Statistisk aarbok for kongeriket Norge 1907 - SSB

ssb.no

Statistisk aarbok for kongeriket Norge 1907 - SSB

k -

Norges officielle Statistik, Femte Række.

(Statistique' officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Trykt 906:

Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.)

- 2. Folkemtengdens Bevægelse 1901 og 1902. (Mouvement de la population.)

3. Kriminel Retspleie 1901 og 1902. (Statistique de la justice criminelle: Procedure.)

- 4. Folketælling 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement. Aperçu général.)

5. Skolevæsenets tilstand 1903. (Instruction publique.)

6. Fagskolestutistik 1902-1905. (Ecoles professionnelles.)

- 7. Fængselsstyrelsens A arbog 1902-1903. (Annuaire de i Administration générale

des prisons.)

8. Socialstatistik. IV. Arbeids- og Lenningsforhold for Syersker i Kristiania

tilligemed Oplysninger angaaende Lønninger i andre kvindelige Erhverv i Norge.

(Statistique sociale et du travail. IV. Situation économique et sociale des couturières

Kristiania, et salaires (l'autres ouvrières en Norvège.)

- 9. Norges Handel 1905. (Commerce.)

- 10. Rekrutering 1905. (Recrutement.)

- 11. Den al mindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger 1900-1904. (Lin -

slituiwn générale des assurances des bâtiments contre l'incendie.)

- 12. Norges kommunale Finanser 1903. (Finances des communes.)

- 13. Norges Skibsfart 1904. (Navigation.)

14. Private Aktiebanker 1905. (Banques privées par actions.)

- 15. Veterinærvæsenet og kjedkontrollen 1904. (Service vétérinaire et l'inspection

de la viande.)

- 16. trlykkesforsikringen 18954899. (Assurances contre les accidents du travail.)

- 17. Norges postvæsen 1905. (Statistique postale.)

- 18. Norges Sparebanker -1905. (Caisses d'épargne.)

- 19. Norges Fiskerier 1905. (Grandes péches maritimes.)

20. Fattigvæsenet 1903 og 1904. (Assistance publique.)

- 21. Norges Telegrafvæsen 1905/06. (Télégraphes et téléphones de _bat.)

- 22. De offentlige Jernbaner 1905/06. (Chemins defer publics.)

- 23. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1904. (Rapport sur l'état sanitaire

et médical.)

- 24. Civil Retspleie 1903 og 1904. (Justice civile.)

- 25. FolkeinteUgdens Bevægelse 1886-1900. Hovedoversigt. (Mouvement de la

popidation. - Aperçu général.)

- 26. Forsomte Born 1900-1903. (Traitement des enfants moralement abandonnés.)

Trykt 1907:

Nr. 27. Skplevtesenets tilstand 1904. (Instruction publique.)

28. Sindssygeasylernes Virksomhed 1905. ( Hospices d'aliénés.)

- 29. Fængselsstyrelsens Aarbog 1903-1904. (Annuaire de l'Administration générale

des prisons.)

30. Skiftevæsenet saint Overformynderierne 1903 Qg 1904. (Successions, faillites et

biens pupillaires.)

- 31. Jordbrug og Fædrift 1901-1905. (Agriculture et élève du bétail.)

- 32. De Spedalske i Norge 1901-1905. (Les lépreux en Norvège.)

- 33. Norges liergyrerksdrift 1904 og 1905. (Mines et usines.)

- 34. Folkemængdens Bevægelse 1903 og 1904. (Mouvement de lez population.)

- 35. Norges Handel 1906. (Commerce.)


Forktaring: • til de grafiske fremstillinger.

Nr. i er en reproduktion i formindsket maalestok av et kårt, der blev

utarbeidet •til belysning av Norges skoger og skogværdier i anledning air et

foredrag, soin avholdtes av direktør K iær i Den statsokonomiske forening i

januar 1907. t A viser -arealets fordeling paa fjeld, skog, dyrket mark og

indsjoer, særskilt for syv storre landsdeler, der, tilsammen utgjør det hele land

og som er ordnet efter sin omtrentlige geografiske beliggenhet. Det over trægrænsen

beliggende terræn er betegnet rned hvidt; det lavere beliggende fjeld

samt myr er betegnet ved brun skravering," hvorved impedimenter inde i skogen

er adskilt fra det øvrige ved en brun tverstrek. --- Den højre del av siden

(1 B) viser for de samme syv landsdele'r" det samlede skogareal 'it forhold til

skogenes værdi. Av tegningen vil sees, at de kvadrater, der betegner skogarealets

størrelse, i de vestlige og nordlige distrikter er stone end de *farvelagte

flater, der angir værdierne, mens det omvendte er tilfældet sonden- og ostenfjelds.

Nr. 2 og 3 gir bidrag til belysning av skogenes betydning: for Norges

økonomi, idet nr. 2 viser arbeidsstyrken ved træindustri (vxsentlig sagbruk og

høvlerier) og ved træstof- og papirindustri i aarene i 870, 1875, 1879, 1885;

1890, 1895 og i hvert av aarene 1899-1905 1, og nr. 3 utførselen av trævarer,

træstof og papir i hvert av aarene 1869-1906. Det bemerkes, at de store

svingninger i eksportværdierne, som fremstillingen viser, for trælastens vedkommende

for en væsentlig del skriver sig fra prissvingninger.

Nr. 4 viser den norske bergverksdrifts samlede produktionsværdi (3: værdier

av grube- og hytteprodukter med fradrag av forbrukt malm) gjennemsnitlig

aarlig i femaarene 1851. -55-1891-95 og i hvert av aarene 1896-1905.

Opgaverne for 1899-1905 er hentet fra fabrikinspektørernes beretninger (med

sammendrag i Statistisk Aarbok), 5870-95 • fra fabrikstatistiken (1885-1895 med skjemsmmssig

beregnet tillæg for ca. 500 i vedkommende tabeller ikke medtagne smaasager).


Explication des Représentations graphiques.

Le tableau n° i A représente la superficie des différentes grandes régions

de la Norvège, divisée en montagnes, forêts, surfaces cultivées et lacs, les dites

régions étant rangées à, peu prés suivant la situation géographique. Les

terrains incultes (montagnes, marais, etc.) situés au-dessus de la limite de

végétation des arbres forestiers, sont indiqués en blanc, et ceux, situés au -

dessous de la dite limite, en hachure brune, les terrains incultes dans les

forêts étant séparés par une ligne brune.

Le tableau n° i B indique pour les mêmes 7 régions le rapport entre la

superficie totale des forêts (représentée en carrés par contours bruns), et la

valeur des forêts. On voit que dans les régions d'ouest et du nord les carrés

indiquant la superficie des forêts sont plus grands que les carrés colorés

indiquant la valeur; dans les régions du sud et de l'est du pays il en est au

contraire.

Les tableaux n°s 2 et 3 montrent l'importance des forêts pour l'économie

de la Norvège, n° 2 représentant le nombre des ouvriers dans l'industrie du

bois (scieries et raboteries) et dans l'industrie de la pâte de bois, et du papier

pour les années 187 0, 1875, 1879, 1885, 189 0, 1895, et pour chacune des

années 1899 à. 1905, et n° 3 la valeur de l'exportation du bois, de la pâte de

bois et du papier pour chacune des années 1869 à. 1906. On fait observer

que, quant à. l'exportation du bois, les grandes variations dans sa valeur sont

en grande partie dues aux fluctuations des prix.

Le tableau n° 3 représente la production des mines et usines en moyenne

par an pour les périodes quinquennales 1851 à. 1895, et pour chacune des

années 1896 à, 1905.


STATISTISK A ARBOK

FOR

KONGERIKET NORGE.

ANNUAIRE STATISTIQUE

DE

LA NORVËGE.


STATISTISK AARBOK

FOR

KONGERIKET NORGE

SYVOGTYVENDE AARGANG.

1907.

UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE.

VINGT-SEPTIÉME ANNÉE. - 1907.

KRISTIANIA.

I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1907.


STEEN'SKE BOKTRYK KEIRT.


argangen 1907 av «Statistisk Aarbok» er redigert av bureau chef

Jonas Haanshus i det væsentlige efter samme plan som aargangen 1906.

Aarbokens avsnit qInternationale oversigter over befolknings-, landbruksog

omsætningsforhold m. m.» er, paa, samme maate som for tidligere aar, utarbeidet

i forening med Statens Statistiske Bureau i Danmark, der har utarbeidet

tabellerne A—G.

Sidst i boken 'er indtat gr a fi sk e fr emstillinger vedkommende

Norges areals fordeling paa fjeld, skog, dyrket mark og indsjoer samt skogens

antagelige værdi; antallet av arbeidere ved træ- og papirindustrien i Norge ;

Norges utførsel av trævarer og papir samt den norske bergverksdrifts produktionsvxrdi.

Le présent volume de l' «Anm/(lire statistique de la 1Vorvège » a été rédigé

par Jonas Haanshus, chef de bureau au Bureau Central de Statistique, d' après

le même plan que celui adopté tour l'année dernière.

La partie de l' Annuaire qui embrasse les tableaux internationaux de population,

de 1' agriculture, du commerce, etc. a été élaborée conformément au procédé de

année dernière, de concert avec le Bureau de statistique de l' État du Danemark.

La dernière partie du volume contient les représentations graphiques suivantes:

Supelficie de la Norvège: Terrains incultes, forêts, sulface cultivée, lacs;

Valeur des forêts; Industries du bois, de la pâte de bois et du papier en Norvège:

_Nombre des ouvriers; Valeur de l' exportation du bois, de la pâte de bois et du

papier ; Production des mines et usines.

Det Statistiske Centralbureau, Kristiania i december 1907.

A, N. Kiær,


Oversigt

over

indholdsfortegnelsen.

Avsnit I. Flateindhold, befolkning 1-7

II. Folkemængdens bevægelse 8-19

III. Sundhetstilstand og medicinalforhold 20-24

IV. Faste eiendommer, jordbruk 25-34

V. Fiskerier 35-39

VI. Bergverker. — Fabrikanlæg 40-45

VII. Handel og skibsfart 46-71

VIII. Kommunikationsvæsen 72-81

- IX. Kreditanstalter 82-89

X. Assuranse 90-1o1

XI. Sociale forhold 102-105

XII. Fattigvæsen 106-107

XIII. Retsvæsen 108-117

XIV. Undervisning 118- 123

Valgstatistik 124-129

XVI. Finanser 130-160

Mynt, vegt og maal 161

Side.

Internationale oversigter over befolknings-, landbruks- og omsætningsforhold 165-178

Grafiske fremstillinger.

Indholdsfortegnelse.

Under hvert avsnit (I, II, III o. s. v.) er angit, hvor der i tidligere aarganger tindes oplysninger, som

kan tjene til supplering av nærværende aargangs indhold. De romerske tal betegner aargangen, de arabiske

tabellens nr.

I. Flateindhold, befolkning.

Tabel I. Rikets inddelinger ved begyndelsen av aaret 1907

2. Areal og folkemængde amtsvis efter folketællingen 3 december 1900

Side.

pr. kvadratkilometer land 2

3 A. Rikets samt bygdernes og byernes hjemmehørende folkemængde 1750

—1900 hvert tiende aar 3

3 B. Rikets hjemmehørende folkemængde i hvert av aarene 1885-1906 . . 3

3 C. Fortegnelse over de vigtigste' ilyb'prettede byer og byutvidelSer efter 1855 3


Tabel 4. Iljeminehorende folkemzengde og dens tilvekst amtsvis 1801-1905

med særskilt opgave for bygder og byer 4- 5

5. Tilstedeværende folkemængde 3 decmber 1900, fordelt efter erhverv

og livsstillinger, med oplysning om antallet av hustruer, familielemmer

og tjenere 6-7

Hjemmehørende folkemængde i landdistrikterne (herreder, fogderier og amter)

3 december 1900 XXII. 3.

Tilstedeværende og hjemmehørende folkemængde i byerne 3 december 1900

XXIII. 3.

Tilstedeværende folkemængde 3 december 1900 og hjeirmehørende folkemængde

januar 1901, fordelt efter alder, kjøn og egteskabelig stilling henholdsvis XXII. 6

og XXIV. 5.

Dissentere 5 december 1900 XXIV. 6.

Abnorme 3 december 1900 XXIV. 7.

Særskilt fremhævede livsstillinger XXIV. 8.

Tilstedeværende folkemængde 3 december 1900, fordelt efter fodested

nationalitet XXIV. 9.

Beboede hus og husholdninger 3 december 1900 XXIV. to.

Side,

Ih Folkemængdens bevægelse.

.

Tabel 6. Summarisk oversigt over egteskaper, fødsler, dødsfald og utvandring

i aarene 187r-1906 8

_______ 7. Folkemængdens bevægelse amtsvis i aaret 1905 9

— S. Egteskaper indgaat i aarene 1896-1905 9

9. Egteskaper stiftet paa borgerlig maate i aarene 1899-1905 1 0

— jo. De i egteskap i aarene 1899 og 1900 incltraadte, fordelt efter alder II

— 1 T. Egteskaper — 1903-1905 maanedsvis II

- 12. Skilsmisser og separationer i aarene 1902-1906 12

___ 13. Fødte i aarene. 1886-1905 13

— 14. Levendefødte barn i aarene 1899 og 5900, fordelt efter forældrenes alder 14

— 15. Dødfødte — 1886-5905 15

16. Døde - — 1886-1905 15

— 17. Døde — 1903 og 1904, fordelt efter alder 16

18. Voldsomme dødsfald i aarene 1905-1905 17

— 19. Den oversjøiske utvandring i aarene 1895-1906 . 58-19

Dodelighetstabeller for aarene 1881-1890 samt for 1895, beregnet efter

«Standardbefolkningen XVIII. er.

Livs og dødstabel efter erfaringer fra aarene 18B 1/82-18"ht XVIII. 12.

Levendefodte og dodfodte 1896-1900 maanedsvis XXIV. 17.

Døde 1896-1900, fordelt efter maaneder og alder XXIV. 2t.

III. Sundhetstilstand og medicinalforhold.

Tabel 20. Rekrutering i aaret 1906 20-21

21. Medicinalpersonale og sykehus i aarene 1902-1905 , 22

- 22. Sindssykeasylernes virksomhet - — 1902-1906 22

......... 23. De vigtigste epidemiske sygdommer - 1901-1905 23

....... 24. De vigtigste dodsaarsaker — 1904 Og 1905 24

Spedalskhet i Norge 1856-1883 V. el.

Dc vigtigste dodsaarsaker 188r-1895 XVIII. 18.


IV. Faste eiendommer, jordbruk.

Side.

-Fabel 25. Landeiendornmenes antal og matrikulskyld amtsvis december 1900

samt beregnet værdi 25

- 26. Approksimative opgaver over arealet og dets benyttelse 26-27

- 27. Beregnet avling av korn, poteter og hoi i 1906 samt avlingens værdi

amtsvis i 1905 og 1906 2 8 -29

28. Utsæd, avl, indførsel, utførsel og forbruk av de forskjellige kornsorter

samt av poteter med beregning over det samlede forbruks bygværdi

for aarene 1890 og 1900 samt 1902-1906 30-31

- 29. Gjennemsnitspriser paa korn (utdrag av kapitelstaksterne) for aarene

1902-1906 32

30. Kreaturhold amtsvis 3 december 1900 33

31. Priserne paa jordeiendommer i aarene 1897-1906 34

Jordfællesskapets utstratkning 1875 I. 4 1 .

Skogareal VII. 33.

Aarlig forbruk av trævirke fra landets skoge II. 33.

Beregnet akerareal 1900 XXIV. 3 0.

Forholdet mellem utsæd og avl 1900 samt folkem. og matrikelskyld XXIV. 33.

Forholdet mellem kreaturhold og folkem. samt matrikelskyld 19oo XXIV. 34.

Utsæd, areal til have samt antal landbruksredskaper 1900 XXV. 2 4.

Priser paa kreaturer, melk og smør 2895 og 1900 XXV. 28.

V. Fiskerier.

Tabel 32. Samtlige skreifiskerier i aarene 1897-1906 35

33. Utbyttet av sildefiskerierne • 1897-1906 35

34. De vigtigste skreifiskerier - 1897-- 1906 36

35. Baater og fartøier ved skreifiskerierne 1906 37

36. Samtlige kystfiskerier amtsvis i aaret 1906 - 39

Utbyttet av laks- og sjoorretfisket, saavel sju - som elvefisket, amtsvis i aarene

1895-1898 XXI. 26, 1899-1902 XXX. 34.

VI. Bergverker. Fabrikaniwg.

Tabel 37.

-

- 39.

Bergverksdriften i aarene 1902- 1906

Opgave over fabrikankeg m. v. ved utgangen av aaret 1906

Fabrikarbeiderne ved utgangen av aaret 1906, fordelt efter kjøn og alder

Fabrikanlæg for aarene 1885-1895 : Antal dagverk XIX. 33 a.

De vigtigste slags fabrikanlæg i aaret 1895 XIX. 34.

Fabrikanlæg amtsvis for aaret 1895. Vigtigste fabrikelistrikter XIX. 35 a.

VII. Handel og skibsfart.

40- 41

42-44

45

'fabel 40. Summarisk oversigt over indførsel og utførsel i aarene 1892 -1906 . 46

41. Vareomsætningen og toldintraderne ved de vigtigste norske toldsteder

aaret 1906 47

42. Vareomsætningen med de forskjellige land i aaret 1906 4 8

43. Værdien av indførsel og utforsel i aaret 1906, fordelt efter varegrupper 49

44. Indførselsmængder og indførselsværdier i aarene 1905 og 1906 50-55

45. Utførselsmængder og utførselsværdier av norske varer i aarene 1905

og 1906 56-60

46 A. Indførselsmængder 1831- 1906 61-62

46 B. Utførselsmængder 1830-1906 63-64

47. Hanclelsflaaten : Beregnet tonnage samt bemanding ved utgangen av

aarene 1903- 1906. Fartens beskaffenhet pr. 31 december

1906 og de vigtigste skibsrederbyer 65


Tabel 48. Handelsflaaten : Fartøiernes størrelse'og bemanding pr. 31 december 1906 66

49. De ved utgangen av aarene 1900-1906 hjemmehørende

fartøiers by gningsmateriale 66

5 0 . Tilvekst ved nybygning og indkjøp i aarene 1901-1906 67

5 1 . Forlis anmeldt i aarene 1895-1906 67

52. Skibsfarten mellem Norge og utlandet i aaret 1905, efter nationalitet 68

- -

53. 1905, efter land 69

54. Den utenrikske skibsfart paa de vigtigste norske toldsteder i aaret 1905 70

55.

- under norsk flag og optjent bruttofragt i

aaret 1905 71

Trælastutforselen i aaret 1898 XIX. 44.

De for de vigtigste artikler ved værdiberegningerne benyttede gjennemsnitspriser

for aarene 1897 og 1898 XIX. 46.

Handelsflaaten : Summariske opgaver for aarene 1860-1898 XIX. 47.

Strandinger og forlis paa den norske kyst 1870-1882 V. 63.

Side.

VIII. Kommunikationsvæsen.

Tabel 56. Jernbanerne i driftsaaret 1906/07 72-75

-- 57. Person- og godsbefordring ved de vigtigste jernbanestationer i driftsaarene

1902/03-1906/07 76

- 58. Længden av de offentlige veier ved utgangen av aarene 1850-1900. 77

- 59. Postvæsenet i 1902-1906 78-79

- 60. Rikstelegrafen og rikstelefonen i aarene 1904/05-1906/07 80-8i

Jernbanerne : Summariske opgaver 1855- 1881/82 XIII. 63.

IX. Kreditanstalter.

Tabel 61. Hypotekbanken i aarene 1904-1906

62. Norges bank i aarene 1904-1906

63. Private aktiebanker ved utgangen av aaret 1906

64. Sparebankerne amtsvis ved utgangen av aaret 1906

65. Diskontosatser ved Norges bank :

a. Diskontoforandringer i aarene 1898-1907

b. Gjennemsnitlig diskonto - - 1886-1906

66. Vekselkurser paa Kristiania børs i aarene 1906 og 1907

67. Kurser for endel værdipapirer, notert paa Kristiania børs i aarene

82

83

84--85

86-87

1903-1907 89

Norges Bank 1850-1883 I. 7o & V. 68.

Hypotekbanken 1852-1883 V. 70.

De private banker 1848-1883 I. 72 & V. 7r.

Diskontoforandringer 1818-1881 III. 65.

88

88

88

X. Assurance.

Tabel 68. Brandforsikrings-indretninger :

a, Den alm. Brandforsikrings-Indretning og Akershus Brandforsikrings-

Forening i aarene 1905-1906 90

b. Mindre gjensidige brandforsikringsforeninger i landdistrikterne i

aaret 1905 90

C. Brandforsikringsselskaper i byerne i aaret 8906 91

69. Livsforsikringsselskaper i aaret 1906 92- 93

- 70. Riksforsikringsanstalten i aarene 1895/96-1904 94--97

- 71. De gjensidige skibs- og fragtassuranceforeninger i aaret 1905 98--99

72. Sjøforsikringsselskaper i a,aret 1906 100- 1 0


XI. Sociale forhold.

Side.

Tabel 73. Arbeidslonninger i aarene 1890-1905 102-103

74. Arbeidsledighet blandt fagforeningsmedlemmer 1906-1907 104

75. A. Antal arbeidssøkende mænd ved de kommunale arbeidskontorer

1906--1907 105

75. B. Kommunal arbeidsanvisning 1903-1906 105

76. Antal arbeidere beskjæftiget hos 197 arbeidsgivere 1906-1907 105

Aarslon for tjenere 1850-1880 V. 45.

Dagløn for dagarbeidere x850-188° V. 46.

Daglen ved de offentlige jernbane- og veiankeg 1871-1883 V. 47.

(Arbeidsledighetst2elling i nogen byer se «Arbeidsmarkedet» 1905.)

XII.

Fattigvæsen.

Tabel 77. Fattigvæsenet amtsvis i aaret 1905 106-107

Summariske opgaver for riket for aarene 1884- 1896 XIX. 73 b.

XIII.

Retsvæsen.

Tabel 78. Justis- og politisaker samt antallet av straffaeldte i aaret 1904, amtsvis IoS

- 79. Antal straffældte i aarene 1900-1904, fordelt efter forbrydelsens art 109

- 80. Antal saker behandlet ved forlikskommissionerne i aaret 1905, amtsvis 1 10

- 81. Antal underretssaker, behandlet i aaret 1905, amtsvis III

- 82. Antal saker, behandlet ved overretterne og Høiesteret

a. Overretterne i aaret 1906 112

b. Høiesteret i aarene 1902-1906 112

83. Summarisk oversigt over de av skiftevæsenet i aaret 1904 behandlede

boer 113

- 84. Aktiver og gjæld m. v. i de i aaret 1904 sluttede og extraderte konkursboer,

akkordforhandlingsboer og dødsboer, amtsvis 114-116

85. Oversigt over overformynderiernes regnskaper amtsvis for aaret 1904 117

Antal tiltalte 185r-1881 efter kjøn og alder V. 24.

Antal saker behandlet ved forlikskommissionerne 1844-1883 XI. 23.

Strafarbeidsanstalterne 1877-1881 V. 29.

Antal konkursboer og dødsboer, behandlet i aaret 8g6, amtsvis XIX. 79.

Tinglæste og avlæste panteheftelser i aarene 1836-1890 XIV. 31.

Salg av faste eiendommer samt tinglæste og avlæste panteheftelser, eksekutioner,

utpantninger og tvangsauktioner amtsvis 1---1-95 Pt91 Pt og 1896-1900 XXIV. 91.

XIV. Undervisning.

Tabel 86. Kristiania universitet i aarene 1903-1906 118

87. Højere almenskoler m. m. i aaret 1904/05 118

88. A. Hoiere fagskoler

a. Norges landbrukshøiskole i aaret 1906/07 119

b. Tekniske skoler i aaret 1906/07 119

C. Handelsgymnasier 119

d. Krigsskolerne i aaret 1906/07 119

88. B. Lavere fagskoler

a. Tekniske skoler i aaret 1905/06 120

h. De offentlige tegneskoler i aarene 1903/06 120

C. Industri- og husflidsskoler - 1903/06

120

d. Den kongelige norske kunst- og haandverksskole i Kristiania

i aarene 1903/06 120

89. Folkeskoler i byerne i aaret 1904 121

90. Folkeskoler i landdistrikterne i aaret 1904 • 122-123


XV. Valgstatistik.

Side.

Tabel 91. Stortingsvalget 1906 124- 129

Valgmandsvalg og stortingsvalg 1903 XXIV. 97.

XVI. Finanser.

Tabel 92. Formue og indtægt efter skattelignirgen for aaret 1906 130

— 93. Kommunale skatter samt antal skatydere for aarene 1885--1906 131

-- 94. Som av kommunale skatter i bygderne amtsvis og i byerne for aarene

1901-1905 samt antal skatydere i 1905 132-133

95. Oversigt over antagen formue og indtægt samt over kommunale skatter

sammenholdt med folkemængde m. v. i bygderne amtsvis og i byerne

for aaret 1904 134-135

96. Herredskassernes indtægter, utgifter, formue og gjæld i aaret 19004.. 136-137

97. Amtskassernes 1904 138 —1 39

98. Bykassernes 1904 140-142

- 99, Havnekassernes

143

zoo. Kommunale gjældsrenter i aaret 1904 144-145

mt. Statskassens indtægter og utgifter i budgetaarene 1904/05-1906/07 146-151

102. Statsgjælden ved utgangen av budgetaarene 1902/03-1906/07 152

103. Statsgjælden og statskassens aktiver 1871-1ço7 1 53

104. Indkomstskat til staten 1906/07 154-155

505. Toldintrader for de vigtigste toldartikler i aa.rene 1903-1906 1,56

106. Toldsatserne for de i fiskal henseende vigtigste artikler 157

107. Produktionsavgifter for tilvirkning av brændevin og malt i aarene

1872-1907. Skibsavgifter i aarene 1890-1907 158

- Io8. Produktion og forbruk af brændevin og øl i aarene 1887-1906.. 159-160

Kommunale skatter 185t-1885 I. 8o & VII. 65.

Statskassens indtægter og utgifter i budgetaarene 1859-1889/90 XI. 79.

Forbruk av de vigtigste toldartikler 1866—x883 V. 57.

Skatydernes fordeling i indfægtsgrupper 5903/04 XXV. 503.

Mynt, vegt og maal 161

Internationale oversigter over befolknings- 5 landbruks- og

omsætningsforhold m. m.

Tabel A. Areal og folkemængde i de forskjellige verdensdeler 165

B. De europæiske lands areal, folkemængde, befolkningsbevægelse m. m. 166-167

C. Fordelingen efter trossamfund i de europæiske land 168

D. I. De europæiske lands oversjøiske utvandring 169

D. 2. Indvandringen til Amerikas Forenede Stater 169

E. Arealets benyttelse i europæiske og andre land 170

F. Høstutbyttet i de europæiske og andre land 171

G. Kreaturhold i de europæiske og andre land 172

H. De vigtigste lands utenrikske handelsomsætning i aarene 1904

og 1905 173


Side.

the1 1. vigtigste lands handelstlaater 31 decem bur 1905, s4mmenl1g1ct

med 1904. (Skibe over 50 ton.) 174

K. De vigtigste lands utenrigske skibsfartsbevægelse i aarene 1904

og 1905 175

L. De vigtigste lands jernbaner i aarene 1903 og 5904 176

M. De vigtigste lands telegrafvæsen i aarene 1904 og 1905 1 77

N. De vigtigste lands postvæsen i aarene 1904 og 1905 178

Alfabetisk sakregister 1 79

Grafiske fremstillinger:

Nr. i A. Norges areals fordeling paa fjeld, skog, dyrket mark og indsjøer.

I B. Barskogens og løvskogens antagelige værdier.

2. Antal arbeidere ved træindustri og papirindustri i Norge 1870-1905.

3. Norges utførsel av trævarer og papir 1869-1906.

4. Den norske bergverksdrifts produktionsværdi 5851-5905.

41


Aperçu

de la

Table des matières.

Pages.

Section I. Superficie, population 1-7

II. Mouvement de la population 8-19

Service de santé 20-24

IV- . Propriétés foncières, agriculture 25-34

V. Pêches 35-39

VI. Mines et usines. — Établissements industriels 40-45

VIT. Commerce, navigation 46-71

VIII. Communications 72-81

IX. Établissements de crédit 82— 89

X. Assurances 90— '01

XL Statistique sociale et du travail 102-105

XII. Assistance publique 106-107

XIII. Justice criminelle et civile 108 - 117

XIV. Instruction publique 118-123

XV. Statistique électorale 124-129

XVI. Finances 130--160

Monnaie, poids et mesures 161

Tableaux internationaux de population, de l'agriculture, du commerce, etc.. . . . . . 165-178

Représentations graphiques.

Table des matières.

A la fin de chaque section (I, II, III, etc ) se trouvent indiqués les endroits des années antérieures où

il y a des renseignements pouvant servir à. suppléer le contenu de la présent, année. Les chiffres romains

indiquent l'année, les chiffres arabes, le numéro du tableau.

Tableaux.

N° 1. Aperçu des divisions administratives

I. Superficie, population.

Pages.

- 2. Superficie territoriale et population de fait au 3e décembre 1900, par préfecture

et par kilomètre carré 2

3 A. Population de droit du Royaume, des communes rurales et des villes

1750 à 1900, tous les dix ans 3

- 3 B. Population de droit du Royaume dans chacune des années 1885-1906.. . 3

- 3 C. Enumeration des incorporations les plus importantes depuis 1855 3


Tableaux.

N° 4.

5.

La population de droit et son -accroissement par préfecture 1801 à, 1905,

avec des données spéciales pour les communes rurales et pour les villes

La population de fait au 3e decembre 1900 répartie par profession avec

indication des femmes mariées, des membres de famille et des domestiques

attachés h la personne

Population de droit des communes rurales (communes, sous-préfectures et préfectures)

au 3e décembre 1900 XXII. 3.

Population des villes au 3e décembre 1900 XXIII. 3.

Population de fait au 3e décembre 1900 et population de droit au I janvier 1901,

par âge, par sexe et par état civil XXII. 6 et XXIV. 5.

Dissidents au 3e décembre 1900, par confession XXIV. 6.

Infirmités au 3e décembre 1900 XXIV. 7.

Spécification des classes les plus importantes XXIV. 8.

Population de fait au 3e décembre 1900, par pays de naissance XXIV. 9.

Nombre des maisons habitées, des ménages et det ménages spéciaux avec indication

de la population de droit au 3e décembre 1900 XXIV. Io.

Pages.

4- 5

6-7

Mouvement de population.

N° 6. Mariages, naissances, décès, émigration 1871 à, 1906 8

- 7. Mouvement de la population en 1905, par préfecture 9

8. Mariages; années 1896 à 1905 9

- 9. Mariages civils; années 1899 h 1905 Io

Io. Ages au mariage: groupes d'âge ; années 1899 et 1900

II. Mariages par mois: années 1903 è J905 II

12. Divorces et séparations de corps ; années 1902 à 1906 12

13. Naissances; années 1886 h 5905 13

- 14. Nés-vivants par âge des parents •; années 1899 et 5900 14

- 15. Mort-nés; années 1886 à 5905 15

16. Décès; années 1886 h 1905 15

- 17. Décédés par âge; années 1903 et 1904 16

Morts violentes; années 1901 h 1905 17

- 19. Émigration d'outre-mer; années 1895 h 1906 18-19

Taux de mortalité en 1881-1890 et en 1895 calculé selon la o Standard» population

XVIII. II.

Table de mortalité et de survie XVIII. 12.

Naissances par mois 1896-1900 XXIV. 17.

Décédés par mois et par âge 0896-1900 XXIV. 21.

Ill. Service de santé.

N° 20. Recrutement de l'armée; année 1906 20--21

21. Personnel médical et Hôpitaux; années 1902 à. 1905 22

- 22. Hospices d'aliénés ; années 1902 à, 1906 22

- 23. Principales maladies épidémiques; années 1908 h 8905 23

- 24. Causes de décès; années 1904 et 1905 24

Nombre de lépreux 1856-5883 V. 21.

Causes de décès classées par ordre de fréquence 1881-1895 XVIII.

IV. Propriétés foncières, agriculture.

No 25. Nombre et évaluation cadastrale des propriétés foncières rurales, décembre

1900, et valeur totale calculée, par préfecture 25

26. Superficie et répartition de la terre (données approximatives) 26-27


Tableaux.

2 7. Céréales, pommes de terre ct foin: récolte, quantités et valeurs; animés

1905 et 1906, par préfecture 28-29

28. Céréales et pommes de terre 1890 et 1900, 1902 h 1906: Semences, récolte,

importation, exportation et consommation; cOnsommation totale des céréales

et des pommes de terre, réduite en orge

3o-3I

- 29. Taux officiels des céréales,. années 1902 h 1906 32

30. Animaux domestiques au 3e décembre 1900, par préfecture 33

- 31. Valeur moyenne des propriétés par ,Skyldmarlc» ; années 1897 h 1906 34

Distribution et contenance des forks VII. 33.

Evaluation de Ia consommation annuelle de bois tiré des foréts du pays I. 37.

Surface cultivée 1900 XXIV. 30 .

Rapport de la semence et de la récolte a la population et à la valeur cadastrale des

propriétés foncières rurales en 1900 XXIV. 33.

Rapport du nombre des animaux domestiques au 3e décembre 1900 t la population

et à la valeur cadastrale des propriétés foncières rurales XXIV. 34.

Quantités de semences en 1900 et le nombre des machines agricoles au 3e décembre

5900 XXV. 24.

Prix moyens des diverses espèces d'animaux domestiques ainsi que du lait et du

beurre pour les années T895 et 1900 XXV. 28.

V. Pêches.

NO 32. Toutes les pêches de la morue; années 1897 h 1906 35

33. Produit des pêches du hareng ; années 1897 à 1906 35

34. Principales pêches de la morue; années 1897 ci 1906 36

- 35. Bateaux de toute espèce employés dans les pêches de la morue en 1906 37

- 36. Pêches cttières en 1906 ; par préfecture 38-39

Produit des pèches côtières et fluviales du saumon et de la truite saumonée, par

préfecture; années 1895 'à 1898 XXI, 26, 1899 a 1900 XXV• 34.

geS.

VI. Mines et usines. — Établissements industriels.

No 37. Mines et usines; années 1902 à 1906 40-41

38. Établissements industriels en 1906, par groupes 42-44

39. Ouvriers des établissements industriels h la fin de l'année 1906, répartis

par sexe et par âge 45

tablissements industriels, etc., par groupeE d'industrie; années /885-1895; Somme

des journées de travail XIX. 33 a,

Principales industries en 1895 XIX. 34.

Répartition des établissements industriels, par préfecture; année 1895: Les districts

industriels les plus importants XIX. 35 a.

VII. Commerce, Navigation.

NO 4 3. Aperçu général de l'importation; et de l'exportation ; années 1892 h 5906 46

- 41. Mouvement commercial des principaux bureaux de douane en 1906. Droits

perçus 47

42. Valeurs de l'importation et de l'exportation en 1906, par pays de provenance

et de destination 48

43. Valeurs de l'importation et de l'exportation en 1906, par groupes de marchandises

49

44. Quantités et valeurs de l'importation; années 1905 et 1906 50-55

45. Quantités et valeurs de l'exportation des marchandises norvégiennes;

années 1905 et 1906 56-6o

- 46 A. Quantités de l'importation; années 1831 h, 1906 61-62

- 46 B. Quantités de l'exportation ; années 1830 h 5906 63-64


-

Tableaux.

Pages.

No 47. Marine marchande : Tonnage calculé et équipage h la fin des années 5903

h 5906; données sur le mode d'emploi et les principaux

ports d'attache au 35 décembre 5906 65

-- 4 8 .

Données sur la répartition du tonnage et sur l'équipage

au 31 décembre 5906 66

- 49. Matières de construction des navires existant au 31

décembre 1900 h 5906 66

50.

Nouvelles constructions et achats ; années 1901 h 1906 67

- 5 1 . Naufrages pour les années 1895 à 1906 67

- 52. Aperçu de la navigation entre la Norvège et l'Étranger en 1905 par pavillon 68

53. - en 1905 par pays 69

54. Mouvement de la navigation entre l'Étranger et les principaux ports

norvégiens en 1905 70

55. Aperçu du mouvement des navires norvégiens à. l'Étranger et produit brut

des frets en 5905 71

Exportation de bois ; année 1898 XIX. 44.

Prix moyens d'après lesquels a été calculée la valeur des principales marchandises;

années 1897 et 1898 XIX. 46.

Marine marchande. Aperçu général pour les années 186o à 1898 XIX. 47.

Echouements et naufrages sur les côtes de Norvège 1870-5882 V. 63.

VIII. Communications.

No 56. Chemins de fer; exercice 5906/07 72-75

57. Chemins de fer : Mouvement des voyageurs et des marchandises des stations

les plus importantes; exercices 1902/03 à 5906/07 76

58. Longueur des routes publiques ; années 1850 è 1900 77

59. Postes ; années 1902 h 5906 78-79

6o. Télégraphes et téléphones de l'État ; années 5904/05 à 5906/07 So-8

No 61.

62.

63.

64.

Chemins de fer : Données sommaires 5855 â. 1881/82 XIII. 63.

IX. Établissements de crédit.

Banque hypothécaire ; années 1904 h 5906

Banque de Norvége ; années 5904 h 7906

Banques privées par actions au 35 décembre 1906

Caisses d'épargne au 35 décembre 1906, par préfecture

82

83

84-85

86-87

65. Taux de l'escompte à la Banque de Norvège:

a. Variations du taux de 1898 h 1907 88

h. Moyenne de taux de 1886 à, 5906 88

66. Cours de changes h la Bourse de Kristiania ; années 1906 et 1907 . . 88

67. Cours de diverses valeurs mobilières cotées h la Bourse de Kristiania;

années 5903 h 5907 89

Banque de Norvège 1850-1883 II. 51 Sz V. 68.

Banque hypothécaire 1852-.1883 V. 70.

Banques privées par actions 1848-1883 If. 53 & V. 71.

Changements du taux de l'escompte z8z8-188i III. 65.

X. Assurances.

No 68. Compagnies d'assurances contre l'incendie :

a. Sociétés d'assurances immobilières mutuelles : Société générale et

Société d'Akershus ; années 5905 et 1906

90

b. Sociétés d'assurances mutuelles d'intérêt local dans les communes

rurales en 1905 90

C. Sociétés d'assurances contre l'incendie en 5906 9 1


Tableaux.

Pages.

N° 69. Sociétés d'assurance sur la vie en 1906 92-93

70. L'Office des Assurances de l'Etat (accidents du travail) ; années 1895/96

a 1904 94-97

71. Associations mutuelles d'assurances maritimes en 1905 9S-99

-- 72. Sociétés d'assurances maritimes en 1906 100 —loi

XL Statistique sociale et du travail.

73. Salaires moyens; années 1890 1905 102-103

74. Chômage chez des ouvriers syndiqués 1906 è 1907 104

75 A. Nombre des ouvriers (mâles) demandant du travail aux Offices municipaux

de Placement 1906 à 1907 105

75 B. Les Offices municipaux de Placement 1903 1906 105

76. Nombre des ouvriers chez 197 employeurs 1906 h 1907 105

Gages annuels des domestiques 1850-1880 V. 45.

Salaires des ouvriers à la journée 1850-1880 V. 46.

Salaires des ouvriers des chemins de fer et des routes publiques 1875-1883 V. 47.

