folkemengdens bevegelse 1942, 1943, 1944, 1945. og ... - SSB

ssb.no

folkemengdens bevegelse 1942, 1943, 1944, 1945. og ... - SSB

orges Offisielle Statistikk, rekke X.

(Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Rekke X. Trykt 1947.

Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistigue de la criminalite.)

- 123. Statistisk-økonomisk oversikt over iret 1946. (Aperfu de: la situation économigue.)

- 124. Norges handel 1945, (Commerce.)

- 125. Norges fiskerier 1943. (Grande.» peches rnaritimes.)

- 126. Norges private aksjebanker og sparebarker 1945. (Statistigue des banquet, privies

par actions et des caisses d'épargne.)

- 127. Veterinærvesenet 1945. (Service veterinaire.)

128. Arbeidslønninger 1945. ( Salaires des ouvriers.)

129. Forsikringsselskaper 1945. (Sociétés d'assurances.)

130. Norges bergverksdrift 1945. (Mines et usines.)

- 131. Norges postverk 1946. (Statistigue postale.)

- 132. Stortingsvalget 1945. (Elections en 1945 pour le «Storting».)

- 133. Kommunevalgene 1945. (Elections en 1945 pour lea conseils communaux et munici-

Paux.)

134. Norges kommunale finanser 1942-43. (Finances des communes.)

- 135. Norges industri 1944. (Statistigue industrielle.)

- 136. Private funksjonærers lønningsforhold i juli 1946. (Traitements des fonctionnaires

prives.)

137. Skattestatistikken 1945-46. (Répartition d'imp&s.)

138. Meieribruket i Norge 1945. (L'industrie laitiere de la Norvége.)

139. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v. 1946. (Dette etc. des communes.)

140. Telegrafverket 1945 46. (Télégraphes et telephones de l'État.)

141. Norges jernbaner 1941/42-1944/45. (Chemins de fer norvegiens.)

- 142. Skolestatistikk 1943-44. (Instruction publigue.)

Rekke X. Trykt 1948.

Nr. 143. Statistisk-økonomisk oversikt over året 1947. (Apervu de la situation économigue.)

144. Norges Brannkasse 1911 46. (Statistigue de l'office national d'assurance contre

l'incenclie.)

- 145. Alkoholstatistikk 1946. (Statistigue de l'alcool.)

- 146. Forsikringsselskaper 1946. (Sociétés d'assurances.)

- 147. Norges bergverksdrift 1946. (Mines et wines.)

- 148. Jordbruksstatistikk 1946. (Superficies agricoles et élevage du Mail. Récoltes etc.)

- 149. Norges handel 1946. (Commerce.)

- 150. Norges fiskerier 1944. (Grandes *has maritime».)

- 151. Pelsdyrtellingen i Norge 1946. (Elevage d'animaux å faurrure.)

- 152. Veterinærvesenet 1946. (Service vétérinaire.)

- 153. Meieribruket i Norge 1946. (L'industrie laitiere de la Norvége.)

- 154. Norges industri 1945. (Statistigue industrielle.)

- 155. Syketrygden 1944. (Assurance-maladie nationals.)


NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 172.

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

1942, 1943, 1944, 1945.

OG SAMMENDRAGSTABELLER 1941-45

Mouvement de la population pendant les années 1942, 1943, 1944, 1945.

UTGITT AV

STATISTISK SENTRALBYRÅ

OSLO

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1949


For årene 1883-1895 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III, for

1896-1900 rekke IV, senest nr. 64.

For årene 1901-1902, 1903-1904 og 1905 se Norges Offisielle Statistikk,

rekke V, nr. 2, 34 og 70.

For årene 1906-1907, 1908-1909 og 1910 se Norges Offisielle Statistikk,

rekke V, nr. 136, 187 og 209.

For årene 1911-1923 se Norges Offisielle Statistikk, rekke V1, nr. 17,

51, 66, 83, 111, 163 og rekke VII, nr. 2, 31, 72, 92, 121, 158 og 200.

For årene 1924-1926 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII, nr. 22,

47 og 70.

For årene 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 og 1941 se

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr. 83, 94, 122, 148, 171, 192 og X 18,

58 og 95.

Sammendrag for femårene 1881-1885 og 1886-1890 se Norges Offisielle

Statistikk, rekke III; for femårene 1891-1895 og 1896-1900 rekke

IV, nr. 39 og 117; for femåret 1901-1905, rekke V, nr. 123, for femåret

1906-1910, rekke VI, nr. 27, for femåret 1911-1915, rekke VI, nr. 136,

for femåret 1916-1920 rekke VII, nr. 151; for femårene 1921-1925 og

1926-1930 rekke IX nr. 70 og for femåret 1931-1935, rekke IX, nr. 122;

for femåret 1936-1940, rekke X, nr. 58.

Oversikt over de viktigste resultater av statistikken vedkommende folkemengdens

bevegelse i tidsrommet 1866-1885 se rekke III, nr. 106; Folkenuengdens

Bevægelse 1886-1900, Hovedoversigt, se rekke V, nr. 25, Folkemængdens

Bevregelse 1901-1910, Hovedoversigt, se rekke VI, nr. 55, Folkemengdens

bevegelse 1911-1920, Hovedoversikt, se rekke VIII, nr. 6 og

Folkemengdens bevegelse 1921-1932, se rekke IX, nr. 70.

GRØNDAHL & SONS BOKTRYKKERI. OSLO


Forord.

Herved fremlegges statistikken over gifte, fødte og døde i årene 1942 til

og med 1945 og reviderte tall for 1940 og 1941.

Byrået beklager meget at statistikken for krigsårene kommer først nå,

men det har på grunn av forholdene vært forbundet med de største vansker

å få samlet inn materialet for disse år.

I 1942 ble som bekjent sivilstandsregistreringen, etter ordre fra nazistene,

overført fra sogneprestene til de kommunale folkeregistre. Disse sørget for

den offentlige registrering av ekteskap, fødsler og dødsfall til 1. juli 1945, da

registreringen igjen ble overtatt av sogneprestene.

Folkeregistrene kunne i stor utstrekning ikke makte registreringsarbeidet,

og vår sivilstandsregistrering ble brakt i den største uorden. De oppgaver som.

folkeregistrene sendte inn til Byrået til statistisk bruk, var i de aller fleste tilfelle

ufullstendige, og Byrået har hatt et meget stort arbeid med å revidere

og supplere listene.

Når det gjaldt dødsfall, brukte Byraet under dette arbeid for det første

de ordinære dødsmeldinger som en fikk inn fra de offentlige leger, og dessuten

meldinger fra Justisdepartementet om henrettelser og drap av norske borgere

under okkupasjonen. Etter frigjøringen fikk en ved henvendelse til den militære

overkommando opplysning om dødsfall blant norske militære ute og hjemme.

Melding om sjøfolk og andre sivile døde i utlandet mottok Byrået gjennom

henholdsvis Handels- og Utenriksdepartementet. Oppgave over politiske

fanger som var døde i utlandet, er vesentlig hentet fra Sosialdepartementets

fangekartotek.

For å kunne kontrollere folkeregistrenes oppgaver over fødte i 1942-1945,

fikk Byrået lånt ut jordmødrenes fødselsmeldinger fra de offentlige leger, og i

alle tilfelle hvor fødselen ikke var blitt meldt til folkeregistret, ble jordmormeldingene

brukt som grunnlag for statistikken. På denne måten har det sannsynligvis

lykkes å få med i statistikken den overveiende del av de fødsler som

fant sted her i landet. Men når det gjelder barn født av norske foreldre i utlandet

under krigen, så er disse ikke kommet med med mindre de etter frigjøringen er

blitt innført i et fødselsregister i Norge. Dette forhold vil dog sannsynligvis

ikke spille noen som helst rolle for størrelsen av den beregnede fødselshyppighet

og fruktbarhet i de enkelte år.


Endelig kan nevnes at opplysningen om foreldrenes ekteskapsår var så,

ufullstendig at det ikke var mulig å foreta en fordeling av de fødte etter ekteskapets

varighet i 1942-1944.

Når det gjelder statistikken over inngåtte ekteskap, var Byrået henvist

til bare å bruke folkeregistrenes oppgaver, og hadde ingen anledning til å kontrollere

disse. For 1942 var oppgavene over inngåtte ekteskap så mangelfulle

at de overhodet ikke kunne brukes som grunnlag for statistikken.

I den foreliggende publikasjon er tatt inn en beregning over størrelsen av

den fremtidige befolkning delt etter kjønn og alder fram til 1975.

Ellers er oppgavene de samme som i femårsberetningen for 1931-1935

og 1936-1940, trykt henholdsvis i Wolkemengdens bevegelse» for 1935 og 1940.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo 1. desember 1948.

A. Skeien.

Julie E . Backer.


Inn hold.

Innledning.

Side

I. Ekteskap 1*

II. Fødsler 9*

Tallet på fødte barn og fødselshyppigheten 9*

Dødfødte 11. 16*

Gutte- og pikefødsler . 20*

Flerfødsler 20*

Fødte barn delt etter fødselsmåned 21*

III. Dødsfall 28*

1. Den samlede dødelighet i riket, bygder og byer 28*

2. Dødeligheten i de forskjellige aldersklasser 32*

3. Dødeligheten i første leveår.34*

4. Dødsfallene delt på de enkelte måneder.47*

IV. Den oversjøiske utvandring 50*

V. Befolkningen 50*

1. Folkemengden delt etter kjønn og alder og folketilveksten 50*

2. Beregning av det framtidige folketall 54*

Svalbard 57*

Fransk resymé 58*

Tabellavdeling.

1941-1945.

Tabell I. Bevegelsen i den hjemmehørende folkemengde i femåret 1941-1945. . . . 2

» II. Ektevigde i femåret 1941-1945 delt etter kjønn, alder og sivilstand.

Riket. Bygder. Byer 3

Fødsler og fødte barn i femåret 1941-1945 i de enkelte fylker. Riket

Bygder. Byer. 4

VI. Dixie menn og kvinner i de enkelte aldersår i femåret 1941-1945 6

VII. Døde menn og kvinner i femåret 1941-1945 delt etter kjønn, alder og

sivilstand. Riket. Bygder. Byer 7

VIII. Døde delt etter alder og dødsmåned i femåret 1941-1945. Riket. Bygder

Byer 8

IX. Dødsfall blant den hjemmehørende befolkning i fylkene i femåret 1941—

1945 9

1942.

• I. Bevegelsen i den hjemmehørende folkemengde 1942 13

III. Fødsler og fødte barn i 1942 i riket, bygder, byer og de enkelte fylker . 14

• VI. Døde i 1942 delt etter kjønn, fødselsår og alder i riket, bygder, byer og

de enkelte fylker 16

VII. Rode i 1942 delt etter kjønn, alder og sivilstand. Riket. Bygder. Byer 20

1943.

» I. Bevegelsen i den hjemmeharende folkemengde 1943 23

» II. Ektevigde i 1943 delt etter kjønn, alder og sivilstand. Riket. Bygder. Byer 24

» III. Fødsler og fødte barn i 1943 i riket, bygder, byer og de enkelte fylker . . 28

» VI. Døde i 1943 delt etter kjønn, fødselsår og alder i riket, bygder, byer og de

enkelte fylker 30

>> VII. Døde i 1943 delt etter kjønn, alder og sivilstand. Riket. Bygder. Byer 34


1944. Side

Tabell I. Bevegelsen i den hjemmehørende folkemengde 1944 37

II. Ektevigde i 1944 delt etter kjønn, alder og sivilstand. Riket. Bygder. Byer 38

• III. Fødsler og fødte barn i 1944 i riket, bygder, byer og de enkelte fylker 42

VI. Døde i 1944 delt etter kjønn, fødselsår og alder i riket, bygder, byer og de

enkelte fylker 44

VII. Dixie i 1944 delt etter kjønn, alder og sivilstand. Riket. Bygder. Byer 48

1945

» I. Bevegelsen i den hjemmehørende folkemengde 1945 51

» II. Ektevigde i 1945 delt etter kjønn, alder og sivilstand. Riket. Bygder. Byer 52

» III. Fødsler og fødte barn i 1945 i riket, bygder, byer og de enkelte fylker . . 54

» IV. Levendefødte barn i 1945 delt etter motens alder og ekteskapets varighet.

Bygder. • Byer. 56

» V. Levendefødte barn i ekteskap i 1945 delt etter barnets fødselsnummer og

ekteskapets varighet i riket, og etter barnets nummer i bygder og byer 58

» VI. Døde i 1945 delt etter kjønn, fødselsår og alder i riket, bygder, byer og

de enkelte fylker 60

» VII. Døde i 1945 delt etter kjønn, alder og sivilstand. Riket. Bygder. Byer 64


Table des matiéres.

Texte.

Pages

I. Manages 1*

II. Naissances 9*

Nombre d'enfants nés et nés-vivants pour 1 000 habitants . 9*

Mort-nés 16*

Naissances de garÇons et de filles 20*

Accouchements multiples 20*

Enfants nés répartis par mois de naissance 21*

III. Déc6s 28*

1. Décês et mortalité générale. Royaume, districts ruraux et villes 28*

2. La mortalité selon llge 32*

3. La mortalité d'enfants de la première année 34*

4. Décés répartis par mois 47*

IV. Emigration d'outre-mer . 50*

V. Population 50*

1. Population de droit répartie par sexe et Age, et raccroissement de la population 50*

2. Calcul de la population future 54*

Svalbarde 57*

Résumé en franÇais 58*

Tableaux.

1941-1945.

Tableau I. Mouvement de la population de droit en 1941-1945 2

» II. Mari& répartis par sexe, Age et état civil en 1941-1945 3

» III. Nombre d'accouchements et d'enfants nés répartis par préfectures en

1941-1945 4

>> VI. Décédés répartis par sexe et Age. 1941-1945 6

» VII. Décédés en 1941-1945 répartis par sexe, Age et état civil 7

» VIII. Décédés répartis par Age et par mois de décés. 1941-1945 8

» IX. Décés par préfectures. 1941-1945 9

1942.

I. Mouvement de la population de droit en 1942 13

III. Nombre d'accouchements et d'enfants nés en 1942 répartis par préfectures 14

VI. Décédés en 1942 répartis par sexe, année de naissance et Age 16

VII. Décédés en 1942 répartis par sexe, age et état civil 20

1943.

I. Mouvement de la population de droit en 1943 23

II. Mari& en 1943 répartis par sexe, Age et état civil 24

>> III. Nombre d'accouchements et d'enfants nés en 1943 répartis par préfectures 28

VI. Décédés en 1943 répartis par sexe, arm& de naissance et Age 30

VII. Décédés en 1943 répartis par sexe, Age et état civil 34

1944.

I. Mouvement de la population de droit en 1944 37

II. Mariés en 1944 répartis par sexe, Age et état civil 38


Pages

Tableau III. Nombre d'accouchements et d'enfants nés en 1944 répartis par préfectures 42

Décédés en 1944 répartis par sexe, année de naissance et Age 44

VII. Décédés en 1944 répartis par sexe, Age et état civil 48

1945.

» I. Mouvement de la population de droit en 1945 51

» II. Mariés en 1945 répartis par sexe, Age et état civil 52

» III. Nombre d'accouchements et d'enfants nés en 1945 répartis par préfectures 54

» IV. Enfants nés-vivants en 1945 répartis par rage de la mére et la durée

du manage 56

» V. Enfants nés-vivants légitimes en 1945 répartis d'aprés le numéro d'ordre

de l'enfant et la durée du manage 58

» VI. Décédés en 1945 répartis par sexe, année de naissance et Age 60

» VII. Décédés en 1945 répartis par sexe, Age et état civil 64


I. Ekteskap. ./lictriages.

Tallene for inngåtte ekteskap og giftermålshyppigheten pr. 1 000 innbyggere

i krigsårene 1940-1945 er gitt i tabell 1, sammen med en oversikt over

bevegelsen i tallene fra 1880-årene. Etter 1932 steg giftermålshyppigheten

hvert år til og med 1940. Det store antall inngåtte ekteskap i 1940 skyldtes

sikkert for en del krigsutbruddet.

I 1941 sank giftermålshyppigheten igjen, og lå på et litt lavere nivå enn

før krigen i de andre krigsårene. De statistiske oppgaver for årene 1942

1945 er imidlertid ufullstendige. For året 1942 var oppgavene over inngåtte

ekteskap så mangelfulle at det ikke har vært mulig å bearbeide dem.

Tabell 1.

Årlig gjennomsnitt

Moyennes annuelles

Inngåtte

ekteskap

Nombre de

manages

Inngåtte

ekteskap

pr. 1000 innb.

Manages pour

1000 hab.

Årlig gjennomsnitt

Moyennes annuelles

Inngåtte

ekteskap

Nombre de

mariages

Inngåtte

ekteskap

pr. 1000 innb.

Manages pour

1000 hab.

1881--1885

1891--1895

1896--1900

1901--1905

1906--1910

1911--1915

1916-1920

1921-1925

12 834

12 560

13 040

14 795

13 892

14 068

15 320

17 851

17 002

6.66

6.35

6.38

6.81

6.08

5.99

6.26

6.93

6.27

1926--1930

1931--1935

1936-1940

1941-1945'

1940

1941

19422

1943

1944

1945

16 859

18 604

24 949

23 994

27 983

26 459

24 021

21 990

23 504

6.05

6.53

8.56

7.98

9.50

8.94

8.01

7.26

7.68

Beregnet på grunnlag av oppgaver for 4 år. D'aprés les données de 4 années.

2 Oppgaver for 1942 mangler. Données manquent pour 1' année 1942.

Om det har foregått noen endring i giftermålsintensiteten blant menn og

kvinner i de forskjellige aldre i de senere år, har vi ikke anledning til å undersøke

før oppgaven over befolkningens alders- og sivilstandsfordeling ved siste

folketelling foreligger.

I tabell I i tabellavdelingen er gitt tallet for inngåtte ekteskap i bygder og

byer i de enkelte fylker i hvert av årene 1943-1945 og for perioden 1941-1945.

Giftermålene er her delt etter brudgommens bosted i Norge.

Tabell 2 viser antall ekteskap pr. 1 000 innbyggere i riket, bygder og byer

og de enkelte fylker i femårsperioder fra 1911 til og med 1945.

Av de enkelte fylker hadde Oslo det høyeste hyppighetstall i 1941-1945,

ellers lå Buskerud, Rogaland, Bergen og Sør-Trøndelag også over gjennomsnittet

for riket. Det lave tall for Finnmark skyldes evakueringen av landsdelen


2*

Tabell 2. Giftermålshyppigheten 1911 -1945 .

Fréquence des manages 1911-1945.

Fylker:

Prefectures

1911-

1915

1916-

1920

1921-

1925

1926-

1930

1931-

1935

1936-

1940

'1941-

1945

Østfold.... 6.09 6.23 6.41 6.16 6.93 8.90 7.91

Akershus

-

5.50 . 6.48 6.78 6.28 6.14 8.14 7.45

Oslo 8.45 9.38 8.82 9.05 9.59 13.08 10.47

Hedmark 5.64 6.23 6.06 5.39 5.35 7.32 7.83

Opland 5.60 6.06 6.29 5.48 6.05 7.62 7.65

Buskerud 6.39 6.84 6.56 5.75 6.36 8.49 8.57

Vestfold 6.59 7.08 6.36 6.28 7.51 9.21 7.39

Telemark 6.87 7.19 6.17 - 5.46 5.92 7.70 7.69

Aust-Agder 4.63 5.83 4.74 4.78 5.55 6.59 6.40

Vest-Agder 4.37 5.38 5.13 4.96 5.82 8.57 7.69

Rogaland 6.32 7.59 5.59 5.93 6.90 8.65 8.36

Hordaland 5.35 6.41 5.37 5.28 5.83 7.41 7.03

Bergen 7.95 8.56 7.70 7.03 8.24 10.01 8.64

Sogn og Fjordane • 4.69 5.23 4.88 5.19 5.16 5.99 6.64

More og Romsdal 5.45 6.93 5.42 5.26 5.59 7.66 7.82

Sør-Trøndelag 6.44 6.71 6.07 5.67 6.02 8.06 8.82

Nord-Trøndelag 5.44 5.92 6.13 5.60 5.94 7.61 7.60

Nordland 5.61 6.40 5.78 6.22 6.40 8.27 7.69

Troms 6.32 6.45 5.73 5.53 5.59 8.14 7.66

Finnmark 8.58 7.55 6.24 6.54 6.54 8.94 5.95

Riket i alt. Royaume 6.26 6.95 6.27 6.05 6.53 8.56 7.99

Bygder. Districts ruraux . . . . 5.52 6.16 5.71 5.58 5.90 7.62 7.35

Byer. V illes 7.82 8.62 7.64 7.22 8.11 10.91 9.61

Beregnet på grunnlag av oppgaver for 4 år da 1942 mangler.

i 1944. Bortsett fra Finnmark hadde Aust-Agder og Sogn og Fjordane de laveste

hyppighetstall likesom i 1936-1940.

Tabell 3 viser hvilken ekteskapelig stilling ektefellene hadde før vigselen

og for hvilken gang de giftet seg.

De følgende tabeller 4-6 gir de relative tall for ektefellenes sivilstand før

vigselen i riket, bygder og byer.

I 1941-1945 var 93 pst. av brudgommene ungkarer og 96 pst. av brudene

piker. I perioden 1936-1940 lå de tilsvarende prosenttall litt høyere. Derimot

er andelen av fraskilte menn og kvinner steget fra 1936-1940 til 1941-1945.

Både blant de ektevigde menn og kvinner er prosenten av før gifte betydelig

høyere i byene enn på landet. Særlig er det forholdsvis flere fraskilte som gifter

seg igjen i byene. Dette forhold er en naturlig følge av den høye skilsmissehyppighet

som byene har, sammenliknet med bygdene.

I tabellene 5 og 6 er de nygifte menn og kvinner delt etter sivilstandskombinasjoner.

Antall ekteskap inngått mellom personer som ikke har vært gift tidligere

er i siste femår sunket både absolutt og relativt. Ekteskap mellom ugifte og

for gifte forekom derimot hyppigere i krigsårene, og det samme gjelder ekteskap

mellom for gifte. Tabell 6 viser at enker • og fraskilte kvinner oftere gifter seg

med enkemenn og fraskilte menn enn motsatt.


Tabell 3. Inngåtte ekteskap delt etter ektefellenes tidligere ekteskapelige

stilling og etter ekteskapets nummer 1926-1945.

Manages contractés 1926-1945 par 4tat civil antérieur et par noces.

Fem-år

og år

Périodes

et armies

Ekteskap

i alt

Mar Manages

Ungkarer

med

Garcons

e,, .i t

fr3 r, t.1 ,4 .- -Z;

,ṟ.4:-. ,

1 a ts

P-44 4 FA''' ' ' 3 -

-:;4

Enkemenn

med

Veufs

Fraskilte

med

Divorcés

L., Z

-4?.

1,5 4.i 74 t Cú :V.

74 1 '"ir. 74 1

P .4 P. A 4

r 1 i w 4

p..4

Mannens giftermål

Noce de l'homme

Nummer .

Kvinnens giftermåll

Noce de la femme

Nummer

123 J 45 1 1 2 1 3 14

1926-30

1931-35

1936-40

* 1941-45

1940...

1941...

1942...

1943...

1944...

1945...

84293

93019

124747

2,95974

27983

26459

2 24021

21990

23504

75676

84508

114381

87144

25793

24407

21628

19978

21131

1410

1305

1551

1456

345

346

367

299

444

584

670

1043

825

245

217

189

201

218

4437 956

4091 795

4331 942

3163 776

846

776

811

740

836

187

153

205

160

258

Riket. Royaume.

153 839 94 144

170 1153 96 231

223 1737 142 397

175 1687 186 381

52

40

44

47

44

390

411

441

409

426

44 81

27 82

63 92

57 99

39 108

77670

86483

116975

89495

6407

6361

7466

6047

26383 1521

24970 1422

22184 1566

20478 1436

21793 1623

199

167

297

301

76

60

84

74

83

17

8

9

19

3

6

6

2

5

-

--

1

81376

90066

120857

93535

- 27040

1 25613

3303

3223

4196

3801

929

836

- 23080 931

- 21149 844

- 23693 1190

57

47

108

114

25

29

30

20

35

2

2

2

1

1926-30 55152

1931-35 60073

1936-40 79421

*1941-45 3 63518

1940...

1941...

1942...

1943...

1944...

1945...

17698

17471

3 16191

14664

15192

1926-30 29141

1931-35 32946

1936-40 45326

*1941-45 4 32456

1940...

1941...

1942...

1943...

1944...

1945...

10285

8988

4 7830

7326

8312

50327

55544

74322

58943

16645

16437

14866

13653

13987

25349

28964

40059

28201

9148

7970

6762

6325

7144

848

767

960

948

206

211

234

206

297

562

538

591

508

139

135

133

93

147

201 2823

251 2535

319 2611

285 1987

65

74

56

67

88

519

499

537

450

501

383 1614

419 1556

724 1720

540 1176

180

143

133

134

130

327

277

274

290

335

551

464

513

468

104

92

138

93

145

405

331

429

308

83

61

67

67

113

Bygder. Districts.

55 286 26 35 51376

66 339 30 77 56562

79 474 38 105 75601

68 487 56 115 60176

22 95 12

15 114 9

17 128 21

21 127 12

15 118 14

98

104

144

107

30

25

27

26

29

Byer. Villes.

553 68 109

814 66 154

1263 104 292

1200 130 266

295

297

313

282

308

32

18

42 59

45 64

25[81

30 16916

20 16722

33 15156

351 13926

271 14372

3646

3397

3684

3056

748

724

835

714

783

118

110

132

118

34

23

36

24

35

12

4

4

6

26294 2761 81 5

29921 2964 57 4

41374 3782 165 5

29249 2991 183 13

51 9467 773 42 3

62 8248 698 37 5

7028

6552

7421

731

722

840

48

50

48

1

3

2

3

2

3

1

-53821 1687 27

59143 1607 30

78061 1907 50

63414 1816 29

17388 409 8

17321 399 7 _

15871 446 10

14614 403 3

15608 568 9

27555

30923

42796

30121

9652

8292

7209

6535

8085

1616

1616

2289

1985

520

437

485

441

622

30 -

17 2

58 2

85 2

17 1

22

20

17

26

* 1942 er ikke med.

• Her er tatt med alle ekteskap hvor bruden var bosatt i Norge. Differansen mellom

ektevigde menn og kvinner skyldes overskudd av kvinner hvis menn er bosatt i utlandet

og på Svalbard.

2 Her er tatt med 181 med uoppgitt sivilstand. 3 Do. 161 do. 4 Do. 20 do.


4*

Tabe114. Ektevigde delt etter tidligere ekteskapelig stilling.

Relative tall.

Nouveaux marigs suivant rgtat civil antgrieur. Chiffres relatifs.

Sivilstand. Etat civil

1 9 2 6-

1 9 3 0

1 9 3 1-

1 9 3 5

1 9 3 6-

1 9 4 0

1 941-

1 945

1 943 1944 1945

Ungkarer. GarÇons

Enkemenn. Veufs

Fraskilte. Divorcés

I alt. Total

92.14

6.58

1.28

100.00

92.97 93.77

5.44 4.41

1.59 1.82

100.00 100.00

93.35

4.29

2.36

100.00

93.04

4.45

2.51

100.00

93.12

4.31

2.57

100.00

92.72

4.84

2.44

100.00

Piker. Fines

Enker. Veuves

Fraskilte. Divorcées

I alt. Total

96.04

2.92

1.04

96.49

2.36

1.15

96.56

2.11

1.33

100.00 100.00 100.00

95.97 95.95 96.07 95.08

2.54 2.68 2.34 3.17

1.49 1.37 1.59 1.75

100.00 100.00 100.00 100.00

Sivilstand

Etat civil

Bygder

Districts ruraux

Byer

Villes

1936-1940 1941-1945 1936-1940 I 1941-1945

Ungkarer. GarÇons

Enkemenn. Veufs

Fraskilte. Divorcées

I alt. Total

95.2

4.0

0.8

100.0

95.0

4.0

1.0

100.0

91.3

5.0

3.7

100.0

90.2

4.9

4.9

100.0

Piker. Filles

Enker. Veuves

Fraskilte. Divorcées

I alt. Total

97.6

1.8

0.6

100.0

97.2

2.1

0.7

94.8

2.6

2.6

93.5

3.3

3.2

100.0 100.0 100.0

Tabe115. Inngåtte ekteskap delt etter sivilstandskombinasj on.

Relative tall.

Manages contractgs suivant l'état civil combing des marigs. Chi//res relatifs.

Sivilstand. Etat civil

1926-

1930

1931-

1935

1936-

1940

1941-

1945

1943 1944 1945

Pike. Fille 897.8 908.5 916.9 909.7 907.1 908.5 899.0

Ungkar. Garçon... 1 Enke. Veuve 16.7 14.0 12.4 15.2 15.4 13.6 18.f,

Fraskilt. Divorcée 6.9 7.2 8.4 8.6 7.9 9.1 9.2

I Pike 52.6 44.0 34.7 33.0 34.0 33.7 35.Z

Enkemann. Veuf.. 1 Enke 11.4 8.6 7.6 8.1 8.7 7.3 11.0

t Fraskilt 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 LC

Pike 10.0 12.4 13.9 17.6 18.6 18.6 18.1

Fraskilt. Divorcé.. / Enke

1.1 1.0 1.1 2.0 2.6 2.6 1.1

Fraskilt 1.7 2.5 3.2 4.0 3.9 4.5 4.6

Ekteskap i alt. Total 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000.0


5*

Tabell 6. Ektevigde delt etter sivilstandkombinasjon.

Nouveaux marigs suivant l'état civil combing.

Av 100 ungkarer giftet

seg med

Femmes mariées avec des

garcons réparties pour cent

Piker

Enker

Av 100 enkemenn giftet

seg med

Femmes mariées avec des

veufs réparties pour cent

Fraskilte

Piker Enker

Av 100 fraskilte menn

giftet seg med

Femmes mariées avec des

divorcés réparties pour cent

Fraskilte

Piker Enker

Fraskilte

1906-1910 . . . 97.18 2.49 0.33 81.24 17.86 0.90 75,21 14.32 10.47

1911-1915 . . . 97.07 2.28 0.65 79.94 18.34 1.72 73.59 13.35 13.06

1916-1920 . . . 97.15 2.24 0.61 80.04 17.81 2.15 76.10 9.33 14.57

1921-1925 . . . 97.09 2.40 0.51 80.08 18.32 1.60 75.70 8.81 15.49

1926-1930 . . . 97.43 1.82 0.75 80.00 17.24 2.76 77.90 8.73 13.37

1931-1935 . . . 97.72 1.51 0.77 80.92 15.72 3.36 77.90 6.49 15.61

1936-1940 . . . 97.78 1.33 0.89 78.80 17.14 4.06 76.32 6.24 17.44

1941-1945 . . . 97.45 1.63 0.92 76.88 18.86 4.26 74.85 8.25 16.90

Av 100 piker giftet

seg med

Av 100 enker giftet

seg med

Av 100 fraskilte kvinner

giftet seg med

Hommes mariés avec des

lilies répartis pour cent

Hommes mariés avec des

veuves repartis pour cent

Hommes mariés avec des

divorcées répartis your cent

Ung- Enke- Fra- Ung- Enke- Fra- Ung- Enke- Frakarer

menn skilte karer menn skilte karer menn skilte

1906-1910... 91.08 8.51 0.41 54.54 43.66 1.80 67.31 20.39 12.30

1911-1915 . . . 92.14 7.18 0.68 55.06 41.81 3.13 68.92 17.54 13.54

1916-1920 . . . 92.92 6.44 0.64 58.64 39.23 2.13 66.35 19.78 13.87

1921-1925 . . . 92.89 6.41 0.70 59.78 38.11 2.11 64.29 16.88 18.83

1926-1930 . . . 93.48 5.48 1.04 57.32 38.86 3.82 66.29 17.37 16.34

1931-1935 . . . 94.16 4.56 1.28 59.43 36.20 4.37 21.57

1936-1940 . . . 94.96 3.60 1.44 58.86 35.75 5.39 62.72 13.41 23.87

1941-1945 . . . 94.73 3.44 1.83 60.22 32.09 7.69 59.74 12.67 27.59

Tabell II i tabellavdelingen gir de absolutte tall for ektevigde delt etter

alder og sivilstand, og tabell 7 nedenfor viser de ektevigdes aldersfordeling

relativt sett.

Ar

Annie.

Tabell 7. Ektevigde delt etter alder. Prosenttall.

Nombre de marigs rgpartis en iourcent par groupe8 d'dge.

Under

25 år

Audessous

de 25 ans

25-29

år

ans

Menn. Hommes

30-34

år

ans

35-39

år

ans

40-44

år

ans

45 Ar

og over

45 ans

et plus

Under

25 år

Audessous

de 25 ans

25-29

år

ans

Kvinner. Femmes

30-34

år

ans

35-39

år

ans

40-44

år

ans

45 år

og over

45 ans

et plus

Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst.

1926-1930

1931-1935

1936-1940

1941-1945

21.0

19.1

18.0

20.8

39.5

37.7

38.5

36.9

21.2 8.9

23.8 9.9

23.5 10.4

21.9 9.7

4.0

4.3

4.6

5.0

5.4

5.2

5.0

5.7

44.9

42.6

41.7

43.9

33.1

33.3

33.4

30.8

12.7

14.3

14.6

13.6

4.9 2.2

5.4 2.4

5.9 2.5

6.2 3.1

2.2

2.0

1.9

2.4

1940

1941

1942

1943

1944

1945

19.5

20.8

20.6

22.2

20.0

38.8 22.8

37.8 22.3

- -

37.3 21.8

36.1 21.7

36.0 21.9

9.8 4.3

9.7 4.5

-

9.5 5.0

9.0 5.1

10.5 5.5

4.8

4.9

5.8

5.9

6.1

44.5

45.2

43.7

44.7

42.2

31.9

31.0

30.8

30.0

31.5

13.7

13.3

13.9

13.3

13.9

5.7

5.9

6.0

6.3

6.5

2.4

2.6

3.2

3.1

3.3

1.8

2.0

2.4

2.6

2.6


6*

I 1941-1945 var 58 pst. av de ektevigde menn og 75 pst. av kvinnene

under 30 år. Mens det relative antall ektevigde menn og kvinner under 25 år

viste nedgang i 1936-1940, er denne gruppen steget igjen under krigen. Forskyvningen

mot de eldre aldersklasser har fortsatt i perioden 1941-4945. Særlig

var det forholdsvis mange ektevigde over 30 år i 1945, sannsynligvis som følge

av at mange ekteskap var blitt utsatt på grunn av krigen.

Tabell 8 viser at gjennomsnittsalderen ved giftermålet i femåret 1941-

1945 lå på samme høyde som i 1936-1940 for alle menn og kvinner og for ugifte

menn og kvinner. Gjennomsnittsalderen for før gifte menn og kvinner er gått

litt ned. Det bemerkes at delingen av de ektevigde både etter alder og tidligere

sivilstand og etter gjennomsnittsalderen ved giftermålet, må ses i forhold til

hele befolkningens deling etter alder og sivilstand.

Tabell 8. Gjennomsnittsalderen ved giftermålet.

Age moyen au manage.

År

Armies

Alle ektevigde

Total de martide

Ugifte

Non-mariés

For gifte

Antérieurement maride

Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

H. F. H. F. H. F.

29.87 1926-1930

26.42 28.68 25.95 43.83 37.83

1931-1935

30.16 26.68 29.11 26.27 44.13 37.80

1938-1940

30.26 26.79 29.29 26.38 44.91 38.55

1941-1945

30.15 26.85 29.15 26.35 44.20 37.85

1940

1941

1942

1943

1944

1945

29.97 26.51 29.07 26.09 44.82 38.20

29.91 26,55 29.05 26.15 44.36 38.33

30.16 26.87 29.11 26.40 44.38 38.15

30.15 26.90 29.03 26.44 44.23 38.14

30.47 27.03 29.42 26.52 43.95 37.05

I tabell 9 på side 7* er de inngåtte ekteskap i 1941-1945 delt etter måneder.

Tabell 10 gir det gjennomsnittlige antall ekteskap pr. dag i hver måned absolutt

og relativt.

I likhet med tidligere femår viser giftermålsfrekvensen også i 1941-1945

et maksimum midtsommers og et i julemåneden. Men opphopningen av ekteskap

i årets 3 siste måneder er dog mindre enn før, samtidig som alle de andre

måneder viser relativt sett større tall. Særlig i bygdene fordeler ekteskapene

seg jevnere over månedene. Maksimumet i julemåneden er fremdeles mest

utpreget i byene, og her er også toppen på ekteskapskurven midtsommers blitt

mer utpreget i siste femår. Månedene januar-mars, mai og august ligger

fortsatt under gjennomsnittet for året både i bygder og byer.

De endringer i den månedsvise fordeling av ekteskapene i femåret 1941-

1945 som en her har pekt på, behøver ikke være et uttrykk for at befolkningens

vaner når det gjelder tidspunktet for ekteskapsstiftelse har forandret seg, men

kan for en stor del skyldes de unormale livsforhold i krigsårene.


Tabell 9. Inngåtte ekteskap delt etter måneder

i årene 1941 —1945 .

Mariages contract& répartis par mois 1941-1945.

Måneder

Mois

1941-1945 1941 1942 1943 1944

1945

Riket. Royaume.

4 Januar 273 1 064

Februar

4 754 1 258

Mars

6 456 1 592

April

8 062 2 225

Mai

7 708 2 465

Juni

9 259 2 377

Juli

8 839 2 320

August

7 682 2 336

September

8 392 2 026

Oktober

9 316 2 515

November

8 796 2 667

Desember

12 377 3 611

Uoppgitt. Inconnu

60 3

I alt. Total

95 974 26 459

1 180 998 1 031

1 169 1 116 1 211

1 464 1 416 1 984

2 510 2 040 1 287

1 650 2 178 1 415

2 775 2 330 1 777

2 265 2 276 1 978

1 695 1 698 1 953

1 825 2 055 2 486

2 324 1 940 2 537

1 982 1 850 2 297

3 129 2 091 3 546

53 2 2

24 021 21 990 23 504

Bygder. Distr. ruraux

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November . . . ........ . . • •

Desember

T.7oppgitt. Inconnu

2 828

2 917

3 924

5 259

5 072

6 424

5 781

5 219

5 629

6 473

6 035

7 901

56

736

761

964

1 428

1 626

1 646

1 507

1 537

1 358

1 766

1 826

2 313

3

771

718

881

1 644

1 098

1 925

1 506

1 164

1 272

1 658

1 410

2 095

49

655

690

852

1 344

1 473

1 617

1 505

1 177

1 390

1 364

1 306

1 289

2

666

748

1 227

843

875

1 236

1 263

1 341

1 609

1 685

1 493

2 204

2

I alt. Total

63 518

17 471

16 191

14 664

15 192

Byer. Villes.

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Uoppgitt. Inconnu

1 445

1 837

2 532

2 803

2 636

2 835

3 058

2 463

2 763

2 843

2 761

4 476

4

328

497

628

797

839

731

813

799

668

749

841

1 298

409

451

583

866

552

850

759

531

553

666

572

1 034

4

343

426

564

696

705

713

771

521

665

576

544

802

365

463

757

444

540

541

715

612

877

852

804

1 342

I alt. Total

32 456

8 988

7 830

7 326

8 312


8

Tabell 10. Gjennomsnittlig antall ekteskap pr. dag.

Nombre moyen des manages contractés par jour.

Måned

Mois

Januar .

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September .

Oktober .

