Historisk statistikk 1914

ssb.no

Historisk statistikk 1914

STATISTISKE OVERSIGTER

1914

UTGIT AV

DET STATISTISKE CENTRALBYRAA

RESUME RETROSPECTIF

1914

KRISTIANIA

I KOMMISSION HOS H, A S C I-I E H O U G& CO.

1914


STEEN'SKE BOGT1tYKKERI


Forord.

anledning av jubilæumsfesten iaar har man trodd at det ville

interesse at sammenstille de være av

vigtigste statistiske opgaver over Norges befolkningsforhold,

næringsliv m. m. for en læn gere aarrække til belysning av landets

utvikling i de forskjellige retninger, og nærværende lille hefte vjl forhaapentlig

vise sig nyttig som en sammentrængt oversigt.

A 1'occasion du centenaire de la Constitution norvegienne le Bureau a

elabore ce resume sommaire des tableaux synoptiques qui pour une seile

d'annees peuvent servir d'illustration aud '

eveloppement economique et social du

pays. Pour les etudes plus detaillees il faut se

ses de la statistique officielle. rapporter aux p ublication s diver-

Det Statistiske Centralbyraa, Kristiania mai 1914,

N. Rygg.

Gunnar Jahu.


ndhoid.

Tabel 1, Norges hjemmehørende folkemængde ifølge de almindelige folketællinger 1769

1910 ..................... .......,..........,................,..... 1

2, Befolkningen fordelt elter kjøn . , , , , , , , , , 2

3. Befolkningen fordelt efter alder og egteskabelig stilling , , , , , , , , , , , , , , , , , 3

4. Folkemængdens bevægelse 1735--1912 ......... . ... . . . . .. . . . . . . . 4

5. Dødeligheten inden enkelte aldersklasser , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13

6. Befolkningen fordelt efter erteverv .. , , , , . , , 14

7. Arealet og dets benyttelse . , . , . , , , , . , , , , , , 15

8. Beregnet avling av korn, poteter og høi samt avlingens værfli , , , . , , , . , , . , 15

9, Priser paa kornvarer og poteter .................... . . . . .. . .. ........... 16

10. Kreaturhold.......... ......... . . .... . .. ...... .... 16

11. Melkeutbytte samt kreaturenes vegt og værdi ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17

12. Særskilt skyldsatte bruk . , 17

13. Særskilt skyldsatte bruk, fordelt efter størrelsen av indmarken . , , , , . , , , , , , , , , 18

14. Priser paa jordeiendomme , , , , ,, , ; , , , , , , , , , , , , , , , ,

18

15, Mængde og værfli av Norges fiskerier .. , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , 19

16, Bergverksdriften .............. , . ................... 20

17, Antal fabrikarbeidere ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

. 22

18. Fabrikanlæg fordelt etter arbeiderantallet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, 24

19. Værdien av samlet indførsel og utførsel .................................. 25

20. Indførsels- og utførselsværdi for enkelte varegrupper , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 26

21, Mængder av de vigtigste indførte varer,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27

22. Mængder av de vigtigste utførte varer...................................... 30

23. Handelsflaatens størrelse, , , . . . , , , . , , , . , , , , , , 33

24. Den utenrikske skibsfart under norsk flag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ; , , , ; , , 33

25. Skibsfarten mellem Norge. og utlandet, , . , , ,

34

26. Længden av de offentlige veier,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 35

27. Postvæsenet

...... , . ,

28. Jernbanene ........................................... 35

29. Telegraf og telefon .............. . .. . .... . ......... . ................... 35

30. Norges Banks virksomhet 1819-1913 .. , .... , .. , , ,

36

31. Hypotekbankens virksomhet 1852-1912,,,,,,,,,,, , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 37

32, Vekseldiskonton ved Norges Banks kontor i Kristiania , .. , . , , , , , ,

,,,,,,,,,,,,,,,

r

33. Private aktiebanker , . . . 39

34. Sparebanker ,., 39

35. Arbeidslønninger ...................................................... 40

36. Fattigvæsenet.........................................................

37, Antal straffældte for forbrydelser ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 42

38. Rettergangsstatistik...................................................., 42

39. Folkeskolene .. , , ................. . . . ................................. 43

40, Stortingsvalgene e e ... ................ . 44

41. Kommunale valg .... 44

42, Kommunale skatter , .. .

45

43. Kommunale indtægter og utgifter . , . . .

, , , 46

44. Kommunal laanegjæld .................................,..,...,,........ 48

45, Norges statsgjæld og Statskassens aktiver . . .......... . . . . .

49

46, Ordinære statsindtægter og -utgifter ifølge regnskap p , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 50

r

Side

35


Table des matieres.

Tableaux

Pages

No 1. Population de droit de la Norvege d'apres les recensements 1769 å 1910 ........i

« 2. Population repartie suivant le sexe ....... , . , ...... . ...... ... 2

« 3, Population repartie suivant le sexe, et l'etat civil . .. . ..... . . . . ........:. 3

« 4. Mouvement de la Population de 1735 å 1912.... ............. 4

U 5,. Mortalite d.es classes d'åge ................. .... . ........................ 13

« 6. Population classee par groupes de professions ........... . .. . ... .. . , . 14

Superficie et repartition de la terre....., .................................. , 15

« 8. Cereales, pommes de terre et foin : Recolte, quantites et valeurs . . ............ 15

« 9. Prix des cereales et pommes de terre ... ..................... . . , . 16

« 7:

'

« 10. Betafil. . . .... ............... ...... ................................... 16

« l1. Produit de lait; prix et poids moyen des diverses especes d'animaux domestiques 17

« 12. Nombre et evaluation . cadastrale des exploitations rurales ..................... 17

« 13. Exploitations rurales classees d'apres l'etendue de la surface cultivee... , , .... 18

« 14. Valeur des proprietes rurales . . ..................................... ..... 18

« 15. Quantite et valeur des peches de la Norvege . . ..................... 19

« 16. Mines et usines ......................................................... 20

« 17. Nombre des ouvriers des etablissements industriels ............. ............ 22

« 18. Entreprises industrielles reparties d'apres le nombre des ouvriers ........:..:. 24

« 19. Valeur de l'importation et de l'exportation .................................. 25

« 20. Valeur de l'importation et de l'exportation par groupes de marchandises ....... 26

« 21. Quant.ites des marchandises importantes importees ................ . ........ 27

« 22. Quantites des marchandises importantes exportees . 30

« 23. Marine marchande: nombre des navires, tonnage net .................. . ..... 33

« 24. Apercu du mouvement des navires å l'Etranger .......... . . ................. 33

« 25. La navigation entre la Norvege et l'Etranger . ..... . .. . . ............... .... 34

26. Longueur des routes publiques..... ................................ 35

« 27. Postes ........................................ ....................... 35

« 28. Chemins de fer .......................................................... 35

« 29. Telegraphes.et telephones ................................................ 35

« 30. Banque de Norvege 1819 å 1913 ......................................... 36

« 31. Banque hypothecaire 1852 å 1912 .................................... . 37

« 32. Escompte de la Banque de Norvege ........ ............................. 38

« 33. Banques privees par action ............................................... 39

« 34. Caisses d'epargne ................ . ....................... .... ....... . 39

« 35. Salaires .moyens.......... .... . ............ 40

« 36. Assistance publique ..................................................... 41

« 37. Crimes; nombre des comdamnes ........................................ 42

«

38. Justice civile ..... .... ................................................. 42

« 39. Ecoles primaires ........................................................ 43

« 40. Elections pour le « Storting»............................................... 44

41. Elections pour les conseils communaux .................................... 44

« 42. Impositions communales......... ...................... 45

« 43. Recettes et depenses des cornmunes . ..................................... 46

« 44. Passif des communes ... ....................:....... .... 48

« 45. Passif et actif de 1'Etat ...... ............................. 49

46. Recettes ordinaires et depenses ordinaires de 1'Etat.. 50

« .


STATISTISKE OVERSIGTER 1914.

'fabel 1. Norges. hjemmehørende folkemængde ifølge de almindelige

folketællinger 1769-4910.

Population de droit de la Norvege d' apres les recensements 1769 å 1910.

Follsetællingsaar og

-datum. Riket.

Bygder.

3

Annee et date des

Communes

j

recensenaents, j rurales,

Byer.3

Villen.

Befolk- Procent. Pour-cent.

ving

2

pr. km. Bybder.

Byer.

;Par kiloro, Commasnes Villes.

carre.

1 2 3 4 5 6

I

15. august 1769' ........ 723 618 658 871 64 747 j 2.34

91,1 8,9

1. februar 1801 ..... , ... 883 353 805 808 77 545 2.85 91,2 8.8

30. april 1815L....... 885 431 798 827 86 604 2.86 90,2 9.8

27. novbr. 1825 ..... , . , . 1 051 318 937 120 114198 3.40 89.1 10.9

9. novbr. 1835 .... , , . , , 1 194 827 1 065 825 129 002 3.86 89.2 10.8

1. decbr. 1845 ......... 1328 378 1 166 503 161875 4,29 87.8 12.2

1, decbr. 1855 , ....... , 1490 047 1 292 232 197 815 4,81 86.7 13.3

1, decbr. 1865 ........ , 1701 756 1 435 464 266 292 5,50 84,4 15.6

1, decbr. 1875......... 1813 424 1 481026 j 332 398 5.86 81.7 18.3

1 . decbr, 1890 ....... , . 2 000 917 1 526 788 474129 6.46 76.3 23.7

3. decbr. 1900 .... , .... 2 239 880 ! 1 612 230 627 650 7.23 72.0 28.0

1

1. decbr. 1910....... , . 2 391 782 702 554 689 228 7.72 71,2 28.8

I 4

1 Herunder ikke medregnet garnisonerte militære. Antallet av disse anslaaes til 4000 mand.

Q Tællingen er ufuldstændig. 3 Efter de ved hvert aar gjældende jurisdiktionsinddelinger.

i


STATISTISKE OVERSIGTER 1914.

Tabel 2, Befolkningen fordelt efter kjøn.

Population repartie seivant le sexe.

Riket. Bygder. Byer,

pr.

Royaume. Communes rurales. Vi/les.. ooo mænd.

Aar. __, - --- Riket.

Annees, Mænd.

Kvinder

Femmes

Hommes.

I

bommes.

Royaume.

1 2 3 4 5 6 7

.

1769..'......

343 269 349 138 733

i

616 1

1801........ . 422940 413 884 1

1815

2

- - - - - - -

1825........ 511033

540 285 456 662 480 458 54 371 59 827 i 057

1835. . . . . . . .

585 381 609 446 523 922 541 903 61 459 543 i 041

1845 . . . ... . .

652 193 676 185 574 263 592 240 77 930 83 945 i 037

1855 . . . . . , . . 729905

905 760 142 635 130 657 102 775 103 040 1i 041

1 865........ 835947

809 708 387 727 077 127 560 138 732 i 036

1875. . . . .

885368 928056 726957 754069 158411 173987 1048

1890 . . . . . . . .

965 911 035 006 746 348 780 440 219 563 254 566 1 072

1900 . , . . . . . . 1087 i 479 1 152 401 797 267 814 963 290 212 337 438 i 060

1910. . . . . . . .

1 155 673 i 236 109 841 250 861 304 314 423 374 805 1 070

1 1098 medregnet militære. 2 Opgaver over befolkningens fordeling efter kjøn finles

ikke for dette aar.


abel 3. Befolkningen fordelt efter alder o9 e9teskabe 119 stilling.

Popul ataon y e p art2c suzvant le seie l a e et l eta t rl.

------

18 01. 18

Derav gifte g

e

mænd ,

g gifte gifte

A a r.

enkemænd

,

enker enkemænd enker

,

Mænd

nd

.

k

'

er, fraskilte fraskilte

mænd. kvinder.

fr a s kilte

' og fras

mænd k i d

g og fraskilte

d v nr. e M K . d

Hemmes. Femmes. Dont:

o n :

,

b

maries, naariees,

1

veatfs et veuves et manes, znariees

et

et

d ivorc e s. di

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

f

109 526 08 927 . _ 1 335 321

_

5- - 10....... . . . . . . . .

432 662 - _ 618 537 - .

1010- - 15....... . . . . . . . .

466

0 662 249

389 - _

1

507 32

i

15- 20. . . . . . . . . .

80 573 80131 124 064

20- 30 ......... 63934 73 020 051 977 068 829 764 544 06 063 709 095

30-

- 4 40 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 .. 53 773 59 i

41 638 44 019 108 577 113 916 82 288 852277 130 804 150 926 96 739 106 449

40-- 50.......... . 47164 54280 43 052 y 45 963 89 370 93 021

P

P9 9 r0 9 522 04 085 23 808 9

50-

635 6 897

60 . . . . . . ... 34 467 38 826 32 478 33 814 54 002 59431 49 744 52 561 89767 105 633 80 087 86 298

60- 70 .....,.... 20 709 26 535 19 818 23 725 r 41058 48 046 38 437 43 029 64 806 76 005 58 707 63 465

70- 80... . . . .. ...... 10166 14.497 9.773 13136 22 020 27 591 20 849 i

24 904 37 973 45 860 34 411 38 809

80 - 90 .......... 2 381 3 710 2 306 3 417 4 938 7615 4 714 6 906 14 131 1 å 427 13 013 1.. 855

90-...... .

90 -100100. . . . . . . . . . 158 375 153

3

g over. . . . .. ..

- i

.

00 o over....

i

346 410 725 400 662 1 152 1 894 1 050 1 652

7 17

r 6; 15

5

6 I

14 4 13

1


abel 4 Folkemæn9dens bevæ9eIs e 1735-1912.

Mouvement de la o uletion de 1735 u 1912.

er bere

o

Folkemæng.den er her den hjemmehørende folkemængde pr. 1 Juh, Folkemængden 1769-1801 gnet ved hJæl p av f ø dselsoverskud g

dolketallet ifølge de to tælltner, g ved hjælp av folkemængden 1769 og fødselsoverskuddet. Desuten

Folkemængden 1735-1769 er likeledes beregnet

er det som i oversz g t over folkemændens g bevæ g else 1866-1885 foru tsat at der har været et lignende overskud av utvandrede i perioden 1735-1769,

som det utvandretgsoverskud man ved hJælp av tælhngene 1769 og 1801 og fødselsoverskuddet maa anta for denne sidste periode.

o registrerte fødte og døde Under døde er ogsaa siden 1866 indbefattet norske døde i

Fra 1866 glælder pgavene de stedfundne ikke de

utlandet - utlændinger døde i Norge. r

Aar.

Anna es .

Pr. 1000 indbyggere. 1

'

3jemmehørende

CTtvandrede.

Par 1000 habitafzts.

folkemængde Egte- Levende- I ,

1 } Juli. skaper. fødte. Dødfødte. Døde.

E'vnigres

Dash ' Egte- Døde.

Mariages. NEs-vivants.

Mort nes. Deces.

les s ays

fødte.

-

I

cde droit

d'autre-mer.

leY juli/et.

Mariøges. Nes-vivavxts. DEcPs.

i

I

1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10

1735 .......................

1736 .......................

1737 .......................

1738 .......................

.1739 ......................

1740 .......................

1736-1.740 .......................

1741 .......................

1742 .......................

1743 .......:...............

1744...... ..................

1745 .......................

141-1745 .......................

607 031 - 17 850 - - 11 726 29.41 19.32

i

613 025

- 18 845 - - 12 791. - - 30.74 20.87

617 684 - 18860 - - 15337 - - 30.53 24.83

620 833 - 17 425

-

i

- 14 393 - - 28A7 23.15

624623 - -

19 300

- 14 494 - - 30.90 23.20

628 008 - 18696 - - 16 383 - - 29.63 26.09

-

620835 18 607

- 14 680 - 29.97 23.64

625 919 - 16 981 - - 23 123 - - 27.13 36.94

609622 - i 16 049 - 42 243 - 26.33 X9.,2:)

596 202 - 17 015 - - 17 404 - - 28.54 29.19

598 278 - 17 996

- - 13 197 - -

i 30.08 22.06

604808 - 19 861 - 11 342 - - 32.84 18.75

-- 606 966 'I

-

- -

I

17 580

. - 21 462 - -

I 28.96 35.36


1746.......................

1747 .......................

1748.......................

1749.......................

1750 .......................

1746--1750 .......................

1751 .......................

1753 .......................

1754 .......................

1755 .......................

1751-1755 ......................

1756 .......................

1757. 175$ .......................

1759........ ..........

1760 .......................

1756-I 760 .......................

1761 1762 .......................

177763 .......................

1764 .......................

1.765 .......................

