210

75

49

3

31

217

70

52

Sum 15-19 341 -- I 341 34 375 1) 381 369 373

I alt I-III 2152 213 2365 1111 12476 2459 2409 2391

68 129 138

5 24 48

11 21 22

72 10 8

154 121 116

1) 13 stillinger ved reiseavdelingenes administrasjon er overført fra reisende personale

til kontorpersonale.

2) og med dem likelønte tjenestemenn.


Post

1937

Tabell D. Avgang av personale i Postverket i året 1937.

Grupper

Døde

1937

Avskjed

efter

opnådd

aldersgrense

1937

Uttrått

av andre

grunner

1937

Avgang i alt

M. K.

M. K.

M. K.

1937f 1936 I 1935 I 1934 I 1933

I. Kontorpersonale.

1. Postmestre

2. Avdelingschef er

3. Postfullmektiger I

4. —»- II

5. Postekspeditører

6. Kontorassistenter

7. Postassistenter

8. Pakkmestre

2

1

1

2

3

7

1

12

11

5

5

4

12

Sum 1-8 . . 22 18 31

2

3

2 5

– –

2 5

1 4

10 7

– –

1 1

10 5

26 27

II. Budpersonale.

9. Håndverkere

10. Pengebrevbud

11. Postledsagere

12. Postbud I

13. » II

14. Andre postbud

Sum 9-14 .

4 7 12 4

1 2 2

2 10 9 11

– – 1

1 2 1

20 25 17

III. Reisende personale.

15. Postfullmektiger I

1 - -

16. »— II

4 3 2 -

17. Postekspeditører

3 4 1 1

18. Postassistenter

2 1 1 -

19. Pakkmestre

5 3 4 2

Sum 15-19 2 14 12 8 3

I alt I—III I 14 31 39 63 59 47

IV. Poståpnere og landpostbud.

20. Poståpnere 21 5 29 3 42 12 112 87 87 92 131

21. Styrere av underpostkontorer

av 2nen kl. – – 1 1 – – – 2

22. Brevhusstyrere 3 1 – – 14 2 20 14 8 14 12

23. Landpostbud 15 – 12 – 33 4 64 49 39 48 49

Sum 20-23 39 6 41 3 90 18 197 150 134 154 194

I alt I–IV 53 7146 3196 23 228 189 197 213 241

2


Post

1937

12

C. Undervisningsvesenet.

Det Norske Postmannslag har i likhet med tidligere år med bidrag fra Postverket

avholdt s p r o g k u r s e r for postfunksjonærer.

E k s a m en i f r a n s k for posttjenestemenn blev i likhet med i 1936

også avholdt i 1937.

Et teoretisk kursus for pakkmesterelever blev avholdt

i Oslo i oktober-november 1937.

Nedenforfølgerenoversiktoverantallet av antatte postelever

og pakk me st e r e l e v er siden 1918, samt over resultatene av de avholdte

eksamensprøver:

Postelever.

År

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924-1935

1936

1937

Antallet av antatte elever

Menn Kvinner Tilsammen

Deltagere

i eksamensprøven

Bestått

eksamen

Antall Antall Antall Antall Antall

76 89 165 144 124

79 93 172 147 138

144 57 201 146 142

33 1 34 180 174

175 167

42 36

84 84

I årene 1929-1933 har 6 funksjonærer fått anledning til å underkaste sig

eksamensprøven for postelever. 5 av disse bestod proven.

Enn videre er i samme tidsrum 7 tidligere postelever gjeninntatt uten å avlegge

ny prove.

_Pakkmesterelever.

År

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924-1935

1936

1937

Anmeldt til

optagelse

Optagelsesprøven

Bestått

prøven

Pakkmesterkurset

Antatt til Deltagere

pakkmesterelev

i eksamensproven

Bestått

eksamen

Antall Antall Antall Antall Antall

65 50 49

53 45 35 29 29

69 57 33 29 29

93 85 22 33 33

270 247

24 24

74 74 72

D. Reisebidrag til posttjenestemenn.

4 posttjenestemenn blev i 1937 tilstått reisebidrag for studiereise til

utlandet.


13 Post

1937

IV. Postforslen.

A. Postrutene.

Lengden av postrutene og det tilbakelagte antall

kilometer i rutene stiller sig i 1937 som følger sammenlignet med i 1932 og 1927 :

Rutenes lengde

Tilbakelagte kilometer

1937

I

1932 1927 1937 1 1932

1000 kin. 1000 km.

Jernbaneruter 4 000 3 900 3 600 7 994 6 651

Dampskibsruter 70 200 66 800 65 700 12 061 10 095

Bipostruter 30 000 25 100 21 400 7 322 5 056

Landpostbudruter . . 43 100 41 800 40 800 7 730 7 110

Luftpostruter 6 400 568

Tilsammen . . 153 700 137 600 131 500 35 675 28 912

1927

1000 km.

5 486

9 584

3 970

6 800

25 840

1. J e r n b a n e r u t e r. Pr. 1 juli 1937 utgjorde den samlede lengde av

jernbaner 3998 km. Herav var 3656 km. statsbaner og 342 km. privatbaner.

Det samlede antall tilbakelagte kilometer i jernbanepostrutene utgjorde i 1937

7 994 000, en stigning på 188 000 km. = 2,4 % fra 1936.

Med hensyn til befordringsmåten stiller forholdet sig for de 4 siste år samt for

1921 som nedenfor anført :

Jernbanepostruterl)

Tilbakelagte kilometer

1937 1936 I 1935 I 1934

1921

Med postekspedisjon .

Togpost 1

»-- 2

- »-- 3

»-- 4

Som ilgods

4

1

787 000

510 000

366 000

864 000

467 000

4

1

888 000

464 000

191 000

790 000

473 000

Tilsammen . . 7 994 000 7 806 000 7 247 000 6 744 000 6 554 000

4

646 000

366 000

651 000

767 000

817 000

4 564 000

333 000

373 000

705 000

769 000

Gjennemsnittlig postbefordring pr. dag på hver km. driftslengde :

Med postekspedisjon . . 3,27 3,34 3,2 1 3,23

Annen befordringsmåte 2,19 1,99 1,8 0 1,54

5

774 000

98 000

292 000

368 000

22 000

4,56

0,61

Tilsammen . . 5,46 5,33 5,01 4,77 5,17

Siden 1921 er antallet av tilbakelagte km. i jernbanepostrutene steget med

1 440 000. For befordring med postekspedisjon er det en nedgang på 987 000

km., mens det for andre befordringsmåter er en stigning på 2 427 000 km.

1) Togpost 1. d. e. konduktørpost med banko.

» 2. » » »— uten »

3. » » post som legges i konduktørvognen i reoler eller låseferdige skap (skappost).

4. » » post som legges i postkasser i eller utenpå togene (kassepost).


^

Post

1937

14

2. Dampskibsrute r. Resultatet av statistikken i innenrikske dampskibs-

og motorbåtpostruter for 1937 stiller sig som følger sammenlignet med

resultatene i 1932 og 1927:

Dampskibs og

motorbåtruter

Ø ^

o ^

rAô

W4.7).

Antall

ruter

6

H ^

o

Pic4

Lengde frem og

tilbake i km. Antall turer Tilbakelagte km. i 1937

be

o ^

H O

^

m

0^

H ^

^

^

^

ô^

^

^

■,)ô c^.^ .7

•Ø ^

.54F-+

^

Qi

s./

Ø ^

o ^

S.,

ro

rn

O

W ^

•Ø å

g

ri ^

^ ^

Med postekspd. .

» styrm.post .

» kassepost . .

Tilsammen

Tilsv. tall 1932 .

-- »-- 1927 .

119 2121 47 600 300 47 900 19 200 500

131 17148 18 500 1 300 19 800 39 400 3 000

13 2 15 2 300 200 2 500 14 100 200

223 21 244 65 200

212 26 238 63 700

1 600

2 000

66 800 53 200

65 700 48 000

19 700

42 400

14 300

57 000

52 800

7 263 100

3 849 900

624 500

9 793 000

9 203 000

91 600

217 200

14 700

263 21 284 68 400 1 800 70 200 72 700 3 700 76 400 11 737 500 323 500 12 061 000

3 800

4 800

Siden 1932 er antallet av dampskibsruter steget med 40, rutenes samlede

lengde med 3 400 km. = 5,1 %, antallet av turer med 19 400 = 34,0 % og det tilbakelagte

antall kilometer med 1 966 000 = 19,5 %.

3. B i p o s t r u t e r. Resultatet av statistikken i bipostrutene for 1937 stiller

sig som følger sammenlignet med resultatene ved en del tidligere undersøkelser :

7 354 700

4 067 100

639 200

302 000 10 095 000

381 000 9 584 000

År

Antall

bipostruter

Rutenes

lengde

(frem og

tilbake)

Antall

turer pr.

år i alt

Tilbakelagt

veilengde

Utgifter

Utgift

pr. tilbakelagt

km.

Postens vekt

Brutto

Netto

Antall

poststeder

rutene

1923 . .

1927 . .

1932 . .

1937 . .

551

532

564

611

21 700

21 400

25 100

30 000

99 400

104 200

125 100

150 900

km. kr.

3 670 000 1 030 000

3 970 000 810 000

5 056 000 660 000

7 322 000 736 000

Rutenes lengde

1923 I 1927 I 1932 1937

øre

28

20

13

10

38 360

2 390

1 880

31 820

18 510

11 240

mill.kg.

2,9

5, 6

80 360

1 900

3 450

12 220

15 860

11 310

1925

2274

Siden 1932 er antallet av bipostruter steget med 47, rutenes samlede lengde

med 4 900 km. = 19,5 %, antallet av turer med 25 800 = 20,6 % og det tilbakelagte

antall kilometer med 2 266 000 = 44,8 %.

Hvordan rutelengden og antallet av turer fordeler sig på de forskjellige

befordringsmidler vil fremgå av nedenstående tabell.

Automobil

Motorsykkel

Sykkel

Hest

Gående

Båt

km.

6 330

620

180

10 210

1 960

2 400

km.

10 070

570

210

6 470

2 180

1 900

km.

17 930

400

310

3 030

1 760

1 670

km.

24 100

200

370

2 100

1 250

Antall turer

1923 I 1927 I 1932 1937

22 450

2 860

1 500

42 030

18 540

109 930

960

4 850

7 340

12 380

15 440

1 980 12 020

I alt .... 21 700 21 400 25 100 30 000 99 400 104 200 125 100 150 900

Mens bil i 1923 bare blev benyttet på 29 % av den samlede rutelengde, er denne

andel øket til 80 % i 1937. Hestens andel er i samme tidsrum gått ned fra 47 %

til 7 %.


I

alt

Tabell E. Bipostrutenes fordeling ,fylkesvis i 1937.

Antall ruter

fordelt efter antall turer

pr. uke

1 2 3 4 5 6

co

a^

0

I alt

Antall turer

fordelt efter befordringsmåten

A M S H G B

Lengde

frem og

tilbake

Tilbakelagte

km.

i årets løp

kr. øre

1. Østfold 16 1 1 1 12 1 5 010 4 140 310 560 670 212 000 59 22 500 11

2. Akershus 22 19 3 7 740 4 020 610 1 550 1 560 428 145 000 52 19 400 13

3. Oslo

4. Hedmark 34 — 2 10 -- 22 — 8 500 7 250 100 610 220 320 2190 564 000 128 61 700 11

5. Opland 28 — — 1 -- 24 3 9150 6 510 — 470 620 770 780 1 740 461 000 122 60 300 13

6. Buskerud 25 — — 2 1 1 16 5 8 790 7 920 310 440 120 1 380 502 000 107 42 900 9

7. Vestfold 19 14 5 7 880 6 760 160 250 710 664 241 000 70 19 900 8

8. Telemark 36 — 2 14 1 — 15 4 10 770 6 840 150 550 2 330 900 1 475 392 000 127 37 700 10

9. Aust-Agder 26 1 — 2 3 1 14 5 9 570 8 490 310 770 1 943 648 000 92 61 700 9

10. Vest-Agder 30 — 1 5 2 -- 21 1 8 580 8120 160 150 150 2 190 622 000 131 70 000 11

11. Rogaland 46 — 1 10 1 2 26 6 14 070 9 870 680 150 1 630 1 740 1 900 555 000 201 42 800 8

12. Hordaland 64 7 6 5 4 1 30 11 18 450 15 020 100 310 270 750 2 000 2 230 742 000 260 36 700 5

13. Bergen

14. Sogn og Fjordane . 49 12 12 16 6 1 1 1 6 900 3 380 — 770 200 2 550 2 270 412 000 204 54 700 13

15. Møre og Romsdal . 44 13 4 11 7 — 8 1 7 410 4 900 — 100 650 1 760 2 220 449 000 154 39 500 9

16. Sør-Trøndelag ... 30 5 6 5 3 — 11 — 5 560 3110 240 990 600 370 250 990 212 000 97 30 400 14

17. Nord-Trøndelag .. 33 7 2 7 4 11 2 6 830 4 410 60 260 970 1 040 90 1 450 243 000 106 39 500 16

18. Nordland 63 18 8 19 2 1 10 5 10 030 5 660 150 180 160 880 3 000 2 730 478 000 189 38 000 8

19. Troms 12 1 2 5 3 -- — 1 2170 1800 — 100 80 190 1 050 177 000 56 19 600 11

20. Finnmark 34 18 4 9 1 2 — 3 490 1730 — 20 530 660 550 2 480 267 000 119 38 900 15

Antall

poststeder

ruten

Utgifter

Hele landet 611 83 51 121 34 12 256 54 150 900 109 930 960 4 850 7 340 12 380 15 440 30 000 7 322 000 2 274 736 200 10

Tilsv. tall 1932 564 82 79 106 37 11 212 37 125100 80 360 1 900 3 450 12 220 15 860 11 310 25100 5 056 000 1 925 660 000 13

— »— 1927 532 89 88 116 37 11 168 23 104 200 38 360 2 390 1 880 31 820 18 510 11 240 21 400 3 970 000 — 810 000 20

-- »— 1923 551 107 98 100 44 9 174 19 99 400 22 450 2 860 1 500 42 030 18 540 12 020 21 700 3 670 000 —1 030 000 28

A = automobil. M = motorsykkel . S = sykkel. H=hest. G=gående. B=båt.

Pris

pr.

km.


Post

1937

Postgangens hyppighet bipostrutene stiller sig som følger :

16

Antall turer pr. uke

Antall ruter

1923 1927 I 1932 1937

1 gang 107 89 82 83

2 » 98 88 79 51

3 » 100 116 106 121

4 » 44 37 37 34

5 » 9 11 11 12

6 » 174 168 212 256

Over 6 ganger 19 23 37 54

Antall ruter i alt 551 532 564 611

Gj.sn. antall turer pr. uke . . . 3,8 3,9 4,4 4,9

I teksttabell E er inntatt en oversikt over bipostrutenes fordeling fylkesvis.

4. Landpostbudrute r. Resultatet av statistikken for 1937, sammenlignet

med resultatene for en del tidligere år, stiller sig som følger:

År

Antall

landpostbudruter

Rutenes

lengde

(frem og

tilbake)

Antall

turer pr.

år i alt

Tilbakelagt

veilengde

Utlevert

underveis

Postmengde

Mottatt

underveis

Tilsammen

Postens

nettovekt

1922 . .

1924 . .

1927 . .

1932 . .

1937 . .

km.

2 057 44 800

1 965 42 600

1 823 40 800

1 861 41 800

1 956 43 100

399 000 7 913 km.

000

1000 st.

-

1000 st. 1000 st. mill. kg .

372 000 8 000 000 - 57 000

322 000 6 800 000 54 010 5 350 59 360 2,5

339 000 7 110 000 51 230 5 030 56 260 2,3

367 000 7 730 000 63 130 6 280 69 410 3,0

Siden 1932 er antallet av landpostbudruter steget med 95, rutenes samlede

lengde med 1 300 km. = 3,1 %, antallet av turer med 28 000 = 8,3 % og det

tilbakelagte antall kilometer med 620 000 8,7 %.

Av det samlede antall postsendinger i 1937 var 26 980 000 almindelig

brevpost, 41 050 000 bladeksemplarer og 1 380 000 rekommanderte sendinger,

verdibrev og pakker.

B e f or d r i n g s m å t en i de forskjellige ruter stiller sig som følger :

1927 1932

1937

Hest 125 51 37

Bil 18 73 149

Motorsykkel 12 44

Hest, bil, sykkel 247 300 224

Sykkel, gående (ski, spark, m. v.) 716 748 912

Gående 564 472 387

Båt 81 85 86

Båt, gående, sykkel 72 120 117

Tilsammen 1 823 1 861 1 956


17 Post

1937

Postgangens hyppighet i landpostbudrutene vil fremgå av nedenstående

tabell:

Antall turer pr. uke

Antall ruter

1922 1924 I 1927 1932 1937

Mindre enn 1 gang ...

1 gang

2 ganger

3 »

4

5 »

6 »

12 »

Antall ruter i alt

6 5 6 5

92 85 80 75 39

494 480 672 638 378

696 683 496 538 857

139 121 106 114 130

10 4 70 73 82

591

29

2 087 1 965 1 823 1 861 1 956

Gj . sn. antall turer pr. uke 3,7 3,6 3,4 3,5 3,8

Antallet av a v l e v e r i n g s s t eder i rutene utgjorde 84 000 i 1937, mot

70 000 i 1932 og antallet av voksne per soner i rutene utgjorde henholdsvis

646 000 og 594 000.

D e g j e n n e m s n i t t l i g e utgifter pr. innbygger, pr. postsending

og pr. tilbakelagt km. stiller sig som følger :

Utgifter 1924 1927 1932 1937

øre øre øre øre

Pr. voksen innb. i rutene . . 470 407 374 378

Pr. befordret postsending . . 4,6 4,0 3,9 3,5

Pr. tilbakelagt kilometer . . 33 35 31 32

I teksttabellene F a, b og c er inntatt en oversikt over landpostbudrutenes

fordeling fylkesvis.

592

360

34

380

37

422

43

5. L u f t p o s t r u t e r. Teksttabell G (side 19) gir oversikt over de

1937 underholdte luftpostruter.

(Forts. side 20)


Post

1937

18

Tabell F a. Landpostbudrutenes fordeling på de forskjellige fylker ved

utgangen av 1937.

Fylker

Antall

voksne

per- •

soner

bosatt

i

rutene

I alt

.

0 z

1 cg

Antall ruter

Fordelt efter antall turer pr. uke

1 2 3 4 5 6 12

Lengde

frem

båke

i km.

i alt

Tilbakelagte

årets

løp

1. Østfold 41 000 75 - 1 - 21 10 3 40 - 1 650 410 000

2. Akershus 118 000 140 - - - 21 11 7 65 36 2 640 824 000

3. Oslo - - - - - - - - - - - -

4. Hedmark 61 000 155 1 1 14 48 6 8 77 3 780 807 000

5. Opland 62 000 159 - - 4 47 20 26 62 - 3 140 730 000

6. Buskerud 29 000 92 1 1 3 50 13 4 20 - 1 920 369 000

7. Vestfold 39 000 64 - - - 13 5 15 31 - 1 280 298 000

8. Telemark 22 000 68 - 2 7 35 4 - 20 - 1 630 281 000

9. Aust-Agder . . 19 000 75 - 1 13 27 10 4 20 - 1 680 328 000

10. Vest-Agder . . 24 000 114 - - 23 70 5 2 14 - 2 310 379 000

11. Rogaland 16 000 59 - - 16 21 3 2 15 2 1 220 280 000

12. Hordaland . . 33 000 146 2 4 39 70 6 1 20 4

13. Bergen - - - - - - - - -

2 880

-

476 000

-

14. Sogn og Fjordane

23 000 158 - 1 52 102 2 - 1 - 2 940 390 000

15. Møre og

Romsdal 43 000 201 - - 52 130 8 3 7 1 3 560 525 000

16. S.-Trøndelag . 29 000 96 - 3 23 47 6 3 14 - 2 120 326 000

17. N.-Trøndelag 25 000 99 - 1 29 39 17 3 10 - 2 620 399 000

18. Nordland 40 000 151 -- 11 62 73 1 1 3 - 4 750 582 000

19. Troms 20 000 86 - 5 35 40 3 - 3 - 2 190 275 000

20. Finnmark 2 000 18 1 8 6 3 - - - - 830 50 000

Hele landet 646 000 1 956 5 39 378 857 130 82 422 43 43 140 7 729 000

Tilsv. tall 1932 594 000 1 861 6 75 638 538 114 73 380 37 41 800

-»- 1.927 580 000 1 823 5 80 672 496 104 70 360 34 40 800

7 113 000

6 800 000

Fylker

Tabell F b. ..Postmengden i landpostbudrutene i 1937.

Alm.

post

Utlevert underveis

Blad

Verdi

og rek.

Mottatt underveis

Alm.

post

Verdi

og rek.

Pakker

Tilsammen

Tilsammen

Postmengde

i alt

i alt

Samlet

vekt

årlig

vesken

1000 st. 1000 st. 1000 st. 1000 st. 1000 st. 1000 st. 1000 st. 1000 st. 1000 st. 1000 kg.

1. Østfold 1 110 2 496 29 6 3 641 388 26 414 4 055 179

2. Akershus 5 517 6 176 86 9 11 788 783 51 834 12 622 452

3. Oslo - - - - - - - - - -

4. Hedmark 1 934 4 864 97 16 6 911 691 74 765 7 676 358

5. Opland 1 942 4 974 70 17 7 003 719 66 785 7 788 334

6. Buskerud 967 2 084 26 7 3 084 305 25 330 3 414 175

7. Vestfold 1 243 2 572 72 7 3 894 250 17 267 4 161 173

8. Telemark 656 1 340 12 6 2 014 124 10 134 2 148 113

9. Aust-Agder . . 690 1 480 17 4 2 191 224 12 236 2 427 113

10. Vest-Agder . . 716 1 995 17 5 2 733 236 13 249 2 982 124

11. Rogaland 404 830 16 3 1 253 86 5 91 1 344 62

12. Hordaland . . 830 1 442 36 7 2 315 237 24 261 2 576 115

13. Bergen -- - - - - - - - - -

14. Sogn og Fjordane

839 1 596 57 10 2 502 236 24 260 2 762 133

15. Møre og

Romsdal 1 311 3 077 54 12 4 454 403 42 445 4 899 207

16. S.-Trøndelag 769 1 526 33 6 2 334 250 24 274 2 608 122

17. N.-Trøndelag 839 1 932 28 6 2 805 254 25 279 3 084 135

18. Nordland 888 1 636 45 11 2 580 399 57 456 3 036 161

19. Troms 516 962 27 5 1 510 154 17 171 1 681 72

20. Finnmark 48 68 3 1 120 24 2 26 146 10

Hele landet 21 219 41 050 725 138 63 132 5 763 514 6 277 69 409 3 038

Tilsv. tall 1932 . . 16 100 34 370 640 120 51 230 4 610 420 5 030 56 260 2 255

-»- 1927 . . 14 700 38 530 610 170 54 010 4 810 490 5 350 59 360 2 540


680

680

475

475

Km.

1 01 5 _30/ 9

10 / 5 _30 / !

9

3/ 7 _30/ 9

3` 7 _30/

9

3 /5 -2 /10

4 /5-3 /10

21/ 6 _31/ 7

21/ 6 _31/

7

7/ 6 _31/

7

7/ 6 _31/ 7

4/4 2 /10

4/4 2 /10

12 /7_ 7 /9 1)

264 103 4 18 800

Gøteborg--Oslo . 264 107 1 12100

427 2. Oslo---Stockholm 36 - 343

19 Post

1937

Tabell F c. Fordeling på fylkene av utgiftene m. v. vedkommende

landpostbud 1937.

Fylker

1. Østfold

2. Akershus

3. Oslo

4. Hedmark ....

5. Opland

6. Buskerud

7. Vestfold

8. Telemark

9. Aust-Agder

10. Vest-Agder

11. Rogaland

12. Hordaland

13. Bergen

14. Sogn og Fjordane

15. Møre og Romsdal

16. Sør-Trøndelag

17. Nord-Trøndelag

18. Nordland

19. Troms

20. Finnmark

Hele landet

Tilsvarende tall 1932

-»- 1927

Frimerkesalg

pr. år

kr.

56 000

79 000

106 000

111 000

43 000

37 000

14 000

27 000

34 000

10 000

36 000

41 000

62 000

29 000

30 000

42 000

24 000

3 000

Avleveringssteder

4 670

21 610

7 720

8 570

4 020

6 240

3 120

3 310

2 120

1 560

4 070

2 470

4 410

3 430

2 540

2 060

1 990

190

pr. år

kr.

125 000

312 000

235 000

237 000

116 000

104 000

78 000

90 000

103 000

58 000

115 000

130 000

160 000

105 000

125 000

152 000

73 000

10 000

Kg.

7 546

3 303

27

1 153

Kg.

39 546

17 553

18 827

55 440

}

13 253

343

30 744

}

243

325

f

48 768

275

--1 748

Utgifter

2 328784 000 84 100

1) 360

2 123686 000 70 500

2) 360

2 240739 000 58 3) 390

pr.

innbygger

pr. sending

pr. tilbakelagt

km.

øre øre øre

300 3 30

260 3 38

400 3 29

380 3 32

400 3 31

270 2 35

360 4 28

470 4 28

470 3 27

360 4 21

350 4 24

560 5 33

370 3 30

360 4 32

500 4 31

380 5 26

370 4 27

330 7 20

3,3 30

3,8 30

3,8 33

1) Hertil kommer vikarutgifter i 1937 kr. 115 000. 2) Hertil kommer vikarutgifter i 1932

kr. 92 000. 3) Hertil kommer vikarutgifter i 1927 kr. 120 000.

Ruter

Innenlands:

1. Oslo---Bergen ..

Bergen-Oslo ..

2. T.heim-Bodø .

Bodø-T.heim .

Utenlands:

1. Oslo---Gøteborg .

Tabell G. Luftpostruter i 1937.

Utført

i tiden

^

,d a

^ 0

Ant. turer

(2)

w

Ø

0^ a)

;-4 ^ +^

^ i

H Cd

120 3

120 3

63 1

64

427 Stockholm-Oslo 36 - 243

508 3. Oslo---København48 - 325

508 København-Oslo48 - 275

4. Oslo--Gøteborg-

København

511 180 2 748

København-

Gøteborg--Oslo .

5. Stvg.-Newcastle

C/I

0

^

^

4a

Po stens vekt

Ø ^,

oa^

- CO

ra ^

^

Km. Kr.

200 000

30 000

5 895

2 331

511 180 2 17 065 - 17 065 91 980

640 40 - 42 42 25 600 213

Tilsammen 6 370 1145 16 96 191 12 029 108 220 568 037 298 439

Tilsvarende tall 1936 6 889 976 24 77 169 21 924( 99 093( 511 976 239 380

1) Ruten Stavanger- Newcastle blev underholdt efter behov til 30 septbr., men blev ikke benyttet

til regulær postførsel efter 7 septbr. I retning til Norge førte ruten ikke post.

Kg.

}32 000

114 250

163 200

60 325

91 980

l

1

1

60 000


Post

1937

20

Innenlands.

Kystluftpostruten Os1o-Bergen blev utført av Det Norske Luftfartsselskap.

Ruten T r o n d h e i m- B o dø blev utført av Widerøes Flyveselskap med

4 dobbeltturer og to enkeltturer ukentlig.

Med disse ruter blev uten særskilt luftposttillegg sendt brev, brevkort og postanvisninger.

For blad og pakker blev krevd op en særskilt luftpostavgift av henholdsvis

kr. 1,00 og kr. 1,20 pr. kg.

Utenlands.

Ruten O s lo - G.ø t e b o r g blev utført av Det Norske Luftfartsselskap

og korresponderte med nattluftpostrutene Gøteborg-København-Hannover-

Køln-London, Amsterdam-Rotterdam, Bryssel-Paris og Hannover-Berlin.

I tiden 7 juni-31 juli blev kystruten Oslo-Bergen forlenget fra Oslo til

K ø b e n h a v n og i korrespondanse med kystruten blev det enn videre i tiden

21 juni-31 juli alle hverdager underholdt en rute Oslo-St o c k h o i m.

Med disse ruter blev uten særskilt tillegg sendt alle foreliggende brev, brevkort

og postanvisninger.

Ruten Stavanger-Newcastle blev underholdt av det engelske

selskap «Aberdeen Airways » Dyce, Skottland 5 dager ukentlig i tiden 12 juli-

7 september. Fra Norge blev sendt bare luftpostfrankert brev- og pakkepost.

For brevpost til utlandet, som er frankert og sendt som luftpost,

stiller forholdet sig for årene 1931-1936 som følger:

Ar

Vekt

kg.

Utgifter

gullfrank

Inntekter

kr.

1931 1 570 20 400 25 000

1932 2 480 29 000 38 000

1933 3 280 42 000 50 000

1934 4 450 56 700 69 000

1935 6 070 68 900 110 000

1936 6 267 74 200 126 000

Vekten av den her omhandlede luftpost er firedoblet siden 1931.

De opførte inntekter omfatter bare luftpostavgiften, som kreves op i tillegg til

den almindelige porto.

B. Postførselsutgiftene.

Utgiftene til postførsel har for nedennevnte budgettår stillet sig som følger,

i beløp og i procent av postverkets samtlige utgifter :

1936/37 1935/36 1934/35 1933/34 1913/14

kr. kr. kr. kr. kr.

9 232 000 8 846 000 8 685 000 8 757 000 3 983 000

30% 30% 30% 30% 43%


21 Post

1937

For de to siste budgettår fordeler utgiftene sig på de forskjéllige slags postførsel

således :

1936/37

kr.

Budgettår

1935/36

kr.

Økning

1936/37

kr.

Bipostruter 706 000 676 000 30 000

Jernbaner 4 114 000 4 086 000 28 000

Dampskib 3 490 000 3 451 000 39 000

Til og fra jernbaner og dampskib 188 000 170 000 18 000

Med luftfartøi 237 000 109 000 128 000

Fremmed postområde 497 000 354 000 143 000

Tilsammen 9 232 000 8 846 000 386 000

Utgiftene til l a n d p o s t b u d er ikke regnet med i oversikten. Disse utgifter

har utgjort :

1936/37 1935/36 1934/35 1933/34 1913/14

kr. kr. kr. kr. kr.

2 313 000 2 167 000 2 142 000 2 147 000 417 000

C. Svalbard.

Postforbindelsen med Svalbard har i sesongen 1937 stillet sig som følger:

Det er sendt post med « Store Norske »s skib m. fl.

a. Til Longyearbyen i tiden mai-oktober 62 turer.

b. Fra Longyearbyen til Norge i tiden mai-oktober 70 turer.

L o n g y e a r b yen poståpneri var i virksomhet fra 3 mai til 28 oktober.

Det nye posthus - Postverkets eiendom - blev tatt i bruk i år.

Ny-Ålesund brevhus var ikke i virksomhet i 1937.

Nedenfor følger en oversikt over posttrafikken på Svalbard i de syv siste sesonger

samt over Postverkets inntekter og utgifter ved denne posttrafikk.

I. Post til Svalbard.

År

Alm Rek.

brev-

sendinger

Verdibrev

postsen-

dinger

Antall Antall Antall

Verdipakker

Almindelige

pakker

Postanvisninger Blad

Kroner Antall Kroner Antall I Antall Kroner Antall

1931 14 800 394 128 48 000 12 2 600 2 218 29 3 800 15 600

1932 20 000 573 88 46 400 27 17 000 2 095 30 4 600 20 000

1933 16 700 563 106 47 000 29 3 200 2 511 27 5 700 21 900

1934 19 800 627 141 68 000 43 8 200 2 954 46 13 000 28 300

1935 20 000 578 150 67 000 29 17 500 3 152 50 4 000 30 600

1936 29 300 413 115 59 200 13 1 800 1 136 53 7 100 36 300

1937 30 200 413 134 55 700 9 1 800 1 270 54 6 000 37 100


Post

1937

22

II. Post fra Svalbard.

År

Alm. Rek. Alminbrev-

sendinger

pakker

Verdibrev Verdipakker delige Postanvisninger Blad

postsen-

drnger

Antall Antall Antall Kroner Antall Kroner Antall I Antall I Kroner Antall

1931 37 soo 1016 67 19 500 22 10 600 272 5 372 818 100

1932 40 000 314 92 19 000 38 21 600 252 5 834 842 200

1933 31 300 318 47 16 200 13 8 100 197 5 927 1 011 000

1934 37 600 329 69 17 400 23 17 200 212 6 874 1 217 300

1935 32 600 324 61 15 800 16 6 500 198 6 902 1 257 000

1936 47 700 393 69 24 800 12 2 500 209 7 214 1 374 400

1937 48 200 458 63 18 400 5 4 300 304 7 795 1 456 600

III. Inntekter og utgifter vedkommende postutvekslingen med Svalbard.

Utgifter

År

Inntekter

Lønninger') I Andre utgifter') Tilsammen

Kr. Kr.

Kr.

41931 095 7 055 1 648

5 743

1932 7 711 1 860 4 314 6 174

1933 7 465 2 674 4 098 6 772

1934 8 695 3 040 5 149 8 189

1935 8 634 2 975 4 895 7 870

1936 9 012 2 929 5 136 8 065

1937 8 000 3 274 5 220 8 494

') Lønn m. v. til poståpnerne. ') Utgifter til posttransporten m. v.

V. Posttrafikken.

A. Almindelig oversikt.

Postmengden i året 1937 vil fremgå av tabellene 1-4. Antallet av

almindelige brevpostsendinger er b e r e g n et for året efter telling i to perioder

av 7 dagers varighet. Statistikken over postabonnenter på innenrikske

b 1 a d, postsendte bladpakker og bladeksemplarer er utarbeidet på grunnlag av

opgaver fra bladutgiverne. Rek.- og verdibrev, pakker, anvisninger, kreditiver,

postopkrav og inkassasjoner er opført med det virk e 1 i g e antall efter vedkommende

protokoller m. v. ved poststedene. Assuransebeløpet for verdibrev

og verdipakker er derimot beregnet for året efter opsummering i to tellingsperioder.