(Recensement des ch ',Ineurs dans quelques villes, voir


Tableaux.

Pages.

No 88 B. Enseignement professionnel primaire :

a. Écoles techniques en 1. 905/06 120

b. Écoles de dessin en 1903/06 120

C. Écoles d'industrie domestique en 1903/06 120

d. L'école royale norvégienne des arts et métiers en 1903/06 120

- 89. Écoles primaires des villes en 1904 121

- 90. Écoles primaires des campagnes en 1904 122-123

XV. Statistique électorale.

N° 91. Élections en 1906 pour le «Storting» 124-129

Statistique électorale pour 1903 XXIV. 97.

XVI. Finances.

NO 92. Fortunes et revenus des contribuables, évaluation de 1906 130

— 93. Impositions communales, nombre des contribuables; années 1885 h 1906 131

- 94. Impositions communales par préfecture et par ville; années 1901 h 1905,

nombre des contribuables; année 1905 132-133

95. Fortunes et revenus des contribuables, impositions communales par rapport

h la population, etc., par préfecture et par ville; année 1904 134-135

96. Caisses des communes rurales: Recettes, dépenses, actif et passif en 1904 1 36-1 37

97. Caisses des préfectures : 1904 138-139

98. Caisses communales des villes : 1904 140-142

99. Caisses des ports : • 1904143

- Ioo. Intérêts des dettes communales payés en 1904 144-145

Hm. Finances de l'Étaft, recettes et dépenses; exercices de 1904/1905

1906/07 146-151

- 102. Dette publique ; exercices de 1901/02 h 1905/06 152

— 103. Passif et actif de l'État 1870 h 1906 153

104. Impôt sur le revenu; exercice 1905/06 154-155

105. Droits d'entrée bruts des principales marchandises importées; années

1903 à 1906 156

106. Taxes des droits de douane sur les articles les plus importants h un point

de vue fiscal 157

107. Droits perçus à la fabrication de l'eau de vie et du malt; années 1872 h

5907. -- Droits de navigation ; années 1890 h 1907 158

108. Production et consommation de l'eau de vie et de la bière de 1887

h 1906 159-160

Impositions communales 1852-1885 IV. 8» & VII. 65.

Finances de l'État ; exercices de 1859 à 1889/90 XI. 79.

Consommation de certaines marchandises importantes à un point de vue fiscal

1866-1583 V. 57.

Répartition des contribuables d'après leurs revenus, évaluation pour l'année budgetaire

1903/04 XXV. 103.

Monnaie, poids et mesures 161


Tableaux Internationaux de population, de l'agriculture,

du commerce, etc.

Pages.

Tableau A. Superficie et population des différentes parties du monde 165

- B. Pays de l'Europe : superficie, population, mouvement de l'état civil, etc. 166-167

- C. Répartition des confessions dans les pays de l'Europe 168

- D i Émigration européenne d'outre mer 169

- I) 2 Immigration aux États-Unis 169

- E. Emploi de la terre dans les pays de l'Europe et dans d'autres pays 170

F. Produit des récoltes dans les pays de l'Europe et dans d'autres pays 171

G. Bétail dans les pays de l'Europe et dans d'autres pays 172

- H. Valeur du commerce des principaux pays avec l'Étranger 5904 et 1905 173

I. Marines marchandes des principaux pays au 31 décembre 1905 comparé

2i, 5904. (Navires dépassant 50 tonneaux.) 174

K. Navigation extérieure des principaux pays, mouvement 5904 et 1905 175

L. Chemins de fer dans les principaux pays 1903 et 1904 176

M. Télégraphes des principaux pays 1904 et 1905 177

- N. Postes des principaux pays 5904 et 5905 178

Représentations graphiques

N° t A. Superficie de la Norvège : Terrains incultes, forêts, surface cultivée, lacs.

-- I B. Valeur des forêts.

- 2. Industries du bois, de la pâte de bois et du papier en Norvège, années 1870 à. 1905

Nombre des ouvriers.

— 3. Valeur de l'exportation du bois, de la pâte de bois et du papier, années 1869 à, 1906.

— 4. Production des mines et usines, années 1851 à. 1905.


Norges officielle statistik.

Statistique officielle de la Norvège.

Nedenfor er for vedkommende statistik angit det sidst utgivne heftes række og nummer.

(On trouvera ci-dcssous l'indication de la syri' et du lliiIllér0 de la dernire _publication de drape

section.)

1. Flateindhold og befolkning. IV nr. 52, 73, 82, 83, III, 524 og V nr. 4.

2. Folkemængdens bevægelse. IV nr. 117 (sammendrag), 118 (livs- og dødstabeller)

og nr. 130 (skilsmisser og separationer), V nr. 25 (oversigt), nr. 34 (folkemængdens

bevægelse).

3. Sundhetstilstand og medicinalforhold. V nr. 23 (sundhetstilstand og medicinalforhold),

nr. 28 (sindssyke), nr. 32 (spedalske), nr. 36 (veterinærvæsen ru. v.).

4. Faste eiendommer, jordbruk. IV nr. 102 (faste eiendommer), V nr. 31 (jordbruk

og firdrift).

5. Fiskerier. V nr. 46.

6. Bergverker. V nr. 33.

7. Handel og skibsfart. V nr. 35 (handel), or. 47 (skibsfart).

8. Kommunikationsvæsen. V nr. 45 (postvæsen), nr. 5 0 (telegrafvæsen), nr. 52

(jernbaner).

9. Kreditanstalter. V nr. 43 (private aktiebanker), nr. 44 (sparebanker).

10. Assurance. V nr. ii (den Almindelige Brandforsikrings-indretning), nr. 16 (ulykkesforsikringen).

Sociale forhold. V nr. 37 (børn, født utenfor egteskap), nr. 39 (arbeidsledighetstællinger),

nr. 42 (arbeids- og lønningsforhold ved sagbruk og høvlerier), nr. 51

(forsømte børn).

12. Fattigvæsen. V nr. 20.

13. Retsvæsen. IV nr. 53 (distriktsfængsler), pr. 61 (strafarbeidsanstalter), V nr. 24 (civil

retspleie), nr. 29 (fængselsstyrelsens aarbok), nr. 3 0 (skiftevæsen), nr. 45 (kriminalstatistik),

nr. 48 (kriminel retspleie).

14. Undervisning. V nr. 6 (fagskoler), nr. 27 (skolestatistik).

15. Valgstatistik. V nr. 49.

16. Finanser. TV nr. 35 (statens finanser), V nr. 40 (kommunale finanser).

17. F?ekrutering. V nr. 38.

Beretninger om amternes økonomiske tilstand. (Rapports sur l'‘Itat e.conoinique de,sprq/ectures.)

Kilder ikke henhorende til Norges officielle statistik.

(Publications non comprises dans la Statistique officielle de la Norvège.)

Flateindhold og befolkning — Superficie et population — (Tabellerne I-5): «Oversigt over

Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling», avsluttet 16de juli 1902

— med tillæg nr. I, 2, 3 og 4, indeholdende forandringer indtraadt indtil og med

I mai 1906.


Priser paa jordeiendommer — Valeur moyenne des propriétés — (rab. 31) Meddelelser

fra det Statistiske Centralbureau bd. XXV, side 114- 124.

Fabrikanlæg m. v. — Établissements industriels, etc. — (Tab. 38 og 39) : Fabrikinspektørernes

beretninger.

Hypotekbanken — Banque hypothécaire — (Tab. 61): Bankens aarsberetninger.

Norges Bank Banque de 1Vorvtge — (rab. 62): Bankens trykte aarsregnskaper.

Diskontosatser ved Norges Bank — Taux de l'escompte a la Banque de Norvège —

('rab. 65) : Efter aviserne.

Vekselkurser paa Kristiania Børs -- Cours des changes a la Bourse de Kristiania —

(Tab. 66) : Børsnoteringerne.

Kurser for endel værdipapirer, notert paa Kristiania Børs -- Cours de diverses

valeurs a la Bourse de Kristiania — (rab. 67) : Kurslisterne.

Den Almindelige Brandforsikring§ - indretning — qociét gén'rale d'assurances dcs b/Wments

(Tab. 68 a I) : Meddelt av indretningen.

Akershus Brandforsikrings-forening SOC1.6;16; d assurances d'Akershus — (rab. 68 a II):

Den trykte aarsberetning.

Brandforsikringsselskaper Sociét,'s d'assurances contre fincendie — (Tab. 68 e): De

trykte aarsberetninger.

Livsforsikringsselskaper — Sociitt's el' assurances sur la vie — ( rab. 69) : De trykte

aarsberetninger.

De gjensidige skibs- og fragtassuranceforeninger — Associations mutuelles d' assurances

maritimes — (Tab. 71): Aarsberetningerne.

Sjøforsikringsselskaper Sociétés d as-surances maritimes — (Tab. 72): De trykte aarsberetninger.

Arbeidsledighet og arbeidsanvisning — Ch(9mage et placement des ouvriers -- (Tab. 74

—75): «Arbeidsmarkedet,, maanedsskrift utgit av det Statistiske Centralbureau.

Kristiania Universitet Universite de Kristiania — ( rab. 86): Universitetets aarsberetning.

Høiere fagskoler — ,Enseignement profe'ssionnel supérieur — ( rab. 88 A): Skolernes aarsberetninger.

Formue og indtægt efter skatteligningen og kommunale skatter samt antal

skatydere Fortunes et revenus des contribuables, impositions communales, nombre

des contribuables — (Tab. 92 og 93) : Meddelelser fra det Statistiske Centralbureau

bd. XXV, side 10-24. .

Statens finanser — Finances de l' État — (rab. lot-103): Oversigt over kongeriket

Norges statsindtægter og statsutgifter 1906/07.

Indkomstskat til staten — Imp(It sur le revente — (rab. 104): Tabeller over fordelingen

av statsskatten for budgetaaret 1906/07.

Toldsatser og skibsavgifter — Taxes des droits de douane. Droits. de navigation — (Tab.

106-107) : Toldtariferne.

Produktionsavgifter for tilvirkning av brændevin og malt — Droits perk -us (‘ la

fabrication de l'eau de vie et du. malt — (Tab. 107): St. prp. nr. 6 for 1906/07.

Produktion og forbruk av brændevin og øl — Production et consommation de l'eau

de vie et de la bière — (rab. '08) : De maanedlige opgaver i Meddelelser fra

det Statistiske Centralbureau.


TABELLER.

TABLEAUX.


Statistisk Aarbok

5907.

Tabel 1. Rikets inddelinger ved begyndelsen av aaret 1907.

Aper“/ des divisions administratives.

I. Almin delige civile

inddelinger.

Divisions civiles).

20 amter, préfectures.

22 fogderier, souspréfectures rurales.

kjopstceder, soztsprifectures des villes.

22 ladesteder, villes ne formant pas des

sousprefectures, comprises dans les souspréfictures

rurales.

572 herreder, communes rurales.

61 bykommuner, communes des villes.

II.

Geistlige inddelinger.

6 stifter, diocèses.

84 provstier, prévôtés.

49 1 prestegjeld, cures.

971 sogn, paroisses.

III.

Divisions ecclésiastiques.

Judicielle inddelinger.

Divisions judiciaires.

5 lagdommer districts de «lagmand» —

président des cours d' assises.

17 lagsogn, circonscription d'une cour d' assises.

3 overretsdistrikter, districts des cours

supérieures.

25 underretsdistrikter i kjøpstceder, districts

judiciaires de première instance des villes.

80 sorenskriverier (underretsdistrikter i landdistrikter),

districts judiciaires de première

instance des campagnes.

461 tinglag, arrondissements judiciaires des campagnes.

631 forlikskommissionsdistrikter, districts des

commissions de conciliation.

IV. 457 lensmandsdistrikter.

Districts de , lensmand» — fonctionnaire charge'

de la police, de la perception, etc. dans les

campagnes.

V. 158 lægedistrikter.

VI.

Divisions médicales.

685 skolekommuner.

Divisions communales par rapport li l'instruction

_publique.

VII. 748 fattigdistrikter.

Divisions communales par rapport à l'assistance

publique.

VIII.

Inddelinger for den almindelige

utskrivning.

Divisions par rapport m la conscription militaire

générale.

24 utskrivningsdistrikter,

I15 rulleforerkredser.

48 2 lodtrækningsdistrikter.

IX.

Inddelinger for utskrivning

til sjovæbningen.

Divisions par rapport li la conscription pour la

marine.

7 indrulleringsdistrikter.

47 indrulleringskredser.

Norge er beliggende

mellem 71 0 II' 8" n. h. (KnivskjFelodden paa Mageroen)

og 57 0 57' 31" n. b. (øen Kraaga ved Ryvingen fyr i nærheten av Mandal).

samt 4 0 30' 13" ost Greenwich (Stensoen ved Utvær i nærheten av Sognefjordens

munding)

og 35 0 Io' 4" ost Greenwich (Hornøen i nærheten av Var*.

Fastlandets nordligste punkt Nordkyn (Kinnarodden) ligger under 71 0 8' n. b. og

27° 40' 9" ost Greenwich, dets sydligste punkt Lindesnes under 57 0 58' 43" n. b. og 7 0 3` 44"

ost Greenwich.

Den like avstand mellem Nordkyn og Lindesnes er I 756 km.

Længden av fastlandets kystlinje (uten hensyn til fjorder og bugter) er 3 400 km.

Landgrænsens længde er 2 570 km., hvorav mot Sverige i 650 km., mot Finland 740

km., mot Rusland 18o km.

Fra i april 1907: 4.


Statistisk Aarbok 2

1907.

‘,011.1.1.1■01,

=MOW

Tabel 2. Areal og folkemængde amtsvis efter folketællingen

3 december 1900 pr. kvadratkilometer land. 1

Superficie territorial(' et population de fait au 3e décembre 1900, par prefecture

et par kilomètre carré.

Areal i km'.

Tilstedeværende folkemængde. 2

Po,4ulation de fait.

Amter.

Prefectures.

Land. Ferskvand.

Terre. Eau douce.

urbaine.

Tilsammen.

Total.

Pop. rurale.

Landbefolkning.

Bybefolkning.

Samlet

befolkning.

Total.

Pr. km 2

land.

Par Idiom.

carré.

Smaalenene

3 869.57

274.25

4 1 43. 82

93 7 88

4 2 379

136 167

35.19

Akershus

4 887.28

336.42

5 223.70

I13 602

3 294

1'6 896

23 92

Kristiania

16.32

0.23

16.55

229 ioi

229

14 038.05

Hedemarken

26 207.45

I 245.07

27 452.52

119 2 34

7 469

126 703

4. 8 3

Kristians

Buskerud

24 595.9 6

1 4 015.68

I 146.36

801.15

25 342.32

14 816.83

109 710

81 500

6 570

31 243

II6 280

112 743

4. 81

8.04

Jarlsberg og Larvik ••

2 244.63

74.95

2 319.58

64 670

3 6 333

10, 003

45.00

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

14 1 49. 2 7

8 772.22

6 880.81

I 039.82

575.7 8

3 83.44

15 189.09

9 348.00

7 264.25

73 io6'

55 733

56 091

25 192

20 192

22 168

98 298,

75 9 2 5

7g 259

6.95

8.66

11.37

Stavanger

Sondre Bergenhus

8 671.23

15 104.51

475.9 2

501.89

9 1 47. 1 5

15 606.40

79 349

132 687

4 6 309

125 658

132 687

14.49

8.78

Bergen

13 03

0.52

13.55

71 867

71 867

5 515.50

Nordre Bergenhus

17 826.41

655.10

18 481.51

87 265

949

88 214

4.95

Romsdal

1 4 590.38

399. 2 3

14 989.61

108 900

27 619

136 519

9.36

Sondre Trondhjem

17 814.88

794.03

18 608.91

96 067

38 651

1 34 7 18

7.56

Nordre Trondhjem

21 125.34

I 397.09

22 522.43

77 209

6 240

83 449

3 95

Nordland

Tromso

36 899.33

25 710.40

440 .77

535. 6 5

38 340.1°

1

26 246.05I

140 455

64 256

10 182

8 710

ISO 637

72 966

4.08

2 . 84

Finmarken

45 482 .09

922.50

46 404.59,

26 508

6 879

33 387

0.73

Rekapitulation:

Bygden Comm. rural

308 158.32

12 990.18,321 148.50 I 580 130

I 580 130

5. 1 3

Byen Villes

318.47

9-99, 328.46

641 347

641 347

2 013.84

Riket. Royaume

308 476.79 13 000.17 321 476.96 I 5 80 130 64 1 34 7 2 221 477

7.20

I Efter den civile inddeling i januar 1907. D'aArCs la juridiction en vigueur le 1 janvier 1907

horende folkemængde se side 4 og 5. PoiSulation de droit voir pzers 4 et 5.

2 Hjemme-


8 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 3 A. Rikets samt bygdernes og byernes hjemmehørende

folkemængde 1750-1900 hvert tiende aar.

Population de droit du Royaume, des communes rurales el des villes 1750 a 1900,

toms les dix ans.

Ved utgangen

av aaret.

A la fin de

l'année.

Riket.

Royaume.

Rikets Rikets

bygder byer'.

Communes

rUrales.

V•/1es

Ved utgangen

av aaret..

A la fin de

l'année.

Riket. .

Royaume.

Rikets

bygder

C0112111Unes

rurales.

Rikets

byerl.

I75o

1760..

I770

1780

1790

I800

1810

1820

625 000

687 300

736 300

765 400

804 500

883 440

897 557

977 034

659 700 76 600

796 840 86 60o

810 357 87 200

879 834 97 200

5830

1840

I 850

I860

1870

1880

1890

1900

I 131 000 I 017 500

246 355 I 111 255

I 399 733 I 236 533

608 653 I 379 653

I 739 84 1 1 444 082

1 923 283 I 508 977

2 2 000 917 I 526 788

3 2 240 032 I 612 32

113 500

135 100

163 200

229 000

2 95 759

414 306

474 12 9

627 650

Tabel 3 B. Rikets hjemmehørende folkemængde i hvert av

aarene 1885-1906.

Population de droit du Royaume dans chacune des années 1885-1906.

Ved utgangen

av aaret.

A la fin de

l'année.

Riket.

Royaume.

Ved utgangen

av aaret. Riket.

A la fin de

année.

.Royaume.

Ved utgangen

av aaret.

A la fin de

année.

Riket.

Royaume.

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

I 951 429

I 965 217

I 974 396

1 97 8 8 34

I 989 756

4 2 004 102

2 020 905

2 031 127

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

2 044 466

2 068 848

2 097 328

2 126 024

2 157 418

2 190 196

2 217 971

5 2 242 995

1901 2 265 365

1902 2 281 386

1903 2 288 471

1904 2 299 827

1905 2 311 527

1906 2 321 088

Tabel 3 C. Fortegnelse over de vigtigste nyoprettede byer og

byutvidelser efter 1855 7 .

Énumération des incorporations les plus importantes depuis 1855.

AMC

Byer.

Oprettet

eller

utvidet. Folkemængde.

Oprettet

Byer. eller Folkemængde.

u tvidet.

Horten, oprettet (érigé,) 1858

Kristiania utvidet (éla7 -0

do

Gjøvik, opr.

Sandnes, opr.

Fredrikstad, utv.. . .

Drammen, utv

Aalesund, utv.

ca. 4 900 Bergen, utv.

1859 ca. 10 800 Stavanger, utv

1878 1875. 18970 — do.

1861 1865 • 626 Trondhjem, utv.

1861 1865 • I coo Narvik, opr.

1867 ca. 2 150 Arendal, utv .

1870 ca. 2 900 Harstad, opr.

1875 ca. I 100

1877 1875: 4 883

1879 5875: I 357

1906 1900: 399

1893 1891: 4 097

1902 1900: 3 023

1902 1900: 6 787

1904 1900: I 246

Efter de i hvert aar gjældende grænser. D'après la jnridiction en vigueur de chaque année,

n Foiketælling (VI 1891) efter de paa hvert hjemsted mottagne opgaver. Recensement 189r, d'après

les renseignements recueillis dans les communes de domicile.

3 Folketællingsdagen 3 december 1900. Le jour du recensement 3 décembre 1900.

4 Hjemmehorende folkemængde beregnet underét for det hele rike paa en fuldstændigere maate,

end det har kunnet gjøres særskilt for bygder og byer. PoPulation de droit calculeé Pour le •royaume entier

d'une manière plus comfilète que celle qu'on a fill employer séparément Pour les diverses communes.

5 Med beregnet tillæg fra 3 december til 31 december 1900. Avec addition de l'augmenfation

culée pour le tenzPs du 3 au 31 décembre 19 00.

Foreløbige tal. Chiffres provisoires.

Angaaende nyoprettede byer og byutvidelser 1801-1855 se aargangen 106, s. 3, note T. Incoriiorations

iSoz—JS,55 voir l'Annuaire statistique 1906, p. 3, n. I.


Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 4. Hjemmehørende folkemængde og dens tilvekst

La population de droit et son accroissement par prefecture 1801 à 1905,

Landsdeler.

Districts.

1. Amter.

Préfectures.

1801. I86o. 1890. 1 900. 5 1905.

Folkernængde 1900, fordelt

efter grænserne 1/ i 1907.

IWulation 5900, réfiartie d'afiriv

la juridiction en 714,71eltr

le I janv. 1907.

Mandkj. Kvindeki. Tils.

S. masc. S. _film Total.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik .

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Sondre I3ergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Sondre Trondhjem .

Nordre Trondhjem • • • •

Nordland

Tromso

Finmarken

Riket. Royaume. .

50 033

56 940

9 53 8

60 476

66 43°

6 3 777

39 881

47 496

35 56o

39 512

42 023

62 038

17 122

52 708

57 689

60 312

43 457

51 464

26 9 8 4 1

883 44°

92 224 1

99 06 ! !

48 592

III 989

121 238

95 453

79 81 3

79 852

64 055

7' 005

98 851

109 5231

26 5581

84 979'

98 134

1 °3 454

78 768,

84 45 61

6o 648

120 360 136 886 1 45 537

99 22! 116 228 122 235

151 239 227 626 226 472

119 129 126 182 129 798

68 404

58 138

103 954

62 334

68 482

58 090

123 672

63 848

108 076 116 280 117 526 57 3741 58 966

104 769 112 676 118 365 55 77 8 56 898

100 957 104 554 107 1 55 51 173 53 381

92 034 99 052 203 122 48 698 50 354

81 043 79 935 77 802 38 911 41 024

78 738 81 567 81 642 39 140 4 2 427

117 008 127 592 132 618 6o 931 66 661

128 213 135 752 138 822 6 5 744 70008

53 684 72 251 80 000 32 954 39 297

87 552 89 041 91 490 42 418 46 623

127 806 136 137 143 158 64 989 71 148

123 817 135 382 1 39 624 64 9 1 9 70 463

8x236 83 433 82 751 40 903 4 2 530

131 Sso 152 144 161 670 76 561 75 5 83

125 74 362; 78 275 37 4 2 7 3 6 935

29 1 7 0, 32952! 33 465 26853 26 099

{

65

16 _o_ R _53 6 1 I 2 000 917 2 240 0322 311 527

136 886

116 228

227 626

126 182

116 280

112 676

104 554

99 052

79 935

81 567

127 592

1 35 75 2

72 251

89 041

136 137

135 382

83 433

152 144

74 362

32 952

I 087 603,1 152 429 2 240 032

II. Bygderne

amtsvis .

Communes rurales,

par préfecture.

8Smaalenene

42 289 73 1 99 5 737 94 44 2

Akershus

55 297 9 6 375 95 789 112 870

Hedemarken

60476 209 826 113 649 4 118 612

204 Kristians 828 66 43° 119 783

0'6

Buskerud

5 1 555 78 IOQ 76 883 81 534

Jarlsberg og Larvik . . 34 920 62 076 67 281 67 328

Bratsberg

40 797 66 480 69 628 73 265

' Nedenes

31 845 54 739 6687766 oi I

589o5 Lister og Mandal 31 815 54 759 3 59 1 73

Stavanger

38 769 79 7 1 7 80 194 80 583

Sondre Bergenhus 62 038 109 523 128 213 135 752

Nordre Bergenhus 52 708 84 979 86 883 88 106

Romsdal

55 036 88 872 107390 110 621

Sondre Trondhjem 51 270 86 627 98 752 97 202

Nordre Trondbjem 43 457 76 403 76 601 77 494

Nordland

52 464 84 085 127 038 245 898

5Tromso

9 125 67 366

2

Finmarken

26 674 54 110 {

23 015 26 109

99 8 2 4

119 123

122 486

I10 261

85 362

69 521

7 6 535

57 577

58 716

79 99 1

138 822

90 390

114 223

9 8 7 1 5

76 629

150 717

68 925

26 476

48 040

56 531

58 790

54 305

40 97 2

33 47 8

36 598

29 134

28 755

39 1 45

6 5 744

4 1 976

53 211

47 339

38 128

72 o8o

33 504

1 3 479

46 402

5 6 339

59 822

55 57 1

40 562

33 850

36 667

29 43 2

30 319

4 1 0 39

70 008

46 130

57 4I0

49 863

39 366

70 795

32 616

12 630

94 44 2

II2 870

118 612

109 876

81 534

67 328

73 265

58 566

59 074

So 184

135 752

88 106

Ito 621

97 202

77 494

142 875

66 120

26 109

Bygderne. Comm. rur.

79 6 840 I 379 653 1 526 788 I 612 382 I 644 2931 791 209

808 821

I 600 030

Folkemængden er her anført efter de i hvert aar gjældende grænser og avviger derfor noget fra de i

beregnet fordeling av fæstningernes befolkning, og saaledes at ladestederne er fratrukket bygderne og tillagt byerne.

nævnte statistik. — Folkemængden for 1860 er for riket og bybefolkningen overhodet saint for Krfstiania hentet

enkelte amters landbefolkning = middeltallet av folkemængden 1855 ocr 1865 + et proportionalt beregnet tillæg for

stiania paa samme maate. For 1905 er tallene meddelt efter en i 1907 ' foretat detaljeret beregning, se Meddelelser fra

2 Det forrige Finmarkens amt deltes fra i oktober 1866 i Tromso amt og Finmarkens amt. Paa hvert av

1801: 84 og 226, 1860 : 3 490 og 3 048). 3 Aaseral prestegjeld er fra i januar 1880 henlagt fra Nedenes amt til

til Hedemarkens amt (folkemængde 428). Angaaende aarlig procenttilvækst 1801-1900 henvises til aargangen


5

Statistisk Aarbok

1907.

amtsvis 1801-1905 med særskilt opgave for bygder og byer. 1

(17TC des données spéciales pour les communes rurales et pour les villes.

Landsdeler.

Districts.

1801.

18 6o. 1890. 1900.' 1905.

Folkemængde 1900, fordelt

efter grænserne 5907.

Poulation zgoo, réiSartie d'aP-Cs

la juridiction en vigueur

le 1jul10. 1907.

Mandkj. Kvindekj. Tils.

S. masc. I S. fem. Total.

IlL Byerne

amtsvis.

Vales,

par _prefecture.

Smaalenene

7 744 19 025 34 623 4 2 444 45 7 1 3 20 364 22 080 42 444

'75' Akershus

I 64,3 2 686 3 322 3 35 8 3 112 I 607 3 35 8

Kristiania

9 53 8 48 592 151 239 227 626 226 472 103 954 123 672 227 626

Hedemarken

2 163 5 480 7 57 0 7 312 3 544 4 026 7 57 0

Kristians

I 455 3 248 6 264 7 265 3 069 3 335 6 404

Buskerud

12 222 1 7 353 27 886 31 142 33 003 14 8o6 16 336 31 542

Jarlsberg og Larvik 4 961 1 7 737 33 676 37 226 37 634 17 695 19 531 37 226

Bratsberg

6 699 1 3 37 2 22 406 25 787 26 587 12 100 13 687 25 787

I Nedenes I 3 7 1 5 9 316 I4 166 1 3 9 24 20 225 9 777 592 21 369

7 697

3 2 54

17 122

16 246 19 833 22 394 22 926

19 134 36 814 47 009 52 627

26 558 53 684 72 251 8o 0001

669 935 I TOO

9 262 20 416 25 516 28 935

Lister og Mandal

10 385 12 108 22 493

Stavanger

21 786 25 622 47 408

Bergen

3 2 954 39 297 72 251

Nordre Bergenhus

442 493 935

Romsdal

2 653

11 778 13 738 25 516

Sondre Trondhjem .. 9 04 2 16 827 25 065 38 i8o 40 909 17 580 20 600 38 180

3 Nordre Trondhjem . 164 2 365 4 635 5 939 6 122 2 775

5 939

Nordland

37 1 4 812 6 246 10 953 4 481 4 788 9 269

Tromso

6 000 6 996

310 6 538 k 9 35 0 3 923 4 319 8 242

Finmarken

6 155 6 843 6 989 3 374 3 469 6 843

Byerne. Villes . . . .

86 600

229 000' 474 129 627 650 667 234

296 394

343 6o8 640 002

Iv. De storre byer.

Villes principales.

Kristiania

Bergen

Trondbjem

Stavanger

Drammen

Kristiansand

Fredrikstad

Kristiansund

Fredrikshald

Aalesund

Skien

Larvik

9 53 8

17 122

9 042

2 466

5 412

4 966

2 194 Î

I 624

4 142

226

8o5

I 897

48 592 151239' 227 626 226 472

26 558 53 684 72 255 8o 000

16 827 25 065 38 180 40 909

54 080 238991 30 613 34 844

11 39120 687 23 093 24 500

10 126 12 813 14 666 1 5 373

4 123 12 45 1 14 635 15 250

4 96310 385 12 050 13 085

8 254 II 217 11 957 12 263

2 738 8 406 11 777 14000

4 3 68 8 979 11 394 1x 871

5 595 11 261 io 668 10 401

103 954 123 672 227 626

32 954 39 297 72 251

17 580 20 600 38 180

14 151 16 861 31 012

10 906 12 187 23 093

6 8 55 7 811 14 666

6 933 7 702 1 4 635

5 563 6 487 12 050

564! 6 316 11 957

5 476 6 301 11 777

5 325 6 069 11 394

5 020 5 648 io 668

aarbøkerne hittil anførte tal. — For 1801 er benyttet de i 1874 utgivne tabeller vedk. nævnte folketælling med

Omvendt er Bergens forstæder tillagt bygderne. Med hensyn til rikets samlede folkemængde jfr. indledningen til

fra Norges off. statistik III, nr. 106, s. 128 og 132. Folkemængden for bygderne er riket ÷. byerne. For de

at bringe dette middeltal i overensstemmelse med beregningen for bygderne 'overhodet. For byerne utenfor Kridet

Statistiske Centralbureau 1907 nr. 4, s. 65 o. flg.

disse kom der i 18°1 en folkemængde av henholdsvis 19 280 og 7 704 og i 1860 av 42 159 og I8 489 (herav i byerne

Lister og Mandal amt (folkemængde t 447). Sollien prestegjeld er fra i januar 5891 henlagt fia Kristians amt

1906, tabel 4.


Statistisk Aarbok 6

1907.

Tabel 5. Tilstedeværende folkemængde 3 december 1900, fordelt

familielemmer

La population de fait au je decembre 19190 rqartie par _profession avec indication des

Riket.

Erhvervsgrupper og

livsstillinger.

Selvstændige erhver- Hustruer

vende samt offentlig (uten særforsorgede

personer skilt erm.

m. hverv).

Individus exerçant i Femmes

fiar eux-mêmes une mariées

!rofession et ihersonnes adminivivant

de la bien- strant le

faisance jhublique ménage.

Barn under 15 aar.

Enfants ;noins de

Is ans.

Øvrige familielemmer.

Autres membres de

Mand- Kvinde- Kvindelejen.

kjøn. kjøn.

S. masc. S. fém. S. fém.

Mandlej

an.

S. PlaSO

Kvindekjan.

S. fém.

Mand- Kvindekjøn.

lejen.

S. masc. S. fém.

I. Hovedgrupper av

livserhver v.

I. Jordbruk, fædrift, skogdrift,

fiskeri 287 750

Herav: Fiskeri 50 045

IL Grubedrift, bergverksdrift og

industri 177 1741

III. Handel, omsætning og samfærdsel

93

Herav : Sjofart 2 23' 724

IV. Offentlig arbeide og privat

immaterielt erhverv

V. Huslig arbeide samt erhverv

og arbeide av ubestemt eller

ikke nærmere betegnet art

VI. Formuesindtægt, faeraad,

25 178

12 625

72 013

702

2. Hovedgrupper av

socialstillinger.

A. Private selvstændige næringsdrivende

133 926 20 512

I I I 954 142 928

9 5 6 3

I 020

4 694

4 5 1 7

I 05S

2 338

So 402

5 37 6

19 002

15 175

4 1 77

13 I pension o, 668 3 1 397 36 So6

3 7883905

219 5 700i

1()9 VII. Uten erhverv

1 3 5 8 4 21 159 782 2 761 2 4 2 4

I 070

1102 I VIII. Uopgit erhverv 936 I 924 3 133 3 291 592, 3 95 9 '

Ial t 642 632 252 099 330071 397 143 1 382 927 24 576 101 881

65 46S

28 268

206

10 726

156 8411

22 902

87 012

5 0 375

15 872

1 3 7 04

1 5 735 5 5 8 7

19 6 385

28 681

186 121

27 049

107 323 104 692

58o56 57006

17 539 1 7 0 74

15520 15 407

10177 IOOSI'

5 012

4 54 I 5 6 -,

136 246 9 424' 42 607

B. Selvstændige haandværkere . 35 127 2 553

21 751

25 I I 24 738

454 5 793

C. Selvstændig arbeidende

4 8 1 75

43 9 24

26 393 36 396

34 850

532

7 4 8 5

D. Embedsmænd

E. Bestillingsmænd

F. Bestyrere

ved privat

G. Betjente næringsdrift,

H. Formænd prvat immateriel

virksomhed

I. Tjenere samt ved de

J. Andre arbei-

offentlige ar-

2

18

I { 7

27

725

471

086

872

4 948

22 280

dere

beider. 296 105 1

K. Personer, der lever av formuesindtægt,

foderaad, p,nsion o.l. 3 1 397,

6 001

633

15 630

o6

29 213

73 638

36 8o6

940

10 916

6 ooi

I I 928

3 518

959

iiS 159

13 668

I 723

13 233

7 156

13 94 6

4 SS9,

2 374 i

140 oos,

I 763

12 913

7 167

13 751

4 326

2 371

135 182

3 7 88 ' 3 905

657 ,

,r*

706 i

947

2 49

6o'

1

4996 ,

103

3 74 1

2 170

3 4 11

I 021

235

23 588

2I9 5 700

L. Uten erhverv 13 584

M. Uopgit socialstilling 936

Ialt 642 632

111011•111111•11001111=1

21 1 Ç9 i 782 1 276!

I 924 J 1021 3 1 33

2S2099 33007! 397 143

2 424

3 291

382 P27

1.99 I 0701

59 2 1 3 959

24 576 101 883

Tallene for familielemmers og tjeneres vedkommende er beregnet. 2 For den hjemmehørende folkeaugmentation

de 57530.) °


7 Statistisk Aarbok

1907.

efter erhverv og livsstillinger, med oplysning om antallet av hustruer,

og:tjenere.

.femmes mariées, des membres de famille et des domestiques attachés à la personne.

Royaume.

Tjenere.

Tilsammen.

Domestiques attachés

la _Personne.

Total.

Ialt.

Groupes de profession et classes

Total général.

sociales.

Mandkjon.

S. masc.

Kvindekjon.

S. fém.

Mandkjon. Kvindekj on.

S. masc. S. fém.

57 2 33 55 1 494 270 498 9 2 8 993 1 9 8

45 2 59 1 79 79 1 58 620 138 411

310 12 121 289 501 288 295 577 79 6

596 19 683 157 157 170 507 327 664

23 2 761 42 344 40 090 1 82 434

206 IO 235 43 242 55 084 98 326

6 407 23 262 33 373 56 635

139 6 150 36 543 66 229 102 772

2 362 16 546 26 797 43 343

511 5 295 6 172 15 571 21 743

2 342 87 804 1 066 693 1 154 784 2 221 477

I 096

1 77

7 8

107

65

63

53

7

43 5 18

4 9 1 3

3 465

3 364

5 459

3 39 1

4 271

499

74

44 7 043

139 6 150

287 374

61 869

86 231

354 837 ; 642 2!'

59 748

121 617

116 117 202 348

5 242 8 170 13 412

33 230 39 030 72 260

15 011 19 362 34 373

42 818 48 99 1 91 809

9 793 9 470 19 263

24 714 32 852 57 566

44 1 1 50 357 610 798 760

3 6 543 66 229 102 772

162

546 362

26 797 43 343

511

2 342

5 295

8 7 804

6 172 15 57 121 743

I oh6 693 I 154 784 2 221 477

I. Grandes classes

professionnelles.

I. Agriculture, élevage du bétail,

sylviculture, pêches.

Dont.

II. Mines, usines, industrie.

III.

Commerce, transports, etc.

Dont : naviration.

IV. Administration _publique et professions

V. Travaux domestiques, travaux

insuffisamment déterminés.

VI. Subsistance provenant de revenus,

rentes viagères, pensions, etc,

VII. Sans profession ou revenu.

VIII. Professions inconnues.

Total général.

2. Grandes classes

sociales.

A. Chefs, patrons et autres individus

indépendants exerçant des professions

industrielles ou des professions

libérales privées.

B. Chefs et patrons de métier, artisans

travaillant pour leur propre compte

ou d'une manière indépendante.

C. Individus travaillantpour leztrpropre

compte ou d'une manière indépendante.

D. Fonctionnaires publics supérieurs.

E. Fonctionnaires publics inférieurs.

F. Chefs i dans les pro/ usions

G. Employés industrielles, les

H Contremaîtres professions libéra-

1 Domestiques il les privées et les

Y. Autres ouvriers travaux publics.

A: Personnes vivant de subsistance _provenant

de revenus, rentes viagères,

pensions, etc.

L. Sans profession ou revenu.

M. Professions inconnues.

Total général.

I Tl pengdes vedkommende kommer hertil et tillæg av ialt 17 530 sjomænd. (Pour la .fioiSulation maritime de droit


Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 6. Summarisk oversigt over egteskaper, fødsler, dødsfald og

utvandring i aarene 1871-1906. 1

Mariages, naissances, décès, émigration 1871 à 1906.

Aar.

Flnnées.

Indgaaede

egteskaper.

Egteskaper

opløst

Mariages

dissous

ved

døden.

/Sal.

/nor/.

ved

skilsmisse.

fiar

divorce.

Levendefødte.

Nés-vivants.

Derav

uegte. Dode.

Dont Décès.

Utvandret

til

oversjøiske

land.

Overskud

av fødte.

Excédant

des

naissances.

11:1114,-rés

fiour les

tays outremer.

Folkemængdens

tilvekst.

Accroissement

de la

AOPtlation.

1871-1875

1876-1880

1881-1885

1886-1890

1891-1895

1896-1900

64 624

67 353 4 2 847

64 771 45 751

62 802

65 200

73 973

46 502 181

49 164

49 87 1

459

560

268 619 24 186 154 983 45 142 113 636 73 583

295 90324800 754 364 40 244 141 539 104 430

298 230 24 085 164 057 105 704 134 179 28 746

301 903 22 587 167 134 80 9 84 1 34 7 69 52 673

307 864 21 922 169 932 61 017 137 932 93 226

325 710 24 246 167 992 33 837 157 718 145 667

1887

7888

1889

1890 . • •

1891

7892

1893

7894

1895

1896

1897

1898

I2 491

12 154

12 416

12 922

13 179

12 742

12 974

12 966

1 3 339

13 962

74 220

I5 039

8 965

9 396

9 375

9 8951

10 1061

10 4431

9 677

9 602

9 33 6

9 29 .5

9 631

28

33

4 2

40

58

76

102

109

114

97

94

9 770 140

!01899

38 15 530 123

1900

15 222

10 637 106

9 898 1901

14 760

738

1902

1903

1904

1905

1 4 3 8 5

13 566

13 481

13 269

9 719 139

10 514 185

10 220, 2 180

252

- 1906

13 500

I 212

61 827

60 052

588!!