1761-1765 .......................

sii oss

615 890

618 469

619 843

622 366

617 532

625 808

630 751

636 807

643 909

650 127

637 480

655 668

662 562

669 530

676 733

684 997

669 898

692 909

700 244

702 084

702 786

706 515

700 908

17 238 - - 12 943 - - 23.21

I

I

21.18

20309 - - '

14 738 - ' - 32.98 23.93

20 318 - - 20 474 - ' - 32.85 33.10

20 472 - - 17297 -

- 33.03 27.91

19 035 - - 16 921 - - 3.58 27.19

19 474 - - 16 475 - - 31.54 26.68

21 906 - - 16 878 - i - 35.00 26.97

21 113 - - , 15 998 - - i

38.47 25.36

22 147 - - 14 892 - ! 34.75

il j 23.39

22 733 - 15 526 - - 3.30 24.11

21 800 - - 16 314 - - 33.53 25.09

- ---------

--

21 340 - - 15 922 34.42 24.98

,

--------

- - ---- - -

23 675 - - i 1 t 821 36.11 27.18

22 864 - - 14 672 34.51 I 22.14

22 481 - - 16 485 - - 33.58 24.68

21 879 - - 13 204 - - 32.33 i

19 . 51

23 940 - - 15 830 - - 34.95 23.11

22 968 - - 75 602 - - 34.29 23.29

24 899 - - 16 326 - I

- 35.93 24.43

25 082 - 18 130 j 35.82 2

24 205 - - 27 219 - - 34.48 38.77

25 130 - ! - 20 452 - -

i

35.76 29.10

24 349 - - 21 310 ! - - 34.46 i

I 30.16

-- 24 733

!--- --

- - 20 807 - - II

35.29 i 29.69

j

I

i

1766 .......................

1767. 1768 .......................

1770 .......................

1766-1770 .......................

1

Hjemmehørende middelfolkemæn de.

709 212

713 932

720 399

726 907

733 310

720 752

5 396

5 396

24134 - - i 21522 i - - 34.03 I' 30.35

25 029 - - 17 942 j

- - 35.06 2.13

6

23 650 - - 17 545 j

- - 32.83 j 24.35

24 526 - - 17 207 - - I 33.74

4

23.67

23 515 855 - 17 606 - ! 7.36 32:07 24.01

_

24 171 855 j

-

- 13 364 I

- 7.36 33.54 i 25.48


Tabel 4 (forts.). Folkemængdens bevægelse 1735-1912.

Pr. 1000 indbyggere.

Hjemmehørende Utvandrede.

'Par 1000 habitants.

folkemængde Egte- Levende- Uegte-fødte:

Aar. 1 Dødfødte. Døde.

juli. skaper. fødte.

E'naigrds

An7aees. Deces. hour Egte Levende-

Døde.

s ka per. fødte.

-

de droit Mariages. iGlegitinxes. les

s ZeY rd'outre-rreer.

Deces.

jul/lei.

Mariages. Nes-vivants.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

i

1771 ......................... 739 195 5 007 23 325 727 - 17 176 - 6.77 31.55 23.24

1772 ....................... ' 742856

4433 701 - 19 474 - 5.97 28.18 2622

,

1773 ....................... ' 734961 4410 18 407 E45 - 35362 i - 6.00 25.04 48.11

174 :...................... , 727 256 6200 20 607 633 - 18784 - 8.53 28.34 25.83

1775 ....................... 731 758 6 798 24 722 1 085 - 17 253 - 9.29 33.78 23.58

1771- 1775 ....................... I 735 205 5 370 21 599 758 - 21 610 - 7.30 29.38 23.89

-- - 7.70 - 32.46 25.64

1776 ....................... 738331 6 231 21 236 1 090 15 270 - 8.44 28.76 20.68

-

1777 745 008 6 249 23381 1 060

i 15 655 - 8.39 31.32 21.01

i 778 ....................... ' 752835 6 013 23 487 1 086 - 15222 - 7.99 31.20 20.`L2

1779 . . ................... 757 870 6 1`17 22 862 1 163 - 20 768 -

. .

,

8.08 30.17 27.40

7780 ....................... 761 367 5 863 24 711 1273 I

-

-- --

19 523 -

-

1776-1 t 80 ....................... - ', 751 082 6 097 23 125 1 134 - 17 288 - 8.12 30.79 23.02

i

i

1781 ....................... 767 868 6 177 24 153 1 035 16 052 - 8.04 31.45 `L0.90

1782 ....................... 774995 5 469 23 944 1 231 - 17 503 - 7.06 30.90 22.58

1783 .......................

';

779 170 E 313 21 554 985 - 19 357 - 8.10 27.66 24.84

1784 ....................... X82 649 - 23 874 - - 18 825 - -

30.50 24.05

1 785 ....................... 783 286 - 22 657 - - 26 144 - - 28.93 33.38

1X81-178:1 .....................:. 777 594 b 986 23 236 1 104 19 576 - 7.43 29.88 25.18

1786 ....:...:.............. . -

783 806

23 979

- - 19 164 - -

30.59 24.45

1787 .......................

j

788 587 - 23070 - - 18 034 - - 29.25 22.87

1788 ....................... 792 796 - - -

24403

20 734 - - 30.78 26.15

1789 ....................... 794 511 - 24365 - -

,

24315 -

30.67 30.60

1190 ....................... 798 005 - 25596 - - -

18 371 - 32.07. 23.02

791541 - 24 283 - - j 20124 - - 30.68. 25.42

1786-1790 ....:...:.....:......... I,


1791.......................

1792.......................

1793.......................

1794.......................

1795.... ...................

1791-1795 .......................

1796 .......................

1797 .......................

1798 .......................

1799.......................

1800 .......................

179G -1600 .......................

1801 .......................

1803 ..........:............

1804 .......................

1805 .......................

1801-1805 .......................

1806 ....................... I

1807 .......................

1808 .......................

.1809 .......................

I,

1810

1806-1810 .......................

1811 .......................

1812 .......................

1813........ ...............

1814 .......................

1815 .......................

1811-1815 .......................

i

1

805371 26 369 - - h 14 _ -

813 465 28 246 - - 564 -

822 566 - 28 039 -

I 231 - -

832 689 - 28 069 - - 344 - -

842 027 6 531 27 249 - 010 -

823 224 6 531 27 594 - - 545 -

I

850268 6 695 26 844 - - j 312 -

858 830 6 950 28 154 - - 274

i

867 342 7 227 28 010 - 580 -

87650.ri 6910 28 540 - - 354 -

(879 626) - - - - - - - -

II

863 236 6 946 27 887 - 104

i

882 751 6 089 24 448 453 325 -

6

7

996 -

6 790 25 613 494 791 -

7 069 24 662 564 628 ,

-

7 227 26 151 615

213 -

i

887 124 6 783 25 046 488 391 -

901 885 7 283 26 686 693 632 i I 908439 6 331 26 360 773 20 062 -

911 181 5 305 24 488 697 24 069 -

904 846 5370 20 076 370 1 331 1

898 082 7 100 23 642 533 070 -

i

904948 6 278 24 250 613 751 -

i

i

898 120 7 854 23 962 665 215 -

7 850 26 210 817 176 -

903 304 6453 i 23 167 639 4

902 106 5 SOl 21 784 393 977 -

907 347 9 171 27 153 866 855 - i

i

902 553 7 426 24 455 676 070 - 23.34

I

j


Taffel 4 (forts.). Folkemængdens bevægelse 1735-1912.

Aar.

.

Annees.

-------- - -

Pr. 1000 indbyggere.

Hjemmehørende Utvandrede. Par 1000 habitants.

folkemængde Egte- Levende- Uegte-fødte.

t 1 7u li.

Dødfødte. Døde.

skaper. fødte.

Eznigres

i

Dont

Po¢uZation

Moi-t-nes. Deces. pour Egte- Levende-

Døde.

skaper. fødte.

de droit Marzapes. les

i

Deres

ZeY juillet.

d outre-mer. Mariages. Nes-vivants. .

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1816.......................

182().

1817..........:............

1818.......................

1819.......................

1821. 1822.

1816-1820.......................

.....................

1823 .......................

1824 .......................

1825 .......................

'

1821-1825 ...................%....

1826 .......................

1827 .:.....................

1328 .......................

1829 .......................

1830 .......................

1826-1830 ....................:..

1831 .......................

1832 ......::.......:......:

1833 .......................

1834 .......................

1835 .......................

1831-1835...... .................

919 242 9 427 32 259 2 585 917 17.767 i - 10.25 35.09 19.33

933 395 8 010 30 300 `L 455 921 16 487 - 8.58 32.46 17.66

945 844 I 7 713 29 102 `L 384 880 18 016 - 8.15 30.77 19.05

957 226 7 721 30 537 2 332 906 18 859 - 8.07 31.90 19.70

970 050 8 712 32 309 2 380 1 021 18340 - 8.98 33.31 18.91

945 151 ! 8 317 30 901 2 427 929 17 894 - 8.80 32.69 18.93

984 054 8 895 34 166 2 709 1 054 20 127 1 9.04 34.72 20.45

997 797 8 949 32 869 2 531 1 025 19 421 8.97 32.94 19.46

1 012 730 i 8 841 34 375 2 539 1 061 17 958 - 8.73 33.94 17.73

1 028 142 8 376 33 388 2 445 901 18 981 - 8.15 32.47 18.46

1 044 173 9 020 35 856 2 446 1 104 18 201 53 8.64 34.34 17.43

1 013 379 8 816 34 131 2 534 1 029 18 938 - 8.70 33.68 18.69

i

1 061 892 8 806 37 006 2 620 1 137 19 609 - 8.27 34.84 18.45

1 078 551 8 087 34 538 2 533 1 167 19 391

- 7.50 32.02 17.98

1 093 287 8.358 34 767 2 419 1 128 21 217 - 7.64 31.80 19.40

1 108 360 8 639 37 280 2 503 1 164 21 457 - 7.79 33.63 19.36

1 123 733 8 669 36 307 2X39 1 140 22 161 - 7.71 32.30 19.72

1 093 165 8 512 35 980 2 523 1 147 20 767

- 7.79 32.91 19.00

1 137 417 8 190 35 225 2 455. 1 109 22 502 - 7.20 30.97 13.78

1 150463 7 839 34 400 2 247 1 245 21 254 - 6.81 29.89 18.47

1 163 178 S 548 35 718 2 399 1 342 23 656 - 7.32 30.71 20.34

1 174 761 8 872 37 240 2 395 1 360 26 356 7.55 31.70 22.44

1 188 130 8 784 38__780 `L 615 1 368 23 151 - 7.39 32.64 19.48

1 162 790 8 447 36 273 2 424222 1 235 23 384 - 7.26 31.19 20.11


1836.......................

1838.. ...................

1830 .......................

1840.......................

1841 .......................

1842 .......................

1843 .........:.............

1844 .............:.:.......

1 202 404

1 213 908

1224 16:,

1 232 621

1 241 140

1.222 847

1 254 404

i 27059i

1 236 192

1 301 772

1 319 7.84

i

8 424 35 367 2 493 i 276 23 134 200 7.01 29.40 19.23

8 123 34 842 2 383 1 393 25 218 .200 6.69 28.70 20.77

7 584 33 985 2 324 ' 1 326 24 348 100 6.19 27.74 19.87

I

7 949 32 881 2 332 i 1 330 26 652 400 6.44 26.67 21.62

8 601 34 548 2 474 1 395 24 593 300 6.92 27.83 19 81

'.

8 136 34 325 2 402 1 344 24 789 240 6.65 28.07 i 2027

9 593 37 372 2 683 1 531 21 649 400 7.65 j 29.79 17.26

9 962 39 056 3 277 '.' 1 595 22 847 700 7.83 3

3 1 1 G00 7.90 30.17 17.94

10 290 ' 38 973 3 157 1 605 j 22 297 1 200 7.90 29.94 17.13

I,

10 570 41 200 3 357 1 699 22 303 1 100 8.01 31.23 16.90

i

i

1846 .........................1336727

1841 ..........: 1351331

1848 ........................ 1 363 383

1849 ........................ 1 37G 619

1850 ....................... 1391941

1846-1850. ......................

10 118 39 030 3 14G 1 000 7.87 30.38 17.44

i

11 152 41 528 3 456 ' 1 701 23 887 1 300 8.34 31.07 17.87

9 890 41 G10 3 561 1 711 27 489 1 600 7.30 30.79 20.34

10 187 40 554 3 220 1 707 27 916 1 400 7.47 29.75 20.48

10 629 44 113 3 527 1 849 25 226 4000 7.72 32.04 18.32

10 648 43 082 3 715 1 873 23 971 3 700 7.63 30.95 17.22

10 501 42 177 3 496 1 768 25 698 2 400 ! 7.70 30.92 18.84

1851 ....................... 1 408 903

1852 ........................ 1 425 472

1853 ....................... 1 439 t35

1854 ......................... 1 457 020

1855 ....................... 1478722

1851-1855 ........................ 1441 974

'1

1856 ....................... 1 500 612

1857 ..................... I 1 520 744

1858 ....................... 1 543 195

1859 ....................... 1 569 801

.

1860 ......................... 1 596 089

18561860 ....................... '; 1 546 088

10 575 44 899 4090 1915 i,

24 092 2640 7.51 31.8G 17.10

10 179 44 219 I 4220 1 871 25 565 4030 7.14 31.01 17.92

11 257 46 039 4 144 1 996 26 391 6 050 7.82 31.98 18.33

12 479 49 896. 4 533 2 182

2

362 5 950 8.57 34.25 16.04

12 009 49 438 4 583 2 126 ! 25 362 1 600 3.12 33.43 17.15

'i

11 300 46 898 I 4 314 2 018 24 954 4054 I 7.84 32.52 17.31

11 599 48 311 4 186 2 213 25 357 3 200 7.73 32.20 16.90

11447 50 198 4 103 2 138 26 017 6400 7.53 33.01 17.11

11 722 31 671 j 4 279 2 247 24 796 2 500 7.60 33.49 16.07

12 083 54 556 4 489 2 272 26 738 1 800 7.70 34.75 17.03

11 413 .

_ 53 074 4 2 338 27 398 1900 7.15 33.26 17.17

4

11 653 51 562 i 4 298 2 242 26 061 3 160 I 7.54 33.35 16.86


- - -----

Tabel 4 (forts.). Folkemængdens bevægelse 1735-1912.

__

I

r

Pr. 1000 indbyggexe.

Hjemmehørende Utvandrede . l

Par 1000 haLitants.

folkemængde Egte- Levende- I

Dødfødte. Døde.

Eaztigres

Dt Oil

i

Levende-

Mort-nes Deres.

Døde.

I skaper fødte

'de droit Mariaaes. i illegztinzes. les 1ays

. .

IeY jaiillef.

d'outre-mer.

P7ariages. ii

Nes.viva,zts.

DEces.

A a r. 1 Juli. s kaper. fødte.

flnnees.

1

I

2 3 4 5 6 i SJ 9 10

1861 ....................... t 613 878 10 939 49 546 4 073 2 132 p1493 8900 6.78 30.70 19.51

1862 ....................... 1626986 11 221 52 190 3 993 2 182 32 502 5 250 6.90 32.08 19.98

1863 ....................... 1 64G 433 11 808 53 905 4 165 2 142 31 076 1 100 7.17 32.74 18.87

1864 ...........:........... 1 668 2,54 11 371 53 158 4 221 2 213 29 692 4 300 6.82 31.87 17.80

1865 ....................... 1 690 134 11 533 53 933 4205 2 228 28 066 4 000 6.86 31.91 16.60

1861-1865 ....................... 1 649 137 11 386 52 548 4 131 2 179 30 566 4 710 6.90 31.86 18.53

1366 ....................... 1706911 11 434 54 166 4 310 1973 29106 15 455 6.70 31.73 17.05

1867 ....................... 1716112 il 105 51 607 4208 1971 31693 12 829 6.47 80.07 18.47

1868 ....................... 1 723 810 10709 50 872 4 244 1934 31 568 13 211 6.21 29.51 18.31

1869 ....................... 1 729 235 10 635 49 985 4 308 1 924 29 656 18 070 6.15 28.90 17.15

1870 ....................... 1 735 425 11 176 50 618 4 569 1 861 28 171 14 838 6.44 29.16 16.23

1866-1870 ....................... 1 722 299 1 1012 51 450 4 328 1933 30 039 14 881 6.39 29.87 17.44

1871 ....................... 1 744 936 11 610 51 163 4 652 2 040 29 453 12 276 6.65 29.32 16.88

1872 ............:.......... 1 755 092 12 302 52 592 4 698 2 064 29 257 13 865 7.01 29.97 16.67

1873 ....................... 1 766 840 12 822 52 749 4 774 2 051 29 979 10 352 7.26 29.85 16.96

1874 ....................... 1 783 180 13 713 55 259 5 064 2 063 32 705 4 601 7.69 30.99 18.34

1875 ....................... I 1 803 129 14 177 56 856 4 998 2 110 33 871 4 048 7.86 31.53 18.78

i8"t 1-1875 ....................... 1770635 12 925 724 4 837 2066 31 053 9 028 7.30 30.34 17.54

5

1876 ....................... 1 828 856 14 049 57 699 5 000 2 `L16 34 485 4 355 7.68 31.55 18.56

1877 ................:...... 1 851 571 14 022 58 717 4 981 2046 31 252 3 206 7.57 31.71 16.85

1878 ....................... 1 876 835 13 681 59 066 4 726 2 064 29 950 4863 7.29 31.47 15.96

1879 ....................... 1 902 126 12 8.50 61 106 5 151 2 173 28 736 7 608 6.76 32.13 15.11

1880 ........:.:............ 1 919 075 12 751 59 315 4 942 2068 31065 20 212 6.64 30.91 16.19

1876-1880 ....................... 1 875 693 13471 59 181 4 960 2 113 31098 8049 . 7.18 31.55 16.58


issa ..:....................

1882.......................

1883.......................

1884.......................

1885.......................

1881-1855 .......................