I ta b e l l 5 er opført de enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde.

Poståpneriene er i tabellen opført fylkes- og herredsvis, mens postkontorene

er opført først under vedkommende fylke. Herredenes navn er satt

med kursiv og foran herredenes poståpnerier. Fylkenes, byenes og herredenes

folkemengde --- efter folketellingen pr. 1 desember 1930 - er tilføiet i parentes.

For de postkontorers vedkommende som er beliggende i landdistriktene, refererer

den opførte folkemengde sig til vedkommende tettbebyggede strøk hvor

postkontoret ligger. Frimerkesalget refererer sig til budgettåret 1936137, mens


23 Post

1937

^--. •-^

brevpostmengden refererer sig til kalenderåret 1937 og omfatter almindelige

sendinger.

Postmengdens bevegelse belyses ytterligere i 7 diagrammer i dette

tekstkapitel.

a. Antall postsendingen.

Nedenfor følger en oversikt over antallet av postsendinger i årene 1937 og 1936.

Ar 1937

Antall

Ar 1936

Antall

Stigning i 1937.

Antall Pct.

I. Brevpostsendinger:

Innenrikske 150 839 000 137 142 000 13 697 000 10,0

Til utlandet 13 451 000 12 522 000 929 000 7,4

Fra utlandet 18 739 000 16 667 000 2 072 000 12,4

Tilsammen 183 029 000 166 331 000 16 698 000 10,0

II. Pakker:

Innenrikske 2 047 000 1 819 000 228 000 12,5

Til utlandet 131 000 121 000 10 000 8,3

Fra utlandet 389 000 367 000 22 000 6,0

Tilsammen 2 567 000 2 307 000 260 000 11,3

III. Postanvisninger:

Innenrikske 5 817 000 5 178 000 639 000 12,3

Til utlandet 115 000 91 000 24 000 26,4

Fra utlandet 223 000 244 000 - 21 000 -- 8,6

Tilsammen .. 6 155 000 5 513 000 642 000 11,6

IV. B 1 a d (samtl. ekspl.) :

Innenrikske 155 567 000 148 015 000 7 552 000 5,1

Til utlandet 1 463 000 1 232 000 231 000 18,8

Fra utlandet ... 1 954 000 1 630 000 324 000 19,9

Tilsammen 158 984 000 150 877 000 8 107 000 5,4

I--IV. Samtlige sendinger:

Innenrikske 314 270 000 292 154 000 22 116 000 7,6

Til utlandet 15 160 000 13 966 000 1 194 000 8,5

Fra utlandet 21 305 000 18 908 000 2 397 000 12,7

Tilsammen . 350 735 000 325 028 000 25 707 000 7,9


Posst 24

1937

Det samlede antall postsendinger utgjorde ca. 351 millioner,

hvilket er 25,7 millioner eller 7,9 pct. mere enn det foregående år. Stigningen

har i de siste fem år utgjort i procent :

Ar 1937 Ar 1936 Ar 1935

7,9 % 3,9 % 1,6 %

Ar 1934 Ar 1933

2,4 % 0,1 %

De innenrikske postsendinger androg til ca. 314 millioner,

posten til utlandet til ca. 15,2 millioner og posten fra utlandet til

ca. 21,3 millioner. Sammenlignet med det foregående år steg de innenrikske

postsendinger og sendingene til og fra utlandet med henholdsvis 7,6 %, 8,5 %

og 12,7 %.

For de siste fem år har postmengden f r a utlandet utgjort i procent av postmengden

t i 1 utlandet:

Ar 1937 Ar 1936 Ar 1935 Ar 1934 Ar 1933

141 % 135 % 135 % 138 % 143 %

Postmengden i 1937 fordeler sig på de forskjellige slags postsaker som følger:

Brevpost Pakker Anvisn. Blad I alt

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.

Innenrikske 82,4 79,7 94,5 97,9 89,6

Til utlandet 7,4 5,1 1,9 0,9 4,3

Fra utlandet 10,2 15,2 3,6 1,2 6,1

Samtlige sendinger 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Innenrikske Til utlandet Fra utlandet I alt

Pct. Pct. Pct. Pct.

Brevpost 48,0 88,7 88,0 52,2

Pakker 0,7 0,9 1,8 0,7

Anvisninger 1,8 0,8 1,0 1,8

Blad .. 49,5 9,6 9,2 45,3

Samtlige sendinger .. 100,0 100,0 100,0 100,0

Middeltallet p r. innbygger av samtlige postsendinger utgjør:

Ar 1937 Ar 1936 Ar 1935 Ar 1934 Ar 1913

121 112 109 107 99

I teksttabell B foran er inntatt en oversikt over hvorledes antallet

av sendte almindelige brevpostsendingen i året 1937 fordeler sig på de forskjellige

fylker, samt over middeltallet pr. innbygger i fylkene av sådanne sendinger.

I teksttabell H er inntatt en oversikt over antallet av postsendinger

i årene 1900-1937.


.

År

1900

1905 _ .

1910

1913

1915-

1 298

4 373

1000

stkr.

56 507

69 233

91 746

116 334

140 573

Samtl. sendinger

Antall

1000

stkr.

115 109

147 823

199 065

244 456

272 342

Årlig

stigning

5,1

1920

2 882 185 268 352 326

_ 1 137 1,2

1925

3 471 172 260 333 962

995

1926 100 675 11 534 22 740 1 024 4 492 4 353 144 818 3 648 4 015 166 351 318 832 = 4,5 1 206

0,6 1927 - 101 179 11 561 22 975 1 126 4 151 4 183 145 175 3 364

061 164 271 316 871 =- 993

-= 1928 104 419 10 470 25 062 1 104 3 994 4 258 149 307 3 221 4 176 156 079 312 783 1,3 870

0,3 1929 105 463 10 580 25 474 1 140 3 835 4 350 150 842 3138 4 472 155 128 313 580 850

1930 108 115 10 843 26 080 1 122 3 594 4 369 154 123 2 970 4 674 161 684 323 451 3,1 834

1931 107 246 9 434 24 182 1 082 3 396 4 370 149 710 2 685 4 573 154 406 311 374 ± 3,7 816

= 1932 - - 107 294 9 404 23 390 1 105 3 193 4 262 148 648 2 332 4 380 145 247 300 607 - 3,6678

1933 107 307 9 382 23 401 1 096 3 033 4 141 148 360 2 162 4 502 145 905 300 929 0,1 654

2,4 1934 108 861 9 033 28 646 1 190 2 939 4 047 154 716 2 123 4 820 146 457 308 116 668

1,6 1935 111 729 8 912 30 136 1 214 2 904 4 137 159 032 2 151 5 214 146 560 312 957 698

3,9 1936 116 572 8 900 32 349 1 240 2 924 4 346 166 331 2 307 5 513 150 877 325 028 680

7,9 1937 128 790 10 499 34 889 1 358 2 957 4 536 183 029 2 567 158 984 350 735 741

Stign.

1900--

1913

Stign.

1913-

1937

Tabell H. Oversikt over det samlede antall postsendingar (innenrikske samt til og fra utlandet) i årene 1900-1937.

Brevpostsendinger

Almindelige portopliktige

Postanvisringer

Alm. Verdibrev

Rek.

portofri

brev-

Tilsammen

Pakkesendinger

Brev Brevkort Korsbånd

1000 1000 1000 1000 1000 1000

stkr. stkr. stkr. stkr. stkr. stkr.

1000

stkr.

1000

stkr.

37 808 4 695 7 922 3 232 2 760 1 098 57 515 603

45 913 12 400 10 266 3 981 3 162 1 302 77 024 769

60 286 17 040 14 587 6 165 4 552 1 702 104 332 1 658

74 014 18 145 16 298 7 360 5 719 2 458 123 994 2 346

76 114 18 670 15 653 7 991 6 080 2 572 127 080 2 685

105 015 15 659 17 023 10 634 6 612 5 046 159 989 4187

99 590 11 482 22 413 11 669 5 065 4 478 154 697 3 534

36 206 13 450 8 376 4 128 2 959 1 360 66 479 1 743

54 776 +7 646 18 591 _ 6 002 +2762 2 078 59 035 221

1000

stkr.

484

797

1 329

1 782

2 004

6 155

Blad

og tidsskrifter.

Samtlige

eksempl.

59 827 1 129 347

42 650

106 279

Pct.

5,0

6,0

6,9

5,5

Postopkrav

sendinger

1000

stkr.

150

267

433

649

734

112,3 499

43,5

92

Derav var:

Bokførte sendinger

I alt

1000

stkr.

4 945

6 030

9 241

12 305

13 341

18 727

16 548

16 508

15 759

15 649

15 795

15 607

15 024

14 167

13 838

13 929

14 406

15 090

16 215

7 360

3 910

Årlig

stigning

Pct.

4,0

9,3

9,8

4,1

7,0

-- 2,6

▪ 0,2

4,5

0,7

0,9

-- 1,2

-- 3,7

-- 5,7

▪ 2,3

0,7

3,4

4,7

7,5

148,8

ô

vz,

31 ,8 er14,


Diagram I.

Postsendinger i alt i årene

1900-1937.

Diagram II.

Almindelige brevpostsendinger

i årene 1900-1937.

Diagram III.

Bokforte sendinger i årene

1900-1937.

IP71LL.3TKR.

MILL .STKR 00 1^0MILL.STKR.

MILL. SIKR .

1G 0

SO

HUNDREDE

SENDINGER

1 ALT

350

1181(17 1919:

50

140

140 70

NI EST 1911

--H0/EST / 920

175

300

I

_

00

120

lirllflT 1937

120

60

l/9IESTI9.1T;

I

150

25o

so

100

100 5

125

200 ^00 80

150

150 00

80

60

40

3

r

.^

__

.

100

75

100

100 40

2

50

50

50 2 0

HØIEdT 1912

20 10

25

^

1900 1905 /910 1915 1920 1925

POSTJENOINGER 1 ALT.

1930 1935 1937

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1937

---BREV/ — — — BREVKOR T.-.--.1(ORSBAND;x—.—,(PORTOFRI.

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1937

a---4 VERDIBREV. °° — REK. -- PAKKER;Ø ANV/SNIN LER;

-°— BONFORTE SENDINGER I ALT.


27 Post

1937

b. Verdibeløp.

Nedenfor følger oversikt over assuranse-, postanvisnings-, postopkravs- og

postinkassasjonsbeløpene for de to siste år:

Ar 1937 Ar 1936 Stigning i 1937

Kroner Kroner Kroner Pct.

1. Assuransebeløp:

Innenrikske .. 979 803 000 851 262 000 128 541 000 15,1

Til utlandet .. 8 708 000 10 107 000 -- 1 399 000 : 13,8

Fra utlandet . 7 689 000 7 449 000 240 000 3,2

Tilsammen 996 200 000 868 818 000 127 382 000 14,7

2. Postanvisningsbeløp:

Innenrikske .. 423 993 000 355 849 000 68 144 000 19,1

Til utlandet .. 2 801 000 1 950 000 851 000 43,6

Fra utlandet . 6 194 000 6 478 000 - 284 000 -- 4,4

Tilsammen 432 988 000 364 277 000 68 711 000 18,9

1-2. Samtlige verdibeløp:

Innenrikske . 1 403 796 000 1 207 111 000 196 685 000 16,3

Til utlandet . . 11 509 000 12 057 000 — 548 000 — 4,5

Fra utlandet . 13 883 000 13 927 000 -- 44 000 - 0,3

Tilsammen 1 429 188 000 1 233 095 000 196 093 000 15,9

Post opkraysbeløp:

Innenrikske . . 11 204 000 9 551 000 1 653 000 17,3

Til utlandet . . 2 176 000 2 227 000 51 000 2,3

Fra utlandet . 1 701 000 1 537 000 164 000 10,7

Tilsammen 15 081 000 13 315 000 1 766 000 13,3

Postinkassasj onsbeløp:

Innenrikske .. 41 035 000 26 809 000 14 226 000 53,1

Fra utlandet . 16 000 13 000 3 000 23,1

Tilsammen . . 41 051 000 26 822 000 14 229 000 53,0

For assuransebeløpenes fordeling på brev og pakker redegjøres det nedenfor.

For hele landet andrar det beløp for hvilket postverket er ansvarlig til

ca. 1 429 millioner kroner i 1937, hvilket er ca. 196 millioner (15,9 %) mere enn

i 1936.

I teksttabell J er inntatt en oversikt over verdibeløp i tidsrummet

1900-1937.

3


Post

1937

28

Tabell J. Verdibeløp (underett for innenrikske verdisendinger samt for

verdisendinger til og fra utlandet) for årene 1900 1937..

1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1936

1937

Ar

Verdibrev

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

407 280 42 934 27 186

453 175 32 234 42 454

609 524 78 087 72 147

956 947 97 607 114 861

2 340 417 324 917 199 131

1 818 330 164 713 289 518

997 715 102 929 319 363

749 462 71 530 329 035

772 703 96 115 364 277

892 282 103 918 432 988

Samtlige

verdibeløp

1000 kr.

477 400

527 863

759 758

1 169 415

2 864 465

2 273 561

1 420 007

1 150 027

1 233 095

1 429 188

Verdipakker

Postanvisninger

Post-

5-årlig opkravsstigning

sendinger

Pct. 1000 kr.

— . 1 778

10,6 2 804

43,9 4 899

53,9 8 209

144,9 24 744

-- 20,6 23 046

- 37,5 17 483

- 19,0 13 399

— 13 315

— 15 081

Inkassa-.

sjonssendinger

1000 kr.

436

307

279

173

632

19 292

26 822

41 051

B. Brevpostsendinger.

Nedenfor følger en oversikt over antallet av brevpostsendinger i de to siste

år. Optellingen av de almindelige brevpostsendinger blev foretatt spesifisert

i 1937 og summarisk i 1936.

1. Almindelige portopliktige sendinger:

Ar 1937 Ar 1936 Stigning i 1937

Antall Antall Antall Pct.

B r e v:

Innenrikske . . 109 003 000 98 385 000 10 618 000

Til utlandet . . 8 859 000 8 453 000 406 000

Fra utlandet . 10 928 000 9 734 000 1 194 000

Tilsammen 128 790 000 116 572 000 12 218 000

10,8

4,8

12,3

10,5

Brevkort:

Innenrikske . . 8 379 000 7 088 000 1 291 000

Til utlandet . . 831 000 698 000 133 000

Fra utlandet . 1 289 000 1 114 000 175 000

Tilsammen 10 499 000 8 900 000 1 599 000

Korsbånd:

Innenrikske . . 25 820 000 24 335 000 1 485 000

Til utlandet . . 3 072 000 2 690 000 382 000

Fra utlandet . 5 997 000 5 324 000 673 000

Tilsammen 34 889 000 32 349 000 2 540 000

2. Almindelige postsakssendinger:

Innenrikske . . 1 319 000 1 195 000 124 000

Til utlandet . . 23 000 20 000 3 000

Fra utlandet . 16 000 25 000 . 9 000

Tilsammen 1 358 000 1 240 000 118 000

18,2

19,1

15,7

18,0

6,1

14,2

12,6

7,9

10,4

15,0

-:- 36,0

9,5


29 Post

1937

3.

Ar 1937 Ar 1936 Stigning i 1937

Antall Antall Antall Pct.

Verdibrev:

Innenrikske .. 2 912 000 2 877 000

Til utlandet .. 33 000 35 000 :

Fra utlandet . °12 000 12 000

Tilsammen 2 957 000 2 924 000

35 000 1,2

2 000 +5,7

— —

33 000 1,1

4. Rekommanderte sendinger:

Innenrikske .. 3 406 000 3 262 000 144 000 4,4

Til utlandet .. 633 000 626 000 7 000 1,1

Fra utlandet . 497 000 458 000 39 000 8,5

Tilsammen 4 536 000 4 346 000 190 000 4,4

1-4. Samtlige brevpostsendinger:

Innenrikske .. 150 839 000 137 142 000 13 697 000 10,0

Til utlandet .. 13 451 000 12 522 000 929 000 7,4

Fra utlandet . 18 739 000 16 667 000 2 072 000 12,4

Tilsammen 183 029 000 166 331 000 16 698 000 10,0

Antallet av i l b u d s e n d i n g e r utgjorde i 1937: Innenrikske 14 500,

til utlandet 11 300, fra utlandet 23 400.

Antallet av luftpostsendinger utgjorde i 1937: Til utlandet 421 000,

fra utlandet 268 000.

Korsbåndssendingene fordeler sig således:

1. Trykksaker:

Innenrikske .. 25 051 000 23 159 000 1

Til utlandet .. 2 881 000 2 486 000

Fra utlandet . 5 529 000 4 924 000

892 000 8,2

395 000 15,9

605 000 12,3

Tilsammen 33 461 000 30 569 000 2 892 000 9,5

2. Forretningspapirer:

Innenrikske .. 199 000 252 000 +53 000 +21, 0

Til utlandet .. 49 000 43 000 6 000 14,0

Fra utlandet . 57 000 41 000 16 000 39,0

Tilsammen 305 000 336 000 +31 000 9,2

3. Vareprøver:

Innenrikske .. 570 000 924 000 +.354 000 +38,3

Til utlandet .. 137 000 161 000 24 000 +14,9

Fra utlandet . 403 000 359 000 44.000 12,3

Tilsammen 1 110 000 1 444 000 :334 000 +23,1

4. Småpakker :

Til utlandet .. 5 000 -- 5 000

Fra utlandet . 8 000 --- 8 000

Tilsammen 13 000 13 000


Post

1937

Ar 1937 Ar 1936

Stigning i i 1937

Antall Antall

Antall Pct.

1-4. Samtlige korsbånd:

1 485 Innenrikske . . 25 820 000 24 335 000 1 485 000

6,1

Til utlandet . .

Fra utlandet .

3 072 000

5 997 000

2 690 000

5 324 000 382 000

14,2

673 000

12,6

30

Tilsammen 34 889 000 32 349 000 2 540 000

7,9

Ar 1937

183

Ar 1936

166

Ar 1935

159

Ar 1934

155

Ar 1913

124

Av brevpostmengden i 1937 var 150, 8 millioner innenrikske sendinger,

13, 5 millioner sendinger til utlandet og 18, 7 millioner sendinger f r a

utlandet.

Antallet av almindelige portopliktige brev utgjorde 129 millioner, b r e v-

kort 10 millioner, korsbånd 35 millioner, postsakssendinger

1,4 millioner, verdibrev 3,0 millioner og rekommanderte sendinger

4, 5 millioner.

Teksttabel 1 K inneholder opgave over antallet av brevpostsendinger i

tidsrummet 1900-1937.

Angående brevpostmengden i tidsrummet 1848-1900, se poststatistikken

for 1923, side 28.

Tabell K. Brevpostsendinger i årene 1900-193 i .

Ar

1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1936

1937

Innenrikske Til utlandet Fra utlandet

Antall

5-årlig

stigning Antall 5-årlig

stigning Antall 5-årlig

stigning

1000 stk. Pct. 1000 stk. Pct. 1000 stk. Pct.

43 097 -- 5 804 8 614

54 958 27,5 8 693 49,3 13 373 55,2

80 478 46,4 9 768 12,4 14 086 5,3

103 782 29,0 9 500 ± 2,7 13 798 2,0

128 680 24,0 13 358 40,6 17 951 30,1

125 980 -= 2,1 11 798 :- 11,7 16 919 -- 5,8

120 587 -= 4,3 13 391 13,6 20 145 19,1

130 502 8,2 12 287 8,2 16 243 ± 19,4

137 142 - 12 522 16 667

150 839

-

13 451 18 739

Samtlige brevpostsendinger

Samtlige brevpostsendinger

Antall

5-årlig

stigning

1000 stk. I Pct.

57 515

77 024

104 332

127 080

159 989

154 697

154 123

159 032

166 331

183 029

5-årlig

stigning

33,9

35,5

21,8

25,9

3,3

± 0,4

3,2


31 Pos

1937

T e k s t t a b e i i L inneholder opgave over antallet av brevpostsendinger,

pakker, anvisninger og blad, innenriks samt til og fra utlandet i tidsrummet

1900-1937. Oversikt over bevegelsen på dette område får man også i t e k s t-

t a bel 1 L*, som inneholder opgave over relative tall for nevnte sendinger i samme

tidsrum, når tallene for året 1900 settes = 100. Opgaven viser at den samlede

postmengde i hele perioden er steget med 204 % (indekstall for 1937: 304). Den

innenrikske postmengde er steget med 220 % og postmengden til og fra utlandet

med henholdsvis 120 % og 110 %. Anvisningene er steget med 1172 %, pakkeposten

med 326 %, bladene med 181 % og brevposten med 218 %.

På foten av tabellen er angitt den procentvise stigning i periodene 1900-1913

og 1913-1937.

Lokalpost.

I tidsrummet 24-30 april 1937 blev det ved 21 av de største postkontorer

optatt statistikk over antallet av sendte almindelige betalte brev, brevkort og

trykksaker - særskilt for innlandets og for lokalpostens vedkommende. For den

øvrige lokalpost er antallet utregnet forholdsmessig på grunnlag av tidligere

undersøkelser.

Resultatet stiller sig for nedennevnte år som følger :

Ar Sendt brevpost Lokalpost

Lokalpost i procent

av den sendte

brevpost

Antall Antall Procent

1928 116 250 000 20 550 000 17,7

1929 118 410 000 20 900 000 17,7

1931 110 850 000 20 790 000 18,8

1933 117 310 000 21 770 000 18,6

1935 125 200 000 23 380 000 18,7

1937 145 340 000 29 520 000 20,3

Stigning fra 1935:

Antall 20 140 000 6 140 000

Procent 16,1 26,3

Under «Sendt brevpost » er tatt med det samlede antall sendte betalte brev,

brevkort og trykksaker til innlandet og lokalt under ett. Under «Lokalpost » er

tatt med de tilsvarende betalte lokale brev, brevkort og trykksaker.

Sammenlignet med særstatistikken over lokalpost i 1935, stiller forholdet i

1937 sig som følger :

Ar

Brev Brevkort

I Trykksaker I Tilsammen

1935 16 750 000 1 400 000 5 230 000 23 380 000

1937 21 050 000 1 640 000 6 830 000 29 520 000

Stigning 4 300 000 240 000 1 600 000 6 140 000

I procent 25,7 17,1 30,6 26,3

Den samlede sendte brevpost til innlandet og lokalt under ett viser ved tellingen

i 1937 en stigning på 20,1 million sendinger eller 16,1 % fra 1935. Særskilt

for lokalposten er stigningen ca. 6,1 million sendinger eller 26,3 %.

Av de enkelte slags lokalpost viser de lokale brev, brevkort og trykksaker

en stigning på henholdsvis 25,7 %, 17,1 % og 30,6 %.


Ar

Post

1937

A

1000

stkr.

1900 43 097

1905 54 958

1910 80 478

1913 95 698

1915 103 782

1920 128 680

1925 125 980

1926 115 047

1927 114 000

1928 117 462

1929 117 747

1930 120 587

1931 117 854

1932 121 352

1933 121 273

1934 127 379

1935 130 502

1936 137 142

1937 150 839

Stigning

1900-1913. 52 601

Stigning

1913-1937. 55 141

1000 1000

stkr. stkr.

5804 8614

8 693 13 373

9 768 14 086

11 434 16 862

9 500 13 798

13 358 17 951

11 798 16 919

12 324 17 447

13 053 18 122

12 900 18 945

13 502 19 593

13 391 20 145

12 545 19 311

11 303 15 993

11 248 15 839

11 682 15 655

12 287 16 243

12 522 16 667

13 451 18 739

5 630

2 017

8 248

1 877

32

Tabell L. Antall brevpostsendinger, pakker,

Brevpost Pakker Anvis-

B I C

D

1000

stkr.

57 515

77 024

104 332

123 994

127 080

159 989

154 697

144 818

145 175

149 307

150 842

154 123

149 710

148 648

148 360

154 716

159 032

166 331

183 029

66 479

59 035

A

1000

stkr.

341

407

1 078

1 517

1 863

3 201

2 708

2 650

2 516

2 358

2 221

2 082

1 912

1 749

1 667

1 650

1 672

1 819

2 047

1 176

530

B C I D

1000

stkr.

36

50

88

105

218

188

154

155

161

175

183

180

164

139

120

116

125

121

131

69

26

1000 1000 1000 1000

stkr. stkr. stkr. stkr.

226 603 293 116

312 769 448 178

492 1 658 818 289

724 2 346 1 157 403

604 2 685 1 557 282

798 4 187 2 534 301

672 3 534 3 217 195

843 3 648 3 543 403

687 3 364 3 707 271

688 3 221 3 843 227

734 3 138 4 098 228

708 2 970 4 238 217

609 2 685 4 129 168

444 2 332 4 113 55

375 2 162 4 192 75

357 2 123 4 494 79

354 2 151 4 876 82

367 2 307 5 178 91

389 2 567 5 817 115

498 1 743 864 287

+335 221 4 660 288

A

B

1900

1905

1910

1913

1915

1920

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

Stign. i pct.

1900-1913.

1913-1937.

Tabell L*. Relative tall for brevpost, pakker, anvisninger og blad

100 100 100 100 100 100

128 150 155 134 119 139

187 168 164 181 316 244

222 197 196 216 445 292

241 164 160 221 546 605

299 230 208 278 939 522

292 203 196 269 794 428

267 212 203 252 777 431

265 225 210 252 738 447

273 222 220 260 691 486

273 233 227 262 651 508

280 231 234 268 611 500

273 216 224 260 561 456

282 195 186 258 513 386

281 194 184 258 489 333

296 201 182 269 484 322

303 211 189 277 490 347

318 216 193 289 533 336

350 232 218 318 600 364

122 97 96 116 345 192

58 18 11 48 35 25

100 100 10 `0 100

138 127 153 153

218 275 279 249

320 389 395 347

267 445 531 243

353 694 865 259

297 586 1 098 168

373 605 1 209 347

304 558 1 265 234

304 534 1 312 196

325 520 1 399 197

313 493 1 446 187

269 445 1 409 145

196 387 1 404 47

166 359 1 431 65

158 352 1 534 68

157 357 1 664 71

162 383 1 767 78

172 426 1 985 99 .

220 289 295 247

+46 9 403 ±71

A = Innenrikske sendinger. B = Sendinger til utlandet. C = Sendinger fra utlandet.


33 Post

1937

anvisninger og blad i tidsrummet 1900 1937.

finger Blad Samlet postmengde

C D A B C D A B C D

1000

stkr.

1000

stkr.

1000

stkr.

1000

stkr.

1000

stkr.

1000

stkr.

1000

stkr.

1000

stkr.

1000

stkr.

1000

stkr.

75 484 54 359 922 1 226 56 507 98 090 6 878 10 141 115 109

171 797 66 683 1 275 1 275 69 233 122 496 10 196 15 131 147 823

222 1 329 88 827 1 304 1 615 91 746 171 201 11 449 16 415 199 065

222 1 782 112 618 1 478 2 238 116 334 210 990 13 420 20 046 244 456

165 2 004 136 042 1 437 3 094 140 573 243 244 11 437 17 661 272 342

47 2 882 179 832 1 544 3 892 185 268 314 247 15 391 22 688 352 326

59 3 471 169 196 1 212 1 852 172 260 301 101 13 359 19 502 333 962

69 4 015 163 638 1 213 1 500 166 351 284 878 14 095 19 859 318 832

83 4 061 161 239 1 259 1 773 164 271 281 462 14 744 20 665 316 871

106 4 176 153 038 1 318 1 723 156 079 276 701 14 620 21 462 312 783

146 4 472 151 911 1 434 1 783 155 128 275 977 15 347 22 256 313 580

219 4 674 158 247 1 579 1 858 161 684 285 154 15 367 22 930 323 451

276 4 573 151 082 1 532 1 792 154 406 274 977 14 409 21 988 311 374

212 4 380 142 147 1 370 1 730 145 247 269 361 12 867 18 379 300 607

235 4 502 143 062 1 220 1 623 145 905 270 194 12 663 18 072 300 929

247 4 820 143 690 1 095 1 672 146 457 277 213 12 972 17 931 308 11(

256 5 214 143 771 1 166 1 623 146 560 280 821 13 660 18 476 312 95';

244 5 513 148 015 1 232 1 630 150 877 292 154 13 966 18 908 325 021]

223 6155 155 567 1 463 1 954 158 984 314 270 15 160 21 305 350 735

147 1 298 58 259 556 1 012 59 827 112 900 6 542 9 905 129 347

1 4 373 42 949 -= 115 :- 284 42 650 103 280 1 740 1 259 106 279

i tidsrummet 1900 1937, når tallene for året 1900 settes = 100.

100

228

296

296

220

63

79

92

111

141

195

292

368

283

313

329

341

325

297

100

165

275

368

414

596

717

830

839

863

924

966

945

905

930

996

1 077

1 139

1 272

100

123

163

207

250

331

311

301

297

282

279

291

278

261

263

264

264

272

286

100

138

141

160

156

167

131

132

137

143

156

171

166

149

132

119

126

134

159

100

104

132

183

252

318

151

122

145

141

145

152

146

141

132

136

132

133

159

100

123

162

206

249

328

305

294

291

276

274

286

273

257

258

259

259

267

281

100

125

175

215

248

320

307

290

287

282

281

291

280

274

275

283

286

298

320

100 100

148 149

166 162

195 198

166 174

224 224

194 192

205 196

214 204

213 212

223 219

223 226

209 217

187 181

184 178

189 177

199 182

203 186

220 210

100

128

173

212

237

306

290

277

275

272

272

281

271

261

261

268

272

282

304

196

268

107

60

83

106

115

95 98

112

0,4 245 38 --1 :13

37

49

13 6

43

D = Samtlige sendinger. (A +B +C).


urrr^

Post

1937

34

Adresseløse sendinger og massekorsbånd.

Antallet av sendte adresseløse sendinger og massekorsbånd samt portoinntekten

for disse sendinger stiller sig som følger for de syv siste år :

År

Adresseløse

sendinger

Antall

Antall

Tilsammen

Antall

Adresseløse

sendinger

Kroner

Portoinntekter

Massekorsbånd

Massekorsbånd

Kroner

Tilsammen

Kroner

19 31

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1 446 000 2 636 000 4 082 000 56 200 229 200 285 400

1 466 000 2 750 000 4 216 000 50 200 223 800 274 000

3 105 000 3 448 000 6 553 000 82 200 261 200 343 400

1 536 000 3 888 000 5 424 000 62 500 249 500 312 000

1 219 000 4 588 000 5 807 000 39 800 286 200 326 000

4 365 000 4 763 000 9 128 000 125 600 304 600 430 200

1 507 000 5 052 000 6 559 000 54 000 302 400 356 400

Diagram IV.

Brevpostsendinger og blad i årene 1900-1937.

MILL. JTM(R.

200

MILL

lrs

HONEST 1919

175

150

,

• I 931 ^

50

125

^_^^•

25

100

50

rs

4.

r

)11r A

11

50

,( XYlEfr 1719

25

S

SP

^ 1+a '

J9

INNENRIKSK BREVPOST; - - - - BREVPOST TIL UTLANDET;

^-- BREVPOST FRA UTLANDET; .--.INNENRIKSKE BLAD

00

75"

C. Postpakker,

Antallet av pakkepostsendinger i de to siste år stiller sig som følger:

1. Almindelige pakker :

Ar 1937 Ar 1936 Stigning i 1937

Antall Antall Antall Pct

Innenrikske 2 003 000 1 775 000 228 000 12,8

Til utlandet 124 000 115 000 9 000 7, 8

Fra utlandet 362 000 342 000 20 000 5, 8

Tilsammen .. . 2 489 000 2 232 000 257 000 11,5


2. Verdipakker:

35 Post

1937

Ar 1937 Ar 1936 Stigning i 1937

Antall Antall Antall Pct.

Innenrikske 44 000 44 000 -

Til utlandet 7 000 6 000 1 000

Fra utlandet 27 000 25 000 2 000

Tilsammen ... 78 000 75 000 3 000

-

16,7

8,0

4,0

1-2. Samtlige pakker :

Innenrikske 2 047 000 1 819 000 228 000

Til utlandet 131 000 121 000 10 000

Fra utlandet 389 000 367 000 22 000

Tilsammen 2 567 000 2 307 000 260 000

12,5

8,3

6,0

11,3

Assuransebeløpet for verdipakker utgjorde:

Assuransebeløp

Kroner Kroner Kroner

Innenrikske 99 212 000 91 787 000 7 425 000

Til utlandet 1 285 000 1 228 000 57 000

Fra utlandet 3 421 000 3 100 000 321 000

Tilsammen 103 918 000 96 115 000 7 803 000

Pct.

8,1

4,6

10,4

8,1

Det samlede antall pakker utgjorde i 1937 ca. 2,6 millioner,

elver 260 000 = 11,3 % mere enn det foregående år.

I teksttabell M er inntatt en oversikt over pakkepostsendinger i

tidsrummet 1900-1937.

Angående pakkeposttrafikken i tidsrummet 1868-1900, se poststatistikken

for 1923, side 29.

Tabell M. Pakkepostsendinger (alm. og med angitt verdi) i årene 1900-1937.

Innenrikske Til utlandet Fra utlandet Tilsammen

Ar

Antall 5-årlig

Antall 5-årlig

I stigning Antall 5-årlig

stigning Antall 5-årlig

stigning stigning

1000 Pct. 1000 Pct. 1000 Pct. 1000 Pct.

stkr. stkr. stkr. stkr.

1900 341 - 36 -- 226 - 603 -

1905 407 19,4 50 38,9 312 38,2 769 27,5

1910 1 078 164,9 88 76,0 492 57,7 1 658 115,6

1915 1 863 72,8 218 147,7 604 22,8 2 685 61,9

1920 3 201 71, 8 188 -- 13,8 798 32,1 4 187 55,9

1925 2 708 ± 15,4 154 -- 22,1 672 - 15,8 3 534 = 15,6

1930 2 082 = 23,1 180 16,9 708 5,4 2 970 = 16,0

1935 1 672 = 19,7 125 -- 30,6 354 - 50, 0 2 151 = 27,6

1936 1 819 -- 121 -- 367 - 2 307 -

1937 2 047 - 131 - 389 - 2 567 -


Post

1937

36

D. Postanvisninger.

Antall og beløp for anvisninger i de to siste år stiller sig som følger:

Postanvisninger :

Ar 1937

Antall

Ar 1936

Antall

Stigning i 1937

Antall Pct.

