Statistisk Årbok for Norge 1961 - SSB

ssb.no

Statistisk Årbok for Norge 1961 - SSB

Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey

— 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-1956 Assurances de

l'Etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc.

— 34 Samferdselsstatistikk 1960 Transport and communication statistics

— 35 Norges handel 1959 I Foreign trade of Norway I

— 36 Telegrafverket 1959-60 Télégraphes et téléphones de l'Etat

— 37 Meieribruket i Noreg 1959 Norway's dairy industry

— 38 Skattestatistikk 1958 Tax statistics

— 39 Sinnssykehusenes virksomhet 1958 Hospitals for mental disease

40 Jordbruksteljinga I Noreg 20. juni 1959 I Areal, husdyrhald m. m. Census

of agriculture I Land area, livestock etc.

— 41 Forsikringsselskaper 1959 Sociétés d'assurances

— 42 Norges kommunale finanser 1957-58 og 1958-59 Municipal finances

— 43 Norges postverk 1960 Statistique postale

— 44 Veterinærvesenet 1957 Service vétérinaire

— 45 Kredittmarkedstatistikk 1959 Credit market statistics

— 46 Jordbruksstatistikk 1959 Agricultural statistics

— 47 Elektrisitetsstatistikk 1959 Electricity statistics

— 48 Kriminalstatistikk 1959 Criminal statistics

— 49 Folkemengdens bevegelse 1959 Vital statistics and migration statistics

— 50 Norges jernbaner 1959-60 Chemins de fer norvégiens

51 Norges handel 1959 II Foreign trade of Norway II

— 52 Statistisk årbok 1961 Statistical yearbook of Norway

AIM

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norway's Official Statistics, series XII

Rekke XII Trykt 1960

Nr. 21 Skogbrukstellingen i Norge 1. september 1957 II Oversikt Census of forestry

II General survey

— 22 Kommunevalgene og ordførervalgene 1959 Elections in the rural and town

municipalities

— 23 Folkemengdens bevegelse 1958 Vital statistics and migration statistics

— 24 Statistisk årbok 1960 Statistical yearbook of Norway

— 25 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1958 Medical statistical report

— 26 Alkoholstatistikk 1959 Alcohol statistics

— 27 Norges handel 1958 II Foreign trade of Norway II

— 28 Norges jernbaner 1958-59 Chemins de fer norvégiens

— 29 Norges bergverksdrift 1959 Norway's mining industry

— 30 Elektrisitetsstatistikk 1958 Electricity statistics

— 31 Norges industri 1958 Industrial production statistics

Rekke XII Trykt 1961


Rettinger i Statistisk årbok 1961

Forord. I 3. avsnitt skal OEEC rettes til EEC.

Tabell 43. Tallene for pasienter på sinnssykehus pr. 31/12 1959 skal være:

Menn 4 711, kvinner 4 078. I alt 8 789.

Tabell 136. Tallene for primær metallindustri 1959 skal være 84 668, 25 068 og

109 736.

Tabell 178. For A/S Bærumsbanen 1959-60 skal tallene for trafikkert banelengde

være 34,7 og for egen bane 22,8.

Tabell 235. Årstall 1959 skal fOyes til i overskriften.

Tabell 245. Tekstene i tabellhodene til de to fOrste rubrikker skal bytte plass.

Tabell 378. Under franske besittelser i Afrika (s. 326) skal arealoppgaven for

Comorene være 2,2 og for Reunion 2,5.

Tabell 379. Ved Bruxelles skal i forspalten "m. forst." flyttes en linje ned.

Folkemengden i Tokio 1/10 1960 skal være 8 302 565.

Tabell 395. For Burma skal tallene for utfOrselen være: 1958: 921, 1959: 1 064

og 1960: - For Persia: InnfOrsel: 1958: 45 254, 1959: -

UtfOrsel: 1958: 7 942, 1959: 9 524.


NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII S2

STATISTISK ÅRBOK

FOR

NORGE

1961

80. ÅRGANG

Statistical Yearbook of Norway 1961

80th ISSUE

STATISTISK SENTRALBYRÅ

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OSLO 1961


• •

0 I

0,0

Standardtegn. Explanation of symbols.

oppgave mangler, data not available.

logisk umulig, category not applicable.

null, magnitude nil.

ubetydelig (mindre enn 1/2 av den brukte enhet), magnitude less

than half the final digit shown.

foreløpige eller beregnede tall, provisional or estimated figures.

Brudd i en serie.

Break in the homogeneity of a vertical series.

Forkortelser i kildeangivelser Abbreviations in source references.

NOS NOS Norges Offisielle Statistikk. Romertallene betegner publikasjonens

rekkenummer, de arabiske tall publikasjonens nummer innen rekken.

Norway's Official Statistics. The Roman numerals indicate the

series of the publications, the Arabic figures state the number within

the series.

Stat. månedshefte

Statistisk månedshefte, utgitt av Statistisk Sentralbyrå.

Monthly Bull. Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics.

Byrået Statistisk Sentralbyrå.

The Bureau The Central Bureau of Statistics of Norway.

Grendahl & Sons boktrykkeri, Oslo.


Forord

Statistisk årbok inneholder som tidligere oppgaver for de siste år fra de

forskjellige områder av norsk statistikk, såsom befolknings- og medisinalforhold,

de viktigste næringer, sosiale og rettslige forhold, lønninger, priser, finanser,

nasjonalregnskap, valg m. m. Hertil kommer en avdeling med en rekke internasjonale

oppgaver. Årsoppgavene er som regel ført fram til 1959 eller 1960

og enkelte månedsoppgaver fram til juni eller juli 1961. Oppgaver for tidligere

år finnes, foruten i tidligere årbøker, i Statistiske Oversikter 1948 og tilleggsutgave

1958.

Ordningen av tabellene er stort sett som i forrige årgang, bortsett fra at

tabellene over kredittmarked og privatforsikring er omgruppert. Av nye opplysninger

som er tatt inn i år nevnes en del nye tabeller fra Jordbrukstellingen

1959, videre tabeller over finansielle balanser, næringenes lån etter långivergrupper,

alderstrygd og kommunale tillegg, forsørgertrygd for barn, barnetrygd,

vektgrunnlag for konsumprisindeksen m. m. På den annen side er enkelte tidligere

tabeller sløyfet, som regel fordi det ikke forelå nye oppgaver.

En del av de internasjonale tabeller er som vanlig satt opp i samarbeid

med de statistiske sentralbyråer i Danmark, Finland og Sverige. Det er tatt inn

nye tabeller over EFTA's og OEEC's handel etter landområder og over SAS's

virksomhet.

Som tidligere har Byrået ved utarbeidingen av enkelte tabeller fått hjelp

av offentlige og private institusjoner.

Førstesekretær Charles W. Røgeberg har stått for redaksjonen av publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 22. september 1961.

Signy Arctander


Preface

The Statistical Yearbook of Norway 1961 includes, as before, data for the

last years from the various fields of Norwegian statistics, such as population and

public health, the principal industries, social conditions, justice and law, wages,

prices, finances, national accounts, elections etc. Moreover, a section of international

statistics is included. The annual data as a rule give figures up to 1959

and 1960, some monthly data up to June or July 1961. Information for previous

years will be found in previous yearbooks and in Statistical Survey 1948 with

a supplementary edition 1958.

The tables in the yearbook have generally been arranged in the same way

as in the previous edition, except that the tables on credit market and private

insurance have been rearranged. Some new data have been added, such as some

new tables from the Census of Agriculture 1959, furthermore tables on financial

balances, loans by industry and by lender groups, old age pensions and local

supplements, survivor's benefits for children, family allowances, consumption

weights used in the calculation of the consumer price index, etc. On the other

hand some tables in the previous edition have been omitted, in most cases

because new data were not available.

Mr. Charles W. Rogeberg has been in charge of the editing of the yearbook.

Central Bureau of Statistics, Oslo, September 22, 1961.

Signy Arctander


*7

Innhold. Contents.

Kapitler: Chapters:

I. Geografiske og meteorologiske oppgaver Geography and climate

Befolkning Population

Folkemengdens bevegelse Vital statistics and migration statistics

Sunnhetstilstand, medisinalforhold, dødsårsaker Public health

and causes of death

V. Jordbruk Agriculture and livestock production etc.

VI. Skogbruk og jakt Forestry and hunting

VII. Fiske, sel- og hvalfangst Fisheries, sealing and whaling

Bedriftstelling 24. april 1953 Census of establishments

IX. Bergverk, industri, kraftforsyning og byggevirksomhet. Mining,

quarrying, manufacturing, electricity and gas supply, building

construction

X. Utenrikshandel Foreign trade

XI. Innenlandsk handel og lager Internal trade and stocks

XII. Sjøtransport Water transport

XIII. Annen samferdsel Other transport activity, communications . .

XIV. Kredittmarked og privatforsikring Credit market and private

in urance

XV. Sosial trygd og forsorg Social insurance and relief

XVI. Priser, forbruksundersøkelse Prices, survey of consumer

expenditure

Arbeidsmarked, lønninger, m. v. Labour market, wages etc

Alkoholforbruk, drukkenskapsforseelser Alcoholic beverages,

drunkenness etc

XIX. Rettsvesen Justice and crime

XX. Undervisning, vitenskap, underholdning m. v. Education, science,

entertainment etc.

XXI. Skattelikning, offentlige finanser Tax assessments, public finance

Nasjonalregnskap National accounts

Valg Elections

Svalbard Svalbard

XXV. Internasjonale oversikter International tables

Alfabetisk innholdsliste, side *23 Alphabetical index, page *31

NMI og vekt, side 324 Measures and weight, page 324.

XVII.

XVIII.

XXII.

XXIII.

XXIV.

Side Page

Innhold

Contents

*7

Tabellverk

Tables

1— 4

*7 5-24

*8 25— 37

*9 38— 46

*9 47— 88

*11 89— 98

*12 99-107

*12 108-112

*12 113-128

*13 129-148

*13 149-152

*13 152-160

*14 161-175

*15 176-203

*16 204-214

*17 215-228

*18 229-252

*19 253-256

*19 256-264

*20 265-284

*21 285-309

*21 310-317

*22 318-322

*22 323

*22 325-402

I. Geografiske og meteorologiske

oppgaver.

Geography and climate.

Tabell

Side

1. Geografiske opplysninger 1

2. Norges administrative inndelinger

pr. 1. januar 1961 2

3. Meteorologiske forhold 1960 3

Table

Page

1. Geography 1

2. The administrative divisions of

Norway January 1, 1961 2

3 Climate 1960 3

II. Befolkning.

4. Hjemmehørende folkemengde 1769

—1960 5

5. Flateinnhold og folkemengde fylkesvis

1. desember 1950 6

6. Hjemmehørende folkemengde fylkesvis

og tilstedev. folkemengde

1920, 1930, 1950 og 1960 6

II. Population.

4. Resident population 1769-1960

5. Area and population by counties

Dec 1, 1950

6. Resident population by counties

and present-in-area population

1920, 1930, 1050 and 1960

5

6

6


*8

Tabell

Side

7. Hjemmehørende folkemengde 1. desember

1950 og 1. januar 1960 i de

enkelte herreder og byer 7

8. Hjemmehørende folkemengde i

byer og andre tettbygde strok 1950 12

9. Hjemmehørende folkemengde etter

kjønn og alder 1930, 1950 og 1959

og prognose for 1960, 1965 og 1970 13

10. Hjemmehørende folkemengde etter

kjønn, alder og ekteskapelig stilling

31. desember 1955 14

11. Bestående ekteskap etter barnetall

1/12 1950. Gjennomsnittlig barnetall

etter ekteskapets varighet, 1930

og 1950 16

12. Gjennomsnittlig barnetall i ekteskap

som har vart 18 år og mer etter

forsørgerens livsstilling, hustruens

alder ved giftermålet 20--29 år,

1930 og 1950 17

13. Personer født i utlandet etter land

og kjønn 1. desember 1950 17

14. Fremmede statsborgere bosatt i

Norge 1910-1950 18

15. Personer utenfor statskirken 1900-

1950 18

16. Hjemmehørende folkemengde etter

næringer 1920-1950, fylkesvis 1950 19

17. Personer 15 år og mer etter levevei

1900, 1920-1950 20

18. Personer 15 år og mer etter levevei

1. desember 1950 21

Folkemengdens bevegelse.

19. Folkemengdens bevegelse 1901-

1960 25

20. Folkemengdens bevegelse fylkesvis

og i de større byer 1959 26

21. Ekteskap inngått 1936-1959 . . . 27

22. Inngåtte ekteskap etter brudens og

brudgommens gjensidige alder 1959 27

23. Giftermålshyppighet for ugifte

etter kjønn og alder 1919-1956 28

24. Skilsmisser og separasjoner 1954-

1960 28

25. Skilsmisser i 1960 etter ektefellenes

gjensidige alder 28

26. Fødte og dødfødte 1911-1959 . . . 29

27. Fruktbarheten etter morens alder

1889-1959. Reprod.kvotienter . . 29

28. Levendefødte i ekteskap pr. 1 000

gifte kvinner etter alder og

ekteskapets varighet 1949-4952 . 30

29. Levendefødte i ekteskap etter

ekteskapets varighet 1959 og barnets

nummer 1957-1959 30

30. Dødeligheten i 1. leveår 1911-

1959 31

31. Døde under 1 år pr. 1000 levendefødte

fylkesvis 1911-1955 31

32. Døde 1958 og 1959 etter kjønn og

alder 32

Table

Page

7. Resident population in the various

rural municipalities and towns

Dec. 1, 1950 and Jan. 1, 1960. . . .

8. Resident population in towns and

rural agglomerations 1950 12

9. Resident population by sex and age

1930, 1950 and 1959 and as projected

1960, 1965 and 1970 13

10. Resident population by sex, age

and marital status Dec. 31, 1955. . 14

11. Marriages by number of children

Dec. 1, 1950. Average number of

children by duration of marriage,

1930 and 1950 16

12. Average number of children in

marriages of 18 years duration or

more by occupation of breadwinner.

Age of wife at marriage 20-29

years, 1930 and 1950 17

13. Persons born abroad by country

of birth and sex Dec. 1, 1950 . . . . 17

14. Aliens living in Norway, by country

of legal nationality 1910-1950 18

15. Persons outside the National

Church 1900-1950 18

16. Resident population by industries

1920-1950 and by counties 1950 19

17. Persons 15 years of age or more by

economic activities 1900, 1920-

1950 20

18. Persons 15 years of age or more by

economic activity Dec. 1, 1950 . . . 21

III. Vital statistics and migration statistics.

19. Vital statistics and migration statistics

1901-1960 25

20. Vital statistics and migration statistics

by counties and for the principal

towns 1959 26

21. Marriages contracted 1936-1959 27

22. Marriages by combined ages of

bride and groom 1959 27

23. Marriage rates for single persons,

by sex and age 1919-1956 28

24. Divorces and separations 1954-

1960 28

25. Divorces by combined ages of wife

and husband 1960 28

26. Live births and stillbirths 1911-

1959 29

27. Fertility rates, by age of mother

1889-1959. Reproduction rates . . 29

28. Live births per 1 000 married women,

by age and duration of present

marriage 1949-1952 30

29. Live births, by duration of marriage

1959 and order of birth in

present marriage 1957-1959 . . . . 30

30. Infant mortality rates 1911-1959 31

0-10, 49

31. Deaths under 1 year of age per

1000 live births, by counties 1911

-1955 31

32. Deaths by sex and age 1958 and 1959 32


*9

Tabell

Side

33. Kremasjoner 1958-1960 32

34. Døde pr. 10 000 innbyggere etter

kjønn og alder 1871-1959 33

35. Dodelighetstabeller 1951-1955. . 34

36. Middellevetiden 1831/40-1951/55 35

37. Utvandrede til oversjøiske land

etter levevei og bestemmelsesland

1957-1960 35

38. Flytninger til og fra Norge 1958 36

39. Flytningene til og fra alle byer

1952-1959, etter ut- og innflytningsområde

i bygdene 1959 37

40. Flyttede personer etter kjønn 1952

-1959 og alder 1959 37

Table

Page

33 Cremations 1958-1960 32

34. Deaths per 10 000 population by

sex and age groups 1871-1959. . . 33

35. Life tables 1951-1955 34

36. Expectation of life 1831/40-1951/55 35

37. Emigrated to oversea countries by

economic activity and country of

destination 1957-1960 35

38. Immigration and emigration 1958 36

39. Internal migration classified by

towns 1952-1959 and rural districts

1959 37

40. Migrants by sex 1952-1959, by

age 1959 37

Iv. Sunnhetstilstand, medisinalforhold,

dødsårsaker.

41. Medisinalpersonale og apotek 1954

-1959 38

42. Sykehus og andre medisinale anstalter

1954--1959 38

43. Belegget på sinnssykehusene 1936

-1959 og i pleiehjem for sinnssyke

1956-1959 39

44. Tilfelle av de viktigste epidemiske

sykdommer meldt av legene 1954

-1960, etter alder 1960 39

45. Meldte nye tilfelle av smitteførende

tuberkulose etter kjønn og alder

1946-1959 40

46. Deide pr. 100 000 innbyggere av tuberkulose

etter kjønn og alder 1896

-1959 40

47. Døde pr. 100 000 levende av ondartede

svulster etter kjønn og alder

1941-1959 41

48. Dødsårsaker blant barn under 5 år

i 1959 41

49. Døde i 1959 etter alder og dødsårsaker

42

50. Døde pr. 100 000 innbyggere av

hjerte- og karsykdommer, etter

kjønn og alder 1936-1959 44

51. Voldsomme dødsfall 1958 og 1959,

etter kjønn og alder 1959 44

52. Dødsfall ved yrkesulykker og andre

ulykker 1958 og 1959, etter alder

1959 45

53. Tannrøkt for barn i folkeskolen

1954-55 til 1958-59 46

54. Vernepliktige etter høyde og stridsdyktighet

46

Iv. Public health and causes of death.

41. Medical and public health personnel

and pharmacies 1954-1959 38

42. General hospitals and other hospital

establishments 1954-1959 . . . . 38

43. Patients in mental hospitals 1936

-1959 and nursing homes 1956-

1959 39

44. Cases of principal epidemical diseases

notified by the physicians 1954

-1960, by age 1960 39

45. New cases of bacillary tuberculosis

registered, by sex and age 1946-

1959 40

46. Deaths per 100 000 population

from tuberculosis, by sex and age

1896-1959 40

47. Deaths per 100 000 population from

malignant neoplasms, by sex and

age 1941-1959 41

48. Causes of death among children

under 5 years of age 1959 41

49. Deaths in 1959 by age and causes

of death 42

50. Deaths per 100 000 population from

cardiovascular diseases by sex and

age 1936-1959 44

51. Violent deaths 1958 and 1959, by

sex and age 1959 44

52. Deaths from occupational and other

accidents 1958 and 1959, by age

1959 45

53. Dental care of children in public

primary schools 1954-55 to 1958

-59 46

54. Conscripts by stature and ability

for military service 46

V. Jordbruk.

55-67. Jordbrukstellingen 1959 . .47-68

55. Landarealet etter bruken 47

56. Brukene etter jordbruksarealet . 47

57. Areal etter fylker og bruksstørrelse 48

58. Tallet på bruk som dyrker de forskjellige

slags vekster etter fylker

og bruksstørrelse 50

v. Agriculture, livestock production etc.

55-67. Census of agriculture 1959 . . 47-68

55. Land utilization 47

56. Number of holdings by agricultural

land 47

57. Area by counties and by size of

holdings 48

58. Number of holdings cultivating

various crops, by counties and by

size of holdings 50


*10

Tabell

Side

59. Tallet på frukttrær og bærbusker.

Brukene etter tallet på frukttrær

og bærbusker. Fylkesvis og etter

bruksstørrelse 52

60. Frukttrærne etter sorter, planteperiode

og hagestorrelse. Hager

med over 50 trær 54

61. Areal og plantedyrking under glass

fylkesvis 55

62. Tallet på husdyr etter fylker og

bruksstørrelse 56

63. Brukene etter husdyr av forskjellig

slag, etter fylker og bruksstørrelse 58

64. Tallet på maskiner og redskaper

etter fylker og bruksstørrelse . . . 60

65. Bruk som låner eller leier og bruk

i alt som nytter traktor og ymse

maskiner etter fylker og bruksstørrelse

64

66. Tallet på bruk med salg av ymse

produkter, etter fylker og bruksstørrelse

66

67. Brukene med gårdsskog, etter

fylker og bruksstørrelse 68

68. Tallet på jordbruk, bruken av åpen

åker og tallet på husdyr 69

69. Jordbruksarealet fylkesvis 1960 . 70

70. Tallet på husdyr fylkesvis 1960 . 72

71. Arbeidsstyrken ved bruk med over

5 dekar jordbruksareal 1928-29,

1938-39, 1948-49, 1951-52, 1953-

54 og 1955-56 74

72. Vanlig arbeidsdag i jordbruket

Gjennomsnitt for bygdene 1915,

1919, 1939 og 1956 74

73. Maskiner i jordbruket 1929, 1939,

1949 og 1959 74

74. Arbeidsforhold og tekniske hjelpemidler

for kvinnene ved jordbruk

med over 5 dekar jordbruksareal

1957 75

75. Eiendomsforhold og brukerskifte

Bruk med over 5 dekar jordbruksareal

1958 76

76. Høstutbyttet 1952-1960 i forhold

til middelsåret 77

77. Avling i kg pr. dekar 1952-1960 77

78. Forbruket av kunstgjødsel i tonn

verdistoff 1952-1960 77

79. Omsetning av kraftfôr til grossist

1952-1960 77

80. Avling av korn, poteter, rotvekster,

grønnfôr, høy og halm 1956-1960 78

81. Hagebruket. Avkasting 1957-1960 80

82. Husdyrbruket. Produksjon 1927-

28, 1939-40, 1946-47, 1949-50

og 1954-1960 81

83. Mjølkeytelse og fôring ved fjøskontrollag

1947-1960 81

Table

Page

59. Number of fruit trees and berry

bushes. Holdings by number of

fruit trees and berry bushes. By

counties and by size of holdings 52

60. Fruit trees by kinds, planting pcriod

and size of gardens. Gardens

with more than 50 trees . 54

61. Area and cultivation of plants in

greenhouses by counties 55

62. Livestock by counties and by size

of holdings , . 56

63. Holdings by size of livestock, by

counties and size of holdings . 58

64. Machinery and implements by

counties and by size of holdings 60

65. Holdings having tractors and various

machines for loan, hire and

use, by counties and size of holdings 64

66. Holdings having sale of various

products, by counties and by size

of holdings 66

67. Holdings with forests by counties

and size of holdings 68

68. Number of holdings, use of crop

land, size of livestock and number

of fur-bearing animals . . • . 69

69. Agricultural land by counties 1960 70

70. Livestock by counties 1960 72

71. Labour force on holdings with more

than 5 decares of agricultural land

1928-29, 1938-39, 1948-49, 1951

-52, 1953-54 and 1955-56 74

72. Ordinary working day in agriculture.

Average of rural districts

1915, 1919, 1939 and 1956 74

73. Machinery in agriculture 1929,

1939, 1949 and 1959 74

74. Working conditions and technical

equipments for women on holdings

with more than 5 decares of agnicultural

land 1957 75

75. Farm tenure and transfers 1958

Holdings with more than 5 decares

agricultural land 76

76. Crop yield 1952-1960 compared

with mean annual yield 77

77. Yield in kg per decare 1952-

1960 77

78. Consumption of commercial fertilizers

in metric tons of N, P and

K 1952-1960 77

79. Sales of concentrated feeds to

wholesalers 1952-1960 77

80. Production of grains, potatoes,

root crops, grain cut green for feed,

hay and straw 1956-1960 78

81. Horticultural production 1957-

1960 80

82. Livestock products. 1927-28, 1939

-40, 1946-47, 1949-50 and 1954

-1960 81

83. Milk yield and feed consumed as

reported by milk recording associations

1947-1960 81


*1 1

Tabell

Side

84. Førstegangskontrollerte slakt

månedsvis 1958-1960 82

85. Jordbrukets totalregnskap 1938-39

og 1955-56 til 1960-61 83

86. Regnskapsresultater fra norske

jordbruk 1952-53 til 1959 84

87. Jordskifteverkets virksomhet 1859

-1959 85

88. Salg av faste eiendommer. Gjennomsnittspriser

pr. skyldmark 1953

-1959 85

89. Samvirkelag i landbruket 1958 og

1959 86

90. Mjølkemengde, salg av mjølk og

produksjon ved meieriene månedsvis

1960 og 1961 87

91. Meierier 1957-1959. Mjølkemengde,

retur og salg 87

92. Meierienes produksjon av smør og

ost 1957-1959 88

Table

Page

84. First time controlled slaughters by

months 1958-1960 82

85. Aggregate account of agriculture

1938-39 and 1955-56 to 1960-61 83

86. Accounting results of Norwegian

farms 1952-53 to 1959 84

87. Redistribution of intermixed holdings

1859-1959 85

88. Sale of real estate. Average value

per «skyldmark» 1953-1959 85

89. Agricultural co-operatives 1958 and

1959 86

90. Milk receipts, sale of milk and production

of butter and cheese at

dairies by months 1960 and 1961 87

91. Dairies. Quantity, return and sale

of milk 1957-1959 87

92. Production of butter and cheese by

dairies 1957-1959 88

VI. Skogbruk og jakt.

93. Skogarealet etter fylker og eiergrupper.

Skogbrukstellingen 1957 89

94. Skogeiendommer etter størrelsen av

skogarealet og eiergrupper. Skogbr.tell.

1957 90

95. Skogeiendommer etter størrelsen av

jordbruks- og skogareal. Skogbr.-

tell. 1957 91

96. Det produktive skogareal etter

størrelsen av skogarealet. Skogbr.-

tell. 1957 91

97. Det produktive skogareal og jordbruksarealet,

etter størrelsen av

jordbruks- og skogareal. Skogbr.-

tell. 1957 92

98. Produktivt skogareal til foryngelse,

skogreising, jordbruks- eller andre

formål. Skogshusvær, hester og

transportmidler. Skogbr.tell. 1957 93

99. Utførte dagsverk i skogbruket 1/9

1956-31/8 1957. Skogbr.tell. 1957 93

100. Skogtaksering utført av Landsskogtakseringen.

Revisjonstaksering

94

101. Avvirket trevirke i alt 1955-56 til

1958-59 95

102. Skogkultur, skogreising og skogsgrøfting

1952-1959 96

103. Skogkultur- og investeringsavgifter

1943-1959 96

104. Skogsveier for m otorkjøretøyer

bygd 1956-57 til 1959-60 97

105. Tømmerfløting 1952-1959 . 98

106. Skog- og lyngbranner 1952-1959 98

107. Felt storvilt og betalte rovviltpremier

1952-1959 98

VI. Forestry and hunting.

93. Forest land area by counties and

by ownership. Census of forestry

1957 89

94. Forest properties by size of forest

area and owner groups. Census of

forestry 1957 90

95. Forest properties by area of agricultural

land and forest land.

Census of forestry 1957 91

96. Productive forest area by size of

forest area. Census of forestry 1957 91

97. Productive forest area and agricultural

area by size of agricultural

and forest area. Census of forestry

1957 92

98. Productive forest area for regeneration,

afforestation, agricultural and

other purposes. Cabins, horses and

means of transportation. Census

of forestry 1957 93

99. Work days performed in forestry

1/9 1956-31/8 1957. Census of

forestry 1957 93

100. Revised appraisal of forests made

by «Landsskogtakseringen» 94

101. Total roundwood cut 1955-56 to

1958-59 95

102. Forest conservation, afforestation

and forest drainage 1952-1959 . . 96

103. Forest conservation tax and investment

tax 1943-1959 96

104. Forest motor roads built 1956-57

to 1950-60 97

105. Floating of timber 1952-1959. . . 98

106. Forest and heather fires 1952-

1959 98

107. Big game killed, and rewards paid

for killing beasts of prey 1952-

1959 98


*12

Tabell

Side

VII. Fiske, sel- og hvalfangst.

108. Mengde- og verdiutbytte av fiskeriene

1949-1960 99

109. Fiskere og fiskefarkoster 1956-

1960 99

110. Mengde og verdi av de viktigste

fiskeslag 1957-1960, fylkesvis 1959 100

111. Åpne og dekkede fiskefartøyer med

motor etter lengde 1956-1960 . . 102

112. Produksjon av noen viktigere fiskeriprodukter

1952-1959 102

113. Fisket i fjerne farvann 1953-1960 102

114. De store torskefiskeriene, bruken av

fangsten og deltakelsen 1956--1960 103

115. De store torskefiskeriene etter

fangstmåte 1956-1960 103

116. Vintersildfisket, bruken av fangsten

og fangstmåte 1955-1960 . . 104

117. Vintersildfisket, deltakelsen og redskap

brukt 1959 og 1960 . . . 104

118. Feitsild- og småsildfisket, bruken

av fangsten 1955-1960 104

119. Mengden av de viktigere fiskeslag

månedsvis 1959 105

120. Lovbeskyttede fiskesalgslag 1955

-1959 105

121. Selfangsten 1954-1960 106

122. Småhvalfangsten 1949-1960 . . . 106

123. Hvalfangsten. 1952-1960 107

124. Hvalfangstselskapene og deres materiell

1954-1960 107

VIII. Bedriftstelling 24. april 1953.

125. Bedrifter, sysselsetting, lønn og

bruttoinntekt i de enkelte næringsgrupper

108

126. Aksjekapitalen etter næring og eiergrupper

112

IX. Bergverk, industri, kraftforsyning

og byggevirksomhet."

127. Bergverk og industri. Hovedoversikt.

Alle bedrifter 1957-1959 . . 113

128. Bergverk og industri. Hovedoversikt.

Større bedrifter. . 1957-1959 113

129. Bergverk og industri. Fordeling

etter grupper 1959. Større bedrifter 114

130. Bergverk og industri. Fylkesvis

oversikt 1959. Større bedrifter . . 116

131. Forbruk av brensel og elektrisk

energi i bergverk og industri 1957-

1959. Større bedrifter 116

132. Produksjonen av viktigere bergverks-

og industriartikler 1958

og 1959 117

133. Årlig produksjonsindeks for bergverk,

industri og kraftforsyning

1954-1960 121

i Se også VIII. Bedriftstelling 1953.

Table

Page

VII. Fisheries, sealing and whaling.

108. Quantity and value of the fisheries

1949-1960 99

109. Fishermen and fishing craft 1956-

1960 99

110. Fisheries, quantity and value of

principal species 1957-1960, by

counties 1959 100

111. Open and decked fishing craft with

motor by length 1956-1960 . . . . 102

112. Production of some principal fishery

products 1952-1959 102

113. Fisheries in distant waters 1953-

1960 102

114. The large cod fisheries, disposition

of landings, and participation 1956

-1960 103

115. The large cod fisheries by type of

fishing gear used 1956-1960 . . . . 103

116. Winter herring, disposition of landings

and type of fishing gear 1955

-1960 104

117. Winter herring, participation and

fishing gear used 1959 and 1960. . 104

118. Fat herring and small herring, disposition

of landings 1955-1960 . . 104

119. Fisheries, quantity of principal species

by months 1959 105

120. Co-operative associations for the

sale of fish 1955-1959 105

121. Sealing 1954-1960 106

122. Small whale hunting 1949-1960 . 106

123 Whaling 1952-1960 107

124. Whaling companies and their operating

equipment 1954-1960 . . . . 107

VIII. Census of establishments April 24, 1953.

125. Establishments, persons engaged,

wages and salaries and gross income

by industry groups 108

126. Share capital by industry and

owner groups 112

IX. Mining, quarrying, manufacturing,

electricity and gas supply, building constr.'

127. Mining and manufacturing. General

survey. All establishments 1957-

1959 113

128. Mining and manufacturing. General

survey. Larger establ. 1957-1959 113

129. Mining and manufacturing, by industry

groups 1959. Larger establ. 114

130. Mining and manufacturing, by

counties 1959. Larger establ 116

131. Consumption of fuel and electrical

energy in mining and manufacturing

1957-1959. Larger establ. 116

132. Production of principal articles of

mining and manufacturing 1958

and 1959 117

133. Annual index numbers of industrial

production 1954-1960 121

i See also VIII. Census of establishments 1953.


*13

Tabell

Side

134. Månedlig produksjonsindeks for

bergverk, industri etc. 1958-1961 122

135. Patenter, varemerker og mønster

1955-56 til 1959-60 122

136. Bruttoinvestering i bergverk, industri

og kraftforsyning 1958 og 1959 123

137. Vannkraften i Norges vassdrag . 124

138. Elektriske anlegg og installasjoner

1953--1959 125

139. Elektrisitetsverker 1956-1959. . 126

140. Elektrisitetsforsyning fylkesvis

1957-1959 127

141. Månedsoppgaver over elektrisitetsproduksjonen

1958-1961 127

142. Byggevirksomhet 1954-1960 . . . 128

143. Leiligheter tatt i bruk 1956-1960 128

Table

Page

134. Monthly index numbers of industrial

production 1958-1961 . . . . 122

135. Patents, trade-marks and patterns

1955-56 to 1959-60 122

136. Gross fixed capital formation in

mining, manufacturing, gas and

electricity supply 1958 and 1959. 123

137. Water power of Norwegian rivers 124

138. Electricity plants and installations

1953-1959 125

139. Electricity plants 1956-1959. . . 126

140. Electricity supply, by counties

1957-1959 127

141. Monthly data on production of electric

energy 1958-1961 127

142. Building construction 1954-1960 128

143. Dwelling units completed 1956-

1960 128

X. Utenrikshandel.

144. Innførsel og utførsel 1955-1960. . 129

145. Volum- og prisindeks for innførsel

og utførsel 1957-1960 129

146. Innførsel og utførsel av viktigere

varer 1959 og 1960 131

147. Verdien av innførselen etter produksjonsland

og utførselen etter

forbruksland 1958-1960 141

148. Verdien av innførselen etter produksjonsland

og utførselen etter

forbruksland fordelt på, varegrupper

1960 144

149. Verdien av innførsel og utførsel og

tollintrader ved tollstedene 1958

-1960 148

XI. Innenlandsk handel og lager.'

150. Verdiindeks for detaljomsetningen

månedsvis 1953-1961 149

151. Forbrukssamvirket 1953-1959.

(Norges Koop. Landsforening) . . 150

152. Varehandel 1958 og 1959 151

153. Volumindeks over lagerhold 1958-

1960 151

154. Lagerhold av visse varer 1958-

1960 152

XII. Sjøtransport.'

155. Tilgang og avgang i handelsflåten

1951-1960 152

156. Registrerte skip i alt 1948-1960. 153

157. Handelsflåten 1948-1960 etter

skipenes art 153

1 58. Registreringspliktige skip 1956-

1960 ikke tatt med under handelsflåten

154

159. Handelsflåten 1958-1960 etter

størrelse 154

160. Handelsflåten 1958-1960 etter alder

155

i Se også VIII. Bedriftstelling 1953.

X. Foreign trade.

144. Imports and exports 1955-1960 . . 129

145. Quant. index numbers and unit value

of imports and exports 1957-1960 129

146. Imports and exports of principal

commodities 1959 and 1960 131

147. Value of imports by country of

production and exports by country

of consumption 1958-1960 141

148. Value of import and export commodity

groups, by country of production

and by country of consumption

1960 144

149. Value of foreign trade and duties

collected at ports of entry 1958-

1960 148

XI. Internal trade and stocks.'

150. Index numbers of value of retail

trade, by months 1953-1961 . . . . 149

151. Co-operative retail societies 1953-

1959 150

152. Wholesale and retail trade 1958

and 1959 151

153. Quantum index numbers for stocks

198-1960 151

154. Stocks of some principal commodities

1958-1960 152

XII. Water transport.'

155. Increase and decrease to the merchant

fleet 1951-1960 152

156. All vessels on the register 1948-

1960 153

157. The merchant fleet 1948-1960 by

types of vessel 153

158. Vessels on the register 1956-1960

not included in the merchant fleet 154

159. Merchant fleet by tonnage groups

1958-1960 154

160. Merchant fleet by age groups 1958

-1960 155

i See also VIII. Census of establishments 1953.


* 14

Tabell

Side

161. Handelsflåten 1959 og 1960 etter

hjemsted og opptjente bruttofrakter

i utenriksfart 1959 155

162. Opptjente bruttofrakter i utenriksfart

1953-1959 156

163. Registrerte lyst-motorbåter 31/12

1960, fylkesvis 156

164. Kystfartsstatistikk 1955-1959 . 156

165. Befal og mannskap på norske handelsskip

1958-1960 157

166. Skipsfarten mellom Norge og utlandet

1953-1960 158

167. Skipsfarten mellom Norge og utlandet

1956-1960 etter skipenes

nasjonalitet 158

168. Skipsfarten mellom Norge og utlandet

1959 og 1960 etter skipenes

anløpshavner i Norge 159

169. Opplagte handelsskip 1954--1961 159

170. Indekstall for frakter 1957-1961 160

171. Fraktrater 1954-1961 160

XIII. Annen samferdsel.'

172. Jernbanenes linjelengde og trafikk

1954-55 til 1959-60 161

173. Jernbanenes forbruk av drivstoffer

etc. og elektrisk energi 1956-57 til

1959-60 161

174. Jernbanenes driftsresultater og anvendt

kapital 1956-57 til 1959-60 162

175. Jernbanenes personale 1955-56

til 1959-60 162

176. Jernbanenes rullende materiell

1955-56 til 1959-60 163

177. Statsbanenes bildrift 1954-55 til

1959-60 163

178. Forstadsbaner 1958-59 og 1959-60 164

179. Sporveier og sporveisbusser 1958

-59 og 1959-60 164

180. Registrerte motorkjøretøyer og tilhengere

1955-1960 165

181. Registrerte motorkjøretøyer fylkesvis

1955-1960 165

182. Rutebiltrafikken 1958 og 1959. . . 166

183. Offentlige veier 1955-1960 166

184. Veitrafikkulykker og drepte eller

skadde personer 1958-1960 . . . . 167

185. Personer drept eller skadd ved

veitrafikkulykker 1958-1960 etter

trafikantgrupper 167

186. Feil m. v. gjort av trafikkenheter

som var med i veitrafikkulykker

1959 168

187. Inn- og utpasserte motorkjøretøyer

1958-1960 169

188. Innreiste utlendinger 1958-1960 169

189. Ungdomsherberger, turisthytter

o. 1. 1958-1960 169

Se også VM. Bedriftstelling 1953

Table

Page

161. The merchant fleet by port of registration

1959 and 1960 and gross

freight earnings in foreign trade

1959 155

162. Gross freight earnings in foreign

trade 1953-1959 156

163. Registered motor boats for pleasure,

by counties Dec. 31, 1960. . 156

164. Coastal- shipping 1955-1959 . . . . 156

165. Officers and crew aboard Norwegian

merchant vessels 1958-1960 157

166. Shipping between Norway and foreign

countries 1953-1960 158

167. Shipping between Norway and foreign

countries 1956-1960 by nationality

of vessels 158

168. Shipping between Norway and

foreign countries, by ports of call

in Norway 1959 and 1960 159

169. Merchant vessels laid up 1954-1961 159

170. Freight index 1957-1961 160

171. Shipping freight rates 1954-1961 160

XIII. Other transport activity,

communications.'

172. Railways: Length of line and traffic

1954-55 to 1959-60 161

173. Railways : Consumption of fuel, etc.

and electric energy 1956-57 to 1959

-60 161

174. Operating account and capital outlays

of the railways 1956-57 to

1959-60 162

175. Staff employed on the railways

1955-56 to 1959-60 162

176. Railway rolling stock 1955-56 to

1959-60 163

177. The road motor vehicle service of

the state railways 1954-55 to 1959-60 163

178. Suburban railways 1958-59 and

1959-60 164

179. Tram way companies : Tram and

bus services 1958-59 and 1959-60 164

180. Registered road motor vehicles and

trailers 1955-1960 165

181. Registered road motor vehicles by

counties 1955-1960 165

182. Scheduled road motor vehicle transport

1958 and 1959 166

183 Public roads 1955-1960 166

184. Road traffic accidents and persons

killed or injured 1958-1960 167

185. Persons killed or injured in road

traffic accidents 1958-1960 by

category of road users 167

186. Faults and defects of traffic units

involved in road traffic accidents

1959 168

187. Entries and exits of road motor

vehicles 1958-1960 169

188. Arrivals of foreign visitors 1958-

...... . . . . . 169

189. Youth hostels and mountain and

tourist cabins etc. 1958-1960 . . 169

i See also VIII. Census of establishments 1953.