1 922 948 12 316 57 778 4 710 1 986 32 716 25 976 6.40 30.04 17.01

1 919 767 12 874 .58 762 4 829 1 858 35 736 28 804 6.71 30.61 18.64

1919317 12 710 59 440 4885 1 832 32545 22 167 6.62 30.97 . 16.96

1 929 058 13 247 61 019 4 852 1 787 32 071 14 776 j 6.57 31.63 16.63

1 943916 13 024 61 231 4809 - 1 843 31 985 13 981 I 6.70 i 31.49 16.45

1 927 001 1 834 59 646 4 817 1 861 33 021 21 141 6.66 30.95 i

17.14

1887 .......................

isfis .......................

1889 .......................

1890 .......................

1886-1890 .......................

1 558 323 12 819 60 466 4 726 1 766 31 844 15 158 6.55 30.57 16.26

1 969 807 12 491 61 827 4 779 1 720 31 904 20 741 6,34 31.39 16.20

1 976 615 12 154 EO 052 4 579 1 583 126 21 452 3 ; 6.15 30.38 1926

1 984 295 12 416 58 811 4 217 1 615 35 235 12 642 6.2E 29.64 i 17.6

1 996 929 12 922 GO 747 4 286 1 657 35 961 10 991 6.47 30.42 18.01

I

1 977 194 12 560 GO 381 4 517. 1 668 33 814 16 197 ' 6.35 30.54

i

-

17.10

1891 .......................

1892........... .........

1893. ......................

1894 .......................

1895 .......................

lssi-issa .......................

f

2 012503 . 13 179 61 901 4 344 1 751 35 621 13 341 6.55 30.76 17.70

2 026 016 12 742 59 933 4 293 1 707 36 218 I

17 049 6.29 29.58 17.87

2 037 797 j 12 974 61 823 4436 1 844 33 537 i 18 778 6.37 2 056 657 30.34 16.46

I 12 966 60 889 334 1 719 34 754 5 642 6.30 I 29.61 16 .

2 083 088 90

i 13 339 63 318 4515 1 634 32 582 G 207 6.40 30.39 15.64

2 013 212 ,

13 040 61 573 4384 1 731 34 542 12 203 6.38 30.14 16.7

1896.........................

1597 .......................

1898 .......................

1899 .......................

1900 .......................

1896-1300 .......................

I

i

I

Z 111 676 13 962 63 254 4 639 i 1 632 32 101 i G 679 6.61 29.95 15.20

2 141 721 14 220 64 333 4 880 1 588 32 873 I 4 669 6.64 30.04 15.35

2 173 807 ] 5 039 65 926 å 024 1 592 33 223 4 i

859 6.92 30.33 15.29

2 204 083 , 15 530 65 968 4 831 1 690 36 935. 6 699 7.05 29.93 16.76

2 230 483 15 222 66 229 4 872 1 616 35 345 10 931 6.82 29.69 15.84

_

2 172 354 14 795 65 142 4 849 1 624

'

34 096 6 767 6.81 29.99

i

15.70


Tabel 4 (forts.). Folkemængdens bevægelse 1735-1912.

Pr. 1000 indbyggere.

Hjemmehørende Utvandrede.

Par 1000 habitants.

folkemængde

--

Levende-

Aar. ! 1 juli.

s

skaper, fødte.

-

viiaaes.

Dont

ooralatiooe

'

l our

Mort--zes . s DEces . Y Egte- Levende-

Døde.

s kaper. Fødte.

de droit Mariaaes. Nes-vivants. iLZegitinaes. !

i

les says

1 er

t'outreneer.

juillet.

Mariages. Nes-zzivants. Deces.

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10

I

1901 .......................

1902 ..................... . 2 254328 14 760

2 275427

14 385 ' 66719 4 794 1728 I,

33 821

65 916 4 753 1592 ' 12 745 6.55 29.60 15.00

..

31 670 20343 6.32 28.97 13.92

1 903 . ..................... I. 2 288 270 13 566 6 64 901 4668 1 642 j 33 847 26 784 5 . 93 28 . 36 14 . 79

1904......., . .............. ! 2 298423 13 481 0 63 586 4 370 1578 32 895 22 264 5.87 27.67 14.31

1905 ....................... 2 309868 13 269 62 057 4207 1460 34 050 21 059 5.74 26.87 14.74

I

- -----

1901-i905. ..................... 2285263 13 892

i

64 636 4 558 1 600 33 257 20 639 6.08 I

28.28 14.55

1906 ...............:....... ! 2 320 864 13 590 I 61 553 4 085 1 427 31 668

8

21 967 5.86 26.52 13.64

1907 ....................... 2 +331 320 13 953 60 769 4 126 1 429 33 345 22 135 5.99 26.07 14.30

1908 ....................... 2 348 530 14 153. 61 151 4 173 1 420 32 498 8 497 6.03 26.04 13.84

1909 ...................... 2 370 119 14 080 62 579 4 144 1 439 31 229 16 152 5.94 26.40 13.18

19 10 ....................... 2386532 14566 61 147 4 041 1 429 32 207 18 912 6.10 25.62 13.50

1906-1910 ....................... 2 351 473 14 068 61 440 4 114 1 429 32 189 17 533 5.98 26.13 13.69

1911 ....................... 2 404 672 14 826 61 168 4 154 1 399 31 778 12 477 6.17 25.56 13.22

1912 ....................... 2 427 331 14 800 60 900 4 040 - 32 600 0 9105 6.10 25.09 13.43


STATISTISKE OVERSIGTER 1914. 13

Tabel 5. Dødeligheten inden enkelte aldersklasser.

.Mortalite des classes d'åge.

Aldersgrupper.

Graukes

Antal døde pr. 10000.

Deces bar i0 000.

1821-30. 1831-40. 1841-50. 1851-60. 1861-70. 1871-80. 1881-90. 1891-1900.

1 2 3 4 5 6 7 8

Mandkj øn.

Hommes. .

0- 1 aar....... - - 1305 1215 1230 1222 1131 1137

1- 3 « .,..

- - 315 265 339 292 296 216

3- 5 « .......

- - 145 130 174 137 152 92

5- 10 « ..

- - 67 60 80 65 76 50

0- 10 aar,,..... 313 299 286 267 288 255 254 21.1

10- 15 « ..... 1 40

44 48 47 46 52

l

46

37

(51) 5

1

15- 20 « . .. , ... j 63 j( 6) 67

3

(54) ' 73

20-- 25 « 1 1 93 1 96 l (107

25- 30 « .... .. j

80 89 81 84 89

90 j93 88 3(ioi)-

30-- 40 « .... 86 114 92 87 85 86 81 86

40- 50 « ,...... 124 154 135 120 113 108 99 101

50---- 60 « ....... 205 245 215 185 183 169 157 155

60- 70 « ....... 375 450 395 360 358 335 309 298

70- 80 « ....... 780 940 875 810 808 745 707 681

80. 90 « ....... 1590 1 880 1 745 1 785 1 794 1 632 1 641 i 641

90-100 « ... , ... 3140 3 090 2 980 3 205 3 543 3 018 3 271 3 204

Kvindekj øn.

Temmes.

0- 1 aar ....... - - 1055 1015 1036 1021 955 924

1- 3 « ......

- - 295 260 326 281 287 201

3- 5 « ,,.., - - 150 125 173 132 152 90

5- 10 « .......

- - 66 59 82 65 79 52

0- 10 aar......, 276 263 250 .232 262 229 234 184

10---- 15 « .......

1

42 45 43 42 48 (47)1 42 50 }

42

15- 20 «

(49)

1 51 }(52){ 55 1 :6

20-- 25 .. l

63 66 59 60 64

f63 ) f64 i (62

- 30 «

(67 69 67

25 )t 72 !( )' ^r4 ( )j 73

30- 40 « .... 85 99 85 87 83 85 85 80

40- 50 « . . . . . . . 108 129 111 106 99 98 94 89

50- 60 « .... 160 190 165 150 147 142 132 124

60-70 « ......, 335 375 350 310 314 291 269 252

70-80 « ....... 740 860 790 760 724 670 617 613

80- 90 « . . . . . . . f i 620 1850 1 720 1 645 1 608 1 507 1504 1475

90--10U « .. 3 010 3 300 3 335 2935 3 481 2 823 3 070 2 955


abel 6Befolkningen fordelt efter erhverv.

Po ulation classee ar bgroa es de ro fessions.

Erhvervsgrupper.

Hjemmehørende folkemængde. (

Po Mation de droit. i

Hjemmehørende folkemængde.

Po -ulation de droit.

1801. 1865.

1910.`

Groukes de y5rofessions.

I. Jordbruk, fædrift, skogdrift, føderaad. -

Agriculture, ilevage du bitail, sylviculture, etc.

IL Industri. - Industrie ..................

Riket.

Royaume.

710 252

Si 228

Bygder.

Communes

ruro les.

2

710 252

2


STATISTISKE OV ERSIGTER 1914.

15

Tabel 7. Arealet og dets benyttelse.

S'upet ficie et repartition de la terre.

1835. 1865. 1875.

1 2 3 4 5 6

Maal. Maal. Maal.

Samlet jordbruksareal. 2 - - Sur Decare. Decare.

- -

face cultivee . . ........ . . .. 9 217 167 - - 975 596

Areal anvendt til ; --- Repartition

de la sug face

Korn og poteter. - Cereales et

pommes de terre , , . , , .. , .. 1 433 161 2 175154 307 049 2 267 023 222 137 504

Hvete. Froment , .... , , , . 7 350 50 459 299 865 744 210

Rug, - 61 450 124127 786 556

Byg. - Orge . . . . . . . . ... . . . 328 844 509 445 356 798 355 164

Blandkorn; - Meteil

et d'avoine) . . . . . . . . .: . . . . 160 826 195 062 912 920 534

Havre. -- Avoine .......... 698 453 931 987 788 389 993 062 793

Erter. - Pois . . . . . . .... . . . 600 40 364 412 459 371 618

I alt til kornsæd. - Total 1 286 523 851444 951 143 856 050 656 169 875

Poteter. -Pommes de terre . 638 710 906 217 053 629

Grønfor. - Fourages verts .. - - 850 022 886

Turnips. - Racines 4 625 707

I

906

*

Andre akervekster, -- Rutres 11 695

Tantes,,, , , , ,,,,,,, , ,,, ,

- J I

i

Have, -arrlins , .. , . , , , , . 84126 100 538

Dyrket eng, - Pris artifciels - 3101511 - 934 913

Naturlig eng,' - Pres naturels - 3 761 430 - 612 09

SSkog.

- Bois et forets, , ... , -

- - 113 865

1 Tællingen av 1835 maa ansees at gi for lave resultater. Samlet areal aker og eng

i Rikets bygder.

I

Tabel 8. Beregnet avling av korn, poteter og høi samt avlingens værdi.

ar.

Annes.

--- -- ---

Creales, pommes de terre et

Mængde.

Quantite.

Korn.

Cereales.

i

i

i

1

_

R colte, quantites et valeurs.

Poteter.

Pommes de terre.

Høi.

Foin.

byg

rdi 1

Værdi.

Peduite

Mængde. Værdi.

I

Valeur. en orde. Quantite. Valeur.

(

1 2 3 4 5 6 7

1000 hi. 1000 kr. 1000 hi. 1000 kr. hl. kg, kr.

1835............ 3 079 18 843 3 731 I 528 3

I

1865 ............ 5148 34 698 !i 7 555 418

1871-1875...... 6 071 50 291 8 389

" -

I

26132 7 192 - -

I

1886--1890...... 5 962 38 263 8 441 807 047 -

1896-1900...... 5 424 35 969 7 966 875 419 566 998 515

1.901-1905...... 4 647 33 489 j 7 611 238 810 411 365 568

1908-1912 ...... 5 229 42 086 8 765 368 440 075 703

r 1 hl, byg (orge,) = 3/4 hl, hvete (froment) og rug (seigle) = 1.5 hl, blandkorn

(TTJteil d'org e et d'avoine) = 2 hl, havre (avoine) - r 3 hl, poteter (pommes de terre).

I

Ialt


1(3

STATISTISKE oVERSIGTER 1914.

Hvete.

i

i

i

Rug.

a r. Froment. Seigle.

Annees.

Tabel 9. Priser paa kornvarer og poteter.

Prix des cereales et bommes de terre.

j

Byg.

Kroner pr. hektoliter.

Conronnes j5ar hl.

1- -- 2 3 4 5 6 7

1861--1865. , .... 16.47 12.57 6.31 - 3.53

,

1866--1870...... 17.55 14.07 7.02 -

1871-1875 ...... 16.42 12.70 6.71

1876---1880...... 16.37 12.20 6.75

1881-1885 ...... 15.11 12.25 6.46

18861890...... 12.67 9.51 5.99

1891-1895...... 12.66 10.30 6.52

1896-1900...... 12.21 9.11 6.31

1901-1905...... 11.22 9.15 8.34

i

7.04

1906---1910...... 13.08 10.67 7.79

i

terre.

de

Tabel10.

Kreaturhold.

Betail..

A a r.

Hester. Storfæ. Sauer, Gjester.

Ren. kjør.1

Annees Espece Esj5eee Esjece

ckevaline. bovine.

calcnle.

1835 ............ 113 163 644 414

I

1 2 3 4 5 6 7

I

1865 ............ .149 167 953 036 705 394

1028 945 518 874 225 477

I

290 985 1 626

.

1875 ............ 151903 1 686 306 861 1 937

1890 ........ ... . 150 898 1006 499 417 5241 458 1 021

1900 ............ 172 999 950 201 819 1 305

1907 31, decbr... 170 325 1 027 520 211 717 467 592

1 1 storiæ = 1/2 hest = 6 sauer og gjeiter = 2 svin = 4 ren.


STATTSTISKE OVERSI(. TER 1914,

17

Tabel 11. Melkeutbytte samt kreaturenes vegt og værdi.

Produit de lait;. prix et poids nwyen des diverses especes d'animaux domesliques.

1835.

1865.

1875,

1890. 1900. 1907.

1

2

il

4

Melkeutbytte : - Produit de lait.

Ialt, -- Total , . 1000 liter

Pr. ku. - Par vache, .. liter

660 459 811 500

951 1 091

400

1 172

Kreaturbesætningenes værfli.

- Valeur totale du betail.

1000 kr. (cour.)

Værdi pr, stykke av : - Prix

193 886 153 728 805

moyen des diverses espices

d'animaux domestiques:

Hest. - Cheval....... kr. 1

371

1

Okse. - Boeuf ....... « 54 86 91.2

Ku.. Vache ... , . . 40 1 66 83

Sau. - Mouton ....... tt 4 8 10

Gjeit, - Chevre ...... 4 9 T0

Svin. - Porc......... 30 i 44 66

Gjennemsnitlig slagtevegt pr,

stk.: - Poids moyen des.

diverses espices d'animaux

domestiques:

Okse. - Boeuf. , .. ,

Ku.

Vache.........

Sau, - Mouton.......

Gjeit. - Chevre.......

Svin. - Pore.........

i For 1870..

kg,

852 000

1 279

160 262

356.2

103.4-

94.3

12.9

11.2

81.1

1015 395

1 394

197 516

387.9

131.5

119.7

16.5

13.1

95.9

123.0 150.9

102.0 117.3

16.0 20.6

15.5 15.4

102.0 115.2

Tabel 12. Særskilt skyldsatte bruk.

.Nombre et evaluation cadastrale des exploitations rurales.

Aar.

Annees.

Benyttet av eieren.

Exy5loitees j5ar le jro

j5rietaire.

Matriker

Antal. skyld

Nnmlre.

--- - --- I cadastrale. :

.1820 1840 ..................

1850 ..........: ..........

1860 .....................

1870 ..............

1875 ......................

1890 1900 .......................

1907 .....................

1 2

Mark,

357 300

409 573

430 200

444 432

449 788

123 476 456 244

134 488 441456

150 088 I 439 354

176 612 j -445 673

Bortleiet.

Tilsammen.

Louage.

Total.

Matrilrel-

I

Antal,

IVoml re. Evaluation ona V .zb

re. Evaluation

cadastrale. J

cadastrale.

4 5 6

Mark.

Mark.

146 300 503 600

94 000 503 573

73 000 503 200

58 000 502 432

14124

52 000 501 788

44 900 137

14 366 41856 148

11865 3 568 161

1.1 744 32 693 188

8


1851

18 STATISTISKE 0VERSIGTER 1914.

Tabel 13. Særskilt skyldsave bruk, fordelt efter størrelsen av indmarken.

Exploitations rurales classees d' apres l' elendue de la su face eullivee.

Grupper av bruk.

1865. 1907.

GrouØes d'exiloitations. Antal. Pct. Antal. Pct.

i

Nombre. Pour-cent. j Nomhre. Pour-cent.

-

1 4

Under 20 maal. - Au dessous de 20

decares .... . ................... i 34 224 25.5 54 327 30.5

20- 50 maal decares ... 42 984 32.1 55 813 31.3

50- 200 « -

... 48 575 36.2

58 687 32.9

200- 500 « ... 7 376 5.5 8 545 4,8

500---1000 « - ... 739 I 0.6 814 0.4

Over 1000. - Au dessus de 1000 dec. 93 0.1 89 0.1

Tilsammen. - Total 133 991 100.0 178 275 100.0

Tabel 14. Priser paa jordeiendomme; aarlig gjennemsnit.

Valeur des proprietes rur siles; moyenne annuelle.

A a r.

Annees.

i

j Gjennemsnitsværdi

I pr. skyldmark.

j Valeur moyenne

jiar «skyldmark».