60747

61 907

59 933

61 823

60889

63 318

63 254

64 333

65 926

65 968

66 229

66 207

65 262

65 155

6 3 955

62 698

6o 900

4 779

4 579

4 21 7

4 286

4 344

4 2 93

4 436

4 334

4 5 1 5

4 639

4 S80

5 024

4 8 3 1

4 872

4 840

4 679

4 676

4 501

4 214

4 120

31 654

33 629

34 79 8

35 39 2

35 032

35 643

32 968

34 262

32 027

31 648

32 367

32 729

3 6 394

34 8 54

33 2 95

31 163

33 5 6 7

32 467

33 793

31 400

20 741

21 452

12 642

10 991

1 3 34 1

17 049

78 778

5 642

6 207

6 679

4 669

4 8 59

6 699

bo 931

12 745

20 343

26 784

22 264

21 059

21 967

30 173

26 423

24 073

2 5 355

26 869

24 290

28 855

26 627

31 291

31 6o6

31 966

33 1 97

29 574

3 1 375

32 972

34 099

31 58S

3 1 488

28 905

29 500

9 1 79

4 43 8

10 922

1 4 346

16 803

IO 222

1 3 339

24 382

28 480

28 696

3 1 394

32 778

2 7 775

25 024

22 370

16 021

7 085

II 356

II 700

9 561

I denne tabel er anført de i vedkommende aar i Norge stedfundne fodsler og dødsfald, i uens der i de

følgende tabeller er angit de i aaret indregistrerte fødsler og dødsfald. For 90r, 1'902, 1903, 1904, 1905 og 1906 er antallet

av de i aaret stedfundne fødsler og dødsfald foreløbig. — Dans ce tableau est indiqué le nombre des naissances et

décès qui ont eu lieu 15endant les années,. dans les tableaux suivants, an contraire, le nombre des naissances et

décès enregistrés fiendant les années. Les chiffres tour spor, 1902, spo3, sow, Nos et s906 ne sont que firovi,voires.

Foreløbige tal. D0711/éCS 151"07,1•SOIreS,


,

'

9 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 7. Folkemængdens bevægelse amtsvis i aaret 1905.

Afouvement de la population en 1905, par prefecture.

Amter.

Prefect/inv.

Mariages.

indgaaede

egteskaper.

Levendefodte.

.A7 e,

-svivants.

Derav

uegte.

Dont

illégitimes.

Dodfodte.

illr°r"és.

Derav

uegte.

Dont

illégitimes.

j Døde.

n,

4---cès•

Derav Oversjoisk

under 1 „t_

aar. vandring

Dont audessous

outre-

-Ém17-

greztion

de 1 an. mer.

;maalenene 778 4 258 251 1 I I 15 2 135 393 848

kershus 516 2 996 170 45 7 I 755 255 1 071

..ristiania _ I 975 6 320 891 168 41 3 838 831 2 459

ledemarken 609 3 573 277 58 7 I 842 230 I 310

;ristians 479 2 9 8 5 196 70 2 1 559 191 I 787

t.tskerud 649 3 286 152 88 5 1 763 296 I OI I

arlsberg og Larvik 522 2 761 139 65 9 I 499 195 i 019

4-atsberg 573 2 614 97 77 5 1 324 164 734

qedenes 344 I 908 71 45 3 I 209 126 I 319

.,ister og Mandal 424 I 932 31 38 1 I 210 1 1 1 1 567

;tavanger 862 3 820 129 94 6 1 954 309 1 75 2

;6ndre Bergenhus 576 3 708 92 8i 4 1 801 246 1 019

lergen 700 2 183 161 59 9 1 051 217 713

J-ordre Bergenhus 327 2 216 71 48 I I 337 127 611

omsdal 871 3 863 201 84 5 2 010 232 789

;andre Trondhjem 9 10 3 849 428 95 18 2 261 290 I 155

■Tordre Trondhjem 389 2 118 170 39 4 1 306 143 589

ordland I 001 4 777 409 93 21 2 084 I 345 913

romsø • • 485 2 283 162 63 9 I 172 237 279

'inmarken 279 I 248 116 39 7 683 160 114

J

i

1

Bygder. Comm. rurales 7 686 43 568 2 523 988 97 23 592 3 095 13 787

Byer. Villes 5 5 83 19 1301691J 472 82 10 201 2 003 7 272

Riket. Royaume 13 269 62 698 4 214 1 460 179 33 793 5 098 21 059

'rocenttal: i

1905 0.58 2.74 6.72 2.28 12.26 1.48 8.13 0.92

1904 0.60 2.81 7.04 2.41 12.17 143 7•55 0.98

Tabel 8. Egteskaper indgaat i aarene 1896-1905.

Mariages; années 1896 a 1905.

1896-

'goo

Civilstand. aarlig. 1 1 903.

En 1

, moyenne. 1

1 904. 5 9 0 5.

Pr. Ioo indgaaede egteskaper.

1 9 0 3. 5 904. 19 0 5.

Ungkarer og piker (Garçons et fides) .. . 12 826.0 II 804 II 743 II 532 87.01 87.11 86.91

- e enker . (Garçons et veuves) .. 372.6 316 299 284 2.33 2.22 2.14

- e frask ilte (Garons et a'ivorcées) 19.4 19 25 25 0.14 0.18 0.19

Enkemænd og piker (Veufs effiles) . . . 1 255.4 I 121 I 119 I 136 8.26 8.30 8.56

- og enker (Veufs et veuves) .... 289.8 267 256 253 1.97 1.90 1.90

- « fraskilte (Veule et divorcées) 4.4 6 9 6 0.04 0.07 0.05

Fraskilte mænd og piker (Divords et filles) 21.6 25 23 20 0.19 0.17 0.15

- - og enker (Divorcés et veuves) 4.6 5 3 8 0.04 0.02 0.06

- eS frask (Divorcés etdivorcées) o.8 3 4 5 0.02 0.03 0.04

Tilsammen (Total) 1 4 794. 6 1 3 5 66 13 481 13 269 100.00 100.00 100.00

Procenttal (Ckiffres bro,,hortionnels "Sour le Royaume ); rubr. (Col.) r, 2, 6 og 8 pr. roo tilstedeværende

indbyggere (par zoo habitants); Col. 3 par loo nés-vivants; Col. 4 tar Ion nés-vivants et mort-nés; Col.

It ar Ion mort-nés; Col. 7 iiar 100 lléS . 7,7.71a7ltS


Statistisk Aarbok 10

1907.

Tabel 9. Egteskaper stiftet paa borgerlig maate i aarene1899-1905,

Mariages civils ; années 1899 a 1905.

Amter.

Préfectures.

1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 19 0 4. 1905.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

74

59

393

7Hedemarken

14 17 12

1 4

4

II Kristians

23 20 16 ho

7

20 Buskerud

49 24 40 25

25

25 Jarlsberg og Larvik

54 26 29 28

19

28 Bratsberg

40 52 51 4 2

30

10 Nedenes

33 29 34 30

15

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

47

42

3 1

29

3 8

3 1

30

18

16

6

13

19

6

24

6

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

I 10

5

29

12Søndre Trondhjem

62 23

7 9

4

1 Nordre Trondhjem

18 20

27

12

15 Nordland

21 30 17 24

29

5Tromso

22 13

II

17

37

Finmarken

12 7 12 16

2 5

1 Bygder. Comm. rurales 3 84 275 279 233 77 181

Byer. Villes

769 423 298 259 247 228

Riket. Royaume

1 153

4 1

3s

209

42

2

15

698

43

32

132

4 1

4

34

5

4

577 492

21 32 24 30

25 32 18

127 128 122

38 24

3

7 12

4 24 409

24

127

14

7

19

24

49

19

18

32

5

3

8

9

27

6

8

216

240

45 6

De større byer.

Villes principles.

(Kristiania, Bergen

se ovenfor.)

(Voir au-dessus.)

Trondhjem

Stavanger

Drammen

Kristiansand

Fredrikstad

Kristiansund

Fredrikshald

53 16 4 6 8

16 9 7 5 6

9 4 'I 2

24 12 5 5 2

15 12 8 6 4

15 8 3 2

7 , 2 6 2 2

3 7

6 8

4 3

3 4

3 5

2 4


1

Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 10. De i egteskap i aarene 1899 og 1900 indtraadte,

fordelt efter alder.

Ages au mariage: groupes a" âge; années 1899 el 1900.

Brudenes alder.

Age des mariées.

Ialt briider i den

Brudgommenes alder 1899 og Igoo kombinert med bruden s . i forste rubrik

Age des mariés. angivne alder.

Total d. mariées.

15 ---Il. 20-24. 25 29. 3.-34. 35-44.

65 aar uop-

45— 64. og git.

Iderover.

1899 og 1896—

1900. 2900.

15-19 aar

20 ---24

25-29

30- 44

243 5 189

97 2 078

3 8 6 54

4 81 7

3 734

304

I 691

I 750

1 367

733

925

I 628

128

219

976

6

Io

9s

47 45- 64

I 14 18 5 1 126

1 132

65 aar og derover

Uopgit

127 I 109

663

216

86

13

8 20

2 215 5 380

12 808 30 172

8 813 2!020

6o66 15 240

813 2 055

31 go

6 16

Ialt brudgommer

Total des mariés:

1899 og 1900

506 9 045 10538 5 076 3 500

I 815 267

5 30 752

1 8 96 —1 900

I 239 20 734 25 041 12 839 8 939

4 553 613

1 5 73 973

Tabel 11. Egteskaper i aarene 1903-1905 maanedsvis.

pai mois; années 1903 (> I90.

Maaneder.

Mois.

Riket. Royauine.

1 903. 1904. 1 905.

Rikets bygder.

Riket s byer.

COMM. r11,71,.

1 903- 19 0 4. 1905. 1903. 1 9 0 4. 2905.

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

815

666

953

682

88i 517

688 349

8I4 797 7 1 4 400

I 220 I 159 I 348 705

1 291 I 191 I 055 695

I 3671 I 239 I 288 913

I 043 I 254 I 113 688

873 810 7 81 474

993 I 046 954 1 555

I 590 1 604 I 585 961

I 617 I 4831 I 483 946

I 277 , I 263 1 379 740

540 525

365, 3 2 4,

382 366

6591 761

647' 557 1

819 890

825 7 1 3

439 435

625 533

933 965

886 873,

678 744

298

3 1 7

414

5 1 5

596

454

355

399

43 8

629

671

537

4 1 3

3 1 7 1

4 1 5

500

544

420

429

371

4 21

671

597

5 8 5

356

364

34 8

5 8 7

498

39 8

400

346

4 21

620

6ro

635

Tilsammen 13 566 13 481113 269 7 943

7 798, 7 686 5 623 5 683

5 583


Statistisk Aarbok 12

1907.

Tabel 12. Skilsmisser og separationer i aarene 1902-1906.

Divorces et séparations de corps; années 1902 à 1906.

Skilsmissebevillinger. 2

Divorces accordés fiar résolution royale.

1902. 1903.

19 0 4. 1905.

igoo.

Avslaaede

skilsmissebegj

æringer

2906.

Demandes

rejetées.

Separationsbevillinger

utfærdiget i 1906

Séptrations de corps

accordées en 5906 !ar

av over

øvrigheten.

les autorités

suPérieures.

ved kgl.

resolution.

résolution

royale.

Landdistrikter.

Campagne.s%

Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Kristian -;

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Sondre Bergenhus

Nordre Bergenhus . .

Romsdal

Sondre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromso

Finmarken

4

5

5

3

2

2

2

4

3

2

4

5

6

3

7

3

2

3

2

2

2

2

6 7

8 6

4 5

3 6

3

4 4

2 5

2 2

4 2

3 3

4

2 2

5 3

2

3 4

9

5

9

3

7

6

5

4

6

3

3

2

1

1

■••■

9

5

6

••• •••

2

Tilsammen

39

47

53 58

1 3

28 4

Byer. Villes.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Sondre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromso

Finmarken

3

52

3

5

2

8

TO

■•••

5

2

••••

2

4

4

2

2

2

6

9

2

12

7 3

72 63

2

5

2

2

97

2

3 3

7

6 3

4

2 5

7 11

8 14

5 3

4 7

3 4

3

3

2

81 25

3

10

6 3

6, 2

8 2

1 4 3

■••■ ■••■

7

4

2

57 20

2

2

4

9

9

2

4

■••

2

2

2

••••

Tilsammen 94 132 117 169

1 43 43

97

29

Riket. Rgawne 133

1 79 17 0 d228

208 56

125

33

Angaaende mere detaljerte oplysningers henvises til den utførlige behandling av dette emne i Norges

off. st., IV. 230. Pour autres renseignements sur ce sujet 71005 renvoyons it la Statistique officielle, IVe série:

no. 130. 2 Dertil kommer dommer i skilsmisseprocesser (En outre affaires de divorce terminées Air arrêt):

i 1902 : 8, 1903: 9, 1904: 13, 1905 : 7. Iberegnet en, hvor begge egtefæller opl,oldt sig i utlandet. 4 Iberegnet

to, hvor hustruerne bodde utenlands, mens mandens opholdssted var ubekjendt.brf,

o

13 Statistisk Aarbok

1907.

co N

6 6 re) \C CO 00 re) C,

00 00

,r5 in 4 0, re)

,C) ,C) r- \-0

OG 00 00 00 C, V) 00 00 OC)

N 0 ,CD

0 0 N

C, CO O 0 I-- 0,

1•■•1 •••• (.1

1

Cl

O

O

00

C;)

N 0 ,3

(-;) ,sp co N N 00 0

,C) NC -

\-0 r- 0 \C •rt•

c\I 0 r- 00 -71- N

0-, 4 N r2 0

r:-

,0 4 00

r;-> C,1 0,

ci N • V- .

C

a

O

O

c,.) X) 00 00 ,C) N

4 7J- rt rfd-

N ,C)

C:\ N i() ,e) 00

rr, 0, 4 rt. 0 ,C) ‘-f)

d- NO, .NN.0, \O

\-3 \C) ,3 \-3 \-0 \C) \C.) \O

N

"g

o cl

6 ,-;) •4- .0 N 00 0, -Id-

\-0 re) ,n r0.) o

rn o O 0 00 0

C' ON N N 1."

N N cn N.) (-n (-0.) rn (-0.)

0,

O

Cr)

C

tr)

, N 0 C, N

0 \C) 0 ,3 (-0-)

C0.) .;1- (-0.) (-0.) N N

c, ) re) re) cr, cr) Cr) co")

• . .

'.

, .. . .

.

.

I • ' . .

• ••

bn .

7.1 .- I 1

CI . .

CZ o • •

O . .

O tr, 0, . .

0, 0, - . .

. .

I I I

\C) . \CD 0 .--, N c'e') ,t7 1,

000, 0, 000000

00 00 00 0, 0, C, C, C, 0,

.... -. ,... ■••1 0.•• I. ' I...1 . 1.1

'77.1

E

O

••;"... "

O


'

Statistisk AarlDok 14

1907.

Tabel 14. Levendefødte barn i aarene 1899 og 1900 5 fordelt efter

forældrenes alder.

Nés-vivants par âge des parents; ai.lnées 1899 et 1900.

1. Levendefødte egte barn.

Nés -vivants

Fædrenes alder. Age du _fire.

Medrenes alder,

Age de la mère.

O---24. 25--29.

1

65 aar Uopgit.

30-34. 35-39. 4 0-44. , 45- 64. log der

biover.

connu.

Tilsammen.

Total.

15-19 aar 55

20-24 144

676 1

55I4

475

773!,

25-29 49 2 830 1 1 I 697

30-34 — 15 672 4 060

35 -- 39 7 171 1 1029

40-- 44 41 203

45-49 — 7 13

50- 54

55 aar og derover

Uopgit 4 9

Tilsammen. Total 270 9 915 25 218

136

3 483

9 908

10 635

3 677

696

37

I 1

28 583

55 25

1 34 394

4 319 1462

474 4 049

8 676 6 835

2 1 3 8 4 859

169 537

4 13

5 7 14

24 974 18 181 15 672

9

214

818

2 218

4 824'

5 646

I 893

36

5

21 5

63 3

1I3i 3

'08

35

210

348 228

- 1 43 2

5 18 624

31 109

30 IS()

2 5 335

13 692

2 692

55

•■••

261

123 389

2. Utenfor egteskap levendefødte barn.

Nés-vivants

Fædrenes alder. Age du pèle.

411111■MINI•1111111.111111•1■1131M,

Mødrenes alder.

Age de la me're.

15- 19

20-24. 25-29.

_

3.-34. 35-39. 4.-44. 45-64.

65 aar

og der -

over.

U 0 9 -

Ig:::

conull.

Tilsammen

Total.

15 —19 aar 128 457 1 I8 9 75 25 12 19 2 17

,I

20 —24 --

23o 1 903 3074 350 133 54 561 • 3 So

25 —29 — 113 811 861 361 212 103 95 6, 73

30 —34 — 3 9 253 300 249 176 Ioh 109 5 34

35 --39 —

16 lo6 141 III 131 71 99 5 27

40 —44— 2 33 31 27 23 46 63 14 9

45 —49— 2 5 4 2 5 4 13 2 I

50 —54 -- _ -

55 aar og derover - _ _

Uopgit I 6 4 1 I 2 I - 50

rilsammen. Total 537 3 574 2 604 1. 176 706 393 455 37 291

9 24

3 889

2 635

I 266

707

2 48

3 8

66

9 773


,

15 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 15. Dødfødte i aarene 1886-1905.

Mor/-nés; afinées 1886 à 19o5.

Aar.

Egtefodte.

Uegtefodte.

Mandkj on.

Kvindekjøn.

Tilsammen

Années.

Enf.

S. masc.

S. fém.

Total.

1886-90 aarlig, en moyenne

1891-95 -

1896-1900--

1898

1899

1900

190!

1902

1903

1904

1905

I 492.0

534.0

1432.0

I 407

489

1 434

1 523

I 392

I 472

I 386

I 281

176.2 9 2 5.4 742.8 I 668.2

197.0 987.6 743.4 I 731.0

191.6 905.6 718.0 I 623.6

185 886 706 I 592

201 918 772 I 690

182 897 719 I 616

205 975 753 1 728

200 912 680 1 592

170 863 779 I 642

192 895 683 1 57 8

179 820 640 I 460 •

Tabel 16. Døde i aarene 1886-1905.

Décès; années .1-886 à mos.

Aar.

Annies.

1

Mandkjon.

S. masc.

Samlet antal dude.

Nombre des dices.

Kvindekjem.

S. fém.

Tn .

sammen.

Total.

Dude Antal under i aar.

pr. Too Décès an-dessous de .1 an.

indbyggere.

I Til-

-Décès Mandkjem. 1(vindekjon.

!Par foo I sammen.

habl- S. masc. ,' S. fénz. Total.

/ants. I

1886-90 aarlig; en moyenne 16 722.6

1891-95 17 128.2

11896--1900- 17 024.2

16 693.8

16 888.6

16 6o6.o

33 4 1 6.4

34 016.8

33 630.2

1.70 3200.8

1.683352.4

.57 3 533. 6

11898 16 526 16 167 32 693 .53 3 37 2

1899 18 436

1900 17 567

11901 16 814

18 127

17 365

16 481

36 563

34 93 2

33 2 95

1.69 4 004

1.59 3 368

.49 3 4 61

1 902 15 505 15 658 31, 163 1.38 2 783

1903 16 713

1904 16 oio

7905 16 554

16 8 54

16 457

17 239

33 5 6 7

32 467

33 793

1.48 2 862

143 2 75 2

1.48 2 828

2 619.6 5 820.4

2655.4 6007.8

2698.0 6231.6

2 524 5 896

3 032 7 036

2 605 5 973

2 686 6 147

2 112 4 895

2 284 5 146

2 0794 83 !

22705 098


Statistisk Aarbot 16

1907.

Tabel 17. Døde i aarene 1903 og 1904, fordelt efter

alder.

Décéti(çs par âge; aniufes 1903 e/ 1904.

Alder uttrykt ved antallet av aar

forlopet fra fødselsaar til

dødsaar.

Age des décédés ýar grozOes

d'années de la naissance.

Mandkjøn. Kvindekjon.

S. masc. - S. fém.

Po»ilation de .fait. Pofialation de fait.

1903. 1904. 1903. 1904.

Dødsfald blandt Norges

hjemmehørende

mandlige befolkning.

Décès ',wild la

/5oPilation masculine

de droit.

1903. 1904.

o aar

I a

2 a

3

4

5-9

10- 14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55- 59

6o-64

65--69

7o-74

75- 79

80-84

85-89

90-94

95-99

I 00—I 04

105-109

I 915 I 928

1 295 1 49

496 373

272 218

205 150

572 526

421 363

;

618 595

755 708

623 570

45 6 464

399 380

3 84 423

481 466

545 521

594 576

733 711

993 923

1241 1207

403 1 395

1 342 1 329

687 735

215 244

41 33

5 3

Uopgit. Inconnu 22 20

I 485

I

' 146

398

251

171

559

440

669

675

596

575

550

512

485

566

560

7 1 3

891

I 246

I 485

I 418

996

33 8

90

1 4

25

355

I 013

365

1 95

16o

509

442

6o6

5 8 7

643

572

520

536

520

588

582

7 1 4

892

I 270

I 521

1 457

939

3 84

67

9

I 914

295

496

271

205

573

421

696

8 77

694

509

439

4 2 4

5 1 4

572

613

742

998

I 240

I 403

I 34 1

688

215

41

5

38

1 924

1 49

373

219

150

526

363

645

8o6

643

501

4 11

461

488

538

584

715

928

205

I 395

I 329

735

244

33

3

27

Sum. Total l 16 713 16 ow

16 854

16 457

17 224

16 398


17 S tatistisk Aarbok

1907.

Tabel 18. Voldsomme dødsfald i aarene 1901-1905.

Morts violentes; années 1901 à 1905.

Ulykkelige hændelser: Morts accidentelles:

1901. 1902. 1903. 1904. 1905.

a. Blandt den hjemmeh. befolkning (population de droit):

Druknede. Submersion

8 54 779 803 661 753

3s Forbrændte eller skoldede. BrzMtres

52 40 48

43

131 Ihjelfrosne. Froid

14

II

13

byerne. Villes

337 374 379 283 313

hjemsted uopg. Domicile inconnu 14 18 12

3

sneskred, avalanches

2 13 4

9

Omkomne jordskred o. 1., éboulements

5 4

32 ved: kjørsel, voitures

47 50 54

48

Tués ou vaadeskud, armes a feu

21 21 18 25 15

71 écrasés grubeulykker o. 1., accidents de mines . • 6

1 4 8

12

par des: sagbruk, maskiner o. 1., accid. de machines IO 6 1 4

12

95fald, chutes

93 98 I 14

88

Kvalte. Asphyxie

20 17 26 15 8

102 Andre hændelser. Autres accidents

1 33

.128 III

182

mandkjøn. Sexe masc. I 103 I 035 I 062 874 I 003

kvindekjøn. Sexe fim

150 146

1 53 135 18o

Tilsammen Total'1 bygderne. Comm. rurales

902 789 824 720 867

Tilsammen Total

b. Blandt den

a. Blandt den

ved hængning.

— drukning.

— skydning.

— skjær. ell.

stikk. instrumenter. Instr. tranchants . .

— gift. Empoisonnement

Anden eller uopgit dødsmaate. Moyens inconnus ou autres

Tilsammen Total

I

1

Ialt. Total général

b. Blandt den tilstedev. befolkning (population de fait). .

Dræpt eller myrdet : Homicides:

a. Blandt den hjemmeh. befolkning (population de droit) •

Barn under 24 timer. Infanticides

Andre. Autres

mandkjøn. Sexe masc.

kvindekjøn. Sexe fill&

bygderne. Comm. rurales

byerne. Villes

hjemsted uopg. Domicile inconnu

Ialt. Total général

tilstedev. befolkning (population de fait), .

Selvmord : Suicides.

bjemmeh. befolkning (population de droit)

Suspension

Submersion

Armes iz feu

mandkjøn. Sexe nzasc.

kvindekjøn. Sexe fém

bygderne. Comm. rurales

byerne. Villes

hjemsted uopg. Domicile inconnu

Ialt. Total général

253 I 181 1 2I5

956 891 914

8 9 95

50 54

101

53

5

9

13 14

1 54

I 009

9

1 3

3 8

85

24

32

5

2

IO

1 37

21

I 153

80 7 977

22

27 19 II 13 19

Blandt den tilstedev. befolkning (population de fait». I34

: 3941

:4505'

1 54 141

2

16

5

29 21

89

12

23,

6

3

6 7,

8

5

IO

3

9

4

Q 03 I 91

27 24

24 19

21 9

17 3

8

118 I21 128

21 29 26

10

4

1 4

82

12

7

103

3 8

boo 97

5 8 43

1 5 8 1 4 1


Statistisk Aarbok

1907.

la

Tabel 19. Den oversjøiske utvand-

Émigration outre-mer pendant

1895. 1896--1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906.

Kjøn. Sexe.

Mandkjøn. 13 Sexe 506 masc. 3 305 20 643 8 131 12 13 633 17 394

935 13 871

Kvindekjøn. Sexe fém.

2 902 13 194 4 614 6 710 9 390 758 8 124 8 096

Ialt. 7'otc-il 6 207 33 837 12 745 20 343 2 6 784 22 264 21 059 21 967

Alder. Age.

I 789 921 755

878

0-14 aar. Ans

421

I 228

I 503

I 42 7 855 689 I 108 757 1701 I 413

12 403 I 933 14 768 5 9 24 10 018 908, 9 087

15-29 -

1[ I 753 8 352 2 956 4 191 5 688 5 242 5 075

3 6521350

3 049 2 425

30-59 —

894

2 283

2 258

2 657 {\/


19 Statistisk Aarbok

1907.

ring i aarene 1895-1906.

les aimées IcSW 'a 1906.

Sidste opholdssted 1895. 1896--1 900, 190 1, 1 902. 1903.

1 9

(forts.).

0 4• 1905. 1906.

Amtsvis.

Dernier

Par préfecture.

6401 Smaalenene

I80

31 i 630874 741 848 884

Akershus

106 5931 3141 746 i 148 901 I 071 945

I Kristiania

496 783 997 2 060 2 582 2 650 2 459 2 676

I Hedemarken

246 278 509 998 I 673 I 301 I 310 I 163

Kristians

259 2 342 86o I 258 2 086 i 917 I 787 i 503

Buskerud

263 230 499 I 095 I 777 I 039 1 01I 849

I Jarlsberg og Larvik

359 143 351 711 941 962 I mg I 119

Bratsberg

270 154 360980 i 242 757 734 816

2 Nedenes 892 8 59

769 I 271 I 253 I 593 I 319 I 690

4 Lister og Mandal 164 9 8 3

I 120 I 530 I 6o6 i 648 i 567 I 699

Stavanger

560 3 5 0 9 I 113 I 894 2 313 2 004 I 752 I 571

I Søndre Bergenhus

288 920 658 I 169 I 266 I mo I 019 I 1 34

817 Bergen

1 53

412 565 827 876 713 886

I Nordre Bergenhus

231 819 613 715 775 678 6 t I 672

2 Romsdal 649 312 1015 I I8I 1452932 789 I 119

Søndre Trondhjem

294 2 068 868 i 244 I 5 1 7 944 I 155 I 070

Nordre Trondhjem

165 467 657 844 I 273 809 58 9 ■ 602

I Nordland

103 566 891 I 028 I 375 I 003 913 I 116

53 55 0 343 339 601 345 279 355

271 253 85 85 207 1541 114 98

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygder. Comm. rurales

Byer. Li/les

Riket. Royaume

Livsstilling.

Utvandrede mænd i nar og

derover.

Rommes adultes émigrés,

par profession.

I. jordbruk, fædrift, skog-

'drift, fiskeri. Agriculture,

pêches

Herav fiskeri. Dont fiêches

H. Grubedrift, bergverksdrift,

industri. ' Mines, usines,

industrie

Herav fabrikindustri. Dont

manufactures

haandværksindustri. Métiers

IH. Handel, omsætning og samfærdsel.

Commerce, transports,

etc.

Herav sjøfart, havnevæsen m. v.

Dont navigation, fiorts, etc.

IV. Offentlig arbeide og privat

imm. erhverv. Administrations

publiques et professions

libérales

-V. Huslig arbeide samt erhverv

av ubestemt art.

Travaux domestiques, trav.

/Ion déterminés

VI. Formuesindtaegt, føderaad,

pension. Rentes,pensions,etc,

VII. Uten eller uten opgit erhverv.

Sans profession et

prof. inconnues

Tilsammen. Total

3 77 8

2 429

6 207

465

17

435

9i,

3. 17

I 1501

1 0211

26

728

3

77

2 884

24 663 9 263

9 1 74 3 4 82

33 837 12 745

4 42 5

269 1

2 44°,

478!

8 48

4 359

3 73 8

813

7 034

24

327

18 722

321

87

I 388

.77

o25

I 396

I 025

3 8

3 074

10

149

7 37 6

13 918

6 425

20 343

2 138

163

2 545

563'

1792,

2 275

1663

4 1

5 305

18 289 14 201

8 495 ! 8o63

26 784 1 22 264

2 525

2 95

3 302

6,5‘r

2 387 1

6 402

3 025 i 5 096

60 7 658

2 916

636

I 911

1

2 766 ,1 3 020

2 070

2 252

89 88

79 1

2 114 1 304

1g 7

3

1 3 787 14 241

7 272 7 726

21 059 21 967

2 881

753

I 822

2 6751

I 960

i 555

73.

3 621

878

2 2 34

2 849

I 985

88

377

101 512 461 381 610

12 405 15 605 II 628 II 432 12 602

Mere specifiserte opgaver og delvis forandr;ng i klassifikation. Renseignements pins détaillés et en fiartie

changement de classification.

2*

2


Statistisk Aarbok

1907.

20

\O oo C. J rt- 0, 0, 0 en N r‘o tr,

cf•) el 1. C, (;)

N NNNM

0 lir) C3, 00 'LI') 0 ,0 00 N C7, M O ,f) N CV 0 N

(.1 N ff)

cn cn

cr) t•-■ N N ,0 0, d- cv o tv cv (4 .4

(.1

N L I CI cn 0,

N N c,) 00 00 c Q 0 0, d- c'n

.NNN N N

N

N

0, N tr)

cn

0, I J-JLQt.

,f rtoo

N NNNN

0 00 ‘-n Q ■-n Q 0, DO 00 N 0, N cn Q 0 N 0, 00 11") C r- Q N. N

N Ci •NMN (11 P. 1. t..1 (N NI ci ,․) 51,

N 00 0 N 0, rt. 0, 0 ,0 rt. 0 ,0 Tt. N 00 ,•-• N

N ,r) N

N 0,

■0 in 000 Ir

bL 42

,no Q t. Q o cncnir, C5, C C - 00 d- 0, 00 0 0 0 of)

oo \CD 00 'Lc) N rt 00 rt ,0 0, c/3 N 00 d- N c,) I-, 0 N

I. .1 000M

N ci-) cf) cr) (,)

0

con In ■0 Tt• N tr, 0, N. tr, t■t---cncnri-,0q)

tr, CI 0 ,r)

• NNNN

a-4

cn t N d- en o Tt. r-. c3, r- 1/40 o ■ci c'r) N VD N ■.0 (:)

,C) cn cc.) cf) m en CO d- 0 ,r1 00 0 N J.

N N cf)

c.)

N t. t1 Q r-- N 00 0 0, C, c) OC N N 00 ce) +-4 00 0, tr) c,") 00 ,0 0, N

,c) (.1 0, c) 0 (;) c•I ,0 00 N CT Q p.

rn N Tt• cl CD cv c•-) NMNN .4,1") r- 0 r■

00 00 00 00 0,

,O 0 CY, N tr, o ,o 0o o 0, N 0 Q ì

,OMNM0071- C, 00 OONMOON01----0 ,-,

rt. d- t-r) k 00 P.

00 00 .4,0 ,0

0 00 c‘f)

00 N N cr)

N cf-) N

tc't'T


5

000NQ, CTc--NNOMNCTOir, ,C)C, .. ,Cd- rn Otni-n,f)

(.1 i rc cdo ,e) vs-) cr, Lc, N Lr, 0 rt. Q j- \CD 00

.., N.-■NMN.NyncnN.N.N.(1. 4

g'4

z

-cr5

00 d- 00 c") c7, 4,1,0 cq ,r)

• ko cn coo o cq Tt- j N. 00 cv 1-n re.) '1" t`. rf)

pp 00 00 C:3, re) ,0 0 N CO In 00 r■ ci Cy, c • , (.4

eq .4 .4 .4

o • C)

;77IIIIIIIIIIIIIIIIIII

• .

QN

0

. ky

.0 ,,, ,_,,

Q) 0

;-,7f . ._,

.

tr) 0 ....9

-'- -..i

u

.

vm ,..., .

PC .

0... -; 0.9 , S-' S u'

210

, te ci, .7 ., a, ,) 9:1 "r (cI t‘i

E

= ct 71 ,,, 8J') c --c-4 'c-4 (i, tf, z " .

cUE'C d cl., ct,'0 . (■ri 0 ,.,=,.._. s E

7; z . a, b. iE .,1. .z v E Q., m .4: 4 %), ,, 1?. , its _,.., ,..,,

o

...._ cz c, __, 72, .,,, 0 E• 4

7., CL) ,..) ric, cz > .u, ,.... . , „ , , „ .4 ,,,..,

'45 ..?,' ,.., ,c,

-cs

: c:: 0

:: ' • , 0 ci . ) ` - '

ci-0 ;I: a C...D › 4 4 E. 4 cf.:


4 PP ..

00 .;.700 4 E"

; iT `g F, c9 ,

- -o -o -o -o - - -o -,J -o ro -o -0 ro

,•-

-o ti s.9 4... c,.;

.-+

N ,r) .1- .nt AD r-- 00 0, 0 ... N cr) d- tr)C, , 1--00 . 0, 0

E

-, -7-' >


-L) t

5 ct ;,

° .)..„

co Q)

. •

I E

(-)

o

03

E

-

.4 .......... ). i.. .4 0. .4

21

,C> ,0 00 .1. N 0 ,0 CO 00 .1) N N ,r) ,C) cf) oc)

1.1

NNO0t..

i-n 0 •

00 N ,C) 00 N. ,C) er) . op ,c) N C) N ON Ti- C) O M +. N

c, d- ,0 N 0, d- ,0 tr, ,0 0 d' 0 0 0 N O N ,C) 00 ‘,-) N

cr) NNNN ,e) re) NMNNNMNNNN te) d- N')

00 0 cnO 0, i-i op en yr) u Q .4- 00 tr, i•••• 4:t• o

C, 0 N-N d-0 00C 0 ce) N. O N.

■••• 00

C•) N N en en ir cr) r•) .•••‘ N N te) te") en en .

.••• .••• 1-n C7, 00 O ,C") 00 d- ,r1 N . Cip 0, N

re)

00 e,r)

,C)

,C)

,C)

Statistisk Aarliok

1907.

t-.

00 v:) 00 ir,

ri, •d-

N d- 00

fl 00 ,0

J- 0 1-1,

ri) 'C

N N C, en

0 N ON

,C) 1/40 ,D

op op

,r.) 00

NNNN

ti

.

2E—;

---„

,c)8,

o

ct

mamma.'

:

z

.z

00 00 X 00 N C, •1,0 re) ( re) ts. t■ re) 00 NI Le, N 0 N re) •

.... .4 .4

re)

,0 N

00 ■0

N N te) en

bi)

ci

E -;

-E c.,

-

r-,C. N N 'i-1,0C) 0,0 d- CO r•-• i n 0 Ce) N en en . en 00 00 en N

c-r) ‘,1- • ,r) ei • (4 es) i t' t N m e

V")

o ,0 N

N ri

i- .4

N cn

0.

a t,g

.•,C) C 0, 00 N d. N N ,C N d- N ,C) Cl') tr, ce)

te)

C,

C'00 C7,

re) K)

.•:t) • E

a.) ts)

two

oo

Ci P. e-. t C) Cl.)

1.1 P..

— •

N ... tri N ,0 •C3, 0, ir) 00 ti-, ce) . • N • • N N • re)

• N d. jr, d' d. d. re) (" • N • ...


ee) cf) ',C) ‘11

e ("4 e

00

yr) M 00 0 ,c)

oo oo tg)

N re) Ir) N

N N 0 r--

,0 00 00

E

-&) - 7, 7c,1

'E; tg E E

•• x

o "

7.\ ,)

r b.°

N 4-4 m (

•:;,

2

0, ‘-n o \rD 'gt o o 00 en 1/40 N N 00 N. en N

N l_ntr) 0 0

N NNMM

C' • N N d- . N el- ,C) N N • 00 0 0 .

00 'C flt--.

0 • Nz) i-n •,,-. rn N

• 0 0 0 0 0

'''? 7'1 I 1 I I 1 I I I I I i i I I 1 1 I 1 g

cd u, . 0, ... .4 ... ..

0

• l'i

ti Z

:-

12:1 cU cd

..-' •:,'

cr) "T' t

c..) -,) ,,, ''• ,,, z ,)

E •,-,.. 0 •-`6) 7a al ,, r.‘" ,i c9 å.)' il, „ E •-C1 u) ia. ",

rtt:SA . 74 , -, t7d (t ) e,. f 3 Z = S S ::E ,. (1.) 0 I ,t

(I) (/) a.) ,-- ^ eli ci, r0 E I 1 I

74 }:,) . C • -3 Z E cq —c 5. c ,1 .1) tn 1., E E ,-,cj 1,5 ,._.

cn ,-,,

d rcj ...), '0 '; -- .. E (L) rcs > 172 "E bn .:4 ''-' '2 72 z .4 ro

E . . -8 7,4 7:: z 71:, a.) c'd • i': ca t; 0 o s o ° -o '-'6) P 4,

00 G C..7 ;, ';I:,' 4 ._,, E, '4 cn :2, PP or) 4— r) '4 E '-'.4 4 ts ,F.' ci) c)

.. .. .• ..

m , e,./) ,__

•• •• •• •• .. •• •. •. .. .• .. •• ••

,,I) a.) a; ',.; cu a) a) a) a; au a) cu a.) a) a) cu 721 c' Z ° . —I

,-, c, c' g

. -,,i -c p. — — -,:, -c, -. - c 4_, +-.-,-., -,,, ,-.-

0 -'O i- .-c, ' 0 , o ,4 ..,.. , -,1

. N en •Ç' til ,C) t-- 00 C, C .... N ri, .4. 1-n ,c, 1.--. 00 c\ o •-,

.-,-, ...... i...N ZE--4-L- -

I I I

E

Tr,t5

o

_

4 -44

(1b,)ki

E b•oo2

E

0 • -

-a

-c3

atY,11

ti Ta

tVJ E

o o

E

)2,,

t) ;

Fa.)


Statistisk Aarbok 22

1907.

Tabel 21. Medicinalpersonale og sykehus i aarene 1902-1905.

