Statistisk årbok 1940 - SSB

ssb.no

Statistisk årbok 1940 - SSB

STATISTISK ÅRBOK

FOR

NORGE

59. ÅRGANG

1940

UTGITT AV

DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ

ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE

59I ÈME ANNÉE-1940

OSLO

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1940


Tilføyelse.

Tabell 156, side 165: Fra og med 1940, 11 mai 3 prosent.

GRØNDAHL & SONS BOKTRYKKERI — OSLO


Forord.

Statistisk Årbok 1940 er i det vesentlige redigert som før.

Følgende nye tabeller er tatt inn: tabell 215-226 med oppgaver fra

den representative Boligtellingen, som ble holdt i 1938. Dessuten har en

tatt inn igjen den tabell med spesifikasjon av de enkelte statslån (tabell 275),

som har vært sløyfet siden 1936.

Følgende tabeller i forrige årgang er s 1 ø y f et i år: tabell 46: landeiendommenes

antall, matrikkelskyld og beregnede verdi i fylkene, tabell 50:

jordpriser i 1930 og 1913, tabell 216-218 med oppgaver over boligforhold

etter Folketellingen 1930, tabell 264: herredskommunenes kontante utgifter

og inntekter, tabell 267: sammendrag av herreds-, fylkes- og bykommunenes

formue og lånegjeld, tabell 268: havnekassenes inntekter, utgifter, formue og

gjeld, tabell 269: kommunale elektrisitetsverk.

Enkelte tabeller er dessuten omarbeidd. Dette gjelder således noen av

tabellene for jordbruket som følge av de nye oppgaver fra Jordbrukstellingen

1939.

Av den internasjonale avdelingen i Årboka er tabellene 281, 282, 286, 295,

299, 311, 312, 313 og 314 utarbeidd av det svenske Statistiske Sentralbyrå,

tabellene 283, 284, 291, 292, 294, 305, 306, 309, 319, 320 og 322 av det

danske Statistiske Departement, tabell 316 av Islands Statistiske Kontor,

tabellene 285, 310, 315, 317 og 321 av det finske Statistiske Sentralbyrå,

og tabellene 287, 288, 289, 290, 293, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303,

304, 307, 308 og 318 av det norske Statistiske Sentralbyrå.

Enkelte av de internasjonale tabeller er trykt helt eller i det vesentlige

uforandret fra ifj or på grunn av vanskelighetene med å få ført tabellene

à jour. Dette gjelder tabellene 281, 286, 289, 294, 295, 296, 297, 298, 300,

301, 302, 304, 305, 313, 318 og 322.

La partie internationale de l'Annuaire a été élaborée de concert avec les services

de statistique de la Suède, du Danemark, de l'Islande et de la Finlande, de sorte

que les tableaux 281, 282, 286, 295, 299, 311, 312, 313 et 314, ont été élabores

par le bureau suédois, - les tableaux 283, 284, 291, 292, 294, 305, 306, 309,

319, 320 et 322 par le département danois, - le tableau 316 par le bureau

islandais, - les tableaux 285, 310, 315, 317 et 321 par le bureau finlandais, -

et les tableaux 287, 288, 289, 290, 293, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304,

307, 308 et 318 par le bureau norvégien.

Sauf des modifications très modestes quelques tableaux internationaux ont

été imprimés comme dans l'année précédente à cause des difficultés avec la mise

au courant des tableaux. Il s'agit des tableaux 281, 286, 289, 294, 295, 296,

297, 298, 300, 301, 302, 304, 305, 313, 318 et 322.

Det Statistiske Sentralbyrå, Oslo 8 november 1940.

Gunnar Jahn.

A. Skøien.


Innholdsfortegnelse.

Alfabetisk innholdsfortegnelse, se side 19*.

Oppgaver for Svalbard, se side 286.

I. Rikets inndelinger, meteorologiske

forhold.

Tabell

Side

1. Norges beliggenhet og inndelinger

pr. 1 juli 1940 1

2. Meteorologiske forhold 2

II. Flateinnhold, befolkning.

3. Flateinnhold etter nyeste målinger og

folkemengde fylkesvis 1 desember

1930 3

4. Hjemmehørende folkemengde, fylkesvis

og tilstedeværende folkemengde

etter Folketellingen 1900--1930 3

5. Hjemmehørende folkemengde 1769--

1939 4

6. Hjemmehørende folkemengde fylkesvis

etter folketellingene 1801-1930 5

7. Hjemmehørende folkemengde 1 desember

1930 fordelt etter kjønn, alder

og ekteskapelig stilling 6

8. Samlet hjemmehørende folkemengde

1930 fordelt etter hovedpersonens

levevei 8

9. Personer 15 år og over fordelt etter

erverv 1 desember 1930 9

10. Den hjemmehørende befolkning 15 år

og over 1 desember 1930, fordelt etter

inntektens størrelse ifølge skattelikningen

1930-31 (inntektsåret 1929) 11

11. Den hjemmehørende befolkning 15 år

og over, fordelt etter alder 1 desember

1930 med oppgave over gj ennomsnittsinntekt

etter skattelikningen 1930-

31 (inntektsåret 1929) 12

12. Gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets

varighet og hustruens alder

ved giftermålet i Riket og gjennomsnittlig

barnetall etter ekteskapets

varighet i bygder, byer og Oslo. 1920

og 1930 13

13. Ekteskap fordelt etter barnetall 1930

i Riket og gj.snittlig barnetall etter

ekteskapets varighet. 1920 og

1930 14

14. Gjennomsnittlig barnetall for forskjellige

livsstillinger i ekteskap som

har vart 18 år og mere og hvor hustruens

alder ved giftermålet var 24

-25 år. 1920 og 1930 16

Table des matières.

Données sur Svalbarde, voir page 286.

I. Divisions administratives, données

météorologiques.

Tableaux

Pages

1. Aperçu des divisions administratives

au ler juillet 1940 1

2. Données météorologiques 2

II. Superficie, population.

3. Superficie territoriale en kilomètres

carrés et population au ler décembre

1930, par préfecture 3

4. Population de droit, par préfecture,

et pop. de fait d'après les recensements

de la population 1900-1930 3

5. Population de droit 1769-1939 4

6. Population de droit, par préfecture,

1801-1930 5

7. Population de droit répartie d'après le

sexe, l'âge et l'état civil, au ler décembre

1930 6

8. Population de droit totale répartie

d'après la profession des personnes

exerçant une profession etc. 1930 8

9. Personnes de 15 ans et au-dessus, réparties

par groupes de profession, au

ler décembre 1930 9

10. Population de droit de 15 ans et

au-dessus au ler décembre 1930, répartie

par les revenus d'après l'évaluation

des revenus et des fortunes dans

les registres de la taxation 1930-31

(1929) 11

11. Population de droit de 15 ans et audessus,

répartie par l'âge au ler décembre

1930. Revenu moyen d'après

l'évaluation des revenus et des fortunes

dans les registres de la taxation

1930-31 (1929) 12

12. Nombre moyen d'enfants suivant la

durée du mariage et l'âge de l'épouse

lors du mariage. Royaume. Nombre

moyen d'enfants suivant la durée du

mariage dans les communes rurales,

les villes et Oslo. 1920 et 1930 13

13. Mariages répartis par nombre d'enenfants

1930. Royaume. Nombre

moyen d'enfants suivant la durée du

mariage 1920 et 1930 14

14. Nombre moyen d'enfants pour les diverses

professions dans les mariages

18 ans de durée et plus. L'âge de

l'épouse lors du mariage 24 et 25 ans.

1920 et 1930 16


6*

Tabell

Side

15. Gjennomsnittlig barnetall for forskj ellige

livsstillinger i ekteskap av varighet

0-10 år og hvor hustruens alder

ved giftermålet var 24-25 år. 1930

Riket 16

16. Gjennomsnittlig barnetall etter inntekt

innen forskjellige sosiale klasser

for ekteskap som har vart 0-10 år

og hvor hustruens alder ved giftermålet

var 20-30 år. Oslo og Aker,

1930 17

17. Samer. kvener og sam-kvener i Norge

etter Folketellingen 1 desember 1930 18

18. Andre lands statsborgere bosatt i

Norge etter Folketellingen 1 desember

1930 18

19. Personer utenfor Statskirken 1 desember

1930 19

20. Blinde, døvstumme, åndssvake og

sinnssyke 1 desember 1930 19

III. Folkemengdens bevegelse.

21. Ekteskap, fødsler, dødsfall, overskudd

av fødte, utvandring og folkemengdens

tilvekst 1899-1939 20

22. Folkemengdens bevegelse fylkesvis

og i de større byer 1938 22

23. Beregnet aldersdeling av middelfolkemengden

i årene 1932-38 23

24. Ekteskap, fødsler, dødsfall og utvandring

pr. måned i årene 1931-1935 24

25. Ekteskap inngått 1926-1938 24

26. Skilsmisser og separasjoner 1936-

1939 24

27. Fødte og dødfødte 1911-1938 25

28. Fruktbarheten etter morens alder

1889-1938. Reproduksjonskvotienter

25

29. Døde i 1938, fordelt etter alder og

sivilstand 26

30. Dødeligheten i riket, bygder og byer

1911-1938 26

31. Dødeligheten ifylkenes bygder og Oslo,

Bergen og Trondheim omkr. folketellingene

i 1890, 1900, 1920 og 1930 27

32. Dødeligheten i iste leveår 1914-1938 27

33. Dødelighetstabeller for årene 1921/22

-1930/31 28

34. Dødeligheten. i de enkelte aldersklasser

30

35. Middellevetiden 31

36. Den oversjøiske utvandring i årene

1931-1939 31

IV. Dodsårsaker, sunnhetstilstand,

medisinalforhold.

37. Medisinalpersonale og apotek 1932

-1938 32

38. Sykehus, tuberkuloseanstalter og

sinnssykeasyl 1932-38. Plasser og

belegg 32

Tableaux

Pages

15. Nombre moyen d'enfants pour les diverses

professions dans les mariages

0-10 ans de durée. L'âge de l'épouse

lors du mariage 24-25 ans. 1930

Royaume 16

16. Nombre moyen d'enfants suivant le

revenu dans les différentes classes sociales

pour les mariages 0-10 ans de

durée. L'âge de l'épouse lors du mariage

20-30 ans. Oslo et Aker, 1930 17

17. Lapons et quaines en Norvège d'après

le Recensement du ler décembre 1930 18

18. Aperçu des sujets étrangers domiciliés

en Norvège d'après le Recensement

du ler décembre 1930 18

19. Personnes hors de l'Église d'État le

ler décembre 1930 19

20. Aveugles, sourds-muets, idiots et

aliénés le l er décembre 1930 19

III. Mouvement de la population.

21. Mariages, naissances, décès, excédent

des naissances, émigration et accroissement

de la population 1899-1939 20

22. Mouvement de la population, par

préfecture et dans les plus grandes

villes 1938 22

23. Population moyenne par âge 1932

-38. Chiffres évalués 23

24. Mariages, nés-vivants, décès et émigration

par mois; années 1931-1935 24

25. Mariages; années 1926-1938 24

26. Les divorces et séparations de corps

1936-1939 24

27. Naissances; années 1911-1938: 25

28. Fécondité par groupes d'âge de la

mère 1889-1938. Taux de reproduction

25

29. Décédés par âge et état civil 1938 26

30. Mortalité générale 1911-1938 26

31. La mortalité dans les préfectures (districts

ruraux) et Oslo, Bergen et

Trondheim. 1890, 1900, 1920 et 1930 27

32. Mortalité infantile 1914-1938 . 27

33. Tables de mortalité et de survie

1921/22-1930/31 28

34. Mortalité des classes d'âge 30

35. Vie moyenne 31

36. Émigration d'outre-mer pendant les

années 1931-1939 31

IV. Causes de décès, état sanitaire.

37. Personnel médical et pharmacies

1932-1938 32

38. Hôpitaux généraux, établissements

pour le traitement des tuberculeux

et hospices d'aliénés. Nombre des

lits et des malades soignés 1932-38 32


7*

Tabell

Side

39. De viktigste epidemiske sykdommer

behandlet av legene 1926-1938 ... 33

40. De viktigste dødsårsaker 1938 .... 34

41. Voldsomme dødsfall 1932-1938 ... 36

42. Spedalske 1856-1935 36

43. Dødeligheten av tuberkulose i riket

for menn og kvinner i de forskjellige

aldersklasser 1891-1938 37

44. Dødsfall pr. 10 000 innbyggere av tuberkulose

i alt og lungetuberkulose i

de enkelte fylker 1916-1935 37

45. Undersøkte vernepliktige mannskaper

i 1936 og 1937 38

V. Jordbruk og skogbruk.

46. Salg av faste eiendommer i bygder og

byer 1891-1938 39

47. Prisene for jordeiendommer 1931-

1938 39

48. Gjennomsnittspriser pr. skyldmark

for jordbrukseiendommer av forskjellig

størrelse 40

49. Tallet på jordbruk, bruken av åpen

åker og tallet på husdyr for bygdene

1907-1939 41

50. Arealet fylkes- og klassevis. Jordbrukstellingen

20 juni 1939 42

51. Husdyrholdet fylkes- og klassevis.

Jordbrukstellingen 20 juni 1939.... 44

52. Redskap og maskiner fylkes- og klassevis.

Jordbrukstellingen 20 juni 1939 46

53. Landarealet fordelt etter bruken.

Jordbrukstellingen 20 juni 1939 ... 48

54. Brukene fordelt etter jordbruksarealet.

Jordbrukstellingen 20 juni 1939 48

55. Kornarealet fylkes- og klassevis. Dekar.

Jordbrukstellingen 20 juni 1939 49

56. Frukttrær og bærbusker. Jordbrukstellingen

20 juni 1939 50

57. Tallet på pelsdyr. Jordbrukstellingen

20 juni 1939 51

58. Beitedager og forbruk av fôr beregnet

for husdyrtallet pr. 20 juni 1935 52

59. Arbeidsstyrken ved bruk med over 5

dekar innmark 20 juni 1929 53

60. Avling av korn. poteter, rotfrukter,

grønnfôr, høy og halm, fylkesvis 11939 54

61. Høstutbyttet i årene 1914-1939 i

forhold til middelsåret. Middelsår

= 100 56

Tableaux

Pages

39. Maladies épidémiques principales

traitées par les médecins 1926-1938 33

40. Causes de décès les plus importantes

1938 34

41. Morts violentes 1932-1938 36

42. Les lépreux 1856-1935 36

43. Mortalité de tuberculose par sexe et

âge 1891-1938 37

44. Mortalité par 10 000 habitants de la

tuberculose totale et de la tuberculose

des poumons 1916-1935 37

45. Inspection médicale des conscrits

1936 et 1937 38

V. Agriculture og sylviculture.

46. Propriétés foncières. Ventes effectuées

dans les communes rurales et

villes; 1891-1938 39

47. Valeur moyenne des exploitations

par «skyldmark»; 1931-1938 39

48. Prix moyens par «skyldmark» pour

les exploitations par classes de

grandeur 40

49. Nombre des exploitations, emploi de

la terre cultivée et élevage des animaux

domestiques dans les communes

rurales 1907-1939 41

50. La superficie par préfectures et par

classes. Recensement agricole au 20

juin 1939 42

51. Animaux domestiques, par préfectures

et par classes. Recensement agricole

au 20 juin 1939 44

52. Outils et machines par préfectures

et par classes. Recensement agricole

au 20 juin 1939 46

53. Superficie et répartition de la terre

d'après le recensement agricole au

20 juin 1939 48

54. Nombre des exploitations réparties

d'après la terre cultivée et les prés

naturels d'après le recensement agricole

au 20 juin 1939 48

55. La superficie des céréales, par préfectures

et par classes d'après le recensement

agricole au 20 juin 1939 49

56. Nombre des arbres fruitiers d'après le

recensement agricole au 20 juin 1939 50

57. Animaux à fourrure d'après le recensement

agricole au 20 juin 1939 51

58. Jours de pâturage et consommation

de fourrage calculée pour le nombre des

animaux domestiques au 20 juin 1935 52

59. Nombre des ouvriers dans les exploitations

au-dessus de 5 décares de

terre cultivée et de prés naturels au

20 juin 1929 53

60. Récolte des céréales, pommes de

terres etc. en 1939 54

61. Produit des récoltes par rapport à

l'année moyenne; années 1914-1939.

Année moyenne = 100 56


8*

Tabell

Side

62. Hagebruket. Avkastning i 1939 ...57

63. Utsæd, avl, innførsel, utførsel og beregnet

forbruk av de forskjellige kornsorter

og av poteter for årene 1890,

1937 og 1938 og gjennomsnittlig pr.

år for femarene 1901-1905, 1911-

1915, 1921-1925 og 1931-1935... 58

64. Slakt som er undersøkt av kontrollørene

på og utenfor kontrollstasjonene

i året 1939 60

65. Kontrollerte slakt. Månedlige oppgaver

for årene 1936-1939 61

66. Meierienes mjølkemengde og produksjon

månedsvis 1939 62

67. Meierier, ysterier og kondenseringsfabrikker

1938. Antall, mjølkemengde

etc 62

68. Meierier, ysterier og kondenseringsfabrikker

i 1938. Produksjon 63

69. Husdyrbruket. - Produksjon. Rikets

bygder 64

70. Landbruksproduksjonens verdi .. 65

71. Regnskapsresultater fra norske gårdsbruk

driftsåret 1938/39 66

72. Skogarealet i Norge og fordeling av

dette på forskjellige eiere m. v.

(Etter Skogbrukstell.) 67

73. Areal, avvirking m. v. for de off entlige

skoger (statsskoger, statsalmenninger

og Opplysningsvesenets Fonds

skoger) 68

74. Enkelte oppgaver over den private

skogskjøtsel 68

75. Forbruk av trevirke til husbehov

på gårdene driftsåret 1936/37 69

76. Gjennomsnittlig årlig forbruk av trevirke

til husbehov på gårdene driftsåret

1936/37 70

77. Avvirket trevirke i alt. Avvirking

til salg eller industriell produksjon

1938/39 og avvirking til husbehov

fra egen skog 70

78. Taksering av Norges skoger utført av

Landsskogtakseringen 71

79. Tømmerfløting i de norske vassdrag

1901-1938 72

80. Oppgaver over skogbrann i Norge

1925-1939 72

Tableaux

Pages

62. Horticulture en 1939 57

63. Céréales et pommes de terre 1890,

1937 et 1938 et moyenne pour les années

1901-1905, 1911-1915, 1921

1925 et 1931-1935: Semences, récolte,

import., export. et consommation;

consomm. totale des céréales et des

pommes de terre, en efôrenheter» . 58

64. Nombre de viandes contrôlées en 1939

(aux bureaux de contrôle et en dehors

de ceux-ci) 60

65. Nombre de viandes contrôlées. Données

mensuelles en 1936-1939 61

66. Quantité et production de lait des laiteries

par mois 1939 62

67. Laiteries et fabriques de lait condensé

en 1938. Nombre, quantité de

lait etc. 62

68. Laiteries et fabriques de lait condensé

en 1938. Production 63

69. Élevage du bétail. Production dans

les communes rurales 64

70. Valeur de la production agricole 65

71. Résultats de la comptabilité agricole

norvégienne pour l'exercice 1938/39 66

72. Superficie des forêts de la Norvège répartie

sur les différentes classes des

propriétaires, etc. (D'après Recensement

de sylviculture.) 67

73. Superficies, exploitations, etc., des

forêts publiques (forêts de l'État et -

les forêts de «Opplysningsvesenets

Fond») 68

74. Quelques données de la sylviculture

en forêts privées 68

75. Consommation de bois sur les fermes

1936/37 69

76. Consommation de bois annuelle

moyenne sur les fermes 1936/37 70

77. Bois abattu total. Bois abattu à

vendre ou pour production industrielle

1938/39 et pour consommation

sur les fermes abattu dans leurs

propres fôrets 70

78. Taxation des forêts de la Norvège

faite par «Landsskogtakseringen» 71

79. Flottage de bois dans les cours d'eau

norvégiens 1901-1938 72

80. Incendie de forêts en Norvège 1925-

1939 72

VI. Fiske og fangst.

81. Felte bever, elg, villrein, hjort og

rådyr 1933-1939 72

82. Mengde- og verdiutbytte av fiskeriene

og verdiutbytte av hval- og selfangsten

1920-1938 73

83. Fiskere og fiskebåter hjemmehørende

i hvert fylke 1938 73

84. Norges fiskerier 1931-1938 74

85. Torskefiskeriene 1933-1938 75

VI. Pêches et chasse.

81. Castors, clans, rennes sauvages, cerfs

et chevreuils tués 1933-1939 72

82. Produit et valeur des pêches et valeur

de la pêche à la baleine et au phoque

1920-1938 73

83. Pêcheurs et embarcations, par préfecture,

1938 73

84. Pêches de la Norvège 1931-1938 74

85. Pêches de la morue 1933-1938 75


9*

Tabell

Side

86. Utbyttet av laks- og sjøaurefisket

fylkesvis 1938 og 1939 75

87. Norges fiskerier fylkesvis i 1938 76

88. Hvalfangsten 1930-1939 78

89. Norske hvalfangerselskap og deres

materiell 1939 78

VII. Bedriftstelling 1936.

90. Bedrifter, beskjeftigede, omsetning

og utbetalt lønnsbeløp i de forskjellige

næringsgrupper. Riket. 1936.. 79

91. Bedriftene fordelt etter antall beskjeftigede

personer. Riket. 1936 85

92. Bedriftene fordelt etter eierforhold 92

93. Aksjeselskap fordelt etter aksjekapitalens

størrelse

94. Fylkesoppgaver

VIII. Bergverk og industri.

93

94

95. Ulykkestrygdepliktige industribedrifter

i 1937 fordelt etter hovedgrupper

og viktigere undergrupper 98

96. Ulykkestrygdepliktige industrielle

bedrifter 1927-1937 100

97. Statens og den private bygge- og

anleggsvirksomhet 1930-1938.... 101

98. Byggevirksomhet 1938-1939.

Kvartalsvis indeks for anmeldte

bygg 101

99. Industriell produksjonsstatistikk

1938. Bedriftsgrupper 102

100. Industriell produksjonsstatistikk

Hovedoversikt 1931-38 . 104

101. Industriell produksjonsstatistikk

1938. Fylkesvis oversikt 105

102. Årlig produksjonsindeks for industrien

(1935 = 100) 106

103. Månedlig produksjonsindeks for industrien

(gj.snitt 1938 = 100) 107

104. Produksjonen av viktigere industriartikler

i 1937 og 1938 108

105. Malmutvinningen 1932-1938 114

106. Månedlige oppgaver over kraftproduksjonen

ved elektrisitetsverk på

1000 kW og over 114

107. Elektriske anlegg pr. 31 desember

1939 115

108. Vannkraften i Norges vassdrag 116

Tableaux

Page

86. Produit des pêches côtières et fluviales

du saumon et de la truite, par

préfectures, 1938 et 1939 75

87. Pêches de la Norvège en 1938, par

préfectures 76

88. Pêche à la baleine 1930-1939 78

89. Sociétés de baleine norvégiennes et

leur matériel 1939 78

VII. Recensement d'établissements 1936.

90. Nombre d'établissements, de personnes

occupées, chiffre d'affaires

et salaires versés. Le Royaume 1936 79

91. Les établissements répartis d'après

le nombre de personnes occupées

Le Royaume 1936 85

92. Les établissements répartis d'après

le titre juridique de la possession . 92

93. Sociétés anonymes réparties

d'après le capital social 93

94. Données sur les préfectures 94

VIII. Mines et usines; industrie.

95. Établissements industriels sous

l'Office Royal des assurances ouvrières

contre les accidents 1937 .. 98

96. Etabl. industriels sous l'Office

Royal des assur. ouvr. contre les

accidents 1927-1937 100

97. Bâtiment et construction de l'Etat

et privé 1930-1938 101

98. Indice trimestriel des entreprises

de construction déclarées 1938-1939 101

99. Statistique de la production industrielle

1938. Groupes d'établ. .. 102

100. Statistique de la production industrielle.

Aperçu général 1931-38 104

101. Statistique de la production industrielle

1938. Répart. par préfecture 105

102. Indice annuel de la production industrielle

106

103. Indice mensuel de la production

industrielle 107

104. Production des plus importants

articles industriels en 1937 et 1938 108

105. Quantités et valeurs des produits

minéraux 1932-1938 114

106. Production d'énergie des usines

d'électricité d'une capacité de 1000

kW et plus 114

107. Usines d'electricité au 31 décembre

1939 115

108. Forces hydrauliques du Royaume 116

IX. Handel.

109. Summarisk oversikt over innførsel

og utførsel 1923-1939 117

110. Volumindeks for innførsel og utførsel

1929-1939 117

IX. Commerce.

109. Aperçu général de l'importation et

de l'exportation, 1923-1939 .... 117

110. Indice du volume des importations

et exportations 1929-1938 117


10*

Tabell

Side

111. Verdien av innførsel fra og utførsel

til de viktigste land fordelt på

varegrupper 1939 118

112. Handelen med de forskjellige land

1935-1939. Innførselen etter produksjonsland,

utførselen etter forbruksland

122

113. Innførsel og utførsel av viktigere

varer 1938 og 1939 127

114. Vareomsetningen og tollintradene

ved rikets tollsteder 1938 og 1939 139

115. Indeks for detaljomsetningen 1937

-1939. Juli-august 1936 = 100 140

Tableaux

Pages

111. Valeurs des marchandises importées

des et exportées aux principaux

pays par groupes des marchandises,

1939 118

112. Mouvement commercial avec les

pays divers, 1935-1939. L'importationv

répartie par pays de production,

l'exportation par pays de

consommation 122

113. Importations et exportations des

marchandises principales, 1938

et 1939 127

114 Mouvement commercial et droits

de douane aux bureaux de douane,

1938 et 1939 139

115. Mouvement d'affaires du commerce

de détail 1937-1939. Juillet-août

1936 = 100 140

X. Skipsfart.

116. Tilgang og avgang i handelsflåten

1930-1939 141

117. Norges handelsflåte 1930-1939 141

118. Handelsflåten 1934-1939 fordelt

etter størrelse . 142

119. Handelsflåten 1934-1939 fordelt

etter alder . 142

120. Hjemmehørende tonnasje 1939 og

opptjente bruttofrakter 1938 for de

viktigste tollsteder 143

121. Opptjente bruttofrakter i utenriksfart

1935-1938 143

122. Opplagte norske skip 1929--1939 143

123. Skipsfarten mellom Norge og utlandet

1929-1939 144

124. Skipsfarten mellom Norge og utlandet

1935-1939, etter skipenes

nasjonalitet . 144

125. Norske skips fart på de viktigste

utenlandske havner i 1938. Havner

med anløp av norsk tonnasje på,

tilsammen over 100 000 nettotonn 145

126. Gjennomsnittsfrakter 1933-1939

(sh. og pence) 147

127. Indekstall for frakter 1921-1939 147

X. Navigation.

116. Accroissements et extinctions dans

la marine marchande, 1930-1939 141

117. Marine marchande norvégienne,

1930-1939 141

118. Marine marchande 1934-1939

d'après la grandeur 142

119. Marine marchande 1934-1939

d'après l'âge . 142

120. Effectif de la marine marchande

1939 et frets bruts gagnés des principaux

ports 1938 143

121. Frets bruts gagnés par voyages

extérieurs 1935-38 143

122. Désarmement des navires norvégiens

1929-1939 143

123. Navigation entre la Norvège et

l'étranger, 1929-1939 144

124. Navigation entre la Norvège et

l'étranger 1935-1939, par pavillon

144

125. Trafic des navires norvégiens dans

les principaux ports étrangers en

1938. Ports abordés par un tonnage

norvégien de plus de 100 000 tonnes

nettes 145

126. Frets moyens, 1933-1939 147

127. Nombres-indices des frets maritimes

années 1921-1939 137

XI. Kommunikasjoner.

(Skipsf art se X.)

128. Postverket 1936-1939 148

129. Telegrafverket 1934/35-1938/39 149

130. Private telefonselskap 1934-1938 149

131. Trafikken ved radiostasjonene

1934/35-1938/39. 149

XI. Communications.

(Navigation, voir X.)

128. Postes 1936-1939 148

129. Télégraphes et téléphones de l'État

1934/35-1938/39. 149

130. Sociétés téléph. privées 1934-1938 149

131. Correspondances aux stations radiotélégra

•phiques 1934/35-1938/39 149


11*

Tabell

Side

132. Telegramtrafikken i de viktigste

byer og med utlandet 1936/37-

1938/39 150

133. Kringkastingen i 1939 150

134. Lengden av de offentlige veier 1933

-1939 151

135. Automobiler, motorsykler og automobilruter

1917-1939. 151

136. Automobiler og motorsykler pr.

31 des. 1939 152

137. Rutebiltrafikken i 1937 152

138. Bilulykker m. v. (politisaker) 1937

-1939 153

139. Personale ved Statsbanene, distriktsvis,

1936/37-1938/39 153

140. Jernbanenes rullende materiell

1934/35-1938/39. 153

141. Jernbanene i årene 1928/29-

1938/39; linjelengde, anvendt kapital

og trafikk . 154

142. Jernbanenes driftsresultater 1936/37

-1938/39. 156

143. Flyvetrafikken 1935-1939 156

XII. Penger, banker, aksjeselskap

m. v.

144. Gjennomsnittlige valutakurser ved

omsetning på Oslo Børs 1914-1940 157

145. Aksjeindeks 1921-1940 158

146. Kjøperkurser for obligasjoner på

Oslo Børs 1936-1940 159

147. Emisjoner av obligasjoner og aksjer

1935-1939 160

148. Norske aksjeselskap anmeldt til

Handelsregistrene i 1937-1939 160

149. Aksjeselskapenes utbytte 1930-

1938(1939) 161

150. Omsetning av verdipapirer ved

meglere, avgift av verdipapiromsetningen

og bankklarering (Oslo)

1938 og 1939 162

151. Gjeld og tilgodehavender i utlandet

1919-1939 162

152. Beregning av Norges betalingsbalanse

overfor utlandet 1927-

1938 163

153. Kredittforeninger i virksomhet

1935-1939 164

154. Ihendehaverobligasjonsgjelden 1939 164

155. Kjente utlån motpantobligasjoner

ved utgangen av 1937-1939 165

156. Diskontosatser for veksler ved

Norges Bank 165

157. Norges Banks regnskap 1937-1939 166

158. Statsbankenes regnskaper 1938-

1939 (1937/38-1938/39) 167

159. Private aksjebankers regnskap

1936--1938 168

160. Sparebankenes regnskaper 1936-

1938 169

161. Private aksjebanker. Enkelte hovedposter

fylkesvis 1937 og 1938 170

Tableaux

Pages

132. Corresp. télégr. dans les principales

villes et corresp. intern. 1936/37-

1938/39 . 150

133. Service de radio-diffusion 1939 150

134. Longueur des routes publiques,

1933-1939 151

135. Automobiles, motocyclettes et

courses des automobiles 1917-39 151

136. Automobiles et motocyclettes 31

déc. 1939 152

137. Services automob. publ. régul. 1937 152

138. Accidents d'automobiles etc. (affaires

de police) 1937-1939 153

139. Personnel des chemins de fer de

l'État par distr. 1936/37-1938/39 153

140. Matériel roulant des chemins de fer,

1934/35-1938/39. 153

141. Chemins de fer dans les années

1928/29-1938/39; longueur des

lignes, capital dépensé et trafic 154

142. Résultats de l'exploitation des chemins

de fer 1936/37-1938/39 156

143. Service aérien régulier 1935-1939 156

XII. Monnaies, banques, sociétés

par actions, etc.

144. Cours du change moyens cotés à la

Bourse d'Oslo 1914-1940 157

145. Indice des actions 1921-1940 158

146. Cours de la Bourse d'Oslo, prix

offerts des obligations 1936-1940 159

147. Emissions d'obligations et d'actions

1935-1939 160

148. Sociétés par actions enregistrées

1937-1939 160

149. Le dividende des sociétés anonymes

1930-38 (1939) 161

150. Transactions des valeurs par courtiers,

revenus des droits de timbres

et compensations (Oslo) 1938

et 1939 162

151. Dettes et avoirs à l'étranger 1919-

1939 162

152. Evaluation de la balance intern.

des paiements de la Norvège 1927

-1938 163

153. Sociétés de crédit 1935-1939 164

154. Dette d'obligations 1939 164

155. Prêts sur hypothèque connus 1937

-1939 165

156. Taux de l'escompte de la Banque

de Norvège 165

157. Situation financière de la Banque

de Norvège, 1937-1939 166

158. Les banques de l'État 1938-1939

(1937/38-1938/39) 167

159. Banques privées par actions 1936-

1938 168

160. Caisses d'épargne 1936-1938 169

161. Banques privées par actions 1937

et 1938 par préfecture 170


12*

Tabell

Side

162. Sparebankene. Enkelte hovedposter

fylkesvis 1937 og 1938 171

163. Bankenes virksomhet 1930-1939 172

164. Månedstall for bankenes virksomhet

1938-1940 175

165. Utlånsrente, innskuddsrente og

rentemargin i sparebankene og de

private aksjebanker 1938 176

166. Lånekassen fôr jordbrukere pr

30/8 1940 177

167. Lånekassen for fiskere pr. 3016

1940 177

168. Driftskredittkassen for mindre

jordbrukere 1939-40 177

169. Pensjonskasser og -fond for off entlige

tjenestemenn eller deres etterlatte

1930 og 1935. 178

170. Private pensjons- og understøttelseskasser

med offentlig stadfestede

vedtekter i 1935 178

XIII. Privatforsikring.

171. Skadeforsikringsselskapenes virksomhet,

1934-1938 179

172. De norske livsforsikringsselskaps

virksomhet, 1934-1938 181

173. Premier for direkte forsikringer

avsluttet i Norge 1934-1938 182

174. Forsikringsstokken hos livsforsikringsselskap

1934-1938 183

175. Norske og utenlandske livsforsikringsselskap.

Premier og forsikringssum

for direkte forsikringer

avsluttet i Norge 1931-1938 184

176. Norges Brannkasse 1934-1938 184

177. Gjensidig brannforsikring 1935 185

178. Gjensidig husdyrforsikring 1935 186

179. Gjensidig forsikring av skip, båter,

fiskeredskap og klær 1935 186

XIV. Sosial trygd.

180. Syketrygden 1938 og antall medlemmer

1926-1938 187

181. Trygdekassene 188

182. Industriarbeidertrygden, 1931--

1937 189

183. Industriarbeidertrygden, 1933-

1937 190

184. Sjømannstrygden, 1933-1937 191

185. Fiskertrygden 1932--1937 191

186. Arbeidsledighetstrygd. Godkjente

arbeidsledigh.kassers virks. 1939 192

XV. Priser, leveomkostninger.

187. Det Statistiske Sentralbyrås engrosprisindeks

i hver måned 1926

--1940. 1938 = 100 . 193

Tableaux

Pages

162. Caisses d'épargne 1937 et 1938

par préfecture 171

163. Opérations des banques 1930-1939 172

164. Données mensuelles des banques

1938-1940 17b

165. Intérêts des prêts, intérêts des depôts

et marge d'intérêts dans les

caisses d'épargne et banques privées

par actions 1938 176

166. La caisse des prêts des agriculteurs

30/8 1940 177

167. La caisse des prêts des pêcheurs

30/6 1940 177

168. La caisse de crédit roulant des

petits agriculteurs 1939-40 177

169. Caisses et fonds qui payent pensions

aux fonctionnaires de l'État

et des communes ou leurs survivants

1930 et 1935 . 178.

170. Caisses privées de pensions et de

secours autorisées par l'Etat 1935 178

XIII. Assurances privées.

171. Sociétés norvégiennes d'assurance

d'indemnité, 1934-1938 179'

172. Sociétés norvégiennes d'assurance

sur la vie, 1934-1938 181

173. Primes des assurances souscrites

direct. en Norvège, 1934-1938 182

174. Sociétés d'assurance sur la vie

1934-1938 183

175. Sociétés norvég. et étrang. Assurances

sur la vie souscrites directement

en Norvège. Primes et sommes

nominelles 1931-1938 184

176. L'office nationale d'assurance contre

l'incendie 1934-1938 184

177. Assurance mutuelle contre l'incendie

1935 185

178. Assurance mutuelle des animaux

domestiques 1935 186

179. Assurance mutuelle des navires, des

bateaux et des vêtements 1935 186

XIV. Assurances sociales.

180. Assurance-maladie 1938 et nombre

des membres 1926-1938 187

181. Caisses de maladie officielles 188

182. Assurance des ouvriers industriels

1931-1937 189

183. Assurance des ouvriers industriels

1933-1937 190

184. Assurance des marins, 1933-1937 191

185. Assurance des pêcheurs 1932-1937 191

186. Assurance contre le chômage. Caisses

de chômage autorisées, 1939 192

XV. Prix, coût de la vie.

187. Indice des prix de gros du Bureau

Central de Statistique en chaque

mois 1926-1940. 1938 = 100... 193


13*

Tabell

Side

188. Det Statistiske Sentralbyrås engrosprisindeks

for de enkelte grupper

1926-1939. 1938 = 100 .... 193

189. Det Statistiske Sentralbyrås engrosprisindeks

for hovedgrupper av

varer; 1938 = 100. 194

190. Priser på meieriprodukter 195

191. Statens innkjøpspriser på norsk

korn 1917-1939 195

192. Priser på en del viktigere landbruksprodukter

196

193. Gjennomsnittspriser for tømmer,

ved og gjerdefang 1927-1939 196

194. Gjennomsnittspriser i småsalg på

endel viktigere forbruksartikler i

en rekke norske byer 197

195. Indekstall for de samlede leveomkostninger

i hver måned 1920-

1940. Gj.snittet for 1938 = 100 198

196. Indekstall for de samlede leveomkostninger

og de enkelte grupper

1916-1939, 1938 = 100 198

197. Husholdningsregnskap 1912-1913

og 1927-1928 for Oslo og Bergen 199

XVI. Samvirke.

198. Samvirkelag i landbruk og fiske

1939 200

199. Forbrukssamvirket 1939 201

XVII. Arbeiderforhold.

200. Beskjeftigelsen i næringslivet

Kvartalsvis indeks 202

201. Arbeidsledighet blant fagforeningsmedlemmer

1920-1940 203

202. De offentlige arbeidskontorer 1938

-39. Arbeidssøkende ved månedens

utgang. Fordeling etter fag 204

203. De offentlige arbeidskontorer 1931

-1940 205

204. Arbeidslønna i jordbruket 1934

-1940. (Gj.snitt for rikets bygder) 206

205. Gjennomsnittslønninger 1934-1939 207

206. Hushjelp 1937 fordelt etter stilling,

alder og gjennomsnittlig lønn 209

207. Bruttoarbeidstid for hushjelp 1937 209

208. Ferieordningen for hushjelp 1937 209

209. Nettoarbeidstiden i jordbruk og

gartneri 1939 210

210. Arbeidskonflikter 1931-1938 211

211. Gjeldende tariffoverenskomster ved

utgangen av 1938 212

212. Arbeidsgiversammenslutninger innen

industri, håndverk Og transportvirksomhet

1938-1940 213

213. Fagforeninger tilsluttet Arbeidernes

faglige Landsorganisasjon, 1934

-39 214

Tableaux

Pages

188. Indice des prix de gros du Bureau

Central de Statistique pour les

divers groupes 1926-1939. 1938

= 100 193

189. Indice des prix de gros du Bureau

Central de Statistique pour groupes

généraux; 1938 = 100 194

190. Prix des produits de laiterie 195

191. Prix d'achat de blé acheté par

l'État 1917-1939. 195

192. Prix des principaux produits d'agriculture

. 196

193. Prix moyens de bois de charpente,

de bois de chauffage, etc. 1927-

1939 196

194. Prix moyens en détail de diverses

marchandises dans plusieurs villes

norvégiennes . 197

195. Indices du coût de la vie en chaque

mois, 1920-1940. Moyenne 1938 =

100 198

196. Indices du coût de la vie et des

divers groupes 1916-1939, 1938

- 100 198

197. Budgets de ménage 1912-1913 et

1927-1928 pour Oslo et Bergen 199

XVI. Coopération.

198. Associations coopératives d'agriculture

et de pêche, 1939 200

199. Sociétés de consom. sous l'Union

Coop. générale de la Norvège 1939 201

XVII. Conditions ouvrières.

200. Degré d'emploi. Indice trimestrielle

202

201. Chômage chez les ouvriers syndiqués,

1920-1940 203

202. Les offices publics de placement,

1938-39. Demandes d'emplois à

la fin du mois. Répart. industrielle 204

203. Les offices publics de placement

1931-1940 205

204. Salaires des ouvriers agricoles 1934

-1940 206

205. Salaires moyens 1934-1939 207

206. Domestiques réparties d'après profession,

âge et gages moyens 1937 209

207. Durée brute de travail des domestiques

1937 209

208. Congé annuel pour les domestiques 209

209. La durée nette de travail dans l'agriculture

et les entreprises horticoles 210

210. Grèves et lock-outs 1931-1938 211

211. Conventions collectives de travail

en vigueur à la fin de l'année 1938 212

212. Syndicats patronaux. (Industries,

métiers, transports) 1938-1940 213

213. Syndicats ouvriers sous l'Organisation

centrale ouvrière de la Norvège

1934-39 214


14*

Tabell Side Tableaux Pages

XVIII. Boligforhold.

214. Nettotilveksten av beboelsesleiligheter

i byer med over 5 000 innbyggere

og i Aker herred 1937-

1939 215

215. Representativ bolligtelling 1938.

Landsbygda. Husene prosentvis

fordelt etter antall rom 216

216. Representativ boligtelling 1938.

Landsbygda. Husene prosentvis

fordelt etter konstruksjon og

byggetid 217

217. Representativ boligtelling 1938

Landsbygda. Husene prosentvis

fordelt etter visse utstyrs- og kvalitetsmerker

218

218. Representativ boligtelling 1938.

Landsbygda. Boliger og personer

fordelt etter antall rom. Gjennomsnittlig

boligtetthet 220

219. Representativ boligtelling 1938.

Landsbygda. Sammenligning mellom

boligforholdene 1920 og 1938 220

220. Representativ boligtelling 1938.

Landsbygda. Boliger og personer

prosentvis fordelt etter visse boligtetthetsgrupper

222

221. Representativ boligtelling 1938.

Byer. Husene fordelt etter antall

leiligheter 223

222. Representativ boligtelling 1938.

Byer. Husene fordelt etter visse

utstyrs- og kvalitetsmerker 223

223. Representativ boligtelling 1938.

Byer. Leiligheter og personer fordelt

etter antall rom 224

224. Representativ boligtelling 1938.

Byer. Leilighetene fordelt etter

visse kvalitets- og utstyrsmerker 226

225. Representativ boligtelling 1938.

Byer. Leiligheter og personer f ordelt

etter visse boligtetthetsgrupper

228

226. Representativ boligtelling 1938.

Byer. Sammenligning mellom den

gj.snittlige boligtetthet i 1930 og

1938 228

XIX. Alkoholforbruk, drukkenskapsforseelser.

227. Drukkenskapsforseelser 1923-

1939 og arrestasjoner i byene 1906

-1939 230

XVIII. Habitation.

214. L'augmentation nette des logements

dans les villes ayant plus de

5000 hab. et en Aker (comm. rur.)

1937-1939 215

215. Recensement représentatif d'habitations

1938. Distr. ruraux. Repart.

relative des maisons par le

nombre des pièces 216

216. Recensement repr. d'habitations

1938. Distr. rur. Répart. relative

des maisons d'après la mode et la

date de la construetion 217

217. Recensement repr. d'habitations

1938. Distr. rur.. Répart. relative

des maisons d'après certaines caractéristiques

d'équipement et de

qualité 218

218. Recensement repr. d'habitations

1938. Distr. rur. Répart. relative

d'habit. et de personnes par nombre

de pièces. Degré d'encombrement

moyen 220

219. Recensement repr. d'habitations

1938. Distr. rur. Les conditions

d'habit. en 1938 comp. à celles

de 1920 220

220. Recensement repr. d'habitations

1938. Distr. rur. Répart. d'habit.

d'après le degré d'encombrement 222

221. Recensement repr. d'habitations

1938. Villes. Répart. des maisons

d'après le nombre des appartements

223

222. Recensement repr. d'habitations

1938. Villes. Répart. des maisons

d'après certaines caract. d'équipement

et de qualité 223

223. Recensement repr. d'habitations

1938. Villes. Répart. d'appartements

et de personnes d'après le

nombre de pièces 224

224. Recensement repr. d'habitations

1938. Villes. Répart. d'appartements

d'après certaines caract

d'équipement et de qualité 226

225. Recensement repr. d'habitations

1938. Villes. Répart. d'appartements

d'après le degré d'encombrement

228

226. Recensement repr. d'habitations

1938. Villes. Le degré d'encombrement

en 1938 comparé à celui

de 1930 228

XIX. Consommation d'alcool,

délits d'ivresse.

227. Délits d'ivresse 1923-1939 et arrestations

dans les villes 1906-

1939 230


15*

Tabell,

Side

228. Straffelte for de viktigste rusdrikklovforseelser

1937-1939 .... 231

229. Vinmonopolets og samlagenes salg

1937-1.939 231

230. Forbrukernes utgifter (lovlig forbruk)

til alkohol 1935-39 231

231. Statens alkoholinntekter 1937-

1939 231

232. Alkoholforbruk pr. innbygger i

årene 1924-1939 232

XX. Forsømte barn, fattigvesen.

233. Forsømte barn i forpleining, 1935

-39 232

234. Antall fattigunderstøttede hovedpersoner

i 1939 233

235. Fattigvesenets utgifter 1936-1937 233

XXI. Rettsvesen.

236. Straffelte for forbrytelser og personer

mot hvem påtale er unnlatt

for forbrytelser, 1938, fordelt etter

forbrytelsenes art 234

237. Straffelte for forbrytelser og personer

mot hvem påtale er unnlatt

for forbrytelser i 1938 fordelt etter

straffens art m. v. 234

238. Straffelte for forseelser 1938 234

239. Pst. innen 10 år tilbakefalte fengselsfanger,

løslatt 1923-26 235

240. Dyrevernnemndenes virksomhet

1939 235

241. Fengsler, tvangsarbeidshus og alkoholisthjem

1934/35 (1935)-

1938/39 (1939) 236

242. Forliksrådenes, underrettenes, lagmannsrettenes,

Høyesteretts og Arbeidsrettens

saksbehandling (sivile

saker) 1937-1939 237

243. Sluttede og ekstraderte konkursboer

og akkordforh.b. 1935-1939 238

244. Åpnede konkurser og akkordforhandlingsboer

1928-1939 238

245. Konkursskyldnere og akkordsøkende

i 1938 og 1939 fordelt etter

erverv 238

246. Utleggsforretninger, tvangsauksjoner

og vekselprotester 1932-1939 239

247. Overformynderiene 1938 239

248. Oppgaver fra ektepaktregistret i

1935-1939 239

Tableaux

Pages

228. Condamnés pour distillation illégale,

contrebande et vente illégale, etc.

1937-1939 231

229. Ventes d'alcool, boissons alcool.

et vin 1937-1939 231

230. Dépenses des consommateurs (consommation

légale) à boissons alcooliques,

vin et bière 1935-39 231

231. Recettes de l'État d'alcool, des

boissons alcool., vin et bière 1937

-1939 231

232. Comsommation d'alcool par habitant

pendant les années 1924-1939 232

XX. Enfants abandonnés, assistance

publique.

233. Enfants moralement abandonnés,

1935-39 232

234. Assistance publique; personnes

(ménages) direct. assistées en 1939 233

235. Dépenses de l'assistance publique

en 1936-1937 233

XXI. Justice.

236. Criminalité, 1938. Crimes et délits.

Condamnés et personnes non prévenues

suivant la nature du crime 234

237. Criminalité, 1938. Crimes et délits.

Condamnés et personnes non prévenues,

1938, suivant la nature

de la peine 234

238. Criminalité, 1938. Contraventions

Condamnés 234

239. Pourcent des prisonniers libérés

1923-26, recidivés avant dix ans

d'après la libération 235

240. L'activité des commissions protectrices

des animaux en 1939 235

241. Prisons, maisons de travail, établ.

pour alcoolistes 1934/35 (1935)-

1938/39 (1939) 236

242. Commissions de conciliation (justices

de paix), tribunaux de lère

instance, cours d'appel, cour suprême

et cour de travail; nombre

des affaires civiles, 1937-1939 237

243. Faillites liquidées et concordats

préventifs 1935-1939 238

244. Faillites et concordats entrés, 1928

-1939 238

245. Répartition des professions pour

faillites et concordats préventifs

en 1938 et 1939 238

246. Saisies-exécutions, ventes forcées et

protêts de lettres de change 1932-

-1939 239

247. Administration des biens pupillaires,

1938 239

248. Données du Registre de contrats

de mariage 1935-1939 239


16*

Tabell

XXII. Undervisning.

Side

249. Bokmål og nynorsk i statstjenesten,

skolen og kirken 240

250. Studerende ved Universitetet og

høyskolene 1937-1939 242

251. Vitenskapelige stillinger ved Universitetet

og høyskolene 1938 og

1939 243

252. Doktorer og magistre 1937-1939 243

253. Universitetets og høyskolenes inntekter

og utgifter 1938-1939 243

254. Fagskolene 244

255. Høyere almenskoler m. v. i året

1937/38 246

256. Fortsettelsesskoler m. v. 1937/38 246

257. Særskilt undervisning 1936/37-

1938/39 246

258. Folkeskolen i 1935/36-1937/38 247

259. Særoppgaver for landsfolkeskolen

over undervisningstiden m. v.

1935/36 (1937/38). Arbeidsskolene

og private gutte- og pikeskoler

1937/38 248

260. Fond til støtte av den vitenskapelige

f orsking 249

261. Teatre, kinematografer, skjønnlitteratur,

stipendier og kunstnergasjer

249

262. Bibliotek 250

XXIII. Finanser.

263. Kommunenes lånegjeld og skatterestanser

pr. 30 juni 1939. Kommunenes

skattøre 1938/39 og

1939/40 251

264. Sammendrag av kommunenes og

statens utgifter og inntekter1932/33

-1936/37 252

265. Fylkeskommunenes kontante utgifter

og inntekter 1936/37 256

266. Bykommunenes kontante utgifter

og inntekter 1936/37 258

267. Antall skattytere, formue og inntekt

260

268. Samlede skatter til stat og kommune

1912-1939/40. Hovedoversikt 264

269. Direkte skatter til stat og kommune

1939/40 (1938). Relative tall 266

270. Kommuneskatter i bygdene 1939/

40 (1938) 268

271. Kommuneskatter i byene 1938/39

(1937) og 1939/40 (1938) 269

272. Utliknede inntekts- og f ormuesskatter

til staten 1939/40 (1938) 270

273. Oversikt over statskassens inntekter

og utgifter 1924/25-1938/39 271

274. Norges statsgjeld 1925-1939 271

275. Statsgjelden 1935-1939 272

Tableaux

XXII. Instruction publique.

Pages

249. «Bokmål» et «nynorsk» en usage dans

le Service de l'État, l'École primaire

et l'Église d'État 240

250. L'Université et les écoles supérieures;

étudiants 1937-1939 212

251. L'Université et les écoles supérieures;

situations scientifiques 1938

et 1939 243

252. Docteurs et maîtres 1937-1939 243

253. L'Université et les écoles supérieures;

recettes et dépenses 1938-

1939 243

254. Enseignement professionnel 244

255. Écoles secondaires 1937/38 246

256. Cours d'adultes, etc. 1937/38 246

257. Instruction spéciale 1936/37 -

1938/39 246

258. Écoles primaires 1935/36-1937/38 247

259. Données spéciales sur les écoles

primaires des comm. rurales concernant

la durée de l'instruction

1935/36 (1937/38). Les écoles de

travail et écoles privées de garçons

et filles 1937/38 248

260. Fonds à support pour études scientifiques

249

261. Théâtres, cinémas, belles-lettres,

bourses et appointements des

artistes 249

262. Bibliothèques 250

XXIII. Finances.

263. Emprunts et impôt arriéré des

communes au 30 juin 1939. Taux

d'impôt des communes 1938/39 et

1939/40 251

264. Résumé des dépenses et recettes

des communes et de l'État 1932/33

-1936/37 252

265. Dépenses et recettes des préfectures

1936/37 256

266. Dépenses et recettes des communes

des villes 1936/37 258

267. Nombre des contribuables, fortunes

et revenus 260

268. Impositions publiques et communales

1912-1939/40. Aperçu général 264

269. Impositions publiques et comm.

1939/40 (1938). Chiffres relatifs 26G

270. Impositions communales des communes

rurales, année 1939/40(1938) 268

271. Impositions communales des villes;

années 1938/39 (1937) et 1939/40

(1938) 269

272. Impositions publiques sur le revenu

et la fortune; année 1939/40 (1938) 270

273. Aperçu des finances de l'État, recettes

et dépenses 1924/25-1938/39 271

274. Dette publique 1925-1939 271

275. Dette publique 1935-1939 272


17 *

Tabell

Side

276. Statens balansekonto pr. 30 juni

1937-1939 273

277. Statskassens utgifter og inntekter

for 1937/38 og 1938/39 og bevilget

budsjett for 1939/40 274

XXIV. Valg.

278. Stortingsvalget 1936 282

279. Kommunevalgene 1937 284

XXV. Svalbard.

280. Oppgaver for Svalbard 286

Internasjonale oversikter.

281. Areal, folkemengde og folkøkning 288

282. Folkemengden i de største byer 294

283. Folkemengden delt etter erverv

Prosenttall 297

284. Folkemengden delt etter erverv 298

285. Folkemengden i forskj. land delt

etter kjønn og alder 300

286. Giftermål, fødsler og dødsfall 302

287. Dødeligheten i de enkelte alderskl 306

288. Brutto- og nettoreprod.kvotienter 309

289. Middellevetiden 309

290. Fruktbarheten etter morens alder

Bruttoreproduksjonskvotienter 310

291. Arealet og dets bruk og høstutbyttet

i 1939 i forskjellige land 312

292. Husdyrholdet i forskjellige land 314

293. Saltvannsfiskeriene i forskjellige

land i årene 1936-1938 315

294. Produksjonsindeks for industrien

(1935 = 100) 317

295. Produksjonen av noen verdensartikler

i årene 1936-38 318

296. Produksjon av elektrisk kraft i

forskjellige land 1933-1938 329

297. Verdien av utenrikshandelen i

forskjellige land 1936-38 330

298. Verdien av den samlede verdenshandel

(i mill. gamle gull $) 331

299. Innførsel og utførsel av noen verdensartikler

i årene 1937-1939 332

300. Verdens sjøgående handelsflåte i

juni 1939 336

301. Handelsflåten i de viktigste land

i juni 1939 fordelt etter skipenes

størrelse og alder 337

302. Skipsbygging i de viktigste land i

årene 1935-38 337

303. Den utenrikske skipsfart i forskjellige

land 338

304. Jernbanene i forskjellige land i

årene 1935-1937 339

305. Automobiler og motorsykler i forskjellige

land i 1937 og 1938 340

306. Flyvetrafikken i forskj. land 1938 341

307. Postvesenet i forskj. land i 1938. 342

Tableaux

Pages

276. Compte de bilan de l'État au 30

juin 1937-1939 273

277. Finances de l'État, recettes et dépenses

(exercices 1937/38 et 1938/39)

et budget voté pour 1939/40 274

XXIV. Élections.

278. Élections au Storting en 1936 282

279. Élections en 1937 pour les conseils

communaux 284

XXV. Svalbarde.

280. Données sur le groupe d'îles de

Svalbarde 286

Aperçus internationaux.

281. Superficie, population et augmentation

de la population 288

282. Population des plus grandes villes 294

283. Population par profession (population

active). Pour-cent 297

284. Population par profession (populalation

active), en milliers 298

285. Population des différents états répartie

par sexe et par âge 300

286. Mariages, naissances et décès 302

287. Mortalité des classes d'âge 306

288. Taux de reprod. bruts et nets 309

289. Vie moyenne 309

290. Fécondité par groupes d'âge de la

mère. Taux brut de reproduction 310

291. Emploi de la terre et produit des

récoltes en divers pays en 1939 312

292. Bétail en div. pays, en mill. de têtes 314

293. Pêches maritimes des pays principaux

1936-1938 315

294. Indice de la production industrielle

(1935 = 100) 317

295. La production de quelques articles

universels 1936-1938 318

296. Production d'énergie électrique

dans les divers pays 1933-1938. 329

297. Valeur du commerce avec l'étranger

1936-1938 en divers pays 330

298. Valeur du commerce mondial (en

millions d'ancien dollar-or) 331

299. Importation et exportation de quelques

articles universels 1937-1939 332

300. Marine marchande du monde en

juin 1939 336

301. Marine marchande dans les princip.

pays répartie d'après la grandeur

et l'âge . 337

302. Navires lancés dans les principaux

pays 1935-1938 337

303. Mouvement de la navigation internationale

en divers pays . 338

304. Chemins de fer dans les principaux

pays 1935-1937 339

305. Automobiles et motocyclettes des

différents pays en 1937 et 1938 340

306. Trafic aérien 1938 341

307. Postes des principaux pays 1938 342


18*

Tabell

Side

308. Telegraf- og telefonvesen i forskjellige

land i 1938 343

309. Kringkastingen i forskjellige land

i 1938 og 1939 344

310. Kurser på industriaksjer 1925-

1940. Indekstall. 345

311. Gullbeholdning i mill. av myntenheten

1937-1939 346

312. Seddelomløp i mill. av myntenheten

1937-1939 346

313. Forskjellige lands myntverdi i årene

1937 og 1938 347

314. Innskyternes beholdning i sparebanker

og private aksjebanker i

millioner av myntenheten, ved utgangen

av årene 1936-1939 348

315. Engrosprisindekstall 1926-1940 349

316. Bevegelsen i leveomkostningene

1923-1940 350

317. Forbruket av sukker, kaffe, te og

tobakk i forskjellige land 351

318. Alkoholforbruk pr. innbygger i

gj.snitt for årene 1928-32 352

319. Fagforeningsbeveg. i forskj. land 353

320. Arbeidskonflikter i forskjellige land 353

321. Arbeidsledighetsprosentens bevegelse

i forskjellige land 354

322. Statsgjelden i forskjellige land 355

Vekt og mål 356

Tableaux

Pages

308. Télégraphes et téléphones en divers

pays 1938 343

309. Service de radio-diffusion 1938 et

1939 344

310. Indices des cours des actions industrielles

1925-1940 345

311. Réserves d'or en millions de l'unité

monétaire 1937-1939 346

312. Billets en circulation en millions de

l'unité monétaire 1937-1939 346

313. Valeur des différentes monnaies

1937 et 1938 347

314. Dépôts dans les caisses d'épargne

et les banques privées par actions

au 31 déc. 1936-39, en millions

de l'unité monétaire 348

315. Indices des prix de gros 1926-1940 349

316. Mouvement des indices du coût de

la vie 1923-1940 350

317. Consommation du sucre, du café,

du thé et du tabac. Pays divers 351

318. Consommation d'alcool par habitant;

moyenne 1928-32 352

319. Effectifs des syndicats ouvriers 353

320. Conflits collectifs du travail 353

321. Le mouvement des pourcents de

chômage dans les différents pays 354

322. Dette publique de divers pays 355

Poids et mesures . 356


19*

Alfabetisk innholdsfortegnelse.