I

I

I

Værdi Solgte eiendomme pr, aar.

av Rikets land Pro5rietes yendues Tiar an.

eiendomme. z

Valeur Antal.

Salgssum.

des j Samme des

Nomhre.

rurales,

ventes.

1 2 J 4

Kr.

1000 kr.

1000 kr.

1822----1837 . 361 282 452

1838-1842 ...................... 758 381985

1843-1847 ...................... 798 401 173

1848--1852 ... . ............ . .

880 442 647

1852-_1855 ......

. . .

926 r 7 555 21 426

536 137

1856-1860 ...................... 1247 J t 7 077 23196

1861-1865 ......... ... .. ........ 1273 7 257 21 184

577 549

1866-1870 ......:............... 1133 } i 7 052 21 630

1871---1875 ..... . . ... ........ .

. .

1280 8 327 31454

700 635

1876--1880 ...................... 1 542 } { 7 381 28 362

1881---1885 ...................... 1563 793 467 7 849 31 490

1886-1890 ........ '.

1.608 804 383 8 336 32 753

1891----1895 ...................... 1 700 851 637 8 727 34194

1896-1900 ...................... 1 707 853176 9 827 47154

1901---1905 ...................... '',

912 080 10 810 49.258

1906-1910 2 134 1067 722 13 324 66 801

1908--1912 ...................... 2 286 14 206 1 73 506

1912 2488 14849 78 847

1 For 1851-1855. Finmarken undtat.


Aar.

Annees.

1566-].870........

1871--1875........

1876-1880........

1881-1885........

1886 -1890........

Tabel 15 Mæn de o9 væ rdi av Norges fiskerier; aarlig 9n e n e

9 l

Q uantite et z alezlr des eches de la Norve e ; mo evne ann elle

Skrei.

Sild.

iJ7orue. !

i

Harem-. h

Mængde. Værdi. Mængde.

i

Quantite. T/alesr, Quantite.

Værdi.

T%aleur.

Andet Kystfiske

kystfiske. ialt.

1 cclzes

Antres

cotieres

j5ec7ses.

total.

Fiske

utenfor

kystfisket.

Alstres

eclaes.

1000 stkr. j

1 000 kr. 1 000 hl. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kx.

1 2 3

46 901 10 720 1. 373 i 4

kilt

48 647 14 731 1 250 I 6 445

i

57 901 13 886 928 6 314

49 626 12 028 845 5

024

i

58 837 12 602 1 209 ' 4 224

5 6

2 227 20 398

2 810 23 976 i 48

3 130 ; 23 330 75

4 469 21 521 708

4 049 ; 20 815 ! 336

7 H

1

34 j 1243 2

Haa j Fangst

kjærrin og fiske i

Fiske ialt.

Hvalfangst. Nebhval,

fiske. Ishavet.

Peelzes Peclie an Chasse et Peche de la Chassse å la,

total la balezne, Bottlenose.

mer

glacialis». Arctzgue.

i

1000 kr. I 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. % 1000 kr.

24 024

`L3 405

22 229

`ll 211

4

9

I,

9 I 10 I 11 12

191

141

66

78

31

11112 1 55

1034 74 I

- 173

i

i

° 1 099 853 5

1.59

1130

0

702 468

y

1.4 308 1 334 j 4718 4871 23897 1003 24 900 35

1S!)6-1300........ 1831-135.5..........64885 (i 431 72 078 (13d I 5852 6 322 24 252932 25 184 72 i

1901-1905 ......... 44681 13118 1027 6 493 8913 I 28 824 2282 31 i

106 55

190E-1910.........10957 it3 415 1 699 I, 7542 11 870 i 37 827 3870 41 697 I 22

1 150

794

689

1 036

6

u

-

-

664

656

4403 618

7 `L32 j 623

1911.............. . 65051 25 890 2 742 10111 15 893 51 894 ! 2 586 54 480 2 8

1912,,.. .

.

i

99303 26 718 , 5O1 9 932 15177 01 827 2345 54172 12

i

1 042

t L67

22000 480

29 `100 I 370

1

Gjennemsnit 1868-1870. Gjennemsnit 1871-1874,

3 0 ,. ave over fiske og fangst

fra de søndenf J ds mangler. For byer

Tromsø stift er den angit til kr. 200000 i 1

gJennemsnit 1876-1880. Gjennemsnit l 1882-1885. 5

Gjennemsnit ) 1883-1885. For disse aa.r

mangler . oPgaver over værdien av hvalfangst ved Island og Færøene. Utbyttet er angit i antal hval. Utbyttet av hvalfangsten kan i gJennemsnit

opgives slik: 1891--1895 ........................... ... ,......., ...... , , .... . . kr. 1011 000.00 1 011 hval,

li

,

1896-1900 ................................... « 1061 .000.00

ærøene o g Island.

-+

- .1061 -

7

Gjennemsnit J

1902-1905.

A n m. Under sild er ikke tat med , Nordsjø- o g islandssild. Brislin g fiskeriene er indtil 1890 medregnet, siden ikle.


STATISTISKE OVV ERSIGTER 1914.

Tabel16. Bergverksdriften;

Mines et usines;

1830-35 1836-40

1861-65 1866-70 1871-75

1841-451846-501851--551856-60

3 ! 4

5 6 j 7

A. Bergverksdrift.

Samlet j5roduhtionsværdi.. .

B. Grubedrift.

Arbeiderantal.1 ... .

Produktionsmængde.

Sølverts, sliper, etc. 1000 kg.

Jernmalm .. -«-

Kobbermalm .... -


STATISTISKE OVERSIGTER 1914.

aarlig gjennemsnit.

moyenne annuelle.

i

1876-801881- 85

i

10 11

1886-90 1891-95 1896.1900 1901-051 1906-10 1911.

12

LJ_'

14 15

16 17

1912.

18

r

i

A. Mines et usines.

4 868 5 520 3 756 2919 4 370 G 880 10 874 Valeur des produits. Total.

1 794 2 167 2 124 1 903 2 451 3 388 5 922 5 987 7 949

B. Mines.

Norbre des ouvriers.

i

Quantite des produits.

919 1 287 1.201 906 514 868 2 170 2 892 4 027 Arrent et mineral d'ar g ent.

12 891 2 098 1 078 875 6 510 51 452 102311 220524 408 0921 Illinerai de fer.

12 861 11 836 15 267 20 766 36 956 38 134 36 940 34 705 60 018f .'l[inerai de cuivre.

42 404 69 899 55 353 58 8451 87 8`67 129739 265108 369055; 464 326 Fyrites sulfureuses.

16 149 12916 6 128 5009 ; 422 4 512 8 492 27 743! 30 697; Mineral de nickel.

4 809 8 520 9 225 7863; 1 5 568 20 331 33 489 34863' 39 844 Eeldspatlz.

3 564 8 822 8 518 2 796 2 031 3 171 4 925 3 2151 1 7031 Autres minerafs.

693 918 658 446 352 474 517 5501 665 Argent et rninerai d'argent.

104 16 "r 6 46 356 1 045 22901 5 430! Minerai de fer.

829 657 574 681 1 715 1 777 1 897 1 338 2 584f Minerai de euivre.

1189 1 596 982 837 1 582 3 333; 6 019 7 800' 9 970; Pvrites sulfureuses.

550 368 160 49 10 89' 127 270 305 Minerai de nickel.

96 325 153 137 216 295 478 463! 548; Feldspatli.

556 888 736 249 139 207' 248 118f 116 ! Autres minerais.

_._,...

----

4 017 4 768 3 270 2 405 4 060; 6 531 110 331 12 829 f

19 6181 Total.

i

Valeur des produits.

494 396 287 280 264 252; 232 356 550

4 947 6 265 6 077 4 804 4 803'; 6 748! 7 100 7 600 8 400

C. Usines.

Norubre des ouvriers.

Quantite des produits.

Arg ent fin.

1006 827 460 400

366;; 42451 316 309000 Fer en fonte brute.

809 728 393 792 1112 1260 1612 1 565 21.30000 Cuivre.

132 105 78 93 71 65 93 488 390 000 Nickel.

73 23 5 4 l -

Autres produits.

453 520 271 5 466 468

385f 120 Fer en barros et acier.

Valeur des produits.

623 836 701 450 5741 4781 500 518 606 Arb ent fin.

67 46 21 17 16 161 2 12 12 Fer en fonte brute.

1086 746 361 635 922; 1 3881 2 000 1 517 2 610 Cuivre.

917 532 235 222 15( 195 161 720 1032 Nickel.

233 134 48 42 12. - - An/res produits..

2 926 2 294 ,1 366 1 366 1 5391 2 077 i 2 663 2 767 4 260 Total.

172 172 61 931 96i 71, 20 Fer en barres et acier.

i

Arbeidsstyrken ved stangjernstilvirkningen er medregnet heri. Før 1888 Barkobber, gifter

Nytteprodukter. 5 For dette femaar er ogsaa noget staal medregnet.


22 STATISTISKE OVERSIGTER 1914.

Tabel17.. Antal

Nombre des ouvriers des

Tndustrigrupper.

1. Jord- og Stenindustri...........

Herav : Teglverk ................

li. Metal- og maskinindustri ......

Herav : jernstøperier, mek. verksteder

og jernskibsbyggerier

111. Kemisk industri ...............

Herav : Elektrokemisk storindustri

(inkl, kalciumkarbid)... .

Fyrstikfabrikker. ... ..... .

IV.. Tilvirkning av belysning og

varmestoffer samt kraft .. , ... .

Herav : Elektricitetsverk ..........

V. Tekstilindustri .

VI. Papir lær- og gummiindustri. .

Herav :

Antal arbeidere i aar :

1850. 1860. 1865. 1870. i 1875. 1879.

1

1 721

1 539

1 368

1 057

9;2

30

103

Træmasse-, cellulose-, papog

papirindustri ........ 192

i

VII. Træindustri .................... 4040'1

Herav: Sagbruk og høvlerier ..... 40901

VIII. Nærings- og nydelsesmiddelindustri

........................ 792

Herav : Møllebruk ...............

Margarinfabrikker ........

Hermetikfabrikker ........

IX. Beklædningsindustri ...........

Herav : Skofabrikker..............

X. Polygrafisk industri .

Herav : Boktrykkerier .............

XI. Diverse industri forøvrig. ...

Ialt

2

2 498

2 079

1608

1 251

3 14

2 893; 3105

2 100'2 366

4 999 7 161

4 594 6 701

220 417 695

95 153. 436

200 536 683

5

4 535

3 013

10 927

9 853

2 521

1 293

924

5 715

3 540

7 929

7 011

21.89

1 208

942

1481 2 982 3 359; 3 898 5128 4 901

6321 6791

914 969 1945 1891

9131 1 1511 1 6471 515 1 9791 2 039

12 279

144, 202, 353 1 191 1363

I

6130 r 7 085 10 234 12 743 11314

6026 1 69971 10 020 12 048 10 217

2945 4072i 4183 6 010 6049

I

19! 138

157

171 173 200

i

97I 453 585

- 36

i

18; 19

308

17 281; 24 431j 31 358

437

45 657

6

59

41593

i For aarene 1900 og 1905 haves ikke specifiserte opgaver for margarinfabrikkers vedkastet

fabriktilsyn tat med fra .1900.

.

A n m. Opgavene 1850--1895 er hentet fra arntmændenes femaarsberetninger og by-


STATISTISKE OVERSIGTER 1914. 23

fabrikarbeidere,

ctablissements industriels.

1885.

7

1890. 1895.

8 9

1900.

10

1905. 1909.

i

1-

11 12

Groupes industriels.

3 675

2 354

9 570

7 110

3 002

47:1.8 5 244, 6 497

28151 3 074 3 554

13 663 12 626 16 790

10 223 8 737

2 837 2 307

12 745

5 383 5 7121, I. Industrie de terre et de pierre,

3 0801 1 909; Dont: Briquetteries.

18 2951 23 40& II. Travail des m taux et fabrication

de machines, de moyens de transport,

etc.

.1311015 4521, Dont: Fonderies de fer, usines naeeaniques

et chantiers de navires.

1. 758 2 439; 4 051!

III. Industries chimiques.

1 578

794

6037! 8153;

1 699 1 091

i

5 42i 294

i

161 376 1802 i

746) 798 1035

957 968 1 645 1 505 3 375

8 805 9 265

3 443 6 235; 7 720 8433

2 343 4 8951 6 2656 856

11072

10 300

6 478

1787

74

373

1008

94

57

177

45 313

kommende.

13 720 12 0731 16 919

12 347; 10 300 13 359

7 827 7 3061 9 882

1 7851 4931 1 603

1551 283! 1 -

903 714, 1573

1923 1943!; 2173

321, 410 993

. I

1131, 1761, 2 2 325

- 2054

810 628; 639

60 956 59 796; 76 326

i

359; 1 013

i

9 153; 10 776

10641; 14.356:

Dont: Grande industrie

Fabriques d'allumettes.

IV. Materiaux de chauffage

d'dclairage.

Dont: Usines d'electricite.

V. Industries textiles.

VI. Fabrication de papier, de cuir,

et d'objects en caoutchouc.

8 844! 12 148 Dont: Fabriques de cellulose, de gåte

de bois mecanique, de papier

et de carton.

16811

14 0101

15 588' VII. Industrie du bois.

Dont: Scieries et raboteries.

11 718;,

11 162; 14 471VIII.

1 454 1 921

i 572.

2 582, 3 453,

2551; 33121 IX.

13471 1 580;

2 513, 3 232' X.

2311 30151

926; 1302; XI.

81 379 99 5811,

Industries de l'alimentation,

tabac, etc,

Dont: Minoteries.

Fabriques de margarine.

Fabriques de conserves animales

et ve,; itables.

Industries de vetements.

Dont: .Fahriques de claaussures.

Industries polygraphiques.

Dont: Iniprimeries.

Industries diverses.

Total,

Poktrykkerierne, som ikke tidligere er regnet med, blir forsaavidt de er under

raaets .fabrik statistik, 1900. og 1905 .fra fabrikinspektørenes beretninger og 1909 fra Fabriktællingen.


STATISTISKE OVERSIGTER 1914.

Tabel 18. Fabrikanlæg fordelt efter arbeiderantallet.

Entreprises industrielles reparties d'apres le nornbre des ouvriers,

Industrigrupper.

Groukes d'industrie.

Antal

bedrifter.

Entre-

j5rises.

Under 6

Moms

de 6

Antal bedrifter med

Entrej5rises industrielles

6-10 11-20 21--50 51-100 101-200

arbeidere (ouvriers,).

Over

200

Plus

de 200

2 j 3 4 5 6

I. Jord- og stenindustri :

Aar 1865 ...........

« 1909 .....

TI, Metal- og maskinindustri :

Aar 1865 ...........

« 1909 ...

III. Kemisk industri

Aar 1865 .. .

« 1909 ...........

IV. Tilvirkning av belysning

og varmestoffer samt kraft :

Aar 1865 ...........

« 1909 ...........

V. Tekstilindustri :

Aar 1865...........

1909 ...........

VI. Papir-, lær- og gummiindustri:

Aar 1865 ...........

« 1909...........

VIL Træindustri :

Aar 1865....... ...

« 1909 ...........

VIII. Nærings- og nydelsesmiddelindustri

:

Aar 1865 ...........

` 1909 ...........

IX. Beklædningsindustri :

Aar 1865 ...........

« 1909 ....... ...

X. Polygrafisk industri:

Aar 1865 . .

1909..........

XI. Diverse industri forøvrig :

Aar 1865 ...........

« 1909...........

Ialt antal bedrifter :

Aa.r 1865 .......... .

« 1909 ...........

408

196

1.40

412

47

63

118

211

80

215

278

191

1 1506

1009

926

1 109

6

77

2

209

89

3511

3 781

291 63 28 22 2

14 37 74 54 9 2 6

21 ! 30 ! 24 37 15 rj

93 i 78 58 87 39 30 27

26 6 11 2 2

10 14 12 6

98151 3 1

98 43 29 29 9

21 6 23 10. 3 4

50 j 45 ! 30 42 22 17 9

264 5 5 J 1

31 j 15 18 49 37 26 15

1305 102 40 44 10 5

368 266 219 103 30 20 3

i

j 764 81 44 33 4

1 712 146 101 89 32 27 2

1 - 4 1

4 13 15 2.6 12 5 2

2

j 41 69 55 34 10

I

55 14 10 1

12791 310 182 156 44 19 9

1476 ! 733 625 531 209 136 71

1 De mange smaa teglverk, kalkbrænderier, benmøller, garverier, sagbruk og kornmøller

er dels nedlagt og . blir dels ikke mere medregnet som industrielle anlæg. 2 Opgaver over

t ener mangler i den ældre statistil:. Boktrykker Tene -blev dengang regnet som haandi erk.


Tabel 19.

Værdien

av samlet indførsel o9 utførsel aarli9 9J 'ennemsnit.

Valeur de l inl ortation et de lex ortation nwyenne annuelle.

Aar.

Annees.

Værdi

av indførsel.

Valeur

de l'imj5ortatinu.

Værdi

av utførsel.

Valeur

de l'ex¢ortation.

Tilsammen.

Total.

Utførselen

overstiger ind

førselen.

Værdi pr. indbygger.

Valeur j5ar habitant.

Ialt indførsel

Indførsel' Utfør el

i

ov utførsel

L'irj5ortatiola

l exboortation. Imj5ortation. Exj5ortation. Iu i5ortation

et Ex ortation

1

1000 kr.