Innenrikske 5 817 000 5 178 000 639 000 12,3

Til utlandet 115 000 91 000 24 000 26,4

Fra utlandet 223 000 244 000 — 21 000 -- 8,6

Tilsammen 6 155 000 5 513 000 642 000 11,6

Postanvisningsbeløp :

Kroner Kroner Kroner Pct.

Innenrikske 423 993 000 355 849 000 68 144 000 19,1

Til utlandet 2 801 000 1 950 000 851 000 43,6

Fra utlandet 6 194 000 6 478 000 -- 284 000 - 4,4

Tilsammen 432 988 000 364 277 000 68 711 000 18,9

Det gjennemsnittlige beløp pr. innenriksk postanvisning stiller sig som følger

for de nedenfor angitte år:

Ar 1937 Ar 1936 Ar 1935 Ar 1934 Ar 1913

kr. 72,89 kr. 68,72 kr. 65,79 kr. 64,21 kr. 57,65

Innenrikske postanvisninger kan sendes til og fra såvel postkontorer som

poståpnerier. Mellem postkontorer kan anvisninger i almindelighet bare lyde

på beløp til og med kr. 3 000. Til en del kontorer kan det dog sendes anvisninger

på beløp til og med kr. 10 000, likesom det til kontorer, hvor det blir særskilt

tillatt, kan sendes anvisninger på beløp til og med kr. 20 000. Til poståpnerier

kan postanvisninger bare lyde på beløp til og med kr. 500, og fra poståpnerier

til postkontorer på beløp til og med kr. 3 000. — Telegramanvisninger kan utveksles

mellem postkontorene. Enn videre er siden 1924 også en del poståpnerier

bemyndiget til å delta i utvekslingen av innenrikske telegramanvisninger.

Postanvisninger til utlandet kan alene utferdiges av postkontorer, hvorimot

postanvisninger fra utlandet kan adresseres såvel til postkontorer som til poståpnerier.

Av de 5 817 000 innenrikske postanvisninger i 1937 er innbetalt ved

postkontorer 2 545 000 = 44 ( 3/0 og ved poståpnerier 3 272 000 = 56 %, samt u t-

b e t alt ved postkontorer 4 496 000 78 % og ved poståpnerier 1 305 000 = 22 %.

Overførsel av postanvisningsbeløp til bankkonto.

Antall og beløp for girerte anvisninger (ved de fire største p ostkontorer) stiller

sig som følger for nedennevnte år :


3`T

Post

1937

Ar

Postanvisninger Postanvisningsbeløp

Antall Pct.

I )

' ) Kroner Pct.'

1928 112 900 3 11 148 000

1929 127 200 3 12 565 000

1930 265 200 6 23 228 000

1931 262 400 6 22 049 000

1932 295 100 7 24 676 000

1933 342 200 8 27 325 000

1934 399 600 8

1935 452 100 9

30 492 000

35 515 000

1936 570 600 11 43 893 000

1937 725 700 12 57 841 000

Av det samlede antall utbetalte postanvisninger ved de omhandlede 4 kontorer

i 1937 utgjorde giroanvisningene 25 % og girobeløpet 31 %.

4

4

8

8

9

10

10

12

12

13

I teksttabell N er inntatt en oversikt over postanvisninger og postanvisningsbeløp

i tidsrummet 1900-1937. - Angående postanvisningstrafikken

i tidsrummet 1875-1900, se poststatistikken for 1933, side 34.

Tabell N. Postanvisninger i tidsrummet 1900-1937.

A. Antall.

Ar

1900

1905 .....

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1936

1937

Innenrikske

Antall 5-årlig

stigning

Pct.

1000

stkr.

293

448

818

1 557

2 534

3 217

4 238

4 876

5 178

5 817

52,9

82,6

90, 3

62,7

27,0

31,7

15,1

1000

stkr.

116

178

289

282

301

195

217

82

91

115

Til utlandet

Antall

5-årlig

stigning

Pct.

53,4

62,4

-- 2,4

6,7

-- 35,2

11,3

-- 62,2

Fra utlandet

Antall 5-årlig

stigning

Pct.

1000

stkr.

75 .

171

222

165

47

59

219

256

244

223

128,0

29,8

-- 25,7

- 71,5

25,5

271,2

16,9

Antall

1000

stkr.

484

797

1 329

2004

2 882

3 471

4 674

5 214

5 513

6 155

Tilsammen

5-årlig

stigning

Pct.

64,7

66,8

50,8

43,8

20,4

34,7

11,6

B. Beløp.

Ar

Innenrikske

Beløp 5-årlig

stigning

Til utlandet

Beløp 5-årlig

stigning

Fra utlandet

Beløp 5-årlig

stigning

Tilsammen

Beløp 5-årlig

stigning

,

1000 kr. Pct. 1000 kr. Pct. 1000 kr. Pct. 1000 kr. Pct.

1900 . . . . 18 450 - 3 596 -- 5 140 - 27 186 -

1905 . . . . 26 820 45,4 4 895 36,1 10 739 108,9 42 454 56,2

1910 . . . . 46 765 74,4 8 497 73,2 16 885 57,2 72 147 69,9

1915 . . . . 93 748 100,5 9 117 7,3 11 996 _ 29,0 114 861 59,2

1920 .... 184 919 97,3 9 953 9,2 4 259 -= 64,5 199 131 73,4

1925 .... 277 280 49,9 6 103 -= 38,8 6 135 43,8 289 518 45,4

1930 . . . . 300 307 8,3 8 714 42,8 10 342 68,6 319 363 10,3

1935 . . . . 320 858 6,8 1 705 =- 80,4 6 472 -= 37,4 329 035 3,0

1936 . . . . 355 849 -" 1 950 -- 6 478 - 364 277 --

1937 . . .. 423 993 - 2.801 6 194 432 988 --

i) I procent av samtlige postanvisninger og postanvisningsbeløp for hele landet.


Post

1937

År

1900 ....

1905 ....

1910 ....

1915 ....

1920 ....

1925 ....

1930 ....

1935 ....

1936.. .

1937....

38

E. Blad og tidsskrifter.

Nedenfor følger opgave over antallet av abonnenter og eksemplarer for postabonnerte

blad og tidsskrifter i de to siste år :

Ar 1937 Ar 1936

Antall Antall

Postabonnenter :

Innenrikske 2 263 000 2 149 000

Blad til utlandet .. • 7 400 6 300

Blad fra utlandet ... . 13 100 10 600

-

_

Pct.

-

Fra utlandet

Antall 5-årlig

stigning

1000 stkr. Pct.

1226

1 2754,0

1 61526,7

3 09491,6

-

3 892 25,7

1 852 = 52,4

1 858 0,3

1 623 = 12,6

1 630

1954

Stigning i 1937

Antall Pct.

114 000 5,3

1 100 17,5

2 500 23,6

Tilsammen 2 283 500 2 165 900 117 600 5,4

Eksemplarer av blad og tidsskrifter:

Innenrikske 155 567 000 148 015 000 7 552 000 5,1

Blad til utlandet 1 463 000 1 232 000 231 000 18,8

Blad fra utlandet 1 954 000 1 630 000 324 000 19,9

Tilsammen 158 984 000 150 877 000 8 107 000 5,4

Antallet av b 1 a d p a k k er innenriks utgjorde i 1937 20,4 millioner, mot

20,5 millioner i 1936 og 20,0 millioner i 1935.

I tek s t t a b e 1 1 0 er inntatt en oversikt over antallet av bladeksemplarer

i årene 1900-1937.

Tabell O. Blad i tidsrummet 1900-1937.

Innenrikske Til utlandet

Antall 5-årlig

stigning

Antall 5-årlig

stigning

1000 stkr. Pct. 1000 stkr.

54 359

922

66 683 22,7 1 275 38,2

88 827 33,2 1 304 2,3

136 042 53,2 1 437 10,2

179 832 32,2

-

1 544 7,4

169196 5,9 1 212 21,5

158 247 - 6,5 1 579 30,3

143 771 = 9,1 1 166 =- 26,2

148 015 1 232

155 567 1 463

Tilsammen

Antall I 5-årlig

stigning

Pct.

1000 stkr.

56 507

69 233

91 746

140 573

185 268

172 260

161 684

146 560

150 877

158 984

22,5

32,5

53,2

31,8

-- 7,0

. 6,1

-- 9,4

Antallet av blad og tidsskrifter, mottatt ved postå

p n e r i e n e stiller sig som følger for de to siste år : 1937 1936

1. Dagblad som ikke er påført adresse og som deles ut

direkte fra poståpneriene

2. Dagblad som ikke er påført adresse og som bringes

ut ved landpostbud

3. Blad og tidsskrifter som er påført adresse

Tilsammen

30 511 000 30 628 000

15 668 000 15

44 697 000 42

154 000

833 000

90 876 000 88 615 000

Av innenrikske blad er det i 1937 anmeldt til postsending 90 nye. 75 blad

er utgått av bladfortegnelsen. Ved utgangen av 1937 var det i det hele- anmeldt

til postsending 1 150 blad.


Diagram V.

Pakkepostsendinger i årene

1900-1937.

Diagram VI.

Postanvisninger i årene

1900-1937.

Diagram VII.

Postanvisningsbeløp i årene

1900-1937.

40

HUNDRED( TUSEN

TYKII

H8/EST 191f

HUNDREDE TUSEN

STYKKER

40

HUNDREDE TUSEN

HUNDREDE TUSEN

D TYKKER

STYKKER

1 0

MILL KRONE,2

500

MILL. KRONER

500

33

35 7 ,

0

4 00

400

30

,

30

D

I 0

H6/ EST 1937 -^-->

25

Z5

5 D

0

300

300

20

I.

20

4

2

0

1 3

10

5

___ --^------I^—

_'^

HAST

---^----

1915

ølrsr

E-- 1926

---- _ _ -

^,

Ø0 1905 19/0915 I

19101925193019.1519 7

--- INNENRIKSKE;---TIL UTLANDET; •---.FRA UTLANDET.

15

10

5

3

2

1

) .

a ..

_ —

— — —

_ ^--1I81EIT 1913 y/1fIT WI

.-^^ --- - —

^.-- --

11111 1905 1910 /915 191 [1 192S 1930 1935 19.: 7

INNENRIKSKE;--- TIL UTLANDET; UTLANDET,

0

0

0

200

.200

100

100

1900 1905 1910 1915 1920 12.25 1930 1955 1957

INNENRIKSKE;---TIL UTLANDS ; s----FRAUTLANDET.


Post

1937

40

F. Postopkrav.

I foranstående oversikter angående postutvekslingen er postopkravssendinger

medregnet i de grupper av sendinger som de efter sin beskaffenhet for øvrig hører til.

Nedenfor følger opgave for de to siste år over sendinger med pos t-

opkrav :

Postopkravssendinger:

1. Almindelig Ar 1937

brevpost : Antall

Ar 1936

Antall

Stigning i 1937

Antall Pct.

Innenrikske 54 300 44 200 10 100 22,9

2. Rek.- og verdibrevpost

:

Innenrikske 93 400 87 000 6 400 7,4

Til utlandet 162 200 164 800 -- 2 600 - 1,6

Fra utlandet 40 000 27 500 12 500 45,5

Tilsammen 295 600 279 300 16 300 5,8

3. Pakkepost :

Innenrikske 354 000 319 900 34100 10,7

Til utlandet 1 900 2 000 4- 100 = 5,0

Fra utlandet 35 600 34 800 800 2,3

Tilsammen 391 500 356 700 34800 9,8

1-3. Samtlige postopkravssendinger :

Innenrikske 501 700 451 100 50 600 11,2

Til utlandet 164 100 166 800 =- 2.700 -- 1,6

Fra utlandet 75 600 62 300 13 300 21,3

Tilsammen 741 400 680 200 61 200 9,0

Postopkravsbeløp:

1. Almindelig brevpost :

Kroner Kroner Kroner Pct.

Innenrikske 482 000 410 000 72 000 17,6

2. Rek.- og verdibrevpost :

Innenrikske 2 917 000 2 399 000 518 000 21,6

Til utlandet 2 105 000 2 173 000 = 68 000 : 3,1

Fra utlandet 433 000 331 000 102 000 30,8

Tilsammen 5 455 000 4 903 000 552 000 11,3

3. Pakkepost:

Innenrikske 7 805 000 6 742 000 1 063 000 15,8

Til utlandet 71 000 54 000 17 000 31,5

Fra utlandet 1 268 000 1 206 000 62 000 5,1

Tilsammen 9 144 000 8 002 000 1 142 000 14,3


41 Post

1937

Kroner Kroner Kroner

1-3. Samtlige postopkravsbeløp :

Pct.

Innenrikske 11 204 000 9 551 000 1 653 000 17,3

Til utlandet 2 176 000 2 227 000 51 000 2,3

Fra utlandet 1 701 000 1 537 000 164 000 10,7

Tilsammen . . . . 15 081 000 13 315 000 1 766 000 13,3

Av de innenrikske postopkravssendinger blev u i n n 1 ø s t i 1937 21 000 =

4,2 % mot 20 100 = 4,5 % i 1936 og 22 900 = 5,0 % i 1935.

Når postopkravssendinger innløses, fremsendes opkravsbeløpet ved postanvisning.

Av det samlede antall anvisninger av vedkommende slags utgjorde

opkravsanvisningene 8 procent for innenrikske anvisninger, 60 procent for anvisninger

til utlandet og 74 procent for anvisninger fra utlandet.

I t e k s t t a b e 11 P er inntatt en oversikt over postopkravssendinger i

årene 1900-1937.

Tabell P. Postopkravssendinger i årene 1900-1937.

A. Antall.

Innenrikske Til utlandet Fra utlandet Tilsammen

År

Antall 5-årlig Antall 5-årlig Antall 5-årlig Antall 5-årlig

stigning

stigning

stigning

stigning

Pct. Pct. Pct.

Pct.

149 1900 .... 116 000 - 2 000 000 - 31 - -

267 1905 .... 174 000 50,0 11 000 000 413,6 82 162,3

78,9

1910 .... 279 000 60,3 9 000 = 20,4 145 000 76,5 433 00061,9

1915 .... 564 000 102,2 6 000 -:- 37,8 164 13,2 734 69,5

11920137 .... 937 000 66,1 5 000 =- 14,3 000 195 19,1

55,0

1925 .... 834 000 -:- 11,0 6 000 27,1 155 000 20,8 995 000 = 12,5

1930 .... 616 000 =- 26,1 94 000 1 434,4 124 000 -i- 19,8 834 000 _ 16,2

1935 .... 455 000 =- 26,1 187 000 99,9 56 000 -:- 55,0 698 000 = 16,3

680 1936 .... 451 000 - 167 000 - 62 000 - 000 -

741 1937 .... 502 000 - 164 000 000 - 75 - -

B. Beløp.

1900 ....

1905 ....

1910 ....

1915 ....

1920 . ...

1925 ....

1930 . ...

1935 ....

1936 ....

1937, .. .

Innenrikske Til utlandet Fra utlandet

Beløp 5-årlig

stigning

Beløp 5-årlig

stigning

Beløp 5-årlig

stigning

1000 kr. Pct. 1000 kr. Pct. 1000 kr. Pct.

1 167 - 61 - 549

1 676 43,6 138 126,2 990 80,3

2 860 70,6 144 4,3 1 896 91,5

6 002 109,9 182 26,4 2 025 6,8

20 718 245,2 141 =- 22,5 3 884 91,8

19 741 -- 4,7 240 70,2 3 065 21,1

12 863 :- 34,8 1 642 584,2 2 978 -- 2,8

9 598 =- 25,4 2 485 51,3 1 316 55,8

9 551 - 2 227 - 1 537

11 204 -- 2 176 1 701

Tilsammen

Beløp

1000 kr.

1 777

2 804

4 900

8 209

24 743

23 046

17 483

13 399

13 315

15 081

5-årlig

stigning

Pct.

57,8

74,8

67,5

201,4

--

_

6,9

24,1

-- 23,3


Post

1937

42

G. Postinkassasjoner.

Fra 1 april 1908 blev postinkassasjonstjenesten utvidet til også å omfatte

innenrikske inkassasjoner, dog således at bare postkontorene deltok i denne tjeneste.

Fra 1 mai 1933 deltar også poståpneriene i inkassasjonstjenesten, likesom

ekspedisjonsmåten fra samme tid blev forenklet og inkassasjonsavgiften nedsatt.

Antall og beløp for innenrikske postinkassasjoner ankommet

til postkontorer og poståpnerier i de to siste år stiller sig som følger :

Inkassasjonssendinger :

Ar 1937 Ar 1936 Stigning i 1937

Antall Antall Antall Pct.

Postkontorer

157 000 119 000 38 000 31,9

Poståpnerier

333 000 243 000 90 000

37,0

Tilsammen ....

490 000 362 000 128 000

35,4

Inkassasjonsbeløp :

Kroner

Postkontorer 10 578 000

Poståpnerier 30 457 000

Tilsammen .... 41 035 000

Kroner Kroner

7 407 000 3 171 000

19 402 000 11 055 000

26 809 000 14 226 000

Pct.

42,8

57,0

53,1

Av inkassasjonssendingene blev uinnløst i 1937 103 000 = 21,0 % til et

beløp av kr. 8 911 000 = 21,7 % mot i 1936 henholdsvis 79 000 = 21,8 % og

kr. 6 233 000 = 23,2 %.

Når inkassasjonssendingene innløses, fremsendes inkassasjonsbeløpet ved

postanvisning. Av det samlede antall innenrikske postanvisninger i 1937 utgjorde

inkassasjonsanvisningene 6,7 %.

I tek st ta b e 1 1 Q er inntatt en oversikt over postinkassasjonssendinger

i årene 1908-1937.

Tabell Q. Inkassasjoner i tidsrummet 1908-1937.

Ar

1908....

1910....

1915....

1920....

1925....

1930....

1935....

1936....

1937....

Mottatt

Innenrikske

Derav ikke

innløste

Utenrikske

Mottatt

Derav ikke

innløste

Antall Kroner. Antall Kroner Antall Kroner Antall! Kroner

6 115 152 600 2 365 58100 3 532 235 100 1 158 74 400

5 035 153 100 1 408 46 000 4 169 283 300 1 307 88 300

3 807 112 700 1 007 27 700 2 228 194 900 925 92 300

905 53 300 157 13 200 4 110 225 300 3 810 197 300

2 345 106 300 325 22 400 667 66 700 241 30 200

35 802 520 500 5 298 101 000 1 367 111 900 448 42 300

277 400 19 266 000 65 400 4 715 000 610 25 800 307 12 900

362 000 26 809 000 79 000 6 233 000 375 12 600 132 5 500

490 000 41 035 000 103 000 8 911 000 304 16 100 124 6 700


43 Post

1937

H. Postkreditiver.

I teksttabell R er inntatt en oversikt over inn- og utbetalte kreditiver.

Tabell R. Kreditiver i årene 1906-1937.

1906

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1936

1937

Ar

Innbetalte

Utbetalte

Antall Kroner Antall utbetalte

anvisn.

Kroner

55 18 800 183 18 300

19 8 600 90 9 000

25 8 600 80 8 000

44 31 200 312 31 200

24 20 400 204 20 400

37 25 400 272 27 200

53 23 350 259 24 650

63 38 760 426 37 560

99 46 440 656 44 540

I. Ubesørgede og ninnløste postsaker.

Nedenfor følger oversikt over de av Brevåpningskomznisjonen behandlede

postsendinger i de 5 siste år :

Ar

Brev

Innkommet

Brevkort

Korsbånd

Derav

Verdi- og

rek. sen- I alt Ekspedert Tilintetgjort

dinger

Antall Antall Antall Antall Antall Antall Pct. Antall Pct.

1933 21 500 4 700 1 000 800 28 000 14 700 52,5 13 300 47,5

1934 24 200 5 200 1100 800 31300 16 900 54,0 14 400 46,0

1935 23 700 5 700 1400 1 400 32 200 15 900 49,4 16 300 50,6

1936 23 400 5 200 1 300 900 30 800 16 400 53,2 14 400 46,8

1937 25 300 5 600 2 000 900 33 800 18 400 54,4 15 400 45,6

Av det i 1937 ekspederte antall 18 400 var (i runde tall) henholdsvis 17 300

brev, 100 brevkort, 100 korsbåndssendinger og 900 verdi- og rek.sendinger. Det

samlede antall tilintetgjorte brevpostsendinger utgjorde 15 400, hvilket er 0,09 a /oo

av alle sendte brevpostsendinger i nevnte år. Av de tilintetgjorte brevpostsendinger

var 7 941 almindelige brev, hvilket svarer til ca. 0, 07 0/00 av de sendte

almindelige brev.

4


Fost

1937

44

VI. Økonomiske resultater.

A. Postverkets driftsregnskap.

Inntektenes og utgiftenes fordeling på de enkelte regnskapsposter i de to

siste budgettår vil fremgå av nedenstående opstilling.

Budgettåret

1935/36

Postverkets inntekter og utgifter

Budgettåret

1936/37

økning i siste

budgettår

Kroner

Kroner Kroner

Inntekter:

Portoinntekter:

27 948 516,86 Ved salg av frimerker m . v 29 688 845,18 1 740 328,32

2 625 215,44 Ved salg av tjenestemerker 2 904 272,66 279 057,22

4- 27 379,95 Gebyrer av utenr. anvisninger • • 4. 15 001,58 12 378,37

602 813,36 Porto av pakker fra utl. m. v. 576 355,64 26 457,72

2 191 592,45 Bladporto 2 397 292,00 205 699,55

33 340 758,16 Sum av portoinntekter . 35 551 763,90 2 211 005,74

361 281,25 Leieinntekter 357 104,38 ± 4 176,87

324 846,01 Andre inntekter 361 670,55 36 824,54

34 026 885,42 Tilsammen . 36 270 538,83 2 243 653,41

Utgifter:

Lønninger:

454 849,82 Poststyret 503 279,58 48 429,76

563 503,38 Postmestre 570 887,84 7 384,46

Betjeningen ved postkontorene

6 597 398,43 og postekspedisjonene 6 995 400,56 398 002,13

3 916 218,55 Budpersonalet 4 227 891,35 311 672,80

460,01 Postelever 8 151,38 7 691,37

3 384 547,20 Poståpnere 3 476 022,78 91 475,58

2 167 302,82 Landpostbud 2 313 074,37 145 771,55

Kontorutgifter:

90 265,17 Poststyret 95 862,70 5 597,53

715 700,52 Postkontorene 727 048,26 11 347,74

333 215,47 Poståpneriene 336 538,0 2 3 322,55

Materiell:

93 947,38 Vedlikehold av inventar 97 392,21 3 444,83

317 076,83 Trykningsutg. og kontorrekvisita 379 912,74 62 835,91

120 897,72 Frimerker m. v. 171 895,42 50 997,70

Eiendommer:

296 914,17 Driften 352 598,58 55 684,41

Postf ørsel :

675 758,87 Bipostruter 706 262,17 30 503,30

4 085 976,72 Jernbaner 4 113 8 94, 31 27 917,59

3 451 023,76 Dampskib 3 489 670,45 38 646,69

169 654,20 Til og fra jernbaner og dampskib 188 267,23 18 613,03

109 010,50 Med norske luftfartøier 236 765,87 127 755,37

354 431,12 Fremmed postområde 496 722,69 142 291,57

869 761,00 Renter av statens kapital 861 825,00 - 7 936,00

161 983,24 Avsetning til fornyelse 198 894,50 36 911,26

459 309,32 Andre utgifter 445 527,15 13 782,17

29 389 206,20 Tilsammen. . 30 993 785,16 1 604 578,96

4 637 679, 2 2 Overskudd 5 276 753,67 639 074,45


45 Post

1937

••••■■1,1■■•/

Forholdet mellem bevilgningen og regnskapet stiller sig som følger for budgettåret

1936-1937:

Inntekter Utgifter Overskudd

Kr. Kr. Kr.

Bevilgning 33 250 000,00 29 825 000,00 3 425 000,00

Regnskap 36 270538,83 30 993 785,16 5 276 753,67

Mer enn bevilget 3 020 538,83 1 168 785,16 1 851 753,67

I forhold til bevilgningen er det således en merinntekt på ca. kr. 3 021 000

og en merutgift på ca. kr. 1 169 000.

Inntektene androg i 1936-1937 til ca. 36, 3 millioner kroner eller

kr. 2 244 000 mer enn i det foregående budgettår. Frimerkesalget (inklusive

salget av tjenestemerker til et beløp av ca. kr. 2 904 000) steg

med ca. 2 019 000 kroner. Av salget av tjenestemerker faller ca. kr. 1 075 000 på

kommunene og ca. kr. 1 829 000 på staten. Portoen for adresseløse se n-

d i n g e r og massekorsbånd som er regnet med i frimerkesalget, utgjorde

i budgettåret 1936-1937 henholdsvis ca. kr. 132 000 og ca. kr. 302 000 -- jfr. forøvrig

side 34.

U t g i f tene androg i 1936-1937 til ca. 31,0 millioner kroner eller kr.

1 605 000 mer enn i det foregående budgettår.

Det regnskapsmessige over skudd i 1936-1937 utgjorde kr. 5 276 753,67

= 14,5 % av inntektene, mens de tre foregående budgettår viste et overskudd

på henholdsvis kr. 4 637 679,22 = 13,6 %, kr. 3 163 783,35 = 9,8% og

kr. 2 932 365,07 = 9,2 %.

Transittinntekter og transittutgifter for brevpost og pakker i

1936-1937 stiller sig som følger :

Inntekt Utgift

Brevpost ... kr. 148 121 kr. 397 337

Luftpost .... » 6 250 » 246 931

Pakker » 4 293 » 19 202

Blad » 10 857 » 2 730

Tiis. ... kr. 169 521 kr. 666 200

Netto utgift » 496 679

Summarisk oversikt over Postverkets inntekter og utgifter m. v. i budgettårene

1879/80-1936/37 er inntatt på neste side. Forsåvidt angår budgettårene

1900/01-1936/37 inneholder diagram VIII en grafisk fremstilling av de

samme forhold.

I teksttabell S er inntatt en oversikt over Postverkets inntekter og

utgifter i en del budgettår, spesifisert på de enkelte budgettposter. Beløpene er

avrundet i hele tusen kroner.


Post

1937

1) Til tjenestemenn og pensjonister, ikke tatt med i ovenstående regnskap.

46

Tabell S. Postverkets inntekter og utgifter

1929/30

Kr

Inntekter.

Portoinntekter :

a. Frimerker 27 377 000

b. Tjenestemerker 1 564 000

c. Gebyr for utenr. any . 29 000

d. Porto av pakker fra uti. • • 1 068 000

e. Bladporto 2 093 000

Sum . 32 131 000

Leieinntekter 347 000

Andre inntekter 344 000

Tilsammen . . 32 822 000

Utgifter.

Lønninger :

481 Poststyret 000 487 462 000

Postmestre 615 000 606 000 598 000

Kontor- og reisepersonalet 6 891 000 6 903 000 6 788 000

Budpersonalet 3 923 000 3 987 000 3 984 000

Postelever 14 000 10 000 7 000

Poståpnere 3 693 000 3 649 000 3 628 000

Landpostbud 2 154 000 2 242 000 2 230 000

Sum . 17 777 000 I 17 878 000 17 697 000

Kontorutgifter :

Poststyret 130 000

Postkontorene 664 000

Poståpneriene 369 000

Trykning m. v. 229 000

Telefonering m. v . 60 000

Sum . . 1 452 000

Materiell :

Inventar m. v 335 000

Trykningsutg. og kontorrekv. .

Frimerker m. v. 110 000

Sum 1 445 000

Eiendommer :

Driften 344 000

Nye posthus 173 000

Sum . 517 000

Postførsel:

Bipostruter 780 000

Jernbaner 3 994 000

Dampskib 3 807 000

Til og fra jernbane og dampskib 227 000

Med luftfartøi

Fremmed postområde 147 000

Sum . 8 955 000

Renter av Statens kapital

Avsetning til fornyelse

Andre utgifter 478 000

Tilsammen . . 29 624 000

Overskudd . 3 198 000

Dyrtidstilleggl) 266 000

1930/31

Kr.

28 180 000

697 000

4 000

956 000

2 094 000

31 931 000

345 000

261 000

32 537 000

108 000

759 000

363 000

_

1931/32

Kr.

27 133 000

718 000

16 000

810 000

1 968 000

30 613 000

346 000

161 000

31 120 000

110 000

740 000

359 000

1 230 000 1 209 000

250 000

307 000

95 000

652 000

275 000

294 000

87 000

656 000

359 000 345 000

359 000 345 000

747 000 737 000

4 020 000 4 021 000

3 834 000 3 884 000

223 000 191 000

367 000 275 000

9 191 000 9 108 000

454 000 423 000

29 764 000 29 438 000

2 773 000 1 682 000

263 000 191 000


^ budgettårene 1929/30-1936137.

47 Post

1937

1932/33

Kr.

1933/34 1934/35

Kr.

Kr.

1935/36

Kr.

1936/37

Kr.

2726 685 000 948 25 955 000 26000 532 29 690 000

2 625 745 000 2 504 000 000 2 343 2 904 000

± 27 7 000 ± 28 000 000 17 ± 15 000

603 806 000 716 000 000 556 576 000

2 1192 932 000 2 032 000 000 2 114 2 397 000

30 161 000 i 31 179 000 31 528 000 33 341 000 35 552 000

344 000 341 000 339 000 361 000 357 000

764 000 285 000 316 000 325 000 362 000

31 269 000 31 805 000 32 183 000 34 027 000 36 271 000

455 463 000 456 000 000 458 503 000

564 594 000 571 000 000 569 571 000

6 6597 645 000 6 514 000 000 6 623 6 996 000

3 3916 914 000 3 822 000 000 3 859 4 228 000

- 7 000 5 000 --

8 000

3 385 603 000 3 439 000 000 3 408 3 476 000

2 2167 207 000 2 147 000 000 2 142 2 313 000

17 433 000 i 16 954 000 17 059 000 17 084 000 18 095 000

106 000

726 000

347 000

111 000 109 000

703 000 710 000

336 000 327 000

90 000

716 000

333 000

96 000

727 000

336 000

1 179 000 I

1 150 000 1 146 000

I 1 139 000

1 159 000

160 000

260 000

96 000

516 000

134 000 99 000

261 000 295 000

101 000 110 000

496 000 504 000

94 000

317 000

121 000

I 532 000

97 000

380 000

172 000

649 000

299 000

259 000 293 000 297 000 353 000

299 000

259 000 293 000

I 297 000 353 000

676 721 000 666 000 000 662 706 000

4 4086 025 000 3 993 000 000 3 983 4 114 000

3 3451 771 000 3 561 000 000 3 481 3 490 000

170 167 000 160 000 000 161 188 000

109 -

3 000 000 16 237 000

354 277 000 374 000 000 382 497 000

8 961 000 I 8 757 000 8 685 000

I 8 846 000 9 232 000

866 000 866 000 869 000 870 000 862 000

- - 52 000 162 000 199 000

479 000 391 000 411 000 459 000 445 000

29 733 000 I

1 536 000

140 000

28 873 000 29 019 000

2 932 000 3 164 000

73 000 55 000

29 389 000 30 994 000

I 4 638 000 I 5 277 000

64 000 63 000


Post

1937

48

I tidsrummet 1932 /33--1936 /37 stiller inntekter og utgifter samt postmengde,

engrospriser og portonivå sig i relative tall som følger, når tallene for 1913/14

settes = 100.

1913/14 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37

Inntekter 100 294 300 303 320 342

Utgifter 100 309 300 301 305 322

Postmengde 100 123 126 128 133 143

Engrospriser 100 122 124 126 130 144

Portonivå 100 199 197 196 196 195

35

30

25

20

15

10

5

0

+10

415 ,

»0Øo,

Diagram VIII.

Postverkets inntekter og utgifter

1900/1901-1936/1937.

h1/LL. x R. tlicc.KRa

50

^

.

............' _ .,

.____,__-4p

'

NB/EST 19213

.

/

I1

I

I

1

I

I

I

I

I

I

II N^ ^

3TBRST UNDERSKUDD 19161

1905^Ob 11% 1915^14 1920/21 19% 6

INNTEIfTER; --- UTGIFTER; •-.

35

1\

^\

\

\

\ _^ ^ ' 30

`_ ,

, 25

STØRST OVERSKUDD 1947 i

5

Postverkets inntekter og utgifter

1879/80 1936/37.

Budgettår

Inntekter

1000 kr.

Utgifter

1000 kr.

Overskudd

I pc

Beløp av in n -

tektene

1000 kr. Pct.

HOOT 1 ^Z^^1 zz

4 S

I \

5

1879/801) 1 534 1 764 -- 230 +15 0

I^

I ` ‘

40 40 1885/86

f i

2 201 2 220 ± 19 = 0 , 9

0

15

10

0

5

0

15

1930i 1936/7

OVERSKUDD.