Side

Administrative inndelinger 1

Aftenskoler, tekniske 245

Akkordforhandlingsboer 238

Aksjebanker, private, 165, 168, 170,

174-176, 348

Aksjeemisjoner 160

Aksjeindeks 158, 345

Aksjeomsetning 162

Aksjeselskap 93, 160, 161

Alkoholister og alkoholisthjem 236

Alkoholstatistikk 230-232, 352

Almenskoler, høyere 246

Apotek 32

Arb.bruk- og Småbrukbankene 165, 167, 172

Arbeidernes fagl. Landsorganisasjon 214

Arbeidsformidling 205

Arbeidsgiverforeninger 213

Arbeidskonflikter 211, 353

Arbeidskontorer, offentlige 204, 205

Arbeidsledighet 203-205, 354

Arbeidsledighetstrygd og arb.led.kasser 192

Arbeidslønn 79-84, 94--98, 102-104,

206-209

Arbeidsretten 237

Arbeidssøkende 204, 205

Arbeidstiden i jordbruk og gartneri .. 210

Areal brukt til åker og eng 41, 42, 48, 49, 312

- skog 48, 67, 68, 71, 312

- Norges landsdelers 3

- fremmede lands 288-293

Assuranse, trygd 179-192

Automobiler og automobilruter 151, 152, 340

Avling, mengde og verdi .. 54-59, 65, 312

Banker 165-177, 348

Bankklarering 162

Barn, antall 6, 13--17, 300

- levendefødte 20-22, 24, 25, 302-305

- født utenf. ektesk. 20-22, 25, 302-305

- forsømte

232

Beboelsesleiligheter 215, 223-229

Bedriftstelling 1936 79-97

Befalsskoler 244

Befolkning 3-31, 288-311

Befolkningstetthet 3, 288-293

Beitestatistikk 52

Bergens Muséum 242, 243

Bergverk og industri 79, 85-89, 92-94,

98-116, 317-329

Beskjeftigelsen i næringslivet, indeks.. 202

Betalingsbalansen overfor utlandet.... 163

Bever, felte 72

Bibliotek 250

Biler og bilruter 151, 152, 340

Bilulykker (politisaker) 153

Blinde 19

Boer 238

Bokmål i statstj., skolen og kirken 240

Boligbankene 165, 167, 172

Boligforhold 215-229

Boligtelling 1938 216-229

Side

Brann, skogbrann 72

Brannforsikring 182, 184, 185

Brannkasse, Norges 184

Brennevin, forbruk, salg.... 231, 232, 352

Byggevirksomhet 101, 215

Bærbusker og frukttrær 50

Bøker 249, 250

Børs- og valutakurser, aksjeindeks

157-159, 345

Detaljomsetningen, indeks 140

Detaljpriser 197

Diskontosatser ved Norges Bank 165

Dissentere 19

Dividender i aksjeselskap 161

Driftskredittkassen for mindre jordbrukere

177

Drukkenskapsforseelser 230, 231

Druknede 36

Dyrevernnemndene 235

Dyrleger 32

Dødelighetstabeller 28

Dødfødte 20-22, 25

Dødsårsaker 33-37

Dødsfall, dødelighet ... 20-22, 24-30,

- voldsomme

Døvstumme

Egglag, eggsentraler

Eggproduksjon

Eiendommer, faste

Eiendomsskyld, matrikkelskyld

32-37, 302-308

36

19

200

64, 65

39-41, 48

39

Eksport og import.... 117-139, 330-335

Ektepakt 239

Ekteskap .... 6, 14, 20-22, 24, 302-305

Elektrisitetsv., elektr. kraft ....114,115, 329

Elg, felte 72

Emigrasjon 20-22, 24, 31

Emisjoner av obligasjoner og aksjer .. 160

Engrosprisindeks 193, 194, 349

Enkemenn og enker, antall 6, 7

Epidemiske sykdommer 33-35

Erverv 8-10, 297-299

Fagforeninger 214, 353

- , arbeidsledighet 203, 354

Fagskoler 244

Fattigvesenet 233

Fedrift 41, 44, 51, 64, 314

Fengsler 236

Ferieordning for hushjelp 209

Ferier, etter tariffoverenskomster 212

Finanser, kommunale 251-269

- Statens .. 252-255, 264-267,

270-281

Finner, se Samer.

Fiske og fangst 73-78, 315, 316

Fiskebåter 73, 75

Fiskere 9, 73, 75

- lånekasse 177

Fiskeredskap, gjensidig forsikring av 186

Fiskeribanken 167, 173


20*

Side

Fiskerlag (samvirkelag) 200

Fiskertrygd 191

Flateinnhold, Norges 3

- fremmede lands 288-293

Fleskeproduksjon 64, 65

Flyvetrafikk 156, 341

Fløting 72

Folkeboksamlinger 250

Folkemengde, Norges 3-19, 23

- fremmede lands .... 288-296

Folkemengdens bevegelse 20-31, 302-311

Folkeskolen 247, 248

Fond til støtte av den vitensk. forsking 249

- offentlig, utlån 165

Forbruk av alkohol 231, 232, 352

- av fôr 52

- av korn og poteter 58

- av matvarer m. v. i husholdn 199

- pr. innb. av sukker, kaffe, te,

tobakk 151

Forbrukssamvirket 201

Forbruksutgifter, leveomkostninger 197-199

Forbrytelser 234-237

Forliksråd 237

Forlis 141

Formue, inntekt m. v. etter skattelikningen

260-263

Formue og lånegjeld, kommun 251

Forseelser 230, 231, 234

Forsikring, privat .. , 165, 179-186

- sosial 187-192

Forsorgsvesen, fattigvesen 233

Fortsettelsesskoler 246

Frakter, opptjent i utenriks fart . . 141, 143

- gjennomsnittsfrakter, indeks 147

Frukttrær og bærbusker 50

Fødsler, antall .. 20-22, 24, 25, 302-305

Gifte, antall 6

Giftermål 20-22, 24, 302-305

Gjeld, ihendehaverobligasjoner 164

- kommunal 251

- pantobligasjoner 165

- stats- 271-273, 355

Gjeld og tilgodehavender i utlandet.... 162

Gruvedrift 79, 85, 98, 100, 102, 114

Gullbeholdning i forskj. land 346

Gymnastikkskole, Statens 244

Hagebruket, avkastning 57, 65

- antall frukttrær og bærbusker

50

Hagebruksskoler 245

Handel, omsetning med utlandet

117-139, 330-335

- bedriftstellingen .. 80-83, 92-94

- detaljomsetning, indeks 140

- samvirke 200, 201

Handelsflåte 141-143, 336, 337

Handelsgymnasier 244

Handelsregistrene, aksjeselskap anmeldt 160

Handelsskoler 242-245

Hjort, felte 72

Hospitaler, leger etc. 32

Hotell- og kafedrift, bedriftstell. 83, 90, 91, 92

Side

Husdyrbruket, produksjon 64, 65

Husdyrforsikring 182, 186

Husdyrhold 41, 44, 51, 314

Husflids- og industriskoler 245

Hushjelp, arbeidsvilkår og lønn 209

Husholdningsregnskap 199

Husholdningsskoler 244, 245

Hvalfangst 73, 78, 84

Hypothekbanken 165, 167, 172

Høyesterett 237

Høyskoler 242, 243

Høstutbytte 54-59, 65, 312

Håndverksskoler 245

Ihendehaverobligasjonsgjeld 164

Import og eksport .... 117-139, 330-335

Indekstall, aksjer 158, 345

- detaljomsetning 140

- engrospriser .... 193, 194, 349

- leveomkostninger 198, 350

- skipsfrakter 147

- industriproduksjon 106, 107, 317

- beskjeftigelsen i næringslivet 202

- utenrikshandelens volum 117

Industri og bergverk ..79, 85-89, 92-94,

98-116, 317-329

- produksj.stat. 101-114, 317-329

- beskjeftigelsen 202

- bedriftstellingen 79, 85-89, 92-94

Industri- og husflidsskoler 245

Industriarbeidertrygd 189, 190, 192

Industribanken 167, 173

Innbyggere, folkemengde 3-19, 23, 288-296

Inndelinger, Norges 1

Innførsel og utførsel .. 117-139, 330-335

Innkjøpsforeninger (-lag) 200

Innmarksareal 41, 42, 48, 49, 312

inntekt etter skattelikningen 11, 12,

200-263

Internasjonale oversikter 288-355

Jakt 72

Jan Mayen 1

Jernbaner 153-156, 339

Jord, dyrket 41, 42, 48, 49, 312

Jordbruk og skogbruk 39-72, 312-314

- antall arbeidere 9,53

- arbeidslønn 206

arbeidstid 210

driftskredittkasse 177

regnskapsresultater 66

- lånekasse 177

- samvirkelag . 200

Jordbruksareal 41, 42, 48, 49, 312

Jordbrukstellingen 1939 41-51

Jordeiendommer 39-41, 48

Jordmorskoler 245

Jordmødre 32

Jordpriser 39, 40

Kinematografer 249

Kjøttkontroll 60, 61

Kjøttproduksjon 64, 65

Kommunalbanken 167, 173

Kommunale handelsskoler 244

-»- finanser 251-269


21*

Side

Kommunal skattelikning 260, 261

Kommunegjeld 251

Kommuneskatt 264-269

Kommunevalg 284

Kommunikasjoner .. 84, 90-92, 96, 97,

141-156, 336-344

Kondenseringsfabrikker

Konflikter

Konkursboer

Kooperasjon 200,

Korn, utsæd, avl 54-56, 58, 65,

Kornareal 42, 43,

Kornpriser 195,

Kreaturhold 41, 44, 51,

Kredittforeninger 164,

Krigsskolene

Kriminalstatistikk

Kringkasting

Kunst

Kunstakademi, Statens 242,

Kunsthåndverksskoler

Kunstnergasjer

Kuranstalter for alkoholister

Kvener

Lagmannsrettene

Laks- og sjøaurefisket

62, 63

211, 353

238

201

312

312

196

314

165

244

234-237

150, 344

249

243

245

249

236

18

237

74-77

Landbruk og skogbruk . 39-72, 312-314

Landbruksprodukter, priser 193-197

Landbruksskoler 242-245

Landeiendommer 39-41, 48

Landsorganisasjon, Arbeidernes fagl... 214

Landsskogtakseringen 71

Lapper, se Samer.

Leger 32

Leiligheter 215, 223-229

Leveomkostninger, indeks 198, 350

- detaljpriser i byer. 197

Litteratur 249, 250

Livsforsikring 181-184

Livsstilling 8-10, 297-299

Lockouter 211, 353

Lufttrafikk 156, 341

Lærerskoler 242-245

Lønninger 79-84, 94-98, 102-104,

206-209

Lånekassen for jordbrukere 177

- » fiskere 177

Malmutvinning 114

Maskinist- og sjømannsskoler 245

Matrikkelskyld 39

Matvarer, forbruk 58

Medisinalforhold 32-38

Meierier 62, 63

Meieri- og ysteriskoler 245

Menighetsfakultetet 242, 243

Meteorologiske forhold 2, 286

Middellevetid 28, 31, 309

Militærvesen, rekruttering 38

- skoler 242, 244

- utgifter 274

Mjølkeproduksjon 64, 65

Mjølkesentraler 200

Motorsykler 151, 152, 340

Nedbørshøyde 2, 286

Side

Noregs Lærarhøgskule 242, 243

Norges Bank 166, 172, 175

Norges Brannkasse 184

Norges Handelshøyskole 242, 243

Norges Kommunalbank 167, 173

Norges Kooperative Landsforening.... 201

Norges Landbrukshøyskole 242, 243

Norges Tannlegehøyskole 242, 243

Norges tekniske Høyskole 242, 243

Norges Veterinærhøyskole 242, 243

Nynorsk i statstj., skolen og kirken.... 240

Obligasjoner, emisjoner 160

- ihendehaveroblig.gjeld 164

- kjøperkurser

Obligasjoner, utlån

Opplegg av skip

159

165

143

Ostproduksjon 62, 63

Overformynderiene 165, 239

Pantobligasjoner, kjente utlån 165

Pelsdyravl 51, 65

Penger, banker, kreditt etc. 157-178,

345-348

Pensjonskassen for Statens tjenestemenn

165, 178

Pensjons- og understøttelseskasser 165, 178

Postverket 148, 342

Priser, indekstall .. 193, 194, 198, 349, 350

- jordeiendommer 39, 40

- landbruksprodukter 193-197

- meieriprodukter 195

- tømmer, ved etc. 196

- i småsalg 197

- leveomkostninger (indeks) 198, 350

Privatforsikring 165, 179-186

Produksjon av kjøtt, flesk, mjølk, egg

og ull 64, 65

-»- av smør og ost .... 62, 63, 65

Produksjonsstatistikk for industrien

101-114, 317-329

Produksj. av noen verdensartikler 318-328

Radio, kringkasting 150, 344

Radiostasjoner 149

Rekruttering 38

Renter: diskonto 165

- utlåns- og innskuddsrente 176

Reproduksjonskvotienter .... 25, 309-311

Rettsvesen 1.53, 234-239

Rikstelefonen og Rikstelegraf en ... 149, 150

Rikstrygdeverket, utlån 165

Rusdrikkforseelser 230, 231

Rutebiltrafikk 151, 152

Ruteflyvning 156, 341

Rådyr, felte 72

Salgsforeninger (-lag) 200, 201

Samer 18

Samferdselsmidler .. 84, 90-92, 96, 97,

141-156, 336-344

Samlagenes omsetning 231

Samvirkelag 200, 201

Sanatorier, tuberkulose- 32

Seddelomløp i forskj. land 346

Selfangst 73

Selvmord 34-36

Sinnssyke 19, 32


22*

Side

Sinnssykeasyler 32

Sjøfart 141-147, 336-338

Sjømanns- og maskinistskoler 245

Sjømannstrygd 191

Skadeforsikring ... 179, 180, 182, 184-186

Skattelikning 260-263

Skatterestanser, kommuner 251

Skatter, kommunale 264-269

- til Staten ....252-255, 264-267,

270, 280

Skattøre, kommunenes 251

Skiftevesen 238, 239

Skilsmisser 20-22, 24, 302-305

Skip, gjensidig forsikring av 186

Skipsbygging i forskjellige land 337

Skipsfart 141-147, 336-338

- gjennomsnittsfrakter, indeks . 147

- handelsflåte 141-143, 336, 337

- hvalfangerflåten 78

Skipsopplegg 143

Skjønnlitteratur 249

Skogareal 48, 67, 68, 71, 312

Skogbrann 72

Skogbruk 67-72

Skogskoler 245

Skoler:

Almenskoler, høyere 246

Fagskoler 244

Folkeskolen 247, 248

Universitet og høyskoler 242, 243

Skyldmarkens gjennomsnittsverdi .... 40

Slakt, kontrollert 60, 61

Slakterier: samvirkelag 200

Småbruk- og Boligbanken 167, 172

Småbruksskoler 244

Smørproduksjon 62, 63

Sosial trygd 187-192

Sparebanker 165, 169, 171, 174-176, 348

Spedalske 36

Sprit, forbruk, salg 231, 232, 352

Statens Kunstakademi 242, 243

Statens Pensjonskasse 165, 178

Statsbaner 153-156

Statsbanker 167, 172, 173

Statsbudsjettet 274-281.

Statsfinanser 252-255, 264-267, 270-281

Statsgjeld 271-273, 355

Statsskatt 252-255, 264-267,

270, 280

Statsskattelikning 262, 263

Statsskoger, statsalmenninger 67, 68

Stempelavgift på verdipapiromsetning .. 162

Stipendier, kunstnere 249

Stortingsvalg 282

Straffanstalter og straffanger 236

Streiker 211, 353

Studerende, Universitetet og høyskolene 242

Sunnhetstilstand og medisinalforhold 32-38

Svalbard 1,286, 287

Sykdommer, epidemiske 33-35

Sykeforsikring, syketrygd 187, 188

Side

Sykehus, leger 32

Sølvrev 51

Tannlegehøyskole, Norges 242, 243

Tannleger 32

Tariffoverenskomster 212

Teatre 249

Tegneskoler 245

Tekniske skoler 242-245

Teknologisk Institutt 245

Telefon- og telegrafvesen.... 149, 150, 343

Temperaturforhold 2, 286

Tilgodehavender og gjeld i utlandet.... 162

Tollintrader 117, 139, 280

Tonnasje, handelsflåten 141-143, 336, 337

- hvalfangerflåten 78

Torskefiskerier 74-77, 315, 316

Transportvirksomhet .. 84, 90-92, 96, 97,

141-156, 336-344

Trevirke, avvirkning og forbruk ... 68- 70

Trossamfund 19

Trygd, industriarbeider- .... 189, 190, 192

- sjømanns- og fisker- 191

Trygdekasser, syketrygd 187, 188

Tuberkulosedødelighet 34, 37

- -hjem, -sanatorier 32

Tvangsanstalter og tvangsarbeidere 236

Tvangsauksjoner

Tvangsskoler, forsømte barn

Tømmerfløting

Ugifte, antall

Ullproduksjon

Underrettene

Understøttelse, fattigvesenet

Undervisning

Universitetet

Universitetsbiblioteket

Utførsel og innførsel ... 117-139,

Utførsel av kull fra Svalbard

Utenlandsk gjeld og tilgodehavender..

Utlån mot pantobligasjoner

Utleggsforretninger

Utlendinger bosatt i Norge

Utvandring 20-22,

Valg, kommune-

- stortings -

Valutakurser 157,

Vannkraft 116,

Veier

Vekseldiskonto

Vekselprotester

Vekt og mål

Verdipapiromsetning

Verjeråd

Vernepliktige

Villrein, felte

Vin, forbruk, salg 231,

Vinmonopolets omsetning

Ysterier

01, forbruk

Åkerareal 41,

Åndssvake

239

232

72

6

64, 65

237

233

240-250

242, 243

250

330-335

286

162

165

239

18

24, 31

284

282

347

329

151

165

239

356

162

232

38

72

232, 352

231

62, 63

231, 232, 352

42, 48, 49, 312

19


23 *

Kilder.'

Tabell

1. N. O. S. IX. 119.

2. Meteorologiske Institutt.

3. N. O. S. IX. 119.

4. Folketellingene 1900-1930.

5. Folketellingen og Folkemengdens bevegelse.

6. Folketellingene i Norge 1801-1930.

7-9, 12-20. Folketellingen i Norge 1. desember

1930.

10, 11. Folketellingen 1930 og skatteligningen

1930/31.

21-22, 24-25. N. O. S. Folkemengdens bevegelse.

23. N. O. S. Folkemengdens bevegelse

IX, 192.

26. Statistiske Meddelelser.

27-32. N. O. S. Folkemengdens bevegelse.

33, 35. N. O. S. IX. 36.

34, 36. N. O. S. Folkemengdens bevegelse.

37. N. O. S. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene.

38. N. O. S. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene

og Sinnssykeasylenes

virksomhet.

39, 40. N. O. S. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene.

41, 43, 44. N. O. S. Folkemengdens bevegelse.

42. N. O. S. De spedalske i Norge.

45. N. O. S. Rekruttering for hæren.

46. N. O. S. VIII. 171. - Statistiske Meddelelser.

47, 48. Statistiske Meddelelser.

49-57. N. O. S. 191.

58. N. O. S. IX. 110.

59. N. O. S. VIII. 145.

60-62. Statistiske Meddelelser.

63. Høstberetningene og N. O. S. IX. 173.

64. Manuskript i Byrået.

65. Statistiske Meddelelser.

66. Statistiske Meddelelser 1940, nr. 1 og 2.

N. O. S. = Norges Offisielle Statistikk. Romertallene

betegner publikasjonens rekke innen Norges

Offisielle Statistikk, de arabiske tall publikasjonens

nummer innen rekken.

Sources.'

Tableau

1. S. O. N. IX. 119.

2. Institut Météorologique.

3. S. O. N. IX. 119.

4. Recensements de la population en

Norvège 1900-1930.

5. Recensements de la population et Mouvement

de la population.

6. Recensements de la population en Norvège

1801-1930.

7-9, 12-20. Recensement de la population

du ler décembre 1930.

10, 11. Recensement de la population 1930

et évaluation des revenus et des fortunes

1930/31.

21-22, 24, 25. S. O. N. Mouvement de la

population.

23. S. 0. N. Mouvement de la population

IX, 192.

26. Bulletin mensuel du Bureau Central de

Statistique.

27-32. S. O. N. Mouvement de la population.

33, 35. S. O. N. IX. 36.

34, 36. S. O. N. Mouvement de la population.

37. S. O. N. Rapport sur l'état sanitaire

et médical.

38. S. O. N. Rapport sur l'état sanitaire

et médical et Statistique des hospices

d'aliénés.

39, 40. S. O. N. Rapport sur l'état sanitaire

et médical.

41, 43, 44. S. O. N. Mouvement de la population.

42. S. O. N. Rapport sur les lépreux en

Norvège.

45. S. O. N. Statistique du recrutement de

l'armée.

46. S. 0. N. VIII. 171. - Bulletin mensuel

du Bureau Central de Statistique.

47, 48. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

49-57. S. O. N. 191.

58. S. O. N. IX. 110.

59. S. 0. N. VIII. 145.

60-62. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

63. Rapports sur la récolte et S. O. N.

IX. 173.

64. Manuscrit élaboré par le Bureau Central

de Statistique.

65. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

66. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique 1940, no 1 et 2.

' S. O. N. = Statistique Officielle de la Norvège.

Les chiffres romains indiquent la série de la publication

de la Statistique Officielle de la Norvège, les

chiffres arabes le numéro dans la série.


24*

Tabell

67, 68. N. O. S. IX. 180.

69. N. O. S. VIII. 98 og manuskript i

Byrået.

70. N. O. S. IX. 159.

71. Selskapet for Norges Vel.

72. N. O. S. VIII. 34.

73. Innberetning om det norske skogvesen,

avgitt av skogdirektøren.

74. Do. og oppgaver fra Det norske

Skogselskap.

75-77. N. O. S. IX. 169.

78. Landsskogtakseringens beretninger.

79. Statistiske Meddelelser.

80. Innberetning om det norske skogvesen

1922-1923, avgitt av skogdirektøren.

Statistiske Meddelelser 1925-1940.

81. Statistiske Meddelelser 1931-1940.

82-85. N. O. S. Norges fiskerier.

86. Inspektøren for ferskvannsfiskeriene.

87. N. O. S. Norges fiskerier.

88, 89. Den Norske Hvalfangerforening.

90-94. N. O. S. IX. 158 og 164.

95-97. N. O. S. IX. 188.

98. Statistiske Meddelelser.

99-101, 104. N. O. S. IX. 188.

102, 103. Statistiske Meddelelser.

105. N. O. S. Norges Bergverksdrift.

106. Statistiske Meddelelser.

107, 108. Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen.

111-114. N. O. S. IX. 198.

115-121. Statistiske Meddelelser.

122. Norges Rederforbund.

123, 124. Statistiske Meddelelser.

125. Manuskript i Byrået.

126. Norges Rederforbund.

127. Statistiske Meddelelser.

128. N. O. S. IX. 197.

129-132. N. O. S. IX. 190,

133. Rikskringkastingen.

134-137. Veidirektoratet.

138. Statistiske Meddelelser.

139-142. N. O. S. IX. 186.

143. Luftfartsrådet og Det Norske Luftf artsselskap.

144. Oslo Børs' kurslister.

145. Statistiske Meddelelser.

146. eBørskurslisten», Oslo.

147-149. Statistiske Meddelelser.

150. Meglerkontrollen.

Tableau

67, 68. S. 0. N. IX. 180.

69. S. O. N. VIII. 98 et manuscrit élaboré

par le Bureau Central de Statistique.

70. S. O. N. IX. 159.

71. Société pour la Prospérité de la Norvège.

72. S. 0. N. VIII. 34.

73. Rapports sur la sylviculture norvégienne

publiés par le directeur forestier.

74. Id. et données de la Société forestière

norvégienne.

75-77. S. 0. N. IX. 169.

78. Rapports sur la taxation des forêts.

79. Bulletin mensuel du Bureau Central de

Statistique.

80. Rapports sur la sylviculture norvégienne

1922-1923, publiés par le directeur

forestier. Bulletin mensuel du

Bureau Central de Statistique 1925-

1940.

81. Bulletin mensuel du Bureau Central de

Statistique 1931-1940.

82-85. S. 0. N. Grandes pêches maritimes.

86. L'inspecteur des pêches d'eau douce.

87. Grandes pêches maritimes.

88, 89. Association norvégienne des baleiniers.

90-94. S. O. N. IX. 158 og 164.

95-97. S. 0. N. IX. 188.

98. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

99-101, 104. S. 0. N. IX. 188.

102, 103. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

105. S. 0. N. Mines et usines.

106. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

107, 108. Service des cours d'eau et de l'électricité

de la Norvège.

111-114. S. O. N. IX. 198.

115-121. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

122. Union d'armateurs de la Norvège.

123, 124. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

125. Manuscrit élaboré par le Bureau Central

de Statistique.

126. Union d'armateurs de la Norvège.

127. Bulletin mensuel du Bureau Central de

Statistique.

128. S. O. N. IX, 197.

129-132. S. O. N. IX. 190.

133. Service de radio-diffusion de l'État.

134-137. Administration des ponts et

chaussées.

138. Bulletin mensuel du Bureau Central de

Statistique.

139-142. S. O. N. IX. 186.

143. L'Administration du Service Aérien et

la Société Aérienne Norvégienne.

144. Cotes de la Bourse d'Oslo.

145. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

146. Rapport de cours de la Bourse d'Oslo.

147-149. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

150. Inspection des courtiers.


25 *

Tabell

151, 152. Statistiske Meddelelser.

153. Kredittforeningene.

154. Statistiske Meddelelser.

155. Stortingsmeddelelser. - N. O. S. -

Statistiske Meddelelser. - Oppgaver

fra vedk. institusjoner.

156, 157. Norges Bank.

158. Oppgaver fra vedk. banker.

159, 160. N. O. S. IX. 174.

161. N. O. S. IX. 174 og oppg. fra vedk.

banker.

162. N. O. S. IX. 174.

163. N. O. S. IX. 174 og oppg. fra vedk.

banker.

164. Norges Banks ukerapporter og Bankinspeksjonens

månedsstat.

165. N. O. S. IX. 174.

166-168. Oppgaver fra vedk. inst.

169. Oppgaver fra vedk. kasse eller fond.

170. Sosialdepartementet.

171-175. N. O. S. IX. 182.

176. Norges Brannkasses beretning.

177-179. Direkte oppgaver fra forsikringsselskapene.

180, 181. N. O. S. IX. 184.

182-185. Oppgaver fra Rikstrygdeverket.

186. Arbeidsløshetsdirektoratets årsberetning.

187-189. Statistiske Meddelelser.

190. Statistiske Meddelelser 1940, nr. 1 og 2.

191. Statens Kornforretning.

192. Landbrukets prissentral.

193-196. Statistiske Meddelelser.

197. N. O. S. VIII. 103.

198. Selskapet for Norges Vel.

199. Norges Kooperative Landsforenings beretning

for 1939.

200-205. Statistiske Meddelelser.

206-208. N. O. S. IX. 146.

209. N. O. S. IX. 170.

210, 211. Statistiske Meddelelser.

212. Norsk Arbeidsgiverforening.

213. Årsberetning fra Arbeidernes faglige

Landsorganisasjon.

214. Manuskript i Byrået.

215-226. Bolig-tellingen 1938.

227-234. Statistiske Meddelelser.

235. N. O. S. IX. 196.

Tableau

151, 152. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

153. Sociétés de crédit.

154. Bulletin mensuel du Bureau Central de

Statistique.

155. Communications du Storting. - S.O.N.

- Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique. - Données des différentes

institutions.

156, 157. Banque de Norvège.

158. Les différentes banques.

159, 160. S. O. N. IX. 174.

161. S. O. N. IX. 174 et données des différentes

banques.

162. S. O. N. IX. 174.

163. S. O. N. IX. 174 et données des différentes

banques.

164. Résumés de la position de la Banque

de Norvège et l'Inspection des banques

privées par actions et des caisses

d'épargne.

165. S. O. N. IX. 174.

166-168. Données des différentes institutions.

169. Données des différentes caisses ou fonds.

170. Ministère des affaires sociales.

171-175. S. O. N. IX. 182.

176. Rapport de l'Office national d'assurance

contre l'incendie.

177-179. Données directes des sociétés

d'assurances.

180, 181. S. O. N. IX. 184.

182-185. Données de l'Administration nanale

des assurances sociales.

186. Annuaire officiel publié par la direction

générale de chômage.

187-189. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

190. Bulletin mensuel du Bureau Central de

Statistique 1940, n o 1 et 2.

191. Office national des céréales.

192. Bureau de prix des produits de l'agriculture.

193-196. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

197. S. O. N. VIII. 103.

198. Société pour la Prospérité de la Norvège.

199. Rapport annuel de l'Union Coopérative

générale de la Norvège pour l'année

1939.

200-205. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

206-208. S. O. N. IX. 146.

209. S. O. N. IX. 170.

210, 211. Bulletin mensuel du Bureau

Central de Statistique.

212. Syndicat patronal norvégien.

213. Annuaire de l'organisation centrale ouvrière

de la Norvège.

214. Manuscrit élaboré par le Bureau Central

de Statistique.

215-226. Recensement d'habitations 1938.

227-234. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

235. S. O. N. IX. 196.


26 *

Tabell

236-238. Manuskript i Byrået.

239. N. O. S. IX. 135.

240. Statistiske Meddelelser.

241. Oppgaver fra Fengselsstyret og Alkoholistanstaltene.

242. Statistiske Meddelelser. - Oppgaver

fra overrettene og Høyesterett.

243-245. Statistiske Meddelelser.

246. Do. og Creditreform.

247. Statistiske Meddelelser.

248. Ektepaktregistret.

249. Justisdepartementet, Kirkedepartementet

og biskopene.

250-253. Oppgaver fra vedk. institusjoner.

254. Oppgaver fra de forskjellige fagskoler

og fra Kirke- og Undervisnings- og

Handelsdepartementet.

255-257. Oppgaver fra Kirkedepartementet

og fra vedk. institusjoner.

258. N. O. S. IX. 196 og oppgaver fra Kirkedepartementet.

259. N. O. S. IX. 185 og oppg. fra Kirkedepartementet.

260, 261. Oppgaver fra vedk. institusjoner.

262. Universitetsbibliotekets årsberetning.

- Håndbok over norske bibliotek.

Materiale hos boksamlingskonsulenten

i Kirkedepartementet.

263. N. O. S. IX. 181.

264-266. N. O. S. IX. 196.

267. N. O. S. IX. 189.

268-271. Statistiske Meddelelser, N. O.S. IX.

189 og 196 og St. prp. nr. 1 for 1939.

272. St. prp. nr. 1 for 1940.

273, 274. N. O. S. VIII. 181 og manuskript

i Byrået.

275. St. prp. nr. 1.

276, 277. Manuskript i Byrået.

278. N. O. S. IX. 107.

279. N. O. S. IX. 133.

280. Meteorologiske Institutt. - N. O. S.

Norges bergverksdrift. - Tillegg til

statsregnskapet 1938/39. - Ligningsrådet

for Svalbard.

Tableau

236-238. Manuscrit élab. par le Bureau

Central de Statistique.

239. S. O. N. IX. 135.

240. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

241. Données de l'Administration générale

des prisons. - Établissem. alcooliques.

242. Bulletin mensuel du Bureau Central de

Statistique. - Données des cours d'appel

et de la Cour suprême.

243-245. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique.

246. Idem et «Creditreform».

247. Bulletin mensuel du Bureau Central de

Statistique.

248. Contrats de mariage.

249. Ministère de la Justice, Ministère des

Cultes et les évêques.

250-253. Données des différentes institutions.

254. Écoles professionnelles. - Ministère

des Cultes. - Ministère du Commerce.

255-257. Données du Ministère des Cultes

et données des différentes institutions.

258. S. 0.N. IX. 196 et données du Ministère

des Cultes.

259. S. O. N. IX. 185 et données du Ministère

des Cultes.

260, 261. Données des différentes institutions.

262. Rapport annuel de la bibliothèque

de l'Université. - Manuel de bibliothèque

norvégien.

263. S. O. N. IX. 181.

264-266. S. O. N. IX. 196.

267. S. O. N. IX. 189.

268-271. Bulletin mensuel du Bureau Central

de Statistique et S. O. N. IX. 189

et 196 et Proposition du Gouvernement

no 1 pour l'année 1939.

272. Proposition du Gouvernement no 1

pour l'année 1940.

273, 274. S. O. N. VIII. 181 et manuscrit

élaboré par le Bureau Central de

Statistique.

275. Proposition du Gouvernement n e 1.

276, 277. Manuscrit élaboré par le Bureau

Central de Statistique.

278. S. O. N. IX. 107.

279. S. O. N. IX. 133.

280. Institut Météorologique. - S. O. N.

Mines et usines. - Comptes de l'État

1938/39 (Appendice). - Conseil de

la répartition de l'impôt de Svalbarde.


1 Rikets inndelinger.

Divisions administratives.

Tabell 1. Norges beliggenhet, og inndelinger pr. 1 juli 1940.

Situation de la Norvège et aperçu des divisions administratives au ler juillet 1940.

Beliggenhet:

nord—syd f mellom 71° 11' 8" n. b. (Knivskjellodden på Magerøy)

1 og 57° 57' 31" n. b. (øya Kråga ved Ryvingen fyri nærheten av Mandal);

mellom 4° 30' 13" øst Greenwich (Steinsøy ved Utvær utenfor Sognefjords

vest—øst munning)

og 31° 10' 4" øst Greenwich (Hornøy i nærheten av Vardø).

Fastlandets nordligste punkt Nordkyn (Kinnarodden) ligger under 71° 8' 1" n. b. og

27° 40' 9" øst Greenwich, dets sydligste punkt Lindesnes under 57° 58' 43" n. b. og 7° 3' 44"

øst Greenwich.

Avstanden mellom Nordkyn og Lindesnes er i rett linje 1 752 km.

Lengden av fastlandets kystlinje (uten hensyn til fjorder og bukter) er 3 400 km.

Landgrensens lengde er 2 570 km. (mot Sverige 1 650 km., mot Finnland 920 km.).

Inndelinger. Divisions

Antall

Nombre

Inndelinger. Divisions

Antall

Nombre

I. Alminnelige sivile

Domssogn (underrettsdistrikter) ilanddistrikter

— districts judiciaires de

inndelinger.

Divisions civiles. première instance des campagnes... 88

Tinglag — arrondissements judiciaires

Fylker — préfectures 20 des campagnes et des villes 149

Kjøpsteder — villes (sous-préfect. urb.) 43 Forliksrådskretser — districts des com-

Ladesteder — villes ne formant pas des missions de conciliation 759

sous-préfectures

i 24

IV. Lensmannsdistrikter.

Bykommuner — communes des villes

Herreder — communes rurales

Skattedistrikter — districts de perception

II. Geistlige inndelinger.

Divisions ecclésiastiques.

65

682

759

Districts de «lensmann», fonctionnaire

chargé de la police, de la perception,

etc. dans les campagnes 477

V. Legedistrikter. Divisions

médicales 2 375

VI. Skolekommuner. Divisions

communales par rapport à l'instruc-

Bispedømmer — diocèses 7 tion publique 775

Prostier — prévôtés 91 VII. Fattigkommuner. Divi-

Prestegjeld — cures 523 sions communales par rapport à

Sogn — paroisses 1 017 l'assistance publique 803

VIII. Inndelinger for den alminnelige

III. Rettslige inndelinger.

utskrivning.

Divisions judiciaires.

Divisions par rapport à la conscription

générale.

Lagdømmer — districts de «lagmann»,

président des cours d'assises 5 Krigskommissariater — commissariats 10

Lagsogn — circonscription d'une cour Innrulleringskretser (o: lensmannsd'assises

16 distr. oz kjøpsteder) — districts

Domssogn (underrettsdistrikter) i

inférieurs

520

kjøpsteder — districts judiciaires IX. Politidistrikter — di-

de première instance des villes .. . 13 stricts de police 60

Svalbard omfatter Spitsbergen-øygruppen og Bjørnøya og ligger mellom 74° og 81°

n. b. og 10° og 35° ø. 1. Greenwich. Det er statsrettslig en del av kongeriket Norge og

administrativt en selvstendig enhet under en sysselmann. Flateinnhold 62 920.1 km.2.

Jan M a y e n, som ble lagt inn under norsk statsvelde 8 mai 1929 og etter lov av

27 febr. 1930 statsrettslig er en del av kongeriket Norge, ligger på 71° nordlig bredde

og 8° 30' vestlig lengde. Flateinnhold 371.8 km.2.

B o u v e t - ø y a, som ble okkupert 1 desember 1927 og lagt inn under norsk statsvelde

som biland (lov av 27 febr. 1930), ligger i det sydlige Atlanterhav på 54° 26' , sydlig

bredde og 3° 24' østlig lengde. Flateinnhold 58 km.2.

P e t er I's ø y, ligger på 68° 50' sydlig bredde og 90° 35' vestlig lengde, er 2 febr.

1929 tatt i besittelse på Norges vegne og etter stortingsbeslutning av 23 april 1931 lagt

under norsk statsvelde som biland. Flateinnhold 243 km.2.

Etter kgl. kunngj. av 14 januar 1939 er den del av fastlandsstranda i Antar kt i s, som

strekker seg fra grensen for Falkland Islands Dependencies i vest (grensen for Coats Land)

til grensen for Australian Antarctic Dependencies i øst (45° østlig lengde) med det land som

ligger innenfor denne stranda og det hav som ligger inntil, dradd inn under norsk statsvelde.

2 av ladestedene, nemlig Kvitsten og Holmsbu, har ikke eget kommunestyre. a Dessuten 18 fylkeslegeembeter

og 1 distriktslegeembete uten fast distrikt i Finnmark fylke.

1


Tabell 2. Meteorologiske forhold. Données météorologiques.

a. Luftens mrddeltemperatur månedsvis. Celsiusgrader. Température de l'air par mois. Centigrade.

Måned

Mois

Røros

Vang

Ondt

(Blindern) Oksøy Bergen Lærdal Trondheim Brønnøysund Bodø Tromsø Vardø

1939 Middel' 1939 Middel' 1939 Middel',

a 1939 Middel' 1939 Middel'

1939 Middel'

1939 Middel'

1939 Middel' 1939 Middel'

Januar -10.0 -10.8 - 7.0 - 7.7 - 3.9 - 5.4 - 0.4 0.5 1.7 1.4 - 2.6 - 1.4 - 2 9 - 2.6 - 0.7 - 0.3 - 2.3 - 2.0 - 4.5 - 3.2 - 4.1 - 5.5

Februar - 3.0 -10.0 - 2.4 - 7.2 - 0.6 - 4.8 3.7 0.2 4.0 1.2 1.9 - 1.1 2.5 - 2.3 2.6 - 0 8 1.0 - 2.8 - 2.2 - 4.0 - 4.6 - 5.9

Mars - 6.2 - 7.4 - 2.1 - 3.3 0.2 - 2.0 2.3 0.9 4.2 2.0 2.3 0.9 0.5 - 0.8 1.4 - 0.1 - 0 2 - 2.1 - 1.9 - 3.4 - 3.4 - 4.7

April - 1.1 - 1.6 2.7 3.2 5.0 3.7 5.1 4.4 5.7 5.3 5.1 5.7 3.0 3.5 3.2 3.4 1.4 1.7 - 1.0 - 0.3 - 1.6 - 1.4

Mai 4.1 3.9 9.1 8.6 10.6 9.8 10.5 9.0 10.1 9.0 11.0 10.3 7.8 7.7 7.1 6.8 6.0 5.6 3.0 2.9 2.3 1.7

Juni 8.8 9.2 13.4 13.9 15.2 14.7 13.3 13.4 12.2 12.5 13.6 14.5 11.3 12.0 10.7 10.3 10.2 9.9 8.1 7.5 6.2 5.8

Juli 12.4 11.2 14.8 15.4 16.1 16.8 15.1 15.6 14.6 14.1 15.1 16.1 15.2 14.0 14.7 12.7 14.9 12.4 13.0 10.7 9.2 8.7

August 13.2 9.8 16.1 13.5 17.8 15.2 17.3 15.0 16.7 13.7 16.6 14.6 16.1 13.0 15.3 12.5 14.0 11.7 12.3 9.9 10.8 8.8

September 7.1 5.8 10.4 9.3 12.2 10.7 14.3 12.3 13.5 11.2 11.1 10.3 10.6 9.4 10.4 9.7 8.4 8.1 5.4 6.6 4.8 6.2

Oktober - 0.5 0.2 1.5 3.5 3.1 5.0 6.5 8.2 6.7 7.5 2.3 5.7 4.1 4.7 5.9 5.7 4.1 3.9 2.7 2.2 2.0 1.6

November - 3.4 - 5.6 - 0.2 - 2.2 2.0 - 0.7 5.6 4.4 5.8 4.1 3.5 1.8 1.8 0.6 3.8 2.2 2.6 0.4 1.1 - 1.1 1.1 - 2.1

Desember -11.4 - 9.8 - 8.6 - 6.7 - 5.9 - 4.2 1.3 1.7 1.5 2.0 - 2.5 - 0.8 - 2.8 - 2.4 - 0.5 - 0.1 - 1.6 - 2.0 - 3.4 - 3.0 - 3.8 - 4.4

År. Année 0.8 - 0.4 4.0 3.4 6.0 4.9 7.9 7.2 8.1 7.0 6.4 6.4 5.6 4.7 6.2, 5.2 4.9 3.7 2.7 2.1 1.6 0.7

b. Nedbørshøyden månedsvis i mm. Quantité d'eau tombée par mois en mm.

n.D

Måned

Mois

Røros

Vang

1939 Middels 1939 Middel' 1939

Oslo'

(Blindern) Oksøy Bergen Lærdal Trondheim Brønnøysund Bodø Tromsø Vardø

1939 Middel'

,

1939 Middel'

Middel

3 , °

1939 Middel 3 1939 Middels

1939

1939 Middel°

Middels

1939 Middel' 1939 Middel3

,Januar 16.3 34 55.2 - 83.6 37 137.7 65 117.3 200 5.2 53 26.0 89 16.8 92 26.1 70 79.3 99 50.8 68

Februar 32.0 26 28.7 - 43.9 30 53.2 56 294.1 145 72.2 36 127.3 68 168.9 71 162.2 87 152.4 ' 87 39.7 67

Mars 16.9 26 12.6 - 16.9 37 39.6 66 107.6 138 9.2 27 60.4 58 51.9 64 64.9 61 62.3 75 29.7 54

April 35.4 21 24.5 - 39.8 39 47.3 48 156.4 95 57.6 13 87.5 45 116.1 54 137.6 47 55.0 53 47.3 41

Mai 12.2 31 31.1 - 22.9 49 6.8 52 21.9 105 4.9 24 21.4 39 45.1 64 60.8 69 73.6 53 37.1 36

Juni 107.9 49 110.0 - 116.5 51 63.5 41 200.5 89 48.0 30 98.0 43 97.6 62 103.6 65 88.1 56 62.3 39

Juli 84.0 66 172.2 - 146.3 76 191.6 68 190.3 125 125.7 43 52.0 58 21.7 76 46.4 69 24.4 59 71.1 45

August 34.3 68 51.3 - 47.4 102 91.2 100 173.4 174 19.2 48 34.6 76 37.9 86 69.5 50 97.2 67 42.1 52

September 19.9 46 4.1 - 4.5 59 87.2 75 94.1 203 29.7 55 126.8 82 102.8 129 193.8 109 177.8 120 64.7 60

Oktober 4.6 37 9.6 - 19.6 72 75.2 101 80.4 207 5.8 44 38.1 88 135.9 120 133.4 116 92.5 109 64.1 64

November 20.5 28 66.4 - 104.0 51 197.2 92 297.0 188 52.3 45 37.3 78 103.1 117 99.4 102 41.5 110 41.7 63

Desember 33.9 25 13.1 - 28.1 49 44.2 99 125.3 196 27.8 42 109.1 66 79.2 84 151.7 55 112.3 75 52.4 66

År. Année 417.9 457 578.8 - 673.5 652 1034.7 863 1858.3 1 865 457.6 460 818.5 790 977.0 1 019 1249.4 900 1056.4 963 603.0 655

I Stasjonen Oslo (Blindern ble opprettet 1. mars 1937. La station Oslo (Blindern) fut établie le premier mars 1937. 2 1861-1920. 3 1876-1925. ' Beregnet på grunnlag av

observasjoner ved Observatoriet og andre nærliggende stasjoner. Calculé sur la base des observations de l'Observatoire et autres stations voisines.

1939

1939 Middel3

Middel

3


3 Befolkning.

Population.

Tabell 3. Flateinnhold etter nyeste målinger og folkemengde 1 des. 1930.

Superficie et population au 1 déc. 1930, par préfecture.

1'latelnnnola 1 Kra-.. ,superficie

Hlemmellorenae folkemengde. ` Pop. de droit

Innb. pr. km 2 Pst. stigning

I alt Landareal landareal 1920-1930

Fylker Total Terre Bygder Hab. par kmq. Augur. 1920-

Byer terre 1930 pour-cent

Préfectures

Comm.

Bygder

Bygder

rur. Villes B3'g

Bygder

Byer

Byer

Byer

der Byer


Villes Cr ur. Villes

Comm. Villes Comm. Villes

rur.

rur.

Østfold 4 156.6 22.2 3 878.2 18.5 121 955 45 075 31.5 2 439.1 8.5 = 5.5

Akershus 5 344.2 1.2 5 007.7 1.2 233 767 3 172 46.7 2 578.9 32.1 6.7

Oslo - 16.3 - 16.1 - 253 124 -15 761.2 - ± 2.1

Hedmark 27 507.0 2.0 26 270.4 1.9 150 022 7 920 5.7 4 082.5 6.1 .-- 3.7

Opland 24 876.6 8.2 23 704.7 4.5 127 263 10 447 5.4 2 342.4 6.8 4.4

Buskerud 14 787.3 75.4 13 917.8 72.7 106 696 36 377 7.7 500.1 6.3 = 1.3

Vestfold 2 325.9 13.5 2 244.6 13.5 91 356 42 751 40.7 3 176.2 14.1 2.9

Telemark 15 095.9 21.7 14 047.4 20.7 87 856 39 898 6.3 1 924.7 4.5 = 3.0

Aust-Agder 9 326.7 14.8 8 742.1 14.3 55 707 18 109 6.4 1 264.6 1.2 ± 1.3

Vest-Agder 7 211.7 24.3 6 821.6 22.8 55 068 26 165 8.1 1 144.6 = 3.1 0.7

Rogaland 9 165.6 17.6 8 704.1 16.9 99 753 73 505 11.5 4 349.4 9.6 0.6

Hordaland 15 651.8 - 15 080.5 - 164 376 - 10.9 - 6.4 -

Bergen - 36.0 - 35.1 - 98 303 - 2 798.3 - 5.5

Sogn og Fjordane 18 479.0 0.7 17 823.9 0.7 90 403 1 405 5.1 1 951.4 1.9 2.3

Møre og Romsdal 15 035.9 16.3 14 639.1 16.3 128 839 36 225 8.8 2 229.2 4.1 1.8

Sør-Trøndelag 18 719.7 35.3 17 915.8 33.9 120 488 54 458 6.7 1 606.9 7.8 = 1.0

Nord-Trøndelag 22 423.8 3.1 21 026.3 3.0 88 036 7 980 4.2 2 668.9 8.2 1.5

Nordland 38 121.1 23.8 36 124.7 23.5 164 574 22 346 4.6 950.9 5.1 30.1

Troms 25 911.7 2.4 25 337.5 2.4 83 343 14 124 3.3 5 984.-8 8.2 3.0

Finnmark 48 114.2 9.2 46 898.1 9.0 44 178 9 130 0.9 1 019.0 23.0 10.3

Tilsammen. Total 322 254.7 344.0 308 184.5 327.0 2 013 680 800 514 6.5 2 448.1 8.8 0.2

Riket. Royaume. 322 598.7 308 511.5 2 814 194 9.1 6 2

Ikke tatt med: Non compris: Svalbard 62 920.1 km.. Jan Mayen 371.8 km.', Bouvetøya 58 km Q, Peter I's

øy 243 km.2 Y Svalbard 550, Jan Mayen 4.

Tabell 4. Hjemmehørende folkemengde fylkesvis og tilstedeværende

folkemengde etter Folketellingen 1900-1930.

Pop. de droit, par préfecture, et pop. de fait d'après les recensements 1900-1930.

Fylker

Hjemmehørende folkemengde'. Population de droit

Bygder.° Comm. rur.

Byer.° Villes

1900 1910 1920 1930 1900 1910 1920 1930

Østfold 94 442 106 223 113 446 121 955 42 444 46 083 46 682 45 075

Akershus 112 870 125 212 176 990 233 767 3 358 2 830 2 972 3 172

Oslo 227 626 241 834 258 483 253 124

Hedmark 118 612 126 828 141 398 150 022 7 570 7 727 8 221 7 920

Opland 110 016 111 407 119 862 127 263 6 264 7 829 9 287 10 447

Buskerud 81 534 89 639 100 405 106 696 31 142 34 004 36 844 36 377

Vestfold 67 328 70 434 80 340 91 356 37 226 38 642 43 720 42 751

Telemark 73 265 82 191 84 093 87 856 25 787 25 893 41 152 39 898

Aust-Agder 66 011 57 238 56 365 55 707 13 924 19 218 18 335 18 109

Vest-Agder 59 173 59 631 59 203 55 068 22 394 22 436 23 604 26 165

Rogaland 80 583 85 845 96 446 99 753 47 009 55 195 69 977 73 505

Hordaland 135 752 146 006 156 218 164 376

Bergen 72 251 76 867 91 443 98 303

Sogn og Fjordane 88 106 88 722 88 740 90 403 935 1 318 1 374 1 405

Møre og Romsdal 110 621 115 421 124 944 128 839 25 516 29 201 34 447 36 225

Sør-Trøndelag 97 202 102 971 111 767 120 488 38 180 45 335 55 030 54 458

Nord-Trøndelag 77 494 78 483 82 290 88 036 5 939 6 465 6 931 7 980

Nordland 145 898 153 659 158 902 164 574 6 246 11 028 14 924 22 346

Troms 67 366 72 214 77 050 83 343 6 996 9 688 13 700 14 124

Finnmark 26 109 30 430 35 912 44 178 6 843 7 635 8 278 9 130

Riket. Royaume 1 612 382 1 702 554 1 864 371 2 2 013 680 627 650 689 228 785 404 800 514

Tilstedev. Pop. de fait 1 592 665 1 666 778 1 839 292 2 1 986 613 628 812 691 012 792 846 798 937

' Etter grensene i hvert folketellingsår. D'après la juridic ion en vigueur de chaque année. 2 Ikke tatt med: Non

compris: Svalbard 550, Jan Mayen 4. ° Angående folkemengden i de enkelte herreder og byer i 1920 og 1930 se Statistisk

Årbok 1931. Pour la population des communes rurales et des villes en 1920 et 1930 voir Annuaire Statistique 1931.


Befolkning. 4

Population.

Tabell 5. Den hjemmehørende folkemengde 1769-1939.

Population de droit 1769-1939.

a. Ved de alminnelige folketellingerl: D'après les recensements':

Byenes

Riket. Le Royaume

befolkning

Bygder z Byer a Kvinner

i pst. av p rosent av

pr. 1 000

År Comm. rur. Villes

rikets folkemengden

1769

menn

popul. des

Année I alt I alt Femmes villes en pourcent

Menn Kvinner I alt

Total Total pour 1000

pourcent de de la popul.

Hommes Femmes Total phommes celle du 1769

Royaume

15 aug. 17693 ... 343 269 380 349 723 618 658 871 64 747 1 108 8.9 100

1 feb. 1801.... 422 976 460 511 883 487 805 845 77 642 1 089 8.8 122

30 april 1815.... . 885 431 798 827 86 604 9.8 122

27 nov. 1825.... 511 033 540 285 1 051 318 937 120 114 198 1 057 10.9 145

29 nov. 1835.... 585 381 609 446 1 194 827 1 065 825 129 002 1 041 10.8 165

31 des. 1845.... 652 233 676 238 1 328 471 1 166 596 161 875 1 037 12.2 184

» 1855.... 729 905 760 142 1 490 047 1 292 232 197 815 1 041 13.3 206

» 1865.... 835 947 865 809 1 701 756 1 435 464 266 292 1 036 15.6 235

» 1875.... 885 368 928 056 1 813 424 1 481 026 332 398 1 048 18.3 251

» 1890.... 965 911 1 035 006 2 000 917 1 526 788 474 129 1 073 23.7 277

3 des. 1900.... 1 087 603 1 152 429 2 240 032 1 612 382 627 650 1 064 28.0 310

1 des. 1910.... 1 155 673 1 236 109 2 391 782 1 702 554 689 228 1 076 28.8 331

» 1920.... 1 290 469 1 359 306 2 649 775 1 864 371 785 404 1 053 29.6 366

o 1930.... 1 371 919 1 442 275 2 814 194 2 013 680 800 514 1 051 28.5 389

År

Année

b. Etter beregning ved utgangen av hvert år 4. Calculé à la fin de l'année.'

Menn

Hommes

Riket. Le Royaume År

Kvinner

Femmes

I alt

Total

Année

Menn

Hommes

Riket.

Le Royaume

Kvinner

Femmes

I alt

Total

31 /12 1878.... 923 541 965 844 1 889 385 31/12 1909.... 1 146 400 1 230 552 2 376 952

» 1879.... 935 641 979 226 1 914 867 » 1910.... 1 151 572 1 238 830 2 390 402

» 1880.... 937 768 985 515 1 923 283 » 1911.... 1 161 800 1 249 390 2 411 190

» 1881.... 935 482 987 131 1 922 613 » 1912.... 1 174 625 1 260 553 2 435 178

» 1882.... 930 597 986 324 1 916 921 » 1913.... 1 186 282 1 272 287 2 458 569

» 1883.... 931 821 989 891 1 921 712 » 1914.... 1 199 543 1 286 726 2 486 269

» 1884.... 938 844 997 560 1 936 404 o 1915.... 1 213 201 1 296 062 2 509 263

» 1885.... 946 153 1 005 276 1 951 429 » 1916.... 1 227 501 1 307 591 2 535 092

» 1886.... 952 466 1 012 751 1 965 217 » 1917.... 1 244 633 1 321 361 2 565 994

» 1887.... 954 889 1 019 507 1 974 396 » 1918.... 1 257 530 1 331 933 2 589 463

» 1888.... 954 897 1 023 937 1 978 834 » 1919.... 1 272 741 1 343 533 2 616 274

» 1889.... 959 613 1 030 143 1 989 756 » 1920.... 1 291 783 1 361 271 2 653 054

» 1890.... 966 566 1 037 536 2 004 102 » 1921.... 1 307 538 1 375 142 2 682 680

o 1891.... 974 740 1 046 165 2 020 905 » 1922.... 1 320 224 1 386 776 2 707 000

» 1892.... 979 294 1 051 833 2 031 127 » 1923.... 1 323 728 1 395 505 2 719 233

1893.... 985 138 1 059 328 2 044 466 » 1924.... 1 333 027 1 405 271 2 738 298

» 1894.... 998 163 1 070 685 2 068 848 » 1925.... 1 342 099 1 413 232 2 755 331

» 1895.... 1 013 420 1 083 908 2 097 328 » 1926.... 1 349 733 1 421 147 2 770 880

o 1896.... 1 027 853 1 098 171 2 126 024 » 1927.... 1 352 434 1 426 417 2 778 851

» 1897.... 1 043 896 1 113 522 2 157 418 » 1928.... 1 358 585 1 431 912 2 790 497

o 1898.... 1 060 744 1 129 452 2 190 196 » 1929.... 1 363 853 1 435 860 2 799 713

» 1899.... 1 074 815 1 143 156 2 217 971 o 1930.... 1 372 486 1 442 678 2 815 164

» 1900.... 1 086 867 1 156 128 2 242 995 » 1931' ... 1 380 603 1 449 051 2 829 659

o 1901.... 1 098 185 1 168 642 2 266 827 » 19325 ... 1 389 035 1 455 532 2 844 567

» 1902.... 1 104 808 1 179 335 2 284 143 » 1933 5 ... 1 396 385 1 461 009 2 857 394

» 1903.... 1 105 587 1 185 805 2 291 392 » 1934 5 ... 1 403 748 1 466 654 2 870 402

» 1904.... 1 111 095 1 192 500 2 303 595 » 1935 5 ... 1 410 129 1 471 385 2 881 519

» 1905.... 1 115 393 1 198 156 2 313 549 » 1936' ... 1 416 755 1 476 373 2 893 12E

» 1906.... 119 819 1 205 013 2 324 832 » 1937 5 ... 1 424 060 1 482 012 2 906 072

» 1907.... 1 122 541 1 210 551 2 333 092 » 1938 5 ... 1 432 389 1 488 973 2 921 362

» 1908.... 1 137 332 1 220 704 2 358 036 » 1939 5 .. . 2 937 00C

' Etter hjemstedsoppgavene. D'après les données des domiciles. z Etter de grenser som gjaldt i hvert år.

D'après la juridiction en vigueur de chaque année. ' Garnisonerte militære ikke regnet med (ca. 4000 mann). Non

compris les militaires tenant garnison. ° Beregnet på grunnlag av folketellingene og de årlige oppgaver over folkemengdens

bevegelse. D'après les données des différents recensements et la statistique annuelle du mouvement de la population.

s Foreløpige tall. Chiffres provisoires.


Tabell 6. Hjemmehørende folkemengde fylkesvis etter Folketellingene 1801-1930.

Population de droit, par préfecture, 1801-1930.

Hjemmehørende folkemengde'

Population de droit'

Fylker

Préfectures

1 februar

1801

30 april

1815

27 novbr.

1825

29 novbr.

1835

31 desbr.

1845

31 desbr.

1855

31 desbr.

1865

31 desbr.

1875

31 desbr.

1890

3 desbr.

1900

1 desbr.

1910

1 desbr.

1920

1 desbr.

1930

Riket. Royaume

Bygder. Comm. rur.