2

4

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

1851-1855 ......... ii:i 200 43 680 98 880 j : 11520 38.52 30.48 69.00

1856-1860 .......... 62 800. 47 120 109 920 : 15 680 40.93 30.71 71.64

161-1865 ................................. 75028: 54 4$0 129 508 : 20 548 45.75 33.22 78.97

1866-1670 .................................. 100 110 ! 73 280 173 690 . 27 130 58.43 42.64 1OlAt

1871-1875 ...........:..................:.. 153 619 II 106 218 259 897 : 47 461

I i

87.16 60.24 141.40

1876-1880 ................................... lrifi 1211 108 368 259 491 : 52 755 83.70 55.40 1s;9.10

1881-1885 ................................. 158237 114 835 273 070 : 43 404 82.40 59.80 142.?0

1886-1890 .................................

i .

165507 I 143 119 284 624 46 386 83 90 60 40 144 :10

. . .

i

18911895......... 212 176 132 444 343 620 i

- 78 732 104.50 65.50 170.00

1896-1900 ..... . .

2510.51 161 430 !I

442 481 ± 119 621 131.33 75.43 20(1. 76

1901-190 .................................

i

294 951 189 997 484 948 104 954 130.53 84.05 214.58

1906-1910. ................................ 384 241 i I

262 631 646 872 - 121 61.0 165.33 113.01 278.3

1911 ................. 495 749 325 407 821 156 - 170 342 209.09 137.24 346.33

1912 ............................................... :F6O 804 ' 370 742 931 546 i, :

:

5

Kr.

G

Kr.

z

Kr.

190 062 234.35 1>4.93 389.88


STATISTISKE. O,VERSIGTER1914.

Tab+l 20. Indførsels- og utførselsværdi for enkelte varegrupper; aarlig

gjennemsnit.

Valeurs de l' importation et de l' exportation par g roupes de marchandises ; moyenne annuelle.

A a r.

;4unEes.

For

tærings-

gj enstande.

nings

og

toiletgjen

stande.

A.

Hustilbehør

og ut

styrsgj

en

stande.

Indførsel. Importatioia.

i

Kunst- Produk

tionsgjen

for-

stande, nøden-

heter

bøker,

(raastoffer

papir

etc. etc.).

Skibs

fornøden

heter.

Maski

ner,

redskaper

Skibe. og lignende

I

! produk-

tionsmidler.

Ialt indførsel;

Samlet

til i produk I indførsel

tions-

(guld,

; sølv og

forbruk

øiemed rede

,penger

(a-d). (e-h). und

tat)..

1 2 3 4 6 8 10 11

1000 kr.11000 kr. 1000 kr. 1000 kr. kr. kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

i

1866-1870... . 51 8831 13 753 6511 760 080 5401 2 170 047 28 3631 100 410

1871-1875 .... 67 797 24 409 648 234 181 867 812] 153679

1876-1880.. . 78 311 22 841 2 350 750 4 702 156 123

i

1881-1885... . 71 285 26195 1 747 054 969 2691' 158 238

1886-1890 67 769 26 787 020'1 2 581 5 348] 165 505

1891-1895... . 83 457 31 703 898 3 310 344 681 217 368 8081 211 176

1896-1900... . 96 602 39 047 2 116 691 169 314 7361 281 050

1.901---1905... . 103 346 33 381 3251 5 497 12 916 544 5491 400 294 949

1906-1910... . 120 290 41 721 2 202 527 210 2901 951 241

1911 .......... 143 205 50 094 6011 9133 214 181 033 716 749

1912 .......... 141 034 57 245 80910 676 288 764' 040 804

I

A.ar.

Annees.

1 Produkter

av jProduk-Produk-

hord

bruk

jog fæ

drift

etc.

k

ter av I ter av

sk

og sæl

drift og fangst

træ- samt

]industri. jagt.

I

B. Utførsel. Exportation.

6

7 8 9 10 11 12

1000 kr.1000 kril000 kr. 1000 kr.11000 kr. 1000 kr. 11000 kril000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

1866 -70 1 970 310.401 ; 656 j 33 332 1 996 1 770 582

I

1 088 72 434 846 73280

1871 75 3 862 44 948 1:020' 41 790 3 854 3 218 2 614 2 348' 103 654 2 564 106 218

1876 - 80 48801 38 801 1 180 43 1.40 2 830 3 500 3 060 738 2 932 101061 2 307 103 368

1881-85 7 3401 42 859! 1910 42 920 4802 4 480 4 070 890 2 593 111 864 2 969 114 833

1886-90 ! 8 902142 482 2 366 42 320: 2 925 6 497 4 325 1 143 2 588 113 548 5 571 119 119

1891-95 115791437421 3 142 44 649 2 590 6 910 5116 3 605 3 081 124414, 8 030 132444.

1

1896 00 14 8011 60 0841.2 287 46 787 4 605 7 236 2 999 7843 5 6951 152 337 9 093 161 430

i

i

1901-05 ! 18183 64 699 1 993 53 826 5 213 9 702 1 205 1 9 754 ; '714811717231 18 274 189 997

1906-10 23 6681 78 694 2 648 71 173 10 207 15 161 1 666 18169 8 329 229 715 32 916 262 631

1911... j 31 845 79 042

1912... 30 6121 85 921

6 723 ! 97 895

9 347 ! 103 788

12 800.

17 459

27 516

32 710

1 778 20 1981 10 887 288 684

2 038 24 566, 18 182 324 623

Ialt utførsel;

Pro Produkter

av !Produk-

Produk-dukter av

Produkter

av

j Samlet

Fiskeri ter av mineralmine-

: riket, spinde ter av av av utførsel

andre

produkter.

forædlet,

stri-

rede

halv-eller og papirindu

norske Ifremmedei sølv og

uld,

ralriket,'' hel

indu-

1

beidet. samt indu- strien.

1

penger

metaller. strien. grener. varer, j varer. und

tat).

36 723 325 407

46 119 ; 370 742


STATISTISKE OVERSZGTER 1914.

Tabel 21. Mængder av de vigtigste indførte varer;

aarlig gjennemsnit.

Quantites des marchandises impartantes ir artees; moyenne annuelle.

Vareslags.

Marchandises.

1821-25. 11826 30. 1831-35. 1836-40.

i

Kjøt. -- biande ....................... 1000 kg.

Flesk. -Lord ........................ 1000 »

Smør. µ-- Benrre...................... 1000 «

Ost. - Fromage ...................... 1000 «

Byg. - Orge ......................... 1000 hl.

Rug. - Seigle ........................ 1000 «

..........

Rugmel. - Farine de seigle 1000

Hvetemel. --- Farine de froment ........ 1 000


28. STATISTISKE OVERSIGTER 1914.

Tabel 21 ;(forts.). Mængder av de vigtigste indforte varer ;

aarlig gjennemsnit.

Quantites des marchandises importantes importees; moyenne annuelle.

Vareslags.

Maychandises,

i 1841-45 1846--50 1851-551856-60 1861--65 1866_70! 1871-75 1876-80

5

i 8

9 10 11 12

Kjøt ............... 1 000 kg. 184 167 191 353 527 818 1 111 1 954

Flesk .... . ......... 1000 « 260 277 347 437 1 199 i 2i6 2 962 5 709

Smør ..... 1000 « 567 766. 943 '1 190 1 627 1.732 1902 3 399

Ost. .......... .. 1000 258 291 354 ! 338 363 255 281 336

Byg ............... 1000 hl. 607 731 701 ' 6.95 871, 728 . , 590 683

Rug ...............a 000 529 688 632 930 1 196 1343 ! 1 663 2,151

Rugmel .. , .. , .... , 1 000 « 69 79 71 112 96 1461 155 156

Hvetemel ........... 1 000 « . 10 1'7 12 19 28 37 90 140

Kornvarer falt ...... 1000 « 1 424 1 705 1569 1932 2 345 2403, .2 677 . 3 343

Kaffe .... ......... 1000 kg. 2 653 3 500 4389 ! 4817 5 152 5 778 6 562 7 024

Sukker............. i 000 « 2 672 3 426 5 320 5 384 5 078 6076' 8317 9231

Tobaksblade...., , . , 1000 1 181 1 199 1 431 1 527 1 557 i769! 2031 2 191

Brændevin .......... 1 000 1. 690 429 413 391 1071 1266 2 410 2 296

!i

Vin................ 1000 { 668 1046 962 676 736 1029 1.617 1 657

Stenkul tn, v....... 1 000 hl. 334 541 889 j 1 438 i 977 2 767 3 521 5 230

Salt ............... 1000 « 542 700 719 799 984 1 127 1 185 1084

Uld ............... 1 000 kg. 57 82 87 101 201 275 329

i

Bomuld .. , ..... , , . , .1 000 « 150 619 1 187 1 810 957 1 683 2 226 2 135

Lin, hamp, jute ..... 1000 « 2 053 1 874 2 126 2 163 3 357 3 606 4 253 3 774

Uldgarn............ 1000 4 8 16 ! 29 49 55 106 132

Bomuldsgarn .. , . , , , . 1 000 « 459 403 439 127 89 203 306 421

Uldvarer ........... 1000 « 214 143 295 324 .499 546 977 1049

Bomuldsvarer , , , , . , , 1 000 378 316 388 ! 436 371 711 1 302 13:76

Petroleum .... , ..... 1 000 « 16 25 148 1 268 4 522 6 851

Kujern ............. 1000 « 2 143 4 779 3 986 4523 8051 10027

Staal .............. 1000 « 99 81

Stangjern etc, .. , , , . , 1 000 «

I

1 780 2 637 4651 6 671 10 774 12 890

333

75 169 277 397

i

Jernplater .. , . , , . , , 1000 « 280 436 750 1488 2122 2197

Jernarbeide , , , , , . , . , 1000 «

3 867 4 909 5 476 6 513 11694 15 037

Maskiner og lokomo

tiver ..... , ..... 1 000 kr. 147 438 278 683 2 480 1 814

i

Skibe .... . . .. . .... reg,-ton. - -

9 305 9 771 29589 35 706 70 562 ; 38 070


ST vrJS'rISKE OVERSTGTER 1914.

29

Tabel 21 (forts.). Mængder av de vigtgste indfø.rte varer;

aarlig gjennemsnit.

Qziantifcs des rarchandises importantes mporfes; moyenne annuelle.

1896.19001901-05 1906-10.1 1911.

1912.

---Vareslafs.

Marcrzandzses.

I

13 14

j 15 16

- --- -------

17 18 19 20

18831 3052

1

6 44 6 543 6 338 5 565 5663 4 868 1000 kg. kjøt.

4 ,04 7 062 G801 9 110 4 958 3416I 2 805 2 211 1 000 « flesk.

355 3036 1 476 669 j 269 341 228 525 1000 « smør,

280j 282 ' 483 474 j 322 2701 275 287 1000 ost.

706' 824 ' 1 243 1 420 i 1 746 1 7161 688 1 261; 1 000 hl. byg.

2077 2`190 2 216 1 2 683 3 260 2 847 3203! 2 350 1 000 « rug.

251 375

4451

4581 529 1 000 rugmel.

1 364 581 405

175 267 , 471

5

i

516 565 683 7971 686 1 000 « hvetemel.

1

343911 3969 4 584 5 911 6.831 6 7711 7 209 5 968 1000 « kornvarer ialt.

7 574 7 569 1 8549 10 788 12 045 13 259 13 418'1 11 793 1000 kg. kaffe.

10 564 12 812 18 590

'

29 209 36 500 41 278 48.185( 44 682 1000 « sukker,

1 8631 1 725 1

895 1 1 688 1 612 1 711 1°69`21 19761000 « tobaksblade.

1

1

$69 767 999 1 180 1 393 2 360 4 336 4 582 1 000 1, brændevin.

1 673 1 728 2 450 5319 3 321 27161 3 317 3 598 1000 « vin,

7 002; 8925 12 192 16 493 19 823 26 922 30 634j 34 806 1 000 hl. stenkul m. v.

1 174' 1 310 1456 1 376 1 401 1 709 1924 2 148 1 000 « salt.

'

444 851 14141 1094 1 222 1 608' 1 5931 1 675 1 000 kg, uld.

i

j

2218 2404 2 585 2 755 2 817 3 678 3 835 3 960 1 000 « bomuld.

3.887 3896 4 342 4 455 5 003 5 319 5 254 5 073 1000 « lin, hamp, jute.

236 417 539 885 1 075 947 1 039 1 183 1 000 « uldgarn.

G28 934 1 233 1551 1492 1 646 1 654 1980 1000 « bomuldsgarn,

1361 145.5 1785 1966 1355 1360 1533 172.4 1000 « uldvarer.

1 611 1 837 2 481 3 012 2 766 3 021 3 514 3 960 1 000 « bomuldsvarer.

9 494 12 770 24154 38 795 49 009 55 885 71 496 80 024 1 000 « petroleum.

9 964 15 283 19 012 21 440 1 9690 24170 26 569 29 908 1 000 « rujern.

704 1 446 2 3 908 4 239 1000 « staal.

15 663 20 028 24 745 26 036 24 234 31 293 36 172 44 756 1 000 « stangjern etc.

i114 3937 10 638 20 476 32711, 49 878 65 847 455 1 000 « jernplater.

.10608 12951 26 001 47 220 54 876 64 757 88 611 102 515 1 000 « jernarbeide.

5

2 321 2 944 4 678 8 552 .6 7881 14193 20 688 25 006j 1 000 kr. maskiner og lokomotiver.

58 730 93 778 88 262 95 566 80.0731 109 866 249 927 213 7621 reg.-ton skibe.

I


30 STATISTISKE OVVFRSIGTER 1914.

Tabel 22, Mængder av de vigtigste utførte varer;

aarlig gjennemsnit.

Quantifes des marchandises imporlzn/es exportees; moyenhe annnelle.

i

Vareslags.

Marchandises.

1815.

1816-20.

1821-25. 1826--30. 1831-35.1836-40.

1

2

J

4 5 6

Tørfisk. - Morue seche ................ 1000 kg.

hlipfisk. - Morue salee ................

Sild, saltet. -- Hareng sale ............. hl.

Tran. - Kuile . .................... . «

Rogn. - Rogne ................ . «

Hermetiske matvarer. - Denrees tierme

tiques ................................ 1000 kg.

Smør. - Beurre ......................

Margarin. -- Marg arine .

Kondensert melk. - Lait rondense ......

Havre. - Avoine........................

Ijldvarer. - Articles en laine ..........

Bomuldsvarer. - Articles en co/on .......

Kalveskind. - Peaux de veaux...........

Sælskind. -- Peaux de phoques ... , .... , .

Trælast. - Bois ....................... m3.

Træmasse.

Cellulose. - Pe te du bois, chimique ......

Fyrstikker. -- Allumettes ............. ,

Trykpapir og pakpapir. -- Papier, d'imprimene

et d'emballage ..................

Prete du bois, mecanique .. .. 1000 kg.

---

Is. -- Glace .................... reg.-ton

Jernmalm. - Minerai de fer ............1000 kg.

Svovelkis. -- Pyrite ...................

Kobbermalm. - Minerai cuprifere ......

Sten, hugget. - Pierres taillees ..... . .

Støpegods. --- Fontes ..... ........... .

Stang- cog baand-)jern. - Per en barres et

eder ........................:......

8 747j 7614

204l 1.541

127 4821 234 457

24 754 20 752

9 585! 10 761

11 412

3 000

347 239

38 739

2 9 904

935 5941 755 139; 913 642 946 8341997 307 945740

1 1 780 1 1907 ' 1883

315511 16081 14774

6 921 6 495 10 093

399 268 647 367 58 400

39 772 32 039.44 734

24 8291 25 022 24.800

166

628

2 739 1 2 417

977 -

92

1 620

Kobber. - Cuivre ............... .

Søm og spiker. --- Claus et pointes .......

Kalciumkarbid. - Calciurncarbid.., ..... .

Cyanamid. - Cyanarnide ...............

Norgessalpeter. - iVitrate de chaux......

Natriumnitrit. - Azotate de soul e ....... .

Ferrosilicium. - Ferrosilicium ...........

2 353 371

5

345

12

312

8

440

7

1 Heri støpegods. 2 Kun for aarene 1824 og 1825; for aarene 1821, 1822 og 1823 er ut

førselen av rogn indbefattet under saltet fisk. Far aaret 1829 mangler opgave over utførselen av

fiskevarer fra Nordland og Finmarken. Kun for aaret 1830. 5 Kun for aarene 1828, 1829 og

1830.


STATISTISKE OVERSIGTER 1914.

31

Tabel 22 (forts.). Mængder av de vigtigste utførte varer;

aarlig gjennemsnit.

Qantites les 1narchandises irj5ontantes exJiortees; moyenne annuelle.

1841-45. 1846-50.

1851-55. 1856 -60. 1861-65.

1866-70.

1871-75.1 1876-80.

Vareslags.

1}1archaojdises.

9 10

11

12 13 14

12 246

8 655

682 400

56 845

26 500

15 136; 16 423

il 870 14 106

717 600 655 500

77 635i 61 364

26 400! 33 600

13 8151 13 330

19 151; 19688

692 300938 400

69 156 73 255

33 100 37 100

15 9051 18 380 19 355

26 0651 30180 43 503

1004 8001 1039 600 777 700

99 318 120 482 142 613

42 800; 47 200 63 900

1000 kg. tørfisk.