Personnel médical et Hôpitaux années 1902 à 1905.

Medicinalpersonale m. v.

Personnel médical, etc.

1902. 1903. 1 904. 19 05,

158_ Civile embedslzegedistrikter 2. Districts médicaux civils

158 158 158

I Autoriserte læger. Médecins autorisés

158 I 184 I 210 1 2 35

Tandlæger. Dentistes

265 283 310 4 313

I Jordmødre. Sages-femmes aVl'dmies

214 I 254 I 270 I 291

Hjælpevakcinatorer. Aides-vaccinateurs.

722 722 722 736

Dyrlæger. Vétérinaires

180 186 199 5 207

Apotekere 6. Pharmaciens

113 118 119 • 124

Sykehus. Hôpitaux.

Sykehus med opgaver over belæg: Antal. Établissements

pour lesquels le nombre des malades, etc.

est connu

47 47 48

Belæg av syke I januar. Malades en traitement au

2 zer janvier 2 03I 2 187 344 2 497

Indkommet i aarets løp. Entrés pendant l'année . . 16 053 1 9 593 18 86o 21 991

Tilsammen. Total

18 084 21 780 21 204 24 509

( helbredede.

10 248 12 510 11 843

Utgaat: Sortis: 1, i bedring. améliorés

2 859 3 39 2 3218 ( 19 619

uhelbredede. non guéris

I 243 I 564 701 J

Døde. Décès

737 I 996 981 2 337

Antal forpleiningsdage. Yours de traitement 745 88 5 859 39 6 782 024 97 6 595

Tabel 22. Sindssykeasylernes virksomhet i aarene 1902-1906.

Hospices d'aliénés; années 1902 el 1906.

1902. 1903. 1904. 1905. 1906.

1Antal asyler. Nombre des hospices

3 13 14 15 15

Tilbakeliggende

syke ved aarets

9 Mandkjøn. S. masc. 27 I OH I 051 I ITO 1 226

begyndelse.

Kvindekøn. ' S. fém. 763 822

Aliénés en traite-

879 914 1 013

I Tilsammjen.. Total. . 690 I 833 I 930 2 024

ment au ser janvier.

2 2 39

8 In i caret. Entrés _pendant l'année I 052 932 981 I 122 994

2 Ialt behandlet. 742 Total général

2 765 2 911 3 146 3 2 33

herde e .a

Utgaat

173 197 190193 189

233 193 230250 242

i aaret: uhelbredeele. non guéris .

388 283 315 294 314

efter avriven erklæring. _po . ;/;-

S o is: , rt

II d'iliffreS Ca//,',.' ,'

13 12 9 9

. Døde. Dé.c,,. 104 149 140 161 127

636 Antal forpleiningsdage. 297 Yours de traitent.

697 455 723 009 778 786 840 829

-.

i Foreløbig opgave. Denotes firovisoires. 2 Desuten var i Finmarkens amt ansat en distritslæge

uten fast distrikt. a Derav vites 75 at være bosat i utlandet. 4 Derav vites xi at were bosat i ulandet.

1906 (ifølge Veterinærstatistikken for 1905 ; det for 1904 anførte tal gjælder 1905 og det foi - 1903 anførte tal

I januar 1904). G Herunder ikke medregnet provisorer eller bestyrere av selvstændige apotek eller filialapotek.

7 Ufuldstændig opgave fra et sykehus, derfor stemmer heller ikke totalsummen. 8 Derav 149 overflyttet

til Ronvik og Rotvold fra andre asyler. Dont 549 transfiortes daub-es hospices.23

O.

IZ, ;''

,.;

I,-; , -c., ,;

.,,,

k,

.",

-,;,

-:: ,,,,t,

,

--s f !,,, i)

-,,. •,,,,; , ,-

I

,

, , iz

,. ,

.,

,,,

,,,) ‘4) , :, , , ,.., , '' g

, , • ,:s

t.), -,,,, -.,

, , .,,

-,,, ''')

c„ ., , .,,,,, • •,..,.

f,; ..„, , -,, ,-., 6 t-

._,,, . czz), . ,, . ,, ,i_. -'',, ,o ..., 42

;,,

-,,, *-. 1 ;:,'

' c,', - c- 7-, '

','

00 1/40 00

oo • oo ko

• •zt- ezt-

'

o

Z" ''

Statistisk Aa.rbok

1907.

. E2

O'00 ,0 00 ,0

rn N t•-■

7r. tr)

O

o

O

o

o

t• (;) l■ . . CO ,C, t■ . C) . t.... ... \O . . Cy,

. cn t■ t--. 00 en en 11-) 0 . . 00 0 1-.. 1--. ..1.

0, 1--. 00 .1- N 0, O t.... .. N ,C) 0 1--■ ,C)

..d- (V tr) . . . ,0 00 0 ‘-r, c‘o 0

..-. ,f:) .--. .-4 N

0, t--- i N d- 00 ,C) N 0 .. .. k0 en Cl .d.

0, 1---. en . 0 0 d- r-. N t--. . co

N en . .-, .... cn ..-4 d- . r--.

. .

O 0, en t•-• N .-. t-.. ,f- 00 .1- .. 00 N 0 0,

la, .1 ... (..n tO ,Zt. kr) Cn 1-1 In 1-n 1.-■ IrI Li, r-..

00 O O . ,r) C3, ... t- 00 00 00 d- i-r) ,0

C') 1--- t - ... i-i en 1---- 00 0 d- en tr)

k.0 .. .. N

d- 0 .--, s 0 0 d- en 00 0 ,.. t- 1-.. t--- 0 •-•

el- ,-. N 0 en .. 0 d- t, 0 d• . 00 0\

. . en en ., 1. d" d- .. t" i. ■0

. .

N 0 N 0, en tri CI tr) 0 0 00 in oo en 0, 0 r..

. ,,,, rn . o, cr oo 0, N CT •1- 1,-. .... un en ,) 0,

en ,) if) i-f N O ,) en en N tr) In t--• 71-

- en d- •rt- N .-. 1.--- en tr) 0, d- en ■0

•-•

■0 .. N

ce4)

4,*)

I


00 N 0 i ■0 t--. el 0", 0 .. .. 11-1 ..-1 0, . r-. .0

O N 0 00 d. 0 0, ,.0 Li-) ,0 1.--- 0 C1, 00

.... .. N N .. d. d- d- . d-

. .

(1, t-. 0 I-. ■0 0 .1. en en 0 d- el

• J- en en N t*-■ O 0, 0, N k.0

00 er) r.. N t_r)

• N N 00 ON

00 en k0 00 N .. 00 00 ":1-

.. 0 in 0 0, N 0 00 00 00 0,

'4 Ta

u O'en ko 0 0 en en v.) en

,r) 00 C\ en ,r) ■.0 0, N tr)

00 N 0 P J- 00 1-r) N d- 00

• N N 1. 00 tr) N 00 cr,

,i) •

P

,...,

• •

,..• P . .

ell .. . ci)

-,..,


E 43 :


,----.

,.,-

• ,4

P"

,4 7d

a4

.

• • . ,-

. (.4

'cri .S.) : o

• o Pr-

+, t .F.' 0. ,) ,., 2 t, . • •

P

ca ,n . :-.1, _ .

,..), o ° tvn tn ,_.

17)

...., .

,o 2 ▪ o g .

.

cd 0, ca2

x

•....., • :,-

,s

Ç.T4H• OPACI) PP,:lc;4'4-,

.ej

(1)

• •

▪ •


Statistisk Aarbok 24

1907.

Tabel 24. De vigtigste av lægerne opgivne dødsa.arsaker ved sygdom

i aarene 1904 og 1905.

Décès causés par des maladies déclarées par les médecins; années 1904 ei 1905.

Dodsaarsaker.

Causes de décès.

5 904.

1905.

1905. Derav i byerne

Ialt. Pct. Tait. Pct. I Ialt. Pct.

Tyfoidfeber. Febris typhoidea 99 0.37 86 0.30 39 0.42

Skarlagensfeber. Scarlatina 72 0.27 130 0.46 0.77

Mæslinger. Morbi 234 0.87 87 0.31 64 0.70

Difteri (croup). Diphtheria (Croup) 318 1.18 444 1.58 237 2.58

Kikhoste. Tussis convulsiva 140 0.52 468 1,67 293 3. 1 9

Influenza. Influenza 121 0.45 138 0.49 58 0.63

Gigtfeber. Febris rheumatica 82 0.30 76 0.27 18 0.20

Pyæmi og Septhæmi. Pyæmia et Septhæmia 1 55 0.57 1 53 0.54 63 o.68

Akut diarré (kolerine). Diurne. amt., Cholera nostras 7 1 4 2.65 564 2.01 323 3.52

Lungetuberkulose. Tuberculosis pulmonum 4 48 9 16.64 4 652 16.57 534 16.74

Tuberkulose utenfor lungerne. Tub. extra pu/m. 1. 298 4. 85 I 313 4.68 4 24 4 62

L;pedalskhed. Lepra 33 0 12 21 0.07 14 0.15

Syfilis. Syphilis 62 0.23 55 0.19 37 0.40

Kræft. Cancer et Sarcoma 2 182 8 o8 2 248 8.01 691 7.52

Engelsk syke. Rachitis • 136 0.50 126 0.45 76 0.83

Kronisk alkoholisme 1 . Alcokolismus chronicus . . . . 9 0.03 IO 0.04 6 0.06

Medfødt svaghet (samt Atrofi) Debilitas congenita,

Atrophia infantum 999 3.70 029 3.66 379 4.13

Alderdomssvakhet. Debilitas senilis 4 18 7 15.52 4 43 2 1 5.7 8 576 6.27

Hjerneslag. .Apoplexia et Embolia cerebri 280 4-74 I 297 4.62 443 4.82

Hjernebetmndelse (suppurativ). supp.. 266 0.99 261 0.93 121 1.32

Kramper hos smaabarn. Convulsio infantum 455 1.69 45 1 1.61 168 1.83

Organisk hjernesygdom. ["i/ia organ/ca cerebri 201 0.74 215 0.77 86 0.94

Organisk hjertesygdom. Vi/la organica core/is . . I 358 5.03 I 358 4. 84 49 1 5.35

Hjertelammelse. Paralysis cordis 469 1 .74 45/ 1.63 1 59 1 .73

Akut bronkit, katarralsk lungebetæridelse, laryngit.

Bronchitis acuta, Pneumonia catarrhalis, Laryngitis 37 1 5.08 479 5.27 5 9 8 6.51

Kronisk bronkit. Bronchitis chronica 740 2 .74 754 2.69 213 2.32

Krupøs lungebetændelse. Pneumonia crouposa . • . 47 6 5.47 I 646 5.86 57 0 6.21

Lungehindebetændelse. Pleuritis serosa et purulenta 113 0.42 I2S 0.46 46 0.50

Mave-tarmkatarr. Gastro-Enteritis chronica •

3 8 5 1 .43 3 1 5 1.12 86 0.94

Mavebetændelse. Peritonitis diffusa 227 0.84 217 0.77 72 0.78

Indeklemt brok. Hernia incarcerata 81 0.30 90 0.32 16 0.17

Tarmslyng etc. Obstructio alvi, Volvulus . . . 1 93 0.72 I93 0.69 6o 0.65

Cystit (og cystopyelonefrit). Cystitis et Pyelonephritis 212 0.79 202 0.72 56 o.6o

Nyresygdom. Morbus Brkhtii 697 2.58 683 2.43 2 34 2.55

Organisk underlivssygdom. Vi/Ja org. abdominis . . 18 0.07 20 0.07 13 0.14

Barselfeber. Febris puerperalis I o6 0.39 75 0.27 19 0.20

Andre. Autres 2 004 7.43 2 205 7. 8 5 829 9.03

Samtlige opgivne dodsaarsaker ved sygdom.

Total des décès causés par des maladies déclarées 26 982 100.00 28 078 I 00.00 9 183 100.00

Herunder ikke medregnet akut alkoholforgiftning (i 5903: 13, i 5904: 55, I I 905: 5 dødsfald).


25 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 25. Landeiendommenes antal og matrikelskyld amtsvis

december 1900 samt beregnet værdi.

NO/libre Pf /valuation cadastrale des propriétés foncières rurales, décembre 1900,

et valeur totale calculée, par préfecture.

Bygderne amtsvis.

Communes rurales,

par prefecture.

Særskilt skyldsatte landeiendommer.

(Bruksnummere.)

Profiriétés foncières rurales.

Antal.

NOMbre.

Évaluation

cadastrale.

Særskilt skyldsatte

jordbruk og jordlodderi.

E.Vloitations rurales.

Antal.

Nombre.

Matrikelskyld.

Matrikelskyld.

Évaluation

cadastrale.

Gjennemsnitlig

matrikelskyld

pr. eiendom.

Valeur moyenne

cadastrale.

Landeiendommenes

samlede

værdi efter

skyldmarkens

gjennemsnitlige

salgsværdi i

aarene

1902-1906

(bortset fra

skog til mere

end husbehov

samt andre

herligheter) 2 .

000 kr.

Smaalenene

13 411

38 046

2.83

659 36410

77 233

Akershus

18 468

44 87o

2.43

9 474 47 776

97 1 93

Hedemarken

24 031

52 429

2.18

II 270 44 99 1

89 968

Kristians

75 910

49 8 53

3.13

9 726 47 094

86 844

Buskerud

16 552

36 064

2.18

9 131 33 136

75 626

Jarlsberg og Larvik

1 4 243

26 907

1.89

8 923 2 5 45 1

60864

Bratsberg

II 910

29 365

2.46

7 300 26 905

, 63 722

Nedenes

II 780

17 863

1 59

7 224 77 092

36 762

Lister og Mandal

75 235

1 5 433

1.07

9720 14 609

36 499

Stavanger

'3455

23 279

1 .73

9 965 22 936

45 301

Sandre Bergenhus

77 729

28 187

1.59

14 2 39 27 695

49 609

Nordre Bergenhus

Io 946

2 5 554

2.34

9 095 25 350

43 6 7 2

Romsdal

13 823

2 7 584

2.00

II 783 27 308

43 9 69

Sondre Trondhjem

73 589

29 721

2. 19

9 o86 29 196

5 2 755

Nordre Trondhjem

8 280

29 56o

3.55

666o 29 768

43 039

Nordland

77 989

1 7 423

1 .45

Io 597 77 365

78 695

Tromsø

7 260

6 868

0.95

6 403 6 571

9 601

Finmarken 2

7 786

3 434

0.48

2 698 2 469

Riket Royaume 1900

245 197 502 380

2.05

161 953 474 922

931 352

1905

27; 936 502 373 1.35

Hertil regnes kun eiendommer, der benyttes som jordbruk (herunder forøvrig ogsaa jordstykker).

Til ét bruk er henregnet, hvad der brukes samlet av én person, uanset om bruket omfatter flere særskilt

matrikulerte deler. 2 For Finmarkens amt, der ikke indgaar under landets almindelige matrikel, er skylden

beregnet. Kfr. Norges officielle statistik, IV, nr. 102, S. 5*. La firéfecture de Finmarken n'est pas com .Prise

dans le cadastre général, ihourquoil' évaluation cadastrale a été calculée. 3 Valeur totale des isroisriétés foncières

rurales, non conzpris les grandes forêts.


Statistisk Aarbok 26

1907.

Tabel 26. Approksimative opgaver

Superficie el répartition de la

Nr.

Landsdeler.

Det

samlede

areal.'

Surface

Is/ale.

Samlet

jord- Tilsaaet

bruks- aker

areal. samt

(Aker, have. 2

have og Terres

eng.) ensemencées

(non

Surface

cultivée comfiris

(non les 13rairies

arti-

comfiris

les ficielles)

i3rairies et

naturelles)

jardins.

.

Hvete.

Rug.

Av den tilsaadde aker anvendtes til :

Byg.

Orge.

Frowent.

Blandkorn.

Méteil

(d'orge

et

d'avoine).

Havre.

Avoine.

Erter.

Pois.

2

3

4

5

6

7

8

9

Io

II

12

13

15

16

17

18

I. Landdistrikterne.

Campagnes.

Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Kristians

Busket ud

T og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenbus.

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondbjem

Nordre Troncibjem

Nordland

Tromso

Finmarken

k m2 .

km". km'.

4 12 7, 835 257

5 222 876 302

2745I 809 261

25 339 1 925 225

I4 746 6o1 145

2 309 542 159

15 183, 388 97

9 347 139 47

7 247 204 50

9 138 473 105

15606 485 69

18 481 381 71

1 4 978 634 97

18 574. 630 82

22 521 604 154

3 8 33 8 377 67

26 245 168 19

4 6 395 , 40

km".

km 2 .

km'.

km2 .

k in2 .

1

1

13.56 5 1 .576.17 0.54 147.29

4.56 19.17 44.40 2.32 176.98

0.14 8.66 37.9 1 21.79 124.36

0.06 7.16 90.83 29.48 42.41

4.73 9.53 37.27 6.33 5 1 .35

16.6o 20.18 12.97 0.39 75. 83

7.09 5.50 23.66 0.22 31.19

2.23 2.09 7.69 0.I I 13.62

1.23 2.73 3.40 1.32 22.11

0.09 1.0I 8 .34 0.43 58.91

0.02 0.20 2.43 3.89 2 7.47

0.24 13.62 2.17 23.47

0.0' 0.23 12.15 3.90 55.08

0 20 25.30 1.81 32.97

0.03 048 39. 8 1 0.52 76.71

0.01 0.96 23.25 0.48 9.96

0.04 5.39 0.14 0.27

0.01 0.02

km2 .

1.o8

1.81

9.26

11.16

2.06

0.46

0.33

0.05

0.22

0.54

0.43

0.17

0.49

0.34

053

0.09

0.04

0.01

Østlandet

Oplandene

264O4 2 854 863

52 790 I 734 486

39.45 100.45 I00.81 9.5 8 45 1 .45

0.20 15.82 128 .74 51.27 166.77

5.4 1

20.42

Sørlandet

Vestlandet

Trøndelagen

3 1 777,1731 194

43 22 51 I 339 245

56o73 I 868 333

10.55 10.32 34.75 1.65 66.92

0.II , 1.45 24.39 6.49 109.85

0.04 0.91 77.26 6.23 164.76

o.6o

1 . 1 4

1.36

Nordlandet

110 978 585 87

0.01 1.00 28.65 0.62 10.25

0.14

Tilsammen. Total

I. Landdistrikterne.

Campagnes 321 2471 9 11

2 208

50.36 129.95 394.60 75.84 970.00

29.07

Byerne. Vi/les. . , 229

IO

0.38 0.84 0.75 0.08 4.00

0.30

M. Riket. Royaume . . 321 476

2 218

50.74 1 30.79 395.35 75.9 2 974 00

2 9.37

1. Opgaverne gjælder utgangen av aaret 19oo. Jfr. Norges off. st. IV. 52, s. 6 og 8_ 2 Beregnet efter

fra den ved kgl. resol. av 22 Jun 1872 nedsatte hovedskylddelingskommission, s. 31 og 32. De der anførte tal

væsentlige forandringer. 4 Areal tilsaadd i 19oo med g-ræsfro (Norges off. st. IV. 72, s. 63, rubr. 6), multipliceret

hentet fra prof. Helland Jordbunden i Norge (Norges geologiske Undersøgelse Nr. 9), Kr.a 1893, 5. 2 o. fig. Jfr.

hørende Oplysningsvæsenets Fond haves ikke opgaver amtsvis. Iflg. .Indberetning om det norske Sf,ogvæsen for

av 1902 ialt 662 km', fordelt paa folgende inspektorater : Nordlandske 233 Nordenfjeldske 121 1:111 3, Sonden-

233 km2, Trøndelagen 112 km", Vestlandet 25 km", Sørlandet 85 km', Oplandene 183 km', Østlandet 124 km.'. 7 Tallene

indsjøer. 8 Opgaverne er dels bygget paa prof. Broch's i sekstiaarene foretagne maalinger, dels paa nyere maalinger.

Kongsberg bydistrikt.


27 Statistisk Aarbok

1907.

over arealet og dets benyttelse.

terre (données approximatives).

Réi5artition de ces terres.

Vikker,

grøn

for.

Skog.

Bois et firets. Fjeldbeiter,

myr, snau-

Herav stats- fjeld og

skoger,statsalmenninger

øvrige ut

Samlet og bygde- mark m v. 7 1

areal. 5 almen - Prairies

Fourages

verts,

vesces.

Poteter.

Pommes

de terre.

Andre

rotfrugter

Have.

m. in.

7ardins

Autres

racines,

etc.

Samlet

Surface

total.

Eng.

Prés.

Herav

dannet ved

saaning

av

græsfrø.

Dont

ensemencé

(des graminées).

Su7face

total.

Dont naturelles,

aNartenant nzarais,

a État terrains

on réservé

a l'usage incultes, etc.

coin/117M.

Indsj

øer.

Lacs.

Areal,

beliggende

i en heide

av 2000'

(627 m.).,

Surface

a une

altitude

de 627 m.

et 'Slits.

Nr.

km". km'.

km 2 .

km°.

k rn 2 .

km'.

km".

km2.

k

km 2 .

5.04

I1.01

15.43

7-57

6.04

3.06

6.84

2,55

1.15

3.64

1.85

3.35

3.67

3. 84

6.93'

2.90

0.35

21.08

27.85

36.18

29.32

18.15

19.36

14.90

1 4. 16

15.81

26.43

28.65

21.47

17.99

1 4.9 8

23.70

2 3.77

10.12

0.77

2.60

3.04

1.81

1.18

0.88

1.96

0.92

0.53

0.49

1.78

0.48

0 48

0.85

1.31

3.98

0.40

0.17

7. 8 5 578, 341

11.27 5741 392

5.90 548 260

5.81 700 213

8.19 456, 185

8.47 3831 179

6.03 291 55

367 92 20

1.85 154 22

3.96 368 22

3.74 416 7

5.75 310, 3

2.99 1 537 13

1.27 548 127

2.00 450 135

0.65 31 0 ' 5

0.07 149 I

o.oi 39

2 514

3 350

12 540

5 434

4 950

I 360

5 673

3 467

I 86o

I 096

201!

2 209

2 479

5 680

5 1 84

3 530 ,

2 077

2 765

I 53

I 238

531

1 39

105

3

26

28

So

63

440

855

I 527

45 1

I 879

505

659

12 857

1 7 835

8 397

332

8 083

5 165

4 801

7 093

12 608

15 236

II 466

" 47 2

15 336

32 990

2 3 464

42 668

273

337

I 245

I 1 45

798

75

I 039

576

382

476

502

655

399

792

I 397

441

536

922

6 770

17 720

8 ogo

7 270

4 130

I 470

2 010

6 350

8 280

3 540

7 610

5 108

I I 900

9 478

3 880

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

IS

1 25.15 097 86.44 8.48 35.7 81 99 1

12 174292

23.00 11.71 65.50 2.99

I 248 471 '7974 2 7 69

10.54 44.87 1 .94 11.55 537 971 I I 000 108

32 8.84 76.55 2.74 13.45 I 094

5 316 134

13.52 56.67 6 14

10.18 34.661 0.57

6.26 I 535

0.73 498

2751 13 343 I 358

61 8 372 3 857

9 893

30 692 1

18 049

34 937

38 274

99 122

483

2 390

I 997

I 633

2 588

2 899

8 090

24 490

12 870

16 640

16 258

25 258

91.23 364.69 22.86 1 79.48

0.80 2.36 0.36! 4.65

92.03 367.05 2 3.22 84. 1 3

6 9031 I 980 68 I79 8 518

? 9 41

9$9 68 220 85i8

230 967

12 990

IO

13 000

103 6o6

103 6o6

.111111111=11111•11M

tællingsopgaver for aaret 2900. Jfr. Norges off. st. IV. 72, tab. n og 6. Opgaverne er hentet fra :

angaar nærmest forholdene i slutningen av sekstiaarene, men antages overhodet ikke at være undercraat særdeles

med det antal nar (5), i hvilke den tilsaadde eng antages at bli liggende, far den paany opploies. 5. ' Opgaverne er

Haandbog i norsk Flodningsvaven, II. del. 6 Efter opgave fra Skogdirektoratet 1906. Over arealet av skog tilaarene

1903 og 1904» avg-it av skogdirektøren, utgjorde arealet av Oplysningsvæsenets Fonds skoge ved utgangen

fjeldske 182 km 2, Ostenfjeldske 226 km'. Paa de enkelte landsdele fordeler arealerne sig saaledes: Nordlandet

er fremkommet ved, at der fra det samlede areal er fratrukket det opførte jordbruksareal samt arealet af skog og

j-fr. prof. Helland: Jordbunden i Norge. 9 Medregnet Kongsberg solvverks skoger, hvorav en del er beliggende inden


Statistisk Aarbok 28

1907.

Tabel 27. Beregnet avling av korn, poteter og hoi

Céréales, pommes de terre et foin: Récolte, quantités

Bland- Til-

Hvete. Rug. Byg. Havre. korn. sammen

korn.

Poteter.

Méteil 7 Pommes

Froment. Sei.g-le. Orge. Avoine. (d'orge et TI,Isa` de terre.

d'avoine). céréales.

r,

Amter.

Prefectures.

Avlingens mængde i 1906.

Quantités récoltées.

Hektol.

Hektol.

,

I Hektol. Hektol. Hektol. Hektol. Hektol.

I Smaalenene 29 070 132 107 12 706 382 302 1 509 557 694 394 949

2 Akershus II 604 52 016 125 295 49 2 440 7 229 688 584 561 242

3 Kristiania 133 31 toS 209 122 603 5 109

4 Hedemarken 418 2 9 404 121 746 479 203 77 046 707 817 865 033

5 Kristians 103 18 799 263 823 156 702 98 526 537 953 647 693

6 Buskerud 8 564 25 063 90203 148 843 15 2401 287513 360150

7 Jarlsberg og Larvik 34 554 53 2 9 2 32 479 182 791 I 007 304 123 368 240

8 Bratsberg 13 965 12690 66 215 76 384 607 169 861 321 666

9 Nedenes 535' 5 562 22 693 40 692 187 74 4 8 5 292 618

[0 Lister og Mandal 3 o8o 5 280 I° 573 97 584 4 270 I2 0 787 361 775

[I Stavanger 230 2 414 31 656 276 689 1301 312 290 485 245

1 2 Sondre Bergenhus 58 461 9 811 134 450 16 642 161 422 522 331

1 3 Bergen ..

-I 492

14 Nordre Bergenhus io - 45 343 114 529 9 767 169 649 432054

[5 Romsdal 28 564 45 979 2_7

6

198 17 245 331 014 352 049

i6 Sondre Trondhjern 10 - 108 512 128 126 5 426 242 0 74 337 911

I [7 Nordre Trondhjem 42 656 'or 958 275 667 I 710 380 033 594 437

[8 Nordland 24 I 1 44 47 945 22 356 I 218 72 687 370 692

1 9 Tromso - 12 597 - 12 597 115 213

10 Finmarken 77 77 9 55 6

Riket. Royaume . . . . 106 844 339 483 I 149 642 3 276 242 259 052 5 131 263 7 39 8 455

1905 115 944 345 95 1 I 220 769 3 477 482 277 1 47 5 437 293 1 9 103 047

___ 1904 74 821 252 811 879 614 2 439 I7g 201 723 3 848 147 6 079 952

— 1903 I 108 289 301 885 I 147 094 3 203 616 253 795 5 014 679 . 8 052 551

— 1902 93 43 8 273 606 755 261 2 351 758 161 176 3 635 239'6 249 943

— 1901 112 534 300 433 1 266 249 2 904 632 423 091 5 oo6 939 8 57 0 2 53

— 1900 514 882 306705 1 382 2 55 3 353 553 5 11 355 5 668 750 8 078 479

— 1890 92 985 333 93 6 1 488 276 3 458 8761 507 926 5 881 999 8 441 403

Opgaverne over avlingens mængde er efter landbruksdirektørens beretning om høsten; ved beregning av

korn og poteter. For hoiets vedkommende er benyttet en fast pris av kr. 50.00 pr. ton for alle aar. Avlingen av

til en værdi av kr. 618127.


i 1906 samt avlingens værdi amtsvis i 1905 og 1906 1 .

et valeurs; années 1905 et 1906, par préfecture.

29 Statistisk Aarbok

1907.

Avlingens værdi.

Valeurs.

Korn. Poteter. Hoi. Tilsammen. Nr.

Nei. Céréales. Pommes de terre. Foie. Total.

Foin.

1

1 1 905. 1906. 1905. 1906. 1905. 1906. 1905. 1906.

Ton. I 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr I coo kr. 1 1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

163 054 4 339.0 3939.2 2 't87.9 1315.2 7435.9 8152.7 13962.8 13407.1 I

152 673 5 650.6 4 808.9 2 512.8 I 543.4 6 3 20 .3 7 633.6 14 483 7 13 985.9 2

1

5.5 4-7 25.2 14.0 30.7 18.7 3

180 014 5564.t 5258.6 4302.5 3001.7 8300.6 9000.7 18167.2 17261.0 4

238 422 4857.2 4 469 o 2452.1 1 573.9 II 079.7 II 921.118389.0 17964.0 5

1 25 172 2 591.7 2 275.1 2 136.4 1 256.9 6 119 5 6 258.6 to 847.6 9 790.6 6

1X2 142 2488.7 2241.3 2 037.4 I 134.2 5315.1 5607.1 9841.2 8982.6 7

80 665 1 558.4 1 475.7 1 819 0 I 286.7 4 537 4 4 033.3 7 9 1 4. 8 6 795.7 8

32 447 633.3 664.2 I 527.2 I 214.4 I 849.1 I 622 3 4009.6 3 500.9 9

50 o66 912 3 943.4 1327.7 1219.2 3 009.6 2 503.3 5249.6 4665.9 IO

178 267 2 124.4 2091.1 I 923.1 I 727.5 10006.5 8913.4 14 054 0 12732.0 It

233 376 t029.2 995.5 2 374.6 1979.6 13041.6 11668.8 16445.4 14643.9 12

2.2 1.9 2.2 1.9 13

146 320 I 289.5 1 2 79.5 1 75 1 . 0 I 438 7 8 267.1 7 316.0 1 1 307.6 10034.2 1 4

233 412 2 338.9 2 303.9 I 774.8 1 225.1 13370.3 II 670.6 17484.0 15 199.6 15

201 505 I 785.1 I 829.9 I 484.1 I 061.0 ii 933.8 10075.3 1 5 203.0 12966.2 16

177 174 2 499.9 2589.8 2 150.4 I 682.3 10335.2 8858.7 14985.5 13 130.8 17

90272 661.5 680.6 2300.8 I 212.2 6o01.6 4 5 t3.6 8963.9 6406.4 18

41 638 205.2 119.9 918.6 477.0 3007.2 2 081.9 4 131.0 2 678.8 19

J' 962 0.8 0.8 45.0 43.0 816.9 598.1 862.7 641.9 20

- -

2 448 581 40535.3 37971.1 35052.8 24407.9 1 3° 747.4 122 429.1 206 335.5 184808.!

2 614 946 40535.3 35052.8 130 747.42C6335.5

2 251 525 27 7 1 4. 6 22 437.2 112 576.5 162 728.3

2 624 495 37 113.1 29565.9 131 224.8 197 903.8

I 989 275 26 269.9 22 509 9 99 463.8 148 243.6

2 576 585 35812.! 31624.7 128 829.3 196 266.1

2 040 o6o 40 95 6 3 33696.3 102 003.0 176 655.6

? 37427.3 24807.! _ -

værdien er benyttet de av lensmxndene for de respektive aar kvartalsvis avgivne opgaver over markedspriser paa

erter og dennes værdi er ikke medtat i beregningen. For 1896-1900 utgjorde avlingen av erter gj.sn. 63 177 hl.


Statistisk Aarbok 30

1907.

Tabel 28. Utsæd, avl, indførsel, utførsel og forbruk av

over det samlede forbruks byg-

Céréales et lommes de terre 1890 et 1900,1902 à 1906 : Semences ,récolte, importation, exporta-

111•111.11111•11•1111011.

Hvete. (Froment.)

957 a. Utsced. Semence

1 131 I 131 I 131

7 b. Avl. i6o 1Cécolte S 846 7 195 8 338

C. Indførsel. impt»-tation

44 5 1 0 75 746 79 6o5 85 023

d. Utførsel. Exportation

137 942 1 294 1 169

e. Forbrukt ved tilvirkningen

av brændevin og øl

(Consommé par la fabrication de

l'eau de vie et de la ((ure.)

f. Andet forbruk

5 0 577 82 518 84 375 91 060

(Autre consommation )

g. Sammes bygværdi

56 8991 9 2 833' 94 922 102 443

(Réduite en orge.)

2. R u g (Seigle.)

1969 a. Utsæd

1923 1923

b. Avl

24 043 22 083 19 700

C. Indførsel

212 166 275 256 328 243

d. Utforsel

610 2 681 4 781

e. Forbrukt ved tilvirkningen

f.

g.

av brændevin og øl

Andet forbruk

Sammes bygværdi

16

232 630 292 679

279 156 351 215

3. Byg. (0q-e.)

a. Utsæd

b. Avl

C. Indførsel

d. Utførsel

e. Forbrukt ved tilvirkningen

av brændevin og øl

f. Andet forbruk

4. Havre. (Avoine)

a. Utsæd

b. Avl

C. Indførsel

d. Utførsel

e. Forbrukt ved tilvirkningen

av brændevin og øl

f. Andet forbruk

g. Sammes bygværdi

5. Erter, bønner, linser. (Pois,

fèves, etc.)

a. Utsæd

b. Avl

C. Indførsel

d. Utforsel

e. Forbrukt ved tilvirkningen

av brændevin og øl

f. Andet forbruk

g. Samtnes bygværdi

6. Ma is. (Mes.)

C. Indførsel

d. Utførsel

moo kg.

12 280 9 133

107 743 100 926

63 097 98 227

I 078 404

14 613 11 747

1 42 869 177 869

26 362 22 961

182 280 1 77 334

3 1 48 1 4 4 1 7

4 114 1S92

24

154 952 166 873

103 353 111 304

1 000 kg. moo kg. moo kg. ; moo kg. , moo kg. moo kg.

I 923

21 736

299 522

4 5 69

34 1 238 314 766

409 486 377 7 1 9

9 1 33

52 584

1 43 933

2 181

I 131

5 761

74 954

467

I 131

8 928

86 308

247

1

1

79 1 I7 94 357

89 oo6 106 151

1923 1923

18 202 24 908

290 225 279 858

4 1 40 1 403

302 365 301 441

362 838 361 729

9 1 33 9 1 33 9 1 33

80 o6o i 61 546 8 5 355

138 6481128 676 115082

I 083 462 978

8 821 9 139 954' 9 562

176 381 '99354 171 085 180 763

22 961

118 042

30 501

693

124 889

83 301

22961 2296! 2296! 22 961

161 8951123 536 175 788 165 549

15 204 21 172 I0755 12 615

719 5 8io 9 051 787

1 53 4 1 9

102 330

115 936 154 53 -0 1

77 329 1 103 072

857 688 688 688 688 688 688

6 187 4620 3 080 4 620 3850 4 851 4 466

3 899 4 103 4 667 3 949 4 5 20 3 353 3 434

i8 49 37 52 34 13 34

9 211 7 986 7 02! 7 829 7 648 7 503 7 1 77

bo 362 8 984 7 899 8 808 8 603 8 441 8 074

408 23 634 '8 483 13 491 15 626 io 484 49 io8

71 108 130 96 79 52

•■•

I 131

8 227

85 372

243

92 225

103 754

I 923

24 443

246 074

742

457

266 395

319 675

9 133

So 340

109 649

35 8

9 37 6

171 121

154 416

103 459


31 Statistisk Aarbok

1907

de forskjellige kornsorter samt av poteter med beregning

værdi for aarene 1890 og 1900 samt 19_02-1906.

Ilion et consommation; consommation totale des céréales et des pommes de terre, réduite en orge.

•1111111•1111111111•11111111111111

1890. 1900. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906.

e. Forbrukt ved tilvirkningen

av brændevin og øl

f. Andet forbruk

g. Sammes bygværdi

7. Samtlige kornsorter. (Total

des céréales.)

a. Utsæd

b. Avl

C. indførsel

Utførsel

e. Forbrukt ved tilvirkningen

av brændevin, øl og gjær

f. Andet forbruk

g. Sammes bygværdi

8. Poteter. (Pommes de terre.)

a. Utsæd

1). Avl

C. Indførsel

Utførsel

e. Forbrukt ved tilvirkningen

av brændevin og øl

f. Andet forbruk

g. Sammes bygværdi

moo kg. moo kg.

794 844

614 22 720,

614 22 720

42 4 24

3 2 7 4 1 3

328 228

6 958

19 407 16 632 16 361 14 1 53

586 853 746 644 744 740 774 774

589 2 5317 60 9 2 4 782 824 799 coo

83 44 2

607 781

796

I 105

38 016

486 013

1 45 804

35 837 35 837 35 837

353809 200 600 2 7 6 649

49 1 343 60 5 43 1 555 8 37

6 038 9 094 7 72!

79 862 79 862

581 650 449 996

5 645 18 932

234 710

32 009

475 1 90

1 4 2 557

zoo() kg. moo kg. moo kg. moo kg.

339 372 932, 236

18 036 12 989 14 598I 10 169

18 036 12 989 14 598 10 169

27 697

360 659

108 198

79 862

579 7 8 4

14 988

4 302

43 107

46 7 500

140 250

Korn og poteter i bygværdi.

(Céréales et pommes de taw réduites en

orge.)

a. Utsæd

59 299 52 762 52 762 52 762

b. Avl

455 5 2 5 435 35 1 3 01 5 16 402 640

C. Indførsel

375 903 553 260 677 137 626 297

d. Utførsel

6 261 6 138 10 199 9 839

e. Forbrukt ved tilvirkningen

av brændevin, øl og gjær

30 812 26 230 24 670 27 085

f. Andet forbruk 735 057 90348! 891 022 939250

35 837

212 895

535 172

1 I 009

16 388

684 832

7 1 7 544

79 862

437 757

15 166

500

26 600

345 959

103 788

35 837 35 837

299 83o 283 025

5o6 339 506 253

II 772 3 217

14 078

744 483

766 045

79 862

655 419

4 44 8

I 613

42 719

535 6 73

160 702

moo kg.

233

48 823

48 823

14 067

736 157

75 0 973

79 862

532 689

6 Igo

347

3 1 439

427 230

128 169

52 762 52 762 52 762

307 9 2 6 444 6 22 394 675

600 65 1 571 334 564 263

10 11 5 9 555 3 444

24 368 22 893 23 590

821 332 926 747 879 142

Ved de forskjellige beregninger er anvendt folgende reduktionstal :

I. For omregning fra rummaal til vægt: i hl. hvete og erter 77 kg., i bl. rug 72 kg.,

I Ill. byg .--- -- 65 kg., I hl. havre 48 kg., I hl. poteter 72 kg.

2. For omregning fra formalet korn til uformalet: For hvetemel et tillæg av 54 pct., bygmel

og ertemel 67 pct., rugmel 82 pct., havremel 'co pct., hvetegryn, byggryn og havregryn

100 pct., maismel 50 pct.

3. For omregning til bygværdi: I kg. hvete og erter -=--- Ills kg. hyg i kg. rug 1 1/5 kg. byg,

I kg. havre 2/3 kg. byg, I kg. poteter =--- 3/ro kg. byg.