Byer. Villes

s 883 487 885 431 1 051 318 1 194 827 1 328 471 1 490 047 1 701 756 1 813 424 2 000 917 2 240 032 2 391 782 2 649 775 32814194

805 845 798 827 937 120 1 065 825 1 166 596 292 232 1 435 464 1 481 026 1 526 788 1 612 382 1 702 554 1 864 371 32013 680

2 77 642 86 604 114 198 129 002 161 875 197 815 266 292 332 398 474 129 627 650 689 228 785 404 800 514

Østfold 49 376 47 189 57 521 65 296 73 622 84 416 98 863 107 562 120 360 136 886 152 306 160 128 167 030

Akershus 56950 54 019 63 423 71 711 77 729 88 812 l 107 422 114 867 99 111 116 228 128 042 179 962 236 939

Oslo

^ 8 931 10 886 19 061 23 121 31 703 38 958 J 57 382 76 866 151 239 227 626 241 834 258 483 253 124

Hedmark

60 386 60 148 71 108 79 729 87 118 101 394 120 442 119 449 119 129 126 182 134 555 149 619 157 942

Opland 66 430 68 442 83 103 95 182 102 730 115 149 124 980 115 522 108 076 116 280 119 236 129 149 137 710

Buskerud 63 777 57 451 70 136 76 786 83 918 90 343 99 275 101 712 104 769 112 676 123 643 137 249 143 073

Vestfold 39 753 41 512 49 791 56 759 63 070 73 223 85 432 89 344 100 957 104 554 109 076 124 060 134 107

Telemark 47 502 49 044 57 720 67 794 72 891 76 546 82 037 83 570 92 034 99 052 108 084 125 245 127 754

Aust-Agder 35 565 36 392 41 924 47 584 53 932 59 112 68 052 75 609 81 043 79 935 76 456 74 700 73 816

Vest-Agder 39 367 44 533 49 590 55 478 61 918 67 370 73 785 77 059 78 738 81 567 82 067 82 807 81 233

Rogaland 42 029 47 682 57 464 67 674 78 210 91 539 104 868 113 675 117 008 127 592 141 040 166 423 173 258

Hordaland l 60 842 55 854 74 662 85 595 93 460 103 478 l 113 403 121 284 128 213 135 752 146 006 156 218 164 376

Bergen f 18 081 16 903 20 844 22 839 23 529 25 797 f 27 703 34 388 53 684 72 251 76 867 91 443 98 303

Sogn og Fjordane .. 52 708 64 601 63 789 70 776 77 978 81 496 86 803 86 108 87 552 89 041 90 040 90 114 91 808

Møre og Romsdal.. 57 699 56 835 64 151 72 742 81 314 90 283 104 362 116 781 127 806 136 137 144 622 159 391 165 064

Sør-Trøndelag 60 102 61 390 71 178 79 640 89 329 96 318 109 123 116 722 123 817 135 382 148 306 166 797 174 946

Nord-Trøndelag 43 457 44 196 52 494 59 854 66 570 73 571 82 489 81 421 81 236 83 433 84 948 89 221 96 016

Nordland 51 464 43 650 52 831 58 763 65 512 77 587 89 668 103 369 131 850 152 144 164 687 173 826 186 920

Troms

26 924 24 704 30 528 37 504 43 938 54 655 f 45 338 53 931 65 125 74 362 81 902 90 750 97 467

Finnmark ^

I 20 329 24 185 29 170 32 952 38 065 .44 190 53 308

1 Etter grensene i hvert folketellingsår. D'après la juridiction en vigueur de chaque année. 1 Her er tatt med 2 144 på festningene. Y compris 2 144 personnes sur

R ^

les fortifications.

a Ikke tatt med: Non compris: Svalbard 550, Jan Mayen 4.

›::,•dgd


{


Befolkning. 6

Population.

Tabell 7. Den hjemmehørende folkemengde 1 desember 1930

Riket. Bygder.

Population de droit répartie d'après le sexe, l'âge et l'état civil

Aldersår '

Age

I alt'

Total

Menn'

Hommes

Kvinner'

Femmes

Ugifte

Célibataires

Gifte

Mariés

Enkemenn

og enker

Veufs et veuves

Separerte

og fraskilte

Séparés

et davorcés

Riket.

Royaume.

M. K. M. K. M. K. M. K.

H. F. H. F H. F. H. F.

0— 4 år .. 237 571 121 296 116 275 121 296 116 275 - - - - - -

5— 9 » .. 279 040 142 058 136 982 142 058 136 982 - - - - - -

10-14 » .. 284 938 145 148 139 790 145 148 139 790 - - - - - -

15-19 » .. 270 092 137 181 132 911 137 010 131 402 162 1 478 4 19 5 12

20-24 » .. 245 957 121 951 124 006 113 980 100 785 7 869 22 913 44 152 53 149

25-29 » .. 227 988 110 229 117 759 71 644 60 753 37 952 55 636 314 695 309 665

30-34 e .. 213 977 103 523 110 454 37 591 36 905 64 263 70 536 997 1 730 651 1 266

35-39 e .. 186 951 91 062 95 889 20 740 25 705 67 875 65 667 1 587 3 190 843 1 313

40-44 » .. 159 457 75 798 83 659 13 417 20 298 59 429 57 414 2 133 4 667 804 1 264

45-49 » .. 138 240 64 369 73 871 9 591 16 694 51 500 49 894 2 521 6 087 737 1 172

50-54 » .. 130 862 61 596 69 266 7 855 14 562 49 236 44 940 3 707 8 607 772 1 134

55-59 » .. 110 303 51 705 58 598 5 880 11 893 40 719 35 332 4 462 10 517 629 835

60-64 e .. 93 689 42 825 50 864 4 557 10 047 32 458 27 373 5 363 12 853 427 556

65-69 » .. 81 703 36 453 45 250 3 694 8 781 25 884 21 021 6 523 15 053 326 354

70-74 » .. 64 961 28 797 36 164 2 778 6 871 18 398 13 202 7 407 15 858 189 187

75-79 » .. 46 539 20 328 26 211 1 932 4 511 11 040 7 210 7 211 14 340 116 83

80-84 e .. 25 541 10 866 14 675 986 2 471 4 779 2 601 5 045 9 543 34 15

85-89 » .. 10 867 4 412 6 455 374 1 030 1 456 642 2 554 4 751 5 10

90-94 » .. 2 924 1 108 1 816 93 295 274 100 735 1 411 4 1

95-99 e .. 523 183 340 22 46 31 12 130 281 - -

100 + » .. 37 10 27 2 7 1 - 7 20 - -

Uoppg. Inc. 2 034 1 021 1 013 535 498 324 277 64 136 7 13

Tils. Total . 2 814 194 1 371 919 1 442 275 841 183 846 601 473 650 476 248 50 808 109 910 5 911 9 029

Bygder.

Comm. rur.

0— 4 år .. 189 157 96 601 92 556 96 601 92 556 - - - - - -

5— 9 » .. 215 418 109 920 105 498 109 920 105 498 - - - - - -

10-14 » .. 214 725 109 949 104 776 109 949 104 776 - - - - - -

15-19 » .. 194 367 101 186 93 181 101 070 92 017 112 1 140 1 14 3 10

20-24 e .. 167 120 86 977 80 143 81 219 62 734 5 711 17 252 26 103 17 48

25-29 e .. 153 159 77 523 75 636 50 412 35 501 26 793 39 468 214 425 97 233

30-34 » .. 145 211 72 784 72 427 26 970 21 588 44 923 49 265 688 1 112 185 445

35-39 e .. 126 818 63 287 63 531 15 030 15 410 46 904 45 733 1 084 1 958 256 419

40-44 e .. 108 305 52 853 55 452 9 864 11 989 41 195 40 165 1 489 2 826 290 459

45-49 e .. 94 603 45 524 49 079 7 187 9 977 36 233 35 018 1 799 3 638 287 424

50-54 » .. 88 826 43 241 45 585 5 888 8 714 34 526 31 328 2 506 5 124 296 400

55-59 » .. 75 910 36 922 38 988 4 407 7 197 29 154 25 175 3 097 6 310 251 287

60-64 » .. 65 858 31 246 34 612 3 540 6 190 23 662 20 149 3 834 8 029 193 212

65-69 » .. 58 658 27 259 31 399 2 885 5 418 19 458 16 088 4 739 9 731 156 126

70-74 » .. 47 411 22 202 25 209 2 274 4 325 14 296 10 267 5 507 10 497 100 77

75-79 » .. 35 144 16 238 18 906 1 609 2 958 8 915 5 813 5 615 10 038 71 33

80-84 » .. 19 739 8 865 10 874 833 1 698 3 968 2 187 4 024 6 941 20 6

85-89 » .. 8 558 3 657 4 901 316 720 1 221 552 2 094 3 602 5 6

90-94 » .. 2 404 967 1 437 79 218 248 91 637 1 122 1 -

95-99 » .. 444 159 285 19 37 26 10 114 237 - -

100 -+- » .. 27 7 20 2 6 - - 5 14 - -

Uoppg. Inc. 1 818 931 887 483 440 298 234 60 118 6 12

Tils. Total . 2 013 680 1 008 298 1 005 382 630 557 589 967 337 643 339 935 37 533 71 839 2 234 3 197

Tatt med personer med uoppgitt ektesk. stilling, i alt i Riket 367 menn og 487 kvinner. Y compris personnes


fordelt etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling.

Byer. Oslo.

au ler décembre 1930. Royaume. Communes rurales. Villes. Oslo.

Befolkning.

Population.

Ugifte

Gifte Enkemenn Separerte

og enker og fraskilte

Aldersår Ialt' Menn' Kvinner1 Célibataires Mariés Veufs et veuves Séparés

Age Total Hommes Femmes et divorcés

M. K. M. I K. M. K. M. K.

H. F. H. I F. H. F. H. F.

Byer.

Villes.

0— 4 år .. 48 414 24 695 23 719 24 695 23 719 - - - - - -

5— 9 » .. 63 622 32 138 31 484 32 138 31 484 - - - - - -

10-14 » .. 70 213 35 199 35 014 35 199 35 014 - - - - -

15-19 » .. 75 725 35 995 39 730 35 940 39 385 50 338 3 5 2 2

20-24 » .. 78 837 34 974 43 863 32 761 38 051 2 158 5 661 18 49 36 101

25-29 » .. 74 829 32 706 42 123 21 232 25 252 11 159 16 168 100 270 212 432

30-34 » .. 68 766 30 739 38 027 10 621 15 317 19 340 21 271 309 618 466 821

35-39 » .. 60 133 27 775 32 358 5 710 10 295 20 971 19 934 503 1 232 587 894

10-44 » .. 51 152 22 945 28 207 3 553 8 309 18 234 17 249 644 1 841 514 805

45-49 » .. 43 637 18 845 24 792 2 404 6 717 15 267 14 876 722 2 449 450 748

50-54 » .. 42 036 18 355 23 681 1 967 5 848 14 710 13 612 1 201 3 483 476 734

55-59 » .. 34 393 14 783 19 610 1 473 4 696 11 565 10 157 1 365 4 207 378 548

60-64 » .. 27 831 11 579 16 252 1 017 3 857 8 796 7 224 1 529 4 824 234 344

65-69 » .. 23 045 9 194 13 851 809 3 363 6 426 4 933 1 784 5 322 170 228

70-74 » .. 17 550 6 595 10 955 504 2 546 4 102 2 935 1 900 5 361 89 110

75-79 » .. 11 395 4 090 7 305 323 1 553 2 125 1 397 1 596 4 302 45 50

80-84 » .. 5 802 2 001 3 801 153 773 811 414 1 021 2 602 14 9

85-89 » .. 2 309 755 1 554 58 310 235 90 460 1 149 - 4

90-94 » .. 520 141 379 14 77 26 9 98 289 3 1

95-99 » .. 79 24 55 3 9 5 2 16 44 - -

100 -{- » .. 10 3 7 - 1 1 - 2 6 - -

Uoppg. Inc. 216 90 126 52 58 26 43 4 18 1 1

Tils. Total . 800 514 363 621 436 893 210 626 256 634 136 007 136 313 13 275 38 071 3 677 5 832

Herav Oslo.

Dont »

0— 4 år .. 10 561 5 355 5 206 5 355 5 206 - - - - - -

5— 9 » .. 14 702 7 359 7 343 7 359 7 343 - - - - - -

10-14 » .. 17 566 8 772 8 794 8 772 8 794 - - - - - -

15-19 » .. 21 218 9 911 11 307 9 897 11 225 13 81 - - 1 1

20-24 » .. 26 530 11 785 14 745 11 172 13 135 591 1 543 5 20 17 47

25-29 » .. 27 090 11 982 15 108 8 287 9 794 3 523 4 999 34 85 138 230

30-34 » .. 25 529 11 320 14 209 4 495 6 435 6 424 7 105 113 220 288 449

35-39 » .. 21 456 9 941 11 515 2 498 4 215 6 881 6 408 185 370 377 520

40-44 » .. 17 719 7 912 9 807 1 508 3 285 5 884 5 468 214 618 306 435

45-49 » .. 14 500 6 079 8 421 962 2 679 4 652 4 521 208 821 257 400

50-54 » .. 14 718 6 207 8 511 776 2 449 4 705 4 405 455 1 237 271 418

55-59 » .. 12 069 5 071 6 998 598 1 883 3 788 3 260 461 1 537 223 317

60-64 » .. 9 741 3 947 5 794 417 1 567 2 858 2 293 540 1 743 132 190

65-69 » .. 8 061 3 037 5 024 309 1 387 2 014 1 544 617 1 962 96 131

70-74 » .. 5 806 2 067 3 739 174 981 1 259 875 594 1 823 40 59

75-79 » .. 3 441 1 129 2 312 78 599 579 350 452 1 344 20 19

80-84 » .. 1 713 517 1 196 37 286 206 108 269 796 5 5

85-89 » .. 550 150 400 14 93 46 12 90 294 - 1

90-94 » .. 121 24 97 2 15 3 1 19 81 - -

95-99 » .. 20 6 14 1 3 1 - 4 11 - -

100 -}- » .. 2 1 1 - - - - 1 1 - -

L'oppg. Inc. 11 5 6 2 3 2 2 1 1 - -

Tus. Total . 253 124 112 577 140 547 62 713 81 377 43 429 42 975 4 262 12 964 2 171 3 222

avec état civil non indiqué, total (Royaume) 367 hommes et 487 femmes.


Tabell 8. Samlet hjemmehørende folkemengde 1930 fordelt etter hovedpersonens levevei.

Population de droit totale répartie d'après la profession des personnes exerçant une profession etc.2

Ervervsgrupper

Bipersoner fordelt etter hovedpersonens levevei°

Samlet

antall Prosent Bipersoner

15 år

privat hjemme Hus-

Barn under Andre Husarbeid

personer

Hovedpersoner2

Gift

som lever Pour-

husmødre

Elever forsørgede

tjenere

av vedk. cent

i alt'

Enfants

Ménagères

erverv'

au-dessous Écoliers Autres Travail

mariées

personnes domestique Domesti-

de 15 an

soutenues à la maison quis

Groupes des professions

Hjemmehørende folkemengde 2 814 194 100.0 1 231 395 1 582 799 441 872 801 549 34 532 36 934 166 807 101 105 Population de droit.

A. Ervervende 2 549 552 90.6 1 061 901 1 487 651 417 180 761 930 31 596 33 433 152 802 90 710 A. Personnes actives.

B. Annen levevei 264 642 9.4 169 494 95 148 24 692 39 619 2 936 3 501 14 005 10 395 B. - non actives.

A. Personnes actives.

A. Ervervende. Agriculture, horticulture et ex-

1. Jordbr., gartneri og skogbr 838 848 29.9 336 364 502 484 128 617 254 350 7 244 5 983 73 900 32 390 ploitation des forêts.

2. Fiske og fangst 196 772 7.0 75 977 120 795 31 751 71 136 381 1 889 11 941 3 697 Pêche.

3. Industri 774 031 27.6 309 813 464 218 140 537 248 224 7 715 13 755 37 296 16 691 Industrie.

4. Omsetning og transport 558 360 19.7 254 261 304 099 91 648 145 751 9 628 8 999 23 012 25 061 Commerce et transport.

a. Varehandel 222 384 7.9 109 580 112 804 31 956 48 758 4 642 3 342 9 315 14 791 Commerce de marchandises.

b. Banker, forsikring, megling etc. 37 058 1.3 16 799 20 259 6 114 7 446 1 250 622 1 694 3 133 Banques, assurance, courtage, etc.

c. Hotell- og kafédrift 26 113 0.9 19 460 6 653 1 779 3 181 323 355 499 516 Hôtels et cafés.

d. Sjøfart

e. Jernbanedrift, telegraf, telefon,

postverk etc.

107 639

3.8 46 593

61 046

18 835

32 351

1 220

1 740

4 152

2 748

Navigation.

Expl. des chem. de fer, service de télégr.,

de téléph. et des postes. etc.

85 502 3.0 29 931 55 571 17 152 28 446 1 661

662 4 213 2 437

f. Annen landtransport 79 664 2.8 31 898 47 766 15 812 25 569 532 1 278 3 139 1 436 Autres transports par terre.

5. Immateriell virksomhet 155 257 5.5 66 247 89 010 24 351 37 558 6 482 2 225 5 657 12 737 Prof. lib. et administr. publique.

6. Husarbeid for forskj. og pie Travail domest. chez des partianstalter

26 284 0.9 19 239 7 045 276 4 911 146 582 996 134 culiers et dans des institutions.

B. Annen levevei. B. Personnes non actives.

1. Formuesinntekt 100 617 3.6 73 542 27 075 10 462 3 956 1 032 1 146 5 704 4 775 Pers. vivant de leurs revenus.

2. Offentlig og veldedig for- Personnes soutenues par l'assisørgelse

140 932 5.0 91 444 49 488 12 993 21 175 1 570 1 804 7 994 3 952 stance publique et privée.

a. Pensjonister 76 165 2.7 45 042 31 123 9 961 8 762 1 385 1 253 6 165 3 597 Pensionnés.

b. Offentl. og veldedig fors 64 767 2.3 46 402 18 365 3 032 12 413 185 551 1829 355 Secours public et privé.

3. Livsstilling utilstr. angitt Professions insuf. indiquées ou

eller uoppgitt 11 611 0.4 4 508 7 103 1 237 3 006 334 551 307 1 668 inconnues.

4. Barn uten forsørger 11 482 0.4 - 11 482 - 11 482 - - - - Orphelins.

a. Fattigunderstøttet 8 717 0.3 8 717 8 717 Secours public.

b. Veldedig understøttet 1 246 1

1 246 - 1 246 - - - - Soutenus par bienfaisance privée.

e. Formue, gård 249 l J 249 249 - - Rentiers.

d. Tjenere 490 0.1 l - 490 - 490 - - - - Domestiques.

e. Eget erverv . 780 J( l - 780 - 780 - - - - Exerçant une profession.

Total des personnes vivant directement et indirectement des différentes professions. ' Personnes exerçant une profession (y compris personnes vivant de leurs revenus et personnes vivant

par bienfaisance privée et assistance publique), domestiques exceptés. ' Membres de famille et domestiques. ° Membres de famille et domestiques répartis d'après la profession du chef de famille.

OC


9 Befolkning.

Population.

Tabell 9. Personer 15 år og over, fordelt etter erverv 1 desember 19301.

Personnes de 15 ans et au-dessus, réparties par groupes de profession.

Ervervsgrupper

Groupes de profession

Riket

Royaume

Bygder

Comm. rur.

Byer

Villes

M. H. B. F. M. H. K. F. M. H. K. F.

Samlet befolkning 15 år og over. Population

totale de 15 ans et au-dessus 963 417 1 049 228 691 828 702 552 271 589 346 676

I. Jordbruk, gartneri og skogbruk. Agricuit.,

horticult. et exploitation des forêts 295 906 40 458 292 146 39 986 3 760 472

Herav: Gårdbrukere. Propriétaires 96 939 10 830 96 590 10 744 349 86

Småbrukere. Petits propriétaires 24 348 6 356 24 306 6 341 42 15

Andre selvst. Autres indépendants 9 726 1 749 9 333 1 697 393 52

Funksjonærer. Employés 3 887 162 3 597 132 290 30

Hjemmev. barn. Membres de famille. 72 460 7 714 72 261 7 701 199 13

Tjenere og arb. ved jordbr. og gartneri

Domest. et labour. d'agricult. et horticult. 57 924 13 631 55 701 13 356 2 223 275

Skogsarb.,fløtere.Ouvriers forestiers,etc. 30 622 16 30 358 15 264 1

II. Fiskeri, sel- og hvalfangst. Pêche maritime,

pêche à la baleine 75 786 191 71 886 164 3 900 27

Herav: Selvstendige. Indépendants ' 63 105 149 60 911 136 2 194 13

Funksjonærer. Employés 933 12 698 3 235 9

Fiskearbeidere. Ouvriers de pêche 7488 25 6 856 23 632 2

Fonn. og arb. ved sel- og hvalfangst

Contremaîtres et ouvriers d la pêche d

la baleine 4 260 5 3 421 2 839 3

III. Industri. Industrie 249 240 60 573 147 439 25 280 101 801 35 293

Herav: Fabr.eiere o. I. Prop. de fabriques, etc. 2 938 509 1471 119 1467 390

Eiere av mindre virks. etc. Propr. de

petits établ. 890 661 515 181 375 480

Selvst. arb. Travailleurs indépendants 1 538 5 791 1066 4 413 472 1 378

Håndverksmestre. Artisans patrons.. . 12 178 218 6 463 54 5 715 164

Selvst. arb., håndverkere. Artisans

travailleurs indépendants 27 604 225 22 138 161 5 466 64

Direktører, disponenter o. lign. Directeurs,

gérants, etc. 1965 37 934 10 1 031 27

Ingeniører og teknikere. Ingénieurs,

techniciens 2 877 8 1 339 2 1 538 6

Kontorfunksj. Employés de bureau, etc. 6 087 3 868 2 489 956 3 598 2 912

Andre funksjonærer. Autres employés 1 850 690 817 520 1033 170

Formenn. Contremaîtres 8 325 569 4 430 126 3 895 443

Maskinister. Mécaniciens 1909 2 1259 2 650

Elektrikere. Electriciens 4 639 13 2 453 2 2 186 11

Fabr.håndverkere. Artisans de fabrique 8 073 — 4 626 — 3 447

Andre håndverksarb. Autres artisans 44 206 — 19 131 — 25 075

Andre arbeidere. Autres ouvriers 124 161 47 982 78 308 18 734 45 853 29 248

IV. Forretningsvirksomhet. Commerce . . 83 486 62 353 32 287 17 000 51 199 45 353

1. Varehandel. Commerce de marchandises

68 175 41 405 27 784 11 925 40 391 29 480

Herav: Grosserere. Négociants 3 547 138 1 839 35 1 708 103

Detaljister o. a. selvst. Marchands

en détail et autres indépendants 21 200 7 652 10 419 2 220 10 781 5 432

Butikkfunksj. Employés de magasin 10 268 23 367 5 012 7 382 5 256 15 985

Kontorfunksj. Employés de bureau 14 553 7 436 4 997 1 477 9 556 5 959

Form. og arb. Contremaîtres et

ouvriers 18 607 2 812 5 517 811 13 090 2 001

2. Banker, forsikr., megling m. v.

Banques, assurance, courtage, etc 11 311 5 488 3 236 790 8 075 4 698

Herav: Selvstendige. Indépendants 2 547 2 636 507 175 2 040 2 461

Funksjonærer. Employés 7 702 2 703 2 578 591 5 124 2 112

Form. og arb. Contremaîtres et

ouvriers 1 062 149 151 24 911 125

3. Hotell- og kafédrift. Hôtels et cafés. 4 000 15 460 1 267 4 285 2 733 11 175

Herav: Selvstendige. Indépendants 902 3 617 490 1 277 502 2 340

Funksjonærer. Employés 268 989 90 205 178 784

Form. og arb. Contremaîtres et

ouvriers 2740 10 854 687 2 803 2 053 8 051

' Biyrke, se Statistisk Årbok 1934. Profession accessoire, voir Annuaire Statistique 1934.


Befolkning. 10

Population.

Tabell 9 (forts.). Personer 15 år og over, fordelt etter erverv 1 desember 1930.

Personnes de 15 ans et au-dessus, réparties par groupes de profession.

Ervervsgrupper

Groupes de profession

Riket

Royaume

Bygder

Comm. rur.

Byer

Villes

M. H. K. F. M. H. K. F. M. H. K. F.

V. Transport. Transports 101 898 6 524 49 215 2 980 52 683 3 544

1. Sjøfart. Navigation 46 129 464 22 731 93 23 398 371

Herav: Selvstendige. Indépendants 986 19 614 6 372 13

Kontorfunksj. Employés de bureau 1 210 426 344 81 866 345

Skipsf., styrm., maskinister m. v.

Capit., officiers, mécaniciens, etc. 13 458 1 6 361 1 7 097

Form. og arb. Contrem.et ouvriers 30 475 18 15 412 5 15 063 13

2. Annen transportvirksomhet. Autres

transports 55 769 6 060 26 484 2 887 29 285 3 173

Herav: Selvstendige. Indépendants 8 155 156 4 813 47 3 342 109

Funksjonærer. Employés de bureau 7 331 5 458 4 075 2 625 3 256 2 833

Form. og arb. Contrem. et ouvriers 40 283 446 17 596 215 22 687 231

VI. Immateriell virksomhet. Professions

libérales et administration publique 39 496 26 751 18 912 12 010 20 584 14 741

Herav: Selvstendige. Indépendants 3 868 1 947 1 441 653 2 427 1294

Høyere funksj. Employés supérieurs 1 558 21 487 8 1071 13

Fagfunksj. Employés spécialistes 18 620 9 781 11 724 5 591 6 896 4 190

Andre funksj. Autres employés 5 449 5 049 2 252 1 254 3 197 3 795

Form. og arb. Contrem. et ouvriers . 10 001 9 953 3 008 4 504 6 993 5 449

VII. Husarbeid i alt. Travail domestique. 1 292 727 731 848 524 386 444 203 345

Herav: Husarbeid hos fremmede. Domestiques

chez d'autres 749 119 595 428 77 239 321 42 356

Husmødre. Mères de famille – 441 872 – 315 798 – 126 074

Hjemmev. barn. Membres de familie,

etc. 543 166 264 420 131 349 123 34 915

VIII. Formuesinntekt. Personnes vivant de

leurs revenus 31 586 41 956 28 362 35 497 3 224 6 459

Herav: Føderådsfolk ' 18 056 20 706 18 004 20 592 52 114

Andre med egne midler. Autres 13 530 21 250 10 358 14 905 3 172 6 345

IX. Off, og privat forsørgede. Personnes soutenues

par l'assistance publique et privée 80 575 82 335 48 421 45 055 32 154 37 280

Herav: Pensjonerte. Pensionnés 18 575 26 467 9 175 9 625 9 400 16 842

Offentlige og veldedig forsørgede. Secours

publ. 19 196 27 206 15 066 18 854 4 130 8 352

Privat forsørgede. Secours privé 42 804 28 662 24 180 16 576 18 624 12 086

X. Livsstilling utilstrekkelig angitt. Profession

insuffisamment indiquée 4 152 356 2 312 194 1 840 162

Sammendrag av sosialstillinger. Récap. des

pos. sociales 963 417 1 049 228 691 828 702 552 271 589 346 676

Selvst. næringsdr. Chefs d'exploitation 180 080 34 532 153 661 23 001 26 419 11 531

— arbeidende. Travailleurs indépendants 100 483 8 122 89 256 5 258 11 227 2 864

Høyere funksjonærer. Employés superieurs . 6 496 300 2 458 78 4 038 222

Fagfunksjonærer. Employés spécialistes 52 673 16 450 30 296 8 973 22 377 7 477

Kontor- og butikkfunksjonærer. Employés

de bureau et magasin 39 200 43 365 15 206 11 831 23 994 31 534

Form. og arb .2 Contrem. et ouvriers /471 019 213 834 323 131 125 595 147 888 88 239

Husmødre, hjemmev. barn m. v. Mères de

famille, membres de famille, etc. 543 608 136 420 447 147 123 160 989

Egne midler. Person. vivant de leurs revenus 31 586 41 956 28 362 35 497 3 224 6 459

Dffentl. og privat forsørgede. Personnes

soutenues par l'assistance publique et privée 80 575 82 335 48 421 45 055 32 154 37 280

Sosialst. utilstr. angitt. Position sociale insuif.

indiquée 762 198 617 117 145 81

Paysans vivant en pension sur la terre après l'a ir cédée d leurs héritiers. Y Herunder husbestyrerinner og hustjenere,

Y compris ménagères et domestiques.


Tabell 10. Den hjemmehørende befolkning 15 år og over 1 desember 1930, fordelt etter inntektens størrelse

ifølge skattelikningen 1930-31 (inntektsåret 1929).1

Population de droit de 15 ans et au-dessus au 1 décembre 1930, répartie par les revenus d'après l'évaluation

des revenus dans les registres de la taxation 1930-31 (revenus en 1929) 1

Riket Royaume Bygder Comm. rur. Byer Villes

I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Samlet tall personer 15 år og over. Personnes de 15 ans et

au-dessus 2 012 645 963 417 1 049 228 1 394 380 691 828 702 552 618 265 271 589 346 676

Uten oppgaver over inntekt. Dont revenus inconnus 1 118 089 297 570 820 519 778 394 212 719 565 675 339 695 84 851 254 844

Med oppgaver over inntekt. Revenus connus 894 556 665 847 228 709 615 986 479 109 136 877 278 570 186 738 91 832

Samlet inntekt for disse. 1000 kr. Revenu total. 1000

couronnes 1 875 893 1 572 319 303 574 967 289 844 646 122 643 908 604 727 673 180 931

Personer med inntekt: Personnes avec un revenu de: 0 kr. 8 687 4 294 4 393 4 163 2 652 1 511 4 524 1 642 2 882

—»— —»— 100-400 » 115 373 63 376 51 997 110 151 61 255 48 896 5 222 2 121 3 101

—»— —»— 500-900 » 232 131 164 210 67 921 207 878 154 739 53 139 24 253 9 471 14 782

—»— —»— 1 000-1 400 » 141 271 100 570 40 701 96 087 81 578 14 509 45 184 18 992 26 192

—»— —»— 1 500-1 900 » 83 073 62 284 20 789 50 173 43 375 6 798 32 900 18 909 13 991

—»— —»— 2 000-2 900 » 119 118 96 489 22 629 64 056 57 547 6 509 55 062 38 942 16 120

—»— —»— 3 000-3 900 » 86 652 76 735 9 917 41 049 38 221 2 828 45 603 38 514 7 089

—»— —»— 4 000-4 900 » 46 913 41 883 5 030 19 242 17 881 1 361 27 671 24 002 3 669

—»— —»— 5 000-5 900 » 22 299 20 140 2 159 8 647 8 151 496 13 652 11 989 1 663

—»— —»— 6 000-6 900 » 11 436 10 465 971 4 412 4 159 253 7 024 6 306 718

—»— —»— 7 000-7 900 » 6 833 6 279 554 2 659 2 514 145 4 174 3 765 409

—»— —»— 8 000-9 900 » 7 667 7 072 595 2 925 2 772 153 4 742 4 300 442

—»— —»— 10 000-14 900 » 7 247 6 698 549 2 545 2 406 139 4 702 4 292 410

—»— —»— 15 000-19 900 » 2 423 2 209 214 781 723 58 1 642 1 486 156

—»— —»— 20 000-49 900 » 2 796 2 562 234 980 919 61 1 816 1 643 173

—»— —»— 50 000 og over 637 581 56 238 217 21 399 364 35

Oppgavene er bygd på Folketellingen 1930 og skattelikningen 1930-31. For de personer som var gjenstand for statsskattelikning er denne brukt, de andre er oppført

etter kommuneskattelikningen. En del av de personer som har vært liknet er ikke kommet med, vesentlig som følge av at de er flyttet fra en kommune til en annen '/^ 80/„

1930 og derfor ikke har kunnet finnes igjen i folketellingslistene. Les données sont basées sur le recensement de la population 1930 et l'évaluation des revenus et des fortunes

dans les registres de la taxation 1930-31. Les données des revenus et des fortunes dans le tableau sont basées sur les registres dressés comme base de la taxation, soit à l'État

soit aux communes s: les données pour les contribuables qui ne payent pas une taxe à l'État sont basées sur les registres de la taxation communale. La plupart des personnes d'un

revenu inconnu ne sont pas taxées. Il y a pourtant quelques personnes taxées qui ne sont pas comprises dans le tableau, parce que l'on n'a pas réussi de les identifier dans les

schedutes du recensement de la population.


Tabell 11. Den hjemmehørende befolkning 15 år og over, fordelt etter alder 1 desember 1930 med oppgave over b e

gjennomsnittsinntekt etter skattelikningen 1930-31 (inntektsåret 1929).1 '

Population de droit de 15 ans et au-dessus, répartie par l'âge au P7 décembre 1930. Revenu moyen d'après l'évaluation e

des revenus dans les registres de la taxation 1930-31 (revenus en 1929).1 .

Riket Royaume Bygder Comm. rur. Byer Villes

Herav

Herav

Herav

Aldersgrupper

Antall inntekts-

Antall inntekts-

Antall inntekts-

Groupes d'âge personer oppgaver Gj.snitts- personer oppgaver Gj.snitts- personer oppgaver Gj.snittsi

alt for inntekt i alt for inntekt i alt for inntekt

Nombre des Dont: Revenu Nombre des Dont: Revenu Nombre des Dont: Revenu

personnes revenus moyen personnes revenus moyen personnes revenus moyeu

Total connus Total connus Total connus

Kr. Kr. Kr.

Menn i alt. — Hommes. Total 963 417 665 847 2 361 691 828 479 109 1 763 271 589 186 738 3 897

Herav — Dont 15-17 år ans 83 145 8 308 562 61 810 6 865 507 21 335 1 443 819

18-20 » » 79 717 36 930 791 57 971 28 515 668 21 746 8 415 1 206

21-25 s » 118 941 77 775 1 210 84 302 56 756 950 34 639 21 019 1 910

26-30 s s 109 435 82 780 1 845 77 055 58 884 1 422 32 380 23 896 2 892

31-40 » » 188 892 156 480 2 580 131 805 109 315 2 000 57 087 47 165 3 925

41-50 » » 136 343 116 773 3 116 95 904 82 110 2 362 40 439 34 663 4 894

51-60 » » 110 149 94 472 3 166 78 165 66 876 2 315 31 984 27 596 5 220

61-70 » » 76 480 60 073 2 697 56 704 44 255 1 877 19 776 15 818 4 993

71 år og over et plus 59 294 31 823 1 981 47 181 25 133 1 336 12 113 6 690 4 364

Alder uoppgitt. — Age inconnu 1 021 433 1 610 931 400 1 477 90 33 3 197

K v i n n e r i alt (ekskl. gifte). — Femmes. Total (excl

mariées) 572 980 221 756 1 316 362 617 132 793 888 210 363 88 963 1 955

t.^

Herav — Dont 15-17 år ans 80 189 5 711 452 57 658 4 970 406 22 531 741 755

18-20 » » 75 022 22 494 612 49 843 17 348 514 25 179 5 146 943

21-25 » s 92 573 41 546 898 56 465 25 645 664 36 108 15 901 1 276

26-30 s » 56 173 30 006 1 244 32 513 16 287 875 23 660 13 719 1 682

31-40 s s 66 291 37 120 1 530 38 804 19 811 1 036 27 487 17 309 2 095

41-50 » » 49 533 27 147 1 754 28 968 14 456 1 187 20 565 12 691 2 399

51-60 » » 47 613 23 596 1 821 28 191 12 989 1 226 19 422 10 607 2 550

61-70 5 s 47 996 18 547 1 697 30 116 11 197 1 169 17 880 7 350 2 498

71 år og over et plus 56 854 15 453 1 418 39 406 9 986 898 17 448 5 467 2 368

Alder uoppgitt. — Age inconnu 736 136 1 218 653 104 886 83 32 2 300

Se noten til tabellen foran. Voir la note du tableau précédent.


Tabell 12. Gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets varighet og hustruens alder ved giftermålet. 1920 og 1930.

Nombre moyen d'enfants suivant la durée du mariage et l'âge de l'épouse lors du mariage. 1920 et 1930.

Ekteskapets varighet

La durée du mariage

Gjennomsnittlig barnetall i ekteskap hvor hustruens alder ved giftermålet var:

Nombre moyen d'enfants. L'âge de l'épouse lors du mariage:

Gjennomsnittlig barnetall

Nombre moyen d'enfants

Riket. Royaume Bygder Byer

20-21 år 22-23 år 24-25 år 26-27 år 28-29 år Comm. rurales Villes

1920 1930 1920 1930 1920 1 1930 1920 1930 1920 1 1930 1920 I 1930 1920 1 1930 1920 1930

Oslo

0 år années 0.46 0.43 0.49 0.33 0.43 0.25 0.38 0.21 0.38 0.20 0.33 0.31 0.34 0.21 0.46 0.14

1 - - 0.92 0.80 0.87 0.73 0.84 0.62 0.79 0.57 0.80 0.55 0.76 0.69 0.71 0.50 0.76 0.35

2 - - 1.23 1.13 1.22 1.04 1.14 0.93 1.12 0.87 1.10 0.84 1.08 1.01 0.96 0.74 0.98 0.54

3 - - 1.60 1.43 1.58 1.27 1.52 1.22 1.43 1.14 1.40 1.09 1.45 1.29 1.25 0.95 1.23 0.67

4 - - 1.94 1.63 1.87 1.52 1.81 1.43 1.76 1.35 1.71 1.28 1.78 1.53 1.50 1.09 1.40 0.79

5 - - 2.28 1.90 2.17 1.79 2.13 1.63 2.02 1.57 1.96 1.51 2.06 1.76 1.72 1.26 1.61 0.93

6 - - 2.54 2.11 2.46 1.99 2.43 1.86 2.37 1.76 2.19 1.69 2.31 1.99 1.95 1.44 1.82 1.06

7 - - 2.85 2.31 2.66 2.21 2.65 2.09 2.59 2.00 2.48 1.92 2.58 2.21 2.13 1.62 1.90 1.22

8 - - 3.12 2.53 2.99 2.41 2.88 2.38 2.75 2.26 2.68 2.20 2.79 2.47 2.26 1.79 2.08 1.39

9 - - 3.42 2.82 3.22 2.62 3.19 2.55 3.08 2.46 2.91 2.28 3.07 2.68 2.48 1.96 2.24 1.55

10 - - 3.71 2.92 3.52 2.81 3.39 2.75 3.22 2.61 3.04 2.61 3.25 2.84 2.63 2.10 2.36 1.67

11 - - 3.98 3.14 3.81 2.98 3.62 2.89 3.49 2.80 3.35 2.79 3.50 3.01 2.93 2.23 2.56 1.71

12 - - 4.18 3.29 4.01 3.21 3.81 3.05 3.71 2.95 3.50 2.76 3.75 3.22 2.98 2.27 2.53 1.74

13 - - 4.42 3.63 4.33 3.45 4.16 3.35 3.92 3.17 3.55 2.98 3.92 3.49 3.19 2.47 2.83 1.92

14 - - 4.76 3.86 4.37 3.67 4.28 3.47 4.05 3.28 3.95 3.08 4.11 3.60 3.36 2.64 3.03 2.02

15 - - 5.05 4.08 4.69 3.82 4.46 3.61 4.33 3.37 3.96 3.21 4.32 3.79 3.50 2.79 3.11 2.22

16 - - 5.33 4.15 5.00 4.06 4.72 3.95 4.51 3.70 4.08 3.27 4.51 3.98 3.76 2.92 3.25 2.35

17 - - 5.52 4.47 5.17 4.16 4.86 4.06 4.62 3.84 4.30 3.45 4.64 4.11 3.81 3.05 3.44 2.34

18 - - 5.72 4.65 5.45 4.39 5.16 4.08 4.75 3.77 4.19 3.36 4.84 4.24 4.02 3.07 3.57 2.41

19 - - 5.92 4.92 5.59 4.58 5.09 4.31 4.84 4.00 4.35 3.57 4.96 4.45 4.19 3.22 3.72 2.58

20 - - 6.06 5.25 5.75 4.73 5.49 4.39 5.03 3.91 4.38 3.63 5.12 4.54 4.38 3.28 4.00 2.47

21 - - 6.25 5.28 5.93 5.04 5.39 4.55 4.97 4.27 4.60 3.85 5.20 4.73 4.43 3.54 4.11 2.71

22 - - 6.54 5.44 6.02 5.11 5.56 4.56 5.05 4.15 4.53 3.80 5.26 4.83 4.55 3.56 4.14 2.68

23 - - 6.51 5.56 6.20 5.25 5.63 4.93 4.96 4.31 4.38 3.79 5.34 4.90 4.49 3.78 4.16 3.10

24 - - 6.93 5.79 6.24 5.21 5.64 4.79 5.12 4.34 4.57 3.92 5.38 4.97 4.87 3.86 4.41 3.23

25 - - 6.97 5.93 6.36 5.33 5.92 4.84 5.25 4.43 4.66 3.95 5.51 5.06 4.98 3.87 4.50 3.22

26 - - 7.16 5.95 6.52 5.44 5.92 4.95 5.11 4.53 4.89 4.02 5.53 5.17 4.84 4.02 4.43 3.22

27 - - 7.12 6.24 6.64 5.55 6.03 4.95 5.28 4.53 4.66 4.04 5.57 5.24 4.90 4.00 4.67 3.35

28 - - 7.26 6.12 6.53 5.63 6.00 5.12 5.39 4.52 4.72 4.15 5.56 5.30 4.98 4.25 4.71 3.56

29 - - 7.22 6.30 6.60 5.71 5.87 5.18 5.56 4.71 4.78 4.18 5.58 5.36 5.14 4.42 4.85 3.65

30 - - 7.23 6.17 6.72 5.74 6.03 5.29 5.45 4.83 4.83 4.19 5.61 5.37 5.15 4.44 4.94 4.01

31 - - 7.27 6.27 6.68 5.79 6.33 5.22 5.51 4.71 4.96 4.50 5.78 5.43 5.23 4.58 4.97 4.00

32 - - 7.35 6.76 6.78 5.96 6.24 5.44 5.54 4.95 5.04 4.47 5.67 5.64 5.34 4.75 5.18 4.03

33 - og mere. 33 années et plus 7.73 7.07 7.16 6.52 6.52 5.90 5.84 5.29 5.16 4.68 6.18 6.02 5.95 5.30 5.98 4.80

Alle ekteskap. Total 4.74 4.24 4.61 3.90 4.22 3.57 3.92 3.22 3.55 2.91 4.06 3.70 3.30 2.82 3.10 2.29


Befolkning. 14

Population.

Tabell 13. Ekteskap fordelt etter barnetall 1930 i Riket

Mariages répartis par nombre d'enfants 1930. Royaume. Nombre

Antall barn

Ekteskapets varighet

La durée du mariage

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 år années 10 978 4 152 42 - - - - - -

1 s — 6 689 8 766 747 10 - - - - -

2 » — 4 302 8 558 2 779 227 3 - - - -

3 » — 3 207 6 728 4 365 768 85 1 - - -

4 » — 2 610 5 379 4 644 1 556 206 8 1 - -

5 » — 2 487 4 497 4 927 2 399 558 86 1 - -

6 » — 2 216 3 802 4 651 2 818 1 091 222 36 - -

7 » — 1 923 3 265 4 479 2 992 1 533 432 72 9 -

8 » — 1 709 2 869 4 194 3 109 1 878 834 186 32 3

9 » — 1 577 2 589 4 090 3 174 2 103 1 164 367 80 19

10 » — 1 676 2 402 4 020 3 347 2 301 1 378 622 160 38

11 » — 1 297 1 842 2 978 2 704 1 915 1 266 622 224 51

12 » — 1 692 1 978 3 314 3 040 2 282 1 594 1 009 458 134

13 » — 1 361 1 555 2 703 2 758 2 136 1 521 1 069 562 238

14 » — 1 236 1 564 2 424 2 402 1 988 1 452 1 040 647 321

15 » — 1 145 1 290 2 050 2 119 1 836 1 304 1 033 707 377

16 » — 1 120 1 151 1 848 2 050 1 833 1 400 983 731 460

17 » — 986 1 058 1 716 1 887 1 524 1 235 1 049 715 500

18 » — 1 051 1 068 1 614 1 668 1 563 1 268 925 785 581

19 » — 884 1 013 1 459 1 518 1 395 1 218 912 764 552

20 » — 973 906 1 382 1 495 1 367 1 187 898 715 595

21 » — 778 797 1 165 1 265 1 251 1 026 849 725 580

22 » — 802 738 1 140 1 323 1 290 1 071 817 733 555

23 » — 735 712 1110 1 156 1205 1 035 885 746 606

24 » — 681 666 1 026 1 092 1 052 1 005 810 726 553

25 » — 691 669 964 1 057 1 015 963 828 729 578

26 » — 600 524 805 1 014 997 922 750 690 560

27 » — 608 568 773 892 935 908 705 616 536

28 » — 514 507 755 929 856 860 834 636 524

29 » — 548 525 718 845 866 816 796 671 576

30 » — 650 541 738 947 973 930 862 746 642

31 » — 494 453 609 839 856 838 740 680 589

32 » — 441 440 643 728 786 797 763 667 592

33 og mere. 33 et plus 4 376 3 533 4 955 6 270 7 146 7 632 7 880 7 609 7 104

I alt 1930

Total 1930

I alt 1920

Total 1920

ekteskap

mariages

barn

enfants

ekteskap 1

mariages

barn

enfants

63 037 77 105 75 827 60. 398 46 825 36 373 28 344 22 563 17 864

- 77 105 151 654 181 194 187 300 181 865 170 064 157 941 142 912

54 053 58 564 56 872 48 055 40 025 33 586 28 524 24 140 19 913

- 58 564 113 744 144 165 160 100 167 930 171 144 168 980 159 304

* Ekteskap med uoppgitt barnetall regnet som barnløse. Les mariages sans indication du nombre d'enfants sont indus

' 1 ekteskap med 15 barn. 1 mariage avec 15 enfants (1: 15). 1 2: 16. ' 2: 15 2: 16 * 1: 15, 1: 16, 1: 18. 5 4: 15,

6: 16, 1: 17, 1: 18, 1: 19, 1: 21. " 10: 15, 7: 16, 2: 17. '1 9: 15, 4: 16, 2: 18. " 14: 15, 8: 16, 1: 17, 1: 18. '* 11: 15,

4: 18, 4: 19, 1: 20, 1: 22. 'S 250: 15, 116: 16, 46: 17, 14: 18, 7: 19, 2: 20, 1: 21, 1: 22. " 315: 15, 142: 16, 57: 17,


15 Befolkning.

Population.

og gj.snittlig barnetall etter ekteskapets varighet 1920 og 1930.

moyen d'enfants suivant la durée du mariage 1920 et 1930.

Nombre d'enfants 1930 1920

Samlet Samlet Samlet Samlet

antall* antall Gi... antall* antall G•.-

15 ekteskap barn snitt ekteskap barn snitt

9 10 11 12 13 14 og flere Nombre Nombre Nombre Nombre

etlus P

de mariagefantennnagefants

d'en-

Moy-

de ma-

d'en-

total total total total

Moyenne

- - - - - - - 15 172 4 236 0.28 14 541 5 029 0.35

- - - - - - - 16 212 10 290 0.63 13 863 10 450 0.75

- - - - - - - 15 869 14 809 0.93 17 477 18 521 1.06

- - - - - - - 15 154 18 107 1.19 16 340 22 909 1.40

- - - - - - - 14 404 20 205 1.40 15 157 25 815 1.70

- - - - - - - 14 955 24 216 1.62 13 823 27 179 1.97

- - - - - - - 14 836 27 248 1.84 13 655 30 411 2.23

- - - - - - - 14 705 29 986 2.04 12 608 30 905 2.45

- - - - - - 14 814 33 630 2.27 12 593 33 590 2.67

- - - - - - - 15 163 37 437 2.47 11 852 34 748 2.93

10 1 - - - - - 15 955 41 833 2.62 11 885 36 996 3A1

11 5 - - - - - 12 915 35 757 2.77 10 796 36 555 3.39

42 6 5 - - - - 15 554 45 649 2.93 11 071 39 465 3.56

69 15 1 - - - - 13 988 44 418 3.18 10 779 40 449 3.75

118 44 17 1 - - - 13 254 43 868 3.31 10 053 39 722 3.95

154 47 21 3 1 2 - 12 089 41 938 3.47 9 979 41 369 4.15

222 100 34 13 3 - 1 1 11 949 43 606 3.65 9 255 40 428 4.37

269 117 43 16 3 - - 11 118 42 016 3.78 9 157 40 988 4.48

311 153 63 17 10 2 2 2 11 081 43 001 3.88 9 378 43 796 4.67

370 219 88 40 14 4 3 4 10 454 42 659 4.08 9 134 43 737 4.79

438 237 113 50 22 6 4 3 10 387 43 285 4.17 10 188 50 352 4.94

416 249 139 70 28 8 5 7 9 353 41 054 4.39 9 088 45 715 5.03

444 288 141 74 41 13 6 17 9 487 42 277 4.46 9 134 46 726 5.12

435 271 178 85 23 26 7 7 9 215 42 149 4.57 8 383 43 168 5.15

433 299 168 97 35 12 3 14 8 669 40 338 4.65 8 126 43 054 5.30

448 299 179 82 52 29 9 19 8 602 40 694 4.73 7 999 43 456 5.43

396 321 151 96 47 1810 18 7 909 38 325 4.85 7 133 38 770 5.44

420 317 195 97 53 2311 19 7 665 37 466 4.89 6 998 38 138 5.45

427 306 182 119 44 23 1215 7 531 37 638 5.00 6 538 35 786 5.47

454 328 196 107 51 28 13 24 7 549 38 355 5.08 6 234 34 535 5.54

472 372 220 117 73 3214 24 8 339 42 503 5.10 6 854 37 917 5.53

458 308 188 115 40 31 15 11 7 249 37 490 5.17 5 603 32 099 5.73

454 362 225 123 63 4216 28 7 154 38 521 5.38 5 551 31 699 5.71

5 976 4 643 2 812 1 743 795 328 17224 73 026 426 861 5.85 61 863 383 596 6.20

13 247 9 307 5 359 3 065 1 398 627 1 437 461 776 - - - - -

119 223 93 070 58 949 36 780 18 174 8 778 6 856 - 1 591 865 3.45 - - -

15 081 11 010 6 344 3 775 1 768 824 19 554 - - - 403 088 - -

135 729 110 100 69 784 45 300 22 984 11 536 8709 - - - - 1 548 073 3.84

dans les mariages sans enfants.

2: 16, 1: 18. 6 9: 15, 2: 16, 4: 17, 1: 18, 1: 19. 7 4: 15, 3: 16. 8 5: 15, 5: 16, 4: 17. 9 8: 15, 8: 16, 3: 17. 10 8: 15,

8: 16, 2: 17, 1: 18, 1: 19, 1: 20. 16 7: 15, 2: 16 1: 17, 1: 18. 16 17: 15, 8: 16, 2: 17, 1: 18. 17 140: 15, 48: 16, 26: 17,

25: 18, 9: 19, 4: 20, 2: 21.


Befolkning. 1 6

Population.

Tabell 14. Gjennomsnittlig barnetall for forskjellige livsstillinger i ekteskap som har

vart 18 år og mer og hvor hustruens alder ved giftermålet var 24-25 år.

1920 og 1930. Riket, bygder, byer.

Nombre moyen d'enfants pour les diverses professions dans les mariages 18 ans de

durée et plus. L'âge de l'épouse lors du mariage 24-25 ans. 1920 et 1930.

Livsstillinger

Professions

Riket

Royaume

Bygder

Comm. rurales

Byer

Villes

1920 1930 1920 1930 1920 1930

Gårdbrukere m. v. Propriétaires, cultivateurs etc. . 6.30 5.78 6.32 5.79 6.02

1 5.11

Jordbruksarbeidere m. v. Ouvriers agricoles etc. . 6.41 5.94 6.41 5.94 6.63 J

Fiskere. Pêcheurs 6.37 5.91 6.42 5.96 5.82 5.22

Håndverkere. Artisans 5.91 5.01 6.07 5.36 5.77 4.62

Fabrikkarbeidere. Ouvriers d'industrie 6.07 4.89 6.28 5.16 5.81 4.53

Arb. ved anlegg, handel in. v. Ouvriers de construction,

commerce etc. 5.99 5.27 6.47 5.70 5.69 4.89

Sjøfart: Offiserer. Navigation: Officiers 5.16 4.13 5.22 4.26 5.10 4.02

- Mannskap. - Marins 5.66 4.71 5.93 5.26 5.31 4.01

Fabrikkeiere, grosserere m. v. Propriétaires de fabrique,

négociants etc. 4.82 4.12 5.15 4.41 4.61 3.91

Andre selvst. ved industri og handel. Autres indépendants

dans l'industrie et commerce 5.39 4.39 5.74 4.77 5.16 4.12

Kontor- og butikkfunksj. m. v. Employés de bureau,

de magasin etc. 4.94 3.89 5.14 4.19 4.81 3.63

Immaterielt erverv: Selvstendige og høyere funksjonærer

m. v. Professions libérales: Indépendants

et employés supérieurs 3.80 3.27 4.12 3.35 3.65 3.23

Do.: Fagfunksjonærer. Employés spécialistes 5.58 4.41 5.82 4.67 5.17 4.03

Do.: Betjenter, arbeidere m. v. Autres employés,

ouvriers etc. 5.65 4.50 5.96 5.00 5.41 4.14

Pensjon, formue, uoppgitt. Pensionnés, rentiers et

professions non spécifiées - 5.36 - 5.48 - 5.18

Hustruer med eget erv. Femmes exerçant une prof. - 5.17 - 5.60 - 3.89

Tilsammen. Total 6.00 5.21 6.22 5.53 5.42 4.40

Tabell 15. Gjennomsnittlig barnetall for forskjellige livsstillinger i ekteskap av

varighet 0-10 år og hvor hustruens alder ved giftermålet var 24-25 år. 1930. Riket.

Nombre moyen d'enfants pour les diverses professions dans les mariages 0-10 ans

de durée. L'âge de l'épouse lors du mariage 24-25 ans. 1930. Royaume.

Livsstillinger

Professionsi

Gjennomsnittlig barnetall for ekteskap som har vart:

Nombre moyen d'enfants dans les mariages de durée:

0 år 1 år 2 år 3 år 14 år 5 år 16 år 7 år 8 år 9 år 10 år

Gårdbrukere m. v 0.19 0.69 1.07 1.44 1.72 1.98 2.38 2.52 2.95 2.97 3.36

Jordbruksarbeidere m. v 0.47 0.92 1.20 1.43 1.86 2.17 2.29 2.59 2.75 3.28 3.17

Fiskere 0.33 0.83 1.14 1.52 1.70 2.10 2.23 2.51 3.00 3.22 3.30

Håndverkere 0.22 0.57 0.93 1.18 1.40 1.54 1.90 2.15 2.18 2.43 2.61

Fabrikkarbeidere. 0.28 0.71 0.96 1.18 1.35 1.56 1.70 1.98 2.39 2.47 2.53

Arb. ved anlegg, handel m. v. 0.36 0.64 0.94 1.29 1.56 1.75 1.86 1.89 2.52 2.59 2.72

Sjøfart: Offiserer 0.25 0.50 0.83 0.87 1.23 1.27 1.50 1.76 1.79 2.08 2.26

- Mannskap 0.29 0.74 0.99 1.37 1.39 1.71. 1.69 2.12 2.26 2.36 2.79

Fabrikkeiere, grosserere m. v. 0.11 0.37 0.96 1.36 1.39 1.66 1.66 1.81 2.19 2.30 2.02

Andre selvst. ved ind. og handel 0.17 0.55 0.89 1.11 1.38 1.51 1.80 1.94 2.09 2.15 2.62

Kontor- og butikkfunksj. m. v. . 0.11 0.42 0.70 0.97 1.14 1.28 1.59 1.79 1.79 2.18 2.21

Immaterielt erverv: Selvstendige

og høyere funksjonærer m. v. . 0.05 0.46 0.95 1.04 1.13 1.32 1.44 2.09 1.71 2.43 2.29

Do.: Fagfunksjonærer 0.03 0.43 0.81 1.27 1.49 1.66 1.70 2.18 2.32 2.36 2.69

Do.: Betjenter, arbeidere m. v. 0.29 0.52 0.82 0.98 0.95 1.39 1.57 1.89 1.89 2.32 2.69

Pensjon, formue, uoppgitt 0.33 1.33 1.00 1.62 1.78 2.57 2.33 2.18 2.41 2.82 2.90

Hustruer med eget erverv 0.30 0.57 0.75 1.01 1.28 1.18 1.46 1.62 1.97 1.95 2.35

Tilsammen. Total 0.26 0.63 0.93 1.23 1.44 1.63 1.86 2.09 2.38 2.55 2.75

Traduction française voir tableau 14.


17 Befolkning.

Population.

Tabell 16. Gjennomsnittlig barnetall etter inntekt innen forskjellige sosiale klasser

i Oslo og Aker, 1930, for ekteskap som har vart 0-10 år og hvor hustruens alder

ved giftermålet var 20-30 år.

Nombre moyen d'enfants suivant le revenu des différentes classes sociales pour les

mariages 0-10 ans de durée. L'âge de l'épouse lors du mariage 20-30 ans.

Oslo et Aker, 1930.

Gjennomsnittlig barnetall for ekteskap som har vart:

Nombre moyen d'enfants dans les mariages de durée:

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år

Alle livsstillinger. Toutes

professions 0.15 0.42 0.61 0.79 0.90 1.10 1.25 1.40 1.57 1.70 1.81

Under (moins de) 2 000 kr. 0.18 0.51 0.69 0.89 1.02 1.29 1.40 1.47 1.64 1.77 1.96

2 000-2 900 kr 0.17 0.51 0.70 0.85 0.93 1.14 1.31 1.41 1.68 1.76 1.91

3 000-3 900 » 0.14 0.45 0.67 0.79 0.97 1.12 1.20 1.48 1.55 1.76 1.85

4 000-4 900 » 0.10 0.31 0.50 0.72 0.78 1.02 1.21 1.31 1.58 1.58 1.67

5 000-6 900 » 0.09 0.24 0.40 0.55 0.71 0.75 1.02 1.22 1.27 1.57 1.54

7 000-9 900 » - 0.26 0.50 0.74 0.86 1.11 1.21 1.45 1.64 1.49 1.82

Over (plus de) 10 000 kr. 0.03 0.44 0.68 0.97 1.06 1.44 1.41 1.50 1.81 2.18 1.96

Selvstendige. Indépendante 0.07 0.51 0.63 0.91 1.06 1.23 1.28 1.46 1.60 1.77 1.85

Under (moins de) 2 000 kr. 0.08 0.57 0.69 0.81 1.06 1.12 1.25 1.45 1.48 1.61 1.94

2 000-2 900 kr 0.07 0.58 0.70 0.91 0.95 1.07 1.06 1.21 1.67 1.64 1.98

3 000-3 900 » 0.07 0.69 0.49 0.52 1.04 0.90 1.27 1.51 1.74 2.01 1.84

4 000-4 900 » 0.11 0.28 0.65 0.85 0.90 1.31 1.47 1.89 1.55 2.24 1.62

5 000-6 900 » - 0.34 0.66 0.71 1.25 1.15 1.69 1.26 1.59 1.52 1.36

7 000-9 900 » - 0.40 0.38 1.52 0.81 1.52 1.17 1.63 1.72 1.57 2.00

Over (plus de) 10 000 kr. - 0.38 0.50 1.24 1.33 1.71 1.44 1.63 1.47 2.00 1.89

Høyere og lavere funksjonærer.