November

Desember

Gj. for året. Moyenne

de 1' année

Riket

Royaume

Bygder

Districts ruraux

1926-

1930 1931-

1935 1936-

1940 1941-

1945 1926-

1930 1931-

1935 1936-

1940 1941-'1926-

1945 1930

26.8 27.9 35.2 34.5 17.8 18.4 22.3 22.8 9.0

30.6 31.6 41.8 42.4 18.2 19.4 24.4 26.0 12.4

35.8 38.8 48.0 52.1 21.1 22.9 28.2 31.6 14.7

40.8 46.2 61.9 67.2 26.4 29.0 37.5 43.8 14.4

42.6 46.2 64.3 62.2 27.3 29.0 39.6 40.9 15.3

58.2 65.2 79.3 77.2 41.1 45.0 54.1 53.5 17.1

54.2 53.7 72.8 71.3 37.7 35.8 46.6 46.6 16.5

42.9 46.0 62.7 62.0 27.9 29.9 39.8 42.1 15.0

44.5 51.4 69.6 69.9 29.2 34.1 45.5 46.9 15.3

53.6 60.1 86.7 75.1 35.9 39.7 57.2 52.2 17.7

56.3 64.0 83.9 73.3 37.4 41.6 55.0 50.3 18.9

66.8 79.2 111.6 99.8 41.9 49.2 70.5 63.7 24.9

46.2 50.9 68.3 65.7 30.2 32.9 43.5 43.5 16.0

Byer

Villes

1931- 1936- 1941-

1935 1940 1945

9.5

12.2

15.9

17.2

17.2

20.2

17.9

16.1

17.3

20.4

22.4

30.0

12.9

17.4

19.8

24.4

24.7

25.2

26.2

22.9

24.1

29.5

28.9

41.1

11.7

16.4

20.4

23.4

21.3

23.6

24.7

19.9

23.0

22.9

23.0

36.1

18.0 24.8 22.2

Januar .

Februar .

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September .

Oktober .

November

Desember

Gj. for året. Moyenne

de 1' année

Relative tall. Chi//res relatifs.

58.0 54.8 51.5 52.5 58.9 55.9 51.3 52.4 56.3

66.2 62.1 61.2 64.5 60.3 59.0 56.1 59.8 77.5

77.5 76.2 70.3 79.3 69.9 69.6 64.8 72.4 91.9

88.3 90.8 90.6 102.3 87.4 88.1 86.2 100.7 90.0

92.2 90.8 94.1 94.7 90.4 88.1 91.0 94.0 95.6

126.0 128.1 116.1 117.5 136.1 136.8 124.4 123.0 106.9

117.3 105.5 106.6 108.5 124.8 108.8 106.0 107.1 103.1

92.9 90.4 91.8 94.4 92.4 90.9 91.5 96.8 93.8

96.3 101.0 101.9 106.4 96.7 103.6 104.6 107.8 95.6

116.0 118.1 126.9 114.3 118.9 120.7 131.5 120.0 110.6

121.9 125.7 122.8 111.6 123.8 126.4 126.4 115.6 118.1

144.5 155.6 163.4 151.9 138.7 149.5 162.1 146.4 155.6

52.8

67.8

88.3

95.6

95.6

112.2

99.4

89.4

96.1

113.3

124.4

166.7

52.0

70.2

79.8

98.4

99.6

101.6

105.6

92.3

97.2

119.0

116.5

165.7

52.7

73.9

91.9

105.4

95.9

106.3

111.3

89.6

103.6

103.2

103.6

162.6

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Antall skilsmissebevillinger i de enkelte fylker i de to siste femår er gitt

i tabell 11.

Forholdet mellom oppløste og inngåtte ekteskap har i de siste år stilt

seg slik som tabell 12 viser.

Tallet på oppløste ekteskap er steget under krigen både absolutt og i forhold

til antall nye ekteskap. Særlig økte tallet på skilsmisser overordentlig

sterkt. I 1945 ble 1 917 ekteskap oppløst ved skilsmisse, mot 965 i 1940.


9*

Tabell 11. Skilsmissebevillinger i 1936-1945 delt etter

mannens h jemsted.'

Divorcés 1936-1945 d'aprés le domicile de l'époux.

Fylker

Prefectures

Bygder

Distr. rur.

Byer

Villes

1936-1940 1941-1945 1936-1940 1941-1945

Riket

Royaume

1936-1940 1941-1945

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder .

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Tilsammen. Total

97 104 71 92 168 196

443 473 2 2 445 475

— — 1 579 1 389 1 579 1 389

97 112 20 18 117 130

64 75 25 20 89 95

68 96 77 64 145 160

94 82 130 101 224 183

45 51 59 60 104 111

27 25 30 22 57 47

43 38 46 54 89 92

55 75 184 152 239 227

68 69 — — 68 69

— — 287 211 287 211

24 27 1 — 25 27

16 23 35 24 51 47

44 68 152 185 196 253

46 63 13 17 59 80

47 74 39 41 86 115

7 19 40 25 47 44

22 12 10 5 32 17

1 307 1 486 2 800 2 482 24 403 34 133

Skilsmissebevillinger ved dom ikke medregnet. 2 Tatt med 296 med uoppgitt

hjemsted i landet. 3 Tatt med 165 med uoppgitt hjemsted i landet.

Tabell 12.

Årlig

gjennomsnitt

Moyennes

annuelles

Inngåtte

ekteskap

Nombre de

manages

contractes

Oppløste ekteskap

Nombre de manages rompus

I alt

Total

Ved død

Par aces

Ved

skilsmisse

Par divorce

Overskudd

av inngåtte

ekteskap

Ex,ceclent des

manages

contractés

Oppløste ekteskap

pr. 100 inngåtte

Mariages rompus

pour 100 contractes

Ved

Ved død skilsmisse

Par déces Par divorce

1926-1930 . .. . 16 859 11 629 10 846 783 5 230 64.34 4.64

1931-1935 . . . . 18 604 11 655 10 714 941 6 949 57.59 5.06

1936-1940 . . . . 24 949 12 320 11 239 1 081 12 629 45.05 4.33

1941-1945 . . . . 23 994 12 871 11 458 1 413 11 123 47.75 6.11

1940 27 983 12 857 11 892 965 15 126 42.50 3.45

1941 26 459 12 684 11 578 1 106 13 775 43.76 4.18

1942 _ 12 883 11 683 1 200 — — —

1943 24 021 12 670 11 367 1 303 11 351 47.32 5.42

1944 21 990 13 273 11 733 1 540 8 717 53.36 7.00

1945 23 504 12 848 10 931 1 917 10 656 46.51 8.16

II. Fødsler. Naissances.

Tallet på fødte barn og fødselshyppigheten. I tabell

III i tabellavdelingen er fødslene og de fødte barn i hvert år fra 1942 til 1945

2


og i femåret 1941-1945 delt etter foreldrenes bosted. Oppgavene er gitt særskilt

for levende- og dødfødte og for barn født i og utenfor ekteskap.

Tabell 1 nedenfor viser at tallet på fødte steg hvert år fra 1941 til og med

1944, men viste en svak nedgang i 1945. Tallet på barn født utenfor ekteskap

økte sterkt i krigsårene. I femåret 1941-1945 ble det gjennomsnittlig født

11 000 flere barn pr. år enn i perioden 1936-1940. Av alle fødte barn i 1941-

1945 ble 7.37 pst. født utenfor ekteskap mot 6.3 pst. i 1936-1940. Den vesentligste

årsak til denne stigning var tyskerbarna som i de aller fleste tilfelle ble

født utenfor ekteskap. Det kan nevnes at Byrået har fått melding om at det

i løpet av årene 1941-1945 ble født 7 406 barn med norsk mor og tysk far,

herav 7 225 levendefødte og 181 dødfødte. Dessuten ble det født 419 tyskerbarn

i 1946, herav 411 levendefødte og 8 dødfødte.

Tabell 1.

Årlig gjennomsnitt

Moyennes annuelles

Levendefødte

Nes-vie.

Fødte barn i alt Herav utenfor ekteskap

Enfants nes total

Dont

Dødfødte

Mort-nes

Tils.

Total

Lf.

Df.

Tils.

Barn født utenfor ekteskap

i pst. av:

Illegitimes pour cent:

Lf.

Df.

Tils.

1896-1900

1901-1905

1906-1910

1911-1915

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940

1941-1945

1940

1941

1942

1943

1944

1945

65 142 1 626 66 768 4 849 192 5 041 7.44 11.81 7.55

65 202 1 598 66 800 4 558 189 4 747 6.99 11.83 7.11

61 978 1 427 63 405 4 114 145 4 259 6.64 10.16 6.72

61 103 1 390 62 493 4 267 162 4 429 6.98 11.65 7.09

63 249 1 430 64 679 4 424 153 4 577 6.99 10.70 7.08

60 267 1 310 61 577 4 126 142 4 268 6.85 10.84 6.93

50 087 1 270 51 357 3 485 118 3 603 6.96 9.29 7.02

43 342 1 106 44 448 3 011 105 3 116 8.95 9.49 7.01

45 183 1 043 46 226 2 823 87 2 910 6.25 8.34 6.30

56 067 1 154 57 221 4 098 120 4 218 7.31 10.40 7.37

47 943 1 078 49 021 3 080 94 3 174 6.42 8.72 6.47

45 773 965 46 738 3 178 93 3 271 6.94 9.64 7.00

53 225 1 098 54 323 3 913 142 4 055 7.35 12.93 7.46

57 281 1 208 58 489 4 303 122 4 425 7.51 10.10 7.57

62 241 1 242 63 483 4 546 103 4 649 7.30 8.29 7.32

61 814 1 257 63 071 4 548 139 4 687 7.36 11.06 7.43

Tallet på levendefødte i forhold til folkemengden nådde sitt laveste punkt

i 1935. Det var da nede i 14.37 pr. 1 000 innbyggere. I de følgende år var det

først en svak stigning som senere har fortsatt med stor styrke i krigsårene.

I 1940 ble det født 16.3 levende barn pr. 1 000 av den hjemmehørende befolkfling

og i 1945 20.2, dvs , en stigning på 24 pst.

Det kan nevnes at i 1946 var det en ytterligere øking i barnefødslene.

Den endelige opptelling for dette år viser et samlet antall levendefødte på 70 727,

hvilket er det høyeste tall som hittil er registrert i Norge. Det svarer til en

fødselshyppighet på 22.8 pr. 1 000 innb.

I de senere år er fødselshyppigheten steget både i byer og i bygder, men

stigningen har vært størst for byene, slik at forskjellen mellom by og land ikke

lenger er så stor.


C

I V,

r.-1

I p

I 10 CO

N cr,

IC) Cn C 00 0010 C 00 00 .p--4 N t".. C.)

(...) Le,

t- 00 oft C P.

N Cl

CYZ 1-0 01 00 r.

CrS C.C5 0016 16 4 00010001 N CC) IC) 6 ai

C,

I p

I kt,

r,

'71.I

0, r

11 *

CS: C ut Cn Cn ,f 00 ut ot 0, t- C 00 t- 01 10 ,1.1 cs: 00 00

ut T-1 T., a: di 0 Ot t- 01 a: 00 00000 0 cs:, cq 0 cn

4 ui N N a3 1010 4 10 10100000 vi 06 vi ,4 0001 4 ai

N krz Jo Lo 7t4 ceD ot oo

7h viz 0101 Oft t- 00 C 00 10 -P:t1

-iTt+ t-: ei 4 4 vi cqi c\i 4 6 QcS c\i 4

01 0000

0 0 Cst 09 at t- t-N 09

4 4 vi N 01 •:1:1

7-1

• N N 00 N C3t N C71, -7h1 c- 00 10 7t1 Oft

01 C cn C 10 -1, 00 00 t- 1000 7P 1 Cr) 10. • • • •

ci 06 ei ei -4 4 c\i oo ••••-,

cet C N GO 00 C: 1000 0) ,f GO -,tÉ00 t- C ut C t-

-1, at C ot C-,k1 00 01 0 00 CC) C C 10 VZ

QS N IC ei 4 ui vi 01 4 01 00 vi ,4 t4 0000 (S

P.r1

GO cn 09 ot es: N es: Cn Cn op 0-, In C N CI C..) N N

f, GO CZ 7.1., cq 30 00 t- 00 c, ,F1 ut 0100 t■

c; 6 6 ,-:, 6 6 6 6 ,4 vi 4 r-4

IC) CC

• 1- IC)

Cr; C.6 t■

CC

CO; cc')

10 10 r.

00 01N

CO; ei

I C.,

CO

Ce'D

C,

I 0


CI 0,

r,

I

N Cn c9 00 cn C ot f■ (n ,, a: r- 09 C 00

C cc co 71.1 r. a: a: ut ,t ot ,J.1 m r- AC) c) p ct

. • • • • • • • • • • • • • • • • •

6 6 ,, C) N C9 ot

• N cÐ 09 00 at 00 000010 GO ut Cn Cn 00 r-

oC 00 t- a: C 00 t- a: ut ot a: -1, C.0 r■ C 09 09 Ot

6 6 6 ,4 c; 6 6 6 6 6 6 6 6 6

• 71.1 es: 0010 r- C Cn 10 00 C C cs: 00 Cn Cn 01 09 1CZ

• • • 00- • • C • 0000 • • CO • • es: • ut • Cn • ut • Cn • C


10

• 1000 • • •

Cq


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C9 C9 N

7F1 00 00 0 t- C Cn -;t1N C c- c0 0 es: es: C9 oft Ot

oteÐeÐ • • • ,-, • utNOCnt-•utt- • • • • • • • • • =Nett-10100

• • • • • • •

7ti 10 00C 10 7t4 CO 10 On GC 7r, t". 0000

10 CC C . 00CeD ri r*". C N t".• 00. CZ Gn 00 CC `Tti

• • • • • • •

,••4 6 6 r•-; p-NT-INNOt

0, ri

?-4

cy,

N aD cs: Cn Cn 00 t- ot -1, at ot Cn t- ot

• Ci 7t' CC)

11 (7i t•-•

c- c- Cl 00 Cn CC 10 es: Cn p co op p cpt cq 00

ri —0101-01 01010101

7fq r•-, CC 7±, C;) C 01 P-- 0010 C C C5t

0000 t- C N t- -1, a: 0001 cn C It- x© t- -1, at

IC) 4 (7i ui N 00 1000 vi 4 ai N N 4 16 ai 4 ai 06 ai vi

T-1 r.1 1-1

Lo

0 at Ct C C ot C 1C)0 0110 1010

10 01—T-4 t- Cn 0010 0000 N 00 Cn C 0100 CIO

41 cc; =3 oi 4 C\ii 4 lei r-: aci ei 4-3 csi 06 cx5 C\i

ri r-I r-I r-I r-I

cq op

0

cy,

CA cr,

r,

CO t- 00 00 t- t- 01000010 GO ut -1, at 01 100000 00

1.C. rrl 00 ,±1 . • • • • • • GC • • • 00 • GC

• • • •

o0


t--

• • • C•

1--.• GO at C 10C ef: eC, C at -et, ck 0000 cn

- 0101-- r-I

C.0 C N C"..Z 0000 C r. C 71, 0 oo cc) er:, oo

C.) 00 0010 IC C) C 00 00 1000101000 ut er: 00

0100 cs5 N. - 01. a; C 0000 00 010100 4 to' 6

0101 010101010101010101010101010100

otC9C 10N -tatOeÐotOOCNI0OtotNION-1,

0 00 eÐ C ot Cn. C ot e.0 7t.1 -,t1 ,:h1

4 06 ai 4 41 4 vi 06 C 01 011010 00 N 06 4

0109 ,-, 0101010101010101010101010101010100

,f Cn

cri

N▪ 0000

oi c6

N N

71, N

ut 1010

4 ui

N 0101

g ct • • • •

cd "Ci • to • .

Ti., g „ 4%,

. •

0 c cd C.> . .

I..1 ;., •• • ,-. „,,? ,.. , rri . . .

(,) CI) '''C rMi f"I'l 4 Z • ,.

• Cn ..4 • rt p_W 't 7:j Ft g •

• ;.., 7:1 ;.-, bko bk z ca • zx bn

,-_,:. ,. . ci, Ft F. ,8 cd ...1


12*

Levendef odte barn pr. 1000 innbyggere.

Enfants nes-vivants par 1 000 hab.

1940 1941 1942 1943 1944 1945

Riket i alt. Royaume .

16.28

15.46

17.88

19.09

20.52 20.21

Bygder. Distr. ruraux . .

Byer. Villes

17.79

12.49

16.83

12.03

19.23

14.43

20.35

15.88

21.64 21.18

17.77 17.72

Herav. Dont. Oslo

10.58

10.17

11.96

13.63

15.96 15.52

Sammenlikner en fødselshyppigheten i krigsårene i Norge, Sverige og Danmark,

så vil en finne at Norge og Sverige lå på nøyaktig samme nivå, mens

Danmark hadde en betydelig større fødselshyppighet enn de to andre skandinaviske

land.

1940 1941 1942 1943

1944 1945

Danmark

Sverige

18.3

15.1

18.5

15.6

20.4

17.7

21.4

19.3

22.6

20.6

23.5

20.4

Tabell 2 på side 11* viser fødselshyppigheten i riket, bygdene og byene og i

de enkelte fylker i 1941-1945 sammenliknet med tidligere år. I femåret 1941-

1945 lå fødselshyppigheten i riket 20 pst. over nivået i 1936-1940. Fødselshyppigheten

i byene var steget 31 pst. sammenliknet med perioden 1936-1940

og på landsbygda 17 pst. Ser vi på fylkene, så er fødselshyppigheten under

krigen steget sterkest i Oslo, nemlig hele 38 pst. En øking på over 30 pst.

finner vi også i Møre og Romsdal og Sør- og Nord-Trøndelag. I Telemark steg

tallet på levendefødte i forhold til folkemengden med 28 pst. og i Buskerud,

Aust-Agder og Rogaland, Nordland og Troms var stigningen mellom 20 og 24 pst.

Også i de andre fylkene er fødselshyppigheten steget unntagen i Finnmark,

hvor den var lavere i 1941-1945 enn i 1936-1940. Dette henger sannsynligvis

sammen med tyskernes evakuering av store deler av befolkningen i dette

fylket.

Fr uk t b ar h e t en . Tallet på levendefødte satt i forhold til hele befolkningen

er ikke noe tilfredsstillende mål for fruktbarheten. Et bedre uttrykk

for den totale fruktbarhet får en ved å sette tallet på alle levendefodte i forhold

til tallet på alle kvinner i alderen 15-44 hr. Dette forholdstallet er steget ganske

sterkt i siste femår, nemlig til 75.2 pr. 1 000, mot 62.1 i 1936-1940. Dette er

en litt sterkere stigning enn for fødselshyppigheten beregnet i forhold til hele

befolkningen og viser at tallet på kvinner i fødedyktig alder er begynt å gå

tilbake relativt sett.


13*

Tabell 3.

År

Années

Pr. 1000 innb.

habitants

Levendefødte

Nis-viva/Us

Pr. 1000 kvinner

15-44 Ar

femmes 15-44

ans

Levendefødte

pr. 1000 innb.

1891-1895 100

Levendefødte

pr. 1000 kvinner

15-44 år

1891-1895

1896-1900

1901-1905

1906-1910

1911-1915

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940

1941-1945

1940

1941

1942

1943

1944

1945

30.14 137.8 100.0 100.0

29.99 137.3 99.5 99.6

28.54 131.0 94.7 95.1

26.39 121.5 87.6 88.2

24.96 113.1 82.8 82.1

24.54 108.2 81.4 78.5

22.24 97.1 73.8 70.5

17.98 77.0 59.7 55.9

15.21 63.2 50.5 45.9

15.50

18.66

62.1

75.2

51.4

61.9

45.1

54.5

16.28 64.9 54.0 47.1

15.46 61.8 51.3 44.8

17.88 70.2 59.3 50.9

19.09 76.3 63.3 55.4

20.52 83.3 68.1 60.4

20.21 83.1 67.1 60.3

For å kunne si noe om endringen i fruktbarheten fra år til år, må en ta

hensyn til befolkningens deling etter alder og sivilstand. De fødte må deles

etter morens alder og ekteskapelige stilling, og settes i forhold til kvinner i de

tilsvarende alders- og sivilstandsgrupper i hele befolkningen. For barn født i

ekteskap bør en også ta hensyn til ekteskapets varighet og barnets nummer.

For så vidt angår barna, gir den årlige fødselsstatistikk de opplysninger

som trenges, men en kjenner ikke den kvinnelige befolknings fordeling etter

alder og sivilstand unntagen for folketellingsårene. Heller ikke finnes det årlige

oppgaver over tallet på bestående ekteskap delt etter varighet. En inngående

analyse av fruktbarheten blant gifte og ugifte kvinner kan derfor bare foretas

for årene omkring hver folketelling. For årene mellom hver folketelling må en

nøye seg med mer summariske forholdstall for å vise utviklingen.

I tabell 4 er de levendefødte delt etter morens alder, og tabell 5 viser den

prosentvise fordeling av barna etter mødrenes alder. Både for barn født i ekteskap

og utenfor ekteskap er fordelingen i femåret 1941-1945 omtrent som i

1936-1940. I de tre siste krigsårene faller dog en større del enn før av ektef

ødte barn på mødre over 30 år.

Settes tallet på barn født av mødre i de forskjellige aldersgrupper i forhold

til antall kvinner i de samme aldersgrupper, var fruktbarheten i krigsårene

sammenliknet med tidligere år som vist i tabell 6, side 15*.

Tallene for det siste femår viser stigning for alle aldersgrupper fra 15 til

45 år. Størst var stigningen for aldersklassene under 25 år. For kvinner i alderen

15-19 år steg fruktbarheten i krigsårene med 38 pst. og i alderen 20-24 år

med 24 pst. Også mellom 25 og 40 år var stigningen i fruktbarheten ganske


14*

Tabell 4.

Levendefødte i 1941-1945 delt etter morens alder. Riket.

Enfants nés-vivants 1941-1945 répartis par l'elge de la mére. Royaume.

Morens alder

Age de la mgre

I alt

Total

Født i ekteskap I

Legitimes I alt

Total

Alle Førstefødte

Tous Premier-nes

Født i ekteskap

Légitimes

Alle Førstefødte

Tous Premier-nes

I alt

Total

1941 1942 1943

Født i ekteskap

Legitimei

Alle 1 Førstefødte

Tous Premier-nes

1 15-19 346 år ans

861 805 1 377 823 762 1 340 758

20-24 »

10 244 8 826 6 440 11 604 9 883 6 996 11 887 9 955

25-29 »

13 625 12 940 6 622 15 979 15 102 7 412 17 081 16 111

10 783 30-34 » 10 •.•••• 455 3 408 12 629 12 209 3 884 14 559 14 121

35-39 »

6 646 6 470 1 290 7 647 7 463 1 499 8 556 8 323

40-44 » » 2 757 2 690 330 2 918 2 856 346 3 227 3 153

45-49 » »

317 312 17 337 329 19 321 315

50+

4 4 12 11 1 9 8

Uoppgitt. Inconnu 51 37 9 722 636 180 301 234

712

6 967

7 881

4 395

1 689

419

29

1

78

I alt. Total 45 773 42 595 18 921 53 225 49 312 21 099 57 281 52 978

1945 1944

1941-45

22 171

15-19 år ans. .... 1 363 751 694 1 531 858 794 6 957

20-24 » » . • • 12 263 10 075 6 849 11 644 9 681 6 685 57 642

25-29 » » •••• 18 363 17 376 7 980 18 066 17 003 7 426 83 114

30-34 » » •••• 16 118 15 696 4 665 15 735 15 252 4 096 69 824

35-39 » » •••• 9 938 9 747 1 910 10 403 10 182 1 815 43 190

40-44 » » • • • 3 497 3 423 423 . 3 861 3 759 473 16 260

45-49 » » •••• 323 317 23 323 318 34 1 621

50+ » » . . . . 9 9 2 7 7 2 41

Uoppgitt. Inconnu. 367 301 80 244 206 48 1 685

4 051

48 420

78 532

67 733

42 185

15 881

1 591

39

1 414

3 767

33 937

37 321

20 448

8 203

1 991

122

6

395

I alt. Total. 62 241 57 695 22 626 61 814 57 266 21 373 280334 259846 106 190

betydelig, nemlig fra 18-20 pst. Det er sannsynlig at en del av denne stigningen

i fruktbarheten beregnet i forhold til hele den kvinnelige befolkning i

aldersklassene mellom 15 og 49 år skyldes at tallet på nye ekteskap er gått sterkt

opp i de senere år, slik at det relative antall gifte kvinner er økt. Hvor stor

rolle dette forhold spiller har en ikke anledning til å undersøke før resultatene

av siste folketelling foreligger. Da det imidlertid er født forholdsvis flere barn

av høyere fødselsnummer enn for — slik som det framgår av tabell 8 — skulle

en anta at fruktbarheten i ekteskapene også virkelig er steget.

Bruttoreproduksjonskvotienten viser hvor mange levendefødte piker som

gjennomsnittlig vil bli født under de gjeldende fruktbarhetsforhold av en kvinne

som når opp i fødedyktig alder, og som gjennomlever hele den fødedyktige

periode. Dette tallet er steget jevnt i slutten av 30-årene og har siden 1942

vært over 1.

Oppgaver over de levendefødte barn i ekteskap delt etter ekteskapets varighet

er gitt i tabell IV i tabellavdelingen og i tabell 7. Dessverre kan disse oppgayer

ikke skaffes for årene 1942-1944.


15 *

Tabell 5. Levendefodte barn i og utenfor ekteskap delt etter

morens alder. Relative tall.

Nés-vivants légitimes et illégitimes répartis par l'dge de la mére. Chi//res relatifs.

Ar

Armies

1924-1927

1929-1932

1933-1935

1936-1940

1941-1945

Alder: Age:

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45

og over

I ekteskap. Légitimes.

1.2 16.6 29.0 25.5 17.6 8.9 1.2

1.4 16.8 28.6 26.4 17.5 8.1 1.2

1.6 17.3 29.1 26.1 17.2 7.6 1.1

1.7 18.3 30.4 25.8 16.5 6.5 0.8

1.6 18.7 30.4 26.2 16.3 6.2 0.6

I alt

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1.7 18.0 30.8 25.9 16.2 6.6 0.8

2.0 18.3 30.5 26.3 16.0 6.2 0.7

1.9 19.1 30.9 25.8 15.4 6.2 0.7

2.0 20.7 30.4 24.6 15.2 6.3 0.8

1.7 20.3 31.0 25.1 15.3 5.9 0.7

1.4 18.9 30.5 26.8 15.8 6.0 0.6

1.3 17.5 30.3 27.3 17.0 6.0 0.6

1.5 17.0 29.8 26.6 17.9 6.6 0.6

Utenfor ekteskap. Illégitimes.

14.1 1930-1932

43.4 22.8 11.3 5.8 2.3 0.3

1933-1935 14.0 43.7 23.3 11.3 5.1 2.1 0.5

1936-1940 14.8 44.5 22.9 10.0 5.4 2.2 0.2

1941-1945 14.4 45.6 22.7 10.3 5.0 1.9 0.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

14.7 45.5 23.2 9.5 4.7 2.2 0.2

15.8 45.0 21.2 10.4 5.5 2.0 0.1

14.8 44.7 22.5 9.8 5.5 2.5 0.2

15.3 44.8 21.6 10.4 5.6 2.1 0.2

14.5 45.0 22.9 11.0 4.8 1.6 0.2

13.7 45.6 22.9 10.3 5.5 1.8 0.2

13.7 48.8 22.0 9.4 4.3 1.7 0.1

14.9 43.5 23.6 10.7 4.9 2.3 0.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Tabell 6.

Alder

Age

1910-1 1920-1 1930-1 1936-1

1911 1921 1931 1940

Levendefødte barn pr. 1 000 kvinner.

Nés-vivants par 1000 femmes

1941- 1941 1942 1943 1 1944 1945

1945

15-19 år

20-24 »

25-29 »

30-34 »

35-39 »

40-44

45-49 »

Bruttoreproduksjonskvotient.1

Taux de reproduction brut. f

10.6 12.6 8.2 8.2

105.6 109.4 70.9 67.8

186.2 175.8 112.2 107.9

188.7 166.8 105.8 96.3

165.4 138.4 79.9 62.7

93.2 75.5 42.3 28.3

17.1 12.9 6.7 3.8

1.863 1.679 1.036 0.911

11.3 10.2 10.9 10.9 11.5 13.3

83.9 74.0 84.5 85.9 88.6 86.1

127.4 105.5 124.3 130.4 140.0 135.9

113.3 89.5 104.6 117.7 128.5 124.6

75.5 58.5 67.9 75.0 86.2 89.2

29.9 25.8 27.2 29.6 31.8 34.8

3.3 3.4 3.7 3.4 3.2 3.1

1.074 0.892 1.026 1.092 1.178 1.179

Det relative antall barn født i de yngste ekteskap sank i 1945 sammenliknet

med 1940 og 1941, mens et større antall av de fødte faller på ekteskap

som har vart mellom 5 og 14 år.


16*

Tabell 7. Levendefødte barn delt etter ekteskapets varighet.

År

Armies

Enfants nés-vivants répartis par la durée du manage.

0-1

år, ans

2-4

år, ans

1929-1932 25.36 24.34 24.71

15.28

1933-1935

1936-1940

26.22

29.29

26.18

27.95

24.51 13.56

24.10 11.27

Ekteskapets varighet La durie du manage'

5-9

år, ans

10-14

år, ans

15-19

år, ans

7.49

7.08

5.49

20-24

år, ans

2.51

2.17

1.71

25 år

og over

25 ans

et plus

0.31

0.28

0.19

I alt

Total

100.00

100.00

100.00

1940

1941

1942'

1943 2

1944 2

1945

30.28

32.18

24.96

29.27

29.31

26.50

23.26 10.77

21.86 10.28

30.38 12.31

4.72

4.61

4.68

1.52

1.59

1.06

0.18

0.17

0.11

100.00

100.00

100.00

6: differansen mellom vigselsåret og barnets fødselsår; la différence entre Vann&

de manage et l'année de naissance de l'enfant. 2 Oppgaver over ekteskapets varighet

mangler. Données sur la durée du marine manquent.

Som en vil se av tabell 8 utgjorde før krigen de førstefødte en stadig stigende

del av alle levendefødte barn. I 1934 var således 35 pst. første-barn og i 1939

42 pst. Også i 1940 og 1941 steg det relative antall første-barn, mens antall

annet og senere barn gikk relativt tilbake. Men i de senere år er det relative

antall av annet og tredje barn igjen steget. Den større rolle som de førstefødte

etter hvert spiller innen fødselsmassen har utvilsomt hatt betydning for utviklingen

av barnedødeligheten omkring fødselen. Dette skal en senere komme

tilbake til.

Dødf is Tallene i tabell 9 tyder ikke på at forholdene under krigen

har ført til høyere dødfødselshyppighet. Oppgavene for femåret 1941-1945

viser at dødfodselshyppigheten sank 11 pst. sammenliknet med forholdet i 1936-

1940. Størst bedring i dødfødselshyppigheten finner vi i byene hvor • den er

gått ned 17 pst. i løpet av siste femår. Dette henger sannsynligvis sammen

med at fødslene i byene i stigende utstrekning foregår på sykehus eller klinikk,

og at fødselshjelpen derfor gjennomgående er blitt bedre enn før. Dødfødselshyppigheten

blant barn født utenfor ekteskap er også gått tilbake.

Av tabell 11 framgår at dødfødselshyppigheten i høy grad vil -were avhengig

av morens alder og tallet på tidligere fødsler. I likhet med tidligere var dødfødselshyppigheten

for alle fødte også i 1941-1945 lavest når moren var mellom

20 og 25 år, og stiger raskt med morens alder. At dødfødselshyppigheten for

alle barn av mødre under 20 år ligger forholdsvis høyt kommer av at det i denne

aldersklasse blir født relativt mange barn utenfor ekteskap.

Ser vi på barn født i ekteskap, så er dødfødselshyppigheten minst for barn

født av de yngste mødre i alderen 15-19 år. Denne aldersgruppe omfatter

dog så få tilfelle at det beregnede forholdstall blir temmelig usikkert. Dødfødselshyppigheten

for barn født i ekteskap i 1941-1945 var i alle aldersgrupper

mindre enn i 1936-1940. For barn født av gifte kvinner i. aldersgruppen 20-24


17*

Tabell 8. Levendefødte barn i ekteskap delt etter

barnets nummer.

Enfants légitimes nés-vivants répartis par le numgro d'ordre de l' enfant.

Ar iste 2net 3dje 4de Ste 6te barn Uoppgitt

antall Tilsammen

Annie: barn barn barn barn barn og over barn Total

Inconnu

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

13 580

13 992

15 177

16 402

17 730

18 472

19 369

18 921

21 099

22 171

22 626

21 373

8 808

8 877

9 179

9 832

10 408

10 983

11 209

10 296

13 038

14 772

17 485

17 328

Absolutte tall. Chi//res absolus.

5 577

5 484

5 409

5 544

5 733

5 749

5 937

5 497

6 582

7 337

8 498

9 311

3 571 I 2 269

3 311 2 279

3 305 2 189

3 268 1 997

3 140 1 984

3 320 1 862

3 319 1 861

3 109 1 805

3 398 1 970

3 714 1 938

4 035 2 121

4 310 2 056

5 141 I 43

4 553 52

4 271 37

3 966 30

3 592 16

3 330 12

3 125 43

2 889 78

2 909 316

2 679 367

2 655 275

2 500 388

38 989

38 548

39 567

41 039

42 603

43 728

44 863

42 595

49 312

52 978

57 695

57 266

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

34.8 22.6

36.4 23.0

38.3 23.2

40.0 23.9

41.6 24.4

42.2 25.1

43.2 25.0

44.4 24.2

42.8 26.4

41.8 27.8

39.2 30.3

37.3 30.3

Relative tall. Chiffres relatifs.

14.3

14.2

13.7

13.5

/13.5

13.2

13.2

12.9

13.4

13.8

14.7

16.2

9.2

8.6

8.4

7.9

7.4

7.6

7.4

7.3

6.9

7,0

7.0

7.5

5.8

5.9

5.5

4.9

4.7

4.3

4.1

4.2

4,0

3.7

3.7

3,6

13.2 0.1 100.0

11.8 0.1 100.0

10.8 0.1 100.0

9.7 0.1 100.0

8,4

•••••■•••

100.0

7.6 100.0

7.0 0.1 100.0

6.8 0.2 100.0

5.9 0.6 100.0

5.0 0.9 100.0

4.6 0.5 100.0

4.4 0.7 100.0


18*

Tabell 9. Dødfødte pr. 100 fødte i alt.

Mort-nés pour 100 enfants nés au total.

Riket

Ar

Royaume Barn født

Bygder Byer i ekteskap

Annees Gutter Piker Tils. Districts ruraux Villes Legitimes

Garcons Filles Total

Barn født

utenfor

ekteskap

Illégitimee

1896-1900

1901-1905

1906-1910

1911-1915

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940

1941-1945

2.64

2.61

2.44

2.42

2.37

2.31

2.69

2.65

2.46

2.20

2.22

2.20

2.09

2.02

2.02

1.93

2.24

2.31

2.04

1.82

2.44

2.39

2.25

2.22

2.21

2.13

2.47

2.49

2.26

2.02

2.38

2.38

2.25

2.20

2.10

2.10

2.35

2.44

2.21

2.03

2.57

2.48

2.31

2.28

2.48

2.22

2.91

2.66

2.41

1.99

2.32

2.27

2.17

2.11

2.12

2.04

2.41

2.42

2.21

1.95

3.81

3.98

3.40

3.66

3.34

3.33

3.28

3.36

3.00

2.87

1940

1941

1942

1943

1944

1945

2.40

2.43

2.17

2.35

1.99

2.12

1.98

1.67

1.86

1.76

1.92

1.86

2.20

2.06

2.02

2.07

1.96

1.99

2.14

2.08

2.03

2.09

1.93

2.02

2.41

2.03

2.00

1.98

2.03

1.91

2.15

2.01

1.90

2.01

1.94

1.91

2.96

2.84

3.50

2.89

2.22

2.97

Tabell 10. Dødfødte i 1941-1945 delt etter morens alder. Riket.

Enfants mort-nés 1941-1945 répartis par l'eige de la mére. Royaume.

Morens alder

Age de la mere

Født i ekteskap Født i ekteskap Født i ekteskap

I alt Legitimes I alt Legitimes I alt Legitimes

Total

Total

Total

Alle Førstefødte

Alle I Førstefødte

Alle Førstefødte

Tous Premier-nés

Tous Premier-nes

Tous Premier-nes

1941 1942 I 194

15-19 år ans

20-24

25-29 »

30-34 »

35-39 »

40-44 »

45-49 »

50+ »

Uoppgitt• Inconnu •

20

145

261

222

187

109

17

4

8

114

238

211

181

100

17

3

. 7 19 5

191 111 109 24

24 21 1

1 1

25 20 9

98

156

106

67

164

268

289

197

119

232

262

187

5

95

164

150

72

32

178

274

345

251

101

14

I alt. Total 965 872 455 1 098 956 520 1 208

194 1945 1941-45

13

17

134

240

330

242

100

14

9

1 086

16

101

156

166

77

28

3

547

15-19 år ans. • • • •

20-24 » » • • • •

25-29 » » • • • •

30-34 » » . • • •

35-39 » » . • •

40-44 » » • • • •

45-49 » » . • • •

50+ » » • .. •

Uoppgitt. Inconnu..

19

181

300

322

270

109

23

18

6

142

276

308

267

105

23

12

6

105

176

176

112

25

3

6

26

181

271

323

280

145

19

12

10

121

252

301

267

141

18

8

9

88

150

138

105

41

5

116

849

1 374

1 501

1 185

575

97

• 1

72

46

630

1 238

1 412

1 144

555

93

1

52

43

487

802

736

433

137

10

19

I alt. Total

1 242

1 139

609

1 257

1 118

536

5 770

5 171

2 667,


19*

år har dog bedringen i de senere år bare vært 3 pst., mens den for barn av mødre

mellom 25 og 40 år er gått tilbake med 11 pst.

En fordeling av barn født i ekteskap på førstefødte og senere fødte, viser

at de førstefødte har en betydelig overdødelighet før og under fødselen sammenliknet

med de senere fødte barn, og at denne overdødelighet for førstebarna er

større jo eldre mødrene er.

Tabe1111. Dødfødte pr. 100 levende-H-dødfødte i alt delt

etter morens alder.

Mort-nés par 100 nés-vivants et mort-nés. Répartition par l'elge de la mére.

1936-1940 1941-1945

Morens alder

Age de la mére

Alle

fødte

Enf. nés

an total

Alle

Total

Født i ekteskap

Légitimes

Seinere

fødte

Autres

Alle

fødte

Enf. nés

an total

Alle

Total

Født i ekteskap

Légitimes

Førstefødte

Premiernés

Førstefødte

Premiernés

Seinere

fødte

Autres

15-19 år ans ... 1.98 1.51 1.55 0.88 1.68 1.12 1.13 1.01

20-24 » » • 1.43 L33 1.51 0.87 1.46 1.29 1.42 0.98

25-29 » » •• • 1.81 1.75 2.27 1.23 1.63 1.56 2.11 1.06

30-34 » » • . 2.36 2.31 3.61 1.71 2.12 2.06 3.48 1.43

35-39 » » • • 3.03 2.96 5.48 2.44 2.68 2.65 5.03 2.06

40-44 » » • • 4.16 4.12 7.28 3.78 3.46 3.40 6.46 2.94

45-49 » » • • • 6.12 5.79 6.59 5.75 5.40 5.50 7.58 5.33

50 år og over ... 10.53 10.81 ( - ) 8.33 2.38 2.50 ( - ) 2.94

I alt. Total .. . . . 2.26 2.21 2.57 1.95 2.02 1.95 2.45 1.60

For barn født i ekteskap i 1936-1940 var dødfødselshyppigheten blant

førstefødte barn 32 pst. høyere enn blant de senere fødte barn, og for barn født

i ekteskap i 1941-1945 hele 53 pst. høyere.

For alle barn født i ekteskap har dødfødselshyppigheten i siste femårsperiode

gått ned med 12 pst. Bedringen for de førstefødte barn er dog bare

5 pst. mot 18 pst. for de senere fødte. Dette har ført til at forskjellen mellom

disse grupper er blitt ennå større enn før.

Når det først i de senere år har kunnet påvises en nedgang i den gjennomsnittlige

dødfødselshyppighet her i landet, så skyldes det at de førstefødte barn,

som har en langt høyere dødfødselsfrekvens enn de senere fødte barn, stadig

har utgjort en større del av det totale antall fødsler.


20*

Gut t e- og pikef ødsler. Antall gutte- og pikefødsler i årene

1942-1945 og for femåret 1941-1945 vil ses av tabell III i tabellavdelingen.

Tabell 12 viser at i femåret 1941-1945 ble det født 106.8 levende gutter pr.