*15

Tabell

Side

1 90. Hotellstatistikk 1958-1960 170

191. Registrerte norske sivilfly 1960 . 171

192. Norsk sivilflyging 1958-1960 . . . 171

193. Postverket 1957-1960 172

194. Telegrafverket 1955-56 61 1959-60 173

195. Private telefonselskaper 1955-

1959 173

196. Rikstelefontrafikken i de viktigste

byer og med utlandet 1957-58 til

1959-60 174

197. Trafikken ved kystradiostasjonene

1947-48 til 1959-60 174

198. Telegramtrafikken i de viktigste

byer og med utlandet 1957-58 til

1959-60 175

199. Telefonapparater i fylkene 1957-

1960 og i de viktigste byer 1960 175

Table

Page

190. Hotel statistics 1958-1960 170

191. Norwegian civil aircraft on the

register 1960 171

192. Norwegian civil aviation 1958-1960 171

193. Postal service 1957-1960 172

194. Telegraph and telephone service

1955-56 to 1959-60 173

195. Private telephone companies 1955

-1959 173

196. Long distance telephone service

1957-58 to 1959-60 174

197. Coastal radio stations 1947-48 to

1959-60 174

198. Telegram service 1957-58 to 1959-

60 175

199. Number of telephones, by counties

1957-1960 and principal towns 1960 175

XIV. Kredittmarked og privatforsikring.

200. Finansielle balanser for kredittmarkedet

1959 176

201. Norges Bank. Status 1957-1960 180

202. Norges Bank. Driftsregnskap 1957

-1960 181

203. Postgiro og Norges Postsparebank

Status 1958-1960 181

204. Statsbanker. Hovedtall for de enkelte

bankers balanse 1959 og 1960 182

205. Statsbanker. Driftsregnskap 1957

-1960 182

206. Statsbanker. Utlånsvirksomheten

fylkesvis og etter rentesatser 1958

-1960 183

207. Forretningsbanker. Status pr. 1958

-1960 184

208. Forretningsbanker. Hovedtall etter

bankenes forvaltningskapital og

etter fylke 1958 og 1959 185

209. Forretningsbanker. Utlån etter

rentesatser og gjennomsnittsrenten

etter bankenes forvaltningskapital

1959 186

210. Forretningsbanker. Driftsregnskap

for 1958-1960 186

211. Sparebanker. Status pr. 1957-1960 187

212. Sparebanker. Hovedtall etter bankenes

forvaltningskapital og etter

fylke 1958 og 1959 188

213. Sparebanker. Utlån etter rentesatser

og gjennomsnittsrenten etter

bankenes forvaltningskapital 1959 189

214. Sparebanker. Driftsregnskap for

1958-1960 189

215. Kredittforeninger o. 1. Regnskapstall

for 1958 og 1959 ..... . 190

216. Livsforsikringsselskaper og skadeforsikringsselskaper.

Status 1957-

1959 191

XIV. Credit market and private insurance.

200. Credit market. Financial balance

sheets 1959 176

201. Bank of Norway. Balance sheet

1957-1960 180

202. Bank of Norway. Current account

1957-1960 181

203. Postal Current Account and Norway's

Post Office Savings Bank.

Balance sheets 1958-1960 181

204. State banks. Principal items for

the individual banks 1959 and

1960 182

205. State banks. Current account 1957

-1960 182

206. State banks. Loan operations by

counties and by rates of interest

1958-1960 183

207. Commercial banks. Balance sheets

1958-1960 184

208. Commercial banks. Principal items

by total resources of the banks

and by counties 1958 and 1959 . . 185

209. Commercial banks. Loans by interest

rates and average interest rate

of loans by total resources of the

banks 1959 186

210. Commercial banks. Current account

1958-1960 186

211. Savings banks. Balance sheets 1957

-1960 187

212. Savings banks. Principal items by

total resources of the banks and by

counties 1958 and 1959 188

213. Savings banks. Loans by interest

rates and average interest rate by

total resources of the banks 1959 189

214. Savings banks. Current account

1958-1960 189

215. Loan associations etc. Summary of

accounts 1958 and 1959 190

216. Life insurance and non-life insurance

companies. Balance sheets

1957-1959 191


*16

Tabell

Side

217. Livsforsikringsselskaper. Utlån etter

utlånsformer og rentesatser 1957

-1959 191

218. Livsforsikringsselskaper. Driftsregnskap

1953-1959 192

219. Livsforsikringsselskaper. Forsikringssum

for direkte tegnede forsikringer

1957-1959 192

220. Skadeforsikringsselskaper. Driftsregnskap

1956-1959 193

221. Livs- og skadeforsikringsselskaper

Premier for direkte forsikringer avsluttet

i Norge 1956-1959 193

222. Branner og brannskader på bygninger,

varer og løsøre 1956-1959,

etter brannårsaker 1957---1959 . . 194

223. Gjensidig brannforsikring utenfor

Forsikringsrådets kontroll 1956 -

1959 194

224. Norges Brannkasse 1958--1960. 195

225. Private pensjonsfond og -kasser

1957-1959 195

226. Gjennomsnittlige valutakurser

1938 og 1959-1961 195

227. Fordringer og gjeld overfor utlandet

etter næring og etter land 1958

og 1959 196

228. Ihendehaverobligasj onsgjelden 1960 197

229. Ihendehaverobligasjonsgjelden

1960. Emisjoner og obligasjoner på

markedet etter låntakere og nominell

rente 198

230. Aksjeselskapers utbytte 1957-1959 199

231. Emisjon av aksjer 1958-1960 . . 200

232. Utlån knyttet til avbetalingskontrakter

etter långiver og varekategori

1959 og 1960 200

233. Aksjekursindeks, kurs og utbytte

på statsobligasjon 1953-1961 . . . 201

234. Kjøperkurser for obligasjoner på

Oslo Børs 1955-1961 201

235. Næringenes lån etter långivergrupper

1959 202

XV. Sosial trygd og forsorg.

236. Syketrygden. Inntekter og utgifter

etc. 1957 -1959 204

237. Syketrygden. Lokale trygdekasser

1955-1959 206

238. Ulykkestrygden for industriarbeidere

m. v. 1955-1957 207

239. Ulykkestrygden for industriarbeidere

1955-1957 etter næringsgrupper

207

240. Ulykkestrygden for sjømenn m. v

1954-1957 208

241. Ulykkestrygden for fiskere 1955-

1957 208

242. Arbeidsløysetrygden 1954--1960. 209

243. Kommunale tilleggspensjoner til

alderstrygden 1/7 1959 209

Table

Page

217. Life insurance companies. Loans

by type and interest rates 1957-

1959 191

218. Life insurance companies. Current

account 1953-1959 192

219. Life insurance companies. Insurance

amount for direct insurance

1957-1959 192

220.Non-life insurance companies. Current

account 1956-1959 193

221. Life and non-life insurance companies.

Premiums for direct insurance

written in Norway 1956-

1959 193

222. Fires and fire damages on buildings

commodities etc. 1956-1959, by

causes 1957-1959 194

223. Mutual fire insurance funds not

under the superv. of the Insurance

Board of Control 1956-1960 . . . . 194

224. National Fire Insurance Office

1958-1960 195

225. Private pension funds 1957-1959 195

226. Average foreign exchange rates

1938 and 1959-1961 195

227. Foreign assets and liabilities by

industry and by country 1958 and

1959 196

228. Bearer bond indebtedness 1960 . 197

229. Emissions and bearer bonds in circulation

by borrowers and nominal

interest 1960 198

230. Dividends paid by joint-stock companies

1957-1959 199

231. Emission of shares 1958-1960. . 200

232. Loans based on hire purchase contracts

by lenders and type of goods

1959 and 1960 200

233. Index of stock prices. Market rate

and yield of central government

bond 1953-1961 201

234. Buying rates of bonds at Oslo

Bourse 1955-1961 201

235. Loans by industry and by lender

sectors 1959 202

XV. Social insurance and relief.

236. National health insurance. Receipts

and expenditure etc. 1957-1959 . . 204

237. National health insurance 1955-

1959 206

238. Accident insurance of industrial

workers 1955-1957 207

239. Accident insurance of industrial

workers, by industry groups 1955-

1957 207

240. Seamen's accident insurance 1954

-1957 208

241. Fishermen's accident insurance

1955-1957 208

242. Insurance against unemployment

1954-1960 209

243. Local supplem. to centr. gvt. old

age pensions July 1, 1959 209


*17

Tabell

Side

244. Alderstrygd og kommunale tilleggspensjoner

til alderstrygden 31/3

1960 210

245. Forsørgertrygd for barn 31/12 1960 210

246. Barnetrygd 16/9 1960 211

247. Barn under offentlig omsorg 1959 212

248. Barnevernsnemndenes forebyggende

åtgjerder og barn under

ettervern 1959 212

249. Kommunenes nettoutgifter til

barnevern 1959 212

250. Statens blinde- og vanførehjelp

1957-1960 213

251. Kommunale trygder 1958 og 1959 213

252. Forsorgsvesenet 1956-1959 214

XVI. Priser, forbruksundersokelse.

253. Engrosprisindeks etter varegrupper

1953-1961 215

254. Engrosprisindeks månedsvis 1938,

1948-1961 215

255. Indekstall for byggekostnader 1946

-1961 216

256. Produsentpriser for jordbruksvarer

1954-1961 216

257. Jordbrukets prisindeks 1955-1960 217

258. Jordbrukets prisindeks. Jordbruksprodukter

i alt, månedsvis 1956-

1961 217

259. Statens innkjøpspriser på norsk

korn 1956-1960 217

260. Priser på meieriprodukter 1950-

1961 218

261. Basispriser for tømmer og ved

1952-53 til 1960-61 218

262. Prisindeks for fisk m. v. ved salg

fra fisker 1951--1960 218

263. Gjennomsnittspriser i småsalg

en del viktigere matvarer og brensel

i en del norske byer og industristeder

1938 og 1957-1960 219

264. Konsumprisindeksen månedsvis

1960 og 1961 og levekostnadsindeksen

1938 og 1945-1959 220

265. Indekstall for enkelte grupper i

konsumprisindeksen 1960 og for

tilsvarende grupper i levekostnadsindeksen

1955-1959 220

266. Vektgrunnlaget for konsumprisindeksen

221

267. Forbruksundersøkelsen 1958. Utgift

pr. husholdning pr. måned

etter sosialgrupper 225

268. Forbruksundersøkelsen 1958. Utgift

pr. husholdning pr. måned etter

inntektsgrupper. Lønnstakere . . . 226

269. Forbruksundersøkelsen 1958. Utgift

pr. bihusholdning pr. måned. 227

Table

Page

244. Old age pensions and local supplements

March 31, 1960 210

245. Survivors benefit for children Dec

31, 1960 210

246. Family allowances Sept. 16, 1960 211

247. Children in care 1959 212

248. Preventive measures of the child

welfare committees and after-care

1959 212

249. Municipal net expenditure to child

welfare 1959 212

250. Central government assistance to

blind and disabled persons 1957-

1960 213

251. Municipal social pensions 1958 and

1959 213

252 Public relief 1956-1959 214

XVI. Prices, survey of consumer expenditure.

253. Index numbers of wholesale prices,

by commodity groups 1953-1961 215

254. Index numbers of wholesale prices,

by months 1938, 1948-1961. . . . 215

255. Index numbers for building costs

1946-1961 216

256. Prices to producer of agricultural

products 1954-1961 216

257. Index of agricultural prices 1955-

1960 217

258. Index of agricultural prices. Farm

products, total, by months 1956-

1961 217

259. Prices of Norwegian grains bought

by the State Grain Corporation

1956-1960 217

260. Prices of dairy products 1950-

1961 218

261. Basic prices for timber and fuelwood

1952-53 to 1960-61 218

262. Index numbers of first hand prices

of fish etc 1951-1960 218

263. Average retail prices of important

food items and fuel in a number of

Norwegian towns and industrial

centres 1938 and 1957-1960 . . . 219

264. Consumer price index monthly

1960 and 1961 and index of cost

of living 1938 and 1945-1959 . 220

265. Index numbers of some groups in

consumer price index 1960 and of

corresponding groups in cost of

living index 1955-1959 220

266. Consumption weights used in the

calculation of the consumer price

index 221

267. Survey of consumer expenditure

1958. Monthly expenditure per

household by status groups 225

268. Survey of consumer expenditure

1958. Monthly expenditure per

household by income. Wage earners

etc. 226

269. Survey of consumer expenditure

1958. Monthly expenditure for subtenant

households 227


*18

Tabell

Side

270. Forbruksundersøkelsen 1958. Utgift

til forskjellige sorter matvarer pr.

husholdning etter inntektsgrupper

Lønnstakere 228

Table

Page

270. Survey of consumer expenditure

1958. Expenditure for various food

items by income. Wage earners . . 228

XVII. Arbeidsmarked, lønninger m. v.

271. Arbeidsformidling 1954-1961 . . . . 229

272. Arbeidsløse i pct. av medlemstallet

i 8 fagforbund 1949-1957, 1960

og 1961 229

273. Sysselsatte lønnsmottakere 1953-

1961 230

274. Meldte helt arbeidsløse ved arbeidskontorer

og arbeidsformidlinger

1960 og 1961 232

275. Lønninger i jordbruk, skogbruk og

fløting 1957-58 til 1960-61 233

276. Gjennomsnittlig timefortjeneste i

industrien 1956-1961 234

277. Gjennomsnittlig timefortjeneste for

industriarbeidere i ulike landsdeler

1960 235

278. Akkordfortjeneste og timefortjeneste

i alt etter alder for industriarbeidere

1960 236

279. Faktisk arbeidstid pr. uke for arbeidere

i industri og bergverk 1959

og 1960 238

280. Normal arbeidstid pr. uke for arbeidere

i industri og bergverk 1951,

1955 og 1957 239

281. Gjennomsnittlig timefortjeneste i

privat bygge- og anleggsvirksomhet

1956-1961 239

282. Gjennomsnittlig timefortjeneste for

voksne mannlige arbeidere i offentlig

anleggsvirks. 1955-1960 240

283. Gjennomsnittlig timefortjeneste for

losse- og lastearbeidere 1958- 1961 240

284. Månedsfortjeneste for sjøfolk på

skip i utenriksfart mars 1957-1960 241

285. Månedsfortjeneste for sjøfolk på

skip i innenriks rutefart nov. 1957

-1060 242

286. Månedsfortjeneste for funksjonærer

i Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter

og ansatte i varehandel,

bank- og forsikringsvirksomhet

1959 og 1960 243

287. Gjennomsnittlig brutto månedsfortjeneste

pr. 1/3 1959 for regulativlønte

embets- og tjenestemenn i utvalgte

stillinger i staten 245

288. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste

og godtgjørelse for ekstratimer pr.

30/6 1959 for ansatte i offentlige

skoler 247

289. Månedsfortjeneste pr. 1/1 1959 og

1960 for kommunale tjenestemenn 248

290. Arbeidskonflikter 1953-1960 . . . . 249

291. Medlemstallet i de enkelte forbund

i Landsorganisasjonen i Norge 1957

-1960 250

XVII. Labour market, wages, etc.

271. Labour exchange 1954-1961 . . . . 229

272. Unemployment per 100 members of

8 unions 1949-1957, 1960 and

1961 229

273. Employed wage earners 1953-

1961 230

274. Unemployment 1960 and 1961 reported

by the labour exchanges etc. 232

275. Wages in agriculture, forestry and

timber floating 1957-58 to 1960-61 233

276. Average hourly earnings in manufacturing

and mining 1956-1961 234

277. Average hourly earnings in manufacturing

and mining in different

parts of the country 1960 235

278. Hourly earnings on piece work and

total hourly earnings by age for

workers in manufacturing etc. 1960 236

279. Actual working hours per week for

workers in manufacturing and mining

1959 and 1960 238

280. Normal working hours per week

for workers in manufacturing and

mining 1951, 1955 and 1957 . . . . 239

281. Average hourly earnings in the private

construction industry 1956-

1961 239

282. Average hourly earnings for adult

male workers in public construction

activity 1955-1960 240

283. Average hourly earnings for longshoremen.

1958-1961 240

284. Monthly earnings for seamen on

ships in ocean transport 1957-1960 241

285. Monthly earnings for seamen on

ships in scheduled coastal water

transport 1957-1960 242

286. Monthly earnings of employees in

establishments which are members

of the Norwegian Employers' Confederation

and in trade, banking

and insurance 1959 and 1960 . . . . 243

287. Monthly gross salaries of central

government employees, March 1,

1959 245

288. Average monthly earnings etc. of

employees in public schools June

30, 1959 247

289. Monthly earnings of local government's

employees Jan. 1, 1959 and

1960 248

290. Work stoppages 1953-1960 249

291. Membership in the Norwegian Federation

of Trade Unions 1957-

1960 250


*19

Tabell

Side

292. Medlemstallet pr. 31. des. 1959 og

1960 i enkelte større funksjonærsammenslutninger

251

293. En del viktigere arbeidsgiversammenslutninger

1958-1960 252

XVIII. Alkoholforbruk, drukkenskapsforseelser.

294. Forbruk av brennevin, vin og øl

1956-1960 253

295. Statens inntekter og forbrukernes

utgifter på omsetningen av sprit,

brennevin, vin og øl 1956-1960 253

296. Salgs- og skjenkesteder for brennevin,

vin og øl 1959 og 1960 253

297. Edruelighetsnemnder 1956-1960 254

298. Edruelighetsnemndenes utgifter

1956-57 til 1961 255

299. Pasienter på kursteder for alkoholikere

1956-1960 255

300. Vedtatte forelegg og fellende dommer

for ulike rusdrikklovforseelser

1956-1960 255

301. Drukkenskapsforseelser 1956-1960 256

302. Drukkenskapsforseelser i enkelte

byer 1957-4960 256

XIX. Rettsvesen%

303. Straffbare for forbrytelser etter

kjønn, alder og gjerningssted 1956

-1959 256

304. Straffbare for forbrytelser etter

alder og forbrytelsens art 1956-

1959 257

305. Domfelte og botlagte for forbrytelser

etter sakens utfall 1956-1959 257

306. Domfelte og botlagte for forseelser

1956-1959 258

307. Sikringsdommer og forvaringsdommer

1956-1959 258

308. Straffbare for overtredelser av prisog

rasjoneringslovgivningen 1957

-1959 258

309. Forbrytelser ferdig etterforsket av

politiet 1959 og 1960 259

310. Motorvognsaker 1957-1960 260

311. Dyrevernnemndenes virksomhet

1957-1959 260

312. Fengsler, tvangsarbeidshus og alkoholistanstalter

1954-1960 . . . . 261

313. Sivile saker avsluttet 1959 og 1960 262

314. Sluttede og innstilte konkursboer

og sluttede akkordforhandlingsboer

19E4-1960 263

315. Apnede konkurser og akkordforhandlinger

1954-1960 263

316. Åpnede konkurser og akkordforhandlinger

1954-1960 etter næring 263

i Se også tabell 300-302.

Table

Page

292. Membership in some important associations

of salaried employees

Dec. 31, 1959 and 1960 251

293. Important employers' associations

1958-1960 252

XVIII. Alcoholic beverages, drunkenness.

294. Consumption of spirits, wines and

beer 1956-1960 253

295. Government income and consumers'

expenditure on alcoholic beverages

1956-1960 253

296. Shops for sale and establishments

licensed for serving spirits, wines

and beer 1959 and 1960 253

297. Temperance boards 1956-1960. 254

298. Expenditure of the temperance

boards 1956-57 to 1961 255

299. Patients at institutions for alcoholics

1956-1960 255

300. Fines and final sentences imposed

for illegal distillation, smuggling

etc of spirits 1956-1960 255

301. Misdemeanours for drunkenness

1956-1960 256

302. Misdemeanours for drunkenness in

various towns 1957-1960 256

XIX. Justice and crime'.

303. Persons punishable for crimes by

sex, age and scene of crime 1956

-1959 256

304 Persons punishable for crimes by

age and type of offence 1956-1959 257

305. Persons sentenced for crimes by

the disposal of the case 1956-1959 257

306. Persons sentenced for misdemeanours

1956-1959 258

307. Persons sentenced to security detention

1956-1959 258

308. Persons and firms punishable for

violation of price and rationing

regulations 1957-1959 258

309. Crimes investigated by the police,

1959 and 1960 259

310. Motor vehicle court cases 1957-

1960 260

311. The work of the commissions for

the prevention of cruelty to animals

1957-1959 260

312. Prisons, workhouses and institutions

for alcoholics 1954-1960 . . 261

313. Civilian cases concluded 1959 and

1960 262

314. Bankruptcy proceedings closed and

cancelled, and compositions closed

1954-1960 263

315. Bankruptcy proceedings and cornpositions

opened 1954-1960 263

316. Bankruptcy proceedings and compositions

opened 1954 -1960 by

industry 263

I See also tables 300-302.


*20

Tabell • Side

317. Utleggsforretninger, tvangsauksjoner

og vekselprotester 1954-1960 264

318. Overformynderiene 1957-1959 . . 264

319. Oppgaver fra ektepaktregisteret

1954-1960 264

XX. Undervisning, vitenskap, underholdning

m. v.

320. Folkeskoler 1959-60. Elevene etter

klassetrinn 265

321. Barneskoler 1955-56 til 1959-60.

Skoler, elever, lærere 265

322. Barneskoler 1958-59 og 1959-60.

Gjennomsnittlige driftsutgifter pr.

elev 266

323. Framhaldsskoler 1958-59 og 1959-

60. Skolekommuner, elever og lærere

266

324. Spesialskolene 1958-59 og 1959-60 267

325. Folkehøgskoler 1958-59 og 1959-60.

Skoler og elever 267

326. Fag- og yrkesskoler 1957-58 og

1958-59 268

327. Svenneprøver og utstedte håndverksbrev

1958 og 1959 270

328. Høgre almenskoler 1955-56 til

1959-60. Skoler og elever 271

329. Høgre almenskoler 1958-59 og

1959-60. Lærere 271

330. Realskoleeksamen 1954-1960 . . 272

331. Examen artium 1954-1960 . . . . 272

332. Universitetenes og høgskolenes inntekter

og utgifter 1955-56 til 1959-

60 272

333. Universitetene og høgskolene. Studerende

1958-1960 og uteksaminerte

kandidater 1957-58 til 1959

-60 273

334. Lærere og andre ansatt i viten.-

skapelige stillinger ved universitetene

og høgskolene 1959 og 1960. . 274

335. Doktorer 1959 og 1960 274

336. Støtte til forskning fra vitenskapelige

fond og forskningsråd 1959-

60. Fondenes størrelse 1960 275

337. Spesialbiblioteker 1959-60 276

338. Folke- og skoleboksamlinger 1958

-59 278

339. Aviser utgitt i 1958-1960 278

340. Skjønnlitterære verker utgitt på

norsk forlag 1955-1959 279

341. Bøker utgitt i 1958 og 1959 etter

opplagets størrelse, i 1959 etter

originalspråk 279

342. Bøker og småtrykk utgitt i 1958

og 1959, i 1959 etter emne 279

343. Teatre med fast scene 1952-53 til

1959-60 280

Table

Page

317. Foreclosures, forced auctions, and

protests of bills 1954-1960 264

318. Public trustee offices 1957-1959 264

319. Marriage settlements of property

1954-1960 264

XX. Education, science, entertainment,

etc.

320. Public primary schools 1959-60.

Pupils by grade 265

321. Public primary schools 1955-56 to

1959-60. Lower stage. Schools,

pupils, teachers 265

322. Public primary schools 1958-59 and

1959-60. Lower stage. Average

current expenditure per pupil . . 266

323. Continuation schools 1958-59 and

1959-60. School-municipalities, pupils

and teachers 266

324. Special schools 1958-59 and 1959

-60 267

325. Folk high schools 1958-59 and

1959-60 Schools and pupils 267

326. Vocational schools 1957-58 and

1958-59 268

327. Journeymen's tests and craftmen's

certifications 1958 and 1959 270

328. Secondary general schools 1955 -

56 to 1959-60. Schools and pupils 271

329. Secondary general schools 1958-59

and 1959-60 Teachers 271

330. Final examination from the «realskole»

1954-1960 272

331. Final examination from the gymnasium

1954-1960 272

332. Receipts and expenditure of the

Universities and equivalent institutions

1955-56 to 1959-60 272

333. Universities and equivalent institutions.

Students enrolled 1958-

1960 and graduated 1957-58 to

1959-60 273

334. Teachers and research staff at universities

and equivalent institutions

1959 and 1960 274

335. Recipients of doctors degrees 1959

and 1960 274

336. Scientific research supported by

scientific funds and the Norwegian

Research Councils 1959-60 275

337. Special and research libraries 1959

-60 276

338. Public and school libraries 1958-

59 278

339. Newspapers published 1958 -

1960 278

340. Works of fiction published by Norwe5g9ian

19 publishing houses 1955-

279

341. Books published in 1958 and 1959

by number of copies, in 1959 by

language of original 279

342. Books and pamphlets published in

1958 and 1959, in 1959 by category 279

343. Theatres with a permanent company

1952-53 to 1959-60 280


*21

Tabell

Side

344. Kinematografer 1955-1960 280

345. Utdelte kunstnerstipendier og

-gasjer 1956-1960 280

346. Kringkastingen 281

347. Bokmål og nynorsk i statstjenesten,

folkeskolen og kirken 282

348. Norges Idrettsforbund : lag og medlemmer

1956-1960 284

349. Særforbundenes klubber og medlemmer

1959 284

XXI. Skattelikning, offentlige finanser.

350. Oversikt over kommune- og statsskattelikningen

for inntektsårene

1954-1958 285

351. Oversikt over den ordinære kommune-

og statsskattelikningen for

inntektsårene 1957 og 1958 286

352. Fylkesvis oversikt over kommuneskattelikningen

for inntektsåret

1958 287

353. Innbetalt og fordelt skatt 1959 og

1960 287

354. Personlige skattytere ved stats- og

kommuneskattelikningen for inntektsåret

1958 etter inntektstrinn

og skatteklasse 288

355. Etterskottspliktige skattytere etter

næring ved stats- og kommuneskattelikningen

for inntektsåret

1958 290

356. Statskassens nettoutgifter og

skatteinntekter etter regnskapene

for 1958-59, 1959-60, 2. halvår

1960 og budsjett for 1961 291

357. Statens balansekonto 1957-1960 300

358. Statsgjelden 1956-1960 302

359. Nasjonaløkonomisk gruppering av

kommunenes samlede utgifter og

inntekter 1957-58 og 1958-59. . 304

360. Kommunenes balanse 1958 og 1959 306

361. Kommunenes lånegjeld, kontantbeholdning

etc. 1958 og 1959 . . . . 307

362. Statskassens og kommunekassenes

nettoutgifter og skatteinntekter

1955-56 til 1958-59 308

XXII. Nasjonalregnskap.

363. Nasjonalproduktet etter anvendelse

1955-1960 310

364. Faktorinntekt etter næringer 1955

-1960 311

365. Privat konsum 1955-1960 312

366. Bruttoinvestering 1955-1960. . . 312

367. Nasjonalproduktet etter inntektsandeler

1955-1960 313

368. Private inntekter og utgifter 1955

-1960 314

Table

Page

344 Cinemas 1955-1960 280

345. Scholarships and government stipends

granted to artists 1956-1960 280

346 Radio broadcasting 281

347. «Bokmål» and «nynorsk» used in

government service, etc 282

348. The Norwegian Confederation of

Sport: Associations and members

1956-1960 284

349. Sport unions, clubs and members

1959 284

XXI. Tax assessments, public finance.

350. Municipal and central government

tax assessments for income years

1954-1958 285

351. Survey of the ordinary municipal

and central governm. tax assessments

for income years 1957 and

1958 286

352. Municipality tax assessment for inincome

year 1958 by counties . . . 287

353. Taxes paid and distributed 1959

and 1960 287

354. Central government and municipal

tax assessments of personal taxpayers

by income and exemption

groups Income year 1958 288

355. Municipal and central government

tax assessments of non-personal

taxpayers by industry. Income

year 1958 290

356. Net expenditure and tax receipts

of the central government 1958-59,

1959-60, 2. half-year 1960 and

voted budget 1961 291

357. Central government balance sheet

1957-1960 300

358. Central government loans 1956-

1960 302

359. National accounting classification

of total expenditure and receipts

of municipalities 1957-58 and

1958-59 304

360. Balance sheet of municipalities

1958 and 1959 306

361. Municipal debt, cash holdings etc

1958 and 1959 307

362. Net expenditure and tax receipts

of the central government and the

municipalities 1955-56 to 1958-59 308

XXII. National accounts.

363. Gross domestic product by categories

of expenditure 1955-1960. 310

364. Factor income by industry 1955-

1960 311

365. Consumers' expenditure on goods

and services 1955-1960 312

366. Gross domestic capital formation

1955-1960 312

367. Net domestic product by distributive

shares 1955-1960 313

368. Private income and expenditure

1955-1960 314


*22

Tabell

Side

369. Offentlige inntekter og utgifter

1955-1960 314

370. Oking i nasjonalformuen 1955-

1960 314

371. Realkapital i 1955-priser 1939 og

1948-1958 . 315

372. Utenriksregnskap 1955-1960 . . 316

XXIII. Valg.

373. Stortingsvalgene 1945, 1949, 1953

og 1957. Stemmeberettigede og avgitte

stemmer 318

374. Stortingsvalgene 1945, 1949, 1953

og 1957. Godkjente stemmer og

valgte representanter etter partier 319

375. Kommunevalgene 1947, 1951, 1955

og 1959. Stemmenes og representantenes

fordeling 320

376. Kommunevalgene 1947, 1951, 1955

og 1959. Stemmeberettigede, avgitte

stemmer m. v. 322

Table

Page

369. Public income and expenditure

1955-1960 314

370. Increase in the national wealth

1955-1960 314

371. Real capital in 1955-prices 1939

and 1948-1958 315

372. Balance of payments 1955-1960. 316

XXIII. Elections.

373. Storting elections 1945, 1949, 1953

and 1957. Eligible voters and votes

cast 318

374. Storting elections 1945, 1949, 1953

and 1957. Valid votes cast and representatives

elected, by political

parties 319

375. Municipal elections 1947, 1951,

1955 and 1959. The distribution

of votes and representatives 320

376. Municipal elections 1947, 1951,

1955 and 1959. Eligible -voters, votes

cast etc 322

XXIV. Svalbard.

XXIV. Svalbard.

377. Oppgaver for Svalbard 323 377 Data on Svalbard 323

Tabell

Mål og vekt side 324. Measures and weight page 324.

XXV. Internasjonale oversikter.

Side

378. Areal, folkemengde og folketetthet 325

379. Folkemengden i de største byer . . . 331

380. Folkemengden etter kjønn og alder 335

381. Yrkesbefolkningen etter næringsvei 338

382. Giftermål, fødsler og dødsfall 340

383. Fruktbarheten etter morens alder

Bruttoreproduksjonskvotienter . . 342

384. Middellevetiden 343

385. Døde pr. 1000 innbyggere i de enkelte

aldersgrupper 344

386. Døde pr. 100 000 innbyggere etter

dødsårsaker 348

387. Arealet og dets bruk og høstutbyttet

350

388. Husdyrholdet 352

389. Fiskeriene 353

390. Hvalfangsten 354

391. Produksjonsindeks for industrien 355

392. Produksjonen av noen viktige varer 356

393. Produksjon av elektrisk energi. . . . 365

394. Volum- og prisindeks for innførsel

og utforsel 365

395. Verdien av utenrikshandelen 366

396. Frihandelsforbundets (EFTA's)

handel i 1959 etter landområder 367

397. Fellesmarkedets (EEC's) handel i

1959 etter landområder . . 367

398. Verdien av forskjellige lands innførsel,

fordelt på land 368

399. Innførsel og utførsel av noen viktige

varer 370

400. Skip sjøsatt 376

401. Handelsflåten 377

402. Handelsflåten, skipenes størrelse. 378

Tabell

Side

403. Handelsflåten, skipenes alder 378

404. De nordiske lands handelsflåter. 379

405. Den utenrikske skipsfart 380

406. Jernbanene 381

407. Automobiler 382

408. Ruteflyging 383

409. ScandinavianAirlines System (SAS) 383

410. Postvesenet 384

411. Telegraf- og telefonvesen 385

412. Indekstall for kurser på industriaksjer

386

413. Avkasting av statsobligasjoner. . 386

414. Gullbeholdning og utenlandske fordringer

i mill. $ 387

415. Betalingsmidler i mill. av myntenheten

388

416. Dollarkurser 389

417. Offentlige utgifter til sosiale formål

i de nordiske land 390

418. Indekstall for engrosprisene 391

419. Indekstall for konsumpriser 392

420. Forbruket av matvarer 393

421. Forbruket av noen nytelsesmidler 394

422. Forbruket av avispapir 395

423. Arbeidsløse 396

424. Boligbygging 397

425. Leilighetenes størrelse og utstyr. 397

426. Universiteter og høgskoler i de

nordiske land 398

427. Kringkasting: radio og fjernsyn 399

428. Kinematografer 399

429. Statsgjelden 400

430. Utenriksregnskap 401

431. Netto og brutto nasjonalprodukt 402


* 23

Side

Administrative delinger . . . 2

Agenturvirks. og kommisjonshandel,

bedr.tell. 109, 112

ervervsbefolkning 22

Akkordforhandlingsboer . . 263

Aksjebanker 184-186

Aksjer, emisjon 200

indeks 201, 386

Aksjeselskaper, bedr.tell. . . 112

skattelikning 290

utbytte 199

Alder, folkem. . 13-15, 335-337

Alderstrygdavgift 299

Alderstrygd 209, 210, 213

offentl. utgifter . . . . 294, 390

Alkoholforbruk 225-227, 253, 394

Alkoholikere og alkoholistanstalter

38, 255, 261

Alkoholstatistikk 253-256, 394

Almenninger 89, 90

Almenskoler, høgre . . . 271, 272

Aluminium, prod. . . . . 119, 364

utførsel 140

Anlegg og bygg, se bygg

Ansvarsforsikring 193

Apotek 38

Arbeidere, ind., handel m. v 21,

22, 113, 114, 116, 126, 230, 231

i jordbruk 21, 74, 230, 231

Arbeidsformidling 229, 232

Arbeidsgiverforeninger . . . . 252

Arbeidskonflikter 249

Arbeidskontorer, off. .. 229, 232

Arbeidslønn, se lønninger

Arbeidsløyse 229, 232, 396

-trygd 209

aLfentlige utgifter . . 295, 390

Arbeidsretten 262

Arbeids-, heimeyrkeskoler 268

Arbeidsstyrke, se arbeidere

Arbeidssøkere 229

Arbeidstid, industri .. . 238, 239

jordbruk 74, 75

Areal, fremm. land . . . 325-330,

350

fylkene 6

skog 47, 89-94, 350

under glass 55

åker, eng 47, 48, 69, 70, 350

Arkitekter, bedriftstelling 110

Artium 272

Arveavgift 299

Arvesaker 262

Assuranse, se forsikring

Alfabetisk sakregister.

Side

ulykker 45, 167, 168

Avbetalingskontrakter . . . . 200

Avgifter . . . . 298, 299, 308, 309

Aviser 278

Avispapir, forbruk 395

innf og utførsel 139, 375

produksjon 118, 362

Avkasting, dividender 199

statsobligasjoner .. . . 201, 386

Avling, frukt, grønns. 80, 83

korn, høv etc 77-79, 83, 351

sukker, kaffe etc. . . .356-359

Avvirking, skog 95, 358

Bad, i jordbruk 75

i leiligheter 397

Balanse, kommuner . 306

Balansekonto, statens . 300, 301

Balanser, finansielle . . 176-179

Banker .. . . . 180-189, 290, 388

lønninger 244

Barn, levende fødte 25, 26, 29,

30, 340-342

i bestående ekteskap . 16, 17

i alt 13-15, 335-337

offentlig forsorg 212, 390

Barnedødelighet . . 31-34, 40-45,

344-347

Barneskoler 265, 266

Barnetrygd, -vern . . . • 210-212

off. utgifter 212, 294, 295, 390

Barnevernsskoler 269

Bedrageri 259

Bedriftsskoler 268

Bedriftstellingen 1953. 108-112

Befolkning 5-24, 325-339

Befolkningens bevegelse 25-37,

330, 340-347

Befolkningstetthet . 6, 325-330

Bekledn.ind., folkem., arb.,

syssels. 21, 108, 114, 230, 231

lønninger . 108, 114, 234-237

produksjon, invest. m. v. 108,

114, 115, 120, 121, 123

Bemanning på skip • • 23, 157,

230, 231

fortjen og hyrer 241, 242

mønstringer 157

Bensin, avgift 298

forbruk 116, 161, 164

innf., utførsel 133, 374, 375

Side

Bibliotekskole 269

Bikuber 57, 59, 69

Biler, se automobiler

Bil- og andre ferjer . . 110, 156

Blandkorn, areal 69-71

avling 77, 78

Blindehjelp, statens 213

Blindeskoler 267

Bly, innførsel 134

produksjon 364

Boer 263

Bokmål, i statstj. m. v. 282, 283

Bokproduksjon 279

Boksaml., biblioteker . . 276-278

Boligbankene 182

Boligbygg, -forh. . 75, 128, 397

Boligselskaper, skattelikn.. . 290

Boligutg., husholdn. . . 225, 226

konsumprisindeks 220

Bomull, innf., utførsel . 132, 373

lager 152

produksjon 359

Branner, bygninger etc.. . . 194

skog- 98

Brannforsikringsverdi . 113, 195

Brannforsikring 193-195

Breer 1

Brennevin, forbruk . . . 253, 394

innførsel 131

salgs-, skjenkesteder . . 253

skatter 253, 298

Brensel, forbruk 116, 126, 161,

164

innf., utf. 130, 133, 138, 323,

374, 375

lager 152

prod. 114, 117, 323, 360, 361

Brevpostsendinger . . . . 172, 384

Brislingfisket .. . 100, 101, 105

Brukerskifte i jordbruket • . 76

Bruttofrakter i utenriks fart 110

155, 156, 316

Bruttoinvest., ind. 116, 123, 312

nasj onalregnsk. 310, 312, 402

Brød, mjølk etc., forbruk . 228

priser, prisindeks . . . 219, 220

Budsjett, stats- 291-299

Busser 163-166, 382

Busstrafikk 110, 163-166

Butikker, se detaljhandel

Byer, areal 6

folketall 5, 6, 11, 12, 331-334

Bygg, bolig- 128, 397

Bygg og anlegg, bedrifts-

lager 152

produksjon 361

Bergverk, arbeidsløyse . . . 232

telling Auksjoner, tvangs- 264 bedriftstelling 108, 112 112

Automobiler, i alt .. . . 165, 382 folkem., arb., syssels. 21, 108, arbeidsløyse 232

avgifter 298 114, 230, 231, 323, 338 folkem., arbeidere . 22, 338

busser 163-166, 382 lønn 108, 114, 234, 236, 323 lønninger . . . 108, 239, 240

i jordbruk 63 nasjonalregnskap . . 311 nasj onalregnsk. . . 311, 312

inn- og utpasserte . . 169 prod., invest. m.v. 108, 114, sysselsetting . 108, 230, 231

innf. og utførsel . . 136, 376

produksjon 364

rutebiltraff. 110, 163, 164, 166

115,117,121,123,323,359-361

Betalingsbalanse 316, 317, 401

Biblioteker 276-278

Bygg, areal

avling

innf., utførsel

69-71, 350

77, 78, 351

131, 371


*24

Side

priser 217

Byggekostnadsindeks 216

Bygningsartikler, bedr.tell. 109

detaljomsetningsindeks . . 149

Byrettene, herredsrettene . . 262

Bytteforhold, utenr.handel. 130

Bær, avkastning 80, 83

Bærbusker 52

Bøker 276-279

Børskurser, aksjer . . . 201, 386

obligasjoner 201

valuta 195, 389

Bøtestraff 257, 261

Båter, fiske- 99, 102-104

hval- 107, 154, 354

lyst-motor- 156

se også skip

Cellull, produksjon 359

Cellulose, produksjon 117

utførsel 138

Dagsaviser 278

Dampskip, se skip

Dampskipseksped., bedr.tell . 110

Den norske Turistforening 169

Detaljhandel, bedr.tell. 109, 112

folkemengde, syssels.. 22, 109

151, 230, 231

lønninger 109, 243, 244

varehandelstelling 151

Detaljomsetningsindeks . . . 149

Detalj priser 219

Diskontosats 180

Dissentere 18

Dividenter i aksjeselskap 199

Doktorgrad 274

Dokumentfalsk 259

Dollarkurser 195, 389

Domfelte personer .. . 255-262

Domstoler 262

Driftskredittk. i jordbr. . . 182

Drikkevarer, alkohol.,

forbruk . . 225-227, 253, 394

innførsel 131

produksjon 117, 357

skatter 253, 298

Drosjebiler 165

transport, bedr.telling . 110

Drukkenskapsforseelser 256

Drukningsulykker . . 41, 44, 45

Dyr, hus- 56-59, 69, 72, 73, 352

stor- og rovvilt felt . . . 98

Dyrevernnemndene 260

Dyrleger 38

Dødsfall, dødelighet . . . . 25, 26

31-34, 38, 40-45, 167, 340,

341, 344-347, 348, 349

Dødsårsaker 40-45, 167, 348, 349

Døveskoler 267

Edrueligh.nemndene . . 254, 255

EFTA og EEC,handel . 141,

144, 146, 367

Egg, forbruk 228, 393

produksjon 81

utførsel 137

Eggsentraler 86

Side

Eiend., faste, se faste eiend.