1890/91 2 860 2 663 197 6, 9

1895/96 3 662 3 614 48 1, 3

1900/01 5 034 4 969 65 1, 3

1905/06 6 323 5 637 686 10,8

1910/11 8 526 7 659 867 10,2

1913/14 10 619 9 635 984 9,3

1915/16 11 773 10 799 974 8.3

1920/21 30 3732)36 480 4- 6 107 4. 20, 1

1921/22 34 952 46 0413) =11 089 4-31,7

1922/23 39 9164) 39 292 624 1,6

1923/24 36 216 36 864 — 648 -= 1,8

1924/25 36 946 34 853 2 093 5,7

1925/26 36 965 34 044 2 921 7,9

1926/27 35 345 33 664 1 681 4,8

1927/28 33 516 30 917 2 599 7,8

1928/29 33 427 29 978 3 449 10,3

1929/30 32 822 29 624 3 198 9,7

1930/31 32 537 29 764 2 773 8,5

1931/32 31 120 29 438 1 682 5,4

1932/33 31 269 29 733 5) 1 536 4,9

1933/34 31 805 28 873 2 932 9,2

1934/35 32 183 29 019 3 164 9,8

1935/36 34 027 29 389 4 638 13,6

1936/37 36 271 30 994 5 277 14,5

1) Først fra budgettåret 1879/80 av blev godtgjørelsen for postens befordring med de statsunderstøttede

dampskib belastet Postverkets budgett. Tidligere blev denne godtgjørelse,

som en del av statsbidraget, belastet budgettet for dampskibsfarten, og inngikk altså ikke i

Postverkets regnskap. 2) Fra og med budgettåret 1919/20 og til utgangen av året 1925 fikk

Postverket refusjon av statskassen for befordringen av den portofri post. Refusjonsbeløpet utgjorde

henholdsvis 2,0, 2,6, 3,4, 3,4 og senere 3,5 mill. kroner årlig. 3) Heri utgifter til dyrtidstillegg

til personalet med 7,3 millioner. 4) Heri en ekstraordinær inntekt på ca. 4 millioner

kroner for transitt over Norge av fremmed post under krigen. 5) Fra og med terminen 1932/33

belastes Postverkets regnskap med renter til statskassen av den faste kapital.


49 Post

1937

Inntektene er i tidsrummet 1913/14-1936/37 steget med 242 % og

utgiftene med 222%. Kronens kjøpeevne er ifølge Det Statistiske

Centralbyrå's engrosprisindeks for 1937 sunket til 64,1 % (indekstall 156)

av kjøpeevnen i 1913 og dens gullverdi til 54,5 % av pariteten. Den

samlede postmengde er steget med 43 %. (Sitt maksimum nådde postmengden

i 1919, da stigningen utgjorde 53 % i forhold til 1913).

Erstatning.

Postverket har i budgettåret 1936/37 utbetålt erstatning med tilsammen

kr. 18 907,76. I de fem siste budgettår har erstatningen stillet sig som angitt

nedenfor i hele tusen kroner:

1936/37 1935/36 1934/35 1933/34 1932/33

kr. 19 000 kr. 29 000 kr. 14 000 kr. 15 000 kr. 13 000

Erstatningsbeløpet for 1936-1937 fordeler sig som følger :

1. Bortkomst og beskadigelse:

98 pakker, samt rek.- og verdisendinger kr. 8 124

2. Feilaktig utbetaling mot falsk kvittering, 2 postanvisninger

» 58

3. Forsinkede postanvisninger, 3 stk. » 35

4. Innbrudd » 90

5. Underslag » 9015

6. Skredulykken i Loen » 169

7. Underskudd i skrankekasse » 1 417

B. Postverkets kapitalregnskap.

kr. 18 908

Fra 1 juli 1932 er kapitalutgiftene bevilget under et særskilt

budgett. De utgjorde i de to siste budgettår kr. 76 796,46 og kr. 87 327,92, fordelt

som følger:

Nytt inventar

Avdrag på pantelån

Nye eiendommer

1935/36

Kr.

1936/37

Kr.

32 391,94 57 182,10

1 720,77 1 884,16

42 683,75 28 261,66

Tilsammen ....

76 796,46 87 327,92

Postverkets balansekonto viser ved utgangen av budgettåret

1936-1937 følgende tall:

Eiendeler :

Forpliktelser:

I. Faste eiendom. kr. 14 902 905,41 I. Innenrikske post-

II. Automobiler og anvisninger kr. 3 695 271,93

motorsykler .... » 213 378,67 II. Postkreditiver . . » 7 120,00

III. Inventar » 2 316 608,68 III. Fremmede post-

IV. Lagerbeholdning » 160 000,00 styrer » 764 328,36


Post

1937

26 453,14 V. Kassebeholdning kr.

IV.

VI. Innest. i Norges

425 699,23 Bank, Oslo ... »

V.

VII. Innest. i andre

banker, Oslo.. . » 332 960,99 VI.

VIII. Sperrede bankinnskudd

14 635,05

IX.

X.

Kvitt. for utlev.

tjenestemrk. .. .

Utenrik. postanv. »

VII.

746 117,25 VIII.

650 753,63

50

XI. I mellemregn. m.

postkontorene . 6 337 881,49

XII. Pensjoner av

Pensjonskassen . » 116 228,55

XIII. Diverse debitorer » 56 782,76

Pantegjeld på

eiendommene kr. 419 232,77

I mellemregn. m.

postkontorene . » 508 400,75

Pensjonsinnsk.

til Statens Pensjonskasse

» 195,40

Fornyelsesfond . » 0,00

Statens kapital:

1. I mellemregn.

med Statskas. » 3 732 195,65

2. Lagerbeholdn. » 160 000,00

3. Fast kapital. . » 17 013 659,99

kr. 26 300 404,85

kr. 26 300 404,85

C. Frimerkeforbruket m. v.

Antallet og verdien av de fra Frimerkeforvalteren utsendte frimerker og brevkort

m. v. til postkontorene stiller sig som følger i de 4 siste budgettår :

1936/37 1935/36 1934/35 1933/34

Frimerker 135 794 0001 ) 132 030 0002 ) 130 564 000 3 ) 116 069 000 4 )

Brevkort 3 045 000 3 162 000 2 982 000 3 021 000

Kortbrev 113 000 105 000 108 000 113 000

Tjenestemerker . 13 311 000 12 821 000 11 061 000 23 284 000

Tjenestebrevkort 114 000 126 000 95 000 175 000

Frankeringskort 10 800 9 200 10 100 6 500

Tilsammen 152 388 000 148 253 000 144 820 000 142 668 000

Verdi ... kr. 30 806 000 kr. 29 969 000 kr. 29 024 000 kr. 27 764 000

Av frimerker i ovenstående opgave var følgende i hefter eller ruller:

Antall frimerker 1 070 000 745 000 588 000 445 000

Det blev gitt ut n y e frimerker i verdiene kr. 1,00, kr. 1,50, kr. 2,00 og

kr. 5,00.

I forbindelse med overgangen til ny trykningsmetode - fra boktrykk til dyptrykk

- blev frimerkene gitt et noe større og tjenestemerkene et noe mindre format

enn tidligere. Forts. side 53.

1) Herav Nansenfrim. 324 000, Nordkappfrim. 54000, Radiumfrim. 90 000, Svarbevis 10000 til

en samlet verdi av kr. 155 000. 2) Herav Nansenfrim. 1 262 000, Nordkappfrim. 20 500, Radiumfrim.

2100, Svarbevis 8 800 til en samlet verdi av kr. 373 000. 8) Herav Nordkappfrim. 20 000,

Radiumfrim. 4500, Svarbevis 11 800 til en samlet verdi av kr. 16000. *) Herav Nordkappfrim.

10 000, Radiumfrim. 1900, Svarbevis 10 400 til en samlet verdi av kr. 9 000.


51 Pos'

1937

Tabell T . Postkontorene og de største posteipnerier ordnet efter størrelsen av

frimerkesalget i budgettåret 1936137.

Poststed

Salg av

frimerker

m. v.

Poststed

Salg av

frimerker

m. v.

Poststed

Salg av

frimerker

m. v.

kr. kr. Under- kr.

Postkontorer: 57. Kirkenes . . 45 700 kontorer:

1. Oslo 10761 200 58. Florø 45 400 1. Oslo-Solli. . 564 400

2. Bergen .. . 2 188 700 59. Vardø .. . 44 200 2. Oslo Mj. . 301 200

3. Trondheim . 1 298 100 60. Mysen 43 600 3. Oslo H. . . 216 700

4. Stavanger . 761 900 61. Drøbak ... • 43 000 4. Oslo St.H. 177 700

5. Drammen . 582 800 62. Farsund 42 400 5. Oslo G. . . 177 300

6. Kr.sand S. 394 000 63. Stabekk . 41 400 6. Oslo Gl.. . 146 900

7. Tønsberg . . 342 200 64. Eidsvoll . 40 500 7. Oslo E. . . 143 500

8. Ålesund .. . 330 700 65. Sandnessjøen 39 300 8. Oslo To. . 100 700

9. Skien 316 200 66. Tvedestrand 37 000 9. Bergen S. 84 800

10. Fredrikstad 312 100 67. Honningsvåg 36 500 10. T.heim Ø.. 59 000

11. Haugesund 258 200 68. Åndalsnes . 34 300 11. Oslo K. . . 53 200

12. Tromsø. • • • 254 200 69. Rena 32 500 12. Bergen-

13. Arendal .. • 231 900 70. Stord 32 200 Nordnes 52 900

14. Hamar ... • 228 300 71. Volda 31 600 13. Bergen-

15. Bodø 227 600 72. Røros 31 500 Solheimsvik 45 600

16. Moss 222 600 73. Stokmarknes 31 100 14. Kabelvåg . 38 200

17. Sandefjord 218 100 74. Br. sund .. . 30 000 15. Bergen-

18. Halden .. . 204 400 75. Måløy ... . 29 800 Nøstet .. . 37 300

19. Kr. sund N. 200 000 76. Lillesand . . 29 000 16. Stavanger Ø. 36 600

20. Lillehammer 192 500 77. Høyanger . . 28 200 17. Oslo-

21. Sarpsborg . 182 800 78. N.fjordeid . 27 800 Moløkka 35 700

22. Larvik ... . 158 000 79. Mo 27 700 18. Sauda ... . 34 200

23. Molde ... 157 600 80. Orkanger . . 27 300 19. Grefsen ... . 33 000

24. Porsgrunn . 143 000 81. Sortland . . 27 100 20. T.heim S.. . 32 900

25. Svolvær .. . 142 300 82. Melbu ... . 25 900 21. Bergen-

26. Gjøvik ... . 131 100 83. Stavern .. . 25 200 Laksevåg 31 900

27. Harstad .. . 129 000 84. Kopervik . 24 900 22. UllevålH.by 30 200

28. Horten .. . 127 800 85. Førde 24 900 23. Fr.stad Ø. . 26 700

29. Narvik ... . 117 100 86. Ski 24 300 24. Mjøndalen . 25 800

30. Hønefoss . . 110 600 87. Tynset . . . • 23 100 25. Stjørdal .. . 25 500

31. Sandnes .. . 102 800 88. Rørvik . • 19 100 26. Lødingen . . 25 500

32. Hammerfest 100 100 89. Nesbyen . . 18 100 27. Verdal ... . 23 200

33. Steinkjer . 86 500 90. Sulitjelma . 16 800 28. Dr.men T. . 22 700

34. Mandal .. . 78 800 91. Lærdal ... . 15 200 29. Svelvik .. . 22 600

35. Kongsberg 76 300 92. Alta 12 800 30. T.heim V.. . 22 400

36. Elverum .. . 75 800 31. Langesund 22 000

37. Grimstad . . 74 300 32. Jevnaker . . 21 500

38. Sandvika . . 74 200 Hoved- 33. Ulefoss .. . 20 300

39. Kragerø .. . 72 500 kontorer: 34. Bergen-

40. Kongsvinger 69 200 1. Oslo 8 757 400 Minde .. . 20 100

41. Flekkefjord 68 800 2. Bergen .. . 1 877 500 35. P.grunn V.. 20 000

42. Notodden.. 68 300 3. Trondheim. 1 135 000 36. Sarpsborg S. 18 900

43. Lillestrøm . 66 100 4. Stavanger . . 679 800 37. Skudenes-

44. Namsos .. . 64 100 5. Drammen . 500 200 havn ... 18 400

45. Brevik ... . 61 800 6. Kr.sand S 381 800 38. Bergen-

46. Voss 59 600 7. Skien 291 200 Sandvikst. 13 200

47. Askim 58 900 8. Fredrikstad 285 400 39. Kr.sand S.-

48. Rjukan. . . 57 900 9. Haugesund 236 400 Lundsiden 12 200

49. Egersund . 53 600 10. Halden .. . 196 100 40. Bergen-

50. Odda 53 000 11. Kr. sund N.. 192 500 Møhlenpris 12 000

51. Mosjøen • • 52 100 12. Sarpsborg . 163 900 41. Dr.men-

52. Vadsø ... . 50 400 13. Porsgrunn . 123 000 Br. Ø. . . 11 500

53. Levanger . . 50 200 14. Narvik .. . 116 600 42. Stathelle . 9 900

54. Asker 50 200 15. Svolvær .. . 78 700 43. Tistedal . . 8 400

55. Risør 47 700 16. Brevik ... . 29 900 44. Bergen-

56. Holmestrand 47 100 17. Orkanger . 23 100 Kalvedalen 7 800


Post

1937

52

Postkontorene og de største poståpnerier ordnet efter størrelsen

av frimerkesalget i budgettåret 1936137.

Poststed

Salg av

frimerker

m. v.

Poststed

Salg av

frimerker

m. v

Poststed

Salg av

frimerker

m. v.

kr. kr. kr.

45. Stavanger- 35. Kirkenær i S. 20 000 89. Høvik .. . 13 500

Hillevåg .. . 6 200 36. Tjøme 19 700 90. Grorud . . 13 300

46. Kr.sund N.- 37. Nøtterøy . . 19 700 91. Fauske . . 13 300

Nordlandet 5 600 38. Al 19 500 92. Bø i T.. . 13 300

47. Bergen-Ytre 39. Brandbu 19 400 93. Sørumsand 13 200

Sandviken 5 600 40. Sogndal i S. 19 400 94. Gressvik . . 13 200

48. Stavanger B. 5 100 41. Nordstr.- 95. Kvinesdal 13 200

49. Skien- høgda .. 18 800 96. Smestad . . 13 200

Gimsøy .. 4 700 42. Trysil 18 000 97. Bygdøy . . 13 200

50. Thamshamn 4 300 43. Ringebu 18 000 98. Våler i S. . 13 100

51. Haugesund- 44. Greåker .. . 17 900 99. Alvdal .. . 13 100

Risøy 3 400 45. Balestrand 17 800 100. Stryn ... . 13 000

52. Kr.sund N. - 46. Drangedal . 17 700 101. Kolbjørns-

Innlandet . . 1 900 47. Koppang . . 17 500 vik 13 000

53. Oslo R 1 700 48. Ålgård ... . 17 400 102. Finsnes .. . 12 900

54. Narvik H. . 500 49. Lofthus .. . 17 100 103. Geiranger 12 800

55. P.grunn- 50. Vinstra ... 16 700 104. Fannrem . 12 700

Herøya - 51. Aurland .. . 16 500 105. Opdal ... . 12 600

52. Åmot på M. 16 400 106. Gran .... . 12 600

Post åpne rier: 53. Nærbø .... 16 200 107. Skotterud 12 600

1. Lysaker .. . 43 200 54. Hemnes- 108. Bø i V... . 12 500

2. Vikesund . . 38 900 berget ... 16 200 109. Spydeberg 12 500

3. Hokksund . 38 400 55. Ringsaker . 16 200 110. Arneberg . 12 500

4. Skøyen .. . 37 000 56. Vågåmo .. . 16 100 111. Gjeithus . 12 400

5. Nesttun .. . 32 400 57. LøkkenVerk 15 900 112. Olden ... . 12 400

6. Lena 29 200 58. Øystese ... 15 800 113. Onsøy .. 12 300

7. B.-Kronstad 28 000 59. Ulvik i H. 15 700 114. Bestun . . 12 200

8. Arnes 27 800 60. Vikeland . . 15 500 115. Borkenes . 12 100

9. Ørstavik .. . 27 500 61. Kviteseid . 15 200 116. Nes på H. 12 100

10. Jessheim . . 27 500 62. Os 15 200 117. Vestfossen 12 000

11. Stange ... . 26 300 63. Sellebakk . 15 000 118. Nittedal . 11 900

12. Ullevål . . 25 900 64. Bryn 14 900 119. Andenes . . 11 900

13. Sandane . . 25 800 65. Leikanger . 14 900 120. Lilleaker . . 11 900

14. Brumunddal 25 500 66. Tingvoll . . 14 900 121. Hov i L.. . 11 900

15. Rakkestad 25 100 67. Stranda .. . 14 800 122. Lunde i T. 11 900

16. Vinderen . . 25 100 68. Lyngdal . . 14 600 123. Skreia . . 11 900

17. Strømmen . 24 500 69. Tofte i H 14 600 124. Moi 11 800

18. Flisa 24 200 70. Skjervøy . . 14 500 125. Hakadal . 11 700

19. Fagernes . . 23 500 71. Saltdal ... . 14 500 126. Vanse .. 11 700

20. Geilo 23 400 72 . Sande i V . 14 500 127. Bøn 11 600

21. Ytre Arna . 23 300 73. Kolbotn .. . 14 300 128. Etne 11 600

22. Raufoss .. . 22 800 74. Kløfta .... 14 200 129. Hommelvik 11 500

23. Løten 22 200 75. Hauge i D. 14 100 130. Hundorp . 11 500

24. Bryne .. . 22 200 76. Jaren 14 100 131. Landbruks-

25. Skarnes .. . 21 600 77. Berlevåg 14 100 høisk. i As 11 400

26. Norheim- 78. Jørpeland . 14 000 132. Teie 11 300

sund 21 300 79. Lørenskog 14 000 133. Asheim i H. 11 300

27. Lier 21 100 80. Dale i B. . 14 000 134. Vik i S... . 11 300

28. Dokka ... . 21 100 81. Evje 14 000 135. Rosendal . 11 300

29. Bekkelags- 82. Skjeberg. . . 13 900 136. Gvarv ... . 11 300

høgda ... 21 000 83. Borgestad . 13 900 137. Dombås . . 11 200

30. Otta 20 900 84. Stokke ... 13 800 138. Leknes i L. 11 100

31. Hermanns- 85. As 13 800 139. Vaksdal . . 11 100

verk 20 800 86. Heimdal . . 13 700 140. Ørje . ... . 11 000

32. Stamsund . 20 500 87. Brekstad ... 13 600 141. Salhus ... . 11 000

33. Gol 20 400 88. Hennings- 142. Åsgård-

34. Moelv . . 20 200 vær 13 500 strand 10 900


Forts. fra side 50.

53 Post

1937

Utvekslingen av svarbevis viser for 1937 følgende tall: Utstedt i

Norge 8 112, innløst i Norge 9 060. For 1936 var de tilsvarende tall henholdsvis

7 597 og 7 986.

Antallet av de forskjellige slags f rank e r i n g s m a s k i n e r i bruk

hos publikum androg ved utgangen av 1937 til i alt 474. For 1936 utgjorde antallet

415 og for 1935 394.

I tek st t a b e 11 T er inntatt en opgave over postkontorene og de største

poståpnerier ordnet efter størrelsen av frimerkesalget i budgettåret 1936/37.

D. Postverkets materiell.

Ved utgangen av året 1937 var bl. a. i bruk følgende materiell : 65 automobiler,

57 stemplingsmaskiner, 112 skrivemaskiner, 124 regnemaskiner (hvorav 6

kombinerte regne- og skrivemaskiner), 4 adresseringsmaskiner, 5 checkprotektorer,

28 frimerkeautomater, 2 blankettautomater, 33 duplikatorer, 277 ildsikre jernskap,

380 store platejernskap (poståpneriskap) og 1 803 små platejernskap, 1 elektrotralle,

1 traktor og 2 diktafoner.

VII. Postloven, overenskomster, postreglement m. v.

A. Innenriksk postlovgivning, porto- og reglementsendringer.

Portoen for blad og pakker med «Blindeskrift» er endret til

3 øre pr. kg. eller del derav. Den tidligere bestemmelse om en minsteporto på 6

øre er ophevet.

Stortinget bevilget den 23 april 1937 kr. 500 000 til tjenestemerker

f or kommunenes post for terminen 1937-1938, dog skulde bevilgningen

til de enkelte kommuner begrenses opad efter en av departementet fastsatt skala,

mens det overskytende forbruk må betales av vedkommende kommune. Tidligere

blev kommunenes samlede forbruk av tjenestemerker refundert Postverket

av statskassen.

I henhold til Stortingets vedtak har Handelsdepartementet fastsatt nærmere

forskrifter om maksimumssummer for tjenestemerker til de enkelte kommuner og

foretatt de nødvendige endringer i frankeringsreglementet.

Særordningen med adgang til å innløse ubetalte postsendinger

mot e n k el p or t o som blev innført forsøksvis i 1927, er besluttet ophevet.

B. Internasjonale postoverenskomster m. v.

Det er truffet avtale mellem Norge og Litauen om abonnement på

blad og t i d s s k r i f ter på grunnlag av den internasjonale bladoverenskomst.


Yost 54

1937

Utvekslingen av postanvisninger med Bolivia er

innstillet inntil videre.

Clearingsavtalen med Romania er ophørt fra 21 august 1937.

Norge deltar i den internasjonale utveksling av sm ,-

p ak k er fra 1 oktober 1937. Portoen er 14 øre pr. 50 gram med en minsteporto

på 70 øre pr. sending. Høieste vekt for småpakker er 1 kg.

Norge deltar enn videre fra samme dato i ut vek s 1 i n g e n a v t o l 1-

pliktige saker i lukkede brev.

Det er åpnet adgang til å fremsende cl ag b lad me d fl y mellem Norge

og Sverige ogNorgeogDanmark.

Enn videre er det åpnet adgang til fremsending av p ost a b onn er te d a g-

b l a d med fly på strekningen Stockholm -Helsingfors. For luftpostbefordringen

opkreves foruten den vanlige landtransittavgift til Sverige en

særskilt luftpostavgift av 50 øre pr. kg.

Med fly Stockholm.-Helsingfors sendes fra 1 november 1937

foruten luftpostfrankerte sendinger også ordinært frankerte brev, brevkort og postanvisninger

fra Norge til Finnland.

VIII. Poststyret og distriktene.

A. Poststyret.

Utgiftene androg i budgettåret 1936/37 til kr. 599 000 som fordeler sig med

kr. 503 000 på lønninger og kr. 96 000 på andre utgifter. For de siste fem budgettår

har utgiftene utgjort i runde tall:

1936/37 1935/36 1934/35 1933/34 1932/33

kr. 599 000 kr. 545 000 kr. 567 000 kr. 571 000 kr. 573 000

Nedenfor følger opgave over antallet av Poststyrets innkomne og utsendte

skrivelser m. v. i de siste fem år.

Innkomne, journaliserte skrivelser til Poststyret og utsendte skrivelser

fra Poststyret, samt kopiboksider.

Ar Innkomne Utsendte 1) Kopiboksider

Antall Antall Antall

1933 59 000 34 000 27 000

1934 60 000 36 000 28 000

1935 63 000 40 000 33 000

1936 71 000 47 000 36 000

1937 75 000 52 000 37 000

Poststyrets bibliotek inneholdt ved utgangen av 1937 6 349

bind og hefter. Antallet av utlån i årets løp androg til 73.

1) Likelydende skrivelser, som utsendes samtidig til et større antall adressater (cirkulærog

rundskrivelser), er bare regnet som en skrivelse. Det samlede antall utsendte eksemplarer av

sådanne skrivelser har for årene 1933-1937 utgjort henholdsvis ca. 14 000, 9 000, 9 000,12 000 og 11 000 .


55 Post

1937

B. Postdistriktene.

Følgende omordninger av postdistriktene har funnet sted i 1937:

Asker og Odda feltpostkontorer gikk over til faste postkontorer fra 1 januar

1937

Fra Stavanger postdistrikt blev fra 1 juli 1937 4 poståpnerier og 3 brevhus

overført til Haugesund postdistrikt.

I tabell 6 er inntatt opgave over de forskjellige postdistrikters poststeder

og tjenestemenn samt over postkontorenes pointtall.

Det samlede pointtall1) for postkontorene har i de fem

siste år utgjort:

Ar 1937 Ar 1936 Ar 1935 Ar 1934 Ar 1933

114 400 106 300 102 400 98 600 96 400

Det gjennemsnittlige pointtall pr. kontorfunksjonær stiller sig som følger

for de samme år:

110 105 102 99 96

Tabe 11 7 inneholder opgave over de i postkontorenes kvartalsregnskaper

inntatte budgetterte inntekter og utgifter i budgettåret 1936/37, spesifisert

på visse hovedgrupper. Kvartalsregnskapenes beløp er avrundet til hele kroner.

IX. Pensjons- og understottelseskasser.

Angående statuttene m. v. for pensjons- og understøttelseskassene henvises

til poststatistikken for 1921, side 49-50.

1. Postverkets Hjelpekasse.

Understøttelsene androg til:

1936/37 1935/36 1934/35 1933/34 1932/33

kr. 28 783 kr. 30 017 kr. 30 688 kr. 29 757 kr. 33 853

Pensjonistenes antall var:

1936/37 1935/36 1934/35 1933/ 34 1932/33

52 68 70 74 77

2. Postverkets understøttelsesfond.

Understøttelsene androg til:

kr. 64 572 kr. 65 995 kr. 65 988

Pensjonistenes antall var :

118 341 344 345 345

X. Internasjonal poststatistikk.

kr. 67 184 kr. 69 420

I tabell 8 er det inntatt en oversikt over postverket i en del land for

året 1936. Opgavene er hovedsakelig tatt fra den av det internasjonale postbyrå

i Bern utgitte « Statistique générale ».

1) Pointtallene gir uttrykk for postkontorenes arbeidsmengde og benyttes ved behandlingen

av spørsmål om personalstyrken ved kontorene o. a. Angående beregningsmåten, se

poststatistikken for 1927, side 52.


Pest

1937

Nr.

56

Tabell 1. Almindelige brevpostsendinger, rekommanderte

1 2 3 I 4 I 5 6 7 1 8

Sendt til inn- og utland

Poststeder

(med og uten postopkrav)

Alm.

brevpostsendinger

Rek.

Pakker

sendinger Verdibrev Almindelige

Verdipakker

Antall Antall Antall I Kroner Antall Antall Kroner

1

2

3

4

5

6

Alta

Poståpnerier 4

Arendal

Poståpnerier 31

Asker

Askim

49100 2 285 1786 131800 879 21 5200

45 200 1 473 2 836 1 316 000 893 17 16 900

909 500 24 856 17 401 5 546 000 10183 256 555 100

253 900 7 529 12 251 2 718 500 4122 50 8 800

216 800 9 545 3 594 569 900 2 278 40 89 000

207 600 6 703 4 721 647100 2 282 29 3 000

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Bergen

Hovedkontoret

Bergen-Laksevåg .

Bergen-Minde

Bergen-Nordnes . .

Bergen S.

Bergen-Solheimsvik

Bergen-Kalvedalen

Bergen-Møhlenpris

Bergen-Nøstet

B.-Sandvikstorvet

B.-Ytre Sandvika . .

Poståpnerier 374

11 910 000 279 911 114 113 41 607 300 136 821 4 339 12174 600

11 124 800 229 356 89 429 35 566 600 105 609 4 045 12 061 700

98 000 6 076 1 760 164 500 1 660 5 1 000

83 500 1 852 851 669 200 1 708 31 16 900

79 700 4 603 6 692 1 464 100 8 972 149 29 700

127 800 25 258 6 888 1 502 200 5 876 30 5 000

108 300 5 114 1 939 154 800 5 646 38 37 100

18 700 641 342 70 400 905 16 10 000

63 000 1 663 1 117 276 700 1 900

139 900 4 019 2 965 1 003 000 2 842 17 11 700

42 400 852 1 806 600 500 920 4 1 000

23 900 477 324 135 300 783 4 500

3 550 300 76 433 130 065 33 848 000 42 979 433 166 000

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Bodø

Poståpnerier 109

Brevik

Hovedkontoret

Stathelle

Langesund

Poståpnerier 6

Brønnøysund

Poståpnerier 46

Drammen

Hovedkontoret

Drammen T .

- »- Br.-Ø..

Mjøndalen

Svelvik

Poståpnerier 75

Drøbak

Poståpnerier 1

Egersund

Poståpnerier 15

Eidsvoll

Poståpnerier 8

Elverum

Poståpnerier 47

Farsund

Poståpnerier 15

Flekkefjord

Poståpnerier 24

Florø

Poståpnerier 54

827 600 28 197 30 410 15 989 000 22 871 1 377 3 881 700

878 600 21 859 42 045 13 629 000 15 233 189 21 600

253 800 7 323 6 190 1 310 300 2 911 77 53 500

141300 3 754 3 252 909 600 1 305 54 51300

37 500 1 214 1 373 141400 346 2 200

75 000 2 355 1 565 259 300 1 260 21 2 000

33 700 1 198 2 113 407 800 370 1 100

137100 4 463 4 328 2 409 800 2 797 59 53 300

232 000 7 097 11 950 3 836 000 3 848 44 1200

2 385 900 72 953 31 058 10 741200 33 004 1 208 2 602 400

2 184 400 66 246 24 336 8 469 900 29 300 1 171 2 597 000

31500 1 292 1 263 403100 1 515 14 2 000

8 300 624 1126 98 600 529 2 200

89 800 2 445 2 385 1 269 900 675 12 2 000

71900 2 346 1 948 499 700 985 9 1 200

1 736 300 43 941 70 382 16 086 300 14 834 192 27 700

142 700 7 498 2 825 1 941 700 1 883 96 14 300

11900 142 285 68 400 152 12 6 500

218300 7 368 4 735 6 352 800 3 287 43 10 400

160 500 3 563 8 531 2 369 200 3 304 31 1 700

173 900 6 794 3 458 1 252 900 1 192 64 124 800

216100 2 863 8 568 1 677 400 1 540 26 2100

251400 13 464 7 825 2 493 800 3 090 102 18 200

579 500 17 634 34 857 4 778 200 5 251 71 6 500

163 900 5 180 3' 314 1 360 600 2 271 60 10 800

179 700 4 435 6 011 1 442 500 2 710 40 1 000

328 300 8 501 4 682 3 317 300 4 611 139 1 376 000

211400 4 684 15 940 3 996100 4 221 70 20 000

252 600 4 052 4 179 3 271700 2 421 81 54 400

310100 7 579 17 754 5 076 000 4 719 32 6 500


sendinger, verdibrev, pakker, blad og postopkrevninger.

57 Post

1937

9 10

Blad

(sendt innenriks)

Eksemplarer

Bladpakker

Antall

Antall

11 I 12 I 13 I 14 ! 15 I 16 17 I 18

Innenrikske

Mottatt

Antall I Kroner

Uinnløst

Antall

Postopkrevninger

Sendt

Antall I Kroner

Utenrikske

Mottatt

Antall I Kroner

Uinnløst

Antall

Nr.

- - 687 17 085 26 }

- - 1765 44 920 40

37 128 000 1 002725 200 1 933

84

2138 36 252 110

3

62100 382 2100 396

25

23 49 400 666005 600 854

45 13

137

401

31

679

43

81

713

12 471

527

1 064

3 1

^

391 l

11

10

1

2

3

4

5

6

2 029 200 11 483 700 6 693

2 029 200 11 483 700 4 841

- - 379

- 243

- - 136

- - 417

- - 417

103 200 511300

168

92

26 504

133 305 483

102 077 336

5 121 34

4 469 21

2563 12

5 993 22

9 173 34

2 436 14

1473 10

423 894 883

254

185

1

46

22

6 481

4976

66

451

988

6 649

5 973

162

102

52

152

208

135 621

128110

1 388

1 790

537

978

2 818

648

510

21

25

14

34

44

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

298 800 1 351 800 2 640

6 600 80 000 15 972

11 800 32 300 1 079

6 300 17 000 443

— 173

5 500 15 300 463

— — 202

21 300 87 500 1 067

— — 3 751

81 986 141

498 325 561 1

18 510 52

8 354 13

2 066 11

8 090 28

3 049 3

26 249 61

76 768 147 t

2 63 1 067 24 982

155

118

37

4 066

3 458

608

403 9 363

loll

21 1

20

21

22

23

24

25

26

27

28

344 000 2 919100 4 258

334 600 2 885 600 3 080

— 364

800 4 000 476

8 600 29 500 338

3 700 127 000 9 958

36 OOü 335 600 464

— — 17

79 416 204 15 455

61 710 173 15 455

5 495 10

6 745 14

5 466 7 --

168 770 407

11428 30

355 1 ; 2

5

2 461

2 338

83

12

28

42 681

41 244

866

171

400

275

257

12

3

3

98 2 281 7{

29

30

31

32

33

34

35

36

37

20 800 103 800 815

— 1566

31 300 343 300 446

3 800 19 200 1 060

148 000 1 567 500 710

5 616

15 500 450 000 537

— — 1 653

14 462 17 7 148

32 428 51 }

7 059 21 3 22

13 999 63 }

13 312 296

74

84 782 155 }

11 633 14 t

37 599 87 1

304 6 658

140 1 618

208 1 721

178 4 021

181

171

15 i

201

38

39

40

41

42

43

44

45

42 600 394 300 819

4 604

76 300 354 700 1 139

— I 5 555

18 847 33

123 841 190

31 666 76

104 890 159

436

611

11 601

14 933

24i

^

501

l

46

47

48

49


Po st

1937

Forts.

58

Tabell 1. Almindelige brevpostsendinger, rekommanderte

Nr.

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

i

Poststeder

Fredrikstad

Hovedkontoret

Fredrikstad Ø.

Poståpnerier 15

Førde

Poståpnerier 34

Gjøvik

Poståpnerier 21

Grimstad

Poståpnerier 5

2 3 I 4 I 5 I 6 ! 7 8

Sendt til inn- og utland

Rek.

sendinger

Antall Antall

(med og uten postopkrav)

Verdibrev

Antall I Kroner

Alm.

brevpostsendinger

Almindelige

Antall

Pakker

Verdipakker

Antall ( Kroner

11432 60 Halden

948 900 23 060 15 111 3 590 200

180 37 700

61 Hovedkontoret 920 700 22 666 13 595 3 396100 11052 177 37 600

62 Tistedal

28 200 394 1 516 194100 380 3 100

63 Poståpnerier 12 98 500 3 758 6 548 885 000 853 14 3 400

64 Hamar

1 033 900 34 279 19 737 4 365 500 8 962 452 610 600

65 Poståpnerier 32 867 900 21158 25147 4 778 600 4 373 37 6 500

66 Hammerfest

367 800 12 205 11 255 5 139 900 10 342 271 1 294 300

67 Poståpnerier 97 490 500 14 813 27 037 7 664 500 8 690 361 2 600

68 Harstad

585 600 17 971 12 632 9 208 200 12 311 233 1 253 700

69 Poståpnerier 84 711900 23 075 33 502 11 892 800 12 591 168 52 000

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Haugesund

Hovedkontoret

Haugesund—Risøy .