100 levendefødte piker. Da guttenes dødelighet like før og under fødselen er

høyere enn pikenes, er gutteoverskuddet atskillig større blant de dødfødte enn

blant de levendefødte. Blant de dødfødte i 1941-1945 var det gjennomsnittlig

30 pst. flere gutter enn piker. Det ble født forholdsvis flere gutter i krigsårene

enn vanlig, men overskuddet av 'gutter i 1941-1945 er hverken for levendeeller

dødfødte større enn at det kan bero på en tilfeldighet.

Tabell 12.

Ar

Années

Gutter pr. 100 piker

Garcons pour 100 Jules

Levendefødte Dødfødte

Nés-vivants Mort-nés

Tils.

Total

1906-1910

1911-1915

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940

1941-1945

1940

1941

1942

1943

1944

1945

105.87 123.95 106.24

105.76 127.64 106.20

106.02 124.77 106.39

105.41 126.84 105.83

105.74 127.52 106.23

106.03 122.13 106.41

105.84 128.12 106.29

106.84 129.61 107.26

106.70 129.85 107.15

105.71 155 29 106.54

106.23 125.00 106.58

107.37 144.04 108.01

108.00 112.31 108.09

106.56 121.69 106.84

Flerf ødsler. Av tabell 13 ser en at av 282 676 fødsler i femåret

1941-1945 var 3 397 flerfødsler, eller 12.16 pr. 1 000 fødsler. Det forekom

altså forholdsvis litt færre flerfødsler i krigsårene enn i femåret 1936-1940.

Av de 3 397 flerfødsler var 3 366 tvillingfødsler og 31 trillingfødsler. Tabell 14

på side 22 og 23 gir mer detaljerte opplysninger om flerfødslene. Da eneggede

tvillinger alltid er av samme kjønn, blir det i alminnelighet født flere tvillingpar

av samme kjønn enn av forskjellig kjønn.

Kombinasjonen gutt-pike er som regel hyppigere enn 2 gutter, og 2 gutter

hyppigere enn 2 piker.


21 *

Tabell 13.

Fem-år

og år

Périodes

et années

Antall

enkeltfødsler

Accouchements

simples

Tvillingfødsler

Acc. doubles

Antall flerfødsler

Accouchements multiples

Trilling- Firlingfødsler

Ace.

fødsler

Acc. triples quadruples

I alt

Total

Flerfødsler

pr. 1000 fødsler

i alt

Acc. multiples

pour 1000 ace.

au total

1926-1930

1931-1935

1936-1940

1941-1945

249 095 3 864 30

216 113 3 022 26

224 840 3 115 20

279 279 3 366 31

2

1

3 896 15.40

3 049 13.91

3 135 13.75

3 397 12.16

1940

1941

1942

1943

1944

1945

47 679 662 6

45 535 591 7

53 110 599 5

57 077 697 6

61 962 750 7

61 595 729 6

668 13.82

598 12.96

604 11.37

703 12.32

757 12.22

735 11.93

Fødte barn delt etter fødselsmåned. Tabell 15, 16 og

17 på side 24*-26* viser de levende- og dødfødte i og utenfor ekteskap delt etter

fødselsmåned i riket, bygder og byer i siste femår. I tabell 18 på side 27* er

beregnet det gjennomsnittlige antall fødsler pr. dag i de enkelte måneder i riket,

bygder og byer og månedens fødselstall i prosent av gjennomsnittet for hele

året i femårsperioder tilbake til 1916-1920.

De fleste fødsler fant sted i april måned. I femåret 1941-1945 var hostmaksimumet

mer utpreget enn det har vært i de siste 20 år før krigen. I byene

lå det dog bare ubetydelig over gjennomsnittet, og her finner vi også i motsetning

til på landet en ny topp på fødselskurven i desember.


Barnas kjønn

Le sexe des enfantsl

Tvillingfødsier.

Accouchements doubles.

a) 2 gutter: 2 garÇons:

2 levendefødte gutter • • • • •

2 dødfødte gutter

1 if. gutt + 1 df. gutt . .

b) 2 piker: 2 filles:

2 levendefødte piker

2 dødfødte piker .

1 if. pike + 1 df. pike • •

c) 1 gutt og 1 pike:

1 garçon et .1 fille:

1 if. gutt + 1 if. pike . . . .

1 if. gutt + 1 df. pike . . .

1 df. gutt + 1 if. pike . . .

1 df. gutt + 1 df. pike .. .

Tilsammen tvillingfødsler

ekteskap

Légitimes

1941

1942

Utenfor

ekteskap

Illegitimes

T11-

sammen

ekteskap ekteskap

Utenfor

Total

1943

Til.

sammen ekteskap ekteskap

Utenfor

Til.

sammen

179 9 188 188 10 198 211 10 221

6 — 6 4 1 5 9 2 11

25 — 25 12 2 14 20 1 21

153 10 163 173 14 187 170 10 180

1 — 1 1 1 2 5 — 5

14 — 14 20 2 22 16 2 18

164 7 171 153 6 159 200 11 211

5 _ 5 5 _ 5 16 _ 16

12 1 13 4 2 6 11 2 13

5 — 5 — 1 1 1 — 1

564 27 591 560 2 39 599 659 3 38 697

Trillingfødsier.

Accouchements triples:

a) 3 gutter: 3 garÇons:

3 levendefodte gutter .. . .

3 dødfødte gutter

2 if. gutter + 1 df. gutt

1 if. gutt + 2 df. gutter

b) 3 piker: 3 filles:

3 levendefødte piker

3 dødfødte piker .

2 if. piker + 1 df. pike .. .

1 if. pike -I- 2 df. piker .. .

c) 2 gutter og 1 pike:

2 garÇons et 1 fille:

2 if. gutter + 1 if. pike . .

2 if. gutter + 1 df. pike . .

2 df. gutter -I- 1 if. pike

2 df. gutter + 1 df. pike

1 if. gutt + 1 df. gutt + 1 If.

pike

1 if. gutt + 1 df. gutt + 1 df.

pike

d) 2 piker og 1 gutt:

2 filles et 1 garçon:

2 if. piker + 1 if. gutt . .

2 if. piker + 1 df. gutt .. .

2 df. piker + 1 If. gutt

2 df. piker + 1 df. gutt .

1 If. pike + 1 df. pike + 1 if.

gutt

1 if. pike + 1 df. pike + 1 df.

gutt

3

1

1

-^

3 1

1

1

1 1

1

1 1

1

2

1

11 3

1

ii 1 1

3

1

2

Tilsammen trillingfødsier . . • •

7

7 4 1 5 5 1 6

1 Levendefødte = nés-vivants, dødfødte mort-nés. 2 Herav 14 par med tysk far. 3 Do. 21 do.


23*

1941-1945. Riket.

1941-1945. Royaume.

1

ekteskap Utenfor

ekteskap

1944 1945 1941-45

I

ekteskap Utenfor

ekteskap

I

ekteskap ekteskap

Utenfor

Tilsammen

Tilsammen

Tilsammen

Barnas kjønn

Le sexe des enfants'

200

2

35

211

3

21

213

5

11

2

703

16

2


1216


1


447

216

4

35

223

3

21

229

5

12

2

750

201

4

22

187

9

18

214

8

16

1


680 449

17 218 979 62

— 4 25 5

1 23 114 4

15 229 944 55

1 9 39 1

2 18 54 8

— 1 9 1

12

1


199

10

18

894

19

89

58

2

4

729

5 3166

200

1041

30

118

952

21

93

999

40

62

10

3366

Tvillingfødsler.

Accouchements doubles.

a) 2 gutter: 2 garÇons:

2 levendefødte gutter.

2 dødfødte gutter.

1 if. gutt + 1 df. gutt.

b) 2 piker: 2 filles:

2 levendefødte piker.

2 dødfødte piker.

1 if. pike + 1 df. pike.

c) 1 gutt og ° 1 pike;

.1 garçon et I fille:

1 if. gutt + 1 if. pike.

1 if. gutt + 1 df. pike.

1 df. gutt + 1 if. pike.

1 df. gutt + 1 df. pike.

Tilsammen tvillingfødsler.


3
1
2

3
1

1
_

2


2
1

_

1


1 7


— 1

— 1

7 — 7 4 2 6 27 4

1


1
2


.._

__

1

...

1


....

._


1

6


1


3

1

....

....

1

_.

6


...

....


2

1

1

9


1

1

6


1


3

11


7

1

Trillingfødsier.

Accouchements triples:

a) 3 gutter: 3 garÇons:

3 levendefødte gutter.

3 dødfødte gutter.

2 if. gutter + 1 df. gutt.

1 if. gutt + 2 df. gutter.

b) 3 piker: 3 filles:

3 levendefødte piker.

3 dødfødte piker.

2 if. piker + 1 df. pike.

1 if. pike + 2 df. piker.

c) 2 gutter og 1 pike:

2 garÇons et I fille:

2 if. gutter + 1 if. pike.

2 if. gutter + 1 df. pike.

2 df. gutter + 1 If. pike.

2 df. gutter + 1 df. pike.

1 if. gutt + 1 df. gutt + 1

if. pike.

1 if. gutt + 1 df. gutt + 1

df. pike.

d) 2 piker og 1 gutt:

2 filles et I garçon:

2 if. piker + 1 if. gutt.

2 if. piker + 1 df. gutt.

2 df. piker + 1 if. gutt.

2 df. piker + 1 df. gutt.

1 if. pike + 1 df. pike + 1

if. gutt.

1 if. pike + 1 df. pike + 1

df. gutt.

31 Tilsammen trillingfødsier.

4 Do. 22 do. 6 Do. 79 do.


24*

Tabell 15. Levendef ødte i årene 1941 — 1945 delt etter måneder.

Riket. Bygder. Byer.

Nés-vivants répartis par mois. 1941-1945.

1941-1945 1941 1942 1943 1944 1945

M.

H.

1 K.

F.

M.

H.

K.

F.

M.

H.

K.

F.

M.

H.

K.

F.

M.

H.

K.

F.

M.

H.

1 K.

F.

Riket.

Royaume

Januar .

Februar .

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September .. . .

Oktober .

November .. . .

Desember

Uoppg. Inconnu

11 382

10 985.

13 211

,13 198

12 876

12 211

12 050

11 632

12 420

11 922

11 104

11 803

10

10 689

10 263

12 402

12 295

12 271

11 058

11 542

10 971

11 746

11 074

10 375

10 816

28

1 594

1 739

2 205

2 229

2 164

2 001

2 075

1 874

2 138

1 852

1 820

1 831

1 477

1 646

2 121

2 037

2 121

1 835

2 000

1 924

1 976

1 702

1 676

1 736

2 191

2 091

2 463

2 431

2 289

2 261

2 323

2 269

2 437

2 350

2 104

2 208

2 098

1 997

2 323

2 208

2 212

2 128

2 180

2 098

2 337

2 247

2 008

1 972

2 187

2 205

2 544

2 599

2 651

2 435

2 383

2 366

2 539

2 677

2 421

2 651

2 137

1 996

2 451

2 390

2 529

2 171

2 321

2 222

2 496

2 280

2 241

2 389

2 719

2 497

3 039

2 956

2 855

2 845

2 655

2 679

2 656

2 459

2 345

2 613

2 527

2 366

2 745

2 809

2 694

2 464

2 538

2 368

2 492

2 343

2 199

2 378

2 691

2 453

2 960

2 983

2 917

2 669

2 614

2 444

2 650

2 584

2 414

2 500

10

2 450

2 258

2 762

2 851

2 715

2 460

2 503

2 359

2 445

2 502

2 251

2 341

28

I alt. Total 144 804 135530 23 522 22 251 27 417 25 808129 658 27 623 32 318 29 923 31 889

Bygder.

Districts ruraux

Januar

Februar .

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September .. . .

Oktober .

November ..

Desember

Uoppg. Inconnu

8 651

8 358

10 182

10 144

9 938

9 434

9 175

8 922

9 570

8 990

8 356

8 785

10

8 263

7 951

9 504

9 493

9 458

8 543

8 877

8 359

9 054

8 432

7 850

8 055

24

1 243

1 364

1 748

1 728

1 684

1 582

1 596

1 456

1 663

1 432

1 387

1 389

1 177

1 288

1 646

1 629

1 650

1 460

1 554

1 526

1 554

1 334

1 290

1 247

1 670

1 609

1 886

1 871

1 758

1 764

1 803

1 752

1 920

1 809

1 591

1 643

1 658

1 555

1 795

1 715

1 713

1 678

1 699

1 642

1 854

1 739

1 525

1 507

1 680

1 630

1 976

2 032

2 078

1 877

1 840

1 791

1 949

2 032

1 816

1 964

1 659

1 570

1 877

1 841

1 967

1 710

1 780

1 673

1 883

1 741

1 704

1 819

2 066

1 890

2 312

2 251

2 186

2 190

1 978

2 041

2 017

1 809

1 760

1 956

1 937

1 806

2 090

2 152

2 065

1 888

1 941

1 750

1 916

1 718

1 631

1 772

1 992

1 865

2 260

2 262

2 232

2 021

1 958

1 882

2 021

1 908

1 802

1 833

10

29 925

1 832

1 732

2 096

2 156

2 063

1 807

1 903

1 768

1 847

1 900

1 700

1 710

24

I alt. Total

Byer.

Vales

Januar .

Februar .

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September .

Oktober .

November .. • • •

Desember

Uoppg. Inconnu

110 515 103863 18 272

2 731

2 627

3 029

3 054

2 938

2 777

2 875

2 710

2 850

2 932

2 748

3 018

2 426

2 312

2 898

2 802

2 813

2 515

2 665

2 612

2 692

2 642

2 525

2 761

4

351

375

457

501

480

419

479

418

475

420

433

442

17 355 21 076 20 080 22 665 21 224 24 456 22 666 24 046 22 538

300

358

475

408

471

375

446

398

422

368

386

489

521

482

577

560

531

497

520

517

517

541

513

565

440

442

528

493

499

450

481

456

483

508

483

465

507

575

568

567

573

558

543

575

590

645

605

687

478

426

574

549

562

461

541

549

613

539

537

570

653

607

727

705

669

655

677

638

639

650

585

657

590

560

655

657

629

576

597

618

576

625

568

606

699

588

700

721

685

648

656

562

629

676

612

667

618

526

666

695

652

653

600

591

598

602

551

631

4

I alt. Total

34 289 31 667

5 250 4 896

6 341 5 728 6 993 6 399

7 862

7 257

7 843

7 387


25*

Tabell 16. Dødfødte i årene 1941 —1945 delt etter måneder.

Riket. Bygder. Byer.

lifort-nés répartis par mois. 1941-1945.

1941-1945 1941 1912 1943 1944 1945

Riket. Boyaume.

Januar .

Februar .

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September .

Oktober .

November

Desember

Uoppgitt. Inconnu

479 63 115 90 101 110

450 57 100 81 105 107

560 90 100 117 126 127

544 99 105 104 113 123

535 101 94 104 124 112

469 76 91 99 97 106

465 83 76 98 104 104

457 88 70 104 • 96 99

449 76 98 86 102 87

478 80 92 103 94 109

403 76 70 91 87 79

481 76 87 131 93 94

5 770 I alt. Total

965 1 098 1 208 1 242 1 257

Bygder. Distr. ruraux.

Januar .

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September .

Oktober .

November

Desember

Uoppgitt. Inconnu

374 54 85 75 80 80

356 50 81 69 72 84

447 77 81 93 98 98

414 74 84 81 86 89

416 85 71 86 87 87

357 58 71 72 75 81

358 63 61 77 77 80

354 66 56 82 75 75

328 52 72 66 77 61

362 58 70 76 70 88

303 61 55 61 64 62

358 57 65 99 67 70

755 I alt. Total 4 427

852 937 928 955

Byer. Villes.

Januar .

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September .

Oktober .

November

Desember

U‘oppgitt. Inconnu

105 9 30 15 21 30

94 7 19 12 33 23

113 13 19 24 28 29

130 25 21 23 27 34

119 16 23 18 37 25

112 18 20 27 22 25

107 20 15 21 27 24

103 22 14 22 21 24

121 24 26 20 25 26

116 22 22 27 24 21

100 15 15 30 23 17

123 19 22 32 26 24

I alt. Total 1 343 2] 0 246 271 314 302

3


26*

Tabell 17. Fødte barn i og utenfor ekteskap i femåret

1941-1945 delt etter måneder. Riket. Bygder. Byer.

Enfants légitimes et illégitimes répartis par mois. 1941-1945.

Levendefødte

Nes-vivants

Dødfødte

Mort-nés

Fødte i alt

Total

I ekteskap

Légitimes

Utenfor

ekteskap

Illégitimes

I ekteskap

Légitimes

Utenfor

ekteskap

Illégitimes

I ekteskap

Légitimes

Utenfor

ekteskap

Illégitimes

Riket. Royaume.

20 Januar 415 .

1 656 418 61 20 833 1 717

Februar .

19 643 1 605 403 47 20 046 1 652

Mars

23 751 1 862 508 52 24 259 1 914

April

23 717 1 776 494 50 24 211 1 826

Mai

23 273 1 874 481 54 23 754 1 928

Juni

21 565 1 704 415 54 21 980 1 758

Juli

21 884 1 708 418 47 22 302 - 1 755

August

20 986 1 617 407 50 21 393 1 667

September .

22 386 1 780 406 43 22 792 1 823

Oktober .

21 390 1 606 439 39 21 829 1 645

November .

19 895 1 584 355 48 20 250 1 632

Desember

20 904 1 715 427 54 21 331 1 769

Uoppgitt. Inconnu

37 1 – – 37 1

I alt. Total

259 846 20 488 5 171 599 265 017 21 087

Bygder. Distr. ruraux.

Januar .

Februar .

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September .

Oktober .. . ......... . . • •

November .

Desember

Uoppgitt. Inconnu

Byer. Villes.

Januar .

Februar .

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September .

Oktober .

November

Desember

Uoppgitt. Inconnu

I alt. Total

I alt. Total.

15 712 1 202 329 45 16 041

15 176 1 133 320 36 15 496

18 361 1 325 407 40 18 768

18 359 1 278 376 38 18 735

18 010 1 386 376 40 18 386

16 753 1 224 318 39 17 071

16 812 1 240 321 37 17 133

16 130 1 151 312 42 16 442

17 348 1 276 302 26 17 650

16 286 1 136 333 29 16 619

15 129 1 077 278 25 15 407

15 642 1 198 323 35 15 965

33 1 – – 33

199 751 14 627 3 995 432 203 746

4 703 454 89 16 4 792

4 467 472 83 11 4 550

5 390 537 101 12 5 491

5 358 498 118 12 5 476

5 263 488 105 14 5 368

4 812 480 97 15 4 909

5 072 468 97 10 5 169

4 856 466 95 8 4 951

5 038 504 104 17 5 142

5 104 470 106 10 5 210

4 766 507 77 23 4 843

5 262 517 104 19 5 366

4 – – – 4

60 095 5 861 1 176 167 61 271

1 247

1 169

1 365

1 316

1 426

1 263

1 277

1 193

1 302

1 165

1 102

1 233

1

15 059

470

483

549

510

502

495

478

474

521

480

530

536

6 028


27 *

Riket.

Royaume.

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940

1941-1945

Bygder.

Districts

ruraux.

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940

1941-1945

Byer.

Vines.

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940

1941-1945

Riket.

Royaume.

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940

1941-1945

Bygder.

Districts

ruraux.

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940

1941-1945

Tabell 18. Antall fødte barn delt etter maned.

Nombre d'enfants nés répartis par mois.

Januar Febr. Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Des. Tils.

Total

179.37

171.45

139.66

118.43

117.65

145.50

131.93

129.79

109.43

93.98

91.63

111.55

47.44

41.66

30.23

24.45

26.01

33.95

Antall f ødte pr. dag. Nombre d'enfants nés par jour.

184.54

178.80

145.24

126.72

127.54

155.00

134.36

135.14

113.36

100.07

98.96

119.05

50.18

43.66

31.88

26.65

27.05

35.95

187.40

181.44

151.56

130.02

136.38

168.90

137.33

137.58

119.06

103.26

106.14

129.93

50.07

43.86

32.50

26.76

30.25

38.97

190.52 184.86 178.72 171.91 167.79 188.91 169.44 160.16 171.03

186.21 180.55 170.26 166.78 160.45 174.19 155.08 145.57 154.67

159.57 153.19 146.29 139.75 134.11 143.70 128.38 119.03 128.60

131.27 129.94 121.44 117.81 112.89 119.43 108.32 101.93 106.64

140.99 135.07 127.05 123.73 116.86 126.68 112.17 108.61 111.72

173.62 165.74 158.27 155.23 148.79 164.12 151.44 145.89 149.03

140.52 136.51 129.95 125.41 120.86 139.18 122.17 113.41 121.89

142.75 138.15 130.33 127.21 121.54 133.68 117.66 108.92 114.99

126.79 121.17 115.37 110.87 106.06 114.78 99.80 92.16 99.62

104.81 103.43 96.51 93.97 89.94 94.83 85.60 79.05 82.77

110.70 105.67 100.11 97.34 92.12 99.49 87.21 83.89 86.14

133.71 127.86 122.24 118.80 113.79 126.37 114.73 110.07 110.95

50.00 48.35 48.77 46.50 46.93 49.73 47.27 46.75 49.14

43.46 42.40 39.93 39.57 38.91 40.51 37.42 36.65 39.68

32.78 32.02 30.92 28.88 28.05 28.92 28.58 26.87 28.98

26.46 26.51 24.93 23.84 22.95 24.60 22.72 22.88 23.87

30.29 29.40 26.94 26.39 24.74 27.19 24.96 24.71 25.58

39.91 37.88 36.03 36.43 35.00 37.75 36.71 35.82 38.08

Månedens fødselstall i pst. av gjennomsnittet f or året.

Naissances par mois en pourcent du moyen de l'année.

100.87

101.62

99.25

99.79

95.15

92,81

101.95

101.34

98.88

100.01

94.87

93.04

103.78

105.98

103.22

106.77

103.15

98.87

103.83

105.51

102.43

106.49

102.46

99.30

105.39

107.55

107.71

109.56

110.30

107.74

106.12

107.42

107.58

109.89

109.90

108.37

107.14

110.37

113.40

110.61

114.02

110.75

108.59

111.45

114.57

111.54

114.62

111.53

103.96 100.51 96.68 94.36

107.02 100.92 98.86 95.10

108.87 103.97 99.32 95.31

109.49 102.33 99.27 95.12

109.24 102.75 100.06 94.51

105.72 100.96 99.02 94.91

105.49 100.42 96.91 93.39

107.86 101.76 99.32 94.89

109.49 104.25 100.18 95.83

110.07 102.70 100.00 95.71

109.41 103.66 100.79 95.38

106.65 101.96 99.09 94.91

106.24

103.25

102.12

100.63

102.45

105.33

107.55

104.37

103.71

100.92

103.01

105.40

95.29

91.92

91.24

91.27

90.72

96.60

94.41

91.86

90.18

91.09

90.30

95.70

90.07

86.28

84.59

85.89

87.84

93.06

87.64

85.04

83.27

84.12

86.86

91.81

177.82

168.71

140.71

118.68

123.65

156.77

129.41

128.08

110.67

93.97

96.58

119.89

48.41

40.63

30.04

24 71

27.07

36.88

96.18 100.00

91.68 100.00

91.39 100.00

89.86 100.00

90.35 100.00

95.06 100.00

94.19 100.00

89.78 100.00

90.02 100.00

88.08 100.00

89.19 100.00

92.54 100.00

Byer.

Villes.

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940

1941-1945

98.00

102.54

100.63

98.95

96.08

92.06

103.66

107.46

106.13

107.85

99.93

97.48

103.43

107.95

108.19

108.30

111.75

105.67

103.28

106.97

109.12

107.08

111.90

108.22

99.88 100.74 96.05 96.94

104.36 98.28 97.39 95.77

106.59 102.93 96.14 93.38

107.28 100.89 96.48 92.88

108.61 99.52 97.49 91.39

102.71 97.70 98.78 94.90

102.73

99.70

96.27

99.55

100.44

102.36

97.65

92.10

95.14

91.95

92.21

99.54

96.57

90.20

89.45

92.59

91.28

97.13

101.51

97.66

96.47

96.60

94.50

103.25

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


28*

III. Dødsfall. Décés.

Den samlede dødelighet i riket, bygder og byer.

Mortalité générale.

I tabellen nedenfor er gitt en oversikt over antall dødsfall blant den hjemmehørende

befolkning og dødeligheten pr. 1 000 levende fra 1896 til og med 1945.

Tabell 1. Dødeligheten i årene 1896-1945.

Mortalité générale 1896-1945.

Årlig

gjennomsnitt

Moyennes

annuelles

M. H.

Døde i alt

Total des did*

K. F. I alt. Total

Døde pr. 1000 innbyggere

Décédés pour 1000 hab.

M. H. K. F. I alt. Total

Menns dødelighet

i pst. av kvinners

Proportion entre le

taux de mortalité des

hommes et celui des

femmes (taux des

femmes = 100)

1896-1900 17 524 16 604 34 128 16.67 14.81 15.71 112.6

1901-1905 16 776 16 519 33 295 15.19 13.99 14.57 108.6

1906-1910 16 257 16 282 32 539 14.36 13.38 13.85 107.3

1911-1915 16 473 16 227 32 700 13.95 12.80 13.36 109.0

1916-1920 18 456 18 200 36 656 14.75 13.72 14.22 107.5

1921-1925 15 527 15 684 31 211 11.76 11.28 11.52 104.3

1926-1930 15 168 15 435 30 603 11.18 10.80 10.99 103.5

1931-1935 14 559 15 002 29 561 10.46 10.29 10.37 101.7

1936-1940 15 191 15 097 30 288 10.63 10.16 10.39 104.6

1941-1945 16 738 14 977 31 715 11.35 9.79 10.56 115.9

1939 14 870 15 000 29 870 10.35 10.05 10.20 103.0

1940 16 836 15 457 32 293 11.65 10.30 10.97 111.5

1941 16 812 15 397 32 209 11..58 10.21 10.88 113.4

1942 17 160 14 902 32 062 11.75 9.83 10.77 119.5

1943 16 941 14 682 31 623 11.51 9.61 10.54 119.8

1944 17 219 15 433 32 652 11.59 10.01 10.78 115.8

1945 15 557 14 473 30 030 10,36 9.30 9.82 111.4

I krigsårene døde forholdsvis mange norske borgere i utlandet. Av alle

meldte dødsfall i disse årene fant følgende antall sted utenfor landets grenser.

Tabell 2.

Døde i utlandet

Décés å l'étranger

Pst. av alle dødsfall

Pour-cent du total

Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt

1940

1941

1942

1943

1944

1945

916 8 924 5.4 0.05

1 284 8 1 292 7.6 0.05

2 035 237 1 2 272 11.9 1.59

1 585 46 1 631 9.4 0.31

1 237 42 1 279 7.2 0.27

729 35 764 4.7 0.24

2.9

4.0

7.1

5.2

3.9

2.5

1 Politiske fanger i Tyskland.

De fleste av disse var sjøfolk i handelsmarinen, militære i alliert eller tysk

tjeneste og politiske fanger.


29*

Som det vil ses av tabell 1, var stigningen i den totale dødelighet i krigsårene

forholdsvis beskjeden, gjennomsnittlig 9-10 pst. Den samlede dødelighet,

som i 1936-1940 var 10.4 pr. 1 000 levende, steg i 1940 til 11.0 og holdt

seg omtrent på dette nivå til og med 1944. I 1945 gikk dødeligheten ned igjen

til 9.8 pr. 1 000, og denne bedring har fortsatt også i 1946. Etter de endelige

oppgaver for dette år var den 9.4 pr. 1 000.

I Medisinalstatistikken er behandlet dødeligheten og sykeligheten av de

forskjellige sykdommer i krigsårene. Av disse oppgaver framgår det at i 1940

var befolkningens helsetilstand til tross for krigen meget god på de fleste

steder i landet, og dødeligheten av en rekke viktigere sykdommer var enten.

lavere eller holdt seg uforandret sammenliknet med årene før krigen. At dødeligheten

i 1940 kom til å ligge over nivået før krigen, skyldtes utelukkende den

store stigning i antall voldsomme dødsfall. I de følgende okkupasjonsår ble

befolkningens helseforhold etter hvert dårligere. Særlig fikk en rekke epidemiske

sykdommer stor utbredelse, og dette førte til unormalt mange dødsfall, især

blant barn under 15 år. Men i disse årene fortsatte merkelig nok dødeligheten

av tuberkulose å avta, og dødeligheten av de viktigste alderdomssykdommer

viste også en synkende tendens. Blant den voksne befolkning økte ikke dødeligheten

av sykdom slik som en kunne ha ventet med de vanskelige forhold som

befolkningen levde under i okkupasjonstiden.

Den forhøyede dødelighet i årene 1941 til og med 1944 skyldtes også vesentlig

krigen og okkupasjonen og tyskernes og nazistenes overgrep mot den norske

sivilbefolkning.

Følgende oversikt viser dødeligheten i Norge i krigsårene sammenliknet

med dødeligheten i Danmark og Sverige.

Tabell 3. Døde pr. 1 000 leven scle.

Décés par 1 000 habitants.

1940 1941 1942 1943 1944 1945

10.8 Norge

11.0 10.9

10.5

Danmark

Sverige

10.4

11.4

10.3

11.3

9.6 9.6

9.9 10.2

10.8 9.8

10.2 10.5

11.0 10.8

Den samlede dødelighet i Norge lå som det vil ses, på et litt høyere nivå

enn i Danmark, unntagen i 1945. Dødelighetsforholdene hos oss var dog i de

fleste krigsårene litt gunstigere enn i Sverige.

Som det vil ses av tabell 1 var det bare mennenes dødelighet som lå

over førkrigsnivået. Kvinnenes dødelighet steg litt i 1940, men viste senere

under krigen en synkende tendens. I 1945 lå den totale dødelighet for menn

på samme nivå som i 1939 og dødeligheten for kvinner omtrent 7 pst. lavere.

Den høyere dødelighet blant den mannlige befolkning skyldtes som nevnt

for en vesentlig del krigsdødsfallene. I tiden 9. april 1940 til 8. mai 1945 omkom


30*

det 9 379 menn under krigsoperasjonene i Norge og i utlandet og i kampen på

hjemmefronten, eller som følge av tyskernes og nazistenes overgrep på den

norske sivilbefolkning. Tallet på omkomne kvinner var 883. I forhold til den

hjemmehørende befolkning utgjorde krigsdødsfallene 6.8 pr. 10 000 pr. år.

Særskilt for menn og kvinner var forholdet henholdsvis 12.8 og 1.2 pr. 10 000.

Norges tap av menneskeliv under krigen er utførlig omtalt i en artikkel

i «Statistiske meddelelser» nr. 10-12 1948. Fra denne artikkel gjengir en følgende

tabell som viser hvorledes krigsdødsfallene i 1940-1945 fordelte seg på

de forskjellige grupper.

Tabell 4. Krigsdødsfall i alt: 9. april 1940 — 8 . mai 1945.

Décés de guerre.

År

Année

I. Militære

Militaires

II. Sjoa.

Norske b. Front- folk i

militære kjempere handelsstyrker

i tysk flåten

Au ser- tjeneste Manns

vice nor- Au servégien

et vice

allié allemand

1940 Menn 865 – 7411

Kvinner – – 1 22)

1941 Menn 152 52 842

Kvinner – – 28

1942 Menn 243 194 1 151

Kvinner – – 2

1943 Menn 390* 83 507

Kvinner – 2 7

1944 Menn 217 343 213

Kvinner – 10 11

1945 Menn 133 4 114

Kvinner – 1 –

Uoppg. Menn – – –

dødsår Kvinner – – –

III. Deltakere

i

motstandsbevegelsen,

politiske

fanger

Membres

du mouvement

de

resistance,

prisoniers

politiques

4


106

2

370

226

466

26

552

8

311

3

16

1

V. Likviderte

IV. Sivil- nazister Krigsbefolk-

og dødsfall

ningen angivere i alt

ellers Des nazi- Décés de

Autres stes et des guerre

civils dénoncia- total

teurs

liquidés

311

119

112

66

62

36

187

42

479

222

94

47

2

5

4

31

1

23

1

1 921

141

1 264

96

2 025

264

1 637

77

1 835

252

679

52

18

1

I alt Menn

1940— Kvinner

2 000

676

13

3 568

70

1 825

266

1 247

532

63

2

9 379 .

883 .

1945 Tils. . • •

2 000

689

3 638

2 091

1 779

65

10 262

Pst

19.5

6.7

35.5

20.4

17.3

0.6

100.0

Herav:

I Norge: Menn

Kvinner

877

575

60

647

11

1 220

523

63

2

3 382

596

Tils. . . .

877

635

658

1 743

65

3 978

I utlandet: Menn

Kvinner

1 123

676

13

2 993

10

1 178

255

27

9

5 997

287

Tils. .

1 123

689

3 003

1 433

36

6 284

1 Fra 1. januar-31. desember 1940.


31 *

Undersøker en den samlede dødelighet særskilt for bygdene og byene, synes

dødelighetskvotientene i tabellen nedenfor å tyde på at byene har vært noe

sterkere rammet av krigen enn bygdene. Det kan i denne forbindelse nevnes

at i forhold til folkemengden tapte byene på grunn av krigshandlinger og overgrep

fra okkupasjonsmaktens side gjennomsnittlig 11.4 pr. 10 000 årlig, og

bygdene 5 pr. 10000.

Tabell 5. Døde pi. 1000 innbyggere i riket, bygder og byer•

Décédés pour 1 000 habitants dans le Royaume, les districts ruraux et les villes.

1936-

1939

1940 1941 1942 1943 1944 1945

Riket i alt. Royaume

Bygder. Districts ruraux

Byer. V illes

Herav Oslo. Dont Oslo

10.3 11.0 10.9 10.8 10.5 10.8 9.8

10.1 10.7 10.7 10.4 10.4 10.5 9.7

10.6 11.4 11.3 11.7 11.0 11.4 10.1

10.4 11.2 10.9 11.9 11.4 11.5 10.5

Tabell 6 nedenfor viser dødeligheten i fylkene i 1941-1945 sammenliknet

med tidligere år. I Bergen og Møre og Romsdal lå dødeligheten i 1941-1945

10 pst. høyere enn i 1936-1940, i Troms 8 pst. og i Finnmark hele 35 pst. høyere.

En mindre stigning finner vi også i Akershus, Aust-Agder og Nordland. I de

andre fylkene har dødeligheten fortsatt å synke eller har holdt seg uforandret.

Når det gjelder krigsulykkene, så var det fylkene langs kysten som ble bårdest

Tabell 6. Dødelighet en i fylkene 1911 -1945 pr. 1 000.

La mortalité dans le les préfecti tres . 1911-1945.

1911-

1915

1916-

1920

1921-

1925

1926-

1930

1931-

1935

1936-

1940

1941-

1945

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane . • •

More og Romsdal. • •

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Riket i alt. Royaume.

Bygder Districts ruraux

Byer. V illes

12.2 13.5 10.8 10.5 10.3 10.6 10.2

11.1 10.9 9.5 9.1 8.8 8.6 8.9

13.0 12.7 11.4 11.3 10.7 10.7 10.8

12.4 13.4 11.2 10.8 10.0 10.0 9.7

12.1 13.0 11.2 10.7 10.2 10.3 9.9

12.4 13.6 10.9 10.4 9.9 10.0 9.9

12.6 14.1 11.4 10.5 10.8 11.2 11.2

12.7 13.2 11.0 10.5 10.3 10.4 10.4

14.2 15.5 12.8 13.0 12.3 11.6 12.0

13.7 14.1 12.7 12.6 11.6 12.2 11.7

13.2 13.8 11.3 11.0 10.4 10.3 10.2

13.3 14.3 11.6 11.1 10.6 10.2 10.4

13.2 14.1 11.7 10.8 9.9 10.1 11.0

13.9 15.0 12.6 12.3 11.8 11.4 11.4

13.4 14.6 11.9 11.4 10.6 9.8 10.8

14.9 15.6 12.3 11.7 10.8 10.7 11.0

14.4 15.0 12.8 11.7 10.6 10.8 10.4

12.5 14.2 11.4 10.7 9.7 10.1 10.4

13.0 15.9 11.9 11.1 10.3 10.5 11.3

18.6 20.5 15.3 12.8 11.5 10.7 14.4

13.4 14.2 11.5 11.0 10.4 10.4 10.6

13.0 13.9 11.4 10.9 10.3 10.2 10.3

13.7 14.4 11.7 11.1 10.6 10.7 11.1


32*

rammet. Dette er naturlig når en tar i betraktning at omkring halvparten av

dem som døde som følge av krigshandlinger tilhørte handelsflåten eller marinen,

som jo vesentlig rekrutteres fra kystbefolkningen. De fleste krigsdødsfall i

forhold til folkemengden hadde Bergen. Dernest kommer Vestfold, Finnmark,

Aust-Agder og Oslo. Over gjennomsnittet lå også Hordaland og Rogaland.

2. Dødeligheten i de forskjellige aldersklasser.

Mortalité selon rage.

Tallet på dødsfall blant den hjemmehørende befolkning delt etter de dødes

kjønn, alder og sivilstand særskilt for riket, bygdene og byene og de enkelte

fylker for hvert av årene 1942 til 1945 og for femåret 1941-1945 er gitt i tabell

VI og tabell VII i tabellavdelingen.

Tabellen nedenfor viser dødeligheten beregnet i forhold til den hjemmehørende

befolkning i krigsårene og i de nærmeste år for krigen.

Tabell 7. Døde pr. 10000 etter kjønn og alder 1936 -1945 .

La mortalité par sexe et due.

Alder

Age

1936-

1939

1936-

1940

1941-

1945

1940 1941 1942 1943 1944 1945

0- 4 år ans 121.6 121.2 129.3

5- 9 » » 14.7 14.7 23.0

10-14 » » 11.6 11.6 17.7

15-19 » » 22.3 22.5 29.1

20-24 » » 33.3 38.3 56.6

25-29 » » 36.5 41.5 55.0

30-34 38.7 42.4 51.8

35-39 42.8 45.5 56.8

40-44 » 50.9 53.0 62.1

45-49 » » 65.9 68.0 76.7

50-54 » » 90.0 91.6 98.5

55-59 » » 128.2 130.9 126.7

60-64 » » 196.9 198.1 184.8

65-69 » » 313.8 315.1 277.6

70-74 » 496.0 492.8 450.2

75-79 » » 820.0 821.3 749.4

80 år og over 1821.4 1822.4 1727.4


0- 4 år ans 93.5 93.6 104.6

5- 9 » » 10.0 9.7 17.0

10-14 » » 9.3 9.5 12.6

15-19 » » 16.7 16.6 18.2

20-24 » 25.6 25.0 24.5

25-29 » » 29.0 27.9 25.9

30-34 » » 30.7 29.9 26.0

35-39 34.1 33.5 30.4

40-44 » » 39.2 38.6 35.4

45-49 » » 51.1 50.8 46.6

50-54 » 74.8 75.1 65.8

55-59 » » 102.7 102.5 91.1

60-64 » 158.6 157.0 138.2

65-69 243.0 246.5 224.7

70-74 » 427.9 429.8 367.9

75-79 » » 726.2 733.1 646.0

80 år og over 1680.9 1690.5 1583.3

Menn. Hommes.

119.4 129.4 122.1 135.4 136.5 122.9

14.6 20.0 22.6 28.3 23.6 20.8

11.8 14.2 18.0 18.3 21.9 16.5

24.7 35.2 27.1 26.6 34.1 21.8

61.1 56.7 63.7 60.3 59.4 42.4

63.7 51.8 62.6 57.5 59.2 43.7

60.0 50.3 60.0 55.4 52.3 41.3

59.2 56.5 66.8 61.4 55.9 43.8

64.4 63.4 67.7 62.6 66.2 51.0

79.7 74.7 86.5 79.6 78.9 64.1

100.3 104.2 101.2 102.0 103.5 82.6

142.9 126.6 131.7 130.7 132.5 112.6

202.4 192.7 201.3 176.3 188.6 165.2

319.3 302.6 286.5 276.9 268.2 256.6

479.2 483.8 484.5 426.6 436.2 424.4

828.8 797.8 774.7741.5 735.3 699.9

1828.8 1869.2 1709.1 1740.0 1657.1 1669.2

Kvinner.Vemmes.