Eiend.forh., brukerskifte . . 76

Eiendomsmeklere, bedr.tell 109

Eiendomsskatt 285

Eksamen, artium 272

fag- og yrkesskoler . 268, 269

realskole 272

universiteter etc. . . . 273, 398

Eksport og import 129-148,

316, 323, 365-376, 401

Ektepakt 264

Ekteskap,inng.. .25-28, 340, 341 •

Ekteskapelig stilling . 14, 15

Ekteskapssaker 262

Elektr.mater.,innf.,utf. 135, 140

produksjon 119, 120

Elektrisitet, i boliger 397

i ind. 113, 115, 116, 126, 127

i jordbruk 75

i transport. . . . 126, 161, 164

prod 121,126,127, 365

Elektr.v., folkem., arb. 22, 126

produksjon, invest. etc. . . 109,

121, 123, 125-127, 365

Elektrokjem., -tekn. ind.,

folkem., arb. 22, 108, 230, 231

produksjon, invest. etc. . . 108,

114, 115, 118, 123, 362

Elementærtekn. skoler . . . 268

Elg, felte 98

Elver, Norges lengste 1

vannkraft 124

Emigrasjon . . . . 25, 26, 35, 36

Emisjon, aksjer 200

obligasjoner 197, 198

Engareal 49, 70, 71

Engroshandel, bedr.tell. 109, 112

folkem., syssels. . 22, 109, 151

lønninger 109

varehandelstelling 151

Engrosprisindeks 215, 391

Enkemenn, enker 14, 15

Entrepr.virks., bedr.tell.. . . 108

lønninger 108, 239

Epidem. sykd. . 38-43, 348, 349

Epler, avling 80

innførsel 131

trær 52, 54

Erstatningssaker 262

Erter, areal 70, 71

avling 78

Erverv, yrke . 19-24, 338, 339

Evneveike, skoler for .. . . . 267

Fabrikkind., se industri

Fagforbund, -foreninger . 250

arbeidsløyse 229

Fagskoler 267-269, 272-274, 398

Falsk anklage 259

Fanger, fengsler 261

Farkosterm fiske og fangst- 99,

102-104, 154

Farmasøyter 38

Farskapssaker 262

Faste eiend., bruk 47, 69

brukerskifte 76

priser og salg 85

Side

sivile saker 262

Fattigvesen, se forsorgsvesen

Fedrift, se husdyr

Feitsild- og småsildfisket . 100,

101, 104

Fengsler 261

Ferjetrafikk 110, 156

Ferrolegeringer. råjern,

produksjon 119, 363

utførsel 139

Fett- og oljeindustri etc.

arb., syssels. . . 114, 230. 231

lønninger 114, 234

prod., invest. etc. . . 114, 115,

118, 123, 361, 362

Fihnframst., -utleie, bedr.t. 111

Film, kinoer . . . . 111, 280, 399

Finanser, komm. . . . . 285-290,

304-309

nasjonalregnskap . . . 314, 402

stats- . 285-303, 308, 309. 400

Finansielle balanser . 176-179

Finansinstit., skattelikn.. . 290

Finanstelling 196

Fisk, fangst . . 99-105, 353, 354

forbruk 228

innf., utf. 130, 131, 137 370

priser 218, 219

Fiskarbanken 182

Fiske og fangst 99-107, 353. 354

folkem., syssels. . . 19-21, 99,

230, 231

nasjonalregnskap . . . 311, 312

Fiske- og fangstskip99, 102-104,

107, 154, 354

Fiskere 21, 99, 103, 104

Fiskeredskap 104

Fiskerfagskoler 268

Fiskertrygden 208

Fiskesalgslag 105

Fjelltopper 1

Fj ernsynlisenser 281, 399

Fjorder 1

Fjørfe 57, 69, 72, 73

Fj oskontroll ag 81

Flateinnhold, se areal

Flesk, forbruk 228

priser 219

produksjon 81, 83

Fly, antall og typer . 171

trafikk 110, 171, 383

Flyttinger, innenlandske . . 37

til og fra Norge 36

Fløting, tømmer- 98

lønninger 98, 233

Folkeboksamlinger 278

Folkeforsikring 192

Folkehøgskoler 267

Folkemengdens bevegelse 25-37,

330, 340-347

Folketall, Norge .. . . . 5-24, 325

fremmede land .. . . . 325-339

Folkeskolen 265, 266

tannrøkt 46

Folketelling 5-24, 325-339

Fond, til vitensk. forskning . 275


*25

Side

Fôr, se grønn-, kraft-, stråfôr

Forbruk, alkoh. . 225-227, 253,

394

avispapir 395

drivstoff 113, 115, 116, 161,

164

elektrisitet 113, 115, 116, 126,

127, 161, 164

i husholdninger . . . . 225-228

kunstgjødsel 77

nasjonalregnskap . . . 310, 312

Forbruksforeninger 150

skattelikning 290

Forbruksutgifter, konsumprisindeks

. . . 220, 392

vektgrunnl., indeks . 221-224

Forbruksundersøkelse . 225-228

Forbrytelser 256-261

Fordringer og gjeld i uti. , . 196

Foren. til Ski-idr. Fremme . 169

Foreninger, arbeidsgiver-.. . 252

fag- 250

funksjonær- 251

idretts- 169, 284

Forgiftning 44, 45

Fôring v. fjøskontrollag . 81

Forliksråd 262

Forlis og kondemn. av skip 152

Formue, etter skattelikn.. 285-290

realkapital 315

øking, nasjonalformue. . 314

Fôrnepe, areal 70, 71

avling 77, 79

Forretningsbanker . . . . 184-186

Forseelser 255, 256, 258

Forsikring, ervervsbefolkn.. 22

privat- 191-195

skattelikning 290

sosial trygd .. . . 204-213, 390

Forskning, fond 275

universiteter m. v. . 272-274,

398

Forsorgsvesen 214

barn, off. forsorg 212

offentl. utgifter 212, 295, 390

Forstadsbaner 164

Forstadsbefolkning 12

Forsvaret, rekruttenes

legemsh. og stridsdykt. 46

off. utgifter .. . 292, 308, 309

Forsørgertrygd for barn .. . 210

Frakter, brutto i utenriksfart

.. . . . 110, 155, 156, 316

Fraktindeks og -rater 160

Framhaldsskoler 266

Frisører, skjønnhetspleie,

bedr.tell 111

Frost, døgn med 4

Frukt, avling 80, 83

forbruk 228

innførsel 131

trær 52-54

Fruktbarhet i ekteskap 16, 17,

29, 30, 342

Funksjonærer • • • • 21-24, 113,

114, 126, 230, 231, 323

Side

arbeidsløyse 232

lønn . . 1'13, 114, 126, 243-248

sammenslutninger 251

Fylker, folkemengde . . 6, 7, 12

Fyrvesen, off. utgifter . . . . 294

Fødested, pers. født i utl.. . 17

Fødselsklikker, fødehjem . . 38

Fodsier 25, 26, 29, 30, 340-342

Garantiforsikring 193

Garasjeutleie, bedr.tell . 109

Garn, innf., utførsel . 134, 139

produksjon . . . 118, 362, 363

Gass, innlagt i leiligheter . 397

natur-, produksjon 361

Gassverk . . 109, 114, 115, 121

Geistlige inndelinger 2

Geistligheten, off. utg. 292, 308

Geiter . 57, 59, 69, 72, 73, 352

Geografiske oppgaver . . 1, 323

Gifte, tallet på 14, 15

Giftermål 25-28, 340, 341

Gjeld, ihendeh.obl. i alt 197-199

kommune- 306, 307

stats- 301-303, 400

- og fordr. i utlandet . . 196

Gjensidig skadeforsikr. 193, 194

Gjestgiverier, bedr.tell. . . 111

Gjødn.stoffer, forbruk .. . 77, 83

innf., utførsel . 130, 133, 139

produksjon 118, 362

Glass, areal under 55

innførsel 134

Glassforsikring 193

Glødelamper o. 1., prod. . 119

innførsel 135

Godstransport, ferjer 156

fly 171, 383

jernbane 161, 162, 381

kystfart 156

rutebiler 163, 166

skip 156, 159

Grafisk ind. etc., folkem., arb.,

syssels. 22, 108, 114, 230, 231

lønninger . 108, 114, 234-237

prod. etc. 108, 114, 115, 121,

123

Gruppeforsikring 192

Gruvedrift, se bergverk

Grøfting av skog

Gronnfôr, areal

avling

Grønnsaker, areal • •

forbruk

innførsel

produksjon

under glass

Gull, beholdning

produksjon

96

48, 69-71

79

48, 70, 71

228

131

80, 83

55

180, 387

363

Gummi, rå, innf , utf. 132, 372,

373

produksjon 358

Gummi- og lærind., folkem.,

arb., syssels. 22, 108, 230, 231

lønninger 108, 234-237

produksjon, invest. etc. 108,

114, 115, 121, 123

Side

Gummiavgift 298

Gymnas 271, 272

Gymnastikkskole 269

Gårdbrukere, småbrukere 21, 74

Gårdsbruk, se faste eiend.

Gårdsskog 49, 68

Hagebruk, avling 80, 83

Hagebruksskoler 268

Halm, avling 79

Handel, bedr.tell.. . • . 109, 112

detaljomsetningsindeks . . 149

folkem., arb., syssels. 22, 109,

230, 231

innførsel og utførsel 129-148,

316, 323, 365-376

lager 151, 152

lønninger 109, 243, 244

nasjonalregnskap . . 311, 316

samvirke . . . 86, 105, 150, 290

varehandelstelling 151

Handelsbalanse 129

Handelsflåte 152-155, 377-379

opplagt tonnasje 159

Handelsgymnas, -skoler . • 268

Handelshøyskolen 272-274, 398

Havner, anløp 159

Havnetransport, lønn etc.. 240

Havnevesen, off. utgifter . 294

Havre, areal 69-71, 350

avling 77, 78, 351

priser 216, 217

Heimeyrke- og arb.skoler . . 268

Heleri. 259

Helsepleie, forbruksutg. 225-227

Helsevesen, dødsårsaker . 38-46,

348, 349

offentl. utgifter . . 293, 294

Hermetikk, produksjon . . 117

utførsel 137

Herreder, folketall 7-11

Herreds- og byrettene . . . 262

Hester . . 56, 58, 69, 72, 73, 352

Hjemmebrenning 255

Hjertekarsykd. . 42-44, 348, 349

Hjort, felte 98

Hogst, avvirking 95, 358

priser 233

Hornkveg 56, 58, 69, 72, 73, 352

Hospitaler, leger etc 38

Hotell-, kafédrift, bedriftstelling

111, 112

folkemengde, syssels 22,

111, 230, 231

lønninger 111

Hoteller 111, 170

Hotellfagskoler 269

Hoved- og biyrke i fiske 99

Huder og skinn, innførsel og

utførsel 130, 132, 137

Husarb., syssels. 20, 24, 230, 231

Husbank, Statens 182

Husdyr . . 56-59, 69, 72, 73, 352

forsikring 193

produksjon 81, 83, 356, 359

Husholdn.undersøkelse 225-228

Husholdn., husmorskoler . . 269


*26

Side

Side

Husleie, vekt, konsumprisindeks

Industriarbeidertrygd . 207, 390

222

182

Industribanken

Husleiesaker 262 Industrielt rettsvern 122

Husmødre 20, 24 Innbruddsforsikring 193

Hussamlinger, forsteder . . 12 Inndelinger, Norges 2

Hvalfangst, materiell etc. . 106,

107, 154, 354

Inn- og utflytn., innenl.. . . 37

til og fra utl.. 25, 26, 35, 36

nasjonalregnskap 311 Innførsel og utførsel 129-148,

oljeproduksjon og fangst

316, 365-376

106, 107, 354, 362 Innkjøpslag i landbr. . 86

sysselsetting 21, 107 Innmarksareal 47-49, 69-71, 350

Hvete, areal 69-71, 350 Inn- og utpass. motorvogner 169

avling 77, 78, 351 Innreiste utlendinger 169

innf., utførsel 131, 370 Innsjøer, Norges største . 1

lager 152 Inntekt, skattelikning 285-290

priser 217 nasjonalprodukt 310, 311, 313,

Hvetemjøl, innf., utf. . 131, 371

402

produksjon 117, 356 Inntekts- og formuesskatt

Hypotekbanken 1 82 285-289, 299, 308, 309

Hyrer på skip 241, 242 Innvandring 36

Høgre almenskoler . . 271, 272 Insolvens 263, 264

Høgskoler, univ. . 272-274, 398

Høns . 57, 59, 69, 72, 73, 352

Høstutbytte . . 77-80, 83, 351

Internasjonale tabeller 325-402

Investering 116, 123, 310, 312,

402

Høyavling 77, 79, 83 Invest.- og skogkulturavg.. 96

Høyde, fjelltopper 1 Isbjørn, fangst 106

rekrutter 46

Høyesterett 262

Jakt 98

Håndv. og ind., se industri

Jan Mayen 6

Håndverksbrev, utstedte . 270

Håndverksskoler 268

Jern og metaller, innf., utf 129,

130, 134, 139, 140, 374, 376

lager 151, 152

Idrett, Skiforeningen 169 prod. 117, 119, 359-361, 363,

Idrettsforbund 284

364

Ihendeh.oblig.gjeld, se gjeld Jern- og metallind., folkem.,

Import og eksport . . 129-148,

316, 365-376, 401

Indekstall, aksjer .. . 201, 386

byggekostnader 216

arb., syssels. 24, 108, 114, 230,

231

lønninger . . 108, 114, 234-237

produksjon, invest. m v 108,

detalj omsetning 149 114, 115, 119, 121, 123, 363,

engrospriser 215, 391

364

fiskepriser 218 Jernbaner 161-164, 381

frakter 160 Jernbaneskolen 269

industriprod. .. 121, 122, 355 Jordbruk 47-88, 350-352

innf.og utf.priser 129, 130, 365 arbeidere, tolken'. 20, 21 , 74

jordbrukspriser 217 arbeidsløyse 232

konsumpriser 220, 392 arbeidstid og -forhold . 74

lagerhold 151 areal 47-49, 69-71, 350

lønninger 234 avling 77-80, 83, 351

utenr.handel . . 129, 130, 365 brukerskifte 76

Indirekte skatter 298, 308, 309

Industri etc., arb.løyse 229, 232

husdyr 56-59, 69, 72, 73, 352

lønninger 233

arbeidstid 238, 239 maskiner etc. 60-65, 74, 75

bedriftstelling 108, 112 nasjonalregnskap 311, 312

folkem., arb., syssels. 19-24, regnskaper 83, 84

108, 109, 113, 114, 116, 126, samvirke 86

230, 231, 323, 338 skoler 268, 272-274

investering .. . . 116, 123, 312 sysselsetting . . 74, 230, 231

lager 113, 151, 152 telling 47-68

lønnssatser og fortj. . 234-237

lønnsutgifter . 108, 113, 114,

116, 126, 323

nasj onalregnsk. . 312, 313

produksjon . . 108, 113-122,

126-128, 323, 355-365

Ind.-, husflidsskoler . . .268, 269

Jordbr.prod., forbruk . 228, 393,

394

innførsel, utførsel . 129-132,

137, 138, 370-373

priser, prisindeks . 216-220

produksjon . . 77-81, 83, 87,

88, 351, 356-359

Side

Jordbrukstelling 47-69

Jord- og steinindustri, arb.,

syssels. .. . 108, 114, 230, 231

lønninger . 108, 114, 234, 236

produksjon, invest. m. v 108,

114, 115, 119, 121, 363

Jordmorskoler 269

Jordmødre 38

Jordskifte 85

Kaféer, bedriftstelling . . 111

Kaffe, forbruk 394

innf., utførsel 131, 372

lager 152

priser 219

produksjon 357

Kalorier, forbruk 393

Kaniner 57, 59

Kapital, se formue

Kapital, real- 315

Kapitalforsikring 192

Kinematografer . 111, 280, 399

Kirken, pers. utenf. stats- 18

Kirker og religiøse formål,

off. utgifter . 292, 308, 309

Kjem. ind., folkem., arb.,

syssels. 22, 108, 114, 230, 231

lønninger . 108, 114, 234, 236

produksjon, invest. m. v. 108,

114, 115, 118, 121, 123, 362

Kjøleskap, -disker, innførsel 136

produksjon 119

Kjønn, befolkning etter . . 5,

13-15, 20-24, 335-339

Kjønnssykd. 39, 42, 43, 348, 349

Kjøtt, forbruk 228, 393

innf., utførsel . 131, 137, 370

kontroll 82

priser 216, 217, 219

produksjon 81, 83, 356

Klima 3, 4, 323

Klinikker, sykehus 38

Klippfisk, lager 152

produksjon 102

utførsel 137

Klubber, idretts- 284

Klær, skotøy, forbruk 225-227

innf., utførsel 136, 140

produksjon 108, 114, 115, 120

Kokeriskip, hval- 107, 154, 354

Kokk- og stuertskoler . . . 268

Koks og sinders, innførsel . 1 33

Koksproduksjon 361

Koksalt, produksjon 359

Kolonialvarer, detaljomsetning,

indeks 149

forbruk 228, 393, 394

innf., utf. 131, 137, 371, 372

lager 151, 152

priser 219, 220

produksjon . . . 356, 357

Kommisj on.shandel, 13edrifts -

telling . 109 112

Kommunalbanken 182

Kommunale finanser . 285-290,

304-309


*27

Side

pensjoner, trygder 213

tjenestemenn, fortjen. 248

Kommunal- og sosialskole 269

Kommunegjeld . . 306, 307

Kommuner, folketall . 7-11

Kommuneskatt . . 285-290, 305,

308, 309

Kommunevalg 320-322

Kommunik., se samferdsel

Konfeksj.ind., se bekl.ind.

Konflikter, arbeids- 249

Konkurser 263

Konsum, se forbruk

Konsumprisindeks . . . 220, 392

vektgrunnlag 221-224

Kontorfunksj., lønn 243-246, 248

Kontormaskiner, innførsel

og utførsel 135, 140

produksjon 119

Kooperasjon 86, 105, 150

skattelikning 290

Kopper, innf., utf. 134, 140, 376

produksjon 119, 364

Kopra, innførsel 132

Korn, areal 69-71, 350

avling . . . . . 77, 78, 83, 351

innf.,utf.129, 131, 137, 370, 371

lager 152

priser 216, 217

salg, bruk med 66

Kraftfôr, forbruk 81

omsetning 77

Kraftforsyning, se elektr.

Kreaturhold 56-59, 69, 72, 73,

352

Kredittforeninger 190

Kredittforsikring 193

Kredittmarked 176-203, 386-389

Kreftdødelighet 41-43, 348, 349

Kremasjoner 32

Krigspensj on. avgift 299

Kriminalitet 256-261

Kringkasting .. . . 111, 281, 399

Kull, forbruk . . . 116, 126, 161

innf., utf. 133, 138, 323, 374

lager 152

priser 219

produksjon . . . 108, 114, 117,

121, 323, 360, 361

Kulturbeite 49, 70, 71

Kunst, kunstnere 280

Kunstakademi, Statens . . 269

Kunstgjødsel, se gjødn.

Kunstindustriskoler 268

Kunstnergasjer, -stipend . 280

Kunstsilkeproduksj on . 118, 359

Kuranstalter, alkoh. 38, 255, 261

tuberkulose 38

Kurser, aksjeindeks . 201, 386

obligasjoner . 201

valuta 195, 389

Kvelstoffgjødn., forbruk . . . 77

produksjon 118, 362

utførsel 139

Kyr . . 56, 58, 69, 72, 73, 352

Side

Kystfart 156

Kystlengde 1

Kystradiostasjoner 174

Kålrot, fôrnepe, areal .. . 70, 71

avling 77, 79

Lagerbeholdning . 113, 151, 152

Lagerfunksj., fortjen. . 243, 244

Lagmannsrettene 262

Lagring, bedriftstelling 110

Landareal 6, 350

Landbruk, se jordbruk

Landbr.skoler 268, 272-274, 398

Landegrensen 1

Landhandlerier, detaljomsetningsindeks

. . . . . 149

Landsorganisasjonen i Norge 250

Landsskogtakseringen . . 94, 95

Laste- og lossearbeidere 110

arbeidstid og -lønn 240

Lastebiler 63, 165, 382

innf., utførsel 136, 376

produksjon 364

Lauvskog 89, 94

Legemshøyde, rekrutter . . 46

Leger 38

Leiebiler 165

transport, bedriftstell.. . 110

Leiligheter, boliger . . . 128, 397

Lengde og bredde, Norges 1

Levekostn., detaljpriser . . . 219

konsumprisindeks .. 220, 392

vektgrunnlag 221-224

Lev. fødte 25, 26, 29, 30, 340-342

Levetid, middel- . . . 34, 35, 343

Levevei, yrke . 19-24, 338, 339

Litteratur 276-279

Livsforsikring 191-193

Livsstilling . . 19-24, 338, 339

Loddetorskfisket 100, 101, 103,

105

Lofotfisket 103

Lokomotiver 163

Losvesen, off. utgifter . . . 296

Lotteri, off. inntekt 298

Luftfartsforsikring 193

Lufttrafikk 110, 171, 383

Lyst-motorbåter 156

Lyttere, radiolisenser . 281, 399

Lær og skinn, innf., utf. 133, 139

Lærer-, lærerinneskoler . . 269

Lærere, lærerinner 265-269, 274

fortjeneste 247

Læreanstalter, se skoler

Lærindustri, se gummi- og

lærindustri

Lærlingeskoler 268

Lønnssatser og fortjen.este,

funksj onærer 243-248

ind., gruve- og byggevirks.

234-237, 239, 240, 243, 244

indeks 234

jord- og skogbruk 233

komm tjenestemenn 248

laste- og lossearbeider 240

nasjonalregnskap 313

Side

offentlige skoler

247

sjøtransport 241, 242

statstjenestemenn 245, 246

tømmerfløtere 98, 233

varehandel

243, 244

Lønnsutg., funksj. 113, 114, 126

hoteller, restaur., bedr.tell. 111

ind. etc. 108, 114, 116, 126, 323

landtransport. bedr.tell. . 110

sjøtransport, bedr.tell. . 110

tjen.yting, bedr.tell.. 110, 111

tømmerfløting 98

varehandel, bedr.tell. . . 109

Lønnstakere, se arb. og

funksj.

Lån, se gjeld

Lånek. for studer. ungdom 182

Magistereksamen 273

Mais, areal, avling 351

innf., utførsel 131, 371

Malmtrafikk, Ofotbanen . 161

Malmutvinning, se bergverk

Mannskap og befal på skip 23

157, 230, 231

fortjen. og hyrer . . . 241, 242

mønstringer 157

Margarin, priser 219

produksjon . . . 114, 117, 357

utførsel 137

Maskiner, i jordbr. . . 60-65, 74

innf., utførsel 135, 140

produksjon 119

Maskinindustri, se jern- og

metallindustri

Maskinist- og navigasj.skoler 240

Matvarer, se nærings- og

nytelsesmidler

Medisinalforhold 38-46, 348, 349

Meierier 87, 88

Meieriskoler 268

Menighetsfakultet 272-274

Metaller, se jern og metaller

Meteorolog. forhold . . 3, 4, 323

Middellevetid 34, 35, 343

Militærvesen, se forsvaret

Mineraler, innf., utf. 132,

133, 138

lager 152

prod. 117, 119, 323, 359-362

Mineralvann, produksjon . . 117

Mink 57, 69

Mjøl, gryn etc., forbruk . . 228

innf., utførsel 131, 371

priser 219

produksjon 117, 356

Mjølk etc., forbruk 87, 228, 293

lever., prod. . 81, 83, 87, 356

priser 217, 219

sentraler 86

ytelse v. fjøskontrollag . 81

Mopeder o.a. motorsykler . 165

Mord 41, 44

Morstrygd 213

offentlige utgifter 390

Motorfly 171


*28

Side

Motorkjøretøyer . . 63, 163-166,

382

se også autumobiler

Motorskip, se skip

Motorsykler 165

innførsel 136

Motorvogner, jernb. etc. 163, 164

Motorvognforsikring 193

Motorvognsaker 260

Motorvognulykker 45, 167, 168,

348, 349

Musikkskoler 269

Møbler, innbo, bedr.tell. 108, 109

detaljomsetn., indeks . . 149

handel 151

innf. og utførsel . . 136, 140

produksjon 120

Monster 122

Mønstringer, handelsflåten 157

Mål og vekt 324

Nasj.regnskap 310-317, 401, 402

Nasjonaløkon. gruppering,

komm.regnskap . . . . 304, 305

Natureng 47, 49, 70, 71

Naturgummi, innførsel . . . . 132

produksjon

Navigasjonsskoler

Nedbørhøyde

Noregs Sildesalslag

Norges Bank

358

268

4, 323

105

180, 181

- Brannkasse

195

- Handelshøysk.272-274, 398

- Idrettsforbund 284

- Kjøtt- og Fleskesentral

86

- Kommunalbank 182

- Komm.- og Sosialskole 269

- Koop. Landsforening . 150

- Landbr.høgsk.272-274, 398

- Lærerhøgskole269, 272-274

-- Makrellag . 105

- Postsparebank 181

- Råfisklag 105

- Tannl.høgsk. 272-274, 398

- Tekn. Høgsk. 272-274, 398

- Veteringerhøgsk. . 272-274

Norsk Arbeidsgiverforening . 252

- Rikskringk. . 111, 281, 399

Næring, befolkn. 19-24, 338, 339

nyt.middelind.,

folkem., arb. 21, 108, 114, 230,

231

lønninger . . 108, 114, 234-237

prod., invest. etc. . . 108, 114,

115, 117, 121, 123

Nærings- og nytelsesmidler,

forbruk 225, 226, 228, 393, 394

innf.,utf.129-131, 137, 370-372

lager 151, 152

priser, prisindeks . . 215-220

produksjon 78-81, 83, 87, 88,

99-105, 117, 121, 356-358

Nynorsk i statstj. m. v. 282,283

Obligasjoner, emisjon . 197, 198

ihendehaver, i alt . . 197-199

Side

kjøperkurs 201

kommunegjeld 306, 307

stats-, avkasting . . 201, 386

statsgjeld 301, 303, 400

Odelssaker 262

Odontologisk fakultet . 272-274

Offentl. finanser, se finanser

Oksekjøtt, priser 216, 219

produksjon 81

Oljeind., se fett- og oljeind

Oljer, forbruk . . 116, 161, 164

innf., utf. 133, 138,

139, 374, 375

lager 152

prod. . . 106, 107, 118, 361, 362

Omsetningsavgifter 298

Opplegg, skips- 159

Ost, forbruk 228

innf., utførsel 137, 370

priser 918, 219

produksjon 87, 88, 356

Overformynderiene 264

Oversj. utvandr. 25, 26, 35, 36

Papir, forbruk av avis- . . . 395

innf., utf. 130, 134, 139, 375

produksjon, avis- .. . 118, 362

Papirindustri, arbeidere,

syssels. 114, 230, 231

produksjon, invest. m. v.

114, 115, 118, 123, 362

Papirmasse, innf., utførsel

130, 132, 138, 373

produksjon 114, 115, 117, 359

Partier, politiske, valg 319-321

Pasienter, sykehus m. v. 38, 39

Passasjertransport, ferjer .. 156

fly 171, 383

jernbaner etc. . .161, 164, 381

kystfart 156

rutebiler . 163, 164, 166

Patenter 122

Patentkontorer, bedr.tell.. 110

Patentskrifter 277

Pelsdyr 57, 69

Penge- og kredittmarked

176-203, 386-389

Pensjonater, bedr.tell. 111

Pensjoner, ald.trygd 209,

210, 213

offentl. utgifter . . . . 294, 390

Pensj.fond, -kasser, priv. . 195

Petroleum, innførsel 133

produksjon 361

Plast, innf., utførsel . . 136, 375

Pleiehjem for sinnssyke 38, 39

for åndssvake 38

Politiet, etterforskning . . . 259

offentl. utgifter 292

Politiskolen 269

Politiske partier, valg . . 319-321

Postgiro, -sparebank 181

Postskolen 269

Postverket 172, 323, 384

Poteter, areal . . 48, 69-71, 351

avling 77, 78, 83, 351

Side

forbruk 228, 393

priser 216, 217, 219

Prestegjeld 2

Priser, detalj- i byer etc.. 219

indeks, se indekstall

jord- og skogbr.prod. 216-219

jordeiendommer 85

meieriprodukter . . . . 218, 219

reguler., off. utgifter 295, 297

Privat-, forst.baner 110, 161-164

Priv.aksjebanker 184-186

Priv.pensj.fond, -kasser . . . 195

Privatforsikring 191-195

Produksjon, elektrisitet

121, 126, 127, 365

industri m v 108, 109

113-122, 323, 355-365

jordbruk 77-81, 83, 351,

356-359

meierier 87, 88

Prognose, Norges befolkn.. . 13

Proteinstoffer, forbruk . . . . 393

Radio, kringkast. 111, 281, 399

kyststasjoner 174

prod. av mottakere 119

Realkapital, nasj.regnskap 315

Realkredittforeninger 190

Realskolen 271, 272

Redskaper, fiske- 104

Redskap etc., jordbruk 60-65, 74

Reinsdyr, tamrein 69

villrein, felt 98

Reisebyråer, bedriftstell. . 110

Reiseliv, hoteller 111, 170

inn- og utpasserte motorkjøretøyer

169

syssels. 23, 110, 157, 162, 164

turisthytter etc. 169

utlendinger ank 169

se også samferdsel

Rekrutter, legemsh. etc.. . . 46

Religion, dissentere . 18

Religiose formal, off. utg. 292,

308, 309

Renteforsikring 192

Renter og avdrag, offentlig

gjeld 291, 297, 304, 308, 309

Rentesatser 180, 183, 186, 189,

191, 198

Restauranter, bedriftstell.. 111

Rettslige inndelinger 2

Rettsvern, industrielt 122

Rettsvesen 255-264

Rever, pelsdyr 57, 69

Revisorer, bokf., bedr.tell.. 111

Rikskringk., Norsk 111, 281, 399

Rikstelefon, -telegraf . . 173-175,

323, 385

Rikstrygdeverket, fisker- og

sjømannstrygd 208

industriarbeidertrygd . . . 207

syketrygd 204-206

off. utgifter, trygder 294, 390

Ris, areal, avling 351

innf., utførsel 370


*29

Side

Rovviltpremier 98

Rug, areal 69-71, 350

avling 77, 78, 351

innf., utførsel 131, 371

lager 152

priser 216

Rullende materiell, jer-nb

etc. 163, 164

Rusdrikk, se drikkevarer

Rusdrikkforseelser . . . . 255, 256

Rutebiler, busser 163-166, 382

trafikk . . . . 110, 163, 164, 166

Ruteflyging .. . . . 110, 171, 383

Røyketobakk, prod. . . 117, 358

Rådyr, felt 98

Råfisklag, Norges 105

Råj ern,ferroleger.,prod. 119, 363

utførsel 139

Råolje, innf., utførsel . . 133, 374

produksjon 361

Salgs- og skjenkesteder for

brennevin m. v 253

Salgslag, forbruksforen. . . 150

Salt, innførsel 132

produksjon 359

Saltet fisk, produksjon 102, 356

utførsel 137

Saltet sild, produksjon . . . 102

utførsel 137

Samferdsel, samferdselsmidler

110, 112, 152-175, 376-385

folkem., arbeidere, syssels. 19,

20, 23, 110, 157, 162, 172, 173,

230, 231, 339

nasjonalregnskap . . . 311, 312

Samvirkelag 86, 105, 150

skattelikning 290

Sanatorier, tuberkulose . . . 38

SAS 383

Sauekjøtt, priser 216, 219

produksjon 81

Sauer . . . . 57, 59, 69, 72, 73, 352

Seddelomløp 180

Sedelighetsforbrytelser . . . 259

Sei, fiske 100-102, 105

priser 219

Selfangst 106

Selvmord 44, 348, 349

Sement, prod. 114, 115, 119, 363

Separasjoner 28

Separasjonssaker 262

Sigarer, sigaretter, produksjon

117, 357, 358

Sikring og forvaring . . 258, 261

Sild,fiske100, 101, 104, 105, 353,

354

priser 218, 219

utførsel 137

Sink, produksjon 119, 364

utførsel 140

Sinnssyke og -hus 38, 39

Sivile inndelinger 2

Sivilflyging 170, 171, 383

Sivilforsvaret, off. utgifter . 292

Sivilsaker v. forliksråd etc. 262

Side

Sivilstand, folkemengde . 14, 15

Sjokolade, priser 219

produksjon 117

Sjøfart, se sjøtransport

Sjømannsskoler 268

Sjømannsskatt 285

Sjømannstrygd 208

Sjømenn 23, 157, 230, 231

fortjen. og hyrer . . . 241, 242

mønstringer 157

Sjørettssaker 262

Sjøtransport 110, 112, 152-160,

377-380

bruttofrakt 110, 155, 156, 316

fortj. og hyrer 241, 242

fraktrater 160

nasjonalregnskap . . . 311, 312

syssels. 23, 110, 157, 230, 231

Skadeforsikring . 191, 193-195

Skadeverk 259

Skatteklasse 288, 289

Skattelikning 285-290

Skatter, kommunale . 285-290,

305, 308, 309

nasj.regnskap . 311, 313, 314

stats- 285-290,

298, 299, 308, 309

Skatterestanser, komm. . . 307

Skattesaker 262

Skiftevesen 263, 264

Ski-idrettens Fremme, For. 169

Skiforbund 284

Skillemynt 180

Ski I smisser 25, 26, 28

Skilsmissesaker 262

Skip, fiske , . 99, 102-104, 154

handelsflåte 152-155, 377-379

hvalkokerier . . 107, 154, 354

innf., utførsel 129, 130, 136,

140, 316, 317

lyst-motorbåter 156

opplagte 159

Skipsbygging, skip sjøsatt 120,

152, 376

Skipsfart, se sjøtransport

Skipsfinansier.institut . 190

Skipsfrakter, fraktindeks . . 160

Skipsmannskap 23, 157, 230, 231

fortjen. og hyrer . . . 241, 242

mønstringer 157

Skipsopplegg 159

Skjenke- og salgssteder for

brennevin etc. . . .. ... 253

Skjenkningsavgift 298

Skjønnlitteratur 279

Skogbranner 98

Skogbruket 89-98

arbeidstid 93

areal 47, 89-94, 350

avvirking 95, 358

folkem., syssels. 20, 21,

230, 231

hogstpriser 233

nasjonalregnskap 311

telling 89-93

transportmidler 93

Side

Skogkulturarb., og -avgift 96

Skogreisningsareal 93

Skogshuswer. 93

Skogsveier 97

Skoleboksamlinger 278

Skoler . . 265-269, 271-274, 398

Skotøy, detalj.omsetn.indeks 149

innf., utførsel 136, 140

Skotøyfabr., prod., invest.

etc. 114, 115, 120, 123

Skreifisket 100, 101, 103

Skyldmark, gj.snittspriser.. 85

Slakt, kontroll 82

kjøttproduksjon . 81, 83, 356

Slakterier, samvirkelag . 86

Smugling 255

Smør, forbruk 228

innf., utførsel 137, 370

priser 218, 219

produksjon 87, 88, 356

Småbruk-, Bustadbanken . 182

Småbrukslærerskolen 269

Småbruksskoler 268

Småhvalfangernes salgslag 105

Småhvalfangst 106

Sorenskrivere, off. utgifter • 292

Sosial trygd 204-213

off. utgifter 294, 308, 309, 390

Sosiale formål, off. utgifter 291,

294, 295, 308, 309, 390

Sosialskoler 269

Sparebanker 187-189

Spedisj.forretn., bedr.tell.. . 110

Spesialskoler 267

Spinnestoffer, innførsel og

utførsel 129, 132, 138, 373

produksjon 81, 83, 359

Sport, Norges Idrettsforb. 284

Skiforeningen 169

Sporveier,forstadsbaner 110, 164

Sprit og br.vin, se bren.n.evin.

Statens fiskerfagskoler . . . 268

- Gymnastikkskole . . . . 269

- Husbank 182

- Kunstakademi 269

Kvinnel. Industriskole 269

- lærerinnesk., husstell . 269

- sløyd- og tegnel.skole 269

- Småbrukslærerskole 269

- Teknolog. Institutt . 268

- yrkeslærerskole 269

Stats-, priv.banene 161-164, 381

Statsbankene 182, 183.

Statsborgere, utenlandske . 18

Statsfinanser 285-303,

308, 309, 400

-gjeld 301-303, 400.

Statskirken, pers. utenfor . . 18

Statsobligasjoner 301-303

utbytte 201, 386

Statsskatt 285-290,

298, 299, 308, 309

Statsskoger, -almenn. . . . 89, 90

Statstj.menn, fortjen.. . 245, 246

Steinind., se jord- og steinind. .