- « -- . klipfisk.

hi. sild, saltet.

« tran.

rogn.

i 583; 1 115

105 137 165

-j 231 751 204 199

1042880 1 051 88011 370 6501 541 630 1831 030

. I

i

-i

I

9

6

2 240

}

5 257

12

114

27'1 711 72

26

7 071

98

258

5 690

124

47

296

334

266 286

289 375

2131360 2347490 1729 600

13

4 605

31)

18 644

1. 200

1000 kg. hermetiske matvarer.

smør.

margarin.

kondensert melk,

havre.

uldvarer,

-gys-- bomullsvarer.

kalveskind.

sælskind.

m8. trælast.

fl 000 kg. træmasse.

--« cellulose.

fyrstikker.

I

220 2 100 8 400

171

13

6'i

305

227 280 144

13 300 23 700

2' 1 3221

20 8 464;

6571 7721

621 81

6

67 600

11028

57 896

13138

45

110

126 000

17 435

59 474

22 571

2 252

197

976

174 200

4 397

44 952

8 204

12 830

110

trykpapir og pale

papir.

reg.-ton is.

1000 kg, jernmalm.

-» - svovelkis.

.«T

kobbermalm.

sten, hugget.

støpegods.

2 371 i 2 322

510 544

6I, 5

2 636

509;

I

2 096;

1 319!

536' 450

1.6, 45

1 676

453

123

267

218'

523; 413

554'', 1052

stang- (og

baand-) jern.

kobber

søm og spiker.

kalciumkarbid.

cyanamid.

norgessalpeter.

natriumnitrit.

ferrosilicium.


32 STATISTISKE OVERSIGTER 1914.

Tabel 22 (forts,).

Quantites des

Mængder av de vigtigste utførte varer;

aariig gjennemsnit.

importantes exportces; royenne anniielle.

Vareslags.

311'arckandises.

1881-85. 1886-90. 1891---95. 1896-1900. 1901--05. 1906-10.

1911

1912.

15 ! 16.

17 18 I 19 20 21

22

Torfisk .......... 1000 kg.i 15079' 18 139

Klipfisk ......... ---«- 37 706 45 915

Sild saltet ...... hl. 782 400 941900

Tran ........... 1.16 075 194 801

Rogn ........... 51 800 62 200

Fyrstikker :......

--- 2 9031 1488

Trykpapir og pak

papir ......... - {- 262 5 015

Is,,,,,;,,,,,,,, reg.-ton. 267900 274800

i

jernmalm .... 1 000 kg. 1 688! 921

18 299! 16 286

54 575 3å 015

91.10001, 970880'

197 512j 168000

54 8001 50 960

I

15 800 20 78811 26 159

33 530i 38 4641 47 699

762 727 820 274 948 811.

119 946; 152.035 264 453

36 231 49 0221 31 114

30 776

57 358

799 852

420 859

57 540

I

Hermetiske matvarer

..... ..... 1 000 kg. i14 263 570 1500, 3 280 10630 21 153 2 r 130

l

Smør ............ -- - 326 61.01 1323 1433 1430 1669 1.:76

Margarin

..... --{ - 1 2341 1856; 1850 899 683 648 644

Kondensert melk , 594 2 012 2812 5 884 10112 12 698 17165 16 24 6

1

Havre .......... -. «-- i 804 3 335 4 629 860 2 i58i 869 515 154

Udvarer ........ -- «-- 303 616 8161 371 181 .17i 13 9

Pomuldsvarer .... - 161 349 531 3511 128; 100 80 89

Kalveskind ...... -« -- 436 549 531 572; 572 1045 1463 1312

Sælskind ........ -


Å a

Annees

STATISTISKE OVERSIGTER 1914. 33

Tabel 23. Handelsflaatens størrelse.

Marine marchande: nombre fles navires, tonnage net.

Seilskibe.

Damp- og motorskibe.

Navires 1 voiles. Navires å vaj5eur et auto- Samlet

r. - - -------- -- motears.

.

Antal,

Noanbre.

Nettoton.

s

Antal.

Nombre.

- --

tonnage..

Nettoton.

1 2 1 3 4 5

Total.

1

1156 121 072 - -

121072

1 673 147 871 -

147 871

820 .................... 1 672 124 792 -

-

124792

825,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; 1 761 112 763 - -

112763

830 .................... 2031 135 358

-

- I 135 358

835 ................... . 2 272 150 918 - -

`

150 918

838 .................... 2 427 169794

- -

169794

844 .................... 3 348 233 497 - - 233 497

850 .................... 3696 284110 - -

284110

855....... . ..... 4 464 404 658 - _

404 658

5287 532312 532312

-

865 ....... . . . . . ... ..... 5 407 705 898 -

7705 898

$70 . ................... 6 875 960762 118 13062 973824

875.... , , ....... . , . . , . . , 7 596 1 309 936 218 41786 1351 722

880,,,,,,, , , , , , , , , ,,,,, 7761 1460596 334 58062 1518658

885 ....... . . . . . . . . . . . . . 7 154 1448 912 510 114108 1563 020

890 ............ . . . . .... 6 760 1 502584 672 203115 1 705 699

895 ......... . . . . . . . .. . . 6355 1 283913 915 321052

1

1 604965

900 ....................

646 040

S 642 1 002675

912 ``

1 171 505 443- 1508 118

``00? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ... 5 853 813 864 1 734 664 230 1478 094

9101 . , ............... . . 1 205 630 287 1 842 895 869 1 526156

911 1.. . . . . . . . , . . . , ... 1 170 658 207 1 939 987 833 '

damp- og motor fartøier

` .....____________________ .......... 1 106 632 989 2 126 1085 617 1 718 606

i Opgavene omfatter kun registeringspligtige fartøier, hvorved forstaaes

paa. 25 ton brutto og derover samt seilfartøier paa 50 ton brutto og derover. Før aaret

paa op gavene over tonnage.

1910 medtoges derimot i opgavene samtlige fartøier under registreringspligtig størrelse helt ned

til 4 netto reg,-ton. For enkelte aar har man endog tat med fartøier under 4 ton helt ned til

1 ton. Dette forhold virker især paa antallet av skibe, mens de øver liten indflydelse

Aar.

Annees.

Tabel 24. Den utenrikske skibsfart under norsk flag.

Apercu du ntouz'emeni des navires å l'Etrant, er.

Tonnage i fart.

Tonnage eies navires entres

et sorti s.

Seilskibe. Dampskibe.

Navires C Navires

å voiles. å va5eur.

1 i 2

1866..... ...... 2328786

1870 ............. 3147378

1875 .............

i

1880............., 4 681 843 570 362

3 445 222 338946

1885.......,,,,,, 3910937 1427306

1890,,,,,,,,,,,,, 3971 400 2841900

1895............. 3138 505 3 957 416

1900 ............. 2 700 934 7 832 934

11 249 181

1905.................1890624

1910 398 426 14 714 451

1911 ............. . 1 - 1 -

1912... .. ,

t. Er ikke beregnet for disse aar.

Bruttofragt.

Montant du fret bent.

Seilskibe.

Navires

å voiles.

Dampskibe.

Navires

å vaj5eur.

3 --- 4

1000 kr. 1000 kr.

51970

69 584 1 616

83 660 6 878

90 518 7 282

67 926 14 853

78130 31 872

51376 45 601

51999 91 272

28 350 87173

24 873 115 068

30 529 130 557

35 001 153 439

Herav

maanedsfragt.

Dont

en timecharter.

Samlet

bruttofragt.

Montant

du fret

brut.

Total.

5 ! 6

1000 kr. 1000 kr.

51 970

71 200

90 538

97 800

82 779

110 002

96 977

34 573 143 271

40 264 115 523

48 228 139 941

60 246 161086

76 769 188 440

3


ab el 25. ki sfarten mellem Norge o9 utlandet.

La zaavza a tinn entre la Norvege et i 'Stranger.

Seilskibe.

Navires å voiles.

Dampskibe.

N. avires å vapeur.

Tilsammen.

Total.

Av den samlede tonnage var norsk.

Dont tonnage norvegien.

Aar.

Annees.

1835 ..................

1840 ..................

1845 ..................

1850 ..................

1855 ..................

1860 ..................

1865 ..................

1570 ..................

1875 1880 ...................

185 ..................

1890 ..................

1595 1900 ...................

1905 ..... ...........

1910 ..................

1911 ..................

Ankommet.

Entres.

1

Nettoton.

469 978

569 088

619 841

663 002

797 049

912 859

1 349 294

1 289 174

1 390 244

1 412 472

1 266 881

1 200 314

1 005 151

1 081 557

811 966

510 730

463 706

382 804

Avgaat.

Sortis.

2

Nettoton.

460 428

.576 .506

621 609

66"r 423

835 391

1 020 510

1 296 160

1 316 440

1 402 756

1 459 397

1 297 672

1 229 209

1 100 455

1 020 518

823 082

498 960

464 783

365 095

Ankommet.

Rutres.

Nettoton.

236 026

330 200

558 737

1 092 719

1 453 963

1 618 886

2 029 321

3 250 190 I

4456 129

9

4 659 303

5 045 358

;

Avgaat.

Sortis.

4

Nettoton.

235 542

334 686

554 871

i osa 477

1 470 644

1 614 758

2 027 619

3 296 533

4 475 197

4 642 487

5 014 791

I,

4

I

3

7

7

!

i

Ankommet.

Entres.

Avgaat.

Sortis.

5 6

Nettoton.

469 978

569 088

619 841

663 002

797 049

912 859

1 349 294

1 525 200

1 720 444

1 971 209

2 3.59 600

2 654 277

2 624 037

3 110 878

4 062 156

4 966 8.59

b 123 009

5 428 162

Nettoton.

Ankommet.

J ntres.

z

Nettoton.

460 428 I 321 578

576 506 397 464

621 609 453 794

667 423 497 506

835 391 581 839

1 020 510 666 887

1 296 160 989 646

1 551 982 1 062 996

1 737 442 1 225 682

2 014 268 1 337 294

2 378 149 1 506 770

2 699 853 1 716 006

`L 715 213 1 747 972

3 048 137 2 113 960

4119615 2283 076

4 974 157 i 2 633.401

5 107.270 ! 2 695 091

5379886 2 783 867

Avgaat.

Sortis.

8

Nettoton.

311 724

405 306

452 850

502 786

621 399

774 418

935 842

1 092 516

1 244 428

1 379 634

1 524 003

1 752 375

1 840 066

2 058 072

2 355 723

2 640 452

2 695 824

2 166 536

H

H

tn

H

rj)

)v

h


Tabel 26. Længden av de

offentlige veier.

Losi ueur des routes publiques.

Aar.

Annees.

1840....

1850....

1860....

1870....

Længde.

Longueur.

Km.

15 290

16 091

17 933

20 058

Aar.

1880...

1890...

1900...

1910...

STATISTISKE OVERSIGTER 1914.

Længde.

Longueur.

Km.

22 194

25 484

28 213

31 876.

Opgaven gjælder aaret 1851.

1850..

1860..

1872..

1880..

1890..

1900..

1910..

1911..

1912..

Tabel27.

Antal post

anstalter.

Bureaux de

j5oste.

1

147

393

660

868

1 485

2 465

3 395

3 496

3 594

Postvæsenet.

Postes.

Antal be

fordrede

breve.

Lettres

exj5ediees.

Tusen.

Mille.

2

1479

3 291

7 479

14 234

27 248

50 626

99252

104122

112 139

Driftsindtægter.

Reeettes de Dej5enses de

l'exz loSation. l'exg5loitation.

1000 kr.

3

452

772

1 220

1 756

2 819

5 061

8 491

8 963

9 700

35

Driftsutgifter.

1000 kr.

4

442

748

1 268

1 880

2 616

4 859

7 935

8 235

8 724

Tabel 28. Jernbanene. * Cheminls de fer.

Linjernes længde. - Longueur exploitee..

Anvendt kapital. - Capital... , ......1000 kr.l

Antal reisende - Nombre des voyageurs ....1000

Person-km. -- hoyageurs kiloinetres....... 1000

Godsbefordring. - Mlouvem. des rnarch.andises

............................1000 ton

Ton-km. - Tonnes kilometres........ 1.000 «

Driftsindtægt. -- Reeettes de

l'exploitation .......... . . ........1000 kr. '

Driftsutgift. - Depenses de l'ex,5loitation 1000 «

Overskud. Excedant .......... . ....... . . .

1855. 1870. 1880. 1890.

1 2 3 4

-- I i _ 5 6

681 359; 1 115

8 726 26 019L 85 028

1281 5511 1 800

- j 17 294; 55 865

83 350 642

-' 19 953; 43 138

1900. 1910.

1 562, 2 057 3 085

L

129 207j 173 314! 303 982

4 334! 9 900 14 326

117 133 234 473j 371 288

1 3371 2 3075 790

88 753 153 825', 336 393

4801 1 868 4 768 9 262 15 186 25 659

321 1 219 3 510 6510; 12053; 19 068

159; 649 1 258 2 752 3 133 6 591

Tabel 29. Telegraf og telefon.

Tele; raphes et telephones.

Aar.

Annee s.

Linjernes

længde.

L.on; ueur des

lzh nes.

Antal avsendte

telegrammer.

Antal telefon

samtaler.

Telegramenes j Conversations

exjsediees. telei5jzoniques.

Driftsindtægt. Driftsutgift.

Reeettes Deytenses

de i'ex.z5loitation. de l'exj5loitatio

1

2 ! 3

i

4

5

Km.

1000 kr.

1000 kr.

1855.. .............

1870 .................

1880 .................

1890 .................

1900 .................

1910......... ......

748

5 701

7 517

7 585

12 010

19 794

22 916

448 367 -

781 199

-

1453 932 -

2 194 597 ? 1486 497

3 269 877 4 282 757

30

568

907

i 096

2 673

5 870

61

475

953

1 142

2 066

4163

3*


3 STATISTISKE OVERSZGTER 1914.

Tabel 30. Norges banks virksomhet 1819-1913; aarlig gjennemsnit.

Banque de Norve;e 1819 å 1913; naoyenne annuelle.

Aar.

Annees.

Metalfondene.

Eneaisse metallique.

Cirkulerende

seddelmasse ved

hvert bang. aårs ut-

I

Billets ai Dior

lear en circulcrtion

i la fin

de i annee.

o

aa Utlaan mot pant Veksler

.

og Foliomidler

Ø 1 ved hvert aars vekselobligatio- 'indestaaendeved

, 3 utgang, i ner i

-


'''' '

hvert aars ut

feuille ved hvert'.

.9

i) '"

å 5.

`

gang, i

prs et sur aars utgang. i

1 hyj5otheque.

Dej.iåts.

Portefeuille,

1 2 3 4 5 6 7

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Pct.

1819-1820 2 7 302 502 12 881 700 13.37 4 603 320 489 426 38 950 -

1821-1825 7 792 182 14 479 387 14.29 9 557 510 848 271 298 567 5.00

"

1826-1830; 9 183 687 17 284 634 15.81 16 340 414 1 720 390 218 546 6.53

li

1831-1835 11 228.285 19 901 683 17.12 18 376 773 1954 009 530 652 6.93

1836-1840 11.953 233 21 454 005 17.54 20 797 475 3 378 256 464 791 7.40

1841-1845 11 847 504 24 743 729 19.23 23 208 346 4 332 860 2 672 425 7.77

1846-18501 9 603 234 20 567 139 15.08 25 040 494 5 092 945 5 003 146 7.97

1851-1855 14 676 248 27 935 334 19.37 22 406.138 10 327 207 6 295 837 9 47

1856-1860 14 555186 26 455 298 j 17.11 19 975764 13 989 166 6197 247 10.97

1861-1865 15 512 171 26 646 447 16.16 17 639 692 15 377 994 4 645 741 10.37

1866-1870 15 667 416 27 805 359 16.14 16 521 101 17 490 943 4 674 249 10 57

1871-1875 30 390 969 40 555 165 22.90 14 863 300 19 695 041 6 778 597 10.27

1876-1880 26 714 854 35 675 844 19.02 13 371221 22 929 096 8 824 079 11.20

1881-1885 32 284 291 39 063 822 20.27 11 062 688 20 344 774 6 904 604 8.45

1886-1890 40 252 614 44 310 893 22.41 7 579 654 21 078 741 7 875 762 5.94

1891-1895 35 439 643 47 731 166 23.36 6 553 047 29 105 428 8115 027 8 86

1896--1900 41 103 705 60 655 084 27.92 4 980 270 39 218 920 9 680 871 9.50

1901-1905 36 042 171 62 536 294 27.28 3 700 595 40 005 411 8 899 621 8.70

1906...... 45 734011 68 935 018 29.63 3 047 934 33 530 594 10 422 716 8 00

1907...... 48 451 754 73 483137 31.46 2 793 227 32 633 356 9 480 855 8 00

1908.... , . 48 255 903 72 812 881 30.84 2 569 192 36187 087 8 462 699 9.00

1909...... 50 306 436 77 494 490 32.57 2 435 661 39 515 425 8 026 887 9.00

1910...... 54 933 324 84 281882 35.21 2 172 273 45 937 947 ' 7 862 873 9.00

1911...... 60 385 623 92 872 697 38.45 1 969 567 57 053 738 9 348 060 10.00

1912...... 62156 895 99 276194 40.70 1 740145 62 979 917 10 422 442 10.00

1.913...... 74 202 363 107 612 073 43.90 1 622 648 71381 960 12 582 004 10.00

For 1819-1840, da sedlerne ikke var indløselige, angir opgavene den paalydende

seddelværdi. Sølvværdien var ;

Seddelmasse.