94.0 105.1 106.4 100.3 110.5 100.8

8.8 16.1 16.2 23.7 17.7 11.5

10.3 12.0 15.6 12.8 12.6 9.6

16.3 18.8 18.0 20.3 19.7 14.0

22.7 22.2 25.6 25.7 28.1 20.8

23.6 25.4 26.4 27.3 26.6 24.0

26.7 25.0 26.2 26.8 29.6 22.9

31.3 27.4 32.8 33.5 32.2 26.9

36.2 35.3 35.4 34.5 36.6 35.8

49.6 47.6 46.4 46.0 49.1 44.0

75.9 71.0 72.4 64.2 62.9 59.4

101.8 100.4 91.4 91.5 90.0 82.8

151.1 150.5 148.3 126.9 133.9 131.4

259.5 239.5 228.4 229.4 219.3 208.4

436.9 390.7 385.6 355.0 386.8 323.1

759.8 742.6 656.0 608.2 622.2 603.4

1728.9 1730.6 1555.1 1530.2 1578.3 1528.1


33*

Setter en dødeligheten i 1936-1939 = 100, får en følgende tall for 1940

og 1941-1945:

Tabell 8. Dødeligheten i 1940 og 1941-1945 i pst. av dødeligheten

i 1936-1939. Dødeligheten 1936-1940 = 100 .

Mortalité pendant les années 1940 et 1941-1945; la mortalité 1936-1939 100.

1940 1941-1945 1940 1941-1945

Alder

Age M. K.

Alder

M. K.

M. K. M. K.

H. F. H. F.

H. F. H. F.

0- 4 år, ans . . . .

5-9 » » • •

10-14 » » ...

15-19 » » • • .

20-24 » »

25-29 » » • •

30-34 » » . .

35-39 » » • • •

40-44 » » • • •

98.2 100.5 106.3 111.9 45-49 år . 120.9 97.1 116.4 91.2

99.3 88.0 156.5 170.0 50-54 » 111.4 101.5 109.4 88.0

101.7 110.8 152.6 135.5 55-59 » 111.5 99.1 98.8 88.7

110.8 97.6 130.5 109.0 60-64 » 102.8 95.3 93.9 87.1

183.5 88.7 170.0 95.7 65-69 » 101.8 106.8 88.5 92.5

174.5 81.4 150.7 89.3 70-74 » 96.6 102.1 90.8 86.0

155.0 87.0 133.9 84.7 75-79 » 101.1 104.6 91.4 89.0

138.3 91.8 132.7 89.1 80 år og over, et plus 100.4 102.9 94.8 94.2

126.5 92.3 122.0 90.3 Alle aldre, total 110.2 101.8 108.9 96.7

For barn under 15 år var det ingen stigning i dødeligheten i 1940, unn

tagen for piker i alderen 10-14 år. Men senere i okkupasjonstiden økte dødelig

heten i denne gruppen overordentlig sterkt, særlig for barn mellom 5 og 15 år.

Størst var dødeligheten i 1943 og 1944. Stigningen skyldtes vesentlig de mange

dødsfall av forskjellige infeksjonssykdommer, som etterhånden fikk en unormalt

stor utbredelse. I 1941 var det særlig poliomyelittepidemiene som krevde mange

offer, og i 1943 og 1944 var det et stort antall dødsfall av difteritt. Ser en på

hele femåret 1941-1945 så lå dødeligheten for gutter i alderen 5-9 år 57 pst.

og for piker i samme alder 70 pst. over nivået i 1936-1939, og i alderen 10-14

år henholdsvis 53 og 36 pst. over dette nivå.

Ser vi på dødeligheten for befolkningen i voksen alder, finner vi som rimelig

kan være en stor overdødelighet for menn mellom 15 og 50 år. Dødeligheten

nådde sitt høydepunkt i 1942. Især var stigningen i dødeligheten overordentlig

stor for menn mellom 20 og 40 år. I aldersgruppen 20-29 år skyldtes nesten

halvparten av alle dødsfall krigshandlinger og voldshandlinger fra okkupasjons.

maktens side og i aldersgruppen 30-40 år vol tredjeparten.

For menn mellom 50 og 60 år var dødeligheten bare ubetydelig høyere enn

for krigen, og for menn over 60 år gikk dødeligheten stort sett ned i 1941-1945.

Dødeligheten blant kvinner over 15 år har i disse årene stort sett stilt seg

gunstigere enn før krigen. I 1940 var det visstnok en forhøyelse av dødeligheten

for kvinner over 65 år, men i 1941-1945 lå også dødeligheten i disse aldersklasser

lavere enn førkrigsnivået. Det samme gjelder for menn etter 55-års alderen.


34*

3. Dødeligheten i iste le veår.

Mortalité de l'enfant dans la premiére année

Tallet på barn som døde i det første leveår i 1942-1945 i riket, bygder

og byer og de enkelte fylker er gitt i tabell VI i tabellavdelingen for hvert av

disse år. Følgende antall barn døde innen de hadde fylt 1 år i krigsårene 1940—

1945:

Tabell 9. Døde i iste leveår delt etter kjønn.

Déds de 0 et .1 an répartis par sexe.

År

Années

Riket

Royaume

Bygder

Comm. rur.

Byer

Villes

Gutter Piker Tils. Gutter Piker Tils. Gutter Piker Tils.

GarÇons Fines Total GarÇons Filles Total GarÇons Filles Total

1940 1060 795 1855 834 654 1488 226 141 367

1941 1100 866 1966 886 689 1575 214 177 391

1942 1046 866 1912 827 701 1528 219 165 384

1943 '1189 839 2028 937 669 1606 251 170 421

1944 1302 '983 2285 975 760 1735 327 222 549

1945 1248 1001 2249 946 771 1717 302 230 532

Her er tatt med 1 med uoppgitt bosted.

Dødsfallene i første leveår fordelte seg slik på barn født i ekteskap og utenfor

ekteskap:

Tabell 10. Døde i 1 ste leveår født i og utenfor ekteskap.

Décédés de 0 å I an, légitimes et illégitimes.

År

Années

Født i

ekteskap

Légitimes

Riket

Royaume

Født U.

ekteskap

Illégitimes

Bygder

Comm. rur.

Født i

ekteskap

Légitimes

Født U.

ekteskap

Illégitimes

Født i

ekteskap

Légitimes

Byer

Villes

Født U.

ekteskap

Illégitimes

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1664

1701

1669

1784

1930

1897

191

265

243

244

355

352

1335

1384

1353

1443

1473

1475

153

191

175

163

262

242

329

317

316

340

456

422

38

74

68

81

93

110

Her er tatt med 1 med uoppgitt bosted.

I tabell 11 er beregnet barnedødeligheten pr. 1 000 levendefodte.

Som det vil ses ble dødeligheten i første leveår stort sett ikke særlig påvirket

av de ugunstige leveforhold under okkupasjonen. I 1940 hadde vi en mindre

stigning i barnedødeligheten på landsbygda, mens den fortsatte å synke i byene.

I 1941 økte dødeligheten blant spebarn med omkring 10 pst. både på landet

og i byene. Stigningen skyldtes en økt dødelighet av gastroenteritt og andre


35*

infeksjonssykdommer, lungebetennelse og bronkitt. Denne forhøyelse av barnedødeligheten

viste seg imidlertid å være forbigående, og i de senere krigsårene

lå barnedødeligheten på 'et lavere nivå enn før krigen. Den har også fortsatt å

synke i 1946. Etter den endelige opptelling for riket var den da 34.6 pr. 1 000

levendefødte.

Tabell 11.

Ar

Armies

Døde i iste leveår pr. 1000 levendefødte

Mc&lés de moms d'un an pour 1000 nés-vivants

Riket

Bygder

Byer

Royaume

Districts ruraux

Villes

Gutter 1 Piker Tils. Gutter 1 Piker 1 Tils. Gutter 1 Piker Tils.

Garcons! Fines Total Garcons! Filles Total Garcons! Filles Total

1901-1905

1906-1910

1911-1915

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940

1941-1945

88.2

76.4

72.6

68.4

56.8

55.4

50.6

44.3

40.6

72.5 80.8

63.0 70.2

59.8 66.3

55.0 61.9

46.3 51.7

43.3 49.5

39.0 44.9

34.2 39.4

33.6 37.3

77.2

67.4

64.1

63.5

54.3

54.1

49.9

43.9

41.4

63.1 70.7 112.8 93.3 103.0

56.1 62.6 98.1 79.2 89.0

53.0 58.7 92.7 75.9 84.6

51.5 57.7 81.7 64.6 73.4

44.6 49.6 64.7 51.7 58.3

42.1 48.3 59.9 47.9 54.1

37.7 44.0 53.3 43.8 48.7

35.0 39.6 45.6 31.4 38.7

34.7 38.1 38.3 30.4 34.5

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

42.5

42.8

46.8

38.2

40.1

40.3

39.1

31.7 37.2

34.3 38.7

38.9 43.0

33.6 35.9

30.4 35.4

32.8 36.7

33.5 36.4

42.0

43.0

48.5

39.2

4L3

39.8

39.3

31.9 37.0 44.6 30.8 38.0

36.2 39.7 42.4 27.4 35.0

39.7 442 40.8 36.2 38.5

35.0 37.1 34.5 28.8 31.8

31.5 36.6 35.9 26.6 31.4

33.5 36.8 41.6 30.6 36.3

34.2 36.9 38.5 31.1 34.9

Ser en på utviklingen av dødeligheten i første leveår blant gutter og piker,

så vil en finne at guttenes dødelighet har bedret seg mer enn pikenes. I siste

10-år før krigen hadde guttene i første leveår en gjennomsnittlig overdødelighet

i forhold til pikene på 30 pst., og i 1941-1945 var overdødeligheten sunket til

21 pst.

Nedgangen i dødeligheten i første leveår i krigsårene gjelder bare barn

født i ekteskap. For barn født utenfor ekteskap var dødeligheten i de fleste

år litt høyere enn før krigen.

Ar

Années

Døde i iste leveår

pr. 1000 levendefødte

_Wades de moms dun an

pour 1000 nés-vivants

Født

ekteskap

Légitimes

Følt utenfor

ekteskap

Illégitimes

Dødeligheten

for

barn født

utenfor

ekteskap

i pst. av

barns født

i ekteskap

Mortalité des

illégitimes

pour cent

legitimes

Tabell 12.

Ar

Années

Døde i iste leveår

pr. 1000 levendefødte

Decides de mans d'un an

pour 1000 nes-vivants

Født i

ekteskap

Legitimes

Født utenfor

ekteskap

Illégitimes

Dødeligheten

for

barn født

utenfor

ekteskap

i pst. av

barns født

I ekteskap

Mortalité des

illégitimes

pour cent

légitimes

1916-1920 59 98 165

1921-1925 49 83 169

1926-1930 47 80 170

1931-1935 43 77 179

1936-1940 37 69 186

1941-1945 35 71 203

1940 37 62 168

1941 40 83 208

1942 34 62 182

1943 34 57 162

1944 33 78 236

1945 33 77 233


36*

Barnedødeligheten har i løpet av de senere år sunket meget sterkere i byene

enn på landet, slik at forholdene na er gunstigere i byene enn i bygdene. Særlig

vil en peke pa den store bedring i barnedødeligheten soim har funnet sted i Oslo.

Oversikten nedenfor viser at barnedødeligheten i Oslo i krigsårene lå atskillig

lavere enn gjennomsnittet for alle byer.

Døde i alderen 0 - 1 år pr. 1000 levendefødte.

Décés de 0 et 1 an pour 1 000 nés-vivants.

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

Oslo 28.6 32.8 30.8 30.2 34.5 27.4 23.9

Tabell 13 viser spebarndødeligheten i de enkelte fylker i femåret 1941-

1945 sammenliknet med tilsvarende perioder tilbake til 1916. I 1941-1945

var barnedødeligheten lavest i Sogn og Fjordane og Bergen, nemlig henholdsvis

26.2 og 29.8 pr. 1 000 levendefodte. Dernest kommer Oslo med 31.0. Akershus

og Telemark er også meget gunstig stilt, likeså Hordaland og Møre og Romsdal

og Nord-Trøndelag. Derimot er barnedødeligheten forholdsvis høy i Agderfylkene

og Rogaland og i de tre nordligste fylker.

Sammenlikner en forholdet i perioden 1941-1945 med 1936-1940, så

finner en at en mindre stigning har funnet sted i Akershus og Oslo. Det samme

gjelder Opland og Buskerud, Agder-fylkene og Troms og Finnmark. I alle

de andre fylker er barnedødeligheten lavere enn i 1936-1940.

Tabell 13. Døde barn i alderen 0-1 år pr. 1000 levendefødte.

Décés d' enfants de mans d'un an par 1000 nés-vivants.

Fylker

Prefectures

1916-1920 1921-1925 1926-1930 11931-1935 1936-1940 1941-1945

66.3 Østfold

58.7 64.3 51.9 48.9 36.5

Akershus

54.7 46.2 46.1 42.6 30.1 32.2

Oslo

73.4 52.7 47.2 37.3 30.4 31.0

58.5 Hedmark

47.9 48.5 43.7 40.5 36.7

Opland

49.0 44.6 41.0 38.0 31.8 36.2

Buskerud

61.7 53.8 48.9 43.4 36.6 38.3

Vestfold

64.6 56.3 48.0 51.3 38.4 35.2

Telemark

61.3 56.9 55.7 52.0 38.5 32.1

Aust-Agder

54.0 42.9 55.4 45.8 36.8 41.3

Vest-Agder .

52.1 48.0 44.9 40.5 39.8 47.3

Rogaland

63.0 51.6 48.5 48.5 45.4 39.2

Hordaland

52.6 45.0 39.4 38.7 33.8 31.9

Bergen

62.7 44.8 46.2 40.3 31.3 29.8

Sogn og Fjordane

46.9 41.5 36.1 31.0 33.8 26.2

Møre og Romsdal

54.2 43.9 40.6 36.3 34.9 33.6

Sør-Trøndelag

63.4 50.4 48.6 43.3 36.0 35.1

Nord-Trøndelag

50.2 42.7 41.5 38.4 42.8 33.8

Nordland

62.8 53.5 51.4 42.8 44.2 40.4

Troms

81.2 66.4 67.2 62.4 51.2 54.3

Finnmark

127.7 111.9 91.7 92.0 75. 1 83.8


37 *

I de foregående tabeller er dødeligheten i første leveår beregnet ved som

vanlig å sette antall barn som er døde innen 1-års alderen i et kalenderår i

forhold til tallet på levende fødte i samme år. Et statistisk riktigere uttrykk

for barnedødeligheten får en imidlertid ved å beregne dødsrisikoen i første

leveår for hvert fødselskull. I tabell 14 er stilt sammen tallene for spebarndødeligheten

beregnet på de to måter.

Når en beregner dødsrisikoen i første leveår for hvert fødselskull, får man

en noe jevnere bevegelse i tallene, men forskjellen mellom resultatene av de

to beregninger er ellers ikke særlig stor.

Tabell 14. Dødeligheten i iste leveår blan t barn

a) døde i kalenderåret n. b) født i kalende raret n.

Mortalité dans la première année parmi les enfants

a) décédés pendant l'année n. b) nés pendant Vann& n.

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

År

Annie

n

Dødeligheten i

kalenderåret n

La mortaliti

pendant rannee

n

a

47.9

50.7

49.0

54.4

45.6

46.3

46.8

47.6

39.3

44.2

Dødeligheten

blant fødselskullet

n.

La mortalite

des enfants nes

dans l' annee n

b

50.3

48.3

49.7

51.5

46.2

45.3

47.0

44.2

42.5

41.0

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

År

Ann& n

Dødeligheten

kalenderåret n

La mortalité

pendant l'annee

fl

a

42.0

42.0

37.3

37.2

38.7

43.0

35.9

35.4

36.7

36.4

Dodeligheten

blant fødselskullet

n.

La mortalité

des enfants nis

dans (inn& n

b

42.6

41.3

38.0

38.9

40.7

39.7

36.7

37.3

36.1

I tabell 15 og 16 side 38* og 41* er gitt detaljerte oppgaver over barn døde

i de to første leveår i årene 1941-1945, delt etter levetiden i dager, uker, måneder

og kvartaler. Den nøyaktige alder i timer og dager er bare kjent for de barn som

er døde innen 24 timer etter fødselen. For de andre er istedenfor den nøyakiige

alder oppgitt differansen mellom dødsdagen og fødselsdagen.

Av alle barn som døde i første leveår i 1941-1945 døde 20 pst. i første

døgn, 34 pst. i løpet av første uke og 49 pst. innen 1 maned.

Tabell 17 på s. 42* viser at under krigen inntraff forholdsvis færre dødsfall

i den første tid etter fødselen og forholdsvis flere senere i første leveår enn

i 1936-1940.

Når en ser på hele første leveår under ett, har barnedødeligheten sunket

overordentlig sterkt siden århundreskiftet. I løpet av de siste 45 år har dødsrisikoen

i første leveår gått ned med 46 pst. i bygdene og 67 pst. i byene. Men

deler en opp første leveår og studerer dødeligheten i de forskjellige avsnitt av

dette, så vil en finne at det før krigen hadde vært liten eller ingen bedring i

dødeligheten i den første tid etter fødselen, mens det derimot bare var dødsrisikoen

i de senere måneder av det første leveår som det hadde vært mulig å


38*

Tabell 15. Døde i de to første

Enfants morts dans les deux premières

1941

Alder = differansen mellom dødsdag

og fødselsdag.

Født i for

Født utenekteskap

Age = la différence entre le jour

ekteskap

Légitimes

de mort et le jour de naissance.

Illégitimes

M. K. M. K.

Født i

ekteskap

1942 1943

Født utenfor

ekteskap

Født i

ekteskap

Født utenfor

ekteskap

M. K. M. K. M. K. M. K.

Under 24 timer. Moins de

24 heures

152 137

391 33

177 134

29 25 2211 141 29 27

O dager jours

1 »

2 »

36 »

115 114

72 49

34 31

26 16

20 15

13 5

11 11

32 29

12 6

4 6

5 3

2 1

2 1

2 2

133

81

29

27

16

22

10

107

52

17

21

12

7

9

20

14

43

1

5

21

104

2

2

2

156 107

109 56

56 27

23 15

14 18

23 8

12 10

20

9

2

2

5

.4

17

13

8

5

7 » »

8 » »

9 »

10 »

11 »

12 » »

13 » »

11 7

12 8

2 5

5 11

12 8

10 8

7 2

21 1

1

9

8

4

12

10

9

11

6

15

9

2

5

6

6

2

2

2

2

1

10

4

2

9

10

10

12

10

5

5

4

5

9

6

1

2

2

2

O uker semaines


2 » »


• • .....

291 241

59 49

44 33

24 22

59 48

7 3

8 4

5 3

318

63

49

29

225

49

37

33

43

9

4

5

42

7

3

6

393

57

57

45

241

44

26

35

42

6

8

3

45

6

6

2

O måneder mois

1 » *

2 » »

3 » »

4 » »

5 » »

6 » »

7 4) »

8 » »

9 » »

10 » »

11 * *

427 350

99 78

104 62

59 43

52 44

43 44

40 28

27 30

24 22

33 29

17 19

16 11

79 59

22 11

13 10

10 10

6 1

8 3

4 1

6 3

6 3

g

1 4

2

469

112

78

56

43

28

30

23

22

22

19

11

360

99

68

43

34

23

37

16

25

16

17

16

62

17

16

10

4

9

3

4

4

1

58

12

16

5

5

5

3

5

2

1

562

105

78

55

46

40

41

36

33

22

24

19

351

80

65

52

35

24

32

16

19

16

17

15

60

13

16

95

4

3

4

52

4

2

60

14

11

11

5

3

6

2

2

3

0— 2 måneder mois • • •

3-5 »

6-8

9-11 • • •

12-14 • • •

15-17 • • •

18-20 • • •

21-23 • • •

630 490

154 131

91 80

66 59

53 36

36 21

26 15

27 31

114 80

24 14

16 7

5 5

3

2

3 3

2

659

127

75

52

42

33

18

30

527

100

78

49

30

25

32

17

95

23

6

2

2

1

86

1583

3

1

2

745

141

110

65

33

34

35

38

496 89

111 18

67 12

48 8

43 6

23 1

25 2

25

85

19

8

5

4

3

3

0 år an

1 » »

941 760

142 103

159 106

8 5

1 913

123

754

104

131

6

112 2 1061

7 2 140

722 127

116 9

117

10

Hertil kommer 2 m. med uoppg. dødsmåned. 2 Hertil kommer 1 m. med uoppg. bosted.


39*

leveår, 1941-1945. Riket.

années, 1941-1945. Royaume.

1944 1945 1941-45

Født uten.

Født I for

ekteskap ekteskap

Født i

ekteskap

Født utenfor

ekteskap

Født i

ekteskap

Født utenfor

ekteskap

M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K.

Alder = differansen mellom dødsdag

og fødselsdag.

Age = la difference entre le jour

de mort et le jour de naissance.

212 172 30 18 217 176

47

Under 24 timer. Moins de

29 979 760 174 132 24 heures.

173 138 21 13 147 132 37

97 73 14 8 115 74 20

33 28 4 2 37 28 6

30 21 9 4 34 17 3

17 13 5 4 15 14 4

16 13 4 1 15 16 4

9 13 2 2 12 21 4

9 6 2 9 9 3

10 11 3 4 7 9 3

5 6 2 2 5 6 3

15 10 1 1 6 8 2

10 7 2 2 8 4 4

13 4 2 1 6 8 1

6 11 2 3 8 8 2

375 299 59 34 375 302 78

68 55 14 13 49 52 18

55 43 14 9 38 36 5

38 24 11 6 37 29 11

21 724 598 130 101 0 dager jours.

12 474 304 69 49 1 » »

8 189 131 20 28 2

4 140 90 22 18 3 a a

1 82 72 16 8 4 a a

3 89 49 11 7 5 a a

1 54 64 13 8 6 » »

2 48 38 8 2 7 a a

3 41 48 12 10 8 a a

— 18 31 7 6 9 a a

— 47 35 4 1 10 a a

2 50 29 10 7 11 a a

1 48 35 7 512 a a

1 44 33 6 7 13 a a

50 1752 1308 281 219 0 uker semaines.

9 296 249 54 38 1 » »

6 243 175 39 28 2 » »

9 173 143 35 26 3 » »

549 430 99 64 505 425 115

124 98 31 14 101 75 19

87 70 15 11 82 82 17

66 38 17 13 61 57 13

45 32 5 10 47 29 13

39 33 8 10 42 34 9

40 42 8 13 57 33 8

51 21 3 4 51 33 4

30 17 4 5 25 20 3

38 15 1 2 36 • 25 1

11 16 1 6 23 19 2

22 15 8 3 13 22 1

76

14

14

13

6

8

2

4

2

3

2

3

2512

429

297

233

192

208

188

134

151

94

81

1916

4

347

233

174

158

172

116

103

101

88

79

415

102

77

59

33

38

26

21

18

10

9

14

317 0 måneder moi8.

.65 1 4>

62 2

52 3 a a

27 4

29 5 a a

19 6 »

22 7 a

12 8 »

8 9 a

17 10

711 a

760 598 145 89 688 582 151

150 103 30 33 150 120 35

121 80 15 22 133 86 15

71 46 10 11 72 66 4

44 54 6 4 60 40 4

52 28 3 1 41 34 5

32 24 1 1 36 31 6

43 34 2 1 33 20 4

104

27

8

8

2

3

8

3

3482

722

530

326

232

196

147

171

2693

565

391

268

203

131

127

127

594

130

65

33

21

10

14

9

444 0— 2 måneder moi8.

108 3-5 » a

53 6-8 a a

32 9-11 a a

11 12-14 a

9 15-17

16 18-20 » a

921-23 a

1102 827 200 155 1043 854 205

171 140 12 7 170 125 19

147

16

5060

746

3917

588

822

54

637 0 år an.

45 1 a


4Ø*

Tabell 15 (forts.) Døde i de to første leveår 1941-1945.

Riket. Bygder. Byer.

Enfants morts dans les deux premières années. 1941-1945.

Riket

Royaume

Bygder

Districts rurauz

Byer

Villas

I ekteskap

Legitimes

Utenfor

ekteskap

Illégitimes

I ekteskap

Legitimes

Utenfor

ekteskap

Illégitimes

I ekteskap

Legitimes

Utenfor

ekteskap

Illegitimes

M.

H.

K.

F.

M. K.

H. F.

M. K.

H. F.

M. K.

H. F.

M. K.

H. F.

M. K.

H. F.

Fødte og døde samme dag 979 760 174 132 743 593 98 77 236 167 76 55

» 1 dag før dødsdagen 219 142 25 18 163 116 17 12 56 26 8 6

» 2 dager » » 189 131 20 28 130 97 14 18 59 34 6 10

» 3 » » » 140 90 22 18 109 72 16 9 31 18 6 9

» 4 » » » 82 72 16 8 62 58 12 7 20 14 4 1

» 5 » » » 89 49 11 7 71 38 6 5 18 11 5 2

» 6 » » » 54 64 13 8 44 55 11 7 10 9 2 1

» 7 » » » 48 38 8 2 39 32 6 — 9 6 2 2

» 8 » » » 41 48 12 11 28 38 9 8 13 10 3 3

» 9 » » » 18 31 7 6 16 23 6 5 2 8 1 1

» 10 » » » 47 35 4 1 37 30 3 1 10 5 1 —

» 11 » » » 50 29 10 7 40 25 9 6 10 4 1 1

» 12 » » » 48 35 7 5 40 29 6 5 •8 6 1 —

» 13 » » » 44 33 6 6 33 28 4 4 11 5 2 2

» 14 » » » 34 30 6 2 29 23 4 2 5 7 2 —

» 15 » * » 54 27 4 1 47 19 4 1 7 8 — —

I alt 0-15 dager . . . . . 2136 1614 345 260 1631 1276 225 167 505 338 120 93

— 16-30 dager 376 302 70 57 309 239 49 45 67 63 21 12

0— 1 måned.2512 1916 415 317 1940 1515 274 212 572 401 141 105

1— 2 måneder 541 430 102 65 433 349 79 42 108 81 23 23

2— 3 429 347 77 62 350 273 55 50 79 74 22 12

3— 4 297 233 59 52 230 197 41 40 67 36 18 12

4— 5 » 233 174 33 27 197 140 25 19 36 34 8 8

5— 6 192 158 38 29 161 136 27 24 31 22 11 5

6— 7 » 208 172 26 19 166 132 23 16 42 40 3 3

7— 8 » 188 116 21 22 154 100 18 15 34 16 3 7

8— 9 134 103 18 12 96 90 12 6 38 13 6 6

9-10 151 101 10 8 112 72 10 5 39 29 3

10-11 94 88 9 17 77 72 8 12 17 16 1 5

11-12 81 79 14 7 68 67 14 6 13 12 1

0— 3 3482 2693 594 444 2723 2137 408 304 759 556 186 140

3— 6 722 565 130 108 588 473 93 83 134 92 37 25

6— 9 » 530 391 65 53 416 322 53 37 114 69 12 16

9-12 326 268 33 32 257 211 32 23 69 57 1 9

12-15 232 203 21 11 192 162 16 8 40 41 5 3

15-18 » 196 131 10 9 167 101 7 6 29 30 3 3

18-21 147 127 14 16 106 100 11 11 41 27 3 5

21-24 171 127 9 9 128 105 8 7 43 22 1 2

0-1 år 5060 3917 822 637 3984 3143 586 447 1076 774 236 190

1-2 år 746 588 54 45 593 468 42 32 153 120 12 13


41 *

Tabell 16. Døde i lste leveår av barn født i ekteskap delt etter

barnets nummer. Riket 1941-1945.

Décés d'enfants légitimes répartis par le numb.° d'ordre de l'enfant en 1941-1945.

Døde. Décédés.

Barnets fødselsnummer.

Le numb.° d'ordre

de l'enfant

Innen 24 timer.

Moins de 24

heures

1.-30. dag

etter fødselen.

1-30. jours

apres la

naissance

I alt 1 1. mnd.

I. mois.

I 2.-12. mnd.

2.-12iime

mois.

I alt 1. leveår.

1. année.

1941-1945

1. barn enfant ...

2. » . • •

3. » *

• * »

850

418

202

269

1 192

625

324

548

2 042

1 043

526

817

1 520

1 232

728

1 069

3 562

2 275

1 254

1 886

Alle barn TOW . . . .

1 739

2 689

4 428

4 549

8 977

1941

1. barn enfant ...

2. » » . • •

3. .••

142

55

28

64

227

95

50

116

369

150

78

180

324

225

137

238

693

375

215

418-

Alle barn Taus ....

289

488

777

924

1 701

1942

1. barn enfant ...

2. » » . • •

3. »

• » »

159

73

36

43

224

137

59

98

383

210

95

141

264 647

233 443

122 217

219 360

Alle barn Taus ....

311

518

829

838 1 1 667

1943

1. barn enfant ...

2. » »

3.

• •

185

75

49

53

252

106

65

128

437

181

114

181

322 759

213 394

134 248

201 382

Alle barn Tous 362

551

913

870 2 1 783

1944

1. barn enfant • • •

2. » »

3. » » • •

• » » • •

186

110

33

55

271

147

67

110

457

257

100

165

314 771

246 503

163 263

227 392

Alle barn T OU8 . . . . 384 595

979

950 2 1 929

1945

1. barn enfant • • •

2. » »

3 . » » • • •

4.+ D •• •

178

105.

56

54

218

140

83

96

396

245

139

150

296

315

172

184

692

560

311

334

Alle barn Tons 393 537 930 967 1 897

Hertil kommer 2 som har uoppg. dødsmåned. 2 Hertil kommer 1 som har uoppg. bosted

4


42*

Tabell 17. Døde i iste leveår prosentvis delt etter levetid.

Nombre de décés d'enfants de moin,s d'un an répartis selon rage.

Chiffres proportionnels.

Alder

Age

1926-1930 1931-1935 1936-1940 1941-1945

Døde i iste- 7de dag. jours

- i 8de -14de »

-- i 15de -30te

I alt i iste måned. 0- 1 mois d'eige

i 2nen » 1-2 » »

i 3dje » 2-3 » »

lste-3dje måned. /- 3 » »

3dje-6te » 3- 6 » »

6te-9de » 6- 9 » »

9de-12te » 9-12 » »

34.1 36.1 40.8 34.1

6.4 6.1 6.0 6,1

9.0 7.9 7.1 9.2

49.5 50.1 53.9 49.4

10.1 9.8 8.9 10.9

8.2 8.1 8.7 8.8

67.8 68.0 71.5 69.1

14.0 15.3 13.5 14.6

10.4 10.1 8.6 10.0

7.8 6.6 6.4 6.3

100.0 100.0 100.0 100.0

redusere så sterkt. I tabell 18 er stilt sammen dødeligheten i første døgn, første

uke, første måned og 2.-12. måned fra 1901 til 1945.

Tabell 18. Dødssannsynlighet i lete leveår pr. 1000.

Mortalité infantile au cours de la première année.

lste døgn

0-1 jour

I iste uke

lgre semaine

1 iste måned

ler mois

,

I 2-12 måned

2-12igme M0i8

,

1901-1905 . . 7.7 100.0 15.1 100.0 28.6 100.0 53.4 100.0

1906-1910 . . 7.8 101.3 15.0 99.3 26.0 90.9 45.0 84.3

1911-1915 . . 7.8 101.3 15.1 100.0 25.4 88.8 42.1 78.8

1916-1920 . . 7.0 90.9 15.5 102.6 25.7 89.9 37.0 69.3

1921-1925 . . 6.3 81.8 14.4 95.4 22.1 77.3 30.2 56.6

1926-1930 . . 8.7 113.0 16.8 111.3 24.5 85.7 25.6 47.9

1931-1935 . . 8.3 107.8 16.2 107.3 22.5 78.7 22.9 42.9

1936-1940 . . 8.3 107.8 16.1 106.6 21.3 74.5 18.5 34.6

1941-1945.. 7.3 94.8 12.7 84.1 18.4 64.3 18.8 35.2

Som det vil ses er dødeligheten i første levemåned sunket 36 pst. siden

1901-1905 mens dødeligheten i 2.-12. måned samtidig er gått ned med 65 pst.

Dødeligheten i første uke har først nå under krigen vist en tydelig tendens til

bedring. I 1941-1945 var således dødeligheten i første uke 21 pst. lavere og

i første døgn 12 pst. lavere enn i 1936-1940.

Som pekt på foran (side 16*), viser dødfødselshyppigheten, dvs. dødeligheten

blant barn før og under fødselen, den samme bevegelse som dødeligheten

like etter fødselen. Da årsaken til barnets død her for en stor del er den samme,

kan det være grunn til å slå sammen de dødfødte med de barn som døde innen

24 timer etter fødselen. Dette vil sannsynligvis gi det riktigste bilde av utviklingen.

Dødeligheten før, under og like etter fødselen, som var gått ned i årene

omkring 1920, steg til et nytt maksimum mellom 1926 og 1935. Senere er den


43*

Tabell 19. Dødfødte +døde i første døgn etter fødselen pr.

1000 fødte i alt.

Enfants mort-nés nés-vivants décédés au cours du ler jour pour 1 000 naissances totales.

1901-

1905

1906-

1910

1911-

1915

1916-

1920

1921-

1925

1926-

1930

1931-

1935

1936-

1940

1941-

1945

Riket. Royaume 31.6 30.3 30.0 28.8 27.4 33.2 32.9 30.7 27.3

Bygder. Districts rur. . 30.7 29.8 29.3 27.5 27.1 31.5 32.1 30.0 27.1

Byer. Villes 33.7 31.3 31.7 32.4 28.3 39.5 36.1 32.9 27.9

sunket igjen, og var i 1941-1945 kommet ned på samme nivå som i årene like

etter forrige verdenskrig. Denne forholdsvis høye dødelighet som vi fremdeles

har for barn omkring fødselen, henger, som pekt på foran, for en stor del sammen

med at det relative antall førstefødte, med større dødfødselsfrekvens og høyere

dødelighet like etter fødselen enn de senere fødte, har tiltatt sterkt. I 1929 var

således 28 pst. av de levendefødte i ekteskap første barn, mot i 1940 hele 43 pst.

Men samtidig er fødselshjelpen etter hvert blitt mer effektiv, særlig i byene,

og dette har utvilsomt bidratt til å redusere dødsrisikoen omkring fødselen.

Et helt riktig bilde av utviklingen vil en bare få ved å sammenlikne dødfødselshyppigheten

og dødeligheten like etter fødselen særskilt for første barn

og senere fødte barn. Dette kan dessverre bre gjøres for barn født i ekteskap

i de to siste femår.

Tabell 20. Dødfødte+døde i første døgn pr. 1 000

fødte (i ekteskap).

Mort-nés + enfants décédés au cours du ler jour pour 1 000 naissances.

Ar

Ann&

iste barn

ler enfant

2net og

senere f. barn

2iéme rang

es au-dessus

Alle barn i.e.

Enfants légitimes,

total

1936-1940

1941-1945

33.9

32.3

26.1

21.7

29.3

26.1

Nedgang i pst. 1936/40-1941/45

4.7

16.9 10.9

Som det vil ses er forholdet noenlunde det samme som påvist i tabell 11

side 19*. De førstefødte har en meget stor overdødelighet, og nedgangen er

betydelig mindre enn for de senere fødte.

I tabell 21 er beregnet dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i første

leveår for barn født i ekteskap, særskilt for første barn og de følgende barn.

I 1941-1945 hadde de førstefødte 35 pst. høyere dødelighet i første levemaned

enn barn nr. 2 og 3. Barn med høyere fødselsnummer har dog gjennomsnittlig

like stor dødelighet i denne alder som de førstefødte. I resten av det

første leveår er de førstefødte gunstigere stilt enn de senere barn.


44*

Tabell 21. Døde i iste leveår pr. 1000 levendefocIte i ekteskap

i 1 9 3 6-4 0 o g 1 9 4 1-4 5

Décés d'enfants de moms d'un an pour 1000 nés-vivants légitimes.

Barnets fødselsnummer

Le numero d'ordre de

l'enfant

Innen 24 timer

Mains de 24

heures

1936 I 1941

-40 -45

Døde Décédés

1.-30. dag

etter fødselen

1-30 sours 11 alt i iste mnd.

aprês la ler mois

naissance

1936 I 1941 1936 I 1941

-40 I -45 -40 I -45

2.-12. mnd.

2-12iênze

mois

1936

-40

1941

-45

I alt I iste

leveår

lgre année

1936

-40

1941

-45

1. barn enfant ....

2. » » ••••

3. » » • • •

4. + »

Alle barn

8.8

7.0

7.2

7.2

7.8

8.0

5.7

5.4

6.3

6.7

13.2

10.1

10.3

14.1

12.2

11.2

8.5

8.7

12.9

10.3

22.0 19.2

17.1 14.2

17,5 14.1

21.3 19.2

20.0 17.0

14.0 14.3 36.0 33.5

16.1 16.8 33.2 31.0

19.8 19.4 37.3 33.5

23.8 25.1 45.1 44.3

17.4 17.5 37.4 34.5

1 et au-dessus.

Ser en ph, hele første leveår under ett, så er dødsrisikoen minst for barn

nr. 2. En sammenlikning mellom de to femår 1936-1940 og 1941-.1945 viser

at dødeligheten i første måned sank 15 pst. Nedgangen var 13 pst. for førstefødte

barn og henholdsvis 17 og 19 pst. for 2. og 3. barn. I resten av første

leveår holdt dødeligheten seg nærmest uforandret.

For å vise fødselsmånedens betydning for barnets leveutsikter, har en

utarbeidd en oversikt over dødIrisikoen i 1940-1944 i første levemåned,

2.-12. måned og hele første år for barn født i de forskjellige måneder.

Se tabell 23.

Tabell 22. Døde i iste leveår etter fødselsmåned.

Riket. 1941-1944.

Naas de moms d'un an par mois de naissance. Royaume. 1941-1944.

Fødselsmåned

Mois de naissance

Alder differansen mellom dødsdag og fødselsdag

Age = la diffirence entre le jour de mort et le jour de naissance.

Måneder. Mois.

0 1 2 3 I 4 5 6 7 8 9 10 1 11

I alt

Total

1941

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

65 23 22 11 8 5

72 28 19 14 3 5

89 33 27 6 3 5

106 13 9 3 5 5

70 8 8 7 4 4

72 8 11 4 6 7

71 12 4 10 12 6

77 13 9 8 9 7

56 10 10 12 11 10

62 19 21 13 9 6

77 16 13 8 7 8

90 30 16 11 2 6

2

2

4

6

8

11

8

9

5

7

2

2

2

7

3

5

7

10

3

3

3

1

4

1 4

4 4

6

4 1

7 6

4 4

5 3

2 4

2 6

4

3 2

3 3

3

5

8

4

4

4

3

6

2

1

1

5

5

5

2

1

2

2

311

3

150

163

191

159

130

135

146

145

138

145

144

171

I alt. Total

907 213 169 107 79 74

65 50

39 43 41

30 1817


45*

Tabell 22 (forts.). Døde i iste leveår etter fødselsmåned.

Riket. 1941 1944 .

Décédés de moins d'un an par mois de naissance. Royaume. 1941-1944.

Fødselsmåned

Mole de naissance

0 1 2

Alder = differansen mellom dødsdag og fødselsdag

Age = la différenee entre le jour de mort et le jour de naissance

Måneder. Mois.