Employés 0.08 0.36 0.61 0.78 0.90 1.10 1.19 1.41 1.54 1.66 1.81

Under (moins de) 2 000 kr. 0.10 0.39 0.58 0.77 0.96 1.25 1.36 1.35 1.47 1.69 1.85

2 000-2 900 kr 0.06 0.42 0.61 0.77 0.93 1.17 1.22 1.29 1.54 1.66 1.80

3 000-3 900 » 0.16 0.33 0.64 0.82 0.88 0.97 1.04 1.29 1.03 1.44 1.61

4 000-4 900 » 0.02 0.33 0.54 0.80 0.86 1.09 1.04 1.28 1.48 1.53 1.77

5 000-6 900 » 0.09 0.33 0.64 0.75 0.81 0.96 1.19 1.47 1.35 1.61 1.73

7 000-9 900 » - 0.29 0.60 0.79 1.00 1.16 1.27 1.57 1.84 1.58 1.86

Over (plus de) 10 000 kr. 0.06 0.48 0.79 0.76 0.95 1.29 1.21 1.44 2.06 2.23 2.03

Arbeidere. Ouvriers 0.23 0.53 0.72 0.89 0.98 1.18 1.37 1.49 1.66 1.79 1.90

Under (moins de) 2 000 kr. 0.24 0.60 0.80 1.03 1.16 1.39 1.58 1.71 1.87 1.94 2.15

2 000-2 900 kr. 0.26 0.60 0.81 0.97 1.00 1.23 1.54 1.55 1.82 1.88 2.03

3 000-3 900 » 0.16 0.51 0.75 0.86 0.99 1.21 1.28 1.57 1.57 1.86 1.92

4 000-4 900 » 0.17 0.41 0.57 0.76 0.80 1.06 1.31 1.33 1.65 1.57 1.73

5 000-6 900 » 0.29 0.34 0.31 0.66 0.83 0.78 1.06 1.08 1.34 1.68 1.56

7 000-9 900 s - 0.38 0.49 0.26 0.50 0.17 0.20 0.68 0.65 1.23 1.51

Over (plus de) 10 000 kr. - - - 0.24 0.14 - - 0.82 0.39 0.93 0.19

Travaillant pour propre compte.

2


Befolkning. 18

Population.

Tabell 17. Samer, kvener og sam-kvener i Norge 1930.1

Lapons et quaines en Norvège 1930.1

Samer

Lapons

Kvener

Quaines

Sam-kvener '

Lapons-Quaines

Norske

Norvégiens

Herav Herav Herav Herav

Fylker norsk- eller norsk- eller norsk- sam- eller

Préfectures I alt kven- I alt

sam- I alt blandet I alt kvenblandet

blandet

blandet

Total Dont métis Total Dont métis

Total Dont Total Dont métis

(norvégien

(norvégien

- norvégiens

(lapon ou

ou quaine)

ou lapon)

mixtes

quaine)

'innmark , J Bygder'

J Byer' 10 400

47

2 363

3

4 638

900

1 693

93

1 378

50

907

9

27 762

8 133

5 031

549

J Bygder 6 696 1 770 1 873 858 1 742 869 73 032 5 134

Proms ... • J Byer 1 - 9 - - - 14 114 6

Nordland J Bygder 1 746 129 33

3 22 12 162 773 889

l Byer 17 - 5 - - - 22 324 25

Nord-Trøndelag 120 7 - - - - 95 896 21

sør-Trøndelag 52 10 - - - - 174 894 33

Andre fylker. Autres

préfectures 29 - 5 346 95 - - 2 205 162 281

Riket i alt f Bygder 19 043 4 279 6 890 2 649 3 142 1 788 1 984 605 11 389

Royaume J Byer 65 3 914 93 50 9 799 485 580

Tilsammen. Total 19 108 4 282 7 804 2 742 3 192 1 797 2 784 090 11 969

1 Folketellingen 1930 hefte IV. Recensement 1930, tome IV. 2 Herunder sam-kvener som til daglig taler enten

bare norsk eller både kvensk og samisk, og personer av blandet (norsk-kvensk-samisk) herkomst. Sam-kvener som taler

samisk (i alt 692), er regnet for samer, og 455 som taler kvensk, for kvener. ' Communes rurales. 4 Villes. 6 345 i Grue

herred. Dans la préfecture de Hedmark.

Tabell 18. Andre lands statsborgere bosatt i Norge etter

Folketellingen 1 desember 1930.

Aperçu des sujets étrangers domiciliés en Norvège d'après le Recensement au

ler décembre 1930.

Nasjonalitet (statsborgere)

Nationalité

Riket

Royaume

Nasjonalitet (statsborgere)

Nationalité

Riket

Royaunse

Sverige og borgerrettsløse med svenske

foreldre. Suède et personnes

non naturalisées nées de parents

Tsjekkoslovakia. Tchécoslovaquie

Østerrike. Autriche

Ungarn. Hongrie

suédois 22 718 Nederland. Pays-Bas 172

Danmark. Danemark 4 277 Belgia og Luxembourg. Belgique et

Island. Islande 229 Luxembourg 26

Finnland. Finlande 1 065 Sveits. Suisse 63

Russland'. Russie 494 Spania og Portugal. Espagne et

Estland. Esthonie 38 Portugal 17

Latvia. Lettonie 117 Hellas. Grèce 11

Litauen. Lithuanie 154 De Forente Stater. Etats- Unis 2 168

Jugoslavia. Yougoslavie 8 Canada med Newfoundland. Canada

Polen. Pologne 133 et Terre-Neuve 124

Tyskland med Danzig. Allemagne et Amerika ellers. Amérique au reste .. . 32

Dantzig 2 227 Australia. Australie 5

Storbritannia. Grande-Bretagne 512 Asia. Asie 7

Frankrike. France 85 Afrika. Afrique 23

Italia. Italie 87

Romania. Roumanie 5

1 Sovjet-Samveldet og borgerrettslose russere. U. R. S. S. et russes non naturalisés.

74

194

49

Tilsammen. Total 35 114


19 Befolkning.

Population.

Tabell 19. Personer utenfor Statskirken 1 desember 1930.

Personnes hors de l'Eglise d'Etat au ler décembre 1930.

Trossamfund. Confessions

Antall

pers.

Membres

Trossamfund.

Antall

pers.

Romersk katolske. Catholiques romains 2 827 Katolsk apost. menighet. Congr.

Gresk katolske. Catholiques grecs... . 248 catholique apost. 280

Tyske. Allemands 253 Intern. bibelstudieforening. Assoc.

Engelske. Anglais 164 intern. pour études bibliques 209

Presbyterianere. Presbytériens 20 Christian Science 92

Andre utenl. samfund. Autres conf. Unitar. Unitariens 69

étrangères 153 Forskj. mindre samf. Des congr.

Metodister. Méthodistes 12 207 mineures 1 556

Baptister. Baptistes 7 788 Dissentere ikke nærmere angitt. Dissi-

Adventister. Adventistes 3 325 dents non précisés 3 882

Kvekere. Quakers 81 Uttrådt av Statskirken uten nærmere

Lutherske frikirke. Eglise libre luth. 15 971 opplysn. Sortis de l'Eglise d'Etat

Jarlsbergske frimenighet. Congr. libre (sans autre désign.) 84

de Jarlsberg 1 528 Intet trossamfund. Personnes sans

Guds menighet. Congr. de Dieu 1 643 confession 24 183

Frimisjon. Mission libre 2 871 Mormoner. Mormons 667

Forskj. apost. samf. Des conf. apo- Mosaiske trossamf. Conf. Israelite 1 359

stoliques 458 Andre ikke kristne samfund. Autres

Den evang. forsaml. La congr. évang. 120 communautés non-chrétiennes 7

Kristi menighet. Congr. du Jésus Christ. 926

Pinsemenigheter. Congr. de Pentecôte . 7 858 I alt utenfor Statskirken 1930 91 459

—o— —»— 1920 71 062

conf. avec baptême dans l'âge mûr. . 630 —»— —»— 1910 62 553

Andre samf. m. voksen dåp. Autres

Anm. Antallet av personer utenfor Statskirken på Svalbard og Jan Mayen var i 1930: 21. Se ellers Folketellingen

1930, hefte 2 (N. O. S. VIII 192). Personnes hors de l'Eglise d'Etat au Svalbard et Jan Mayen en 1930: 21. Voir Recensement

1930, tome 2.

Tabell 20. Blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke 1 desember 1930.

Aveugles, sourds-muets, idiots et aliénés au ler décembre 1930.

Hjemstavn. Domicile

Blinde

Aveugles

Døvstumme

Sourdsmuets

Åndssvake

Idiots

Sinnssyke

Aliénés

Bygdene. Communes rurales 1 574 1 094 5 088 7 112

Byene. Villes 579 390 1 368 4 009

Utlandet. L'étranger 9 2 12 18

Uoppgitt hjemstavn. Inconnu 12 6 32 256

Riket. Royaume. 1930 J I alt. Total 2 174 1 492 6 500 11 395

1 Pr. 1000 innb. P. 1000 hab. 0.77 0.53 2.31 4.05

1920 f I alt. Total 2 687 1 935 6 571 8 602

1 Pr. 1000 innb. P. 1000 hab. 1.01 0.73 2.48 3.25

1910 I alt. Total 2 097 _

J 4 978 7 484

Pr. 1000 innb. P. 1000 hab. 0.89 2.11 3.17

1900 f I alt. Total 1 879 1 767 4 559 5 897

1 Pr. 1000 innb. P. 1000 hab. 0.85 0.80 2.04 2.63

Tellingen ga dette år 2 367 døvstumme eller 1 pro mille av befolkningen. Tallet omfatter imidlertid en rekke tunghørte

og kan derfor ikke sammenliknes med oppgavene før og senere. D'après le recensement 1910: 2 367, mais ce chiffre n'est

pas comparable aux données pour les années 1900, 1920 et 1930.


Folkemengdens bevegelse. 20

Mouvement de la population.

Tabell 21. Ekteskap, fødsler, dødsfall, overskudd av fødte,

Mariages, naissances, décès, excédent des naissances, émigration

Ekteskap

oppløst

Mariages

dissous Utvan- Folke-

Derav Overskudd dret til mengdens

Inngåtte Levende- utenfor Død- av fødte oversjøiske tilvekst'

År ekteskap fødte ekteskap fødte Død

land

Excédent

Accroisse-

Années Mariages Nés-vivants Dont Mort- Décès des Émigrés ment

ved

ved

illégitimes

nés naissances pour les de la

skilsmisse'

d'outremer

paps

døden

population

par par

mort divorce

1899 15 530 10 538 123 65 968 4 831 1 695 36 935 29 033 6 699 27 775

1900 15 222 10 637 106 66 229 4 872 1 618 35 345 30 884 10 931 25 024

1901 14 760 9 898 138 67 303 4 794 1 719 33 821 33 482 12 745 23 832

1902 14 385 9 719 139 66 494 4 753 1 596 31 670 34 824 20 343 17 316

1903 13 566 10 514 185 65 470 4 668 1 634 33 847 31 623 26 784 7 249

1904 13 481 10 220 180 64 143 4 370 1 579 32 895 31 248 22 264 12 203

1905 13 269 10 214 234 62 601 4 207 1 461 34 050 28 551 21 059 9 954

1906 13 590 10 015 216 62 091 4 145 1 434 31 668 30 423 21 967 11 283

1907 13 953 10 551 314 61 302 4 126 1 412 33 345 27 957 22 135, 8 260

1908 14 153 10 148 292 61 686 4 173 1 431 33 366 28 320 8 497 24 944

1909 14 080 9 884 358 63 324 4 144 1 453 32 111 31 213 16 152 18 916

1910 14 566 10 185 412 61 486 4 041 1 405 32 207 29 279 18 912 13 450

1911 14 826 9 794 411 61 727 4 125 1 409 31 691 30 036 12 477 20 788

1912 14 797 10 293 490 61 409 4 202 1 422 32 663 28 746 9 105 23 988

1913 15 262 10 452 501 61 294 4 413 1 364 32 442 28 852 9 876 23 391

1914 15 773 10 446 424 62 111 4 503 1 370 33 280 28 831 8 522 27 700

1915 15 940 10 851 561 58 975 4 094 1 387 33 425 25 550 4 572 22 994

1916 17 312 10 994 513 61 120 4 367 1 369 34 910 26 210 5 212 25 829

1917 18 086 10 896 563 63 969 4 453 1 452 34 699 29 270 2 518 30 902

1918 20 019 14 457 618 63 468 4 212 1 513 44 218 19 250 1 226 23 469

1919 15 379 11 625 593 59 486 3 886 1 387 35 821 23 665 2 432 26 811

1920 18 460 10 748 660 69 326 5 261 1 429 33 634 35 692 5 581 36 780

1921 18 063 10 162 612 64 610 4 885 1 171 30 698 33 912 4 627 29 626

1922 17 185 10 921 630 62 908 4 333 1 311 32 484 30 424 6 456 24 320

1923 16 963 10 711 662 61 731 4 073 1 283 31 543 30 188 18 287 12 233

1924 16 586 10 618 680 58 021 3 779 1 429 30 850 27 171 8 492 19 065

1925 16 214 10 428 687 54 066 3 561 1 357 30 481 23 585 7 009 17 033

1926 15 948 10 587 738 54 163 3 545 1 258 29 933 24 230 9 326 15 549

1927 15 803 10 926 626 50 175 3 451 1 225 31 141 19 034 11 881 7 971

1928 16 683 10 832 841 49 881 3 573 1 300 30 301 19 580 8 832 11 646

1929 17 795 11 360 829 48 372 3 459 1 293 32 023 16 349 8 029 9 216

1930 18 064 10 526 879 47 844 3 397 1 274 29 616 18 228 3 673 15 451

1931 17 666 11 072 908 45 989 3 208 1 238 30 674 15 315 825 14 490

1932 17 612 10 714 935 45 451 3 260 1 140 30 102 15 349 436 14 913

1933 17 995 10 362 837 42 114 2 970 1 113 28 943 13 171 344 12 827

1934 19 235 10 575 1 043 41 833 2 844 1 006 28 340 13 493 485 13 008

1935 20 511 10 849 983 41 321 2 773 1 034 29 747 11 574 462 11 112

1936 22 375 11 084 1 004 42 240 2 673 1 060 30 100 12 140 526 11 614

1937 23 959 11 232 1 044 43 808 2 769 1 003 30 217 13 591 647 12 944

1938 24 335 10 998 1 237 45 319 2 716 1 030 29 211 16 108 818 15 290

1939 e 25 926 . 1 1 129 46 919 2 793 1 022 29 539 17 380 687 16 693

Her er tatt med ekteskap oppløst ved dom, men ikke skilsmisser ved hvilke begge ektefeller oppholdt seg i utlandet.

296. Ved straffedom er det oppløst i 1931:. 4, i 1932: 8, i 1933: 4, i 1934: 7, i 1935: 3, i 1936: 2, i 1937: 2, i 1938: 4. Y compris

vaient d l'étranger. ° Etter 1930 er det ikke tatt hensyn til innvandringen. Depuis 1930 on n'a pas tenu compte de l'immi-


utvandring og folkemengdens tilvekst i årene 1899-1939.

et accroissement de la population 1899-1939.

21 Folkemengdens bevegelse.

Mouvement de la population.

Oppløste ekteskap

pr. 100 Le- Ut-

Inn-

Hjemmeborende

ekte-

Mariages disinngåttvende-

vandret

gåtefødte

Dødfødte

Døde skudd

Over-

til

Levende-

utenfor

Folkemengden

overmiddel-

skap sous par fødte ekteskap

1 000 1000 pr. 1 000

pr. pr. av fødte

I00 mariages

sjøfiske

pr. 1 000

tilvekst

folke- 1 000

land pr. i 00C

inn- pr. 100 fødte inn- inn- pr. 1 000

År innb.

mengde innb. byggere levende- i alt byggere byggere innb.

Années

Accroisse

Popis- Mari- Nés- fødte Mort- Décès Excédent mt

Émigrés ment

lotion

ages ved vivants

skils-

mégitime

naissances

nés par par

pour de la

døden

de droit 1 000

misse e habitants s

n

par d s tou habitants par d'outres par 100f

moyenne habi- par par 100 nés 1 000 mer habitants

tants mort divorce nésvivants

habitants par 1 000

habitants

1899.. 2 204 083 7.05 67.86 0.79 29.93 7.32 25.0 16.76 13.17 3.04 12.60

1900.. 2 230 483 6.82 69.88 0.70 29.69 7.36 23.8 15.84 13.85 4.90 11.22

1901.. 2 254 911 6.55 67.06 0.93 29.85 7.12 24.9 15.00 14.85 5.65 10.57

1902.. 2 275 485 6.32 67.56 0.97 29.22 7.15 23.4 13.92 15.30 8.94 7.61

1903.. 2 287 768 5.93 77.50 1.36 28.61 7.13 24.4 14.79 13.82 11.71 3.17

1904.. 2 297 494 5.87 75.81 1.34 27.92 6.81 24.0 14.32 13.60 9.69 5.31

1905.. 2 308 572 5.75 76.98 1.76 27.12 6.71 22.8 14.75 12.37 9.12 4.31

1906.. 2 319 191 5.86 73.69 1.59 26.77 6.68 22.6 13.65 13.12 9.47 4.87

1907.. 2 328 962 5.99 75.62 2.25 26.32 6.73 22.5 14.32 12.00 9.50 3.55

1908.. 2 345 564 6.03 71.70 2.06 26.30 6.77 22.7 14.23 12.07 3.62 10.63

1909.. 2 367 494 5.95 70.20 2.54 26.75 6.54 22.4 13.56 13.19 6.82 7.99

1910.. 2 383 677 6.10 69.92 2.83 25.79 6.57 22.3 13.51 12.28 7.92 5.64

1911.. 2 400 796 6.17 66.06 2.77 25.71 6.68 22.3 13.20 12.51 5.19 8.66

1912.. 2 423 184 6.10 69.56 3.32 25.34 6.84 22.6 13.48 11.86 3.75 9.90

1913.. 2 446 874 6.23 68.48 3.28 25.05 7.20 21.8 13.26 11.79 4.03 9.56

1914.. 2 472 419 6.37 66.23 2.69 25.12 7.25 21.6 13.46 11.66 3.44 11.21

1915.. 2 497 766 6.37 68.08 3.52 23.61 6.94 23.0 13.38 10.23 1.83 9.21

1916.. 2 522 178 6.85 63.51 2.96 24.23 7.14 21.9 13.84 10.39 2.06 10.24

1917.. 2 550 543 7.08 60.25 3.11 25.08 6.96 22.2 13.60 11.48 0.99 12.12

1918.. 2 577 729 7.76 72.22 3.09 24.62 6.64 23.3 17.16 7.47 0.48 9.10

1919.. 2 602 869 5.90 75.59 3.86 22.85 6.53 23.0 13.76 9.09 0.93 10.30

1920.. 2 634 664 7.01 58.22 3.58 26.31 7.59 20.3 12.77 13.55 2.12 13.96

1921.. 2 667 868 6.77 56.26 3.39 24.22 7.56 17.8 11.51 12.71 1.73 11.10

1922.. 2 694 840 6.38 63.55 3.67 23.34 6.89 20.4 12.05 11.29 2.40 9.02

1923.. 2 713 116 6.25 63.15 3.93 22.75 6.60 20.4 11.63 11.12 6.74 4.51

1924.. 2 728 764 6.08 64.02 4.10 21.26 6.51 24.0 11.30 9.96 3.11 6.99

1925.. 2 746 815 5.90 64.31 4.24 19.68 6.59 24.5 11.10 8.58 2.55 6.20

1926.. 2 763 106 5.77 66.38 4.63 19.60 6.55 22.7 10.83 8.77 3.38 5.63

1927.. 2774 864 5.70 69.13 3.96 18.08 6.88 23.8 11.22 6.86 4.28 2.87

1928.. 2 784 675 5.99 64.93 5.04 17.91 7.16 25.4 10.88 7.03 3.17 4.18

1929.. 2 795 105 6.37 63.84 4.66 17.31 7.15 26.0 11.46 5.85 2.87 3.30

1930.. 2 807 438 6.43 58.27 4.87 17.04 7.10 25.9 10.55 6.49 1.31 5.50

1931 e . 2 822 409 6.26 62.67 5.14 16.29 6.98 26.2 10.87 5.42 0.29 5.13

1932 3 . 2 837 110 6.21 60.83 5.31 16.02 7.17 24.5 10.61 5.41 0.15 5.26

1933 3 . 2 850 981 6.31 57.58 4.65 14.77 7.05 25.7 10.15 4.62 0.12 4.50

1934 3 . 2 863 898 6.72 54.98 5.42 14.61 6.80 23.5 9.90 4.71 0.17 4.54

1935 3 . 2 875 958 7.13 52.89 4.79 14.37 6.71 24.4 10.34 4.03 0.16 3.87

1936 3 . 2 887 321 7.75 49.54 4.50 14.63 6.33 24.5 10.42 4.20 0.18 4.02

1937 3 . 2 899 600 8.26 46.88 4.38 15.11 6.32 22.4 10.42 4.69 0.22 4.46

1938 3 . 2 913 718 8.35 45.19 5.14 15.55 5.99 22.2 10.03 5.53 0.28 5.25

1939 e . 2 929 000 8.85 . 4.35 16.02 5.95 21.3 10.09 5.93 0.23 5.70

Ved sivil domer det oppløst i 1931: 49, i 1932: 51, i 1933: 59, i 1934: 49, i 1935: 73, i 1936: 60, i 1937: 113, i 1938: 265, i 1939:

affaires de divorce, terminées par arrêts des tribunaux, mais déduction faite de divorces dans les cas où les deux époux se trougration.

' Foreløpige oppgaver. Données provisoires.


Folkemengdens bevegelse. 22

Mouvement de la population.

Tabell 22. Folkemengdens bevegelse fylkesvis og i de større byer i 1938.

Mouvement de la population, par prefecture et dans les plus grandes villes 1938.

Herav

Le-

Herav Herav

under Fødsels- Ut- Skils•

Ekte- vende- utenfor Død- utenfor 1 å r over- van- mis-

Landsdeler skap fødte ektesk. fødte ektesk. Døde

skudd

Dont

dring ser'

Districts Mari- Nés- Dont Mort- Dont Décès au-des- Excéd• Émi- Divorages

vivants illégi- nés illégi- sous de des

gration ces

times times 1 an naias.

Riket Royaume 24 335 45 319 2 716 1 030 85 29 211 1 692 16 108 818 2971

Bygder. Comm. rurales 15 781 35 377 2 149 789 72 20 595 1 322 14 782 496 318

Byer. Villes 8 554 9 942 567 241 13 8 616 370 1 326 322 618

Svalbard 3 4 - - - 5 - = 1 - 1

Bygdene fylkesvis.

Comm. rurales, par préf

Østfold 988 1967 92 41 - 1 155 97 812 4 27

Akershus . 2 022 3 931 193 90 9 2 114 116 1 817 59 120

Hedmark 1 132 2 392 207 56 5 1 452 94 940 12 22

Opland 940 2 274 146 52 1 1 273 60 1 001 10 11

Buskerud 807 1 510 86 37 5 1 003 63 507 11 9.

Vestfold 798 1 594 64 39 3 992 47 602 8 19

Telemark . 612 1 198 39 31 3 822 38 376 4 5

Aust-Agder 362 820 24 23 - 634 39 186 64 8.

Vest-Agder 394 889 15 27 1 653 34 236 145 7

Rogaland 821 2 095 38 38 1 1 021 90 1 074 52 14

Hordaland 1 182 3 134 80 61 3 1 760 97 1 374 44 22

Sogn og Fjordane 562 1 442 30 33 3 1 019 45 423 9 2

Møre og Romsdal . 959 2 134 80 49 3 1 392 75 742 31 6

Sør-Trøndelag 886 2 066 216 47 5 1 285 68 781 13 9

Nord-Trøndelag 743 1 564 105 29 3 980 78 584 8 17

Nordland . 1 451 3 354 350 65 11 1 689 117 1 665 13 12

Troms 680 1 758 211 43 9 838 71 920 8 1

Finnmark 442 1 255 173 28 7 513 93 742 1 7

Byene fylkesvis.

Villes, par préfecture.

Østfold 424 536 24 14 1 510 19 26 11 23

Akershus 27 34 1 - - 28 3 6 3 -

Oslo 3 349 2 475 138 60 2 2 853 92 =378 103 344

Hedmark 67 79 3 - - 79 2 - 2 4

Opland 105 124 10 6 1 102 1 22 3 8

Buskerud 375 407 15 11 - 358 9 49 5 14

Vestfold. 416 503 23 16 - 465 15, 38 15 27

Telemark . 338 446 22 5 - 421 19 25 9 15

Aust-Agder 158 265 14 7 - 233 12 32 18 7

Vest-Agder 299 443 8 13 1 281 15 162 51 5

Rogaland 675 1 094 29 27 - 733 52 361 41 49

Bergen 1 012 1 572 65 41 3 1 039 47 533 28 61

Sogn og Fjordane (Florø) 9 23 2 - - 18 2 5 - -

Møre og Romsdal 281 445 37 10 - 365 11 80 18 9

Sør-Trøndelag (Trondh.) . 508 634 87 10 1 604 33 30 8 29

Nord-Trøndelag 60 103 7 1 - 88 6 15 - -

Nordland 234 360 31 12 3 214 9 146 4 8

Troms 128 221 21 3 - 133 7 88 3 13

Finnmark 89 178 30 5 1 92 16 86 - 2

Andre byer med over

1 5 000 innb. (i 1930).

Autres villes de 15 000

hab. et plus (en 1930)

Drammen 283 280 11 9 - 261 6 19 3 11

Skien 142 170 8 2 - 174 8 ± 4 4 4

Kristiansand . 234 348 6 9 1 186 11 162 35 4

Stavanger 426 675 24 16 - 450 30 225 28 30

Haugesund 162 285 3 8 - 174 18 111 8 14

Ålesund . 144 224 12 7 - 164 7 60 8 2

Fordelingen gjelder ski smisser etter bevi ll ing og foretatt etter manne n s bosted ved søknaden. Tatt med

35 skilsmisser med nåv. bopel utlandet. Y compris 35 divorces à l'étranger.


23 Folkemengdens bevegélse.

Mouvement de la population.

Tabell 23. Beregnet aldersdeling av middelfolkemengden i årene 1932-1938.

Population moyenne par âge 1932-1938. Chiffres évalués.

Alder. Age 1932 7933 1934 1935 1936 1937 1938

Mele folkem. Pop. totale

Menn. Hommes

0-11 mnd. mois..

1— 4 år, ans ....

5— 9 » » ....

10-14 » » ....

15-19 » » ....

20-24 » » ....

25-29 » » ....

30-34 » » ....

35-39 » » ....

40-44 » » ....

45-49 » » ....

50-54 » » ....

55-59 » » ...

60-64 » » ....

65-69 » » ....

70-74 » »

75-79 » » ....

80-84 » » ...

85-89 » » ....

90 + » » ....

2 837 110

22

93

134

147

138

126

111

105

95

79

67

60

54

43

37

28

20

11

4

1

541

503

925

349

592

624

578

457

035

030

579

743

764

413

727

418

498

183

520

340

2 850 981

21

91

129

147

139

129

113

106

97

81

69

60

56

44

37

28

20

11

4

1

697

493

722

086

831

693

042

279

190

446

506

630

290

295

798

762

627

443

496

384

2 863 898

20

89

124

146

139

132

115

106

99

84

71

60

57

45

37

29

20

11

4

1

896

162

775

875

852

308

374

932

122

442

054

808

456

546

683

241

755

767

603

416

2 875 958

20

86

121

143

141

133

118

107

100

87

72

61

58

47

37

29

20

12

4

1

613

390

108

555

965

942

072

513

639

533

593

550

016

189

536

690

830

046

694

465

2 887 321

20

83

117

138

145

134

120

108

101

90

74

63

57

48

37

30

20

12

4

1

637

973

649

411

380

886

840

159

861

271

608

061

819

834

566

384

701

141

752

509

2 899 600

21

82

114

133

145

136

123

109

103

92

76

64

57

50

38

30

20

12

4

1

315

189

413

984

996

213

964

087

032

686

627

937

458

497

073

802

629

138

840

528

2 913 718

22

81

111

128

145

137

127

110

103

94

78

66

57

51

38

30

20

12

4

1

118

833

631

841

711

517

053

638

826

831

982

773

370

875

902

845

890

142

946

501

Menn i alt. Total

1 384 819 1 392 710 1 400 067 1 406 939 1 413 442 1 420 408 1 428 225

Kvinner. Femmes

0-11 mnd. mois..

1— 4 år, ans ....

5— 9 » » ....

10-14 » » ....

15-19 » » ....

20-24 » i> ....

25-29 » » ....

30-34 » » ....

35-39 » » ....

40-44 » » ....

45-49 » » ....

50-54 » » ....

55-59 » » ....

60-64 » » ....

65-69 » » ....

70-74 » » ....

75-79 » » ....

80-84 » » ....

85-89 » » ....

90 + » » ....

21

89

129

142

134

126

118

112

99

86

76

68

61

50

46

36

26

15

6

2

552

759

625

046

064

439

260

785

944

144

816

954

790

990

633

220

486

023

567

194

20

87

124

141

135

128

118

113

102

87

78

69

63

51

46

36

26

15

6

2

505

618

669

793

278

203

646

799

666

908

404

384

305

803

566

856

705

305

601

257

19

85

120

141

135

129

119

114

105

90

79

69

64

52

46

37

26

15

6

2

672

108

139

583

223

696

573

603

107

352

603

878

698

902

253

576

942

781

810

332

19

82

116

138

136

130

120

115

107

92

80

70

65

54

45

38

27

16

6

2

643

371

526

488

931

464

997

204

239

876

777

829

676

307

850

199

030

294

924

394

19759

79 996

113 167

133 384

140 056

131 021

122 492

115 614

109 027

95 238

82 374

72 433

65 824

56 005

45 626

38 992

27 024

16 477

6 906

2 464

20

78

110

128

140

132

124

115

110

97

83

74

65

57

45

39

27

16

7

2

264

291

054

860

858

125

209

986

545

849

960

173

756

763

991

333

182

458

023

512

21

78

106

123

140

133

126

116

111

100

85

75

66

59

46

39

27

16

7

2

041

114

948

977

622

417

059

475

603

531

739

742

218

122

744

246

765

492

170

468

Kvinner i alt. Total

1 452 291 1 458 271 1 463 831 1 469 019 1 473 879 1 479 192 1 485 493

Skolepliktig alder. Enseignement obligatoire

7-14 år,ans M+KH+Fl 453 8311 446 9731 440 3851 428 7131 413 557, 400 3671 387 308

Fruktbarhetsalder. L'âge de fécondité

15-44 år, ans .. K F1 677 636, 686 5001 694 5541 703 7111 713 4481 721 5721 728 707

Arbeidsdyktig alder. L'âge de travail

18-64 år, ans .. M H 799 615 813 640 827 410 842 328 857 317 871 179 886 254

18-64 s » .. KF 855 455 867 339 879 232 892 118 905 211 916 925 929 796


Folkemengdens bevegelse. 24

Mouvement de la population.

Tabell 24. Ekteskap, fødsler, dødsfall og utvandring pr. måned i årene 1931-1935.

Mariages, nés-vivants, décès et émigration par mois; années 1931-1935.

Antall. Nombres absolus

Gj.sn. antall pr. dag. Nombre moyen par jour

Døde

Døde

Måneder under Ut-

Le- under Ut-

Ekte- Levende-

Ekte-

Mois skap fødte Dødsfall 1år vang

fødte

Décès ar

Décès dr n skap Dødsfall 1år ng

Ma- Nés- Décès au- Émigra- Ma- Nés- Décès au- Emigrariages

vivants dessous Lion nages vivants dessous tien

de 1 an

de 1 an

Januar 4 323 18 357 14 150 1 045 161 27.9 118.4 91.3 6.7 1.0

Februar 4 457 17 867 13 383 913 207 31.6 126.7 94.9 6.5 1.5

Mars 6 016 20 153 14 303 1 028 237 38.8 130.0 92.3 6.6 1.5

April 6 936 19 691 13 031 944 247 46.2 131.3 86.9 6.3 1.6

Mai 7 159 20 140 13 056 929 246 46.2 129.9 84.2 6.0 1.6

Juni 9 786 18 216 11 861 763 202 65.2 121.4 79.1 5.1 1.3

Juli 8 322 18 261 11 395 742 142 53.7 117.8 73.5 4.8 0.9

August 7 131 17 498 10 589 629 264 46.0 112.9 68.3 4.1 1.7

September 7 704 17 915 10 433 552 362 51.4 119.4 69.6 3.7 2.4

Oktober 9 315 16 790 11 674 702 227 60.1 108.3 75.3 4.5 1.5

November 9 594 15 290 11 309 692 202 64.0 101.9 75.4 4.6 1.3

Desember 12 276 16 530 12 622 794 55 79.2 106.6 81.4 5.1 0.4

I alt. Total 93 019 216 708 147 806 9 733 2 552 50.9 118.7 80.9 5.3 1.4

Tabell 25. Ekteskap inngått i årene 1926-1938. Mariages; années 1926-1938.

a. Inngåtte ekteskap fordelt etter ektefellenes sivilstand. Mariages contractés par état civil.

År

Années

^

7d

a c%

;

^ ^

x

W

^

T.:

N

ô m °

a > t_. ^ ^

m °

x

Ungkarer med :

Garçons:

H w

x ti

Pi w

c ^

G ÿ

F-a P.

^ ^

m ô

ti N

:.:

Enkemenn med:

Veufs:

^


W

[

W

^

x

F

Fraskilte med:

Divorcés:

^

^+

c.

^

W

^

m

ti

w

Pr. 100 ekteskap

Pour 100 mariages

Ungkarer Enkem. og

med: frask. med:

^

H

^ c,

G e, X

W co `" o

1926-30 84 293 6 046 75 676 1 410 584 4 437 956 153 839 94 144 89.78 2.36 6.26 1.60

1931-35 93 019 8 066 84 508 1 305 670 4 091 795 170 1 153 96 231 90.85 2.12 5.64 1.39

1936 22 375 2 279 20 431 283 153 903 196 34 283 24 68 91.31 1.95 5.30 1.44

1937 23 959 2 371 21 955 276 198 880 190 45 316 24 75 91.64 1.98 4.99 1.39

1938 24 335 2 510 22 319 292 210 822 169 47 375 21 80 91.72 2.06 4.92 1.30

b. Gjennomsnittsalderen ved giftermålet. Age moyen au mariage.

År

Années

Alle ektevigde

Total de mariés

Ugifte

Non-mariés

Før gifte

Antérieurement mariés

Menn. H. Kvinner. F. Menn. H. Kvinner. F. Menn. H. Kvinner. F.

1926-30 29.87 26.42 28.68 25.95 43.83 37.83

1931-35. 30.16 26.68 29.11 26.27 44.13 37.80

1936. 30.38 26.86 29.33 26.44 44.95 38.64

1937 30.36 26.91 29.32 26.48 45.51 39.13

1938. 30.34 26.86 29.40 26.45 44.42 38.50

År

Années

Skilsmisser

i alti

Divorces,

total

Tabell 26. Skilsmisser og separasjoner 1936-1939.

Les divorces et les séparations de corps 1936-1939.

Barn

i alt

Enfants,

total

Skilsmisser ved bevilling. Divorces par autorisation royale

Antall skilsmisser med ekteskapets varighet

(år)

Répartition d'après la durée du mariage

(années)

Minst 26

1-2 3-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26 et

plus

Antall skilsmisser med barnetall

Répartition d'après le nombre des

enfants

0 2 3 4 5

Minst 6

6 et plus

r w

-sel w

W cu Q

CFJ

r7

N å

1936 944 1 465 25 157 247 186 140 80 109 312 276 155 85 46 33 37 1 070

1937 931 1 355 34 162 240 161 148 73 113 303 295 165 66 35 35 32 1 094

1938 972 2 1 465 42 136 262 179 155 78 120 320 288 168 78 47 33 38 1 240

1939 833 1 568 23 1471 227 144 128 70 94 248 276 126 77 45 25 36 3 1 252

Dessuten ved sivi dom: 1939: 296, 1938: 265, 1937: 113, 1936: 60. Rettet. a Herav ved bevilling av o\ erøvrigheten

901, av Justisdepartementet 30 og ved dom 321.

A d o p s j o n e r Adoptions i 1939: 400, 1938: 302, 1937: 307, 1936: 310.


25 Folkemengdens bevegelse.

Mouvement de la population.

Tabell 27. Fødte og dødfødte i årene 1911-1938.

Naissances; années 1911-1938.

Derav utenfor

Derav utenfor

Levendefødte ekteskap Dødfødte' ekteskap

Årlig Nés-vivants Dont illégitimes Mort-nés Dont illégitimes

gjennomsnitt

Dødfødte pr. Antall

1 000 fødte i alt fødsler med

Mort-nés par Naissances

1 000 des tous nés multiples

S. masc. S. fém. S. masc. S. fém. S. masc. S. fém. S. masc. S. fém. Lég. Illég.

daues

doubles

Utenfor tvillin- trillinger

Moyennes Mann- Kvinne- Mann- Kvinne- Mann- Kvinne- Mann- Kvinne- I ekte- ekte- ger

annuelles kjønn kjønn kjønn kjønn kjønn kjønn kjønn kjønn skap skap Nais-

sans ee

triples

1911-15 31 408 29 695 2 235 2 032 779 611 88 74 21.1 36.6 851 2 11

1916-20 32 664 30 810 2 283 2 153 794 636 84 70 21.2 33.6 919 3 12

1921-25 30 928 29 340 2 122 2 004 733 578 82 61 20.8 34.5 881 8

1926-30 25 742 24 345 1 811 1 674 712 558 64 54 24.7 33.9 746 3 6

1931... 23 570 22 419 1 660 1 548 657 581 63 57 25.5 36.1 657 5

1932... 23 389 22 062 1 731 1 529 618 522 57 49 23.9 31.5 632 4

1933... 21 834 20 280 1 535 1 435 651 462 66 48 24.9 37.0 612 5

1934... 21 589 20 244 1 500 1 344 560 446 60 28 23.0 30.0 555 4 9

1935... 21 145 20 176 1 457 1 316 555 479 53 43 23.8 33.5 566 4

1936... 21 708 20 532 1 327 1 346 564 496 54 44 23.7 35.4 581 3

1937... 22 563 21 245 1 409 1360 580 423 41 34 22.1 26.4 590 6

1938... 23 310 22 009 1 407 1 309 602 428 47 38 21.7 30.3 634 1

' Antallet av dødfødte er ufullstendig før 1924. Le nombre des mort-nés est incomplet avant l'année 192. 2 Herav

0.2 firlingfødsel (1 i femåret). Dont 0.2 naissances quadruples (1 pendant le quinquennal). ' Herav 0.4 firlingfedsler

2 i femåret). Dont 0.4 naissances quadruples (2 pendant le quinquennal). ' Herav 1 firlingfødsel. Dont 1 naissance

quadruple.

Tabell 28. Fruktbarheten etter morens alder 1889-1938. Reproduksjonskvotienter.

Fécondité par groupes d'âge de la mère 1889-1938. Taux de reproduction.

År

Années

15-44

år

15-19

år

Levende fødte pr. 1 000 kvinner i alt

Enfants nés-vivants pour 1 000 femmes

20-24

år

Herav: Dont:

25-29

år

30-34 35-39

år år

40-44

år

Brutto-

Netto-

reprodukreproduk- Si000- siens-

kvotient2

kvotient'

Taux brut Taux net de

de reproduction

reproduction

1889-1892.. 134.4 7.3 97.8 199.6 224.2 203.5 123.6 2.145 1.488

1899--1900.. 133.4 11.0 115.5 203.8 220.5 192.2 114.3 2.138 1.570

1910--1911.. 117.1 10.6 105.6 186,2 188.7 165.4 93.2 1.863 1.453

1920--1921.. 108.1 12.6 109.4 175.8 166.8 138.4 75.5 1.679 1.337

1930-1931.. 69.1 8.2 70.9 112.2 105.8 79.9 42.3 1.036 3 0.890

1932 66.3 7.8 68.4 107.7 102.7 75.5 39.2 0.986 3 0.845

1933 60.7 7.5 62.3 101.0 93.0 67.7 35.5 0.902 3 0.773

1934 59.6 7.3 62.1 100.3 92.0 65.1 33.1 0.883 3 0.758

1935 58.1 7.6 60.6 98.7 89.6 63.2 31.4 0.869 3 0.746

1936 58.7 7.8 62.3 101.7 90.5 62.6 30.0 0.874 0.750

1937 60.2 6.2 66.9 105.9 94.0 62.1 28.7 0.893 3 0.767

1938 61.7 7.9 66.9 109.1 96.9 63.0 28.7 0.914 3 0.786

Levende fødte pr. 1 000 gifte kvinner

Enfants nés-vivants pour 1 000 femmes mariées

1889--1892 305.2 504.0 459.9 393.3 335.2 277.2 165.8

1899--1900 305.1 592.6 484.6 381.9 333.4 264.4 159.3

1910-1911 270.6 564.2 461.9 358.0 283.7 227.2 130.8

1920--1921 250.5 784.4 454.6 335.3 254.3 198.2 106.6

1930--1931 160.6 693.6 373.5 237.0 163.1 114.6 60.8

Antall levendefødte piker som under de gjeldende fruktbarhetsforhold gjennomsnittlig blir født av hver kvinne

som gjennomlever hele fruktbarhetsalderen (15-49 år). Antall levendefødte piker som under de gjeldende fruktbarhets-

og dodelighetsforhold gjennomsnittlig blir født av hver levendefødt kvinne. ' Beregnet på grunnlag av

fruktbarheten i hvert år og dødeligheten etter dødelighetstabellen for årene 1920-30. En grov beregning på grunnlag

av dødeligheten i hvert år gir for 1937 en kvotient på 0.806 og for 1938 0.834. Calculé sur la base des tables de mortalité

1921-1930. La mortalité actuelle donne pour 1937 0.806 et pour 1938 0.834.


Folkemengdens bevegelse. 26

Mouvement de la population.

Tabell 29. Døde i 1938 fordelt etter alder og sivilstand.

Décédés par dge et état civil; année 1938.

Menn. S. mase. Kvinner. S. fém. Menn3. S. masc. Kvinner. S. fém.

Alder Riket Bygder Riket Bygder Ugifte Ugifte Gifte

Age Byer

Byer Gifte Enkemenn a Enker a

Roy- Comm. Roy- Comm. Céliba-

Céliba- Maaume

rur. Villes aume rur. Villes taires Mariés Veufs. taires niées Veuves

0 år1 1 010 776 234 682 546 136 1 010 - - 682 - -

1 s 125 107 18 90 71 19 125 - - 90 - -

2 » 58 43 15 56 43 13 58 - - 56 - -

3 » 48 38 10 31 18 13 48 - - 31 - -

4 » 40 32 8 15 12 3 40 - - 15 - -

0- 4 » 2 1 261 979 282 867 686 181 1 261 - - 867 - -

5- 9 » 154 124 30 107 82 25 154 - - 107 - -

10-14 » 123 103 20 92 74 18 123 - - 92 - -

15-19 » 304 233 71 225 177 48 304 - - 222 3 -

20-24 s 435 319 116 304 217 87 418 17 - 265 39 -

25-29 » 459 320 139 344 238 106 364 93 1 213 127 4

30-34 s 440 295 145 348 232 116 237 195 3 7 145 193 5 10

35-39 » 468 309 159 366 247 119 187 266 7 12 134 215 3 17

40-44 » 496 311 185 404 273 131 141 328 11 25 131 247 6 26

45-49 » 477 296 181 417 266 151 107 344. 13 24 112 269

6

36

50-54 » 633 385 248 547 360 187 142 432 21 58 137 347 12 63

55-59 » 705 448 257 642 406 236 124 493 21 87 147 361 17 134

60-64 » 984 656 328 947 624 323 121 697 22 166 191 502 16 254

65-69 s 1266 813 453 1126 720 406 172 866 12 227 256 484 15 386

70-74 s 1 494 1 056 438 1593 1 068 525 159 905 15 429 316 574 12 703

75-79 s 1 670 1218 452 1922 1 289 633 164

6

865 641 383 519

16

1 020

80-84 s 1 645 1 279 366 2023 1 418 605 138 674 4 833 374 304 6 1 345

85-89 » 1119 910 209 1 435 1 070 365 102 368 2 649 252 135 2 1 048

90 + » 507 429 78 855 659 196 25 ' 98 1 384 121 36 698

Uoppg. Inconnu 1 1 - 6 5 1 1 - - 3 2 1

Sum. Total 14 64110 484 4 157 14 570 10 111 4 459 4 444 6 641

147

3 543 4 468 4 357 117 5 745

3 Alder = antall fylte år. Années d âge. 2 Alder = differansen mellom dødsår og fødselsår. Age = différence entre

l'année de mort et l'année de naissance. 3 Hertil kommer 18 menn med uoppgitt sivilstand. 13 hommes avec l'état civil inconnu.

Herunder også fraskilte; hjørnetallene angir antall fraskilte. Y compris les divorcés; les chiffres aux coins indiquent le nombre

de divorcés.

Tabell 30. Dødeligheten i Riket, bygder og byer 1911-1938.

Mortalité générale 1911-1938.

Årlig gjennomsnitt

Moyennes annuelles

Samlet antall døde. Nombre des décès

Døde pr. 1000 innb. Décès par 1 000 habit.

Riket. Royaume

Riket. Royaume

Bygder

Bygder

Byer

Menn I Kvinner I Til - Comm.

Menn Kvinner Til- Comm. Byer

sammen

S. masc. S. fém.

rur. Villes

sammen

I

S. mase. S. fém.

rur. Villes

Total Total

[911-15 16 473 16 227 32 700 22 785 9 915 14.0 12.8 13.4 13.1 13.9

[916-20 18 456 18 200 36 656 25 548 11 108 14.8 13.7 14.2 14.1 14.5

[921-25 15 527 15 684 31 211 22 002 9 209 11.8 11.3 11.5 11.4 11.7

1926-30 15 168 15 435 30 603 21 663 8 940 11.2 10.8 11.0 11.0 11.1

1931-35 14 559 15 002 29 561 20 959 8 602 10.5 10.3 10.4 10.3 10.6

1927 15 522 15 619 31 141 22 116 9 025 11.5 11.0 11.2 11.2 11.2

1928 15 001 15 300 30 301 21 302 8 999 11.1 10.7 10.9 10.8 11.1

L929 15 844 16 179 32 023 22 747 9 276 11.6 11.3 11.5 11.5 11.4

1930 14 686 14 930 29 616 21 082 8 534 10.7 10.4 10.5 10.5 10.6

[931 15 092 15 582 30 674 21 876 8 798 11.0 10.8 10.9 10.8 10.9

1932 14 748 15 354 30 102 21 311 8 791 10.6 10.6 10.6 10.5 10.9

[933 14 339 14 604 28 943 20 553 8 390 10.3 10.0 10.2 10.1 10.3

[934 14 033 14 307 28 340 20 018 8 322 10.0 9.8 9.9 9.8 10.2

1935 14 585 15 162 29 747 21 035 8 712 10.4 10.3 10.3 10.2 10.6

1936 14 870 15 230 30 100 21 264 8 836 10.5 10.3 10.4 10.3 10.7

1937 14 986 15 231 30 217 21 320 8 897 10.6 10.3 10.4 10.3 10.8

1938 14 641 14 570 29211 20595 8616 10.3 9.8 10.0 9.9 10.4


27 Folkemengdens bevegelse.

Mouvement de la population.

Tabell 31. Dødeligheten i fylkenes bygder og Oslo, Bergen og Trondheim

omkr. folketellingen 1890, 1900, 1920 og 1930.

La mortalité dans les préfectures (districts ruraux) et Oslo, Bergen et Trondheim.

Døde pr. 1 000 levende. Décédés par 1 000 hab.

Fylker - Bygder

Standardberegnede kvotienter. Taux standard

Préfectures - Districts

Menn. Hommes

Kvinner. Femmes

1890 1900 1920 1930 1890 I 1900 1920 1930

)stfo1d 17.78 15.17 12.94 11.07 17.26 15.26 11.65 10.00

Skershus 18.51 15.44 12.96 11.33 17.18 14.52 11.05 9.93

ledmark 16.79 13.79 11.96 10.73 15.38 13.60 11.17 9.75

)pland 14.75 12.16 11.13 10.09 14.08 11.91 10.97 9.02

Buskerud 16.33 14.39 11.93 10.25 15.94 14.25 11.43 9.30

festfold 16.78 16.32 13.08 10.85 15.19 14.03 11.29 9.80

Telemark 16.28 15.28 13.50 11.20 16.06 15.34 12.23 9.94

lust-Agder 18.95 16.09 11.83 11.32 18.72 15.04 11.30 9.84

Vest-Agder 19.22 16.40 12.60 10.96 18.04 15.66 11.87 9.56

Rogaland 16.44 14.50 11.47 10.61 14.78 13.73 11.23 9.61

Elordaland 16.19 15.51 12.37 10.45 14.10 13.24 11.14 9.27

sogn og Fjordane 14.31 14.03 12.14 10.22 13.07 11.58 10.60 8.79

\Tøre og Romsdal 16.16 13.65 11.58 10.11 14.07 11.74 11.19 9.19

sør-Trøndelag 18.48 16.09 12.97 10.46 16.80 14.17 12.52 10.07

Vord-Trøndelag 17.85 12.63 12.38 10.23 14.55 12.19 11.04 9.25

ordland 19.19 14.59 13.23 10.62 17.29 12.70 11.82 9.46

Troms 17.96 16.28 15.14 12.41 17.53 15.48 13.48 11.17

Finnmark 25.87 21.68 19.91 15.13 22.16 18.71 19.09 14.16

I alt. Total 17.22 14.76 12.58 10.77 15.79 13.56 11.55 9.64

Byer i alt. Villes 22.96 20.07 15.91 13.09 ! 19.23 15.97 12.30 10.24

Herav: Dont: Oslo 25.64 21.86 16.98 13.68 20.60 16.72 12.35 10.31

Bergen 20.68 20.08 16.88 12.75 17.60 15.24 11.95 9.38

Trondheim ... 29.18 19.59 15.40 14.92 23.79 16.29 13.36 11.62

Tabell 32. Dødeligheten i Iste leveår 1914-1938.

Mortalité infantile 1914-1938.

Antall døde under 1 år

Décédés au-dessous de 1 an

År

Années Menn Kvinner Tilsammen

S. mase. S. fém.

Total

Antall døde under 1 år pr. 1 000 levendefødte

Décédés au-dessous de 1 an par 1 000 nés-vivants

Menn Kvinner Tilsammen

S. masc. S. fém.

utenfor

Fødte

ekteskap

Fødte

i ekteskap

Total Enf. légit. Enf.

illéøit.

1914 2 378 1 823 4 201 73.9 60.7 67.5 63.4 119.9

1915 2 221 1 749 3 970 74.3 62.6 67.8 64.0 119.2

1916 2 226 1 683 3 909 71.0 56.6 64.0 60.8 104.4

1917 2 317 1 774 4 091 70.6 57.0 64.0 60.8 105.5

1918 2 256 1 739 3 995 69.3 56.3 62.9 60.2 101.4

1919 2 076 1 593 3 669 67.1 55.8 61.7 59.3 97.3

1920 2 296 1 691 3 987 64.4 50.2 57.5 55.4 83.6

1921 1 985 1 491 3 476 60.1 47.2 53.8 50.3 96.2

1922 1 944 1 483 3 427 60.6 48.1 54.5 52.1 86.1

1923 1 706 1 350 3 056 53.7 45.1 49.5 48.0 70.5

1924 1 624 1 279 2 903 54.1 45.7 50.0 48.0 78.3

1925 1 519 1 194 2 713 54.8 45.3 50.2 48.1 79.5

1926 1 468 1 125 2 593 52.8 42.7 47.9 45.9 76.4

1927 1 487 1 057 2 544 57.8 43.3 50.7 49.0 74.2

1928 1 383 1 059 2 442 54.2 43.5 49.0 46.3 84.0

1929 1 546 1 085 2 631 61.8 46.4 54.4 51.9 87.0

1930 1 240 944 2 184 50.3 40.7 45.6 43.0 80.7

1931 1 264 866 2 130 53.6 38.6 46.3 44.0 76.7

1932 1 215 913 2 128 51.9 41.4 46.8 44.2 80.4

1933 1 179 824 2 003 54.0 40.7 47.6 45.0 81.8

1934 922 723 1 645 42.7 35.7 39.3 37.3 67.5

1935 1 057 770 1 827 50.0 38.2 44.2 41.9 76.8

1936 1 014 761 1 775 46.7 37.1 42.0 39.2 83.4

1937 1 047 792 1 839 46.4 37.3 42.0 40.4 65.7

1938 1 010 682 1 692 43.3 31.0 37.3 35.7 63.7


Folkemengdens bevegelse. 28

Mouvement de la population.

Tabell 33. Dodelighetstabeller for årene 1921/22-1930/31.

Tables de mortalité et de survie 1921/22-1930/31.

Menn. Hommes

Kvinner. Femmes

Aldersår

Age

Gjenlevende Gjennomsnitt- Gjenlevende Gjennomsnittav

100 000 Dødsrisiko lig antall - av 100 000 Dødsrisiko lig antall

levende- pr. 1 000 gjenstående levende- pr. 1 000 gjenstående

fødte

Taux de leveår fødte

Taux de leveår

Survivants mortalit Vie Survivants mortalité Vie

sur 100 000

0/oo moyenne, sur 100 000

0/00 moyenne,

nés-vivants

ans nés-vivants

ans

0 år 100 000 55.10 60.98 100 000 44.10 63.84

i » 94 490 9.01 63.51 95 590 8.11 65.76

?y s 93 639 4.54 63.08 94 815 3.94 65.30

3 » 93 214 3.16 62.37 94 441 2.64 64.56

4 » 92 919 2.54 61.56 94 192 2.11 63.72

5 s 92 683 2.24 60.72 93 993 1.79 62.86

6 » 92 475 1.97 59.85 93 825 1.67 61.97

7 » 92 293 1.81 58.97 93 668 1.66 61.07

8 » 92 126 1.72 58.08 93 513 1.54 60.17

9 » 91 968 1.74 57.18 93 369 1.39 59.27

10 » 91 808 1.67 56.27 93 239 1.45 58.35

11 » 91 655 1.68 55.37 93 104 1.47 57.43

12 s 91 501 1.70 54.46 92 967 1.69 56.52

13 » 91 345 1.71 53.55 92 810 2.10 55.61

14 » 91 189 1.98 52.64 92 615 2.60 54.73

15 » 91 008 2.53 51.75 92 374 3.01 53.87

16 » 90 778 3.23 50.88 92 096 3.48 53.03

17 » 90 485 3.98 50.04 91 776 4.00 52.21

18 » 90 125 4.74 49.24 91 409 4.23 51.42

19 » 89 698 5.36 48.47 91 022 4.33 50.64

20 s 89 217 5.81 47.73 90 628 4.67 49.85

21 » 88 699 6.15 47.00 90 205 4.88 49.09

22 » 88 154 6.31 46.29 89 765 4.97 48.32

23 » 87 598 6.27 45.58 89 319 5.10 47.56

24 » 87 049 6.20 44.87 88 863 5.04 46.80

25 » 86 509 6.04 44.14 88 415 5.03 46.04

26 » 85 986 5.97 43.41 87 970 5.04 45.27

27 » 85 473 5.95 42.67 87 527 5.00 44.50

28 » 84 964 5.77 41.92 87 089 4.96 43.72

29 » 84 474 5.68 41.16 86 657 4.91 42.93

30 s 83 994 5.67 40.39 86 232 4.72 42.14

31 s 83 518 5.33 39.62 85 825 4.67 41.34

32 » 83 073 5.35 38.83 85 424 4.68 40.53

33 » 82 629 5.43 38.03 85 024 4.70 39.72

34 » 82 180 5.43 37.24 84 624 4.83 38.90

35 » 81 734 5.29 36.44 84 215 4.94 38.09

36 s 81 302 5.37 35.63 83 799 4.99 37.28

37 » 80 865 5.50 34.82 83 381 4.85 36.46

38 » 80 420 5.70 34.01 82 977 5.07 35.64

39 » 79 962 6.02 33.20 82 556 5.27 34.82

40 s 79 481 5.75 32.40 82 121 5.29 34.00

41 » 79 024 5.89 31.58 81 687 5.43 33.18

42 » 78 559 6.50 30.77 81 243 5.68 32.35

43 s 78 048 6.61 29.97 80 782 5.85 31.54

44 s 77 532 6.96 29.16 80 309 6.07 30.72

45 s 76 992 7.30 28.36 79 822 6.43 29.90

46 » 76 430 7.68 27.57 79 309 6.56 29.09

47 » 75 843 7.77 26.78 78 789 6.90 28.28

48 » 75 254 8.25 25.98 78 245 7.28 27.48

49 » 74 633 8.72 25.20 77 675 7.60 26.67

50 » 73 982 9.12 24.41 77 085 8A5 25.87

51 » 73 307 9.80 23.63 76 457 8.33 25.08

52 s 72 589 10.62 22.86 75 820 8.96 24.29

53 s 71 818 10.95 22.10 75 141 9.66 23.50


29 Folkemengdens bevegelse.

Mouvement de la population.

Tabell 33 (forts.). Dødelighetstabeller for årene 1921/22-1930/31.

Tables de mortalité et de survie 1921/22-1930/31.

Menn. Hommes

Kvinner. Femmes

Gjenlevende Gjennomsnitt- Gjenlevende Gjennomsnitt-

Aldersår

av 100 000

levende-

Dødsrisiko

pr. 1 000

lig antall

gjenstående

av 100 000

levende-

Dødsrisiko

pr. 1 000

lig antall

gjenstående

Age fødte Taux de leveår fødte Taux de leveår

Survivants mortalité Vie Survivants mortalité Vie

sur 100 000

nés-vivants

°/°o

moyenne,

ans

sur 100 000

nés-vivants

°/oo

moyenne,

ans

54 år 71 032 11.96 21.34 74 415 10.19 22.73

55 » 70 182 12.48 20.59 73 657 10.80 21.96

56 » 69 306 12.87 19.85 72 862 11.14 21.19

57 s 68 414 14.42 19.10 72 050 11.86 20.42

58 » 67 427 16.02 18.37 71 195 12.65 19.66

59 s 66 347 17.47 17.66 70 294 13.44 18.91

60 » 65 188 18.36 16.97 69 349 14.65 18.16

61 » 63 991 19.78 16.28 68 333 16.14 17.42

62 » 62 725 22.03 15.60 67 230 17.23 16.70

63 » 61 343 24.10 14.94 66 072 18.98 15.98

64 » 59 865 25.78 14.29 64 818 20.70 15.28

65 » 58 322 26.72 13.66 63 476 23.09 14.60

66 s 56 764 28.93 13.02 62 010 25.07 13.93

67 » 55 122 32.26 12.39 60 455 27.24 13.27

68 » 53 344 35.23 11.79 58 808 29.61 12.63

69 » 51 465 38.64 11.20 57 067 33.23 12.00

70 s 49 476 42.07 10.63 55 171 36.23 11.40

71 s 47 395 45.86 10.07 53 172 38.83 10.81

72 » 45 221 50.44 9.53 51 107 43.39 10.22

73 » 42 940 55.38 9.01 48 889 47.80 9.67

74 s 40 562 60.56 8.51 46 552 52.58 9.13

75 » 38 106 65.57 8.03 44 104 57.87 8.60

76 » 35 607 72.62 7.56 41 552 63.70 8.10

77 s 33 021 80.64 7.11 38 905 71.78 7.62

78 » 30 358 85.26 6.69 36 112 76.63 7.17

79 s 27 770 95.00 6.27 33 345 86.31 6.72

80 » 25 130 105.23 5.87 30 467 97.45 6.31

81 » 22 486 114.94 5.51 27 498 103.33 5.94

82 » 19 901 126.88 5.16 24 657 113.43 5.57

83 » 17 376 138.42 4.83 21 860 123.72 5.21

84 » 14 971 149.29 4.53 19 155 135.75 4.88

85 » 12 736 162.01 4.24 16 555 147.97 4.57

86 » 10 673 176.31 3.96 14 105 159.67 4.27

87 s 8 791 187.71 3.70 11 853 172.95 3.99

88 s 7 141 203.41 3.44 9 803 190.21 3.72

89 s 5 688 224.62 3.19 7 938 212.33 3.48

90 » 4 410 247.62 2.97 6 253 222.63 3.28

91 » 3 318 258.36 2.78 4 861 241.15 3.07

92 » 2 461 274.74 2.57 3 689 253.24 2.89

93 » 1 785 317.76 2.36 2 755 273.91 2.70

94 » 1 218 333.05 2.22 2 000 291.22 2.53

95 s 812 350.04 2.08 1 418 311.70 2.37

96 » 528 374.89 1.93 976 331.96 2.21

97 s 330 400.58 1.79 652 351.88 2.06

98 » 198 430.62 1.65 423 376.51 1.91

99 s 113 460.76 1.51 264 400.75 1.76

100 » 61 500.84 1.38 158 437.50 1.60

101 s 30 540.90 1.27 89 475.61 1.45

102 » 14 590.76 1.14 47 520.79 1.30

103» 6 679.37 1.00 23 585.89 1.13

104 » 2 815.24 1.00 10 670.84 1.00

105 » 1 1 000.00 1.00 3 800.98 1.00

106 s - - - 1 1 000.00 1.00


Tabell 34. Dødeligheten i de enkelte aldersklasser'. Mortalité des classes d'dge.