Samme pr.

indbygger.

Pantelaan.

Veksler og

vekselobligatioser,

Foliomidler.

2

1819-1820........ 9081004 2 2 9.36 3 570 492 2 336 884 2 39 656

1821-1825........ 9 506 959 9.38 6 491436 599 794 193101

1826-1830........ 12 838 550 11.74 12 168 732 1 282 390 162 181

1831-1835........ 15 605130 13.42 13 751 560 1 547 514 419 736

1836-1840....... . 18 440 342 15.08 18 722 624 3 045 894 417 746

2 Opgaven gjælder kun 1820.


abel 31 .

Hypotekbankens virksomhet 1852-1912; aarh g glennemsnit.

Bin 9 ue h y othec aare 1852

a 1912; rno enge annuelle.

Aar.

Annees.

Indkomne

laaneandragen

ders beløp.

Denandes

d'em 5ruTtts.

1852-1855

...............................................

1856-1860 ................................................

1861-1865 ....................... .................

1866-1870 ...............................................

1871-1875 1876-1880 ................................................

1881-1885 ................................

1886-1890 ....................... ........................

1891-1895 ..............................................

1896-1900 ................................................

1901-1905 ...............................................

1906 ...........................

1907 .................................................... 16 115

1908 ....................................................

1909 ....................................................

1910 ................. ......... ....................

1911 ............................................

1912 .....................................................

Tilsammen.

Total.

1 2

1000 kr. 1000 kr. '

3552 i 1 509

6 981 i 2 795

6523 3 3

3919

. 2 392

5226 3 247

10 562 5718

10 819 I 8 109

12 138 8059

I

17 092 i 9226

12 257

7

230

Utbetalte pantelaan.

.7k/on/an/ des J'rets accordes.

13 503 j 8054

14 060 6 529

11 441

21 641 8 158

I

19 895 14 327

22 370 15 650

18 371 7 883

17 702 j 3 256

Bygderne.

Communes

rurales.

Byerne.

Vi/les.

3 I

4

1000 kr. I 1000 kr.

1 285

`L 202

2 746

1 888

2 123 i

3 972 j

7 153

7 109

6 617

5 854

G 223

5 611

'I

10 120 j

7 283

13 047 j

14 483

7 399

3 035

224

593

614

503

1 124

1 745

955

951

2 550

1 376

1 831

918

1 322

875

i zso

i iss

484

220

Utestaaende mot

pant ved aaretsJ Obligationsutgang,

ved

aarets utgang.

Total

des obligations.

Selde des krets

å la fin

de l annee.

K

iooo kr.

4 iro

12 106

27 518

32 524

37 105

46 691

67 222

82 623

96 043

122 479

146 437

157 407

164 682

168 831

178 816

190 026

193 126

191 986

s

1000 kr.

4 252

12 846

26 330

33 496

38 556

44 852

66 754

78 272

93 353

117 447

140 278

143 325

159 087

157 756

183 310

181 850

180 314

178 721

H

H


38 STATISTISKE OVERSIGTER 1914.

Tabel 32. Vekseldiskonton ved Norges Banks kontor i Kristiania.

Esconlpte de la Banque de Norvk, e.

Diskontoforandringens

dato.

Den nye

diskontosats

fra anførte

j dato.

I'anx

de tette date,

'

Date des changeinents.

-

Diskontoforandringens

dato.

Date des clsange

ments.

Den nye

diskontosats

fia anførte

dato.

Taux

de eette date,

Diskontoforandringens

dato.

Date des change

ments.

Den nye

diskontosats

fra anførte

dato.

Taux

de cette date.

i

Pct. Pct. Pct.

2 2- 10 1818 .... 8 1- 6 1867.... 5 4- 4 1891.... 41/2

4-- 4 1823 .... 7 19- 11 .... 41/2 15- -, 4 « .... 5

3-- 5 1825 .... 6 18-- 12 « .... 4 3- -- 7 « .... 51/2

1

5- 4 1843 .... 5 11--- 3 1868.... 5 1- 8« .... 5

27- 6 1848 .... 6 3 - 7 « 6 30-- -11 « .... 5112

28- 8 1850 .... 5 12- 9 « .... 5 18- 12 « .... 6

3- 10 1851 .... 41/s 22-- 9 1869.... 4'/s 3- 2 1892.... 51/2

18- 10 1852 .... 5 2- 7 1870.... 5 29- 8 « ... 5

12- 2 1853 .... 6 12- 11 « .... 41/2 9- 5 1894.... 4'/2

21- 3« .... 5 15- 2 1871.... 4 21- 9« 4

6 -- 7 t<

41/2 4- 7 « .... 3i/2_. 3- 9 1895.... 31/2

27- 7 « .... 4 25- 4 1873,... 4 2- 4 1896.... 4

5- 7 1854 .... 5 6- 9 « ... 41/2 13-10 « .... 41/2

11--10 « .... 4 11- 11 « .... 5 19- 12 « .... 5

23- 4 1855 . . . . 14 -2 1874.... 41/2 24- 2 1897.... 41/2

31-10 « .. 6 8- 4 .... 5 17- -6 .... 5

26- 3 1856 . . . . 5 23- 9 « .... 41/2 3- 8 « .... 41/1

30- 7 « .... 6 16- 12 « .... 5 25- 1 1898.... 4

30-- 1 1858 . . .. 7. , 10- 4 1875.... 51/ 2 2- 6 .... 41/2

_

19- 5 « .. 6 17- 4 « ... 6 2- 8 .... 4

14 -7 «

5 19- 6 .... 7 10- 10 .... 41/2

18-- 8 « ... 41/2 17- 7 .... 6 2-12 .... 5

2- 10 « . ... 4 15-12 « .... 7 9-12 « .... 51/2

13- 4 1859 .... 5 26- 1 1876.... 6 9- 2 1899.... 5

18-- 6 « . . . . 6 12- 8 « .... , 5 17- « .... 51/2

14-- 3 1860 .... 5 29- 11 « .... 41/2 24- 3 6

21- 7 « .. i 6 7- 4 1877.... 5 3- 10 « .... 6112

24- 11 « ... 5 18- .... 51/2 17- 1 1901..... 6

29- 12 .. 6 25- 4 « .... 6 17- 8 .... 51/s

9- 3 1861 . . . . 5 5- 5 « .... 61/2 3 9 « .... 5

20- 4 « ... 6 20-10 « .... 7_ 3-- 2 1902.... j 41/2

8- 1 1862 .... 5 19- 1 1878.... 61/2 5-12 « .... 5

22- 2 ... 6 17- 4 « .... 6 3- 6 1903.... .

51/2

30-- 4 « .. I 5 15- 2 1879..... 51/2 3-11 « 5

5- . 7 ... , 6 12--- 3 ... 5 3- 8 1904.... 41/2 .

2- 8 « , ... 5 13- 8 « .... 41/1 14 -10 « .... 5

8--- 2 1863 , 6 8-- 5 1880.... 4 - 2 1905.... 4'/s

13 - 5 .... 5 21- 2 1881.... 3';5 17- 6 « .... 5

23- 12 « ... 6 7- 5 .... 4 12-12 « .... 5'/s

22- 10 1864 .... 7 29-10 « ... . 41/2 19- 2 1906.... 5

16- 11 « .. .. 6 29- 4 1882.... 5 12-10 « .... 51/1

4- 1 1865 .... 5 24- 11 « .... 4111 25 - 2 4907.... 5

22- 7 « .... 41/2 19- 3 1887.... 4 9-11 « .... 6

25- 11 « ... 4 8-10 « ..... 31/s 30- 1 1908.... 51/2

12- 5 1866 .... 41/2 18- 9 1889... , 3 10- 8 « .... 5

16-- « .... 5 2- 4 1890.... 31/2 2- 2 1909.... 41/1

26-- 5 «

6 2- 7« .... 4 29- 9 1911.... 5

16- 6 . ... 7,_. 23-12 « .... 41/2 25- 3 1912.... 51/2

4- 8 « ..., 6 4- 2 1891.... 4 23 - 1 1914.... 5

10 - 2 « ... 41/2


STATISTISKE OVERSIGTER 1914. 39

Tabel 33. Private aktiebanker.

Banques prive'es jar action.

Utgangen av aaret.

An 35 decembre.

Aktiekapital

Antal Ca5ital social.

banker. -- --------- ------- - - --

Nombre

des baugnes.

tegnet.

souscrit.

indbetalt.

verse.

Reserve- og

delkrederefond.

Fonds

de reserve.

Indskud.

Dejb ts.

Veksler og

veksel

obligationer.

Portefeuille.

Kassekredit.

Avances

en credit

de caisse.

3

4

5

6 7

1000 kr.

1000 kr.

1000 kr.

1000 kr.

1000 kr.

1000 kr.

1848 .............

1860 .............

1865 .............

1870 .............

1875 .............

1880.... ........

1885 .............

1890 .............

1895 .............

1900.............

1905 .............

1910 ............

1911 .............

1

4

8

11

15

17

33

36

76

85

102

108

160

12 000

13 400

15 800

19 780

28 830

33176

40 331

43 879

105 914

87 611

92 955

94 457

80

3 573

6 008

7 035

9 335

12 906

14 774

16 480

17 737

46 535

36 294

48 380

50 483

1

244

558

963

2 876

3 783

4 222

5 181

8 749

20 831

21 317

35 325

37 885

104

16 427

32 270

40 017

59 414

81 717

100 336

119 497

150 546

256 574

301 539

449 039

481 118

385

16 655

26 257

34 567

57 254

71 252

81 611

77 706

95 214

175 358

176 583

251 694

272 097

1 6.19

2 957

2 908

98 031

137 019

201 468

232 522

Tabel34. Sparebanker.

Caisses d'eparå ne.

Utgangen

av

aaret.

Au

31 decembre.

j

i

Antal banker.

Nonbre des

bangnes.

Antal

indskytere.

Dej5ositeurs.

Indskud.

Dej5ots.

Bankernes j Bankernes for

formue. valtningskapital.

Caj5ital j5roj.Sre

1 des caisses. Total 'de l'actif.

Sparebank

indskud pr.

indbygger.

Dej5ots j5ar

habitant.

1

3

5 6

1000 kr.

1000 kr.

1000 kr. Kr.

1840....

1850....

1860.....

1865....

1870....

1875....

1880.....

1885.....1

1890....

1895....

1900....

1905....

1910....

1911....

1912.....

22

90

174

233

262

277

311

328

350

373

413

446

487

496

508

- 6 687

52811 16721

- 43 903

168 715 68 288

194 839 81667

274 353 127 674

316 445 138 511

391 151 168 447

470 799 194141

540 053 225 431

671 241 j 306 295

790 307 374 069

1001 310 507 039

1030 820 539 322

1078 704 567 408

581

1 763

4 535

6 667

9 629

13 301

17 746

22 201

25 303

30 408

37 003

46 527

59 630

63 569

67 082

7 268

18 557

48 5.59

74 955

91 295

140 975

156 796

191639

220 462

256 625

344 473

422 411

570 272

607 673

640 751

5

12

27

40

47

70

72

86

97

110

137

162

212

224

233


40 STATISTISKE OVEKSIGTER 1914.

Tabel35. Arbeidslønninger,

Salaires moyens.

Aar.

Aunees.

Aarslen for tjenere.

Gage annuel des

domesliques.

Mænd.

Hortimes.

Kvinder.

Temmes.

Dagløn for almindelige dagarbeidere.

Salaires des journalsers.

Uten kost.

Ouvriers non uourris.

Mænd.

Hommes.

Kvinder.

Temmes.

Med kost.

Ouvriers nourris.

Mænd.

Hamsnes.

Kvinder.

Temmes.

1.

3

4

5

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

1850

1855

Bygder 1.......... .

Byer2 ............. .

Bygder .............. .

Byer .................

j' Bygder...............

1860

l Byer.................

Bygder ...............

1865

Byer .................

.

83.00

116.00

109.00

140.00

117.00

152.00

132.00

166.00

40.00

48.00

50.00

56.00

52.00

59.00

55.00

64.00

1.02

1.04

1.26

1.48

1.21

1.46

1.34

1.58

0.48

0.64

0.64

0.73

1870 Bygder ................

Byer .................

1875

1880

5

Bygder

...............

Byer .................

Bygder ....... ...... .

Byer .................

123.00

158.00

181.00

208.00

153.00

203.00

52 00

63.00

71.00

76.00

63.00

78.00

1.35

1.57

1.87

2.31

1.59

2.22

1.04

0.96

1.21

0.74

1.13 0.49

0.91 0.48

1885`

l

Bygder .............. .

Byer .................

163.00

224.00

73.00

85.00

1.68

1.92

0.98

1.14

0.99

0.52

0.82

1890

Bygder ..............

Byer ................

j Bygder ...............

1895

i Byer................

J Bygder ... ........ .

1900

Byer. . . .............

169.00

239.00

180.00

265.00

218.00

303.00

77.00

91.00

85.00

100.00

100.00

130.00

1.73

2.11

1.84

2.26

2.10

2.58

1.02

1.16

1.08

1,38

1.19

1.52

1.04

1.27

1.14

1.30

1.37

1.61

0.55

0.86

0.61

0.94

0.72

1.03

1905

Bygder

Byer..........

l Bygder ............. .

l

1910

Byer . ... . ,. .....

.

i

234.00

300.00

291.00

348.00

114.00

133.00

148.00

168.00

2.21

2.57

2.65

3.28

1.25

1.59

1.48

2.02

1.46

1.72

1.81

2.07

0.77

1.11

0.94

1.32

r Communes rurales, 2

Vi/les,


abel36 F atti g vaesenet; aarlig 9J ennemsnit.

Assistance

ue ; r oye ane annuelle.

A a r.

Annees.

Antal fattigunderstøttede

hovedpersoner.)

Noinbre des chefs de familie

et individus (seuls) assistes.

Antal.

No7nbre.

j Pr.

I Indtægter.

1100 indbyggere. i . Recettes.

Par

100 habitants.

Kontante

utgifter.

Dei.5enses

en argent.

Fattigvæsenets :

Assistance j5ublique.

Nettoutgifter.

Dej5enses

nettes.

i

I

Indtæbter a

pr. indbygger.

Par habitant.

Kontante

utgifter

pr. indbygger.

Par habitant.

Nettoutgifter.

pr. indbygger.

Par habitant..

1 2 3

4

5 6

8

looo kr.

i

18:11-1555 ..................:.. 64 437 505

1000 kr.

1000 kr. l Kr.

Kr.

Kr.

1856-1860. ..................... 64 882 153

1861-18652 .................... 74 867 3 980

1866-1870 ..................... 68 527 905

1871-1875 .....................i 62 669 334

1876-1880 .....................j 62 228 191

1881-1885 ..................... 67 906 988 3

i

1886-1890 .......... ...........j 66 423

...................... 71 274

6

1891-1895 I

..................... 69 033 _j 7 756

I

1896-1900 69 647 7510

1901-1905 .....................

1906-1910

74 339 I

230 I 329 4 . 90 4

890 818

I

I

-

1

Herunder ikke medregnet de som bare har faat frit læ etils n m, v. Tallene for fatta under

g Y g støttede før og efter 1866 er ikke sammentegn-

bare.


42 STATISTISKE OVERSIGTER 1914.

Tabel 37. Antal straffældte for.. forbrydelser; aarlig gjennemsnit.

Crimes; norbre des cordamnes; rnoyenne annuelle.

Aar.

Annees

Straffældte for forbrydelser :

Cormamnes hour crimes et delits.

Talt. - Total.

Tyveri Pr 000

-

for'

i

Mænd. Kvinder. brydelser.

Couj5s eies Atterstats 100 000

Hommes. Femmes. .

Vol: et blessures.

moeurs.

4 6 7

1846---1855 ...... 2 387 39

1856-1865 . 2 1 426 44

1866-1875 .... . 2 999 60

, . .

2 1 843 70

1886-1`895 ...... 2 524 79

1896-1904 ....... 2 97

1905 -1910...... 2 563 576

i

i I parentesen er medregnet leiermaal og konkubinat, som efter den nye straffelov

ikke regnes blandt forbrydelser.

Tabel 38. Rettergangsstatistik; aarlig gjennemsnit.

Justice civile; nwyenne annuelle.

A a r . -

Annees.

Saker behandlet

ved

forliks-

Anhængiggjortordinære

ordinære ! 1 konk

underrets- i

saker. 1 Faillites

saker.

sionene Afaires

orinseritesaux

devant

colmnissions les tribude

neaux,

tion Procedure

ordinaire.

extra-

or

devant les

conrs.

Ekseku

og

ut nt

finger.

et

arret.

Antal. Antal. Antal. Antal.

Nombre. Nombre. Nombre. Nombre. 1000 kr. 1000 kr.

1 2 3 4 5 6

182E--1830 ................ 57 959 'I

-

.

1831-1840. - .. ........... i 65 379 3684 j

1841-1850 ............... . j

61 447 4213

1851-1860 ................ 61480 4393 -

i

1870.... , .......

I

j

- -

-

1861 106 204 4977 446 606 -

1871-1880 ................

.

4

6 782

.