3 4 5 6 7 8 9 10 11

I alt

Total

1942

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

95

75

94

69

73

71

86

58

80

99

69

90

18 9 8 10 5 4 5

12 13 10 5 3 2 2

17 13 5 7 4 5 3

15 12 13 5 3 4 3

11 9 3 7 7 8 5

16 13 11 8 4 7 8

17 12 8 11 3 13 8

16 18 12 5 8 6 9

31 28 13 10 6 5 5

26 22 8 6 5 14 4

29 21 15 6 7 2 2

30 16 9 8 6 5 3

5 2

5 6

4 6

5 4

7 2

5 3

5 3

6 2

4 4

2 4

3 2

1 3

2

33

3

6

4

4

2

2

33

7

1 164

136

6 167

1 137

138

5 155

4 174

2 144

4 192

2 195

4 163

5 183

I alt. Total

959

238 186 115 88 61 75 57 52 41

42

34 1948

1943

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

112 22 9 12 10 3 4 5

76 12 14 9 8 3 3 1

81 16 12 11 4 3 4 5

101 17 11 8 4 8 6 5

87 11 7 8 9 8 6 8

62 15 12 3 5 9 13 12

69 16 13 14 10 10 16 6

69 11 16 17 17 11 6 4

81 19 13 15 7 9 14 6

85 28 30 14 11 10 10 10

99 22 17 19 4 8 12 6

116 18 18 17 9 6 4 4

6

4

7

9

3

6

8

8

7

3

2

4

2

4

11

5

7

5

2

6

7

2

4

4

7

3

4

6

6

2

5

4

1

2

2

7

5

4

11

3

1

2

2

5

2

2

4

199

142

162

191

163

145

171

171

184

205

197

206

I alt. Total

1038 207 172 147 98 88 98 72

67

59

42

48

2136

1944

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

105 23 22 19 8 5 4

79 19 16 9 6 2 6

120 33 14 4 7 1 4

97 33 9 7 9 5 5

76 15 8 2 5 7 12

95 11 11 9 2 14 7

94 19 10 512 6 14

93 18 19 16 10 12 11

83 20 19 14 15 13 8

111 30 19 17 6 7 10

92 27 16 18 8 5 8

81 18 24 7 4 9 4

2

5

6

9,

8

11

9

8

9

6

7

5

2 3 2

4 4

2 5 8

7 12 5

7 8 4

4 4 4

1 5 3

2 4

6 4 2

6 4 4

2 3 4

2 4 5

4 199

2 152

4 208

4 202

2 154

4 176

2 180

2 195

3 196

2 222

1 191

9 172

I alt. Total

1126 266 187 127 92 86 93 85

45 60 41

39 2247


46*

Tabell 23. .Dødsrisikoen i iste leveår pr. 1000 levendefødte

barn i de forskjellige måneder i 1940-44.

T aux de mortalité pour 1000 enfants nés-vivants par mois de naissance en 1940-44.

Fødselsmåned

Mois de naissance

I 1. mnd.

etter

fødselen

1. mois

Dødsrisiko

Taux de mortalité

2.-12. mnd.

etter

fødselen

2.-12. mois

1. år

etter

fødselen

I. an

I 1. mnd.

etter

fødselen

I. mois

Relative tall

Chiffres relatifs

2.-12. mnd.

etter

fødselen

2.-12. mole

1. Ar

etter

fødselen

1. an

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

I alt. Total

22.17 19.23 41.40 118 101 109

18.72 17.44 36.16 99 92 95

20.26 16.13 36.39 108 85 96

19.20 15.38 34.58 102 81 91

15.96 14.46 30.42 85 76 80

16.61 17.47 34 07 88 92 90

17.76 19.39 37.15 94 102 98

17 87 20.75 38.61 95 109 102

16.39 22.45 38.84 87 118 102

20.38 23.46 43.85 108 123 116

18.99 22.59 41.59 101 119 110

22.34 21.27 43.61 119 112 115

18.84 19.06 37.90 100 100 100

Tallene viser at risikoen for å dø i første måned er størst for barn født

desember og januar, og minst for barn født i månedene mai-september. Risikoen

for å dø i 2.-12. levemåned er størst for barn født i september-november

og minst for barn født i månedene mars til og med mai. Slår en sammen tallene

for de typiske vinter-, vår-, sommer- og høstmåneder, får en følgende:

Tabell 24. Dødssannsynligheten i lete leveår for barn født på

forskjellig årstid i pst. av gjennomsnittet.

Fødselsmåned

1. måned

etter fødselen

2.-12. måned

etter fødselen

1. leveår

1935/39 1940/44

1935/391 1940/44

1935/39 1940/44

Desember-februar

Mars-mai

Juni-august

September-november

109 112 95 102 102 106

100 99 88 81 94 89

97 93 102 101 99 97

97 99 117 120 106 109

Som en vil se er det ganske tydelig forskjell på dødeligheten i første leveår

for barn født om høsten og vinteren og de som er født i den lyse årstid, og denne

forskjellen var mer utpreget i krigsårene.

Sammenlikner en barnedødeligheten i Norge under krigen med forholdene

i våre naboland, så vil en finne at barnedødeligheten hos oss har vært betydelig

lavere enn i Danmark, men at Sverige som lå på samme nivå som Norge i 1940,

senere er gått forbi oss. En vil videre legge merke til at Danmark også hadde

en forbigående stigning i barnedødeligheten i 1941.


47*

Tabell 25. Døde i iste leveår pr. 1000 levendefodte.

_Mortalité infantile.

1940 1941 1942 1943 1944 1945

Norge

Danmark

Sverige

39 43

50 55

39 37

36 35 37 36

47 45 48 48

29 29 31 30

4. Dødsfallene delt på de enkelte måneder.

Décés rgpartis par mois.

Tabellen nedenfor viser dødsfallene delt på de enkelte måneder.

Tabell 26. Døde delt etter dødsmåned i årene 1 9 4 1-1 9 4 5.

Décés répartis par mois. 1941-1945.

I.

01"4

I-.

,8 4 7c.:

..4 — a

4 A 44 g ',4 4

I

4


A

t

1 1.)

i +9

J3 8

.

1

,

1 Vil

gi '4 g 4 "ii

4' 4'

Riket.'

Royaume.

1941 .... 3 577 3 210 2 852 2 709 2 744 2 232 2 350 2 186 2 478 2 448 2 513 2 707 203 32 209

1942 .... 3 101 3 074 3 000 2 650 2 496 2 312 2 279 2 165 2 259 2 630 2 743 2 928 425 32 062

1943 .... 3 051 2 532 2 888 2 797 2 710 2 323 2 395 2 254 2471 2 521 2 539 2 986 156 31 623

1944 .... 3 213 3 134 2 984 2 758 2 750 2 530 2 381 2 222 2 333 2 764 2 639 2 909 35 32 652

1945 .... 2 982 2 671 2 645 2 519 2 640 2 354 2 243 2 103 2 203 2 426 2 472 2 759 13 30 030

Bygder.

Distr. rur.

1941 .... 2 600 2 276 2 015 1 938 1 952 1 538 1 667 1 558 1 699 1 770 1 759 1 896 117 22 785

1942 .... 2 194 2 172 2 102 1 829 1 735 1 587 1 600 1 537 1 587 1 831 1 910 2 077 98 22 259

1943 .... 2 193 1 845 2 031 1 942 1 954 1 636 1 657 1 602 1 702 1 797 1 823 2 139 34 22 355

1944 .... 2 265 2 180 2 126 1 908 1 945 1 728 1 683 1 547 1 620 1 925 1 922 2 028 22 22 899

1945 .... 2 103 1 901 1 876 1 755 1 834 1 667 1 605 1 486 1 574 1 725 1 766 1 940 6 21 238

Byer.

Villes.

1941 .... 973 932 835 766 791 693 683 627 779 677 748 809 85 9 398

1942 .... 906 897 897 819 759 725 672 625 670 791 828 850 324 9 763

1943 .... 854 685 853 854 753 685 733 651 768 724 713 845 121 9 239

1944 .... 945 946 857 849 804 795 690 668 707 834 713 877 13 9 698

1945 .... 875 769 768 756 806 687 636 614 628 697 706 815 7 8 764

1 Her er tatt med personer med uoppgitt hjemsted.

: g.,

For å få sammenliknbare tall har en beregnet hvor mange dødsfall det

inntraff pr. dag i de forskjellige måneder. Dette gjennomsnittstall for hver

måned er så satt i forhold til gjennomsnittet for hele året.


48*

Tabell 27. Gjennomsnittlig antall dødsfall pr. dag (relative tall).

Nombre moyen de décês par jour (chiffres relatifs).

Ar Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

1921-4925 116.5 120.4 111.5 104.6 101.3 97.3 93.2 83.4 86.2 90.5 95.8 99.9 100

-if 1926-1930 119.7 118.8 109.0 104.7 102.0 97.5 91.8 84.0 85.7 91.6 95.0 101.2 100

74 1931-4935 112.8 117.2 114.0 107.3 104.0 97.7 90.8 84.4 85.9 93.0 93.1 100.6 100

rg 1936-1940 110.5 112.4 114.6 118.2 104.3 94.1 88.3 84.4 85.1 91.7 94.2 102.9 100

1941-1945 118.3 120.2 106.8 103.1 99.1 90.2 86.4 81.1 90.1 94.9 99.0 106.1±00

1921-1925 115.4 121.3 111.5 105.1 101.9 98.1 93.5 82.7 86.3 89.9 95.7 99.6 100

t 1926-1930 119.4 119.0 109.8 105.7 102.4 97.1 91.5 84.5 85.2 91.1 95.6 99.6 100

"o 1931-1935 113.4 117.0 114.0 108.1 104.8 96.9 91.3 83.9 84.8 93.8 92.3 100.7 100

1936-1940 110.7 111.2 115.2 118.7 104.8 93.9 88.5 84.6 85.6 91.6 93.3 102.7 100

1941-1945 120.2 121.5 107.4 102.5 99.7 89.2 86.9 81.8 89.3 95.7 100.3 106.6 100

1921-1925 119.3 118.3 111.5 103.3 99.8 95.6 92.4 85.0 85.9 92.1 95.9 100.8 100

;.,

a)

1926-1930 120.2 118.4 106.9 102.1 100.9 98.4 92.7 82.6 86.9 92.8 93.6 105.1 100

1931-1935 111.2 117.8 113.8 105.4 102.3 99.5 89.7 85.6 88.8 91.3 95.2 100.2 100

Pc1 1936-1940 109.9 115.3 113.1 117.2 103.2 94.8 88.0 83.8 84.0 92.0 96.4 103.4 100

1941-1945 115.4 118.9 107.1 106.3 99.2 94.1 86.6 80.7 93.3 94.5 97.2 106.6 100

Gj.sn.

for

året

I månedene desember-mai pleier tallet for døde å ligge over årsgjennomsnittet.

Vanligvis dør det flest i januar og februar og færrest i august og september.

I 1936-1940 var det en opphopning av dødsfall i april som følge av

at så mange falt i krigen i Norge i denne måned av 1940.

I 1941-1945 hadde en også flest dødsfall i januar og februar og færrest

midt på sommeren, i juli og august. Men en må gå ut fra at krigsbegivenhetene

i noen grad iallfall har påvirket forholdstallene, slik at disse ikke blir et riktig

uttrykk for dødelighetens svingninger med årstiden.

I tabell 28 på side 49* er beregnet gjennomsnittlig antall dødsfall pr. dag

i de forskjellige aldersklasser i 1941-1945. Svingningen med årstiden er størst

for småbarn og gamle og mindre i ungdomsalderen og de mellomste aldersklasser.

I 1941-1945 må en imidlertid som nevnt gå ut fra at fordelingen av dødsfallene

i disse aldre vil være påvirket av begivenhetene på krigsskueplassen og

hjemmefronten.


49 *

Tabell 28. Gjennomsnittlig antall dødsfall pr. dag i de forskjellige

måneder delt etter alder 1941-1945.

Nombre moyen de décés par jour dans les différents mois répartis par eige des décédés.

Jan.

Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt, Nov. Des.

Riket. 1 1?oyaume. 1

0-11 mnd. mois. .

0- 4 år ans

5-9 » »

10-14 »

15-29 » »

30-64 »

65 og over et plus .

Uoppgitt. In,connu

6.88 7.12 6.60 6.77 5.61 4.97 4.38 4.06 4.47 5.30 5.85 6.73

8.79 9.15 8.68 8.65 7.64 6.75 5.89 5.68 6.22 7.16 7.90 8.88

1.17 0.99 1.01 0.96 1.25 1.12 1.13 1.01 1.11 1.19 1.31 1.06

0.88 0.78 0.89 0.73 0.86 0.82 0.95 0.84 0.85 1.31 0.92 0.86

7.61 8.24 8.18 8.49 7.48 7.53 6.66 6.12 7.67 7.37 6.60 7.05

25.87 26.93 24.99 23.86 24.00 21.45 21.71 20.13 22.85 23.35 23.15 24.53

58.23 58.13 48.81 46.57 44.70 40.49 38.59 36.55 39.40 41.88 45.91 49.57

Tilsammen. Total 102.63 104.31 92.65 89.44 86.02 78.27 75.01 70.42 78.23 82.39 85.92 92.10

Bygder. Districts

rur.

0-11 mnd. mois. 5.39 5.52 5.15 5.28 4.58 3.82 3.43 3.18 3.55 4.00 4.54 5.30

0- 4 hr ans 6.98 7.06 6.72 6.79 6.19 5.23 4.63 4.43 4.87 5.41 6.01 6.97

5-9» » 0.95 0.76 0.80 0.77 0.94 0.87 0.86 0.77 0.80 0.94 0.99 0.82

10-14 » » 0.73 0.61 0.74 0.60 0.73 0.65 0.79 0.72 0.67 1.14 0.77 0.75

15-29 » » 5.31 5.79 5.75 5.83 5.18 5.17 4.55 4.37 5.21 5.15 4.70 4.93

30-64 » » 16.65 17.33 15.76 15.13 15.39 13.79 14.21 13.07 14.56 15.28 15.36 15.59

65 og over et plus 42.59 42.49 35.65 33.25 32.28 28.61 27.89 26.44 28.38 30.35 33.31 35.92

Uoppgitt. Inconnu

Tilsammen. Total 73.26 74.10 65.48 62.48 60.77 54.37 52.98 49.87 54.55 58.37 61.20 65.03

Byer. V illes.

0-11 mnd. mois. . 1.49 1.60 1.45 1.49 1.03 1.15 0.95 0.88 0.92 1.30 1.31 1.43

0- 4 år ane 1.81 2.09 1.96 1.86 1.45 1.52 1.26 1.25 1.35 1.75 1.89 1.91

5-9 » 0.22 0.23 0.21 0.29 0.31 0.25 0.26 0.23 0.31 0.25 0.33 0.25

10-14 » » 0.15 0.17 0.15 0.13 0.13 0.17 0.17 0.12 0.17 0.17 0.15 0.12

15-29 2.30 2.45 2.43 2.66 2.30 2.35 2.10 1.75 2.47 2.22 1.90 2.12

30-64 » 9.22 9.60 9.23 8.73 8.61 7.66 7.50 7.06 8.29 8.07 7.79 8.94

65 bg over et plus . 15.64 15.64 13.16 13.32 12.42 11.87 10.70 10.11 11.02 11.53 12.61 13.65

Uoppgitt. Inconnu .

Tilsammen. Total 29.37 30.21 27.16 26.96 25.25 23.90 22.03 20.55 23.68 24.02 24.72 27.07

Riket. Royaume. Relative tall. Chiffres relatifs.

0-11 mnd. mois. . 120.3 124.5115.4 118.4 98.1 86.9 76.6 71.0 78.1 92.7-102.3 117.7

0- 4 år ans 115.5 120.2 114.1 113.7 100.4 88.7 77.4 74.6 81.7 94./ 103.8 116.7

5- 9 » » 104.5 88.4 90.2 85.7 111.6 100.0 100.9 90.2 99.1 106.3 117.0 94.6

10-14 » 97.8 86.7 98.9 81.1 95.6 91.1 105.6 93.3 94.4 145.6 102.2 95.6

15-29 » 100.7 109.0 108.2 112.3 98.9 99.6 88.1 81.0 101.5 97.5 87.3 93.3

30-64 » » 108.8 113.3 105.1 100.4 101.0 90.2 91.3 84.7 96.1 98.2 07.4 103.2

65 og over et plus 127.5 127.3 106.9 101.9 97.9 88.6 84.5 80.0 86.3 91.7 100.5 108.5

Uoppgitt. Inconnu

Tilsammen. Total 118.3 120.2 106.8 103.1 99.1 90.2 86.4 81.1 90.1 94.9 99.0 106.1

1 Her er tatt med 1 person med uoppgitt bosted. Y compris I personne avec domicile

inconnu.


50*

IV. Den oversjøiske utvandring.

Emigration d'outre-mer.

Siden 1930 hadde utvandringen fra Norge vært forholdsvis liten, og da

krigen kom stoppet den helt. I 1945 utvandret det, etter de oppgavene som er

kommet inn til Byrået, 199 personer, og i 1946 973. Disse tall som visstnok

er noe ufullstendige gjelder bare personer som har oppgitt å skulle utvandre.

Studenter og andre som har meldt at de reiser for sin utdannelses skyld og hvis

opphold utenfor landet må betraktes som midlertidig, er ikke tatt med.

Fem-år og Ar

Périodes et années

Hele den oversjøiske utvandring

Emigration d'outre-mer totale

Riket

Royaume

Bygder

Districts

ruraux

Byer

Vines

Utvandring

pr. 1 000 innb.

Emigration

par 1000 habitants

Riket

Royaume

Bygder

Districts

ruraux

Byer

Vales

1031901-1905 195 . .

69 458 33 737 9.0 8.5 10.5

1906-1910 . . 87 663 58 427 29 236 7.5 6.9 8.7

1911-1915 . . 44 552 30 108 14 444 3.6 3.5 4.0

1916-1920 . • • • 16 969 8 883 8 086 1.3 1.0 2.1

1921-1925 . . 44 871 28 399 16 472 3.3 3.0 4.2

1926-1930 . . 41 741 28 353 13 388 3.0 2.9 3.3

1931-1935 . . • • 2 552 1 406 1 146 0.2 0.1 0.3

1936-1940. . • • 2 956 1 768 1 188 0.2 0.2 0.3

1936

1937

1938

1939

1940

1945

526 321 205 0.2 0.2 0.2

647 401 246 0.2 0.2 0.3

818 496 322 0.3 0.2 0.4

687 391 296 0.2 0.2 0.4

278 159 119 0.1 0.1 0.1

199 - - - -

Hvorledes de utvandrede i de forskjellige år før krigen fordelte seg etter

kjønn, alder og sivilstand, hjemsted osv , er behandlet i oversiktene over Folkemengdens

bevegelse for 1940 og tidligere år.

V. Befolkningen.

Population.

1. Folkemengden delt etter kjønn og alder

og folketilveksten.

Population rgpartie par sexe et dge et accroissement de la population.

Den. hjemmehørende folkemengde i landet ved utgangen av 1945 er beregnet

til 3 074 538. Beregningen bygger ph, resultatene av folketellingen i 1930 og

de årlige oppgaver over fødsler, dødsfall og oversjøisk utvandring. Da en ikke

har oppgave over innvandringens størrelse siden 1930, er de beregnede tall sannsynligvis

noe for lave. Resultatet av folketellingen pr. 3. desember 1946 tyder

på det. Etter den foreløpige opptelling var folketallet da 3 123 338.


51 *

I tabell 1 er gitt en oppgave over folketallet delt på menn og kvinner og

folketilveksten for årene 1935-1945.

Tabell 1. Hjemmehørende folkemengde ved utgangen av årene

1935-45

Population de droit ez la fin de chaque année 1935-45.

1r Menn

Années Hommes

Kv inner

Femmes

I alt

Total

Tilvekst Augmentation

Absolutt I promille

Kvinner

pr. 1000 menn

Fannies par

1000 hommes

3.87 1935 1 410 129 1 471 385 2 881 514 11 112 1 043

1936 1 416 755

1937 1424 060

1938 1432389

1939 1441054

1476373

1482012

1 488 973

1 496 354

2893128

2906072

2 921 362

2 937 408

11 614

12 944

15290

16 046

4.03 1042

4.47 1041

5.26 1 040

5.49 1 038

5.23 1940 1 448831 1 503 949

952 780 15372

1 038

1941 1 455541

1942 1 465798

1943 1478515

1 510803

1 521 709

1 534 650

2 966 344

2 987 507

3 013 165

13 564

21 163

25658

4.59 1 038

7.13 1 038

8.58 1 038

19441 493614 1 549 140 3 042 754 29 589 9.82 1037

1945 1 509 946 1564592 3074538 31 784 10.45 1 036

Fra minimum i 1935 på vel 11000 er tilveksten okt jevnt, og var i 1945

vel 31 000. Særlig har befolkningstilveksten vært stor siden 1942 som folge

av de store fødselskullene vi har hatt i de senere år. Beregnet pr. 1 000 av folkemengden

ved begynnelsen av året var tilveksten i 1945 10.5, mot bare 3.9 i 1935.

Tabe112. Hjemmehørende middelfolkemengde i riket i 1945 og

summen av middelfolkemengden i årene 1 9 3 6-1 9 4 0 og

1 9 4 1-1 9 4 5.

Population de droit au 30 juin répartie par sexe et age.

Alder. Age

0— 1 år, ans

1- 4

5-9 » »

10-14 »

15-19 » »

20-24 »

25-29 »

30-34 »

35-39 »

40-44 »

45-49 »

50-54 »

55-59 » »

60-64 »

65-69 »

70-74 »

75-79

80-84 »

85-89 » »

90 år og over' et plus . .

Menn Hommes

Kvinner Femmes

1936-1940 11941-1945 1945 1936-1940 1941-1945 I 1945

110 332 136802 31 134 105298 128770 29 154

416 371 470 932 103 540 397 648 448 801 97 986

557 831 518 792 106 891 534 851 497 152 102 695

645 441 553 463 104 566 621 663 531 703 100 328

724 880 638 931 119 003 699 438 617 108 115 010

685 597 708 834 138 872 665 194 691 609 135 873

632 817 667 368 135335 628 878 656 358 133 511

556 565 617 148 127 721 584 434 619 930 126 811

518 339 542 130 112 506 556 763 575 351 117 224

472 631 503 581 101 907 501 674 547 017 111 247

397048 456719 94 677 430 984 490 906 102 926

332 736 380 274 81 198 377 392 418 136 88 192

288 434 314 486 65 876 332 231 361 408 75 003

257 466 265 543 53 759 294 713 312 315 63 873

196 193 227 752 47 383 235 158 267 205 55 893

153 430 162 190 34 664 195 271 200 280 42 219

104 906 112 070 22 732 139 021 148 435 29 931

60 741 62 607 13 156 82 682 87 508 18 524

24 528 25 634 5 315 35 802 38298 7 940

7 576 7 602 1 545 12 285 12 283 2 526

I alt. Total 7 143 862 7 372 858 1 501 780 7431 380 7 650 573 1 556 866


52*

Kvinneoverskuddet har fortsatt å avta. I årene 1939-1943 holdt det seg

konstant på 1 038 pr. 1 000 menn, men sank så videre i 1944 og 1945. I 1945

var det gjennomsnittlig 1 036 kvinner pr. 1 000 menn, mot 1 051 ved folketellingen

i 1930.

I tabell 2 side 51* er beregnet middelfolkemengden i femårlige aldersgrupper

for menn og kvinner i 1945 og i perioden 1936-1940 og 1941-1945.

Tabell 3. Middelfolkemengden i enkelte viktige aldersklasse

1 9 3 6 - 1 9 4 5 .

Population moyenne de certains groupes importants :1936-1945.

Ar

Armies

Kjønn Alle aldrer

Sae Tous les dges

Barn. Enfants

0-6 år

ans

7-14 år

ans .

Voksne

Adultes

15 år og

over

Heray. Dont

18-64 år

ans

65 år og

over

Kvinner

Femmes

15-44 år

ans

1936...

1937...

1938...

1939...

1940...

1941...

1942...

1943...

1944...

1945...

M H 1 413 442

K ? 1 473 879

MH 1 420 408

K ? 1 479 192

MH 1 428 225

K ? 1 485 493

M H 1 436 721

K ? 1 492 663

M H 1 445 066

K ? 1 500 153

M H 1 452 186

K ? 1 507 376

M H 1 460 670

K ? 1 516 256

M H 1 472 157

K ? 1 528 180

M H 1 486 065

K ? 1 541 895

M H 1 501 780

K ? 1 556 866

150 125

143 294

147 815

141 187

146 942

140 253

147 324

140 657

149 153

142 601

151 513

144 976

155 451

148 576

162 286

154 698

170 727

162 290

179 537

170 274

210 545

203 012

204 086

196 282

197 481

189 827

191 037

183 906

185 467

178 441

179 918

172 759

174 827

167 790

170 940

163 934

168 196

161 240

166 594

159 889

1 052 772

1 127 573

1 068 507

1 141 723

1 083 802

1 155 413

1 098 360

1 168 100

1 110 446

1 179 111

1 120 755

1 189 641

1 130 392

1 199 890

1 138 931

1 209 548

1 147 142

1 218 365

1 155 649

1 226 703

857 317 107 054

905 211 137 490

871 179 108 010

916 925 138 499

886 254 109 227

929 796 139 887

901 985 110 680

943 871 141 444

915 082 112 406

956 479 142 902

926 526 114 454

968 176 144 842

936 972 116 902

978 526 147 595

945 707 119 502

987 507 150 671

953 709 122 202

995 553 153 870

961 659 124 795

1 002 926 157 035

713 448

721 572

728 707

734 367

738 287

741 107

742 632

742 534

741 423

739 674

Prosenttall. Pourcentage

1936...

1937...

1938..,

1939...

1940...

1941...

1942...

1943...

1944...

1945...

M H

K ?

M H

K ?

M H

K ?

M H

K ?

M H

K ?

M H

K ?

M H

K ?

M H

K ?

M H

K ?

M H

K ?

100 10.6 14.9 74.5 60.7 7.6

100 9.7 13.8 76.5 61.4 9.3

100 10.4 14.4 75.2 61.3 7.6

100 9.5 13.3 77.2 62.0 9.4

100 10.3 13.8 75.9 62.1 7.7

100 9.4 12.8 77.8 62.6 9.4

100 10.3 13.3 76.4 62.8 7.7

100 9.4 12.3 78.3 63.2 9.5

100 10.3 12.8 76.9 63.3 7.8

100 9.5 11.9 78.6 63.8 9.5

100 10.4 12.4 77.2 63.8 7.9

100 9.6 11.5 78.9 64.2 9.6

100 10.6 12.0 77.4 64.1 8.0

100 9.8 11.1 79.1 64.5 9.7

100 11.0 11.6 77.4 64.2 8.1

100 10.1 10.7 79.2 64.6 9.9

100 11.5 11.3 77.2 64.2 8.2

100 10.5 10.5 79.0 64.6 10.0

100 12.0 11.0 77.0 64.0 8.3

100 10.9 10.3 78.8 64.4 10.1

48.4

48.8

49.1

49.2

49.2

49.2

49.0

48.6

48.1

47-.5


53 .*

Som det vil ses var det i 1945 overskudd av menn i alle aldersgrupper under

35 år, men over denne alder var kvinnene i flertall.

I tabell 3 side 52* er gitt størrelsen av en del viktigere aldersgrupper i

befolkningen i 1945 og bakover til og med 1936.

En vil legge merke til at tallet på barn i skolealderen fra 7-15 år har fortsatt

å synke i dette 10-året. Fra 1936 til og med 1945 er denne befolkningsgruppen

avtatt med 21.1 pst. Tallet på barn under 7 år sank til og med 1938,

men er senere økt med 21.8 pst. på grunn av at tallet på fødte er begynt å stige

igjen. I 1945 var denne gruppen av barn omtrent av samme størrelse som i 1930.

Tallet på voksne over 15 år er økt 9.3 pst., i løpet av 10-års perioden 1936-

1945, og herav aldersgruppen 18-64 år 11.5 pst. Ved utgangen av 1936 var

det 857 317 menn i alderen mellom 18 og 65 år og ved utgangen av 1945 var

tallet steget til 961 657 eller med gjennomsnittlig ca. 10 400 pr. år.

Ser en på perioden 1936-1940 og 1941-1945, så har den årlige tilvekst

vært avtagende. I årene 1936-1940 var den gjennomsnittlige nettotilvekst

til denne befolkningsgruppe omkr. 11 500 pr. år og i 1941-1945 9 300.

Tallet på personer 65 år og derover er i løpet av 10-året 1936-1945 steget

med 37 286 personer eller gjennomsnittlig med vel 3 700 pr. år.

Tallet på kvinner i fruktbarhetsalderen, som i alminnelighet regnes fra

15 til 44 år, steg til og med 1942, men er nå begynt å gå tilbake som følge av

at de kull av kvinner som etter hvert når opp i 15-års alderen er meget mindre

enn de som går ut av gruppen ved 45-års alderen.

Befolkningstilvekstens absolutte størrelse i de enkelte år bestemmes av

differansen mellom fødsler og dødsfall og balansen mellom inn- og utvandring.

I de senere år svarer befolkningens nettotilvekst te7unelig nøye til forskjellen

mellom fødsler og dødsfall, dvs , den naturlige befolkningstilvekst. Denne har

beveget seg på følgende måte siden omkring utbruddet av forrige verdenskrig:

Tabell 4. Fødselsoverskuddet pr. 1000 av middelfolkemengden

1 9 1 1-1 9 4 5.

Exce,dent des naissances par 1000 de la population moyenne 1911-1945.

1911- 1916- 1921- 1926- 1931- 1936- 1941-

1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945

Menn. Hommes .

Kvinner. Femmes.

12.6

10.6

Tils. Tot. 11.6

M. i pst. av K...1

H. en p. C. de F.f

11.4

9.5

10.3

11.7

9.8

10.7

7.8 5.6

6.2 4.1

7.0 4.8

5.6

4.6

5.1

8.3

7.9

8.1

119 120 119 126 137 122 105

Overskuddet bar hele tiden vært større for menn enn for kvinner. I 1941-

1945 var forskjellen i tilveksten for de to kjønn forholdsvis liten. Når det allikevel

er flere kvinner enn menn i befolkningen, så skyldes det at det i årenes løp

er utvandret langt flere menn enn kvinner.


54*

I forbindelse med fødselsoverskuddet kan det være av interesse å se på

nettoreproduksjonstallets størrelse. Ved nettoreproduksjonstallet, som har vært

meget brukt i statistikken som mål for befolkningens reproduksjonsevne, forstår

man det antall levendefødte piker som hver nyfødt kvinne vil komme til å føde

under de gjeldende fruktbarhets- og dødelighetsforhold.

1930/31 1935 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Nettoreproduksjonskvotient.

Taux de reproduction net. 0.890 0.746 0.832 0.849 0,858 0.813 0.936 0.995 1.073 1.075

Nettoreproduksjonstallet for 1930-1931 og 1935 er beregnet på grunnlag

av fruktbarheten i disse år og dødeligheten i 1921-1930. Fra 1938 av har en

brukt dodelighetserfaringene fra 1936-1940.

For at befolkningen i det lange løp skal kunne opprettholde sitt antall,

må nettoreproduksjonstallet være minst 1. Dette har som det vil ses av tabellen

ovenfor vært tilfelle i 1944 og 1945.

2. Beregning av det framtidige folketall.

Calculs prévisionnels de la population.

Av stor praktisk betydning er det å være orientert om de enkelte aldersklassers

framtidige størrelse og de forskyvninger i befolkningens aldersfordeling

som vil komme til å skje i de nærmeste år framover. Statistisk Sentralbyrå

har derfor foretatt en beregning av folketallet i framtiden og dets fordeling etter

kjønn og alder fram til 1975. Denne befolkningsprognosen er det gjort rede

for i en artikkel i «Statistiske Meddelelser» hefte 10-12 1946.

Befolkningens framtidige størrelse og aldersfordeling vil ses av tabell 5

side 55*. Her er de opprinnelig offentliggjorte tall blitt rettet overensstemmende

med de nyeste oppgaver for fødte og døde.

Det bemerkes at ved beregningen av de enkelte aldersklassers størrelse i

årene som kommer, er det bare tatt hensyn til avgang ved død, og sett bort fra

eventuell utvandring. En har forutsatt at dødeligheten vil holde seg på samme

nivå som like før krigen. Ved beregningen av de framtidige fødselskull fra 1948

og utover, har en gått ut fra at antall fødte barn pr. 1 000 kvinner i de forskjellige

aldre ikke vil være så stort som i dag, men vil synke noe, og fra 1955 av svare

til forholdet i 1940-1943, og at denne fruktbarheten vil holde seg uforandret

likesom det relative antall gifte kvinner i fødedyktig alder.

Hvis de nevnte hypoteser holder stikk, vil den norske befolkning fortsette

å stige til 1969 og vil da være kommet opp i 3 369 000. Deretter vil folketallet

så smått begynne å synke.

Aldersgruppene under 15 år vil komme til å stige i ennå noen år til 1956,

men vil deretter avta, slik at vi i 1975 antakelig vil ha færre barn under 15 år

enn vi har i dag.65*

00 00 cm C) C,I C: C: r-q G,1 00 ,c114 10 GI ts•

• C C).14 .41 00 00 CY) C: 00 1C) 0 10 ,41

CD CD C5: C) C,1 CY: CY: 0 r-4 C: G•1 CC)

r.i r.i 00 r.0 GI

c.CD C,1 C:: CX) CC) t-- ,tH CD 'eh( 0 CY: CC) C,:

G,1 C:) t-- cl) ,t1.1 C: CY) CC GI CI) C:\1 C: t-- 1-- 1-- 1C)

CD CD C:D ',I.' C: C:: GI G'1 C:: CK) If: (:)

ri ri rri r-4 rri rri M

0 ,3 ,., ,., cx) t,. cc) N C:, C) il1 r.

0.)

C)) CC t-- CXD 00 C) IC) IC)

N t

1,.. L.. t,. cc) ,..i 10 cx) 1C) t-- CC) 1C) IC) G'1 0 CC) C: CY)

F: CC ,-1 '14 G'1 C:) CY: C:) C:1 G'l ,-4 C) C: CXD '14 GI 'GI C,1

CZ

r. r. ri r-i ri r-i r..1 r. rri r-4 ri ri G0 C,1

r.i

gz,

C:: C,: CC) CS: CC t-- CCD 00 ,:1.4 Cg) CC Ift C:t

(1) CO 0000 N G,1 CC) Cn t•-• CY: (:) C) ,4, ,-4

C c.:1 cm 0 c..1 r-4 c) c) t-- GI , 12".;

.43 g

r.i r.i rii

-

N

GO

t-, '14

C4)

CX) CC) CC

rii csD

Cn 00CC)

CC)

C.: 00 CC)

r.i GO r..1

CX) ,14

r.1 GO ri

3

cAD

r.0

0000 cc) cc) it-. c, cc) c) t-- CY) C): C: p.-1 C:1 p-4 C)

C) 00 00 1"... rii N 00 00 CO CC CD d.1 CK) GK) IC: V:

CN1 .114GI C:) C: GNI CY) GNI C) C: CC CC ri Cn 0: 00

r. F. rri rii r.1 rii rri Get 0 r-.1

Go

0) cx) N c,i t.. cx) eD N N ,..1 10 r. ,--, ,14 N CY: NIC: C

... '"I C7, ,t, GC) GI ,--, ,,IN If: GO CT, ,-.1 cg: ,-. cm c) ir ,c, (:,

10 c,1 c:) C:: ,---i 00 00 N ,-.4 C:D C:D CXD I-- 1.0 ,....1 00 00 1--

.7.4'

r..' 1...1 ri r. r.i F. r.4 ri 1.1 r. rfti rri Get C:) r..1

N

CC)

C> 00 N

C,1 CC)

CY: GK) C,:

r. GO I..

rri

4 cl) C.: N 0 N C: r..1 (:) t,. cip 1.0 1..4 (C) CC) C7: C) ,-4 C:: C::

;.. CY: /C: 71.1 CK) CY: C7: t-- C: N CC) t-- 10 0 CD CCD C:: N CCD

"L: CD C:D C) C:: r-4 ,chi N C:: CY: 0 ,-.1 0 00 CY) r-q CY) 1..4

15.

1.1 ri r.i P. r. I.. rii r.i ri rii rii ri M r.i N

p.:

G)

1715 t-- t-- c) cx) CC C: ri CC t'. N 00 IC) 00 0000

44 ,11.1 N cm 10 tC) ,.4 cgD ,..i .11 if: r-4 C:D C:

C) C> G,1 If: N (:) C3: (2) C) C: N N If: C7:

.ri

r.i rri r.4 rri rii 1.1 C,:

CO

c) 0;' 1--1 t-... 1-- 10 CY) r.0 C\1 C,1 CY) (:) 0000 ,....1 .14 eg) ,d4 NI C:

,P I-- C: G,1 ,t N 'chi 1-- C: In CC) ,t Cf) '14 ,44 ,44 CD: CC) CC)

CC

..P 0 c) c.1 10 ot c) cm 0 c..1 c.1 ,..-4 C:: C/) t-- ,-.4 VD ,c1.1 GK)

G) r.i ri rii ri r. ri ri ril 1.1 ri ,..1 M 1-.4 rri

"--0' ,t r.

C/)

.=

etl

. GI CC) GI N N CC) t-- CC) GI C:D CC) CY: GK) cq t-.

GI ciD CC> C5: p--1 CX) C: C: ,-4 C) 00 r-4 Cf)

C\1 IC: Cr: C:D CY: ,-q N GI P--q C) C: GK) CC) C7: C7: (:) cgD

rri rii rri r. CC)

GO

GO

GO

GO

GO

GO

V: CgD

GI CCD

Cl GO N

GI tr)

,C1.1 CCD

N

In In C:)

N CC

GNI cgD GI CC GI C:D N CY: C: CC) C) C ,: GI CI: C:

CC) cC) 1-- ,-4 ■71.1 ,-4 GI C•1 G() c:D t-- CC) If) C)

GI IC) CC) C) C) ri Get Get N C:> C: GK) C:

r.i r.i r.1 rri

C: C4) G,1

t-- ',IN CC)

rri C.. 'CM

71.1 0 r-i

00

Get

GO

C7Z

■14 IC)•-o

GI C:D

C: c: if: Cg) C,: C) 00 00 IC: 00 C2> N 00 C)

GC) G,1 cC) .14 Lf: IC) C: G,1 C: G,1 CK) c:D

CgD CC) C:) C) VD V: N C7: C7: 17- CCD ,1.1

• r-1 r.1 r.i

CC) If: C::

,:h C: 7114

CD. If: VD

',chi (2)

..;H CC C:)

GI C:D

CC) C:D

GNI CC>

It: CO 0:

GI c.C)

• •

/N.

o cz '1.2. ti

'11 CY: 71.1 C7: C: 'do C: ,71.1 C:: CPI C: ,t1.4 C::

CC)CC).1H IT CT C1) y GO

I I II I Ili I I I

tr) (:) 10 C) 10 0 IC) C) lf) C) IC) 0

c,1 m .* 10 10 CC) CC> t--

73"


56*

Tallet på gamle vil øke sterkt i de kommende år. Nå har vi 282 000 gamle

over 65 år og i 1960 vil tallet være steget til 365 000 og i 1975 til 479 000; det

er en stigning på hele 66 pst. regnet fra 1945. Denne aldersgruppen vil utgjøre

hele 14 pst. av befolkningen, mot 9 pst. i dag.

Aldersgruppen mellom 15 og 65 år, som gjerne betegnes som «ervervsbefolkningen»,

vil fortsette å vokse i ennå omkring 20 år. Maksimum vil nås i 1968

for menn og i 1967 for kvinner. Nettotilveksten vil sannsynligvis i 1950 være

omkring 2 600. I de neste 10-15 år vil den årlige nettotilveksten igjen være

litt større, men i slutten av 60-årene vil den opphøre helt, og ervervsbefolkningen

vil begynne å avta.

Tilgangen av 15-åringer vil nå et minimum 11950. Deretter vil den komme

til å stige etter hvert som de forholdsvis store kull fra de siste årene skal inn i

ervervslivet. Maksimum i tilgangen av unge vil antakelig nås i begynnelsen av

60-årene. Men avgangen fra ervervsbefolkningen ved død eller oppnådd 65-års

alder, vil stadig komme til å øke, slik at den altså i slutten av 60-årene blir

større enn tilgangen av unge.

Av ennå større betydning enn de omtalte forandringer i ervervsbefolkningens

samlede størrelse vil sannsynligvis forskyvningen mellom den yngre

og eldre arbeidskraft komme til å bli. For tiden er ervervsbefolkningen f orholdsvis

ung, idet omkring 50 pst. av menn i aldersgruppen 15-64 år er under

35 år. I 1975 vil bare 40 pst. være under denne grense. Arbeidskraften mellom

35 og 45 år vil også relativt sett være gått tilbake, mens gruppene over 45 år

vil være steget.

En tilsvarende forskyvning vil også finne sted i aldersfordelingen av den

kvinnelige befolkning. Det største antall fødsler faller på kvinner mellom 20

og 35 år. Denne aldersgruppen som er så viktig for folketilveksten, vil i 1960

være 22 pst. mindre enn den var i 1945. Senere vil tallet på kvinner i denne

alder stige noe, men i 1975 vil vi ha færre kvinner i fødedyktig alder enn i dag.