Années 0-4 5-9 10-14

år år år

15-19

år

20-24

år

Døde pr. 10 000 innbyggere. Décès par 10 000 habitants.

25-29

år

30-34

år

35-39

år

40-44

år

45-49

år

50-54

år

55-59 I 60-64

år år

65-69

år

70-74

år

75-79 80 år

år og mere

1876-80 430.5 63.7 39.5 59.8 89.4 87.2 77.5 86.0 98.0 117.0 138.9 179.1 257.3 386.5 578.2 911.61660.4

1881-85 435.2 78.6 44.1 63.0 92.3 85.6 79.6 82.8 91.6 106.2 142.5 177.8 257.1 373.6 580.4 910.91764.0

1886-90 411.9 73.8 46.3 67.3 99.6 91.9 79.1 82.7 89.0 108.4 133.3 181.5 247.7 367.4 564.1 879.41784.3

1891-95 392.3 63.0 41.7 71.7 112.2 97.3 88.7 86.2 99.9 111.3 140.3 181.9 259.0 366.0 560.5 875.61765.9

1896-1900 354.6 41.0 33.6 67.9 103.6 92.5 82.4 85.1 89.1 107.0 130.8 171.2 235.0 352.0 528.8 874.51682.6

, 1901-05 281.6 36.5 31.9 61.7 96.8 85.7 78.1 76.0 85.6 102.0 126.9 159.8 231.0 348.6 515.4 822.61634.0

1906-1 0 237.4 35.6 29.5 59.6 89.0 81.2

^

70.8 75.5 80.4 93.5 122.5 159.1 223.7 338.5 523.0 846.81640.2

e 1911-15 219.8 32.6 25.5 57.2 85.3 79.1 70.5 71.1 79.1 95.8 121.2 165.6 228.8 339.6 524.2 845.01721.8

1916-20 223.0 37.4 30.1 72.2 109.1 105.0 93.6 83.2 83.7 96.9 119.3 164.2 229.5 346.2 533.9 874.91786.1

1921-25 157.2 21.1 19.0 40.7 69.0 63.2 59.9 57.9 64.5 81.5 104.3 146.0 216.8 318.6 511.3 819.51782.7

^ 1926-30 139.7 19.2 15.6 32.8 56.8 58.5 53.5 54.6 63.0 76.7 102.7 139.9 215.7 312.9 496.2 799.11763.5

^ 1931-35 2 126.0 14.8 13.6 24.3 41.9 44.9 45.6 47.2 54.8 67.0 89.1 132.3 196.7 315.4 495.4 812.91743.3

1933 2 129.0 15.1 11.7 22.9 44.0 43.8 47.2 43.4 53.5 59.9 84.0 131.3 193.9 300.8 473.5 836.71728.8

19342 110.8 15.5 13.3 23.0 38.9 42.2 46.0 45.8 55.1 64.6 90.0 128.1 186.0 306.5 489.4 738.01669.2

19352 123.5 14.1 12.7 19.3 35.8 38.5 42.5 45.5 54.0 66.9 87.7 126.2 199.2 332.2 494.8 805.91767.8

19362 122.9 14.7 13.5 23.0 38.3 39.6 41.7 42.2 50.7 71.3 91.7 133.7 199.2 318.1 513.8 793.71793.3

1937 2 125.6 17.3 11.9 25.2 35.5 39.0 39.0 45.8 49.5 68.0 88.9 129.5 202.0 311.2 493.1 829.41812.4

1938 2 121.3 13.8 9.5 20.9 31.6 36.1 39.8 45.1 52.3 60.4 94.8 122.9 189.7 325.4 484.4 799.41759.6

O

(1876-80 373.2 63.2 42.6 52.4 62.6 71.5 81.3 87.8 94.2 98.6 119.0 153.2 218.8 338.7 514.7 826.61574.6

1881-85 387.1 81.5 47.8 52.3 62.4 71.7 80.0 89.1 92.2 99.7 121.5 148.4 222.6 337.7 497.7 804.91655.5

1886-90 374.1 77.8 50.6 54.5 64.1 76.6 82.2 88.3 88.3 93.7 113.0 148.0 209.2 316.6 472.0 773.51670.6

1891-95 342.7 63.6 46.8 57.2 64.2 74.0 82.1 87.3 92.5 94.6 115.6 143.9 213.1 318.1 504.1 781.31640.7

1896-1900 296.2 44.9 38.1 55.3 62.0 71.4 74.8 80.5 87.4 86.3 105.6 135.8 198.2 301.6 474.9 784.41540.2

,^ 1901-05 239.7 37.2 36.3 56.6 65.3 67.9 74.0 77.7 82.6 86.5 107.1 135.5 194.7 291.9 459.3 753.11512.0

e 1906-10 199.3 35.5 35.7 50.5 63.8 65.9 70.7 74.2 77.0 82.3 104.2 131.9 187.7 289.2 386.7 769.81534.1

_^ 1911-15 185.0 30.3 30.1 48.7 60.7 63.4 59.8 68.6 76.2 78.2 96.5 132.7 186.7 2$4.8 463.4 735.21584.6

4

1916-20 185.0 35.6 35.4 62.3 79.7 84.3 80.1 78.1 76.6 87.5 106.5 137.6 193.3 292.9 468.0 775.51646.2

1921-25 129.0 19.2 20.6 43.3 56.6 53.9 52.0 54.0 58.5 70.8 92.0 117.7 173.7 266.3 437.5 704.1 1 642.2

111.3 15.3 14.9 31.6 43.6 48.8 45.8 48.3 54.6 68.0 87.6 116.5 169.2 267.8 427.9 719.71631.2

99.1 11.9 • 11.6 23.3 32.4 37.7 38.1 40.3 47.0 59.3 79.3 111.2 160.3 253.3 417.6 725.1 1 629.4

19332 101.6 11.8 10.6 23.4 31.3 38.9 38.4 39.1 43.6 58.9 75.4 107.3 155.6 245.5 408.6 683.41595.8

19342 88.9 11.0 10.8 18.9 28.5 32.6 36.6 36.2 44.7 54.8 79.0 112.5 160.7 243.9 410.4 696.71505.0

1935 2 95.2 9.9 11.9 19.3 27.1 31.6 33.6 37.8 44.3 60.2 76.5 106.7 159.8 262.6 415.7 752.51673.0

1936 2 97.1 10.3 13.2 19.3 30.7 32.2 32.0 38.7 42.6 56.2 76.9 103.0 155.2 245.5 424.2 746.71680.3

1937 2 99.5 11.0 9.4 17.5 26.0 31.9 33.5 34.3 39.1 51.5 79.5 110.4 165.0 242.2 444.2 735.01656.6

1938 2 87.4 10.0 7.4 16.0 22.8 27.3 29.9 32.8 40.2 48.6 72.2 97.0 160.2 240.9 405.9 692.21650.6

â 1926-30

1931-35 2

•y

Til og med 1916-20 er regnet med virkelig alder. For de senere år er alderen regnet lik differansen mellom dødsår og fødselsår. Pour 1916-20 et les années présidentes:

années d'âge; pour les années suivantes: l'âge = la différence entre l'année de mort et l'année de naissance. ' Foreløpige tall. Chiffres provisoires.


-

Age

31 Folkemengdens bevegelse.

Mouvement de la population.

Tabell 35. Middellevetiden. Vie moyenne.

Gjennomsnittlig antall gjenstående leveår. Nombre moyen des années restantes

18830 1 8840 18850 181855 181865 181880

1 i890 1 1816910-01 161094-H

19

920 11930

Menn. H.

0 45.0 41.8 44.5 44.9 47.4 48.33 48.73 50.41 54.82 55.62 60.98

. . . 52.4 53.43 53.40 55.31 58.66 58.80 63.51

5 53.9 50.9 52.6 52.4 53.7 54.06 54.24 54.73 56.93 56.71 60.72

10 50.3 47.4 49.4 49.4 50.8 50.76 51.25 51.05 52.92 52.65 56.27

20 42.5 39.5 41.5 42.0 43.2 43.14 43.89 43.58 45.16 44.85 47.73

30 35.6 32.9 34.6 34.8 36.3 36.82 37.68 37.69 38.85 38.83 40.39

40 28.3 26.2 27.5 28.0 29.1 29.69 30.43 30.62 31.49 31.64 32.40

50 21.4 19.6 20.7 21.0 22.0 22.49 23.08 23.34 23.95 24.10 24.41

60 15.2 13.8 14.4 14.6 15.2 15.63 16.13 16.39 16.80 16.98 16.97

70 9.7 8.8 9.1 9.0 9.4 9.89 10.11 10.29 10.59 10.40 10.63

Kvinner. F.

0 48.0 45.6 47.9 47.9 50.0 51.30 51.21 54.14 57.70 58.71 63.84

54.2 55.68 55.23 58.26 60.81 61.24 65.76

5 56.0 53.9 55.0 55.0 55.6 56.34 56.15 57.66 59.04 59.06 62.86

10 52.4 50.4 51.8 52.0 52.8 53.10 53.32 54.11 55.08 54.98 58.35

20 44.5 42.4 43.9 44.5 45.3 45.39 45.90 46.54 47.34 47.19 49.85

30 37.0 35.1 36.2 36.9 37.8 38.19 38.81 39.43 40.24 40.35 42.14

40 29.8 28.2 29.4 29.7 30.7 31.14 31.81 32.31 32.92 32.96 34.00

50 22.4 21.4 22.2 22.5 23.4 23.84 24.45 24.86 25.30 25.28 25.87

60 15.8 14.8 15.2 15.5 16.2 16.67 17.18 17.46 17.85 17.78 18.16

70 10.0 9.3 9.5 9.4 10.1 10.55 10.88 10.97 11.24 11.15 11.40

Tabell 36. Den oversjøiske utvandring i årene 1931-1939.

Émigration d'outre-mer pendant les années 1931-1939.

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

U t v a n d r e d e i alt. Total 825 436 344 485 462 526 647 818 687

1'Ienn. Sexe masc. 361 209 145 193 179 212 272 2 340 297

Kvinner. Sexe fém. 464 227 199 292 283 314 375 2 478 390

Livsstilling." Profession".

I. Jordbruk, skogbruk m. m.

Agric., sylvic., etc. 63 24 15 27 17 28 37 56 49

II. Fiskeri. Pêches 11 5 4 8 10 9 12 12 14

III. Industri. Industrie 66 49 35 36 40 43 67 62 60

IV. Forretn.virks. Commerce 12 11 2 7 9 14 16 13 16

V. Sjøfart. Navigation 83 44 22 27 20 22 27 41 48

VI. Annentransp.Autr.transp. 3 6 1 2 3 4 4 3 11

VII. Immateriell virksomhet.

Professions libérales 18 10 11 11 17 28 16 26 15

VIII. Funksj.v.forskj.næringsgr.

Fonct. appart. aux div. prof. 16 21 14 24 20 13 21 44 25

IX. Andre. Autres 24 10 13 13 6 18 21 24 16

Tilsammen. Total 296 180 117 155 142 179 221 281 254

Bestemmelsessted.

Pays de destination.

Britisk Nord-Amerika. Amérique

du Nord britannique 62 53 21 35 22 51 14 26 19

De For. Stater. États-Unis 708 351 299 392 364 418 591 696 631

Amerika ellers. Reste del' Amér. 14 10 5 16 19 6 11 25 11

Australia. Australie 1 1 1 1 - - 1 7 -

Afrika. Afrique 18 12 11 26 27 26 12 24 13

Asia. Asie . 22 9 7 15 30 25 18 40 13

Menn 15 år og over. Hommes adultes. z Herav 1 med uoppgittalder. Dont 1 arec âge non indiqué.


Dødsårsaker, sunnhetstilstand. 32

Causes de décès, état sanitaire.

Tabell 37. Medisinalpersonale og apotek i årene 1932-38.

Personnel médical et pharmacies 1932-38.

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Sivile embetslegedistrikter. Districts méd. civils 384 381 377 378 377 377 375

Autoriserte leger s. Médecins autorisés 1 954 1 997 2 063 2 141 2 217 2 279 2 351

Tannleger1. Dentistes 1 245 1 281 1 324 1 386 1 399 1 444 1 481

Jordmødre. Sages-femmes diplômées 1 598 1 595 1 571 1 569 1 558 1 520 1 521

Dyrleger. Vétérinaires 353 367 370 376 381 386 392

Apotek. Pharmacies 262 262 263 263 264 266 273

Leger, henholdsvis tannleger, som er bosatt i utlandet, er regnet med. Y compris médecins (resp. dentistes) dom

ciliés à l'étranger.

Tabell 38. Sykehus, tuberkuloseanstalter og sinnssykeasyl 1932-1938.

Plasser og belegg.

Hôpitaux généraux, établissements pour le traitement des tuberculeux et hospices

d'aliénés. Nombre des lits et des malades soignés 1932-1938.

Bevegelsen i belegget. Mouvement des malades.

Antall Sykeplasser

Tilsammen titgått. Sorties

Nombre Lits Innlagt i året behandlet

Admissions Total des malades

traités Levende.Vivants Døde. Décédés

Alminnelige sykehus,

klinikker og sykestuer.

Hôpitaux généraux.

1932 194 12 235 115 294 122 701 110 403 4 996

1933 191 12 284 120 583 127 882 114 929 4 989

1934 190 12 489 130 435 138 162 122 953 5 742

1935 192 12 667 139 672 147 529 133 565 5 793

1936 195 12 988 154 239 162 470 147 340 6 267

1937 195 13 219 163 487 172 181 156 513 6 329

1938 197 13 704 171 212 180 507 164 857 6 340

Anstalter til kur og

pleie av tuberkuløse.

Etablissements pour

le traitement des tuberculeux.

1932 141 5 098 6 829 11 442 5 753 1 034

1933 141 5 115 6 407 11 054 5 425 984

1934 143 5 223 6557 11 188 5 573 913

1935 143 5 432 6 975 11 718 5 818 949

1936 144 5 640 7 587 12 517 6 271 1 004

1937 144 5 728 7 674 12 931 6 665 1 030

1938 144 5 781 7 528 12 767 6 517 955

Sinnssykeasyl.Hospices

d'aliénés.

1932 23 5 726 1 938 8 626 1 501 315

1933 23 5 726 1 980 8 790 1 596 326

1934 23 5 832 1 975 8 843 1 585 302

1935 23 5 862 2 152 9 108 1 616 341

1936 23 5 952 2 224 9 375 1 693 324

1937 23 5 946 2 181 9 539 1 741 301

1938 23 6 153 2 359 9 854 1 864 317


Tabell 39. De viktigste epidemiske sykdommer behandlet av legene i årene 1926-38.

Maladies épidémiques principales traitées par les médecins dans les années 1926-38.

1926-1935 1936 1937 1938

Sykdommenes art Antall tilfelle Nombre des cas Antall til-

Antall døde Antall til- Antall døde Antall til- Antall døde

Maladies

felle

felle

felle

Gjennomsnittlig

Lavest Nombre des

Høyest

Nombre des

Nombre des

Nombre des Nombre des

Nombre des

Maximum Moyenne Minimum cas traités décès cas traités décès cas traités décès

Tyfoidfeber. Febris typhoïdea 1 153 1 103 1 56 105 22 49 8 34 8

Paratyfus. Paratyphoïde 294 142 66 178 3 69 2 34 1

Cerebrospinalmeningitt. tïleningitis cerebro-spinalis. 45 28 15 31 26 24 15 21 18

Akutt poliomyelitt.. Poliomyelitis acuta 359 162 34 927 85 175 31 105 14

Skarlagensfeber. Scarlatina 8 823 4 017 1 177 4 726 42 4 964 34 3 691 29

Meslinger. Morbilli 17 967 10 070 1 637 10 765 22 6 188 19 21 263 42

Difteri (croup). Diphtheria (Croup) 1 429 1 079 625 361 9 417 17 187 13

Barselfeber. Febris puerperalis 228 171 106 133 50 133 54 151 49

Rosen. Erysipelas 2 873 2 172 1 866 2 520 81 2 480 52 2 990 26

Kusma. -Parotitis 18 028 6 098 663 552 — 263 — 2 265 —

Kikhoste. Tussis convulsiva 16 458 10 321 4 735 14 729 53 10 755 55 9 190 36

Influensa. Influenza 88 835 54 687. 24 573 66 804 127 69 428 167 34 810 53

Akutt bronkitt, katarralsk lungebetennelse. Bronchilis

acuta, Pneumonia catarrhalis 1 109 133 1 98 523 1 90 766 115 858 1 758 113 371 2 016 116 476 1 761

Lungebetennelse (krupøs). Pneumonia crouposa 1 7 490 1 : 5 523 1 3 556 5 239 1 281 4 703 1 240 4 949 1 108

Plevritt (lungehinnebetennelse). Pleuritis (serosa et

purulenta) 6 056 5 200 4 057 4 147 90 3 888 76 3 461 58

3iktfeber. Febris rheumatica 3 172 2 674 2 225 2 527 36 2 210 25 2 252 22

Akutt diarré (kolerine). Diarrhoea acuta, Choiera

nostras 25 410 18 763 13 509 29 871 179 27 811 155 23 672 108

Årene 1928-1935. Les années 1928-1935.


Dødsårsaker, sunnhetstilstand. 34

Causes de décès, état sanitaire.

Tabell 40. De viktigste

Causes de décès les plus

Nr. i den Alder = fylte år3

Nr. i den forkort.

Dødsårsaker norske internasjonale

0-11 1-2 3-4 0-4 5-9 10-14

Causes de décès

nomenklatur

av 19271 nomen- mnd. år år år år år

klatur mois ans ans ans ans ans

av 1929 2

Tyfoidfeber og paratyfus. Fièvre typhoïde ou

paratyphoïde 1000, 1010 1 - - - - - -

Meslinger. Rougeole 1080 4 4 6 3 12 8 8

Skarlagensfeber. Scarlatine 1090 5 - 2 4 4 13 1

Kikhoste. Coqueluche 1100 6 31 4 - 35 1 -

Difteri. Diphthérie 1110 7 - 1 2 3 4 2

Influensa. Grippe 1120-1121 8 12 3 - 15 2 -

Lunge- og strupetuberkulose. Tuberculose de

l'appareil respiratoire

Tuberkulose i andre organer. Toutes autres

1400 10 3 3 1 7 3 15

tuberculoses 1410-1470 11 28 21 10 57 30 27

Syfilis. Syphilis 1520, 1521 12 6 1 - 7 - 1

.Andre infeksjonssykdommer. Autres maladies

infectieuses - - 37 13 7 55 14 29

Diabetes. Diabétès sucré 2360 18 - - 1 1 8 6

Andre blod- og ernæringssykdommer. Autres 2000-2350

maladies du sang et de la nutrition 2370-2460 - 26 6 6 38 8 11

Apopleksi. Hémorrhagie cérébrale 2600 - 20 - - 20 - i

Andre sykdommer i nervesystem og sanseorganer.

Autres maladies du système nerveux

et des organes des sens 2610-2810 - 77 23 10 108 27 26

Organisk hjertesykdom. Maladies organiques

du coeur 3000-3030

Andre sykdommer i kretsløpsorganene. Autres

24 8 3 - 11 8 6

maladies de l'appareil circulatoire 3040-3070 25 13 3 — 16 — 1

Bronkitt. Bronchite 3500-3510 26 23 15 1 38 2 2

Lungebetennelse. Pneumonies 3520-3530

Andre sykdommer i åndedrettsorganene. Autres

27 293 103 22 412 26 15

maladies de l'appareil respiratoire 3540-3590 28 4 9 1 14 4 —

Mage- og duodenalsår. Ulcère de l'estomac ou

du duodénum 4000-4010 - - - - -

Mage- og tarmkatarr. Diarrhée et entérite 1150, 4020 29 65 12 1 78 2 1

Blindtarmbetennelse. Appendicite 4040 30 2 4 4 9 9 13

Lever- og galleveissykdommer. Maladies du

foie et des voies biliaires 4100-4140 31 2 — — 2 - —

Andre sykdommer i fordøyelsesorganene. 4050-4070

Autres maladies de l'appareil digestif 4030,4200-4500 - 34 11 3 48 5 6

Nefritt. Néphrite

Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganer.

5000-5010 33 5 2 2 9 6 2

Autres maladies de l'appareil urinaire et de

l'appareil génital 5020-5240 34 5 2 1 8 - 1

Barselfeber. Septicémie puerpérale 5610-5620 35 - - - - - -

Andre svangerskaps- og barselsykdommer.

Autres accidents puerpéraux de la grossesse

5500-5600

et de l'accouchement ........

5630-5700 36 — — — — — —

Kreft og sarkom. Cancer et sarcome . 7000-7550 15 - 5 2 7 - 7

Medfødt svakhet og dannelsesfeil. Débilité

congénitale et vices de conformation 0000-0300 38 838 6 — 844 — —

Alderdomssvakhet. Sénilité 0500 39 - - - - - -

Drap, mord, ulykkestilfelle. Morts violentes 8500-8650 41-42 17 58 46 112 68 26

8800-8900

Selvmord. Suicide 8700-8790 40 - - - - - -

Andre sykdommer. Autres maladies - - 10 2 4 15 5 5

Ikke spesifiserte sykdommer. Maladies inconnues

ou mal définies 9000-9010 43 129 11 3 143 8 3

Tilsammen. Total 1 692 329 134 2 128 261 215

Numéro de la nomenclature norvégienne de 1927. ' Numéro correspondant de la nomenclature internationale abrégée de 1929.


35

Dødsårsaker, sunnhetstilstand.

Causes de décès, état sanitaire.

dødsårsaker i året 1938.

importantes pendant l'année 1938.

Alder = differansen mellom dødsår og fødselsår4

100 år Uopp- Bygder

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 ogover gitt I alt

Distr.

år år år år år år år år år år 100 alder Total ruraux

ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans Inconnu

et plus

Pr.

10 000

Byer innb.

Villes Par

10 000

hab.

- 1 1 2 3 2 - - - - - - 9 6 3 0.03

7 1 1 3 1 - 1 - - - - - 42 32 10 0.14

4 1 1 3 - 1 1 - - - - - 29 20 9 0.10

- - - - - - - - - - - - 36 31 5 0.12

2 - 1 - 1 - - - - - - - 13 10 3 0.05

- 2 2 1 1 2 7 10 8 3 - - 53 41 12 0.18

144 285 330 554 325 175 171 94 24 1 - - 2 128 1 457 671 7.30

57 57 50 87 33 26 13 3 3 - - - 443 310 133 1.52

- 1 1 6 8 12 12 3 1 - - - 52 18 34 0.18

26 25 34 48 56 54 40 44 21 1 - - 447 314 133 1.53

- 5 - 2 10 26 65 99 40 1 - - 263 166 97 0.90

7 10 6 19 34 36 53 53 12 1 - - 288 193 95 0.99

- 3 7 20 75 249 603 1 007 780 103 - - 2 868 2 011 857 9.84

40 32 27 54 60 89 75 71 22 - - - 631 466 165 2.17

18 23 26 68 135 297 685 1 037 580 45 - 1 2 940 1 982 958 10.09

4 3 6 38 53 86 280 666 830 137 2 - 2 122 1 436 686 7.28

1 3 2 3 1 14 24 80 89 10 - - 269 206 63 0.92

39 42 32 89 125 195 375 673 653 109 - - 2 785 1 896 889 9.56

7 10 7 18 32 41 52 57 35 3 - - 280 193 87 0.96

2 7 7 28 26 39 34 45 16 - - - 204 147 57 0.70

1 1 1 3 7 7 12 19 9 2 - - 143 103 40 0.49

22 14 13 27 26 19 13 9 3 - - - 177 129 48 0.61

1 2 3 8 16 40 51 50 25 3 - - 201 122 79 0.69

13 13 16 24 49 41 73 98 76 7 - - 469 350 119 1.61

14 9 18 61 84 96 142 196 90 12 - - 739 487 252 2.54

2 5 6 15 14 33 82 194 159 23 1 - 543 371 172 1.86

5 6 12 23 3 - - - - - - - 49 33 16 0.17

- 7 15 23 19 - - - - - - - 64 47 17 0.22

7 14 15 108 294 626 982 1 127 561 55 - - 3 803 2 545 1 258 13.05

- - - - - - - - - - - - 844 643 201 2.90

- - - - -- - 32 528 1 812 768 12 2 3 154 2 630 524 10.83

86 127 123 181 141 97 99 74 72 24 - 2 1 232 885 347 4.23

2 9 21 34 50 42 35 9 1 1 - - 204 134 70 0.70

6 10 9 25 35 48 72 97 87 21 - - 435 278 157 1.49

12 11 10 47 77 134 239 336 213 17 - 2 1 252 903 349 4.30

529 739 803 1 622 1 794 2 527 4 323 6 679 6 222 1 347 15 7 29 211 20 595 8 616 100.25

Années d'âge 4 Age = différence entre l'année de mort et l'année de naissance.


Dødsårsaker, sunnhetstilstand. 36

Causes de décès, état sanitaire.

Tabell 41. Voldsomme dødsfall i årene 1932-1938.

Morts violentes; années 1932-1938.

Ulykker: Morts accidentelles:

Druknet. Submersion

Forbrent eller skoldet. Brûlures

f jernbane, chemins de fer

automobil, automobiles

Omkommet ved: annen kjørsel, autres acc. de voiture

Tués par: flyvning, aviation

vådeskudd, armes à feu

fall, chutes

Andre ulykker. Autres accidents

Uoppgitt. Inconnus

( bygdene. Comm. rurales

Tilsammen. Total 1 byene. Villes

I hjemsted uoppg. Domicile inconnu

a. Blant den hjemmeh. befolkning. I alt. Total général .. .

b. Blant den tilstedev. befolkning (population de fait) ... .

Drap: Homicides:

Barn under 24 timer. Infanticides

Andre. Autres

bygdene. Comm. rurales

Tilsammen. Total ' byene. Villes

hjemsted uoppg. Domicile inconnu

a. Blant den hjemmeh. befolkning. I alt. Total général.

b. Blant den tilstedev. befolkning (population de fait) ..

Selvmord: Suicides:

Ved hengning. Suspension

- drukning. Submersion

Annen dødsmåte. Moyens autres

Uoppgitt. Inconnus

bygdene. Comm. rurales

Tilsammen. Total byene. Villes

hjemsted uoppg. Domicile inconnu

a. Blant den hjemmeh. befolkning. I alt. Total général.

b. Blant den tilstedev. befolkning (population de fait) .. .

År

Années

Tabell 42. Spedalske i årene 1856-1935.

Les lépreux 1856-1935.

Ved

utgangen

av året

A la fin

de l'année

Antall kjente tilfelle

Nombre des cas connus

Utenfor

stiftelsene

Hors des

hospices

Derav:

Dont:

1932 I

1933 I 1934 11935 I 1936 1937 I 1938

468 464 491 409 420 449 479

55 56 45 39 58 52 86

10 15 13 16 17 21 23

63 78 75 91 93 92 142

30 26 25 24 21 20 35

- 4 3 7 9 6 2

22 18 24 16 12 18 14

94 84 78 85 63 127 201

217 263 305 265 360 247 211

10 6 9 11 5 7 17

697 691 755 663 752 745 869

271 320 311 300 305 294 341

1 3 2 - 1 - -

969 1 014 1 068 963 1 058 1 039 1 210

925 910 961 885 954 930 1 118

5 5 2 2 4 4 1

23 10 13 15 12 9 21

20 10 10 10 11 5 16

8 5 5 7 5 8 6

28 15 15 17 16 13 22

26 141 141 14 16 12 20

68 73 79 85 70 81 82

25 26 40 36 37 45 47

84 71 72 61 75 67 66

8 7 6 4 - 6 9

116 122 135 109 132 121 134

69 55 62 77 50 78 70

185 177 197 186 182 199 204

182 173 187 186 182 195 201

Antall herreder og byer hvor spedalskhet

Nombre des communes rurales

et villes, où la maladie

i femåret

dans le quinquenn.

På stiftelsene

og

Rikshospi- er begynt er opphørt

talet

Dans les

hospices

a fait son

apparition

e cessé

fantes ved

utgangen

av året

se trouvait

a la fin

de l'année

1856 2 858 2 623 235

1875 1 752 1 129 623

1885 1 195 673 522 9 18 187

1890 960 453 507 11 37 161

1895 688 328 360 12 34 139

1900 577 279 298 13 25 129

1905 474 221 253 8 26 111

1910 326 123 203 1 36 76

1915 235 89 146 20 33 63

1920 160 55 105 18 39 42

1925 107 35 72 5 17 30

1930 69 24 45 3 10 23

1935 2 47 2 16 31 3 11 15

Stiftelser unntatt. Hospices non compris. 2 2 med ukjent oppholdssted. 2 avec domicile inconnu.


37 Dødsårsaker, sunnhetstilstand.

Causes de décès, état sanitaire

Tabell 43. Dødeligheten av tuberkulose i riket blant menn og kvinner i de

forskjellige aldersklasser 1891-1938.

Mortalité de tuberculose par sexe et âge 1891-1938.

1891-

1895

1896-

1900

1901-

1905

Pr. 10 000 innbyggere. Par 10 000 habitants

1906-

1910

1911- 1916-

1915 1920

1921-

1925

1926-

1930

1931- 1936

1935

1937 1938

Menn. Hommes.

0- 4 år. ans 32.0 34.5 26.5 21.9 18.0 14.0 11.8 9.4 5.6 4.9 4.3 3.1

5- 9 » » 12.5 15.0 11.9 10.3 8.6 7.7 5.9 4.5 2.0 1.8 2.5 1.3

10-14 » » 11.9 14.5 13.0 11.6 8.7 8.6 7.3 4.7 3.0 2.2 1.9 1.6

15-19 » » 25.2 31.9 30.9 28.9 27.2 26.6 23.2 15.0 10.1 8.3 9.1 6.6

20-24 » » .... J 48.8 49.3 43.7 32.1 21.5 17.8 15.5 12.6

25-29 » » .. 46.5 50.4 49.5 45.8 143.6 41.2 36.7 31.8 23.3 20.4 16.2 13.9

30-39 » » 1 33.5 36.0 32.4 31.2 29.0 28.4 25.4 22.1 19.1 14.9 15.4 16.2

40-49 » » 26.5 27.0 26.0 23.2 22.0 21.1 17.9 15.7 13.5 12.1 12.2 12.5

50-59 » » 27.6 28.1 23.7 23.4 21.9 18.6 16.0 13.7 11.6 8.9 10.5 9.3

60-69 » » 29.8 29.6 26.4 24.0 21.7 19.6 18.5 15.0 13.9 11.3 11.3 10.8

70-79 » » 21.1 22.8 17.4 19.0 18.1 15.4 14.6 13.3 13.4 9.8 9.5 7.5

80 + » » 9.2 10.2 9.1 7.5 8.4 5.8 6.3 10.5 8.3 4.3 5.4 8.6

I alt. Total 27.2 29.9 26.8 24.4 23.0 22.2 19.8 15.9 12.5 10.5 10.3 9.4

Kvinner. Femmes.

0- 4 år. ans 31.1 33.9 25.6 18.8 15.6 13.8 10.5 8.8 5.9 4.4 4.6 3.2

5- 9 » » 14.6 19.2 14.3 12.9 10.4 8.5 7.1 4.5 2.3 2.4 2.1 1.8

10-14 » » 19.1 22.3 20.8 19.1 15.4 13.3 12.0 6.8 4.1 3.5 3.2 1.8

15-19 » » 32.1 37.5 39.0 35.5 33.3 32.8 32.2 21.6 14.6 10.1 8.7 7.5

20-24 » » . . . .1 ( 40.6 40.7 42.2 30.7 21.6 18.3 15.5 12.7

25-29 » » . . J 38.3 41.9 43.8 43.9

39.5 37.5 36.8 31.4 23.4 18.3 18.1 16.1

30-39 » » 39.2 41.1 40.4 38.5 33.6 31.8 25.8 21.6 17.7 13.5 14.0 12.8

40-49 » » 32.4 31.8 30.4 27.9 25.4 22.9 18.2 14.5 11.6 ' 7.9 7.7 7.5

50-59 » » 26.4 28.9 25.3 23.8 19.3 18.9 15.8 ; 12.6 9.6 . 7.3 7.0 6.0

60-69 » » 27.6 29.3 24.4 22.4 19.5 16.9 15.3 13.5 10.5 7.9 7.5 8.1

70-79 » » 25.4 24.8 18.3 19.9 16.7 14.4 14.5 13.4 11.3 10.1 8.0 ' 8.7

80 + » .a 11.9 9.2 8.1 8.1 9.2 6.8 8.2 9.4 9.8 11.2 8.5 4.6

Ialt. Total 29.3 31.9 29.5 27.4 24.2 22.9 20.9 16.3 12.4 9.8 9.3 8.2

Tabell 44. Dødsfall pr. 10 000 innbyggere av tuberkulose i alt og lungetuberkulose

i de enkelte fylker 1916-1935.

Mortalité de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons.

Fylker

Préfectures

Tuberkulose i alt. Tuberculose, total

1916-

1920

1921-

1925

1926-

1930

1931-

1935

Lungetuberkulose. Tuberculose des poumons

1916-

1920

1921-

1925

1926-

1130

1931-

1935

Østfold 16.6 15.0 12.2 10.6 13.4 11.6 9.5 8.7

Akershus 15.5 15.1 11.0 8.5 13.2 12.6 8.8 7.1

Oslo 20.1 17.9 15.8 12.5 16.3 14.3 13.4 10.6

Hedmark 23.2 17.9 14.4 10.3 18.1 14.2 10.9 8.5

Opland 17.4 15.1 11.0 9.6 13.3 11.6 8.3 7.5

Buskerud 17.5 16.6 13.4 10.1 13.5 13.1 10.8 8.4

Vestfold 17.9 15.3 12.4 10.6 14.1 12.1 10.1 8.7

Telemark 23.5 20.3 15.7 11.3 17.9 15.6 11.8 9.3

Aust-Agder 21.4 19.1 16.3 12.1 17.5 15.9 13.4 9.9

Vest-Agder 23.2 20.2 15.7 12.6 18.9 16.8 12.6 10.8

Rogaland 22.9 19.8 16.8 13.6 17.2 15.0 13.0 10.6

Hordaland 21.2 20.7 16.4 12.3 16.3 15.7 12.9 9.7

Bergen 25.8 21.2 15.4 11.2 19.9 16.7 12.2 9.8

Sogn og Fjordane . 25.2 22.9 18.4 13.7 19.8 18.0 14.3 11.6

Møre og Romsdal 26.2 22.9 18.2 14.2 20.8 17.8 14.1 11.3

Sør-Trøndelag 31.4 29.1 20.8 16.1 26.3 23.7 17.0 13.5

Nord-Trøndelag 26.7 25.4 18.8 13.6 20.7 20.2 14.8 10.8

Nordland 30.3 27.6 21.6 15.5 24.1 22.0 16.7 12.5

Troms 32.3 30.3 24.0 17.1 25.1 23.2 18.5 13.9

Finnmark 44.2 42.5 29.3 20.1 34.0 31.8 22.4 15.6

Riket. Royaume 22.6 20.4 16.1 12.4 17.8 16.0 12.8 10.2

Bygder. Distr. rur 22.0 20.4 16.2 12.3 17.5 16.0 12.7 10.0

Byer. Villes 23.9 20.3 16.0 12.7 18.7 16.0 13.0 10.6


Dødsårsaker, sunnhetstilstand. 38

Causes de décès, état sanitaire.

Tabell 45. Undersøkte vernepliktige mannskaper i 1936 og 19371.

Inspection médicale des conscrits'.

1936 1937

Pr. 100 undersøkte var:

Antall Pour cent des conscrits: Middel- Antall

Fylker undersøkte høyde, cm undersøkte

Préfectures mannskaper Hjelpe- Taille mannskaper

Nombre

des conscrits

Udyktige

Inaptes au

service actif

dyktige

Bons pour

serv. auxil.

moyenne

mn

Nombre

des conscrits

Pr. 100 undersøkte var:

Pour cent des conscrits:

Udyktige Hjelpedyktige

Inaptes au Bons pour

service actif serv. auxil.

Middelhøyde,

cm

Taille

moyenne

cm

Østfold 1 551 19.9 8.8 174.84 1 428 17.5 5.8 174.31

Akershus 2 013 18.5 4.7 174.71 1 913 19.2 6.0 174.89

Oslo 1 818 19.9 7.0 174.88 1 831 23.3 6.8 174.95

Hedmark 1 549 22.2 3.9 173.58 1 548 28.5 5.2 173.27

Opland 1 308 20.7 3.8 173.39 1 222 25.2 3.4 173.41

Buskerud 1 374 21.0 6.4 173.97 1 279 23.5 5.2 175.46

Vestfold 1 063 20.6 7.8 174.16 1 074 22.1 7.5 174.59

Telemark 1 170 23.6 7.4 173.98 1 194 22.3 5.6 174.36

Aust-Agder 633 26.5 5.2 174.89 598 30.2 2.1 174.64

Vest-Agder ... 690 24.6 3.5 175.16 738 30.6 5.6 175.39

Rogaland 1 768 28.6 5.0 173.42 1 768 33.1 8.5 173.58

Hordaland 1 633 27.1 12.9 173.62 1 600 25.7 9.8 173.59

Bergen 858 33.4 7.8 173.86 772 27.5 11.6 174.51

Sogn og Fjord. . 825 25.1 9.9 173.41 772 23.7 7.8 172.82

Møre og Romsd. 1 604 20.7 13.5 173.62 1 535 19.8 7.8 173.40

Sør-Trøndelag . 1 704 18.7 17.5 173.45 16 71 22.2 11.7 173.32

Nord-Trøndelag 933 18.3 11.9 172.83 847 16.5 13.2 173.39

Nordland 1 843 34.3 3.3 173.46 1 804 36.9 2.1 173.09

Troms 974 32.8 4.5 171.54 882 31.2 5.4 171.56

Finnmark 592 42.9 4.9 169.02 503 41.8 3.0 168.90

Riket. Royaume 25 903 24.1 7.7 173.74 24 979 25.5 6.8 173.82

År

Années

Under 160 cm

Moins de 160

cm

Antall undersøkte mannskaper med oppgitt høyde prcsentvis fordelt

Nombre de conscrits de taille en cm. Chiffres relatifs

160-164

cm

165-169

cm

170-174

cm

175-179

cm

180-184

cm

Sum

185 og over Total

et

au-dessus

Middelhøyde,

cm.

Taille

moyenne

cm

Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst.

1900 4.0 12.9 28.0 30.9 18.0 5.4 0.8 100.0 170

1910 2.7 10.1 26.0 32.3 20.4 6.8 1.7 100.0 171

1920 2.6 9.7 24.4 32.6 21.3 7.7 1.7 100.0 171.43

1930 1.5 6.9 20.0 32.2 25.8 10.6 3.0 100.0 172.83

1935 1.2 5.8 18.6 31.4 26.9 12.4 3.7 100.0 173.43

1936 1.2 5.4 17.6 30.3 28.0 12.9 4.6 100.0 173.74

1937 1.1 5.4 17.3 30.8 27.4 13.2 4.8 100.0 173.82

Mannskaper møtt til første gangs undersøkelse på sesjonen, for faste legenemnder eller for rekrutt egenemnder.

Résultat du premier examen médical.


39 Jordbruk og skogbruk.

Agriculture et sylviculture.

Tabell 46. Salg av faste eiendommer i bygder og byer 1891-1939.

Propriétés foncières. Ventes effectuées dans les communes rurales et villes;

les années 1891-1939.

År

Années

Bygder

Comm. rur.

Solgte eiendommer. Propriétés foncières vendues

Antall. Nombre

Byer

Villes

I alt

Total

Bygder

Comm. rur.

Salgsbeløp. Montant

Byer

Villes

I alt

Total

1891-1895

1896-1900

1901-1905

1906-1910

1911-1915

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1933 .

1934

1935

1936

1937

1938

1939.

43 637

49 133

54 052

66 618

72 659

112 096

108 862

87 005

95 652

18 920

20 132

20 986

23 698

26 847

28 195

29 147

13

20

13

14

20

33

20

17

19

3

4

4

4

4

5

5

883

007

349

632

725

861

881

975

402

631

060

143

626

453

165

383

57

69

67

81

93

145

129

104

115

22

24

25

28

31

33

34

520

140

401

250

384

957

743

980

054

551

192

129

324

300

360

530

1000 kr.

170 969

235 770

246 291

334 007

414 501

1 273 014

1 083 850

756 479

660 949

139 227

129 761

144 890

164 115

179 656

182 424

201 683

1

1000 kr.

151 174

317 957

129 379

151 440

330 670

080 260

616 800

454 586

412 966

71 764

81 866

89 945

118 341

120 388

144 259

151 928

1000 kr.

322 143

553 727

375 670

485 447

745 171

2 353 274

1 700 650

1 211 065

1073 915

210 991

211 627

234 835

282 456

300 044

326 683

353 611

Tabell 47. Prisene på jordeiendommer i årene 1932-1939.

Valeur moyenne des exploitations par «skyldmark»; années 1932-1939.

Bygdene fylkesvis

Communes rurales

par préfecture

Gjennomsnittsverdi pr. skyldmark etter salg i årene:

Valeur moyenne des exploitations par .skyldmark d'après les prix payés:

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Østfold 4 391 4 145 4 895 5 013 5 238 5 887 5 889 5 951

Akershus 4 683 4 606 4 849 5 284 5 930 6 036 6 199 6 661

Hedmark 3 537 3 969 4 167 4 398 4 604 4 670 4 914 5 225

Opland 3 379 3 663 3 763 4 176 4 580 4 734 5 380 5 615

Buskerud 4 136 4 432 5 087 5 256 5 620 5 653 6 138 6 251

Vestfold 4 748 4 427 4 567 4 783 5 543 5 634 6 114 6 271

Telemark 4 517 4 171 4 302 4 328 4 572 5 177 5 615 5 748

Aust-Agder 4 383 4 642 4 613 4 892 5 154 5 528 5 890 5 934

Vest-Agder 4 593 4 500 4 810 5 578 6 020 6 284 6 288 6 276

Rogaland 4 099 4 196 4 321 5 694 6 324 6 351 6 631 7 265

Hordaland 3 403 3 309 3 789 4 414 4 694 5 011 5 237 5 215

Sogn og Fjordane 3 087 3 372 3 469 4 025 4 208 4 479 4 621 4 907

Møre og Romsdal 2 997 3 107 3 455 3 909 4 312 4 500 4 748 5 105

Sør-Trøndelag 3 576 3 374 3 634 4 391 4 590 5 036 5 197 5 493

Nord-Trøndelag 3 101 3 229 3 504 3 815 4 039 4 586 4 938 5 021

Nordland 3 105 3 162 3 248 3 594 3 903 4 561 4 603 4 759

Troms 3 295 3 558 3 865 4 522 4 792 4 951 5 240 5 197

Riket. Royaume. 3 936 3 971 4 247 4 683 5 099 5 318 5 617 5 879

(Finnmark unntatt.

Finnmark non compr.)


Jordbruk og skogbruk. 40

Agriculture et sylviculture.

Tabell 48. Gjennomsnittspriser pr. skyldmark 1 for jordbrukseiendommer av

forskjellig størrelse.

Prix moyens par «slcyldmarlc» 1 pour les exploitations par classes de grandeur.

Klasse 5 Klasse 6

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 5,01— 10,07.— Klasse 7 Alle

0,24-0,50 0,51-1,00 1,01-3,00 3,01-5,00 10,00 20,00 over 20,00 klasser av

skyldmark skyldmark skyldmark skyldmark skyldmark skyldmark skyldmark

År og fylker

jordbruk

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Testes les

Année et préfectures 0,24-0,50 0,51-1,00 1,01-3,00 3,01-5,00 5,01— 10,01— au-dessus classes

«skyld- «skylde «skyld- «skyld- 10,00 20,00 de 20,00 des

mark» mark.» mark» mark» «skyld- «skyld- «skyld- exploitamark»

marks marks Lions

1 9 3 8. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Østfold . 10 767 10 306 7 024 5 706 5 354 4 827 3 773 5 889

Akershus 9 197 8 408 7 446 5 939 5 539 5 224 5 237 6 199

Hedmark 8 372 7 188 5 551 5 060 4 579 4 101 3 091 - 4 914

Opland ... 7 640 5 978 5 191 4 913 3 959 5 410 - 5 380

Buskerud ....... 9 298 7 689 6 002 4 795 6 042 4 934 - 6 138

Vestfold 11 663 9 229 6 955 5 355 4 748 4 628 - 6 114

Telemark 8 456 6 752 5 735 4 948 3 924 4 832 4 485 5 615

Aust-Agder 7 290 8 180 5 743 5 348 5 388 - - 5 890

Vest-Agder 10 463. 7 352 6 213 4 314 - 5 858 - 6 288

Rogaland 10 426 8 122 6 620 5 245 4 015 - - 6 631

Hordaland 8 837 6 171 4 651 4 967 2 685 - - 5 237

Sogn og Fjordane 7 606 5 614 3 991 3 497 - - - 4 621

Møre og Romsdal 7 047 4 810 4 274 3 145 5 175 - - 4 748

Sør-Trøndelag 7 677 6 412 5 468 5 045 3 699 5 118 - 5 197

Nord-Trøndelag . 7 332 5 425 4 057 5 158 4 495 2 989 - 4 938

Nordland 5 607 4 246 3 726 - - - - 4 603

Troms . 5 492 5 166 4 767 - - - 5 240

1939.

. Østfold . 11 840 10 121 7 345 6 085 5 300 5 062 4 246 5 951

Akershus 12 981 8 400 7 760 7 497 5 848 4 758 5 291 6 661

Hedmark 9 538 6 550 5 514 5 327 5 494 3 381 3 798 5 225

Opland 8 676 7 339 5 947 5 160 4 015 3 734 3 797 5 615

Buskerud 9 665 7 759 6 519 5 964 4 607 4 991 - 6 251

Vestfold 13 089 9 015 6 646 6 036 5 321 5 546 - 6 271

Telemark 8 711 7 108 5 876 5 235 3 818 3 238 - 5 748

Aust-Agder 8 421 6 824 5 725 5 300 4 362 - - 5 934

Vest-Agder 8 250 8 163 5 822 5 791 - - - 6 276

Rogaland 10 199 8 843 6 558 5 604 - - - 7' 265

Hordaland 8724 5 742 4 836 4 164 - - 5 215

Sogn og Fjordane 8 138 5 501 4 536 3 399 - - - 4 907

Møre og Romsdal 7 046 5 266 4 344 3 813 3 636 - - 5 105

Sør-Trøndelag 8 006 6 552 5 280 4 167 3 059 - - 5 493

Nord-Trøndelag . 7 902 6 468 4 219 3 707 3 768 - - 5 021

Nordland 5 864 4 903 3 547 4 202 3 685 - - 4 759

Troms . 6 226 5 183 3 914 3 944 - - 5 197

Riket?

Royaume.

1935 6 938 5 809 4 980 4 451 4 378 3 914 3 537 4 683

1936 6 702 5 988 5 454 4 882 4 553 4 298 4 311 5 099

1937 7 207 6 395 5 629 5 127 4 787 4 331 4 262 5 318

1938 7 913 6 612 5 898 5 023 4 896 4 728 3 610 5 617

1939 8 561 7 017 5 985 5 689 5034 4 534 4 131 5 879

Skyldmark er enhet for matrikulering. «Skyldmark» est l'unité cadastrale sur laquelle est basée la répartition

de l'impôt foncier. z Finnmark unntatt. Finnmark non compris.


41 Jordbruk og skogbruk.

Agriculture et sylviculture.

Tabell 49. Tallet på jordbruk, bruken av åpen åker og tallet på husdyr

i rikets bygder 1907-1939.

Nombre des exploitations, emploi de la terre cultivée (non compris les prés)

et élevage des animaux domestiques dans les communes rurales 1907-1939.

a. Tallet på brukene. Nombre des exploitations réparties d'après l'étendue de la superficie.

År.

ar

Under 20.1-50 50.1-200 200.1-500 500.1-1000

O dekar

20 dekar dekar dekar dekar dekar innmark

Années innmark innmark innmark innmark innmark

Au-dessus

Jusqu' à 20.1-50 50.1-200 200.1-500 500.1-1000 de 1000

20 décares décares décares décares décares décares

Tikammen

Total

1907 116 514 63 987 57 986 7 533 561 53 246 634

1917 133 836 67 665 51 508 5 794 364 31 259 198

1929 165 800 74 662 52 730 4 844 292 32 298 360

1939' 180 325 78 237 63 795 5 432 351 41 328 181

I 1939 er seterløkker og utslåtter regnet med ved grupperingen. En 1939 le groupement comprend aussi

les prés écartés.

b. Bruken av den åpne åker 1907-1939.

Superficie employée aux céréales, pommes de terre, etc.

År. Années

Hvete

Froment

Rug

Seigle

Bygg

Orge

Havre

Avoine

Blandkorn

Méteil

Potet

Pommes

de terre

Gronnfôr

Fourrages

velds.,

Rotfrukter

til fôr

Plantes

racines

fourragères

gm.2

1907 49.94 149.80 358.60 1 060.26 61.50 409.15 " 135.91 79.69

1917 86.64 107.91 473.97 1 028.77 83.53 457.98 64.95 74.54

1918 164.58 147.65 630.43 1 383.51 118.94 527.76 55.25 97.36

1929 119.52 74.13 534.58 966.08 55.31 463.07 145.58 170.73

1939 412.13 31.76 467.74 870.24 48.94 506.93 125.06 225.43

e. Husdyr 1907-1939. Élevage des animaux domestiques.

År. Années

Hester

Espèce

chevaline

Storfe

Espèce bovine

Svin

Espèce

porcine

Sauer

Espèce ovine

Geiter

Espèce

caprine

Fjærfe

(voksne)

Volaille

(adulte)

Rein

Rennes

9

' 0/ 5 1907 163 621 1 087 918 307 165 1 390 421 295 767 1 411 101 142 623

30/ s 1917 202 365 1 149 526 237 921 1 294 906 238 641 1 883 718 108 284

i0/6 1918 210 778 1 045 938 207 119 1 400 034 235 291 1 676 320 -

' 0/0 1929 177 169 1 224 182 289 039 1 533 015 323 677 2 929 440 111 032

'0/0 1939 203 931 1 455 016 361 953 1 743 802 248 916 3 437 858 129 876

d. Pelsdyr 1929-1939.1. Animaux à fourrure.

År. Années

Sølvrev Platinarev Blårev andre rever Mink Ilder Andre

Renard Renar

Renard bleu Autres

pelsdyr

Vison Putois

ar genté

platine

renards

Autres

20 /s 1929.... 29 857 - 1 687 1 845 308 - 84

1/ 9 1934.... 214 063 - 8 246 4 650 4 177 2 276 597

1/ 9 1936.... 390 912 26 8 604 3 142 6 716. 780 284

20 /8 1939.... 493 190 4 837 29 345 1 230 26 209 373 307

Byene regnet med. Y compris les villes.


Jordbruk og skogbruk. 42

Agriculture et sylviculture.

Tabell 50. Arealet fylkes- og klassevis. Dekar.

La superficie, par préfectures et par classes

x

_

u e e `'

Landsdeler og ø y e ° N.^ n

storrelseskiasser

ô

w

ti

Districts et classes

"Z .

ô

de grandeur

y

E C - 0 0

C4 d o

n oô ^ w

ô ô

a a

D

e2

ô

^ ^ rÿti

6" c

.e ... 5

.ten .,

q ^,.

¢ o'

e

,

u

cim,

4'

oo

0

1

=

2-'

^,2

ô

Eng til slått

Prés pour foin

72,

F

,

TS N

å

e

o

uG .n.

ct Z3

Rikets bygder 1 836 741 125 064 506 927 225 434 222 644 28 858 2 945 668 4 937 157 2 375 065

Communes rurales

1 Østfold 241 548 6 723 38 872 22 790 22 535 3 854 336 322 399 389 6 682

2 Akershus 264 499 8 346 47 698 27 339 43 293 5 050 396 225 404 372 31 260

3 Hedmark . 246 453 16 098 58 052 30 783 13 767 4 614 369 767 408 254 144 605

4 Opland 223 302 13 167 43 932 22 662 11 317 1 593 315 973 334 146 219 403

5 Buskerud 125 110 7 278 25 508 11 528 20 235 1 961 191 620 267 404 93 726

6 Vestfold 138 805 4 105 32 919 16 218 19 743 1 231 213 021 255 882 9 023

7 Telemark 58 996 3 975 19 940 6 562 10 897 1 027 101 397 185 570 72 332

8 Aust-Agder 24 153 1 916 13 729 2 597 7 234 562 50 191 102 468 71 423

9 Vest-Agder 23 000 1 881 13 243 2 595 6155 511 47 385 152 410 79 046

10 Rogaland 79 841 5 001 37 721 25 424 14 075 537 162 599 232 834 64 169

11 Hordaland 16 969 5 469 26 590 4 329 18 905 847 73 109 270 837 245 757

12 Sogn og Fjordane . 19 084 2 833 18 098 2 891 12 154 630 55 690 213 638 255 888

13 Møre og Romsdal 50 994 5 487 26 371 6 887 8 239 1 313 99 291 307 792 261 737

14 Sør-Trøndelag 123 095 4 148 22 008 13 614 4 440 883 168 188 435 493 139 789

15 Nord-Trøndelag... 169 270 3 374 34 778 24 481 6 576 1 104 239 583 359 402 46 269

16 Nordland 25 703 16 745 30 151 4 114 2 421 2 404 81 538 371 549 347 954

17 Troms 5 908 14 517 15 142 573 524 301 36 965 195 321 213 625

18 Finnmark 11 4 001 2 175 47 134 436 6 804 40 396 72 377

Fordelt etter brukenes

størrelse.

Répartie d'après l'étendue

des exploitations.

Rikets bygder.

Communes rurales.

Kl. 0. Hysdyrhold uten

jordbruk' - - - - - - - - -

» 1. Inntil 2 dekar

jordbruksareal' 858 453 14 310 193 48 836 929 65 579 7 243 3 264

» 2. 2.1-5 — 4 944 2 332 13 600 472 20 651 1 165 43 164 36 296 16 813

» 3. 5.1-10 — 14 060 5 047 16 759 1 196 9 238 1 175 47 475 90 206 41 053

s 4. 10.1-20 — 69 005 12 696 45 084 5 510 16 623 2 773 151 691 335 080 171 619

» 5. 20.1-35 — 140 807 19 013 65 867 12 970 20 234 3 632 262 523 625 737 356 717

» 6. 35.1-50 — 157 763 17 372 57 541 17 244 18 254 2 739 270 913 617 021 358 099

» 7. 50.1-75 — 227 400 20 268 68 090 27 838 22 751 2 731 369 078 801 816 491 899

» 8. 75.1-100 — 220 714 14 248 51 893 28 374 17 328 2 428 334 985 623 897 346 837

» 9. 100.1-200 — 522 864 21 484 94 716 66 556 27 130 5 366 738 116 1 094 524 465 596

» 10. 200.1-500 — 403 241 10 360 63 958 53 204 17 128 4 899 552 790 610 390 114 355

» 11. 500.1-1000 — 60 452 1 408 12 032 9 300 3 307 722 87 221 79 276 7 328

» 12. over 1000 — 14 633 383 3 077 2 577 1 164 299 22 133 15 671 1 485

Elevage d'animaux sans exploitation de terres. s Jusqu'à 2 décares de superficie.


43 Jordbruk og skogbruk.

Agriculture et sylviculture.

Jordbrukstellingen 20 juni 1939.

d'après le recensement agricole au 20 juin 1939.

Eng til beite

Prés pour pâturage

w

R mm d N

y ^^


^. y

G ^^

d w 2

ca R t3

^

^ V

x ^

gro ^

7`§,

N V

ro ^

^ N

N Ô

A q

§° G ^

G:

V N

^ by Rô

.1P-ei r ød

0 Ô N ^

å,2 w ^^

F R ^ N

n^

ô ^ ^^w

0 oÿ

O

^ ÿ Ô R

^

F +^

17, •^

cx.

Å å c%

^

a

^

^ w _

^

R

^

^. .

O^ U

Nr.

474 761

428 826 11 161 477

8 242 028

40 041 317 26 215 050

77 417 844 4 937 397

693 494

46 701

65 375

63 596

55 725

22 513

31 286

20 337

4 655

8 161

52 680

18 906

9 043

14 990

21 177

31 783

5 604

1 784

445

40

42

52

37

11

11

12

2

9

53

17

17

26

28

843

654

448

523

218

547

598

953

644

256

592

231

117

410

44 000

14 505

4 631

1 656

1

829

939

038

962

586

520

392

231

296

565

626

551

709

793

721

821

452

121

937

886

670

770

481

759

234

690

646

538

201

490

927

057

037

150

326

678

803

863

799

659

475

501

299

155

206

441

350

271

412

624

639

455

233

47

689

444

948

351

772

194

685

879

193

822

921

188

621

621

645

654

018

383

1

1

6

4

3

3

2

1

1

1

1

2

2

2

1

707

882

118

002

482

897

122

905

721

579

073

339

379

281

836

780

899

29

903

874

954

478

455

968

138

930

630

026

625

013

293

497

661

103

940

829

1

1

3

1

2

2

1

1

1

1

2

1

425 190

270 741

521 017

760 978

828

127

937

818

128

757

545

711

318

760

956

123

112

109

551

590

189

473

428

908

869

610

498

780

900

374

657

297

2

3

8

5

5

1

7

4

4

3

3

2

3

4

5

5

3

963

093

678

726

897

546

451

956

146

902

245

602

407

835

514

724

464

260

030

501

641

226

487

317

561

093

704

472

695

113

718

334

598

627

923

804

59

133

568

268

98

51

90

64

127

252

301

223

426

328

357

853

608

123

211

283

084

459

261

365

740

411

999

065

474

615

060

975

760

576

349

710

7 056

16 198

54 407

47 842

12 589

4 075

17 883

10

18

39

52

41

54

48

51

123

72

20

352

040

900

782

905

455

612

471

162

477

288

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

13 211 24 581 37 792 11 446 Kl. 0

37 87 76 210 72 899 193 292 119 022 388 524 30 779 4 379 » 1

282 514 97 069 79 859 292 195 150 889 540 153 67 345 8 387 » 2

803 1 600 181 137 138 726 386 993 354 308 922 438 135 965 22 595 » 3

4 157 10772 673 319 491 852 1 583 533 1 548 279 3 805 131 408 572 84 531 » 4

13 770 31 368 1 290 115 902 406 4 009 235 3 617 942 8 917 292 749 357 148 953 » 5

22 542 41 053 1 309 628 908 809 4 895 639 4 151 031 10 356 298 703 514 116 700 » 6

44 813 63 606 1 771 212 1 208 094 6 749 720 5 556 207 14 077 139 856 096 126 171 » 7

46 409 59 628 1 411 756 998 896 5 745 639 3 731 117 10 888 512 618 283 70 875 » 8

136 451 125 733 2 560 420 1 943 556 9 940 524 5 116 905 17 617 849 901 321 81 423 » 9

155 726 80 692 1 513 953 1 267 567 5 114 139 1 705 873 8 333 965 389 462 24 378 » 10

39 033 11 422 224 280 185 583 929 996 107 489 1 261 765 49 060 3 531 » 11

10 738 2 351 52 378 43 781 187 201 31 407 270 986 16 197 1 571 » 12


Jordbruk og skogbruk. 44

Agriculture et sylviculture.