*30

Side

Stempelavgift 298

Stipendier 272, 275, 280

Storfe . 56, 58, 69, 72, 73, 352

Stortingsvalg 318, 319

Storvilt og rovvilt 98

Straffanstalter, -fanger .. . 261

Stridsdyktigh., verneplikt 46

Stråfôr, høyavling .. 77, 79, 83

Studerende, univ. etc. 273, 398

Stuertskoler 268

Stål, innf., utførsel . 134, 139

produksjon ...... 119, 363

Subsidier, prisreguler. 295, 297

Sukker, forbruk 393

Toll innf., utførsel 129, . 131, 371, 372148, 298

lager 152

priser 219

produksjon . . 351, 356, 357

Sunnhetstilstand, medis. forhold,

dødsårsaker 38-46,

348, 349

Superfosfat, prod. . . . . 118, 362

Svalbard 6, 323

Svenneprøver 270

Svin . . 57, 59, 69, 72, 73, 352

Svovelkis, produksjon 117, 359

utførsel 138

Svovelsyre, produksjon 118, 362

Sykdommer, sykehus etc. 38-44

Sykepleiere 38

Sykepleieskoler 269

Syketrygd 204-206

offentl. utgifter . . . 294, 390

Sykler, motor- 165

innførsel 136

Sykler, andre, prod 120

Sysselsetting, industri m. v 21,

22, 108, 109, 113, 114, 116,

126, 230, 231, 323

jordbruk. . . 21, 74, 230, 231

samferdsel 23, 110, 157,

162, 172, 173, 230, 231

varehandel . 22, 109, 150,

151, 230, 231

Tamrein 69

Tankskip . . . 153-155, 377, 379

Tannlegehøgskolen 272-274, 398

Tannleger 38

Tannrøkt i folkeskolen . 46

Te, forbruk 394

innf., utførsel 131, 372

produksjon 357

Teatre 280

Tekniske hjelpemidler i jordbruket

60-65' 74, 75

Tekn. skoler 268, 272-274

Teknologisk Institutt 268

Tekstilind., folkem., arb.,

syssels. 21, 108, 114, 230, 231

lønninger . 108, 114, 234-237

produksjon, invest. m. v. 108,

114, 115, 120, 121, 123, 362, 363

Telefon, telegr. 173-175, 323, 385

Telegrafskolen 269

Televisjon, lisenser . . . 281, 399

Telex S 173

Side

Temperaturforhold 3, 4, 323

Tettbygde strøk 12

Tinn, produksjon 364

Tjenestem., komm., fortjen 248

stats-, fortjeneste 245, 246

Tjenesteyting, bedr.tell. 110-112

folkemengde, syssels.. 19, 20,

24, 230, 231

nasjonalregnskap . 311

Tobakk, forbruk . 225-227, 394

innf., utførsel 131, 372

lager 152

prod. 114, 117, 121, 357, 358

skatter 298

Tonnasje, fiske- og fangstskip

99, 154

handelsflåte 152-155, 377-379

hvalkokeriskip . 107, 154, 354

Torsk, fiske 100, 101,

103, 105, 353

priser 218, 219

utførsel 137

Trafikkulykker . . . . 41, 44, 45,

167, 168

Traktorer o. 1. i jordbr. 63-65, 74

i skogbruket 93

innførsel 135

Tran, produksjon 102

utførsel 138

Transport, se samferdsel

Transportforsikring 193

Transportmiddelindustri,

folkem., arb., syssels. 21, 108,

114, 230, 231

lønninger 108, 114, 234, 236

produksjon, invest. m. v. 108,

114, 115, 119, 121, 123, 364

Travbaner, bedriftstell . 111

Treforedl.in.d., folkem., arb.,

syssels. . . . . 21, 22, 108, 114,

230, 231

lønninger . 108, 114, 234-237

produksj., invest. m. v. 108,

114, 115, 117, 121, 123, 358,

359, 362

Tremasse, produksjon . . 117

utforsel 138

Trevirke, avvirking . . 95, 358

innf., utforsel 132, 138, 373

priser 218, 219

Trossamfund 18

Trygd, sosial 204-213

offentl. utgifter . 294, 390

Tuberkulose 38, 40-43, 348, 349

trygd 213

Turbiler 165

kjøring, bedriftstell. . . . 110

Turister, utlend. ank 169

inntekt av 316

Turist- og andre hoteller 111, 170

Turistforening, Den norske 169

Turisthytter o. 1. 169

Tvangsarbeidshus 261

Tvangsauksjoner 264

Tvillinger, trillinger født 29

Side

Tyverier 259

Tømmerfløting 98

lønninger 98, 233

Tømmerhogst, avvirk. . 95, 358

hogstpriser

233

tømmerpriser 218

Tørrfisk, produksjon 102

utførsel 137

Uførhetstrygd 213

offentl. utgifter . . . 294, 390

Ull, innf., utførsel 132, 138, 373

lager 152

produksjon . . . . 81, 83, 359

Ulykker 41-45, 167, 168, 348, 349

Ulykkesforsikring, -trygd 193,

207, 208

offentlige utgifter 390

Underslag 259

Undervisning m. v. . 265-284,

398, 399

off. utgifter 291-293, 308, 309

Ungdomsherberger . . . 169

Ungdomskrimin. 256, 257, 259

Ungdomsskoler, linjedelte . 265

Universiteter m. v. 272-274, 398

Universitetsbibliotek . . 276, 278

Utbytte, aksjer 199

obligasjoner 201, 386

Utdanning 265-275, 398

Utenlandske statsborgere . . 18

- turister, se turister

Utenr.fart, frakter .. . . 155, 156

fraktrater 160

skip i 158, 159, 380

Utenrikshandel . . 129-148, 316,

365-376, 401

Utenriksregnskap 316, 317, 401

Utenriksrepres., utgifter .. . 292

Utførsel, se utenrikshandel

Utlandet, personer født i . 17

Utleggsforretninger 264

Utlendinger, innreiste 169

Utskiftn.verket, jordskifte 85

Utvandring 25, 26, 35, 36

Valg. 318-322

Valutakurser 195, 389

Vanførehjelp, Statens 213

Vann, innlagt 75, 397

Vannkraft 124

Varehandel, bedr.tell. . 109, 112

detaljomsetningsindeks . . 149

folkem., arb., syssels. 22, 109,

151, 230, 231

lager 151, 152

lønninger 109, 243, 244

nasjonalregnskap . . . 311, 316

samvirke 86, 105, 150

utenrikshandel 129-148,

316, 365-376, 401

varehandelstelling 151

Varemerker 122

Varevogner 165

Vaskerier, bedrftstelling 111

Vassdrag 1

vannkraft 124


*31

Side

Ved, avvirking 95

priser 218, 219

Veier, offentlige 166

skogs- 97

Veitrafikkulykker 45, 167, 168

Vekselprotester 264

Vekselsaker 262

Veksthus og -benker 55

Vekt og mål 324

Verdipapirer, se aksjer, oblig.

Verjemålssaker 262

Verkstedskoler 268

Verneplikt, legemsh. etc. 46

Veterinærer, dyrleger 38

Side

Veterinærhøgskolen 272-274

Vielser 25-28, 340, 341

Villrein, felt 98

Vilt, rovviltpremier 98

Vin, forbruk 253, 394

innførsel 131

produksjon 357

salgs- og skjenkesteder 253

skatter 298

Vintersildfisket 100,

101, 104, 105

Vitenskapelige fond . . 275

instit. og still. . . 272-274, 398

Voldsforbrytelser 257, 259

Side

Yrke 19-24, 338, 339

Yrkesskoler 267-269, 272-279,

398

Yrkesulykker, dødsfall . . . . 45

Ærekrenkelser 259

Øl, forbruk 253, 394

produksjon 117, 357

salgs-, skjenkesteder . . . . 253

skatter 253, 298

Oyer, største bebodde . . . . 1

Akerareal 47, 48, 69, 70, 350, 351

Alphabetical index?

Page

Academy of Fine Arts .. . 269

Accident insurance 193, 207, 208

Accidents,injuries41-45, 167, 168

Accounts, national . . . . 310-317

Administrative divisions . . . 2

Age distribution, popul. . . 13-15

Agglomerations, rural 12

Agric. College, schools . 268,

272-274

Agriculture etc 47-88

accounts 83, 84

area 47-49, 69-71

census 47-68

co-operatives 86

labour force 20, 21, 74

livestock. . . 56-59, 69, 72, 73

livestock products . . 81, 83

machinery etc. 60-65, 74, 75

national accounts. . . 311, 312

production 77-81, 83

unemployment 232

wages 233

working conditions etc. 74, 75

Aircraft 171

Air traffic 110, 171

Alcoholics beverages, consumption

225-227, 253

imports 131

licenses 253

production 117

taxes 253, 298

Alcoholics, establ. for 38, 255, 261

Aliens 18

Animals, livestock . . . . 56-59,

69, 72, 73

of prey, killed 98

prevention of cruelty . . 260

Apprenticeship schools . 268

Beer, consumption 253

of Area, population agricultural 47, 48, 69, 70 licenses . . 253 . . 5-24

by counties, total 6

forest 47, 89-94

Artists,scholarships,stipends 280

Excl. international tables.

Page

Assets and liabilities, foreign 196

Assistance, relief, public . . 214

Associations, employers' .. 252

loan 190

salaried employees .. 251

sports 169, 284

trade unions 250

Assurance, see insurance

Auctions, forced 264

Automobiles, total 165

buses 163-166

entries, exits 169

imports 136

in agriculture 63

traffic, sched 110, 163,

164, 166

Automobile accidents 45, 167, 168

Aviation, civil 110, 171

Balance, intern paym 316, 317

Balance sheet, centr.

governm 300, 301

municipalities 306

Balances, financial 176-179

Bank of Norway 180, 181

Banks, commercial . . 184-186

savings 87-189 1

state 182, 183

Bankruptcy proceedings .. . 263

Barley, area 69-71

imports 131

prices 217

production 77, 78

Bearer bonds, see bonds

Bee hives 57, 59, 69

Beef, prices 216, 219

production 81

production 117

taxes 253, 298

Beverages, alcoholic, see

alcoholic beverages

Bills protested 264

Page

Birth place abroad, popul. 17

Births, live . . . . 25, 26, 29, 30

Blind, assistance to the . . . 213

Boarding houses 111

«Bokmål», «nynorsk>> . . 282, 283

Bonds, bearer, total . . 197-199

centr. governm. debt 301, 303

emissions 197, 198

municipal debt .. . . 306, 307

rates 201

Books 276-279

Broadcasting, radio .. 111, 281

television, licenses 281

Budget, centr. governm. 291-299

Building, see construction

Building costs, index 216

Burglary insurance 193

Buses 163-166

Butter, exports 137

prices 218, 219

production 87, 88

Cabins, forestry 93

tourist 169

Cancer mortality 41-43

Canned goods, exports . . 137

production 117

Capital formation . . . . 116, 123,

310, 312

Capital, real 315

Cattle 56-59, 69, 72, 73

Causes of death .. . . 40-45, 167

Cement, production 114, 115, 119

Census of agriculture . . . 47-68

of establishments . . . 108-112

of forestry 89-93

of internal trade . . . . . 151

Central government,

finances . . 285, 303, 303, 309

loans 301-303

taxes . 285-290,

298, 299, 308, 309


*32

Page

Cereals, see grains

Cheese, exports 137

prices 218, 219

production 87, 88

Children, born . . 25, 26, 29, 30

in care 212

in existing marriages . . 16, 17

total no 13-15

Church, persons outside the

National 18

Churches and religion, public

expend. . . . . 292, 308, 309

Cigars, cigarettes, prod 117

Cinemas 111, 280

Cities and towns, popul.

5, 6, 11, 12

Civil aviation 110, 171

Civil divisions 2

Civil defence, public expend 292

Civil justice 262-264

Climate 3, 4, 323

Clinics, hospitals 38

Clothing etc., consumpt. 225-227

imports, exports . 136, 140

production 108, 114, 115, 120

Clubs, sports 284

Coal, consumpt. . 116, 126, 161

imports, exports 133, 138, 323

prod. 108, 114, 117, 121, 323

stocks 152

Coast line 1

Coastal traffic 156

Cod fisheries 100, 101, 103, 105

Coffee, imports 131

prices 219

stocks 152

Coke, imports 133

prices 219

stocks 152

Commerce, see trade

Commercial banks .. . . 184-186

schools 268 272-274

Commission trade . . . . 109, 112

Communications, see transp.

Companies, joint stock .. . 112

dividends 199

taxation 290

Compositions, opened, closed 263

Compensations, cases of . . 262

Conciliation councils 262

Conscripts, stature etc. . . 46

Construction, census of

establishments 108, 112

building, dwell. units . . . . 128

employment 22, 108,

230, 231

national accounts . . . 311, 312

wages 108, 239, 240

Consumer expenditure,

survey 225-228

Consumer price index .. . . . 220

consumption weights .221-224

Consumers co-operatives . 150

taxation 290

Consumption, alcoholic

beverages . 225-227, 253

Page

electricity . . . . 113, 115, 116,

126, 127, 161, 164

fuel, oils etc . 113, 115, 116,

161, 164

of households 225-228

national accounts . . 310, 312

Continuation schools 266

Convictions 256-261

Co-operatives . . . . 86, 105, 150

taxation 290

Cost of living, index 220

retail prices 219

Cotton, imports 132

stocks 152

Counterfeiting 259

Countries, aliens by 18

foreign trade by . . . 141-147

Counties, popul. by. . . 6, 7, 12

Courts 262

Craftmen's certifications . • 270

Credit (loan) assoc. 190

Credit insurance 193

Credit market 176-203

Cremations 32

Crew on vessels 23, 157, 230, 231

earnings 241, 242

signed on and off. 157

Crimes 256-261

Crops, area . . 47, 48, 55, 69, 70

yield 77-80, 83

Cruelty to animals, prevent 260

Currency, notes in circul. . 180

Customs receipts 129, 148, 298

Cycles, motor 165

imports 136

Cycles, pedal, prod 120

Dairies 87, 88

Damages of fire 98, 194

Damages, offences 259

Deaths, death rates 25, 26, 31-34,

38, 40-45, 167

causes of 40-45, 167

Debt, bearer bonds . . 197-199

central governm. . . 301-303

!oreign 196

municipal 306, 307

Dental care of children . . . 46

Dentistry, College of . . 272-274

Dentists 38

Disabled, assistance to 213

Disablement pensions 213

Discount rates 180

Diseases 38-44

Dissenters 18

Distillation, illegal 255

Dividends, joint stock comp 199

Divisions, administrative . 2

Divorces 25, 26, 28

Doctors, physicians 38

degrees 274

Domestic animals . . 56-59, 69,

72, 73

Domestic product 310, 311, 313

Page

Domestic service, occupation

20, 24, 230, 231

Drainage, forest 96

Drunkenness, misdemean . 256

Duties 129, 148, 298

Dwellings, construction . . . 128

Econ. activity, popul. by 19-24

Econ. and Business Admin.,

Norweg. School of . 272-274

Education, science etc. 265-284

public expenditure . 291-293,

308, 309

EEC, EFTA trade with . . 141,

144, 146

Eggs, consumption 228

exports 137

production 81

Elections 318- 322

Electricity, consumption . . 113,

115, 116, 126, 127, 161, 164

plants .. . . 109, 121, 125-127

prod., supply . 121, 126, 127

Embezzlement 259

Emigration . . . . 25, 26, 35, 36

Emissions, bonds 197, 198

shares 200

Employees, associations .. 251

salaried . . . . 21-24, 113, 114,

126, 230, 231

salaries 113, 114, 126, 243-248

see also workers

Employers' associations . . . 252

Employment 21-23, 74, 108-110,

113, 114, 116, 126, 157, 162,

172, 173, 230, 231, 323

Energy, electric, see electr.

Epidemical disea ses . . . 38-43

Establishments, census 108-112

Exchange, labour 229, 232

Exchange rates 195

Excises .. . . 298, 299, 308, 309

Expectation of life 34, 35

Exports and imports . 129-148,

316, 323

Family allowances 294

Family budgets 225-228

Farm land 47-49, 69-71

equipm., machin. .. 60-65, 74

prices

85

Farmers

21, 74

Farms, holdings 47, 69

Feeds, consumpt 81, 83

imports, exp. . . 129-131, 137

sales 77

Ferries 110, 156

Fertility rates 29, 30

Fertilizers, consumption 77, 83

imports, exports 130, 133, 139

production 118


*33

Page

Fiction, works of 279

Finance, public 285-309

Financial balances . 176-179

Fire insurance 193-195

value 113, 195

Fires, buildings etc 194

forests 98

Fish, co-op. associations . 105

imports, exports 130, 131, 137

landings 99-105

Fisheries,sealing,whaling 99-107

Fishermen . . . 21, 99, 103, 104

accident insurance 208

Fishing craft, gear 99, 102-104

Fjords . 1

Fleet, merchant 152-155

whaling 107, 154

Floating of timber 98

Flour, imports 131

prices 219

production 117

Fodder, see feeds

Folk high schools 267

Food, consumption 225, 226, 228

imports, exports 129-131, 137

prices, price index .. 215-220

production 78-81, 83, 87, 88,

99-105, 117, 121

Footwear, imp., exports 136, 190

production .. . . 114, 115, 120

Foreclosures 264

Foreign debt r nd assets . 196

trade 129-148, 316, 323

visitors 169

Foreigners, aliens . 18

Forests, area 47, 89-94

conserv., improvement . . 96

fires 98

roads 97

Forestry . 89- 98

census of 89-93

employment 20, 21, 230, 231

national accounts 311

Forgery, fraud 259

Freight earnings, shipping

110, 155, 156, 316

Freight rates and index . 160

Frontier, land 1

Frost, days with 4

Fruit, consumption 228

imports 131

production 80, 83

trees 52-54

Fuel, consumption 116, 161, 164

imports and exports 130, 133,

138, 323

production .. 114, 117, 323

stocks 152

Fuelwood, see wood

Fur animals 57, 69

Game, big, killed 98

Gas works . 109, 114, 115, 121

Gasoline, consumption . . . 116,

161, 164

imports 133

stocks 152

Page

Geography 1, 323

Glaciers 1

Goats 57, 59, 69, 72, 73

Gold stock 180

Governm., central, see Central

government

-local, see municipalities

Grains, area 69-71

imports, exports 129, 131, 137

prices 216, 217

production 77, 78, 83

stocks 152

Green houses 55

Groceries, imp., exp.. . 131, 137

prices 219, 220

stocks 151, 152

Gross fixed capital formation

116, 123, 310, 312

Gross freight earnings, shipping

110, 155, 156, 316

Habitation, see housing

Handicapped children,

schools for 267

Health, insurance . . . . 204-206

public 38-46

Heart diseases 42-44

Herring, exports 137

fisheries . . 100, 101, 104, 105

Highways, public roads . . 166

Hire purchase contracts 200

Home distillation, illegal . 255

Homicides 41, 44

Horses 56, 58, 69, 72, 73

Horticult. production . . . 80, 83

Hospitals, clinics 38

Hostels, Youth . 169

Hotbeds . 55

Hotels 111, 170

Househ., family budg .225-228

Housewives 20, 24

Housing, dwelling constr. . 128

Housing Bank 182

Hunting 98

Immigration 36

Imports, exports 129-148, 316

Imprisonment . 257, 258, 261

Income, assessed 285-290

national 310-314

Indebtedness, see debt

Index numbers, building

costs 216

consumer prices 220

fish prices 218

imports, exports . . . . 129, 130

industrial prod. . . . . 121, 122

retail trade 149

share prices 201

shipping freights 160

unit value 129, 130

wages 234

wholesale prices 215

Page

Industr. prod., see manuf.

Industrial shares, index .. . 201

Industry, national accounts

by 311, 312

population by . 19-24

Infant mortality . . 31-34, 40-45

Inheritance cases . 262

Insurances, private . . . 191-195

social 204-213

taxation 290

Interest rates 180, 183, 186, 189,

191, 198

Internal migration 37

Intern. paym., balance 316, 317

Investments 116, 123, 310, 312

Iron, see metals

Joint stock companies . . . 112

dividends 199

taxation 290

Journeymen's tests 270

Justice and crime . . . . 255-264

Juvenile crimin. 256, 257, 259

Kerosene, imports 133

Kitchen conditions in agric 75

Klipfish, exports 137

production 102

stocks 152

Labour conflicts 249

court 262

exchange 229, 232

Labourers, see workers

Lakes, the largests 1

Land, area 6

frontier 1

Languages, offic. Norw. 282, 283

Larceny 259

Letter mail 172

Libel 259

Labraries 276-278

Life insurance 191-193

Life tables 34, 35

Liquors, see beverages

Listeners, radio licenses .. . 281

Literature 276-279

Livestock .. 56-59, 69, 72, 73

insurance 193

products . 81, 83

Living costs, index 220

Loan associations 190

Loans, see debt

Local governm., see municip.

Longshoremen 110

earnings etc. . 240

Lorries 63, 165

Lumber, see timber

Lumberjacks, wages, earnings

98, 233

Machinery, agric. .. . . 60-65, 74

imports and exports 135, 140

production 119


*34

Page

Maize, imports 131

Mail, postal service .. 172, 323

Manufacturing and mining,

census of establ. . 108, 112

employment 19-24, 108, 109,

113, 114, 116, 126, 230, 231,

323

investments .. . 116, 123, 312

national accounts . 312, 313

prod. 108, 113-122, 126-128,

323

salaries, wages . . . . 108, 113,

114, 116, 126, 234-237, 323

Margarine, exports 137

prices 219

production 114, 117

Marital status 14, 15

Marriage settlements 264

Marriages contracted . . . . 25-28

Maternity pensions 213

Meadows 49, 70, 71

Measures and weight 324

Meat, consumption 228

control 82

imports, exports . . . 131, 137

prices 216, 217, 219

production 81, 83

Medical institutions etc . . 38

Mental diseases, hospitals 38, 39

Merchant fleet 152-155

Metals, imports and exports 129,

130, 134, 139, 140

production 117, 119

stocks 151, 152

Meteorology 3, 4, 323

Midwives 38

Migration 35-37

Milk, consumption .. . . . 87, 228

co-operatives 86

delivery, prod. . . . 81, 83, 87

prices 217, 219

Milk recording assoc. . . . 81

Mineral waters, production 117

Minerals, see ores, minerals

Mining, se manuf., minning

Misdemeanours .. 255, 256, 258

Money, credit market . 176-203

Mortality 31-34, 40-45

Mortgage Bank 182

Motor spirits, see gasoline

Motor vehicles, road 63, 163-166

accidents 45, 167, 168

court cases 260

imports 136

see also automobiles

Motor vessels see ships

Mountains 1

Municipal Bank 182

Municipalities, debt .. . 306 307

elections .. . . 320-322

finances . . . 285-290, 304-309

population 7-11

social pensions 213

Mutton, prices 216, 219

production 81

Page

National accounts 310-317

Nationality, legal, aliens . 18

Newspapers 278

Newsprint, exports 139

production 118

Non-life insurance 191, 193-195

Notes in circulation 180

Oats, area 69-71

prices 216, 217

production 77, 78

Occupation, population 19-24

Occupational accidents . 45

Offences 256-261

Oils, consumption 116, 161, 164

imports, exports 133, 138, 139

production .. .. 106, 107, 118

stocks 152

Old age pensioners 209, 210, 213

public expenditure 294

Ores and minerals, imports

and exports 132, 133, 138, 323

production .. .. 117, 119, 323

stocks 152

Paper, imp., exp. 130, 134, 139

production 118

Parishes 2

Pastures, meadows 49, 70, 71

Patents 122

Paternity cases 262

Patients in hospitals 38, 39

Patterns 122

Pension funds 195

Pensions, social . 209, 210,

public expend 294

Perjury 259

Pharmacies 38

Physicians 38

Pigs 57, 59, 69, 72, 73

Population 5-24

migration statistics . . . 35-37

vital statistics 25-35

Pork, consumption 228

prices 219

production 81, 83

Post Office Savings Bank . . 181

Postal current account . . . 181

Postal service 172, 323

Potatoes, area 48, 69-71

consumption 228

crops 77, 78, 83

prices 216, 217, 219

Poultry 57, 69, 72, 73

Power, electric, see electr.

water 124

Precipitation 4, 323

Prices, agric. products . . . 216,

217, 219

agric. real estate 85

dairy products 218, 219

index, see index numbers

retail 219

securities 201

timber, fuelwood 218

Page

Primary schools . 265, 266

dental care of children. 46

Prisoners, prisons 261

Production, agriculture etc

77-81, 83

electricity 121, 126, 127

manufact. and mining etc.

108, 109, 113-122, 323

Property, assessed .. . . 285-290

real capital 315

Prosecution 256-261

Protests of bills 264

Public finance 285-309

relief 214

Pulp, imports, exports . . . . 130,

132, 138

production .. .. 114, 115, 117

Quantum index numbers of

imports and exports 129, 130

Quarrying, se manufact.

Radio, broadcasting . . 111, 281

Radio stations, coastal .. . . 174

Railways 161-164

Real estate 47, 69

cases 262

prices 85

Relief, public 214

public expenditure 295

Religion, churches, public

expenditure . 292, 308, 309

Religious bodies 18

Reproduction rates 29

Research, scientific funds,

universities etc. . . . . 272-275

Restaurants, census of

estabL 111

Retail prices 219

Retail societies, co-oper. . 150

taxation 290

Retail trade, census of

establishments 109, 112

census of trade 151

employm 22, 109,

151, 230, 231

index numbers 149

wages, salaries 109, 243, 244

Rivers, the longest 1

water power 124

Roads, forest 97

public 166

Road traffic accid. 45, 167, 168

Rolling stock, railw. .. 163, 164

Roundwood cut 95

Rural agglomerations 12

Rural area 6

Rural municip., popul.. . 7-11

Rye, area 69-71

imports 131

prices 216

production 77, 78

stocks 152

Salaried empl., see employees

Salaries, see wages, salaries

Sales tax 298


*35

Page

Savings Bank, Postal .. . . . 181

Savings banks 187-189

Scientific inst., univ. 272-275

Scholarships . . . 272, 275, 280

Schools, continuation 266

folk high 267

primary 265, 266

secondary 271, 272

special 267

vocational . 267-269, 272-274

Sealing 106

Seamen . . . . 23, 157, 230, 231

accident insurance 208

earnings 241, 242

signed on and off 157

Second. general schools 271, 272

Securities, see bonds shares

Security detention .. . . 258, 261

Sentenced persons . . . . 255-262

Separations 28

Sex, popul. by 5, 13-15, 20-24

Sexual offences 259

Share capital, companies 112

Shares, emissions 200

index of prices 201

Sheep 57, 59, 69, 72, 73

Shipping, see water transport

Ships, constr., delivery 120, 152

fishing craft 99, 102- 104, 154

imports and exports 129, 130,

136, 140, 316, 317

merchant fleet 152-155

whaling fleet 107, 154

Shops, see retail trade .

Sickness, hospitals etc. .. 38-44

health insurance . . . . 204-206

Ski-ing, association 169

unions 284

Slaughters, controlled 82

co-operatives 86

meat production 81, 83

Social insurance 204-213

public expend. 294, 308, 309

Special schools 267

Spirits, consumption 253

imports 131

licenses 253

taxes 253, 298

Sport, Norweg. Confeder. of 284

Stamp duty 298

State banks 182, 183

Page

Stoppages of work 249

Storting elections 318, 319

Students at univers. etc. 273

Suburban population 12

railways 164

Sugar, imports 131

prices 219

stocks 152

Suicides 44

Supreme court 262

Svalbard 6, 323

Tankers 153-155

Tax arrears, municipal . . . . 307

Taxes, central government

285-290, 298, 299, 308, 309

municipal 285-290, 305,

308, 309

Tea, imports 131

Teachers 265-269, 274

training colleges 269

Technical equipment, agriculture

. . . 60-65, 74, 75

Technical schools 268, 272-274

Technological Institute . . 268

Telegr., telephone 173-175, 323

Television, licenses 281

Terms of trade 130

Temperature 3, 4, 323

Tenancy cases 262

Theatres . 280

Timber, fuelwood cut 95

prices . 218, 219

timber floating 98

wages, lumberjacks. . 98, 233

Tobacco, consumption 225-227

imports 131

production .. . . 114, 117, 121

stocks, raw tobacco . . . 152

taxes 298

Tonnage, fishing craft . 99, 154

merchant fleet 152-155

whaling fleet 107, 154

Touring Club 169

Tourist- and other hotels111, 170

Tourists, foreign visitors . . . 169

income from foreign . . . . 316

Towns, area 6

Page

Trade unions 250

unemployment 229

Traffic accid. 41, 44, 45, 167, 168

Tramways 110, 164

Transp. activity, communications

. 110, 112, 152-175

employment 19, 20, 23, 110,

157, 162, 172, 173, 230, 231

insurance 193

national accounts . . . 311, 312

Trustee offices, public . . . . 264

Tuberculosis 38, 40-43

pensions 213

Unemployment 229, 232

insurance 209

public expenditure 295

Unit value, imp., exp. 129, 130

Universities 272-274

Urban areas 6

Vans 165

Vegetables, consumption . 228

area 48, 70, 71

imports 131

in greenhouses 55

production 80, 83

Vehicles, road motor 63, 163-166

accidents 45, 167, 168

buses 163-166

entries and exits 169

imports 136

traffic, scheduled . . 110, 163,

164, 166

Vessels, see ships

Veterinary College .. . . 272-274

surgeons 38

Violence, offences of .. 257, 259

Vital statistics 25-35

Vocational schools .. . 267-269,

272-274

Wage earners, see workers

Wage rates, salaries, earnings

agriculture, forestry . 233

centr. gvt. employees 245, 246

local gvt. employees. 248

longshoremen 240

population .. . . . 5, 6, 11, 12 manufacturing etc. 234-237,

Tractors etc., registr. 165

239, 240, 243, 244

imports colleges, universities 272-274 135 public schools ..... . 247

railways . . 161-163 in agriculture 63-65, 74 salaried employees . . 243-248

Stature of conscripts 46 in forestry 93 timber floating 98, 233

Steel and iron, see metals Trade, census etabl. . . 109, 112 trade . 243, 244

Stillbirths 25, 26 census, internal trade 151 wage index 234

Stipends 272, 275, 280 co-operatives . 86, 105, 150 water transport . . 241, 242

Stockfish, exports 137 employment . . 22, 109, 151, Wages and salaries, payments

production 102

Stocks, shares, joint stock

230, 231

imports and exports 129-148,

hotels, restaurants . . . 111

manuf. etc. 108, 114, 116, 126,

companies 112

316, 323

323

dividends 199 national accounts 311, 316 salaried employees 113,

emissions 200 retail, index numbers . 149

114, 126

index of prices 201 stocks of commod . 151, 152 services, business and

Personal taxation of companies . 290 wages, salaries 110, 109, 243, 244 111

Stocks of commod. 113, 151, 152 Trade marks 122 timber floating 98


*36

Page

trade, census of establ.. 109

transport etc., census of

establ 110

Warehouse, empl., earn. 243, 244

Water power 124

Water transp. 110, 112, 152-160

crew 23, 110, 157, 230, 231

earnings 241, 242

freight rates 160

freight, gross 110, 155, 156,

316

national accounts . . 311, 312

Wealth, assessed 285-290

national, increase 314

real capital 315

Weight and measures 324

Whaling, employment . . 21, 107

equipment .. .. 106, 107, 154

national accounts 311

production 106, 107

Page

Wheat, area 69-71

imports 131

prices 217

production 77, 78

stocks 152

Wholesale prices, index . . 215

Wholesale trade, census of

establishments 109, 112

census of trade 151

concentrated feeds 77

employment . . . 22, 109, 151

Wages and salaries 109

Widowers and widows . . 14, 15

Wine, consumption 253

imports 131

licenses 253

taxes 298

Winter herring, fisheries 100,

101, 104, 105

Page

Wireless receivers, prod. . 119

licenses 281

Wood, imports, exports 132, 138

prices 218, 219

roundwood cut 95

Wood pulp, exports 138

production 117

Wool, imports, exports 132, 138

production 81, 83

stocks 152

Workers, in agriculture etc. 21,

74, 230, 231

manufact. trade etc. 21, 22,

113, 114, 116, 126, 230, 231

trade unions 250

Work houses 261

Work stoppages 249

Yield of crops 77-80, 83

Youth hostels 169


1 Geografiske opplysninger.

Geography.

Tabell 1. Geografiske opplysninger.' Geography.

Beliggenhet. Geographic position:

Nord—sør f mellom, between 71° 11' 8" n. b. (Knivskjelodden på Magerøy)

North—south I og 57° 57' 31" n. b. (øya Kråka ved Ryvingen fyr nær Mandal);

I mellom, between 4° 30' 13" ost Greenwich (Steinsøy ved Utvær utenfor

Vest—øst

Sognefjords munning)

West—east 1

og 31° 10' 4" øst Greenwich (Hornøy nær Vardø).

Fastlandets nordligste punkt. The northernmost point of the main-land: Nordkinn (Kinnarodden)

ligger på 71° 8' 1" n. b. og 27° 40' 9" øst Greenwich. Dets sørligste punkt. The

southernmost point: Lindesnes 57° 58' 43" n. b. og 7° 3' 44" øst Greenwich.

Avstanden mellom Nordkinn og Lindesnes er i rett linje 1 752 km. The air-line distance

between Nordkinn and Lindesnes.

Lengden av fastlandets kystlinje (uten hensyn til fjorder og bukter) er 2 650 km. The

length of the main-land coast line (not included fjords and bays).

Landets største bredde er 430 km, minste bredde 6,3 km. The largest and smallest width

of the country.

Landegrensens lengde. Length of land frontier: 2 555 km (mot Sverige 1 643 km, mot

Finnland 716 km, mot Sovjet-Samveldet 196 km).

Areal, se tabell 5. Area, see table 5.

St ørste sjoer 3. The largest lakes: Mjøsa 366 km2, Femund 202 km', Røssvatn 190

km 2, Randsfjorden 136 km 2, Tyrifjorden 136 km2, Snåsavatn 117 km2, Tunnsjø 99 km 2,

Limingen 94 km 2, Øyeren 88 km 2 .

Lengst e v a ssdra g •2 The longest rivers: Glomma 611 km, Tana med Anarjokka

360 km, Numedalslågen 342 km, Dramsvassdraget 309 km, Skiensvassdraget 244 km, Otra

242 km, Namsen 210 km, Arendalsvassdraget 209 km, Gudbrandsdalslågen 202 km (til Mjøsa),

Trysilelva 202 km (ned til riksgrensen), Altelva 200 km, Orkla 170 km, Vefsna 160 km,

Nidelva med Nea 160 km, Gaula (Sør-Trøndelag) 150 km, Tovdalselva 147 km.

Høyeste fjelltopper (høyde o.h.). The highest mountains (m. above sea level):

Glittertinden 2 470 m, Galdhøpiggen 2 469 m, Store Skagastølstind 2 405 m, Store Memurutind

2 364 m, Hellstugutind 2 346 m, Knutholstind 2 340 m, Tjørnholstind 2 329 m, Snøhetta

2 286 m, Mesmogtind 2 270 m, Besshø 2 258 m, Nautgardstinden 2 257 m.

Andre kjente fjelltopper. Other well known mountains: Rendalssøln 1751m,

Rondslottet 2 183 m, Oppkuven 703 m, Skogshorn 1 728 m, Høgevarde 1 460 m, Blefjell

1 341 m, Jonsknuten 903 m, Gausta 1 883 m, Hårteigen 1 691 m, Hardangerjøkulen

1 876 m, Folarskardnuten (Hallingskarvet) 1 933 m, Ulrikken 643 m, Fannaråki 2 069 ni

Romsdalshorn ca. 1 550 m, Oksskolten 1 915 m, Suliskongen (Sulitjelma) 1 913 m, Jiekkevarri

1 833 m.

St ørst e breer 4. The largest glaciers: Jostedalsbreen med omliggende breer ca. 815

km', herav selve Jostedalsbreen med utløpere ca. 475 km 2, Svartisen ca. 490 km 2, Folgefonni

ca. 225 km 2, Blåmannsisen ca. 125 km2.

Lengste fjorder. The longest fjords:

Sognafjorden, Sygnefest—Fodnes 140 km, Sygnefest—Skjolden 183 km.

Hardangerfjorden, Huglo—Eidfjorden 127 km, Huglo—Etne 93 km, Huglo—Odda 183 km.

Trondheimsfjorden, Agdenes—Steinkjer 124 km.

Porsangen, Brennelv—midtfjords ved Sværholtklubben 123 km.

Oslofjorden, Oslo—Færder 100 km.

Største bebodde øyer. The largest inhabited islands: Hinnøy 2 198 km2,Senja

1 590 km 2, Langøy 860 km 2, Sørøy 816 km 2, Kvaløy (Troms) 737 km2, Ringvassøy 656 km 2,

Hitra 565 km 2, Seiland 559 km 2, Austvågøy 527 km 2, Andøy 489 km2, Vestvågøy 411 km 2 .

Svalbard. Beliggenhet, areal etc., se særskilt tabell. Position, area, etc., see table

on Svalbard.

Andre norske besittelser, se tabell 5 note 1. Other Norwegian territories

see table 5, note 1.

Kilde: Norges geografiske oppmåling. Source: Geographical Survey of Norway.

Etter seneste malinger eller beregninger. According to the latest surveys or estimates. 2 Vassdragenes vannkraft

se tabell 137. Waterpower of the rivers, see table 137. 3 Etter regulering er Rossvatns areal av Vassdragsvesenet

anslått til ca. 210 km'. After regulation the area of Rossvatn is estimated at ca. 210 km'. 4Arealoppgavene

er usikre. The data on area are uncertain.

1


Rikets inndelinger. 2

Administrative divisions.

Tabell 2. Administrative inndelinger 1. jan. 1961. 1 Administrative divisions.

Alm. sivile inndelinger

General civil divisions

Geistlige inndelinger

Ecclesiastical divisions

Fylker

Counties

Byer Towns

Kjøpsteder

Ladesteder

Bykommuner

i alt

Urban

municip.

Herreder

Rural

municip.

Bispedømmer

Dioceses

Prostier

Deaneries

Prestegjeld

Clerical

districts

Sogn

Parishes

Østfold 4

Akershus 1

Oslo

Hedmark 2

Oppland 2

Buskerud 3

Vestfold 6

Telemark 4

Aust-Agder 3

Vest-Agder 3

Rogaland 2

Hordaland —

Bergen 1

Sogn og Fjordane • • • • —

More og Romsdal 3

Sør-Trøndelag 1

Nord-Trøndelag 1

Nordland 2

Troms 1

Finnmark 3

2

2

2

1

2

2

4

2

4

2

2

4

2

2

2

3

8

6

4

4

6

1

3

3

6

2

3

27

29

30

35

24

18

24

28

36

47

56

38

61

55

45

63

33

20

1

1

1

1

1

2

1

7

6

6

4

3

5

8

6

6

5

7

6

5

8

4

3

28 46

25 45

32 32

30 50

33 66

25 48

25 44

31 57

24 41

22 42

33 60

40 87

15 15

29 79

37 87

28 63

25 56

43 70

19 37

15 22

I alt Total 43

2

21

2

62

669

9

91

559 1 047

Fylker

Counties

Rettslige inndelinger

Judicial div isions

Domssogn5

Lagdommer'

Forliksråd-

Tinglag° kretser'

Lagsogn4

Politidistr.

Police

districts

Lensm.- Legedistrik-

distrikter'

ter"

Østfold

Akershus

Oslo

1

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

1

Aust-Agder

Vest-Agder .

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane • • •

More og Romsdal

Sør-Trøndelag 1

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

1

Finnmark

1

2

2

1

2

1

1

4

2

7

8

6

5

7

6

7

4

4

7

6

4

6

6

3

9

5

4

10

8

9

9

10

11

14

8

7

7

7

6

10

8

6

13

5

9

31

31

32

37

27

26

30

32

40

53

56

39

64

56

48

69

35

23

4

3

3

2

3

4

5

3

4

2

2

3

2

2

4

2

4

22 17

22 15

1

26 25

28 28

25 16

19 11

22 21

20 13

21 14

31 19

37 31

1

31 27

29 33

28 23

24 25

40 53

16 25

18 18

I alt Total 5

19

106

159

731

54

459 10 416

Kilde : Oppgaver i Byrået. Source: Data from the Bureau. Inndelingen i skattedistrikter, skole- og forsorgskommuner

s varer stort sett til kommuneinndelingen. Valgdistriktene ved stortingsvalg følger fylkesinndelingen. Tax districts, school

districts and public admin. districts coincide mainly with the municipalities. Electoral districts at Storting elections coincide with

the counties, Svalbard Jan Mayen, Bouvetøya og Peter I's øy er ikke med. Svalbard, Jan Mayen, Bouvet Island and Peter

I's Island not included. 2 Ladestedene Hvitsten og Holmsbu er ikke egne kommuner. De hører inn under henholdsvis Vestby

og Hurum herreder. 3 Appelate court districts. 4 Appelate court subdistricts. Primary court districts. 6 Primary court subdistricts.