Opgaverne over indførselen for aarene 1900-1904 gjælder forsaavidt hovedartiklerne angaar

— tiden fra i oktober i det i overskriften anførte aar til 30 september i det næste aar,

mens de øvrige opgaver vedrørende indførselen samt utførselen, der overbodet er av ringe

betydning, gjælder kalenderaarene. For 1905 og 1906 gjælcler saavel indførsel som utførsel av samtlige

artikler konsumtionsaaret For enkelte mindre betydelige artiklers vedkommende

er opgaverne for disse aar beregnet. Opgaverne over indførsel og utførsel for aaret 1890 er

fremkommet som et middeltal for de tre kalenderaar 1889-1891.

Opgaverne over forbruket av korn og poteter ved brændevins- og øltilvirkningen gjælder

den tilvirkningstermin, der nærmest falder sammen med tiden fra i oktober-30 september.

For korn (uten nærmere betegnelse) anvendt ved gjærfabrikationen har man under punkt 7 e

gjort et tillæg av 4 mill. kg. pr. aar. 'Deuten er for korn og korngrop, uten nærmere betegnelse,

anvendt ved brændevinsproduktionen, her gjort et tillæg.


Statistisk Aarbok 32

1907.

Tabel 29. Gjennemsnitspriser paa korn (utdrag av kapitelstaksterne)

for aarene 1902-1906 1 .

Taux officiels des céréales; années 1902 a 1906.

(Kroner pr. hektoliter.)

Landsdeler.

Districts.

Kristiania stift.

Hvete, rug eller erter. Froment, seigle ou pois. . . . .

Byg. Orge

Blandkorn. Méteil (d'orge et d'avoine)

Havre. Avoine

1902. 1903. 1904. 1905. 1906.

Kr. pr. hl Kr.pr. hl. Kr. pr. hl. Kr. pr. hl. Kr.pr. hl.

8.65

6.96

6.35

5.92

8.70

7.05

6.15

6.19

8.56

6.79

6.20

5.93

8.61 8.67

6.82 6.84

6.33 6.41

6.14 6.00

Hamar stift.

Hvete, rug eller erter. Froment, seigle ou pois

Byg. Orge

Blandkorn Méteil (d'orge et d'avoine)

Havre. Avoine

9.32

7.93

6.83

6.70

9 68

8.25

7.32

7.18

9.39

7.82

6.8o

6.48

9.3 8 9.40

7.8 7 7 84

6.93 6 86

6.83 6.73

Kristiansand stift.

Byg. Orge

Havre. Avoine

Havremel. Fal'ine d'avoine

8.01

6.62

7.42

7.65

6.73

7.5 1

7.64

6.37

7.20

7.60 7.88

6.59 6.82

7.38 7.44

Bergen stift.

Hvete. Froment 11.08 11.55

Rug. Seigle 8.i8 8.16

Byg. 012,9-e 8.15 8.08

Havre. Avoine 5.39 5.43

Blandkorn. Méteil (d'orge et d'avoine) 6.71 6.71

Malt. Malt 39.50 39.75

Trondhjem stift.

Bedste rug. Seigle, ière quali t; 8.59 8.35

Ringere rug. Seigle, qualité inférieure 7.70 7.4 2

Sæde-byg. Org,e, zère qualité 7.63 8.14

Ringere byg. Orge, qualité inférieure 6.26 6.57

Bedste blandkorn. Méteil (d'orge d'avoine), jire qualité 6.52 6.76

Ringere blandkorn. Méteil (d'orge et d'avoine), qualité

inférieure 5.49 6.41

Sæde-havre. Avoine, ière qualité 6.23 6.86

Ringere havre. Avoine, qualité inférieure

5.25 5.48

gjennemsnit for ovennævnte stifter.

Moyennes.

Rug 2 , Seigle 8.68 8.72

Byg 3 . Ow 7.74 7.83

Havre 3. Avoine 6.17 6.48

11.39

8.03

7.84'

5.33,

6.81

39.23

8.1d

7.27 1

7.68

6.38 1

6 .79j

6.82

6.37

5.35

8.52

7 55

6.10

11.25 11.90

8.28 8 .73

8.03 8.25

5.37 5.61

6.49 6.68

39.5 8 40.00

8.42 8.71

7.4 8 7.53

7.60 7.65

6.32 6.47

6.52 6.85

5.67 6.02

6.36 6.35

5.27 5.47

8.67 8.88

7.58 7.69

6.261 6.30

I Norges officielle statistik, tredie række nr. 314, Norges jordbruk og fædrift 1891-1895, findes op

gaver over kapitelstaksterne i gjennemsnit for ovennævnte stifter i aarene 1831-1897. 2 I Kristiania og Hamar

stifter «hvete, rug eller erter» og i Trondhjem stift kun «bedste rug». I Trondhjem stift kun «sædebyg'

og «sæde-havre».


33 Statistisk Aarbok

1907.

ål 4 N C- - .4- i-- 6, .--, o oc Z-;1 c'n' z.,di- "c")", . - . '.=-,' ,--, i-,-;

- c,. 2 :-..'

....n ,c) if) ,c,,) ,r, ,) ,r) 1-....: ,t- h.

8, ,---r)

. .4-

--- Q,0 cn .4 cii-iN.4 .

:-:«r. it.'4' ' •

c:. cl

. 1-..

,.* -1-,' .--, 0 d- ■0 tn ,C) 1-- . Lncv 0,0,0,c r. C, N cn i 0 N N ,.0

) '' Z): ir, '"4 c',2 " 2-, ;2, g; -,,,, 0-, ,--- ,t- ..- ,t- - 0, °c N N 00 0 ..

,

el- Cl t-- ti-i

4.- "t Z.' ...

. cf-) r") i-,

,i, t,,

R .,

a 6'

cf) iin x c'n ti-) N. C, C, 1-- .,1- (:) cn P- ,n C, ,--n N N ,.0 C, d- d-

00 . ,... t,.. c) .4 t--. 1-. c) re) 0 in ,0 d- LO N cn cn d- tr, c-n

,o N t--- cn N N . . . C, N ,.., ... c,-)

.

N .

.1-,


00 0

oo

d- 00

-----

D 0 rf') d- ,C, ,) CI b. ,-) o ,c) N C, u") 0 t-••• 1- --. d" . ,-, . 0 N N

iii ''''

t--- . en d- cf) 0, 0 N N . ,C, O ,O ,-) csr) ,... . c•sl cf-,

C, ■0 in d-

- Y 0 .- cn cl - 1--4 N N c n ,.. o d- . . d- N .

CD, - . et

,.. .,,

1-1 1-1 1.-1 1.1

S

ç.)

,

r."

I

cn r-- cn 0, cn C, ,-, P- 0 0 ,0 ,.0 ,..0 ,0 71" .-, ,-.4 ,--, cl ,r) cn N tr) cn • i

,... ,r,

c;

en cf) N 00 ,-1, 0 1---• d- ,-.0 N 0 in N ■0 0 C, 0 cn

.... X C, ,C,

,•:-.

d- 0 d- N 0, ,r) CD i--. c) .4 c, ,t- ,c) (".7, in N in c 0 rr ,0

1-••• C, ,C, in

Q ,--, 00 d- 0 k.0 C, C, i-, in 1-- 0, ,C, i-, d- i--ii t--- . ,n ,0 i--, 00 0 0• ,0

Z Lf-, ti 0, N. N. 0 N. 'in N. 0 .--t cn t-- 00 0, ,0 ,--,

. .4, .4 c'n i--■

,..0 t--

i..r,

.4

1/40 1---

.4

'

-- - - -

,: 4

I I i 0 00 ,C) i 0, t.., i , r■ I 0 c) tn N d- en en d- i d- d- 1---. 00

. C, en d- 0 N i., v.) i-, N 00 ‘,-, X X 00 en ,S.) 1/4.0

-d '.,.,'

ri- i-n rt- 00 oc r, inI-. r-- 1-- cn N. ,.....

-.'-' ii-i Cr) ,C) ri .. 71" 0", Ci ,1" 00 00 0 , C.:1 ..

''''

I, 0 0 ts, 0, 0

..

,'.-::

:-.- • ,%.

.. .'

(/) ,

',k

N ,C r-• o ,c) cn co cq . r- tn c, 0 r- .-. c n -4- 0 L--- i oo r- o ,․)

c> ... ,e, ,- O ,_,-, . ..1- ( t--. 00 en d- 'C N N . N. i. 0 N C, tr, d- U-) N ,C,

C, in , ,-, c i c N. x ,n cf) en N cf) u-i t-- N. N. ,,-, ,f- ,..0 cn

.:1- L.r, 0 . In

Q, CZ, 0 0 C3,

. .

`,:i

å; , ;,

tel ,42

c.), 0 \c, N N r--- 00 ,t- ,0 0 C, N .- ,r) 00 ,F• I-. C, 0 CA

d' d" ",t' N 0 ,0 , r) 0 , i- Ln t-- 'i, t-- 0 , en 00 0 d- d- d- cf)

r-- N t -- , 40 ,-, d- 0 X ,0 C, .--, N in , i0 00 i n N )--, ,-. C,

(-,1 ..., cs0 ,n 00 0 C, ,0 en ,e) .-, 00 C, C, 0 C, 00 in

. .

,0 en

.-. 00

i. 00

d- 00

,C)

C, 00 en t■

0, C, 0 ,0

C, 00 C, .--,

N 0 . c,,

,..,


^,2*

r9,, OT

.

: --

:. .... ........ . . .

,-,

..-.

. . . . E E • • . • .9 z

• 'T' t o • o a.) a.) • - •

-ci • 4 • ,- .• -...7, -,,,-, • •

ct ,,:

• . •

,4 . = . z . . .._. ,--, . .

.. --, z›..

. • • •

1 1

.,,,, . (1) . Q, . r"ti I•W . . Z ;-•■

,..).

• bn •

- •

: • • .J) , . ." . u ." : g


ci..) 0 .

g

• •

. : o I''.

E ;; 44a1 . 'd te ," zn 0,0 ',5 4 ).. 4) ,_:, Et;

.,,,, ,,, ,,

E ,' .-, . ,i,

a) -c-i- c., E F, e -r1

,... c..) ' F3, -5 E, rt '-' 14) r-E4i 'u 7.64 ') E '`u :-L" ,.., ci)

ai a.) ti) its - , .4- ,-,c,

E ,-. T., iz, • F-.: 7:-. V, (1.) al a,' :., '6 8 8 ,-31 P- •E ":24 ti) c., :-,,_, i i i

›-, >,

,sq P4

- (.1 In- .-r-di . -I i -.bi_ (14:. L'

cp ..2, pc1 ,ct-, = '--4 ,4 r75 (n In::) Z, g cf) Z 4 E-4 4.4

3


Statistisk Aarbok

1907.

,c3

SC

2'


.-.;

Z

E.,

1■4

,c)

1-1

(.1

. 00

v., 040

CC) 5.

(.1 ....

34

N 00 N 0 `d. ..., CT en

C) .4 1/40 00 0 0 N .71-

0, N C'n N N .1 . 0,

1-4 tyCINN (IN.

in

t',1

t■•

.1

. 1/40

0 'in

I, ON

4 en 00 ■.0 00 CY, 0, CO 0 t■ oo . ON CO In V;;) _ .1 ... t•

Co) cu ,i- 00 d- ■0 C, 0 t-.. d- in en N N 0, N .... ' te.) .-. ..1-

o o — C--- r. b.. Cl) ... 0 N 0 00 0, .1 C, ■0 0 N ON

. 1.D. (4 (4 . 4.41N ciNNN N..... .4 . .

,• 0 ,1) N .d. 1-■ .1-,t• 0 •,I•• N 0 en 00 Tt• 0 C1/41 0 N

ii C-n 0 0, 0 d- 00 00 en .-. .-4

.O. z 0 .-. 1/40 t-. N N N 0 en c:), r. 1/40

'Li.) CS 00 Cr) .1 tn r.

u.) r. TI• 0 ,:t• CO

,. 2 N N .. ,-, ' N N N (1 N .4 ...... . .1

• te) ,0 (4,000 0 1"••••MIL•••••00 0 N l'•-• 1-■ 00 N N 00

0%) t• en 0 N tf1 0, 00 T1. 00 0 0, .1 r. N .-4 1/40 1/40 1.-. ...

o o C, *-. ,CD I-- 0 ... 0 g, tn r. r. 1/40 tr) ‘0 en 0 en 00

ii 2 . (4 . . cl ty (.1 . (4

.4

.4

0,

In ..t.

.4

0,

ci

.

.4

.....

.

‘C)

1.1

r.

cl

O

(4

`8"

,; 0 1-n C, r■ it .... 0, 'in ... N ,I- en en r.

v V) 00 .. .1. 00 in . 0, 1-.. .4. 0, . e') CC)

0 C•\ o I-. ,o t.- .... o 0, N 00 1, V) V) V)

E

4

) .N.41-4 .NN.N.....

1/40

1----

C)

0,

00

0

N

.

C'1

.1.

0

00

-

,..; O ..1. . ..t 0, ,0 .. N 1/40 00 in

1/40 0 1/40 0 ,f- 0, N

C) VD ,-/I 00 .1 00 CY, 00 00 '4,1 V) t•-■ X) .4 O PO 040 ON .4

0 (>0 N 1'1 '.0 00 .40 0, •/. 00 r. r. 1/40 00 N 0, en 00

2 .N.. .t...)ty.N. ..... . p.

, • 1-■ I--. N tn c.,) 'Li', 0 te) ... ... N V) 0, VD Cf) en ,n r...

c;

i,- c4 c:5, oo 1/40 r. N . ... r-,. . ... 0, 1.r> C) ,C) .4 0() O

o z 0, (3, iṇ 'in CA ,-. 0, 0 , e) 00 ,0 ,-,1 .d. gd.. Cr., o .1- 1--•

.. . 2 .... . . . N. NN.I.

c, i

C-

cọ

,__:

(13

z

2

en

.-.

0,

...

t,

00 0,

.

00

t`.•

Cr) -

.....

0, 00 V, en CS t-

N t".• .... r•-• 1".••■ c.r)

..1- 0, N Ci, 00 ,I-

. . (.1 . . CI

t--

til

1/40

00 00 (,1 ,t•

-1- o o r■

t■• oo 1/40 en

.....

••71-

t■

.

.4

1-■

ci-)

O

.1

tr.,

,t.

ce.)

1.1

0,

...

r,

.1

-

06 ti .

a. g

00 ,-, ....

C'

,'

00

.

1/4e9

.

C.1

92 1/40

.4

`,:r) ? t- ' cr 3,) 1;; `,7- !,-;

in 00 ... . 0 en

.4 I-, C,,) CI (..) cy

g' CS ,S ' C4 u, ""

.1 ,i- ,) (4

.....

'(1 '5:

r, r..

S','

oo

,2

'Ci-

CS)

r ,

c■

OC

co s.

• op (..) co tr) ,.0 . N N 0, .1 Q .•+ 00 X 00 Cr) tr) Lel

O 00 h. 0, 0 00 N N CS cnCO .... .4. 0 0, c r, 0 0,

z CT, 00 ,C) d- 0, . 00 0 d- ,.0 r•-• ,0 d- ul .-4 0 N V)

2 . . . . . t`i . t`i (..1 ••••• 4-I .1 . .4 . . .4 .1

• 4:

. . . . . . ........ . . . ,, ti

. ............... . .

''

. . . . . -- ..... . .

. ,-,

'i •', • > • •

zn * EE • • '' 'Zi

• T4 •

h ,t,

0 a.) co •


• • • "ti • ,4 ,-0 • - ----. •---• • • ti

,

,--4

4.) Z4

• •

o

c,

- z

• (L.) 0a., -

• f-ci -0 • • .-ig 42

,„, -`,.,

4..,


o

.

an ,,, • bi, az

o o0&., ••.

,..., , ,...

• • 0 • • ,. • t., ,, • 0

• ^...,

••.z . 0 • ....4 • •

0.) cl.) . ,..

. I'',•

,. i•

cu . -■ . '' tan b4, tID ct PC1 ;':1 ,-, E, E., -cl •

....; -i,, c'' Z '-' t, 0 t:z ,„ a. s • .0

I) 4 E cd 5-$ CO 9, ,-,

5)

e' CU

L.).

74 V., v ...;,4 11,-,' .-0, ti; t' CTS

,t; 'c.' , - ',51

t:0 rl: . C. 77,. ,., 4-, -0 4_, ›. = rcs w,

.... , ,- 0 -2 s.4

7-73 ;... E 0 '-' '...‘ ,. d °

E .... v i:: -, i•-■ c,;5, a)...5 s 0

En

cf) Z Z H

C. ••-••...

-tt

=

ai ,I. 's, .. = z 6:3 ' . cf) Z 0 s, 0 0

••


35 Statistisk Aarbok

1907.

, Tabel 32. Samtlige skreifiskerier i aarene 1897-1906.

Toutes les pêches de la morue,- années 1897 et 1906.

Antal

Antal

Utbytte. Produit.

Aar.

Années.

fiskere.

Nombre des

baater.

Nombre des

Skrei ,

Lever.

Rogn.

Samlet

værdi.

fècheurs.

bateaux.

Horne.

Foie.

Rogue.

Valeur

totale.

000 stkr.

-

Hektoliter. Hektoliter.

000 kr.

1897 92 693 21 769 61 675

1898 89 292 20 9 84 4 1 645

1899 77 1 39 17 892 37 5 84

1900 82 098 19 264 39 497

1901 75 866 1 7 542 40 216

1902 75 999 19 878 45 217

1903 73 47 1 1 7 499 44 7 21

130 187

93 215

114 051

123 032

I 10 730

73 755

21 678

54 575

47 002

40 308

30 689

4-I 981

32 881

24 386

12 430

8 934

II 122

13 570

12 602

12 895

II 405

1904 77 460 18 512 49 047

61 722

25 296

14 020

1905 83 286 19 532 44 204

1906 87 976 20 213 46 848

96 076

107 013

36 266

46 580

16 167

16 426

Tabel 33. Utbyttet av sildefiskerierne i aarene 1897-1906.

Produit des pêches du hareng; années 1897 a 1906.

Aar.

Vaarsild samt storsild

(og østlandssild).

llareng hiver

et gros hareng.

Fetsild.

Hareng d'été.

Brisling- og smaasild.

Autre hareng.

Tilsammen.

Total.

Années.

Mængde. Værdi.

Mængde.

Værdi.

Mæng-de.

Værdi.

Mængde.

Værdi.

Quantité. Valeur.

Quantité.

Valeur.

Quantité.

Valeur.

Quantité.

Valeur.

1897 I 014

1898 826

1899 642

1900 678

1901 685

1902 612

1903 819

1904 792

1905 870

1906 996

1000 hl. i000 kr.

4 374

3 473

4 316

5 263

44 , 5

4 540

5 275

4 251

4 884

6 572

'

'

000 hl. i 000 kr. 000 hl. i 000 kr. I 000 hl. i 000 kr.

885 3 192 1 37 388 2 036 7 954

3021807 1 94 549 I 322 5 829

283 I 769 160 551 1085 6 636

361 2 868 218 903 1 257 9 034

195 2 032 209 774 I 089 7 221

380 2 480 197 903 I 189 7 923

627 2 822 290 916 1736 9 013

82 784 198 749 I 072 5 784

73 982 312 410 1255 7 276

So 925 278 504 1 354 900'

3*


Statistisk Aarbok 86

1907.

Tabel 34. De vigtigste skreifiskerier i aarene 1897--I906.

Principales pêches de la morue; annees 1897 a 1906.

Antal Antal

Utbytte. Produit.

Aar.

fiskere. baater.

Samlet

Skrei. Lever. Rogn.

Années. Nombre des Nombre des

værdi.

fdcheurs. bateaux. Horne. Foie. Rogue. Vale?,

totale.

1. Lofotfisket 1 . Pêche de Lofoten.

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1 904

1905

1906

000 stkr.

31 312 7 325 25 800

2 9 777 6 797 15 000

24 461 5 602 Is 000

22 736 5 092 8 400

18 555 4 093 13 000

23 054 5 375 14 300

18 277 4 1 9 1 13 700

18 000 4 364 12 300

20 626 5 328 13 500

20 777 5 48 3 18 600

Hektoliter. Hektoliter.

51 620

32 510

43 920

26 249

37 i6o

25 500

6 34°

xo 68o

24 510

35 660

27 100

20 555

20 700

I 0 200

16 600

13 700

10 500

8 mo

15 700

25 390

000 kr.

5 263

3 300

4 545

3 ,I61

4 473

4 400

3 288

2 940

4 604

5 700

2. Finmarksfisket. Pêche de Finmarken.

1897 21 942 5 679

1898 1 9 47 1 5 1 47

1899 16 683 4 470

1900 21 908 5 702

1901 19 396 5 oo8

1902 16 828 4 3 2 3

1903 1 3 597 3 557

1904 18 799 4 635

1905 24 243 5 826

1906 27 089 6 269

12 778 3677! 55 8 2 072

9 298 23 1 34 626 I 714

9 57 8 28 183 494 2 548

Is 428 44 683 667 3 896

9 238 22 638 I 163 2

10424 16 480 I 389 2

6 135 5081 162

Io 777 22 940 212 3

13 780 39 186 563 4

12 482 35 629 683 4

053

251

881

844

93 6

544

3. Romsdalsfisket. Pêche de Romsdal.

1897

1898

1 899

1900

Igo!

1902

1903

1904

1905

1906

12 244

2 172

12 017

10 997

2 010

I 878

zo 815 843

to 851 77 8

II 515 2 132

12 482 2 303

II 614 2 106

II 886 995

I I 044 8o1

Inden opsynsdistriktet og i opsynstiden.

9 8 79 15 283 12 405 2 241

7 573 17 087 13 059 I 789

4 446 16 6o8 8 517 1 499

5 93 2 22 540 8 688 2 455

5 734 19 962 9 048 2 200

6 796 1 354 6 894 2 262

8 044 4 4 2 5 6 092 2 478

6 430 7 320 4 688 2 121

5 81 4 10 855 7 192 2

4 097 9 049 6 249

389

805


37 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 35. Baater og fartoier ved skreifiskerierne 1906.

Bateaux de tonte espèce employés dans les pêches de la mow en 1906.

Landsdeler, hvori fiskerierne

er foregaat.

Lieux de 1:;.che.

Antal

baater og

fartøjer

ialt.

Total

des bateaux.

aapne og

halvdækkede

baater.

bateaux

non 15ontés.

Derav Dont

dækkede

baater og

fartøjer

alene med

seil.

bâtiments

iSontés

(a voiles).

banter og

fartøjer

med

nlotorer.

bâtiments

avec

moteur.

Dampfiskefartoiev.

bateaux

a val5eur.

Antal

doryer

ialt.

Nontbre

des

«dories».

I. Rik ets bygder

Districts ruraux.

II. Bygderne amtsvis.

Districts ruraux, par préfecture.

Lister og Mandal

Stavanger

Sondre Bergenhus .......

Nordre Bergenhus

Romsdal

Sondre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland : Lofotens Opsynsdistrikt

Forøvrigt

Tromso

Finmarken

Bygderne fogderivis.

Districts ruraux,

par souspréfecture.

Lister

Joederen og Dalerne

Ryfylke

Sondhordland

Nordhordland

Sond- og Nordfjord

Sondmor

Romsdal

Nordmor

20 213 10 735

45

448

96

86o

8or

992

735

5 483

2 253

I 231

6 269

45

448

96

8 53

985

972

701

2 125

94 2

3 568

Ialt 1 20 213 10 735 3 462

45 45

110 110

33 8 338

36 36

6o 6o

86o 853

852 295

359 136

3 462 393 140

437

15

16

89

271

2 634

3

318

4

5

590554

1Fosen

99 2972

5 4

Inderoen

75 75

Namdalen

66o 626 16 5

Sondre Helgeland

459 453

4

Nordre Helgeland

512 480 17

Salten

45 45

Lofoten og Vesteraalen u t e n-

71 o m Lofotens Opsynsdistrikt 237 1 47

5 ,

I 271 Senjen og Tromso

231 942

4

Alten

301 297 4

Hammerfest

3 3191 848 443 17

Tanen

570 767 788 13

Varanger

119 119

Vardø

960 537

20

4

39

393

3

345 168

86 136

6 14

4

61

13

19

14

28

140

8 153

16

520

5 1

6o

270

676

5 560

8 153

4 16

44 883

464

16 173

5h

13 6o

34

4 ro

1 4

I

2

226

676

20

2 896

I 787

399 9 1-5 857

For Lofotens opsynsdistrikt har fordelingen i de forskjellige klasser ikke kunnet finde sted:

Les tyftes ne sont pi's stécifiés ,our le district de Lofoten.


Statistisk Aarbok 38

1907.

Tabel 36. Samtlige kyst-

Pèches côtières en 1906,

Nr.

Amter.

l'réfectures.

Skrei. Sild. Makrel.

Pêches de la morne.

Pêches du hareng. Pêches da maquereau.

Mængde. Værdi. Mængde. Værdi. Mængde. Værdi.

Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. Quantité. Valeur.

Stykker.

000 kr.

Hektoliter.

000 kr.

Stykker.

000 kr.

2

3

4

5

6

7

8

9

I I

12

13

1 4

1 5

16

Smaalenene

Akershus

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Sondre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

Sondre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromso

Finmarken

16 250

207 750

40 000

503 600

4 097 200

I 236 000

I 241 800

24 333 400

2 68o 500

12 491 68o

7. 8

100.2

1 9.3

247.9

8o5.0

537.7

4 24.3

7 818.o

922.1

4 544. 1

39 870

I 490

4 2 5

6 451

II 551

IO 177

25 905

338 863

383 521

120 280

1 94 7 1 9

61 091

19 722

91 979

7 250

3o 620

283.6

15.1

6.8

5 1 .3

95.2

92.9

278.9

2060.3

2 445.9

605.3

1 496.8

667.4

418.9

306.5

91.8

84.5

165 000

75000

12 000

568 400

I 840000.

904. 260

1 483 800

926 770

54 60o

2 300

46 160

3 2 .4

13.8

1.5

89.4

183.4

92.7

170.5

125.8

0,2

4.3

17

Tilsammen Total 1906

46 848 180

16 4 26.4 I 353 9 1 4 9 001.2

6 078 290

I 721.8

1618

166.7 I 905 44 203 730

255 132

14 19

1904 49 046 600 019.6 1071 819

II 20

1903 44 7 21 28 9 405.4 I 735 898

12894.6 21

1902 45 217 268

I 188 816

22

23

II 24

25

26

1901

1900

1899

1898

1897

4o 215 637

39 496 524

37 583 890

4 1 644 700

6m 675400

12601.7 1090043

13 569.6 I 257 000

121.9 I 085 088

8 934.2 I 321 653

12 429.5 2 035 554

14332.6 27

1896 51 764 900 84 2 334

12 28

1895 68 433 75° 324.5 1 430 295

7 275.6

5 7 84. 1

9012.8

7 922.6

7 221.0

9033.5

6 636.2

5 829.0

7 954.0

2 648.5

5 835.2

10 814 845

4 868 940

4 195 300

5 563 270

6 177 820

4 010 061

2 289 285

2 86o 700

I 524 690

I 177 315

I 520 970

I 251.7

6 79.4

626.0

670.8

93 8 .5

569.0

373. 8

386.2

247.2

1 94.51

249.2

Hjemmehørende i Bergen by.


fiskerier amtsvis i aaret 1906.

39 Statistisk Aarbok

1907.

.1.■■■\Amem•■=01,

par _préfecture.

Sei, lange etc.

Pêches

merlan vert, etc.

Værdi.

Valeur.

Laks og sjøørret.

Pêches du saumon

et de la truite saumonée.

Mængde. Værdi.

Quantité. Valeur.

Hummer.

Fiches du homard.

Mængde. Værdi.

Quantité. Valeur.

østers.

Pêches

huître.

Værdi.

Valeur.

Samlet

værdi.

Valeur

totale.

Ialt.

Antal fiskedampskiber.

Nombre

I des bateaux

de pêche

a vafieur.

Nr.

000 kr.

Kilogram.

000 kr.

Stykker.

000 kr.

000 kr.

000 kr.

I 59.4 4 4688.4 83 303 56.8

9.7 55 01.0 I 100 0.7 o.6

12.3 5 925 9.4 960 o.8 1.7

259.3 15 469 26.3 99 140 72.7

440 .6

40.9

32.5

299.0

I

2

3

4

76.2 4 180 6.4100 00087.0 0.1

25.0 7 901 12.1 110 672 96.7 0.4

448.3

319.8

138.0 56 049 95.3 '99595188.1

103.8 36 614 53.2 208 040 172.2 0.1

1) 113.8 78 788 121.6665 201 53.5 3.7

401.9 118 032 189.4 21 450 19.0 0.8

545.2 68 108 94.4 31 38027.5 0.3

2 5 6 .895 997 138.3 100 0.1

156.0 49 9 23 54.3

•••

I 478. 254 188 51.3

878.6

2 615.6

2 765.6

I 464.5

3 973.5

I 600.3

I 053.5

9 654.0

7

31 8

9

18 io

92 I

12

2 13

13 14

351.1 19 644 23.7

I 388.7 8 15

I 539. 242 444 36.1

6 203.9

16

5

6

5325.9 658280 921.2 92094! 775.1 7.7

33 1 79.3

176 17

5010.1 667 753 902.0 783 875 724.4 6.4

31 336.9

157 4938.0 5815i8840.7 750 172 643.5 5.0 26 910.3

19

6330.9 671 994 912.6 765 523 622.2 5.0

6319.6 754 319 961.9 748 964 589.! 5.2

5 272.6 786 176 1 028.6 668 359 523.9 6.2

4629.5 8o686 1044.4 70378! 544.1 5.2

4663.4 722 122 946.6 61167! 544.4 5.8

4176.8 710 028 839.3 601 662 479.9 7.9

3 026.9 995 062 1 090.5 591 489 450.7 8.3

3 333.7 759 735 801.3 543 153 397.7 5.9

2 686.3 . 60858 709.8 632 988 398.6 6.5

28 9 1 4.9

29 363.8

27 592.5

29 395.3

24 292.1

20 653.4

25 207.1

21 714.2

22 210.1

169 18

141 20

21

22

23

■•••

24

■■•■•

25

■■••

26

27

28


Statistisk Aarbok 40

1907.

Tabel 37. Bergverksdriften

Mines et usines,:

Produkter.

Antal arbeidere.

Nombre des ouvriers.

Produktions-

Quantiç des

1902. 1903. 1904.

1905.

2906.

1902. 1903,

000 kg. I 000 kg.

A. Grubedrift.

47 Sølv og sølvertser

Guld og guldholdende suger

Kobbermalm

204

84

2 193

202

87

I 722

227

2 155

230

2 607

230

.115

2 821

1481

I 125 237

40 499 35 417

121 Svovlkis (tildels med kobber) 247 482 529 539 838 99 8

129 939

Nikkelmalm

Jernmalm

30 Zink- og blymalm

IO

495

12

7

251

40

47

196

18 •

45

5o6

219

50

906

151

4 04056 70

53 6 75 53 475

335

Krommalm

Manganerts

Molybdænglans

Rutil

Vismutherts

? Apatit

2 295

Feltspat 2

25

•••■

30

9

3

24

62

■•••

6

7

70

22

20

? 19 59 1

25

795

28 590

Tilsammen

3 505

3 2 868

3 228

4 5 1 3

5 348 243 01 5

245 995

B. Hyttedrift.

Fint sølv

20

Kobber

1 79

Nikkelmetal

IO

Rujern

20

Stangjern og staal 4 64

29 28

170 229

8 21

20 20

56 56

13

131

23

20

56

3

I36

23

20

58

6 .22

I 347 58

60.38

527..

460.7.

7 .27

I 3 2.88

75.0.

509.50

44..00

Tilsammen 293 273 244 243 250 94 1 .'8 I 974.65

Opgaven gjælder 1905. 2 For apatit og feltspat omfatter opgaven alene de eksporterte kvanta.

snitlige arbeiderstyrke i aarct. Sc ogsaa side 42 under gruppen bergverksdrift. 4 Ikke medregnet i summen for


41 Statistisk Aarbok

1907.

i aarene 1902-1906.

aìinéesl 1902 1906.

mængde.

Produktionsværdi.

produits.

ValeUr deS produits.

Produits.

1904. 1905. 1906. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906.

l000kg.

000 kg.

L

000 kg.

1000 kr. I000 kr. I000 kr.

000 kr. I000 kr.

A. Mines.

480 I 297 I 570 I 570

420

220

137 31

570

525

1 525

20

Argent et minerai d argent.

Minerai d'or.

3689!

133 603

5 35 2

463 1 536

3083 3 611

8o 110

315 45 328 46 582 109 259

367

42

1 54

22

37 045

162 012

5 477

4 241

■•■•

32 203

197 886

6 081

3 308

1.1

I IO

I 725

3 510

105

403

2

3

2 021

4 023

109

433

45

2 314

5 1 7 1

120

I 043

36

■.■

Minerai de cuivre.

Pyrites sulfureuses.

Minerai de nickel.

Minerai de fer.

Minerai de zinc et de plomb.

Minerai de chrome.

Manganèse.

30

46

I 026

6o 8o

65

61

53

Molybdénite.

25

35

55

Ioo

15

fo

15

30

Bismuth.

I 45 6

20 835

2 522

22 508

3 482

23 896

126 90

289 27 8

73

312

1 26

3 1 9

1 74

380

Apatite.

Feldspath.

245 035

282 038

379 086 6 034 6 548

6 779

7 677

9 866

Total.

B. Usines.

406 8.o6 7.10

489 575 5 20 1 520

341.57 I 153. 36 I 370. 9. I 277 I 450 I 382 I 488 2 237

80.70 73.00 77.00 180 225 220 230 1 230

35 0 .00 474.00 257.00 20 19 13 20 12

Argent fin.

Cuivre.

Métal de nickel.

Fer en fonte brute.

395.00 253.00

317. 00 83 88 71 45 6o

Fer en barres et acier.

I 772.63 I 711.46 1 715.70 I 883 2 183 2 190 2 258 2 999

Total.

Exfiortation. 3 Nedgangen i arbeiderantallet beror paa, at der i 1903 er benyttet opgave over den gjennemproduktionsmængde

og værdi. Non comfiris dans la .&oduction totale.


Statistisk Aarbok 42

1907.

Tabel 38. Opgave over fabrikanlæg m. v.

Établissements industriels

Amter.

Bergverksdrift.

Stenbrud,

stenindustri,

ITI . V.

Mekan. verksteder

og

metalindustri.

Kemisk industri

m. v.

Anlæg for

elektrisk belysning

og

kraft.

Préfectures.

Antal

Antal

Antal

Antal Antal

Bedrifter.

Bedrifter.

Arbeidere.

Ar Be- Ar

beidere. drifter. beidere.

Bedrifter.

Ar Be- Ar

beidere. drifter. beidere.

Sma.alenene

Akershus

50

34

22

I 205

442

20

22

345

2 208

7

13

650

704

6

8

38

44

Kristiania

Hedemarken

503

9

8

166

198

16

1 4

6 309

5 24

20

61 1

21

6

103

20

Kristians

64

6

368

9

363

203

2

8

Buskerud

311

14

529

22

855

6

213

3

12

Jarlsberg og Larvik .....

8

521

20

I 469

6

203

2

9

Bratsberg

4

416

8

45 0

8

473

5

104

4

21

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Sondre Bergenhus

Bergen

3

2

2

1 73

55

5 1

17

5

3

18

2

2

62 8

541 5

847 33

73 II

29 39

500

209

I 151

I 630

697

4

3

9

6

Il i

22

18

181

37

122

3

5

II

2

2

2

31

Nordre Bergenhus

Romsdal

Sondre Trondhjem

Nordre Trondhjem

121380

8 141

2

3

7

15

50

56

139

1 95

2

IO

18

10

8

263

I

364

58

2

13

5

2

9

go

66

103

3

2

-

5

16

4

Nordland

Tromso

Finmarken

72 180

8 301

4 291

3

2


46

5 1

6 1 47 38

5 lb 3

21

223

14

74 1

4

4

Riket. Royaume 1906

59

.5 94 1

171

5 481 378 19 683 175

3 647

7 1

336

1905

1904

1903

1902

1901

53

4 2

34

37

39

4 965

4 186

3 611

3 550

3 ogo

171

I 7 6

170

164

1 57

5 383 352

5 824 33 1

5 880 321

6083 308

5 482 301

18 295

17 519

1 7 955

18 215

17 587

I 7 2

176

172

I 8o

I52

3 5 85

3 504

3 428

3 486

3 151

68

7 1

69

66

62

359

510

342

3 1 4

299

Pour la traduction des groupes, voir page 45-


43 Statistisk' Aarbok

1907.

ved utgangen av aaret 1906.

en 1906, par groupes l.

Tekstilindustri Papirindustri

av alle slags. (inkl. træmasse).

Lær- og

gummivareindustri.

Træindustri

samt industri i

horn, ben,

merskum osv.

Nærings- og

nydelsesmidler.

Beklædning og

rensning.

Antal

Antal

•Antal

Antal

Antal

Antal

Be- Ar- Be- Ardrifter.

beidere. drifter. j beidere.

Be- Ardrifter.

beidere.

Be- Ardrifter.

beidere.

Arbeidere.

Arbeidere.

Bedrifter.

Bedrifter.

I

Il

19

9

IO

9

'1

4

4

4

24

34

17

5

1 8

IO

9

4

3

590

44 1

2 333

46

79

215

43 8

67

93

232

577•

2 225

421

49

430

125

95

66

48

IO

13

20

2 282 2 116 loo 4 316 91

81 4

19 161 2 438 92

777 8

1 4 1 58 iiiz 103

688 7 360

362

39

3 1 95 30 355

78 i6o I 274 105 530 27

9 595 2 9 93 502 82 502

33 2 861 5 1 47 68 I 150 59 294 2 214

5 268 3 7 57 I 105 57 49 2 6

20 I 776 42 780 27 1671 3 109

4 307 3 8 45 693 20 8o 9

2 275 4 158 3 8 5581 30 286 3 37

2 4 4 9 49 305 89 2 394 6 7 1

2 191 17 122 28 133 50 596 9 8

3 9 1 4 14 24 178 69 891 IO 312

19 81 19 47

28 441 58 178 12

2 1 44 4 1 46 903 86 498 2 55

2 7 8 3 95 92 9■ 75 275

••■

33 252 31 142

3 25 3 25

2 8 2 4

216 9570

128 10 541 58 813 I 141 17 183 I 148 II 646 69 2 704

208 9 153

205 8 496

.208 8 679

210 9 093

205 9 220

1

124 9 839 59 80 2 I 062 16 811 I 102 I I 162 64 2 55 1

118 8 634 64 774 999 16 618 I 050 1074961 2 454

114 8 416 56 648 9 8 5 16 436 I 031 106776o 2 232

II3 8 229 63 733 964 16 582 013 10 227 55 2 1 38

11 5 8 472 58 75 8 957 16 688 977 10 027 54 2 343


Statistisk Aarbok 44

1907.

Tabel 38 (forts.). Opgave over fabrikanleeg m. v. ved utgangen av

aaret 1906.

Établissements industriels cii 1906, par groupes . (Suite)

Amter.

Préfectures.

Polygrafisk industri. Diverse 2 .

Bedrifter.

Antal Antal

Arbeidere. Bedrifter.

Tilsammen.

Antal

Bedrifter.

Arbeidere.

Arbeidere. Établissemeats.

Ouvriers.

Antal

hestekræfter.

Force motrice

mécanique

en chevaux.