Skudeneshavn

Poståpnerier 59

Holmestrand

Poståpnerier 11

Honningsvåg

Poståpnerier 9

Horten

Poståpnerier 5

Hønefoss

Poståpnerier 19

Høyanger

Kirkenes

Poståpnerier 14

Kongsberg

Poståpnerier 22

Kongsvinger

Poståpnerier 40

Kopervik

1 252 100 43 398

1 172 200 39 301

79 900 4 097

312 000 6 762

97 000 3 452

271500 7142

513 900 17 923

573 000 14 076

315 400 6147

38 400 618

1 211 000 27 840

1 135 700 25 067

5 200 319

70100 2 454

369 800 8 524

166 700 5143

107 300 2 569

159 200 5 352

38100 1947

621300 12 837

63 800 1 174

511400 18 030

255100 5 398

89 500 3165

139 500 6 228

68 600 1 674

365 300 10 326

223 000 5 401

256 000 11406

803 200 25 468

113100 2 691

17 768

15 358

2 410

13 662

4 275

5 729

7 308

27 440

3 700

1 272

17 927

15 863

454

1 610

23 336

3 613

5 225

4 005

2 881

10 507

2 049

10 307

10 548

3 239

7 318

5 110

6 903

11 082

6 705

41 161

2 325

4 704 400

4 478 600

225 800

2 109 300

2 385 000

3 232 900

1 823 100

3 517 200

546 600

205 400

19 354 700

18 666 900

61 600

626 200

5 068 900

687 500

905 700

1 600 500

1 584 600

2 247 500

519 000

2 644 400

1 858 100

419 900

2 957 600

1 374 500

1 825 400

1 855 500

2 601000

6 274 000

460 200

13 784 375 1 621 500

12 479 342 1 608 500

1305 33 13 000

2 588 13 6 500

2 245 31 3 000

5 729 61 2 300

7 214 161 45 500

4 039 103 13 000

6 515 38 6 500

630 7 200

15 480 345 613 400

13812 332 612300

443 2 100

1225 11 1000

4 711 70 700

1842 393 97 500

934 6 100

4 735 28 7 800

535 13 9 000

6 539 306 2 071 600

388 7 300

3 429 104 19 500

1478 18 600

2 021 32 13 000

4 519 64 416 000

1 801 26 2 600

4 319 104 73 000

1636 38 1 000

3108 47 10 000

5 923 86 15100

1536 2 500

91 Kragerø

307 500 8 734 4 833 933 800 3 189 91 77 300

92 Poståpnerier 18 181500 3 849 8 912 1 392 400 1689 16 1 000

93 Kristiansand S. 1920 000 42 074 21 150 4 842 500 22102 798 2 015 300

94 Hovedkontoret 1 876 400 41 303 19 147 4 498 900 20 916 765 2 007 500

95 Kr.sand S.-Lundsiden 43 600 771 2 003 343 600 1186 33 7 800

96 Poståpnerier 45 463 000 11341 25 334 5 648 200 6 366 117 25 200

97 Kristiansund N. 1 053 300 23 462 17 645 4 721100 17 612 258 859100

98 Hovedkontoret 1 036 000 22 988 16 804 4 559 600 16 402 258 859100

99 Kr.sund N.-Innlandet 6 900 189 265 83 300 390 — —

820 100 Kr.sund N.-Nordlandet 10 400 285 576 78 200

— —

14 101 Poståpnerier 118 469 677 000 16 549 49 140 12 259 800

112 30 000


sendinger, verdibrev, pakker, blad og postopkrevninger.

59 Post

1937

9 1 10 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 17 I 18

Blad

Postopkrevninger

(sendt innenriks)

Innenrikske

Bladpakkeplarer

Mottatt Uinn-

Sendt

Mottatt Uinn-

Eksem-

Utenrikske

løst

lØst

Antall Antall Antall Kroner Antall Antall I Kroner Antall I Kroner Antall

Nr.

537 96 400 300 2 020 36 219

537 96 400 300 1 714 32 248

— 306 3 971

— 1355 25 113

301 77 200 800 639 13 469

5100

600 4351 81449

3311 284 500 600 1169 18 144

276 16 000 400 2 361 35 717

316 33 800 200 764 15 272

— 280 2 763

746 122 100 600 1 85336 593

746 122 100 600 1 540 30 339

— 313 6 254

- 628 8 308

3 094 171 300 700 1 700 30 757

94 6 600 400 2 863 41 793

281 65 300 100. 2 411 70 343

28100 5 700 15177 360 939

1126120 400 300 2 798 91 821

47 7 500 11 132 378 022

1 208 097 200 200 3 240 75 496

1208097 200 200 2 849 68 742

— 55 1 018

— 336 5 736

— 2 290 34 493

367 21 100 700 728 13 227

— 1 352 29 084

3712 500000 1 45949 981

— 900 22 843

207 60 400 900 1 788 31 993

— 332 5 576

46 900 I 529 600 1 165 25 254

— 1445 29 101

15 200 79 900 1 544 50 246

28 600 94 100 2 667 97 871

— 3 071 87 202

98 700 I 762 100 944 15 993

— 2 027 27 056

127 900 1 817 400 638 9 959

2 000 3 400 5 033 71 507

10 400 62 400 527 13 124

60 800 317 300 834 13 863

300 9 900 1 41918 356

460 900 3 273 500 3 347 77 935

460 900 3 273 500 3 037 74 062

— 310 3 873

— 4 875 86 212

321 300 1 721 100 2 727 56 477

321 300 1 721 100 2 321 49 573

— 103 1 844

- 303 5 060

1720 600 100 10 117 188 975

5

113

97

16

59

184

35

94

32

7

}

1

103

98

5

24

78

111 }

76 ^

767

95

402

201

193

2

6

79

33

47 }

136

19}

54

13 ^

59 i

72

75

171

75

46

57 f

9

171 .

25

33

37

136

130

6

180

112

93

19

335

t

30

28

2

42 610 1 453

1 1 31 882

1

16

15

1

19

698

680

18

17 251

17 242

252 1 1 197

1 070 24 899

992 23 054

78 81845

95 760

279 3 688

162 2 956

76 3 674 547 8 450 58

76 3 674 547 8 450 58

576 1203 19 914

569 1 161 18 820

7 1 42 1 1 094

122

189

87 1 335

1 4 134

— — 35

— — 518

1 863

3 679

6126

1 675

550

7 893

1 1 20 1 1611 1 205

29 1 410 1 6281 8 280

- 56 992

2 33 201 2 798

23 273 1996 26 406

23 273 1865 25 564

— 131 842

5 19 801 15 128

5 19 795 15 058

- - 3 53

- - 3 17

8 949 22{

t

18 988 571

25 733 123(

85 50

80 51

5 52

-- 53

6} 54

^ 55

404 56

i 57

14{ 58 59

114

113

1

14/

29 /

29 J

24 1

7

375,

5 1

50 ,

7

12/

140

137

3

82

80

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

- 99

2 100


Post

1937

Forts.

Nr.

1

Poststeder

60

Tabell 1. Almindelige brevpostsendinger, rekommanderte

2 I 3 1 4 I 5 I 6{ 7 I 8

Sendt til inn- og utland

(med og uten postopkrav)

Pakker

Alm.

brevpostsendinger

Rek.

sendinger

Verdibrev

Alminde- Verdipakker

lige

Antall Antall Antall I Kroner Antall Antall Kroner

697 102 Larvik 400 19 053 10 371 2 607 500 6 854 516 334 300

103 Poståpnerier 12 144100 2 608 7 223 1 268 300 1410 36 1 800

174 104 Levanger 300 7 309 4 088 1 458 600 2 648 53 6 500

105

106

107

108

109

Poståpnerier 7

Lillehammer

Poståpnerier 56

Lillesand

Poståpnerier 16

121300 1787 3 538 984 400 2 717 10 1000

865 900 22 764 15 230 2 591100 10 807 459 447 000',

1 151 500 28 705 39 626 8 463 000 8 449 148 231400

118 800 3 931 2 875 928 900 1751 26 2 000

85 000 1867 4 298 917 800 954 25 2 000

110

111

112

113

114

115

116

117

Lillestrøm

Poståpnerier 2

Lærdal

Poståpnerier 87

Mandal

Poståpnerier 21

Melbu

Poståpnerier 2

319100 14 418 4 329 477 000 3 093 13 500

99 400 1761 1648 433 600 920 32 100

52 500 1 693 2 985 4 032 800 2 002 11 8 500

843 300 23 471 43 336 13 411400 21 853 174 42 000

332 500 8 217 4 861 1 507 700 5 284 126 542 600

233 200 4 426 11 848 1 873 300 2 538 50 18001

87 900 3 570 2 433 633 700 2 096 27 2 000

8 700 289 422 145 800 180 — —

118

119

120

121

122

123

124

125

Mo

Poståpnerier 7

Molde

Poståpnerier 62

Mosjøen

Poståpnerier 15

Moss

Poståpnerier 8

97 900 4 046 2 470 768 300 2 556 68 7 000

25 700 820 2 248 478 300 496 12 1 000

669 700 18 910 16 622 6 653 800 13 347 233 152 800

471600 9 933 25 899 6 626 700 9 049 172 6 500

204100 4 218 6 634 3 403 600 3 985 144 3 263 000

122 300 2 326 6 873 2 340 000 1615 17 3 400

990 400 24 549 12 277 4 165 800 10186 112 7 800

99 600 1600 3144 451800 430 9 2 600

126

127

128

129

130

131

Mysen

Poståpnerier 11

Måløy

Poståpnerier 22

Namsos

Poståpnerier 54

151000 8 047 5 304 3 640100 1161 36 11 700

111600 3 002 6 697 1 722 600 900 3 200

99 400 3 299 3 299 1 595 300 2 651 38 5 000

158 200 4 998 8 491 2 012 000 2 626 35 1 000

214 700 8 228 8 748 4 859 000 4 498 121 100 600

456 500 11 379 32 516 8 844 900 7 542 129 119001

132

133

134

135

136

137

138

139

Narvik

Hovedkontoret

Narvik H.

Poståpnerier 39

Nesbyen

Poståpnerier 1

Nordfjordeid

Poståpnerier 31

404 800 22 504 12 211 3 393 000 10 448 120 18 200

402 200 22 421 12 073 3 336 800 10 351 119 18100

2 600 83 138 56 200 97 1 100

285 200 8 781 15 213 5 270 200 5 234 59 2 900

54100 4164 2 287 208 800 1451 36 1 300

3 300 57 191 15200 81 4 200

107 300 2 783 3103 2 930 900 3 489 59 9100

464 700 10 906 16 592 4 498 500 7 918 199 20 800

140

141

142

143

144

145

146

Notodden

Poståpnerier 13

Odda

Poståpnerier 3.

Orkanger

Hovedkontoret

Thamshamn

266100 9 509 5 912 1 038 800 3 839 140 3 900

81600 2 547 6 256 900 800 853 20 2 000

261100 4 821 3 833 833 300 5125 84 28 600

34 800 867 1 216 251000 1114 51 14 300

104 800 4 601 3105 929 300 2100 36 13 000

90 700 3 804 2 350 654100 1 859 35 12 900

14100 797 755 275 200 241 1 100


61 Post

1937

;endinger, verdibrev, pakker, blad og postopkrevninger.

9 10

Blad

(sendt innenriks)

Antall Antall

11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18

Innenrikske

Mottatt

Antall I Kroner

Postopkrevninger

Sendt

Antall I Kroner

Utenrikske

Mottatt

Antall Kroner

Bladpakker

Eksemplarer

Uinnløst

Antall

Uinnløst

Antall

Nr,

93 000 705 300

20 500 144 300

209 800 2 308 000

1 900 54 600

8 100 84 200

2 000 14 800

1370 30 533 43

1166 24 110 52

823 14 851 54

514 8 326 52

1441 25 525 68

6 631 105 949 256

511 7 784 17

659 11 815 26

85

5

68

235

38

1 236

558

150

525

91

14 306

2 800

8 015

1 938

35 1 19 `

86

91

102

103

104

105

106

107

108

109

72 000 349 000

35 400 38 600

204 800 837 900

55 100 917 000

13 100 75 100

-

458 7 650 36

312 5 191 21

520 16 380 29

11808 246 330 294

899 19 661 26

2288

758

42 724

19 205

100

29

135 4 553

1

1

2

3

1

11

140

133

273

133

1 314

1 227

6 150

4 162

26/

17{

22/

9{

110

111

112

113

114

115

116

117

23 100 71 500

63 600 922100

-

27 100 167 300

-

66 000 613 800

-

924 29 519 77

478 13 339 17

2 421 54 504 149

5 537 124 604 240

1320 35 367 82

2 637 52 337 106

1831 28 766 81

677 12 586 49

12

5

2

9

306

43

4

63

252

591

467

593

4 610

10 656

8 052

9 867

22{ tr

47{

29{

74^

118

119

120

121

122

123

124

125

44 900 477 200

-

46 700 261 600

-

64 500 482100

-

476 8 792 9

555 7 913 17

1 125 38 391 57

2 240 43 326 76

1505 34 163 89

io 270 217 549 274

3

1

50

3

78

51

995

901

725

18 712

12{

83{ t

126

127

128

129

130

131

255 300 792 300

255 300 792 300

-

-

79 200 255 600

42 200 258 300

3199 113 407 194

3157 111 433 193

42 1 974 1

6 411 198 778 243

299 4 850 20

33

713

6 732

376

21 334

147 534

}

20

194 }

229

229

5

3 067

3 067

175

1 158

1 158

6

95

31 027

31 027

33

1 575

118

118

3{

7{

132

133

134

135

136

137

138

139

65 400 355 500

-

27 100 156 700

-

39 600 355 700

39 600 355 700

-

1 178

1145

2 280

737

20 906

18 528

73 118

25 893

943 21 218 12

890 20 337 12

53 881

52

19 }

109

30 }

11

1

139

3

96

181

44

44

1 236

4 041

559

559

11{

24{

140

141

142

143

144

145

146


Post

1937

Forts.

Nr.

62

Tabell L Almindelige brevpostsendinger, rekommandert(

1 2 1 3 1 4 5 I 6 I 7 I 8

Sendt til inn- og utland

(med og uten postopkrav)

Poststeder

Alm. Rek.

brevpost- sendinger

sendinger

Antall

Antall

Pakker

Verdibrev Alminde Verdipakker

lige

Antall I Kroner Antall Antall Kroner

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

Oslo

Hovedkontoret

Oslo-Elisenberg

Oslo-Gamlebyen

Oslo-Griinerløkka

Oslo-Homansby .

Oslo-Kampen

Oslo-Majorstua .

Oslo-Moløkka .

Oslo-Rodeløkka .

Oslo-Solli

Oslo-St. Hanshaugen

Oslo-Torshov

Grefsen

Jevnaker

Ullevål Haveby

Poståpnerier 205

Porsgrunn

Hovedkontoret

Porsgrunn V.

Porsgrunn-Herøya

Poståpnerier 13

Rena

Risør

Poståpnerier 11

Rjukan

Poståpnerier 8

Røros

Poståpnerier 34

Rørvik

Poståpnerier 31

Sandefjord

Poståpnerier 2

Sandnes

Poståpnerier 5

Sandnessjøen

Poståpnerier 84

Sandvika

Sarpsborg

Hovedkontoret

Sarpsborg S.

Poståpnerier

Ski

Skien

Hovedkontoret

Skien-Gimsøy

Ulefoss

Poståpnerier 73

Sortland

58 019 000 1 476 098

52 000 600 1 236 361

311 000 19 035

338 400 11 331

511 200 14 868

360 500 22 987

81 500 4 850

1 225 000 39 118

42 800 4 593

30 100 7 277

2 385 900 75 289

256 300 23 184

301 700 9 571

52 000 1 812

73 300 3 639

47 700 2 183

4 247 200 115 012

657 100 13 865

559 100 12 675

93 000 970

5 000 220

109 100 5 100

121 200 3 555

191 400 5 522

120 900 2 822

146 300 6 091

49 400 992

119 400 6 258

208 400 4 998

69 800 2 710

129 800 3 663

845 300 36 702

12 600 100

385 300 12 816

80 000 883

182 200 5 297

560 300 15 669

309 900 14 792

772 700 32 183

693 300 30 076

79 400 2 107

332 000 7 521

102 900 2 802

1 577 000 44 131

1 470 600 41 328

22 800 570

83 600 2 233

667 900 23 015

95 700 4 746

367 135 126 024 600

254 326 103 082 900

10 638 1 501 200

14 534 1 986 200

8 217 1 152 700

9 685 1 013 100

3 335 658 600

16 411 2 348 700

2 274 128 300

1 258 132 900

21 819 7 753 700

15 029 2 491 100

4 518 1 311 600

1 474 293 500

2 363 771 000

1 254 1 399 100

141 927 26 363 500

9 457 1 952 700

7 355 1 525 800

1 877 350 400

225 76 500

4 257 1 097 000

4 315 1 492 600

3 432 785 600

5 255 1 126 800

3 934 978 900

3 112 415 200

3 928 2 277 200

14 977 2 545 800

3 813 2 555 700

6 164 1 630 200

14 160 2 436 800

295 59 800

8 900 1 854 200

3 130 814 600

4 952 5 278 400

21 146 8 234 300

5 716 380 900

13 847 2 214 400

12 401 2 050 100

1 446 164 300

14 633 2 043 400

2 014 195 400

32 867 7 467 200

30 004 6 852 900

988 135 500

1 875 478 800

40 947 7 008 500

2 374 633 700

828

641

17

11

15

20

7

27

4

4

36

26

8

2

3

48

5

1

2

2

1

1

11

332

305

186

222

564

854

269

743

026

476

825

088

910

801

514

549

237

6 404

5 035

1 086

283

1 166

1 303

3 118

1 566

180

091

164

347

657

926

607

70

8 840

4 683

4 047

9 411

2 327

6 575

6 037

538

1 489

820

14 297

12 828

354

1 115

12 393

2 755

18 727 27 800 80C

16 889 24 109 00C

222 8210€

96 8 00C

135 8 80C

219 915 20C

30 30C

221 24 60C

16 3 00C

27 6 500

492 2 586 600

259 23 800

55 16 900

16 2 000

23 12 000

27 2 000

725 1 391 100

93

81

12

66

20

98

13

245

37

54

73

8

13

409

-

508

6

16

117

12

299

293

6

23

32

766

735

1

30

169

101

28 600

27 600

1 000

6 000

2 600

212 000

10 900

34 800

5 000

1 000

6 800

1 000

1 000

136 700

-

247 900

1 000

5 000

21 200

1 000

847 100

840 400

6 700

20 000

13 000

2 856 200

2 820 800

100

35 300

7 200

60 400


endinger, verdibrev, pakker, blad og postopkrevninger.

63 Post

1937

9 10

Blad

(sendt innenriks)

11 12

Innenrikske

Mottatt

Antall Antall I Antall Kroner

13 I 14 I 15 I 16

Uinnløst

Antall

Postopkrevninger

Sendt

Antall Kroner

Utenrikske

Mottatt

Antall I Kroner

17 18

Bladpakker

Eksemplarer

Uinnløst

Antall

Nr.

8 327 700

8 327 700

108 600

66 699 200

66 699 200

1 654 800

7 567

4 382

311

219

246

294

84

380

97

126

331

253

96

169

385

194

16 754

159 294

99 947 211

6 119 43

6 623 33

3 657 32

4 804 . 19

1 133 13

6 092 42

1 352 13

2 514 9

7 305 38

3 834 28

1334 7

2 609 15

7 471 25

4 500 14

257 025 987

5421 162 123

161 639

95

11

20

65

5

173

5

2

79

29

2 130 979 22 488

2 119 720 15364

3 028 470

138 745

421 1221

700 811

28 364

4 756 675

121 292

29 297

1 261 630

777 635

- 685

— 162

— 38

- 99

590 891 2 295 147

531 755 1 387 148

4 395 55 149

5 936 125 150

10 015 117 151

6 321 99 152

2 459 49 153

5 538 98 154

2 009 38 155

2 490 44 156

6 548 67 157

5 983 106 158

4 763 70 159

1 312 16 160

395 4 161

972 20 162

163

53 600 225 400 - 1 657 30 841 58

53 600 225 400 - 1360 25 164 45

215 4 041 10

82 1 636 3

— — 686 10 156 17

32 600 105 000 562 12 486 16

60 900 440 500 830 17 386 40

500 7 200 863 15 110 18

486 9 118 30 164

486 9 118 30 165

— — — 166

167

— — 168

21 145 5 169

133 2 612

7{ 171

71 300 I 315 000 1 300 29 639 46

682 15 043 12

76 400 I 525 000 589 12 579 17

2 992 39 108 66

13 500 I 70 000 609 18 964 47

2 261 56 886 79

115 400 I 932 900 2 541 63 356 88

48 854

4

83

471

- 21

124 561

955 11{

7 834 31{ t

188 3/

11 932 84/

172

173

174

175

176

177

178

179

8 600 238 200 964 20 849

348 5 974

26 000 152 000 1 282 37 218

}

244 5 371 19/

4851 11 525

}

16 200 90 500 8 240 232 924 257


23

115 1 462

53 9 109 810 15 084

44 9 109 791 14 976

- 19 108

21 000 480 000 383 5 694

112 200 577 200 1 709 33 951

112 200 , 577 200 1555 31 395

154 2 556

24 800 { 621 600 1 088 16 281

59

9

50

9

47

180

181

38{ 182

183

77

71

6

184

185

186

187

188

28 300 485 000 317 7 791 13

272 900 2 245 600 3191 64 717 156 6

272 900 2 245 600 2 484 51 522 137 6

— 116 1 791 3

— — 591 11 404 16

400 1300 10 393 163 081 306 -

11 000 63 500 1145 35 602 70

— 65

50 988

50 988

827

23 335

23 335

9

122

122

14 109 7

189

190

191

192

193

194

195


Post

1937

Forts.

Nr. Poststeder

64

Tabell 1. Almindelige brevpostsendinger, rekommandert(

2 I 3 1 4 I 5 1 6 1 7 1 8

Sendt til inn- og utland

(med og uten postopkrav)

Rek.

sendinger

Antall Antall

Verdibrev

Antall I Kroner

Alm.

brevpostsendinger

Almindelige

Antall

Pakker

Verdipakker

Antall I Kroner

196 Stabekk

197 Stavanger

198 Hovedkontoret

199 Stavanger Ø.

200 Stavanger B.

201 Stavanger---Hillevåg

202 Sauda

203 Poståpnerier 129

206 900 3 769

4 720100 77 272

4 545 000 71189

18 400 2 844

16 800 261

33 000 415

106 900 2 563

829100 16 912

1 646

37 606

32 380

1 559

112

432

3 123

42 097

107 500

10 961200

9 184 200

437 500

18 700

82100

1 238 700

10 687 800

2 081 7

56 724 1 386

50 203 1 320

3 082 21

290 1

613

2 536 44

13 556 141

100C

2 908 50(

271560C

5 OOC

10(

187 80(

10 20C

1686 204 Stavern

139 900 2 399 1724 190 800

3 100C

205 Steinkjer

206 Poståpnerier 25

207 Stokmarknes

208 Stord

209 Poståpnerier 2

210 Sulitjelma

394 000 13 994

242 300 5 844

112 900 4 454

129 700 3 312

21300 498

42 200 1278

11601 6 948 600

14 530 4 138 800

3 651 2 398100

2 948 1 083 600

1004 288 700

2 942 1 622 300

4 954 167 54 80(

3450 38 730C

2185 34 6 50(

2 860 37 55 20(

441 15 3 00(

1 778 45 7 00(

211 Svolvær

212 Hovedkontoret

213 Kabelvåg

214 Lødingen

215 Poståpnerier 104

216 Tromsø

217 Poståpnerier 150

487 600 24 463

304 700 12 395

96 000 8 721

86 900 3 347

1 009 600 37179

1 229 800 40 455

1 024 500 27 247

17 780

10 528

4 909

2 343

50 285

29 031

42 509

17 979 500

14 916 800

1937 700

1 125 000

20 786100

13 247 300

15 053 500

12 629 183 644 90(

7 829 101 402 30(

2 488 65 240 00(

2 312 17 2 60(

16 578 147 178 40(

27 364 926 672 30(

15 196 173 14 30(

218 Trondheim

219 Hovedkontoret

220 Trondheim S.

221 Trondheim V.

222 Trondheim Ø.

223 Stjørdal

224 Verdal

225 Poståpnerier 218

5 736 200 146 032

5 150 800 125 503

97 600 3 843

140100 2 880

160 200 8 684

107 400 2 725

80100 2 397

1933 000 57 420

101 241

88 145

2 297

1 324

3 276

2 796

3 403

120 097

28 201400

24 757 100

310 900

146 800

689 400

1 341 600

955 600

29 941300

93 897 3 228 13 534 70(

74 141 2 688 13 340 90(

5 501 143

3 955 320

68 90(

107 90C

7 797

1 192

1 311

54

12

11

4 OOC

6 50(

6 50(

28 022 332 203 40(

226 Tvedestrand

227 Poståpnerier 9

228 Tynset

229 Poståpnerier 23

230 Tønsberg

231 Poståpnerier 30

232 Vadsø

233 Poståpnerier 22

141700 4 980

84 300 1 854

155 400 4 977

220100 5 346

1 361 600 48 326

527 700 13 598

125 300 5 388

107100 3 833

3 135

4 285

4 623

14 699

19 651

17 514

13 146

7 171

956 600

680100

1 590 100

2 379 400

14 910 000

3 535 800

4 989 000

1 453 300

1967

1 400

1 311

2 294

16 641

5 452

4 411 .

1 601

59 13 00(

8 100(

23 13 00(

32 5 00(

734 9210(

109 16 30(

98 26 00(

64 170(

234 Vardø

235 Poståpnerier 25

236 Volda

237 Poståpnerier 12

238 Voss

239 Alesund

240 Poståpnerier 105

241 Andalsnes

178 500 6 288

190 800 6 058

150 700 6 222

42 000 585

203 700 7 553

1 327 300 42 883

1 119 600 23 603

123 300 2 460

6 357

8 894

3 178

2 446

4166

23376

47 844

2 145

3 898 200

3 237 700

1 009 900

423100

1 084 000

6 073 600

14 007 300

884 500

4 003

3 393

2 953

765

3 544

26 204

21415

2105

265

54

83

1

106

769

215

17

3 097 701

13 004

1300t

101

89 30+

6 472 401

34 401

624 00t


sendinger, verdibrev, pakker, blad og postopkrevninger.

65 Post

1937

9 ( 10

Blad

(sendt innenriks)

Blad- Eksempakker

plarer

Antall Antall

11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18

Innenrikske

Mottatt

Antall I Kroner

Uinnløst

Antall

Postopkrevninger

Sendt

Antall I Kroner

Utenrikske

Mottatt

Antall I Kroner

Uinnløst

Antall

Nr.

700 24 200 338

501 400 4 535 200 5 354

496 200 4 511600 3151

405

55

— — 111

5 200 23 600 1 632

200 7 500 5 692

6 199

136 354

81 208

7 011

2 022

1 404

44 709

99 748

25

298

184

31

1

3

79

256

2 258 127 916

54 2 678 2 686 68 385

52 2 540 2 464 66 573

2 138 155 1 166

- 6 29

— — 21 146

- 40 471

- 196

221 197

195 198

19 199

- 200

4 201

3 202

- 203

3 400 11900 385

52 700 831400 582

— — 3 780

14 800 91 000 1207

47 500 318 700 785

— — 271

— — 1251

8 449

16 269

60 250

41 642

19 036

6 610

31 875

12

39

}

106

82

44

}

18

30

— — 21 161

16 74 477 8 852

— — 14 134

— — 27 174

— — 24 160

1 204

205

06

3 207

2J 208

1 209

- 210

32 :

285 000 3 370 300 2 922

285 000 3 370 300 1537

— — 728

— — 657

14 000 65 000 21 029

304 800 2 407 400 3 683

2 800 67 500 19 096

77 703

43 714

16 927

17 062

597 057

142 529

539 373

166

100

47

19

952

204

815 }

2 49 1076 26 607

— — i oii 25 231

2 49 60 1346

— — 5 30

—I —! 3162 130861

121 211

109 212

10 213

2 214

— 215

215 216

217

1 425 100 8 728 200 5 993

1 372 700 7 993 600 3 207

— — 582

— — 244

— — 663

42 800 637 900 515

9 600 96 700 782

7 400 53 600 24 121

124 749

77 835

11 050

3 434

10 301

11 264

10 865

479 485

356

195

34

15

51

37

24

867

743 13 293 6 389 107 206

698 12 439 5159 95 201

6 40 360 2 450

37 799 123 920

1 2 582 4 669

1 13 83 2 411

— — 82 1555

556 218

406 219

63 220

17 221

52 222

8 223

10 224

- 225

52 200 290 500 730

— — 494

— — 450

— — 3188

164 000 1 123 200 2 441

— — 3 605

21 600 104 000 1 140

— — 2 880

19 181

9 589

8 784

54 474

63 524

74 204

36 785

65 207

29

6

28

89

156

210

43

88

— — 94 i 814 3{

— — 69 682 '4

16 110 1 060 21 449 141{

1 2 168 3 564 8{

226

227

228

229

230

231

232

233

32 100 192 000 2 241

— — 5 566

39 500 127 000 724

488

61 000 361 800 1 107

415 400 3 347 200 3 672

42 000 231 800 9 936

18 500 129 500 522

71 066

165 964

17 951

12 425

25 048

106 350

210 636

9 282

152

231

29

12

47

208

435

28

— — 413 10 720 29(

1 73 63 1 178 1{

— — 58 628 9

70 7 533 1 415 37 980 120

6 18 47 788 3

234

235

236

237

238

239

240

241


Post

1937

Forts.

66

Tabell 1. Almindelige brevpostsendinger, rekommanderte

Nr.

1

Poststeder

Antall

3 I 4 I 5 6

Sendt til inn- og utland

(med og uten postopkrav)

Rek.

sendinger

Antall

Verdibrev

Antall ( Kroner

Alm.

brevpostsendinger

Almindelige

Antall

7 8

Pakker

Verdipakker

Antall J Kroner

242

243

244

245

Feltpostkontorer

Posteksp. på jernbaner

Posteksp. på dampskib

Sum for 1937 . .

Tallene for 1937 fordeler

sig således :

246 Postkontorer

79100

3 352 400

2 697 900

1 492

1 622

18 635

1 284

1 026

30 595

338 900

60 900

5 152 800

376 20

202

3 728 68

5 800

13 900

157 306 000 4 038 88012 944 751 888 014 00012 126 837 50 645 100497000

117 292 700 3 139 523 1 356 650 499 324 000 1 664 111 44 320 97 713 400

247 Feltpostkontorer

79100

1 492

1284 338 900 376

20

5 800

248 Postekspedisjoner ..

6 050 300

20 257

31621 5 213 700 3 930

68

13 900

249 Poståpnerier

33 883 900

877 608 1 555196 383 137 400 458 420

6 237

2 763 900

250 Sum for 1936. .

142 864 000 3 887 831 2 912 375 768 354 000 1 889 362 50180 93 015 000

251 » » 1935. . 136 258 000 3 639 478 2 892 356 745 194 000 1 745 899 50 816 68 578 000

252 » » 1934. . 132 583 000 3 553 739 2 924 173 752 801000 1 716 485 49 514 71 898 000

253 » » 1933. . 125 870 000 3 634 909 3 016 265 749 160 000 1 736 447 50 583 66 407 000

254 » » 1932. .

255 » » 1931. .

256 » » 1930.

125 771000 3 711 504 3 172 864 816 622 000 1 833 491 55 025 68 991 000

123 316 000 3 710 806 3 372 436 886 398 000 2 012 036 64 297 73 132 000

126 737 600 3 663 237 3 577 368 990 971000 2 194 420 67 861 92 164 000

257 » » 1929. . .123 793 600 3 637 798 3 818 210

1 050 582 000 2 330 822 73 181 80 489 000

258 » » 1928. .

259 » » 1927. .

260 » » 1926. .

122 833 000 3 552 551 3 977 644

119 492 400 3 426 522 4 134 091

119 348 600 3 550 280 4 472 740

1 069 546 100 2 448 563 84 723 102 053 600

1 072 835 200 2 586 678 89 949 95 819 000

1 295 937 700 2 710 452 94 908 100 558 000

261 » » 1925. .

129 043 400 3 688 963 5 045 772

1 802 609 100 2 750 271

111832

150 576 500

262 » » 1924. .

120 034 600 3 644 666 5 227 156

1 824 133 100 2 747 881

132 663

160 268 800

263 » 1923. .

119 427 800 3 713 202 5 230 003

1 818 179 900 2 701 555

121 719

136 546 200

264 » » 1922. .

119 305 900 3 770 369 5 224 478

1 795 420 000 2 852 358

120 248

154 478 000

265 >> » 1921. . 114 611 400 3 724 556 5 314 939

1 845 932 900 2 877 741

140 155

171 780 600


sendinger, verdibrev, pakker, blad og postopkrevninger.

67 Post

1937

9 I 10

Blad

(sendt innenriks)

Antall Antall

11

12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18

Innenrikske

Mottatt

Antall I Kroner

Eksem-

plarer

Bladpakker

Uinnløst

Antall

Postopkrevninger

Sendt

Antall Kroner

Utenrikske

Mottatt

Antall Kroner

Uinnløst

Antall

Nr.