' Mediation council districts. 8 Rural officials attending to police and taxation matters. Public health districts.. Dessuten 18

fylkeslegeembeter og 5 distriktslegestillinger uten fast distrikt. In addition 18 county health districts and 5 public health

officers without specified district.


3 Meteorologiske forhold.

Climate.

Tabell 3. Meteorologiske forhold 1960. 1 Climate.

Stasjoner Stations I Jan. Feb. Mars April Mai 1 Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Aret

Year

a. Luftens temperatur. Celsius grader. Air temperature. Centigrade

Røros Normal -10,5- 9,4 6,4- 1,5 4,2 8,5 11,4 9,6 5,60,2- 5,6- 9,1- 0,2

1960. Gj.snitt -14,9 -11,4 4,7- 0,4 6,0 10,8 11,6 10,8 6,7- 1,7- 3,7- 9,1 0,0

Maks. . 4,5 4,9 6,0 9,6 18,4 26,9 22,4 26,0 17,7 14,5 4,0 5,0 26,9

Min. -37,1 -34,3 -21,9 -14,5 -11,5 1,0 0,4 0,1 - 9,4 -15,1 -17,6 - 3,0 -37,1

Kise Normal - 6,5- 6,1 3,2 2,2 7,8 12,7 15,5 13,7 9,6 4,4- 1,0- 4,7 3,7

(Hedmark) 1960. Gj.snitt - 5,9- 9,4- 2,7 2,7 9,7 14,8 13,9 14,0 10,0 2,5- 0,3- 2,9 3,9

Maks. . 6,0 7,4 7,6 13,7 22,1 27,2 22,0 26,5 19,5 8,9 7,9 8,4 27,2

Min. -16,5 -24,1 -16,6 - 9,6- 3,5 3,8 5,6 4,4- 1,9- 5,5- 8,0 -15,0 -24,1

Oslo Normal - 4,1- 3,4- 0,2 4,2 9,8 14,3 16,9 14,8 10,7 5,2 0,1- 3,3 5,4

(Blindern) 1960, Gj.snitt - 4,0- 6,5 1,0 5,2 12,4 16,1 15,0 14,9 11,1 4,1 0,7 1,4 5,7

Maks. . 5,9 3,7 9,5 16,0 236 30,1 23,2 28,0 17,9 11,5 7,6 7,7 30,1

Min. -14,1 -18,7 - 8,7- 4,1-- 0,5 6,0 7,3 4,2 0,2- 2,5- 8,4 -12,6 -18,7

Oksøy Normal

1960. Gj.snitt

Maks. .

Min.

Sola Normal 1,4 1,2 2,5 5,3 8,9 11,6 13,8 13,6 11,6 8,1 4,4 2,4 7,1

1960. Gj.snitt - 0,5 0,2 3,2 5,7 10,6 12,7 13,9 15,3 12,6 7,8 5,0 2,0 7,4

Maks. . 8,4 6,8 11,8 12,6 22,3 22,8 22,1 27,8 20,7 15,0 10,1 10,3 27,8

Min. -17,0-13,0- 4,8- 2,8- 0,7 6,1 5,2 7,4 0,5- 1,1- 4,2 -11,6 -17,0

Bergen Normal

(Fredriks- 1960. Gj .snitt

berg) Maks. .

Min. -

1,7 1,6 2,8 5,7 9,2 12,0 14,2 13,5 11,1 7,5 4,1 2,5 7,2

0,4 1,2 4,7 6,5 11,1 13,0 14,7 15,6 12,9 8,0 5,6 2,5 8,0

9,9 10,1 13,7 12,7 21,4 23,8 22,8 29,2 22,5 15,3 12,2 10,2 29,2

8,9- 8,0- 1,6- 0,4 0,6 8,0 7,7 8,8 4,4 0,6- 0,1- 7,8- 8,9

Lærdal Normal

( Tønj um) 1960. Gj .snitt

Maks. .

Min.

Trondheim Normal . . .

(Voll) 1960. Gj.snitt

Maks. .

Min.

Brønnøy- Normal - 0,1- 0,2 0,8 3,6 6,7 9,6 12,6 12,8 9 ,4 5,6 2,0 0,0 5,2

sund 1960. Gj.snitt - 1,4- 2,4 3,2 5,4 8,8 11,0 15,6 14,5 11,5 4,0 2,5 0,1 6,0

Maks. . 8,0 7,0 10,0 13,0 24,0 18,0 27,0 27,2 21,2 10 ,8 7,4 8,4 27,2

Min. -13,6- 9,5- 5,5- 2,0- 2,0 4,0 6,4 5,4 0,0- - 2,5- 9,6-13,6

Bodø luft- Normal - 1,2- 1,9- 1,1 2,0 5,8 9,2 12,4 12,1 8,3 4,0 0,6- 1,1 4,1

havn 1960. Gj.snitt - 2,8- 4,8 1,5 4,2 8,1 10,1 15,6 14,4 10,3 2,4 0,6- 1,1 4,9

Maks 6,0 7,5 8,4 9,6 22,9 19,6 26,2 25,0 19,3 9,3 5,5 8,0 26,2

Min. -15,5 -12,2 - 6,6- 4,4 0,2 3,4 6,4 5,4- 0,2- 6,0- 4,6 -10,7 -15,5

Tromso Normal - 3,1- 3,9 2,9- 0,1 3,2 7,7 11,4 10,6 6,6 1,9 1,2- 2,9 2,3

1960. Gj.snitt - 4,6 6,2 0,1 3,1 6,5 8,4 15,6 12,7 8,7- 0,2 2,0- 3,1 3,2

Maks. . 4,0 5,9 6,2 9,5 22,6 21,8 26,5 22,5 16,3 7,5 3,3 4,3 26,5

Min. -12,6 -14,5 - 8,6- 6,9- 5,3 1,5 5,3 3,7 0,7- 8,0- 7,0 -11,5 -12,6

Vardø Normal

1960. Gj.snitt

Maks. .

Min.

1,0 0,4 1,5 4,6 9,3 13,1 15,8 15,0 12,3 8,4 4,5 2,0 7,3

- 0,5- 1,6 1,6 5,0 10,7 13,6 14,4 15,0 12,9 7,4 4,2 2,1 7,1

6,9 6,7 6,0 11,9 17,6 22,4 18,6 22,5 17,2 13,0 9,6 9,0 22,5

- 10,0-10,9- 3,5- 2,6 1,8 8,0 9,0 8,6 5,4 2,4- 2,3- 8,2-10,9

- 1,3- 0,8 1,6 6,0 9,8 13,0 15,6 14,0 9,9 5,1 1,1- 0,7 6,1

- 4,1- 2,3 2,9 6,5 11,7 14,6 14,9 15,1 11,2 4,3 2,7- 1,2 6,4

11,1 9,8 10,6 13,9 22,8 28,0 24,7 28,0 20,0 13,1 11,5 14,2 28,0

-19,1-14,5-

- - 3,6- 2,0- 0,2 6 ,7 6,3 6,1- 1,1- 3,1- 6,0 -14,1 -19,1

- 2,7 2,2- 0,5 3,0 7,4 10,8 13,8 12,6 8,7 4,2- 0,1- 2,4 4,4

- 5,9- 4,1 1,3 4,3 8,7 12,4 14,2 13,9 10,0 1,7 0,6- 2,6 4,5

9,4 7,0 8,4 14,2 22,5 25,7 26,0 27,0 20,8 12,3 7,7 8,3 27,0

- 23,4-14,9-

- - 6,2- 3,4- 1,1 3,8 6,0 6,0- 1,8- 6,8- 8,0 -15,6 -23,4

- 4,8- 5,4 4,1- 1,2 2,1 5,8 8,9 8,9 6,5 1,7- 1,6- 3,6 1,1

- 4,4- 6,0 1,5 1,4 4,5 6,7 13,5 10,5 7,7- 0,6 2,4- 3,5 2,2

3,0 4,7 6,5 6,6 15,0 21,7 23,5 19,3 13,4 7,3 4,4 4,7 23,5

-11,9-13,0-12,0- 8,7- 5,9 0,6 6,0 6,0 0,7- 8,5 -11,0 -13,0 -13,0

Karasjok Normal -14,4 -14,7 - 9,9- 3,2 3,2 9,5 13,2 10,6 5,6- 2,1- 9,6 -13,2 - 2,1

1960. Gj.snitt -20,9 -20,2 - 4,7 0,3 7,6 10,6 17,1 12,4 7,1- 6,0 -10,1 -14,7 - 1,8

Maks. . 0,5 2,0 6,2 9,6 25,0 27,2 31,0 26,0 14,6 8,7- 0,2 2,6 31,0

Min. -40,8 -42,5 -28,0 -24,0 - 8,6 0,0 1,6 0,5 - 3,0 -22,4 -29,6 -42,0 -42,5

K 11 d e : Meteorologisk Institutt. Source: Meteorological Institute.

Oppgaver for Oslo, Bergen og Trondheim i tidligere Ar finnes i Statistiske Oversikter 1948, tabell 1-6 og tilleggsutgave 1953,

tabell 1 og 2. Previous data for Oslo, Bergen and Trondheim are given in Statistical Survey 1948, table 1-6 with supplement 1958,

table 1 and 2.

Temperatur- og nedbornormalene er basert på gj.snitt 1901-1930. The temperature and precipitation normals are based on

averages 1901-1930.


Meteorologiske forhold. 4

Climate.

Tabell 3 (forts.). Meteorologiske forhold 1960. 1 Climate.

Stasjoner Stations Jan.

Feb. Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

Aret

Year

Roros

Kise (Hedmark)

Oslo (Blindern)

Oksoy

Sola

Bergen (Fredriksberg)

Lærdal (Tonjum)

Trondheim (Voll)

Brønnøysund

Bodø lufthavn

Tromso

Vardø

Karasjok

30

27

23

20

20

19

22

25

22

26

31

31

31

b. Døgn med frost 1960. 2 Days with frost

29 31 27 13

r.

7 26 27 31 221

29 30 17 4 3 13 21 27 171

29 22 10 1 6 16 24 131

25 14 2 7 12 80

19 20 5 1 3 6 12 86

18 3 1

-^

1 11 53

21 18 3 1 2 12 13 20 112

27 24 10 3 2 19 22 25 157

25 13 4 1 9 11 18 103

25 16 7

-^

1 14 18 26 133

28 20 12 6

-^

25 29 30 181

29 22 16 4 26 29 30 187

29 28 22 6 6 29 30 31 212

C. Nedbørhøyden i mm. Precipitation in mm.

Roros Normal

1960

Kise Normal

(Hedmark) 1960

Oslo Normal

(Blindern) 1960

Oksøy Normal

1960

Sola Normal

1960

Bergen Normal

(Fredriksberg) 1960

Lærdal Normal

(Tonjum) 1960

Trondheim Normal

(Voll) 1960

Brønnøysund Normal

1960

Bodø lufthavn Normal

1960

Tromso Normal

1960

Vardo Normal

1960

Karasjok Normal

1960

36

17

30

42

47

72

95

182

103

95

221

136

38

15

71

59

93

126

114

68

98

126

41

56

17

18

27 28 18 27 45 61 77 39 33 29 29 449

13 24 31 28 127 62 69 50 18 42 23 504

18 29 26 47 49 72 94 55 63 34 42 559

26 37 7 14 110 159 87 42 76 95 25 720

41 47 39 52 59 76 115 62 80 58 56 732

28 30 22 19 107 181 144 44 78 131 65 921

71 90 52 55 52 55 107 83 119 105 120 1 004

144 60 79 19 60 108 77 54 173 341 130 1 427

70 65 63 60 55 74 118 91 107 105 110 1 021

41 8 38 46 58 71 128 67 65 85 139 841

150 141 111 106 103 109 183 199 220 195 206 1 944

68 44 146 49 166 141 182 147 44 76 220 1 419

26 20 12 22 24 33 50 41 44 33 37 380

0 1 28 34 66 69 53 26 19 14 16 341

68 54 42 41 59 71 91 80 93 84 69 823

42 12 65 44 113 45 85 97 22 16 20 620

91 78 60 58 68 79 93 130 120 131 85 1 086

75 59 50 63 100 70 68 80 31 17 84 823

79 70 57 53 67 72 77 119 130 120 85 1 043

65 37 60 44 102 72 50 49 78 1 44 670

79 70 53 55 57 63 56 130 112 95 72 940

64 33 49 69 55 50 60 54 128 12 64 764

50 46 36 35 42 36 44 68 56 47 39 540

52 31 12 42 32 10 38 44 50 24 36 427

13 11 13 18 41 52 47 42 24 24 14 316

8 13 21 24 41 63 41 14 4 11 36 294

d. Døgn med nedbør 1960. 3 Days with precipitation

Ramos

Kise (Hedmark)

Oslo (Blindern)

Oksøy

Sola

Bergen (Fredriksberg)

Lærdal (Tonjum)

Trondheim (Voll)

Brønnøysund

Bodo lufthavn

Tromso

Vardo

Karasjok

17

12

13

19

21

20

13

16

20

18

16

25

9

11 11 8 10 19 23 14 13 9 22 16 173

14 7 2 12 13 27 17 15 15 21 14 169

16 7 3 8 15 25 19 17 13 23 20 179

15 10 8 10 12 20 18 10 19 25 22 188

12 8 14 9 16 17 23 11 16 19 20 186

17 10 16 13 14 18 24 16 11 19 20 198

2 4 7 12 16 18 16 14 12 7 11 132

12 14 11 9 20 18 12 18 9 9 11 159

9 16 14 15 19 18 19 15 15 7 14 181

11 12 13 12 22 17 12 12 17 3 15 164

11 17 16 22 24 15 14 20 20 13 18 206

23 22 7 18 14 7 13 19 25 13 15 201

10 13 4 15 14 13 14 16 10 10 14 142

Se foregående side, note 1. See preceding page, note 1. 2 Døgn med min. temperatur under 0°. Days with min. temperature

below 0° C. 3 Døgn med nedbørhøyde 0,1 mm eller mer. Days with precipitation of 0,1 mm. or more.


5 Befolkning.

Population.

Tabell 4. Den hjemmehørende folkemengde 1769—.1960.

Resident population.

Ved de alminnelige folketellinger. According to the general population censuses.

År

Year

Menn

Males

Riket

The whole country

Kvinner

Females

I alt

Total

Bygder"

Rural

districts

Byer'

Towns

Svinner

pr. 1000

menn

Females

per 1000

males

Byenes

befolkning

i pet.

av rikets

Popul.

of towns

as a°1,,

of total

15. aug. 1769 2 . . .

1. feb. 1801. . . .

30. april 1815. . . .

27. nov. 1825 . . . .

29. nov. 1835. . . .

31. des. 1845 . . . .

* 1855. . . .

* 1865. . . .

* 1875. .. .

• 1890. . . .

3. des. 1900....

1. des. 1910. . . .

* 1920. . . .

* 1930. . . .

3. des. 1946....

1. des. 1950 . . . .

343 269

422 976

511 033

585 381

652 233

729 905

835 947

885 368

965 911

1 087 603

1 155 673

1 290 469

1 371 919

1 557 278

1 625 351

380 349

460 511

540 285

609 446

676 238

760 142

865 809

928 056

1 035 006

1 152 429

1 236 109

1 359 306

1 442 275

1 599 672

1 653 195

723 618

883 487

885 431

1 051 318

1 194 827

1 328 471

1 490 047

1 701 756

1 813 424

2 000 917

2 240 032

2 391 782

2 649 775

2 814 194

3 156 950

3 278 546

658 871

805 845

798 827

937 120

1 065 825

1 166 596

1 292 232

1 435 464

1 481 026

1 526 788

1 612 382

1 702 554

1 864 371

2 013 680

2 272 853

2 223 726

64 747

77 642

86 604

114 198

129 002

161 875

197 815

266 292

332 398

474 129

627 650

689 228

785 404

800 514

884 097

1 054 820

1 108 8,9

1 089 8,8

9,8

1 057 10,9

1 041 10,8

1 037 12,2

1 041 13,3

1 036 15,6

1 048 18,3

1 073 23,7

1 064 28,0

1 076 28,8

1 053 29,6

1 051 28,5

1 027 28,0

1 017 32,2

Etter beregning, for hvert år. According to estimated figures for each year.

Ar

Year

Middelfolkemengde Mean population

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt

Total

Folkemengden ved utgangen av året

Population at the end of the year

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt

Total

Folkemengdens

tilvekst

Increase of

population

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946 2

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960*

1 387 410 1 454 119 2 841 529 1 392 489 1 457 968 2 850 457

1 397 027 1 461 316 2 858 343 1 401 566 1 464 663 2 866 229

1 406 111 1 468 095 2 874 206 1 410 656 1 471 526 2 882 182

1 414 710 1 474 501 2 889 211 1 418 764 1 477 475 2 896 239

1 422 941 1 480 578 2 903 519 1 427 117 1 483 681 2 910 798

1 431 633 1 487 109 2 918 742 1 436 149 1 490 537 2 926 686

1 441 177 1 494 626 2 935 803 1 446 205 1 498 715 2 944 920

1 451 401 1 503 014 2 954 415 1 456 596 1 507 313 2 963 909

1 461 348 1 511 719 2 973 067 1 466 099 1 516 125 2 982 224

1 471 184 1 519 050 2 990 234 1 476 269 1 521 975 2 998 244

1 481 427 1 527 456 3 008 883 1 486 585 1 532 936 3 019 521

1 492 983 1 539 447 3 032 430 1 499 380 1 545 957 3 045 337

1 506 958 1 553 258 3 060 216 1 514 536 1 560 558 3 075 094

1 522 787 1 568 394 3 091 181 1 531 039 1 576 230 3 107 269

1 542 942 1 583 941 3 126 883 1 554 845 1 591 652 3 146 497

1 564 644 1 600 367 3 165 011 1 574 443 1 609 082 3 183 525

1 583 806 1 617 207 3 201 013 1 593 169 1 625 330 3 218 499

1 601 648 1 632 580 3 234 228 1 610 126 1 639 828 3 249 954

618 264 1 646 862 3 265 126 1 626 401 1 653 895 3 280 296

1 635 019 1 661 010 3 296 029 1 643 637 1 668 125 3 311 762

1 652 662 1 675 540 3 328 202 1 661 687 1 682 955 3 344 642

1 670 710 1 690 969 3 361 679 1 679 732 1 698 982 3 378 714

1 688 567 1 706 786 3 395 353 1 697 401 1 714 589 3 411 990

1 706 359 1 722 473 3 428 832 1 715 316 1 730 357 3 445 673

1 723 387 1 738 343 3 461 730 1 731 457 1 746 329 3 477 786

1 739 749 1 754 243 3 493 992 1 748 042 1 762 157 3 510 199

1 755 766 1 769 599 3 525 365 1 763 490 1 777 041 3 540 531

1 771 124 1 784 419 3 555 543 1 778 757 1 791 797 3 570 554

1 787 000 1 799 000 3 586 000 1 794 500 1 806 500 3 601 000

17 858

15 772

15 953

14 057

14 559

15 888

18 234

18 989

18 315

16 020

21 277

25 816

29 757

32 175

39 228

37 028

34 974

31 455

30 342

31 466

32 880

34 072

33 276

33 683

32 113

32 413

30 332

30 023

30 000

Kilde: NOS XI. 145. Folketellingen 1950 1 og tidl. folketell., NOS XII. 23. Folkemengdens bevegelse

1958 og oppgaver i Byrået. Source: NOS XI. 145. Census of population 19501 and previous census publications.

NOS XII. 23. Vital Statistics and Migration Statistics 1958 and data from the Bureau.

Etter de grenser som gjaldt hvert år. According to the boundaries existing éach year. Garnisonerte militære

ikke regnet med (ca. 4 000 mann). 3 Tallene for 1946 stemmer ikke helt med folketellingen. The figures are

not quite comparable wit h the Census results.


Befolkning. 6

Population.

Tabell 5. Flateinnhold og folkemengde fylkesvis 1. desember 1950.

Area and population, by counties.

Fylker

Counties

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sognog Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

I alt Total

Flateinnhold i km' Area in kma

I alt

Total

Bygder

Rural

districts

4 094,4

4 907,5

27 529,9

25 317,1

14 733,5

2 320,5

15 272,1

9 210,4

7 268,1

9 112,2

15 597,5

Byer

Towns

85,4

1,1

453,3

15,4

8,2

76,4

18,8

22,7

15,1

27,1

16,9

Landareal

Land area

Bygder

Rural

districts

3 806,0

4 591,8

26 284,2

24 126,0

13 776,2

2 239,2

14 141,8

8 614,8

6 809,2

8 621,3

14 888,9

Byer

Towns

81,6

1,1

431,0

7,3

4,4

72,5

18,0

19,2

14,6

25,4

16,1

Hjemmehørende folkemengde Resident population

Innb. pr. km' Pet. stigning'

landareal 1946-1950

Popul. density 0/0 increase

Bygder

Rural

districts

129 431

180 177

159 403

147 707

116 538

108 548

95 605

56 781

61 957

130 719

198 047

Byer

Towns

55 988

2 834

434 047

13 664

12 714

39 662

46 034

40 766

19 007

34 973

80 689

Bygder

Rural

distr.

34,0

39,2

6,1

6,1

8,5

48,5

6,8

6,6

9,1

15,2

13,3

per km'

Byer

Towns

686,1

2 576,4

1 007,1

1 871,8

2 889,5

547,1

2 557,4

2 123,2

1 301,8

1 376,9

5 011,7

from 1946-50

Bygder

Byer

Rural Towns

distr.

4,1

3-39,6

1,4

3,7

4,9

4,8

3,2

1,2

1,5

6,4

5,1

3,4

6,7

8 51,6

11,4

3,5

2,2

4,8

4,5

1,3

6,2

1,7

37,1

35,8 112 845 3 152,1 2,2

18 513,9

15 059,9

18 666,6

22 419,3

38 294,6

26 088,4

48 637,6

0,7

16,2

36,0

3,3

30,1

2,4

7,5

17 777,3

14 663,0

17 890,3

21 024,4

36 254,9

25 416,4

46 524,7

0,7

16,2

34,9

3,2

29,3

2,4

7,2

95 884

154 183

141 089

100 230

190 626

102 320

54 481

1 796

37 255

56 669

9 630

31 075

15 178

9 994

5,4

10,5

7,9

4,8

5,3

4,0

1,2

2 565,7

2 299,7

1 623,8

3 009,4

1 060,6

6 324,2

1 388,1

0,7

4,3

3,1

3,2

1,0

3,7

8,9

13,2

6,2

-0,8

12,9

14,5

0,7

14,2

323 043,5 873,7 307 450,4 820,9 2 223 726 1054820 7,2 1 285,0 -2,2 19,"

Riket The whole count. 323 917,2 308 271,3 3 278 546 10,6

3,9

Kilde: Norges geografiske oppmåling og NOS XI. 145. Folketellingen 1. desember 19501. Source: Geri

graphical Survey of Norway and NOS XI. 145. Population census December I, 19501.

Ikke tatt med: Svalbard 62 049,5 km', Jan Mayen 372,5 km', Bouvet-øya 58,5 km', Peter I's øy 249,2

km', Dronning Mauds land. Not included: Svalbard 62 049,5 1cm2, Jan Mayen 372,5 km', Bouvet Island 58,5 km',

Peter P Island 249,2 km', Queen Maud Land. 2 Regnet på grunnlag av folkemengden innenfor de grenser soin

var gjeldende i hvert telllingsår. Based on the population living within the boundaries existing each census.

"/' 1948 be Oslo utvidd med Aker herred. Jan. 1, 1948 Aker was incorporated with Oslo

Fylker

Counties

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland, Bergen.

Sogn og Fjordane .

Møre og Romsdal..

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag . . • •

Nordland

Troms

Finnmark

Riket The whole country

Tabell 6. Hjemmehørende folkemengde fylkesvis' og tilstedeværende

folkemengde 1920, 1930, 1950 og 1960.

Resident population by counties and present-in-area population.

Bygder Rural districts

Byer Towns

%.1920 1/.19302 I i/i21950' 1/1 19604 if,,1920 %.1930 I 1/.1950 41960'

113 446 121 955 129 431 144 131 46 682 45 075 55 988 57 503

176 990 233 767 3180 177 223 731 2 972 3 172 2 834 3 217

258 483 253 124 3 434 047 471 511

141 398 150 022 159 403 162 378 8 221 7 920 13 664 15 530

119 862 127 263 147 707 152 137 9 287 10 447 12 714 13 891

100 405 106 696 116 538 123 007 36 844 36 377 39 662 44 789

80 340 91 356 108 548 123 005 43 720 42 751 46 034 48 977

84 093 87 856 95 605 110 741 41 152 39 898 40 766 38 798

56 365 55 707 56 781 659 010 18 335 18 109 19 007 18 120

59 203 55 068 61 957 69 968 23 604 26 165 34 973 38 204

96 446 99 753 130 719 145 580 69 977 73 505 80 689 90 937

156 218 164 376 198 047 223 119 91 443 98 303 112 845 115 848

88 740 90 403 95 884 97 961 1 374 1 405 1 796 2 072

124 944 128 839 154 183 168 009 34 447 36 225 37 255 44 011

111 767 120 488 141 089 151 259 55 030 54 458 56 669 59 286

82 290 88 036 100 230 105 539 6 931 7 980 9 630 11 103

158 902 164 574 190 626 194 655 14 924 22 346 31 075 44 002

77 050 83 343 102 320 110 514 13 700 14 124 15 178 16 285

35 912 44 178 54 481 59 525 8 278 9 130 9 994 12 201

I 864 371 2 013 680 2 223 726 2 424 269 785 404 800 514 1054 820 1146285

1 839 292 1 986 613 2 160 829 • • 792 846 798 937 1038 177 • •

Tilstedev. Present-in-area

Kilde: Se tabell 7. Source: See table 7.

Etter grensene i hvert folketellingsår. According to the boundaries existing each census. Svalbard og Jan Mayen

er ikke tatt med. Svalbard and Jan Mayen are not included. 3 Se tabell 5, note 3. Se tabell 7, side 7 note 1. 5 Se

tabell 7, side 8 note 5. Se tabell 7, side 8 note 6 og 7.


Befoikning.

Population.

Tabell 7. Hjemmehørende folkemengde 1. desember 1950 og 1. januar 1960

i de enkelte herreder og byerl.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Fylker

og herreder

Riket The

whole country

Bygder Rural

districts

Byer Towns . . .

Fylker 2 Counties

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder • •

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Bygdene

herredsvis

Rural districts

by municipalities

Ø8tfold

Hvaler

Torsnes

Borge

Varteig

Skjeberg

Berg

Idd

Aremark

Øymark

Rødenes

Rømskog

Trøgstad

Spydeberg

Askim

Eidsberg

Mysen

Skiptvet

Rakkestad

Degernes

Folkemengde

Resident popul.

1. des. 1. jan.

1950 1960

3278546

2223726

1054820

Tune

3570554 Rolvsøy

2424269

1146285

185 419 201 634

183 011 226 948

434 047 471 511

173 067 177 908

160 421 166 028

156 200 167 796

154 582 171 982

13G371 149 539

75 788 77 130

96 930 108 172

211 408 236 517

198 047 223 119

112 845 115 848

97 680 100 033

191 438 212 020

197 758 210 545

109 860 116 642

221 701 238 657

117 498 126 799

64 475 71 726

3 345 2 872

1 340 1 287

6 452 7 624

11G7 1 262

9 473 11 228

7G18 8 395

Herreder

Glemmen

Kråkerøy

Onsøv

Råde'

Rygge

Våler

Hobøl

Alcershus

Vestby(landdists)

Kråkstad

Ski

As

Frogn

Nesodden

Oppegård

Bærum

Asker

S. Heland

N. Holand

Setskog

Aurskog

Blaker

Serum

Fet

Rælingen

Enebakk

Lørenskog

Skedsmo

Lillestrøm

Nittedal

Gjerdrum

Ullensaker

Nes

Eidsvoll

Nannestad

Hurdal

Feiring

5 841 7 037 Hedmark

1 724 1 485 Nes

2 120 2 179 Ringsaker

1 395 1 390 Fumes

648 728 Vang

4 170 4 094 Leten

2 863 2 872 Romedal

8 609 9 395 Stange

6 142 6 180 Nord-Odal

2 525 2 507 Sør-Odal

2 626 2 593 Eidskog

5 660 5 353 Vinger

1 849 1 734 Brandval

Folkemengde

Resident popul.

1. des. 1. jan.

1950 1960

10 299

2 925

13 958

4 569

8 953

3 429

4 609

2 332

2 790

3 960

1 610

5 888

4 787

2 722

4 724

5 675

35 844

13 628

2 354

3 948

947

3 165

2 231

3 815

4 025

3 201

3 680

7 821

9 594

8 388

5 894

1 820

9 169

11 406

11 484

5 159

2 214

1 024

4 391

15 816

5 935

6 729

6 519

G463

8 840

5 755

7 992

7 239

5 648

4 710

Herreder

3 12 622 Grue

3 607 Hof

16 103 Asnes

5 678 Våler

9 951 Elverum

3 827

7 052

2 388

2 688

4

4 434

1 642

7 670

6 016

2 989

5 930

6 999

55 425

16 949

2 281

4 097

873

3 142

2 329

4 164

4 562

4 713

3 858

10 321

12 273

10 281

7 246

2 011

11 351

11 560

11 843

5 577

2 236

959

4 243

16 192

6 917

7 687

6 339

6 612

9 627

5 551

7 409

7 126

6 098

4 564

Trysil

A mot

Stor-Elvdal . • •

Sollia

Ytre Rendal . •

Ovre Rendal

Engerdal

Os

Tolga

Tynset

Alvdal

Foll dal

Kvikne

Oppland

Dovre

Lesja

Skjåk

Loin

Vågå

Heidal

Sel

Nord-Fron . . . .

Sør-Fron

Ringebu

Øyer

Østre Gausdal

Vestre Gausdal

Fåberg

Biri

Snertingdal

Vardal

Østre Toten .

Vestre Toten

Eina

Kolbu

Jevnaker

Lunner

Gran

Brandbu

Søndre Land . • •

Fluberg

Nordre Land • •

Torpa

Sør-Aurdal

Etnedal

Nord-Aurdal . • •

Vestre Slidre . • •

Folkemengde

Resident popul.

1. des. 1. jan.

1950 1960

7 281 7 110

3 461 3 342

6 717 6 755

4 845 5 109

12 434 13 191

8 410 8 382

5 362 5 586

4 108 4 042

472 416

2 031 1 993

1 851 1 778

1 759 1 818

2 164 2 083

2 025 1 948

4 207 4 306

2 562 2 610

2 371 2 348

1 306 1 196

3 073 2 959

3 162 2 884

3 028 2 916

2 994 2 922

3 946 3 956

1 781 1 757

3 166 3 565

5 927 6 091

3 596 3 655

5 701 5 577

3 787 3 885

3 925 3 972

2 821 2 699

10 047 12 327

3 268 3 309

2 617 2 576

8 753 5 9 233

10 561 10 775

7 722 8 645

1 576 1 611

2 879 3 013

4 458 4 493

4 901 5 082

5 301 5 433

6 549 6 545

4 301 4 387

2 256 2 338

3 585 3 816

2 786 2 680

4 097 4 099

2 082 1 964

5 707 5 707

2 517 2 492

Kilde : NOS XI. 145. Folketellingen i Norge 19501 og NOS A 30. Folkemengden i herreder og byer 1. januar 1960.

source: NOS XI. 145. Population census 19501 and NOS A 30. Population in rural districts and towns January 1. 1960.

Etter de administrative grenser hvert år. According to the administrative boundaries existing each year. Nordmenn på Svaloard

og Jan Mayen er regnet som hjemmehørende i de kommuner hvor de etter folkeregistrene er regnet som bosatt. Notwegians

present on Svalbard and Jan Mayen are considered as residents of the communities in which they are residents according to the population

registers. 2 Folkemengden i bygdene fylkesvis og byene fylkesvis, se tabell 6. The population in rural districts and towns by counties,

see table 6. 1. juli 1957 ble et område med 66 personer overfort fra Tune til Sarpsborg. Omfatter også Hvitsten.

Incl. Hvitsten. 1. juli 1955 ble et område med i 372 personer overført fra Vardal til Gjøvik.


Befolkning. 8

Population.

Tabell 7 (forts.). Hjemmehørende folkemengde 1. desember 1950 og 1. januar 1960

i de enkelte herreder og byer.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Herreder

Folkemengde

1. des. 1. jan.

1950 1960

Herreder

Folkemengde

1. des. 1. jan.

1950 1960

Herreder

Folkemengde

1. des. I 1. jan.

1950 1960

Oppland (forts.).

Skåtøy (Kragerø) 3 236 15 10 450 Vest-Agder

øystre Slidre 2 883 2 793

5

1 126 Sannidal

598 Randesund . . .

1 366

Vang

1 954 1 981 Drangedal 4 972 4 629 Oddernes 7 984 13 837

Solum.

9 794 525 Tveit 1 848 2 354

Buskerud

4

Tyristrand 1 574

958 Holla

4 336 4 320 Vennesla

6 711

1 708

936

Hole

Lunde

3 071 3 107 Hægeland

879

2 568 2 948

932

Norderhov 13 097


3 868 3 718 Øvrebø

940

14 780

1 360

Ådal 3 326

Sauherad 3 930 3 829 Greipstad

1 830

3 491

Flå

1 518

Heddal

4 057 4 465 Sogne 3 226 3 704

1 412

1 292

Nes 2 828

Gransherad 1 344 Halse og Harkm 2 785 3 220

2 976

1 241

Gol

Hovin

672 523 Holum

1 149

2 805 2 977

1

Hemsedal

1 435

109 Tinn

9 071 9 614 Øyslebø

1

1 520

075

773

Al

4 349

Hjartdal

2 038 1 968 Laudal

639

4 360

971

Hol 3 949

Seljord

3 043 2 870 Finsland

864

3 924

709

Sigdal

Kviteseid 3 342 3 199 Bjelland

659

4 075 4 002

721

Krødsherad

Nissedal

1 793 1 683 Grindheim

707

. . . 2 186 2 033

1

Modum 11

153

663

Fyresdal

1 716 1 707 Åseral

1 018

12 072

893

Ovre Eiker

Mo

1 641 1 713 K onsmo

776

. . . 11557' 12 475

668

Nedre Eiker. . . 9 103

Lårdal

1 463 1 924 Vigmostad

637

1 11 502

Lier

14 417 2 Vinje

1 892 2 396 Sør-Audnedal 2 403 2 351

13 215

Røyken

Rauland

1 488 1 545 Spangereid 1 170 1 056

6 703 7 772

756

Hurum (1.distr.) 6 510 3 6 894 Aust-Agder

Austad

617

Ytre Sandsvær 3 197 3 234 Gjerstad

2 702 2 616 Lyngdal 2 715 2 888

589

Ovre Sandsvær 2 284 2 558 Vegårshei

1 860 1 7 69 Kvås

480

Flesberg 2 385 2 299 Søndeled 3 076 3 141 Hægebostad • •

6

Rollag

1 553 1 521 Holt (Tvedestr.) 6 432 Eiken

1 001 830

864 3 532

809

1 397 6

Nore 2 129 2 065 Dypvåg

2 060 Fjotland

1 272

Uvdal

1 327 1 269 Flosta

1 304 1 233 Kvinesdal

Stokken

2 722

Vestfold

Feda

3 400 3 488

698 2 270

609

542 Austre Moland . 1 469 1 570 Herad

422

737 Strømm 1 924 2 354

Froland

2 700 2 782

Skoger

Spind

686

11 933 13 746

Øyestad

4 828 5 710 Lista 4 835 4 829

1 Sande 4468 578 5 004

Tromøy

2 913 3 250 Hidra

1 355

Hof

2 399 2 417

Hisøy

2 272 2 605 Nes 2 370 2 704

Botne 3 427 4 397

7

Fjære

4 954 5 131 Gyland 958 789

Våle

2 831 2 774

Landvik

1 970 1 863 Bakke

1 378 1 0 992

Borre

4 913 g 5 719

Eide

562 51 3 Tonstad (Sirdal) 694 1° 1 426

Ramnes 2 782 2 633

Vestre Moland. 2 155 2 318 Øvre Sirdal . 58910

Andebu 3 152 3 154

Høvåg

1 444 1 350

Stokke

5 469 5 716

Rogaland

Birkenes

1 794 1 827

Sem

3 227 3 608

12 983 15 880

Sokndal

1 Åmli

2 309

Nøtterøy

928 1 903

1 970

11 221 12 906

Lund

8

760 Gjøvdal

390

676

Tjøme 2 911 3 135

Heskestad

1 Tovdal

197

Sandar

789 255

1 810

18 268 21 685

Bjerkreim

1 Mykland

692

Tjølling

012 733

910

4 911 5 633

Helleland

Herefoss

580 597

Brunlanes

3 413 4 241

5 589 6 012

Eigersund

Vegusdal

860 682

Hedrum

1 457 1 421

6 564 7 207

Ogna

Iveland

1 091 963

Lardal

3 060 3 412

2 693 2 633

Varhaug

9

Hornnes

1 354 Nærbø 3 123 3 632

Telemark

Evje (og Hornnes) 1 592 9 2 926 Klepp 4 985 5 724

5 Siljan

1 334 201 1 41 0 Bygland

1 842 1 700 Time

6 081

Gjerpen 11 994 14 685 Hylestad

668 637 Gjestal 2 963 3 166

Eidanger 8 289 12 156 Valle

1 001 886 Høyland 12 933 18 096

Bamble 4 623 5 004 Bykle

647 589 Sola 5 030 6 880

I 24. september 1954 ble et område med 140 personer overført fra Ovre Eiker til Nedre Eiker. i 1. juli 1951 ble et område med

2 719 personer overført fra Lier til Drammen. • Omfatter også Holmsbu. 1. juli 1951 ble et område med 308 personer overført

fra Borre til Horten. 5 1. januar 1960 ble Kragerø by, Skåtøy og Sannidal slått sammen til et herred med navnet Kragerø.

6 1. januar 1960 ble Tvedestrand by, Holt og Dypvåg slått sammen til et herred med navnet Tvedestrand. 1. januar 1960 ble

et område med 344 personer overført fra Fjære til Grimstad. 8 . januar 1960 ble Åmli og Gjøvdal slått sammen til et herred

med navnet Åmli. 1. januar 1960 ble Hornnes og Evje slått sammen til et herred med navnet Evje og Hornnes. 1. januar

1960 ble Tonstad, Ovre Sirdal og et område av Bakke slått sammen til et herred med navnet Sirdal. Det området som ble

overført fra Bakke omfattet 226 personer.


Rogaland Eidfjord

(forts.)

Madla

2 327 4 461 Ulvik

Hetland

15 546 i 19 659 Granvin

Randaberg

Høle

Forsand

Strand

Årdal

Fister

Hjelmeland • • •

Suldal

Sauda

Sand

Erfjord

Jelsa

Nedstrand

Sjernarøy

Finnøy

Rennesøy

Mosterøy

Kvitsøy

Bokn

Tysvær

Avaldsnes

Stangaland • • •

Åkra

Skudenes

Utsira

Torvastad

Skåre

Skjold

Vats

Imsland

Vikedal

Sandeid

2 111

1 030

1 890

4 867

955

833

2 004

1 414

5 346

1 171

653

1 361

1 346

937

1 715

1 480

889

676

791

1 978

4 144

2 001

5 121

3 276

428

2 560

5 071

2

2 382

1 221

606

923

785

2 726 Voss

934 Vossestrand

1 751 Evanger

5 683 Kvam

869 Hålandsdal • • • •

724 Strandvik

1 837 Fusa

1 222 Samnanger

6 110 Os

1 155 Austevoll

602 Sund

1 187 Fjell

1 263 Askøy

885 Lakse våg

1 725 Fana

1 438 Haus

842 Bruvik

670 Modalen

834 Hosanger

1 872 Hamre

4 693 Åsane

2 419 Meland

5 741 Alversund

3 353 Herdla

394 Hjelme

3 141 Hordabø

Manger

2 387 Sæbø

1 154 Lindås

498 Austrheim

919 Fedje

805 Masfjorden

Hordaland

Etne

Skånevik

Fjelberg

Ølen

Vikebygd

Sveio

Valestrand

Moster

Bømlo

Bremnes

Stord

Fitjar

Tysnes

Kvinnherad .