Tabell 51. Husdyrholdet fylkes- og klassevis.

Animaux domestiques, par préfectures et par classes

Hester

Espèce chevaline

Storfe

Espèce bovane

Landsdeler og storrelsesklasser

okser

kyr

under over under over

(somhar

Districts et classes de 3 år 3 år 1 år 1 år hatt

grandeur

i alt

kviger

au-des- au-des- au-des- boeufs

kalv)

sous sus Total génisses

sous au-des-

vaches

de 3 ans de 3 ans de 1 an sus (ayant

de 1 an

vélés)

ialt

total

Rikets bygder. Communes

rurales 48 011 155 920 203 931 329 329 88 665 172 686 864 336 1 455 016

1 Østfold 3 001 12 170 15 171 17 970 8 159 12 157 51 868 90 154

2 Akershus 2 644 13 017 15 661 18 748 8 631 12 315 60 355 100 049

3 Hedmark 2 888 13 978 16 866 29 692 7 490 15 509 78 154 130 845

4 Opland 4 647 14 245 18 892 29 601 10 312 16 298 84 593 140 804

5 Buskerud 2 131 9 156 11 287 15 843 4189 8 823 44 084 72 939

6 Vestfold 1 891 8 686 10 577 13 684 6 136 6 796 • 32 414 59 030

7 Telemark 1 566 6 704 8 270 10 142 1 605 6 469 ' 31 318 49 534

8 Aust-Agder 519 3 246 3 765 4 594 965 3 359 16 836 25 754

9 Vest-Agder 914 3 674 4 588 8-826 1 232 6 180 27 235 43 473

10 Rogaland 5 253 12 184 17 437 20415 6 481 13 290 63 279 103 465

11 Hordaland 2 834 8 469 11 303 16 545 3 631 11 224 58 040 89 440

12 Sogn og Fjordane 5 406 6 928 12 334 20 560 5 014 9 690 50 698 85 962

13 Møre og Romsdal 4 881 8 695 13 576 20 583 3476 11 389 59 900 95 348

14 Sør-Trøndelag 3 995 10.830 14 825 24 062 6 249 10 513 55 730 96 554

15 Nord-Trøndelag 2 614 10 108 12 722 21 301 6 522 9 862 44 665 82 350

16 Nordland 1 787 8 208 9 995 35 782 5 744 10 906 62 047 114 479

17 Troms 919 4 661 5 580 16 329 2 063 6 148 34 576 59 116

18 Finnmark 121 961 1 082 4 652 766 1 758 8 544 15 720

Fordelt etter brukenes størrelse.

Répartis d'après l'étendue

des exploitations.

Rikets bygder. Communes

rurales:

Kl. 0. Husdyrhold uten jordbruk'

31 271 302

» 1. Inntil 2 dekar jord -

317 103 146 1 165 1 731

bruksarealz 107 430 537 927 105 373 2 990 4 395

» 2. 2.1-5 » — 77 350 427 2 883 285 1 211 9 340 13 719

s 3. 5.1-10 s — 164 650 814 8 406 768 3 987. 23 130 36 291

» 4. 10.1-20 » — 1 206 4 975 6 181 31 446 3 778 14 891 77 594 127 709

» 5. 20.1-35 » — 4 748 18 930 23 678 52 772 8 137 25 356 127 174 213 439

» 6. 35.1-50 » — 6 108 22 507 28 615 45 965 9 324 23 065 114 333 192 687

» 7. 50.1-75 » — 9 095 28 787 37 882 55 588 13 455 27 724 141 216 237 983

s 8. 75.1-100 » — 7 534 21 818 29 352 39 370 12 176 20 190 102 096 173 832

» 9. 100.1-200 » — 12 109 36 128 48 237 60 290 24 241 32 554 164 902 281 987

s 10. 200.1-500 » - 5 934 18 285 24 219 27 306 14158 19 153 85 948 146 565

» 11. 500.1-1000 » — 756 2 292 3 048 3 281 1 854 3 166 11 674 19 975

» 12. over 1000 » — 142 497 639 778 281 870 2 774 4703

Élevage d'animaux sans exploitation de terres. z Jusqu'à 2 décares de superficie.


45 Jordbruk og skogbruk.

Agriculture et sylviculture.

Jordbrukstellingen 20 juni 1939.

d'après le recensement agricole au 20 juin 1939.

Derav

avlssvin Tallet

Andre

over på Sølvrev Andre pelsdyr

Sauer Geiter Svin 4 mndr. pelsdyr- i alt rever 9 ait

i alt

Espèce Espèce Dont gårder i alt

Renard Autres' Kaniner

ovine caprine Porcs,

argenté,

Lapins

total

total

reprodocteurs

au-dessus

de

4 mois

Nombre

des

fermes à

fourrure

Autres

renards,

total

ovnimaux

à

fourrure

Fjærfe (voksne)

Volaille, adulte

høns

poules

andre

autres

Bikuber Nr.

Ruches

1 743 802 248 916 361 953 47 643 20 738 491 740 35 364 26 122 94 980 3 422 368 15 490 38 790

2 703 25 , 34 562 4 636 676 20 746 874 1 366 16 308 361 527 2 608 8 007 " 1

8 388 208 49 763 7 845 444 19 388 1 266 5 185 18 079 329 035 1 971 6 292 2

76 397 9 107 45 484 6 056 1 065 33 107 3 040 6 445 7 674 212 443 1 486 2 372 3

79 135 28 555 39 560 7 843 1 336 45 717 7 948: 1 544 7 672 164 249 539 2 008 4

29 990 5 831 20 317 1 648 1 146 47 134 4 331 1 833 14 802 144 480 463 3 306 5

3 653 56 23 687 2 277 312 14 394 1 500 266 9 362 227 378 1 499.. 3 553 6

27 181 6 118 18 339 2 091 1 250 28 047 667 219 4 690 135 462 427 4 367. 7

19 369 1 256 7 942 958 490 11 206 145 438 2 125 71 497 632 3 020 8

42 375 1 287 3 986 387 766 14 841 530 317 1 499 86 383 476 2 938 9

332 945 13 138 44 446 5 304 1 801 38 499 620 1 284 2 952 874 391 2 875 2 050 10

238 356 27 096 14 933 1 725 1 441 19 356 1 261 268 2 358 194 719 628 364 11

207 703 63 704 12 522 1 392 3 231 59 524 3 424 167 573 57 308 115 36 12

159 556 21 969 10 496 1 194 3 321 60 318 5 677 943 1 216 136 325 329. 188 13

109 798 16 466 14148 1 461 1 188 30 253 1 501 3 862 2 500 126 670 413 128 14

72 012 13 628 15 482 2 011 1 242 27 194 565 703 2 542 153 964 462 161 15

186 692 18 018 4 329 583 657 12 630 1 150 895 488 110 363 424 - 16

106 308 14 994 1 527 175 348 8 839 657 368 117 30 191 116 - 17

41241 7 460 430 57 24 547 208 19 23 5 983 27 - 18

5 548 3 651 2 145 103 1 275 54 508 4 570 6 051 1 005 26 979 132 249 Kl. C

.

.

18 839 3 745 20 369 397 980 26 337 2 103 3 711 30 877 287 970 1 744 7 976 » 1

37 047 6 812 10 324 368 712 17 593 960 1 741 10 587 205 531 1 268 3 899 » 5

64 303 9 443 10 867 447 852 17 523 3 926 957 5 631 184 707 772 2 596 » I

193 970 24 479 26 177 1 303 2 091 41 131 2 650 1 822 8 366 382 322 1 114 4 005 » 4

318 259 43 880 39 161 3 244 3 325 64 607 4 168 2 287 8 837 491 813 1 596 '4'777 » I

277 011 39 085 35 719 4 035 2 939 59 291 3 287 2 812 6 490 403 971 1 309 3 082''» C

331 457 52 657 46 037 6 249 3 423 72 051 4 906 1 839 6 687 441 029 1 539 3 198" » 7

208 532 29 243 38 048 5 976 2 162 49 605 2 551 615 4 714 311 945 1 182 2 661 e i

231 863 29 763 72 399 13 800 2 378 62 959 4 683 2 493 7 454 453 006 2 267 4 001' » £

51 699 5 899 49 400 10 110 572 23 897 1 478 1 393 3 772 204 588 2 053 2 083 » 1C

3 683 259 8 255 1 278 25 1 734 73 384 560 21 784 385 228 » 11

1 591 - 3 052 333 4 504 9 17 - 6 723 129 35 ..» 15


Jordbruk og skogbruk. 46

Agriculture et sylviculture.

Tabell 52. Redskap og maskiner ` fylkes- og klassevis.

Outils et machines par préfectures et par classes

gi r.

Gjødselspredere

Epandeurs ^• y Treskeverk

d'engrais

o

Batteuses

e

e. o

Landsdeler og storreises- Z Fi' N a

klasser


-"es c

e

å

.,

h

Districts et classes de øi C Ø e e

u d c. i .fia i; G

grandeur

e> v

^ e-

+ ç; E ô ô e. S E

u v

s'.

î

n •'e

.,9 2.2 m

'e c, , " a xe

t iie

'ô Z, i3 p b

w°,,,%

o g V

e và

Rikets bygder 4 482 6 470 30 847 98 881 30 274 51 907 11 839 7 861 17 429 14 086 24 884

Communes rurales

1 Østfold 731 501 3 999 6 626 1 037 5 546 1 149 1 332 1 988 1 352 1 212

2 Akershus 420 740 4 362 6 595 3 566 5 113 651 1 666 2 144 1 704 858

3 Hedmark 463 873 4 142 8 800 4 237 4 426 538 969 1 899 1 581 1 456

4 Opland 117 464 4 843 7 765 1 993 5 366 1 025 1 138 1 955 1 889 1 793

5 Buskerud 380 348 2 574 5 392 1 939 3 917 576 720 1 277 1 436 2 113

6 Vestfold 304 414 2 755 5 135 1 154 4 298 977 619 1 703 1 062 1 654

7 Telemark 155 98 1 242 4 466 513 2 540 282 161 933 607 1 850

8 Aust-Agder 24 37 388 2 729 127 814 175 13 203 296 1 198

9 Vest-Agder 31 29 188 3 585 177 1 471 344 7 45 186 1 444

10 Rogaland 479 1 146 1 517 7 340 297 6 460 4 318 302 1 175 787 1 381

Il Hordaland. 201 47 302 5 970 277 1 646 759 6 118 80 1 380

12 Sogn og Fjordane 76 27 271 4 696 977 708 77 2 240 98 1 667

13 Møre og Romsdal 156 118. 626 7 704 1 223 3 570 888 26 421 384 2 479

14 Sør-Trøndelag 305 675 1.456 7 991 5 466 2 942 30 271 1 106 1 083 1 158

15 Nord-Trøndelag 517 918 2 024 7 040 5 527 1 687 15 617 1 946 1 395 1 450

l6 Nordland 87 20 132 4 883 1 358 1 268 34 12 238 120 1 589

17 Troms 35 8 23 1 944 302 117 - - 24 25 200

18 Finnmark 1 7 3 220 104 18 1 - 14 1 2

Fordelt etter brukenes

størrelse.

Répartis d'après l'étendue

des exploitations.

Rikets bygder.

Communes rurales:

Kl. 0. Husdyrhold uten

jordbruk' - - - 6 1 1 - - - - 2

» 1. Inntil 2 dekar

jordbruksareal' - - 3 34 7 14 1 1 4 3 13

» 2. 2.1-5 — 2 - 13 40 9 18 2 1 4 4 61

» 3. 5.1-10 — 10 - 47 211 21 46 8 - 10 18 539

» 4. 10.1-20 — 57 9 340 2 687 254 623 102 3 55 138 2 915

» 5. 20.1-35 — 198 67 1 563 13 493 1 610 4 172 757 11 366 493 5 602

» 6. 35.1-50 — 259 198 2 858 17 536 3 161 7 521 1 480 35 964 808 5 129

» 7. 50.1-75 — 423 516 5 018 21 461 5 287 11 197 2 233 142 2 232 1 770 5 246

» 8. 75.1-100 — 552 672 5 137 14 656 4 947 8 949 1 727 403 2 937 2 021 2 844

» 9. 100.1-200 — 1 479 2 199 10 368 20 393 9 835 13 470 3 246 3 189 6 789 5 167 2 297

» 10. 200.1-500 — 1 235 2 380 4 958 7 552 4 616 5 336 2 031 3 617 3 647 3 297 223

» 11. 500.1-1000 — 235 353 465 700 434 477 222 382 358 324 7

» 12. over 1000 — 32 76 77 112 92 83 30 77 63 43 6

Elecage d'animaux sans exploitation de terre. z Jusqu'à 2 décares de superficie.


47 Jordbruk og skogbruk.

Agriculture et sylviculture.

Jordbrukstellingen 20 juni 1939.

d'après le recensement agricole au 20 juin 1939.

NH

• ^

N ti ti

w

-c%

F ^x

å ^

O ÿ

ô 5

å ô

X ^

c61,

r ë

e O C^.

E ^

F ^

w d

O ^

N Ô

w^

1,c

o

ø ^


o

m

Ri Fy',Ô

N ic.

A n ^

¢xCr

1 166 124 643 2 831 341 6 605 25 790 224 677 144 002 3 232 1 270 3 061 4 463 2 599 020

^

e

s>

a ^

T ^

^ v

y

^^

,A> e

R 8

Ô $

x^

^

^^

F v

.: N

p o

O ô"

d ^

w cC

O

M ^

m v

E ^

b0 e

a

n-n

^ N ^

P. ti

^ 5

ati à

^.^

eki^~ Fi^Y Å

Nr.

140 4 202

153 4 210

188 12 727

141 12 106

47 7 505

63 4 477

7 6 524

11 3156

17 4 682

200 5 626

12 5 807

4 7 724

24 9 052

23 10 212

130 8 742

6 12 294

- 5 114

- 483

424 22 527 2 230 19 913 9 077 427 196 596 233 166 408 1

508 76 465 2 084 18 241 10 725 684 141 469 306 307 462 2

491 17 480 2 678 19 721 10 780 224 107 398 182 180791 3

241 22 456 2 454 15 251 11 010 208 134 295 107 101167 - 4

202 59 566 2 288 12 990 7 594 288 150 270 108 55 516 5

187 30 176 2 538 14 350 7 801 360 181 225 245 222 083 6

44 13 544 1 180 9 710 5 627 59 41 95 199 57 005 7

21 12 266 521 5 390 1 931 37 19 47 112 39 095 8

9 6 146 820 7 751 2 126 38 9 41 161 28 671 9

81 6 290 2 823 18 946 11 451 272 71 136 1 645 1 170 411 10

13 22 97 580 12 618 8 303 190 61 41 248 79 305 11

5 11 90 487 9 766 5 852 23 3 23 102 13 972 12

89 12 454 1 078 16 251 15 653 95 22 71 262 57 136 13

161 8 819 1 217 14 153 13 272 95 31 92 173` ` 45 057 14

273 11 857 2 572 12 767 9 897 77 78 220 198 53 749 15

58 10 322 159 10 561 7 983 114 21 18 133 16 741 16

21 3 43 75 5 513 4 645 28 5 16 34 1 897 17

3 1 7 6 785 275 13 - 8 15 2 554 18

4 61 3 - 17 33 65 21 13 3 5 57 32 642 Kl. 0

- 406 5 3 23 107 346 66 38 16 73 288 236 073 » 1

- 1 586 4 14 21 72 519 130 41 16 41 280 182 840 » 2

1 5 142 9 22 56 197 1 444 497 68 21 42 254 268 068 » 3

6 17 648 73 55 310 634 9 762 4 759 154 49 106 482 364 989 » 4

9 25 807 113 39 848 1 611 31372 18158 285 101 165 668 261 488 » 5

7 19 747 82 33 1 021 2 196 34 736 21 799 289 109 185 614 167 141 » 6

43 20 631 124 37 1 369 3 579 41 972 27 929 409 141 265 648 279 479 » 7

68 12 857 139 30 1 007 3 fi33 31 056 20 983 376 147 273 398 222 968 » 8

286 15 764 584 51 1 496 7 563 48 237 32 996 775 384 818 537 401 866 » 9

580 4 628 1 356 38 401 5 145 22 250 14 697 645 261 926 194 126 759 » 10

134 329 286 12 28 803 2 400 1 606 113 20 142 32 32 040 » 11

28 37 53 7 8 217 518 361 26 2 20 11 22 667 » 12


Jordbruk og skogbruk.

Agriculture etsylviculture.

48

Tabell 53. Landarealet fordelt etter bruken. Jordbrukstellingen 20 juni 1939.

Superficie et répartition de la terre d'après le recensement agricole au 20 juin 1939.

Bygdene fylkesvis

Comm. rurales,

par préfecture

Dyrket

jord

Terre

cultivée

Natureng Seterløkker

Annen Samlet Bydyrket


og Produktiv

mark landareal

innmark utslåtter skog

1929-39

Autres Terre

Prés Prés Forêts

terres totale Défrichenaturels

écartés ment

Km' (1000 dekar). 1000 décares.

Rikets bygder 8 242.03 2 171.88 747.57 74 943.20 222 797.98 308 902.66 693.49

Østfold 803.70 25.99 0.26 2 342.49 689.02 3 861.46 7.06

Akershus 863.44 72.74 3.70 3 185.33 881.36 5 006.57 16.20

Hedmark 799.95 192.56 46.15 13 684.26 11 465.05 26 187.97 54.41

Opland 659.35 206.86 96.55 7 059.50 16 172.32 24 194.58 47.84

Buskerud 475.77 69.27 41.44 5 168.21 7 944.30 13 698.99 12.59

Vestfold 501.19 18.76 0.81 1 386.52 336.93 2 244.21 4.08

Telemark 299.69 63.99 28.55 5 363.76 8 327.10 14 083.09 17.88

Aust-Agder 155.88 19.39 56.42 3 607.78 4 904.21 8 743.68 10.34

Vest-Agder 206.19 37.68 52.78 1 789.54 4 734.84 6 821.03 18.04

Rogaland 441.82 95.62 28.10 715.20 7 412.09 8 692.83 39.90

Hordaland 350.92 223.33 51.95 1 613.92 12 952.48 15 192.60 52.78

Sogn og Fjordane 271.19 225.32 54.98 2 185.57 15 104.73 17 841.79 41.91

Møre og Romsdal 412.62 246.30 51.00 1 633.08 12 296.72 14 639.72 54.45

Sør-Trøndelag 624.62 114.99 53.45 4.412.03 12 802.40 18 007.49 48.61

Nord-Trøndelag 639.65 66.49 14.91 6 325.90 14 183.46 21 230.41 51.47

Nordland 455.65 290.84 74.66 5 613.51 29 838.36 36 273.02 123.16

Troms 233.02 143.51 75.80 4 548.00 20 553.67 25 554.00 72.48

Finnmark 47.38 58.24 16.06 4 308.60 42 198.94 46 629.22 20.29

Tabell 54. Brukene fordelt etter jordbruksarealet.

Jordbrukstellingen 20 juni 1939.

Nombre des exploitations réparties d'après la terre cultivée et les prés naturels

d'après le recensement au 20 juin 1939.

Bygdene fylkesvis

Comm. rurales, par

préfecture

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5-6 K1.7-8 Kl. 9 Kl. 10 Kl. 11 Kl. 1

^^ e .

,^ c

^ ^ ^ 4û ,b;:

^ ^

^

^

m ^

^

b cv ^

',,,

„ ro v

mi

o ',2

8 0

ô

0 0

c l ,^ 'd ^^ '

0 0

ci ^v

r+ ^ 5

^ ^ ^^ ^^

^^ å^

^-,h

^ ^

^ • cici

^ ^

ti^

^rih

^ ^

b ^

o 0

^ ^

ô^ti

ô

^ ^

O ci ø°

^

''j

^

o

0 o

^ ^

pO ^^

ôô ,-^ti

0 0

0 0

,n ø

^ ^

ôô ^cv

ô'CO'^ d o w

.0w

° ô 0 0 , 0

° ^

mp N

o R

Trlsammen

Østfold 9 767 1 450 492 867 1 899 .1 935 1 843 1 014 48 4 19 319

Akershus 22 508 3 793 1 148 1 672 2 625 1 890 1 795 1 085 81 11 36 608

Hedmark 5 045 2 100 2 155 4 498 6 905 3 117 1 392 707 106 17 26 042

Øpland 4 120 1 727 1 310 2 932 5 679 3 253 1 820 711 46 1 21 599

Buskerud 5 963 1 634 1 073 1 925 3 187 2 466 1 261 249 12 1 17 771

Vestfold 8 383 1 098 464 844 1 709 2 099 1 415 263 12 3 16 290

Telemark 5 381 953 900 1 712 3 581 2 207 476 42 3 - 15 255

Aust-Agder 2 398 1 080 1 117 1 676 2 198 929 342 35 - - 9 775

Vest-Agder 2 085 949 1 097 2 470 4 305 1 097 208 23 - - 12 234

Rogaland 3 405 1 382 1 155 2 089 5 147 3 109 763 86 2 1 17 139

Hordaland 5 310 2 126 1 984 3 807 6 776 3 477 544 33 1 - 24 058

Sogn og Fjordane 1 281 938 1 014 2 121 4 253 3 413 859 47 - - 13 926

Møre og Romsdal 3 127 1 363 1 446 3 125 6 451 3 901 1 030 88 2 - 20 533

Sør-Trøndelag 4 102 1 342 1 276 2 275 3 832 3 353 1 812 400 16 1 18 409

Nord-Trøndelag......, 2 496 923 947 2 094 3 480 2 359 1 748 503 18 1 14 569

Nordland 1 436 1 632 2 747 5 590 8 929 3 833 965 109 2 1 25 244

Troms 367 757 1 187 2 702 5 657 2 176 445 34 2 - 13 327

Finnmark 431 951 1 026 1 585 1 624 399 64 3 - - 6 083

I alt. Total 87 605 26 198 22 538 43 984 78 237 45 013 18 782 5 432 351 41 328 181

Total


Tabell 55. Kornarealet fylkes- og klassevis. Dekar. Jordbrukstellingen 20 juni 1939.

La superficie des céréales, par préfecture et par classes d'après le recensement agricole au 20 juin 1939.

Landsdeler og størrelsesklasser

Districts et classes de grandeur

Hvete

Froment

Høstd'hiver

Vårde

printemps

Itug

Seigle

Høstd'hiver

Vårde

printemps

Bygg

Orge

Havre

Avoine

Blandkorn

Méteil

(d'orge et

d'avoine)

Erter

Pois

Korn og

erter i alt

Céréales et

pois, total

Rikets bygder. Communes rurales 26 030 386 101 15 487 16 274 467 742 870 243 48 943 5 921 1 836 741

Østfold 11 177 70 722 4 951 1 508 1 305 149 392 2 008 485 241 548

Akershus 3 996 61 262 1 460 736 35 272 156 852 4 198 723 264 499

Hedmark 1 011 55 627 2 495 1 872 50 224 129 426 5 075 723 246 453

Opland 889 28 031 1 123 2 268 106 826 50 828 30 980 2 357 223 302

Buskerud 2 857 33 927 588 2 370 19 926 60 566 4 228 648 125 110

Vestfold 2 191 54 260 3 195 4 679 3 205 70 241 864 170 138 805

Telemark 866 27 107 392 817 6 742 22 888 122 62 58 996

Aust-Agder 218 8 234 181 400 2 201 12 613 67 239 24 153

Vest-Agder 415 4 276 316 300 649 16 987 38 19 23 000

Rogaland 470 9 544 414 573 15 014 53 405 285 136 79 841

Hordaland 87 839 85 72 2 162 13 603 108 13 16 969

Sogn og Fjordane 79 771 8 53 7 071 10 913 177 12 19 084

Møre og Romsdal 169 2 643 27 85 19 916 27 999 137 18 50 994

Sør -Trøndelag 906 9 582 107 51 77 558 34 513 307 71 123 095

Nord-Trøndelag 641 18 288 32 117 95 658 54 068 226 240 169 270

Nordland 56 854 111 370 18 320 5 870 118 4 25 703

Troms 2 134 2 3 5 682 79 5 1 5 908

Finnmark - - - - 11 - - - 11

Fordelt etter biukenes størrelse. Répartie

d'après l'étendue des exploitations.

Rikets bygder. Communes rurales.

Kl. 1. Inntil 2 dekar jordbruksareal 13 122 1 8 244 425 33 12 858

» 2. 2.1— 5 —»—.. 42 714 42 33 1 242 2 631 223 17 4 944

» 3. 5.1— 10 —»—.. 69 1 827 66 88 3 508 7 876 594 32 14 060

» 4. 10.1— 20 —»—.. 411 9 354 301 516 18 556 37 409 2 315 143 69 005

» 5. 20.1— 35 —»—.. 847 20 859 648 1 206 38 301 75 055 3 600 291 140 807

» 6. 35.1— 50 —»—.. 1 095 25 739 972 1 536 42 469 82 160 3 426 366 157 763

e 7. 50.1— 75 —e—.. 1 653 39 509 1 711 2 313 64 099 112 574 4 981 560 227 400

» 8. 75.1— 100 —e—.. 2 036 42 618 1 769 2 353 60 567 106 090 4 697 584 220 714

» 9. 100.1— 200 —»—.. 8 040 113 577 4 358 4 460 135 777 240 069 14 824 1 759 522 864

» 10. 200.1— 500 —e—.. 9 333 106 943 4 238 2 823 87 368 178 431 12 210 1 895 403 241

» 11. 500.1-1000 —»—.. 1 731 19 689 1 082 772 I1 928 23 359 1 660 231 60 452

» 12. over 1000 —»— 760 5 150 299 166 3 683 4 164 380 31 14 633


Jordbruk og skogbruk. 50

Agriculture et sylviculture.

Tabell 56. Frukttrær og bærbusker. Jordbrukstellingen 20 juni 1939.

Nombre des arbres fruitiers d'après le recensement agricole au 20 juin 1939.

Landsdeler og

størrelsesklasser

Districts et

classes de grandeur

Epler. Pommes

Sommerog

høstd'été

et

d'automne

Frukttrær. Arbres fruitiers

Pærer

Poires

Plommer

Prunes

Kirsebær

og

moreller

Cerises et

griottes

I alt. Total

1939 1929

Bærbusker. Arbrisseaux de baies

Rips

Groseilles

rouges

Vinterd'hiver

Stikkelsbær

Groseilles

vertes

Solbær

Groseilles

noires

Riket. Royaume 846 8591 035 802 402 486 939 106 543 8543 768 107 2 513 2911 890151 1221 9281 317 159

Rikets bygder.

Communes rurales 803 381 997 823 373 204 867 331 509 912 3551 651 234 5591767 7381112 2521 248 950

Rikets byer. Villes 43 478 37 979 29 282 71 775 33 942 216 456 166 732 122 413 109 676 68 209

Bygdene fylkesvis.

Communes rurales.

Østfold 76 574 75 171 29 582 75 323 37 152 293 802 205 907 139 004 79 604 89 076

Akershus 149 294 139 639 34 422121 697 62 795 507 847 368 890 266 030 208 013 167 584

Hedmark . . . 65 503 71 027 2 307 10 259 22 536 171 632 100 911 122 806 57 393 62 894

Opland 41 790 43 649 2 270 10 263 29 028 127 000 83 829 131 608 62 829 67 366

Buskerud 82 608 135 523 19 592106 958 39 094 383 775 259 736 101 061 60 746 65 879

Vestfold 53 484 85 025 35 840 73 525 59 016 306 890 250 288 89 537 47 105 54 342

Telemark . . . 40 573 83 003 14 631 47 091 32 122 217 420 168 679 84 780 34 410 39 519

Aust-Agder 21 187 34 795 15 198 40 116 27 699 138 995 110 917 59 147 26 541 42 792

Vest-Agder 34 215 28 373 14 825 49 783 38 803 165 999 108 792 82 483 49 175 44 978

Rogaland 42 963 40 386 36 787139 229 31 463 290 828 131 960 132 872 90 610 161 234

Hordaland 74 588 98 704 81 315 119 815 71 616 446 038 280 944 153 306 116 205 152 270

Sogn og Fjordane 49 238 117 916 67 781 42 197 14 006 291 138 184 993 75 504 62 606 65 108

Møre og Romsdal 39 577 34 484 17 847 26 964 18 400 137 272 58 218 117 508 104 100 97 410

Sør-Trøndelag .. . 9 263 2 130 451 1 354 9 642 22 840 9 443 85 366 54 039 54 432

Nord-Trøndelag. 21 675 7 594 306 2 596 16 241 48 412 22 727 73 470 48 642 70 243

Nordland 770 402 47 145 268 1 632 316 50 030 10 139 13 507

Troms 77 2 3 15 29 126 9 2 888 89 303

Finnmark 2 – – 1 2 5 – 338 6 13

Fordelt etter brukenes

størrelse.

Rikets bygder.1

Dekar:

Kl. 1. Inntil 2 175 608 170 562 71 356 229 434128 160 775 120 478 459 440 679 308 862 329 130

» 2. 2.1— 5 70 141 84 808 30 764 88 923 48 002 322 638 182 361 141 041 99 238 108 763

s 3. 5.1— 10 37 191 43 1.33 18 222 52 896 27 194 178 636 158 691 82 169 53 710 66 019

» 4. 10.1— 20 70 454 78 969 34 383 86 527 50 127 320 460 243 154 162 169 101 904 127 178

» 5. 20.1— 35 81 149 91 640 42 802 95 158 58 160 368 9091 201 544 121 237 150 000

4 90 353

» 6. 35.1— 50 70 211 90 486 41 047 78 499 47 520 327 763 J 163 178 94 444 116 768

» 7. 50.1— 75 84 570 117 326 50 259 84 351 51 416 387 9221 177 537 106 173 119 519

061

» 8. 75.1— 100 58 233 83 693 35 847 54 820 32 274 264 867 f398 119 380 66 880 75 099

9. 100.1— 200 93 200 133 689 34 174 67 545 44 202 372 810 248 360 179 475 100 321 102 568

» 10. 200.1— 500 51 494 77 326 13 072 25 874 20 130 187 896 129 561 86 356 51 132 47 034

» 11. 500.1-1000 9 393 22 354 1 046 2 766 2 391 37 950 13 688 12 667 6 798 5 846

» 12. Over 1000 1 737 3 837 232 538 336 6 680 3 871 1 543 1 553 1 026

Répartis d'après l'étendue des exploitations. Communes rurales


51 Jordbruk og skogbruk.

Agriculture et sylviculture.

Tabell 57. Tallet på pelsdyr. Jordbrukstellingen 20. juni 1939.

Animaux à fourrure d'après le recensement agricole au 20 juin 1939.

Landsdeler

Districts

Sølvrev

Renard argenté

Platinarev

Renard platine

Blårev

Renard bleu

Korsrev

Renard croisé

Andre rever

Autres renards

Voksne Unger Voksne Unger Voksne Unger Voksne Unger Voksne Unger

Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes

Riket. Royaume 176490 316700 488 4 349 7 863 21 482 156 317 337 420

Rikets bygder. Comm. rur. 176008 315732 487 4 327 7 858 21 462 156 317 337 420

Rikets byer. Villes 482 968 1 22 5 20 - - - -

Bygdene fylkesvis. Comm.

rur. par préfectures:

Østfold 7 507 13 239 22 349 118 273 23 34 25 30

Akershus 6 981 12 407 25 271 300 601 11 12 23 23

Hedmark 11 075 22 032 91 1 004 516 1 339 5 12 26 47

Opland 15 274 30 443 57 560 1 822 5 229 43 112 45 80

Buskerud 15 698 31 436 42 324 795 3 099 6 17 23 25

Vestfold 5 050 9 344 41 335 375 728 1 - 3 17

Telemark 10 333 17 714 13 191 161 294 - - 7 1

Aust-Agder 3 679 7 527 6 49 27 19 1 6 6 31

Vest-Agder 5 320 9 521 8 129 95 276 2 2 8 10

Rogaland 13 931 24 568 8 82 154 357 9 5 3 2

Hordaland 7 767 11 589 32 21 313 841 7 15 23 9

Sogn og Fjordane 21 656 37 868 6 78 813 2 421 11 24 33 38

Møre og Romsdal 22 408 37 910 56 310 1 396 3 812 18 38 25 22

Sør-Trøndelag 10 927 19 326 11 157 410 874 3 4 20 22

Nord-Trøndelag 10 199 16 995 7 148 103 280 - - 14 13

Nordland 4 773 7 857 2 3 328 762 1 4 27 23

Troms 3 177 5 662 59 307 66 182 - - 18 25

Finnmark 253 294 1 9 66 75 15 32 8 2

Mink Ilder Mår Nutria Andre pelsdyr

Vison Putois Martre Nutria Autres

Voksne Unger Voksne Unger Voksne Unger Voksne Unger Voksne Unger

Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes

Riket 8 618 17 591 131 242 63 12 100 77 43 12

Rikets bygder 8 438 17 015 128 242 63 12 92 77 43 12

Rikets byer 180 576 3 - - - 8 - - -

Bygdene fylkesvis:

Østfold 365 866 43 92 - - - - - -

Akershus 1 710 3 292 27 31 35 8 40 18 19 5

Hedmark 1 960 4 470 - - - - - - 13 2

Opland 531 1 001 - - 4 4 - - 2 2

Buskerud 608 1 221 2 2 - - - - - -

Vestfold 64 132 20 - - - 20 30 - -

Telemark 69 149 1 - - - - - - -

Aust-Agder 139 234 13 52 - - - - - -

Vest-Agder 106 211 - - - - - - - -

Rogaland 386 844 9 24 - - 12 9 - -

Hordaland 105 155 - - 8 - - - - -

Sogn og Fjordane. 33 75 8 40 11 - - - - -

Møre og Romsdal 269 662 - - - - - - 9 3

Sør-Trøndelag 1 379 2 483 - - - - - - - -

Nord-Trøndelag 230 427 5 1 - - 20 20 - -

Nordland 327 563 - - 5 - - - - -

Troms 151 217 - - - - - - - -

Finnmark 6 13 - - - - - - -


Jordbruk og skogbruk. 52

Agriculture et sylviculture.

Tabell 58. Beitedager og forbruk av fôr beregnet for husdyrtallet pr. 20 juni 1935.

Jours de pâturage et consommation de fourrage calculée pour le nombre des

animaux domestiques au 20 juin 1935.

Hester. Chevaux Storfe. Bovins Sauer. Ovins Geiter. Caprins

over

3 år

audessus

de 3 ans

under

3 år

au-

dessous

de 3 ans

kyr,

kviger,

okser

vaches,

génisses,

boeufs

ungfe

1-2 år

bovins

1-2 ans

kalver

under

1 år

veaux

audessous

de I an

over

1 år

au-

dessus

de 1 an

under

1 år

au-

dessous

de 1 an

over

1 år

au-

dessus

de 1 an

under

1 år

au-

dessous

de 1 an

I. Rikets bygder/.

Communes rurales.

1. Tallet på dyr. Nombre

d'animaux 155 095 27 519 835 467 229 040 263 732 912 243 824 444 210 188 123 827

2. Beitedager pr. dyr

Jours de pâturage par

animal 95 103 115 114 93 176 150 170 133

3. Fôrenh. pr. dyr og dag

«Fôrenheter»2 par jour et

animal 5.63 4.26 4.37 2.58 1.84 0.64 0.50 0.91 0.30

4. Fôrenheter i beitetiden,

tonn. «Fôrenheter» pendant

le temps du pâturage,

tonnes 83 137 12 129 420 413 67 026 45 013 103 505 62 722 32 445 4 980

5. Herav: Dont:

Beite, tonn. Pâturage,

tonnes 73 964 11 638 380 948 64 424 39 444 98 558 62 200 31 473 4 949

Tilskuddsfôr, tonn.

Fourrage supplémentaire,

tonnes 9 173 491 39 465 2 602 5 569 4 947 522 972 31

6. Beregnet årsfôr, tonn.

Quantité calculée de

fourrage pendant

l'année, tonnes 300 576 44 921 1287904 208 943 174 314 197 090 100 805 51 154 10 106

7. Beite i pst. av årsfôret.

Pâturage en pour-cent

du fourrage pendant

l'année 24.60 25.91 29.57 30.83 22.63 50.01 61.70 61.53 48.98

II. Beite i pst. av

årsfôret fylkesvis.

Pâturage en pour-cent du

fourrage pendant l'année,

par préfecture.

Østfold 16.9 16.2 20.3 23.4 11.8 38.7 41.2 - -

Akershus 15.7 20.4 20.9 25.5 13.8 43.9 48.7 - -

Hedmark 24.2 25.8 26.6 32.0 21.7 36.1 52.7 49.6 41.6

Opland 30.3 29.1 31.8 34.1 28.9 38.7 55.5 51.8 52.2

Buskerud 19.4 24.9 22.8 29.9 19.8 35.7 50.7 53.5 36.0

Vestfold 17.8 18.9 21.5 21.7 20.0 37.4 45.3 - -

Telemark 20.4 22.5 29.2 28.9 26.3 37.6 55.4 60.7 46.8

Aust-Agder 20.3 19.6 31.4 32.1 20.0 41.0 56.4 49.3 49.5

Vest-Agder 24.7 29.4 35.3 33.4 20.0 51.2 61.9 65.0 44.5

Rogaland 32.6 35.1 37.3 36.0 24.1 58.2 63.4 65.3 54.2

Hordaland 26.0 23.8 31.9 34.0 21.8 53.1 65.5 66.0 54.8

Sogn og Fjordane 32.6 29.9 38.0 38.2 28.7 56.1 66.1 67.1 43.9

Møre og Romsdal 32.0 28.4 35.4 35.2 26.4 47.7 61.1 62.2 52.2

3ør-Trøndelag 24.2 22.1 30.0 29.3 21.8 45.4 57.4 64.4 49.2

Nord-Trøndelag 26.3 24.5 30.6 29.7 25.4 40.9 58.0 55.7 49.1

Nordland 32.3 31.4 37.4 35.1 23.5 49.7 63.5 63.5 53.8

Troms 35.4 29.8 37.0 33.7 25.8 49.8 62.4 66.6 54.7

Finnmark 25.9 25.01 30.6 30.71 22.8 47.3 65.6 54.7 42.8

Tilsammen for hest, storfe sau og ge t er årsfôret i 1935 beregnet til 2 375 813 tonn f. e. Beitet skaffet 767 598 tonn f. e.

eller 32.31 pst. av dette. Verdien av beitefôret var ca. 117 mill. kr. Total de fourrage pendant l'année 1935 pour les chevaux,

les bovins, les ovins et les caprins calculé d 2 375 813 tonnes f. e. Dont fourni par le pâturage: 767 598 tonnes f. e. ou 32.31 pourcent.

La valeur du fourrage de pâturage était environ 117 mill. cour. s 1 afôrenhets (f. e.) = la valeur nutritive d'un kg. d'orle


53 Jordbruk og skogbruk.

Agriculture et sylviculture.

Tabell 59. Arbeidsstyrken (voksne arbeidere, huslig arbeid

regnet med) ved bruk med over 5 dekar innmark.

Jordbrukstellingen 20 juni 1929.

Nombre des ouvriers dans les exploitations au-dessus de 5 décares de terre cultivée

et de prés naturels (y compris les travaux de ménage) d'après le

recensement agricole au 20 juin 1929.

Tallet på beregnede helårsarbeidere

Nombre des ouvriers d'une toute année; données calculées

Landsdeler og størrelsesklasser

Districts et classes de grandeur

Tallet

Fremmed

på Brukere Andre familiearbeidshjelp

bruk og hustruer medlemmer

Tilsammen

Ouvriers non

Nombre Propriétaires et Autres membres appartenant Total

des evfemmes

de famille

à la famille

ploita-

tions

Kvin- Kvin- Kvin- Kvin-

Menn ner Menn ner Menn ner Menn ner

Hom-

Fem-

Hom- Fem- Hom- Fem- Hom- Femmes

mes me 's mes mes mes mes mes

Rikets bygder. Communes rurales 208550 124390 172265 86 945 92 872 46 178 46 605 257513 311742

Bygdene fylkesvis. Communes rurales,

par préfecture.

Østfold . 8 765 5 844 7 280 4 108 3 978 3 665 2 246 13 617 13 504

Akershus 10 936 6 579 9 011 4 142 4 130 5 869 3 094 16 590 16 235

Hedmark 18 157 9 978 14 811 5 972 6 332 5 631 4 400 21 581 25 543

Opland 15 593 10 147 12 681 5 788 5 639 5 203 4 198 21 138 22 518

Buskerud 10 365 6 352 8 487 3 567 3 515 2 658 2 372 12 577 14 374

Vestfold 7 328 4 669 6 053 2 422 2 826 2 401 1 833 9 492 10 712

Telemark 8 954 4 979 6 813 3 380 3 848 1 562 2 001 9 921 12 662

Aust-Agder 6 339 3 386 4 964 1 837 2 531 806 1 122 6 029 8 617

Vest-Agder 9 348 5 351 7 375 2 429 3 148 587 807 8 367 11 330

Rogaland 12 189 8 552 10 164 5 227 5 320 2 071 2 146 15 850 17 630

Hordaland 16 365 9 744 13 877 8 067 8 773 2 325 3 360 20 136 26 010

Sogn og Fjordane 11 497 7 613 9 405 6 802 7 320 1 874 2 975 16 289 19 700

Møre og Romsdal 15 409 10 103 13 149 7 705 8 324 2 169 3 881 19 977 25 354

Sør-Trøndelag 12 657 7 836 10 279 6 863 7 062 3 388 3 236 18 087 20 577

Nord-Trøndelag 10 775 6 854 9 062 5 064 4 830 3 374 3 002 15 292 16 894

Nordland 19 465 9 325 16 843 8 294 9 062 1 736 3 776 19 355 29 681

Troms 10 472 5 449 8 864 4 043 4 872 629 1 754 10 121 15 490

Finnmark 3 936 1 629 3 147 1 235 1 362 230 402 3 094 4 911

Årsverk pr. 1 000 dekar ved bruk

av forskjellig størrelse.

Nombre des ouvriers d'une toute

année par 1 000 décares.

Rikets bygder. Communes rurales.

Kl. 3. 5.1-10 dekar innmark 27 696 41 104 18 27 3 8 62 139

» 4. 10.1-20 —»— 48 294 30 54 16 21 3 6 49 81

» 5. 20.1-50 —»— 74 662 19 25 13 14 3 5 35 44

» 6. 50.1-100 —»— 36 968 11 11 9 9 4 5 24 25

» 7. 100.1-200 —»— 15 762 6 6 5 5 6 4 17 15

» 8. 200.1-300 —»— 3 452 3 3 3 3 8 4 14 10

» 9. 300.1-500 —»— 1392 2 2 2 2 9 4 13 8

» 10. 500.1-700 —»— 219 1 1 1 0.6 10 4 12 6

» 11. 700.1-1 000 —»— 73 0.6 0.5 0.7 0.5 10.6 3 12 4

o 12. over 1 000 —»— 32 - - - - 16 3 16 3

Gjennomsnitt. Moyenne 12 18 9 9 5 5 26 32


Jordbruk og skogbruk. 54

Agriculture et sylviculture.

Tabell 60. Avling av korn, poteter, rotfrukter,

Récolte des céréales, pommes

Nr.

Fylker

Préfectures

Hvete

Froment

Rug

Seigle

Bygg

Orge

Havre

Avoine

Blandkorn

Méteil

(d'orge et

d'avoine)

Erter

Pois

Tilsammen

korn og erter

Total des

céréales

Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn

1 Østfold 14 753 1 294 270 33 081 440 84 49 922

2 Akershus 12 521 457 7 326 36 396 987 130 57 817

3 Hedmark ..... 12 129 960 12 565 31 484 1 206 163 58 507

4 Opland 6 074 667 24 816 13 696 7 845 538 53 636

5 Buskerud 6 163 498 3 830 13 364 901 103 24 859

6 Vestfold 9 494 1 407 633 15 962 199 31 27 726

7 Telemark 4 232 242 1 374 4 369 24 10 10 251

8 Aust-Agder 1 461 96 418 2 573 13 36 4 597

9 Vest-Agder 829 110 128 3 480 7 3 4 557

10 Rogaland 2 370 230 4 099 13 861 60 24 20 644

11 Hordaland 171 29 429 2 939 22 2 3 592

12 Sogn og Fjordane 197 16 1 530 2 414 39 2 4 198

13 Møre og Romsdal 591 23 4 390 6 567 29 4 11 604

14 Sør-Trøndelag 2 422 34 17 537 8 208 67 11 28 279

15 Nord-Trøndelag 4 267 31 19 605 11 391 50 40 35 384

16 Nordland 148 63 3 521 990 22 1 4 745

17 Troms 22 1 1 005 13 1 - 1 042

18 Finnmark - - - - - - -

Riket. Royaume 1939 77 844 6 158 103 476 200 788 11 912 1 182 401 360

— 1938 71 777 10 986 124 343 196 744 10 686 1 990 416 526

— 1937 67 957 11 247 129 172 188 471 9 634 1 880 408 361

— 1936 57 003 10 790 114 800 171 234 9 118 1 760 364 705

— 1935 50 871 12 277 123 392 181 898 9 807 1 924 380 169

— 1934 32 765 10 028 115 548 176 293 9 482 1 624 345 740

— 1933 20 542 11 130 100 080 180 223 11 307 1 796 325 078

— 1932 20 390 13 257 118 298 193 452 11 854 2 011 359 262

— 1931 16 106 9 607 91 587 137 807 8 101 1 409 264 617

— 1930 19 596 14 111 107 160 197 705 11 570 2 045 352 187

— 1929 20 422 13 660 98 686 176 296 10 710 1 890 321 664

— 1928 21 728 12 627 111 770 184 048 13 109 1 912 345 194

— 1927 16 479 15 390 101 728 183 830 12 411 1 829 331 667

— 1926 15 961 16 433 111 584 193 514 15 242 2 212 354 946

— 1925 13 345 15 588 112 773 174 878 15 810 2 212 334 606

— 1924 4 13 195 16 640 101 131 154 447 14 200 1 755 301 368

— 1923 4 15 536 20 086 73 913 133 010 11 404 1 982 255 931

— 1922 4 17 452 21 944 96 597 198 979 15 976 2 604 353 552

— 1921 4 15 908 22 461 79 359 178 592 14 392 2 476 313 188

— 1920 4 16 251 20 499 102 408 214 106 16 671 2 842 372 777

— 1919 4 23 143 23 116 110 008 232 887 20 326 4 600 414 080

— 1918 4 29 518 26 582 127 874 274 435 24 139 6 068 488 616

— 1917 4 13 643 14 566 93 672 193 667 16 433 3 535 335 516

— 1916 4 13 034 14 986 96 063 216 910 17 446 3 980 362 419

I 1939 dessuten 137 336 tonn fôrbeter og 67 863 tonn fôrmargkål. Ikke beregnet for tidligere år. Beregnet

= la valeur nutritive d'un kg. d'orge. 4 Korrigerte avlingstall. Chiffres de récolte corrigés.


gronnfôr, høy og halm, fylkesvis i 1939.

de terre etc. en 1939.

55 Jordbruk og skogbruk.

Agriculture et sylviculture.

Poteter

Grønnfôr2

I alt 1000 fôrenheter

Fôrnepe Kålrot'

Pommes

Fourrages Høy

Halm Total en 1000 afôrenheter0

de terre Turneps Chourave verts Foin Paille

Nr.

1939 1938

Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn

54 127 20 085 25 667 3 386 165 421 72 080 146 025 163 400 1

69 292 26 351 47 629 3 942 180 068 79 846 167 625 197 716 2

97 790 59 683 47 356 8 656 225 744 81 461 198 745 210 072 3

67 591 47 372 30 268 6 930 207 912 73 272 176 778 188 824 4

30 900 7 759 23 612 3 406 130 284 35 868 94 912 105 347 5

51 372 7 858 26 692 1 911 101 852 42 624 91 986 114 916 6

32 744 4 858 7 822 1 757 86 665 19 876 58 288 71 085 7

21 898 1 538 2 312 768 42 046 7 913 28 473 36 702 8

20 786 1 313 1 520 778 68 417 7 803 38 454 46 814 9

71 755 11 245 29 029 2 459 147 075 29 844 105 530 115 265 10

37 808 3 779 5 194 2 399 187 909 5 312 89 814 94 476 11

30 012 4 994 3 121 1 269 172 673 6 404 82 363 80 830 12

44 842 20 220 3 728 2 111 210 597 17 329 111 881 115 637 13

42 680 44 379 5 043 1 898 257 311 38 265 153 662 154 733 14

67 962 81 038 7 501 1 480 187 505 43 373 142 343 149 309 15

47 171 12 231 934 7 909 226 013 7 519 111 586 120 921 16

16 443 1 160 77 6 308 110 789 1 455 51 994 59 059 17

1 776 72 7 1 377 19 898 - 8 912 11 420 18

806 949 355 935 267 512 58 744 2 728 179 570 244 1 859 371 2 036 526

937 635 500 456 232 277 71 422 2 999 719 612 655 2 036 526

860 551 506 219 213 766 67 061 2 901 428 605 261 1 968 264

945 847 512 487 205 146 71 168 2 301 681 548 891 1 694 042

916 458 522 164 184 343 70 817 2 621 220 560 063 1 830 030

800 543 549 484 172 806 - 2 592 509 522 672 1 722 871

976 776 539 048 162 552 - 2 037 921 460 151 1 501 456

1 035 007 633 300 174 474 - 2 453 161 531 254 1 738 942

774 321 482 567 142 733 - 2 540 479 464 714 1 598 594

765 952 538 626 146 931 - 2 680 581 538 583 1 753 202

900 020 578 735 134 723 - 2 347 452 504 241 1 616 475

950 724 470 371 85 248 - 2 081 133 572 297 1 545 307

605 061 401 523 77 479 - 2 485 503 523 465 1 598 304

894 585 444 620 82 281 - 2 325 566 515 949 1 622 366

938 952 456 567 75 861 - 2 428 391 499 606 1 652 366

626 897 388 170 J - 2 376 680 488 067 1 518 647

720 941 421 579 - 2 008 605 440 528 1 342 148

897 290 400 873 - 2 252 446 566 771 1 593 993

701 264 386 918 - 2 249 709 483 080 1 490 832

805 233 355 282 - 2 306 242 607 699 1 617 532

991 364 375 738 - 2 012 812 668 720 1 596 106

779 894 332 977 - 1 935 971 785 461 1 610 228

846 142 270 270 - 1 964 840 526 653 1 428 734

787 849 276 739 - 2 403 023 565 706 1 624 103

som tørt gronnfôr. Oppgaver bare fra 1935. Calculé comme fourrage vert sec. Données seulement depuis 1935. s 1 fôrenhet


Jordbruk og skogbruk 5 6

Agriculture et sylviculture.

Tabell 61. Høstutbyttet i årene 1914-1939 i forhold til middelsåret 1.

Middelsår = 100.

Produit des récoltes par rapport à l'année moyenne; années 1914-1939.

Année moyenne = 100.

Bygdene fylkesvis

Communes rurales

par préfecture

Hvete Rug

Blandkorn

Havre Poteter Fôrnepe

Froment Seigle Bygg

N . S b e ø b Orge Méteil Avoine Pommes Turneps

Ø p, e m;eerre

.a p. e m ;' (d'orge et de t

y w p1 12 d'avoine)

Høy

Foin

Året 1939

Østfold 83 80 86 93 98 98 97 70 58 92

Akershus 90 90 100 102 96 103 100 72 70 98

Hedmark 97 90 103 97 101 97 103 70 71 105

Opland 92 89 90 96 96 101 102 67 73 107

Buskerud 84 88 82 98 86 98 101 56 74 101

Vestfold 81 91 89 94 91 109 99 74 70 83

Telemark 79 84 95 95 84 94 86 75 78 91

Aust-Agder 80 80 74 75 83 85 86 77 69 82

Vest-Agder 84 80 84 87 84 85 86 82 75 87

Rogaland 90 90 96 100 96 95 97 92 92 96

Hordaland 87 77 100 92 90 90 92 82 90 95

Sogn og Fjordane 98 100 118 95 93 95 97 86 85 101

Møre og Romsdal 96 92 100 100 97 100 100 83 90 105

Sør-Trøndelag 98 100 100 110 100 100 97 94 89 111

Nord-Trøndelag .. 102 100 100 100 95 100 98 92 85 108

Nordland 87 90 66 90 88 95 84 86 84 99

Troms 80 80 80 80 81 85 80 61 67 82

Finnmark - - - - - - - 63 65 80

Rikets bygder. Comm. rurales

du Royaume 1939 88 86 90 95 96 100 99 77 77 99

— — 1938 97 93 94 96 94 103 102 87 92 110

— — 1937 98 94 93 88 98 99 101 81 90 109

— — 1936 88 79 90 84 87 96 93 90 88 87

— — 1935 107 95 97 98 96 103 99 91 85 101

— — 1934 93 98 91 86 95 91 95 86 91 101

— — 1933 97 97 92 88 85 93 91 105 90 80

— — 1932 97 103 96 104 105 102 100 108 105 98

— — 1931 74 85 80 79 80 71 71 86 82 102

— • — 1930 85 93 86 95 96 100 101 84 92 108

— — 1929 93 95 91 95 91 94 91 102 102 96

— — 1928 103 83 93 86 91 93 92 99 92 89

— — 1927 90 91 85 84 83 88 94 64 82 107

— — 1926 98 93 97 87 95 102 99 97 94 101

— — 1925 83 95

^^^

89 89 99 101 89 105 100 107

— — 1924 84 `83J

90 87 82 70 76 106

— — 1923 85 94 72 69 64 82 88 90

— — 1922 96 101 93 94 91 99 87 101

— — 1921 88 99 75 82 77 76 85 101

— — 1920 91 92 95 96 90 91 88 104

— — 1919 95 92 . 92 96 90 110 96 94

— — 1918 96 95 98 99 98 84 88 94

— — 1917 85 70 95 96 93 105 93 85

— — 1916 87 68 101 105 104 98 92 104

— — 1915 89 78 89 90 94 73 71 91

— — 1914 84 98 82 74 73 101 78 102

Angivelsen av høstutbyttet pst. av middelsår gjelder utbyttet pr. arealenhet og påv'rkes således ikke

av endringer i arealet. Som middelsårsavl betegnes den avlingsmengde en regner med å få i jevnt gode år, når

ikke noe uforutsett støter til.


57 Jordbruk og skogbruk.

Agriculture et sylviculture.

Tabell 62. Hagebruket. Avkastning i 1939. Horticulture en 1939.

Avlingens mengde i 1939. Quantités récoltées en 1939

Fylker

Préfectures

Epler Pommes

Bringe-

bær

Framboises

sommer

og hast-

vinter-

Pærer

Poires

Plommer

Prunes

Kirsebær

og Rips Solbær

moreller Groseilleseilles

Gro-

Cérises

et rouges noires

griottes

Jordbær

Fraises

Stikkelsbær

Groseilles

vertes

Kål

Choux

Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn ;Tonn

Østfold 1 696.4 1 649.9 556.4 611.4 369.2 678.7 245.9 332.7 156.8 123.7 3 113.0

Akershus 3 879.2 2 785.6 438.9 1 693.0 677.71 223.2 339.7 646.9 434.3 631.5 6 619.2

Hedmark 1 633.0 1 566.4 36.1 110.4 229.8 681.9 282.8 89.6 202.5 120.6 2 249.1

Opland 755.4 836.6 19.4 160.9 322.4 747.2 140.9 180.2 78.3 84.4 3 935.3

Buskerud 2 415.9 3 413.9 215.4 1 540.8 582.3 559.6 142.2 172.0 755.3 342.0 6 797.0

Vestfold 1 275.1 2 098.2 550.1 1 196.4 807.5 485.1 152.5 160.8 374.9 162.5 2 859.8

Telemark 986.9 1 904.7 193.6 973.5 395.1 462.1 119.4 150.7 87.6 76.0 1 023.3

Aust-Agder 379.6 567.5 210.9 1 295.6 362.7 264.3 111.1 68.4 192.6 39.8 1 181.0

Vest-Agder 470.2 385.6 118.0 527.5 495.8 369.1 74.2 163.4 52.2 24.1 629.1

Rogaland 562.1 507.7 608.5 2 395.2 287.5 694.6 412.2 306.6 81.0 25.9 3 498.0

Hordaland 1 201.0 1 581.51 306.0 2 120.9 780.4 808.7 266.6 352.7 68.7 96.9 1 695.2

Sogn og Fjordane 866.5 1 984.51 103.7 648.5 140.2 389.3 150.7 156.8 12.5 43.7 555.1

Møre og Romsdal 592.2 499.7 225.6 458.8 270.8 437.7 232.0 291.5 85.2 45.5 1 503.1

Sør-Trøndelag 161.3 15.3 - 5.0 24.6 415.1 98.3 113.5 85.5 33.6 572.5

Nord-Trøndelag . 132.2 65.6 12.8 19.9 380.6 181.9 49.7 47.9 34.9 1 440.0

Nordland - 228.8 12.9 13.4 11.9 5.3 408.2

Troms - 16.3 0.6 2.9 0.6 99.4

Finnmark 5.7

Riket. Royaume. 17 007.0 19 862.7 5 582.6 13 750.7 5 765.9 8 842.3 2 963.9 3 248.9 2 730.1 1 891.0 38 184.0

Riket i pst. av

middelsår. Royaume

en pour-cent

d'une récolte

( 1939 135.2 131.5 98.2 112.6 101.8 99.6 100.4 99.3 87.1 87.2 88.7

moyenne {l

1938 49.1 67.0 88.4 81.6 92.3 90.2 92.5 80.4 85.31 105.9

Fylker

Préfectures

Gulrot

Carottes

Bønuer

Féves

Hageerter

Pois

Purre

Poireau

Selleri

Céleri

Persille

Persil

Rabarbra

Rhubarbe

Agurker

på friland

Concombres

en

Pl. terre

Tomater

på friland

Tomates

en pl.

terre

Agurker

under

glass

Concombres

sous

verre

Tomater

under

glass

Tomates

sous verre

Østfold

2 313.4

Akershus 1 597.4

Hedmark 3 688.8

Opland

1 802.9

Buskerud

626.4

Vestfold 2 173.5

Telemark

726.8

Aust-Agder 323.2

Vest-Agder 551.5

Rogaland 3 441.6

Hordaland 1 136.6

Sogn og Fjordane 382.2

Møre og Romsdal 795.2

Sør-Trøndelag 573.0

Nord-Trøndelag 3 488.8

Nordland

738.7

Troms

196.2

Finnmark . ... 32.6

Riket. Royaume. 24 588.8

Riket i pst. av

middelsår. Royaume

en pour. cent

d'une récolte

moyenne

{

1939

1938

Tonn

94.9

87.2

Tonn

148.5 344.1

242.7 99.9

255.5 30.7

16.2 82.9

106.2 50.3

62.2 85.5

12.7 6.0

35.2 264.8

14.6 5.1

12.3 60.8

3.1 9.3

2.2 1.5

2.5 5.2

2.2

6.6

0.8

0.6

0.1

913.9 1 056.4

106.0

89.1

Tonn

89.5

77.0

Tonn

91.1

291.2

9.5

22.3

443.5

121.9

23,9

12.3

7.0

34.0

41.1

1.0

2.4

4.2

5.0

0.3

0.9

1 111.6

98.7

97.4

Tonn

74.3

166.4

106.0

54.6

185.5

124.3

29.4

28.2

5.6

21.3

25.5

0.4

2.4

3.2

14.4

0.4

0.6

842.5

90.7

88.3

Tonn

172.4 262.6

100.3 561.6

5.3 112.5

7.5 49.8

81.7 291.6

139.3 151.6

7.6 44.8

4.8 142.4

1.4 178.0

3.2 297.2

2.5 281.2

0.2 29.4

0.5 73.6

1.0 114.8

1.4 44.8

53.9

0.2 18.0

10.8

529.3 2 718.6

92.8

91.1

Tonn

103.3

98.5

Tonn

211.1

38.8

7.5

1.8

8.5

15.3

4.0

10.4

2.3

0.5

0.8

0.2

0.3

301.5

96.2

77.0

Tonn

39.0

205.2

3.7

2.4

39.7

36.3

4.8

5.1

5.3

0.4

1.8

0.7

0.2

344.6

86.5

78.2

Tonn

161.1

177.1

47.5

16.2

120.9

82.5

17.3

21.4

10.4

47.9

57.1

0.1.