216

4 820

20

194

1 242

— 243

- 244

20 356 500 X155 566 5001501 717 11 203 600 21 013 164 078

2 175 700

75 613 1 701 000

7 078 I 245

19 677 200 1 150 186 600 144 666

3 515 174

7 529 246

216

4 820

4

247

248

679 300 1 5 379 900 356 835

7 683 606 13 480

249

20 501 700 148 015 000 451 097 9 551 300 20 080

166 736 2 226 600 62 311 1 537 400

4 327

250

20 034 000 143 771 000 455 000 9 597 515 22 870

187 073 2 485 300 55 823 1 316 200

3 779

251

19 976 000 143 690 000 433 231 S 473 000 22 287

180 615 2 354 300 54 036 1 273 500

4 116

252

20 966 400 143 062 300 434 247 8 995 385 24 246

169 843 2 441 600 49 955 1 242 200

4 844

253

21 261 000 142 147 000,480 699 10 242 000

28 374

137 549 1 984 500 60 275 1 557 300

254

20 699 000 151 082 000 552 315 11 650 600 29 738

167 407 2 838 000 96 215 2 443 800

255

21 474 900 158 247 000 616 308 12 863 100

32 656

93 605 1 641 800 124137 2 978 200

256

20 676 700 151 910 900 670 907 13 541 200

37 510

26 942 502 900 152100 3 057 500

257

21 100 100 153 038 200 710 488 14 014 800 38 550

21 478 500 161 239 500 787 470 15 547 900 45 200

22 205 400 163 638 700 845 200 18 328 000 42 800

9 764 196 476 149 689 2 934 800

7 247 173 900 198 500 3 327 900

6 247 186 600 354 900 8 293 400

258

259

260

22 448 000 169 196 000 833 907 19 740 878

39 906

6 139 240 335 154 694 3 065100

261

22 300 300 172 977 900 805 339 18 065 573

35 277

6 550 225 836 84 482 1 892 913

262

21 967 000 174 828 300 771 645 16 193 183

35 543

6 758 204 333 122 116 2 259 344

263

21 760 200 171 383 800 802 335 15 904 049 42 499

20 889 700 172 383 600 816 854 17 335 263 39 667

10 846 466 260 166 813 2 808 150

12 676 860 980 135 804 2 832 620

264

265


Post

1937

Nr.

i

Poststeder

68

Tabell 2. Postanvisninger.

2 3 • 4 I 5 I 6 1 7 1 8 Î 9

Postanvisninger

Innenrikske

Utenrikske

Innbetalt

Antall I Kroner

Utbetalt

Antall I Kroner

Innbetalt

Antall Kroner

Utbetalt

Antall Kroner

1 Alta

2 Poståpnerier 4

3 Arendal

4 Poståpnerier 31

5 Asker

6 Askim

7 Bergen

8 Hovedkontoret

9 Underkontorer

10 Postå.pnerier374

11 Bodø

12 Poståpnerier109

13 Brevik

14 Hovedkontoret

15 Stathelle

16 Langesund ...

17 Poståpnerier 6

18 Brønnøysund

19 Poståpnerier 46

20 Drammen

21 Hovedkontoret

22 Drammen T. . .

23 » Br.-Ø.

24 Mjøndalen ...

25 Svelvik

26 Poståpnerier 75

27 Drøbak

28 Poståpnerier 1

29 Egersund

30 Poståpnerier 15

31 Eidsvoll

32 Poståpnerier 8

33 Elverum

34 Poståpnerier 47

35 Farsund

36 Poståpnerier 15

37 Flekkefjord ...

38 Poståpnerier 24

39 Florø

40 Poståpnerier 54

41 Fredrikstad ... .

42 Hovedkontoret

43 Fredrikstad Ø.

44 Poståpnerier 15

45 Førde

46 Poståpnerier 34

47 Gjøvik

48 Poståpnerier 21

49 Grimstad

50 Poståpnerier 5

51 Halden

52 Hovedkontoret

53 Tistedal

54 Poståpnerier 12

55 Hamar

56 Poståpnerier 32

57 Hammerfest ... .

58 Poståpnerier 97

5 072

7 319

30 330

24 340

9 472

9 999

149 740

112 496

37 244

316 202

35 779

116 910

17 303

7 710

3 918

5675

4 312

7 392

29 809

84 172

66 839

4 416

1955

5 642

5 320

144 951

8 346

876

11 906

16 697

7 710

15 350

13 178

58 562

9 517

14 220

11 282

22 680

8 398

39 898

33 325

28 683

4 642

17 374

6 846

34 143

16 115

32 461

10 268

3 453

38 914

35 017

3 897

8 824

29 940

52 015

21 283

76 465

714 103

833 685

1 766 005

1206 478

435 252

623 278

22 444 140

19 462 707

2 981433

18 736 046

4 654 367

9 012 072

815 284

346 860

159 934

308 490

169 538

444 744

1988 611

6 654 385

5 534 988

313 884

93 209

418 930

293 374

8 178 783

475 412

64 644

951 839

1 158 480

393 857

675 520

814 987

2 616 857

857139

759 329

731 803

1973 523

554 665

2 074 856

2 278 455

1997 434

281 021

848 598

568100

2 240 001

1 015 694

1 525 855

483 122

190 433

2107 628

1974 206

133 422

329 069

2 053 430

2 430 974

1 810 477

4 953 083

2 371

1 710

39 098

11 031

8 626

7 299

515 826

474 023

41 803

132 809

78105

43 960

14 980

7 396

2 520

5 064

2 789

9 047

9 559

91 010

79 949

3 057

2 216

2155

3 633

65 443

7 738

170

6 528

4 798

6 337

4 628

15 375

27 099

4 929

6 684

11 441

6 368

11 689

10 733

50 905

47 917

2 988

14 825

5111

10 295

26 375

15 880

13 610

2 509

18 779

18 200

579

2 732

68 700

30 782

24 915

18 750

1 071 446

177 671

2 422 912

983 688

429 365

404 338

41 569 187

38 829 862

2 739 325

8 533 721

8 277168

3 246 703

1 059 544

359 026

195 143

505 375

145 347

942 000

641 891

6 309 338

5 548 386

238 904

106 427

152 487

263 134

4107 877

577 740

8 597

697 738

381 091

325 789

328 114

666 135

1 292 610

447 856

677 300

1 012 472

566 486

999 392

606 918

3 257 615

3 014 707

242 908

1 434 970

240 703

737 656

1 645 271

997 369

764 704

174 940

1 654 314

1 612 125

42 189

201 515

2 869 968

1 830 613

3 530 639

1 527 680

21 5311 24 12

1 199 29 979 1 364 88 7

171 2 911 63 23

179 1969 104 65

8 435 218 657 5 918 386 0

7 740 207 546 4 876 318 3

695 11 111 1 042 67 6

1 336 30 408 628 41 6

290 8 478 269 23 5

232 6 580 182 188

58 1898 87 47

414 9 676 184 148

4 445 85 244 1 468 83 2

4 031 77 717 1 155 67 1

299 4 397 100 33

111 50

47 1 412 24 12

68 1 718 78 63

159 4 011 99 51

428 11 174 342 25 4

217 4 134 77 46

419 6 352 323 150

266 6 980 680 56 4 :

601 16 925 438 46 6

610 16 001 193 140

1 731 41 866 988 52 1

1 576 38 260 894 48 6

155 3 606 94 3 5 ,

,131 2 816 155 15 2:

552 11052 298 15 1

269 5 978 676 43 7 '

1 088 19 120 713 37 0

1 088 19 120 713 37 0

1 641 24 249 593 30 1

922 21 960 183 94


69 Post

1937

Forts. Tabell 2. Postanvisninger.

T.

1

Poststeder

2 3 4 5 6 Î 7 8 Î 9

Postanvisninger

Innenrikske

Utenrikske

Innbetalt Utbetalt Innbetalt

Utbetalt

Antall Kroner Antall f Kroner Antall Kroner Antall f Kroner

59

60

161

162

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Harstad

Poståpnerier 84

Haugesund

Hovedkontoret

Hgs. —Risøy . .

Skudeneshavn .

Poståpnerier 59

Holmestrand .. .

Poståpnerier 11

Honningsvåg

Poståpnerier 9

Horten

Poståpnerier 5

Hønefoss

Poståpnerier 19

Høyanger

Kirkenes

Poståpnerier 14

Kongsberg

Poståpnerier 22

Kongsvinger ..

Poståpnerier 40

Kopervik

Kragerø

Poståpnerier 18

Kristiansand S.

Hovedkontoret

Kr.S.-Lundsiden

Poståpnerier 45

Kristiansund N.

Hovedkontoret

Kr. N. —I.landet

Kr.N.—N.landet

Poståpnerier 118

Larvik

Poståpnerier 12

Levanger

Poståpnerier 7

Lillehammer . . .

Poståpnerier 56.

Lillesand

Poståpnerier 16

Lillestrøm

Poståpnerier 2

Lærdal

Poståpnerier 87

Mandal

Poståpnerier 21

Melbu

Poståpnerier 2

Mo

Poståpnerier 7

Molde

Poståpnerier 62

Mosjøen

Poståpnerier 15

Moss

Poståpnerier 8

30 484 2 638 131 37 483 5 210 056 1 339 36 847

85 824 7124 068 30 963 2 811 305

46 565 3 553 296 31 066 2 347 055 1 520 32 427

41 720 3 184 772 27 772 2 030 523 1 468 31 271

652 37 191 535 52 892

4 193 331 333 2 759 263 640 52 1 156

38 325 2 452 430 15 693 1 236 282

8 165 354 266 6 073 426 482 172 3 262

10 440 486 934 4 607 402 646

10 123 1 058103 7 898 1 487 830 171 3 325

5 135 409 330 1 022 72 602

20 840 1 343 034 16 299 1 673 412 884 18 072

3 242 156 935 1 675 140197

18 492 1209 347 14 977 943 862 346 9 627

18 205 924 506 8 264 527 928

12165 834 224 2 412 113 973 48 1 411

17 392 2 686 683 5 523 506133 572 10 652

12 424 850 831 1 784 161 097

14 652 842 310 28 722 950 186 443 9 308

24 220 1 405 328 8 786 635 030

9 707 641 590 14198 715 056 781 13 015

66 484 2 941 311 21 415 1 408 733

6 176 388 360 3 807 345 731 101 4 301

12 755 663 529 12 436 925132 328 5 814

13 032 590129 5 599 333 618

52 785 4 879 574 69 794 4 772 425 2 711 50 148

49 642 4 612 422 67 296 4 561 718 2 553 48 180

3 143 267 152 2 498 210 707 158 1 968

42 026 2 392102 17 409 1 261 029

28 077 5 018 174 43 971 5 146 439 973 22 002

26 551 4 962 105 42 111 4 973 067 954 21 864

468 22 432 588 55 107 3 53

1 058 33 637 1 272 118 265 16 85

89 994 6 497 047

21 699 1 617 944

33 881

28 033

2 286 506

1 928 383 1 226 25 312

11 099 499 206 7 171 867 064

10 972 611 082 8 286 672 256 227 5 002

8 707 617 663 2 374 201 778

28 964 1939 292 27 505 1 583 164 981 19 977

80104 3 637 380 27 556 1 885 448

5 321 222 203 5109 454 575 128 3 249

7 588 393 322 4 395 372 872

13 710 614 924 11 190 593 479 265 3 245

7102 374 581 2 537 189 098

5 455 424197 3 507 243 784 186 4 928

96 453 5 678 774 41 619 2176 041

10 216 662 042 12 892 998 504 414 12 102

14 121 594 970 8 816 742 036

5 144 268 879 7 820 945 641 128 3 925

1 076 66 645 667 38 057

7 831 482 735 5 590 503 274 280 5 242

4 350 295160 1 011 77 468

25 035 1 791 413 22 743 2 303 999 739 14 938

56 846 3 850 454 19 513 1 682 794

16 158 1 390 709 9 733 736 683 530 10.439

19 085 1 432 097 5 125 413 645

32 309 2 147 704 24 297 1 905 198 1 309 25 310

7 215 341 826 3 039 237 443

470

1358

1 13W

51

168

31 600

127 792

109 401

4 797

13 594

1421 11 693

361 2 107

4401 24 755

1891 9 478

10 308

48 3 481

310 20 626

376 20 208

111 7 286

482 31 618

1 181 88 667

1 110 84 857

71 3 810

1 129 69 262

978 59 547

42 1 339

109 8 376

815 41 897

80 4 588

9231 54 315

2991 21 719

180 11 551

244 14 688

9731 77 589

45 2 524

881 6 031

596 47 361

1471 7 537

481 23 866


Post

1937

Forts.

Nr.

1

Poststeder

70

Tabell 2. Postanvisninger.

2 3 1 4 I 5 I 6 1 8 { 9

Innbetalt

Antall I Kroner

Innenrikske

Postanvisninger

Utbetalt

Antall I Kroner

Innbetalt

Antall f Kroner

Utenrikske

Utbetalt

Antall I Kroner

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

Mysen

Poståpnerier 11

Måløy

Poståpnerier 22

Namsos

Poståpnerier 54

Narvik

Hovedkontoret

Narvik H. ...

Poståpnerier 39

Nesbyen

Poståpnerier 1

Nordfjordeid ..

Poståpnerier 31

Notodden

Poståpnerier 13

Odda

Poståpnerier 3

Orkanger

Hovedkontoret

Thamshamn

Oslo

Hovedkontoret

Underkontorer

Poståpnerier 205

Porsgrunn

Hovedkontoret

Porsgrunn V.. .

Porsgrunn-Herøya

Poståpnerier 13

Rena

Risør

Poståpnerier 11

Rjukan

Poståpnerier 8

Røros

Poståpnerier 34

Rørvik

Poståpnerier 31

Sandefjord

Poståpnerier 2

Sandnes

Poståpnerier 5

Sandnessjøen .

Poståpnerier 84

Sandvika

Sarpsborg

Hovedkontoret

Sarpsborg S. .

Poståpnerier 9

Ski

Skien

Hovedkontoret

Skien-Gimsøy

Ulefoss

Poståpnerier 73

Sortland

8 781

9154

9 014

19 472

14 698

77 512

27 351

27 065

286

37 060

3 963

333

6 451

35 673

20 433

10 410

17 789

5 515

11 069

8144

2 925

588 932

406 554

182 378

264 641

33 238

27 292

4 649

1 297

17 118

9 856

7 527

10 317

18 394

4 999

7 857

24 706

7 416

15 888

52 415

478

14 540

6 169

11 281

68 580

10 626

32 972

30 277

2 695

16 780

6 510

42 538

36 175

872

5 491

67 097

6 601

813 728

481 621

758 467

1 216 098

992 608

5 080 571

1970 936

1946 414

24 522

2 748 277

292 455

8 236

514 312

2 440 976

1 043 411 1

478 872

789 898 ,

232 937

711 279

431 949

279 330

50 562 049 1 845 838

40 523 096 1 585 985

10 038 953 259 853

11 690 149 144 364

1 561 308 26 655

1 315 544 23 240

195 690 1 3 051

50 074'

1 014 171

544 863

311 428

582 541

975 041

254 792

432 395

1 409 922

924 226

1 013 173

5x431 565

16 242

1 008 619

442 244

1 611 104

7 137 586

402 858

1996 997

1 849 305

147 692

880 451

339 719

2 741 056

2 451 014

36 932

253 110

3 286 397

584 675

6 594

3 413

6 466

6 577

20 376

20 299

21 668

21 444

224

11 449

2 471

196

6 917

16 326

7 265

3 367

4 482

555

4 259

4 090

169

364

4 261

4 159

8 170

4 843

4 212

1 604

6 739

7 470

4 115

4 476

16 876

177

13 898

2 086

15 549

32 499

10 407

18 617

17 539

1 078

6 595

5 631

53 266

49 599

1 733

1934

24 373

7 214

418 706

234 431

860 035

405 732

1 442 538

1 589 072

1 783 801

1 765 851

17 950

753 678

146 574

16 576

557 751

1 098 384

428 138

223 123

216 682

30 808

425 840

409 120

16 720

96 483 375

80 760 107

15 723 268

8 498 045

1 543 884

1 202 655

321 090

148

80

1 039

1 894

1 894

3 288

2 467

24 288

55 879

55 879

25 404

1201 3 535

3 081 6 017

259 1 5 887

152

152

37 715

24 718

12 997

992

992

20 139

263 993

200 423

535 483

353 955

178 070

111 819

405 963

438 218

769 833 '

351 115 1

1721 815 1 119

17 649

1 472 653

186 801

1 744 160

3 745 853

608 328

1 206 584

1 116 793

89 791

419 073

306 609

5 097 614

4 861 989

109 542

126 083

1 326 179

801 012

2 561

2 561

68

131

307

1 352

1 339

13

63

172

1 005 986 177 692

826 576 168 711

179 410 8 981

20 096

20 096

124

68

93

93

411

411

2 724 87

29 974 431

26 705 400

3 269 31

1744 44

40 826 759

39 695 685

47

1131 27

235 44

3 131

11 234

25 970

104 200

103 360

840

1 896

15 130

9 009

5 229

7 560

7 560

3 131 945

2 731 323

400 622

25 483

25 483

84 i iss 21 1 196

185 4 285 440 29 796

267 5 293 1181 6 423

498 8 221 182 9 656

559

186

1 234

1 150

84

100

1 911

1 863

30 678 87 3 481

48

24

24 721 412 36 873

419 7 439 173 12 129

12 926 404 23 879

4 581

31 735

30 063

1 672

3 077

47 734

41 339

3 423

2 972

3 059


orts. Tabell 2. Postanvisninger.

r.

Innbetalt

Antall I Kroner

71 Post

1937

1 2 j 3 , 4 , 5 , 6 7 I 8 9

Postanvisninger

Innenrikske

Utenrikske

Poststeder

74 Stabekk 7 333 315 635

75 Stavanger 112 794 8 120 492

76 Hovedkontoret 90 552 7 037 515

77 Stavanger Ø. . 7 868 390 728

78 Stavanger B. . 557 22 055

79 - «- Hillevåg 2 031 81 192

80 Sauda 11 786 589 002

81 Poståpnerier 129 88 303 6

82 Stavern 4 677

83 Steinkjer 22 779 1

L84 Poståpnerier 25 33 771 2

L85 Stokmarknes .. 12 793 1

L86 Stord 8 462

L87 Poståpnerier 2 3 043

L88 Sulitjelma 10 993

091496

288 966

818 343

548 754

051 660

454 318

101 362

869 468

L89 Svolvær 27 659 4 323 213

L90 Hovedkontoret 12 910 3 090 653

_91 Kabelvåg 7 569 626 976

_92 Lødingen 7 180 605 584

.93 Poståpnerier 104 126 774 10 326 233

_94 Tromsø 35 323 4 024 251

.95 Poståpnerier 150 127 152 9 612 085

.96 Trondheim 116 623 10 401 980

_97 Hovedkontoret 87 348 8 811 457

_98 Trondheim S. . 4 845 232 115

_99 Trondheim V. . 2 988 152 058

!00 Trondheim O. 6 628 307 138

!01 Stjørdal 6 783 459 453

;02 Verdal 8 031 439 759

03 Poståpnerier 218 219 273 13

;04 Tvedestrand 6 331

05 Poståpnerier 9 9 421

06 Tynset 7 286

07 Poståpnerier 23 23 739 1

853 834

359 974

499 958

471 206

169 866

08 Tønsberg 54 543 5 310 796

,09 Poståpnerier 30 34 704 1 712 308

10 Vadsø 8 844 1 173 361

11 Poståpnerier 22 12 748 726 200

12 Vardø 13 565 1 742 332

13 Poståpnerier 25 27 436 3

14 Volda 7 529

15 Poståpnerier 12 4 978

16 Voss 11 451

037 283

558 478

305 421

675 136

17 Alesund 42 322 6 977 621

18 Poståpnerier 105 109 316 8 168 616

19 Andalsnes 8 611 736 753

20 Feltpostkontorer 5 011 431 363

21 Posteksp. 2 148 92 359

22 Sum for 1937 . . 5 817 326 423

Tallene for 1937

ford. sig sål.:

23 Postkontorer .. . 2 537 649 218

24 Feltpostkontorer 5 011

25 Posteksp. 2 148

26 Poståpnerier .. . 3 272 518 204

Utbetalt

Antall I Kroner

5 982

130 520

117 153

9 548

856

1 252

1 711

34 689

4 571

13 589

8 551

5 339

6 842

384

913

55 611

46 014

6 696

2 901

37 421

99 011

53 905

389 312

334 263

15 326

9 910

21 250

5 378

3 185

73 970

7 211

7 345

4 690

5 825

33 556

29 422

7 718

3 394

8 331

9 701

6 277

1 817

10 066

76 912

45 386

5 844

1 427

391 906

11700 158

10 539 080

806 573

64 260

189 601

100 644

2 871030

425 040

962 761

739 191

610 696

388 934

28 351

87 541

8 186 635

7 090 702

883 220

212 713

5 125 495

10 217 461

2 698 127

38 522 422 '

33 031 626

1 122 608

2 318171

1 551 657

315 886

182 474

4 976 789

472 144

573 614

265 921

342 986

2 726 233

3 765 475

1 382 790

266 678

3 697 723

2 649 304

459 033

155 567

581 846

7 578 014

3 488 132

481 512

85 993

191

2 554

2 111

348

41

33

21

52 2 717

219 11 220

34

57

36

627

545

63

19

711

406

366

294

201

429

52

64

278

247

6

....■•■■■■•10.

Innbetalt Utbetalt

Antall I Kroner Antall Kroner

183

4 660

4 223

286

133

1 122

1 029

74

19

3 294

7 934

6 447

408

188

635

147

109

1 931

1

21 004

157 974

132 451

16 162

3 804

3 296

2 261

1 768

4 800

1 638

39 713

34 831

3 556

1 326

55 223

347 001

293 037

17 926

8 289

23 424

1 798

2 527

20 461

72 1 4 614

1 0151 77 992

461 2 831

81 Î 6 259

681 7 522

86 5 812

066 86 305

32 3 197

6 200

992 749 5 800 939 424 697 697 114 875 2 800 998a223 253 I 6 193 922

920 891 4 494 297 328 102 987 114

431 363 1 427 85 993

92 359

548 136 1 305 215 96 508 717

151

67

616

52

50

1701

1391

182

414

95

108

965

63

23

852

23

2 270

117 489

112 248

2 997

2 244

1425 '

12 793 1

914

1 385

3 616

30 913

28 019

2 565

329

139 395

162 441

142 797

4 337

2 468

7 270

3 510

2 059

4 022

2 220

45 031

4 0791

11 970

2 3981

i 440

50 693

978

535

5

4

1

2 800 463 223

535

6 193 722

200

27 I Sum for 1936 . . 5 178 160 1355 848 935 5 166 788 355 115 183

90 551

1 955 354 243 950

6 469 957


Post

1937

72

Tabell 3. Postsendinger

Nr.

1 2

Alm.

brevpostsendinger

Til

3

Rek.

sendinger

4 + 5 6

Pak-

Verdibrev

Almindelige

Sum....

Antall Antall Antall I Kroner Antall

I. Europa:

257 1 Belgia 500 16 182 666 102 000 1 422

2 Bulgaria

5 900 181 3 800 40

3 Danmark

1 340 600 46 759 8 590 1 432 200 13 555

4 Den Irske Fristat

15 700 1 328 143 15 800 53

5 Finnland

242 500 6 052 466 91 400 1 448

6 Frankrike

524 500 23 936 1 355 294 000 3 237

7 Hellas

19 600 1 082 9 2 200 76

8 Island

66 500 2 146 118 23 500 1 452

9 Italia

135 200 4 302 5 1 200 593

10 Jugoslavia

13 800 587 32 5 600 83

11 Nederland

372 700 18 935 759 142 900 1 968

12 Polen

73 700 4 461 213 30 600 339

13 Portugal

33 400 1 210 17 4 200 141

14 Romania

18 500 1 407 23 5 700 74

15 Sveits

160 600 7 616 329 59 800 1 718

16 Sovjet-Samveldet

40 100 1 532 47 1 300 87

17 Spania

43 600 1 441 3 800 101

18 Storbritannia

1 989 700 97 398 2 315 1 331 300 19 824

19 Sverige

2 485 900 261 365 17 162 3 718 900 21 235

20 Tsjekkoslovakia

148 100 7 902 239 10 4001 148

21 Tyrkia

14 700 685 — — 42

22 Tyskland

1 879 100 34 329 42 10 500 13 771

23 Ungarn

40 900 1 381 194 13 000 247

24 Østerrike

105 900 5 705 294 47 600 1 109

25 Øvrige land

119 500 3 359 295 35 300 393

26

II. Afrika :

Sum.... 10 148 200 551 281 33 319 7 381 000 84 156

Egypt

Syd-Afrika-Sambandet

Øvrige land

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

III. Amerika :

Argentina

Brasil

Canada

Chile

De Forente Stater

Øvrige land

IV. Asia :

Britisk India

China

Japan

Øvrige land

V. Australia :

Austral-Sambandet

Øvrige land

I alt for 1937

I alt for 1936

-- » 1935

—»-- 1934

Sum....

Sum....

Sum....

60 600 771 7 2 000 91

196 900 1 734 5 1 000 502

75 800 1 722 44 11 000 331

333 300 4 227 56 14 000 924

54 100 1 824 24 6 500 249

30 100 1 921 6 1 500 133

185 800 5 355 — — 3 551

10 500 466 3 800 13

1 667 700 55 608 — — 32 400

86 900 4 464 7 1 200 1 855

2 035 100 69 638 40 10 000 38 201

28 100 1 112 21 5 200 109

39 800 1 592 14 3 900 103

49 200 1 258 1 200 146

102 000 2 650 31 7 700 291

219 100 6 612 67 17 000 649

39 900 873 — — 169

9 400 257,i•2 1 000 74

49 300 1 130 2 1 000 243

12 785 000 632 888 33 484 7 423 000 124 173

11 861 000 626 406 35 250 8 879 000 114 916

11 606 000 644 000 37 225 9 120 000 117 537

10 974 000 666 009 42 231 9 223 000 109 100


til utlandet.

73 Post

1937

ker

7 8 9 10 11 12 13 14

Blad og tidsskrifter

Verdipakker

Postopkrevninger Postanvisninger

Abonnen- Samtlige i rubrikkene 3-8

ter eksempl.

Antall { Kroner Antall Antall Antall Î Kroner Antall I Kroner

Nr.

163 40 000

13 2 600

495 107 000

9 1 800

317 61 500

479 52 000

7 1 400

52 11 900

34 5 100

73 16 200

105 21 800

16 3 200

42 8 400

8 6 200

349 30 200

10 2 000

1 200

933 209 300

1 025 460 300

119 10 600

3 800

745 111 000

11 2 200

77 8 400

24 3 900

5 110 I 1 178 000

166

1 618

603

296

149

36

146

6

41

60 700 51 8 842

308 000 737 9 127

65 100 103 3 725

114 400 79 3 362

20 900 140 5 380

13 800 — —

47 800 71 2 095

— 1 17

1 700 — —

14 800 53 4 383

— 152 4193

419 700 162 510 2 120 200

8 400 44 623

367 600 1 108

— 1 9

13 800 1 23

6 500 5 235

3 587 58 971 1

— — 2

30 578 600 887 3

28 926 4

772 37 008 5

1 913 83 565 6

— — 7

85 2 389 8

3 53 9

5 53 10

1 875 58 017 11

105 2 890 12

5 409 13

3 44 14

935 50 670 15

— — 16

-- -- 17

3 331

24

960

9 634 243 639 18

55 371 1 093 769 19

1 085 74 873 20

— — 21

5 309 282 756 22

22 1 018 23

737 31 950 24

168 6 713 25

29

20

7 425 I 1 463 200 163 949 2 162 322 112 220 I 2 630 600 I 26

5 i 000

1 400

34 7 600

40 I 9 000

4 232

4 232

6 144 27

52 2 541 28

30 2 015 29

88 I 4 700 I 30

142 aoo

7 534 31

12 z 400

— — 32

86 7 300

237 20 537 33

4 200

1 17 — — 34

1 307 66 200

121 12 874 2 138 122 712 35

616 8 700

217 36

122 21 439 I 87 00038812 891 144 000 37

11 2 200

15 3 000

5 200

21 3 600

52 I 9 000

1 12

2 243

32 1 966 38

8 504 39

62 i sli 40

6 159 41

3 255 108 I 4 500 I 42

18 500

16 790 43

7 1500

2 10 44

It

18 25 ! 2 000

800 45

114 6 666 1 285 000 I 7 425 1 463822 200 164 078 2 175 700 2 784 600 46

6 320 1 228 000 6 273 1 231 900 166 736 2 226 600

7 359 1 403 000 4 874 1 166 300 187 073 2 485 300

7 151 1 306 000 4 428 1 095 000 180 615 2 354 300

90 335 1 950 200 47

81 720 1 704 700 48

79 121 1 697 700 49


Post

1937

74

Tabell 4. Postsendinger

Nr.

1

Fra

2

Alm.

brevpostsendinger

3 4 5 6

Rek.

sendinger

Verdibrev

Pak-

Almindelige

Antall

Antall Antall I Kroner Antall

I. Europa:

1 Belgia

2 Bulgaria

3 Danmark

4 Den Irske Fristat

5 Finnland

6 Frankrike

7 Hellas

8 Island

9 Italia

1 0 Jugoslavia

11 Nederland

12 Polen

13 Portugal

14 Romania

15 Sveits

16 Sovjet-Samveldet

17 Spania

18 Storbritannia

19 Sverige

20 Tsjekkoslovakia

21 Tyrkia

22 Tyskland

23 Ungarn

24 Østerrike

25 Øvrige land

26

II. Afrika :

27 Egypt

28 Syd-Afrika-Sambandet

29 Øvrige land

30

III. Amerika :

31 Argentina

32 Brasil

33 Canada

34 Chile

35 De Forente Stater

36 Øvrige land

37

IV. Asia :

38 Britisk India

39 China

40 Japan

41 Øvrige land

42

V. Australia :

43 Austral-Sambandet

44 Øvrige land

45

46 I alt for 1937

47 I alt for 1936

48 --»-- 1935

49 — »-- 1934

Sum ....

Sum....

Sum....

Sum....

Sum....

343 200

6 600

1 936 500

19 700

173 100

838 300

15 400

21 600

172 200

9 900

629 900

64 000

46 500

27 800

302 300

46 200

34 300

3 290 800

3 744 400

223 900

15 000

3 256 200

53 400

169 500

118 200

15 558 900

28 600

63 900

43 700

136 200

28 300

20 100

158 300

8 500

2 008 400

56 500

2 280 100

28 000

22 500

71 300

87 400

3 060

15

53 027

189

1 647

5 745

83

680

971

193

5 111

267

28

14

8 386

87

21

41 562

60 164

17 448

21

96 874

1 429

7 925

529

305 476

1 ozs 9 i 000 187

1213 — — 57

1908 7 1000 150

4 144 9 I 2 000 1 394

2 135 21 6 700 44

1 623

1 300 23

6 121

1 900

408

2

40 127

51 321

2 332

175

52 746 I 22 i 7 000 I 53 465

1027 3 900 95

2 315 7 2 100 628

3 521 — 1 621

4 626 6 2 000 610

209 200 1 11 489 I 16 1 5 000 2 954

32 400 586

13 200 134

45 600 ! 720

18 230 000 1497 471 I 11 780 I 4 268 000

16 197 000

15 733 000

15 147 000

18 913

249

62 585

126

8 704

23 835

715

2 352

9 671

1 068

20 052

6 681

1 902

1 466

9 483

4 786

1 854

50 900

131 225

11 310

504

45 554

2 413

6 435

5 589

428 372

457 896

497 837

493 064

361

2

1 424

3

208

601

4

10

70

1

455

34

6

328

2

566

7 149

29

53 700

500

358 600

900

54 600

72 700

400

2 400

22 100

300

148 600

18 200

1 800

63 400

500

208 100

3 166 700

18 700

235 7 600

14 4 400

85 12 500

146 37 300

11 733 i 4 254 000

12 229 4 349 000

12 120 4 268 000

14 640 4 830 000

124

11

135

362 424

341 724

330 064

336 622


fra utlandet.

75 Post

1937

7 I 8

ker

Verdipakker

Antall Kroner

9 I 10

Blad og tidsskrifter

Abon- Samtlige

nenter eksempl.

Antall Antall

Postopkrevninger

i rubrikkene 3-8

Antall I Kroner

13 14 15 16

Postanvisninger

Antall I Kroner

Postinkassasjoner

Ant.I Kroner

Nr.