Denne utvikling vil ikke kunne unngå å få innflytelse på barnetallet i framtiden,

selv om fruktbarheten i de enkelte aldersklasser skulle holde seg uforandret.

Et annet trekk i utviklingen som det kan være av interesse å nevne, er at

overskuddet av kvinner under 50 år etter hvert vil forsvinne. I 1945 var det

som nevnt flere menn enn kvinner opp til 34-års alderen, og i 1960 vil det være

flere menn helt opp til 40-års alderen. Dette overskudd av menn i gifteferdig

alder skulle en vente ville føre til at kvinnenes giftermålshyppighet ville stige

i framtiden, slik at det relative antall gifte kvinner i befolkningen vil bli større

enn forutsatt, og at det følgelig er mulighet for at det kan bli født flere barn

enn en har regnet med.


57*

Svalbard.

Etter de opplysninger en har fått var tallet på inngåtte ekteskap, fodsler

og dødsfall på Svalbard følgende:

1940 1941 1942 1943 1944 1945

Ekteskap. Manages

Fodsler. Naissances

Dødsfall. Déds

10 5

4 2

5 7 3

Av de fødte var 3 gutter og 3 piker.

Av de døde som alle sammen var menn, var 5 i alderen 15-29 år, 10 i alderen

30-59 år og for 1 var alderen uoppgitt.


58*

Résumé.

Manages. Le nombre de manages enregistrés en 1945 était 23 504 correspondant

á un taux de nuptialité de 7.7 par 1 000 habitants. Avant la guerre

la nuptialité augmentait de 6 O/ en 1926/30 jusqu'á 8.6 O/ 1936/40. Pendant

la guerre la nuptialité a été en moyenne 8.0 par 1 000. Voir le tableau 1,

page 1..

Le tableau 2, page 2 fait connaitre pour les districts ruraux et les villes

et pour chaque préfecture la fréquence des manages pour 1 000 habitants en

1911-1945.

Le nombre de manages contractés en 1943, 1944 et 1945 et en 1941/45

réparti suivant rage et l'état matrimonial antérieur des époux se voit des tableaux

5 et 6. Pour 1942 il n'y a pas de statistique de manages.

L'âge moyen au manage en 1941/45 a été presque le méme qu'en 1936/40,

30.2 ans pour les garÇons et 26.9 ans pour les filles.

Les manages répartis par mois se voient du tableau 10, page 8. On observe

deux maxima, le premier en juin et le seconde en décembre.

Du tableau 12, page 9 se voit le rapport du nombre de manages dissous

par décés et par divorce au nombre des couples mariés. La proportion des divorces

pour 100 nouveaux manages contractés était 6.1 en 1941/45 an lieu de 4.3 en

1936/40.

Naissances. Le nombre de naissances et le nombre d'enfants nés en 1942,

1943, 1944 et 1945 réparti suivant la vitalité et la légitimité de l'enf ant se voit

des tableaux III enserrés A, la fin de cette publication.

En 1941/45 la moyenne annuelle de nés-vivants a été 56 067 ou 18.7 pour

1 000 habitants. Comparé á la natalité moyenne de 1936/40 c'est une augmentation

de 20 %. La reprise de la natalité a été plus forte dans la population urbaine

de faible fécondité. Ici on pent constater un accroissement de 31 % contre

17 % dans la population rurale. Voir les tableaux 1-3, page 10 ff. L'augmentation

considérable du nombre des naissances et du taux de natalité depuis 1940

doit probablement étre attribué plus volontiers á l'accroissement de la nuptialité

qu'á l'accroissement de la dimension moyenne des families. Le tableau

8, page 17 indique la répartition des enfants légitimes nés-vivants d'aprés leur

numéro d'ordre. Depuis 1941 la proportion des enfants de 2iéme et 3iéme rang

a augmenté un pen. •

Il ressort du tableau 9, page 18 que la mortinatalité a diminué 11 % pendant

les derniéres années de 2.26 en 1936/40 A, 2.02 en 1941/45. L'amélioration a été

plus forte parmi les enfants légitimes que parmi les enfants illégitimes. Pour

les enfants légitimes la mortinatalité a diminué 12 %, 5 °/„ pour les premiers

nés et 18 % pour les enfants d'un numéro d'ordre supérieur. L'influence respectif

de l'âge maternel sur la mortinatalité séparément pour les premiers nés et les

autres enfants se voit du tableau 11, page 19.

Pour les fluctuations mensuelles des naissances voir tableaux 15-18, page

24 ff. On constate un maximum prononcé en avril et aussi une pointe moms

élevée en septembre A, la courbe du pays et des districts ruraux. Dans les villes

on trouve le second maximum des naissances en décembre.

Décés. Comme se voit du tableau 1, page 28 le taux général n'indique

qu'une surmortalité trés légére pendant les années de guerre. En moyenne la

mortalité générale s'élevait 9-10 %. Surtout la mortalité des hommes

fut influencée par les calamités de guerre. Du 9 avril 1940 au 8 mai 1945

les pertes de la population norv. égienne an °ours des opérations de guerre

Norv6ge et h, l'Etranger et du fait de la résistance de la population civile eontre


59*

les Allemands étaient 9 379 hommes et 883 femmes. Voir tableau 4, page 30.

Par rapport de la population cela fait en moyenne 6.8 pour 10 000 par an.

La mortalité générale dans les districts ruraux et les villes et dans les préfectures

est calculée en tableau 6, page 31.

Les tableaux VI et VII donnent le nombre de décés réparti par sexe, Age et

état civil, et le tableau 7, page 32 donne le taux de mortalité des différents groupes

d'Age par 10 000 de la population. En 1940 et surtout en 1941/45 il y a une

augmentation forte de la mortalité générale des enfants au-dessous de 15 ans,

comparée avec celle d'avant-guerre (voir tableau 8, page 33) A, cause d'une

mortalité trés élevée parmi les enfants des maladies épidémiques. Parmi les

adults on trouve un accroissement considérable des taux de mortalité des hommes

de 15 A, 55 ans et surtout pour les hommes de 20-40 ans. Mais en méme temps

la mortalité des femmes et celle des gens Agés de tous les deux sexes était généralement

plus base en 1941/45 qu'en 1936/39.

Les tableaux 9-14, pages 34-37 permettent de suivre le développement

de la mortalité infantile. On peut constater qu'évidemment les tmauvaises conditions

d'existence des familles en Norvége pendant la guerre n'ont pas eu des

conséquences sérieuses pour la vitalité des nourrissons. La diminution considérable

de la mortalité infantile enregistrée depuis le début du siècle a continué

sous la guerre.

Un calcul de la mortalité infantile pendant le premier jour, le premier mois

et les 11 mois suivants de la première année de vie est fait en tableau 18, page 42.

Ti ressort de cc tableau que la diminution de la mortalité pendant le premier

mois de vie s'est faite à un rythme beaucoup plus lent que celui de la mortalité

des autres mois de la première arm& de l'enfant. Du tableau 8, page 33 se volt

que la proportion des premières naissances a augmenté fortement et comme

suit l'excés de la mortalité néonatale de celles-ci a exercé une influence toujours

plus marquée sur le taux global. Pendant les derni6res années, cependant, aussi

la mortalité néonatale a été en régression. Le tableau 21, page 44 montre la

mortalité des enfants légitimes au cours de la première année par numéro d'ordre

d'enfant. En 1941/45 la surmortalité des premiers enfants était 35 °,4, comparée

avec des enfants de 2iéme et 3iéme rang.

Dans les tableaux 23 et 24, page 46 on a calculé le taux de mortalité pour

1 000 enfants nés-vivants d'aprés leur mois de naissance en 1940-1944. Il

ressort de cc cal cul que la probabilité de mourir au cours de la première année

de la vie est plus grande pour les enfants nés en hiver et en automne que pour

les enfants des mois de printemps et d'été.

La répartition des déctis par mois se voit des tableaux 26 et 27, page 47

et 48, et dans le tableau 28 on trouve le nombre moyen de décés par jour

dans les différents mois réparti. par l'Age des décédés.

Emigration. L'émigration d'outre-mer totale depuis 1901 se volt du tableau

page 50. De 1930 le nombre d'émigrants a été trés insignifiant et pendant la

guerre l'émigration d'outre-mer cessait complétement.

Population. D'aprés les résultats provisoires du dernier recensement le

3. décembre 1946 le nombre de la population résidente de la Norvége était

3 123 338. Un caleul de la population A, la fin de chaque année de 1935-1945

et de Paccroissement de la population est fait dans le tableau 1, page 51 et la

répartition de la population actuelle par groupes d'Age se volt des tableaux

2 et 3, page 51 et page 52. Le tableau 5, page 55 fait connaitre les résultats

d'un calcul prévisionnel du nombre future de la population de la Norv6ge et

sa composition suivant rage et sexe jusqu'h 1975.


I 941-45

TABELL 1-111, VI-IX


2

Tabell I. Bevegelsen i den hjemmehørende folkemengde i femåret 1941-45.

Le mouvement de la population de droit en 1941-1945.

Fylker

Prefectures

Inngåtte

ekteskap'

Mari:wee

Levendefødte

2

Nesvivants

2

Herav

født

utenfor

ekteskap

Dont

illegitimes

Dødfødte

Mort-nes

Herav

født

utenfor

ekteskap

Dont

illegitimes

Døde

Déch

Overskudd

av

fødte

Excedent

des néevivants

Riket. Royaume

Bygder. Distr. rur

Byer. Villes

Uoppgitt. Inconnu.

Bygdene fylkesvis.

Distr. rur. par préf.

Østfold

Akershus

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder .

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane • • • •

More og 'Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag .

Nordland

Troms

Finnmark

Tilsammen. Total

Byene fylkesvis.

Villes par préf.

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

-Vest-Agder .

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjordane • • •

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

95 974 280 334 20 488 5 770 599 158 576 121 758

63 518 214 378 14 627 4 427 432 111 536 102 842

32 456 65 956 5 861 1 343 167 46 862 19 094

– – – – 178 --178

3 595 10 836 456 196 5 6 003 4 833

8 217 23 974 1 211 464 39 12 217 11 757

4 811 14 709 1 143 310 32 7 495 7 214

4 059 13 280 858 321 30 6 705 6 575

3 564 9 072 450 194 15 5 230 3 842

2 729 8 192 350 143 12 5 163 3 029

2 554 7 679 316 133 7 4 447 3 232

1 394 4 805 207 85 3 3 303 1 502

1 559 5 632 245 97 9 3 529 2 103

3 466 12 985 492 237 17 5 438 7 547

4 982 18 192 611 352 22 9 178 9 014

2 441 8 369 247 179 4 5 242 3 127

4 152 14 935 694 321 25 7 424 7 511

3 951 13 536 1 367 251 29 6 822 6 714

2 803 10 177 822 191 16 4 910 5 267

5 437 21 124 2 479 496 70 9 608 11 516

2 716 11 356 1 622 307 61 5 294 6 062

1 088 5 525 1 057 150 36 3 385 2 140

63 518 214 378 14 627 4 427 432 3 111 536 102 842

1 796 3 671 206 89 8 2 704 967

80 187 21 10 – 210 -;-- 23

11 734 18 134 1 296 338 40 15 160 2 974

303 514 28 13 – 395 119

412 949 65 15 1 517 432

1 375 2 713 144 65 2 1 913 800

1 366 2 868 245 73 5 2 589 279

1 348 2 850 184 60 4 2 173 677

491 1 444 120 24 2 1 125 319

1 125 2 821 228 40 3 1 580 1 241

2 798 7 019 582 135 23 4 095 2 924

3 731 8 826 784 166 15 5 937 2 889

43 140 14 1 – 83 57

1 257 3 057 318 67 10 1 917 1 140

2 562 4 861 684 89 13 3 295 1 566

287 902 91 17 4 386 516

905 2 567 378 84 18 1 157 1 410

596 1 575 309 38 12 807 768

247 858 164 19 7 672 186

Tilsammen. Total

32 456 65 956 5 861 1 343 167 4 46 862 19 094

Her er ikke tatt med ekteskap hvor brudgommen var bosatt i utlandet. Non compris

manages l'époux étant domicilié en étranger. 2 Dessuten 169 født i årene 1941-1945, men

først registrert i 2. kalenderår etter fødselen eller senere. Derav i 1943 109, 1942 44 og i

1941 16. En outre 169 enfants nés en 1941-4945 mais registrés dans la 2. année ou plus

tard. Dont en 1943: 109, 1942: 44, 1941: 16. 3 Her er tatt med 143 døde i 1941 som ikke

er fordelt på fylkene. Y corn pris 143 morts en 1941 non répartis par préfectures. 4 Her er tatt,

med 147 døde i 1941 som ikke er fordelt på fylkene. Y compris 147 morts en 1941 non répartis

par préfectures.


3

Tabell II. Ektevigde i femåret* 1941-1945 delt etter kjønn, alder

og sivilstand. Riket. Bygder. Byer.

Marie's répartis par sexe, eige et e'tat civill en 1941-1945.

Alder

Age

Menn. Hommes

Piker

Kvinner. Femmes

Enker ner

Ungkarer

Enkemenn

Fraskilte

Uoppgitt

sivilstand'

Fraskilte

Uoppgitt

sivilstand'

Riket. Royaume.

15-19 år, ans

20-24 » »

25-29 » »

30-34 » »

35-39 » »

40-44 » »

45-49 » »

50-54 » »

55-59 » »

60--64 »

65-69 » »

70-74 » »

75 og over, et plus

Uoppgitt, Inconnu

Tilsammen. Total

Bygder. Distr. ruraux.

15-19 år, ans

20-24

25-29

30-34 »

35-39

40-44 »

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74 »

75 og over, et plus

Uoppgitt. Inconnu

Tilsammen. Total

Byer. Vines.

15-19 år, ans

20-24

25-29 »

30-34 »

35-39 »

40-44 »

45-49 »

50-54 »

55-59 » »

60-64

65-69 »

70-74 » »

75 og over, et plus

Uoppgitt. Inconnu

578 — — — 5 401 2 — 4

19 365 26 17 10 37 109 93 75 39

34 904 198 202 42 29 356 318 294 43

20 062 488 451 33 12 368 489 341 43

8 247 579 427 28 5 217 465 295 22

3 685 664 413 27 2 298 453 207 16

1 467 643 337 16 906 304 137 5

645 547 210 13 362 167 52 4

234 410 97 2 116 87 33 1

90 272 62 3 32 51 10 1

37 184 25 2 24 26 6 —

7 70 9 2 3 4 1 —

6 29 1 — 1 3 — —

98 4 3 3 159 4 — 5

89 425 4 114 2 254 181 93 352 2 466 1 451 183

365 — — — 4 096 — 4

13 034 20 7 10 26 161 58 25 33

22 920 121 60 38 19 334 195 87 39

13 699 306 134 30 8 046 302 118 38

5 769 366 130 25 3 262 257 80 20

2 572 418 112 22 1 389 254 57 13

1 025 397 92 14 533 169 46 2

440 333 59 10 209 82 14 4

168 244 29 2 67 47 10 1

64 158 19 3 12 25 2 1

29 99 11 2 11 10 —

5 40 4 2 3 1 1 —

3 17 1 1 2 — —

83 4 — 3 133 3 2

60 176 2 523 658 161 63 257 1 405 440 157

213 — — — 1 305 2 — —

6 331 6 10 — 10 948 35 50 6

11 984 77 142 4 10 022 123 207 4

6 363 182 317 3 4 322 187 223 5

2 478 213 297 3 1 955 208 215 2

1 113 246 301 5 909 199 150 3

442 246 245 2 373 135 91 3

205 214 151 3 153 85 38 —

66 166 68 — 49 40 23 —

26 114 43 — 20 26 8 —

8 85 14 — 13 16 6 —

2 30 5 — — 3 — —

3 12 — — — 1 —

15 — 3 — 26 1 — 3

Tilsammen. Total

29 249 1 591 1 596 20 30 095 1 061 1 011 26

* 1942 mangler. 1942 man que. i Ungkarer = garÇons, piker = filles, enkemenn =

vevfs, enker = veuves, fraskilte = divorcés. 2 Sivilstand uoppgitt p. g. a. ufullstendige oppgayer

under krigen. Etat civil inconnu 6. cause des données incomplétes pendant la guerre.


k.4

t

P4:4

t

4

CC Ct 1-- "14 Ct Ot CC) CZ N p-q CD) C4) 19 1-. C) CC

C,J Cn

N CC Ot 00 OC m. C9 71 4 C> oo cn oo ct ID CO C) C> Ot IN

r•i r••I Ut Ot C9

C) elq 10 CY: C) N CX) ,1.1 C:) 10 C,1 C t,.

.tti 10 CD) GO 'cli4 CC el4 IC:N 1-- t-- If: (:) 'chi CC) C.17:,

▪ C,1 rl ri G•1

CC CY: 00 CS, 1-. teD eti co0 'CD CC C,: Ot CC r...4 CID IcD

cg) t-- CDD t-- Up C•1 (C) cg) 1-- GM C5) Cm-, ot> CYD t--

▪ C,1 G91 C,1

10 CS: CC) "14 P-.4 714 CIO If: 00 CD C3) C) CC) C) C) IC: t-- t--

• C5) cK) cC) CY) ct) t-- G,1C CD t— cYD cr.) cC) r— Cm t--

,,D ,gD ez CI ,1 c.1 eD CV cYD C,) "t14 cf.) (3)

CC

714

• P•0

r., t,. c.1 c,1 IcD irD Cl qiq t0 Cl rl 00 (:) "ch '714 t--

C9 "chi t-- CK) 1CZ C) CYD C.C) "II CO P-q 'P. Cl CY: (5) et' 00 CC "c10 C)

ot c4D c4) 1_0 otC CI N 10 ot eti p-q 10 C:7 'dhl "14 C:)

C) p-i

V.;

t

C,1 ,t (;) Gq 7? Cl CY) () 11"J N Cn 00 C" .. 00 I C:)

ot ot 10 C) C9 0') CX)N 10 00 ell Cl t-- t-- Ot 10 CC) C9 CC

C) CCN CC C) 00 CC C5) C) (:) c:D 1-- 19 P-q t-- 00 CID CC Cl C) IC:

N ce) c-. C t0 ut eti CC 'eh (5) CX) ,c14 'Ch 00 CX) 10 p-4 CC CC IC:

r.i C,

lf I'■ ir ”--1 10 Ot C: ':H CC "cIN C) CD) p.-1 00 GO C9 If

I-- t-- CD) CX) t-P clODCC ceD CC t-- IcD C) L-- GC Cl Cl 00 ot cS)

M ap C9 C) t-- tit J.. CC C,: 714 ICD C,: Cl ‚C CC CC C47

1,. Cl C t,. 1-. ut t.0 IC: CC c:) CZ "14 '14 C) CD) 10 Cl CC) CC

7?

00

7?

'7?

4.4

p-o eti CC C:) N C) t-- CC) C:) p-q Cl t-- t-- CC) CC t-- C:) Ot

C) CC C:) t-- C5) t-- t-- CC Cl C:) t-- CC (3) c-- r-- cC)

ceD CC CC CC "CH C9 Cl C9 C9 IC: C,: C,) ,14 C) 7114 "di C) IC:

CC


t-- C) CC N t-- Cl el4 CC IC: CC Cl 00 00 t-- C) t-- P-I

CC CC C C) eti c4) If: IC: CY) C,:CI Cl 7? 1C CY'J t'.

C, C.0 C... CC "rig CC CC Cl Cl ICD C,: 'qt.? LCD P-.1 'di IC) (2> C:)

r,1

••1

r...1 10 C) C:) C, If: C:7 CT: 1-- C5) p-q tl C) CC) CC CC CI CC) 19

'CD a) t-- C) G,1 t-- Cl cYD C ”-4 CS) CC Cn CD C': CT,

• a) 00 .11.1 Ct (:) ,., ct CC r.i CD C',CM c.C> (:)

N cx) t,. t,. to IcD cYD ,CH C3D CC "14 "14 00 C5) IC: p-q CC C,:

P. C> Ot C> ID Ct ID Ot ut C9 eti CDt eV eti eV cn o

• cn c.C) ifD ,f1CC teD t- C t- cn CC C C CC d4 CC

I> N V: C .4:14 r.-1 00 CC C9 eV ‚C CC ID t.- t- ID 00 chi

• N Cop 1-- c.c 1/ ut CC CD Cn '14 ',I.' Cn Cn Ut C9 CC CC

C,

CC

00

r-i

CC

CX)

7?

rts

CC cg) cYD C t- cYD cc) a) cYD CM X "tH p-q 10 cq r-- cr) cl)

N eti CC C) "cti CC CC CX) t-- C9 0,0 CC) "1 4 CC (5) CD CID

CO C,: CI CC C,: 00 r. 10 CI ,d1 c,z CX) 10 ri kC

Cf) 10 tH C) CC) C) X X Ot C,:

• G,1 r.0 C,1 r.i G,1

ID

CC

C9

00

19

,-,-'

cl) —,

,—

Z cd ,..

Cd 'Ci • bit) •

C "t ,.,,-, cd •

• • 0 c, cd a) •


4, F. ;_, • ,--. _, 7; rci . .

7.;

eW • • • (1.) c) . rci : P.1 IL ,.../ g

.. . cn . ,.. . 7: ,4 "t 7:1 rt g . - c:, „,::, • ,.... ,..

= o • ;.-, C -ci ; , bo bo g c bt bk g F.

P4 rt r, • rt ,. "--1 t


• Ot ,f4 N Ot et C... r. N a) Ot r CD 00 IC TV IC

ri 1 Ot

eV a) 00 00 Nr■ IN t■ Ct Ot Ot Ct 00 1.0

C•1

5

N 10 IN I I NI I Cr) N I N et4 N itt

C ot I ot I 101 ,t 01 01 00 N 00 I ot c- 01 10

Cl

Cl

00 CA Ot Ct Ct Ot eV N OD Ct eV Ct 0 eV a) eV CD 00 00

IC a) 10 0010 Itt ri r 00 Cn C.Ð

00 Ct Ot eV t■ a) V) Ot eV Ct et a) eti r eV IC

CC 0001 C•1 ■tiN VD C't

ri ri

r•r1 N Ct

efi r a) C) Ct Ot Ct 00 00 CD C■ N CAD Ct

• N N ri OC) C.0 et `:10 C't 7.1 CrJ Cn -00 et CM

N r•-t r-i

N

0 IN a, 0 CID et CC)C N 0", 0 C... 0 ri

■;14 N 1.0 ri Ot Cit 71.1 N Ct

N 10 10 N rri ri 7. N N cD r•••I N et

N N 00 G0 Cn 0 1010 eV CÐ Itt I a) GA Ct10 C Ot

00 10 C 00 ceD 0100 CT, Ot eV r

Cl

10,}1C N ..14 op cm Cl 10 00 0 CÐ Ct 00 10 c.Ð cZ

N CC 0 Gt C.0 C.•• .,t4 Ot C•0

rr 7. CD N

1--

C

Cl

CC) GO L'■ 1.0 (::) r■ GO N OtC N 00 r

r N CT, N CN r-. CO N C 00 C4C T14

N 1CN C9 cc N 7t1 C9 00 IC

00 CC) 01 10 N 'TN '0'1 00 Cn N

0 L.... C.• Cit CT, 10 r C ri CC) N .714 N

10 ri C.0 r. Get r-.

Gt 00 CC N IC CCC, r-.1 00 00 CC c.0 ut TV IC et,

N N CT, 00 (X) C't 0 CM ri ,t1 TV CZ N

N ,t1 c:t N N C cs:)

ut N 1 N a) TV 0 IC N

Ct Ot a) = CT, GO 0 et, 0 CT, CD lit N N IC a) CD Ct `14 eV

CÐ 10 CD Ot ell CS) N CT, CM 00 C,Ð CD eV N 10 0001 N CD eti CT,

00 N ri C.• NeViCtOtOte.ÐOtOtN etiCtetiNNOt

Ot ri 00 ri ri ri ri Ot ,ti ri Cl 1...i

0

c.Ð

N CC efi CD N Ct CT, 7..1 `14 Cn N r

• C:7) rC C itt N C CN CT, ri 00 C'et

• Ot N IN TV CT, `,t4 Cet CÐ CT, N CT, 00 00

IC N N CÐ eVI C9 N Gn c.0 1rD 0 10 C4

GC ri 10 10 ri .7ki 0 1010 000110C.Ð 00 •rti

c N CÐ 10 10 r C.0 C Cl N 1000 CÐ

1.0▪ c C't Cl CeD u eti eti ot 00 -14

,. C't '71.1 Cl

Cl

N C ot eD ot t- cg

1000 C'it 10-u .71.4 N 0 00-u

• cx) cg e.C> ct eNIONrINN CT, rOtirNCÐri CMCÐrOON 10-uetiCtet CC)

N IC IC r 7. N C`t CYt CZ) 'et N CA et Cl - C.SD -0100 00 r-4 r-I

C.0

00

Cl

O N c.Ð Ot C9 CCÐ CM 0 c-C 00 c.0

c.Ð CM CC CC 0 N CM CC I-- 00 N N 00ri0010CID

N CC) N N Cet ri Oft N ,;11 00 00 10 la

00 -u00 C N C01000100 00

0 0 ,14 N '01 CT, 10010101 C9 7FI Ct N 0

-cft

00

• 09 10 0 00 •cf 00 CM N 0l N CcÐ •:1•1 CC C9

c.0N 0000 c:n CO N cÐ 10 10 10 IN cM

CC N 09 cÐ 10 Cn Ttl •:14C ri CO C0 Ot

10 ri N 00 000


6

Tabell VI. Døde menn og kvinner i de enkelte aldersår

i femåret 1941-1945.

Décés répartis par sexe et age. 1941-1945.

Alder'

Age

Riket

Royaume

M. I K.

H. I F.

Bygder

Districts

ruraux

M.

H.

K.

F.

M.

H.

Byer

Villes

K.

F.

Ukjent

Inconnu

M.

H.

K.

F.

Alder'

Riket Bygder Byer Ukjent

M. K. M. K. M. K. M. K.

0... 4509 3485 3474 2735 1035 750 55.. 740 571 441 387 295 184 4-.

1... 18131412 1445 1116 366 295 2 1 56.. 754 618 465 412 286 206 3

2... 680 485 529 397 149 88 2 - 57.. 826 705 527 463 299 242 -

3... 475 383 362 287 113 96 58.. 824 696 548 456 275 240 1

4... 379 276 280 208 99 68 59.. 841 702 525 456 316 246

5... 280 243 211 188 69 55 60.. 901 750 586 492 315 258

6... 266 200 200 145 66 55 61.. 873 791 530 532 343 259

7... 230 144 169 114 61 30 62.. 968 859 630 570 338 288

8... 225 131 179 103 46 28 63.. 1018 949 645 617 372 332 1

9... 194 126 153 104 41 22 64.. 1146 967 737 603 408 364 1

10... 190 120 153 103 37 17 65.. 1223 1114 793 702 430 412

11... 198 136 168 116 30 20 66.. 1198 1210 770 775 428 435

12... 190 129 153 105 37 24 67.. 1272 1135 833 749 437 386 2 -

13... 188 136 162 107 26 29 68.. 1278 1253 865 818 412 434 I 1

14... 216 147 173 119 43 28 69.. 1352 1293 936 852 414 441 2

15... 216 181 157 144 58 37 1 - 70.. 1423 1412 1038 918 384 493 1 1

16... 268 192 203 148 63 44 2 - 71.. 1448 1337 1011 891 436 446 1

17... 342 213 255 166 87 47 72.. 1447 1494 1048 1000 399 494

18... 440 258 316 200 123 58 1 - 73.. 1448 1491 1044 1006 402 485 2

19... 549 277 382 207 165 70 2 - 74.. 1535 1631 1089 1077 446 554

20... 698 311 493 217 202 93 3 1 75.. 1597 1707 1177 1159 420 548

21... 734 310 487 217 246 93 1 - 76.. 1615 1908 1184 1318 431 590

22... 769 338 505 246 263 92 - 77.. 1720 1935 1302 1353 417 580 2

23... 852 375 579 265 266 110 7 - 78.. 1731 2007 1284 1372 447 633 2

24... 872 354 605 224 260 129 7 1 79.. 1736 2036 1351 1425 384 611

25... 763 329 490 241 270 88 3 - 80.. 1635 2052 1243 1422 392 630

26... 720 338 466 240 252 98 2 - 81.. 1695 1995 1316 1429 379 566

27... 763 338 475 227 279 111 9 - 82.. 1569 2100 1230 1468 338 631

28... 679 348 438 248 238 100 3 - 83.. 1530 1834 1164 1276 366 558

29... 674 341 453 241 220 99 1 1 84.. 1474 1813 1147 1274 327 539

291 461 209 217 82 2 - 85.. 1412 1766 1125 1298 286 467

31... 659 349 437 223 220 125 2 1 86.. 1252 1689 1021 1221 231 468

32... 609 326 403 231 203 95 3 - 87.. 1248 1552 1003 1112 244 440 II

33... 633 324 412 212 217 112 4 - 88.. 1009 1290 852 960 157 330

34... 578 322 369 212 208 110 1 - 89.. 852 1245 693 947 159 298

35... 612 329 399 218 209 110 4 1 90.. 748 1057 627 830 121 227

36... 618 321 406 218 210 103 2 91.. 555 891 460 689 94 202

37... 613 345 400 241 209 104 4 - 92.. 457 653 382 504 75 149

38... 597 380 375 256 221 124 1 93.. 324 564 270 434 54, 130

39... 637 377 394 251 240 126 3 94.. 246 433 215 347 31 86

40... 602 339 378 214 223 123 2 95.. 181 292 160 227 21 65

41... 616 376 381 241 234 135 1 96.. 133 206 118 161 15 45

42... 631 389 406 261 222 127 3 1 97.. 97 161 88 124 9 37

43... 654 415 393 263 259 152 2 98.. 57 97 49 78 8 19

44... 625 425 387 271 237 153 1 1 99. 31 66 29 55 2 11

45... 671 442 387 288 278 154 6 100. 26 52 18 42 8 10

46... 690 442 393 271 296 171 - 101. 14 25 14 22 3

47... 717 465 430 309 285 156 2 102. 4 15 4 13 2

48... 686 469 397 314 287 153 2 2103.. 4 10 2 8 2 2

49... 737 471 446 306 291 165 -104.. 3 6 3 3 3

50... 719 495 414 337 301 158 4 - 105. 1 1

51.. , 753 518 459 350 293 168 1 - 106..

52... 767 593 459 398 305 195 3 -107.. 1 1

53... 723 539 425 362 298 177 Uoppg. 238 43 107 28 104 13 27 2

54... 782 609 501 400 280 207 2 Us. 83689 74887 59126 52410 24410 22452 153 25

1 Alder = differansen mellom dødsår og fødselsår. Age = la différence entre Vann& de

mort et Vann& de naissance.


7

Tabell TH. Døde menn og kvinner i femåret 1941-1945 delt etter kjønn, alder og sivilstand.

Riket. Bygder. Byer. Décédés répartis par sexe, age et état civil' en 1941-1945.

Alder

Age

Ugifte

Gifte

Riket. Royaume Bygder. Districts ruraux Byer. Vines

Enkemenn,

enker

og

frask.

Sivilstand

uoppgitt

Til-

EM m-

men

Total

Ugifte

Gifte

Enkemenn,

enker

og

frask.

Sivilstand

uoppgitt

Tilsammen

Ugifte

Total

Gifte

Enkemenn,

enker

og

frask.

Menn

Hommes

0-11 md.' 5884 1 5885 4571 4571 1313 - 1313

1- 4 år2 2095 2098 1617 1617 478 478

0-4 »3 7852 7 7856 6090 6090 1762 -1762

5- 9 1195 1195 912 912 283 283

10-14 982 - 982 809 809 173 173

15-19 1805 4 - 9 1815 1310 3 1313 495 1 496

20-24 » 3579 195 2 130 13 3925 2505 111 53 2669 1074 84 2 77 1237

25-29 » 2610 752 15 204 " 3599 1786 449 8 79 2322 824 303 7 125 1259

30-34 1584 1347 63 153 " 3159 1128 855 37 62 2082 456 492 26 91 1065

35-39 1173 1676 70 144 18 3077 797 1080 41 56 1974 376 596 29 88 1089

40-44 900 1969 140 111 17 3128 590 1243 73 39 1945 310 726 67 72 1175

45-49 849 2356 167 118 " 3501 536 1404 71 42 2053 313 952 96 76 1437

50-54 » 779 2608 266 82 10 3744 486 1615 128 29 2258 293 993 138 53 1477

55-59 687 2796 410 84 " 3985 457 1792 228 29 2506 230 1004 182 55 1471

60-64 » 812 3334 689

5 4906 544 2161 394 29 3128 268 1173 295 40 1776

65-69 905 4189 11.64 60 6323 648 2774 749 26 4197 257 1415 415 34 2121

70-74 945 4487 1813 52 7 7301 700 3278 1220 32 5230 245 1209 593 20 2067

75-79 970 4382 3002 43 5 8399 754 3362 2153 29 6298 216 1020 849 14 2099

80-84 764 3250 3853 35 4 7903 616 2544 2914 26 6100 148 706 939 9 1802

85-89 » 479 1803 3468 21 5 5773 411 1479 2786 18 4694 68 324 682 3 1077

90-94 » 162 508 16545 4 2330 144 441 1366 3 1954 18 67 288 2 375

95-99 » 28 81 388 2 499 27 71 344 2 444 1 10 44 55

100+ 2 7 41 1 51 2 4 34 1 41 3 7 10

Uoppg. Inc. 58 34 101 109 15238 41 16 8 42 107 17 18 2 67 104

Tils. Tot... 29120 35778 17215 1423 1683689 21293 4682 12554 597 59126 7827 11096 4661i 826 24410

Kvinner

Femmes

0-11 md.' 4554 4 4555 3596 3590 964 964

1- 4 år2 1608 1608 1248, 1248 360 360

0- 4 » 3 6040 4 6041 4743 4743 1297 1297

5-9 » 844 844 654 654 190 190

10-14 » 668 668 550 550 118 118

15-19 1103 16 2 1121 851 14 865 252 2 2 256

20-24 1329 328 7 22 1688 9131 247 6 3 1169 416 81 1 19 517

25-29 952 685 40 16 4 1694 668 501 23 5 1197 284 184 17 11 496

30-34 655 892 46 18 4 1612 458 606 20 3 1087 197 286 26 15 524

35-39 » 581 1087 64 19 4 1752 397 752 32 3 1184 184 335 32 16 567

40-44 » 575 1206 142 17 7 1944 370 816 58 6 1250 205 390 84 11 690

45-49 » 671 1348 253 15 2289 441 905 137 5 1488 230 443 116 10 799

50-54 » 771 1631 336 14 5 2754 514 1122 207 4 1847 257 509 129 10 905

55-59 » 862 1831 591 8 3292 554 1284 334 2 2174 308 547 257 6 1118

60-64 » 1007 2247 1045 16 4 4316 631 1555 622 6 2814 376 692 423 10 1501

65-69 1337 2682 1975 10 4 6005 821 1882 1188 5 3896 516 800 787 5 2108

70-74 » 1600 2539 3203 22 4 7365 1026 1830 2026 10 4892 574 709 1177 12 2472

75-79 » 1932 2511 5131 15 7 9593 1231 1886 3503 7 6627 701 625 1628 8 2962

80-84 » 1846 1656 6273 18 4 9794 1154 1310 4393 12 6869 692 346 1880 6 2924

85-89 » 1311 696 5526 8 4 7542 896 572 4066 4 5538 415 124 1460 4 2003

90-94 » 533 193 2865 7 3598 371 168 2259 6 2804 162 25 606 1 794

95-99 104 38 680 822 71; 34 540 645 33 4 140 177

100+ 19 3 88 110 14 2 73 89 5 1 15 21

Uoppg. Inc. 10 7 14 10 543 71 4 14 3 28 3 3 7 13

Tils. Tot.. .124750 21596, 28279 237 '74887I1733515490 19501 84 52410 7415 6106 8778 153 22452

Ugifte = célibataires, gifte marié(e)s, enkemenn = veufs, enker = veuves, fraskilte = divorcé(e)s,

uoppgitt = non declaré. 2 Alder = antall fylte måneder og år. Age = mois et années d'age. 3 Alder = differansen

mellom dødsår og fødselsår. Age la différence entre Vann& de mort et Vann& de naissance. 4 Her er

tatt med 1 med uoppgitt bosted. Do. 2 do. 6 Do. 3 do. Do. 4 do. 8 Do. 5 do. 9 Do. 6 do. " Do. 9 do. " Do. 11 do.

12 Do. 12 do. 12 Do. 19 do. 14 Do. 25 do. 15 Do. 27 do. 16 Do. 153 do. "Do. 8 do. 18 Do. 14 do. " Do. 18 do.

Sivilstand

uoppgitt

Tilsammen

Total


00 N CD r--) eÐ cÐ oo

•,:t,

Ot CA Ot la C.t 00 00 la 00 ,--1 Ot CO 0 la 0 N ka '

N

CO Ot CD CO Ct CA ,..., C'''D

'dl 00 C CO N Ot Ct N Ot ir r. 00 lit Ot It. 1.-. Ot ir

OC 00 C ,--1 ,--1 C', N 0

r r. 7t4 CX) Ut r-4 N CO

c. İ ce) N t- 0

p-i N N 1.0 "Tt,

N di

• eÐ In di N N an

Ct Ct C) 00 N

0 • C't (X) t.Ð

ri ri Ct 1`..•

N in N 00 0 Ot N 00

N CIO Ot N 00

GO ri ri ri C'J 714 00

Ot CD

0 In VD an c)

00 0 di )--) CD N

00 ri r. N ir CO

- ri Ot CD

ri Ot C-- 1-1 00 0 00

N Ot CZ Mt N r.

CO C% r-1 -4,14

Ot la

N

GC

CI

GO

00

CX)

CI

CI

CC Ce.J C 't `rti 1--

C•1 pr ri ri N

r...1 CI

CC CN N N©CA

00 N

- 00 C) r•-■

CI 'C

00 r ri 00 M.Z C.O

- 00 ONtIrOCCZri

CZ r-I t"... Ot Cr,

N 7F1

00 CZ C.C) (Z CX) '7).,

CC 'rt, N CT, CO 0

- CC 00 r...1 NCCN

N d. '

r C ri •11

Ot Ot GA 0 U0 00 Mt

N.-- N --CI

CI'


N CrA,Ct ,--1 i--I CO N la N

C't N Mt N C» CD C CD r CO'

M.:', N 07F, NNUt0 ,--, 00

,--i N Ot 'ct, ka G",:. CO

,--i i-i N `zi4

r-i

00

r-1 GO 0 OD ',ti di CO

1tt C:7', Ot Ot

CI eÐ 00 of) co 4D 10

N CA Ct N 00

Gq CI Ot Ot

G\1

Lt

CC

Cr,

,f C on leD C )--( c- o0

o0 CD op 714 N o0 eÐ

• r CI CI-IX

CZ ri ri Ot

C cÐ N le:, m

• 0 N Ot N 71.1 GO

N N Ot N N C-

= )-4 (Ot

CI

GA

00

00 N t- CO 0 d.) an 0

cn CCIN'C

ct cÐ

1...1

CI

0 C CD C, C 0 la ka

Ct 00 ka G`t N CO i-i

CO CO

Ot LO

G'' Ct Ia CO N la N i--, CZ

N ,--, N 7h, Ct CO 00 i-I N

cs)

eC O'D 1-'i ri C C t (n 1 CD

rri C't 1L•J l''''

r.

in oo C N n cx)

7t4 C.O N N r--1 C--

N C i-i Cl C

- Cit CD

tr

0 N (x) eÐ 00 CD

cX) N r- CI Cr,

'er CX) C2, C.)

Gq

N Ot eD 00 ).--t ,;t1 N c4)

CC CC On Ot ri 1".. C CC C

- r. CIC'C

N N C- N-r' N CO N Ot 00 N c- eÐ ,-. eÐ eÐ cn Cz an

el CC r. anNOON ,—, di C di N N eÐ in 1,-.

10 c-- i—, ■--1 G\1 N ,-i ,. CC-CC

i

,f

CI' 00 . ,—, 1 cn

i

Ot 71.1 CD 00 N 00 cs0 N C% It- CL) Ot C% ,, C ut

00 cn cr, r- erD e) t- CI ct N 10 7i1 00 00

V... 0 N

i-, N t-

GO - -

Ot Gt 0 0 GA la

• GO Ot CO N N ri

0▪ 0 ri ri r. 1C"...