Varaldsøy

Strandebarm

Jondal

Odda

Røldal

Ullensvang • • •

Kinsarvik

2 448

2 942

2 148

2 086

1 202

1 950

1 217

1 737

1 404

4 593

5 571

3 083

3 869

5 633

813

1 711

1 868

8 807

715

2 294

1 648

o

Befolkning.

Population.

Tabell 7 (forts.). Hjemmehørende folkemengde 1. desember 1950 og 1. januar 1960

i de enkelte herreder og byer.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Folkemengde

Folkemengde

Herreder

1. des. 1. jan.

Herreder

1. des. 1. jan.

1950 1960 1950 1960

Sogn og Fjordane

2 512 Gulen

2 567 Solund

2 258 Hyllestad

2 162 Brekke

1 100 Lavik

1 782 Kyrkjebø

1 272 Vik

1 811 Balestrand

1 492 Leikanger

4 795 Sogndal

7 470 Aurland

3 172 Lærdal

3 559 Borgund

5 514 Årdal

818 Hafslo

1 662 Luster

1 744 Jostedal

9 584 Askvoll

573 Fjaler

2 420 Gaular

1 618 Jølster

Herreder

1 132 1 015 Førde

1 550 1 488 Naustdal

1 159 1 102 Vevring

9 425 10 275 Eikefjord

1 719 1 552 Bru

1 564 1 376 Kinn . . . . • •

5 523 6 525 Bremanger

605 536 Sør-Vågsøy . . .

2 303 2 166 Nord-Vågsøy

1 512 1 516 Selje

2 494 2 493 Davik

5 565 6 637 Eid

3 230 3 413 Hornindal

2 997 3 099 Gloppen

5 163 5 453 Breim

7 607 9 688 Innvik

13 688 17 573 Stryn

22 828 3 32 323 More og Romsdal

8 886 10 344 Vanylven

5 569 5 800 Syvde

627 544 Rovde

2 688 2 513 Sande

2 719 2 655 Herøy

51 982 351 9278341

Ulstein

Hareid

1 984 2 089 Dalsfjord

5 147 5 115 Volda

1 055 1 057 Ørsta

1 884 1 793 Vartdal

1 368 1 338

1 017 989

4 127 4 084

2 385 2 216

943 932

1 928 1 987

2 909

1 801

2 151

838

976

4 691

3 068

2 021

2 618

3 750

2 364

1 881

571

3 764

2 778

2 848

927

3 293

3 871

3 041

2 809

2 618

1 695

1 988

793

938

4 636

2 859

1 880

2 630

3 824

2 227

1 832

517

5 945

2 418

2 936

822

3 143

3 861

2 854

2 652

Hjørundfjord • • •

Sunnylven

Norddal

Stranda

Stordal

Ørskog

Sykkylven

Skodje

Vatne

Borgund

Giske

Vigra

Haram

Vestnes

Tresfjord

Voll

Eid

Grytten

Hen

Veøy

Eresfj. og Vistdal

Nesset

Bolsøy

Sør-Aukra

Sandøy

Nord-Aukra • • •

Fræna

Bud

Hustad

Folkemengde

1. des. I 1. jan.

1950 1960

3 073 3 337

2 164 1 985

954 888

1 066 985

1 409 1 288

2 782 3 303

3 235 3 788

3 070 3 865

1 270 1 551

3 680 3 736

3 635 3 556

3 415 3 452

1 563 1 502

3 755 3 837

1 806 1 750

3 165 3 144

2 872 2 926

2 019 1 985

1 402 1 505

901 993

2 861 3 079

6 398 7 491

2 942 3 372

3 173 4 3 589

1 134 1 154

5 284 5 835

5 073 5 864

1 164 1 284

1 860 1 820

1 391 1 245

2 485 2 268

2 606 3 123

989 1 060

1 993 1 699

3 824 54 794

1 781 1 970

2 185 2 451

12 509 4 17 028

2 582 2 970

1 346 1 535

4 491 4 967

3 585 3 822

1 320 1 333

1 087 1 153

468 409

3 364 3 635

1 621 1 594

2 402 2 338

1 521 1 364

2 136 2 326

7 496 67 281

1 881 2 058

1 676 1 751

2 445 2 587

3 255 3 485

1 552 1 611

2 209 2 188

i 1. juli 1953 ble et område med 831 personer overført fra Hetland til Stavanger. 2 1. januar 1958 ble Skåre slått sammen

med Haugesund. 3 12. august 1955 ble et område med 1 590 personer overført fra Fana til Bergen. 1. juli 1958 ble et område

med 68 personer overført fra Hareid til Borgund. 3 1. juni 1955 ble et område med 348 personer overført fra Ørskog til Sykkylven.

1. januar 1052 ble et område med 1 913 personer overført fra Bolsøy til Molde.


Befolkning. 10

Population.

Tabell 7 (forts.). Hjemmehørende folkemengde 1. desember 1950 og 1. januar 1960

i de enkelte herreder og byer.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Herred

More og Romsdal

(forts.).

Eide

Kornstad

Kvernes

Bremsnes

Grip

Frei

Gjemnes

Ore

Straumsnes

Tingvoll

Øksendal

Ålvundeid

Sunndal

Stangvik

Asskard

Surnadal

Folkemengde

1. des. 1. jan.

1950 1960

Herreder

Røros

Røros landsogn

2 025 2 195 Brekken

1 832 1 837 Glåmos

793 717 Ålen

5 251 5 218 Haltdalen

190 132 Singsås

1 688 1 728 Budal

805 755 Støren

1 714 1 654 Soknedal

1 276 1 208 Horg

3 559 3 450 Hølonda

531 Flå

455 Melhus

2 520 6 861 Leinstrand

1

Folkemengde

1. des.

1950

2 643

697

1 117

871

2 448

1 011

1 764

580

2 347

2 050

2 572

1 310

792

3 370

2 866

1 896

1. jan.

1960

3 592 Leka

2 252 2 095 Byneset

1 966 Nordland

Bindal

1 069 1 065 Buvik

1 224 1 28506

Sømna

3 434 3 414 Skaun

1 218

1 538

Velfjord

Rindal

2 528 2 402 Børsa

1 557

Stemshaug

943 854 Geitastrand • • • • 629 580 Brønnøy

Aure

2 421 2 304 Strinda

29 057 3 36 380 Vega

Valsøyfjord • • • 1 427 1 316 Tiller

1 590 2 644 Vevelstad

Halsa

1 295 1 254 Klæbu

1 403 1 598 Tjøtta

Tustna

1 594 1 488 Malvik

4 709 5 319

Edøy (Smøla ) . 1 172 2 4 046 Selbu

4 458 Herøy

Nordvik

4 588

Brattvær

1 495 2 Tydal

783

Hopen

1 503 2 Nord-Trøndelag

Sar-Trøndelag

Vinje

Hemne

Snillfjord

Heim

Sandstad

Fillan

615

2 149

776

1 607

1 087

1 822

554

2 161

707

1 505

1 078

1 818

Meråker

Hegra

Lanke

Stjørdal

Skatval

Asen

Frosta

3 145

2 801

1 822

5 100

2 062

2 035

3 104

Hitra

1 497 1 359 Leksvik

3 002

Kvenvær

Sør-Frøya

976

2 377

901

2 262

Skogn

Frol

4 420

3 392

Nord-Frøya • • • • 4 427 4 446 Verdal

8 516

Ørland

Agdenes

Lensvik

Rissa

Stadsbygd

Stjorna

3 998

1 258

1 116

3 245

1 982

2 775

4 937

1 121

1 104

3 291

1 869

2 646

Ytterøy

Mosvik

Verran

Namdalseid

Malm

Beitstad

907

787

1 755

1 492

2 375

2 635

Bjugn

Nes

Jossund

1 254

1 178

1 921

1 215 Sandvollan

1 154 Inderøy

1 970 Røra

816

3 197

974

Åfjord

2 611 2 584 Sparbu

3 681

Stoksund

1 539 1 574 Ogndal

2 043

Roan

Osen

1 854

1 651

1 769

1 617

Egge

Stod

2 559

1 435

Oppdal

5 350 5 635 Kvam

1 322

Rennebu 2 670 2 741 Snåsa

3 189

Meldal

Orkland

5 493

1 839

5 503 Sørli

1 740 Nordli

869

1 026

Orkdal

4 233 4 197 Røyrvik

457

Orkanger

2 697 2 843 Namsskogan 1 240

Herreder

9 909 Harran

544 Grong

994 Høylandet

724 Overhalla

2 217 Vemundvik • •• •

966 Klinga

1 612 Otteroy

541 Fosnes

2 344 Flatanger

1 908 Vikna

2 595 Nærøy

1 376 Kolvereid

863 Foldereid

3 763 Gravvik

991 Alstahaug

Sandnessjøen

3 352 Leirfjord

2 824 Drevja

1 974 Vefsn

6 128 Grane

1 991 Hattfjelldal • • • •

1 894 Donnes

2 940 Nesna

2 913 Elsfjord

4 710 Korgen

3 784 Sør-Rana

9 087 Hemnes

823 Nord-Rana • • •

798 Lurøy

1 891 Træna

1 565 Rødøy

3 141 Meløy

2 645 Gildeskål

784 Beiarn

3 187 Saltdal

1 011 Fauske

3 804 Skjerstad

2 498 Bodin

3 185 Kjerringøy

1 364 Sørfold

1 303 Nordfold

3 244 Leiranger

895 Steigen

1 123 Hamarøy

461 Tysfjord

1 693 Lødingen

Folkemengde

1. des. 1. jan.

1950 1960

952

2 050

1 336

3 421

1 680

2 248

1 597

1 111

1 764

3 911

2 348

2 532

1 029

866

1 227

2 930

2 625

1 767

2 816

2 393

989

2 261

2 694

1 528

1 630

2 467

2 294

1 124

3 610

1 791

1 889

1 627

3 346

1 008

2 421

1 927

1 307

7 190

2 953

663

3 049

6 230

4 756

2 199

4 758

8 036

2 068

8 145

699

3 175

1 740

1 473

2 109

3 468

3 489

3 819

1 038

2 069

1 331

3 495

1 855

2 485

1 640

1 092

1 703

3 880

2 317

2 575

1 080

862

1 105

2 873

2 435

1 520

2 614

2 178

921

1 990

2 585

1 288

1 523

3 351

2 079

998

4 640

1 720

1 941

1 568

3 155

900

3 321

1 670

1 334

9 110

2 943

670

2 664

7 400

4 308

1 947

4 527

8 721

1 981

9 581

603

2 957

1 541

1 433

1 936

3 204

3 274

4 060

i 1. januar 1960 ble Øksendal, Ålvundeid og Sunndal slått sammen til et herred med navnet Sunndal. 2 1. januar 1960 ble

Edøy, Brattvær og Hopen slått sammen til et herred med navnet Smøla. 3 1. januar 1952 ble et område med 2 213 personer overført

fra Strinda til Trondheim. 13. november 1951 ble et område med 51 personer overført fra Frol til Levanger, 5 1. januar

1959 ble et område med 1 303 personer overført fra Bodin til Bodø,


Befolkning.

Population.

Tabell 7 (forts.). Hjemmehørende folkemengde 1. desember 1950 og 1. januar 1960

i 412 enkelte herreder og byer.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Herreder

Folkemengde

Herreder

Folkemengde

1. des. 1. jan. og byer 1. des. 1. jan.

1950 1960 1950 1960

Byer

Folkemengde

1. des. I 1. jan.

1950 , 1960

Nordland(forts.)

Tjeldsund

Evenes

Ballangen

Ankenes

Røst

Værøy

Moskenes

Flakstad

Buksnes

Hol

Borge

Valberg

Gimsøy

Vågan

5 468 5 162

Kistrand 3 308 3 602

Kristiansand

Hadsel

11 096 10 899

Karasjok

1 691 2 162

. .


5 856 5 697

Lebesby 2 438 2 414 Mandal

Øksnes 3 327 3 526

Gamvik

1 735 1 774 Farsund (1.) . .

Flekkefjord

Langenes

1 891 2 082

Berlevåg 1 550 1 804

. . .

Sortland 5 494 5 901

Bjørnskinn . 1 947 1 925

Dverberg 1 672 1 730

Andenes 2 720 3 233

Troms

Kvæfjord

Sandtorg

Skånland

Trondenes

Bjarkøy

Andørja

Ibestad

Astafjord

Gratangen

Lavangen

Salangen

Bardu

Øverbygd

Målselv

Sørreisa

Dyrøy

Tranøy

Torsken

Berg

Hillesøy

Lenvik

Malangen

Balsfjord

Tromsøysund • •

Helgøy

K a rlsøy

Ullsfjord

Lyngen

Storfjord

Kåfjord

Skjervøy

1 654 1 789 Nordreisa

2 608 2 359 Kvænangen .

4 173 4 010

Finnmark

5 447 6 002

Kautokeino

777 801

. . .

1 175 1 216

Alta

2 054 2 146

Talvik

1 982 2 043

Loppa

4 604 4 675

Hasvik

3 194 3 242

Sørøysund

4 496 4 456

Kvalsund

742 675

Måsøy

1 786 1 622

Nordkapp

Tana

Polmak

Nesseby

Båtsfjord

Nord-Varanger

Sør-Varanger

3 518 3 298

5 388 6 863

2 683 2 477

4 384 6 003

1 962 1 854

1 391 1 335

1 849 1 954

1 162 1 175

2 201 2 134

1 781 1 703

2 831 2 689

2 508 3 615

755 1 087

4 781 5 450 Hamar

2 872 2 952 Kongsvinger

2 125 2 049

2 522 2 429 Lillehammer

2 220 2 288 Gjøvik

1 449 1 515

2 579 2 540 Hønefoss

8 109 8 676 Drammen

2 282 2 138

Holmsbu (I.) . .

5 200 5 184 Kongsberg

11 606 1 14 368 Svelvik (1.) . . .

1 631 1 506 Holmestrand

3 093 2 910 Horten

2 084 2 222 Åsgårdstrand (1.)

2 700 2 802 Tønsberg

1 847 1 878 Sandefjord

3 074 3 268 Larvik

4 769 5 178 Stavern

2 456 2 567

2 508 2 407

1 557 1 863

5 464 6 150

3 491 3 416

2 473 2 706

1 764 1 830

2 068 2 261

1 902 1 863

2 826 3 179

4 443 5 291

2 081 2 261

970 1 049

1 511 1 384

2 474 2 884

1 819 1 655

8 916 9 977

Byer 2 Towns

Halden 9 939 9 973

Sarpsborg . . . . 13 234 3 13 334

Fredrikstad 14 326 13 738

Moss 18 489 20 458

Son (1.) 561 482

Hvitsten (1.) . . 81 4 . .

Drøbak 2 192 2 735

Oslo I 434 047 471 511

11 507 13 234

2 157 2 296

6 634 6 153

6 080 g 7 738

3 635 4 268

27 297 6 30 925

406 • •

8 324 9 596

Kragerø

Langesund (1.)

Stathelle (1.)

Brevik

Porsgrunn

Skien

Notodden

Risar

Tvedestrand (I.)

Arendal

Grimstad

Lillesand (1.) . .

Egersund (1.) . .

Sandnes (1.) . . .

Stavanger

Skudeneshavn(1.)

Kopervik (1.) • •

Haugesund . . . .

119rgen

Florø (1.)

Ålesund

Molde

Kristiansund . .

Trondheim

Levanger

Steinkjer (1.) . .

Namsos (1.)

Brønnøysund (1.)

Mosjøen (1.)

Mo (1.) . .

Bodø

Narvik

Svolvær (1.)

4 329 e •

2 148 2 196

749 751

2 281 2 338

9 456 10 604

15 150 15 526

6 653 7 383

2 869 3 051

1 004 1°

11 751 11 397

2 333 11 2 625

1 050 1 047

25 815 27 760

4 407 5 156

1 893 2 149

2 858 3 139

4 052 3 948

4 187 3 980

50 647 12 52 835

1 326 1 377

1 730 1 839

18 747 13 26 958

112 845 14115848

1 796 2 072

18 527 18 957

4 167 15 7 957

14 561 17 097

56 669 " 59 286

1 603 171 711

3 454 4 123

4 573 5 269

1 422 1 848

3 349 4 740

4 211 8 096

7 531 18 12 445

11 141 13 052

3 421 3 821

1 195 1 210 Harstad (1.). 4 247 4 002

2 349 2 107 Tromsø

10 931 1 12 283

11 418 e 13 292

510 489 Hammerfest 4 107 5 604

12 211 12 591 Vardø

3 278 3 526

6 724 6 984 Vadsø

2 609 3 071

10 311 10 479

1 316 1 825 Byene i alt . . . .11054820 1146285

i 1. juli 1955 ble et område med 1 583 personer overført fra Tromsøysund til Tromsø. 2 1. = ladested. De andre er kjøpsteder.

s For grenseregulering se note 3 side 7. Se note 4 side 7. For grenseregulering se note 5 side 7. 6 For grenseregulering se note 2

side 8. 7 Se note 3 side 8. 8 For grenseregulering se note 4 side S. 9 Se note 5 side 8. " Se note 6 side 8. For grenseregulering

se note 7 side 8. " For grenseregulering se note 1 side 9. J. 3 1. januar 1958 ble Skåre slått sammen med Haugesund. " For

grenseregulering se note 3 side 9. 15 For grenseregulering se note 6 side 9. " For grenseregulering se note 3 side 10. For grenseregulering

se note 4 side 10. 18 For grenseregulering se note 5 side 10.


▪ •

Befolkning 12

Population.

Fylker

Ç'ounties

alt Total 3/12 1946

1950

Tabell 8. Hjemmehørende folkemengde i byer og andre tettbygde

Resident population in towns and rural agglomerations.

a. Riket 8/12 1946, fylkesvis V 12

1950. The whole country 1946, by counties

Byer

Towns

Folketall' I

884 097

1 054 820

Forsteder

Suburbs

Folketalli I%

351 549 11

32 255 470 8

1950. Østfold 55 988 30 37 806 20

Akershus og Oslo . • 436 881 71 64 162 10

Hedmark 13 664 8 2 531 2

Oppland 12 714 8 6 635 4

Buskerud 39 662 26 9 279 6

Vestfold 46 034 30 35 939 23

Telemark 40 766 30 12 755 9

Aust-Agder 19 007 25 4 792 6

Vest-Agder 34 973 36 1 513 2

Rogaland 80 689 38 20 227 10

Hordal. og Bergen. 112 845 36 22 625 7

Sogn og Fjordane . 1 796 2 - -

More og Romsdal . . 37 255 20 4 556 2

Sør-Trøndelag 56 669 29 17 849 9

Nord-Trøndelag . . 9 630 9 2 032 2

Nordland 31 075 14 5 693 3

Troms 15 178 13 6 944 6

Finnmark 9 994 15 132 2

Byer

Towns

Byområde

Within

town

limits

Sarpsborg . . . . 13 234

Fredrikstad . . . 14 326

Moss

. 18 489

Oslo

434 047

Hamar

11 507

Drammen • • • • 27 297

Horten

11 418

Tønsberg 12 211

Larvik

10 311

Skien

15 150

Porsgrunn 9 456

Stedets navn

Name

28

Andre tettb.st rok

Other rur. aggl om.

Spredt bebygg.

Disp. popul. areas

strøk.

1950.

I alt

Total

Folketall' Folketall" I% Folketall' %

347 459

401 338

11

12

1 573 845

1 566 918

50

48

3 156 950

3 278 546

100

100

25 968

19 472

23 289

20 653

30 245

6 485

22 817

8 101

17 962

28 481

35 337

17 313

31 193

20 983

15 383

38 542

14 942

24 172

14

3

13

13

19

4

17

11

18

13

12

18

16

10

14

17

13

37

65 657

96 543

133 583

120 419

77 014

66 124

60 033

43 888

42 482

82 011

140 085

78 571

118 434

102 257

82 815

146 391

80 434

30 177

36

16

77

75

49

43

44

58

44

39

45

80

62

52

75

66

68

46

185 419

617 058

173 067

160 421

156 200

154 582

136 371

75 788

96 930

211 408

310 892

97 680

191 438

197 758

109 860

221 701

117 498

64 475

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

b. Storre byer 2 med forsteder 1/1 2 1950. Principal towns with suburbs.

Forst eder' Suburbs

Som går

i ett med

byen3

Andre

Others

Byer med

forsteder

Towns

with

suburbs

Byer

Towns

Byområde

Within

town

limits

Forsteder' Suburbs Byer tiled

Som går

i ett med

byen'

Andre

Others

forsteder

Towns

with

suburbs

14 014 1 399 28 647 Arendal 11 751 4 683 2 531 18 965

24 757 908 39 991 Kristiansand 25 815 3 379 2 766 31 960

196

61 380

988

10 335

19 673

505 762

Stavanger . . .

Sandnes

50 647

4 187

11 078

6 049

3 089 75 050

1 207 4 405 17 119 Haugesund 18 747 3 004 437 22 188

22 012 2 031 51 340 Bergen 112 845 22 625 8 054 143 524

1 347 3 212 15 977 Ålesund 18 527 1 987 4 852 25 366

10 164 2 205 24 580 Kristiansund 14 561 711 107 15 379

4 027 2 444 16 782 Trondheim . . 56 669 18 761 2 416 77 846

4 023

9 078 47 861 Narvik

11 141 1 730

12 871

10 154

Tromso

10 931 4 684

15 615

C. Storm tettbygde strok 5 utenom byer og forsteder 1/12 1950.

The largest rural agglomerations, excl. of suburbs.

Folkel Stedets navn Folkel Stedets navn 1

tall' Name

I

Folke- I Stedets navn I

' Name tall' Name

Verdalsora Askim

4 958 Tofte 1 510 Høyanger . 2 612. .

Mysen

2 525 Ulefoss 2 213 Måløy 1 938 Malm

Rakkestad

1 613 Rjukan 5 677 Volda 2 529 Sandnessjøen .

Sulitjelma Jessheim

1 642 Bryne 2 260 Ørstavik 2 961

. .

Moelv

1 560 Jørpeland 2 148 Åndalsnes 1 943 Andenes

Honningsvåg Brumunddal 3 265 Sauda 3 055 Løkken Verk 2 553 .

Elverum

Raufoss

Jevnaker bygn.distr

Geithus

3 595

2 060

1 933

1 626

Åkrehamn

Odda

Vossavangen

Dale (1 Bruvik h.)

1 964

5 197

3 134

2 265

Orkanger

Roros bergstad

Hommelvik . . .

Stjordalshalsen

2 697

2 643

2 181

2 555

Kirkenes

Folketall'

2 400

1 583

2 018

1 749

1 597

2 364

3 596

Kilde : Folketellingen 1. desember 1950. NOS XI. 145. Source: Population census, December 1, 1950. NOS XI. 145.

Population. 2 Byer med over 10 000 innbyggere. Towns with more than 10 000 inhabitants. s Which adjoin the town.

4 Som forsteder er her regnet alle hussamlinger og småbyer innenfor en avstand av 10 km fra byen, unntagen for Oslo,

hvor grensen er satt til 20 km. As suburbs are counted any agglomerations and small towns within a limit of 10 km. from

the town, except from Oslo, where the limit is 20 km. 2 Med over 1500 innbyggere. With a population of more than 1 500.


Alder

Age

13 Befolkning.

Population.

Tabell 9. Hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder i 1930, 1950 og

1959 og prognose for 1960, 1965 og 1970.

Resident population by sex and age in 1930, 1950 and 1959 and as projected

1960, 1965 and 1970.

0— 4

5— 9

10-14

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90 og over

Uoppg. Unknown

1/i, 1930

1

1 11, 1950 "A. 1959

Menn M. I Kvinner F.I I alt Total Menn M. 1 Kvinner F.II alt Totall Menn M. I Kvinner F. (1 alt Total

121 296 116 275 237 571 163 930 155 351 319 281 158 818 150 999 309 817

142 058 136 982 279 040 137 004 130 086 267 090 154 622 146 680 301 302

145 148

137 181

232 180

194 585

140 167

113 301

79 278

49 125

15 278

1 301

1 021

139 790

132 911

241 765

206 343

157 530

127 864

96 114

62 375

21 130

2 183

1 013

284 938

270 092

473 945

400 928

297 697

241 165

175 392

111 500

36 408

3 484

2 034

108 608

103 953

250 356

258 264

221 223

177 220

113 787

67 863

20 980

2 035

128

104 685

100 372

240 965

255 394

228 466

189 880

132 084

82 806

29 618

3 352

136

213 293

204 325

491 321

513 658

449 689

367 100

245 871

150 669

50 598

5 387

264

163 146 154 141 317 287

127 372 121 289 248 661

210 737 202 120 412 857

252 853 245 539 498 392

247 188 246 029 493 217

206 263 217 897 424 160

149 882 168 965 318 847

77 988 99 178 177 166

27 373 35 628 63 001

2 515 3 332 5 847

I alt Total 1 371 919 1 442 275 2 814 194 1 625 351 1 653 195 3 278 546 1 778 757 1 791 797 3 570 554

Beregning for utgangen av året Est mate at the end of the year

1960 1965 1970

Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt

0— 4

5— 9

10-14

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90 og over

0-- 4

5-- 9

10-14

15-19

20-29

30-39

40 --49

50-59

60-69

70-79

80-89

90 og over

Uoppgitt

I alt

157 800 150 200 308 000 157 900 149 400 307 300 171 900 162 600 334 500

152 600 144 900 297 500 157 000 149 600 306 600 157 100 148 900 306 000

161 900 153 500 315 400 152 100 144 700 296 800 156 600 149 400 306 000

135 400 128 700 264 100 161 500 153 200 314 700 151 800 144 500 296 300

211 400 203 200 414 600 242 300 232 600 474 900 294 800 281 100 575 900

246 000 237 900 483 900 217 600 208 600 426 200 208 900 201 900 410 800

252 000 250 600 502 600 256 800 254 000 510 800 241 500 235 000 476 500

209 600 219 900 429 500 227 300 231 600 458 900 241 000 243 100 484 100

155 800 173 500 329 300 171 800 191 300 363 100 185 900 202 400 388 300

82 500 102 500 185 000 97 500 117 300 214 800 114 300 135 800 250 100

29 200 38 400 67 600 32 200 43 200 75 400 38 900 49 100 88 000

2 700 4 200 6 900 3 600 5 000 8 600 4 300 5 900 10 200

1 796 900 1 807 500 3 604 400 1 877 600 1 880 500 3 758 100 1 967 000 1 959 700 3 926 700

Folkemengden etter alder. Relative tall

Population by age. Relative figures

Kvinner pr. 1000 menn

Females per 1000 males

1930 1950 1959 1960 1965 1970 1930 1950 1959 1960 1965 1970

84 97 87 85 82 85 959 948 951 952 946 946

99 82 84 83 81 78 964 950 949 950 953 948

101 65 89 88 79 78 963 964 945 948 951 954

96 62 70 73 84 75 969 966 952 951 949 952

169 150 116 115 126 147 1 041 962 959 961 960 954

142 157 139 134 114 105 1 060 989 971 967 959 966

106 137 138 140 136 121 1 124 1 033 995 994 989 973

86 112 119 119 122 123 1 129 1 071 1 056 1 049 1 019 1 009

62 75 89 91 97 99 1 212 1 161 1 127 1 114 1 114 1 089

40 46 49 51 57 64 1 270 1 220 1 272 1 242 1 203 1 188

13 15 18 19 20 22 1 383 1 412 1 302 1 315 1 342 1 262

1 2 2 2 2 3 1 678 1 647 1 325 1 556 1 389 1 372

1 0 992 1 063

I alt 1 000 1 000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 051 1 017 1 007 1 006 1 002 996

Kilde : NOS XI. 146. Folketellingen 1. desember 1950 II og oppgaver i Byrået. Source: NOS XI. 146. Population census

December 1, 195011 and data from the Bureau. For tidligere oppgaver se Statistiske Oversikter 1948, tabell 9 og tilleggsutgave

1958, tabell 5. For previous data see Statistical Survey 1948, table 9 with supplement 1958, table 5.


Befolkning. 14

Population

Tabell 10. Hjemmehørende folkemengde etter kjønn, alder og ekteskapelig

stilling 31. desember 1955.

Resident population by sex, age and marital status.

Aldersår

Age

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Ugifte

Single

Gifte

Married

For gifte'

Previously married

M. M. K. F. M. M. K. F. M. M. I K. F.

Riket

The whole

country

0— 4 304 567 156 384 148 183 156 384 148 183 - - - -

5— 9 316 772 162 824 153 948 162 824 153 948 _ _ - -

[0-14 265 355 136 277 129 078 136 277 129 078 _ _ - -

[5-19 213 693 108 984 104 709 108 437 100 716 540 3 972 7 21

20-24 203 511 104 192 99 319 87 348 56 384 16 627 42 353 217 582

25-29 228 184 116 980 111 204 57 048 28 219 59 085 81 484 847 1 501

30-34 259 750 131 573 128 177 36 799 21 351 93 038 103 954 1 736 2 872

35-39 260 955 131 186 129 769 24 733 18 033 104 029 107 443 2 424 4 293

10-44 248 034 124 623 123 411 19 153 17 868 102 533 99 576 2 937 5 967

z15-49 230 360 114 290 116 070 16 364 19 275 94 511 88 821 3 415 7 974

50-54 211 165 102 471 108 694 14 376 21 165 84 095 76 773 4 000 10 756

55-59 192 631 92 561 100 070 12 798 20 634 74 511 64 689 5 252 14 747

30-64 158 776 75 641 83 135 9 970 17 805 59 452 48 278 6 219 17 052

35-69 125 097 57 526 67 571 7 781 14 808 42 217 33 772 7 528 18 991

70-74 95 074 42 092 52 982 5 652 11 575 28 088 21 471 8 352 19 936

75-79 69 619 31 009 38 610 3 895 8 291 17 660 11 517 9 454 18 802

30-84 39 513 17 357 22 156 2 029 4 747 7 882 4 429 7 446 12 980

35-89 16 671 6 949 9 722 783 2 053 2 304 1 093 3 862 6 576

)0 år og over 5 946 2 397 3 549 253 737 469 181 1 675 2 631

[ alt Total 3 445 673 1 715 316 1 730 357 862 904 794 870 787 041 789 806 65 371 145 681

Bygder

Rur. districts

0— 4 224 049 114 885 109 164 114 885 109 164 - - - -

5— 9 229 378 118 078 111 300 118 078 111 300 - - - -

10-14 194 368 99 936 94 432 99 936 94 432 - - - -

[5-19 152 425 79 658 72 767 79 307 69 902 348 2 857 3 8

20-24 137 416 73 433 63 983 62 022 33 611 11 317 30 255 94 117

25-29 153 990 80 791 73 199 39 938 16 127 40 500 56 779 353 293

30-34 173 787 90 031 83 756 26 311 12 008 63 001 70 518 719 1 230

35-39 173 830 89 516 84 314 18 212 10 237 70 309 72 218 995 1 859

10-44 162 300 84 120 78 180 14 230 9 800 68 635 65 784 1 255 2 596

15-49 148 431 76 371 72 060 12 183 10 305 62 632 58 886 1 556 2 869

50-54 132 693 67 438 65 255 10 573 11 070 54 925 49 317 1 940 4 868

55-59 120 995 60 820 60 175 9 399 10 986 48 583 42 218 2 838 6 971

30-64 100 521 49 810 50 711 7 320 9 788 38 882 32 106 3 608 8 817

35-69 81 242 38 995 42 247 5 854 8 322 28 421 23 390 4 720 10 535

70-74 62 388 29 355 33 033 4 280 6 403 19 614 15 001 5 461 11 629

75-79 46 280 22 051 24 229 3 007 4 781 12 638 8 309 6 406 11 139

30-84 26 879 12 759 14 120 1 591 2 746 5 919 3 295 5 249 8 079

35-89 12 126 5 393 6 733 670 1 291 1 700 913 3 023 4 529

)0 år og over 4 532 1 980 2 552 214 501 388 146 1 378 1 905

I alt Total 2 337 630 1 195 420 1 142 210 628 010 532 774 527 812 531 992 39 598 77 444

Kilde: Oppgaver I Byrået. Source: Data from the Bureau.

Tidligere oppgaver for Riket se Statistiske Oversikter 1948, tabell 9 og tilleggsutgave 1958, tabell 5. Previous data

for the whole country see Statistical Survey 1948, table 9 with supplement 1958, table 5.

For gifte = enkemenn, enker, separerte og skilte. Previously married ---- widowed, separated and divorced persons.


15 Befolkning.

Population.

Tabell 10 (forts.). Hjemmehørende folkemengde etter kjønn, alder og

ekteskapelig stilling 31. desember 1955.

Resident population by sex, age and marital status.

Aldersår

Age

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Ugifte

Single

Gifte

Married

For gifte

Previously married

M. M. K. F. M. M. K. F. M. M. K. F.

Byer

Towns

0— 4

5— 9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90 år og over

I alt Total

80 518 41 499 39 019 41 499 39 019

87 394 44 746 42 648 44 746 42 648

70 987 36 341 34 646 36 341 34 646

61 268 29 326 31 942 29 130 30 814 192 1 115 4 13

66 095 30 759 35 336 25 326 22 773 5 310 12 098 123 465

74 194 36 189 38 005 17 110 12 092 18 585 24 705 494 1 208

85 963 41 542 44 421 10 488 9 343 30 037 33 436 1 017 1 642

87 125 41 670 45 455 6 521 7 796 33 720 35 225 1 429 2 434

85 734 40 503 45 231 4 923 8 068 33 898 33 792 1 682 3 371

81 929 37 919 44 010 4 181 8 970 31 879 29 935 1 859 5 105

78 472 35 033 43 439 3 803 10 095 29 170 27 456 2 060 5 888

71 636 31 741 39 895 3 399 9 648 25 928 22 471 2 414 7 776

58 255 25 831 32 424 2 650 8 017 20 570 16 172 2 611 8 235

43 855 18 531 25 324 1 927 6 486 13 796 10 382 2 808 8 456

32 686 12 737 19 949 1 372 5 172 8 474 6 470 2 891 8 307

23 339 8 958 14 381 888 3 510 5 022 3 208 3 048 7 663

12 634 4 598 8 036 438 2 001 1 963 1 134 2 197 4 901

4 545 1 556 2 989 113 762 604 180 839 2 047

1 414 417 997 39 236 81 35 297 726

1 108 043 519 896 588 147 234 894 262 096 259 229 257 814 25 773 68 237

Oslo

0— 4

5— 9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90 år og over

I alt Total

27 135 13 896 13 239 13 896 13 239

31 666 16 184 15 482 16 184 15 482

26 535 13 570 12 965 13 570 12 965

22 226 10 819 11 407 10 722 11 012 93 390 4 5

25 668 11 672 13 996 9 724 9 635 1 886 4 227 62 134

30 353 14 745 15 608 7 432 5 471 7 049 9 733 264 404

35 631 17 103 18 528 4 552 4 258 12 000 13 494 551 776

36 210 16 909 19 301 2 598 3 570 13 521 14 498 790 1 233

36 582 16 706 19 876 1 864 3 675 13 932 14 392 910 1 809

36 196 16 116 20 080 1 634 4 062 13 457 13 795 1 025 2 223

35 651 15 755 19 896 1 574 4 544 13 078 12 391 1 103 2 961

32 898 14 359 18 539 1 502 4 629 11 634 10 287 1 223 3 623

25 866 11 497 14 369 1 183 3 707 9 048 6 954 1 266 3 708

18 464 7 705 10 759 800 2 897 5 701 4 172 1 204 3 690

13 077 4 907 8 170 538 2 227 3 282 2 346 1 087 3 597

9 619 3 529 6 090 338 1 588 1 998 1 230 1 193 3 272

5 022 1 703 3 319 159 859 732 402 812 2 058

1 887 586 1 301 40 341 211 72 335 888

561 143 418 5 101 34 9 104 308

451 247 207 904 243 343 88 315 104 262 107 656 108 392 11 933 30 689


Tabell 11. Bestående ekteskap fordelt etter barnetall' 1. desember 1950. Gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets

varighet /12 og 1/12 1950. Riket.

Marriages by number of children. Average number of children by duration of marriage.

Ekteskapets

varighet

Duration of

marriage

0 år year . . .»..

» • • •

3 » » • •

4 » » • •

5 » » • •

6 » » • •

7 » » • •

8 » » • • •

9 » » • •

10 » » • •

11 » » • • •

12 » » • • •

13 » » • • •

14 » » • •

15 * » • • •

16 » » • •

17 o » • • •

18 » » • •

19 » » • •

20 » » • • •

21-22 år year

23-24 » »

25-26 » »

27-28 » »

29-30 » »

31-32 » »

33 år og over

I altjEktesk. 2

19501Barn ...

I altfEktesk. 3

19301Barn ...

Antall barn Number of children

,/12 1950 1/12 1930

Ekteskap

Barn ekteskap

Barn

Barn pr. Ekte-

i alt i alt skap i alt I alt

Marriagesdrendren

per ages, dren,

Chil-

Chit-

Marri-

Chil-

total total marriage total total

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 og

mer

Barn pr.

ekteskap

Children

per

marriage

18525 5177 55 - - - - - - - - - 23757 5287 0,22 15172 4236 0,28

11754 14124 810 9 - - - - - - - - 26697 15771 0,59 16212 10290 0,63

8617 16912 3288 196 - - - - - - - - 29013 24076 0,83 15869 14809 0,93

6584 15433 6644 686 47 - - - - - - - 29394 30967 1,05 15154 18107 1,19

5316 13299 8745 1520 171 5 _ - - - -

_ 29056 36058 1,24 14404 20205 1,40

3588 9305 8746 2262 389 33 1 - - - - - 24324 35310 1,45 14955 24216 1,62

2782 6859 8781 2776 584 84 9 1 - - - - 21876 35566 1,63 14836 27248 1,84

2684 5947 8909 3483 899 208 25 - - - - - 22155 39000 1,76 14705 29986 2,04

2678 5430 8735 4123 1293 315 62 7 - - - - 22643 42437 1,87 14814 33630 2,27

2772 5105 8821 4692 1739 540 133 16 - 1 - - 23819 47398 1,99 15163 37437 2,47

3133 5184 8885 5407 2015 691 209 68 7 3 - - 25602 52503 2,05 15955 41833 2,62

2836 4525 7407 4857 2132 786 276 98 23 4 - - 22944 48930 2,13 12915 35757 2,77

2643 4062 6557 4406 2068 899 342 111 48 8 1 2 21147 46478 2,20 15554 45649 2,93

2642 3973 6104 4225 2076 928 370 171 50 19 1 - 20559 45798 2,23 13988 44418 3,18

2544 3795 5406 3789 2028 898 408 202 65 26 6 3 1 19171 43297 2,26 13254 43868 3,31

2231 3283 4814 3412 1877 862 450 210 78 30 12 9 17268 40248 2,33 12089 41938 3,47

1976 3164 4286 2977 1733 904 406 213 104 45 10 5 1 15824 37450 2,37 11949 43606 3,65

1867 2883 3797 2824 1599 851 407 230 110 46 23 8 4 14649 35312 2,41 11118 42016 3,78

1844 2858 3743 2614 1568 871 466 232 126 65 22 8 3 14420 35170 2,44 11081 43001 3,88

1702 2836 3615 2494 1531 800 436 260 157 79 35 10 8 13963 34637 2,48 10454 42659 4,08

1807 3087 3856 2688 1634 872 490 258 165 82 55 12 14 15020 37421 2,49 10387 43285 4,17

3096 5328 6651 4847 2928 1620 936 542 294 174 104 45 37 26602 68306 2,57 18840 83331 4,42

2737 4433 5840 4246 2689 1691 959 533 350 185 94 50 50 23857 64133 2,69 17884 82487 4,61

2737 4062 5614 4154 2748 1807 1096 612 397 217 114 64 74 23696 66548 2,81 16511 79019 4,79

2202 3489 5245 4104 2943 1818 1184 710 429 271 129 73 89 22686 68342 3,01 15196 75104 4,94

2049 3185 5020 4328 3238 2120 1330 945 575 331 188 102 86 23497 76033 3,24 15888 80858 5,09

1903 2504 4108 3817 2888 2022 1442 873 591 385 214 111 114 20972 71594 3,41 14403 76011 5,28

7984 8696 14104 15700 14827 12461 10215 8466 6727 5092 3520 1987 2362 112141 513040 4,57 73026 426861 5,85

113233 168938 168586 100636 57644 34086 21652 14758 10296 7063 4528 2489 2843 706752

. 168938 337172 301908 230576 170430 129912 103306 82368 63567 45280 27379 36274 1697110 2,40

63037 77105 75827 60398 46825 36373 28344 22563 17864 13247 9307 5359 5527 461776


77105 151654 181194 187300 181865 170064 157941 142912 119223 93070 58949 70588

159186

Kilde: NOS XI. 271. Folketellingen 1. desember 1950 V. Barnetallet i norske ekteskap. Source: NOS XI. 271. Population census December 1, 1950 V. Number of children in Norwegian

marriages.