82 15 32 800

4 600 3 629 39 581

976 367 100

8 800

50 5 200

4 390 384 700

41 4 000

33 17 100

13 5 400

48 355 90 700

23 500 1 202 28 231

76 29 900

- -- 2 11

1100

1 986 304 700

1 100

5 576 649 800

1 169 385 900

422 68 800

3 102 479 200

263 59 300

761 198 700

17 i zoo

5 531 799 300 14 200 283 556

404 46 000 472 26 932

340 60 900 835 38 609

4 600 45 516

14 3 100 - -

62 10 600 505 32 178

1 492 116 400 2 036 122 919

3 029 541 600 45 503 725 843

18 2 400 789 58 674

2 011 337 900 5 661 299 221

- - 7 368

29 3 300 410 21 050

6 1 500 26 626

19 322 I 3 086 000 i 13 003 I 1 951 700 1 75 322 i 1 678 315

770

5 188

13

283

1 078

248

4

1 077

29

1

655

3 346

171 755

626

2 450

186

61

187 770

69 641

170 052

611

9 642

83 514

10 469

36

45 596

730

18

54 731

156 423

3 082 143

21 858

65 687

5 066

1 683

3 777 900

4 1 989 1

- - 2

54 741 3

- -- 4

- - 5

8 226 6

- - 7

- - 8

- - 9

- - 10

45 2 553 11

- - 12

- -- 13

- - 14

5 290 15

- -- 16

- -- 17

- - 18

23 1 078 19

23 1 416 20

- -- 21

142 7 803 22

- - 23

- -- 24

- -- 25

304 ! 16 096 1 26

2 200 - - -

4 800 - - 5 356

6 1000 - - 5 356

1

603

79

683

261

64 729

5 910

70 900

- - 27

- - 28

29

30

346 25 800

7 224 296 600

6 600

7 576 I 323 000

121 I 2 600

121 1 2 600

241 20 427

241 20 427

9

2 576

34 364

34

36 983

393

180 439

2 264 731

2 037

2 447 600

- - 31

- - 32

- - 33

- - 34

- - 35

- - 36

-- 1 37

28 2 300

19 5 700

20 2 000

67 ! 10 000

2 1 100

140

41 1 787

3 75

2 1 100 451 1902

10

9

63

77

159

675

462

6 138

4 225

11 500

38

39

40

41

42

5 1 000

5 1000

26 976 3 421 000

13 126 1 954 400 75 613 1 1 701 000

77

38

115

225 710

7 230

3 970

11 200

6 319 100

43

44

45

304 I 16 096 I 46

25 329 3 100 000 10 563 1 629 800 62 311 1 537 400

24 137 2 952 000 10 939 1 622 400 55 823 1 316 200

20 912 2 580 000 10 561 1 672 000 54 036 1 273 500

6

243 520

255 885

246 946

6 477 900

6 472 400

6 021 100

375 12 626 47

610 25 850 48

465 37 800 4


Post

1937

76

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde.

Se forøvrig forklaringen foran, side 22.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Askim (2 723) 58 897 207 600

Mysen (1 988) 43 629 151 000

Halden (10 555)

Hovedkontoret 196 093 920 700

Tistedal 8 352 28 200

Sarpsborg (12 392)

Hovedkontoret 163 940 693 300

Sarpsborg S. 18 857 79 400

Fredrikstad (14 053)

Hovedkontoret 285 392 1 172 200

Fredrikstad Ø. 26 665 79 900

Moss (8 293) 222 567 990 400

Trøgstad (3 701)

Båstad 3 125 13 600

Tosebygda 1 068 4 100

Trøgstad 9 465 38 000

Rakkestad (4 860)

Gautestad 1 474 5 700

Rakkestad 25 137 119 200

Degernes (1 596)

Degernes 4 819 19 600

Eidsberg (5 395)

Eidsberg 3 937 15 000

Heia Stasjon 1 120 4 300

Hærland 923 2 000

Lundeby 1 007 3 800

Slitu 2 439 11 400

Rødenes (1 319)

Børresrud 1 951 9 600

Kallak 1 908 7 200

Kroksund 1 674 4 400

Rømskog (526)

Rømskog 1 545 4 800

Søre Rømskog 745 2 100

Trosterud 535 1 500

Aremark (1 578)

Aremark 4 487 15 400

Bergstrøm 2 555 8 800

Bjørkebekk 688 3 700

Kvisler 596 1 800

Øymark (1 995)

Otteid 1 026 7 000

Ørje 10 984 29 500

Øymark 1 021 4 100

Idd (6125)

Aspedammen 800 2 700

Kornsjø 2 451 10 900

Prestebakke 1 924 3 600

Berg (6 693)

Berg Jernbanestasjon 1 143 4 900

Sponvika 1 664 6 100

Skjeberg (8 04 9)

Døle Stasjon 1 401 7 600

Ise 3 672 14 700

Skjeberg 13 948 81 700

Borge (6 789)

Sellebakk 15 006 52 900

Varteig (1 076)

Varteig 1 581

Tune (7 848)

Greåker 17 946

Glemmen (12 968) . .

Lisleby 8 170

Kråkerøy (4 051)

Trolldalen 1 172

Onsøy (8100)

Gressvik 13 190

Hankesund 1 765

Onsøy 12 289

Hvaler (3 802)

Asmaløy 3174

Botnekilen 1 696

Bølingshamn 1 651

Gravningsundet 3 010

Herføl 978

Skjærhollen 6 399

Spjærøy 1 651

Vesterøy 1 161

Spydeberg (2 732)

Godheim 877

Spydeberg 12 472

Skiptvet (2 560)

Langli 2 808

Skiptvet 3 997

Vidnesdalen 445

Råde (3118)

Råde 9 065

Våler (2 325)

Bjerkelia 444

Sperrebotn 671

Svinndal 1 605

Våler i Østfold 4 513

Hobøl (2 476)

Hobøl 1 968

Knapstad 1 394

Tomter 6 379

Rygge (5 263)

Dilling 4 460

Larkollen 3 424

Rygge stasjon 4 953

Jeløy (4 243)

Kambo 2 871

Østfold fylke (167030)

Drøbak (2 087)

Ski (2 414 )

Grefsen (4 243)

Ullevål Haveby

Sandvika (4 709)

Stabekk (9 629)

Asker (388)

Lillestrøm (7 052)

Eidsvoll (522)

I 37 700

3 600

4 700

5 500

13 900

7 000

7 300

25 300

18 700

7 000

26 200

1 20 000

1 288 809 I 5 401 400

42 966

24 312

33 029

30 216

74 236

41 409

50 217

66 136

40 502

7 500

71 700

35 300

6 300

42 800

5 500

55 500

12000

6 300

9 300

14 300

4 300

18 700

5 900

5 2001

3 900

48 200

15 000

ii 000

1 400

142 700

102 900

52 000

47 700

309 900

206 900

216 800

319 100

173 900


77 Post

1937

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde. Forts.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Frogn (2 540) Aker (86 972)

Digerud 690 900 Voksenkollen 5 916 21 600

Oscarsborg feltp.åpneri 2 410 11 900 Voksenlia 4 019 14 200

As (3 811) Bærum (26 800)

Holstad 1 308 5 900 Blommenholm 7 922 39 600

Landbrukshøiskolen i As 11 415 52 300 Haslum 3 752 15 200

As 13 790 53 600 Høvik 13 478 42 600

Vestby (3 1 04) Jar 9 969 27 700

Hvitsten (262) 3 305 15 400 Lysaker 43 229 125 300

Såner 2 370 16 000 Snarøya 3 589 16 500

Vestby

Son (595)

Helen (228)

Kråkstad (1 534)

Kråkstad

Skotbu

Ski (4 375)

Langhus

Nesodden (3 212)

Bløylaget

Fagerstrand

8

9

7

4

402

069

398

545

828

1 087

31

48

29

200

000

100

14 000

2 700

4 100

Asker (9 886)

Billingstad

Heggedal

Holmenbukta

Hvalstad

Høn

Konglungen

Slependen

Vettre

Vollen i Asker

904 4 600

585 2 800

Fjellstrand 3 438 8 100 Enebakk (3 359)

Flaskebekk 704 3 200 Dalefjerdingen 1 964 6 300

Hellvik i Bonnefjord • • 3 660 15 900 Enebakk 3 490 10 200

, Nesoddhøgda 4 120 18 300 Enebakkneset 631 2 500

Nesoddtangen 269 1 100 Flateby 1 718 10 900

Spro 2 736 12 000 Ytre Enebakk 3 084 12 300

Steilene 583 1 400 Fet (3 469)

Svestad brygge 992 4 100 Fetsund 10 605 47 400

Oppegård (5

Kolbotn 14 303 44 300

Gan

Rælingen (2 448)

061) 1 691 8 000

Myrvoll 992 3 600 Rælingen

Oppegård 3 976 18 500 Lørenskog (5 784)

1 142 6 200

Svartskog 686 2 400 Lørenskog 14 031 45 400

Aker (86 972)

(7 645) ... •

Skedsmo

Abelsø 565 8 000 Leirsund 3 873 13 700

Alnabru 3 429 8 800 Strømmen

Bekkelaget 3 666 23 200 Nittedal (4 297)

24 513 93 200

11 749 55 000

11 892 44 300

2 393 10 000

Bryn 14 947

Bygdøy 13 165

39 200

21 200

Slattum

Gjerdrum (1 671)

Bekkelagshøgda

Bestun

20 976

12 154

65 600

66 400

Hakadal

Nittedal

Grorud 13 321 70 000 Gjerdrum

Hauketo 1 405 13 000 Aurskog (3 209)

3 349 11 800

6 355 27 100

2 119 9 600

Høybråten 2 079 8 200 Finstadbru

Holmenkollen 10 846 39 400 Aurskog

Kjelsås 3 681 13 400 Kjellingmo 1 168 5 400

Lilleaker 11 885 46 400 Lierfoss

Ljan 7 209 30 200 Blaker (1 959)

3 320 11 300

Maridalen 838 5 300 Blaker 5 304 24 400

Nordstrand 6 516 26 500 582 Kvevli 2 400

Nordstrandhøgda 18 760 45 000 Mork i Romerike 1 165 5 500

Røa 4 850 21 600 Rånåsfoss 2 013 6 600

Skøyen 36 979 132 400 Nordre Høland (3 305)

Slemdal 10 810 57 200 Bjørkelangen 7 133 27 000

Smestad 13 167 35 300 Fosser i Høland 7 104 23 400

Ullevål 25 932 115 000 Hjellebøl 1 806 8 100

Vettakollen 9 459 31 700 Hornåseng 866 3 000

Vinderen 25 131 81 000 Løken i Høland 4 266 17 900

3

7

1

9

3

1

4

441

112

596

119

572

342

249

584

537

15

28

6

49

2

2

17

5

14

900

900

800

400

300

000

300

600

700


Post

1937

78

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde. Forts

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Søndre Høland (2 296)

6 Hemnes 006 i Høland

18 600

Skulerud

668 2 500

Setskog (747)

i Setskog

sss s 200

Setta

1 008 5 100

Sørum (3 142)

Frogner

2 872 15 700

Sørum

5 732 21 800

Sørumsand

13 216 45 700

Nes (10 114 )

Aurstad i Romerike

704 2 000

Fenstad

2 059 5 600

Haga

5 907 22 200

Kampå

929 5 100

Seterstøa

6 194 29 800

Starvaren

582 2 500

Vormsund

7 284 31 100

Arnes

27 798 121 400

Eidsvoll (11 308)

Bøn

11 612 42 800

Dal

7 897 55 300

Eidsvoll Verk

6 149 30 400

Minnesund

6 646 30 200

Morskogen

1 791 10 900

Nannestad (4 409)

Holter

1 871 8 800

Maura

2 762 14 000

Moreppen

792 3 800

Nannestad

8 517 27 600

Steinsgård

1 692 7 400

Hurdal (1 885)

Hurdal i Romerike 10 889 i 28 500

Feiring (1 108)

Feiring

3 415 i 10 600

Ullensaker (7 265)

Algarheim

2 627 9 800

Feltpostk. nr. 1

8 230 39 900

Gardermoen

5 626 20 000

Hauerseter

959 3 200

Jessheim

27 517 113 700

Kløfta

14 217 52 600

i Nordkisa

sii 7 zoo

Akershus fylke (236 939) 1 249 927 14 850 300

Oslo (253 124 )

Hovedkontoret 8 757 416 52000 600

Oslo-Elisenberg 143 516 311 000

Oslo-Gamlebyen 146 932 338 400

Oslo-Grunerløkka 177 253 511 200

Oslo-Homansby ... 216 729 360 500

Oslo-Kampen 53 179 81 500

Oslo-Majorstua .. 301 179 1 225 000

Oslo-Moløkka 35 668 42 800

Oslo-Rodeløkka ... 1 724 30 100

Oslo-Solli 564 431 2 386 900

Oslo-St . Hanshaugen 177 665 256 300

Oslo-Stortinget feltp 5 676 11 900

Oslo-Torshov 100 698 301 700

Oslo fylke (2531 24) 10 682 066 57 857 900

Hamar (5 922)

Kongsvinger (1 998) .

Elverum (3 332)

Rena (1 026)

Tynset (631)

Ringsaker (13 004)

Bergseng

Brøttum

Gaupen

Lismarka

Mesnali

Moelv

Næroset

Ring

Ringsaker

Ringsaker Asmark

Rudshøgda

Torseter

Veldre

Nes (4 002)

Helgøya

Nes på Hedmark

Smedstua

Stavsjø

Vang (9 828)

228 299

69 235

75 789

32 520

23 149

1 161

2 952

3 464

975

8 510

20 209

2 117

3 541

16 160

1 033

1 349

299

5 839

3 242

12 073

918

1 sos

Hjellum 4 672

Ilseng 4 425

Midtvang 1 275

Vang på Hedmark 2 558

Furnes (5 008)

Brumunddal 25 498

Jessnes 4 082

Løten (6 158 )

Hørsand 735

Loten 22 177

Ådalsbruk 4 260

Romedal (5 630)

Romedal 1 117

Vallset 3 125

Åsvang 1 961

Stange (8 765)

Espa 3 006

Ottestad 4 557

Stange 26 320

Strandløkka 931

Tangen 4 804

Sør-Odal (7 748)

Disenå 4 137

Galterud 2 408

Opstad i Odalen 1 620

Sander 4 995

Skarnes 21 616

Slåstad 2 365

Nord-Odal (5 419)

Austvatn 3 272

Bruvoll 3 136

Fjellhaug 1 081.

Gardvik 4 977

Sagstua 9 436

1 033 90

256 00

251 40

121 200

155 400

8 600

14 000

16 600

4 700

24 700

102 300

9 200

18 300

69 900

6 100

6 200

900

24 000

15 000'

38 900

4 800

s 000

20 400

26 400

4 300

11 200

120 000

18 000

3 100

107 700

23 200

3 600

14 200

7 200

15 000

18 200

111 500

4 100

19 000

18 800

12 300

7 600

22 600

83 700

9 700

12 000

14 300

5 400

20 700

41 700


79 Post

1937

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde. Forts.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

P ostste der

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Nord-Odal (5 419)

Størjen

Eidskog (6 786)

Grusjø

Hølsæter

Magnor

Matrand

Skotterud

Tobøl

Vestmarka

Åbogen

Vinger (5 400)

Austmarka

Granli

823 I 3 900

256 1 000

478 2 200

8 361 25 500

5 980 20 300

12 566 45 300

2 280 6 900

2 737 12 500

2 283 6 700

5 522

2 442

26 200

11 500

Brandval (4 549)

7 Brandval 121 23 400

Brandval-Finnskog ... i 278 5 zoo

824 Hofoss

3 000

1 272 6 500

979 3 000

7 252 33 000

Lundersæter

Nor i Solør

Roverud

Grue (6 843)

Grinder i Solør

Grue—Finnskog

Kirkenær i Solør

Namnå

Hof (3 430)

Arneberg

Åsnes (6 308)

Flisa

Gjesåsen

Haslemo

Linna

Skalbukilen

.Anes—Finnskog

Våler (4 532)

Braskereidfoss

3 107

4 408

19 961

4 586

17 800

17 900

85 100

17 800

12 468 I 56 400

24 156 79 700

6 758 22 600

502 1 700

1 252 6 200

2 172 6 900

1 447 3 900

4 889 19 900

Gravberget

679 1 800

13 Våler i Solør

066 47 300

Elverum (11 509)

Bergeberget

Grundset

Heradsbygd

Hernes

Jømna

Midtskog

Rudstad

Sørskogbygda

Øksna

Trysil (7 057)

Blæstad

Engerneset

Gardåsen

Grøndalen

Jordet i Trysil

Kjernmoen

Lutnes

Lørdalen

Nybergsund

Plassen i Trysil

973 3 700

532 2 300

2 869 12 000

4 706 20 300

4 222 22 500

293 1 300

325 1 800

3 393 11 200

902 4 600

950 3 200

577 1 800

746 2 500

750 3 900

2 900 6 900

3 869 23 500

720 1 800

2 741 9 000

4 582 14 300

921 3 200

Trysil (7 057)

Skjærberget

Trysil

Tørberget

Østby

.mot (4 707)

Deset

Haugedalshøgda

Osen

Asta

Stor-Elvdal (4 050)

Atna

Bj ørånes

Evenstad

Koppang

Ophus

Rasta

Stai

Steinvik

Sollia (420)

Sollia

Øvre Rendal (1 862)

Elvål

Finstad

Hanestad

Unset

Øvre Rendal

Ytre Rendal (1 841)

Hornset

Lomnessjøen

Sjølisand

Storsj øen

Alvdal (2 437)

Alvdal

Barkald

Bellingmo

Einabu

Folldal (2 307)

Dalholen

Folldal

Folidals Verk

Grimsbu

Krokhaug

Nordre Atnedalen

Tynset (3 780)

Auma

Brydalen

Lonås

Nytrøa

Telneset

Tylldalen

Tolga (1 917)

Hodalen

Tolga

Vingelen

Øversjødalen

Os (1 936)

Brennbakken

Narbuvollen

Narj ordet

Nordvang


541 2 000

18 050 73 100

2 326 7 100

4 317 9 800

2 132 8 000

577 2 600

3 135 13 200

2 378 11 000

3 187 12 500

675 2 800

— —

17 468 56 700

2 527 8 100

3 328 12 300

7 627 32 100

1 435 6 400

2 992 11 600

1 279 4 600

373 1 300

2 182 9 200

1 478 8 200

6 871 25 000

1 248 4 200

2 665 11 300

1 595 4 700

5 659 22 300

13 065 58 000

384 1 400

787 2 300

709 5 000

2 351 5 100

6 475 16 400

3 506 13 700

2 100 3 700

2 154 8 400

630 3 400

1 708 6 600

273 1 200

236 2 000

796 4 300

954 3 600

1 875 9 900

582 4 500

6 853 36 500

1 709 7 400

999 3 200

1 077 2 800

339 900

613 1 000

530 2 300


Post

1937

80

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde. Forts.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Os (1 936)

Os i Østerdalen

Tufsingdalen

Vangrøf ta

Engerdal (1 432)

Drevsjø

Elgå

Engerdal

Femundsenden

Heggeriset

Kvitvorda

Sølen

Sømådalen

Kvikne (1 357)

Bubakk

Innset

Kvikne

Kvikneskogen

Ulsberg

Yset

Hedmark fylke (157942)

Lillehammer (5 375) . .

Gjøvik (5 072)

Jevnaker (1 471)

6 164 17 700

634 1 600

287 800

2 025 5 600

569 2 700

3 087 11 700

737 6 300

975 4 800

265 1200

791 2 700

622 1 600

334 2 300

1 596 8 700

1 635 6 400

959 2 800

2 734 12 600

2 625 8 900

1 060 851 4 397 500

192 472 865 900

131 089 513 900

21 549 73 300

Dovre (2 779)

1 Brennhaug 979 8 800

11 230 46 700

6 490 28 200

1 185 6 100

2 223 13 000

Dombås

Dovre

Fokstua

Hjerkinn

Lesja (2 758)

Kjoremgrenda

Lesja

Lesjaskog

Lesjaverk

Lora

Stuguflåten

Skjåk (2 427)

Grotli

Nordberg

Skjåk

Lom (2 643)

Bøverdalen

Garmo

Lom

Vågå (3 317)

Gjendesheim

Lalm

Tessanden

Vågåmo

Sel (2 638)

Otta

Sel

Heidal (1 417)

Faukstad

Heidal i Gudbrandsdal .

Leirflata

1 593 4 500

6 788 30 300

2 830 10 200

1 965 9 000

2 433 6 300

1 713 7 600

1 195 15 400

4 163 14 000

6 359 20 000

3 754 18 000

1 395 5 600

9 515 35 900

882 8 300

1 963 8 700

1 280 6 300

16 090 55 000

20 879 97 300

4 075 30 000

2 838 11 900

2 165 7 200

579 3 100

Nord-Fron (4 639) . .

Kampesæter 1 727 8 300

Kvam 4 909 23 300

Kvikne-Skåbu 1 664 9 500

Sjoa 2 504 12 300

Skåbu 1 384 4 800

Vinstra 16 671 66 800

Sør- Fron (3 133)

Harpefoss 7 850 31 000

Hundorp 11 485 60 300

Sør-Fron 1 421 5 200

Ringebu (4 897)

Fåvang 6 312 33 700

Losna 1 570 5 500

Ringebu 17 953 84 200

Venabygd 1 199 3 500

Øyer (3 352)

Hunder 3 520 12 000

Tretten 10 417 40 800

Øyer 5 331 19 800

Østre Gausdal (3 203)

Follebu 8 812 45 800

Gausa 9 718 37 100

Gausdal Hf. San . 5 814 31 500

Segalstad Bru 3 271 11 800 ,

(2 587)

Vestre Gausdal

Benna 524 2 000',

Bødal 1 200

Espedal 245

4 400

5 200

Olstad 1 293 3 200

Svatsum 1 455 8 500

Vestre Gausdal 4 685 18 400

Vingrum 1 794 7 700

Fåberg (7162)

Fåberg 5 676 24 000

Rudsbygd 723 2 400

Biri (3 045)

Biri 9 438 39 400

Biristrand 1 354 7 000

Redalen 3 286 13 900

Snertingdal (2 351)

Snertingdal 4 085 19 200

Øvre Snertingdal 2 413 10 000

Østre Toten (9 403)

Bilitt 3 158 19 400

Kapp 8 991 34 900

Kraby 2 153 19 800

Lena 29 201 110 100

Nordre Toten 2 042 4 100

Skreia 11 852 48 000

Vestre Toten (6 586)

Breiskallen 2 961 14 100

Bøverbru 7 566 33 600

Raufoss 22 780 84 400

Reinsvoll 5 410 22 000

Kolbu (2 665)

Kolbu 8 904 I 34 700

Eina (1 340)

Eina 5 566 I 22 000


81 Post

1937

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde. Forts.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Eina (1340)

Etnedal (1 911)

4 Einastrand 2522 233 6 100 Bruflat

17 700

Hågår 558 2 000 Flatøydegarden

2 442 9 500

Vardal (6 033)

Nordre Etnedal

727 2 000

Nygard 5 143 24 500 Nord Aurdal (4 839)

Vardal 1 396 3 800 Aurdal

10 892 58 100

Jevnaker (4 250)

Bjørgo Stasjon

1 318 5 100

Østre Jevnaker 1 301 4 200 Fagernes

23 533 99 100

Lunner (4 542)

Leira Stasjon

9 267 49 000

Bjørgesæter 642 3 400 Skrautvål

1 436 5 900

Grindvoll 4 051 21 900 Strand i Valdres

1 363 9 000

Grua 2 166 12 200 Ulnes

2 833 9 100

Harestua 1 569 5 700 Vestre Slidre (2 390)

Lunner 10 834 46 400 Lomen

1 723 7 000

Roa 6 065 22 200 Løken i Valdres

1 448 6 500

Gran (4 942)

Nøsen

5 600

Gran 12 614 63 800 Røn

5 579 27 000

Granvollen 1 518 4 900 Vestre Slidre

4 344 16 700

Onsaker 1 504 7 900 Vikhagen

664 1 500

Sølvsberget 983 4 300 Øystre Slidre (2 528)

Vestre Gran 1 534 7 400 Beito

489 1 600

Brandbu (6 031)

Bygdin

879 6 600

Bjoneroa 2 360 8 500 Heggenes

5 706 21 200

Bleiken 2 576 11 100 Kollstad

2 677 11 300

Brandbu 19 381 60 300 Rogne i Valdres

1 735 8 200

Jaren 14 074 53 800 Skammestein

2 337 13 300

Røykenvik 9 823 45 100 Vinstervatn

125 7 000

Vestre Brandbu 668 2 700 Volbu

3 598 16 000

Fluberg (2 118)

Vang (1 777)

Fluberg 4 864 20 000 Eidsbugaren

668 5 000

Landåsbygda 984 2 100 Grindaheim

4 716 18 000

Odnes 5 915 22 000 Høre

1 364 7 000

Søndre Land (3 933)

Nystova

587 3 700

Bjørnerud 579 1900 Ryfoss

1 503 6 000

Enger 2 026 4 200 Skogstad i Valdres 1 515 6 900

Fall 3 880 12 300 Tyin

869 7 300

Hov i Land 11 878 37 400 Tyinholmen

505 4 300

Ringelia 3 724 16 000 Øye i Valdres

1 028 3 600

Skrukli 1 558 7 600 Øylo

1 996 7 000

Trevatn 1 031 4 600

Nordre Land (3 008)

Opland fylke (137 710) 1 033 924 4 374 400

Dokka 21 056 85 600

Nordsinni 2 323 8 200

Torpa (2 456)

Hønefoss (3 164 ) 110 605 511 400

Aust-Torpa 2 443 11 000 Nesbyen (367)

18 096 54 100

Nord-Torpa 3 618 14 100 Drammen (25 493)

Vest-Torpa 1 945 9 400 Hovedkontoret 500 157 2184 400

Sør Aurdal (4 163)

Drammen T.

22 694 31 500

Bagn 8 290 28 100 Drammen Br. Ø. .. • 11 521 8 300

Begna 1 132 5 600 Mjøndalen (1 758) .. • 25 846 89 800

Begndalen 2 033 10 500 Kongsberg (7 274) 76 298 365 300

Breidablik 722 1 600

Etna i Valdres 1 064 4 500 Norderhov (11 497)

Garthus 1 546 6 300 Ask Stasjon

3 045 16 600

Hedalen i Valdres 3 307 9 400 Hvals Stasjon

2 733 21 200

Hølera 1 686 6 200 Klekken

1 423 5 300

Reinli 1 005 3 900 Norderhov

2 725 13 500

Storruste 1 444 5 700 Rallerud

534 2 600

Tonsåsen 1 802 11 100 Sokna

4 513 23 000


Fost

1937

82

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde. Forts.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Norderhov (11 497)

Verne

Viul

Hole (2 14 0)

Feltpostkontor nr. 2

Hole

Krokkleiva

Steinsfjerdingen

Tyristrand (1 603)

Nakkerud

Tyristrand

Adal (3 354)

Hen

Nes i Adal

Ringen i Adal

Viker i Adal

Nes (2 612)

Bergheim

Bromma

Liodden

Svenkerud

Flå (1 509)

Flå

Gulsvik

Stavn i Hallingdal

Gol (2 395)

Gol

Hemsedal (1 410)

Hemsedal

Al (3 942)

Leveld

Torpo

Al

Hol (2 500)

Geilo

Haugastøl

Hol

Hovet i Hallingdal

Skurdalen

Ustaoset

Sigdal (3 932)

Båsheim

Eggedal

Nedre Eggedal

Nerstad i Buskerud . . .

Prestfoss

Solumsmoen

Krødsherad (2 323)

Krøderen

Noresund

Ørgenvika

Modum (11 373)

Drolsum

Geithus

Haugfoss

Kløftefoss

Morud

Sbmostranda

Snarum

Modum (11 373)

1 459 7 000 Sysle 2 549 8 500

1 612 1 900 Vikesund 38 863 155 000

Amot på Modum 16 424 50 700

— — Øvre Eiker (10 350)

3 892 15 500 Burud 749 4 300

2 952 17 100 Darbu 4 679 14 200

4 485 13 900 Hokksund i Eiker 38 433 148 700

Krekling 701 3 300

2 295 9 600 Skotselv 9 446 41 000

4 919 23 900 Vestfossen 11 993 51 100

Nedre Eiker (7 412)

8 549 35 500 Krokstadelva 5 222 22 200

4 270 17 500 Solbergelva 1 563 5 900

3 168 8 000 Steinberg 1 061 4 400

1 626 7 900 Røyken (5 716)

Båtstø 46 3 300

603 2 600 Dalbø 395 6 100

949 3 400 Hyggen 1 573 5 000

552 4 800 Nærsnes 2 933 8 700

926 4 100 Røyken 10 648 38 900

Sagfoss 1 524 4 600

5 627 20 700 Slemmestad 5 701 17 200

2 649 10 100 Spikkestad 2 931 10 600

1 333 7 900 Aros 3 275 11 800

Hurum (6 041)

20 431 95 500 Filtvet 4 833 18 200

Holmsbu (446) 5 116 22 000

6 276 19 200 Rødtangen 1 487 7 300

Storsand i Hurum 1 794 7 400

3 771 12 200 Sætre i Hurum 4 395 17 200

4 497 19 900 Tofte i Hurum 14 575 56 500

19 518 82 800 Asheim i Hurum 11 344 49 400

Lier (13 569)

23 410 108 100 Egge i Lier 998 5 100

2 018 18 800 Lier 21 112 83 200

6 009 31 600 Lierskogen 1 335 6 500

3 734 14 700 Skjåstad 2 501 11 200

2 170 11 700 Sylling 4 104 16 100

7 798 34 000 Tronstads Bruk 1 107 3 900

Øverskogen 829 2 400

1 583 5 000 Øvre Sandsvcer (2 365)

3 008 10 100 Hedenstad 2 824 9 300

1 377 5 000 Ljøterud 912 2 400

3 486 12 300 Meheia 415 1 600

4 548 17 100 Skollenborg 6 310 19 700

4 111 23 900 Ytre Sandsvcer (3318)

Efteløt 3 856 15 400

8 255 32 300 Hostveit 2 313 17 800

4 566 22 100 Hvittingfoss 9 190 31 400

1 169 3 500 Komnes 1 656 6 200

Passebekk 998 3 600

1 894 7 200 Flesberg (2 309)

12 424 54 100 Flesberg 2 465 10 300

1 914 6 400 Lyngdal i Numedal . . 2 246 10 300

677 2 200 Svene 4 156 14 900

609 2 700 Rollag (1 524)

960 5 500 Djupdal 731 1 800

1 957 7 500 Laugi 791 2 700


83 Post

1937

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde. Forts.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Rollag (1 524)

Rollag 3 575 11 200

Veggli 3 616 12 000

Nore (2 132)

Kravik 4 326 11 900

Rødberg 5 819 33 400

Sevle 2 302 7 800

Tunnhovd 927 3 300

Øygardsgrend 1 211 4 700

Uvdal (1 370)

Brostrud 759 1 500

Dagali 1 375 4 700

Uvdal i Numedal 5 558 19 100

Buskerud fylke (143 073)1 1288 796 5 382 700

Holmestrand (1 956) ... 47 050 166 700

Svelvik (1 167) 22 578 71 900

Horten (10 788) 127 810 621 300

Tønsberg (11 997) 342 184 1 361 600

Sandefjord (5 996) 218 053 845 300

Stavern (1 172) 25 244 139 900

Larvik (10 471) 158 033 697 400

Strømm (1 559)

Berger i Vestfold

5 748 I 15 700

Skoger (8 735)

Gulskogen

10 536 17 700

Skoger

2 994 10 900

Sande (4 072)

Galleberg

2 575 9 800

Holm i Vestfold

870 4 500

Sande i Vestfold

14 489 50 900

Ramnes (2 936)

1 202 Klopp i Vestfold

4 400

3 483 11 100

816 7 100

1 382 4 100

Ramnes

Svinevoll

Vivestad

Stokke (5 158)

Fossnes

Melsomvik

Stokke

Veierland

Sem (9 089)

Barkåker

Husøysund

Jersøy

Sem

Valløy

Nøtterøy (10 167)

Kjøpmannskjær

Nøtterøy

Teie

Torød

Tønsberg-Håøya

(feltpoståpneri)

Tjøme (2 701)

Hvasser

Tjøme

Andebu (2 897)

Andebu

Kodal

Sandar (13 529)

1 647 5 800

3 623 10 800

13 798 49 600

1 766 2 900

3 542 24 400

4 524 12 700

3 303 7 300

8 766 43 600

4 269 10 600

4 399 6 800

19 666 64 300

11 344 37 900

6 770 12 200

2 598 4 600

5 461 18 100

19 746 84 300

8 736 26 600

810 1 000

Jåberg

556 6 000

796 Hof (2 260)

Råstad

6 600

Eidsfoss

5 384 13 600 Tjølling (4 307)

Hof i Vestfold

3 776 13 300 Lauve

6 114 25 000

Kleppan

1 598 5 900 Viksfjord

2 236 6 600

Kopstad

680 2 100 Østre Halsen

5 315 15 100

Stubben

1 0974 200 Brunlanes (5 013)

Sundbyfoss

2 230 9 000 Helgeroa

4 124 21 800

Botne (2 753)

Kjose

1 098 4 700

Barkost

877 2 500 Nevlunghamn

3 558 14 900

Botne i Vestfold ,

2 943 10 800 Hedrum (5 753)

Hildestad i Vestfold ... 1 995 9 200 Hedrum

5 269 13 400

Hynnås

848 3 900 Hvarnes

605 1 200

Smørstein

341 2 700 Kvelde

2386 6800

Våle (2 725)

Lardal (2 682)

Fossan

949 3 500 Steinsholt

1 630 4 200

Grettebygd

370 1 300 Styrvoll

1 509 3 500

Revatal

1 800 4 900 Svarstad

6 564 26 900

Undrumsdal

675 1 100 Vestfold fylke (134 107) .1206 814 4 837 700

Våle i Vestfold

4 662 15 700

Åsgårdstrand (442) .. . 10 930 45 000 Skien (15 596)

Borre (3 782)

Hovedkontoret 291 176 1 470 600

Adal

1 561 6 800 Skien-Gimsøy

4 725 22 800

Borre

5 968 35 600 Ulefoss (1 300) 20 293 83 600

Nykirke

2 971 11 200 Kragerø (4 314) 72 539 307 500

Skoppum

2 261 9 100 Brevik (2 387)

Ramnes (2 936)

Hovedkontoret 29 880 141 300

Fon

889 3 500 Stathelle (601)

9 932 37 500

Fresti

434 2 300 Langesund (1 909) 22 019 75 000


Post

1937

84

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde. Forts.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Porsgrunn (8 899) . .

Hovedkontoret

Porsgrunn V.

Porsgrunn—Herøya

Rjukan (7 881)

Notodden (6 192)

Drangedal (4 716)

Bostrak

Drangedal

Eggevåg

Grova

Homleid

Merkebekk

Neslandsvatn

Tørdal

Vefall

Sannidal (2 545) .

Farsjø

Kj ølebrønd

Sannidal

Vadfoss

Skåtøy (3 484)

Fossing

Helle

Jomfruland

Skåtøy

Stabbestad

Bamble (4 662)

Breisand

Herre

Rørholt

Surtebogen

Ødegårdens Verk

Åby

Eidanger (5 309)

Bergsbygda

Bjørkedal

Eidanger

Heistad Jernb.st.