• r, an CO

Ia 00 •ri, C) Ot C ta C..

• CNNCI

• cq CA ka C%


Ct CD

Ot

r.

N C Cr, ut Ot Ot QD Ot

0 ut ,t1 0 00 0 -

t- Ct 00 Ot 0

CA ut

N an L0 0 -,1•1 0 N c-

CZ N t".. 00 1.1

• t•-■ r 00 N Ct

CI'

C 0 ,a CO 0 N 'dl 10 714 c,:

N c0 N 714 N in cn N p--)

714 ,--, N - 4n CY. Cz Cs.

C.J ri r Ot

CI

N

CC

c,D c 0 CD CD 00 O•

N NCICICCC

N N

Ct CZ GA GC) C't 711.,

cO N d) In N N c.0

ut ct N ot cX) C) 1.0 C)

CI •cti C.Ð CO e. CD

-.;) C•1 CD'D 71.1 N

OCtNt-Ot,t)

C,t r. N 00 10

N i—) 30 xrD ▪ GNI ot CCC N

c).1 r. CN ,}4

M.D

714

N i-I (7, CA Gt (0) 00 Ct

• GO CY'D 0 Ia Ot r

,Z N ri rl N r.

- - Cc0

C't

7f4

00 CC CZ CD kt. CD 00 CZ

- N 00 C 00 ri N 7t,

r-, CX)

CA ut

`tti "14 CYD 'Tk, N 7t,

N C CC CI CA N

CC N N CCCC--1 CI

cq -14

CO an CO G) 0 CO Ot 00 CO NNGtOti-ICAL--.

▪ r. 71.1 CC CD CZ 7t1 CD I Ot

CÐ Cl:) an N ir N ri

cez 00 711 N 00 0 irZ Ot X Ot Cl Mt CA CA 'Mt

C Ot ri ri ri C) 0

00 0 00 Ia CO Ot Cl N Ot 'li '11 Ilt:,

N r-1


CI CC

"et1


—A

.4..., • e„,


c


E-i •'.'t,) E5-1)

•,..

. .,.-.:


. 0 i

4 •

C:3

C).i c) q'

"' • E


t g -12, ,..

• 7:1 '50 Q .

o


Q.)

E

E ,Z

ct co

. .

. .

. .

E-1

c•`;',

• . •• P

cu •.

rc c.)

o

,...t4 •, ,,. ..),

÷ ạ) 4

g

• -d t 0 v rd ..... .... ,...,. ,, -4-„ ' '

g ,, 1--, PP br g ;.., I., 1:3

c.) • co • Z

E

p-1 eti i= ehi i= et, bu i...4 `lg CZ 714 CZ 714 Eb

ri r N CD ti) p., r r C \II CD te p., ,....,

ri

I I I I i I C) ,-,-1 I I Ill i CP'

0 c::, 'C 0 L,-, c., v-, , 0 C 'C c:, ,_, e, c,, ,,,, ,,,, . C 8

. ,—,,,, ,z, ,-,

,...

oad

7f4 C7' C4%CI CC

C) cn C)

ál )

Cb'a


oce

e4-19

•14 0 0 in r- cit o 1Ö N N Lto N r- 0 cn p.-1 00 N CO 0', cn 00 CZ GO in N

N la CZ In InC C N VD cC,

cq

rt

0 It-- P.-I 0 )-1-J 1CD CZ CD CZ 1 I eti an CO

N cÐ a.e •rti N 00 00 00 CZ ■-4, 00

N y.-4 N N CZ In t- C cA 00 c.r) N

•11 M CZ in N 00 C N csD 00 cr) NctN00 oo

an0C0OcZNNCZNNt- Clace:,-,0cptncz

•cti In GA 0 0 cSD N cÐ ,ctl

N an

• N INC 00 00 ■tti 00 1.0

CZOancsD,NONanN

N N N ,t1 an `tt, N •cti cf) N

c.ÐCcl Nin C,'D anC In N c.0 ,chi CZ In VZ

N I

00

c.C)

cg

Z.!

rd)

tt.:4

(2:1

0 an I CÐ 00 lacc N N C CZ NINO CO1C N

,cti CZ ',Pi ,t1 cA N 00 cÐ 00 N 00 cD

Nt- cON•ctINCICNIcan IncONanotan-11

N in an Cit cci N N 7-4 t•-•4 N N cc cc N ,14 N

M `it ICN C.) IC CZ = CZ IC1NN Ccl

an0 ,tictoOlac,D)a,--(c110 cPc.010NanON

N LN C t- 00 00 cA t-

cnc.0

NananNION,-,

E2,

Nt-CONCeDN000CZanoOt-lar-INtÐinp--,N

N c C N •chi in Cci N C an N cc N cP 0 in

N•11,--1 00 t-- C

ao cq N N N r-- d4 I cn C in tc CP 0 inC cc

t

g

1=4 k.;

0 cccCccicccccCci -cc-- 00 cÐ ,t4

•14 cci esD t GN 00 GO 00 CZ t- C N •:14 0 di la N c.0 CI

0001acOlacnanCZO ,141aM00c.01aCit incOt-t-

• IcD N C•tt an an an cci ccl N N cci N

-

I-- C,t1 CZ an 0 C•1 G•1 CD I-- CD CDN t-- CD 10 t-- Cit

=OCZC'eJ=CD t-CnananNOCZ,-ICZeDNcncp,-,

csOcÐinOcZNancPCnc,Ð0000t-t-,--it-00anan

,c14 cc Ct -dicc N N c ,t4 cc N 4 N c cc N

0., .4..

cc i.c.D

g

"Ci • to .

ri) ct •

....... • • • • Ok E tá'Z' •

• • • • • • • t • rt *.P=qr-4,1)

. r.w :

g •

"C$ g . ts1 r-ci • rg

.

$-i to to g ca to3 b0 r•-■ g :

"Zi ,g cd ct -I; g p E.-s ct E

. E z E c.) E;

y.t (3) -p g 4 , z

• -, 00(:".)P;E...i., r:4f:PrnmZZE-1;T-1


1942

TABELL I, III, VI, VII


13

Tabell I. Bevegelsen i den hjemmehørende folkemengde i 1942.

Le mouvement de la population de droit en 1942.

Fylker

Prefectures

Inngåtte

ekteskap

Manages

Herav

født

utenfor

ekteskap

Dont

illegitimes

Levendefødte'

Nesvivants'

Dødfødte

Mort-nes

Herav

født

utenfor

ekteskap

Dont

illegitimes

Døde

Decés

Overskudd

av

fødte

Excédent

des nésvivants

Riket. Royaum,e

Bygder. Distr. rur

Byer. Villes

Uoppgitt. Inconnu.

Bygdene fylkesvis.

Distr. rur. par préf.

Østfold

Akershus

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder .

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane . . .

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Tilsammen. Total

Byene fylkesvis.

Villes par préf.

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

. Oplancl

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder .

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjordane • • • •

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

53 225 3 913 1 098 142 32 062 21 165

41 156 2 778 852 101 22 259 18 897

12 069 1 135 246 41 9 763 2 306

— — — — 40 ±40

2 080 87 28 1 1 231 849

4 333 256 86 8 2 377 1 956

2 834 207 59 9 1 477 1 357

2 495 162 68 6 1 367 1 128

1 550 75 43 5 1 025 525

1 434 64 20 4 1 119 315

1 421 59 28 2 902 519

917 33 8 633 284

1 097 53 18 3 710 387

a.-4

2 670

3 406

102

116

43

64

4

1

1 100

1 838

1 570

1 568

1 545 46 31 — 1 035 510

.3

,t

2 761

2 653

113

257

63

45

4

4

1 456

1 317

1 305

1 336

4

2 046 .154 46 2 1 018 1 028

4 234 440 100 24 1 858 2 376

2 354 304 59 14 1 071 1 283

1 326 250 43 10 725 601

ct

tAD

p-,

4.,

C

0 a)

bo

--.(

C

41 156 2 778 852 101 22 259 18 897

574 33 14 1 575 ---:-. 1

36 6 2 42 -±- 6

3 250 259 77 12 3 224 26

88 6 2 — 70 18

178 11 1 90 88

502 25 8 1 394 108

497 41 6 1 569 -:-- 72

526 43 7 1 455 71

267 22 2 — 246 21

587 59 10 322 265

1 308 116 27 6 816 492

1 612 122 28 5 1 169 443

34 7 — 20 14

582 64 12 416 166

846 135 14 4 733 113

229 18 3 1 72 157

412 69 18 3 224 238

287 64 * 10 5 168 119

204 35 5 1 158 46

Tilsammen. Total

12 069 1 135 246 41 9 763 2 306

Barn født i 1942 og registrert i 1942 eller 1943. I 1942 ble registrert følgende antall

barn født tidligere enn i 1941: I 1940 68, i 1939 11, i 1938 8, i 1937 3, i 1936 6, i 1935 6

og enda tidligere 36. Enfants nés en 1942 et registrés en 1942 ou 1943. Le nombre d'enfants

enregistrés en 1942 et lags en 1941 ou auparavant était: En 1940 68, en 1939 11, en 1938 8,

en 1937 3, en 1936 6, en 1935 6 et auparavant 36.

6


14

Tabell III. Fødsler og fødte barn i 1942 i

Nombre d'accouchements et d' enfants

Foreldrenes bosted

Fylker

Domicile des parents

Préfectures

Fødsler

Accou

chements

Levendefødte barn

Nés-vivants

Født i ekteskap Født utenfor ekteskap

Legitimes Illégitimes

M. K. Tils. M. K. Tils.

H. P. T H. F. Tot.

M.

H.

I alt

Total

K. Tils.

F. Tot.

Riket. .Royaume

Bygder. Distr. rur

Byer. Villas

Bygdene fylkesvis.

Distr. rur. par préf.

Ostf old

Akershus

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane • •

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Tilsammen. Total

Byene fylkesvis.

Villas par préf.

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjordane • • •

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

53 714 25 393 23 919 49 312 22 024 3 1 889 3 913 27 417 25 808 53 225

41 533 19 651 18 727 38 378 1 425 1 353 2 778 21 076 20 080 41 156

12 181 5 742 5 192 10 934 599 536 1 135 6 341 5 728 12 069

2

4

2

2

1

1

1

1

2

3

1

2

2

2

4

2

1

083 1 044 949 1 993 34 53 87 1 078 1 002 2 080

379 2 041 2 036 4 077 135 121 256 2 176 2 157 4 333

849 1 393 1 234 2 627 112 95 207 1 505 1 329 2 834

521 1 195 1 138 2 333 71 91 162 1 266 1 229 2 495

575 720 755 1 475 34 41 75 754 796 1 550

444 715 655 1 370 41 23 64 756 678 1 434

426 746 616 1 362 33 26 59 779 642 1 421

916 443 441 884 8 25 33 451 466 917

097 541 503 1 044 24 29 53 565 532 1 097

683 1 274 1 294 2 568 55 47 102 1 329 1 341 2 670

434 1 685 1 605 3 290 61 55 116 1 746 1 660 3 406

561 751 748 1 499 18 28 46 769 776 1 545

790 1 352 1 296 2 648 55 58 113 1 407 1 354 2 761

674 1 207 1 189 2 396 133 124 257 1 340 1 313 2 653

067 977 915 1 892 74 80 154 1 051 995 2 046

282 1 966 1 828 3 794 227 213 440 2 193 2 041 4 234

400 1 033 1 017 2 050 173 131 304 1 206 1 148 2 354

352 568 508 1 076 137 113 250 705 621 1 326

41 533 19 651 18 727 38 378 1 425 1 353 2 778 21 076 20 080 41 156

581 285 256 541 14 19 33 299 275 574

38 15 15 30 1 5 6 16 20 36

3 284

89

1 540

48

1 451

34

2 991

82

127

2

132

4

259

6

1 667

50

1 583

38

3 250

88

178 83 84 167 9 2 11 92 86 178

507 263 214 477 17 8 25 280 222 502

499 233 223 456 23 18 41 256 241 497

529 257 226 483 20 23 43 277 249 526

266 130 115 245 10 12 22 140 127 267

586 279 249 528 32 27 59 311 276 587

1 322

1 622

629

773

563

717

1 192

1 490

64

63

52

59

116

122

693

836

615

776

1 308

1 612

34 10 17 27 5 2 7 15 19 34

590 280 238 518 30 34 64 310 272 582

854 386 325 711 75 60 135 461 385 846

225 126 85 211 10 8 18 136 93 229

479 196 197 393 40 29 69 236 226 462

294 123 100 223 34 30 64 157 130 287

204 86 83 169 23 12 35 109 95 204

Tilsammen. Total

12 181 5 742 5 192 10 934 599 536 1 135 6 341 5 728 12 069

Oppgavene over de fødte gjelder fødsler i 1942 som er innregistrert i årene 1942 og 1943.

som har tysk far. 3 Do. 354 do. 281 do. 4 Do. 10 do. 8 do. 5 Do. 14 do. 8 do.

Anm.: Av tvillinger hadde følgende tysk far: Bygder: 2 lf. m. + 4 df. m. og 8 if. kv. + 2


15

Itiket, bygder, byer og de enkelte fylker.'

nés répartis par prefecture en 1942. 1-

Født i

ekteskap

M. I K. Tils.

H. I F. Tot.

Dødfødte barn

Mort-nes

Født utenfor

ekteskap

M. I K. I Tils.

H. I F. I Tot.

I alt

M.

H. K. F.

Tils.

Tot.

Herav: Dont:

Tvillinger Trillinger

Jumeaux Trois jumeaux

Lev.fødte Dødfødte Lev.- Dødfødte

fødte

Nes-vivants Mort-nes

M. I K. M. 1 K.

H. I F. H. I F. H. M. I F. K. M. H. I F. K.

528

407

121

428

344

84

956

751

205

4 82

60

22

60

41

19

142

101

41

610

467

143

488

385

103

1 098

852

246

574

439

135

561

443

118

31

22

9

32

26

6

9 5

9 5

1

15

50

23

35

16

6

18

3

4

20

37

23

28

23

22

42

24

18

12

28

27

27

22

10

8

5

11

19

26

8

31

18

22

34

21

15

27

78

50

62

38

16

6

5

4

5

3

2

4

2

1

1

8

9

6

5

4

15

56

28

39

21

9

13

30

31

29

22

11

28

86

59

68

43

20

21

38

41

39

15

8

27

36

39

41

16

12

1

3

2

4

1

3

2 2

3

1

26

8

15 2

2

1

2

3

18

3

6

10

5

12

28

8

18

18

10

19

23

8

16 1

1 3


39

63

31

3

1

1 4

1

*—

23

38

23

20

26

8

43

64

31

32

33

12

27

37

18

1

2

59

41

44

76

45

33

3

2

14

7

5

4

1

10

7

5

4

4

2

24

14

10

28

26

24

56

31

23

35

19

22

44

28

20

63

45

46

100

59

43

33

16

23

48

16

17

27

24

24

48

6

14

2

1

3

3

2 3

3

2

1 1

4


3

1

2 -

4071 344 751 60 41 101 467 385 852 439 443 22

26 9

51

10 3

2

39 26

1

1

3 4

1 4

3 3

2

7 3

15 6

10 13

1

5 12

11

44

1

3

2

33

1

14

2

77

2

8

45

1

6

32

1

5 4

1 2

1 4

2

4

4

4

3

2

8

6

7

2

3

5

5

3

3

3

3

3

7 3 10 10 10 1 1

13

2

65

2

7

5

6

2

10

21

23

5 1 6 20 7 27 12 12 1

1 4 5 11 17 28 15 21

1

7

7

2

9

3

3

5

3

6

2

1

12

10

2

15

6

3

1

1

4

1

3

1

2

1

4

1

3

5

1

7

8

2

10

7

4

5

6

1

8

3

1

12

14

3

18

10

5

3

6

10

2

4

3

5

6

4

2

5

-^

2

1211 84 205 22 19 41 143 103 246 135 118 9 6

Enfants nés en 1942 et registrés en 1942 on 1943. 2 Her er tatt med 396 i bygder og 336 i byer

df. kv. = 8 par. Byer: 1 if. m. + 0 df. m. og 10 if. kv. + 1 df. kv. = 6 par.


,

16

Tabell VI. Døde i 1942 delt etter kjønn, fødselsår

Décédés en 1942 répartis par sexe,

Derav: Dont: Menn født i årene:

Fylker

Préfectures

Riket. Royaume

Bygder. Distr. mr

Byer. Villes

Uoppgitt. Inconnu

Bygdene fylkesvis.

Distr. rur. par préf.

Østfold

Akershus

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Tilsammen. Total

Byene fylkesvis.

Villes par 'pH/.

Øst fold

Akershus

Oslo

Hedmark

Opland

Buskerud

Vest fold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjordane • • • •

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag.

Nordland

Troms

Finnmark

Døde

i aLti

Déceaes

Menn

Hommes Kvinner

Femmes

1942 1941 1940 1939 1938 1937 1942

1938

0-11

md.

0-11

md.

Alder = antall fylte AL'

1

år

1

år

2

år

2

år

3

år

3

år

4

år

4

år

Alder

32 062 17 160 14 902 845 201 66 64 67 47 38 37 34 20 1 399

22 259 11 846 10 413 657 170 50 49 56 34 28 28 26 13 1 098

9 763 5 276 4 487 188 31 16 15 11 13 10 9 8 7 301

40 38 2 - - -

1 231 670 561 27 6 1 3 2 2 2 - 2 - 45

2 377 1 266 1 111 64 9 3 5 4 2 3 8 2 -100

1 477 769 708 52 9 6 1 2 3 1 5 2 2 81

1 367 695 672 35 7 4 3 3 1 1 - 1 - 55

1 025 518 507 31 8 - 1 1 - 1 -2 - 44

1 119 669 450 19 6 3 1 1 1 1 -I 1 2 33

902 490 412 19 9 2 2 1 1 1 - - - 35

633 347 286 12 1 3 - 1 - - 1 - - 18

710 3521 358 14 5 1 - 1 1 - - 1 - 23

1 100 588 512 55 1725 1 - 2 5 3 1 91

1 838 952 886 50 14 5 7 8 - 2 3 4 - 93

1 035 512 523 11 6 2 2 3 2 1 1 - 1 28

1 456 779 677 32 11 2 3 2 6 - - - - 56

1 317 687 630 32 8 6 2 5 1 2 1 3 3 60

1 018 539 479 34 8 1 2 1 2 2 1 - 51

1 858 1 038 820 72 20 4 5 11 7 3 - 3 3 125

1 071 565 506 54 16 4 2 5 2 2 2 1 1 88

725 410 315 44 10 1 5 4 3 3 1 1 - 72

--

22 259 11 84& 10 413 657 170 50 49 56 34 28 28 26 13 1 098

1

1

575 330 245 13 3 - - - 1 3 3 - - 23

42 24 18 - - -

3 224 1 619 1 605 50 4 3 1 4 1 1 3j 2 .2 69

70 36 34 - -

90 51 39 2 ---1 - - - - - 3

394 217 177 12 1 3 1 1 - - - - - 18

569 331 238 12 1 1 1 1 - 1 - - 1 17

455 257 198 3 1 1 - 1 2 - 1 - 9

246 139 107 3 1 1 1 5

322 186 136 15 3 1 - 2 - - 1 1 22

816 458 358 15 5 4 3 2 3 - .1 2 - 35

1 169 648 521 13 5 - 6 - 3 1 - - 2 28

20 11 9 - - -

416 240 176 16 - 1 - - - 1 - 18

733 369 364 10 3 2 1 - 3 1 - 1 - 21

72 38 34 5 1 1 - 7

224 119 105 9 - 9

168 105 63 6 - - 1 - - 1 - - - 8

158 98 60 4 3 - - - 1 - 1 - - 9


0-4

år

Tilsammen. Total

9 763 5 276 4 487 188 31 16 15 11 13 10 98 7 301

Age = années d'áge. 2 Age = la différence entre l'année de mort et Vann& de naissance.


17

og alder i Riket, bygder, byer og de enkelte fylker.

année de naissance et eige.

Années de naissance. Hownes:

1937—

1933

1932—

1928

1927—

1923

1922—

1918

1917—

1913

1912—

1903

= differansen mellom dødsår og fodselsår. 2

5-9

år

10-14

år

15-19

år

20-24

år

25-29

år

30-39

år

1902—

1893

40-49

år

1892—

1883

50-59

år

1882— 1872-11862—

1873 1863 1853

60-69

år

70-79

år

80-89

år

90 år

og

over

1852 og

tidligere

Uoppgitt

Inconnu

Fylker

231 204 351 888 814 1 421 1 454 1 553 2 340 3 247 2 630 562 66

168 152 258 565 534 899 863 909 1 478 2 324 2 092 471 35

63 52 93 318 273 518 583 640 862 919 538 90 26

- - - 5 7 4 8 4 4 1 5

Riket.

Bygder.

Byer.

Uoppgitt.

9 5 14 31 34 38 51 44 106 137 136 18 2

22 8 23 37 39 089 113 122 213 246 215 34 5

10 9 14 33 29 41 45 48 94 156 163 43 3

7 6 7 27 23 28 31 54 96 175 145 40 1

4 6 10 21 21 30 38 45 71 118 93 16 1

4 7 14 53 47 94 74 56 59 103 106 16 3

7 13 7 19 22 37 42 38 62 103 85 16 4

3 2 7 18 17 28 27 39 42 52 78 15 1

6 1 7 19 12 16 19 20 44 81 80 22 2

10 11 17 35 21 45 47 45 69 77 91 26 3

14 13 19 55 60 87 76 81 107 163 146 37 1

6 9 10 20 22 41 36 37 56 101 111 35

6 8 11 25 39 57 48 58 89 183 164 34 1

6 5 20 29 26 48 50 55 98 153 103 32 2

7 6 11 32 23 27 22 31 65 121 114 28 1

13 18 42 58 50 103 70 63 103 195 150 45 3

13 12 14 33 28 47 44 46 53 102 72 11 2

21 13 11 20 21 43 30 27 51 58 40 3

168 152 258 565 534 899 863 909 1 478 2 324 2 092 471 35

Bygdene fylkesvis.

Østfold.

Akershus.

Hedmark.

Opland.

Buskerud.

Vestfold.

Telamark.

Aust-Agder.

Vest-Agder.

Rogaland.

Hordaland.

Sogn og Fjordane.

More og Romsdal.

Sør-Trøndelag.

Nord-Trøndelag.

Nordland.

Troms.

Finnmark.

Tilsammen.

6 1 5 14 8 42 26 32 68 65 37 3

- 2 1 4 3 1 2 5 6 - -

11 10 19 80 67 120 210 248 331 286 145 20 3

1 1 4 1 2 3 10 6 5 3

1 2 4 1 2 4 5 3 6 13 5 2

3 4 5 6 9 15 17 24 38 42 28 7 1

2 2 4 18 18 42 29 36 46 55 51 8 3

2 3 3 15 13 26 25 33 38 48 34 5 3

3 2 2 11 13 18 10 10 11 22 25 6 1

3 2 10 8 18 22 19 24 30 24 4

7 4 9 31 34 55 49 57 54 75 39 5 4

8 8 12 41 37 75 81 78 91 117 51 14 7

- - 1 1 1 2 1 1 2 1 1

4 4 9 21 21 21 19 30 27 45 17 3 1

8 3 8 33 18 33 38 36 63 59 41 6 2

- - 1 4 1 6 2 3 6 7 1 - -

3 6 2 7 4 11 14 9 17 24 12 1

2 1 3 8 13 12 17 7 15 7 10 1 1

1 1 12 5 12 15 10 15 11 6 1

63 52 93 318 273 518 583 640 862 919 538 90 26

Byene fylkesvis.

Østfold.

Akershus.

Oslo.

Hedmark.

Opland.

Buskerud.

Vestfold.

Telemark.

Aust-Agder.

Vest-Agder.

Rogaland.

Bergen.

Sogn og Fjordane.

More og Romsdal.

Sør-Trøndelag.

Nord-Trøndelag.

Nordland.

Troms.

Finnmark.

Tilsammen.


18

Tabell VI (forts.). Døde i 1942 delt etter kjønn, fødselsår

Kvinner født i årene:

Fylker

Døde

kvinner

alt

Femmes

total

1942 1941 • 1940 1939 1938 1937 1942-

1938

0-11

md.

0-11

md.

1

år

Alder = antall fylte år.

1

år

2

år

2

år

3

år

3

år

4

år

4

år

Alder

0-4

år

Riket 14 902 667 199 45 66 40 47 40 26 34 18 1164

Bygder 10 413 536 165 33 49 29 38 28 24 21 15 923

Byer. 4 487 131 34 12 17 11 9 12 2 13 3 241

Uoppgitt 2

Bygdene fylkesvis.

Østfold 561 28 7 2 2 3 — — 1 43

Akershus 1 111 48 16 3 2 6 6 4 3 3 3 91

Hedmark 708 27 14 3 5 2 3 1 3 1 58

Opland 672 39 9 1 4 2 4 3 1 63

Buskerud 507 26 4 3 *1 1 1 36

Vestfold 450 18 9 1 29

Telemark 412 15 8 1 3 1 1 — 1 30

Aust-Agder 286 10 3 1 1 1 1 1 1 19

Vest-Agder 358 20 6 2 1 1 30

Rogaland 512 37 9 4 2 1 3 3 3 2 1 64

Hordaland 886 43 16 3 3 4 3 — — 2 2 74

Sogn og Fjordane • • • • 523 16 3 1 4 1 1 1 1 29

More og Romsdal 677 31 6 1 2 3 1 2 1 46

Sør-Trøndelag 630 31 3 3 2 2 3 1 52

Nord-Trøndelag 479 23 10 4 2 2 1 43

Nordland 820 54 11 4 4 4 2 4 4 1 2 88

Troms 506 38 13 6 5 1 1 2 1 69

Finnmark 315 32 13 3 4 1 4 2 3 1 59

Tilsammen• 10 413 536 165 33 49 29 38 28 24 21 151 923

Byene fylkesvis.

Østfold 245 3 3 1 1 1 1 9

Akershus 18 2 2

Oslo 1 605 39 7 3 4 1 1 1 5 6]

-Hedmark 34 2 2

Opland 39 2 1 3

Buskerud 177 2 2 1 5

Vestfold 238 6 1 1 1 1 12

Telemark 198 6 1 1 9

Aust-Agder 107 6 1

Vest-Agder . 136 9 1 11

Rogaland 358 18 2 6 3 1 3 2 1 35

Bergen 521 13 3 1 2 1 2 4 1 27

Sogn og Fjordane • • 9

More og Romsdal 176 5 5 1 11

Sør-Trøndelag 364 9 7 1 3 1 2 3 1 2 29

Nord-Trøndelag 34 3 3

Nordland 105 4 3

Troms 63 1 2 3

Finnmark 60 2 1 1 1 5

Tilsammen. 4 487 131 34 12 17 11 91 12 13 31 241


19

og alder i Riket, bygder, byer og de enkelte fylker.

Annees de naissance. Femmes:

1937—

1933

1932—

1928

1927—

1923

1922—

1918

1917—

1913

1912—

1903

= differansen mellom dødsår og fødselsår.

5-9

ar

10-14

år

15-19

år

20-24

dr

25-29

år

30-39

år

1902—

1893

40-49

år

1892—

1883

50-59

år

1882—

1873

60-69

år

1872—

1863

70-79

år

1862—

1853

80-89

år

90 år

og

over

1852 og

tidligere

Uoppgitt

Fylker

158 171 227 354 341 689 828 1 237 2 108 3 441 3 338 831 15 Riket.

123 127 175 238 224 464 533 813 1 375 2 343 2 405 660 10 Bygder.

35 44 52 116 117 224 294 424 733 1 098 933 171 5 Byer.

- - - - ] 1 - - - Uoppgitt.

Bygdene fylkesvis.

3 3 11 15 8 23 26 53 84 132 133 27 Østfold.

11 8 21 21 27 56 79 101 166 249 234 46 1 Akershus.

6 10 17 15 16 30 29 61 96 148 171 51 Hedmark.

11 11 8 10 12 24 35 42 75 162 185 34 Opland.

7 3 6 9 13 19 31 41 71 113 126 32 Buskerud.

1 4 5 7 7 21 17 31 68 119 113 28 Vestfold.

6 1 10 7 6 12 22 42 60 88 102 26 Telemark.

3 4 3 4 13 20 23 32 81 67 17 Aust-Agder.

2 6 5 7 5 14 9 19 44 83 107 27 Vest-Agder.

8 7 9 10 11 24 18 38 71 102 111 37 2 Rogaland.

17 14 13 18 25 33 38 73 118 196 201 65 1 Hordaland.

4 3 8 10 7 21 31 42 70 124 128 46 Sogn og Fjordane.

5 7 4 12 18 22 34 62 91 157 153 66 More og Romsdal.

9 11 11 26 13 32 34 35 85 146 139 37 Sør-Trøndelag.

4 6 7 15 8 21 24 40 57 106 115 33 Nord-Trøndelag.

13 12 13 24 16 49 42 50 98 173 184 56 2 Nordland.

11 10 12 13 17 31 28 33 48 104 101 25 4 Troms.

5 8 11 16 11 19 16 27 41 60 35 7 Finnmark.

-

123 127 175 238 224 464 533 813 1 375 2 343 2 405 660 10 Tilsammen.

Byene fylkesvis.

2 1 5 7 10 15 15 39 74 62 6 - Østf old.

- - - - - 1 1 - 1 5 8 - - Akershus.

9 16 12 38 45 88 127 172 278 408 303 44 4 Oslo.

- - 2 1 - 2 1 4 6 6 9 1 - Hedmark.

- - 1 - 1 3 2 1 10 6 9 3 _ Opland.

3 1 3 5 5 5 5 24 25 50 36 10 Buskerud.

2 2 3 5 6 11 14 20 26 60 67 10 — Vestfold.

9 1 5 6 17 14 35 45 57 7 - Telemark.

1 2 1 5 4 5 14 32 29 7 Aust-Agder.

- - 2 4 3 11 12 12 11 37 25 8 - Vest-Agder.

6 3 6 11 10 16 20 39 59 67 70 16 Rogaland.

5 6 5 10 4 26 29 49 89 133 110 28 _ Bergen.

- - - - - - - 3 1 2 3 _ Sogn og Fjordane.

1 3 - 7 3 9 11 12 32 43 35 9 _ More og Romsdal.

1 6 8 16 16 13 21 33 61 75 74 11 - Sør-Trøndelag.

- - - 1 - 3 1 3 7 9 6 1 Nord-Trøndelag.

1 4 3 2 5 9 7 7 18 20 20 2 - Nordland.

- 1 2 3 3 5 4 5 11 15 7 4 - Troms.

3 1 3 6 3 1 3 9 8 12 4 1 1 Finnmark.

------

35 44 52 116 117 224 294 424 733 1 098 933 171 5 Tilsammen.


20

Tabell VII. Døde i 1942 delt etter kjønn, alder og sivilstand. 1 Riket. Bygder. Byer.

Decedes en 1942 repartis par sexe, eige et etat civi1. 1

Riket. Royaume Bygder. Districts ruraux Byer. Villes

Alder

Age

Ugifte

Gifte

Enkemenn

,

enker

°g

frask.

Sivilstand

uopp.

gitt

• Tilsansmen

Tot.

.

Ugifte


Gifte

Enkemenn,

enker

°g

frask.

Sivilstand

nopp _

gitt

Tilsammen

Tot.


Ugifte

.

Gifte

Enkemenn,

enker

°g

frask.

Sivilstand

„pp..

gitt

Til-

.samm„

Tot.

Menn

Hommes

0-11 md.'

1- 4 år2

0-4 » 3

5- 9 »

10-14 »

15-19 »

20-24 »

25-29 »

30-34 »

35-39 »

40-44 »

45-49 »

50-54 »

55-59 »

60-64 »

65-69 »

70-74 »

75-79 »

80-84 »

85-89 »

90-94 »

95-99 »

100+

Uoppg.

Tils. Tot...

Kvinner

Femmes

0-11 md. 2

1- 4 år2

0- 4 » 3

5- 9 »

10-14 »

15-19 »

20-24 »

25-29 »

30-34 »

35-39

40-44 »

45-49 »

50-54 »

55-59 »

60-64

65-69

70-74 »

75-79

80-84 »

85-89

90-94 »

95-99 »

100± »

Uoppg. Inc.

Tils. Tot..

1 046 - - - 1 046 827 - - - 827 219 - - 219

373 - - - 373 284 - - - 284 89 - - - 89

1 399 - - - 1 399 1 098 - - - 1 098 301 - - - 301

231 - - - 231 168 - - - 168 63 - - - 63

204 - - - 204 152 - - - 152 52 - - - 52

351 - - - 351 258 - - - 258 93 - - - 93

802 47 - 34 4888 522 27 - 16 565 280 20 - 18 318

589 162 4 52 5814 410 100 2 22 534 179 62 2 30 273

389 275 13 31 6710 263 168 9 14 454 126 107 4 17 254

277 380 18 34 6711 189 231 12 13 445 88 149 6 21 264

207 417 22 28 7678 131 266 12 6 415 76 151 10 22 259

201 495 46 30 7776 119 293 24 12 448 82 202 22 18 324

157 498 62 25 6744 91 296 33 7 427 66 202 29 18 315

146 543 83 35 6809 86 340 47 9 482 60 203 36 26 325

181 711 140 31 1063 123 433 70 10 636 58 278 70 21 427

167 844 241 25 1277 117 567 147 11 842 50 277 94 14 435

211 909 376 19 81518 149 667 238 13 1067 62 242 138 6 448

207 895 613 13 91729 160 663 424 10 1257 47 232 189 3 471

139 636 727 12 1514 117 498 555 10 1180 22 138 172 2 334

100 332 681 3 1116 86 278 547 1 912 14 54 134 2 204

30 104 318 1 9454 27 89 261 - 377 3 15 57 1 76

6 16 73 - 95 6 15 61 - 82 - 1 12 - 13

1 - 12 - 13 1 - 11 - 12 - - 1 - 1

16 9 3 33 466 15 6 3 11 35 1 3 - 22 26

6011 7273 3432 406 1 0 17160 4288 4937 2456 165 11846 1723 2336 976 241 5276

866 - - - 866 701 - - - 701 165 - - - 165

316 - - - 316 237 - - 237 79 - - - 79

1164 - - - 1164 923 - - - 923 241 - - - 241

158 - - - 158 123 - - - 123 35 - - - 35

171 - - - 171 127 - - - 127 44 - - - 44

220 5 - 2 227 170 5 - - 175 50 - - 2 52

259 80 1 14 354 177 59 1 1 238 82 21 - 13 116

182 135 11 13 341 129 88 4 3 224 53 47 7 10 117

118 177 9 14 318 86 131 3 2 222 32 46 6 12 96

140 199 15 16 9371 89 144 8 1 242 51 55 7 15 128

108 236 27 12 9384 62 158 11 2 233 46 78 16 10 150

130 267 35 12 444 91 189 18 2 300 39 78 17 10 144

150 361 70 8 589 103 244 43 - 390 47 117 27 8 199

174 366 104 4 648 107 262 54 - 423 67 104 50 4 225

222 465 218 9 914 139 316 126 - 581 83 149 92 9 333

281 544 363 6 1194 191 378 223 2 794 90 166 140 4 400

354 520 622 6 1502 222 377 411 2 1012 132 143 211 4 490

392 533 1009 5 1939 243 385 700 3 1331 149 148 309 2 608

377 346 1191 4 1918 241 263 836 2 1342 136 83 355 2 576

225 125 1070 - 1420 167 105 791 - 1063 58 20 279 - 357

109 30 519 - 658 68 24 425 - 517 41 6 94 - 141

23 10 117 - 150 17 9 95 - 121 6 1 22 - 29

5 1 17 - 23 5 1 16 - 22 - - 1 -, 1

4 2 7 2 15 2 1 7 - 10 2 1 - 2' 5

4966 4402 5405 127 6 14902 3482 31391 3772 20 10413 1484 1263 1633 107 4487

Ugifte = célibataires, gifte = marié(e)s, enkemenn = veufs, enker = veuves, fraskilte = divorcé(e)s,

uoppgitt = non declaré. 2 Alder = antall fylte måneder og år. Age = mois et années d'áge. 3 Alder = differansen

mellom dødsår og fødselsår. Age = la différence entre Vann& de mort et l'année de naissance. 4 Her

er tatt med 5 med bosted uoppgitt. 5 Do. 7 do. 6 Do. 2 do. 7 Do. 4 do. 8 Do. 3 do. 9 Do. 1 - do. 1 Do.

38 do.


1943

TABELL 1-111, VI, VII


23

Tabell I. Bevegelsen i den hjemmehørende folkemengde i 1943.

Le mouvement de la population de droit en 1943.

Fylker

Préfectures

Inngåtte

ekteskap'

Manages'

Levendefødte

2

Nésvivants

2

Herav

født

utenfor

ekteskap

Dont

illégitimes

Dødfødte

Mort-nés

Herav

født

utenfor

ekteskap

Dont

illegitimes

Døde

Déas

Overskudd

av

fødte

Excédent

des nésvivants

Riket. Royaume

Bygder. Distr. rur

Byer. Villes

Uoppgitt. Inconnu.

Bygdene fylkesvis.

Distr. rur. par préf.

Østfold

Akershus

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder .

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane • • •

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Tilsammen. Total

24 021 57 281 4 303 1 208 122 31 623 25 658

16 191 43 889 3 060 937 86 22 355 21 534

7 830 13 392 1 243 271 36 9 239 4 153

29 ± 29

930 2 197 85 41 1 228 969

2 035 4 853 229 103 9 2 502 2 351

1 271 3 024 219 62 7 1 532 1 492

965 2 736 152 55 4 1 324 1 412

911 1 746 86 43 5 1 049 697

682 1 604 55 32 3 1 026 578

650 1 512 58 20 1 961 551

309 918 48 21 626 292

394 1 173 59 16 1 685 488

880 2 797 114 33 1 1 061 1 736

1 208 3 639 125 80 5 1 754 1 885

617 1 678 38 47 1 995 683

1 113 3 224 152 86 7 1 552 1 672

983 2 887 278 49 7 1 406 1 481

701 2 059 179 40 4 991 1 068

1 503 4 281 541 107 8 1 902 2 379

747 2 294 368 70 14 1 021 1 273

292 1 267 274 32 9 740 527

16 191 43 889 3 060 937 86 22 355 21 534

Byene fylkesvis.

Villes par préf.

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder .

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjordane • • •

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

451 733 37 18 2 543 190

21 42 6 3 56 -÷- 14

2 681 3 638 305 61 9 3 036 602

78 102 5 4 89 13

105 213 13 6 1 106 107

372 551 23 16 382 169

340 571 42 16 2 531 40

359 581 39 11 446 135

134 299 28 9 239 60

243 568 40 4 1 287 281

661 1 491 113 33 6 821 670

931 1 672 155 30 2 1 082 590

11 34 2 1 14 20

319 599 59 8 2 347 252

666 989 143 21 670 319

56 174 19 5 95 79

194 581 92 17 4 215 366

149 365 80 4 157 208

59 189 42 4 3 123 66

Tilsammen. Total

7 830 13 392 1 243 271 36 9 239 4 153

Ikke tatt med 26 ekteskap hvor brudgommen var bosatt i utlandet. Non compris

26 manages l'époux étant domicilié a l'étranger. 2 Barn født i 1943 og registrert i 1943 eller

1944. I 1943 ble registrert følgende antall barn født tidligere enn i 1942. I 1941 9, i 1940

2 og enda tidligere 3. Enfants nés en 1943 et registrés en 1943 ou 1944. Le nombre d'enfants

enregistrés en 1943 et nés en 1942 ou auparavant était: En 1941 9, en 1940 2 et auparavant 3.


24

Tabell II. Ektevigde i 1943 delt

Riket.

Maries répartis par sexe,

Fødselsår

Ann& de

naissance

Menn

Ungkarer

Ungkarer

Enkemenn

og

fraskiltea

TToppgitt

sivilstand

Riket. Royaume

Tils.

Piker

Kvinner

Enker

og

fraskilte'

Uoppgitt

sivilstand

Tils.

Uoppgitt

sivilstand

Enkemenn

og

fraskilte

2

Menn

Bygder.