6.2

1.0

5.7

2.8

0.9

776.1

94.8

98.1

Tonn

239.3

402.6

99.9

34.9

192.1

239.9

41.0

52.2

44.0

794.2

138.5

4J

41.8

62.9

33.4

11.3

3.2

2 435.3

100.0

92.9


Jordbruk og skogbruk. 58

Agriculture et sylviculture.

Tabell 63. Utsæd, avl, innførsel, utførsel og beregnet forbruk

1937 og 1938 og gjennomsnittlig pr. år for femårene

Céréales et pommes de terre 1890, 1937 et 1938 et moyenne pour les années

importation, exportation et consommation; consommation

1890

1901—

1905

1911—

1915

1921—

1925

1931—

1935

1937 1938

1. Hvete. Froment.

1000 kg. 1000 kg. 1000 kg. 1000 kg. 1000 kg. 1000 kg. 1000 kg.

a. Utsæd. Semences 957 1 131 1 113 2 088 3 364 7 016 7 654

b. Avl. Récolte' 160 7 7 377 10 994 15 087 28 135 67 957 71 777

c. Innførsel. Importation 44 510 80 298 146 639 164 632 234 944 194 238 261 234

d. Utførsel. Exportation

e. Forbrukt ved tilvirkingen av

brennevin og øl

137

-

870

-

560

-

410

-

608

-

223

-

305

-

Consommé par la fabrication de

l'eau de vie et de la bière.

f. Annet forbruk 50 577 85 675 155 960 177 221 259 107 254 956 325 052

Autre consommation.

2. R u g. Seigle.

a. Utsæd 1 969 1 923 2 578 1 806 1 061 1 007 917

b. Avl' 24 043 23 120 21 864 19 344 11 260 11 247 10 987

c. Innførsel 212 166 287 993 221 348 190 545 139 901 133 398 120 729

d. Utførsel

e. Forbrukt ved tilvirkingen av

brennevin og øl

1 610

-

4 185

-

1 396

1

1 096

15

808

8

329

28

335

38

f. Annet forbruk 232 630 305 005 239 237 206 972 149 284 143 281 130 426

3. B y g g.' Orge.

a. Utsæd 12 280 9 133 8 081 10 967 11 755 12 132 12 044

b. Av1 2 107 743 60 701 79 351 97 540 113 151 132 383 127 905

c. Innførsel 63 097 124 181 75 591 49 810 21 410 13 994 18 255

d. Utførsel

e. Forbrukt ved tilvirkingen av

brennevin og øl

1 078

14 613

1 084

9 714

245

12 101

138

18 571

70

10 262

16

12 788

16

12 618

f. Annet forbruk 142 869 164 951 134 515 117 674 112 474 121 441 121 482

4. Havre.' Avoine.

a. Utsæd 26 362 22 961 24 386 24 546 21 703 19 780 19 729

b. Avl' 182 280 144 233 179 381 177 552 180 674 194 894 203 868

c. Innførsel 3 148 17 494 15 981 21 019 2 715 434 120

d. Utførsel

e. Forbruk ved tilvirkingen av

brennevin og øl

4 114

-

3 816

-

670

35

390

-

299

2

164

2

92

-

f. Annet forbruk 154 952 134 950 170 271 173 635 161 385 175 382 184 167

g. Annet forbruk i fôrenheter 129 127 112 666 142 144 144 986 134 693 146 346 153 688

5. Er ter, bønner, linser.

Pois, fèves, etc.

a. Utsæd 857 688 977 498 220 203 211

b. Avl 2 6 187 4 985 4 560 2 206 1 753 1 880 1 990

c. Innførsel 3 899 4 028 3 440 6 012 6 136 6 012 5 847

d. Utførsel

e. Forbrukt ved tilvirkingen av

brennevin og øl

18

-

34

-

25

-

27

-

17

-

16

-

23

-

f. Annet forbruk 9 211 8 291 6 998 7 693 7 652 7 673 7 603

6. Allekornsorterogbelgf

r u k t e r. Total des céréales et

des légumes secs.

a. Utsæd 42 424 35 837 37 136 39 905 38 103 40 138 40 555

b. Avl' 327 413 240 416 296 150 311 729 334 973 408 361 416 527

c. Innførsel 326 820 513 994 462 999 432 018 405 106 348 076 406 185

d. Utførsel 6 958 9 989 2 896 2 061 1 802 748 771

' Utsæd og avl av blandkorn er fordelt på bygg med '/3 og havre med '/a av det samlede kvantum.

Korrigerte avlingstall for 1901-05, 1911-15 og 1921-25.


59 Jordbruk og skogbruk.

Agriculture et sylviculture.

av de forskjellige kornsorter og av poteter for årene 1890,

1901-05, 1911-15, 1921-25 og 1931-351.

1901-05, 1911-15, 1921-25 et 1931-35: Semences, récolte,

totale des céréales et des pommes de terre en


I

Jordbruk og skogbruk. 60

Agriculture et sylviculture.

Tabell 64. Slakt som er undersøkt av kontrollorene på og utenfor

kontrollstasjonene i året 1939.

Nombre de viandes contrôlées en 1939 (aux bureaux de contrôle et en dehors

de ceux-ci) .

I alt undersøkt. Total

Herav innført'

Dont importé

Nr

Kommuner

Villes

1 Halden

2 Sarpsborg

3 Fredrikstad

4 Moss

5 Askim

6 Lillestrøm

7 Oslo

8 Kongsvinger

9 Hamar

10 Lillehammer

11 Gjøvik

12 Hønefoss

13 Drammen

14 Kongsberg

15 Holmestrand

16 Horten

17 Tønsberg

18 Sandefjord

19 Larvik

20 Skien

21 Kragerø

22 Brevik 8

23 Porsgrunn

24 Notodden

25 Tinn

26 Risør

27 Arendal

28 Kristiansand

29 Stavanger

30 Haugesund

31 Odda

32 Bergen

33 Kyrkjebø

34 Ålesund

35 Molde

36 Kristiansund

37 Trondheim

38 Bodø

39 Narvik

40 Harstad

41 Tromsø

Storfe

Boeuf

351.2

250.1

451.0

251.4

90.0

145.1

Hest

Cheval

Svin

Porc

Sau

Mouton

Geit

Chèvre

Spekalv

Veau

nouveau

Gjøkalv

Veau

gras

Andre

dyr

Animaux

divers

Storfe

Boeuf

A. Slaktets samlede vekt i 1 000 kg. Quantités totales (en 1 000 kilos).

21.5 294.2 27.4 - 47.8 43.1 - -

22.8 366.5 1.5 - 49.5 13.3 - -

18.5 605.6 29.4 - 75.5 11.6 - -

13.3 224.8 23.7 - 36.6 18.4 - -

3.6 151.7 8.3 - 19.1 2.7 - -

4.8 164.4 11.4 - 17.2 4.5 - -

Andre

dyr

Animaux

divers

10 506.8 586.2 10 110.7 2 293.7 59.2 851.2 1 178.9 - 6.2 0.1

46.1 8.2 71.7 7.1 - 6.7 5.1 - - -

280.8 28.3 732.9 30.3 - 45.9 2.2 - - -

176.9 14.0 141.5 34.8 7.4 36.2 19.7 - - -

224.1 21.9 152.3 22.8 - 39.6 2.3 0.4 - -

119.7 14.3 162.7 11.0 - 24.4 2.8 - - -

1070.5 86.4 846.0 197.7 0.3 130.2 27.7 0.3 - -

212.9 16.6 99.3 8.0 0.1 23.7 1.1 0.2 - -

43.7 1.4 51.4 3.8 - 6.2 0.4 - - -

310.9 14.6 280.9 40.1 0.6 61.1 10.4 1.8 - -

661.3 11.0 432.2 46.3 - 75.3 30.3 0.2 - -

252.9 5.3 329.5 27.1 - 27.4 5.7 - - -

301.0 9.4 166.0 27.8 - 30.8 7.7 - - -

451.1 46.6 392.4 47.7 - 86.3 12.4 - - -

83.3 1.0 40.3 9.1 - 26.6 2.8 - - -

36.6 - 13.9 3.2 - 2.8 1.1 - - -

220.5 11.4 146.2 21.1 0.1 34.2 7. -

114.0 3.4 90.4 11.5 - 18.2 1.4 - -

102.4

40.1

3.3

2.4

82.2

20.1

12.8

3.8

0.2

-

24.4

7.6

3.7

2.2

5. 3

- -

198.0 2.8 144.8 30.4 - 46.1 9.0 - - -

566.3 33.6 382.4 83.9 0.2 62.9 139. - - -

1 424.8 75.6 2 444.3 990.8 2.4 260.6 30.2 - -

340.8 12.8 221.9 82.7 3.8 74.9 8.1 - - -

134.4 2.0 58.8 39.7 2.9 11.2 6.6 - - -

3 074.3 80.2 1 552.3 858.9 81.4 339.1 156.3 - - -

65.5 06 35.4 19.3 6.5 7.5 5.9 0.3 - -

717.7 19.6 242.8 121.4 10.9 24.3 36.4 0.1 - -

122.4 2.3 42.9 25.1 1.5 14.4 3.7 0.2 - -

376.1 8.0 157.8 118.4 2.4 61.7 3.6 1.1 - -

2 610.1 138.9 1 193.7 442.2 24.5 280.2 50.2 14.0 2.4 0.1

278.1 4.3 76.0 60.8 0.5 15.5 34.1 2.4 - -

259.1 2.5 82.4 73.4 0.5 5.6 19.0 2.7 - -

251.5 11.8 15.1 55.9 0.1 5.3 13.7 0.2 - -

409.8 11.5 61.8 194.3 3.1 58.9 45.5 5.9 - -

Tilsammen 1939 27 623.3 1 376.7 22 882.2 6 158.6 208.6 3 072.7 1 981.3 35.1 8.6 0.2

1938 24 426.1 1 142.7 24 080.5 5 906.0 235.8 2 752.6 1 842.2 34.3 86.4 6.6

År

1939 tils. i 41 komm.

1938 » » 40 -

1937 » » 39 -

1936 » » 38 -

1935 » » 38 -

1934 » » 38 -

197

172

180

195

176

172

045

316

902

307

661

466

5

4

4

4

4

4

B. Tallet på kropper. Nombre de viandes contrôlées.

779

782

835

671

781

623

320

337

330

307

328

362

164

471

364

699

334

524

354

340

328

354

343

339

Fra Sverige og Finnland. 2 Herav 17 kalv. s Herav 128 kalv. ' Herav 199 kalv. 6 Herav 136 kalv.

Herav 139 kalv. 7 Herav 127 kalv. 8 Fra mars 1939.

820

151

444

266

000

169

15

17

14

13

13

15

719

559

576

308

420

120

205

184

175

174

161

157

664

051

574

555

110

025

55

51

52

54

57

61

491

350

960

640

700

337

1

985

972

013

663

923

816

43

432

740

317

349

322

2

3

4

8

s

7

-

-

-

-

-

-

24

152

238

192

252

173


61 Jordbruk og skogbruk.

Agriculture et sylviculture.

Tabell 65. Kontrollerte slakt i alt. Månedlige oppgaver for

årene 1936-1939.

Nombre de viandes contrôlées. Données mensuelles en 1936-1939.

Måned

Mois

1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939

I. Storfe. Boeuf. II. Hest. Cheval.

Januar 15 443 15 520 12 653 14 286 456 335 363 542

Februar 14 463 14 589 12 407 13 304 258 293 327 393

Mars 15 342 16 252 14 623 16 273 273 235 341 353

April 16 380 16 401 14 344 13 651 214 306 226 249

Mai 15 206 14 972 14 397 15 684 274 189 368 346

Juni 14 154 14 259 13 618 16 487 256 288 326 316

Juli 15 490 11 895 12 033 12 770 180 239 171 201

August 15 255 14 126 13 997 15 015 267 336 250 275

September 18 038 16 309 15 569 19 558 405 422 371 314

Oktober 19 340 16 727 17 168 23 867 721 842 725 948

November 18 376 15 798 16 234 20 356 901 935 902 1 181

Desember 17 820 14 054 15 273 15 794 466 415 412 661

Tilsammen. Total 195 307 180 902 172 316 197 045 4 671 4 835 4 782 5 779

III. Svin. Porc.

IV. Sau. Mouton.

Januar 21 227 20 729 24 231 24 654 11 616 12 625 9 852 11 119

Februar 22 045 26 026 27 670 25 153 7 835 7 824 8 104 7 511

Mars 29 341 31 075 33 836 32 698 6 137 5 209 6 135 7 070

April 33 195 31 667 31 992 27 116 4 506 4 457 4 921 4 498

Mai 26 748 26 495 27 288 30 508 4 648 4 144 4 515 4 821

Juni 21 843 25 612 26 812 25 607 4 811 4 518 4 864 5 628

Juli 20 965 23 222 20 997 21 039 23 792 20 232 16 529 18 951

August 18 895 21 014 24 233 22 379 56 338 50 322 51 159 56 815

September 21 022 23 632 22 385 18 625 74 207 74 752 75 561 70 548

Oktober 22 388 24 648 24 023 23 850 95 756 82 558 85 080 102 934

November 22 420 26 781 28 429 25 745 43 473 47 654 53 473 49 460

Desember 47 610 49 463 45 575 42 790 21 147 14 149 19 958 15 465

Tilsammen. Total 307 699 330 364 337 471 320 164 354 266 328 444 340 151 354 820

V. SpekaIv. Veau nouveau. VI. Gjøkalv. Veau gras.

Januar 16 483 16 859 15 690 18 570 3 450 3 548 2 805 3 204

Februar 14 042 15 409 15 512 18 090 3 777 3 843 3 222 3 761

Mars 19 783 19 975 24 580 25 012 4 630 4 564 4 371 5 121

April 22 180 25 871 21 765 25 599 5 588 5 248 5 092 4 967

Mai 15 271 14 715 15 103 17 257 6 346 5 738 5 380 6 708

Juni 11 208 11 494 12 849 14 560 5 188 5 801 6 172 6 329

Juli 10 218 8 957 10 885 11 037 4 421 3 891 4 134 4 205

August 8 444 8 129 9 560 10 731 3 776 3 734 4 173 4 132

September 11 387 10 275 10 622 12 034 4 237 5 019 4 432 4 523

Oktober 14 974 13 620 15 329 17 234 4 746 4 468 3 887 5 034

November 14 509 14 229 15 438 17 825 3 683 3 199 3 525 3 705

Desember 16 056 16 041 16 718 17 715 4 798 3 907 4 157 3 802

Tilsammen. Total 174 555 175 574 184 051 205 664 54 640 52 960 51 350 55 491


Jordbruk og skogbruk. 62

Agriculture et sylviculture.

Tabell 66. Meierienes mjølkemengde) og produksjon månedsvis 1939.

Quantité et production de lait des laiteries par mois 1939.

Produksjon. Production

Tilbakeleveros

Blandet

Gaudaost Nøkkel-

Innveid

skum.- Sveit- Fromage de halvfeit Pult- geit- Fløte- Mysost

Måned mjølk mjølk serost Hollande

ost

Fromage Kasein mysost mysost From-

Mois Smør From.

Lait Renvois From- de Hol-

Fromage Fromage age du

traité du lait Beurre age de Halvfeit

écrémé

C^ruy-

épicé. au

chèvre, lait aigre aigre,

Helfeit lande , age Caséin de du petit-

petit-lait

ère Toutgragras

Demi-

Demigras

cumin

mixte de crème maigre

Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn

Januar 56 828 20 844 1 212 33 336 62 119 58 162 277 105 136

Februar 55 573 22 550 1 175 37 294 53 90 59 184 304 96 124

Mars 66 944 28 179 1 470 52 320 65 115 70 210 396 110 152

April 67 791 26 837 1 565 46 418 65 130 58 196 402 106 129

Mai 79 388 35 928 1 794 52 526 72 131 52 262 480 115 143

Juni 78 521 34 621 1 923 56 550 58 120 47 230 472 113 136

Juli 70 047 30 934 1 831 48 491 45 91 32 267 448 97 99

August 63 869 26 619 1 431 47 391 41 77 32 217 360 87 79

September 60 828 24 173 1 411 41 358 77 125 55 140 266 111 97

Oktober 58145 22 419 1324 41 342 72 129 76 158 282 121 109

November 53 245 19 499 1 220 35 229 69 108 79 134 231 117 106

Desember 55 554 22 276 1 201 29 254 61 98 40 184 249 103 105

Omfatter ca. 98 pst. av meierienes samlede mjølkemengde. La quantité comprend env. 98 pour-cent de la quantité

totale des laiteries.

Tabell 67. Meierier, ysterier og kondenseringsfabrikker i året 1938.

Antall, mjølkemengde etc.

Laiteries et fabriques de lait condensé en 1938.

Nombre quantité de lait etc.

Fylker

Préfectures

Antall

anlegg

Nombre

Innveid

mjølk

fløte i og

Utbetalt for

mjølka

Payé aux

fournisseurs

Tilbakelevering av

Renvois du

des éta- Lait et skummet kjerne- myse

blissements

traité,

mjølk petit-lait

crème, i alt pr. kg mjølk

total. au total par kg lait babeurre aigre

écrémé

Mjølkesalg

Vente de lait

i alt

au total

Tonn 1000 kr. Øre Tonn Tonn Tonn Tonn

Pst. av

innveid

mjølk

Pourcent

du

lait traité

Østfold 38 85 768 16 362 19.1 32 915 634 1 540 31 994 37.3

Akershus med Oslo 81 82 460 16 928 20.5 27 658 902 2 079 36 760 44.6

Hedmark 30 71 300 12 642 17.7 30 184 453 7 174 8 229 11.5

Opland 45 84 518 15 188 18.0 19 130 530 2 391 15 259 18.1

Buskerud 40 42 265 7 717 18.3 11 821 358 931 18 557 43.9

Vestfold 19 34 291 6 243 18.2 9 644 403 1 373 9 398 27.4

Telemark 13 24 992 4 786 19.2 8 376 50 653 9 740 39.0

Aust-Agder 7 7 982 1 547 19.4 2 189 107 90 2 376 30.0

Vest-Agder 11 16 470 3 092 18.8 4 575 33 409 4 836 29.4

Rogaland 35 82 342 15 157 18.4 26 240 1 114 10 388 17 958 21.8

Hordaland med Bergen 97 28 227 5 376 19.1 3 544 400 2 879 13 230 46.9

Sogn og Fjordane 66 12 557 1 846 14.7 5 899 532 639 1 640 13.1

Møre og Romsdal 23 29 748 5 109 17.2 5 776 167 1 139 6 459 21.7

Sør-Trøndelag 39 33 035 5 956 18.0 13 128 434 413 12 909 39.1

Nord-Trøndelag 40 36 294 6 202 17.1 8 676 288 1 486 6 383 17.6

Nordland 17 16 920 2 852 16.9 4 647 228 338 4 563 27.0

Troms og Finnmark 17 21 048 3 507 16.7 3 846 499 2 3 924 18.6

Riket. Royaume 1938 618 710 217 130 510 18.4 218 248 7 132 33 924 204 215 29.3

- - 1937 642 636 306 112 288 17.7 174 233 5 401 38 430 195 541 30.7

- - 1936 634 602 904 94 899 15.7 161 496 5 755 42 462 187 558 31.1

- - 1935 621 534 231 78 892 14.7 149 449 3 014 34 177 172 982 32.4

- - 1934 633 522 931 70 250 13.4 151 053 2 610 29 404 161 153 30.8


Tabell 68. Meierier, ysterier og kondenseringsfabrikker i året 1938. Produksjon.

Laiteries et fabriques de lait condensé en 1938. Production.

Ost. Fromage

Mysost. Fromage de petit-lait aigre

Sveitserost

Fylker Smør

Eda-

Préfectures Beurre From- mer-

mage ost

de

Gruyère

Edam

Gaudaost

Geitmysost Fløtemysost

Nøkkelost

Fromage de

Reveoslait

aigre de lait aigre de Mys-

From. de petit-

From. de petit-

Prim

Hollande Fromage de Hollande, épicé

Pult- Garn-

chèvre crème ost Froost

malosmage

ost- Kasein Fro de petit-

Fro-

Andre

mage

Helfeifeifeifeifeit

Mager mage Fro-

caséin

aséin Ekte Blan- feit feit de petit-

aigre

Halv-

Hel-

Halv-

Kvart-

Frode

sorte , Halv-

mage lait

au mage

Tout- Demi- Tout- Demi- Quart- M at'

pour Autres

det

lait maigre

Q

cumin fait 7e-

Pur _ Demi-

aigre

ȧtte

non

gras gras. gras gras gras g7e nards gras gras maigre formé

Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn

Østfold 1 475 - 18 354 12 52 78 59 18 20 - 23 34 214 - - 2 61 75 38

Akershus med Oslo 1 898 - 8 215 36 78 140 95 104 158 - 2 1 121 - - 1 4 36 64

Hedmark 2 038 97 1 411 43 13 87 85 60 148 - 37 - 404 15 122 2 112 259 41

Opland 1 150 248 2 257 16 6 38 29 6 70 - 37 3 1 644 80 3108 1 84 59 10

Buskerud 697 - 2 209 4 9 25 25 10 17 - 19 88 126 9 90 - 33 41 9

Vestfold 611 - 3 132 2 18 185 100 10 9 - 5 18 61 - - 1 15 86 32

Telemark 521 - - 146 20 21 106 15 73 17 - - - 4 28 2 - 11 69 51

Aust-Agder 173 - 1 25 1 15 64 23 14 5 - 4 1 1 - - - 3 54 13

Vest-Agder 362 - 45 68 12 12 67 45 9 2 - 7 19 11 1 15 - 24 33 12

Rogaland 1908 - 361 1 449 99 22 217 80 16 199 35 36 9 59 7 35 1 189 173 53

Hordal. med Bergen 412 - 4 116 30 - 45 11 16 1 179 17 - 61 57 12 - 56 81 11

Sogn og Fjordane 367 - 35 40 - - 2 - - - 44 6 - 15 73 1 - 49 12 -

Møre og Romsdal 672 - 20 116 103 84 291 47 22 2 - 75 39 141 37 211 14 140 213 13

Sør-Trøndelag 848 - - 85 136 2 15 17 17 - 28 12 - 41 - - 11 69 43 7

Nord-Trøndelag 589 207 41 615 204 5 34 15 35 - - 2 200 17 - 53 14 251 306 10

Nordland 394 - - 180 86 2 4 12 21 2 - 12 - 52 38 14 20 33 104 -

Troms og Finnmark 406 - 1 259 51 - 17 - 16 2 - 17 - 223 90 333 13 71 79 2

Riket. Royaume 1938 14 521 552 542 4 677 855 339 1 415 658 447 652 286 311 412 3 195 435 3 996 80 1 205 1 723 366

— — 1937 12118 617 454 4 246 990 254 1 277 804 636 734 277 - 291 3 206 421 3 753 64 1 141 1 739 540

— — 1936 11 379 648 447 4 141 1 017 246 1 233 658 635 817 241 - 441 3 158 506 3 573 72 1 111 1 794 545

— — 1935 9 285 630 457 3 741 1 081 194 1 453 738 871 810 240 - 332 1 308 409 3 143 91 942 1 821 486

— — 1934 9 238 636 520 3 824 1 063 158 1 211 447 586 655 233 - 279 1 413 372 2 998 184 867 1 578 385


Jordbruk og skogbruk. 64

Agriculture et sylviculture.

Tabell 69. Husdyrbruket. - Produksjon. Rikets bygder.

Élevage du bétail. Production dans les communes rurales.

(Samlet produksjon i året uansett bruken'. Production totale pendant l'année,

l'emploi non considéré.)

Hest

Espèce

chevaline

Kjøtt. Viande

Storfe

Espèce

bovine

Sau

Espèce

ovine

Geit

Espèce

caprine

Flesk

Lard

Mjølk. Lait

Kumjølk

Lait de

vache

Geitmjølkde

Lait

chèvre

Egg

Oeufs

Ull

(uvasket)

Lai e

(nonn

lavée)

Rikets bygder. Comm. Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn

rurales.

1900 1 650 25 600 8 000 1 250 23 500 885 000 25 800 7 138 2 139

1907 1 600 27 676 8 110 1 312 31 000 1 038 448 26 930 6 756 2 127

1917 2 020 32 000 9 000 1 100 24 000 1 137 040 23 676 9 240 1 981

20/6 1927-20/ 8 1928 1 829 38 440 13 512 1 494 30 904 1 189 498 28 660 16 925 2 459

20/ 8 1935-20/ 8 1936 1 675 42 390 14 660 1 720 38 000 1 352 000 32 850 21 100 2 660

20/8 1936-20/8 1937 1 708 42 943 14 676 1 705 38 721 1 364 242 32 587 21 311 2 680

t °/ e 1937-20/ 8 1938 1 739 42 700 14 600 1 655 41 000 1 372 572 31 619 21 369 2 661

20/ 8 1938-20/ 8 1939 1 774 44 450 14 936 1 590 40 000 1 412 698 30 237 21 640 2 721

Fylkesvis i 1936/37

Østfold 128 3 499 31 - 3 713 106 994 7 2 413 7

Akershus 137 3 682 93 - 5 923 122 731 11 1 891 17

Hedmark 121 3 883 635 64 4 230 132 853 2 150 1 287 120

Opland 183 3 790 700 194 4 022 131 489 5 038 1 044 116

Buskerud 72 2 219 291 49 1 581 80 561 1 086 976 45

Vestfold 96 2 237 35 - 3 435 66 927 6 1 702 7

Telemark 51 1 703 271 39 2 046 58 019 852 892 51

Aust-Agder 18 824 202 7 879 28 560 137 448 41

Vest-Agder 8 1 323 417 8 434 44 756 114 705 69

Rogaland 169 2 802 2 640 100 4 989 103 752 1 372 4 712 485

Hordaland 97 2 318 2 018 138 1 496 77 069 2 350 1 229 385

Sogn og Fjordane 192 2 143 1 692 506 1 235 58 395 6 472 377 320

Møre og Romsdal 88 2 387 1 335 138 1 171 66 441 1 328 879 248

Sør-Trøndelag 135 3 065 860 100 1 453 82 628 1 796 861 157

Nord-Trøndelag 125 2 780 604 92 1 533 76 291 1 558 977 101

Nordland 57 2 671 1 788 119 426 77 587 3 839 678 334

Troms 25 1 304 812 111 147 38 399 3 077 202 127

Finnmark 6 313 252 40 8 10 790 1 394 38 50

Rikets bygder. Comm.

rurales 1 708 42 943 14 6761 1 705 38 721 1 364 242 32 587 21 311 2 680

Fylkenes prosentvise andel i produksjonen 1936/37.

Pour-cent de la production des différentes préfectures.

Østfold

Akershus

7.5

8.0

8.2

8.6

0.2

0.6

-

-

9.6

15.3

7.8

9.0

-

-

11.3

8.9

0.3

0.6

Hedmark 7.1 9.0 4.3 3.8 10.9 9.7 6.6 6.0 4.5

Opland 10.7 8.8 4.8 11.4 10.4 9.6 15.5 4.9 4.3

Buskerud 4.2 5.2 2.0 2.9 4.1 5.9 3.3 4.6 1.7

Vestfold 5.6 5.2 0.2 - 8.9 4.9 - 8.0 0.3

Telemark 3.0 4.0 1.8 2.3 5.3 4.3 2.6 4.2 1.9

Aust-Agder 1.0 1.9 1.4 0.4 2.3 2.1 0.4 2.1 1.5

Vest-Agder 0.5 3.1 2.8 0.5 1.1 3.3 0.3 3.3 2.6

Rogaland 9.9 6.5 18.1 5.8 12.9 7.6 4.2 22.1 18.1

Hordaland 5.7 5.4 13.8 8.1 3.9 5.6 7.2 5.8 14.4

Sogn og Fjordane 11.2 5.0 11.5 29.7 3.2 4.3 19.9 1.8 11.9

Møre og Romsdal 5.2 5.6 9.1 8.1 3.0 4.9 4.1 4.1 9.2

Sør-Trøndelag 7.9 7.1 5.9 5.8 3.7 6.1 5.5 4.0 5.8

Nord-Trøndelag 7.3 6.5 4.1 5.4 3.9 5.6 4.8 4.6 3.8

Nordland 3.3 6.2 12.2 7.0 1.1 5.7 11.9 3.2 12.5

Troms 1.5 3.0 5.5 6.5 0.4 2.8 9.4 0.9 4.7

Finnmark 0.4 0.7 1.7 2.3 - 0.8 4.3 0.2 1.9

Rikets bygder. Con,-

munes rurales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

' Av kjøtt- og fleskeproduksjonen var ved undersøkelsen i 1327/28 oppgitt som unyttet (selvdøde eller slaktet som

utjenlig til menneskemat) 328 tonn hestekjøtt, 1 167 tonn storfekjøtt, 1 044 tonn sauekjøtt, 138 tonn geitkjøtt og 337 tonn

flesk.


65 Jordbruk og skogbruk.

Agriculture et sylviculture.

Tabell 70. Landbruksproduksjonens verdi.

Valeur de la production agricole.

År. Années

1938 1937 1936 1935 1932 1929

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

A. Avlingens verdi. La valeur

de la récolte' 384 207 384 991 314 051 338 141 278 568 316 306

Herav: Dont:

Hvete. Froment. 15 791 16 989 12 541 11 191 3 161 4 493

Rug. Seigle 2 197 2 249 2 158 2 210 1 790 2 595

Bygg. Orge 22 382 25 189 20 664 18 509 15 379 16 776

Havre. Avoine 31 479 30 1.55 22 260 23 647 24 181 26 445

Blandkorn. Méteil. 1 816 1 686 1 368 1 373 1 422 1 714

Erter. Pois 438 414 387 404 402 435

Korn og erter i alt. Total

des céréales 74 103 76 682 59 378 57 334 46 335 52 458

Poteter. Pommes de terre 51 570 55 936 42 563 45 823 46 575 54 001

Høy. Foin, 179 983 174 086 138 101 157 273 122 658 140 847

Korn, poteter og høy. Céréales,

pommes de terre et foin 305 656 306 704 240 042 260 430 215 568 247 306

Halm. Paille 18 380 18 158 16 467 16 802 13 000 15 000

Fôrnepe og kålrot. Turneps

et chourave

Grønnfôr. Fourrages verts

10 991

4 285

10 800

4 023

10 764

4 270

10 598

4 249 1 15 000

j

14 000

Tilsammen. Total 339 312 339 685 271 543 292 079 243 568 276 306

Frukt. Fruits 11 815 13 771 14 398 18 113 - Bær. Baies 9 158 8 454 7 215 7 269 - -

Grønnsaker. Légumes 8 922 8 081 6 895 7 680 - -

Blomster, potteplanter m.

v. og planteskoleartikler.

Fleurs, fleurs en pot, etc.

et articles de pépinière 15 000 15 000 14 000 13 000 - -

Tilsammen. Total 44 895 45 306 42 508 46 062 35 000 40 000

Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr.

B. Husdyrbruket. La valeur -`

de la viande, du lait etc 428 391 342 320 274 360

Herav: Dont:

Kjøtt. Viande 87 82 65 65 55 85

Flesk. Lard 54 51 44 40 35 45

Egg. Oeufs 32 30 28 25 20 30

Mjølk. Lait 245 218 195 180 156 190

Ull etc. Laine etc 10 10 10 10 8 10

C. Pelsdyravlen. Le rendement

de l'élevage d'animaux

à fourrure 30 30 33 25 10 15

D. Landbruksproduksjonens

totalverdi. La valeur totale

de la production agricole 2 548 516 460 434 355 462

' Verdien av utslåttenes og beitenes avkasting ikke regnet med. La valeur du rendement des prés écartés et

des pâturages non comprise. z Uten dobbeltføring. Sans écritures doubles.

5


Jordbruk og skogbruk. 66

Agriculture et sylviculture.

Tabell 71. Regnskapsresultater fra norske gårdsbruk driftsåret 1938-1939.

Résultats de la comptabilité agricole norvégienne pour l'exercice 1938-1939.

I. Tallet på brukene. Gårdsdriftens bruttoavkastning i kr. pr. dekar innmark.

Rendement brut, par décare, couronnes.

Landsdeler

Districts

Ilusdyrholdet

Tallet på

Animaux

I alt

brukene Plante- Annet av Andre brutto-

Nombr produkter

Derav storte

inntekter avkastning

des Végétaux I alt mjølk

Svin

Autres

Autres

exploitations

porcine

Total

Espèce revenus Rendement,

total

Lait et

produits

laitiers

produits

d'espèce

bovine

Østlandske fjellbygder. 29 7.17 71.07 33.47 10.38 17.04 5.87 84.11

Østlandet ellers 83 16.01 56.95 33.05 8.76 9.14 4.47 77.43

Sørlandet 24 15.49 96.19 39.88 11.38 24.86 8.34 120.02

Vestlandet 19 8.13 49.54 27.45 7.27 5.35 4.88 62.55

Trøndelagen 27 14.68 42.43 23.83 7.94 4.84 5.07 62.18

Nord-Norge 6 7.68 39.76 23.35 7.48 1.25 4.73 52.17

II. Gårdsdriftens driftsutgifter i kr. pr. dekar innmark.

Frais d'exploitation, par décare, couronnes.

Landsdeler

Districts

Arbeids- Amortise- I alt

Kunst- Kraftfôr utgifter ring og Andre driftsgjødsel

Pâture Frais de la vedlikehold utgifter utgifter

Engrais fortifiante maind'oeuvrment

et fiais total

Amortisse-

Autres Frais,

ai tificiel

entretien

Østlandske fjellbygder 2.41 19.71 34.87 7.92 9.15 74.06

Østlandet ellers 3.03 15.31 27.95 8.14 10.17 64.60

Sørlandet 5.45 34.43 43.99 12.49 14.43 110.79

Vestlandet 3.63 8.59 30.95 7.96 6.36 57.49

Trøndelagen 3.40 5.67 24.20 7.78 7.87 48.92

Nord-Norge 2.40 4.80 30.01 5.84 5.52 48.57

III. Nettoavkastning i kr. pr. dekar innmark og oppnådd forrentning m. v.

Rendement net, en couronnes par décare et en pour-cent de l'actif.

Landsdeler

Districts

Gj.snittlig pr. bruk

Nedlagt

Brutto- Netto- Forrentningsprosent

Innmarksareal,

dekar, kr.

kapital pr.

avkastninutgifning

Drifts-

avkast-

En pour-cent de l'actif

dekar

Capitaux Rende- Frais Rende

Superficie engagée ment d'exploi- ment

moyenne, dans brut. talion net. 1938-39 1937-38 1936-37

décare l'agriculture

Østlandske fjellbygder 82.4 321.87 84.11 74.06 10.05 3.12 3.95 3.50

Østlandet ellers 253.3 284.95 77.43 64.60 12.83 4.50 6.06 4.06

Sørlandet 61.0 439.61 120.02 110.79 9.23 2.10 3.70 3.42

Vestlandet 87.7 283.90 62.55 57.49 5.06 1.78 4.14 3.71

Trøndelagen 166.9 270.40 62.18 48.92 13.26 4.90 6.85 4.93

Nord-Norge 89.9 198.36 52.17 48.57 3.60 1.81 5.08 2.20


Tabell 72. Skogarealet i Norge og fordeling av dette på forskjellige eiere m. v.

(Etter Skogbrukstellingen.)

Superficie des forêts de la Norvège répartie sur les différentes classes des propriétaires, etc.

(D'après Recensement de sylviculture.)

Fylker

Préfectures

Barskog

Conifères

Produktivt skogareal

Surface productive

Lauvskog

Feuilles

I alt

Total

Staten

l'État

Det produktive skogareal delt på forskjellige eiere

Surface productive répartie sur les différentes classes des propriétaires

opplyr"

ningsvesenets

Fond

u0pp9isningsvesenets

Fond»

Statsalmenninger

Forêts

de l'État

usées par les

districts

ruraux

Bygdealmeninger

Forêts des

communes

usées par les

districts

ruraux

Kommuner

Communes

Stiftelser

o• l

Fondations

Sameier

Propriétés

communes

Enkeltpersoner p

Particuliers

Selskap

o. i.

Innerbygdsboende

Sociétés, etc. Demeurant

dans les

districts

Utenbygdsboende

Demeurant

hors des

districts

Dekar Dekar Dekar Dekar Dekar Dekar Dekar Dekar Dekar Dekar Dekar Dekar Dekar

Riket. Royaume 52 505 869 22 489 164 74 995 033 7 638 263 712 544 2 265 597 1 775 664 2 230 809 150 208 692 054 6 320 428 47 074 209 6 135 257

— — pst. 70.01 29.99 100.00 10.18 0.95 3.02 2.37 2.98 0.20 0.92 8.43 62.77 8.18

Fylker

Préfectures

Østfold 2 268 056 74 430 2 342 486 300 18 575 - - 55 675 747 - 142 003 1 734 687 390 499

Akershus 3 137 638 47 810 3 185 448 9 018 41 297 31 160 131 715 136 655 1 498 135 329 475 1 781 610 722 885

Hedmark 12 534 145 1 150 114 13 684 259 31 680 102 678 1 025 780 748 349 1 097 756 1 835 i 124 195 2 091 389 6 855 740 1 604 857

Opland 5 626 206 1 433 292 7 059 498 97 040 71 402 687 980 733 380 132 269 590 215 295 218 082 4 294 703 608 757

Buskerud 4 746 010 442 885 5 188 895 168 377 66 786 - - 188 201 350 192 575 408 974 3 461 036 702 596

Vestfold 1 223 977 163 014 1 386 991 1 750 11 577 - - 13 272 1 109 180 78 510 949 176 331 417

Telemark 4 920 375 443 384 5 363 759 103 253 42 339 - - 127 060 4 551 25 627 242 737 3 856 858 961 334

Aust-Agder 2 958 140 649 633 3 607 773 7 403 27 355 - - 67 269 5 - 261 452 2 920 275 324 014

Vest-Agder 1 181 198 618 441 1 799 639 8 464 25 796 - - 34 872 300 3 457 15 294 1 674 627 36 829

Rogaland 325 948 389 248 715 196 41 128 7 781 - - 7 152 3 986 3 255 6 140 640 261 5 493

Hordaland 878 387 735 534 1 613 921 32 169 24 147 - 500 11 993 1 830 55 420 15 284 1 466 603 5 975

Sogn og Fjordane 771 897 1 413 672 2 185 569 28 115 18 312 40 550 10 310 2 938 1 000 2 308 8 580 2 061 343 12 113

Møre og Romsdal 754 562 878 517 1 633 079 72 761 37 529 - - 7 032 372 9 379 7 172 1 486 336 12 498

Sør-Trøndelag 2 955 827 1 475 779 4 431 606 114 250 41 927 380 850 31 150 77 849 112 476 4 950 446 859 3 145 904 75 391

Nord-Trøndelag 5 485 019 840 881 6 325 900 862 512 41 234 99 277 120 260 220 577 3 955 8 835 1 564 387 3 127 327 277 536

Nordland 1 514 097 4 100 316 5 614 413 1 131 347 66 097 - - 30 815 8 542 44 646 2 447 220 3 834 324 51 422

Troms 345 959 4 202 039 4 547 998 642 330 67 662 - - 19 331 6 702 1 361 36 190 3 764 256 10 166

Finnmark 878 428 3 430 175 4 308 603 4 286 366 50 - - 93 360 436 680 19 143 1 475

Pihlske almenning er regnet med. a A S Nes Trela tbruks skoger er regnet med.

^


Jordbruk og skogbruk. 68

Agriculture et sylviculture.

Tabell 73. Areal, avvirking m. v. for de offentlige skoger* (statsskoger,

statsalmenninger og Opplysningsvesenets Fonds skoger).

Superficies, exploitation, etc., des forêts publiques (les forêts de l'État

et les forêts de «Opplysningsvesenets Fond»).

Skogenes verdi

Produktivt Valeur des forêts

Avvirket til

Avvirket til de

salg, årlig bruksberettigede, årlig

År skogarea Uansett Bruksretten Bois abattus Abattus aux personnes

Années Surface bruksretten fratrukket à vendre. étant en droit du bois.

productive Usufruit Usufruit Par année

Par année

non considéré non compris

km' Kr. Kr. ms Netto kr. rn' Verdi kr.

(Valeur)

1876-1880 - 21 661 892 - 31 148 103 516 73 563 104 561

1881-1885 11 586.7 12 662 483 - 48 476 183 694 74 933 121 016

1886-1890 11 765.3 12 666 893 - 40 040 139 265 91 513 137 869

1891-1895 12 101.4 14 910 028 - 41 161 132 378 111 157 143 311

1896-1900 12 359.7 15 207 213 9 957 933 75 198 367 203 102 277 154 095

1901-1905 11 393.3 22 496 020 17 350 299 140 592 716 065 119 562 175 505

1906-1910 12 325.9 25 278 860 20 353 310 212 267 1 233 579 100 277 182 779

1911-1915 12 753.9 36 200 834 30 122 824 197 853 1 418 103 96 423 241 717

1916-1920 12 801.6 60 106 650 51 564 600 318 989 3 936 621 103 463 551 250

1921-1925 1 12 791.6 - - 227 707 3 340 122 101 899 596 472

1926-1930 1 13 022.5 - - 231 329 2 013 468 93 015 383 657

1931-19351 13 510.3 238 560 200 229 471 100 246 181 1 417 607 91 889 296 967

1934 1 13 615.0 - - 244 307 1 204 086 94 469 287 594

1935'. 13 640.7 - - 256 069 1 487 801 91 046 316 101

19361 . 13 786.3 - - 256 467 1 473 649 98 649 343 604

1937 1 13 852.9 - - 269 507 1 718 703 91 784 411 683

1938' .. 13 848.8 - - 291 973 2 409 750 95 776 407 306

1939' 13 866.4 - - 332 801 2 971 712 102 897 521 466

* Under forvaltning av Statens skogvesen.

Tabell 74. Enkelte oppgaver over den private skogskjøtsel.

Quelques données de la sylviculture en forêts privées.

År

Années

Statens

utgifter ved

den private

skogskjøtsel'

Dépenses de

Skogkulturarbeider i private skoger utført

Det Norske på skogselskapenes foranstaltning

Skogselskaps Sylviculture en forets privées exécutée par Tilkultivert

les soins des sociétés forestières

utgifter

Dépenses de

areal

Superficie

l'État à

l'aménagement aDet Norske Sådd frø Opptatt groft Plantet cultivée

des forêts Skogselskap» Graine Fossé Plantaprivées

semée creusé tion

Kr. Kr. Kg. m. Stkr. ha.

1901-1905 årlig 116 795 85 019 346 246 270 5 872 153 -

1906-1910 o 129 911 145 514 355 478 549 9 196 408 3 648

1911-1915 » 199 345 155 845 158 563 026 8 849 260 3 753

1916-1920 s 313 012 291 262 139 110 488 7 510 728 2 031

1921-1925 s 838 211 434 722 217 266 629 6 059 856 2 361

1926-1930 » 584 096 559 976 376 1 439 312 10 430 561 6 891

1931-1935 » 563 922 696 082 469 5 165 399 13 549 440 17 709

1934 . 423 544 517 053 662 6 566 237 14 492 625 21 902

1935. 890 659 746 488 536 6 930 564 15 235 454 22 823

1936. 900 690 755 869 261 5 604 381 15 230 015 18 807

1937 972 623 750 787 329 3 838 189 15 206 653 14 122

1938 . 1 020 392 733 352 293 4 626 187 15 751 481 16 626

1939. 1 046 097 713 891 342 2 830 041 15 798 241 12 549

A n m. For 1876-1898 er ikke tatt med Kongsberg Sølvverks skoger. Les forêts de sKongsberg Solvverkn non

comprises pour les années 1876-1898.

1 Her er ikke tatt med ais Nes Trelastbruks skoger, areal 338 km' barskog og 91 km' lauvskog. Av 312 aksjer

eier Staten 303. Les forêts de ais Nes Trelastbruk non comprises. Superficie 338 km' bois résineux et 91 km' bois

d'arbres à feuilles. De 312 actions 303 sont 0 l'État. ' I 1933. Verdien av Kongsberg Sølvverks skoger 10 710 ha

ikke regnet med. ' 1857-74: kr. 10 104, 1875-80: kr. 22 810, 1880-85: kr. 42 023, 1885-90: 59 416, 1890-95:

kr. 64 866, 1895-1900: kr. 110 103.


69 Jordbruk og skogbruk.

Agriculture, et sylviculture.

Tabell 75. Forbruk av trevirke til husbehov på gårdene driftsåret 1936/37.

Consommation de bois sur les fermes 1936/37.

Gagnvirke i m3

Brensel i m3

Gjerdefang m. v., mZ

Bois pour etc.

Trevirke Bois de charpente Bois de chau ff a A' e

de palis etc.

Riket og fylker i alt m' Fra egen Fra egen Avfalls- Fra egen

Royaume et préfectures Bois, total skog Innkjøpt skog Innkjøpt virke skog Innkjøpt

Acheté

Acheté

Acheté

Abbatu sur

la ferme

Abbatu sur

la ferme

Bois de

déehirage

Abbatu sur

la ferme

Riket Sum 1 3 614 477 561 914 367 641 1 485 320 469 851 567 323 133 867 28 561

Bartrær 2 2 350 196 551 398 364 432 665 729 275 621 369 889 97 380 25 747

Lauvtrær 3 1 264 281 10 516 3 209 819 591 194 230 197 434 36 487 2 814

Østfold Sum 190 359 42 237 13 490 75 704 25 286 27 146 5 818 678

Bartrær 152 693 42 118 13 471 45 278 20 445 25 335 5 368 678

Lauvtrær 37 666 119 19 30 426 4 841 1 811 450 -

Akerhus Sum 244 542 55 510 9 219 107 377 36 638 22 182 9 804 3 812

Bartrær 194 417 55 439 9 219 67 544 28 971 20 744 8 720 3 780

Lauvtrær 50 125 71 - 39 833 7 667 1 438 1 084 32

Hedmark Sum 516 088 92 576 31 972 205 570 101 868 66 913 12 663 4 526

Bartrær 447 002 92 163 31 954 151 377 91 579 62 949 12 506 4 474

Lauvtrær 69 086 413 18 54 193 10 289 3 964 157 52

Opland Sum 421 449 90 442 22 653 185 734 56 275 43 088 21 077 2 180

Bartrær 371 194 90 207 22 645 145 558 48 322 41 535 20 760 2 167

Lauvtrær 50 255 235 8 40 176 7 953 1 553 317 13

Buskerud Sum 265 238 38 912 17 068 150 359 32 598 15 910 8 945 1 446

Bartrær 199 474 38 525 17 035 94 529 25 052 14 391 8 564 1 378

Lauvtrær 65 764 387 33 55 830 7 546 1 519 381 68

Vestfold Sum 151 181 27 514 13 450 69 494 15 307 18 146 6 545 725

Bartrær 98 949 27 095 13 427 28 047 8 193 15 417 6 094 676

Lauvtrær 52 232 419 23 41 447 7 114 2 729 451 49

Telemark Sum 167 226 28 782 13 513 80 190 23 135 16 888 4 272 446

Bartrær 93 743 28 470 13 349 24 338 9 776 13 734 3 741 335

Lauvtrær 73 483 312 164 55 852 13 359 3154 531 111

Aust-Agder Sum 115 232 13 374 10 628 45 375 16 755 24 777 4 221 102

Bartrær 68 688 13 083 10 609 15 160 7 118 19 636 2 988 94

Lauvtrær 46 544 291 19 30 215 9 637 5 141 1 233 8

Vest-Agder Sum 106 356 13 483 11 278 40 873 11 522 23 581 5 418 201

Bartrær 38 699 12 085 10 753 4 032 1 948 8 800 1 038 43

Lauvtrær 67 657 1 398 525 36 841 9 574 14 781 4 380 158

Rogaland . Sum 53 247 2 474 8 016 21 255 5 261 12 777 2 007 1 457

Bartrær 15 104 2 167 7 756 1 032 592 1 448 772 1 337

Lauvtrær 38 143 307 260 20 223 4 669 11 329 1 235 120

Hordaland Sum 176 012 13 071 26 641 59 951 18 207 45 016 11 029 2 097

Bartrær 85 921 12 313 26 484 10 049 7 040 23 768 4 459 1 808

Lauvtrær 90 091 758 157 49 902 11 167 21 248 6 570 289

Sogn og Fjor- Sum 147 493 7 677 23 887 40 331 19 482 48 798 5 802 1 516

dane Bartrær 45 729 6 974 23 599 2 423 727 9 070 1 598 1 338

Lauvtrær 101 764 703 288 37 908 18 755 39 728 4 204 178

Møre og Roms- Sum 172 634 19 893 45 362 35 422 11 803 52 693 6 226 1 235

dal Bartrær 100 354 18 933 45 008 4 134 1 939 27 447 1 972 921

Lauvtrær 72 280 960 354 31 288 9 864 25 246 4 254 314

Sør-Trøndelag Sum 217 911 41 649 38 159 73 806 13 640 40 164 8 165 2 328

Bartrær 150 460 40 865 38 131 28 201 6 781 27 166 7 011 2 305

Lauvtrær 67 451 784 28 45 605 6 859 12 998 1 154 23

Nord-Trønde- Sum 266 350 58 523 22 632 102 529 30 009 40 641 10 404 1 612

lag Bartrær 184 824 57 878 22 486 39 025 14 596 38 967 10 265 1 607

Lauvtrær 81 526 645 146 63 504 15 413 1 674 139 5

lvordland Sum 192 263 12 344 36 596 74 152 25 854 36 067 4 671 2 579

Bartrær 65 037 11 215 35 911 4 896 1 503 7 972 1 457 2 083

Lauvtrær 127 226 1 129 685 69 256 24 351 28 095 3 214 496

Troms Sum 149 475 2 930 10 147 88 171 20 998 20 600 5 406 1 223

Bartrær 12 150 1 573 9 665 96 108 144 60 504

Lauvtrær 137 325 1 357 482 88 075 20 890 20 456 5 346 719

Finnmark Sum 61 421 523 12 930 29 027 5 213 11 936 1 394 398

Bartrær 25 758 295 12 930 10 931 11 366 7 219

Lauvtrær 35 663 228 - 29 017 4 282 570 1 887 179

1 Total. s Conifères. 3 Arbres à feuilles.


Jordbruk og skogbruk.

Agriculture et sylviculture.

70

Tabell 76. Gjennomsnittlig årlig forbruk av trevirke til husbehov på

gårdene driftsåret 1936/37.

Consommation de bois annuelle moyenne sur les fermes 1936/37.

Fylker

G agnvirke

Bois de charpente

Brensel

Bois de chauffage

Gjerdefang og hesjevirke

Bois pour clôtures

de palis etc.

I alt

Total

Préfectures Pr. bruk Pr. person Pr. bruk Pr. person Pr. bruk 'Pr. person Pr. bruk Pr. person

Par ex- Par Par ex- Par Par ex- Par Par ex- Par

ploitation personne ploitation personne ploitation personne ploitation personne

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ni,

Østfold

6.36 1.28 14.62 2.93 0.74 0.15 21.72 4.36

Akershus 5.92 1.11 15.20 2.84 1.25 0.23 22.37 4.18

Eiedmark 6.86 1.26 20.62 3.79 0.95 0.17 28.43 5.22

Dpland 7.25 1.35 18.28 3.40 1.49 0.28 27.02 5.03

Buskerud 5.40 1.00 19.18 3.57 1.00 0.19 25.58 4.76

Vestfold 5.59 1.11 14.05 2.78 0.99 0.19 20.63 4.08

Felemark 4.72 1.02 13.43 2.91 0.53 0.11 18.68 4.04

Aust-Agder 3.79 0.84 13.71 3.06 0.68 0.15 18.18 4.05

Vest-Agder 2.65 0.71 8.12 2.17 0.60 0.16 11.37 3.04

Rogaland 0.86 0.17 3.23 0.65 0.28 0.06 4.37 0.88

Eordaland 2.43 0.45 7.53 1.38 0.80 0.15 10.76 1.98

Sogn og Fjordane 2.75 0.50 9.44 1.72 0.64 0.11 12.83 2.33

.Y1øre og Romsdal 4.23 0.80 6.49 1.22 0.48 0.09 11.20 2.11

Sør-Trøndelag 6.31 1.13 10.08 1.81 0.83 0.15 17.22 3.09

Vord-Trøndelag 7.53 1.32 16.07 2.81 1.12 0.20 24.72 4.33

Vordland 2.51 0.45 6.99 1.25 0.37 0.07 9.87 1.77

Froms 1.25 0.21 12.40 2.13 0.63 0.11 14.28 2.45

Riket = Finnmark 4.48 0.85 12.10 2.29 0.79 0.15 17.37 3.29

Tabell 77. Avvirket trevirke i alt. Avvirking til salg eller industriell

produksjon 1938/39 og avvirking til husbehov fra egen skog.

Bois abbatu, total. Bois abbatu à vendre ou pour production industrielle

1938/39 et pour consommation sur les fermes abbatu dans leurs propres forêts.

Fylker

Préfectures

Bartre- Lauvtre- Solgt bar- Husbehovstømmer

tømmer og lauvved I alt virke fra

Avvirket

til salg til salg Bois de trevirke egen skog

trevirke

chauffage de til salg Bois Consommé

sur

Bois de Bois de

ialt'

conifères et

charpente de charpente de

f Bois

d'arbres de

les fermes Bois abbatu,

conifères feuilles à vendre,

feuilles

abbattu sur total

à vendre à vendre

total

vendu

les fermes

rns m3 m3 m3 m3 m3

Østfold 166 300 600 15 600 182 500 123 759 306 259

Akershus 427 600 200 37 200 465 000 172 691 637 691

Hedmark 1 015 700 200 74 100 1 090 000 310 809 1 400 809

Opland 333 500 - 50 100 383 600 297 253 680 853

Buskerud 485 900 4 000 30 400 520 300 198 216 718 516

Vestfold 161 800 4 400 20 100 186 300 103 553 289 853

Telemark 343 500 6 600 19 300 369 400 113 244 482 644

Aust-Agder 162 500 3 600 19 900 186 000 62 970 248 970

Vest-Agder 39 800 200 17 600 57 600 59774 117 374

Rogaland 8 200 400 8 600 17 200 25 736 42 936

Hordaland 13 700 - 6 000 19 700 84 051 103 751

Sogn og Fjordane 20 700 - 7 700 28 400 53 810 82 210

Møre og Romsdal 34 200 - 7 200 41 400 61 541 102 941

Sør-Trøndelag 136 900 - 13 200 150 100 123 620 273 720

Nord-Trøndelag 458 800 - 30 400 489 200 171 456 660 656

Nordland 67 100 - 21 300 88 400 91 167 179 567

Troms 7 000 - 11 500 18 500 96 507 115 007

Finnmark 17 000 - 2 000 19 000 30 944 49 944

Riket 3 900 200 20 200 392 200 4 312 600 2 181 101 6 493 701

1 Unyttet trevirke kommer i tillegg. Non compris bois non utilisé..


71

Jordbruk og skogbruk.

Agriculture et sylviculture.

^--

Tabell 78. Taksering av Norges skoger utført av Landsskogtakseringen.

Taxation des forêts de la Norvège faite par «Landsskogtakseringen».

a. Areal og kubikkmasse. Superficie et masse cubique.

Produktiv skogmark

Superficie forestière

productive

Kubikkmasse

Masse cubique

Kubikkmassens' prosentvise

fordeling på:

Masse cubioue. Pour-cent:

Fylker I pst. av Pr. ha.

Préfectures landarealet I alt' prodå skog

Hektar En pour-cent 1 000 m.' mark', m. Gran Furu Lauv

Hectares

de la superp

ficie de la

terre

1 000 m.' °

total

Par er. de

la superficie

productive,

m '

Sapin p Pin Feuilles

clstfold 244 214 62.67 12 129 47.3 49.4 37.9 12.7

Akershus 319 978 63.80 22 648 67.3 72.0 19.8 8.2

Eledmark 3 1 524 067 58.01 66 717 46.4 56.6 34.1 9.3

)gland 4 678 877 28.63 36 569 55.6 72.7 17.9 9.4

Buskerud 5 568 970 40.67 32 975 57.9 61.6 26.8 11.6

Vestfold 125 628 55.64 8 225 61.7 67.8 10.6 21.6

Telemark 6 530 889 37.74 28 051 51.6 50.4 33.9 15.7

Aust-Agder 7 309 349 35.33 12 986 39.7 26.1 51.3 22.6

Vest-Agder 8 170 375 24.89 6 427 36.2 2.3 59.8 37.9

Rogaland 43 659 5.01 1 704 33.9 0.3 66.5 33.2

Hordaland 118 487 7.84 4 667 35.0 1.5 63.3 35.2

sogn og Fjordane 180 188 10.11 5 483 28.0 0.6 54.1 45.3

lYløre og Romsdal 194 159 13.25 5 403 25.6 1.2 62.4 36.4

3ør-Trønde1ag 9 450 554 25.10 17 926 42.7 54.8 25.5 19.7

Nord-Trøndelag 1° 699 748 33.27 33 632 49.5 73.8 10.1 16.1

Nordland 11 584 078 16.16 16 514 12 29.3 34.1 6.3 59.6

Troms 454 800 17.95 6 041 13 19.8 - 11.3 88.7

Finnmark 430 860 9.19 4 538 13 22.3 - 43.3 56.7

Riket 7 628 880 24.73 322 635 - 52.7 28.0 19.3

Fylker

Préfectures

b. Tilvekst. Accroissement.

Årlig tilvekstmasse. Accroissement annuel.