Langangen

Nystrand

Oklungen

Sandøystrand

Skjelsvik

Siljan (1 283)

Siljan

Søland

Gjerpen (9 278)

Borgestad

Bøle

Mofossen

Solum (8 155)

Bolvik

Kilebygda

Mælum

Skotfoss

Holta (4 154)

Fen

123 021

20 024


57 909

68 260

559 100

93 000

5 000

146 300

266 100

Holla (.ç 154)

Helgen

Sandnesgrend

Valebø

Vrangefoss

Lunde (2 770)

Flåbygd

1 885

336

605

753

5 700

700

1 500

1 600

1 199 4 000

Kjeldal 873 3 100

1 642 4 500 Lunde i Telemark 11 861 29 500

17 662 73 900 Strengen 939 3 400

1 110 5 500 Svenseid 1 939 5 700

1 733 4 600 Tyri 514 2 600

206 1 200 Bø (3 209)

831 4 900 Bø i Telemark 13 299 57 200

4 177 14 500 Oterholt 1 806 10 200

1 886 7 200 Tjønnås 1 005 4 000

2 619 8 400 Øvre Bø 2422 7700

Sauherad (3 745)

1 473 5 900 Akkerhaugen 6 115 23 200

584 1 400 Dalsvatn 753 3 200

4 920 17 400 Fiskodden 1 101 4 100

2 762 13 100 Gvarv 11 268 52 000

Hjuksebø 3 852 16 900

260 800 Holtsås 1 208 3 700

1 838 6 700 Hørte 1 328 4 200

843 1 500 Kulhuset 1 040 3 200

1 517 4 200 Nordagutu 2 045 20 300

1 693 5 800 Arnes i Telemark 2 581 4 000

Seljord (2 878)

810 1 900 Flatdal 2 197 7 000

2 964 7 200 Garvikstrondi 932 3 300

1 016 3 000 Meås 2 378 5 100

755 1 900 Seljord 7 326 31 000

2 188 7 200 Svartdal 595 2 700

5 252 18 500 Amotsdal 627 1 700

Tinn (11 259)

237 500 Atrå 1 776 7 100

450 2 800 Miland 1 363 8 700

2 965 13 300 Mæl 1 107 5 500

3 204 10 300 Tessungdalen 977 5 600

1 590 4 200 Tinn 1 457 6 500

2 064 8 900 Tinn Austbygd 3 360 10 100

2 536 3 100

506 2 800

1 391

741

4 300

1 200

Vedmork

Øverlands Stasjon

523 2 800 Gransherad (1 267)

Bolkesjø 1 647 5 400

2 578 11 000 Busnesgrend 672 1 800

467 1 500 Gransherad 3 667 13 900

Tinnoset 1 892 7 500

13 852 40 600 Hovin (751)

2 661 8 100 Grasdalen 293 900

652 4 100 Hovin i Telemark 3 191 10 000

Hjartdal (2 038)

806 3 100 Hjartdal 4 579 10 700

890 3 000 Lonar 261 1 700

1 944 6 800 Sauland 4 776 12 200

7 251 29 500 Tuddal 2 650 7 100

Heddal (3 579)

3 162 8 300 Grønvollfoss 712 4 000


85 Post

1937

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde.

Forts.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Heddal (3 579)

1 Lisleherad 638 4 700

Rygi

2 334 5 900

Tinnegrend

431 1 800

Ørvella

2 424 9 500

Arlifoss

911 2 300

Kviteseid (3 218)

Bergstod

525 1 200

Brunkeberg

3 759 14 100

Fjågesund

1 189 5 200

Kilen

363 900

Kviteseid

15 246 47 900

Spjotsodd

546 2 500

Vrådal

3 975 13 100

Vråliosen

1 258 3 200

Nissedal (1 790)

Fjone

1 401 5 200

Haugsjåsund

825 2 600

Nissedal

2 276 7 900

Nordre Nissedal

877 2 700

Tjønnef oss

864 3 500

Treungen

6 600 22 400

Fyresdal (1 746)

Fyresdal

6 362 15 600

Hegglandsgrend

1 304 4 300

Kilegrend

613 2 200

Veum

1 656 4 700

Mo (1 661)

Bandaksli

2 073 7 700

Børtegrend

738 1 800

Holtebru

453 1 800

Koldkinn

1 223 2 800

Ljostad

658 3 500

Lårdal (1 398)

Dalen i Telemark

9 481 20 300

Høydalsmo

3 696 10 700

Lårdal

5 566 18 800

Ravnegjuv

772 3 000

Øvre Lårdal

1 353 3 100

Åmdals Verk

1 146 4 100

Vinje (1 786)

Edland

2 830 7 000

Grungedal

1 278 5 900

Haukelisæter

894 4 800

Nesland

1 339 6 700

Vinje

2 630 5 600

Vinjesvingen

1 921 5 100

Ytre Vinje

3 385 11 700

Rauland (1175)

Rauland

4 506 10 100

1 Øyfjell 977 6 600

Telemark fylke (127 754) 1 055 447 4 364 900

Risør (3 062)

Tvedestrand (1 141) ..

Arendal (10 351)

Lillesand (1 199)

Grimstad (2 356)

47 689 191 400

37 023 141 700

231 866 909 500

29 029 118 800

74 262 315 400

Gjerstad (2 795)

Fiane 1 720 6 500

Gjerstad 7 777 35 000

Sundebru 2 679 10 000

Vegårdshei (2 161)

Espelandsmyr 815 2 700

Ubergsmoen 1209 4 100

Vegårdshei 6 893 18 100

Søndeled (3 026)

Akland 1 641 5 200

Gjærnes 435 1 900

Søndeled 3 761 16 500

Dypvåg (2 213)

Askerøy 1 634 5 600

Borøy 4 643 11 800

Dypvåg 3 083 9 300

Gjeving 3 824 18 500

Lyngør 5 425 10 700

Sagesund 2 475 9 500

Vestre Sandøya 3 974 11 000

Flosta (1 450)

Narestø 3 295 7 700

Staubø 8 629 17 700

Holt (3 545)

Laget 1 135 1 700

Nesgrenda 2 823 6 300

Songe — 3100

Strengereid 1 232 2 700

Amli (1 922)

Dølemo 1 285 7 200

Flaten 1 048 4 100

Nelaug 1 020 6 300

Sandå i Aust-Agder 402 2 200

Seljås Stasjon 369 2 000

Simonstad 857 2 100

Vallekilen 305 1 600

Øy i Aust-Agder 920 3 100

Amli 9 303 26 000

Gjøvdal (471)

Gjøvdal 4 405 20 300

Tovdal (331)

Austenå 296 1 100

Ramse 1 212 4 400

Mykland (863)

Hynnekleiv 1 341 3 600

Mykland 1 886 6 000

Risdal 651 2 300

Herefoss (715)

Herefoss 1 980 5 900

Søre Herefoss 1 215 3 200

Froland (2 462)

Blakstad Stasjon 4 148 11 800

Bøylefossbru 998 3 600

Bøylestad 366 1 400

Froland 3 060 10 500

Mjåvatn 711 4 800

Hisøy (2 392)

Kolbjørnsvik 13 016 39 500


Post

1937

86

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde.

Forts.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Øyestad (4 249)

Løddesøl 1 151

Rise Stasjon 957

Rykene 2 128

Stokken (1 894)

Eydehamn 9 661

Saltrød 2 009

Tromøy (2 441)

Kongshamn i Aust-Agder

Merdøy 409

Fjcvre (4 150)

Fevik 5 729

Lia Jernb. stasj on 584

Spedalen 2 081

Eide (521)

Homborsund 2 486

Vestre Moland (2171)

Brekkestø 2 110

Eikeland 227

Høvåg (1 749)

Gamle Hellesund 1 459

Høvåg 3 748

Skottevik 713

Ulvøysund 799

Vallesvær 692

Akerøya 953

Birkenes (1 797)

Birkeland 6 063

Drangsholt 1 252

Flaksvatn 1 387

Tveite i Birkenes 515

Vegusdal (1 051)

Engesland 1 658

Fidjetun 602

Heimdalsbygd 392

Vegusdal 1 558

Evje (1 506)

Evje 13 974

Iveland (1 130)

Birketveit 2 073

Vatnstraum 3 152

Hornnes (1 309)

Hornnes 4 992

i Moisund 3 533

Bygland (2 001)

Bygland 6 553

Byglandsfjord 4 925

Granheim 570

Grendi 1 140

Landeskogen 4 061

Lauvdal i Setesdal 512

Longerak 858

Ose i Setesdal 2 043

Åraksbø 1 450

Valle (969)

Oveinang

Valle 5 546

Bykle (654)

6 200 Bykle

3 600 Byklehei

6 400 Hylestad (706)

27 700

6 800

200

800

19 300

1 200

5 300

I 9 100

6 800

1 100

6 100

6 900

2 400

1 800

3 500

2 800

24 100

4 300

3 900

2 400

2 900

3 500

1 500

6 900

41 100

9 500

9 000

23 800

7 900

21 700

17 300

2 000

3 800

18 900

2 200

3 800

8 800

5 800

802 3 200

13 000

Helle i Setesdal

Rysstad

Aust-Agder fylke (73816)

Kr.sand S. (18 781)

Hovedkontoret

Kr.sand S.-Lundsiden ..

Mandal (3 594)

Farsund (1 538)

Flekkefjord (2 252)

Tveit (1 505)

Tveit

Alefjær

Oddernes (3 986)

Flekkerøy

Mosby

Randesund (1 084)

Randøyane

Øvrebø (771)

Øvrebø

HØgeland (917)

Brokka

Hægeland

Iveland

Røyknes

Vennesla (4 165) .. .

Grovane

Vikeland

Søgne (2 610)

Hallandvik

Høllen i Søgne

Ny-Hellesund

Søgne

Alo

Greipstad (1 023)

Brennåsen

Tronstadvatn

Utkjerr

Halse og Harkmark (2 696)

Tregde

Holum (1 220)

Holum

Øyslebø (956)

Øyslebø

Laudal (769)

Laudal

Bjelland (760)

Bjelland

Foss i Bjelland

Koland

Grindheim (708)

Byremo

Kollungtveit

2 100 6 300

1 044 3 500

484 2 900

1 982 8 100

657 6 .44 2 457 500

381 832 1 876 400

12 204 43 600

78 829 332 500

42 447 163 900

68 835 328 300

2 982 11 200

652 3 600

2 297 5 700

5 980 27 800

367 I 1 900

3 097 I 12 300

607 4 200

2 301 7 000

1 691 8 700

925 2 200

1 671 6 600

15 516 52 200

725 3 200

2 425 8 100

1 000 5 200

6 840 48 900

1 064 1 500

1 915 7 300

664 2 900

1 483 4 400

sos 4 soo

4 528 16 300

5 697 22 500

3 893 13 900

3 398 9 900

1 481 5 000

519 2 000

2 778 9 900

1 315 4 900


87

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde.

Post

1937

Forts.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Finsland (848)

Gyland (876)

3 Finsland 199 418 6 300 Gyland

5 900

Vatneli

1048 5 100 Tonstad (747)

Åseral (1 040)

Tonstad

3 266 10 200

Fossdal

Lognavatn

1 047

972

3 600

3 000

Øvre Sirdal (657)

Dorgefoss

1 814 7 900

Åseral

3 772 13 800 Fidjeland

567 3 600

Vigmostad (689)

Øvre Sirdal

811 2 700

Vigmostad

2 547 10 800 Hidra (1 530)

Konsmo (798)

Abelnes i Lista

381 1 200

Konsmo

Spilding ...

3 724

1 262

18 400

3 500

Hidrasund

Kirkehamn

1 741 7 600

2788 6500

Valand

1 004 3 800 Rasvåg

2 871 8 200

Sør-Audnedal (2 486)

Ana-Sira

1 782 5 700

Buhølen

3 153 10 200 Nes (2 463)

Lindesnes

2 692 10 800 Andabeløy

701 2 300

Svinøy

1 496 4 900 Flikka

323 2 000

Sør-Audnedal

9 752 45 800 Loga

2 541 11 900

Spangereid (1 226)

Vest-Agder fylke (81 233) 817 597 3 605 300

Spangereid

4 492 15 400

Lista (5 350)

Egersund (3 401) 53 630 218 300

Borhaug

4 720 14 200 Sandnes (2 968) 102 763 385 300

Vanse

11680 39 100 Stavanger (46 780)

Hovedkontoret

Vere

3 263 9 600

679 753 4 545 000

Herad (720)

Stavanger Ø.

36 630 18 400

Briseid

2 538 7 600 Stavanger B.

5 112 16 800

Spind (863)

Stvgr.-Hillevåg (741) 6 217 33 000

Spind

2 081 6 800 Sauda (3 055) 34 152 106 900

Lyngdal (2 289)

Kopervik (1 681) 24 925 113 100

Agnefest

1 240 4 100 Haugesund (17166) .

Hovedkontoret

Korshamn

1 687 5 100

236 387 1 135 700

Lyngdal

14 641 53 700 Haugesund-Risøy 3 398 5 200

Austad (830) .

Skudeneshavn (1 198) 18 378 70 100

Austad

2 026 5 800

Kvås (556)

Sokndal (2 417)

Kvås

1 188 4 000 Hauge i Dalane

14 129 48 300

Veggja

776 2 500 Jøssinghamn

785 1 800

Hcegebostad (836)

Rekef j ord

1 931 5 700

Snartemo

3 067 9 700 Sogndal i Dalane (311) .. • 2 475 11 600

Tingvatn

3 003 9 900 Lund (1 811)

Eiken (870)

Hovsherad

1 270 4 000

Bryggesåk

661 2 900 Moi

11 792 37 800

Eiken

1 614 4 700 Heskestad (839)

Fjotland (1 139)

Heskestad

1 743 5 700

Fjotland

2 710 7 500 Ualand

1 962 6 800

Knaben gruvor feltpoståpneri

3 370 13 500 Helleland

4 676 16 600

Helleland (986)

Kvinlog

1 004 3 600 Klungland

320 1 600

Netlandsneset

940 4 400 Bjerkreim (1 702)

Kvinesdal (3 056)

Bjerkreim

1 872 6 300

Gjemlestad

2 328 6 300 Vikeså

1 811 6 800

Kvinesdal

13 182 46 200 Ørsdalen

483 1 000

Skjekkeland

1 836 8 000 Eigersund (2 906)

Øyestranda

1 777 9 300 Hellvik i Eigersund ... • 966 3 600

Feda (807)

Nordre Eigerøy

721 2 900

Feda

4 920 12 200 Ogna (1 275)

Bakke (1 222)

Brusand

2 710 14 700

Haughom

1 540 4 400 Ogna

1 320 4 100

Sirnes

4 778 20 300 Sirevåg

1 119 4 500


Post

1937

88

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde. Forts.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

1

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

NØrbø (2 741)

Nærbø 16 206 70 800

Opstad på Jæren -- --

Varhaug (2 4 77)

Varhaug 4 733 14 200

Vigrestad 3 342 11 800

Klepp (3 807)

Klepp Stasjon 2 904 12 600

Kleppe 7 274 23 400

Orre 1 885 5 700

Voll på Jæren 1 223 3 800

Time (4 029)

Bryne 22 159 86 900

Hognestad 799 2 800

Kvernaland 3 062 12 000

Undheim 1 251 5 900

Gjental (2 279)

Kyrland 329 1 000

Oltedal 7 132 21 200

Ålgård 17 441 45 300

Høyland (7 984)

Figgjo 3 926 15 500

Ganddal 3 710 14 600

Sviland 793 3 600

Sola (3 372)

Rott 198 700

Ræke 530 2 300

Røyneberg 912 2 400

Sola 6 246 25 100

Tananger 1 281 4 500

Tjelta på Jæren 338 2 300

Madla (1 091)

Hafrsfjord 2 580 7 900

Hetland (7 982)

Austre Åmøy 349 900

Dale Asyl 1 252 3 600

Forus 1204 5 500

Gausel 737 3 800

Hinna 4 823 17 300

Hommersåk 1 077 4 700

Tasta 690 1900

Randaberg (1 469)

Randaberg på Jæren 1 154 6 300

Vikedal (940)

Hapnes 475 2 100

Ilsvåg 457 2 100

Mo i Ryfylke 682 2 700

Vikedal 4 733 12 000

Vormestrand 290 1 600

Sandeid (580)

Sandeid 2 800 9 600

Imsland (569)

Finnvik i Ryfylke 577 2 700

Imsland 1 671 4 500

Rønnevik 419 1900

Nedstrand (1 274)

Espevik 939 6 200

Hinderåvåg 2 152 8 800

Nedstrand (1 274)

Muslandsvåg 854 2 200

Nedstrand 4 035 16 100

Toftøy 637 1 200

Vassendvik 161 1 800

Sjernarøy (881)

Aubosund 868 2 300

Eidssund i Ryfylke 400 1 900

Helgøysund 315 1 900

Jørstadvåg 503 2 600

Nord-Hille 722 1 500

Sjernarøy 958 3 900

Hjelmeland (1 832)

Hjelmeland 4 377 15 100

Jøsenfjorden 862 3 700

Skiftun 539 2 800

Skår i Ryfylke 251 900

Tøtlandsvik 791 4 000

Ølesund 430 2 400

Fister (822)

Byre 224 600

Fister 1 175 6 200

Kotavågen 389 1 400

Skartveit 726 2 500

Årdal (877)

Nessa i Ryfylke 486 2 100

Sør-Skår 270 100

Årdal i Ryfylke 2 439 7 400

Jelsa (1 423)

Foldøy i Ryfylke 264 2 600

Foreneset 442 2 300

Hebnes i Ryfylke 394 2 000

Jelsa 2 394 8 500

Marvik 722 3 200

Tveita i Ryfylke 252 1 500

Vatlandsvåg 782 2 100

Erfjord (559)

Erfjord 876 2 100

Erøy 627 2 100

Sand (1 153) ... .

Sand 9 947 31 800

Vanvik i Ryfylke 795

Sauda (4 457)

5 200

Hellandsbygd 936 2 200

Saudasjøen 2 386 8 200

Suldal (1 550)

Bråtveit 583 1 400

Kvilldal 500 1 200

Lundargard 1 845 4 100

Nesflaten 1 423 6 300

Roaldkvam 375

Suldalsosen 2 834

1 500

14 100

Vasshus

Høle (984)

1 162 3 400

Bersagel 999 5 500

Høle i Høgsfjord 1 459 6 900

Ims 140 1 900

Oltesvik 259 900


89

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesaig og sendte brevpostmengde.

Post

1937

Forts.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Forsand (1 747)

Tysvær (1 8 02)

642 Dirdal 1 193 4 200 Kårstø

4 600

Eidane i Lysefjord 232 1 100 Tysvær

2 576 8 100

Fløyrli 600 1 100 Bokn (728)

Forsand 2 709 7 000 Austre Bokn

338 1 800

1 Frafjord 342 1 100 Føresvik

427 6 000

Helle i Høgsfjord 1 983 7 600 Søndaland

636 1 500

Lysebotn 245 700 Skjold (2 011)

Meling i Høgsfjord 307 1 200 Dagsland

762 2 000

Songesand 300 1 400 Grindafjord

529 1 500

Strand (3 329)

Haraldseidvågen

1 073 3 100

Barkved 291 400 Skjold

4 184 13 600

Bjørheimsbygd 244 1 500 Skjoldestraumen

806 2 200

Fiskå 766 5 300 Steinbru

806 1 600

Idse i Ryfylke 479 2 500 Vordeneset

1 168 2 100

Jørpeland 14 045 27 600 Yrkje

491 1 300

Kj ølevik 287 1 800 Arek

566 2 600

Solbakk 536 1 800 Vats (1 128)

Tau 4 193 13 300 Nedre Vats

2 431 8 600

Vestvoll

392 1 700

Finnøy (1 521)

Judaberg 2 647 11 800

Øvre Vats

1 140 4 000

Nord-Fogn 337 600

Torvastad (2 118)

Reilstad 820 3 800

Feøy

597 2 400

Steinnesvåg 2 408 8 000

Nordbo på Karmøy . . 3 549 12 200

Sørvåg i Ryfylke 262 700 Utsira (396)

Talgje 517 2 400

Utsira

2 372 8 500

Skåre (3 570)

Rennesøy (1 260)

Røvær

669 2 800

Sørbø 549 2 300

Vikevåg 2 948 8 200 Rogaland fylke (173 258) 1 545 451 7 854 800

Østhusvik 739 2 800 Stord (1 295)

32 209 129 700

Mosterøy (799)

Bergen—Minde (2 602) .. 20 128 83 500

Bru 321 1 800 Bergen—Laksevåg (7 628) 31 899 98 000

Mosterøy 857 2 400 Odda (4 176)

53 004 261 100

Utstein kloster 757 2 500 Voss (2 725)

59 558 203 700

Vestre Amøy 160 800

Kvitsøy (625)

Kvinnherad (5 293)

Kvitsøy 2 732 10 400

Dimmelsvik

3 405 6 400

Leiasundet 861 3 400 Hatlestrand

2 211 8 000

Skudenes (2 870)

Herøysundet

2 209 5 800

Kvilhaug 435 1 000 Husnes

1 251 5 000

Sandhåland 474 2 500 Løfallstrand

657 1 600

Sandve 1 449 3 100 Mauranger

1 561 4 900

Stol 874 3 800 Rosendal

11 269 46 000

Åkra (3 687)

Seimsfoss

2 094 5 800

Sævelandsvik 1 799 6 400 Snilstveitøy

341 1 900

Vedavågen 3 027 7 600 Sunde i Sunnhordland .. 7 746 36 100

Åkrehamn 6 552 24 000 Uskedalen

4 044 12 800

Avaldsnes (3 455)

Vikane i S.hordland 1 522 6 700

Avaldsnes 3 782 14 900 Ænes

1 057 3 700

Førdesfjorden 1 066 4 700 Ølve

3 495 9 600

Håvik 457 1 700 Skånevik (2 902)

Kvalavåg 507 1 500 Bjellandsnes

573 2 600

1 Røksund 825 3 400 Høylandsbygd

331 4 300

1 Visnes på Karmøy 2 540 5 000 Kyrping

474 5 000

Vormedal 1 087 2 100 Markhus

764 3 300

Tysvær (1 802)

Matre i Sunnhordland .. 1 034 3 200

Førland 1 485 3 800 Sandvoll i S.hordland .. 1 666 3 700

Hervik i Ryfylke 1 298 3 900 Skånevik

10 555 33 500


Post

1937

90

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde. Forts.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Skånevik (2 902)

Skånevikstrand 414 2 000

Søllesvik 725 3 100

Utåker 1 529 5 700

Akra 1 574 5 200

Akrebotnen 1 269 4 100

Etne (2 035)

Etne 11 584 52 600

Skjærsvik 1 048 3 300

Fjelberg (2 249)

Fjelberg 2 539 8 500

Halsnøy Kloster 3 005 10 000

Sæbøvik 3 224 11 000

Toftevåg 744, 3 100

Valen i Sunnhordland . . 4 876 20 700

Ølen (1 792)

Haugsgjerdet 976 2 700

Innbjoa 1 784 7 000

Utbjoa 1 504 4 400

Ølen 6 573 19 500

Ølensvåg 1 564 5 300

Sveio (1 938)

Eltravåg 927 2 500

Mølstrevåg 831 2 700

Smørsund 660 3 100

Sveio 2 548 10 700

Tjernagel 1 541 6 400

Vikebygd (1 204)

Førde i Hordaland 5 741 22 400

Håvardsholm 204 1 700

Trovåg 719 1 400

Vikebygd 2 135 10 800

Arvik i Sunnhordland . . 431 1 300

Valestrand (1 124)

Auklandshamn 1 176 3 300

Liereid .. 679 2 800

Tittelsnes 814 4 500

Valevåg 2 926 18 600

Moster (1 4 74)

Finnås 4 019 12 600

Foldrøyhamn 832 2 300

Mosterhamn 4 056 14 100

Bremnes (3 638)

Bremnes 3 422 9 200

Hiskjo 561 2 500

Lykling 1 397 4 100

Meling 2 459 9 000

Mælandsvågen 2 244 8 100

Rubbestadneset 6 895 26 400

Urdangsvåg 446 9 400

Øklandsvågen 1 211 3 600

Bømlo (1 261)

Bømlo 2 869 9 400

Espevær 2 665 7 200

Vika 628 1 700

Stord (4 057)

Litlabø 4 776 13 100

Midhamar 559 3 200

Nordhuglo 975 3 900

Stord (4 057)

Rommetveit

Sagvåg i S.hordland ... •

Fitjar (2 833)

Bekkjarvik

Brandasund

Engesund

Fitjar

Færøysundet

Haslevik

Koløyholmen

Osternes

Vestre Vinnesvåg

Tysnes (4 379)

Amlandsstø

Flatråker

Godøysund

Klinkholmen

Lundegrend

Malkenes

Neshamn

Nymark

Onarheim

Reksteren

Tysnes

Uggdalseidet

Årbakka

Fusa (1 290)

Eikelandsosen

Fusa

Holmefjord

Holsund

Kalven

Samnøy

Skjørsand

Hålandsdal (592)

Holdhus

Øvre Hålandsdal

Strandvik (2 136)

Baldersheim

Nordtveitgrend

Strandvik

Sundvord

Sævareid

Vinnesleiren ....

Os (3 831)

Hagavik

Hegglandsdalen

Lepsøy

Lysekloster

Lønningdal

Nordstrøno

Os

Syfteland

Ulven feltpoståpneri .. .

Samnanger (2 588)

Frøylandsdal

Gaupholm

Haga i Samnanger

2 007 8 200

3 264 11 200

2 922 12 500

1 960 7 900

621 2 000

4 838 21 200

513 1 500

964 1 800

1 620 7 300

270 2 100

1218 3700

814 2 600

1 188 4 300

1 020 4 700

393 1 400

1 787 8 900

974 5 800

550 1 900

2 102 6 600

3 008 10 300

2 780 11 000

4 497 19 000

4 915 16 900

676 2 800

3 287 12 600

2 278 6 800

729 2 200

577 2 800

823 3 100

793 2 500

1 005 5 900

17sî s 400

759 2 600

2 486 9 100

764 2 900

3 710 10 000

1 059 2 900

3 183 7 700

1 286 5 300

4 103 20 000

1 125 4 600

1 619 6 300

1 153 2 600

202 1 000

564 1 200

15 204 60 500

2 067 9 400

844 7 600

800 2 700

1 045 5 100

1 292 5 900


91 Post

1937

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde.

Forts.

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Samnanger (2 588)

Solbjørg 647 1 300

Trengereidfjord 28 500

Tysse i Samnanger 3 991 10 700

Arland i Samnanger . . .

Fana (1J 476)

1 360 5 500

Blomsterdalen 1 761 8 300

Fjøsanger 8 124 50 000

Flesland 999 4 700

Helldals Stasjon 496 2 800

Hjellestad 1 246 7 600

Hop 8 335 39 800

Kalandseidet 1 004 4 900

Krokeide 642 1 800

Nesstun 32 420 105 500

Paradis 6 696 24 600

Rådal 631 1 100

Stend 5 412 27 700

Store Milde 1 856 7 000

Straumsgrend 844 3 700

Søreidgrend 1 082

Sund (2 797)

4 400

Bjelkarøy 742 2 100

Døscherholmen 1 076 2 000

Glesvær 1 224 4 700

Håkonsund 1 041 4 900

Klokkarvik 5 026 20 800

Skogsvåg 1 139 4 200

Spildepollen 2 462 6 800

Steinsland 1 682 7 500

Tyrnevik 1 246 6 300

Tyssøy 315 1 000

Tælavåg 1 343 2 600

Vorlandsjø 481

Austevoll (2 928)

1 800

Austevolishella 852 4 400

Bakholmen 312 1 000

Bakkasund 1 381 7 200

Krosshamn i H.land 722 2 500

Møkster 1 204 3 100

Rabben 1 812 5 200

Rostøy 2 041 7 600

Salthella 1 031 3 700

Stolmen 2 729 8 400

Storebø 3 054 11 600

Torangsvåg 893

Fjell (4 625)

4 200

Algrøy 590 4 300

Bjørøyhamn 1 400 5 900

Brattholmen 2 504 11 600

Ekrhovde 498 2 700

Fjell 3 422 7 800

Geitanger 525 1 600

Knappskog 462 1 700

Knarrevik 832 5 000

Kolltveit 1 088 3 700

Kårtveit 667 2 800

Landro 594 3 600

Litlesotra 179 600

7

Fjell (4 625)

Møvik på Sotra 992 1 600

Nessjøen 677 2 200

Sekkingstad 339 1 200

Solsvik på Sotra 1 279 4 200

Storesund 1 121 3 600

Tellnessjøen 485 2 300

Vinneseidet 104 1 900

Ågotnes 670 2 500

Askøy (5 398)

Ask i Nordhordland 2 729 8 600

Davanger 384 1 800

Erdal 926 4 500

Florvåg 1 675 9 400

Follese 1 258 3 900

Kvarven 2 450 4 500

Hanøytangen 1925 10 100

Hauglandshella 976 2 900

Kleppestø 3 921 12 400

Nordre Hetlevik 1 198 3 600

Ramsøy 330 1 100

Skålevikneset 610 2 700

Strusshamn 6 331 21 800

Tveitevåg 522 3 100

Laksevåg (9 130)

Alvøy 2 549 7 700

Håkonshella 988 5 400

Mathopen

Haus (5 619)

Espeland 6 242 25 100

Games 1 993 13 500

Haukeland Stasjon 2 407 11 300

Haus i Nordhordland ... 8 099 27 700

Indre Arna 2 529 12 100

Lonevåg 3 898 14 100

Skyggjestrand 1 165 3 300

Trengereid 2 296 11 900

Votlo i Nordhordland . 772 2 100

Ytre Arna 23 265 103 300

Bruvik (4 668)

Bruvik 1 887 7 700

Dale i Bruvik 14 027 58 300

Eidslandet 2 125 6 200

Gammersvik 524 2 100

Skaftå 960 3 500

Stamneshella 4 045 18 600

Stanghelle 792 3 600

Stavenesli 635 4 500

Vaksdal 11 089 41 500

Hosanger (2 4 70)

Bjørsvik 2 005 6 800

Bysheim 1 338 4 800

Eiknesvåg 1 326 5 200

Fjellskålnes 602 1 700

Fotlandsvåg 2 763 9 300

Hosanger 2 425 7 200

Ostereidet 1 819 6 400

Romarheim 982 3 500


Post

1937

92

Tabell 5. De enkelte poststeders frimerkesalg og sendte brevpostmengde. Forts

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendinger

Poststeder

samt herreder og fylker

og deres folkemengde

Salg av

frimerker

kr.

Sendte

alm.

brevpostsendingei

Hosanger (2 470)

Storholmen

Tyssebotnen

Modalen, (729)

Eksingedalen

Modalen

Nottveit

Hamre (2 458)

Eikangervåg

Flatøy

Gjervik

Hamreplass

Hjellvikvåg

Hjelmås

Hordvik i N.hordland

Isdalstø

Leiknestangen

Raknesvåg

Tepstad

Valestrandsfossen

Åsane (2 759)

Breistein

Eidsvåg i N•hordland

Hylkje

Mjølkeråen

Nyborg i N.hordland

Salhus

Øvre Ervik

Alversund (1 857)

Alverstraumen

Alversund

Kvamsvåg

Seim

Vollom

MØland (1 768)

1 550 5 200

2 266 8 900

1 388 6 200

2 543 8 500

599 1 700

1 814 7 200

630 5 100

476 1 300

924 2 700

671 3 400

1 633 4 700

895 3 400

1 089 5 100

2 726 10 600

616 3 200

591 2 000

3 805 15 700

3 317 5 100

3 435 19 100

2 214 9 000

399 1 100

363 2 000

10 964 42 900

2 597 14 300

1 834 8 200

4 017 9 800

1 138 5 700

2 829 9 200

915 2 900

Herdla (4 728)

Torsteinsvik

Turøy

Adlandsvik

Hjelme (1 017)

Hellesøy

Hernar

Nautnes

Nordøysund

Sturevågen

Sæle

Manger (1 450)

Bogehamn

Manger

Toska i Nordhordland .

Hordabø (2 073)

Bøvågen

Marøy

Nordangervågen

Syltavåg

Uthella

SØbø (1 119)

Askeland

Sæbøvågen

Lindås (4157)

Askelandsvåg

Austfjordgrend

Dalsgrend

Hindnes

Hundven

Kvalvåggrend

Lindås

Lygra

Mongstad

639 1 70

333 2 80

913 2 90

1 750 7 50

1 146 3 40

1 616 8 60

311 2 30

244 1 10

1 213 3 80

1 063 3 20

5 753 19 40

890 4 60

3 347 10 90

270 1 00

1 803 7 80

1 206 5 10

3 941 5 60

1861 8700

2 007 4 800

1 018 5 600

161 1 100

281 1 100

323 1 800

2 422 8 300

339 2 700

6 800 24 100

415 1 500

1 359 4 000

1 613 5 900

Myking

1 Fløksand 062 928 3 000 Myksvoll

5 300

Frekhaug

Fureskjegget

Hanevik i N.hordland . .

Holmeknappen

Litlebergen

Revskard

Herdla (4 728)

4 300

345

817

1 197

2 786

254

23 300

1 700

3 000

4 300

12 400

2 200

Risasjøen

Rødland

Sletta

Spjotøy

Sævråsvåg

Tveitegrend

Vågseidet

755 4 900

883 3 200

2 283 8 600

332 1 000

414 1 500

406 900

2 187 8 600

Alvheim

427 1 800 Austrheim (2 94 5)

Blomvågen

827 4 200 Austrheim

2 563 9 500

Heggholmen

490 2 100 Fedje

4 007 17 000

Herdla

Herdlevær

2 913

534

13 400

3 100

Kalandssjøen

Kjelstraumen

2 546 9 200

869 2 500

Kjerrgarden

Landsvik

Misje