1928

1927

1

17

1926 10 10 108

1925 31 31 362

1924 117 117 754 3

1

17

109

362

757

6

19

74

6

19

74

1923 316 316 1 309 1 3 2

1922 534 1 1 536 1 763 3 5

1921 931 1 932 1 996 4 10 9

1920 1 491 3 4 6 1 501 2 261 4 10 12

1919 1 491 1 7 3 1 501 1 815 5 14 11

1 314

1 771

2 015

2 283

1 840

209

366

637

987

1 035

1 1

11

1 5

6

3

209

368

638

994

1 043

1918 1 912 5 11 6 1 929 1 921 9 22 9

1917 1 956 6 11 10 1 977 1 746 9 21 9

1916 1 796 7 19 10 1 825 1 348 18 29 14

1915 1 643 13 19 13 1 675 1 184 13 30 10

1914 1 510 17 29 3 1 542 1 006 15 42 1

1 952

1 776

1 391

1 224

1 049

1 268

1 281

1 228

1 123

992

2 5

3 8

2 13

3 8

7 13

6

8

10

12

2

1 279

1 297

1 251

1 143

1 007

1913 1 361 13 38 7 1 406 854 15 43 5

1912 1 150 25 47 7 1 204 721 22 44 7

1911 887 27 55 2 944 598 9 24 9

1910 869 19 40 10 919 480 13 34 15

1909 676 39 66 7 749 431 19 48 7

902

772

631

529

486

923

789

623

614

469

5 19

5 19

12 32

9 25

7 22

6

7

2

10

5

948

815

657

649

496

1908 570 26 47 10 627 320 13 41 6

1907 460 27 62 6 528 289 14 34 3

1906 412 29 54 5 471 241 13 42 3

1905 299 23 53 3 355 194 10 31 4

1904 248 13 44 4 296 181 11 36 6

367

326

286

229

223

409

323

314

217

177

9 24

9 31

7 26

6 27

5 26

8

6

4

3

4

441

360

344

247

207

1903 272 24 57 9 338 142 15 44 3

1902 189 23 55 7 251 120 5 28 4

1901 172 15 53 5 230 122 8 28

1900 134 20 59 1 194 101 12 44 2

1899 108 23 59 5 172 92 10 29 6

189

152

151

147

127

185

135

131

112

78

8 28

4 27

7 31

5 29

9 33

8

5

3

1

5

221

167

165

142

116

1898 108 19 54 4 166 74 6 28

1897 74 13 49 3 126 42 8 23

1896 82 11 36 6 124 40 7 16 3

1895 38 13 51 1 90 35 10 28 1

1894 45 20 52 2 99 28 4 23

102

65

59

64

52

78

46

51

23

30

9 34

4 27

6 22

5 29

1 18

4

2

5

2

116

75

78

53

50

1893 53 13 41 3 97 31 4 10 2

1892 33 13 47 4 84 18 3 14 1

1891 22 16 53 75 14 4 12

1890 29 4 38 5 72 6 3 8 1

1889 24 11 35 1 60 11 1 8

43

33

26

15

19

30

25

12

23

14

3 26

3 27

4 26

20

4 19

2

3

4

1

58

55

38

47

34

1888 19 8 31 50 13 4 7

1887 17 5 21 38 7 2 8 1

1886 8 6 33 1 42 7 1 5

1885 4 12 38 42 4 4

1884 6 2 23 1 30 7 4

20

16

12

8

11

11

12

5

4

3

3 14

1 10

22

4 18

14

Ungkarer = garÇons, piker = filles, enkemenn = veufs, enker = veuves, fraskilte = divorcés.

2 Nonpareille: Herav fraskilte. Nonpareille,: dont divorcés.

1

1

25

22

28

22

18


25

etter kjønn, alder og sivilstand.

Bygder. Byer.

dge et etat civil' en 1943.

Distr. ruraux • Byer. Villes

Kvinner Menn Kvinner

Enker tTopp-

Enkemenn

Enker U9P++P"

Uopp.

Ungkarer

°g sivil-

Tils. Piker f°g_ sivil-

gitt

Piker fog,- sivil-

stand

frastand

Tils.

skiltea

skilte2

skiltea stand

Tils.

Fødselsår

1 — — 1 — — — — — — — — 1928

14 — — 14 — — — — 3 — — 3 1927

78 — 1 79 4 — — 4 30 — 30 1926

283 — — 283 12 — — 12 79 — 79 1925

582 — 3 585 43 — — 43 172 — — 172 1924

1 003 1 3 2 1 008 107 — 107 306 — 306 1923

1 287 1 4 1 292 168 — — 168 476 2 1 479 1922

1 411 2 7 8 1426 294 — — 294 585 2 3 1 589 1921

1 563 1 3 9 1 575 504 3 3 — 507 698 3 7 3 708 1920

1 260 2 8 10 1 278 456 2 — 458 555 3 6 1 562 1919

1 294 1 11 9 1 314 644 3 6 — 650 627 8 11 — 638 1918

1 137 4 12 8 1 157 675 3 3 2 680 609 5 9 1 619 1917

897 5 12 12 921 568 5 6 — 574 451 13 17 2 470 1916

798 4 19 9 826 520 10 11 1 532 386 9 11 1 398 1915

664 4 24 1 689 518 10 16 1 535 342 11 18 — 360 1914

572 5 20 4 596 438 8 19 1 458 282 10 23 1 306 1913

483 4 22 5 510 361 20 28 — 389 238 18 22 2 262 1912

388 3 14 8 410 264 15 23 — 287 210 6 10 1 221 1911

320 3 16 15 351 255 10 15 — 270 160 10 18 — 178 1910

269 5 18 6 293 207 32 44 2 253 162 14 30 1 193 1909

200 1 16 6 222 161 17 23 2 186 120 12 25 — 145 1908

202 2 13 3 218 137 18 31 — 168 87 12 21 — 108 1907

145 4 20 3 168 98 22 28 1 127 96 9 22 — 118 1906

118 2 12 4 134 82 17 26 — 108 76 8 19 — 95 . 1905

121 • 3 18 4 143 71 8 18 — 89 60 8 18 2 80 1904

89 2 23 3 115 87 16 29 1 117 53 13 21 — 74 1903

81 16 3 100 54 19 28 2 84 39 5 12 1 52 1902

80 4 14 1 95 41 8 22 2 65 42 4 14 — 56 1901

57 3 13 1 71 22 15 30 — 52 44 9 31 1 76 1900

51 2 14 5 70 30 14 26 — 56 41 8 15 1 57 1899

39 2 17 — 56 30 10 20 — 50 35 4 11 — 46 1898

31 1 8 — 39 28 9 22 1 51 11 7 15 — 26 1897

24 5 11 — 35 31 5 14 1 46 16 2 5 3 24 1896

23 2 13 1 37 15 8 22 — 37 12 8 15 — 27 1895

17 14 1 32 15 19 34 — 49 11 4 9 — . 20 1894

20 4 9 2 31 23 10 15 1 39 11 1 — 12 1893

11 4 1 16 8 10 20 1 29 7 3 10 — 17 1892

6 2 4 — 10 10 12 27 — 37 8 2 8 — 16 1891

3 4 1 8 6 4 18 1 25 3 3 4 — 7 1890

7 2 — 9 10 7 16 — 26 4 1 6 — 10 1889

6 1 — 7 8 5 17 — 25 7 4 6 — 13 1888

3 5 1 9 5 4 11 — 16 4 2 3 — 7 1887

4 1 2 — 6 3 6 11 — 14 3 3 — 6 1886

3 1 — 4 — 8 20 — 20 1 3 — 4 1885

4 1 — 5 3 2 9 — 12 3 3 — 6 1884


26

Tabell II (forts.). Ektevigde i 1943 delt

Riket.

Fødselsår

Byg-

Ungkarer

Enkemenn

og

fraskilte

Riket

Menn Kvinner Menn

Uoppgitt

og gitt

Ungmenn

Enker Uopp-

Enke-

sivilstanskiltstand

fra-

Tils. Piker fra-

sivil-

Tils. karer og

skilte

Uoppgitt

sivilstand

Tils.

1883

1882

1881

1880

1879

1878

1877

1876

1875

1874

1873

1872

1871

1870

1869

1868

1867

1866

1865

1864

1863

1862

1861

1860

1855

Uoppg. Inc.

Tils. Total .

• 8 3 21 1 30 i i 2 1 4 6 2 18 1 25

6 5 20 26 1 4 5 6 9 15

5 4 15 20 4 4 8 3 2 9 12

3 2 14 1 18 4, 2 6 3 8 1 12

3 3 8 12 1 3 4 2 3 1 6

6 15 15 1 2 2 1 6 6

1 2 14 15 3 1 4 1 8 8

2 6 8 2 3 5

2 10 1 13 1 1 2 6 1 9

3 10 1 11 4 4 3 8 1 9

1 12 1 13 2 2 8 1 9

1

3 3

5 5 3 3

2 2

-^

2 2

1 1

1 1 1

. - 1

-^

1 1

47 2 4 3 54 69 3 5 77 41 2 3 46

22184 596 1656 181 24 021 22897 326 961 183 24 041 15156 182 874 161 16 191

V_

Sammendr.:

Récapitulat.

1928-1924

1923-1919

1918-1914

1913-1909

1908-1904

1903-1899

1898-1894

1893-1889

1888-1884

1883-1879

1878-1874

1873-1869

1868 og tidl.

et avant

Uoppg. Inc.

158 158 1 242 4 1 246 99 - - 99

4 763 5 13 10 4 786 9 144 14 40 39 9 223 3 234 2 8 10 3 252

8 817 48 89 42 8 948 7 205 64 144 43 7 392 5 892 17 47 38 5 977

4 943 123 246 33 5 222 3 084 78 193 43 3 320 3 418 38 117 30 3 565

1 989 118 260 28 2 277 1 225 61 184 22 1 431 1 440 36 134 25 1 599

875 105 283 27 1 185 577 50 173 16 766 641 33 148 22 811

347 76 242 16 605 219 35 118 5 342 228 25 130 14 372

161 57 214 13 388 80 15 52 4 136 104 14 118 10 232

54 33 146 2 202 38 7 28 1 67 35 8 78 2 115

25 17 78 3 106 11 1 15 1 27 20 4 47 3 70

5 11 55 2 62 3 1 8 11 4 5 31 2 37

1 22 2 24 2 2 13 2 15

4

. -

4 1 1 1 1

47 2 4 3 54 69 3 5 77 41 2 3 46

Tils. Total. 22184 596 1656 181 24 021 22897 326 961 183 24 041 15156 182 874 161 16 191


27

etter kjønn, alder og sivilstand.

Bygder. Byer.

der

Piker

Byer

Kvinner Menn Kvinner

Enker Uoppgitt

Ungmengitt

og gitt

Enke-

Uopp-

Enker Uopp-

og

fraskiltstand

frastanskiltstand

sivil-

Tils. karer og sivil-

Tils. Piker fra-

sivil-

Tils.

skilte

Fødselsår

1

1 1

3

2 1

2

1

2 21 3

2 5 11

3 2 2 6

3 2 6

2 1 3 5

5

11

8

6

6

1 1 1

3

1 4

2 1

1

2

3

5

3

2

1883

1882

1881

1880

1879

2

3

_ —5 9

2 11 6

_ _ 3

- - 4

3 2

9

7

3

4

2

1 2

1 1

1

1

2

2

1

1

1878

1877

1876

1875

1874

4

3

2

4

3

2

2

-^

2

1873

1872

1871

1870

1869

1

1

1

1

1868

1867

1866

1865

1864

57 2

2

61 6

1^

2 2

8 12

3 16

1863

1862

1861

1860

1859

Uoppg. Inc.

15714 84 456

157

16 327 7 028 414 782

20

7 830 7 183 242 505

26 7 714 Tils. Total

958 4 962 59

59 284

Sammendr.:

Récapitulat.

- 284 1928-1924

86 524 6 22 33 6 579 1 529 3 5 1 534 2 620 18 6 2 644 1923-1919

464 790 18 78 39 4 907 2 925 31 42 4 2 971 2 415 66 4 2 485 1918-1914

58 2 032 20 90 38 2 160 1 525 85 129 3 1 657 1 052 103 5 1 160 1913-1909

49 786 12 79 20 885 549 82 126 3 678 439 105 2 546 1908-1904

39 358 11 80 13 451 234 72 135 5 374 219 93 3 315 1903-1899

25 134 10 63 2 199 119 51 112 2 233 85 55 3 143 1898-1894

947 6 23 4 74 57 43 96 3 156 33 29 62 1893-1889

620 1 10 1

6 5

2 3

1

31

12

5

1

19

5

1

25 68

13 31

6 24

1 9

3

87

36

25

9

3

18

5

1

18 36 1888-1884

1 10 15 1883-1879

1 5 6 1878-1874

2 2 1873-1869

1868 og tidl.

- et avant

157 2 2 61 6 2 2

8 12

3 16 Uoppg. Inc.

15714 84 456 157 16 327 7 028 414 782

20

7 830 7 183 242 505 26 7 714 Tils. Tetal


28

Tabell III. Fødsler og fødte barn i 1943 i

Nombre d' accouchement$ et d' enfants

Levendefødte barn

Nés-vivants

Foreldrenes bosted Fødsler

Fylker

Accou-

Domicile des parents che- Født i ekteskap Født utenfor ekteskap I alt

Préfectures ments Légitimes Illégitimes Total

M. K. Tils.

K. Tils. M. I K. Tils.

H. I F. I Tot.

F. Tot. I H. F. I Tot.

Riket.Royaume

Bygder. Distr. rur...

Byer. Villas

Bygdene fylkesvis.

Distr. rur. par préf.

Ostf old

Akershus

Hedmark

Opl and

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane • • • •

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Tilsammen. Total

Byene fylkesvis.

Villas par préf.

Ostf old

Akershus

Oslo

Hedmark

Opland

Buskerud

Vest fold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder .

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjordane • • • •

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag .

Nordland

Troms

Finnmark

57 780 27 468 25 510 52 978 22 190 32 113 4 303 29 658 27 623 57 281

44 256 21 123 19 706 40 829 1 542 1 518 3 060 22 665 21 224 43 889

13 524 6 345 5 804 12 149 648 595 1 243 6 993 6 399 13 392

2 207 1 075 1 037 2 112 53 32 85 1 128 1 069 2 197

4 915 2 454 2 170 4 624 125 104 229 2 579 2 274 4 853

3 053 1 464 1 341 2 805 95 124 219 1 559 1 465 3 024

2 753 1 308 1 276 2 584 80 72 152 1 388 1 348 2 736

1 762 854 806 1 660 40 46 86 894 852 1 746

1 609 832 717 1 549 30 25 55 862 - 742 1 604

1 509 773 681 1 454 29 29 58 802 710 1 512

924 423 447 870 24 24 48 447 471 918

1 170 584 530 1 114 26 33 59 610 563 1 173

2 801 1 411 1 272 2 683 58 56 114 1 469 1 328 2 797

3 685 1 802 1 712 3 514 64 61 125 1 866 1 773 3 639

1 699 849 791 1 640 18 20 38 867 811 1 678

3 263 1 506 1 566 3 072 81 71 152 1 587 1 637 3 224

2 893 1 353 1 256 2 609 148 130 278 1 501 1 386 2 887

2 065 978 902 1 880 77 102 179 1 055 1 004 2 059

4 330 1 945 1 795 3 740 256 285 541 2 201 2 080 4 281

2 335 980 946 1 926 188 180 368 1 168 1 126 2 294

1 283 532 461 993 150 124 274 682 585 1 267

44 256 21 123 19 706 40 829 1 542 1 518 3 060 22 665 21 224 43 889

748 365 331 696 20 17 37 385 348 733

45 16 20 36 3 3 6 19 23 42

3 655 1 767 1 566 3 333 168 137 305 1 935 1 703 3 638

106 43 54 97 4 1 5 47 55 102

218 106 94 200 7 6 13 113 100 213

561 246 282 528 7 16 23 253 298 551

580 284 245 529 17 25 42 301 270 571

588 268 274 542 20 19 39 288 293 581

304 141 130 271 14 14 28 155 144 299

566 270 258 528 19 21 40 289 279 568

1 505 747 631 1 378 62 51 113 809 682 1 491

1 683 770 747 1 517 83 72 155 853 819 1 672

35 14 18 32 1 1 2 15 19 34

600 292 248 540 37 22 59 329 270 599

1 002 453 393 846 71 72 143 524 465 989

177 76 79 155 6 13 19 82 92 174

593 262 227 489 43 49 92 305 276 581

368 149 136 285 42 38 80 191 174 365

190 76 71 147 24 18 42 100 89 189

Tilsammen. Total

13 524 6 345 5 804 12 149 648 595 1 243 6 993 6 399 13 392

Oppgavene over de fødte gjelder fødsler i 1943 som er innregistrert i årene 1943 og 1944.

byer som har tysk far. 3 Do. 557 do. 382 do. 4 Do. 18 do. 12 do. 5 Do. 10 do. 11 do.

Anm.: Av tvillinger hadde følgende tysk far: Bygder: 13 if. m. + 3 df. m. og 8 lf. kv. +


29

Riket, bygder, byer og de enkelte fylker. 1

nes repartis par prefecture en 1943. 1

Født i

ekteskap

M. K. I Tils.

H. F. I Tot.

Dødfødte barn

Mort-nes

Født utenfor

ekteskap

M. I K. Tils.

H. I F. Tot.

I alt

M. I K. I Tils.

H. I F. i Tot.

Tvillinger

Jumeaux

Lev.fødte

Nes-vivants

M. I K.

H. I F.

Herav: Dont:

Dødfødte

Mort-n&

M. I K.

H. I F.

Trillinger

Trois jumeaux

Lev.-

fødte

M. I K.

H. F.

Død.

fødte

M. I K.

H. I F.

642 444 1 086 4 71 5 51 122 713 495 1 208 690 602 57 45 4 14 - -

509 342 851 52 34 86 561 376 937 548 486 46 36 4 14 - -

133 102 235 19 17 36 152 119 271 142 116 11 9 - - -

28 13 41 - - 28 13 41 25 32 4 1--

55 39 94 6 3 9 61 42 103 44 31 4 3 - - - -

32 23 55 4 3 7 36 26 62 35 28 - 3 - - - -

29 22 51 3 1 4 32 23 55 44 28 2 2--

23 15 38 3 2 5 26 17 43 23 23 2 6 - - - -

19 10 29 3 - 3 22 10 32 28 21 - 1 - 3 - -

9 10 19 1 1 9 11 20 22 24 - ---

14 7 21 - - - 14 7 21 12 14 2 2 - - - -

8 7 15 1 - 1 9 7 16 20 18 - - - - -

21 11 32 - 1 1 21 12 33 23 29 5 1 - - - -

53 22 75 5 - 5 58 22 80 36 28 3 1 - - -

28 18 46 1 - 1 29 18 47 19 27 6 - - - -

47 32 79 5 2 7 52 34 86 42 40 3 5 1 2 - -

26 16 42 2 5 7 28 21 49 34 41 5 2 - 3 - -

16 20 36 3 1 4 19 21 40 31 28 3 2 2 1 - -

61 38 99 6 2 8 67 40 107 64 36 5 3 1 5 - -

29 27 56 5 9 14 34 36 70 29 24 1 4 - - - -

11 12 23 5 4 9 16 16 32 17 14 1 - - - - -

--

509 342 851 52 34 86 561 376 937 548 486 46 36 4 14 - -

9 7 16 1 1 2 10 8 18 4 1 - 1 - - - -

1 2 3 - - - 1 2 3 - - - - - - -

30 22 52 6 3 9 36 25 61 47 37 2 2 - - -

3 1 4 - - - 3 1 4 - - - - - - -

2 3 5 - 1 1 2 4 6 2 - - - - - - -

5 11 16 - - - 5 11 16 2 7 2 1 - - - -

8 6 14 1 1 2 9 7 16 8 5 - 1 - - - -

6 4 10 - 1 1 6 5 11 1 7 - - --

4 5 9 - - - 4 5 9 7 1 - - - - -

2 1 3 1 - 1 3 1 4 6 5 1 - - - - -

17 10 27 3 3 6 20 13 33 25 10 - 3--

17 11 28 1 1 2 18 12 30 18 18 2 - - - - -

- 1 1 - - - 1 1 - - - - - - -

3 3 6 - 2 2 3 5 8 6 7 1 -

11 9 20 1 - 1 12 9 21 6 9 - 1 - - - -

1 3 4 1 - 1 23 5 3 1 - - - - -

12 1 13 2 2 4 14 3 17 2 5 3 - - - - -

1 2 3 - 1 1 1 3 4 - 2 - - - - - -

1 - 1 2 1 3 3 1 4 5 1 - - - - -

----

133 102 235 19 17 36 152 119 271 142 116 11 9 - - - -

Enfants nés en 1943 et registrés en 1943 ou 1944. 2 Her er tatt med 540 i bygder og 418 i

0 df. = 12 par. Byer: 6 if. m. -I- 3 df. m. og 8 if. kv. + 1 df. kv. = 9 par.

7


30

Tabell VI. Døde i 1943 delt etter kjønn, fødselsår

Decédés en 1943 repartis par sexe,

Derav: Dont:

Menn født i årene:

Fylker

Prefectures

Døde

i alt

Decedes

Menn

Hommes

Kvinner

Femmes

1943 1942 1941 1940 1939 1938 1943-

1939

0-11 0.-11

md. md.

Alder antall fylte å

1 1 2 2 3 3

år år år år år år

4 4

år år

Alder

0-4

år

Riket. Royaume

Bygder. Distr. rur

Byer. Villes

Uoppgitt. Inconnu .

Bygdene fylkesvis.

Distr. rur. par préf.

Østfold

Akershus

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder .

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane • • • •

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Tilsammen. Total

31 623

22 355

9 239

29

1 228

2 502

1 532

1 324

1 049

1 026

961

626

685

1 061

1 754

995

1 552

1 406

991

1 902

1 021

740

22 355

16 941

11 951

4 969

21

627

1 328

768

681

588

601

538

322

348

564

928

517

816

729

509

1 072

583

432

11 951

14 682

10 404

4 270

8

601

1 174

764

643

461

425

423

304

337

497

826

478

736

677

482

830

438

308

10 404

929

724

205

42

64

52

39

32

26

26

12

16

44

44

24

56

40

32

76

48

51

724

260

213

461

6

16

10

12

11

6

6

4

8

16

15

7

15

10

7

29

23

12

213

82

61

20

1

2

4

7

3

3

2

5

2

6

7

2

9

3

5

61

68 67

52 49

16 18

4

3

3

3

2

3

2

4

1

4

5

3

10

3

2

52

2

7

4

2

3

1

1

1

3

1

2

1

2

6

7

6

49

72

62

10

2

6

5

2

2

1

3

2

61

5

4

3

11

5

3

62

54

36

18

2

3

3

4

1

2

2

1

4

1

2

6

1

4

36

48 45 31

35 33 24

13 12 7

2

6

3

3

1

2

2

2

2

2

1

2

3

11

35

1

3

2

3

3

2

3

2

2

5

6

33

1 625

1 265

358

2

3 63

1 107

4 92

- 68

2 51

2 41

1 46

1 20

- 31

3 70

- 86

- 39

- 90

- 72

- 51

1 152

4 96

2 90

— —

24 1 265

Byene fylkesvis.

-Vines par préf.

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder .

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjordane • • • •

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag.

Nordland

Troms

Finnmark

513

56

3 036

89

106

382

531

446

239

287

821

1 082

14

347

670

95

215

157

123

296

34

1 615

49

52

200

310

253

121

153

461

578

9

185

317

56

125

82

247

22

1 421

40

54

182

221

193

118

134

360

504

5

162

353

39

90

75

50

73

4 270

14

58

4

3

5

7

8

4

10

25

20

11

19

1

7

8

4

11

2

2

1

3

6

6

1

3

3

3

1

3

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

3

1

3

2

1

2

1

2

1

3

4

1

1 2 1

1

3

2

1

1

1

2

1

1

1

1 1 2

1

6 2 2

1

- 3

— — —

1-1

2-1

242

111

—1---

41-

- 1-

- 1-

- 26

- 1

3 87

- 7

- 5

- 10

- 15

1 12

- 9

- 17

1 49

2 38

- 15

- 31

- 4

- 14

- 14

- 4

Tilsammen. Total 9 239 4 969 205 46 20 16 18 10 18 13 12 7 358

Age = années d'éige. 2 Age = la différence entre Vann& de mort et Vann& de naissance.


31

og alder i Riket, bygder, byer og de enkelte fylker.

année de naissance et eige.

Années de naissance. Hommes:

1938— 1933—

1934 1929

1928—

1924

1923—

1919

1918—

1914

1913—

1904

= differansen mellom dødsår og fødselsår. 2

5-9

år

10-14

år

15-19

år

20-24

år

25-29

Ar

30-39

år

1903—

1894

40-49

år

1893—

1884

50-59

år

1883—

1874

60-69

år

1873—

1864

70-79

år

1863—

1854

80-89

år

90 år

og

over

1853 og

tidligere

Uoppgitt

Inconnu

Fylker

290 203 337 848 761 1 340 1 360 1 597 2 202 3 036 2 768 542

225 166 249 568 464 832 827 976 1 467 2 253 2 191 454

65 37 87 279 294 501 532 618 733 783 577 88

- 1 1 3 7 1 3 2

20 2 8 19 19 36 48 62 89 117 122 22

18 7 21 ,67 47 97 136 135 208 232 226 24

17 12 9 21 20 30 45 65 104 159 1%62 31

10 9 21 14 13 35 36 43 92 144 161 35

9 6 10 25 19 30 37 43 94 116 124 23

10 3 13 42 28 72 56 63 67 90 95 21

7 9 9 22 25 27 40 57 76 102 103 15

5 3 17 14 30 20 25 36 71 70 10

3 5 11 22 23 30 20 25 38 58 66 15

15 8 10 30 17 43 40 44 67 104 92 24

13 16 17 47 44 62 57 95 113 159 165 53

4 6 7 27 28 32 26 36 51 100 131 30

10 14 17 33 40 53 55 56 84 168 153 43

13 9 17 34 23 47 43 49 106 156 132 28

8 10 8 15 18 33 28 33 53 121 106 25

15 14 32 73 41 86 67 64 103 196 190 36

23 17 23 35 23 52 41 48 41 103 64 17

25 16 16 25 22 37 32 33 45 57 29 2

225 166 249 568 464 832 827 976 1 467 2 253 2 191 454

32 Riket;

14 Bygder.

17 Byer.

1 Uoppgitt.

Bygdene fylkesvis.

- Østfold.

3 Akershus.

1 Hedmark.

- Opland.

1 Buskerud.

- Vestfold.

- Telemark.

1 Aust-Agder.

1 Vest-Agder.

- Rogaland.

1 Hordaland.

- Sogn og Fjordane.

- More og Romsdal.

- Sør-Trøndelag.

- Nord-Trøndelag.

3 Nordland.

- Troms.

3 Finnmark.

14 I Tilsammen.

8 1 8 12 15 24 18 24 47 57 52 4

2 2 1 2 2 3 2 2 4 5 8 -

11 5 22 83 93 155 224 237 246 278 150 20

- - 1 2 - 2 4 8 11 7 6 1

1 1 2 3 4 - 8 6 8 10 4

1 2 1 6 7 18 18 31 37 45 19 5

2 1 6 30 18 42 36 38 36 44 35 5

4 4 7 11 9 27 19 29 42 35 48 6

1 - 1 10 8 14 21 14 7 14 16 6

3 1 2 9 9 12 12 12 29 21 19 5

9 6 10 33 25 47 30 55 73 54 60 8

9 5 5 35 37 63 69 64 78 94 68 9

- - - - 2 2 2 - 2 - 1 -

4 5 7 11 16 10 13 24 25 34 18 3

5 1 8 18 27 40 25 33 45 43 37 4

- - - 3 5 4 3 7 10 11 7 2

1 1 6 6 7 15 9 14 17 18 11 4

1 2 - 4 7 12 9 10 8 9 4 1

4 - 1 2 4 7 18 8 10 6 8 1

65 37 87 279 294 501 532 618 733 783 577 88

Byene fylkesvis.

Ostf old.

- Akershus.

4 Oslo.

- Hedmark.

- Opland.

- Buskerud.

2 Vestfc ld.

Telemark.

- Aust-Agder.

2 Vest-Agder.

2 Rogaland.

4 Bergen.

Sogn og Fjordane.

- More og Romsdal.

Sør-Trøndelag.

Nord-Trøndelag.

2 Nordland.

1 Troms.

- Finnmark.

17 I Tilsammen.


32

Tabell VI (forts.). Døde i 1943 delt etter kjønn, fødselsår

Kvinner født i årene:

Fylker

Døde

kvinner

i alt

Femmes

total

1943 1942 1941 1940 1939 1938

0-11

md.

0-11

md.

1

år

Alder antall fylte år.

1 2

år år

2 3 3

år år år

4

Ar

4

år

1943

1939

Alder

0-4

år

Riket

Bygder

Byer

Uoppgitt

14 682

10 404

4 270

8

660

522

138

179

147

32

71

56

15

55

53

2

41

35

6

42

30

12

41

33

8

31

21

10

26

21

5

37 1146

33 918

4 228

Bygdene fylkesvis.

Østfold

Akershus

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder .

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane • •

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

601

1 174

764

643

461

425

423

304

337

497

826

478

736

677

482

830

438

308

35

43

38

27

28

20

14

14

20

32

30

10

49

31

18

51

31

31

10

13

10

8

7

6

6

8

7

8

6

2

9

4

15

10

5

13

3

2

4

3

2

3

3

1

3

3

6

1

3

4

4

5

6

4

7

2

1

5

1

2

2

2

2

5

2

2

4

3

1

2

6

7

5

3

1

1

1

3

1

1

2

1

3

2

4

1

3

1

1

1

1

1

2

1

3

2

3

2

1

5

2

1

7

2

1

1

2

4

3

3

5

1

3

1

2

2

2

2

6

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

2

3

2

2

3 62

3 85

3 61

1 40

- 47

2 34

1 29

1 28

2 35

2 50

- 55

- 20

2 67

2 52

- 46

5 86

1 52

5 69

Tilsammen

10 404

522

147

56

53

35

30

33

21

21

331 918

Byene fylkesvis.

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Opland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder .

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjordane • • •

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

247

22

1 421

40

54

182

221

193

118

134

360

504

5

162

353

39

90

75

50

6

1

35

2

8

6

3

5

7

11

14

11

10

3

2

10

4

2

6

3

2

1

4

8

2

3

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

- _

- 1

- 1 1

1 2 2

- 2

1 2 1

- 1 2

1 1

2

3

1

2

1

1

1

1

- 11

1

50


- 2

- 14

- 8

- 11

- 6

- 13

1 28

1 24


- 15

- 18

- 3

- 2

- 15

- 7

Tilsamm en

4 270

138

32

15

2

6 12 8

10

5

41 228


33

og alder i Riket, bygder, byer og de enkelte fylker.

Années de naissance. Femmes:

1938—

1934

1933—

1929

1928—

1924

1923—

1919

1918—

1914

1913—

1904

= differansen mellom dødsår og fødselsår.

5-9

år

10-14

år

15-19

'Ai*

20-24125-29

år år

30-39

år

1903—

1894

40-49

år

1893—

1884

50-59

år

1883—

1874

60-69

år

1873—

1864

70-79

år

1863—

1854

80-89

år

90 år

og

over

1853 og

tidligere

toppgitt

Fylker

232 136 250 355 355 714 831 1 198 2 020 3 223 3 331 881

179 121 199 243 262 491 552 813 1 321 2 175 2 426 697

53 15 51 111 92 223 277 385 698 1 047 904 184

- - - 1 1 2 1 1 1

10 6 12 12 12 33 28 57 85 111 130 43

22 9 10 27 30 59 72 100 161 263 280 56

13 15 16 21 21 23 43 61 97 168 175 50

13 6 5 9 9 26 41 52 79 155 165 42

5 2 7 9 6 23 31 45 59 91 100 36

5 2 3 13 14 24 18 25 58 91 110 28

4 4 9 9 7 20 30 36 57 98 90 30

3 1 2 4 6 9 21 27 27 74 73 29

2 1 3 4 7 11 22 25 40 74 88 25

10 9 12 7 14 27 25 41 74 80 118 30

12 7 16 14 26 34 52 69 111 179 186 64

6 6 10 9 9 12 20 30 58 115 135 48

5 7 11 22 11 36 32 48 82 166 182 64

8 6 13 19 21 36 30 51 92 133 169 47

11 4 9 9 10 24 22 34 49 104 130 30

14 12 25 25 27 40 33 54 116 154 194 48

13 14 16 17 17 34 23 33 48 78 74 19

23 10 20 13 ][5 20 9 25 28 41 27 8

179 121 199 243 262 491 552 813 1 321 2 175 2 426 697

3 1 3 4 4 11 14 23 41 58 59

- - 2 - - - 1 1 1 6 8

15

1

9 1 6 24 37 66 98 138 256 386 309 41

1 - 1 1 1 3 3 5 4 9 9 3

- - - 1 2 4 2 2 13 13 13 2

2 - 4 4 2 8 11 15 31 37 43 11

2 - 3 6 4 12 6 9 29 53 70 19

4 - 4 3 2 7 9 18 38 50 34 13

- - 2 2 3 7 3 6 14 30 37 8

2 1 1 1 3 1 7 7 18 31 38 11

8 3 7 13 8 17 30 44 55 76 58 13

4 2 6 11 10 32 40 48 79 134 94 19

- - - - - 1 - 1 - 1 1 1

3 2 1 9 6 8 13 10 24 37 27 7

9 3 8 21 6 21 26 30 54 85 59 13

1 - - 1 - 5 2 2 5 9 9 2

1 2 - 5 1 13 5 9 12 19 18 2

2 - 3 3 3 4 6 9 14 7 6 3

2 - - 2 - 3 1 7 10 6 12

53 15 51 111 92 223 277 385 698 1 047 904 184

10

7

2

1

1

3

2

7

1-

1

2

Riket.

Bygder.

Byer.

Uoppgitt.

Bygdene fylkesvis.

Østfold.

Akershus.

Hedmark.

Opland.

Buskerud.

Vestfold.

Telemark.

Aust-Agder.

Vest-Agder.

Rogaland.

Hordaland.

Sogn og Fjordane.

More og Romsdal.

Sør-Trøndelag.

Nord-Trøndelag.

Nordland.

Troms.

Finnmark.

Tilsammen.

Byene fylkesvis.

Østfold.

Akershus.

Oslo.

Hedmark.

Opland.

Buskerud.

Vestfold.

Telemark.

Aust-Agder.

Vest-Agder.

Rogaland.

Bergen.

Sogn og Fjordane.

More og Romsdal.

Sør-Trøndelag.

Nord-Trøndelag.

Nordland.

Troms.

Finnmark.

Tilsammen.


34

Tabell VII. Døde i 1943 delt etter kjønn, alder og sivilstand.' Riket. Bygder. Byer.

Decedes en 1943 repartis par sexe, eige et etat civil.'

Riket. Royaume

Bygder. Districts ruraux

Byer. Villes

Alder

Age

Enkemennstansammennstansam-

Sivil-

Til-

Enke-

Sivil-

Til-

Ugifte Gifte enker uoppgitt

Tot.

og gitt Tot.

men Ugifte Gifte enker uoppmen

Ugifte Gifte

og

frask.

frask.

Enkemenn,

enker

. og

frask.

Sivilstand

uoppgitt

Tilsammen

Tot.

Menn

Hommes

0-11 md. 2

1- 4 år2

0-4 » 3

5-9 »

10-14 »

15-19 »

20-24 »

25-29 »

30-34 »

35-39 »

40-44 »

45-49 »

50-54 »

55-59 »

6044 »

65-69 »

70-74 »

75-79 »

80-84 »

85-89 »

90-94 »

95-99 »

100+4 »

Uoppg. Inc.

Tils. Tot...

Kvinner

Femmes

0-11 md. 2

1- 4 år2

0- 4 » 3

5-9

10-14

15-19

20-24 »

25-29 »

30-34 »

35-39 »

40-44

45-49 »

50-54 »

55-59 »

60-64 »

65-69 »

70-74 »

75-79 »

80-84 »

85-89 »

90-94 »

95-99

100+

Uoppg. Inc.

Tils. Tot...

1188 1189 937 937 251 251

466 4467 352 352 114 114

1623 51625 1265 1265 358 358

290 290 225 225 65 65

203 203 166 166 37 37

334 2 4337 247 2 249 87 87

742 42 1 63 4849 522 23 23 568 220 19 40 280

541 134 4 78 6760 364 74 2 24 464 177 60 2 54 293

322 283 12 59 5678 223 186 7 17 433 99 97 5 42 243

222 369 15 51 7662 142 229 9 19 399 80 140 6 32 258

175 389 33 33 631 120 256 21 10 407 55 133 12 23 223

176 492 32 29 729 105 294 12 9 420 71 198 20 20 309

124 569 59 18 772 81 344 20 7 452 43 225 39 11 318

144 582 85 13 4825 96 372 48 8 524 48 210 37 5 300

162 626 139 4 931 108 424 81 2 615 54 202 58 2 316

183 824 255 7 51271 136 544 168 4 852 47 280 87 3 417

184 849 330 7 1370 135 628 233 6 1002 49 221 97 368

200 838 622 6 1666 156 635 456 4 1251 44 203 166 2 415

146 658 752 3 1559 118 506 579 2 1205 28 152 173 354

92 366 747 4 1209 78 298 607 3 986 14 68 140 223

26 94 330 1 451 24 79 273 377 2 15 57 74

4 14 63 81 4 12 54 70 2 9 11

2 7 10 5 7 2 3

7 3 3 18 432 3 9 141 4 2 2 9 17

5900 7136 3489 395 8 169411 4318 4908 2576 149 11951 1582 2228 913 246 4969

839 839 669 669 170 170

344 344 282 282 62 62

1146 1146 918 918 228 228

232 232 179 179 53 53

136 136 121 121 15 15

248 2 250 197 2 199 51 51

285 68 355 191 52 243 94 16 111

207 141 6 4355 146 110 6 262 61 31 92

135 183 10 2 330 100 109 6 216 35 74 4 114

115 253 15 1 384 86 179 9 275 29 74 6 109

94 246 34 3 4378 64 167 13 2 246 30 79 21 131

133 264 55 4453 86 188 32 306 47 76 23 146

141 332 61 534 97 229 41 367 44 103 20 167

175 361 128 664 109 256 81 446 66 105 47 218

186 396 206 2 790 118 273 124 2 517 68 123 82 273

257 545 426 41230 165 395 243 804 92 150 183 425

290 484 634 3 1411 185 344 376 2 907 105 140 258 504

398 465 942 6 41812 263 372 630 3 1268 135 93 312 3 543

335 297 1221 2 41856 208 226 884 2 1320 127 71 337 535

251 141 1081 2 ]475 175 119 811 1106 76 22 270 369

121 31 569 2 723 93 27 449 570 28 4 120 153

14 12 115 141 10 11 90 111 4 1 25 30

1 1 15 17 1 1 14 16 1 1

1 2 4 2 410

1 1 4 7 2

4901 4224 5522 27 9 146821 3513 3061 3813 17 10404 1388 1163 1709 10 4270

Ugifte = célibataires, gifte = marii(e)s, enkemenn = veufs, enker = veuves, fraskilte = divorcé(e)s,

uoppgitt = non declaré,. 2 Alder = antall fylte måneder og år. Age = mois et années d'cige. 3 Alder = differansen

mellom dødsår og fodselsår. Age = la différence entre Vann& de mort et Vann& de naissance. 4 Her

er tatt med 1 med bosted uoppgitt. 5 Do. 2 do. Do. 3 do. 7 Do. 5 do. 8 Do. 21 do. 9 Do. 8 do.


1944

TABELL 1-111, VI, VII


37

Tabell I. Bevegelsen i den hjemmehørende folkemengde i 1944.

Le mouvement de la population de droit en 1944.

Fylker

Prefectures

Inngåtte

ekteskap'

Manages'

Levendefødte

2

Nesvivants

2

Herav

født

utenfor

ekteskap

Dont

illegitimes

Dødfødte

Mort-nés

Herav

født

utenfor

ekteskap

Dont

illegitimes

Døde

Déces

Overskudd

av

fødte

Excedent

des neevivants

Riket. Royaume

Bygder. Distr. rur

Byer. Villes

Uoppgitt. In