Smaalenene

12 88

12 91

312

II 769

59,603

Akershus

3 14

15 240

363

8 815

23 292

Kristiania

73 1285

6 502

48 3

17 889

20 465

Hedemarken

4 34

8 37

3 1 9

3 271

8 310

Kristians

6 - 32

12 30

233

2 755

13 169

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

7 99

9 134

7 6o

4 37

5 44

6 65

234

185

138

6 937

4 704

4 488

56 6w

8 546

35 721

Nedenes •

Lister og Mandal

Stavanger

Sondre Bergenhus

9 53

9 63

18 193

4

5

I IO

104

2 54

1 55

2 016

947

5 7 8 5

5 128

II 344

6 528

5 861

To 607

Bergen

18 258

202

3 044

4 000

Nordre Bergenhus

40

44

304

773

Romsdal

8 5o

21

1 4 1

I 546

2 420

Sondre Trondhjem

15 213

2 44

211

4 988

9 75 1

Nordre Trondhjem

8 46

6 40

233

I 967

9 706

Nordland

II 40

■••

133

3 096

8 877

Tromso

2

30

586

640

Finmarken

4 9

34

390

505

Riket. Royaume 1906

225

2 684

79 I 196

3 918

91 425

296 719

1905

1904

220

213

2 513

2 457

74 I 106

65 I 031

3 729

3 57 1

86 524

82 756

280 918

2 53 557

1903

205

2.47 6

63 I 033

3 488

81 813

244 237

1902

1 97

2 500

63 I 027

3 433

82 177

233 354

1901

190

2 567

63 020

3 330

So 704.

223 164

Pour la traduction des groVes, voir Awe 45. 2 Herunder indbefattet landbruks- og skogs- saint

transport- og isbedrift. Herav vand 214 546, damp 66 548. Dom` force d'eau 211546 et force de vqeur 66,518.


• •45 statistisk Aarbok

1907.


k

t")

E

E

-";=z •,:' '

* Z

,

,

- k,

•;,'

ki o;

,

k • k , . •Z' `, 71' ,, . zt b.°

b, • , , , i-

. ...,-:

-,,,,,

','

-- .--z, ,-,

,,, ,

\-

• ,:t ';.1 ,,! ',I! --,, '''

k * ^ - ''':

Z3 'f,,,

, t,..,,, . :1 ‘,.. , ti...., ,.;

k ,

.r'Z', , - `,)' ° -,1•2 --`,

't'',

';'.)

. °

ô , •,, -!

-Z

):

- ' • °:,' . '' '

L'

t3 .-...., ,,,, t '' , Z P.,'. '

' ;`,'

,-4 ▪ ,,,.; „,

• ,...,

1-' ..Z,' ,•;

P■I . Z;

• ',',

.3',"' P,, ., cb.0

,'' '' '''' -Z1 *,,, *.,,, 'z' ',-, .', •','," -%" •'..',

- Z „, ., ti :11

..., ,,, :1-4

.4„ •-z. ''.,

• ). k; .''' °' .' '' ' '1 \.;., ' " Z.4 c) :it)

'' '''' Z', ''''• l't 'C',

' ' 4 ,t

''' \ k) ;'‹) Ç)) `*■■ ZI ','' '■',

t •

ko

trl ,C 0

T1- 00 00 .ct•

C_) N C, ,C) ,r) DO

,n 0, 0

.

ri) OC

00 '4' 0 OC cl)

C3, o tn (;) h. N ... 0, 0, 0 00 tn t--- 1/40 0

N

r•-• N C, ,0 cc) . . N C, 00 00 re)

d- ,0 1.--- ,0 I-. N 00 71- 00

N• 00

C, el .1- ce) op

00 ce) Cl) CI C d- .4 0, 0

O

ce) 0,D O t•-■ N t", O

In 00 Ci OCOC

,0 O L-••••

C, 00

N JC

N. N 00 OMO

1/40 ,n 00 0, 00 ,C) M

N ,c)

In I.

Tf.

V••• en ,C) 0, 1-. el 1-1 0, N. 00 .,1- ,r, . ,4) to

,rD 0 ,0 Cs, 00 u-, rn 00 N N 0 00 N d- 0,

N N u.) ,n 00 1--- c'n t.-". i-r,,C, ,-,-) 0 0 ,n Lc, O

In d. ■0 N N 00 u., ,C) . .

. .

ri

O s. CY, o. ,r) ,r) 1-. C\I in ON 1---- c.,) tr,

. . 00 0, ce) ,-, ,C, cc) Cl CS\ . 'in

J. C, N 'Q ri t•-,

ri

ti

tr, ,C)

Cr) tr, C1 In V.:1

ts, cr, C, 00 ,0 0, c, Tt-

N 0 ,r)

re)

0 C9

ri

O

en

▪ 00

,e)

,0 00 00

tf)

N .••••

▪ 00 0,

Tr '1,0

'Ln 0 00

ri—

ri

t",)

. Z -4 • > y tli : • •

. • , a), o • cd • c3 .,..4 C • • r .,.

at •

.

.

• . •Z • 1-3.; ' . • • . , . • 0 • ,..

• CO • bo . . • ,4 • 7;

.

. ,-- • " 0L, . • • ro

4..i • ,,,! T4 ' • 0 . • • ,..., .

Z

.

•-.. . . ,o . 8a, . 'L1 .-- •

.. - .:.

S,.., . (1) cd . ,.., -- CI Q) c/) .

al

• • rfi t.,..., • ,..., • .4, • ›N ••, • r/".. T.', • ,.. A

PIZ

a) ...,.. 711., = , - • V. ,..,- cl-) —al ti) 4-, • tIO . ,...,

,.n ,..... • rd .1).. o =

. 70 ,_: E . '') -0 4) '"° .-Q : a)

cir .i.-4 c`:' c-3 ,.• iu

bn

r- • cu ,-x 7, rizs --, ,..,-_-, , ,,,t "il :. ..?51 t. .

o a) • .-0 = ,..) cl.) > • .--

cn

.-- gp . c •I' • --4 O ,, 1—na C . .

4) • ..,_ a) bil

) O


°

• r .:

. r

, • ,-. , tan • Z

5. • ct , . = • a)

C) -j-,

.(1. 2

id

• 8 ,, ä' -1 --,-, ti

,...

: ... 4g

Co 4.4 4...1 1,1) CU . CI , a.) • z: •EcTsoE •tr,

o Lin 4-, -.-, bi) > > `-'. a., : -..-, .- e . --- z • 0

o • i.". tk ci-,d c, ct Po bi,;:_--, 7>

. .r., .4t.1 o .,... 2 '.• : bp

7-' ° -,:i a) .Q 0 ,..

,- ;) tr.) ..., a) ,0, .

71 81 'cfJ) --i, IS i ,.-

i. 2

L" o Q, E • ._, .r. „ • ,.., . ,.. ,‘ ci.)

if:. ṛ' ṣ bel 2:1; 1.1 Z, -

..m çl,

..., g c,) 4-,, bA CL-I•


ci, ›. , a

t,-,

- 0 g' bb ti) > d° r. • •••• c, 0 E V, i.., z a ,-, P.0 Ae,

O , 0 „ ,..- 0 E 4-

ca Lid v.) $.), co - - a.) . '--.1- ,-- Ti4,,, ' 14 . Eld :2 Fg • -d ,.t.

,L) cd ,..s., ,4

,-. E-i PP ciD 41 ''

, 4 i.

H P. .4 H 4 4


Statistisk Aarbok

1907.

o

N

• 30

N

46P. 0 0 0 0 a d- a 00 Ln CT, CT V. 0

,C) en 0. 00 .4. 00

r--

N a r-- ,C) d- 0 N d- N

cr) ./-3 N Ln d- 00 in \O \O 0 0

o 00 tn ,r3 0 cn 00 00 0 00 N CD, 00

en N ,C) ir-...1/4r)oc.,cd-r-- a

C. C\ 0, 0 0 cn


47 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 41. Vareomsætningen og toldintraderne ved de vigtigste

norske toldsteder i aaret 1906.

Mouvement commercial des principaux bureaux de douane en 1906. Droits per

Indforsels- Utforsels-

-

Toldsteder. værdi. værdi.

Bureaux de douane. Valeurs Valeurs

de l'imfiortation. de l' exfiortation.

Samlet

omsætning.

Total.

Toldintrader

inkl. skibs

avgifter m. m.

Droits de

douane.

Kroner.

Kroner.

Kroner.

Kroner.

Fredrikshald

5 275 200

5 474 600

bo 749 800

.45 6 MO

Fredrikstad

Kristiania

4 207 900

135 019 400

19 843 900

37 656 400

24 051 Soo

172 675 800

555 7 10

20 080 86o

Drammen

Skien

10 332 too

6 146 300

2 3 494 800

7 831 900

33 826 900

13 978 200

I 208 730

797 730

Kristiansand

6 595 900

4 759 100

1 I 355 000

I 303 815

Stavanger

13 539 000

8 395 700

21 934 700

I 542 i8o

Bergen

6í 716 900

28 242 goo

89 959 800

5 383 320

Kristiansund

3 954 800

13 957 900

17 912 700

492 85o

Trondhjem

28 055 200

17 oo6 300

45 °GI 500

3 811 630

Bodø

I 742 400

3 746 700

5 489 Ioo

190456

Andre toldsteder. Autres bureaux

66 939 200

75 512 500

142 451 700

3 86o 703

Tilsammen. Total 1906 343 524 300 245 922 700 589 447 000 39 684 084

1905

1904

1 903

r902

312 336 300

292 147 4 00

292 806 000

29022! 400

217 960 100

192 810 300

193 266 700

530 296 400

484 957 700

486 072 700

180 842 100 471 063 500

34 367 048

33 786 646

34 538 9oo

33 736 622

I aaret 1904 (del seneste aar, for hvilket man har beregnet værdiomsætningen

ogsaa særskilt for de mindre toldsteder) utgjorde indførsels- og utførselsværdien for de

efternævnte toldsteder, som følger: Sarpsborg henholdsvis kr. 2 872 300 og kr. 4 932 300,

Moss kr. 5 326 500 og kr. I 291 200, Tønsberg kr. 4 894 600 og kr. I 846 800, Sandefjord

kr. i 806 500 og kr. 278 5oo, Larvik kr. 3 630 100 og kr. 2 031 000, Kragerø kr. 186 500

og kr. j 641 800, Brevik kr. 8o 800 og kr. 932 000, Porsgrund kr. I 069 Soo og kr. 3 142 700,

Risør kr. 163 300 og kr. t 213 400, Arendal kr. 3 672 500 og kr. 2 392 400, Mandal

kr. 207 700 og kr. 748 50o, Flekkefjord kr. t 466 500 og kr. 129 000, Haugesund

kr. '2 81 I 200 og kr. 4 040 200, Aalesund kr. 2 823 000 og kr. 5 433 400 7 Tromso kr. I oo5 too

og kr. 2 I I 6 700, Hammerfest kr. 845 500 og kr. 2 484 600, Vadsø kr. 255 1o0 og kr.

361 200 samt Vardø kr. 776 300 og kr. i 676 800.


Statistisk Aarbok 48

1907.

Tabel 42. Vareomsætningen med de forskjellige land

aaret 1906.

Valeurs de l' in'i.portation et de l' exportation en 1906, par pays de provenance

et de destination.

Land, hvorfra indført eller hvortil utfort. Indførsels - Utforsels

værdi. værdi.

Désignation des lays.

imA,rtation. EA...Aortal/on.

Samlet

omsætning

Total.

100000 kr. pct. i coo kr. pct. kr. Pct.

,

56 Sverige.. SutWe 939 40 932 1.91 16 007 6.51

9.66

Derav f landværts. _par terre

Dont t_ sjoværts. _Aar mer

3E Danmark. Danemark

353,3

5 609

1 9 945

To.28

I.63

5.81

5 675

10332

li 280

2.31

4. 2.

4.59

4.99 8695

'594i 271

225 5.30

103 Island og Færøerne. Islande et îles Féro,f 6 212 1.81 I 891 0.76

1.37

Finland. Fin/onde

Rusland. Russie

113 Spitsbergen. Spitzbe/: -

88

31 146

7

0.03

9.07

164

5 4 28

106

0.07

2.21

0.04

252 0.04

36 574 6.21

0.02

Tyskland. Allemagne

88 163 25.66 36 387 14.80 124550 21.13

85 Derav Dont: Hamburg. 896 Hambourg • . •

6o 436 '7.59 2 5 460 10.35 4.57

554 Schweiz. Suisse

554 0.16

0.09

15 121

' 3 640

4.4024 368

3.97 10 517

9.9 1

4.28

39 489 6.70

24 157 4.10

1

Nederlandene. Pays-Bas

Belgien. Belgique

Storbritannien og Irland. Gr.-Bretagne

et blonde

Frankrilte. France

Portugal og Madeira. Portugal et Madère

95 670

6 ow'

565

27.86 95 429

1.75 10 017

0.162 446

38.80

4. 0 7

I.00

191 099 32.42

6 027 2.72

3 011 0.51

Spanien.og de Kanariske øer. Espagne

15 ei les Canaries 885 .2 645 0.77i 240 5.3 8

2.69

Italien.

1 Østerrike. Autriche

2 100

I 065

0.61

0.3 I

4 695

769

1.91

0.31

6 795 1.15

834 0.3 1

Ungarn. Hongrie

37 0:02 38 0.0i

1 10 0.03

100.02

2 277

2 277 0.39

Grækenland. Grèce

Rumænien. .Roumanie

0.66

Tyrkiet. Turquie

4 1 0.01

41 0.01

I Afrika, Afrique

203 o.o6 I 671 o.68 8 74 0.32

122 0 .04 336

643

0.14

0.26

458 o.o8

6440.11

3 839 1.56 3 839 0.65

Asien. Asie

Japan. 7a15on

Australien. Océanie

Amerikas Forenede Stater. . États-Unis

de Amérique

5 447 1 4 353 4. 18

2.2219 800

Mexiko og Centralamerika. Mexique et

Amérique centrale

338 0.14 338

Nordamerika forøvrig. Autres États

Amérique du Nord

1 3 2 0.04

132

Vestindien. Anti/lee

13

1 4

Brasilien.

1 77 0.05

2

1 79

Argentina. Argentine

Sydamerika forøvrig. Autres États

I 299 0.38

15 0.01 I 314

l'Amérique du Sud

825 0.24 83 0.03 908

Land ved Sydishavet. Pays de la mer

Antarctique

4

4

Uopgit sted. Pays non indiqué

"9 0203 75' 0.30 870

3.36

o.o6

0.02

0.03

0.22

0.15

0.I5

Tilsammen. Total

343 5 24

100.00

245 9 2 3

I 00.00

589 447

10000


Z'4

0 0 0 0 0 0 0 C 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"t •°4- 0 1-r, ,1 1--- 1-r) oC 0 0 ■-. 00 0, 00 0 X cn cl ■O o0 DO c3, \.c, N tik•-)

,0 .5. N cn ,r, t---- t--- . ',I c'n -0 ,S) iti•-• N 00 ,-, .4 ce*, 0, -, 00 00 d-

.4 4-4 4,1.• C,-) , 1•• c ,••.) 4, •, , ,t- r••I '5" .. c:), ,-, o .1- cq . ,0 ,o -1- ,r)

N cc'', re, cr) ...■ 1---. C, 0 I.---- C1 ,t- cl 0

d- d^ N ,0 1-

- c',")

0 0 0 0 0 0 0 0

0 a, t---4 0 rf.

•-• 0 N tr, CN CC

00 fr) cr) .1. N

csri ,0 00 a 00 00

0, N

40 Statistisk Aarbok

1907.

i

0 0000000000000000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00,0

. cr) t--- 0, 0 .., 0 --" O 0, -t• 1.---c') -0,) .4 k-, 00 0, 0, k••■ 00 (7, i-in 00 0 0, i 0

... 0 t-- cv •,1- o0 c, 0 eq (1 c, ,::, cl c(*) C t-- e4-) if, a, ,-.. 0 -,)-,.

, ., c,,,i0mcva,,0 N 0,J k-, k-, a, r--- .• ,--• a, N•• r.1- 0 .4 t--, 00 d- ,0 d-

E t - -,- oo c, •,-1- -. ,---,. -I- o-, i-.. ei- 1- 00 ,C) ,0 co ,C) ,,', 0 ‘.0 0, 0 ,,,,, ,ja

8, ',L.'; 1, -,r) ' '' i''

ca ci cl cl k-, d- N ,C , N4 ,S, 00 o ,--) ,r) ,c, 0,

\0 a

N 1.1") i t cl N d- 00

'

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00 Cl t--• 00 ., 0, N 0 cl (.1 ..... C\0 d- 0 (,)

C., 00 ,r, . . I-- if, t-- ,4") +-■ tr) 0 c4 t-- 0 ,C)

,C ,C-., ,..• ,-.. u- cn t-.4 1,-, cr) 00 ,-.4 1--• 1, 0, 0,

00 4. rn o 1/4o Cf.) cicin 0,.400,1-r, 0

1J,

0 •,t•

1.4D

00

0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

oo c--) 0c) ..4 0, 00 1.--- 00 P-.• ,..c 1,-, tr., N 4-4 •ot• ,ci .4 ,f- ir-.. .-4 cl r-.. i_n .1.. ,t• ,r)

t ii 0, ..71.. O in ,0 0, .4 ,r, 0 ,0 ,-, a 00c,r, cl I-. 1--- a , 0 Tc--• iri 0, 00 .--, ,A rtg

2,—,:8— '4 ,',T• G' 4?- 4 `5,1 .t 00 00 .4 d- .4 cn .1. 0 iC ixi ,.0 i-, if, ,--4 d- ,-ri

L-.... ,-, ,r, ,G) .. ,c, cl 0 ... - L-- co ,-... ,.,-) C, N N

4.-, ,.c.:, N tr, •st• .41- 4-4 0 u-, ,r) .... c1 ,0 ,i-ncl ,.0 d- enc\l,C) 4-.00 d- ('-,

44-4 .. N d- .4 N cr) •,1-

cn

• I..

„ . -4,.,'*:-:

.

• `.'

. . . . . .

• •

...

. .

: ''', :


,'; .' '-: ..,-,- ' ':.1 . . :. „zeil

;-, •i.

• • • .

• .


• •

... . . . : . ,:i. .•

• • :

:

.

. ..,, .

■• • .

+., 0 •. ,j•

• •

• •

:i : 'Z't ; z„, • •

... ,i° : •

.

. • •. : -t;' .; : : n' •

,&, c?.' '-'-' '

: :

. ..

. • •

. g . •:.

• •••,

.

')) `Z" .1*.

,•

,,,, t' '

. • • • ,,

• • : -.°:', : -..

, , • • p., .

.

.

. • • , k'a .. : i• . ''''' b •

re:+ :

• •

G ,

‘•4, ` ' i

tkA .

. . a' b"si,c) e-"s •''' ,4) . '3' • ''

',,',

. . ''' .. "ô

,`?, .-4-

,

•• -,., ,,, .

Z, ,-, •

: E " '''

,.,. ,= zi,

. . .

. : ,`' :

'ô"

-.,,, ., . 0

. .. i't .. cz-2,

• •

.

. .

„ . :. .:t .,

: . . : 43 ' • .4,

./' •, . = b, '-'

''''

.

0 • .

• .'',.• • 0 ':-. - 4,

cd ,`:' ,

.,

. t

: ,Z•

.

t• . 4/, I:,

''•z3) ' -:2 .

.

,

••••.

• -4-,,, •

t ‘, Q.) •

.,

. •

: ,...1)

,.

. i •4 -. Z": 4- !4

,

k • . • -t ,.•

. st • •Z? ,•,z% . `,, ,:,'

!4!) ';‘,) l' ..• '' rij t' t,

. , . • -.' ., a) 0

. *.. . '-' Z., 6 ,L): i .-011,.,, • -. •

. : ,, il '?

•',.' ,k1

)

: ,)

.

L-, -P- .• t:

;E3 4.11

:. , .,i , isi L ) ,z 2 E E. ) .:

•',...-, 14, .•+ st —

. .,'.., ' ,,

Vi ..,

-. , •

,, ''• .,,,, •-=,

o tx • 6 ,2 ' ''') s''' .

d '') cd .4'4 6 cd

, ,.: `Z ,-ti) 'S ?..) (1 '6 `,4 E- Z bi, -- F., .4-5 ---• , ,., . ci,

rd ,-,„ ,

.F.-4., b.40 ."c''

b' '2 .-- o zr,‘ . tt

E-

rd ç.„

, k', R cl _ zi ,4 Ei, -,.) ,75 , vi t

_. › -6 °:).: * is- 4 > ,41,2 L', ci cd -8 -4,1 c, 'fa , iD.4 -',-

:._ 8 (i). bA • cd cd u)

a

•,.... . L) r'' it' '

,

eit cd ''''4 m

'-0 ,,.:

& "Fc-4

tvo 5 -•,-,

-8 ,•4 • •

O ,.

c'. .- ct .-->

. •-i .--1 R Zis å') t-; ,,z, 0; ,-. ,Ne)

Ô° ,45 cl)

Z -rd •rd Z.,' '1) 0 .ti ki ;Ti

U'

-o Z.). 7,.d?' '...f- '6) 4.` ) b"g

. cg ..,cṭ,_ ?, r6L) ° `'"' 1:.`,' ;7_1

• ,._..,

4)

:) .E1 ° 04 • E--: a 0 Cci ',',4 31 ,3 7, t4- ,, 5 ' r' g I .1-- si . a., .. F,,, •Tld 7,1 ;6T

it ,,, 8 '5 . -ç-/ —4, c' d c' cd ;. d --1 (1

.4 ,,,,, "' .T., Cf.) Cf) C.. ;.-T. E--• 4., H H ;-,-, r... p., ., u)

ii"

i

.

O

O

O

E

E

Cs


H

4


Statistisk Aarbok 50

1907.

Tabel 44. Indførselsmængder og indførselsværdier i aarene

1905 og 1906.

Quantités et valeurs de 1'V-or/a/ion; années 1905 et 1906.

Vareslags.

Afar chandises

Mængder.

Quantités.

Værdier.

Valeurs.

1905. j 1906. 1905. 1906.

000 kg. i coo kg. i 000 kr. i 000

I. Levende dyr. Animaux vivants.

I. Hester og fol Chevaux et poulains

2. Hornkvæg. Bestiaux de fespece bovine

3. Sauer og lam. Bestiaux de espèce ovine . .

4. Svin. Bestiaux espèce porcine

167

12 772

I 183

1 8

206

1- 10 710

5261

26

82

2 297

14

I 0 I

1 7 7 1

15

a. Matvarer av dyr. Produits allmen

taires animaux.

5 I. Kjøt. Viande 2875 692 264! 2 693

52. Flesk. Lard

4 475 220 3 151 4 188

263 3. Ost. Fromage

262

314 342

4. Smør og margarin. Beurre (naturel et

artificiel)

1 55 300 258 428

5. Smult og ister. Saindoux et axone

3 57 8 3 79 12 004 3 032

6. Egg. Oeufs

171 540 171 140

3. Kornvarer. Céréales.

107 1. Byg. Orge 392 124 826 I I 979 10 769

32. Bonner, 4erter og linser. Haricots, pois, etc 3 512

24 58o 651

3. Havre. Avoine

II 709 954 J 171 102

4. Hvete. Froment

19 902 20 844 2 657 2 731

IS 5. Mais. Ales

13 703 121 I 329 I 667

6. Malt. Malt

2 183 2 063 496 475

7. Rug. Seigle

224 406 232 648 24 037 24 239

8. Byggryn. Gruaux d'orge

3 oo8 2 311 394 324

9. Havregryn. Gruaux d'avoine

4 5 6 7 5 445 849 1 06 7

10. Rugmel. Farine de seigle

44 775 20 479 5 7692630

. Hvetemel. Farine de froment

38 314 4 2 055 6 667 7 023

457 12. Kornvarer ialt. Total des céréales

494 096 20256 306 51 8 75

13. Stivelse. Amidon

454 45 6155 150

Kolonialvarer. Denrées coloniales.

3 I. Ris, avskallet 4samt risengryn og rismel. Riznzondé 3 5 48

29 636 685

2. Sagogryn, sagomel, salep etc. Sagou, salep, etc. 396 433 108

123. Kaffe. Café 814 hi 475

9 180 9 995

120 4. The. Thé

117

222 229

580 5. Cacaobønner. Fèves de cacao

4 8 7

585 841

6. Chokolade (og cacaomel). Chocolat (et farine

138 de cacao)

128

221 247

37. Sukker, alle slags. Sucre de toutes espèces . . 35 377 6 453 9 6018o88

8. Sirup, almindelig (og melasse) Sirop (et mélasse) 12 045 13 63714451 637

9. Tobaksblade og karotter. Tabac en feuilles et

en carotte

I 34 5 582 i6io 1 898

10. Cigarer og cigaretter. Çigares et cigarettes . 104 104 I 0921 091

11. Krydderier, tropiske. Epices exotiques

283 296 337 332

Stkr. - Pièces.


51 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 44 (forts.). Indførselsmængder og indforselsvaerdier

aarene 1905 og 1906.

QuantitéS et zwleztr,s' de importation,' années 1905 et 1906. (Suite.)

Vareslags.

Marchandises.

1905.

Mængder.

Quantités.

1906. 1905.

Værdier.

Valeurs.

1 906.

I

5. Frugter, havevækster etc. Fruits,

légumes verts, pommes de terre, etc.

000 kg.

000 kg. e 000 kr.

51. Appelsiner, citroner 199 etc. Oranges, citrons, etc. 3 706

741

2. Epler og pærer. Pommes et poires

555 602 222

5327 3. Plommer og svisker. Prunes et pruneaux . . I 030 309

I 4. Rosiner. Raisins secs

1215 o6o 389

5. Mandler. Amandes

146 146 176

6. Cikorirotter og lignende, ubrændte. Chicorée,

etc.

132 293 19

7. Humle, almindelig. Houblon ordinaire

1 55 141 4 11

8. Potetesmel. Keule de pommes de terre

890286

16o

9. Sukkertoi, drops etc. Sucreries, bonbons .

38 64 3 8

000 kr.

884

241

39 8

477

219

32

43 2

46

64

o. Spirituosa og andre drikkevarer.

Boissons.

'

I. Brændevin og spiritus paa flasker. Eau de

103 vie et alcool en bouteilles

2. Brændevin og spiritus paa fustager. Eau de

3 133

114

1694 vie et alcool en flits

I 237 I 334

1831

' 3. Brændevin og spiritus ialt. Total

I 268 I 367 797 945

4. Vin paa flasker. Vins en bouteilles

79 103 245 337

709 5. - fustager. Vins en flits

I 861 2 286

2 216

954 6. - ialt. Total

I 940 2 389

2 553

7. Eddike paa fustager. Vinaigre en flits

1 55 IOI 29 15

7. Spindestoffer. Matières textiles.

I. Uld. Laine

2. Bomuld. Coton

3. Lin, hamp, jute, stry etc. Lin, chanvre, jute etc

4. Drev. Etoupe

5. Kluter, gamle. Vieux chiffons

399

3 026

4 606

46

281

I 547

3 311

5 902

65

340

3 639

2 663

2 377

16

99

4 333

3 3 11

3 617

21

I70

8. Garn og traad, repslagerarbeide

etc. Fils et cordages.

I. Silke, utvunden og tvunden. Fils de soie, tors

6 et non tors

5

284 325

2. Uldgarn. Fils de laine

925 964 3 707 4 3 88

641 3. Bomuldsgarn. Fils de colon

I 533

2 602 3 043

4. Lin-, hampe- og jutegarn. Fils de lin, de

chanvre et de jute

572 I io6 899 I 955

I 5. Repslagerarbeide. Cordes et cordages

376 591 I 021 380

9. Manufakturvarer av spindestoffer.

Tissus.

Silke- og halvsilkevarer. Articles en soie ou

demi-soie

000 liter.

49 53 I 806 2 020

4*


Statistisk Aarbok 52

1907.

Tabel 44 (forts.). Indførselsmængder og indforselsværdier

i aarene 1905 og 1906.

Quanti Ms et valeurs de l' iinlortation; annees 1905 et 1906. (Suite.)

Vareslags.

Marchandises.

Mængder.

Quantités.

1905. 1906.

Værdier.

Valeurs.

1905. '906.

(9. Manufakturvarer av spindestoffer, forts.)

000 kg.

000 kg.

000 kr. i000 kr.

2. Uldne varer. Articles en laine

I 169 I 264 8 509 9 528

3- Bomuldsvarer, ubleket. Articles en coton, écrus 520 47 2 9 8 7 944

andre. Articles en coton, autres 2 255 2 357 7 99 8 8 573

5. Lin-, hampe- og jutevarer: toier, hvorav 1/2 m'

veier mindst 510 g. Articles

en lin, chanvre et jute, dont un

demi-mètre carre" pèse rro gr. ou

plus

1 49 138 298 263

6. andre, ubleket. Articles en lin,

1244 chanvre et jute, autres, écrur

I 325

1000 997

7. ellers. Articles en lin, etc., autres 162 212 405

5 1 3

8. Hatter og huer. Chapeaux et casquettes

43 2 446563

554

9. Possementmakerarbeide av andet end silkestof.

Passementerie en autres matières que la soie

8 4 85 52

Lo. Haar, fjær, skind, horn og andre

dyriske stoffer samt gjodningsstoffer.

Poils,plumes,peaux,corne, autres matières

animales et engrais.

r. Sengefjær, dun etc. Plumes de lit, duvet, etc.

2. Skind for buntmakerarb. Peaux _pour pelleteries

3. Skind med haarbedækning, andre: uberedte,

tone. Peaux avec les poils,

autres: non apprêtées, séchées.

4. — -- raa. non apprêtées, brutes

5. — uten haarbedækning:

barkede etc. (saalelær etc.).

Peaux sans les poils: tannées

6. ellers. Peaux sans les poils:

autres

7. Gjodningsstoffer. Engrais: Tomasfosfat

8. Kainit

Andre

130 140 313 363

57 51 510 616

I 572 1 242 I 993 2 359

2 779 3 524 3 280 451!

617 585 I III I III

209 246 I 600 2 130

20 461 26 772 593 803

747f 8 282 239 265

5 600 5 019 495 480

Tr. Fabrikater av haar, skind, ben,

horn etc. Ouvrages en toils, peau, os,

corne, etc.

3I. Buntmakerarbeide. Pelleteries

2 113 99

262. Skomakerarbeide. Ouvrages de cordonnier .

26 37 8 386

12. Talg, olje, tjære, gummier og lign.

stoffer. Suif, huile, goudron, gommes et

autres matières semblables.

I. Stearinsyre, parafin etc. Acide de stéarine,

paraffine, etc.

406 576 244 374

2. Talg, oleomargarin etc. Suif margarine, etc 9 503 9 765 7 283 8 300

3. Fetlut, tranlut, degras. Lessives de graisse,

I d'huile de poisson, dégras

536 I 585 454 472

4. Olivenolje. Huile d'olives

629 I 204 566 t 144

I i000 stkr. I 000 Pèces.


53 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 44 (forts.). Indførselsmængder og indførselsværdier

i aarene 1905 og 1906.

Quaid/Ms et valeurs de l' importation; années 1905 et 1906. (Suite)

Vareslags.

Marchandises.

Mængder. Værdier.

Quantités. Valeurs.

1905. 1906. 1905. 1906.

(12. Talg, olje, tjære, gummier og lign. stoffer, forts.)

000 kg. i 000 kg.

000 kr. 000 kr.

5. Hamp-, raps- eller roolje, linolje, ukokt, palmeolje

etc. Huile de chanvre, de colza, de navette,

3 huile de lin, non 794 cuite, huile de palme, etc. 3 1 z68 1896

6. Linolje, kokt, bomuldsfroolje (cottonolje) etc.

Huile de lin cuite, huile de graine de coton

(huile de coton)

2 562 3 1 37 923 I 356

7. Parafinolje, petroleum etc. Huile de paraffine,

pitroe, etc.

43 86o 41 546 3 202 3 428

8. Fernisser, torreoljer, politur. Vernis, huiles

siccatives et matières h polir

166 209 275 360

29. Tran. Huille de poisson

I 213 75 267 6o

2 Tjære. 195 Goudron

I 577

194 285

2 It. Gummier og harpikser. Gommes et résines • 2 246 444 1 1691520

12. Lim. Colle

163 193 151 167

Fabrikater av talg, olje, gummier

etc. Produits fabriqués avec du suif,

de l'huile, etc.

I. Lys av stearinsyre, parafin etc. Chandelles de

3o stéarine, de paraffine, etc

79

66

2. Saape. Savon

218 338 207 254

3. Gummielastikum og guttaperka i arbeide:

Plater etc. Ouvrages en gomme élastique

172 en guttapercha: feuilles, etc

I33

795 I 031

4. Gummielastikum og guttaperka i arbeide:

ellers (kalosjer). 0117)r. en gomme élastique ou

en guttapercha: autres 108 131 485 592

Trævarer, uforarbeidede eller halvforarbejdede.

Bois bruts et a moitié

façonnés.

1. Tondebaand. Feuillards

1 3 754 12 387 344 310

156 2. Stav og diverse trævarer. Douves 579 et bois divers 1 47 533

4 938 6 103

Trævarer, forarbejdede. Bois ouvrés.

I. Snekkerarbeide. Ouvrages de menuisier

114 136 138 183

2. Pipesager, alle slags (undtagen kridtpiper).

Pipes, tuyaux, embouchures, etc. (excepté les

20 pipes en terre)

1 9

145 150

3. Finerer av forskj. træsorter. Placages de bois

divers

69 83 90 108

16. Farvestoffer og farver. Teintures et

couleurs.

I Blyhvit og zinkhvit. Céruse et oxyde de zinc I 309 149550529

2. Cochenille og indigo. Cochenille et indigo .

17 19 115 125

3. Malerfarver, revue i olje. Couleurs t'z

156 132 53 45

4. Farvevarer, andre (tarif-nr. 135). Teintures,

12 autres 878 7 398

1500 1629

000 stkr. 000 „bikes.


Statistisk Aarbok 54

1907.

Tabel 44 (forts.). Indforselsmængder og indførSelswerdier

i aarene 1905 og 1906.

Quantités et valeurs de l' importation ; années 1905 et 1906. (Suite)

Vareslags.

Marchandises.

Mængder.

Quantités.

Værdier.

Valeurs.

1905. 1906. 11 1905. 1906.

I 000 kg. s 000 kg. s 000 kr.

000 kr.

17. Forskjellige andre plantestoffer.

Diverses autres matières végétales.

I. Oljekaker og oljemel. Tourteaux oléagineux

20 et farine de tourteaux 274 17 380 2 484 2 259

82. Kork, uforarbeidet. Liége brut

48873 339 349

3. Linfro, raps- og rofro. Graines de lin, de

colza, etc

9 292 9 0371626 iSi6

4. Andet fro. Autres graines

435 415 376 304

18. Papir og arbeider av papir. Papier

et ouvrages en papier.

L. Skrivpapir etc., trykpapir etc. Papier à écrire,

etc.,. papier d'imprimerie, etc

2. Pap, pak-. kardus- og makulaturpapir. Carton,

papier d'emballare, iz cartouche, maculatures . .

3. Tapeter, monster, vistkort etc. Papier pour

tentures, modèles, cartes de visite, etc

1 45

9 192

370

433

9 200

309

528

2 206

638

635

2 208

528

20. Mineraler: Raastoffer. Matières

minérales.

I. Cement. Ciment

'3797 15 676 393 356

2. Stenkul, cinders og koks. fIoullie, cendres

21 et coke 478 20 974

20 400 21 901

1 3. Salt (koksalt). Sel

1 37 8 1673 17232 058

4. Salpeter, almindelig. Salpêtre commun

I 048 776 304 248

115. Svovl og svovlblomme. 465 Soufre et flew- de soufre IO 240

10241 1 47

46. Soda Soude 3343 704

259 347

396 7. Potaske. Potasse

393

122 127

3 S. Glaubersalt. 809 Sulfate de soude

3 219

129 133

21. Mineraler: Fabrikater. Produits

fabriqués avec des matièaes minérales.

I. Ildfast sten. Briques incombustibles

2. Taksten. Tuiles

3. Fajanse. Faïence

4. Porselam eller biscuit. Porcelaine ou biscuit.

5. Glas og glasvarer. Verres et verreries

IO 346

2

295

597

85

1 106

2

7 170

333

821

75

983

208 148

21 24

418 575

119 109

858 ! 766

22. Metaller, raa og halvforarbeidede.

Métaux bruts et a moitié façonnés.

Rujern. Fer en fonte brute

2. Staal. Acier

3. Stang- og baandjern, skibsknær etc. Fer en

barres, cercles, courbes pour navirs, etc.

,1•11•11111111■111=1•111.101MIVINN

20 828

I 436

27 740

20 197

2 018

26 015

I 232

259 f

3 5 8 5

244

367

3 669

X000 hl. 2 mo stk. 000 „Pièces.


55 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 44 (forts.). Indforselsmængder og indforselsværdier

aarene 1905 og 1906.

Quantités et valeurs de l' in!portation; années 1905 ei 1906. (Suite.)

Vareslags.

Marchandises.

Mængder.

Quantités.

Værdier.

Valeurs.

1905. 1906. 1905. 1906.

(22. Metaller, raa og halvforarbeidede, forts.)

000 kg.

000 kg. i 000 kr. j 000 kr.

4. jernplater. Fer en plaques

42 203

5. Kobber, messing etc. i plater, bolter, stænger.

8 9 69 5 214 7 031

Cuivre, laiton, etc. en plaques, boulons et barres

6. Zink i plater, bolter, stænger, ror. Zinc en

I plaques, boulons, barres et teqaux

882

967

787 1 271 1 337

087 503 609

7. Bly i ruller, stænger, traad, plater. Plomb

en rouleaux, barres, fils et plaques

8. Tin i ruller, stænger, plater eller raspet.

Étain en rouleaux, barres, plaques ou réduit

44 8 459 126 156

1en poudre.

34 135 I 349 445

23. Metaller i arbeide. Ouvrages en

ne étaux.

L. Søm, spiker, bolter, skruer etc. Clous,pointes,.

I boulons, vis, etc.

222 I 012 426 383

2. Redskaper og verktoi. Instruments et outils 2 00812712 4105525

3. Angler eller fiskekroker. Hameçons

5 19 28

4. jernbaneskinner. Rails de chemin de fer 6 566 I 8 o86 689 946

5. Skibsankere, kjettinger, lænker. Ancres de

2 navires, chaînes 224 et cables

2 585 631 737

6. Andet jernarbeide, støpt, smidd eller valset.

Autres ouvrages en fonte et en fer forge' ou

laminé

4 2 403 44 68 3 13 117 14 383

7. Kobber- og messingarbeide. Ouvrages en

I cuivre et laiton

546 783 3 537 2 566

24. Skibe, vogner, maskiner etc. Navires,

voitures, machines, etc.

517 1 238

I. Skibe. Navires.

14 04 5 25 2 79

2 104 637 2 1 45 044

2. jernbanevogner og andre sporvogner. Voitures

105 de chemin de fer et de tramway

112 120

103

3. Maskiner. Machines

7 692 8 532 7 603 8 744

220 4. Pianoforter. Pianos

347 3 24

215

5. Lommeur. Montres

1 9 34 6 39 602 34 1644

25. Varer, som ikke kan henføres til

nogen av de foranstaaende grupper.

Articles qui ne rentrent dans aucun

des groupes énumérés ci-dessus.

Lamper, alle slags. Lampes de toutes sortes . .

2. Leketoi, alle slags. jouets de toutes sortes

3. Bøker, kobberstik etc. Livres, gravures, etc.

9 1 104

39 40

47 0 406

296

96

3 263

244

99

2 802

I Stkr. Pièces. 2 r.-t.