' Omfatter alle levendefødte barn I ekteskapet - også de som senere er døde. Including all live born children in the marriage, also those later deceased. Ikke medregnet 11 105 ekteskap med

uoppgitt barnetall, ekteskapsår o. 1. Not including 11 105 marriages, for which number of children, year of marriage, etc. were not reported. • Ikke medregnet 14 472 ekteskap med uoppgitt

barnetall, ekteskapsår o. 1. Not including 14 472 marriages, for which number of children, year of marriage, etc. were not reported.


1 7 Befolkning.

Population.

Tabell 12. Gj.snittlig barnetall' i ekteskap som har vart 18 år og mer, etter forsørgerens

livsstilling; hustruens alder ved giftermålet 20-29 år. 1/12 1930, 1/ 12 1950.

Average number of children in marriages of 18 years duration or more, by

occupation of breadwinner. Age of wife at marriage 20-29 years.

Livsstilling

Occupation

1 Bygder

Rural districts

Byer

Towns

Riket

The whole country

1930 1950 1930 1950 1930 I 1950

Gårdbrukere m. v. Farmers etc

5,87 4,50

3,09 5,86 4,48

Jordbruksarbeidere m. v. Agric. workers, etc.

1 510 ,

6,16 4,23

3,13 6,16 4,19

Fiskere Fishermen 6,05 4,58 5,42 3,42 6,01 4,53

Håndverkere Artisans 5,55 3,67 4,71 2,75 5,16 3,27

Fabrikkarbeidere Factory workers 5,47 3,32 4,69 2,61 5,15 3,03

Arb. v. anlegg, handel m. v. Workers in constr., trade etc. 5,84 3,94 4,97 2,83 5,39 3,46

Sjøfart: Navigation: Offiserer Officers 4,45 2,97 4,05 2,53 4,22 2,77

Mannskap Crew 5,12 3,53 4,49 2,85 4,83 3,30

Fabr.eiere, gross. m. v. Factory owners, wholesalers etc. 4,35 3,28 3,90 2,51 4,09 2,83

Andre selvst. v. industri og handel Owners of small

manuf. establ., retailers etc 4,95 3,35 4,25 2,58 4,56 2,97

Kontor- og butikkfunksj. m. v. Office and shop salaried

employees, etc. 4,43 2,90 3,69 2,18 4,04 2,47

Immaterielt erverv: Government and professional services:

a) Selvst. og høyere funksj. m. v. Employers, own account

workers, executive officers, etc 3,51 3,06 3,39 2,51 3,42 2,70

b) Fagfunksjonærer Profes8ionals 4,82 3,39 3,83 2,58 4,42 3,02

c) Betjenter, arbeidere m. v. Foremen, workers, etc.. . . 5,19 2,99 4,30 2,33 4,68 2,62

Pensjon, formue, uoppgitt Persons living on pensions, on

income from capital, and unknown 5,72 5,07 5,27 3,87 5,54 4,63

Hustruer med eget erverv Wives with own occupation . . . 5,53 3,15 4,08 1,81 5,15 2,36

I alt Total 5,67 4,08 4,52 2,72 5,35 3,63

Kilde : Se tabell 11. Source: See table 11.

Omfatter alle levendefødte barn i ekteskapet - også de som senere er døde. Including all live ( om children in the marriage,

also those later deceased.

Tabell 13. Personer fodt i utlandet etter land og kjønn 1. desember 1950.

Persons born abroad by country of birth and sex.

Fødeland'

Country of birth

Danmark Denmark

Finnland Finland

Island Iceland

Sverige Sweden

Belgia Belgium

Frankrike France

Nederland Netherlands

Polen Poland

Sovjet-Samveldet U. S. S. R.

Storbr. og N.-Irl. United Kingdom

Tsjekkoslovakia Czechoslovakia

Tyskland Germany

Østerrike Austria

Europa ellers Europe, for the rest

Afrika Africa

Canada Canada

Samb.statene United States

Amerika ellers America, for the rest

China China

Asia ellers' Asia, for the rest . .

Oseania Oceania

Ukj. fødeland og født på havet

Country of birth unspec. and born

at sea

I alt Total ..

Bygder Rural distr. Byer Towns Riket The whole country

Menn

Males

Kvinner

Females

Menn

Males

Kvinner

Females

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt

Total

1 819 1 114 1 712 1 808 3 531 2 922 6 453

245 302 169 215 414 517 931

72 94 57 101 129 195 324

4 535 4 458 4 454 5 018 8 989 9 476 18 465

41 51 48 71 89 122 211

60 62 160 242 220 304 524

87 92 123 222 210 314 524

386 54 318 142 704 196 900

124 122 265 273 389 395 784

478 995 615 1 358 1 093 2 353 3 446

105 61 107 73 212 134 346

439 587 831 1 506 1 270 2 093 3 363

38 54 81 101 119 155 274

162 136 309 353 471 489 960

60 80 101 110 161 190 351

140 200 77 118 217 318 535

1 942 2 078 1 407 1 818 3 349 3 896 7 245

36 27 65 96 101 123 224

75 71 109 106 184 177 361

23 37 49 80 72 117 189

16 38 20 58 36 96 132

2 3 4 11 6 14 20

10 885 10 716 11 081 13 880 21 966 24 596 46 562

Kilde : NOS XI. 236. Folketellingen 1950 VIII. Personer født i utlandet - Fremmede statsborgere etc. Source:

NOS XI. 236. Population census 1950 VIII. Persons born abroad-Aliens living in Norway, etc.

Etter landegrensene 1/12 1950. According to the land frontiers Dec. 1,1950. Ekskl. Sovjet-Samveldet. Excl. U.S.S.R.


Befolkning. 18

Population.

Tabell 14. Fremmede statsborgere bosatt i Norge 1910-1950 1 .

Aliens living in Norway, by country of legal nationality.

Statsborgere i:

Country of legal nationality:

I

Personer

Persons

I alt Total 1/12 1910 40 896

1/12 1920 63 537

1/12 1930

3/12 1946

35 114

15 912

1 1950:

)112

1/12 1950 15 797

Danmark Denmark 3 793

Færøyene The Faroe Islands 4

Finnland Finland 257

Island Iceland 88

Sverige Sweden 4 596

Albania Albania 5

Belgia Belgium 44

Bulgaria Bulgaria 18

Eire Ireland 9

Frankrike France 115

Hellas Greece 7

Italia Italy 45

Jugoslavia Yugoslavia 25

Luxembourg Luxembourg 4

Nederland Netherlands 361

Polen Poland 616

Portugal Portugal 6

Statsborgere i:

Country of legal nationality:

1

Personer

Persons

Romania Roumania 7

Sovjet-Samveldet USSR 105

Spania Spain 22

Storbritannia og Nord-Irland United

Kingdom 723

Sveits Switzerland 54

Tsjekkoslovakia Czechoslovakia 149

Tyskland Germany 1 009

Ungarn Hungary 22

Østerrike Austria 64

Sør-Afrika-Samb. Union of S. Africa • • 22

Afrika ellers Africa, for the rest 8

Canada Canada 150

Sambandsstatene United States 1 402

Argentina Argentina 13

Amerika ellers America, for the rest. . • • 29

Asia (ekskl. Sovjet-Samveldet) Asia

(excl. U S S . 19

Oseania Oceania 16

Statsløse Stateless 1 990

I alt Total 1/ 15 797

K ilde : Se tabell 13. Source: See table 13.

1 Personale ved utenlandske legasjoner, konsulater etc. 1 Norge skal etter regelen ved siste folketelling ikke være med.

Ved tidligere tellinger er det usikkert om disse delvis kan være kommet med. Members of foreign legations and consulates

etc. in Norway should according to the rules of the last census be excluded. At previous censuses they may in some cases

have been included.

Tabell 15. Personer utenfor Statskirken 1900-1950.

Persons outside the National Church.

Trossamfunn Personer I

Trossamfunn

Personer

Religious bodies Members Religious bodies Members

I alt utenfor Statskirken Total 3/12 1900

Vi21910

52 714 Forskj. andre frimisjoner Various other

62 553 free missions

1/12 1920 71 062 Kristi menighet Congr. of Jesus Christ

1/12 1930 91 459 Pinsemenigheter Pentecostalists

3/12 1946 120 106 Andre samfunn med voksen dap Other

—»— 1/12 1950 123 314 bodies which have baptism at an

1/„ 1950:

Romersk katolske Roman Catholics

Gresk ortodokse Orthodox

adult age

4 753 Katolsk apostolisk menighet The C atho-

365 lic Apostolic Church

261 Jehovas vitner Jehovah's Witnesses . .

Anglikanere Anglicans

Utenlandske evangeliske :samfunn, ellers

Other foreign evangelical bodies

Metodistkirken Methodists

Baptistsamfunnet Baptists

Adventister Adventists

Vennenes samfunn (Kvekere) Quakers

Den evang. lutherske frikirke

Lutheran Free Church

Jarlsbergske frimenighet Jarlsberg free

congregation

Guds menighet Congregation of God

Misjonsforbundet Missionary Alliance

Den evangeliske forsamling Evangelical

assembly

Chr. Science Chr. Science

323 Unitarer Unitarians

11 570 Forskjellige andre kristne samfunn

8 964 Various other Christian bodies

5 440 Mormoner Mormons

76 Mosaiske trossamfunn Orthodox Jews

Andre ikke kristne samfunn Other non-

17 319 christian bodies

Intet trossamfunn Outside all religious

576 bodies

1 666 Dissentere ikke nærmere angitt Dissen-

3 138 ters without other classifications . . . .

3681 I alt utenfor Statskirken Total V12 1950

243

723

30 036

1 926

133

2 135

118

17

2 009

451

836

13

22 035

7 820

123 314

K i 1 de : NOS XI. 153. Folketellingen 1950 VIL Trossamfunn. Source: NOS XI. 153. Population census 1950

Yll, Religious denominations.


19 Befolkning.

Population.

Tabell 16.

Hjemmehørende folkemengde etter næringer 1920, 1930, 1946 og 1950,

og fylkesvis 1/12 1950. 1

Resident population, by industries and by counties.

Fylker

Counties

Jord- og

skogbruk

Agriculture

and

forestry

Fiske og

fangst

Fishing,

whaling

and

sealing

Industri

m. v.

Manufacturing

etc.

Forretningsvirksomhet

Commerce

Samferdsel

Transpor

and

communications

Diverse

tjenesteyting

Services

Formue,

pensjon

m. v. og

uoppgitt 2

Income from

capital,

pensions etc.

and unspecified

I alt

Total

Riket 1920 Total

» Pct.

Riket 1930 Total

» Pct.

Riket 1946 Total

» Pct.

Riket 1950 Total

» Pct.

Bygder Rur.distr.

Byer Towns . . .

Bygder Rur.distr.

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjord

Møre og Romsd.

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag.

Nordland

Troms

Finnmark

Byer Towns

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjord

Møre og Romsd.

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

880 385

33,22

838 153

29,78

783 963

24,83

712 707

21,74

703 381

9 326

3 162 085

6,12

207 413

7,37

188 302

5,97

181 557

5,54

173 527

8 030

31 861 2 799

39 342 439

82 618 76

67 322 51

37 059 417

23 170 12 244

30 896 1 192

18 227 1 308

20 734 3 250

42 862 11 147

44 953 14 139

39 952 8 471

45 918 19 447

45 090 9 566

45 643 3 203

47 909 42 280

30 036 27 089

9 789 16 409

992 170

16 48

3 826 279

240 11

179 2

501 190

395 2 548

377 431

278 248

306 236

709 1 079

512 98

28 34

213 979

245 71

94 31

232 252

68 256

115 1 067

763 126 217 808 3 216 675 195 769

28,80 8,22 8,18 7,39

773 465 252 069 246 415 223 580

27,48 8,96 8,76 7,95

977 185 271 663 285 372 311 583

30,95 8,61 9,04 9,87

1 122 944 290 889 302 379 323 253

34,25 8,87 9,22 9,86

693 835 118 401 174 833 144 123

429 109 172 488 127 546 179 130

58 460 7 309 9 078 7 208

67 037 17 961 17 647 20 658

37 535 6 648 8 735 9 633

40 865 6 210 8 401 9 761

46 466 5 493 7 922 7 108

37 610 6 492 10 023 6 841

37 385 4 363 6 401 5 570

17 202 2 351 6 912 3 605

19 309 2 688 6 246 3 904

40 860 6 786 10 375 7 869

73 229 12 130 21 285 13 275

22 811 3 652 4 930 5 233

47 588 6 718 11 426 7 689

39 670 9 431 12 466 11 109

26 210 3 637 5 834 5 814

47 662 9 059 16 241 9 783

19 723 4 436 7 143 5 751

14 213 3 037 3 768 3 312

31 431 5 506 5 155 6 061

1 104 307 346 497

163 935 79 995 42 240 88 216

5 106 2 275 2 056 2 341

6 094 1 991 931 2 129

19 402 5 054 4 447 5 064

19 580 4 947 5 064 7 139

20 909 4 840 4 490 4 606

7 065 2 668 3 333 2 687

14 757 4 937 4 989 6 028

35 789 11 115 12 325 10 459

42 584 20 619 17 142 17 791

651 329 317 265

14 558 7 552 5 227 4 926

21 123 10 059 8 252 9 494

4 242 1 481 1 070 1 925

12 679 4 541 5 933 4 802

4 778 2 802 2 595 3 071

3 322 1 470 1 634 1 629

213 927 2 649 775

8,07 100,00

273 099 2 814 194

9,70 100,00

338 882 3 156 950

10,73 100,00

344 817 3 278 546

10,52 100,00

215 626 2 223 726

129 191 1 054 820

12 716 129 431

17 093 180 177

14 158 159 403

15 097 147 707

12 073 116 538

12 168 108 548

9 798 95 605

7 176 56 781

5 826 61 957

10 820 130 719

19 036 198 047

10 835 95 884

15 397 154 183

13 757 141 089

9 889 100 230

17 692 190 626

8 142 102 320

3 953 54 481

6 673 55 988

516 2 834

55 556 434 047

1 635 13 664

1 388 12 714

5 004 39 662

6 361 46 034

5 113 40 766

2 728 19 007

3 720 34 973

9 213 80 689

14 099 112 845

172 1 796

3 800 37 255

7 425 56 669

787 9 630

2 636 31 075

1 608 15 178

757 9 994

Kilde: NOS XI. 221. Folketellingen 1950 III. Source: NOS XI. 221. Population census 1950 III.

For tidligere oppgaver se Statistiske Oversikter 1948, tabell 12 og 13, side 36 og 37. For previous years see Statistical

Survey 1948, tables 12 and 13, pages 36 and 37.

Etter grupperingen i 1950. According to the specification in 1950. 2 I 1920 og 1930 omfatter denne gruppen også barn

under 15 år med eget yrke (2 939 i 1920 og 1 270 i 1930), men i 1946 og 1950 er disse fordelt på næringer. In 1920 and 1930

this group includes children under 15 years of age who had an occupation (in 1920 2 939 and in 1930 1 270), but in 1946 and

1950 these children are counted in the respective industries. 3 Sjøfolk på hvalfangst er regnet med under «Samferdsel*. Seamen

on whaling vessels are included in Transport and communication.


Tabell 17. Personer 15 år og mer etter levevei 1900, 1920, 1930, 1946 og 1950.'

Persons 15 years of age or more, by economic activities.

Levevei Economic activity

I alt

Total

3 11, 1900' 1/,, 1920 1/12 1930 'J. 1946 1950

Kvinner

Females

I alt

Total

Kvinner

Females

I alt

Total

Kvinner

Females

I alt

Total

Kvinner

Females

I alt

Total

Kvinner

Females

A. Yrkesbefolkning i alt Total economically active

population

Jordbruk Agriculture and livestock production etc.

Skogbruk og jakt Forestry and hunting

Fiske og fangst8 Fishing, whaling and sealing .

Bergverksdrift m. v. Mining and quarrying . . .

Industri4 Manufacturing

Bygge- og anleggsvirksomhet 4 Construction . . .

Kraft- og vannforsyning Electricity, gas and water

services

Varehandel Trade

Finansinstitusjoner Financial institutions

Eiendomsdrift Real estate

Sjøtransport Water transport

Annen samferdsel Other transport activity, communications

Off. administrasjon og forsvar Government services

Off. og privat tjenesteyting Community and business

services

Personlig tjenesteyting Personal services

Uoppgitt næring Industry unspecified

B. Personer uten yrke i alt Persons economically

inactive

Husmødre Housewives

Hjemmevær. barn m. v. med husarb. Children

etc. doing housework at home

Formue, pensjon m. v. Income from capital, pensions

etc

Forsørgede Recipients of assistance

C. Uoppgitt Unknown

Personer 15 år og mer i alt Total

870 104 271 047 1 068 175 296 478 1 163 007 314 100 1 368 421 336 839 1 388 144 328 250

290 003 69 810 301 726 57 280 303 975 40 336 295314 39 797 250 455 26 219

21 414 63 34 070 20 32 136 87 38 434 117 39 595 368

50 050 217 57 719 116 80 814 191 72 777 43 69 525 292

4 891 49 9 671 176 13 770 186 8 896 185 9 331 257

172 291 57 978 215 384 58 544 215 350 55 911 304 315 71 362 357 689 82 421

76 469 392 72 400 451 122 017 1 370 128 631 2 027

61 693 157

7 051 282 6 928 301 10 277 734 11 029 820

54 920 18 029 90 723 33 601 113 692 41 418 122 752 48 427 132 342 53 977

2 013 273 9 253 2 339 8 360 1 878 11 991 3 834 16 142 5 830

396 52 235 36 418 58 1 290 197 1 223 278

31 532 663 43 545 1 167 51 477 1 120 55 924 1 860 65 634 3 127

14 249 1 918 41 179 7 454 44 697 5 900 74 813 11 539 74 631 13 092

11 832 356 15 168 1 838 15 421 2 052 42 016 9 700 39 867 9 336

23 921 10 583 45 334 24 283 56 332 29 405 86 714 48 183 96 114 52 234

111 508 104 924 115 292 108 581 143 232 134 642 107 856 97 360 88 474 77 105

19 391 5 975 5 356 369 4 005 164 13 035 2 131 7 462 867

562 576 496 323 731 304 646 356 848 678 734 930 1 065 383 909 959 1 085 190 934 362

332 355 332 355 417 205 417 205 441 872 441 872 615 230 615 230 673 743 673 743

81 929 81 929 130 499 130 499 166 807 166 264 132 677 132 573 98 812 98 725

67 872 36 660 90 069 48 977 122 131 70 926 179 574 101 013 214 744 118 375

80 420 45 379 93 531 49 675 117 868 55 868 137 902 61 143 97 891 43 519

2 860 1 924 399 259 960 198 8 080 3 453 5 548 461

1 435 540 769 294 1 799 878 943 093 2 012 645 1 049 228 2 441 884 1 250 251 2 478 882 1 263 073

Ki I de: Folketellingene 1900, 1920, 1930, 1946 og 1950, NOS XI. 221. Source: Censuses of population 1900, 1920, 1930, 1946 and 1950, NOS XI. 221.

1 Tallene er etter grupperingen i 1950. The data are given according tu the specification used in the 1950 census. 2 Gjelder den tilstedeværende folkemengde. Present-in-area population.

3 I 1900 og 1920 er sjøfolk ved hvalfangst regnet med under Sjøtransport. In 1900 and 1920 seamen on whaling vessels are included in water transport. I 1900, 1920 og 1930

er en del snekkere (vesentlig møbelsnekkere) gruppert under Bygge- og anleggsvirksomhet i stedet for Industri.


21 Befolkning.

Population.

Tabell 18. Personer 15 år og mer etter levevei 1. desember 1950.

Persons 15 years of age or more, by economic activity.

Levevei Economic activity

Bygder

Rural

districts

M. M. K. F.

Personer 15 år og mer i alt Persons 15 years of

age or more 832 873

803 870

Byer

Towns

M. M. K. F.

382 936

Riket

The whole country

M. M. K. F.

459 203 1 215 809 1 263 073

I. Jordbruk Agriculture and livestock production

etc 221 084

25 848

3 152

371 224 236 26 219

76 Selvstendige med leid hjelp Employers . . 57 534

Selvst. uten leid hjelp Own account workers 82 941

Funksjonærer Salaried employees 3 827

FaAmiliemedl. med jordbr.arb. Family workers 49 344

Andre arbeidere Other workers 27 438

8 016

5 398

236

8 004

4 194

618

573

763

198

1 000

58 152 8 092

46 83 514 5 444

100 4 590 336

33 49 542 8 037

116 28 438 4 310

II. Skogbruk og jakt Forestry and hunting . . I 38 470

327

757

41 39 227 368

Av dette: Of which:

41 Skogbruk Forestry and logging 38 430 324 756 39 186 365

Jakt m. v. Hunting, trapping and game propagation 40 3

1

41 3

7 Selvstendige med leid hjelp Employers . . . 667 90 35

702 97

Selvst. uten leid hjelp Own account workers 242 16 6 3 248 19

Funksjonærer Salaried employees 1 444 16 171 27 1 615 43

Formenn og arbeidere Foremen and workers 36 117 205 545 4 36 662 209

III. Fiske m. v. Fishing etc 59 487

247

1 743

25 61 230 272

Av dette: Of which:

59 143 245

m. v. Sealing, small whale

hunting etc 344 2 40

1 384 3

4 Selvstendige med leid hjelp Employers . 3 309 18 328

3 637 22

24 Fiske Fishing

Selfangst, småhvalfangst

1 703

60 846 269

Selvstendige uten leid hjelp' Own account

workers 51 573 171 996 4 52 569 175

Funksjonærer Salaried employees 399 6 83

1 482 7

Formenn og arbeidere Foremen and workers 4 206 52 336 16 4 542 68

IV. Hvalfangst Whaling 6 523

10

1 480

10 8 003 20

Funksjonærer Salaried employees 1 278

Formenn og arbeidere Foremen and workers 5 245

9

360

1 120

8 1 638 9

2 6 365 11

V. Bergverksdrift m. v. Mining and quarrying I 8 312

211

762

46 9 074 257

Av denne: Of which:

Kullgruver Coal mining 846

Malmgruver Metal mining 4 917

Stein- og mineralbrott m. v. Stone quarrying and nonmetallic

mining etc. 2 549

Selvstendige med leid hjelp Employers. . . 106

Selvst. uten leid hjelp Own account workers 90

Funksjonærer Salaried employees 439

Formenn og arbeidere Foremen and workers 7 677

VI. Industri Manufacturing 156 992

38

147

26

2

43

166

38 931

98

408

256

25

10

136

591

118 276

11 944 49

24 5 325 171

11 2 805 37

1 131 3

100

32 575 75

13 8 268 179

43 490 275 268 82 421

Av denne: Of which:

5 Næringsmiddelind. 936 Food manufacturing industries 15 845 4 813 13 816

29 661 10 749

Drikkevareind. Beverage industries

770 121 2 484 562 3 254 683

Tobakksind. Tobacco manufactures

144 86 957 884 1 101 970

Tekstilindustri Manufacture of textiles

6 413 10 756 3 211 6 190 9 624 15 946

Bekledningsindustri m. v. Manufacture of footwear,

other wearing apparel and made up textile goods 8 811 14 361 8 182 15 714 16 993 30 075

Treindustri Manufactures of wood and cork, except

manufacture of furniture 13 852 314 3 184 225 17 036 539

Møbel- og innredningsindustri Manufacture of furniture

and fixtures

16 608 384 5 721 201 22 329 585

Kilde : NOS XI. 323. Folketellingen 1. desember 1950 IV. Source: NOS XI. 323. Population census December 1, 1950 IV.

' Selvstendige fiskere som ikke uttrykkelig har oppgitt at de har leid hjelp, er gruppert her.


Befolkning. 22

Population.

Tabell 18 (forts.). Personer 15 år og mer etter levevei 1. desember 1950.

Persons 15 years of age or more by economic activity.

Levevei Economic activity

Bygder

Rural districts

M. M. K. F.

Byer

Towns

M. M. I K. F.

Riket

The whole country

M. M. K. F.

Treforedlingsind. Manuf. . of paper and paper prod. . . . . 14 091 1 481 5 647 1 591 19 738 3 072

Grafisk ind., forlag m.v. Printing, publishing and allied

9 industries 1152 542 889

4 441 11 657 5 330

Lærindustri Manufacture of leather and leather products,

except footwear

2 068 326 1 602 417 3 670 743

Gummivareind. Manufacture of rubber products

2 095 795 770 287 2 865 1 082

Kjemisk ind. Manufacture of chemicals and chemical

products 10 216 864 6 139 1 734 16 355 2 598

Kull- og mineraloljeforedling Manuf. of products of

petroleum and coal

167

7 107 8 274 15

Jord- og steinvareind. Manuf. of non-metallic mineral

products, except products of petroleum and coal 8 574 668 3 722 644 12 296 1 312

Primær jern- og metallind. Basic metal industries . 9 816 312 3 413 152 13 229 464

Jern- og metallvareind. Manuf. of metal products,

except machinery and transport equipment 9 018 1 078 10 655 1 593 19 673 2 671

Maskinindustri Manuf. of machinery, except electrical

machinery 6 257 187 7 873 413 14 130 600

Elektroteknisk ind. Manuf. of electrical machinery,

apparatus, appliances and supplies 3 229 512 7 446 1 911 10 675 2 423

Transportmiddelind. Manuf. of transport equipment 23 887 452 20 398 558 44 285 1 010

Diverse industri Miscellaneous manufac. industries 2 589 525 3 834 1 029 6 423 1 654

Selvstendige med leid hjelp Employers . . . . 9 530 413 6 571 662 16 101 1 075

Selvst. uten leid hjelp Own account workers 10 042 8 117 3 950 3 151 13 992 11 268

Funksjonærer Salaried employees

Formenn og arbeidere Foremen and workers

11 159

126 261

3 680

26 721

17 422 8 022 28 581 11 702

90 333 31 655 216 594 58 376

VII. Bygge- og anleggsvirksomhet Construction

85 963 895 40 641 1 132 126 604 2 027

Av denne: Of which:

Byggevirksomhet Building

Anleggsvirksomhet Construction

Entreprenørfirma Contractors

Selvstendige med leid hjelp Employers . . .

Selvst. uten leid hjelp Own account workers

Funksjonærer Salaried employees

Formenn og arbeidere Foremen and workers

45 198

29 301

11 464

4 733

12 632

1 532

67 066

275

428

192

23

6

284

582

24 770 582 69 968 857

6 800 174 36 101 602

9 071 376 20 535 568

3 315 29 8 048 52

2 402 7 15 034 13

2 378 857 3 910 1 141

32 546 239 99 612 821

VIII. Kraft- og vannforsyning Electricity, gas

and water services

Av denne: Of which:

4 952 223 5 257 597 10 209 820

Elektrisitetsforsyning Electricity supply

4 534 217 3 060 520 7 594 737

Gassforsyning Gas supply

44

1 653 32 697 33

Vannforsyning, renovasjon Water services etc

374 5 1 544 451 91850

Selvstendige 2 med leid hjelp Employers . . .

7 - 9 -

Selvst. uten leid hjelp Own account workers 7

1 - 8 -

Funksjonærer Salaried employees 951 177 1 214 451 2 165 628

Formenn og arbeidere Foremen and workers 3 987 46 4 040 146 8 027 192

IX. Varehandel Trade

Av denne: Of which:

Agenturvirksomhet og kommisjonshandel Agency

business and commission trade

Engroshandel Wholesale trade

Detaljhandel Retail trade

32 442 20 774 45 923 33 203 78 365 53 977

25 309 19 551

Selvstendige 8 556 med 3 leid hjelp 086 Employers . . . 7 369 15 383 925 4 469

Selvst. uten leid hjelp Own account workers

Funksjonærer Salaried employees

Formenn og arbeidere Foremen and workers

4 032

14 989

6 052

887

17 293

1 211

4 228 2 128 8 260 3 015

22 265 24 724 37 254 42 017

10 874 3 265 16 926 4 476

1 158

5 975

222

1 001

3 970 1 088 5 128 1 310

15 228 3 985 21 203 4 986

26 725 28 130 52 034 47 681

X. Finansinstitusjoner Financial institutions .

3 464 1 363 6 848 4 467 10 312 5 830

Av disse: Of which:

Bankvesen m. v. Banks etc.

1 911 514 4 241 1 585 6 152 2 099

Forsikring Insurance

1 553 849 2 607 2 882 4 160 3 731

Selvstendige 91 med leid hjelp Employers . . .

9

1 100 1

Selvst. uten leid hjelp Own account workers 10

49 I 59 1

Funksjonærer Salaried employees 3 359 1 294 6 334 4 006 9 693 5 300

Formenn og arbeidere Foremen and workers 86 69 374 459 460 528


23 Befolkning.

Population.

Tabell 18 (forts.). Personer 15 år og mer etter levevei 1. desember 1950.

Persons 15 years of age or more by economic activity.

Levevei Economic activity

1

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

Riket

The whole country

M. M. K. F. M. M. K. F. M. M. K. "F.

XI. Eiendomsdrift Real estate I 79 26 866 252 945 278

Selvstendige med leid hjelp Employers . . 12

Selvst. uten leid hjelp Own account workers 13

Funksjonærer Salaried employees 20

Formenn og arbeidere Foremen and workers 34

1

16

9

42 5 54 5

56 7 69 8

147 116 167 132

621 124 655 133

XII. Sjøtransport Water transport I

33 965

899

28 542 2 228 62 507 3 127

Av denne: Of which:

2 Kontorvirks. i 131 rederier Shipowners' offices 717 180

808 2 848 988

Befal og mannskap i utenriksfart Officers and

crew on ships in ocean transport 18 782 312 15 777 686 34 559 998

Befal og mannskap i innenriksfart Officers and

crew on ships in coastal and inland water transport 10 518 226 3 436 199 13 954 425

Andre tjenester i tilknytning til sjøfart Other services

related to water transport 3 948 181 7 198 535 11 146 716

732 Selvstendige med leid hjelp Employers . . . 941 21

35 1 673 56

Selvst. uten leid hjelp Own account workers 325 1 152 1 477 2

Funksjonærer Salaried employees 10 617 333 9 968 1 131 20 585 1 464

Formenn og arbeidere Foremen and workers 22 082 544 17 690 1 061 39 772 1 605

XIII. Annen samferdsel Other transport activity,

communications 36 052

6 379

25 487 6 713 61 539 13 092

Av denne: Of which:

Landtransport Land transport 29 551 936 19 191 1 828 48 742 2 764

Lufttransport Air transport 588 91 727 235 1 315 326

Tjenester i tilknytning til transport Services incidental

to transport 41 24 173 118 214 142

Lagring Storage and warehousing 124 9 288 29 412 38

Post, telefon, telegraf Communications 5 748 5 319 5 108 4 503 10 856 9 822

1 Selvstendige med 475 leid hjelp Employers . . . 2 277 65

137 3 752 202

Selvst. uten leid hjelp Own account workers 5 880 24 2 023 6 7 903 30

Funksjonærer Salaried employees 6 304 5 589 5 503 5 283 11 807 10 872

Formenn og arbeidere Foremen and workers 21 591 701 16 486 1 287 38 077 1 988

XIV. Off. administrasjon og forsvar Government

services 14 444

2 786

16 087 6 550 30 531 9 336

Av dette: Of which:

Off. administrasjon Government administration etc.

Forsvar Military defence services

Funksjonærer Salaried employees

Formenn og arbeidere Foremen and workers

7 848

6 596

9 896

4 548

2 259

527

2 250

536

11 600 5 826 19 448 8 085

4 487 724 11 083 1 251

11 121 5 510 21 017 7 760

4 966 1 040 9 514 1 576

XV. Off. og privat tjenesteyting Community

and business services 19 648

Av denne: Of which:

Undervisning Educational services 9 962

Helse- og veterinærvesen Medical and other health

services 3 544

ReligPst og humanitært arbeid Religious and welfare

activities 2 483

Forskj. teknisk og merkantil o. a. tjenesteyting Business

services and non-business organizations 3 054

Underholdning m. v. Recreation services 605

Selvstendige med leid hjelp Employers . . 760

Selvst. uten leid hjelp Own account workers 1 685

Funksjonærer Salaried employees 13 642

Formenn og arbeidere Foremen and workers 3 561

21 416

7 390

10 462

2 532

874

158

89

1 007

8 404

11 916

24 232 30 818 43 880 52 234

4 956 5 556 14 918 12 946

4 791 16 827 g 335 27 289

1 841 2 835 4 324 5 367

10 406 4 347 13 460 5 221

2 238 1 253 2 843 1 411

2 371 234 3 131 323

3 098 1 527 4 783 2 534

12 516 11 389 26 158 19 793

6 247 17 668 9 808 29 584


Befolkning. 24

Population.

Tabell 18 (forts.). Personer 15 år og mer etter levevei 1. desember 1950.

Persons 15 years of age or more by economic activity.

Levevel Economic activity

1

Bygder Rural districts

Byer

Towns

Riket

The whole country

M. M. K. F. M. M. K. F. M. M. K. F.

XVI. Personlig tjenesteyting Personal services ..

3 833

43 388 7 536 33 717 11 369 77 105

Av denne: Of which:

34 Lent husarbeid m. v. Domestic 762 services etc

257

218 17 122 475 51 884

Hotell- og restaurantdrift Hotel and restaurant service 1 797 6 197 3 490 11 786 5 287 17 983

Vask, rengjøring o. a. pers. tjenester Laundry, cleaning

and other personal services 1 779 2 429 3 828 4 809 5 607 7 238

Selvstendige 942 med leid hjelp Employers . . 957

1 208 1 279 2 165 2 221

Selvst. uten leid hjelp Own account workers 592 1 268 628 1 159 1 220 2 427

Funksjonærer Salaried employees

254 538 684 1 597 938 2 135

Formenn og arbeidere Foremen and workers 2 030 40 640 5 016 29 682 7 046 70 322

XVII. Uoppgitt næring Industry unspecified . . .

Selvstendige med leid hjelp Employers . .

Selvst. uten leid hjelp Own account workers

Funksjonærer Salaried employees ..... . .

Formenn og arbeidere Foremen and workers

Uoppgitt sosialstilling Status unspecified

I-XVII. Yrkesbefolkning i alt Total economically

active population

Selvstendige med leid hjelp Employers . . .

Selvst. uten leid hjelp' Own account workers

Funksjonærer Salaried employees

Formenn og arbeidere Foremen and workers

Uoppgitt sosialstilling Status unspecified

XVIII. Husarbeid hjemme Unpaid family work in

the home

4 406

6

22

165

4 199

14

730 116

88 217

170 086

80 275

391 524

14

81

397 2 189 470 6 595 867

- 3 - 9 -

5 9 1 31 6

108 286 281 451 389

279 1 875 181 6 074 460

5 16 7 30 12

164 120 329 778 164 130 1 059 894 328 250

11 062 25 372 5 556 113 589 16 618

16 901 18 181 8 041 188 267 24 942

40 268 91 351 63 535 171 626 103 803

95 884 194 858 86 991 586 382 182 875

5 16 7 30 12

546 821 6 225 647 87 772 468

Av dette: Of which:

461 Husmødre Housewives 168 212 575 — 673 743

Hjemmeværende barn og kvinnelige slektninger

Children and women relatives

81 85 653 6 13 072 87 98 725

XIX. Formue, pensjon, alderstrygd Personslivin,g

66 on income from capital, 594 pensions etc. . . . . 65 060 31 309 51 781 96 369 118 375

Av disse: Of which:

49 Pensjon, alderstrygd Pensioners, 497 old age pensioners 45 688

27 646 45 310 73 334 94 807

Formuesinntekt Income from capital

8 049 8 149 3 630 6 402 11 679 14 551

Føderåd Pensioned farmers2

11 323 8 948 33 69 11 356 9 017

XX. Forsørgede Recipients of assistance

34 636

26 272 19 736 17 247 54 372 43 519

XXI. Uoppgitt eller utilstrekkelig angitt Activities

unknown or not adequately described

2 980

63 2 107 398 5 087 461

Selvstendige fiskere som ikke uttrykkelig har oppgitt at de har leid hjelp, er gruppert her. Retired farmers living on

farm after ceding it to future heir.


Årlig

gjennomsnitt

Annual

average

Ar

Year

1901--05

1906--10

1911--15

1916--20

1921--25

1926--30

1931--35

1936--40

1941--45

1946--50

1951--55

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960*

1901--05

1906--10

1911--15

1916--20

1921--25

1926--30

1931--35

1936--40

1941--45

1946--50

1951-55

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960*

Inngåtte

ekteskap

Marriages

contracted

25 Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Tabell 19. Folkemengdens bevegelse 1901-1960.

Vital statistics and migration statistics.