I alt' 1000 m s

Pr. ha. prod. skogmark°, m?

liarssogens

årlig løpende

1000 m.', tota

Par ha. de la superficie massetilvekst,

productive, m'

pst.

Accroissement

Bartrær Lauvtrær Sum Bartrær Lauvtrær Sum annuel de la

Conifères Feuilles Total Conifères Feuilles Total quantité deconif'ères,

pour-cent

Ostfold 410.8 62.0 472.8 1.62 0.22 1.84 3.87

Akershus 808.9 84.7 893.6 2.42 0.20 2.62 3.89

Hedmark 1958.1 237.7 2195.8 1.37 0.13 1.50 3.24

Opland 1 055.4 119.3 1174.7 1.65 0.12 1.77 3.18

Buskerud 927.2 138.1 1 065.3 1.67 0.21 1.88 3.18

Vestfold 275.0 74.1 349.1 2.09 0.52 2.61 4.26

Telemark 834.7 175.5 1 010.2 1.56 0.29 1.85 3.53

Aust-Agder 415.0 111.0 526.0 1.30 0.34 1.64 4.12

Vest-Agder 146.1 102.6 248.7 0.83 0.55 1.38 3.66

Rogaland 35-8 26.7 62.5 0.74 0.47 1.21 3.15

Hordaland 81.3 65.3 146.6 0.63 0.42 1.05 2.69

Sogn og Fjordane 79.3 101.7 181.0. 0.42 0.50 0.92 2.64

Møre og Romsdal 91.2 90.3 181.5 0.44 0.40 0.84 2.65

Sør-Trøndelag 336.8 91.7 428.5 0.87 0.16 1.03 2.34

Nord-Trøndelag 730.6 155.5 886.1 1.11 0.20 1.31 2.59

Nordland 155.7 255.7 411.4 0.33 0.39 0.72 2.32

Troms 13.0 136.1 149.1 - - - 1.90

Finnmark 15.7 49.0 64.7 - - - 0.80

Riket 8 370.6 2 077.0 10 447.6 - - - 3.21

Gjelder bartrær ned til 0 cm. og lauvtrær ned til 5 cm. i brysthøyde. ° Gjelder kubikkmassen over 5 cm. både for

bar- og lauvtrær. 3 Herav 134 200 ha. lauvskog over barskoggrensen. 4 Herav 72 160 ha. lauvskog over barskoggrensen.

s Herav 33 950 ha. lauvskog over barskoggrensen. ° Herav 21 320 ha. lauvskog over barskoggrensen. ' Herav 3 490 ha.

lauvskog over barskoggrensen. ° Herav 2 900 ha. lauvskog over barskoggrensen i de takserte herreder. ° Herav 82470 ha.

lauvskog over barskoggrensen. 10 Herav 59 720 ha. lauvskog over barskoggrensen. " Herav 123 490 ha. lauvskog over

barskoggrensen i de takserte herreder; for de ikke takserte herreder mangler slike oppgaver. " Her er regnet med lauvskog

over barskoggrensen for de ikke takserte herreder. " Pr. ha. produktiv barskog. 14 Tillegg for formhøydetilvekst er

regnet med. Kubikkmasse og tilvekstmasse pr. ha. gjelder bare skog under barskoggrensen. For hele riket er beregnet følgende

gjennomsnittstall for kubikk- og tilvekstmasse i m.' pr. ha. barskog: Kubikkmasse: gran 30.48, furu 15.48, lauvtrær

4.32. sum 50.28. Tilvekstmasse: gran L038, furu 0.437, lauvtrær 0.155, sum 1.630.


Jordbruk og skogbruk. 72

Agriculture et sylviculture.

Tabell 79. Tønunerfløting i de norske vassdrag for årene 1901-1938.

Flottage de bois dans les cours d'eau norvégiens; années 1901-1938.

Gjennomsnittlig fløtt pr. år. Quantité de bois flotté en moyenne par an

1901-05 1906-10 1911-15 1916-20 1921-25 1926-30 1931-35

Tylfter. Douzaines . 1 929 346 2 276 446 2 191 701 2 460 052 1 994 711 2 371 247 1 741 063

Ø3 4 865 830 4 955 269 4 515 037 4 954 814 4 075 829 4 617 840 3 250 327

De enkelte år

Landsdeler. Districts 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

m' m' m' en' m' m' m'

Østlandet og Oplandene 1 417 868 2 585 253 3 115 526 3 088 663 2 626 769 3 210 049 4 372 579

Sørlandet 352 185 388 451 588 318 491 763 381 452 524 439 745 915

Vestlandet 528 909 1 401 2 352 1 207 1 947 1 237

Trøndelagen 206 084 278 417 345 885 345 599 267 371 352 372 401 298

Nord-Norge 39 757 79 126 93 624 93 924 95 438 95 153 102 769

Riket. Royaume 2 016 422 3 332 156 4 144 754 4 022 301 3 372 237 4 183 960 5 623 798

Tabell 80. Oppgaver over skogbrann i Norge for årene 1925-1939.

Incendie de ,forêts en Norvège dans les années 1925-1939.

År. Année

Antall

skogbranntilfelle

Nombre

d'incendies de

forêts

Størrelsen av det

brannskadde areal

i hektar

Superficie incendiée

en he etar

Brannskadens

omtrentlige størrelse

i kroner

Valeur approximative

du dommage causé par

le feu en couronnes

Sløkkingskostnader

i alt i kroner

Frais d'extinction

en couronnes

1925 157 453.6 52 590 31 806

1926 78 664.1 18 000 16 096

1927 78 940.9 10 645 6 364

1928 95 292.4 21 468 11 977

1929 132 394.5 36 257 16 441

1930 136 1 123.0 31 085 19 139

1931 69 60.1 6 756 6 039

1932 141 695.3 29 318 15 872

1933 390 1 905.1 88 182 56 908

1934 212 717.4 56 062 36 459

1935 303 359.1 30 925 44 385

1936 211 1 251.9 36 080 22 156

1937 234 4 685.9 34 958 29 024

1938 214 538.5 26 088 23 521

1939 191 664.1 42 670 26 526

Tabell 81. Felte bever, elg, villrein, hjort og rådyr 1933-1939.

Castors, élans, rennes sauvages, cerfs et chevreuils tués 1933-1939.

År

Année

Bever

Castor

Elg

Elan

Villrein

Renne sauvage

Hjort

Cerf

Rådyr

Chevreuil

1933 . 82 1 108 101 460 128

1934 . 126 1 190 174 488 289

1935 . 70 1 232 164 599 366

1936 . 80 1 481 223 597 499

1937 . 84 1 185 250 594 267

1938 . 93 1 728 258 478 322

1939 . 67 1 669 287 531 426


73 Fiske og fangst.

Pêches et chasse.

••nn •nnn n•••n•

Tabell 82. Mengde- og verdiutbytte av fiskeriene og verdiutbytte av

hval- og selfangsten 1920-1938.

Produit et valeur des pêches et valeur de la pêche à la baleine et au phoque.

År

Années

Norske farvann 1

Aux côtes norvégiennes

Fiskeriene. Pêches

Fremmede

farvann z

Aux côtes étrangères

I alt 3

Total

Hvalfangst

Pêche h

la baleine

Selfangst

4

Pêche au

phoque

Verdiutbytte

alt e

Valeur

Total

Tonn 1000 kr. Tonn 1000 kr. Tonn 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

1920 479 838 95 273 3 980 1 448 483 818 96 721 59 680 6 940 163 341

1921 428 917 62 673 8 671 3 035 437 588 65 708 37 000 1 303 104 011

1922 548 138 83 769 14 399 2 820 562 537 86 589 44 800 3 192 134 581

1923 561 516 75 169 9 436 2 338 570 952 77 507 66 000 4 377 147 884

1924 607 431 127 481 9 684 4 617 617 115 132 098 65 000 7 101 204 199

1925 604 971 124 361 17 018 5 126 621 989 129 487 94 000 7 722 231 209

1926 789 291 91 272 9 308 3 673 798 599 94 945 79 000 3 975 177 920

1927 772 948 67 304 18 852 2 214 791 800 69 518 60 700 3 311 133 529

1928 879 503 78 932 14 831 2 643 894 334 81 575 70 000 4 578 156 153

1929 965 271 86 762 11 070 2 144 976 341 88 906 109 000 2 312 200 211

1930 979 484 86 954 15 013 2 961 994 497 89 915 133 000 2 277 225 192

1931 712 506 60 819 27 882 3 111 740 388 63 930 149 600 1 461 214 991

1932 888 516 59 695 21 898 1 504 910 414 61 199 1 400 2 229 64 821

1933 1 032 846 65 223 22 178 4 310 1 055 024 69 533 53 900 2 623 126 05€

1934 660 097 62 475 23 196 4 739 683 293 67 214 41 900 2 021 111 131

1935 909 036 72 197 14 812 4 950 923 848 77 147 52 800 1 540 131 48'4

1936 1 000 301 76 968 30 635 4 339 1 030 936 81 307 69 400 2 095 152 802

1937 874 415 87 926 29 231 4 346 903 646 92 272 5 72 800 2 649 167 721

1938 1 037 159, 89 972 27 521 4 979 1 064 680 94 951 5 44 600 1 700 141 251

1 Omfatter Skagerakkysten, Nordsjøkysten, Norskehavskysten og Ishavskysten (Finnmark). ° Grønland, Island,

Nordsjøen og Færøyane. 3 Fiskernes forbruk av egen fangst ikke regnet med. For torsk gjelder vekten fisken uten

hode og innvoller. 4 I verdiutbyttet er også tatt med verdiutbyttet av hottlenose- eller nebbhvalfangsten. 5 Utbyttet

av fangsten for de 2 flytende kokerier som var bortleid til Tyskland, er ikke tatt med.

Tabell 83. Fiskere og fiskebåter hjemmehørende i hvert fylke 1938.

Pêcheurs et embarcations, par préfecture, en 1938.

Fiskere. Pêcheurs

Fylker Eneste Hoved- Bi- Til-

Préfectures erverv erverv erverv sammen

Seul Métier Métier Total

métier princ. access.

Uten

motor 1

Sans

moteur

Åpne. Ouvertes

Fiskebåter. Embarcations

Dekkete. Pontées

Med Doryer Motor- Dampmotor

1

Seilere

Bat.

båter båter

avec

moteur second. Voiliers Moteur Vap.

Østfold 647 385 556 1 588 284 629 7 12 290 -

Akershus 155 69 158 382 213 104 - 1 64 -

Dslo - 60 - 60 15 14 - 1 7 12

Buskerud 151 15 216 382 216 157 - - 31 -

Vestfold 408 247 891 1 546 335 982 - - 87 2

Telemark 490 155 242 887 164 415 - - 97 -

Aust-Agder 379 319 600 1 298 162 838 - 3 80 -

Vest-Agder 702 670 1 202 2 574 1 351 852 - 2 254 -

Rogaland 2 544 2 689 4 017 9 250 4 091 1 930 - 18 963 80

Hordaland 2 689 3 884 3 533 10 106 6 014 1 069 29 22 1 255 15

Bergen - 34 - 34 68 12 - - 32 15

Sogn og Fjordane 1 365 2 525 3 025 6 915 3 687 1 016 60 4 662 7

Møre og Romsdal 5 130 4 403 4 803 14 336 7 193 1 611 902 1 1 822 111

Sør-Trøndelag 3 732 2 359 2 387 8 478 7 316 539 26 33 727 7

Nord-Trøndelag 1 020 1 190 2 778 4 988 2 876 561 48 12 395 -

Nordland 7 432 14 130 11 142 32 704 13 362 2 647 1 417 13 3 263 15

Troms 5 647 8 982 4 696 19 325 5 009 609 2 220 4 1 306 17

Finnmark 4 860 3 448 1 494 9 802 3 089 539 172 1 874 4

I alt. Total 1938 37 351 45 564 41 740 124 655 55 445 14 524 4 881 127 12 209 285

— 1937 37 960 44 905 40 562 123 427 54 639 14 177 4 860 141 11 729 318

— 1936 37 644 42 532 39 787 119 963 49 965 13 671 5 109 196 11 623 353

— 1935 35 683 40 531 38 167 114 381 49 164 13 519 5 494 194 11 360 343

— 1934 33 344 40 732 36 729 110 805 47 793 12 846 5 987 208 11 259 348

— 1933 32 247 38 968 35 877 107 092 45 831 11 780 5 491 224 11 155 353

' Omfatter også halvdekkete båter.


Fiske og fangst.

Pêches et chasse.

74

Tabell 84. Norges fiskerier 1931-381

Pêches de la Norvège dans les années 1931-381

Fiskesorter

Espèces de poissons

1931 1932 1933 1934 1935 1933 1937 1938

...Mengde3 (tonn) 106 834 136 732 106 524 110 762 75 726 81 039 124 739 129 419

Skrei. 2 Morue

Verdi4 (1000 kr.) 16 084 14 960 13 453 17 122 12 607 12 594 19 700 21 848

Loddetorsk. 2 Cabil- Men de (tonn) 20 403 30 678 34 635 31 195 38 460 51 052 35 445

laud de Finnmark 32 382

Verdi (1000 kr.) 2 784 2 396 3 148 3 650

au printemps.

4 845 5 553 4 335 4 443

Banktorsk. 2 Morue,J Mengde (tonn) 7 447 6 791 6 555 7 621 22 396 24 385 34 787 39 901

Cabillaud 'Verdi (1000 kr.) 876 637 701 929 2 582 2 889 4 300 5 600

Fjordtorsk. 2 Morue f Mengde (tonn) 10 756 11 342 12 159 14 971 11 931 12 799 15 299 14 246

de fjord 'Verdi (1000 kr.) 2 022 1 908 1 975 2 543 2 287 2 514 3 029 3 034

Islandstorsk? f Mengde (tonn) 4 094 2 474 6 712 6 187 6 347 3 451 490 2 151

Morue d'Islande 'Verdi (1000 kr.) 1 022 408 1 481 1 324 1 711 887 136 724

Sei .2 Colin

Mengde (tonn)

Verdi (1000 kr.)

Men de ton

Lange. 2,5 Lingue g n)

(

Verde (1000 kr.)

Mengde (tonn)

Hyse. 2 Aiglefin . , ,Verdi

(1000 kr.)

25 621

2 399

4 149

642

22 435

2 392

31 091

2 399

3 878

471

13 482

1 441

29 124

2 421

5 678

720

11 051

1 464

27 230

2 069

7 139

874

13 020

1 774

39 873

4 072

7 030

1 046

13 637

1 934

42 379

3 838

4 932

702

18 202

2 413

41 936

4 179

4 524

739

20 368

2 705

36 715

3 592

5 505

904

18 841

2 704

Storsild og vårsild. f Mengde (tonn) 305 446 364 799 329 835 110 771 431 196 519 599 342 990 533 794

Hareng d'hiver .'Verdi (1000 kr.) 12 516 9 207 10 862 5 763 15 784 16 820 17 804 20 065

12 857 41 319 178 509 112 931 39 224 33 287 19 928 10 054

Fetsild. Hareng gras1V rd (1000 kr.) 1 095 2 417 6 181 5 626 3 212 2 676 2 343 1 189

Småsild. Hareng f Mengde nn) (to 117 484 155 109 219 019 132 559 148 768 121 361 133 278 130 274

petit 'Verdi (1000 kr.) 3 463 3 191 4 220 3 513 4 657 4 753 4 189 3 664

Islandsild. Hareng Mengde (tonn) 23 776 19 412 14 546 15 964 7 136 23 873 24 253 18 175

d'Islande Verdi (1000 kr.) 2 088 1 095 2 352 2 772 2 884 2 764 3 506 2 936

JMengde (tonn)

Brisling. Esprot• 3 188 13 440 12 592 5 418 6 429 10 516 9 092 14 860

}Verdi (1000 kr.) 773 2 896 2 348 1 093 1 249 2 106 2 115 3 462

Laks og sjøaure.

(tonn)

Saumon et truite 879 807 715 968 1 161 1 187 1 253 1 198

saumonée .. 1Verdi (1000 kr.) 1 741 1 494 1 368 1 694 1971 2 063 2 430 2 452

Kystmakrell. Mengde (tonn) 8 388 7 058 7 046 8 748 5 936 7 102 9 736 7 330

Maquereau {Verdi (1000 kr.) 1 805 1 906 1 694 1 810 1 359 1 573 2 057 1 746

Kveite. Flétan

Mengde (tonn)

Verdi (1000 kr.)

Gullflyndre. Plie .

Mengde (tonn)

Verdi (1000 kr.)

Ål. Anguille

Hummer. Homard

Mengde (tonn)

Verdi (1000 kr.)

5 293

3 696

3 484

1 714

329

326

Mengde (tonn) 745

{Verdi (1000 kr.) 1 198

Reker. Crevette . , , Mengde (tonn)

Verdi (1000 kr.)

Håbrann. Taupe ,

Mengde (tonn)

Verdi (1000 kr.)

2 135

1 441

1 106

182

5 688

3 777

3 875

1 890

518

459

1 313

2 133

2 817

2 102

1 603

293

5 265

3 754

3 366

1 820

694

579

1 103

1 949

3 321

2 254

3 884

774

3 859

3 233

3 574

2 101

674

547

3 728

3 060

3 540

2 236

564

459

1 093 926

1 988 2 119

3 211

2 003

3 626

869

3 387

2 362

1 993

454

6 272

4 841

2 950

1 875

631

510

1 037

2 395

3 472

2 303

2 459

580

5 799

4 676

2 889

2 015

603

526

1 098

2 577

2 893

2 211

2 805

712

3 454

3 415

2 790

1 931

526

457

1 046

2 203

2 921

2 252

2 733

684

Hå (pigghå). Ai- Mengde (tonn) 3 508 3 821 4 962 3 863 5 492 5 544 8 135 5 409

guillat

f Verdi (1000 kr.) 217 310 512 430 532 545 872 935

Andre slags.

Mengde (tonn)

Autres

{Verdi (1 000 kr.)

50 031

3 454

52 366

3 409

Tilsammen. Total Mengde (tonn) 740 388 910 413

Verdi (1000 kr.) 63 930 61 199

57 729

3 503

57 909

3 487

48 968

3 725

53 407

4 113

61 306

5 116

50 956

4 711

1055024 683 293 923 848 1030936 903 646 1064680

69 533 67 214 77 147 81 307 92 272 94 951

Omfatter de kvanta som er brakt i land. Quantités déchargées. ' Vekten gjelder sloyd fisk. Poid sans tête et

entrailles. 3 Quantité. ' Valeur. 5 Inkl. blålange. Y compris lingue bleue.


75 Fiske og fangst.

Pêches et chasse.

Tabell 85. Torskefiskeriene (skrei og loddetorsk) i årene 1933-1938.

Pêches de la morue; années 1933-1938.

Dampog

motor-

Utbytte. Produit

Antall Åpne

År fiskere båter fartøyer Verdi

Années Nombre des Bateaux Bateaux Torsk Lever Rogn i alt

pêcheurs ouverts à vapeur et Morue Foie Rogue Valeur

moteur

totale

Alle torskefiskerier (skrei og loddetorsk). Toutes les pêches de la morue.

1000 stkr. Hektoliter Hektoliter 1000 kr.

1933 77 828 11 266 7 766 40 643 158 778 58 924 16 600

1934 72 877 9 780 7 351 39 397 161 116 57 034 20 772

1935 69 035 9 123 7 652 34 034 136 829 39 255 17 452

1936 62 901 8 809 7 021 41 244 137 710 42 974 18 147

1937 61 322 8 979 6 384 49 252 157 676 63 455 24 035

1938 56 821 7 297 6 773 49 224 144 977 66 886 26 292

Herav 1. Lofotfisket 1. Dont Pêche de Lofoten.

1933 31 905 3 717 3 188 20 174 97 818 47 517 10 164

1934 28 336 2 708 3 194 20 753 110 330 48 324 13 826

1935 28 772 2 876 3 493 13 439 71 550 29 723 9 377

1936 25 043 2 271 3 180 13 192 62 100 30 643 8 664

1937 23 559 2 028 2 940 22 295 89 675 43 933 13 272

1938 22 548 1 511 3 051 23 868 86 063 47 685 15 512

Herav 2. Loddefisket 2. Dont cabillaud de Finnmark au printemps.

1933 20 172 2 720 2 089 12 815 33 917 3 148

1934 21 718 2 755 1 931 11 554 26 081 3 650

1935 20 817 2 495 2 292 14 244 42 135 4 845

1936 17 522 2 476 1 865 18 908 44 306 5 553

1937 15 773 2 746 1 328 13 128 24 606 4 335

1938 11 736 1 819 1 308 11 993 21 894 4 443

2 Innen oppsynsdistriktet og i oppsynstiden. 2 Omfatter bare loddefisket. Antallet av fisk oppfisket i Finnmark

er ikke et virkelig antall, men fremkommet ved å dividere kilotallet med 2.7. Det virkelige antall er alltid

mye større.

Tabell 86. Utbyttet av laks- og sjoaurefisket fylkesvis i 1938 og 19391.

Produit des pêches côtières et fluviales du saumon et de la truite, par préfecture, 1938 et 1939.

Fylker

Préfectures

Sjøfisket 2

Pêches côtières

Elvefisket

Pêches fluviales

Det samlede fiske

Toutes les pêches

1 1939 1938 1939 I 1938 1939 1938

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

kg. kr. kg. kr. kg. kr. kg. kr. kg. kr. kg. kr.

østfold 2.6 7.5 2.1 6.3 0.1 0.3 0.1 0.2 2.7 7.8 2.2 6.5

Akershus 1.4 3.5 1.1 2.7 0.5 1.5 0.4 1.0 1.9 5.0 1.5 3.7

Buskerud 2.1 5.9 1.7 5.0 6.1 18.5 5.0 14.5 8.2 24.4 6.7 19.5

Vestfold 8.8 25.1 7.9 22.6 16.0 55.0 15.2 45.3 24.8 80.1 23.1 67.9

Telemark 3.4 8.2 2.5 6.4 0.3 0.9 0.3 0.9 3.7 9.1 2.8 7.3

Aust-Agder 6.6 16.5 4.7 11.8 0.7 1.6 0.7 1.8 7.3 18.1 5.4 13.6

Vest-Agder 25.4 68.1 24.4 68.0 7.3 24.2 8.5 23.3 32.7 92.3 32.9 91.3

Rogaland 37.5 83.9 27.3 66.2 9.3 21.0 8.7 21.8 46.8 104.9 36.0 88.0

Hordaland 118.1 287.8 100.8 225.4 13.1 29.1 17.5 37.7 131.2 316.9 118.3 263.1

Sogn og Fjordane 148.2 349.3 144.2 330.5 18.1 40.1 28.5 56.1 166.3 389.4 172.7 386.6

Møre og Romsdal 99.6 232.6 102.1 229.2 19.8 43.6 18.5 42.5 119.4 276.2 120.6 271.7

Sør-Trøndelag 127.2 357.2 117.8 317.9 17.1 40.3 13.1 31.7 144.3 397.5 130.9 349.6

Nord-Trøndelag . 104.0 261.5 132.6 261.5 13.5 28.8 11.6 24.0 117.5 290.3 144.2 285.5

Nordland 89.7 174.7 81.8 159.0 11.6 22.0 11.0 22.9 101.3 196.7 92.8 181.9

Troms 43.2 82.9 38.7 71.7 6.4 10.7 5.6 8.9 49.6 93.6 44.3 80.6

Finnmark 191.1 312.5 181.0 279.2 48.7. 78.1 39.0 59.7 239.8 390.6 220.0 338.9

I alt. Total 1008.9 2 277.2 970.7 2063.4 188.6 415.7 183.7 392.3 1 197.5 2 692.9 1 154.4 2 455.7

I alt 1937. Total 1082.2 2192.3 193.7 366.6 1 275.9 2 558.9

- 1936. - 998.5 1751.5 180.7 320.0 1 179.2 2 071.5

- 1935. - 962.2 1627.1 187.9 311.5 1150.11938.6

- 1934. - 841.4 1493.9 183.3 314.4 1024.71808.3

1 Disse oppgaver omfatter ikke: a) det daglige fiske i sjøen, i 1939 ca. 40 000 kg. til verdi ca. kr. 90 000, b) fiske

i elver som det ikke er nøyaktige oppgaver for, hvor det i 1939 ble oppfisket ca. 7000 kg. til verdi ca. kr. 15750, c) sportsfiskeres,

vesentlig utlendingers leieavgift for sportsfiske i elvene. Etter de innkomne oppgaver var avgiften i 1939 ca.

kr. 35i 000. 2 Oppgavene for sjøfisket i denne tabellen er meddelt av ferskvannsfiskeriinspektøren, oppgavene i tabellen

side 74 av fiskeridirektøren, som har sine oppgaver fra lensmennene.


Fiske og fangst. 76

Pêches et chasse.

Tabell 87. Norges fiskerier

Pêches de la Norvège

Fiskesorter

Espèces de poissons

Riket

Royaume

Østfold

Akers.

hus

Oslo

Buske.

rud

Vestfold

Skreie. Morue

Mengde' (tonn)

Verdi4 (1000 kr.)

129 419

21 848

Loddetorsk2. Cabillaud de Finnmark (Mengde (tonn) 32 382 - - - - -

au printemps 'Verdi (1000 kr.) 4 443 - - - - -

Banktorsk2 og Islandstorsk2. Morue, f Mengde (tonn) 42 052 7 - - - -

Cabillaud, Morue d'Islande Verdi (1000 kr.) 6 323 2 - - - -

Fjordtorsk2. Morue de fjord

Sei'. Colin

Langez, 5 . Lingue

Hyse'. Aiglefin

Storsild og vårsild. Hareng d'hiver .

Fetsild. Hareng gras

Småsild. Hareng petit

Mengde (tonn)

Verdi (1000 kr.)

Mengde (tonn)

Verdi (1000 kr.)

Mengde (tonn)

Verdi (1000 kr).

f Mengde (tonn)

'Verdi (1000 kr.)

14 246

3 034

36 715

3 592

5 505

904

18 841

2 704

-

-

570

282

94

17

6

2

11

5

-

-

51

28

Mengde (tonn)

533 065 794 304 155

Verdi (1000 kr.) 20 35 24

Mengde (tonn)

Verdi (1000 kr.)

fMengde (tonn)

'Verdi (1000 kr.)

10 054

1 189

130 274

3 664

Nordsjøsild. Hareng de la mer dufMengde (tonn) 2 875 - - - - -

Nord. 'Verdi (1000 kr.) 275 - - - - -

Islandsild. Hareng d'Islande

Brisling. Esprot

Mengde (tonn)

Verdi (1000 kr.)

18 175

2 936

34

6

50

8

6

1

-

-

2

1

15

6

40

8

-

-

15

11

10

5

-

-

-

-

-

-

-

54

21

5

1 - -

-

-

13

7

1

-

-

-

-

-

4

1

27

5

-

-

-

-

-

-

301

150

99

19

8

2

30

12

67

6

205

31

257

15

Mengde (tonn) 14 860 1 651 1 200 1 575 55 223

{Verdi (1000 kr.) 3 462 445 300 430 17 66

Laks og sjøaure. Saumon et truite fMengde (tonn) 1 198 12 2 1 3 22

saumonée Verdi (1000 kr.) 2 452 30 4 4 8 54

Makrell. Maquereau

Kveite. Flétan

Gullflyndre. Plie

Ål. Anguille

Hummer. Homard

Reker. Crevette

Håbrann. Taupe

Hå (pigghå). Aiguillat

Mengde (tonn) 7 335 591 30 65 44 996

Verdi (1000 kr.) 1 747 148 11 32 16 266

Mengde (tonn)

'Verdi (1000 kr.)

Mengde (tonn)

Verdi (1000 kr.)

3 454

3 415 -

2 790

1 931

Mengde (tonn) 526 128 5 8 - 17

Verdi (1000 kr.) 457 122 5 15 - 15

fMengde (tonn) 1 046 36 2 - - 46

Verdi (1000 kr.) 2 203 89 3 - - 92

Mengde (tonn) 2 921 135 14 44 2 94

Verdi (1000 kr.) 2 252 109 20 58 2 71

Mengde (tonn) 2 733 1 - - - 2

Verdi (1000 kr.) 684 - - - - -

fMengde (tonn)

'Verdi (1000 kr.)

5 409

935

Andre slags. Autres

Mengde (tonn) 48 076 132 32 65 3 247

Verdi (1000 kr.) 4 436 45 14 34 1 53

Ti kammen.

Mengde (tonn)

Total

1 064680 3 778 1 554 1 846 152 2 625

{Verdi (1000 kr.) 94 951 1 360 425 618 57 864

1 Omfatter de kvanta, som er brakt i land. Quantités déchargées. 2 Vekten g elder sløyd fisk. Poids sans tête et

11

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

12

1

-


77

Fiske og fangst.

Pêches et chasse..

fylkesvis i 19381.

en 1938, par préfectures.

Tele- Aust- Vest- Roga- Horda- Bergen Sogn og Møre og Sør- Nord-

Roms- Trønde- Trønde- Nord-

Troms Finnmark

Agder Agder land land Fj. dal lag lag land mark

- - - - - - 469 2 515 535 413 100 412 10 169 14 906

- - - - - 97 580 100 68 17 334 1 648 2 021

- - - - - - - - - - - - 32 382

- - - - - - - - - - - - 4 443

12 20 200 270 - - 219 14 955 11 36 2 984 16 440 6 898

2 10 58 54 - - 35 2 738 2 5 375 2153 889

170 197 184 1 051 540 - 371 1 144 1 205 715 3 925 1 762 2 032

72 104 72 405 138 - 90 248 254 134 567 223 249

55 119 191 1 747 1 862 810 737 3 289 2 577 316 6 317 3 012 15 473

14 28 35 303 327 162 98 341 233 41 523 215 1 230

23 4 45 67 69 - 458 4 267 69 85 316 88 -

5 1 10 16 11 - 73 717 10 11 39 7 -

51 31 118 657 82 - 261 1 496 550 408 1 622 928 12 594

20 12 33 209 24 - 76 502 166 99 226 97 1 222

142 518 8 965 283 220 97 005 29170 30 040 80757 629 180 2 158 480 -

8 33 318 10 363 4 062 1 189 1 151 2 625 35 11 187 17 -

35 51 54 491 2 139 - 991 1 090 644 774 762 948 1 794

6 7 4 66 181 - 110 98 104 100 101 77 287

20 19 224 734 2 356 - 1 495 11 392 3 825 1 015 46 154 32 549 30 090

4 3 22 84 168 - 114 453 371 61 980 824 528

- - 194 35 2 630 - 16 - - - - - -

- - 25 2 246 - 2 - - - - - -

- - 15 7 439 559 2 540 55 7 562 - - - - -

- - 3 1 296 114 406 12 1 104 - - - - -

12 - - 5 800 3 521 - 586 212 - 25 - - -

2 - - 1 300 772 - 98 30 - 2 - - -

3 8 25 30 103 - 152 108 180 165 107 82 195

6 23 65 69 227 - 333 228 436 316 199 148 302

473 466 2 331 1 498 29 555 131 86 39 1 - - -

122 139 428 320 7 182 45 17 14 - - - -

- 1 3 19 9 - 51 689 56 68 951 753 854

- 1 3 22 7 - 54 769 65 77 976 724 717

2 - 2 35 7 - 54 196 174 58 1 031 487 714

1 - 2 27 4 - 46 165 134 40 711 316 451

29 18 20 62 68 - 29 120 9 8 5 - -

22 14 15 52 54 - 25 102 6 6 4 - -

18 63 157 305 173 - 130 101 12 1 2 - -

39 142 375 709 363 - 170 193 22 2 4 - -

323 116 882 502 16 - 7 495 124 28 65 27 47

200 111 702 403 12 - 6 358 97 20 41 19 23

2 12 35 12 20 2 059 92 481 2 2 12 1 -

1 3 7 3 2 527 26 113 1 - 1 - -

- - 2 102 320 - 2 676 2 288 4 4 11 1 -

- - - 5 23 - 528 379 - - - - -

245 171 605 1 413 542 49 1 760 9 505 2 544 366 18 586 4 581 7 230

72 45 133 261 128 15 244 1445 413 53 583 458 439

1 615 1 814 14 252 305 489 112050 35 183 40 780 142748 13 189 4 668 185 420 72 308 125 209

596 676 2 310 15 969 6 870 2 481 3 433 13 205 2 463 1 046 22 851 6 926 12 801

entrailles. 3 Quantité. ' Valeur. 5 Inkl. blålange. Y compris lingue bleue.


Fiske og fangst. 78

Pêches et chasse.

Nordfeltene:

Les lieux de pêche du Nord:

Selskap. Sociétés

Hvalbåter. Baleinières

Landstasjoner. Établissements

Hval fanget. Baleines pêchées .

Fat olje, tusener. Huile (milles

tonneaux)2

Olje etc. mill. kr. Huile, etc

(millions cour.)

Sydfeltene:

Les lieux de pêche du Sud:

Selskap. Sociétés

Hvalbåter. Baleinières

Landstasj oner. Établissements .

Flytende kokerier. Fonderies

d'huile flottantes

Hval fanget. Baleines pêchées

Fat olje, tusener. Huile (milles

tonneaux)2

Olje etc. mill. kr. Huile, etc

(millions cour.)

Nord- og sydfelter tils.: Total:

Hval fanget. Baleines pêchées .

Fat olje, tusener. Huile (milles

tonneaux)2

Olje etc. mill. kr. Huile, etc.

(millions cour.)

Tabell 88. Hvalfangsten i årene 1930-1939.

Pêche à la baleine dans les années 1930-1939.

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937' 1938' 1939'

7 4 5 5 3 4 4 5 4 3

20 13 16 16 10 10 12 16 12 9

1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 3 4 1 4 4 3

893 683 797 876 460 225 331 606 395 350

31.8 25.3 28.6 31.4 12.9 4.5 8 19 11 11

2.4 1.5 1.2 1.2 0.8 0.3 0.8 2.2 1.8 1.5

24 21 - 9 11 16 15 15 11 12

150 147 - 58 60 85 93 86 83 90

5 3 - - - - - - - -

28 27 - 9 12 15 16 15 11 12

20 716 25 269 - 11 768 13 041 16 714 15 339 13 581 12 802 9 863

1 764 2 292 - 1 286 1 240 1 235 1 155 1 038 977 724

130.6 148.1 - 52.7 41.1 50.7 68.6 70.4 42.8 36.4

21 609 25 952 797 12 644 13 501 16 939 15 670 14 187 13 197 10 213

1 796 2 317 29 1 317 1 253 1 239 1 163 1 057 988 735

133.0 149.6 1.2 53.9 41.9 51.0 69.4 72.8 44.6 37.9

A n m. Oppgavene omfatter de selskap og de skip som har tatt del i fangsten. For sydfeltene g'elder oppgavene

fangstsesong 1929/30, 1930/31 osv.

1 Hertil kommer 4 flytende kokerier i 1930, 2 flytende kokerier i 1931, 2 flytende kokerier i 1932, 3 flytende

kokerier i 1933, 1 flytende kokeri i 1934 og 1 flytende kokeri i 1937. 2 fat = '/s tonn (1 tonn = 1 016 kg).

3 Slengde- og verdiutbytte av fangsten for de 2 flytende kokerier «Skytteren» og «C. A. Larsen», som var bortleid til

Tyskland er ikke tatt med.

Tabell 89. Norske hvalfangerselskap og deres materiell 1939.

Sociétés de baleine norvégiennes et leur matériel 1939.

Hjemsted.

Ports norvégiens.

Herdla, Hordaland

Haugesund

Harøy, Møre

Oslo

Tønsberg

Sandefjord

Larvik

Tilsammen. Total

Fangstfelt.

Lieux de pêche.

Norges vestkyst

Pelagisk fangst i Antarktis

Tilsammen. Total 1939

Tilsammen. Total 1938

1937

1936

Antall

selskap

Nombre

des

sociétés

Fonds

social

Aksjekapital

Antall Hvalbåter Flytende kokerier Tilsammen

landstasjoner

Baleinières

Fonderies d'huile

flottantes

Total

Nombre Br. reg.- Br. reg.- Br. reg.-

des Antall tonn Antall tonn Antall tonn

établissemen

u

Nombre Tonnes Nombre Tonnes Nombre Tonnes

brutes

brutes

brutes

Mill. kr.

1 0.04 1 3 460 - - 3 460

1 0.34 - 5 1 207 1 7 562 6 8 769

1 1 - 1 3 555 - - 3 555

3 0.60 1 18 4 468 2 25 604 20 30 072

1 2.80 - 8 2 260 1 12 083 9 14 343

6 23.26 - 48 13 583 6 • 85 791 54 99 374

2 0.80 -. 14 3 838 2 17 214 16 21 052

15 27.84 3 99 26 371 12 148 254 111 174 625

3 0.54 3 9 1 529 - - 9 1 529

12 27.30 - 90 24 842 12 148 254 102 173 096

15 27.84 3 99 26 371 12 148 254 111 174 625

15 23.45 4 95 25 200 11 130 453 106 155 653

20 30.00 4 102 25 423 16 167 032 118 192 455

19 35.20 4 105 25 008 16 1 158 502 121 183 510

A n m. Oppgavene omfatter de se skap som har tatt del i fangsten i sesongen 1938/39. Hvalbåter og kokerier er

fordelt etter selskapenes hjemsted. Norske hvalbåter som fanget for utenlandske selskap er ikke tatt med.

' Ikke aksjeselskap.


79 Bedriftstelling.

Recensement d'établissements.

•n•n••nnn•.,

Tabell 90. Bedriftstelling 1936. Bedrifter, beskjeftigede, omsetning og utbetalt

lonnsbelop i de forskjellige næringsgrupper. Riket.

Recensement d'établissements 1936. Nombre d'établissements, de personnes

occupées, chiffres d'affaires et salaires versés. Le Royaume.

Næringsgrupper

Branches d'activite économique

Herav:

Samlet

Antall Enebedrif- Antall be- omsetning Utbetalt

bedrifter ter' skjeftigede

Chiffre

Nombre Dont: Nombre de d'affaires, Salaires

d'établissemontments

occupées

Etablisse-

personnes total versés

exclusifs 1000 kr. 1000 kr.

[. Industri i alt.' Industries extractives

et manufacturières, total 31 342 22 336 307 252 2 404 531 607 156

1. Bryting av malm. Extraction de

minerais 50 17 5 898 32 400 14 024

2. Bryting av mineraler m. v. Extraction

de minéraux etc. 777 571 6 487 30 646 12 439

3. Nærings- og nytelsesmiddelindustri.

Industries des denrées alimentaires

ou d'autres matières de consommation 5 741 2 441 36 320 534 447 64 821

4. Foredling av fettstoff. Epuration

de matières grasses 421 209 4 952 166 062 16 699

5. Kjemisk og elektrokjemisk industri.

Industr. chimiques et électrochimiques 293 208 6 501 89 858 21 748

6. Treindustri, halm -, hår- og benindustri.

Industries du bois, du paille,

du poil et de l'os 5 583 4 790 25 017 126 857 33 040

7. Papirindustri. Industries du papier 251 128 18 530 212 035 48 462

8. Grafisk industri, bokbindere. Industries

du livre et du dessin, relieurs 908 711 9 290 66 638 25 548

9. Lær- og gummiindustri. Industries

du cuir et du caoutchouc 507 408 4 927 38 840 8 978

10. Tekstilindustri. Industries textiles 539 399 16 024 110 770 28 277

11. Bekledningsindustri. Industries des

vêtements 3 093 2 557 26 268 118 370 35 667

12. Rensing og toalettvirksomhet. Nettoyage

et toilette, soins personnels 1 758 1 548 6 780 21 368 9 436

13. Fremstilling og fordeling av lys,

kraft og varme. Vannverk. Production

et distribution de lumière, de

force motrice et de chaleur, service

des eaux 862 525 7 570 145 136 24 246

14. Industri basert på ikke-metalliske

mineraler. Industries des minéraux

non-métalliques 547 355 7 634 32 725 14 630

15. Metallfremstilling. Production de

métaux 37 9 6 979 109 622 22 063

16. Metallindustri. Industries des métaux

3 911 3 002 48 428 286 972 103 585

17. Anlegg- og byggevirksomhet, unntatt

husbygging. Construction et bâtiment:

Autre que construction de

maisons 1 391 254 37 420 114 558 66 242

18. Anlegg- og byggevirksomhet. Husbygging.

Construction et bâtiment:

Construction de maisons 4 673 4 204 32 227 167 227 57 251

Selvstendig arbeidende ved industri og håndverk er ikke tatt med. I de andre næringene er tatt med

alle bedrifter uansett størrelsen. Personnes frayai tant isolément pour leur propre compte appartenant à l'industrie

et l'artisanat non comprises. s Dvs. bedrifter som ikke er ledd hverken i noen teknisk eller økonomisk kombinasjon.

Etablissements ne formant pas partie d une combinaison technique ou économique.


Bedriftstelling. 80

.Recensement d'établissements.

Tabell 90 (forts.). Bedriftstelling 1936. Bedrifter, beskjeftigede, omsetning og utbetalt

lønnsbeløp i de forskjellige næringsgrupper. Riket.

Recensement d'établissements 1936. Nombre d'établissements, de personnes

occupées, chiffres d'affaires et salaires versés. Le Royaume.

Næringsgrupper

Branches d'activité économique

Antall Herav:

Samlet

Antall be-

Enebedrifter

omsetning Utbetalt

bedrifter

skjeftigede

lonn

Chi re

Nombre Dont:

Nombre de

d'établisse- Etablisse-

d'affaires, Salaires

personnes

total versés

ments ments occupées

exclusifs 1000 kr. 1000 kr.

H. Handelsvirksomhet. Commerce.

A. Detaljhandel i alt. Commerce

de détail, total 35 795 27 184 90 649 1 610 546 96 946

1.Nærings- og nytelsesmidler

i alt. Denrées alimentaires ou

d'autres matières de consommation, total 21 602 16 223

Herav: Dont:

50 133 927 343 40 262

Landhandlerier. Marchands de campagne

Kolonialforretninger. Epiceries 3 962 3 688 11 441 186 799 8 882

7 210 5 967 15 234 286 41.8 7 966

Samvirkehandel. Sociétés coopératives 1 000 523 4 607 151 060 9 148

Bakerforretninger. Boulangeries 1 762 247 3 666 48 207 3 023

Mjølk og delikatesser. Lait, pain, charcuteries

comb. 2 128 1 332

Kjøtt og pølsevarer. Viandes, saucisses

3 862 56 073 1 952

etc. 1 136 513

Frukt, konfekt og grønnsaker. Fruits,

3 141 64 199 3 451

843 1 691 14 325 719

Tobakk og sigarer. Tabacs et cigares 792 714 1 274 14 321 635

Tobakk, frukt etc. komb. Tabacs,

confiserie, légumes 930

fruits etc. comb. 1 681 1 577 2 647 23 672 773

2.Tekstilvarer, ferdige klær,

bekledning, i alt. Produits

textiles, confection, autres vêtements, total 3 782 3 174

Herav: Dont:

14 445 240 619 20 372

Manufakturforretninger. Magasins de

tissus 1 643 1 433 6 229 104 055 8 256

Herreekviperingsforretninger. Confection,

chemiserie pour hommes 430 362

Damekonfeksjon. Maisons de couture

1 570 39 470 2 763

et de mode 183 152

Moteforretninger. Magasins de nouveautés.

913 13 791 1 477

455 406

1 482 8 295 1 115

Trikotasjeforretninger. Bonneterie 380 345 1 164 14 544 1 093

Skotøyforretninger. Chaussures 536 388 1 553 32 341 2 082

3.Trelast, tømmer, bygningsartikler,

i alt. Bois scié, bois de

charpente, articles de construction, total 595 413 2 167 48 056 3 869

4.Møbler, innbo, brensel, i alt

Meubles, mobilier, combustible, total 1 951

Herav: Dont:

1 385 4 933 69 586 6 298

Elektrisk forretning, radio. Matériel et

appareillage électriques et de T. S. F. 504 242 1 468 22 632 2 112

Brensel. Combustible. 785 641 1 586 16 103 1 517

5. H u s g e r å d, i alt. Ustensiles de

ménage, total

Herav: Dont:

851 583 3 197 60 378 5 060

Isenkram, jernvarehandel. Quincaillerie,

objets en fer 335 277

Glassmagasin, kjøkkenutstyr. Gobeleteries

1 584 35 535 2 875

y compris ustensiles de cuisine. 284

Gull- og sølvvareforretninger. Articles

230 1 057 14 793 1 545

d'orfèvrerie et objets en argent 232 76 556 10 050 641


81 Bedriftstelling.

Recensement d'établissements.

•••n•n •••••n•••v

Tabell 90 (forts.). Bedriftstelling 1936. Bedrifter, beskjeftigede, omsetning og utbetalt

lønnsbeløp i de forskjellige næringsgrupper. Riket.

Recensement d'établissements 1936. Nombre d'établissements, de personnes

occupées, chiffres d'affaires et salaires versés. Le Royaume.

Næringsgruppe

Branches d'activité économique

Antall Herav:

Samlo

Antall be- omsetning Utbetalt

bedrifter Enebedrifter skjeftigede lønn

Nombre

Dont:

Chiffre

Nombre de

J'établisse- Établisse-

d'affaires, Salaires

personnes

versés

menu menu total

occupées

exclusifs 1000 kr. 1000 kr.

3andelsvirks. (forts.). Commerce (suite).

i.Andre artikler til personlig

bruk, i alt. Autres objets pour

usage personnel, total 2 223 1 453 6 938 92 149 10 856

Herav: Dont:

Sport-, våpen- og sykkelforretninger

Sport, armes, bicyclettes 275 180 685 10 682 755

Papirvareforretninger. Papeterie. 448 375 1 123 13 783 1 205

Bokhandel. Libraires 326 224 1 605 23 33G 2 644

Kjosker for aviser, magasiner m. v

Kiosques pour journaux, magazines

etc 352 56 592 4141 568

7.Automobiler og rekvisita,

artikler til ervervsmessig

bruk. Automobiles et accessoires,

articles en usage dans l'industrie et le

commerce 2 007 1 372 4 471 141 996 7 887

Herav: Dont:

Automobiler og motorsykler med rekvisita.

Automobiles et motocyclettes avec

accessoires 246 116 1 080 48 165 2 222

Bensin. Essence 798 469 1 254 27 561 1 590

8.Diverse småhandlere, torghandlere

m. v. i alt. Petits

commerçants divers, commerce des marchés

etc., total

).Annen varehandel, i alt.

2 126 2 012 2 621 12 426 634

Commerce de marchandises divers,

total 658 569 1 744 17 993 1 708

B. Engroshandel, i alt. Commerce

de gros, total 4 032 2 698 26 609 1 348 076 72 844

(.Nærings- og nytelsesmidler

i a 1 t. Denrées alimentaires ou d'autres

matières de consommation, total 2 361 1 610 12 358 631 135 28 646

Herav: Dont:

Kolonialvarer. Denrées coloniales 386 318 3 168 190 077 9 049

Samvirkehandel. Sociétés coopératives 12 – 402 47 595 1 516

Korn og mel. Grains, farines 31 16 436 101 478 1 485

Smør, egg, ost, landmannsprodukter.

Beurre, oeufs, produits agricoles 91 75 345 20 229 593

Tran- og fiskeforretninger. Huiles de

poissons et poissons 1 597 1 011 6 205 173 611 10 090

3. Tekstilvarer, ferdige klær,

bekledning, i alt. Produits textiles,

confection, autres vêtements, chaussures,

total 224 145 2 165 97 125 6 954

3. Trelast, tømmer, bygningsartikler,

i alt. Bois scié, bois de

charpente, articles de construction, total 319 214 2 718 185 742 8 536

1.Møhler, innbo, brensel, i alt.

Meubles, mobilier, combustible, total 167 126 1 616 62 812 4 750

6


Bedriftstelling. 82

Recensement d'établissements.

..nnn•

Tabell 90 (forts.). Bedriftstelling 1936. Bedrifter, beskjeftigede, omsetning og utbetalt

lønnsbeløp i de forskjellige næringsgrupper. Riket.

Recensement d'établissements 1936. Nombre d'établissements, de personnes

occupées, chiffres d'affaires et salaires versés. Le Royaume.

Herav: Samlet

Antall

Enebedrifter Antall ede omsetning Utbetalt

skjeftigede

lønn

Næringsgrupperbedrifter

Nombre

Dont: Chiffre

Nombre de

Branches d'activité économique

Établisse-

d'affaire s, Salaires

l'établisse- personnes

total versés

ments ments

occupées

exclusifs

1000 kr. 1000 kr.

[andelsvirks. (forts.). Commerce (suite).

5.Husgeråd, i alt. Ustensiles de

ménage, total 99 46 1 329 37 954 3 409

6.Andre artikler til personlig

bruk, i alt. Autres objets pour

usage personnel, total 334 246 2 544 104 273 7 182

7.Automobiler

og rekvisita,

artikler til ervervsmessig

bruk. Automobiles et accessoires,

articles ers usage dans l'industrie et le

commerce 430 246 3 317 195 758 11 648

.Annen varehandel, i alt.

Commerce de marchandises divers,

total 98 65 562 33 277 1 719

C. Kombinert engros- og dea

l j h a n d e 1, i alt.' Commerce de

t

gros et de détail combiné, total 532 325 5 927 178 233 15 649

1 . Nærings- og nytelsesmidler, i alt.

Denrées alimentaires ou d'autres matières

de consommation, total . 141 92 900 28 663 1 608

Tekstilvarer, ferdige klær, bekledning,

i alt. Produits textiles, confection,

autres vêtements, chaussures, total 64 37 1 246 28 153 3 204

t. Trelast, tømmer, bygningsartikler, i

alt. Bois . scié, bois de charpente, ar-

ticles de construction, total 69 46 797 24 146 2 137

[. Møbler, innbo, brensel, i alt. Meubles,

mobilier, combustible, total 66 30 1 003 37 751 3 610

5. Husgeråd, i alt. Ustensiles de ménage,

total 49 36 499 12 459 1 039

i. Andre artikler til personlig bruk, i alt.

Autres articles pour usage personnel,

total 54 27 555 11 674 1 239

7. Automobiler, rekvisita, artikler til ervervsmessig

bruk, i alt. Automobiles,

accessoires, articles en usage dans l'industrie

et le commerce 78 51 870 33 026 2 666

3. Annen varehandel, i alt. Commerce

de marchandises divers, total 11 6 57 2 362 146

D. Agentur- og kommisjonshandel.

Maisons d'agence et de

commission . 3 113 2 795 6 326 708 306 8 497

1. Materialer, maskiner, brensel. Matéri- 906 809 1 687 174 354 2 662

aux, machines, combustible

2. Møbler og forskjellige bruksgjenstander.

Meubles et divers objets d'usage. 226 205 447 21 333 417

3. Tekstilvarer, bekledning. Produits textiles,

vêtements, chaussures 574 526 1 009 83 476 934

' Omfatter bare de virksomheter som ikke har latt sig dele i en detaljhandelsvirksomhet og en engroshandelsvirksomhet.

Comprend les établissements ou une distinction entre le commerce de détail et commerce de gros a

été impossible.


83 Bedriftstelling.

Recensement d'établissements.

Tabell 90 (forts.). Bedriftstelling 1936. Bedrifter, beskjeftigede, omsetning og utbetalt

lønnsbeløp i de forskjellige næringsgrupper. Riket.

Recensement d'établissements 1936. Nombre d'établissements, de personnes

occupées, chiffres d'affaires et salaires versés. Le Royaume.

nnnn•••,

Næringsgruppe

Branches d'activité économique

Antall

bedrifter

Nombre

d'établisseemente

Herav:

Enebedrifter

Dont:

Etablissements

Antall beskjeftigede

Nombre de

personnes

occupées

Samlet

omsetning Samlet

Chiffre

d'affaires,

total

Utbetalt

lonn

Salaires

versés

exclusifsf 1000 kr. 1000 kr.

Handelsvirks. (forts.). Commerce (suite).

4. Nærings- og nytelsesmidler. Denrées

alimentaires ou d'autres matières de

consommation 1 023 915 2 328 305 865 3 109

5. Blandet og uoppgitt agentur- og kommisjonshandel.

Maisons d'agence et de

commission mixtes ou non spécifiées 384 340 855 123 277 1 374

III. Hotell- og restaurantvirksomhet,

i alt.

Hôtels et restaurants, total. 4 797 4 065 19 927 101 782 15 330

Hoteller åpne hele året (bygder, byer),

Hôtels ouverts toute l'année (comm. rur.

villes) 841 680 4 587 19 695 3 006

Hoteller åpne hele året (bygder, byer)

med restaurant. Hôtels ouverts toute

l'année (comm. rur., villes) avec restaurant

Pensjonater, delvis i forbindelse med

240 196 2 274 14 221 2 096

kafé, åpne hele året. Pensions ouvertes

toute l'année partiellement associées

aux cafés 467 434 1 506 4 677 635

Hoteller og pensjonater — sesongbedrifter.

Hôtels et pensions (établissements

de saison) 514 446 739 5 008 734

Kaféer og restauranter. Cafés et restaurants

1 898 1 582 9 150 53 247 7 751

Restauranter på skip. Restaurants à

bord de navires 48 43 486 3 302 820

Marketenteri. Cantines 22 17 23 177 23

Pleiehjem for gamle, syke, barn, nervøse

o. 1. Hospices pour vieillards, malades,

enfants, nerveux etc 49 48 292 1 118 222

Losjihus, små kaféer, utsalg av kaffe,

øl m. v. med omsetning under 1000 kr.

Maisons garnies, petits cafés, débit de

café, de bière etc. avec un chiffre d'affaires

au-dessous de 1000 cour 718 619 870 337 42

IV. Annen forretningsvirksomhet, i alt.

Autre activité commerciale, total. 4533 3 931 17 674 53 704 56 914

Banker. Banques 888 668 5 943 – 25 734

Kredittforeninger og finansieringsselskap.

Sociétés de crédit et instituts de crédit

financier 47 31 189 – 965

Vekselerer, meglere, sakførere, advokater,

inkassobyråer m. v. Bureaux de

change, courtiers, services juridiques privés

(avoués, avocats), bureaux d'encaissement

etc. 1 957 1 872 4 950 30 787 7 323


Bedriftstelling. 84

Recensement d'établissements.

Tabell 90 (forts.). Bedriftstelling 1936. Bedrifter, beskjeftigede, omsetning og

utbetalt lønnsbeløp i de forskjellige næringsgrupper. Riket.

Recensement d'établissements 1936. Nombre d'établissements, de personnes

occupées, chiffres d'affaires et salaires versés. Le Royaume.

Næringsgrupper

Branches d'activité économique

Antall

bedrifter

Nombre

J'établissements

Herav:

Enebedrifter

Samlet

omsetning

Antall beskjeftigede

lønn

Utbetalt

Dont:

Chiffre

Nombre de

Établissements

total

d'affaires, Salaires

personnes

versés

occupées

exclusifs 1000 kr. 1000 kr.

Annen forretningsvirks. (forts.)

Autre activité commerciale (suite).

Forsikringsselskap. Sociétés d'assurance 391 341 2 537 – 11 579

Forsikringsagenturer og avdelingskontorer.

Agences d'assurances et succursales 368 224 1 110 — 4 156

Tekniske konsulenter og andre konsulenter.

Conseillers techniques et autres 373 347 1 076 8 690 2 821

Revisjonsbyråer, translatører, maskinskrivningskontorer,

annonsebyråer, reklamebyråer

m. v. Sociétés fiduciaires,

traducteurs, bureaux de dactylographie.

agences de publicité etc. 509 448 1 869 14 227 4 336

V. Transport. Transport 17 319 10 599 89 224 816 495 209 177

Postverket'. Postes' 2 983 – 6 690 31 858 15 850

Telegraf, telefon, radio'. Télégraphes,

téléphones, radiodiffusion 1 1 579 200 7 146 51 517 18 403

Jernbanedrift'. Chemins de fer' 830

Telegraf, post og/eller jernbane i komb.'

1 14 192 110 072 47 669

Télégraphes, poste et/ou ch. de f. comb.' 404 — 1 072 8 764 2 676

Sporveisdrift og forstadsbaner. Tram.

ways et chemins de fer suburbains 11 2 2 018 19 179 9 603

Rutebildrift. Service d'autobus 522 424 2 223 19 049 5 194

Drosjebileiere. Propriétaires de taxis 2 668 2 470 3 816 13 736 2 455

Lastebileiere og -sentraler. Propriétaires

de camions, entreprises de camionnage 3 799 3 580 5 658 15 993 2 136

Blandet rute - , drosje- lastebilkjøring,

hest. Service d'autobus, de taxis et camionnage

comb., transport par voitures

à cheval 666 587 2 073 7 903 2 316

Vognmenn. Voituriers 509 488 721 1 572 328

Flyttebyråer, viserguttkontorer, spedisjonskontorer

o. 1. Entreprises de déménagement,

services de messageries etc. 145 123 859 4 895 1 833

Foreninger av losse- og lastearb. o. 1.

Compagnies de dockers etc 44 38 4 205 11 322 11 190

Dampskipsekspedisjoner. Bureaux de bateaux

à vapeur 1 007 759 2 475 7 688 4 102

Havnevesen, fyrvesen. Service des ports,

des phares 183 174 914 9 118 3 520

Bergingsselskap, dykking, mudring, kanalvesen.

Comp. de sauvetage, travail

de scaphandre, dragage, serv. des canaux 92 76 502 3 163 1 336

Skipsredervirksomhet. Armateurs 686 588 31 711 493 491 78 123

Småbåtfart. Cabotage 1 063 975 2 516 4 462 1 461

Ferievirksomhet. Service de bacs 126 114 398 2 446 923

Andre. Autres 2 – 35 267 59

VI. Fangstvirksomhet. Pêche 160 145 4 310 54 002 12 471

Hvalfangst. Pêche à la baleine 109 101 3 504 51 948 11 654

Selfangst. Pêche au phoque

Sel- og hvalfangst i komb. Pêche à la

49 42 806 2 017 806

baleine et au phoque comb 2 2 — 36 11

Alle lokale enheter er regnet som en bedrift. Toutes les unités locales sont comptées comme des établissements

séparés.


85 Bedriftstelling.

Recensement d'établissements.

Tabell 91. Bedriftstelling 1936. Bedriftene fordelt etter antall beskjeftigede

personer. Riket.

Recensement d'établissements 1936. Les établissements répartis d'après

le nombre de personnes occupées. Le Royaume.

Bedrifter med følgende antall beskjeftigede personer:'

Etablissements avec le nombre suivant de personnes occupées:

I alt inkl.

uoppgitte

Næringsgrupper

Branches d'activité économique over

Total

y compris

0-1 2-5 6-10 11-20 21-50 plus de établ. sans

50 inforeset.

I. Industri i alt.

Industries extractives et manufacturières,

total.

samlet antall bedrifter. Nombre total

des établissements 6 891 16 488 3 501 1 973 1 454 1 029 31 342

EIerav: Enebedrifter? Dont: Établissements

exclusifs'

samlet antall beskj. personer. Nombre

total des personnes occupées

samlet omsetning. 1 000 kr. Chiffre

d'affaires total. 1000 cour

4 522

5 916

60 657

12 973

47 375

228 261

2 510

26 259

157 339

1 218

28 713

248 741

684

46 518

424

152 471

22 336

307 252

343 248 1 366 143 2 404 531

1. Bryting av malm. Extraction de

minerais.

Samlet antall bedrifter. Nombre total

des établissements 12 7 4 6 2 19 50

Herav: Enebedrifter. Dont: Etablissements

exclusifs 5 4 2 1 1 4 17