Statistisk Aarbok 56

1907

Tabel 45. Utforselsmængder og utforselsværdier av norske varer

aarene 1905 og 1906.

Quantités et valeurs exportation des marchandises norz, ,e'gi ennes ann6's

1905 et 1906.

Vareslags,

Marchandises.

Mængder. Værdier.

Quantités. Valeurs.

1905. 1906.

1905. 1906.

000 kg, I i 000 kg.

000 kr. x 000 kr.

I. Levende dyr. Animaux vivants.

2 I. Hester. Chevaux

75 8 2 896

2 2. Hornkvæg. Bestiaux de l'espèce bovine

5 8 2 47

2 3. Sauer og lam. Bestiaux de l' espèce ovine .. 36 2 3 1

2, Matvarer av dyr. Produits alimentaires

d' animaux.

341

bo

358

9

3 Fugle- og andet vildt. Gibier

1207

2. Hermetiske matvarer. Denrées hermitiques 5 071 6 327

3. Fersk fisk: Laks. Poisson frais: Saumon

81. 1 746

4. - Makrel. - - Maquereau 297 744

- Sild. Hareng

5.

29 643 3 8 934

6. - Kveite Milan

756 652

2 7. - 480 Anden Autre

2 611

8. Torfisk. Morue sèche

12 638 16 323

339. Klipfisk. 883 salée

37 374

3 1o. Sild, 2saltet: Vaarsild. Hareng d'hiver salé.

74 282

3 IL - - Fetsild. Hareng gras sale' 256 3

301

612 12. Ialt. Toted

3 659

3 13. Anden 209 saltet fisk. Autre poisson sale

3 197

25 14. Ansjos. Anchois

3 3 1

15. Sild, røket. Hareng saure

251 246

4 16. Hummer. 788 Homard

4 9 1

17. Ost. Fromage

4

91 104

I 18. Smør. Beurre naturel

639 I 488

19. Margarin. Beurre artificiel

817 755

'I 20. Kondensert melk. Lait condense

961 II 720

34

3 296

216

59

249

4 745

1 1 94

II2

2 816 4 o88

37 8 228

620 653

8 916 II 935

1 7 1 45 IC) 173

2 506 2 816

5 966 5 9 1 5

9 8 7 1 9 988

5 067 5 156

725 889

63 57

828 9 1 4

96 115

3 11 4 2 679

735 718

6 521 6 280

3. Kornvarer. Céréales.

I. Havre, uformalt. Avoine non moulue

5 511 3 151

I 2. Rugmel Farine de seigle

270 695

1 3. Brød og kjceks. Pain et biscuits

94 1 35

4. Kli. Son

27 071 28 229

557 340

172 96

49 34

2!66 2 258

5. Frugter, havevækster etc. Fruits,

legumes verts, pommes de terre, etc.

261 I. Bær. Baies

572

160

o. Spirituosa og andre drikkevarer.

Poissons.

I. Brændevin og spiritus. Eau de vie et alcool

2. 01. Bière

344

5 214

5 x809 203

5

323 43

220

65

Opgaverne over de fra Norge til Sverige landværts utførte varer er heist mangelfulde, da der siden

1897 ikke eksisterer nogen angivelsespligt. 2 Stkr. Pièces. e 000 hl. e000 stkr. .T000 isièces,

s 00o liter,


57 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 45 (forts.). Utforselsmeengder og utforselsvaerdler av

norske varer i aarene 1905 og 1906.

Quantités ei valeurs de l'exportation des marchandises norvegiennes ; années

1905 et 1906. (Suite.)

Vareslags.

Marchandises.

Mængder. Værdier.

Quantités. Valeurs.

1905. 1906. 1905.

1906.

7. Spindestoffer. Matières textiles.

000 kg. i 000 kg. i 000 kr.

Uld. Laine

12 24 18

2. Shoddy. Laine artificielle

53 95 23

3. Taugverk, gammelt. Vieux cordages

477 547 81

I 4. Kluter, gamle. Vieux chi ons

1 33 1 714 293

000 kr.

46

57

9 8

394

S. Garn og traad, repslagerarbeide etc.

Fils et cordages.

I. Bomuldsgarn. lids de colon

32 17 35 20

2. Lin-, hampe- og jutegarn. Fils de lin, de

4 chanvre et de jute

6 18

12

3. Repslagerarbeide. Cordes et cordas -es

93 126 65 88

4. Fiskenet (garn og noter). Filets et seines .

65 155 176 420

9. Manufakturvarer av spindestoffer.

Tissus.

Uldne varer. Articles en laine

2. Bomuldsvarer. Articles en colon

3. Lin-, hampe- og jutevarer. Articles en

chanvre et jute

4. Oljeklær. Vétements huilés

20 19 8o 75

95 13° 445 624

13 16 26

20 19 47 46

10. Haar, fjær, skind, ben, horn og

andre dyriske stoffer samt gjødningsstoffer.

Poi/s, :Humes, peaux, os, corne,

autres matières animales et

engrais.

0.4 i. Skind av ræv. Peaux de renards

30 II

156 2. - sælhund. - - phoques

232

140 133

hvalros. - morses

30 40 50 80

4. - stort kvæg. - gros bétail

I 851 2 27916292 233

5. - kalv. - - veaux

489 421

6. faar. - moutons

322 280 , I 43 9691 3505 60

au 7. - gjet. - chèvres

125

' 451 381

8. - uten haarbedækning: barkede: Saaleog

bindsaaleker. Peaux sans les poils: tannées

8

17 20 8

9. Ben, uforarbeidede. Os bruts

289 123 17 7

to. Hvalbarder. Fanons de baleine

287 869 201 478

11. Rogn. Rogue

4 1

145 2 434 1 505

12. Apatit. Apatite

2 522 3 482 126 174

513. Fiskeguano. 679 Engrais de poisson

4 488

583 852

14. Kalksalpeter. Azotate de calcium

115 589 18 88

115. Benmel og anden gjødning. Autres engrais 456 470 105 104

I 000

Ammon.


Statistisk Aarbok 58

1907.

Tabel 45 (forts.). Utforselsmængder og utforselsvserdier av

norske varer i aarene 1905 og 1906.

Quantités et valeurs de l' exportation des marchandises norvégiennes ; années

1905 el 1906. (Suite.)

Vareslags.

Marchandises.

5905.

Mængder.

Quantités.

1906.

I

1905. 1906.

000 kg.

1 000 kg.

000 kr. 1 00) kr.

fa. Talg, olje, tjære, gummier og lign.

stoffer. Suif, huile„,;roudron, gommes et

autres ma tières semblables.

4x6 J. Talg. Suif

0 20

9

' 2. Tjære av stenkul. Goudron de houille i6 23 70 99

1 3. Tran. 1Huile de poisson

4 1147

5 646 5 5 1 9

262 4. Lim. Colle

296 113 139

ky. Fabrikater av talg, olje, gummier

etc. Produits fa briqués avec du suif,

de l'huile, etc.

Værdier.

Valeurs.

117 I. Kalosjer. Galoches

35 13

44

200 2, Maskinremmer. Courroies de transmission . .

67 87

261

Trævarer, uforarbeidede eller halvforarbejdede.

Bois bruts et iz moitié

fas- onnés.

Trælast over 19 dm. _Bois mesurant plus de

décimètres.

1. a. I Tøvlet last, alle slags. Bois rabotés de

toute espèce

2, b. Skaaren last : planker, battens, bord.

Bois sciés : madriers, planches

3. Skaaren last, ellers: Lægter, vrakbord

etc. Bois sciés, autres : lattes, dossesfla

ches, etc.

4. C. Spirer, stik, pitprops, minetommer etc.

Espars, pitprops, bois de mines, etc

5. d. Bjelker og anden huggen last. Poutres •

Trælast under 19 din. Bois mesurant moins

19 décimètres.

2 640 782

2 473 760

2 17 039

2 266 617

2 3 3,9

6. a. Kassebord. Merrains pour caisses 2 I so 529 2 115 596

7. b. Stav, skaaren. Douves sciées 2 84 354 2 100 814

8. c. Pitprops. Pitprols 2 128 673 2 158 857

9. d. Sleepers. Traverses de chemin de fer . . . 2 4 545 2 2 624

e. Kubber til cellulosefabrikation. Bois pour

la fabrication de la Idle de bois chi mique . . 2 36 273 s 4 2 595

f. Splitved, brænde etc. Bois de fente, bois

de chauffas -e, etc 2 90 361 2 95 8 71

12. Trælast ialt. Total des bois 21849 717 22 027 864

000 hl.

411111•11111.11111111

558670

2 465 315

2 12 466

2 261 965

2 96 566

1 5 475

50098

212

2 440

379

2 122

463

849

50

261

560

34 909

20 441

12 412

33 1

2 905

743

2 636

2 224

I 176

30

319

633

44 850


59 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 45 (forts.). Utforselsmaengder og utforselsværdier av

norske varer i aarene 1905 og 1906.

Quantité.s- et valeurs de l'exportation des marchandises norvégiennes; années

1905 et 1906. (Suite)

Vareslags.

Marchandises.

Mængder. Værdier.

Quantités. Valeurs.

1905. I 1906. 1905. 1906.

.r.5 • Trævarer, forarbejdede. Boi.f

ouvris.

000 kg. i 000 kg. 000 kr. i 000 kr.

Træmasse, vaat. Pate de bois, mécanique, humide - 313 48 7 362 228 IO 502 12 135

2. Troemasse, tor. Pate de bois, mécanique, sèche 15 161 13 0595099927

3. Cellulose, vaat. Pate de bois, chimique, humide 9 695 7 4 1 7 630482

4. Cellulose, tor. Pate de bois, chimique, sèche . • 103 981 122 924 5 5 3 89 18 439

5. Snekkerarbeide. Ouvrages de menuisier

639 368 147 99

6. Træsneller og dreide trævarer. Bobines,

1 ouvrages de tourneur

454 i666 145 167

37. Fyrstikker. 207 Allumettes

3 62712191 37 8

8. Bodkerarbeide (tønder). Tonneaux

244 293 550 66o

16. Farvesto ffer og farver. Teintures et

couleurs.

927 L Oksal ,;yre. Acide oxalique

738 334 266

2. Kobberstof. Composition cuivre pour navires 4 164 41 64

1 7. Forskjellige andre plantestoffer.

Diverses autres matières végétales.

I. Hoi. Foin I 183 2 288 118 172

2. Lin- og oljekaker, oljemel. Tourteaux de lin

et ol:agineux, farine de tourteaux 624 551 75 72

3. Bark, alle slags. Ii"corce de toutes sortes . . . dr 57 4 4

18. Papir og arbeider av papir. Papier

et ouvrages en papier.

1. Trykpapir. Papier d'imprimerie 35 48 251

435 5 926 8 281

2. Pakpapir. Papier d'emballage 33 697 40 679 5 796 7 038

3. Træpap. Carton de pâte de bois 2 943 4 708 442 753

4. Konvolutter. Enveloppes 139 iii 504 83

5. Tapeter. Papiers peints loi 544 132 187

19. Andre fabrikater av plantestoffer.

Attires produits composés de ma libres

• végétales.

I. Korkepropper. Bouchons de liège

20. Mineraler: Raastoffer. Matières

minérales.

1 2

I. Is. Glace 2995o3 2 495

2. Feltspat. Feldspath 20 696 19

3. Ertser og malmer: Jernmalm og jernmalmbriketter.

Minerai de fer ,

(partie en briquettes) 60 558 81

4. « Svovlkis. Pyrite 147 155 164

Kobbermalm og skjærsten.

Minerai cuprifère idem

raffiné 3 393

1. 000 stkr. 000 pieces. 9

6 ze, i8 31

632 760 I 507

669 279 295

398 563 798

119 3 753 4 595

84 204 5


Statistisk Aarbok 60

1907

■Wedialaft1.11.011111,.....*,

.Tabel 45 (forts.). .Utforselsmeengder og utforselsværdier av

• norske .varer i aarene 1905 og 1906.

Quantités et -valeurs de l'expoì-tafion des -marchandises norvégiennes; années

1905 et 1906. (Suite)

Vareslags.

Marchandises.

(20. Mineraler : Raastoffer, forts.)

Mængder.

Quantités.

Værdier.

1905, 1906. 1905. 1906.

000 kg.

000 kg.

000 kr.

I Soo kr.

6. Ertser og malmer. Nikkelmalm og skjærsten

Mineral de nickel; idem

raffiné

7. Jod. Iode

8. Tangaske. Cendres de varech

220

12

I 974

13

2 173

3

181

227

1 99

207

21. Mineraler: Fabrikater. Produits

fabriqués avec des matières minérales.

1. Mursten. Briques

29 861 22 831 329 256

2. Flasker.

877

'1 942

71 6/

3. Glasvarer, andre. Verreries autres

381 404 343 364

4. Brynestener. Piers-es is aiguiser

1 37 152 55 61

5. Sten, huggen. Pierres de taille

1 73 55 8 158 949 2 585 2 254

I 6. Calciumkarbid. I Calciumcarbid

8 320 3401498 I 815

I 7. Skifersten (takskifer). Ardoise

2 036 443 143 lot

22. Metaller, raa og halvforarbeidede.

,Tlitaux bruts et a moitié façonnés.

7 Rujern og 362 gammelt jern. Fer cru et vieux fer 9 920

427 353

21 2. Staal. Acier

88

62 15

83. Kobber. Cuivre

95 8

75 1 2461 443

4. Kobber, gammelt. Cuivre, vieux métal

968 964 726 867

640 5. Zink, mat. Zinc, cru

002 651 1017

354 6. Ferrosilicium. Ferrosilicium

724

145 I 244

ad Metaller i arbeide.

Ill c"taux.

Ouvrages en

1. Søm av jern. Clous en fer

2. Spiker av jern. Pointes en fer

3. Angler. Hameçons

3 768

4 957

99

2 645

4 1 4 1

139

I 375

635

99

966

53 8

139

24. Skibe, vogner,.maskiner etc. Navires,

voitures, machines, etc.

I. Skibe. Navires

2. Maskiner. Machines

76

3 45 3 1 9

947

I 63

23 997

I 082

7 33 2

757

3 688

649

.23. Varer, som ikke kan henføres til

nogen av de foranstaaende grupper.

Articles qui ne rentrent dans aucun

des groupes énumérés ci-dessus.

Baker og. tidsskrifter. Livres et revues

411•111111.1111111••30■1

x 000 stkr. 000 j5ièces. 2 stkr. Pièces. 3

304

351 I 750 2 019


61 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 46 A. Indførselsmængder 1831--1906.

Quantlies de l' imprtation années 1831 à 1906.

Aar

(giennemsnit.lig).

Années

(en moyenne)

Kaffe.

Café.

Sukker.

s„,..„.

Aar

Rug- Hvetemel.

284 1905 5 287 5 220 300 263 II 68794 25 625 3 231

5 84 6 499

Korn

(gjennemsnitlig). Kjøt. Flesk. Snor.

mel. varer

ialt.

Farine Farine

Années Viande. Lard. Beurre. Fromage. orge. Seigle. de de froment.

Total des

(en moyenne).

céréales.

I 000 kg. I coo kg. 000 kg. I 000 kg. T 000 hl. T 000 hl. 1000 hl. i000hi. coo hl.

21831-1835 115

78 1836-1840 259

122

266

235

634

207

268

2

804

'2

5 8 7

2

9

I 054

753

184 1-1845 184 260 567 258 607 529 69 I 424

1846-1850 167 277 766 291 73 1 688 79 17 I 705

1851-1855 191

1856-1860 353

1861- 1865 527

14 1866-1870 818

11871-1875 I III

347

437

I 199

I 216

2 962

943

I 190

I 627

I 732

I 902

354

338

363

255

281

701

695

871

728

590

632

930

196

345

I 663

71

112

96

6

55

12

19

28

37

go

I 569

I 932

2 345

2 403

2 677

156 1876-1880 954 5 709 3 399 336

2 151

140 3 343

1881- 1885 I 883 4 5 04 3 455 280

2 077 251 1 75 3 439

375 1886-1890 3 052 7 062 3 036 282

2 290

267 3 969

1891-1895 6 t45 6 Sol 476 48 3 I 2824 67043

863 2 216 364 47 1 4 5 84

1896-19oo 6 543 9 Ho 669 474 420 2 683 581 516 59''

1901-1905 6 338 4 95 8 269 322

3 260 405 565 6 831

446 1904 5 615 4 288 293 284

3 188

502

622 1905 5 692 4 475 155 262 I 920 3 117

532

6 918

7 105

Tobaksblade.

Tabac en

feuilles.

Brændevin.

Ran de

vie.

Vin.

vins.

Stenkul

m. v.

Houille,

etc.

Salt.

I 000 kg. 1 000 kg. i 000 kg. 1. coo liter. 1 000 liter. x oco hl. 1 °co hl.

1 1831-1835 399 8 31 239 3 734 3' 45 24 3 4 10 3 45 3363

1836-1840 I 561 I- 851 898 6o1 517 168 558

[841-1845 2 653 2 672 I I8I 690 668 334 542

1846-1850 3 500 3 426 I 199 429 1 046 541 700

1851-1855 4 3 8 9 5 320 143f 413 962 889 719

1856-1860 4 817 5 384 1527 391 676 1 43 8 799

[861-1865 5 152 5 078 1 557 I 071 736 1 977 984

[866-1870 5 77 8 6 076 1 769 I 270 I 029 2 767 I 127

1871-1875 6 562 8 317 2031 2 410 1 617 3 521 I 185

[876--1880 7 024 9 231 2 191 2 296 I 657 5 230 I 08 4

1881-1885 7 574 I° 564 I 863 869 I 673 7 002 1 174

[886-1890 7 569 128t2 I 725 767 I 728 S925 I 310

1891-1895 8 549 18 590 I 895 999 2 450 12 192 1 456

1896-1900 10 788 29 209 I 688 I i8o 5 319 16 493 I 376

1901-1905 12 045 36 500 I 612 I 393 3 521 19 823 I 407

[904

10 75 0 34 792 I 295 1 399 1 945 21 049 1 537

,

[905 II 475 35 377 1 341 I 268 1 940 20 974 1 37 8

1906 12 814 36 453 1 582 1367 2 389 21 478 [673

Aar 1835. For 1835 findes opgaver i den officielle handels- og skibsfartsstatistik for dette aar.

Gjennemsnit for aarene 1831 og 1835. (Efter Schweigaard Norges statistik, s. 142- 745.) Kun drue'

brændevin (1835: samt likorer og ekstrakter derav).

si,i.


Statistisk Aarbok 62

1907.

,Aes.a■m,

Tabel 46 A (forts.). Indførselsmængder 1831-1906.

Quantités de l 'importation ; années 1831 à 1906. (Suite)

Lin,

Aar

hamp,

(gjennemsnitlig). Uld. Bomuld. Uldgarn

jute.

Lin, Fils de

Années

(en moyenne).

183 1-1835

1836-184o

184 1-1845

1846-1850

185 1-1855

1856-186o

1861-1865

1866 —1870

1871-1875

1876-1880

1881-1885

1886-1Sgo

1891-1895

1896-190°

1901-1905

1904

1905

1906

Laine. Coton.

chanvre, laine.

etc.

000 kg. t 000 kz. t 000 lg. i 000 kg.

3, 32 I 328 2

44

57

82

87

IOI

201

275

329

333

444

85r

1 014

I 094

Ir 222

I 166

399

I 547

9 1

150

619

I 187

I Sio

957

683

2 226

2 135

2 258

2 404

2 585

2 755

2 817

2 857

3 026

3 311

8 4 8

2 053

I 874

2 126

2 163

3 357

3 606

4 2 53

3 774

3 887

3 896

4 34 2

4 455

5 003

4 7 22

4 606

5 902

3

2

4

8

16

29

49

55

106

132

236

417

539

885

075

I 057

925

964

Bomulds-Bomulds- Petro-

Uldvarer.'

garn. varer. leum.

Articles

Fils de Articles Parole,

en laine.

coton. en coton.' etc.

000 kg. i 000 kg. I 000 kg. i 000 kg.

56

161

459

403

439

127

Sg

203

306

421

628

934

I 233

I 551

I 49 2

I 222

I 533

I 64 1

' uS

148

214

1 43

295

324

499

546

977

049

I 361

I 455

I 785

I 966

1 355

I 264

I 169

I 264

I III

1 55

37 8

316

388

436

371

711

I 302

I 376

I 611

I 837

2 481

3 012

2 766

3 44 8

2 775

2 829

4

16

25

1 48

I 268

4 522

6 851

9 494

12 770

24 1 54

3 8 795

49 009

5 0 543

43 86o

41 546

Aar

(gjennemsnitlig).

Années

(en moyenne).

Rujern.

Fer en

Acier.

fonte brute.

Maskiner

Stangjern jernplater. jernarbeide. og lokoetc.

motiver.

l'er en Fe,- en Ouvrages

Mac/tines el

barres, etc. _plaques. en fer.

locomotives.

Skibe.

Navires.

000 kg. i 000 kg* I 000 kg. I 000 kg. 1 coo kg. i 000 kr. eg.-ton.

1831-1835

1836-1840 'For de vigtigste herunder horende varer findes trykte opgaver for

184 1-1845

1 hvert av aarene 1835— 18445, 1845 og 1846 6, 1848 og 1549v, for

1846-185o

alle varer for 1835, 1838 o. S. v. hvert tredje nar til og med 185o.

185i-1855

2 143 99 I 780 280 3 867 1 47 9 305

1856-1860

1861-1865

1866-187 0

4 779 81

3 986 75

4 5 2 3 169

2 637

4 651

6 671

43 6

750

I 488

4 909

5 47 6

6 513

438

278

683

9 77 1

29 589

35 706

1871-1875 8o5 ' 277 Io 774 2 122 II 694 2 480 70 562

1876-1880 10 027 397 12 890 2 197 15 037 814 38 070

1881-1885 9964704

15 663 5 11 4 Io 608 2 321 58 730

1886-1890

1891-1895

1896--1900

15 283 1 446

19 012 2 346

21 440 2 8 54

20 028

24 745

26 036

3 937

10 638

20 476

12 951

26 001

47 220

2 944

4 678

8 552

93 77 8

88 262

95 566

1901-1905 19 690 1 733 24 234 32 711 38 457 6 788 80 073

1904

1905

1906

18 891 1 611

20 828 1 436

20 1972 018

10.11111,

24 094

27 740

26 01

33 55 6

42 203

48 969

39 lb o

42 403

44 683

7 795 88 263

7 772 104 637

8 581 145 044

Aar 1835. 2 Gjennemsnit for 1831 og 1835 ( jfr. s. 61, note 3). 3 1838. 4 Liten eller ingen indforsel.

3 Handelsstatistikken for 1844, s. 20821i. a Hanclelsst. 1347, 5. 228, 7 Handelsst. 1850, s• 244.


-

68 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 46 B. • Utforselsmaengder 1830-1906.

Quantités de l' exportation ; années .1.830 a 1906.

Aar

(gjennemsnitlig).

Années

(en moyenne).

Tørfisk. Klipfisk.

Morue

sèche.

Morue

Sild,

saltet.

Harengsalé.

Tran.

Huile de

_Aoisson.

Rogn.

Rogue.

Smor og

Hermetiske mar

matvarer. . garin.

Beurre

Denrées (naturel

fzermétiques. et aril-

1830-1835'

1836--1840

1841-1845

1846-1850

1851-1855

1856-1860

1861-1865

1866-1870

1871-1875

1876-1880 .....

MI.-1885

1886-1890

1891-1895

1896-1900

1901-1905

1904

1905

1906

Aar

(gjennemsnitlig).

Annies

(en moyenne).

I 000 kg.

16 275

1 4 774

12 246

15 136

16 423

13 815

13 330

15 905

18 380

1 9 355

15 079

18 139

i8 299

16 286

15 Soo

17 16o

12 638

16 323

Kondensert

melk.

Lait

condensé.

1 000 kg.

6 674

10 093

8 655

II 870

14 io6

19 151

19 688

26 065

30 180

43 5°3

37 706

45 9 1 5

54 575

38 015

33 530

30 611

33 883

37 374

Havre.

Avoine.

hl.

610 200

585 400

682 400

717 600

655 500

692 300

938 4.00

I 004 Soo

I 039 600

777 700

782 400

94 1 900

911 000

970 880

762 727

677 636

612 453

659 038

Uldvarer.

Articles

en laine.

31 863

44

56

77

61

69

hl.

734

845

hl.

25 200

24 800

26 500

26 400

I 000 kg.

73 2 55

99 3 18

120 482

142 613

37 ioo

42 800

47 200

63 900

6

27

7 1

72

••■

16

79

603

116 075

1 94 801

51 8o0

62 200

114

263

1 497

56o

197 512 54 80o 570 4 2 466

168 000

119 946

120 618

140 718

50 960

36 231

3 2 757

40 902

I 500

3 280

3 612

5 071

53 1 73

6 2 332

7 2 304

2 456

146 548 44 922 6 327 s 2 243

2

000 kg.

635

364 33 600 0.28

156 33 200 0.04

■••■

Bomuldsvarer.

Articles

en eaten.

Kalveskind.

2

Sælskind.

Peaux Peaux

de veaux. de fi/toques.

1830-1835

1836-1840

184 1-1 845

1846 --I850.. ..

185 --1855

1856-1860

186i —1865

1866-1870

1871-1875

1876-1880

1881-1885

1886-1890

1891-1895

1896-1900

1901-1905

1904

1905

1906

000 kg. i 000 kg.

2

26

258

594

2 012

2 812

5 88 4

JO 112

II 181

II 961

II 720

2

I 583

I 115

2 240

5 257

7 071

5 690

5 804

3 335

4 629

86o

2 158

50

5 5 11

3 1 5 1

- I con k g. 1 000 kg.

1

2 2

0.05

0.05

065

12

9s

124

303

616

816

37 1

1 4

20

19

0.18

0.09

.33

5

47

161

349

53 1

35 1

128

65

95

130

000 kg.

105

1 37

165

266

286

296

436

549

53 1

572

572

582

48 9

421

000 kg.

10 12

Gjennemsnit for 6 aar. 2 lugen (eller liten) utforsel. Derav margarin (Dont Beurre artificiel)

T234. 4 Derav margarin 1856. Derav margarin : 1850. Derav margarin : 899. Derav margarin: 777.

Derav margarin: 817. 9 Derav margarin : 755. 1° Aar 2835.

0.4

0.2

23

75

204

1 99

289

375

334

379

4 1 5

445

3 8 5

33 8

299

232

156


I

I

Statistisk Aarbok 64

1907.

Aar

(gjennemsnitlig).

Années

(en moyenne).

Tabel 46 B (forts.). Utforselsmængder 1830-1906.

Quantités tic 1' cApriation; (711llëeS 1630 1906. (Seilte.)

1

m' 1 000 kg. 1 'r 0,0 kg. I 000 kg. T 000 kg. Reg.-ton. i coo kg.

1830 -- 183 5

757 2 90 2

1836-1840

945 740 I

11

2 '1 2

12

1841-1845

042 Ho I

220

1846-1850

I 051 88o

.1

2 100

1906

2 027 864 375 287i 1 30 34 0 3 627 92 114 495 6 3 2 8 398

1851-1855

I 370 65o

8 400 17

1856-1860 I 541 630

2 13 300 2

1861-1865

I 831 030

0.2 ••■

23 700 I 322

1866-187o

2 131 160 114

13 6 67 600 1 028

1871-1875

2 347 490 4 Gos

3 1 5 I 10 126000 [7435

IS76-188o I 729 600 18 644 I 200 976 174 200 4 397

1881-1885

1 907 Soo 67 909

2 903 3 262 267 900 I 688

1886-1890 I 855 500 1358501 16 320 4 488 5 015 274800 921

7801891-1895

700 184 859 37 7 6 9 4 343 18 642 313 900 897

1896--1900

' 974459256 491 72 056 2 396 41 mo 44I934 10 11 4

1901-1905 ... I 909 221 331 396 'cm 733 2 869 55 966 302 328 47 103

1904

I 797 122 340 968, 104 292 3 023 59 960 3037171 45 434

1 19058 49 7 1 7 328 648 113 676 3 207 69 179 299 503 5o58

Aar

(gennemsnitlig).

Années

(en mo)/enne).

1 830-183 5

1836-184o

18 4 1-1 845

1846-1850

1851-1855

1856-186o

1861-1865

1866-1870

1871 —1875

1876-1880

i88 r 1885

1886--1890

1891-1895

1896-190o

1901-1905

1904

1905

1906

Svovlkis.

20

8 464

57 896

59 474

44 95 2

6o 220

56 578

45 335

69 526

118 387

116 550

1 47 1 55

164 119

Kobber- Sten,

malna. hug-gen.

Mineral Pierres

cuprifère. de taille.

794

977

13

6

305

657

772

13 138

22 571

8 204

5 069

3 423

10923

1 4 404

4 081

2 673

3 393

84

2 252

12 830

26 577

43 207

48 573

89 053

158 667

189 237

1 73 55 8

1 5 8 949

Tratlast

Trykpap;r

Trænla'se' Cellulose ' Fyr,tikker.1 0gPakPaPin Is.

jernmaim.

Bois bruits, ,'Wier al . imsties,

Ptile de bois,'Pate (le bois, A llum,,i1,,s. primerie Glace. Minerai

rab,w,,, dc. mécanique. chimique. ; et papier

'demballage. 6'e .,fer.

Stang-

(og baand-) Garkobber.

jern.

Per en

barres,

cercles.

2 519

I 620

2 371

2 322

2 636

2 096

T 319

676

267

218

93

1 75

163

113

117

3

34

8

Cuivre

en rosette.

r 000 kg. I 000 kg. r 000 kg. a 000 kg. i 000 kg.

322

440

510

544

509

536

45 0

453

523

4 1 3

244

388

48 5

6o6

960

I 124

95 8

8 75

Senn og

spiker.

Clous el

fiointes

en fer.

000 kg.

9

4

7

6

5

3

16

45

123

554

I 052

3 957

8 337

.9 1 97

7 753

7 028

7 477

725

6 786

■1111111111111■VONNiMMIIIINinl .

For 1830-1875 efter dr. O. J. Broch's beregninger, der giælder aarene 1830-34, 1835-39 0. s. v

til 1870-74. (Le Royaume de Norvége et le PeuPle Norvégien (C/ira 1878), Annexes, ý. 66.) 2 Ingen (eller

liten) utforsel. 3 Herunder jernmalmbriketter ; av svensk jernmalm utfortes r 649 948 ton. Dont mineral de fer

en briquettes. 4 Gjennemsnit for aarene 1837-1840.


66 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 47. Norges handelsflaate. Marine marchande.

Fartellernes antal, tonnage og bemanding ved utgangen av aarene 1903-1906:

opgaver pr. 31 december 1906 over fartens beskaffenhet og de vigtigste

skibsrederbyer.

Tonnage et équipage (Z la fin des annfes 1903 (Z 1906; données sur le mode d' emploi et les principaux

ports d' attache au 31 décembre 1906.

Antal.

iVombre.

Dampfartoier.

Navires t':t. vapear.

Seilfartøier.

Navires ci voiles.

Be-

Tonnage. manding. Antal.

Nombre.

Be-

Tonnage. manding.

Equl-

15age.

Antal.

Nombre.

Tilsammen.

Total.

Tonnage.

- ---•

Bemanding.

Équi-

_page.

1903

1904

1905

1906

— Herav motorbaater . . .

Fartens

beskaffenhet.

Mode d'

396

477

I 734

1. 79 8

305

Utenriks fart. Commerce

extérieur 952

Indenriks fart. Cabotage 794

Sæl-, hvalros- og hvalfangst.

Chasse aux

phoques, baleines, etc. 52

Tilsammen. Total i 798

603 625 17 276

642 657 18 297

664 230 20 826

5 807

5 843

5 8 53

840 279

808 768

813 864

754 466

2 920

21 506 5 813

16861

793 4 18

723 367

2 7 774

15 756 i 792

4 833 3 926

3 3 2 5 917 95

754 466 21 506 , 5 813

709 826

78 482

5 110

793 4 18

32 786 7 203

32 256 7 320

32 371 7 5 8 7

31 220 7 611

16 oo8

14 040

I 172

31 220

305

2 744

4 720

443 904

1 45 1 4 2 5

I 478 094

547 884

2 920

433 1 93

106 256

147 8 435

50062

5 0 553

53 1 97

52 726

I 686

31 764

18 873

2 089

7 611 1 547 884 52 726

Vigtigste

skibsrederbyer.

Principaux

ports d'attache.

282 Bergen

212 245 4 57 278 8 933 419 360 221 178 4 991

Kristiania

208 122 203 3 068 78 44 504 876 286 166 707 3 944

Stavanger

97 34 893 I 135 546 31 641 898 243 66 534 2 033

33 Arendal

16 489 559 751 43 35 8907 Io8 59 8471466

20 Kristiansand

7 823 2261 70 48 169 830 90 55 99 2 I 056

So Haugesund

28 833 944 168 15 331 690248 44 164 I 634

Porsgrund

8 7 279 137 51 37 382 668 4046826 31 So5

Fredrikstad

33 5 661 263 118 35 162 988 15591

I 251

43 andefjord

18 794 752 46 23 617 498 89 42 411 I 25 0

ønsberg

rammen

Grimstad

andal

rondhjem

50 33 232 819 41 6 soi 377 91 39 733 I 196

33 27 280 545 54 18 626 383 87 45 906 928

6 4503 92 36 24 471 502 42 28 974 594

9 6 248 114 41 14 533 365 50 2078! 479

54 21 444 787 20 3290 125 74 24 734 912

Anm. Naar hver dampskibston regnes lik med 3.6 seilskibston, blir den beregnede tonnage

or hele riket for aarene 1902-1906 og for de større byer for aaret 1906:

i 1902 riket 2 925 735 Bergen 773 015

- 1903 - 3 013 329 Kristiania by 326 956


- 1904 3 122 333 — landdistrikt 157 479

- 1905 -- 3 205 092 Stavanger 157 256

- 1906 — 3 5c9 496 Tønsberg 126 136

Haugesund 119 130


Statistisk Aarbok 66

1907.

Tabel 48. Norges handelsflaate. Marine marchande.

Opgaver pr. 31 december 1906 over fartøiernes størrelse og bemanding.

Données sur la r4artition du tonnage et l'équipage au s.r décembre 1906.

Tonnage.

Dampfartøier 1 .

Navires h vafieur.

Seilfartøier.

Navires h voiles.

Tilsammen.

Total.

Antal.

Nombre.I

Tonnage.

Antal.

Nombre Tonnage.

Antal.

Nombre.

Tonnage.

Bemanding.

ÉquiAage.

Under 20

20— 50

219 2 609

195 6 052

III 50— 100

7 799

114 100— 200

16 897

200— 300

300— 400

400— 500

500— 600

89 23 341

95 33 88 9

77 33 974

68 3 8 434

121 600— 700

80 077

700— Soo

Soo— 900

900—I 000

000-1 500

85 63 363

74 63 269

44 4 1 77 2

96 115 136

46 500-2 000

82 947

2 000-3 000

ton

59 141 987

2 499

I 755

54 1

11 4

126

104

112

93

65

66

49

59

190

34

6

26 III

53 9 6 7

33 981

17 112

3' 246

36 924

51 073

51 586

4 2 549

49 962

41 886

56 798

229 981

56 118

14 124

2 718

950

652

228

215

1 99

189

161

186

151

I 23

. 103

286

So

65

28 720

60 019

4 1 7 80

34 009

54 5 8 7

70 813

85 047

90 020

122 626

113 325

105 155

98 570

345 11 7

139 065

156 111

9 1 74

8 188

4088

2 13

2 293

2 325

2 357

2 241

2 893

2 330

2 091

834

5 37 8

I 836

I 881

Tilsammen. Total

I 493 75 1 546

5 813

793 4 18

7 306 544 9 64

- 51 040

Tabel 49. Norges handelsflaate. Marine marchande.

Oplysninger om de ved utgangen av aarene 1900-1906 hjemmehørende

fartøiers bygningsmateriale.

Matières de construction des navires existant au 31 décembre 1900-1906.

Aar.

Années.

Dampfartøier. Navires h ,, a15cur.

Jern eller staal.

Fer ou acier.

Antal.

Nombre

Tonnage.

Antal.

Nombre.

Træ.

Bois.

Tonnage.

Seilfartøier. Navires h

Jern eller staal.

Fer ou acier.

Antal.

Nombre.

Tonnage.

Træ.

Bois.

Antal.

Nombre. Tonnage.

1900 I 033 480 826 138 24 617

1901 1 o8o 506 540 143 24 602

1902 1 1 33 53 8 774 157 28 387

1903 I 213 577 330 183 26 295

1904 I 254 615 158 223 27 499

1905 I 250 636 734 484 27 496

1906 1316727 496 177 24 050

191 185 429

185 176 879

193 1 9 1 39 8

204 205 912

227 232 918

259 272 022

289 3 18 48 7

5 45 1 817 246

5 260 759 o68

5 37 6 692 557

5 603 634 367

5 616 575 85o

5 594 54 1 842

5 5 24 474 931

Hertil kommer 305 motorbaater med tonnage 2 920, bemanding I 686.


1901

1902

1903

1904

1905

1906

67 Statistisk .Aarbok

1907.

Tabel 50. Norges handelsflaate. Marine marchande.

Tilvekst ved nybygning og indkjøp i aarene 1901-1906.

Nouvelles constructions et achats; années 1901 å 1906.

Aar.

Annie's.

1901

1902

1903

1904

1905

1906.. ........ .

Ved nybygning i Norge.

Constructions enNorvége.

Antal.

Nombre.

Tonnage.

Ved nybygning i

utlandet.

Antal.

Nombre.

Constructions

_A-anger.

Tonnage.

a, Dampfartoier. Navires d vapeur.

53

62

94

61

65

61

21 077

21 036

25 728

30 )28

27 750

33 086

3

19

21

‚I

25

b. Seilfartoier. Navires å voiles.

53

4 1

113

45

56

49

I 284

2 152

3 213

2 012

1 911

2 406

./1

3 017

16 760

16 587

35 512

24 593

45 899

■••■•

Ved indkjøp fra

utlandet.

Achats de Étranger.

Antal.

Nombre.

. ■••■••••

Tabel 51. Norges han delsflaate. Marine marchande..

Forlis anmeldt i aarene 1895 -1906.

Naufrages pour les années 1895 å 1906.

Tonnage.

39 19 079

28 18 041

26 i686o

3510 202

19 10 091

35 28 289

72

43

68 4. 2048 681492923

66 39 607

91 70 645

69 59 375

Aar.

Dampfartoier.

Navires à vafieur.

Seilfartoier.

Navires ei voiles.

Tilsammen.

Total.

Procentforhold av

aarets giennemsnitlige

.Rallort en fiourcent

du tonnage moyen de

année.

Annies.

Antal.

Nombre.

Tonnage.

Antal.

Nombre.

Tonnage.

Antal.

Nombre.

Tonnage.

dampskibstonnage.

Navires

vapvcr.

sellskibstonnage.

Navires

a voiles.

1895 16 7 235 212

1896 13 6 958 1 97

1897 26 16 251 191

1898 20 to 016 191

1899 23 Io 031 158

1900 23 12 963 1 35

1901 24 1 4 5 2 5 160

1902 23 13 628 124

1903 26 14 697 1 59

1904 14 8 867 129

1905 27 17 434 I10

1906 21 13 831 11 4

Tilsammen. Total.