1881-1890................ 99 781 1 440 480 8168

.

1891-1900 ................ 100 785 3869 444 9 623

1901-1910 ................ 112 582 4 854 834 385 597

1 Indtil 1881 alene sjørets- og gjesteretssaker, behandlet for retten, senere alle ekstrasaker,

indkomret for retten, 2 Gjennemsnit for 1866-1870.

-


Tabel 39. Folkeskolene.

Ecoles rimaires

Aar.

A nnees.

1837...1

Antal under

visningspligtige

barn.

Rikets bygder. Byer. Utgifter til folkeskolevæsenet i

Communes rurales.

Villes.

underviste barn i :

Noynbre les des eeoles en fants jrimaires

frequentan

N ombre des

enfants. skoler. Omgangsskoler.

xes.

ambulan/es.

`L 4

198 973 14 134 161 599

1853...! 213485 27767 153 465 377

i

1866 1 . 255 028 ! 158 484 45 517 926

1870... 258 754 ! 165 591 38 209 959

1875. 270 780 178 305 31 156 808

1880. 272 72 185 258 19 668 318 j

188.5. .

'I 287 108 197 256 018 783

.1

1890.. i 314 098: 218 525 12 103 850

1895.. . 356 601; 249 100 4816 217

1900.. 373 738 i

258 620 898 303

1905. 390 706, 268478 `L20 841

1910. -

- 278944 1 177 602

gJ pg

I

t

Byene

barn.

Communes rurales.

VI/les.

des

Pr.

enfants re.

underviste

tant les ecoles kr. indbygger.

underviste

barn .

kr. indbygger.

p rimaire Par lsabitant. Par enfaazt, Par leabitant. j Par enfant.

2

2

5 5 6 6

1 664

2091

2 936

3 097

I

3 108

3 439

4983 I

5 775

6 639

8 973

I

Kr.

1.16

1.45

1.98

2.05

2.05

2.25

3.19

3.58

4.00

5.27

7 s 9 10

Kr. Kr. Kr.

8.15 42 1.60 13:32

10.26 501 1.69 15:20

14.02 773 2.32

15.11 1 149

1464 1 461

14.91 2 065

19.63 3 122

22.08 4 734

24.53 4 878

32.03 6 873

s

-'

s

M

r s

x

!+'

1

For benes vedkommende ælder o avene aar 1867 . 2

Hen er .ikke.. medregnet kredsenes ydelse r i naturalier.


44

STATISTISKE OYERSIGTER 1914.

Valgaar:

Annees

des elections.

Tabel40. Stortingsvalgene.

Elections pour le «Storting»

Stemmeberettigede.

Electeurs inscrits.

Mænd.

Hommes.

Kvinder.

Femmes.

Avgitte stemmer.

Votes donnees.

Mænd

Homines.

Kvinder.

Femmes.

Avgitte stemmer

i procent av stemmeberettigede.

Votes donnes, j5our cent

des electenrs inscrits.

Mænd.

Hommes.

Kvinder.

Femmes.

Stemmeberettigede

pr. 1000

indbyggere.

Electeurs

inscrits far

1000

habitants.

1

2

3

4

5

6

7

1829.............

1832 .............

1835 .............

1838 .............

1841 .............

1844.............

1847..............

1850 .............

1853..............

1856 .............

1859..... .....

1862 .............

1865 .............

1868.............

1870 .............

1873 .............

1876 .............

1879 .............

1882 .............

1885 .............

1888........... .

1891 .............

1894 .............

1897.............

1900.......... ..

1903 .............

1906.............

1909 .............

1912 .............

61 598

65170

66 561

69 737

69 692

69 968

71853

73 125

73 422

75 202

78 034

78 830

80 888

81278

81329

81970.

84 253

87 173

99 501

122 952

128 368

139 690

184124

195 956

440 174

457 545

469 641

485 150

502 284

27 877 -

31276 -

34 731 -

34 899 -

35 481 -

34 559 -

35 258 -

36 770

33 370 -

33150 -

37 167 -

35 148

33 831 -

38 724 -

36 647 -

37 399

36 344 -

42 430 -

72 128 -

92 308 -

90 416 -

102 931 -

165 999 -

167 207 -

238 617 -

240 503 -

289 547

-

294 697 327 318 ! 162 928

324 990 345 558 i 187 624

45.23

47.99

52.18

50.04

50.91

49.39

48 22

50.30

45.45

44.08

47.63

44.59

41.82

47.64

45.06

45.63

43.14

48.67

72.29

75.08

70.43

73 69

90.16

85.33

54.21

52.56

61.65

67.47

68.80

55.29

57.73

56

57

56

57

56

54

53

53

51

50

50

49

48

47

47

46

46

46

52

63

65

69

90

92

197

200

203

330

341

Valgaar.

Annees

des elections.

Tabel 41. Kommunale valg,

Elections pour les conseils conlnunaux.

Stemmeberettigede.

Electeurs inscrits.

Mænd.

Hommes.

Avgitte stemmer.

Votes donnees,

Kvinder. Mænd. Kvin der.

Femmes.

i

! Homines. Femmes.

Avgitte stemmer Stemmei

procent av stemme- berettigede

berettigede. r. 1000

Votes donnes, pour-cent indbyggere.

des electeurs inscrits.

Electeurs

Mænd. Kvinder. znscrits tar

1000

Hommes. Femmes. habitants.

1 i 2

5 6

7

-

1898 ............. 205945

1901 ............. 403512 231087

1907 ............. 429 467 268 745

1910 .............. 447565 491590

181595

234 Oil

267 494

48 402

90606

181 646

45.00

54.49

59.77

- 94

20.95 280

33.71 ! 300

36.95 393


abel 42 Kommunale skatter.

Isa ositions commUnules.

Aar.

Anntes.

Skat paa

matrikel

eller faste

domme.

Imj5osltions

sur les

immeubles.

Bygder.

Communes rurales

Skat paa

indtægt og

formue.

Irj5ositions

sur le

revenu et la

fortone.

Skolekreds

utredsler,

verker og

bruks bidrag

til skole- eg

fattigvæsen.

Imj5ositions

diverses.

Tilsammen.

Total.

Eiendomsskat.

Im5osltlons

sur les

immeubles.

Byer.

Villes,

sur le

rer'enu et

la fortone.

Total.

Riket,

salt.

Royaume,

total.

Skat pr. indbygger.

Imf Ats $ar kaldtant.

Bygder.

Communes

rurales.

Byer.

Villes.

i

2

i 3

1000 kr. 1000 kr. 1.000 kr.

5 6 7 S 9 ]0

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. Kr. Kr.

1851... 1 825 .574 83 2 482 312

1855.... 624

2 135

936 3 418

836

2.01 i

98 3069 5.74

1860:.. 3 003 1 005 -122

1865... 3 848 1 757 290

4 130 404 860 1 264 4 333 2.37 6 39

5 895 63d 760 1 496 2 132 6 262 2.99 9 .

1 852

1870... 3

2 612

520 2 821 8 507

237

4.11

31

6 578 9 . 81

383 2

1875... 3

792 3

798 3

675 10 253

362 358

4.56

7 518 1

12 43

261 3

1880...

516 4

354 777 12

4 161

295

'i

339 8 853 5.08 14 37

`L

188...

018

.

3

4 994

848

7 011

5 336 j

15 864 I

342 9

5.87 16 .

5`L6 1 983 92

1590...

5 786

3 773

7 769

5 639

17 295

j 381

6.27

9 792 2 094 17 . 97

G 315

3

8 409

649 7 682

18 201

1895...1

403 11

6.41

734

17 . 74

I

2 771 å

1900... 3 748

347 11

10

118 22 852

240 427

7.52

14 414 20 . 70

4 551 1`L

190.5... 3 816 13

543 254 404

17 094 31

I

508

17 473 ; 8.93 27 . 21

5 466

1910...

15 638

4 132

21 103

16 608

38 576

444 i 21 184 ' I 10.53 32

G 271 14

7912...

18 383

4 330

24 654

19 133 45 838

445 23 12.43

907 35 74

G 954

.

21 257 28 2]0 52 118 I 13.84 39.64


46 STATISTISKE OVERSIGTER 1914.

Tabel43.

Kommunale

.Recettes et depenses

1885. 1890. 1895.

Byer.

Indtægter.

1 2 3 4 5 6

1000 kr. Pct. 1000 kr. Pct. 1000 kr. Pct.

Ialt 11 549 100.00 13 356 100.00 17 356 100.00

Derav:

Skatter og avgifter . . . .......... 8 550 74.04 9 920 74.27 12 502 72.03

Indtægter av eiendomme eller aktiver

....................... 1 657 14.34 2 070 15.50 2 563 14.77

Utgifter.

Ialt 13 299 100.00 13 673 100.00 19 569 100.00

Derav :

Rets- og 749 5.63 886 6.48 1 187 6.06

Kirkelige anliggender.. . . . . . . . . . .j3 r31 3.99 636 4.6.5 569 2.91

2 18.44 2 851 20.85 4 237 21.65

Skolevæsen ................. .. 453

Fattigvæsen.................... 2 411 18.12 2 604 19.04 3 227 16.49

Sundhets- og medicinalvæsen .... 178 1.34 305 2.23 621 3.18

Offentlige arbeider in. v......... 2 804 21.09 2 792 20.42 4 010 20.49

Faste eiendomme og kommunale

bedrifter .................... nu 1 3.84 1 101 8.05 1 609 8.22

Renteruv laan.................. 1 464 11.02 1 396 10.21 2 047 10.46

Administration................. . 371 j 2.79 418 3.06 584 2.99

Avbetaling paa jernbanebidrag .. , 231 1.74 379 2.78 325 1.

66

Andre utgifter ................. l 596 12.00

i

Bygder,

lndtægter.

305 2.23 1 153 5.89

Ialt 11 564 100.00 12 009 100.00 14 959 100.00

Derav :

Skatter m. v ......... .......... 9 631 83.29 9 960 82.94 11 775 78.72

Indtægter av eiendomme eller aktiver

......... . 650

'

5.62 82.1 6.84 938 6.27

I

Utgifter,

Ialt 11 238 100.00 12 294 100.00 15 808 100.00

Derav :

Justis-, politi- og fængselsvæsen .. 218 1.94 222 1.80 253 1.60

Kirkelige anliggender .......... ' 685 6.10 665 5.41 502 3.18

Skolevæsen .................... 2 932 26.09 3 034 24.68 5 085 32.17

Fattigvæsen .................... . 4 077 36.28 4 350 35.39 4 630 29.29

Sundhets- og medicinalvæsen , . , 494 4.40 569 4.62 650 4.11

Landbruksvæsen o. lign......... 199 1.77 252 2.05 448 2.84

Kommunikationsvæsen .......... 1479 13.15 1822 14.82 2 165 13.70

Faste eiendomme og dampskibe. , j 304 2.70 537 4.37 561 3.53

Renter av laan................. 394 3.51 339 2.92 602 3.81

Administration ................. 268 2.39 311 2.53 387 2.45

Avbetaling paa jernbanebidrag , .. 144 1.28 129 1.05 479 3.03

Andre utgifter .. : .............. 44 0.39 44 I 0.36 46 0.29

_


STATISTISKE 0 VERSIGTER 1914. 47

indtægter og utgifter.

des communes.

1900. 1

9 10

--

1000 kr. Pct. 1000 kr. Pct.

j

j

26 495 100.00 32 401 00

Villes,

Recettes.

19 111 72.13 22 494 142 70.41 Impots.

4 318 16.30 7 058 024 18.22 de l'act f

36 331 100 00 1 00.00 41 640 j 100.00

Dont:

1 831 5.04 1 865 006 4 82 et police.

1 215 3.34 1 282 356 3.26 e et

6 264 I,lises.

17.23 6 347 903 21.38

3 975

ftublique.

10.94 5 027 762 11.44

830

publique.

2.30 1048 614 3.87

9 039 24.88 6 521 804 18.74 publiques etc.

!

5 058 13.92 1 359 004 14.42 el enter prises communales.

4 941 13.60 4 330 721 11.34 Interets.

906 2.49 1037 362 3.27

461 1.28 835 0.67 des subvenlions aux

de fer.

1 811 4.98 1 857 827. 6.79 depenses.

18 412 100.00 23 222

j 103 100.00

14152 76.86 17 3 7 7 845 : 71.63

Dont:

Communes rurales.

Recettes.

1 297 7.05 1 773 588 8.89 de l'actif

20 588 100.00 24 225 100.00 Total.

i

Dont:

298 1.45 300 i j

0.94 et police.

1 484 7.21 1 810 953 6.25 e et eglises.

6 107 29.66 7 070 9 448 ! 30.20

4856

publique.

23.59 470 20.45

654

publique.

3 . 1 8 802 4.11

693 3.36 771 244 3.97 etc.

3 051 14.82 3 067 13.17 !

1089 5.29 1 346 916 9.32 et navires rr vapeur.

873 4.24 1555 5.61

481 2.34 633 2.72

455 2.20 475

j 0.85 des subventions aux

chemins de fer.

547 2.66 926 2.41 depenses.


48 STATISTISKE OVERSIGTER 114.

Tabel44. Kommunal laanegjæld.

Pctssif des communes.

Aa r.

Ånnees.

Bygder.

Communes

rurrr les.

I

Byer.

Villes.

Riket.

Royaume.

Gjæld pr. indbygger.

Dettes par kabitant.

Bygder.

Communes

rurales.

Byer.

Villes.

1

2

3

4

1000 kr.

1000 kr.

1000 kr.

Kr.

Kr.

1871 ..........................

6 323

12 907

19 230

4.38

43.64

1875 ...............

6 122

16 586

22 708

4.13

49.90

1880....... ....................

8 244

28 046

36 290

5.46

67.69

1885...... ...............

7 951

30 023

37 974

5.23

69.43

1890 ..........................

8 854

32 212

41 066

5.80

67.94

1895 ..........................

14578

49 868

64 446

9.34

92.84

1900.............. ..........

21 362

89 823

111 185

13.24

142.99

1905........ ..................

35 372

105 143

140 515

21.33

160.16

1910 ..........................

33 035

112 855

145 810

19.38

163.62

1911 ..........................

37 328

124 218

161 546

21.78

177.11


STATISTISKE GVERSIGTFR 1914.

49

Tabel 45.

Norges statsgjeld og Statskassens aktirer.

Passif et actif de l'Etat.

Statsgjæld.

Dette de l'Etat,

Aktiver. 2

Actif . 2

Aar .

Ansees. Totalbeløp. Pr. indbygger.

Total. Par hall/tent.

Paalydende.

haleur

nominelle.

Ansat værdi.

Valeur

courante.

Pr. 31. december 1815.. , .. , .. , . , .

{

I '

1 2 3

1000 kr.

28 800 31.53

-«- 1825............ 22 770 . 62

« - {- 1835 ............. 12 700

kr.

kr.

1840 ............ 11200 012

-«- 1845 ............ 9300 232

............

1850 14 305 10.21 091 091

{

-« - 1855 17 705 244 986

« -«- 1860 ............ 919 280 912

« -«- 1865 ............ 518 296

--«- 1870............ 29 755 17.10 488 693

« -«- 1875............ 231 642

« 30. juni 1880............ 626 576 093

« --- «-- 1885 639 478 208

«

............

-«- 1890 ............ 115 358

I

480 051

1895 ............ 146895 71.48 875 656

« 31. mars 1900 ............ 515 611

i

« --.«- 1905 ............ 924 750 144

«

30. juni 1910.............. 298 982 088

« -«- 1911............ 367 653 153.12 148 782

-«- 1912 ............ 362 806 149.86 231 019

-°- 1913 362 744 148.30 321 813 957

' Denne og følgende tabel er utarbeidet av Finansdepartementet.

S Statens faste eiendomme, skibe m. v.. ikke medregnet. Non compris les

navires etc.


50 STATISTISKE OVERSIG`1TR 1914.

Tabel 46. Ordinære statsindtægter og -utgifter ifølge regnskap;

aarlig gjennemsnit.

Recettes ordinaires et depenses ordinaires de i' :tal; vloyenne annuelle.

Aar.

Annees.

lndtægter.

Recettes.

Utgifter.

Dej5enses.

Indtægter

utgifter.

Recettes ±

de5enses.

1

2

Kr.

Kr.

Kr.

1850-1854 ............... . 13 931 040

1855-1859 ..

.

17 275 360

1860-1864 .......................... 18 898 080

1.865-1869.............................

20 123920

1870-1874 .......................... 22888160

..................

1875-30. juni 1879 25 689 420

31 337780

1.879-1884.............................

188:4-1889........................... 33663820

1889--1894 .......................... 39 347720

1894-31. mars 1899 .................. 51411 820

1900--1904 .......................... 62 423140

1904-31. juni 1909 ...... . 79 690 940

1909-1910 ........ ................. 89 316 000

1910-1911 .......................... j 94 372 400

1911-1912 ........................... 101420300

1

13 471 208

17 502 104

18 956104

19 880 240

21052 904

28 422 432

31 457 922

32 837 688

37 674 406

48 263 864

61 795 526

76 569 664

83 066100

86188 500

92 669 800

-4- 459 832

226 744

58 024

+ 243 680

+ 1835 256.

2 733 012

120142

+ 826132

+ 1673 314

-f - 3147 956

+ 627 614

+ 3121 276

+ 6 249 900

+ 8 183 900

+ 8 750 500

More magazines by this user
Similar magazines