1876-1880 12 3 215 I 016

1881-1885 24 8 701 I 110

1886-1890. 37 13 903 I 045

1891-1895 62 33 013 I 114

I896-I900 105 56 219 872

1901-1905 114 69 151 682

80 443

88 184

74 401

78 034

70 952

57 650

65 364

56 168

68 003

39 966

39 029

53 170

248 918

302 764

323 562

452 508

369 221

268 530

228

210

217

211

181

158

I 84

1 47

185

1 43

1 37

1 35

I 028

1 34

I 082

I 176

977

796

87 678

95 142

90 652

88 o5o

So 983

70 613

79 88 9

69 796

82 700

48 833

56 463

67 001

252 133

465

337 465

485 521

4 2 5 440

337 681

2.48

2 06

4.42

2 .44

2.18

2.62

2.80

2.48

2.51

1.42

2.67

1.09

1.28

2.01

1 .99

2.63

2.72

2.30

6.14

7.06

6.24

6.81

6. 53

5.61

6.71

7.67

7. 89

4.85

4 81

6.61

3.47

4- 1 5

4.55

6.22

6.48

6 27

5 *


Statistisk Aarbok 68

1907.

Tabel 52. Oversigt over skibsfarten mellem Norge og utlandet

i aaret 1905, efter farteliernes nationalitet.

Aperoi de la navigation entre la Norvège el l'Étranger en 1905, par _pavilion.

411111■11■0

Fartøiernes nationalitet.

Pavillon.

Med Med Med ladning og i ballast ankommet

ladning ladning og avgaat tonnage.

ankommet avgaat Tonnage des navires chargés et

tonnage. tonnage.

sur lest entrés et sortis.

Tonnage Tonnage

Dampskibe. Seilskibe.

des navires des navires Tilsammen.

chargés chargés Navires Navires

entrés. sortis. vapeur. ei voiles. Total.

Norske. Norvégiens

Svenske. Suédois

Danske. Danoic

Russiske og finske. Russes et finlandais

Tyske. Allemands

1 453 1 4 1

128 873

200 8 74

39 888

3 6 337

I 937 9 1 5 3 401 753

47 6 547 907 407

359 406757650

45 695 46 678

177 633 331 378

52090 Nederlandske. Néerlandais

37 679

100 534

Belgiske. Belg-iques

700 I 400

Britiske. Anglais

Franske. Français

Ungar,ke. Hongrois

Italienske. Italiens

Graeske. Grecs

Argentinske. Argentins

Brasilianske. Brésiliens

Chilenske. Chi/ens

426 908

I 960

I 707

6 566

362 827 977 937

165 330

3920

3 4 1 4

13 132

479 749

4 1 7

24

I 237 046

103 429

109 922

58 052

59 899

10 486

56 088

I26

4 63 8 799

I 010 836

867 572

104 730

391 277

I I I 020

I 400

034 025

330

3 920

3 4 1 4

13 132

875

4 1 7

. 24

Ialt Total 1905

2 333 933

3 4 1 3 457 6 546 723

I 635 048

8 181 771

- 1904

- 1903

1902

- 1901

1900

- 1899

Derav norske fartøjer. Dont navires norvégiens

1905

— — 1904

1903

- 1902

- - 1901

- e- 1900

2 376 972

2 34 6 718

2 158 395

2 072 390

2 175 558

2 127 820

453 141

1 474 256

I 409 839

374 6 73

I 329 600

I 405 500

3 257 621

3 185 960

2 569 657

2 432 762

1 937 9 1 5

I 890892

I 937 896

I 768 601

I 689 887

749 939

6 277 an

5 961 697

4 6 74 6 53

4 290 022

2 47 1 344 4 056 940

2 615 967 4 156 103

3 401 753

3 323 262

3 197 285

2 873 113

2 664 227

2 434 11 7

I 667 460 7 944 561

1 800 212 7 761 909

816 133 6 490 786

828 137 6 118 159

2 102 075 6 159 015

2 224 785 6 380 888

237 046 4 638 799

I 271 548 4 594 810

I 389 1 73 4 58 6 458

1 419 017 4 292 130

424 423 4 088 65o

737 9 1 5 4 172 032


69 Statistisk Aarbok

1907

Tabel 53. Oversigt over skibsfarten mellem Norge og utlandet

aaret 1905, fordelt efter land.

Aperçu de la navikation entre la .1\Torvège etl'Étranger en 1905, par pays.

1111111■111111•1111110

Land, hvorfra ankommet eller hvortil avgaat.

Pays de provenance ou de destination.

Med

ladning

ankommet

tonnage.

Tonnage

des navires

chargé's

entrés.

Med

ladning

avgaat

tonnage.

Tonnage

des navires

chargés

sortis.

Med ladning og i ballast ankommet

og avgaat tonnage.

Tonnage des navires chargés et

sur lest entrés et sortis.

Dampskibe.

Navires

vaj,eur.

Seilskibe.

Navires

ic voiles.

Tilsammen.

Total.

Sverige. Suède

Danmark. Danemark

Island og Færøerne, Grønland. Islande et "iles

Féroé, Granland

Spitsbergen. Spitzberg

Rusland og Finland. Russie et Finlande

Ishavshavner. Mer Arctique

Derav I Finland. Finlande

Dont 1 Andre Ostersjohavner. Mer Baltique • •

Sortehavshavner. Mer Noire

Tyskland. Allemagne

* f Østersjøhavner. Mer Baltique

D erav

, Hamburg. Hambourg

Dont 1 k Altona, Bremen. Altona, Brème, etc.

Nederlandene. Pays-Bas

Belgien. Belgique .

Storbritannien og Irland. Gr.-Br. et Irl.

Frankrike. France

Portugal, Madeira og Azorerne. Portugal,

Madère et les Açores

1 Spanien, de Kanariske Øer samt Gibraltar.

Espagne, les Canaries et Gibraltar

Italien, Malta og Østerrike. Italie, Malte et

Autriche

Rumænien. Roumanie

Europæisk Tyrki. Turquie d'Europe

Asiatisk — — d'Asie

Nordafrika. Afrique du Nord

Afrika forøvrig. Afrique, autres pays

Asien. Asie

Australien. Océanie

Nordamerika. Amérique du Nord

Vestindien, Mexiko, Centralamerika. Antilles,

Mexique, Amérique centrale

Sydamerika. Amérique du Sud

Amerika, ikke nærmere bet. Amérique sans

autre indication

88 199

193 337

35 639 38 154 63 310

4 200 6 388 8 735

171 053 47 183 271 668

32 306 40 267 118 168

50996 084

11 908

5 8178 947

17 876

123 716

123 716

308 403 409 513 835 368

131 411 1 33 9 81

318 482

'49349 140 810

3 1 5 49 2

33 612 528 753 201 394

420 005 770 846

138 209 208 273

I 533 286 2 713 631

85 1 75

37 7 24

I 217 047

31 151

6 381

1 4 8 7 8

34 443

14 612

727

I 651

73 029

16 284

Tilsammen. Total 1 . 2 333 933

PIMINWMNIMINIS


1 57 45 2

199 318

133 121 148 796

2 201

46 350

12 392
33 609

8 655

36 490

183 867

236

6 028


307 9 1 7

777 680

6 927

61 592

45 028

14 612

727

I 651

14 8 74

8 679

261 159

687

21 699

2 868

3 4 1 3 457 6 546 723

203 270

122 001

21 251

6 268

54 215

39 810

10 038

4 367

115 749

21 968


22 113

71 668

26 315

23 912

876 804

62 081

I 655

I 567

2 o66

21 913

36 490

46 432

IO 804

I 104

I 151

635 048
511 187

899 681

84 5 61

1 4 999

325 883

157 978

21 946

22 243

123 716

951 117

340 450

337 605

273 062

797 161

232 185

3 590 435

210 877

8 582

63 159

47 094

14 612

727

I 65r

36 787

8 679

36 490

3°7 59 1

II 49 1

22 803

4 01 9

8 181 771


Statistisk Aarbok 70

1907.

Tabel 54. Den utenrikske skibsfart paa de vigtigste norske toldsteder

i aaret 1905.

Mouvement de la namkation entre branger et les principaux ports norvégiens en 1905.

Toldsteder,hvortilankommet

eller hvorfra avgaat.

Ports d'entrée ou de sortie.

Med Med

ladning ladning

ankommet avgaat

tonnage. tonnage.

Tonnage Tonnage

des navires des navires

chargés chargés

entrés. sortis.

Med ladning og i ballast ankommet Bestuvet tonnage, regnet

og avgaat tonnage. efter de ved hvert anionssted

oplossede eller ind-

Tonnage des navires chargés et , ladede varemængder.

sur lest entrés et sortis. Tonnage chargé.

--

Dampfartoier.

Dampskibe. Seilskibe.

Navires a vaiSeur.

Navires

vafieur.

Navires

ti

Tilsammen.

Total.

Inclgaat. Utgaat.

Entrée Sortie.

79 Fredrikshald 837 20 276 93 611 MI 285

181 122 2 628

17 Sarpsborg 486 33 268 3o 462 83 279 100 765 28750

Fredrikstad

Moss

38 177

4 2 3 24

306 815

11 447

290 4SI

79 7 29

267 064 557 545 17 438

48 109 127 838 32 o98

Drøbak

9 1 7 0 56 17o

5 1 470 38 858903287 01 4

1 Kristiania

869 404 590 556 693 187 64 1 5 2 1 8 57 339 494 543

Drammen

Tønsberg

Larvik .. • . .

Kragero

68 825

21 834

16 957

4 1 47

148 594

15 237

22 997

11712:

229 637

27 866

27 446

7 8 3 1 3

5 8 4 1 3 288 050 57 013

38 28166t47 II 142

39 6 5 667 102 12 646

132 843 211 156 I 228

111 Brevik 500 4 09 8 86 805 46 73 2 158 232 458

Porsgrund

Skien

Risør

Arendal

74 579 140 923 9 774

1 Grimstad

Kristiansand

Mandal

Stavanger

J' Haugesund

79 8

209 Soo

711

46 Sio

27 ogs

2 841

2 74 694

4 241

19 672

46 028

3 117

480 475

2 S51

104 43 8

no 942

4 33 217 449 t 2 97

48 090 528 565 27 248.

8 56911 42054'

28 441 132 8 79 57 5 6 7

248 122 190 26 2671

43 6

27 465

Sto

1 9 595

39 99 2

10 Bergen 845 338 310 206 851 692 2161 703 061265 (68 So 521

2 Aalesund

2 Kristiansund

Trondhjem

I Bodø

22 861

23 893

242 197

38 616

bo 158

8 563

228 318

37 611

4 1 1 54

40 638

49 1 7 84

98 355

986 44 14027t00

642 43 28024I7

668 493 45 2129 214

035 99 39037 202

II 356

27 942

102 984

37 073

8 Tromso 793 21 629 4 075 29 oo6

37 799 16 502 313

10 Hammerfest

Vadsø

16 325

5 411

4 1 3 6

2 379

19 565

3 078

732 30297 ro 08r

9 067 12 145 909

I 555

376

1 Vardø

Andre toldsteder. Autres

26 440 20 759 41 532 3 59 255 124 7 90 7 2 388

ports

103 398 705 923 375 292 155 715 I 531 007 65 391 673 047

Tilsammen. Total rgos

17 836

45 980

8 35

15 5o8

2 333 933

1 4 1 7 81

98 o68

42 581

74 961

3 4 1 3 457

72 247

142 492

21 772

66 344

6 546 723 I 635 048

148 211 220 458 5 289

31 196 173 668 26 195

57 108 78 8 8o

66 tit

28 499

156 516

II 169

37 5 69

262 to6

1 54 99

4 4 8 7

1 4 53 8

46 760

28 329

37 108

61 o5o

1 3 779

17 966

8 i8I 771 I 402 740 I 967 809

Deravfnorske fartøier.

Nav. norvégiens

Dont lfremmede fartøier.

Nav. étrangers...

'453 1 4 1 9379'5 3 401 753 1 237 046 4 6 3 8 799 935 094 I 1 55 779

88o 792 I 475 54 2 , 3 1 44 970 398 0021 3 542 972 467 646 812 030


71 Statistisk Aarbok

1907.

s...11111.111.01•11111••••■,■■••1111■11.'

Tabel 55. Den utenrikske skibsfart under norsk flag og optjent

bruttofragt i aaret 1905.

Aperfu du mouvement des navires norvégiensl'Étran ger et produit brut des frets en 1905.

4111111••••=1111111■111

Land, hvortil ankommet eller

hvorfra avgaat.

Pays d'entrée ou de sortie.

Med Med

ladning ladning

ankommet avgaat

tonnage. tonnage.

Tonnage Tonnage

des navire,- des navires

chargés chargés

entrés. sortis.

Optjent bruttofragt.

Montant des frets

For

indgaaende.

entrée.

Kroner.

For

utgaaende.

it la sortie.

Kroner.

•11•11M111111■1

Med

ladning og

i ballast

ankom met

og a,-gaat

tonnage

tilsammen.

Tonnage

total des

nav. chargés

et sur lest

entrés et

sortis.

Norge

Sverige

Danmark, Island og Færøerne, Grønland . , .

Spitsbergen

Rusland og Finland

Tyskland

Nederlandene

Belgien

Storbritannien og Irland

Frankrike

Portugal, Madeira, Azorerne og de Kapoverdiske

Øer

Spanien, de Kanariske Øer samt Gibraltar

Italien, Malta, Østerrike og Ungarn

Tyrkiet, Grækenland og Rumænien

Afrika

Syd- og Østasien

Australien

Amerikas Forenede Stater, Canada m. v., og

Bermuda

Vestindien, Mexiko, Centralamerika, Britisk

Honduras

Sydamerika

Britisk Columbia

mellem Norge og utlandet entre

Tils. j la Norvfge et l'Étranger

Total mellem fremmede land entre pays

étrangers

347 140

282 664

473 43 8

3 55 0

188 15o

681 925

430 889

1 9 6 339

2 450 716

582 497

83 169

205 449

124 55 1

8 295

241 846

2 653 949

71 664

2 117 586

712 378

283 610

3 144 110

9 995 695

I 796 970

437 9 11

191 554

3 223

494 4 8 3

271 663

101 239

77 280

2 634 489

149 80 t

77 018

376 218

67 843

21 358

71 257

2 608 112

183 223

2 014 815

1 54 1 37

331 223

75 9 88

3 1 44 110

9 995 695

II 049 200

2 445 500

3 579 000

83 600

2 067 Soo

6 307 200

3 792 000

2 279 200

25 857 100

6 064 900

612 800

916 500

I 604 900

1 45 400

4 705 506

t6 121 200

I 275 600

14 349 400

5 o6o Soo

6 205 300

27 750000

87 772 900

•••

16 700 900

5 212 500

967 700

27 000

4 3 29 6 7 2

110 843

975 4 2 5

9 658

6 713 5oo J 15x663

2 763 F00 I 471 768

643900 898 088

8 55 5 00 409 90 7

22 128 800 6 758 719

948 400 I 166 381

631 500

3 325 600

033 700

309 100

998 ioo

15 287 goo

4 2 5 2 300

17 15 6 I00

10 324 300

4 760 8oc

481 500

27 750 000

209 058

845 936

263 154

51 123

539 354

6 181 308

370 534

5 907 342

2 898 265

884 8 7 8

156 750

8 659 344

87 772 goo 2 7 937 482

Datnpfartøier

Seilfartoier

11 249 18 1 II 249 181

I 890 624 I 890 624

87 172 600

28 350 300

87 172 600

28 350 300

30 (154 872

5 94 1 954

Ialt. Total général 1905

13 139 805

13 139 805

115 522 900 115522900 36 596 826

1 904

1903

1902

1901

12 932 967 12 976 848 120 089 500 119764900 36 701 931

10 576 067 10491 182 102 830 100100047 700 .13 234 592

I0 287 644

TO 075 616

10 003 351 I I 0 963 900 102193 000 31 829 679

9 691 242 124 356 500 it6680100 3! 111 157

_


Statistisk Aarbok

1907.

72


Tabel 56. Jernbanerne i

Chemins de fer

11•11111111.111111.1111111111111•11119,

VM111111111f

Linjernes længde

Longueur exploitée

Anvendt kapital.

Capital dépensé.

Nr.

elk

2

3

4

5

6

7

8

9

iro

II

12

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Smaalensbanen

Baner.

Chemins de jer.

Kristiania—Gjovikbanen

Kongsvingerbanen

Kongsvinger—Flisenbanen...

Kristiania—Drammenbanen . .

Drammen—Skienbanen

Drammenj—Randsfjordbanen .

Eidsvold—Ottabanen

Rørosbanen

Merakerbanen

Hell—Sun nanbanen

Jatderbanen

EgersundFlekkefjordb

Bergen—Vosbanen

Kristiansand—Byglandsfjordb.

Ofotbanen

Tilsammen Total 1906/07 .....

1 90 5 /06

1904/05

1903/04

1902 /03

1901/02

190o/o1

1899'1900 5

5898/99

1897/98

1896,97

. • I

ved driftsaarets

utgang.

la fin

de

l'exercice.

Km.

249

r56

115

49

53

165

1 44

230

433

102

105

76

2 561

2 548

2 490

2 383

2 303

2 105

2 057

I 981

I 981

I 952

I 952

driftsaaret.

moyenne

établissede

Premier

gj snitlig

Anlægskapital.

Pexercice. men/.

Km. l000 kr.

250

1 57

122

50

53

167

143

229

436

106

105

76

Utvidelser

og forbedringer.

Agrandissements

et

améliora-

, Hons.

000 kr.

Pr.

Tilsammen.' kilometer.

73 74

14

108

1

118 '0064 I 549

107 528

15

78

7 8 4 8 9 2 40 4 93 2 62910

16

42 43 9 8 57

9 8 57 235 238

2017

Statsbanerne. Ch. d. f. de l'État 2 178 2 207 175 100 495 1 95 595 89 77 2

918

Hovedbanen. 084 Ch. d. f. privé 68 68 8 727

17 811 262 693

19

20

21

Nesttun—Osbanen. Idem

Lillesand--Flaksvandb. Idem

Sulitjelmabanen. Idem

26

17

13

26

17

13

734

462

531

734 27 9 24

462 27 848

36 567 43 134

I 22293 Urskog—Hølandsbanen. Idem 57 57 I 293

22 767

1364 23 Tønsberg Eidsfossb. Idem 48 48 I 364

28 417

o6o 24 Holmestr.—Vittingfossb. Idem 24 30 o6o

43 453

25 Valdresbanen Idem3 109 IO2 4 493

4 493 41 367

26 Lierbanen Idem

21 21 840

840 40 755

2 589 '94 604

2 536

2 458

2 327

2 202

2 104

2 017

I 497

I 9 8 3

I 967

I 901

28 122

14 322

7 416

3 o8o

4 557

12 610

6 773

17 516

22 137

II 251

10 455

5 232

6 816

2 692

13

3 54 1

3 624

I 047

3 34 2

810

2 8o8

7 8 7

242

29 615

Total.

000 kr.

30 81 4

1 4 335

10 957

3 080

8 181

13 657

10 115

IS 326

24 945

12 038

10 455

5 474

6 816

I 613

159 746 28690 21S46

185 944 27 067 213011

177 946 27 222 205 168

177 077 25 467 202 544

154 125 23 972 1 78 097

152 651 20 663 173 3 1 4

144 448 18 838 163 286

144 5 F2 17 323 161 835

143 707 15 935 159 642

143 294 14 720 158 014

Par

Asa. de

Kr.

123 700

91 776

95 613

62 602

154 654

5262!

70 484

79 747

57 570

117 675

99 3 84

71 736

93 631

224 219 87 5S0

89 071

88 313

88 963

8 7 9 1 3

84 606

84 256

82 430

SI 656

81 788

81 049

AMILIMI1111111,

Fragtfrit gods ikke medregnet Défalcation faite du transport gratuit. 2 Indbefattet strækningen Voss—

baner opforte antal reisende og antal ton er lik summen av antallet for de enkelte baner med fradraq av det antal

over antal reisende og ton for hver av de enkelte baner. Déductian faite da nombre des personnes (‘'et des tonnes)

(r juillet 1899-31 mars 1900,


73 Statistisk Aarbuk

1907.

driftsaaret 1906/07.

exercice 1906107.

Antal

Personbefordring.

Godsbefordringl.

Mouvement des voyageurs. Mouvenzent des marchandises l.

reisende. kilometer.

Nombre

2 348 500

357 344

294 458

65 782

I 840 919

I 126 726

632 304

45 2 540

5o6 160

16 490

Do. pr. km. Midlere

Ton-

Persondrifts-

reiselængde

længde. pr. person.

Tonnes-

Do. pr. km.

kilometer. længde. drlif

kilonzètres.'

Idem

_par km.

Midlere

transportlængde

pr.

ton.

55.6 9 318 963 225 041 101 967 24. 1 3 771 123 209 649 94 993

17

33.3 9 24 735 23 Sio 350 145 25.7 757 7 11 25 242 371 202

18

92 850 I 278 49 1 49 13.8

2 888 49 I 883 16.9 19

15.4 '7579 188 11 072 10.7

1 3 8 5 1 213 12 552

20

14 382

58 201

188

1 128

1 4 4 1 5

'9794

13.0

19.3

108 466

40 794

I 4 1 3

1 035

108 716

I8 162

13.0 21

25.4 22

20.8 56 159 848 17 657 15.1 24 897 517 bo 768

23

46 827

76 217

779

2 790

25 966 16.6

36.6

39 055

18 329

669

I 102

22 302

10 804

40 783

des voyageurs.

Voyageurs-

000 km.

50 3 69

II 933

10 512

I 406

30 968

25 708

13 805

16 982

482

500

Idem

par km.

exfi/oité.

Km.

201 477

76 003

86 164

28 128

58431!

1 53 939

96 538

74 156 37.5

48 5 21

28 004 64 229 55.3 221 316 28 230 64 748

309 433

182 575

6 579

4 121

62 065

39 246

21.3

22.6

214 321

36 094

1 5 775

I 290

148 817

12 281 35.7

32.6 327 051 830 8.87I 20.9 34 74 8

135

1 4 94 1

12

73 896

I 009 440

152 780

2 210

12 227

2 905

29 868

103 615

29.9

12,1

19.0

7 782

6o 769

76 736

248

3 4 2 7

2 562

3 345

29 04.0

31.9 13

5 6 .4 14

37 2 47

II 217

2 7 355

23 812

54.0 0 35 6 4 2 5 256 550 99 092 24.8 4 360 685 240 190 9 2 773

27

10 074 372 247 966 97 77 8 24.6 4 273 109 234 917 92 633 55.0 28

9 805 4 0 7 235 169 95 6 75 24-0 3 720 257 208 700 84 90 7 56.1 29

57.3 9 903 oo6 240 713 103 448 24.3 3 578 678 204 994 88 094

30

9 862 913 234 887 ro6 670 23.8 2 487 520 158 211 71 849 63.6 3 1

10 132 755 242 535 115 273 23.9 2 189 526 1 45 909 69 348 66.7 32

9 8 99 535 2 34 473 116 248 23.7 2 307 219 153 825 76 264 66.7 33

6 973 547 i 17o 6o6 11 3 95 8 24.5 I 594 430 Ib o 777 73 994 69.5 34

9 355 266 219 679 110 781 23.5 2 235 620 1 4 8 95 1 75 11 4 66.6 35

8 356 011

1 9 8 5 89 100 960 I 23.8 2 126 175 140 767 71 564 66.2 36

7 35 0 454 172 258 90 614 23.5 1 825 455 124 878 65 691 68.4 37

WIIIIIIIII1111211211111•MI

Parcours

moyen par

voyageur.

Km.

21.4

33-4

35.7

21,4

16.8

22.8

21.8

29.2

12.3

Vegtmæng-de.

Poids des

kilo-

mètres.

marchandises.

Ton.

397 409

182 865

295 610

33 4 1 5

150 096

89 398

544 399

193 251

504 575

22 431

000 km.

19 738

10 73!

1 9 904

95 8

4 908

3 574

27 305

11 III

5 8 753

301

exfiloité.

Km. Km.

7 8 954

68 347

163 151

19 151

9 2 599

21 403

190 947

32 846

366 355

1 4 3 1 7

Parcours

moyen

fial"

Ionize.

49-7

5 8 .7

67.3

28.7

32.7

40.0

50.2

Nr.

2

3

4

5

6

7

57.5 8

127.6 9

73.610

33-7 15

39.0 16

17.1 24

60.1 25

13.4 26

Myrdal fra 1/7- 15/9 1906. 3 Strækningen Aurdal-Fagernes aapnedes for drift I oktober 1906. 4 Det for samtlige

reisende (ton), der i samme reise bar passeret to eller flere baner, da dette antal selvfølgelig indbefattes i opgaven

qui dans le name voyage old été transfiortées fiar plusieurs lignes. 9 maaneder ( 1/7 1899- 3 1 13 1900). 9 mois


Statistisk Aarbok 74

1907

Tabel 56 (Forts.). Jernbanerne

Chemins de fer;

Driftsindtægter.

Recettes.

Nr.

Baner.

Chemins de .fer.

Ved

persontrafik.

Voyageurs.

Ved

godstrafik.

Marchendises.

Andre

indtægter.

Autres

recettes.

Tilsammen.

Total.

Pr. km.

driftslængde.

Par kin.

exfiloité.

2

3

4

5

6

7

9

10

12

13

1 4

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Smaalensbanen

Kristiania—Gjøvikbanen

Kongsvingerbanen

Kongsvinger—Flisenbanen

Kristiania—Drammenbanen

Drammen—Skienbanen

Drammen— Randsfjordbanen .

Eidsvold— Ottabanen

Rorosbanen

Merakerbanen

H ell—Sunnanbanen

Jæderbanen

Egersund—Flekkefjordb.

Bergen—Vossbanen

Kristiansand—Byglandsfjordb.

Ofotbanen

Statsbanerne. Ch. d. j: de l'État

Hovedbanen. Ch. d.f.prioé...

Nesttun—Osbanen. Men/ . . .

Lillesand—Flaksvandbanen. Id.

Sulitjelmabanen. Idem

Urskog —H ølandsbanen. Idem

Tønsberg—Eidsfossbanen. Idem

Holmestr.—Vittingfossb. Mein

Valdresbanen. Idem

Lierbanen. Ideiii

Kr.

553 8 79

352 156

379 1 5 2

4 2 01 9

842 527

815 948

391 522

553 224

049 Soo

188 768

126 425

1 95 8 55

73 5 6 5

343 35 8

8o 726

18 056

7 oo6 980

695 539

4 1 443

5 709

6 454

33 489

25 642

23 115

113 242

IS 339

Kr.

982 483

570342 6243 03

58 641

426 395

267 278

I 376 698

I 614; 8 132 48 3

571 266

75 5 8 5

99 226

20 787

184 8 77

1 53 94 2

1 35 1 4 1 9

S 631 878

I 595 321

195

14 124

71 350

67 895

35 935

53 84 1

90 575

24 807

Kr.

41 405

16 723

IC 402

2 250

26 856

12 798

26 580

14 018

21 332

20 493

6 051

5 6o6

549

5 334

4 73 6

II 127

227 260

99 467

804

534

409

8 210

2 381

2 817

I 236

Kr.

2 577 767

902 912

I 092 178

102 910

I 295 778

I 096 024

794 Soo

I 208 525

2 256 473

780 527

208 061

300 687

95 901

533 5 69

239 404

380 602

15 866 118

2 390 327

50 442

20 367

77 804

102 793

69 787

79 337

206 634

44 382

Kr.

10 311

5 75 1

8 952

2 058

24 448

6 563

12 551

5 277

5 176

7 363

I 981

3 95 6

I 296

4 521

3 069

32 107

7 189

35 152

I 940

198

5 98 5

I 803

454

2 644

2 026

2 114

27

Tilsa,mmen Total 1906/07

7 969 952

ro 593 921

344 I 18

18 907 991

7 303

28 1905/06 7 33 1 1 5 69 702 322 342 438 1 7 375 916

29 1904 05 7 003 885 8 896 869 362 992 16 263 746

3o i903/04 7 112 820 9 006 129 342 181 16 461 130

31 — 1902/03 6 919 862 8 090 -41 351 5o6 15 362 209

32 — — 1901/02 7 179 699 7 525 105 315 719 15 020 523

33 ____ 1900/01 7 050 82 7 7 799 5 8 5 335 5 1215 185 9 24

34

____ 1899/1900' 5 185 084 5 655 638 252 238 II 092 960

35 1898/99 6 614 986 7 549 99 0315 139 14 480 115

36 — 1897/98 5 946 097 7 01 4 749 297 226 13 258 072

37 ____ — 1896/97 5 119 Ioo 6 309 948267600 II 696 648

i Dækket av statskassen. Payé ,ar l'État. 2 Se note 5, 'ide 72-73. Voir ,A, 7e-71, note 5.

6 852

6 616

7 074

6 976

7 1 39

7 529

7 410

7 302

6 740

6 153


75 Statistisk Aarbok

1907.

i driftsaaret 1906/07.

exercice 1906107. (Suite)

Utgifter til drift og

vedlikeh old.

Défenses.

Overskud.

Excédant.

Av overskuddet har været anvendt til

EinAloi de l'excédant:

Tilsammen.

Total.

Tilsammen

Total.

Pr. kin.

drifts

længde.

Par km.

exploité.

Procent

av den i

banen

nedlagte

kapital.

Poureent

café/al total

d'établissement.

Avsætning

til

fond.

Fonds.

Pr. km.

driftslængde.

Par km.

exploité.

Avdrag paa

kapitalkonto.

Amortissemelds.

Dividende.

Dividendes.

Nr.

Kr.

835 030

704. 75 1

675 485

142 325

904 0 8

'903 165

9 83 955

930058

I 6 to 157

5 2 5 397

316 505

265 922

139 423

370 738

203 143

454 019

10 964 171

475 997

34 545

21 600

72 158

85 871

68 285

59 757

151 897

49 746

Kr.

7 340

4 48 9

5 537

2 846

17 058

65 4808 81

4 061

3 693

4 95 6

3 01 4

3 499

I 884

3 142

2 604

lo 559

241 970668

I 329

I 271

5 55 1

I 507

I 423

I 992

I 489

2 369

Kr.

74 2 73 8

198 161

416 693

4- 39 415

391 680

192 859

810 845

2 7 8 4 6 7

646 316

255 130

108 444

34 7 6 5

43 522

162 830

3626!

926 583

4 901 947

9 1 4 33 0

15 897

I 233

5 646

1692!

1 502

19 580

54 736

5 3 64

12 984 027 5 015 5 923 962

Kr.

2 971

I 262

Pct.

2.35

1.29

3 4 1 5 3.79

.4- 788 1.42

7 390 5.03

I 155 1.38

5670 7.91

I 216 1.52

1482 2.56

2 407 2.05

I 033 1.03

457 0.64

588 0.62

I 379 1.29

465 0.74

21 548 9.21

, 222! 2.46

; 1 3 446 5.15

611 2.16

73 0.27

434 1.00

296 1.30

31 0.11

652 1.85

537 1.22

255 0.64

2 288 2.61

Kr.

282 528

13 9 188

246 846

152 659

550 1 43

32 150

333 7 2 7

17 806

37 828

135 630

I 928 505

353 698

2 282 203

Kr,

25 500

75 000

71 600

71 600

51 900

29 000

107 100

9 900

3 600

445 200

63 600

Kr.

421 85o

144 920

296 640

2943!

43 1 5 2

277 112

264 340

102 077

247 5 1 5

+124 397

-f- 47 6 77

3 1 993

936 521

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

12

13

14

15

16

2 564 615 17

366 975 18

19

508 8001 293! 590

20

21

22

23

24

25

26

27

12 806 028 5 050 4 569 889

994 268 334 07

- 1 I 802 2.08

22 05 97 96 0646 72

488 12 858 307 5 231 3 405 439374 I 385 1.58 1960002 oo9 578

12 893 053 5 54 1 3 5 68 077 533 1 .73 625 7 64 192 100

12 472 026 5 664 2 890 183 I 312 1.49 578 964 211 616 1639363

12 597 380 5 9 8 7 2 423 143 I 152 1.36 390 724203400 1472227

12 052 796 5 97 6 3 133 128 I 553 1.81 I 161 120 23434! 1 41 0 01 49 226

302 8 425 o66 5 628

667 894152 I 782 2.18

227 750 I

29 810 043 4750 947 4 670 072 2 355 2.87 491 231 25 0 1 387 829

9 266 313 47" 3 99 1 757 2 029 2.48 I 668 230 593 864 I 404 084

8 327 668 438! 3 368 980 I 772 2.18 I 311 174 398 385 I 357 594

28

29

30

32

33

34

35

36

37


Statistisk Aarbok 76

5907.

Tabel 57. Jernbanerne: Person- og godsbefordring ved de vigtigste

jernbanestationer i driftsaarene 1902/03-1906/07.

Chemins dc fer Mouvement des voyageurs et des marchandises des stations les

plus importantes; exercices 1902103 fl 1906107.

Stationer. 1902/0 3. 1903/0 4. 1904/05. 1905/06. 190607.

Kristiania

Bergen

Drammen

Trondhjem

Skien

Fredrikstad

Tønsberg

Hamar

Porsgrund

Fredrikshald

Stavanger

Moss

Larvik

Narvik

Kristiania

Drammen

Trondhjem

Fredrikshald

Fredrikstad

Hommelviken (Merakerbanen)

Hamar

Hønefoss

Kristiansand

Sarpsborg

Aamot (Drammen—Randsfjordbanen)

Roikenvik (Kristiania—Gjøvikbanen)

Lillestrøm

Bergen

Stavanger

Voss

Kristiania

Lille,trøm

Drammen

Tronclbjem

Hønefoss

Hen (Drannnen —Randsfjordbanen)

Reitan (Rørosbanen)

Randsfjord

Narvik

Aamot (Drammen—Randsfjordb.) .

Kristiansand

Tistedalen (Smaalensbanen)

Tyvold (Rørosbanen)

Eidsvold

Bergen

Stavanger

A.

473 840

241 171

221 166

I8I 430

173 887

119 085

'08 970

116 671

IoS 832

96 332

84 626

75 849

69 745

B.

Ton.

473 7 1 3

223 012

107 631

74 30 5

45 8 74

43 811

50 527

39 543

8 058

II 903

9 5o6

29 820

8 620

6 547

7 8 57

C.

Ton.

404 497

125 589

bl 579

96 164

55 014

47 1 35

18 719

41 870

37 827

23 509

18 719

30 304

hr 557

9 9 1 7

Ankomne

I 485 881

270099

202 314

1 94 3 2 3

159 606

121 290

116 860

107 268

105 939

91 204

83 355

72 867

65 507

reisende'. Voyageurs arrivés.

4 7 8 4 2 9 I 510 917 I 482 884

2 74 45 1 280 779 292 772

216 555 222 608 223 215

582 977 583 727 178 924

160 641 173 6 24 171 180

1 1 3 9 6 120 910 120 789

98 848 100 229 94 5 2 5

107 085 105 126 102 630

503 809 97 127 104 829

92 182 96 274 92 523

88 236 95 018 106 163

7505! 74 754

65 255 65 934

77 057

62 769

Ankommet gods. Marchandises arrivées.

Ton.

I 094 494

471 723

263 997

123 517

77 7 16

69 624

48 206

45 142

36 176

35 162

8 365

565

9 890

27 468

9 169

6 365

8 802

Ton.

I 249 723

43 8 9 22

209 388

1 34 8 3 2

62 868

5631!

44 646

44 5 8 5

39 3 24

3 1 43 6

14 570

19 038

1 7 402

2 3 739

II 072

6 330

16 094

1

Ton.

568 730 1

4 6 5

260

164

62

64

39

44

4 2

39

17

21

22

25

12

5

.46

074

951

777

286

50!

504

206

512

1 43

581

249

447

752

317

973

884

Avgaaet gods. Marchandises parties.

Ton. Ton. Ton.

400 172 39 8 775 408 085

129 826 112 085 III 925

106 081 124 691 121 940

109 238 98 390 I00 753

66 681

6o 054

5 1 733 59 81 5

36 730 71 653

19 463 29 745 41 067

37 166 34 245 40 5o6

31 566 47 3 2 9 36 874

41 896 37 5 86 36 137

26 351 26 999 28 289

26 277 21 238 20 498

24 760 18 680 23 58i

1845! 27 960 33 1 5 8

13 762 12 668 16 479

9 889 10 545 10 883

Ton.

480 730

489 689

3 24 36 5

152 645

78 655

73 820

43 35 8

4o 315

46 065

44 6 35

33 3 64

3o 140

29 720

29 580

13 055

6 454

27 521

Ton.

422 004

120 151

137 093

MI 910

84 043

79 400

37 1 5 1

48 667

23 80o

36 137

30 082

28 882

26 018

37 821

15 315

II 297

Reisende med maanedsbilletter ikke medregnet. Les voyageurs avec billets de saisan ne sont pas

er,

compris dans les chi/Tres.


1

77 Statistisk Aarbok

1907.

Tabel 58. Længden av de offentlige veier ved utgangen av aarene

1850-1900.

Longueur des routes publiques; années r85o à 1900.

Bygderne amtsvis.

Communes rurales,

par _prefecture.

Hovedveier og bygdeveier tilsammen.

Total des routes de grande communication et des chemins vicinaux.

185o. 18 6o. 1870.' 2880.

1 890. 1900.

Km.

Km.

Km.

Km.

Km.

Km.

Smaalenene

379

I 482

I 500

I 547

554

I 606

Akershus

I 519

I 506

I 600

I 616

I 706

I 765

Hedemarken

I 829

2 135

2 250

2 383

2 756

2 943

Kristians'

I 412

I 378

I 545

I 622

I 821

994

Buskerud

I 214

I 370

I 250

341

I 368

537

Jarlsberg og Larvik

77 8

694

820

8 73

912

994

Bratsberg

974

1 34

I 400

I 582

I 644

I 780

Nedenes 3

6 79

726

710

859

I 118

I 305

Lister og Mandal

750

621

950

I 209

I 389

I 620

Stavanger

460 579

Soo

I 017

I 207

445

Sondre Bergenbus

462 610

700

975

I 421

443

Nordre Bergenhus

682

712'

Soo

813

I CHI

I 287

Romsdal

Sondre Trondhjern

Nordre Trondhjem

I 270

I 224

339

I 549

I 315

I 778

773

45 0

I 750

2 075

I 487

I 786

2 398

I 723

I 924

502 Nordland

217 226 409

922

344 Tromso

300

422

3 Ils

Finmarken

6o 163 288

2 780

873

2 182

I 280

59 1

229

22 Tilsammen. Total 16 092 1 7 933 20 058 294 25 484

28 654

Opgaverne er for de enkelte amter delvis approksimativt beregnet. 2 Omfatter til og med

1890 Sollien herred, der fra 1/1. 1891 er gaat over til Hedemarkens amt. 3 Omfatter til og med 1870

Aaseral herred, der fra Jo 188o er gaat over til Lister og Mandal amt.


Statistisk Aarbok

1907.

78 •

1•11111111M111111•=11,

Tabel 59. Postvæsenet

Postes ; années

11111111EIMMMIIMM.

Indenrikske

' Service

Nr.

41 Almindelige 775 ( frankerte affranchies

brev 7 0044 049 400

2

ufrankerte non affranchies

Lettres ordinaires 1

348 soo 391 700

3

k portofri en franchise de port

3 631 too 4 019 000

2 4 Værdibrev. 841 Lettres avec déclaration de valeur

600 3 276 400

5 Brevkort. Cartes postales

6 275 400 8 204 500

I 6 Rekomm. forsendelser. Envois recommandés