Ekteskap

oppløst

Marriages

dissolved

ved

død

by

death

ved

skilsmisse

by

divorce

Levendefodte

Live

births

Av disse

utenfor

ekteskap

Of which

illegitimate

Dødfødte

Stillbirths

Døde

Deaths

Absolutte tall Number

Overskott

av fødte

Excess of

births

over deaths

Utvandret

til

oversjøiske

land

Emigration

to oversea

countries

Folkemengdens

tilvekst

Increase of

population

13 892 10 101 175 65 202 4 558 1 598 33 257 31 945 20 639 14 111

14 068 10 157 318 61 978 4 114 1 427 32 539 29 439 17 533 15 371

15 320 10 367 477 61 103 4 267 1 390 32 700 28 403 8 910 23 772

17 851 11 744 589 63 249 4 424 1 430 36 656 26 593 3 394 28 758

17 002 10 568 654 60 267 4 126 1 310 31 211 29 056 8 974 20 455

16 859 10 846 783 50 087 3 485 1 270 30 603 19 484 8 348 11 967

18 604 10 714 941 43 342 3 011 1 106 29 561 13 781 510 16 215

24 949 11 239 1 081 45 183 2 823 1 043 30 338 14 845 591 17 197

23 994 11 458 1 413 56 067 4 098 1 154 31 715 24 352 24 352

28 772 10 990 2 220 65 886 3 233 1 176 29 254 36 632 1 962 34 605

26 969 11 379 2 086 62 478 2 282 968 28 565 33 913 2 746 33 075

27 180 10 889 2 151 60 571 2 436 993 27 736 32 835 2 871 31 466

27 499 11 333 2 119 62 543 2 330 972 28 417 34 126 2 958 32 880

27 032 11 362 2 076 62 985 2 269 992 28 412 34 573 2 515 34 072

26 977 11 689 2 102 62 739 2 181 917 29 158 33 581 2 767 33 276

26 156 11 620 1 982 63 552 2 192 964 29 099 34 453 2 618 33 683

25 163 12 172 2 071 64 171 2 236 989 29 981 34 190 2 635 32 113

24 472 12 428 2 036 63 063 2 225 942 30 560 32 503 2 800 32 419

23 931 13 239 2 093 62 985 2 240 916 31 645 31 340 2 095 30 332

23 237 13 262 2 219 63 005 2 267 840 31 761 31 244 2 104 30 023

23 563 2 379 62 582 • • 32 215 30 367 1 729 30 000

Pr. 1000

innbyggere Pr. 100 inngåtte

Per 1 000 Per 100 contracted

population

Pr. 1000

innbyggere

Per 1 000

population

Relative tall Relative figures

Pr. 100

lev. fødte

Per 100

live births

Pr. 1000

fødte

Perl 000

births

Pr. 1000 innbyggere

Per 1 000 population

6,08 72,71 1,26 28,54 7,06 23,9 14,56 13,98 9,03 6,18

5,99 72,19 2,26 26,39 6,64 22,5 13,85 12,53 7,46 6,54

6,26 67,67 3,12 24,96 6,98 22,2 13,36 11,60 3,64 9,71

6,93 65,79 3,30 24,54 6,99 22,1 14,22 10,32 1,32 11,16

6,27 62,16 3,85 22,24 6,85 21,3 11,52 10,72 3,31 7,55

6,05 64,34 4,64 17,98 6,96 24,7 10,99 7,00 3,00 4,30

6,51 57,59 5,06 15,17 6,95 24,9 10,35 4,82 0,18 5,67

8,49 45,05 4,33 15,38 6,25 22,6 10,33 5,05 0,20 5,86

7,91 47,75 5,89 18,48 7,31 20,2 10,45 8,03 8,03

8,99 38,20 7,72 20,59 4,91 17,5 9,14 11,45 0,61 10,82

8,02 42,19 7,73 18,58 3,65 15,3 8,50 10,08 0,82 9,84

8,25 40,06 7,92 18,38 4,02 16,1 8,42 9,96 0,87 9,55

8,27 41,21 7,71 18,80 3,73 15,3 8,54 10,26 0,89 9,88

8,05 42,03 7,68 18,75 3,60 15,5 8,46 10,29 0,75 10,14

7,95 43,33 7,79 18,50 3,48 14,4 8,60 9,90 0,82 9,80

7,63 44,43 7,58 18,53 3,45 14,9 8,49 10,04 0,76 9,82

7,27 48,37 8,23 18,54 3,48 15,2 8,66 9,88 0,76 9,28

7,00 50,78 8,32 18,05 3,53 14,7 8,75 9,30 0,80 9,28

6,79 55,32 8,75 17,87 3,56 14,3 8,98 8,89 0,59 8,60

6,54 57,07 9,55 17,72 3,60 13,2 8,93 8,79 0,59 8,44

6,57 10,10 17,45 8,98 8,47 0,48 8,37

Kilde : NOS XII. 23. Folkemengdens bevegelse 1958 og Stat. månedshefte nr. 3, 1961. Source: NOS XII. 23. Vital

Statistics and Migration Statistics 1958, and Monthly Bulletin no. 3, 1961 - For tidligere år se Statistiske Oversikter

1948, tabell 14, side 40-44. For previous years see Statistical Survey 1948, table .14, page 40-44. - 1 Tallet omfatter også

krigsdødsfall. Included are deaths caused by the war.


▪ •

Folkemengdens bevegelse. 26

Vital statistics.

Tabell 20. Folkemengdens bevegelse fylkesvis og i de større byer i 1959.

Vital statistics and migration statistics by counties and for the principal towns.

Fylker og byer

Rural and urban areas

Inngåtte

ekteskap

Marriages

contracted

Levend

e-

fød te

Live

births

Riket The whole country 23 517 63 005 2 267

Bygder Rural districts . . 13 991 45 415 1 640

Byer Towns 9 526 17 590 627

Bygdene Rur. districts

Østfold 942 2 584 58

Akershus 1 410 4 274 102

Hedmark 997 2 612 124

Oppland 970 2 571 81

Buskerud 745 1 973 49

Vestfold 751 2 245 35

Telemark 545 1 677 44

Aust-Agder 356 1 002 27

Vest -Agder 459 1 298 14

Rogaland 837 3 136 33

Hordaland 1 165 4 710 84

Sogn og Fjordane 477 1 802 23

More og Romsdal 886 3 506 86

Sør-Trøndelag 847 2 855 136

Nord-Trøndelag 554 1 987 87

Nordland 1 084 3 600 282

Troms 600 2 286 214

Finnmark 366 1 297 161

Byene Towns

Østfold 411 860 20

Akershus 28 51 3

Oslo 3 620 6 403 248

Hedmark 101 213 6

Oppland 135 219 11

Buskerud 377 656 16

Vestfold . - 377 729 22

Telemark • • • 258 711 16

Aust-Agder • • • • 135 305 10

Vest -Agder 258 633 12

Rogaland 771 1 506 30

Bergen 1 154 1 889 63

Sogn og Fjordane (Florø) . 28 33 -

More og Romsdal 411 708 28

Sør-Trøndelag (Trondh.) 668 894 44

Nord-Trøndelag 73 193 8

Nordland 424 981 42

Troms 198 321 30

Finnmark 99 285 18

Andre byer med over

1 5 0 00 innb. (i 1950)

Other towns with over 15 000

inhabitants

Moss 138

Drammen 246

Skien 104

Kristiansand 253

Stavanger 424

Haugesund 180

Ålesund 128

359 8

435 11

231 8

456 8

857 23

457 6

272 13

Av disse

under

1 år

Of which

under

I year

Av disse

utenfor

ektesk.

Of which

illegitimate

Fødselsoverskott

Excess

of births

over

deaths

Overskott

av

innfl.

(+),

utfl.(—)

Net

migration

U tvandring

til

oversjø.

land

Emigration

to

oversee

countries

Dødfødte

Døde

Still- Deaths

births

Skiisenisser'

Divorces

840 31 761 1 177 31 244 —1 221 2 104 2 2 219

609 20 240 873 25 175 —4 423 1 120 861

231 11 521 304 6 069 +3 202 984 1 314

22 1 231 47 1

54 1 673 85 2

34 1 467 52 1

44 1 338 50 1

26 1 105 30

28 1 012 35 1

19 918 34

19 604 13

15 641 30

44 1 066 56 2

54 1 788 85 2

24 897 29

50 1 339 64 2

50 1 310 48 1

26 887 33 1

56 1 646 80 1

28 836 61 1

16 482 41

10 602 12 258 -F- 36 22 55

- 40 - 11 + 143 2 4

69 4 710 112 1 693 +4 107 449 745

6 149 1 64 + 28 9 10

1 142 5 77— 44 11 3

10 455 8 201 + 312 22 36

7 545 10 184— 24 21 32

14 441 18 270— 99 12 39

6 199 7 106 + 38 26 10

5 366 10 267 — 230 97 26

29 876 27 630— 372 130 74

29 1 237 29 652 — 182 119 110

1 28 2 5 — 49 - 2

5 401 16 307— 167 23 25

16 668 17 226 + 30 28 74

7 105 4 88 -- 195 2 5

6 288 16 693— 130 9 32

3 171 6 150— 123 1 20

7 98 4 187 + 123 1 12

6 162 4

6 310 4

2 158 3

5 257 9

17 550 14

8 233 9

1 193 4

353 — 57 28 55

601 +2 315 120 166

145 — 991 4 61

233-1 165 14 33

868 371 34 47

233 + 805 28 71

759 183 14 39

398 — 436 61 15

657 + 450 318 15

070 + 30 260 43

922 — 442 119 78

905— 582 15 15

167 — 705 45 26

545 + 12 28 57

100— 881 9 24

954 —1 182 17 56

450 — 501 3 36

815— 539 3 24

197 + 136 6 25

125 + 143 14 27

73 + 8 2 17

199— 271 71 15

307— 259 82 51

224 + 33 16 16

79— 137 10 9

Silde: Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.

i Fordelingen av skilsmissene er foretatt etter mannens bosted ved søknaden. 2 Tatt med 36 skilsmisser hvor

mannen var bosatt i utlandet og 8 skilsmisser hvor mannens bosted var uoppgitt. Skilsmisser ved straffedom ikke tatt med


27 Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Tabell 21. Ekteskap inngått 1936-1959. Marriages contracted.

a. Ektefellenes sivilstand. Marital status of partners.

Årlig gjennomsnitt

Annual average

kr Year

Ungkarer med:

Single men with:

,2)1 1'

g

g

:=4

A

Enkemenn med: Skilte med:

Widowers Divorced

with: men with:

Pg ff,

g ,

1,15

CD

c1L-,3

CD

Pr. 100 ekteskap

Per 100 marriages

Ungkarer Enketn. og

med: skilte med:

o

A) .71

a a

.b4

t.) to,

1936-1940 24 949 2 551 22 876

1941-1945 '23994 • • 21 786

1946-1950 28 772 • • 25 487

1951-1955 26 969 4 444 23 876

1956 25 163 4 266 22 215

1957 24 472 4 157 21 510

1958 23 931 3 935 21 091

1959 23 237 3 814 20 339

310

364

567

438

435

408

384

296

209

206

478

573

555

592

622

717

866

791

910

671

584

535

500

409

188

194

276

242

245

264

239

214

45

44

72

83

83

92

75

76

347

422

689

727

706

721

635

741

28

47

73

82

72

74

89

73

80

95

220

277

268

276

296

372

91,7

91,0

88,6

88,5

88,3

87,9

88,1

87,5

2,1

2,4

3,6

3,7

3,9

4,1

4,2

4,4

4,8

5,0

5,6

5,2

5,1

5,1

4,8

5,0

1,4

1,6

2,2

2,6

2,7

2,9

2,9

3,1

Is. Gjennomsnittsalderen

År

Year

ved giftermålet. Average age at marriage.

Alle vigde Total married

Ugifte Single persons

For gifte Widowed and

divorced persons

Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Males Females Males Females Males Females

30,26 1936-1940

26,79 29,29 26,38 44,91 38,55

1941-1945'

30,15 26,85 29,15 26,35 44,20 37,85

1946-1950

30,40 26,99 29,25 26,35 43,90 37,30

1951-1955

29,74 26,33 28,45 25,53 44,65 38,37

1956

29,39 25,94 28,16 25,06 44,59 38,51

1957

29,23 25,70 27,89 24,73 44,74 38,64

1958

28,92 25,41 27,60 24,39 44,81 38,81

1959

28,95 25,48 27,54 24,29 44,85 39,07

Kilde: NOS XII. 23. Folkemengdens bevegelse 1958 og manuskript i Byrået. Source: NOS XII. 23. Vital

Statistics and Migration Statistics 1958, and Bureau unpublished manuscript.

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 15 og 16, side 45. For previous years see Statistical Survey

1948, tables 15 and 16, page 45.

' Her er tatt med personer med uoppgitt sivilstand. 2 Oppgave mangler for 1942. Data for 1942 not available.

Tabell 22. Inngåtte ekteskap etter brudens og brudgommens gjensidige alder 1959.

Marriages by combined ages of bride and groom.

Brudgommens alder

Age of groom

Brudens alder Age of bride

15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65-

19 år 24år 29år 34år 39 år 44 år49 år54 år 59år 64år 69 år

70 år

og

over

Uoppg.

Un/en.

I alt

Total

15-19 år years ••••

20-24 » >> • • • •

484

2 334

188

4 664

7

519

2

53

25-29 >> >> ••••

30-34 » » • • •

827

160

4 228 1 850

1 192 1 142

312

569

35-39 » » • • •

40-44 » » ••••

45-49 » » • • •

50-54 » » • • • •

55-59 » » • • • •

60-64 » » • • • •

65-69 » » • • • •

70 år og over years

and over

45

5

-

-

-

-

-

-

306

62

12

5

2

-

-

495

141

38

14

4

4

-

493

201

85

34

8

5

-

Uoppgitt Unknown - - - -

-----

- - - - - - -

12 3 1 - - - -

81 18 2 - - - -

216 53 11 4 - - -

362 113 38 14 3 1 1

243 161 68 18 5 1 -

126 147 92 46 5 2 -

56 80 83 73 24 3 -

21 41 60 83 53 12 1

5 5 36 41 32 22 7

2 4 11 22 29 20 11

3 9 12 19 7

- - - - - - -

7

6

681

7 586

7 318

3 347

1 871

905

553

372

285

157

106

56

I alt Total

3 855 10 659 4 214 1 762 1 124 625 405 310 163 80 27

13

23 237

Kilde: Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.


Folkemengdens bevegelse. 28

Vital statistics.

Tabell 23. Giftermålshyppighet for ugifte etter kjønn og alder 1919-1922 til 1955-1956.

Marriage rates for single persons, by sex and age.

Uoppgitt

Unknown

Vigde pr. 1000 av middelfolkemengden

Persons married per 1000 mean population

Alder Age Menn Males Kvinner Females

1919- 1929- 11945- 1949- 11955-

1922 19321 1948 19521 1956 1919- 1929- 11945- 1949- 1955-

1922 19321 1948 1952 1956

15-19 år years 1,0 0,7 1,5 2,7 4,2 9,8 7,6 15,3 23,0 33,4

20-24 » » 45,1 30,2 44,1 57,0 79,1 79,8 67,0 108,1 146,6 193,1

25-29 » » 115,2 94,6 125,0 139,6 154,1 98,9 96,0 162,5 178,7 197,3

30-34 » » 105,9 101,3 132,9 128,5 118,4 60,4 61,4 111,3 110,3 107,3

35-39 5 » 70,0 67,3 91,4 81,0 69,8 31,4 29,3 57,8 55,0 53,7

40-44 » » 39,7 38,3 55,3 46,8 38,5 16,9 15,6 29,1 27,4 27,5

45-49 » » 23,2 22,1 31,9 27,0 21,5 9,7 8,8 14,0 14,1 14,9

50-54 » » 12,1 12,2 18,1 14,6 13,6 4,5 4,4 7,1 6,4 7,5

55-59 » » 6,8 6,7 9,0 8,6 7,3 1,9 1,6 2,5 3,1 3,3

60-64 » » 3,3 3,8 4,1 3,8 3,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,3

65-69 » » 1,1 1,4 2,1 1,9 1,6 0,3 0,5 0,6 0,5 0,7

70-74 » » 0,4 0,6 0,8 0,7 1,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4

75 år og over and over . . 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 - - 0,1 0,1

I alt Total 41,9 38,0 55,2 58,6 58,1 41,1 37,9 60,0 65,2 66,3

Kilde : NOS XI. 316. Folkemengdens bevegelse 1956. Source: NOS XI. 316. Vital Statistics and Migration

Statistics 1956.

Tabell 24. Skilsmisser og separasjoner 1954-1960. Divorces and separations.

A,

Year

Skilsmisser

I alti

Divorces,

total

Mannens alder

Age of husband

Barn

1 ai. ,,

Children,

total

Under

20 år

years

Skilsmisser etter ekteskapets varighet (år)

Divorces, by duration of marriage (years)

un"

der

3

3-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25'

og over

Hustruens alder Age of wife

Skilsmisser etter barnetall

Divorces, by number of children

20-

24 Ar 29 25-

år 34 30-

år 39 35-

år 44 40-

år 49 45-

år 54 50-

år 59 55-

år 64 60-

år 65-

69 år

0 1 2 3 4 5 6 3

og over

70 år

og over

and over

"Ft tt iz I

t4 f,4,::-.;

1954 2i01 2 562 142 289 684 358 256 170 202 659 755 438 156 48 24 21 2 065

1955 1 982 2 478 143 289 658 351 229 118 194 598 741 393 139 63 28 20 2 101

1956 2 071 2 590 156 284 678 369 246 154 184 629 748 419 172 68 18 17 2 180

1957 2 036 2 521 126 275 644 395 263 150 183 661 699 411 153 64 22 26 2 189

1958 2 093 2 730 134 297 628 394 275 191 174 635 699 463 175 67 34 20 2 218

1959 2 219 2 855 167 311 633 418 282 201 207 627 786 526 171 66 31 12 2 249

1960. . . . . 2 379 3 153 178 325 690 476 291 204 215 659 867 508 219 77 27 22 2 411

Kilde: Oppgaver i Byrået. Source: Data from the Bureau.

Skilsmisser ved straffedom ikke tatt med. (1 i 1954, 0 i 1955, siste år med oppgaver.) 25 and over. 6 and over.

Tabell 25. Skilsmisser i 1969 etter ektefellenes gjensidige alder.

Divorces by combined ages of wife and husband.

P4

,,-.

I alt

Total

Under 20 år years . . .

20-24 » » • • •

25-29 » » • •

30-34 »

35-39 • •

40-44 » • •

45-49 » • •

50-54 » » • •

55-59 5 »

60-64 » »

65-69 » • •

70 år og over and over

Uoppgitt Unknown .

I alt Total

9 94 21 2 126

2 154 151 32 6 345

42 172 160 53 14 443

12 53 143 140 43 8 3 1 404

1 13 35 108 118 30 13 2 322

1 5 12 46 105 94 26 6 296

16 38 45 52 13 5 170

3 4 18 23 36 30 9 2 126

6 11 22 26 24 4 95

3 3 9 6 6 1 29

1 1 2 6 5 5 20

1 1 1 3

12 304 416 389 376 342 216 154 91 51 17 7 4 2 379

K il de : Se tabell 24. Source: See table 24.


29 Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Tabell 26. Fødte og dødfødte 1911-1959. Live births and stillbirths.

Årlig

gjennomsnitt

Annual

average

Ar Year

Levendefødte

Live births

Av disse utenfor

ekteskap

Of which

illegitimate

Dødfødte'

Stillbirths

Av disse utenfor

ekteskap

Of which

illegitimate

Gutter Piker Gutter Piker Gutter Piker Gutter Piker

Males Females Males Females Males Females Males Females

Dødfødte pr.

1 000 fødte i alt

Stillbirths

per 1 000 births

Utenfor

ekteskap

Illegitimate

Flerfødsler

Multiple births

I ekteskap

Legitimate

Tvillinger

Twins

Trillinger

Triplets

1911-15 31 408 29 695 2 235 2 032 779 611 88 74 21,1 36,6 851 2 11

1916-20 32 664 30 810 2 283 2 153 794 636 84 70 21,2 33,4 919 3 12

1921-25 30 928 29 340 2 122 2 004 733 578 82 61 20,4 33,3 881 8

1926-30 25 742 24 345 1 811 1 674 712 558 64 54 24,1 32,8 773 3 6

1931-35 22 306 21 036 1 577 1 434 608 498 60 45 24,2 33,6 604 2 5

1936-40 23 232 21 950 1 443 1 379 586 457 50 38 22,0 30,2 623 4

1941-45 28 961 27 106 2 119 1 978 651 503 71 49 19,5 28,7 673 6

1946-50 34 044 31 842 1 673 1 560 655 521 44 40 17,1 25,2 887 2 11

1951-55 32 182 30 296 1 167 1 115 538 429 33 22 14,9 23,7 787 2 9

1956... 32 869 31 302 1 147 1 089 521 468 25 19 15,0 19,3 767 11

1957. . . 32 352 30 711 1 163 1 062 510 432 30 37 14,2 29,2 735 5

1958. . . 32 340 30 645 1 156 1 084 501 415 34 16 14,1 21,8 722 7

1959... 32 536 30 469 1 152 1 115 443 397 24 24 12,9 20,7 727 5

Kilde: Se tabell 21. Source: See table 21.

Tallet for dødfødte er ufullstendig for 1924. The number of stillbirths before1924 is incomplete. Av disse 0,2 'Wingfødsler

(1 i femåret). Av disse 0,4 firlingfødsler (2 i femåret).

Tabell 27. Fruktbarheten etter morens alder 1889-1959. Reproduksjonskvotienter.

Fertility rates, by age of mother. Reproduction rates.

Arno

gjennomsnitt

Annual average

År Year

15-44

Ar

15-19

år

Levendefødte pr. 1 000 kvinner i alt

Live births per 1 000 women

20-24

år

Av disse: Of which:

25-29

år

30-34

år

I 35-39

år

40-44

år

Reproduksjonskvotienter

Reproduction rates

Brutto"

Gross

Netto'

Net

1889-1892

1899-1900

1910-1911

1920-1921

1930-1931

1932-1935

1936-1940

1941-1945

1946-1950

1951-1955.

1958

1959

134,4 7,3 97,8 199,6 224,2 203,5 123,6 2,145 1,488

133,4 11,0 115,5 203,8 220,5 192,2 114,3 2,138 1,570

117,1 10,6 105,6 186,2 188,7 165,4 93,2 1,863 1,453

108,1 12,6 109,4 175,8 166,8 138,4 75,5 1,679 1,337

69,1 8,2 70,9 112,2 105,8 79,9 42,3 1,036 0,890

61,2 7,6 63,3 101,9 94,3 67,8 34,7 0,910 0,780

62,1 8,2 67,8 107,9 96,3 62,7 28,3 0,911 0,831

75,2 11,3 83,9 127,4 113,3 75,5 29,9 1,074 0,981

90,4 15,3 99,5 145,7 133,4 89,8 36,3 1,272 1,189

88,6 21,8 129,5 152,1 116,8 72,4 28,5 1,263 1,217

91,1 27,5 162,6 170,3 116,9 66;9 24,7 1,384 1,334

91,0 27,9 163,7 171,9 118,5 66,5 24,8 1,386 1,336

Levendefødte pr. 1 000 gifte kvinner Live births per 1 000 married women

1889-1892..

1899-1900..

1910-1911..

1920-1921..

1930-1931..

1946-1947..

1949-1952..

1955-1956. .

305,2 504,0 459,9 393,3 335,2 277,2 165,8

305,1 592,6 484,6 381,9 333,4 264,4 159,3

270,6 564,2 461,9 358,0 283,7 227,2 130,8

250,5 784,4 454,6 335,3 254,3 198,2 106,6

160,6 693,6 373,5 237,0 163,1 114,6 60,8

174,8 623,7 364,0 255,9 193,4 130,7 53,2

147,4 651,2 346,4 225,6 152,7 95,6 40,0

139,8 554,1 329,2 219,5 143,6 85,7 31,8

Kilde : Se tabell 21. Source: See table 21.

Det gjennomsnittl. antall levendefødte piker som under de gjeldende fruktbarhetsforhold vil bli født av en kvinne som

gjennomlever hele den fødedyktige periode (15-44 Ar). The average number of live-born daughters who would be born to a woman

passing through the whole child-bearing period ( 15-44 years), according to the existing fertility rates. Det gjennomsnittlige

antall levendefødte piker hver kvinne vil komme til A føde i alderen 15-44 år under de gjeldende fruktbarhets-

og dødelighetsforhold. The average number of live-born daughters born to a woman passing through the childbearing

period ( 15-44 years) , exposed at each age to the existing fertility and mortality rates.


Folkemengdens bevegelse. 30

Vital statistics.

Tabell 28. Levendefødte i ekteskap pr. 1000 gifte kvinner etter alder og

ekteskapets varighet 1949-1952.

Live births per 1 000 married women, by age and duration of present marriage.

Ekteskapets varighet

Duration of marriage

0 år year

1 » »

2 » years

3» »

4 »

0-4 år years

5 år years

6» »

7» »

8 » »

9 »

5— 9 år years

10 år years

11 »

12 » »

13

14 » »

10-14 år years

15 år years

16 » »

17 » »

18 » »

19 » »

15-19 år years

20 år og over years and over

Ekteskapets varighet'

Duration of marriage

Morens alder Age of mother

I alt

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 Total

år years år years år years år years år years år years

447

507

250

250

286

462

255

229

219

179

392

249

212

198

159

359

228

191

180

134

286

183

157

146

72

134

98

71

71

235

399

235

197

181

311 246 217 175 86 248

1.

barn

2.

barn

3.

barn

4.

barn

ist child 2nd child 3rd child 4th child

203 184 155 81 181

175 177 154 80 166

152 143 121 62 134

135 127 104 59 117

132 115 93 55 104

169 146 119 65 141

101 81 47 87

109 83 48 87

105 84 47 81

94 74 36 66

90 74 37 62

102 79 42 78

6. barn

5. og over

barn

6th child

5th child and later

64 38 54

64 36 50

62 33 44

57 31 39

53 29 35

62 33 46

44 23 24

Kilde: NOS XI. 233. Folkemengdens bevegelse 1953. Source: NOS XI. 233. Vital Statistics and Migration

Statistics 1953. Differansen mellom barnets fødselsår og vigselsåret. Difference between the year of birth of the child and

the year of marriage.

Tabell 29. Levendefødte i ekteskap etter ekteskapets varighet 1959

og barnets nummer 1957-1959.

Live births, by duration of marriage and order of birth in present marriage.

Uoppgitt

Order

unknown

I alt

Total

10 1957 j1 alt Total 836 21 962 19 151

4 923 2 142 1 813

1Pet 36,1 31,5 17,8 8,1 3,5 3,0

19581'1 alt Total 21 418

tPct 35,3

1959 J1 alt Total 20 846

[Pct. 34,4

0— 1 år year 14 932

2— 4 » years 4 601

5-9 » s 1 115

10-14 » » 170

15-19 » » 22

20-24 » » 2

25 år og over years and

over —

Uoppgitt Unknown 4

19 513

32,1

19 175

31,6

738

10 347

6 844

1 089

138

16

2

10 963 4 994 2 184 1 669

18,1 8,2 3,6 2,7

11 316 5 356 2 207 1 832

18,6 8,8 :3,6 3,0

3 _ — _

1 964 181 7 —

6 123 2 352 644 200

2 635 1 997 919 680

533 723 525 656

54 99 1;18 276

2 3 18

3 2 1 2

11

4

6

2

2

60 838

100,0

60 745

100,0

60 738

100,0

15 673

17 100

.17 278

7 492

2 598

556

25

16

Kilde : Se tabell 21. Source: See table 21.

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 18 og tilleggsutgave 1958, tabel] 15. For previous : ,ears see Statistical

Survey 1948, table 18 with supplement 1958, table 15.

Differansen mellom barnets fødselsår og vigselsåret. Difference between the year of birth of the child and the ,ear of marriage.31 Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Tabell 30. Dodeligheten i 1. leveår 1911-1959.

Infant mortality rates.

Årlig gjennomsnitt

Annual average

År Year

Døde under 1 år

Deaths under 1 year of age

Gutter

Males

1911-15 2 271

1916-20 2 235

1921-25 1 756

1926-30 1 425

1931-35 1 127

1936-40 1 029

1941-45 1 177

1946-50 1 200

1951-55 814

1956 803

1957 744

1958 696

1959 690

Piker

Females

1 754

1 696

1 359

1 054

819

750

911

848

601

558

547

563

487

I alt

Total

4 025

3 931

3 115

2 479

1 946

1 779

2 088

2 048

1 415

1 361

1 291

1 259

1 177

Døde under 1 år pr. 1 000 levendefødte

Deaths under 1 year of age per 1 000 live births

Fødte

i ekteskap

Legitimate

births

62,2

59,2

49,4

47,2

42,5

37,4

34,5

29,4

21,7

20,3

19,7

19,5

18,1

Fødte

utenfor

ekteskap

Illegitimate

births

119,4

97,9

82,8

80,5

76,8

68,8

71,2

63,7

46,9

47,0

42,2

33,9

33,1

I alt

Total

66,3

61,9

51,7

49,5

44,9

39,4

37,3

31,1

22,6

21,2

20,5

20,0

18,7

Av disse i alderen

Of which aged

Under 1-11

1 måned måneder

Under 1-11

1 month months

25,4

25,7

22,1

24,5

22,5

21,3

18,4

16,0

• 13,1

• 12,4

• 12,3

• 13,3

• 12,4

40,9

36,2

29,6

25,0

22,4

18,1

18,8

15,0

2

9,6

2

8,8

2

8,2

2

6,7

2

6,2

Kild e: Se tabell 21. Source: See table 21.

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 19 og 20, og tilleggsutgave 1958 tabell 13 og 14. For previous

years see Statistical Survey 1948, tables 19 and 20, with supplement 1958 tables 13 and 14. Alder 0-27 dager. Age 0-27

days. ' Alder 28 dager-llmnd. Age 28 days-11 months.

Tabell 31. Døde under 1 år pr. 1 000 levendefødte fylkesvis 1911-1955.

Deaths under 1 year of age per 1 000 live births, by counties.

I 1911- I 1916- 1921- 1926- 1931- 1936- 1941-

Fylker Counties I 1915 I 1920 19251930 1935 1940 1945

1946- I 1951-

1950 I 1955

33,3 Østfold 75,0 66,3 58,7 64,3 51,9 48,9 36,5

20,4

Akershus 63,6 54,7 46,2 46,1 42,6 30,1 32,2 25,2 17,8

Oslo 102,0 73,4 52,7 47,2 37,3 30,4 31,0 23,4 18,0

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

53,5

46,6

64,6

59,5

70,3

60,2

57,0

68,2

57,7

58,5

49,0

61,7

64,6

61,3

54,0

52,1

63,0

52,6

47,9

44,6

53,8

56,3

56,9

42,9

48,0

51,6

45,0

48,5

41,0

48,9

48,0

55,7

55,4

44,9

48,5

39,4

43,7

38,0

43,4

51,3

52,0

45,8

40,5

48,5

38,7

40.5

31,8

36,6

38,4

38,5

36,8

39,8

45,4

33,8

36,7

36,2

38,3

35,2

32,1

41,3

47,3

39,2

31,9

32,1 21,6

25,5 21,5

27,7 20,8

27,0 20,9

31,3 20,7

30,7 21,7

34,1 24,8

36,3 21,5

27,1 20,8

25,4 Bergen 64,5 62,7 44,8 46,2 40,3 31,3 29,8

16,4

Sogn og Fjordane 47,2

Møre og Romsdal 51,0

Sør-Trøndelag 67,8

Nord-Trøndelag 53,7

Nordland 59,6

Troms 72,3

Finnmark 129,4

Riket i alt The whole

country 66,3

Bygder Rural districts 58,7

Byer Towns 84,6

46,9 41,5 36,1 31,0 33,8 26,2

54,2 43,9 40,6 36,3 34,9 33,6

63,4 50,4 48,6 43,3 36,0 35,1

50,2 42,7 41,5 38,4 42,8 33,8

62,8 53,5 51,4 42,8 44,2 40,4

81,2 66,4 67,2 62,4 51,2 54,3

127,7 111,9 91,7 92,0 75,1 83,8

61,9 51,7 49,5 44,9 39,4 37,3

57,7 49,6 48,3 44,0 39,6 38,1

73,4 58,3 54,1 48,7 38,7 34,5

24,7 23,1

30,3 23,3

28,9 22,9

32,2 23,5

37,0 28,9

46,4 31,6

57,1 42,3

Kilde : NOS XT. 282. Folkemengdens bevegelse 1955. Source: NOS XI. 282. Vital Statistics and Migration Statistics

1955.

31,1

31,5

29,6

22,6

23,5

20,3


Folkemengdens bevegelse. 32

Vital statistics.

Alder'

Age

Krematorier

Crematories

Tabell 32. Døde i 1958 og 1959 etter kjønn og alder.

Deaths, by sex and age.

Riket

The

whole

country

Tallet på kremerte Cremations

alt

Total

1958 1959

Menn Males Kvinner Females Menn Males Kvinner Females

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

Riket

The

whole

country

Av disse: Of which

Hjemmeh.

i kommunen

Residents

Bygder

Rural

districts

Pr. 100

døde hjemmeh.i

kom.

Per 100

deaths of

residents

Byer

Towns

Riket

The

whole

country

Krematorier

Crematories

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

Tallet på kremerte Cremations

I alt

Total

Riket

The

whole

country

Bygder

Rural

districts

Av disse: Of which

Hjemmeh.

i kommuren

Residents

Byer

Towns

0 år year 696 509 187 563 405 158 690 501 189 487 372 115

1* » 48 38 10 47 36 11 40 31 9 34 23 11

2 )) years 45 32 13 34 26 8 44 36 8 29 23 6

3 » 29 16 13 26 21 5 27 19 8 19 16 3

4 * » 29 19 10 23 21 2 28 20 8 18 16 2

0— 4 * 847 614 233 693 509 184 829 607 222 587 450 137

5— 9 o » 98 73 25 44 36 8 101 79 22 57 47 10

10-14 » » 75 57 18 33 25 8 78 59 19 53 43 10

15-19 » 98 82 16 30 22 8 136 104 32 38 28 10

20-24 » o 147 113 34 45 36 9 129 96 33 39 21 18

25-29 » 136 99 37 61 42 19 155 119 36 44 34 10

30-34 » » 158 110 48 84 55 29 187 134 53 76 59 17

35-39 o » 212 149 63 150 105 45 212 143 69 146 92 54

40-44 * » 346 221 125 194 114 80 343 225 118 237 144 93

45-49 o 502 285 217 330 201 129 485 292 193 309 176 133

50-54 » 753 454 299 453 258 195 716 429 287 446 275 171

55-59 » 1 088 621 467 646 360 286 1 091 614 477 649 347 302

60-64 o 1 492 839 653 930 536 394 1 519 813 706 1 023 588 435

65-69 » » 1 699 939 760 1 376 828 548 1 800 1 055 745 1 473 890 583

70-74 o 2 127 1 344 783 1 934 1 181 753 2 109 1 327 782 1 896 1 112 784

75-79 * 2 271 1 512 759 2 480 1 536 944 2 254 1 495 759 2 389 1 457 932

80-84 o 2 278 1 575 703 2 640 1 654 986 2 280 1 579 701 2 635 1 636 999

85-89 » 1 388 1 024 364 1 877 1 221 656 1 447 1 068 379 1 864 1 215 649

90 år og over

years and over 751 580 171 1 178 825 353 733 579 154 1 193 806 387

Uoppg. Unkn. . 1 1 3 3

I alt Total . 16 467 10 692 5 775 15 178 9 544 5 634 16 607 10 820 5 787 15 154 9 420 5 734

Kilde: Se tabell 21. Source: See table 21.

Alder ---- fylte år. Age complete years.

Tabell 33. Kremasjoner 1958-1960. Cremations.

Pr. 100

døde hjemmeh.i

kom.

Per 100

deaths of

residents

Halden 30 15 11 Odda 5 4 5

Moss 159 117 74 Bergen 826 695 59

Lillestrøm 58 32 15 Ålesund 33 27 17

Oslo 3 469 3 037 64 Kristiansund 92 91 55

Hamar 172 85 79 Trondheim 513 400 63

Drammen 409 237 69 Steinkjer 33 18 46

Horten 71 59 51 Hol (Stamsund) .. . 3 — —

Tønsberg 144 70 49 Narvik 16 11 14

Sandefj ordl 20 12 14 Tromso 13 11 9

Larvik 86 55 52

Skien 69 41 22

Pr. 100 (lode i alt

Tinn (Rjukan) 29 29 40 Per 100 total deaths

Arendal 55 42 31 I alt Total 1960 ... 6 443 20

Kristiansand 31 21 9 — — 1959 ... 6 048 19

Stavanger 107 91 15 — — 1958 ... 5 968 19

Kilde: Oppgaver fra Norsk Kremasjons Forening. Source: Data from Norsk Kremasjons Forening.

Tatt i bruk 1. juli 1960. Opened Juli 1, 1960.


Tabell 34. Døde pr. 10 000 innbyggere etter kjønn og alder 1871.-1959. Deaths per 10 000 population by sex and we.

Årlig gjennomsnitt

t\D Annual average

År Year

O-4

år

Years

5-9

år

10-14

år

15-19

år

20-24

år

25-29

Ar

30-34

år

35-39

år

40-44

år

45-49

år

50-54

år

55-59

år

60-64

år

65-69

år

70-74

år

75-79

år

80 år

og over

And over

11871-75

1 1876-80

1881-85

1886-90

1891-95

1896-1900

1901-05

, 1906-10

i 1911-15

1916-20

1921-25

fi 1926-30

A, 1931-35

1936-40

1941-45'

1946-50

1951-55

1958

I 1959

(1871-75

1 1876-80

1881-85

1886-90

1891-95

1896-1900

ea 1 1901-05

- 8 1906-10

E 1911-15

ki 1916-20

• 1921-25

.2)

O 1926-30

•,.i o 1931-35

1>

w 1936-40

1941-45 1-

1946-50

1951-55

1958

t 959

449,9 74,5 41,0 59,8 94,3 93,9 90,4 91,1 99,4 117,5 163,3 199,1 299,6 409,8 664,0 950,0 1 995,5

430,5 63,7 39,5 59,8 89,4 87,2 77,5 86,0 98,0 117,0 138,9 179,1 257,3 386,5 578,2 911,6 1 660,4

435,2 78,6 44,1 63,0 92,3 85,6 79,6 82,8 91,6 106,2 142,5 177,8 257,1 373,6 580,4 910,9 1 764,0

411,9 73,8 46,3 67,3 99,6 91,9 79,1 82,7 89,0 108,4 133,3 181,5 247,7 367,4 564,1 879,4 1 784,3

392,3 63,0 41,7 71,7 112,2 97,3 88,7 86,2 99,9 111,3 140,3 181,9 259,0 366,0 560,5 875,6 1 765,9

354,6 41,0 33,6 67,9 103,6 92,5 82,4 85,1 89,1 107,0 130,8 171,2 235,0 352,0 528,8 874,5 1 682,6

281,6 36,5 31,9 61,7 96,8 85,7 78,1 76,0 85,6 102,0 126,9 159,8 231,0 348,6 515,4 822,6 1 634,0

237,4 35,6 29,5 59,6 89,0 81,2 70,8 75,5 80,4 93,5 122,5 159,1 223,7 338,5 523,0 846,8 1 640,2

219,8 32,6 25,5 57,2 85,3 79,1 70,5 71,1 79,1 95,8 121,2 165,6 228,8 339,6 524,2 845,0 1 721,8

223,0 37,4 30,1 72,2 109,1 105,0 93,6 83,2 83,7 96,9 119,3 164,2 229,5 346,2 533,9 874,9 1 786,1

157,2 21,1 19,0 40,7 69,0 63,2 59,9 57,9 64,5 81,5 104,3 146,0 216,8 318,6 511,3 819,5 1 782,7

139,7 19,2 15,6 32,8 56,8 58,5 53,5 54,6 63,0 76,7 102,7 139,9 215,7 312,9 496,2 799,1 1 763,5

126,0 14,8 13,6 24,3 41,9 44,9 45,6 47,2 54,8 67,0 89,1 132,3 196,7 315,4 495,4 812,9 1 743,3

121,2 14,7 11,6 22,5 38,3 41,5 42,4 45,5 53,0 68,0 91,6 130,9 198,1 315,1 492,8 821,3 1 822,4

129,3 23,0 17,7 29,1 56,6 55,0 51,8 56,8 62,1 76,7 98,5 126,7 184,8 277,6 450,2 749,4 1 727,4

91,7 11,9 7,5 13,4 20,0 21,3 23,4 26,3 34,9 48,6 70,5 104,0 163,1 254,4 412,5 717,6 1 606,9

63,5 7,7 6,0 9,8 14,2 13,9 16,3 20,0 27,3 41,7 67,7 105,1 160,9 260,8 421,1 691,9 1 514,5

53,5 6,3 4,7 8,4 14,4 12,3 12,8 15,9 27,5 41,8 71,5 113,4 182,7 275,2 467,0 735,8 1 535,8

52,3 6,5 4,8 11,0 12,4 14,4 15,7 15,7 27,3 39,9 66,6 112,6 181,3 281,2 452,8 730,4 1 510,2

400,8 72,8 41,5 49,6 63,1 71,7 80,0 87,6 97,9 103,8 128,6 163,8 256,6 350,8 570,8 875,0 1 929,9

373,2 63,2 42,6 52,4 62,6 71,5 81,3 87,8 94,2 98,6 119,0 153,2 218,8 338,7 514,7 826,6 1 574,6

387,1 81,5 47,8 52,3 62,4 71,7 80,0 89,1 92,2 99,7 121,5 148,4 222,6 337,7 497,7 804,9 1 655,5

374,1 77,8 50,6 54,5 64,1 76,6 82,2 88,3 88,3 93,7 113,0 148,0 209,2 316,6 472,0 773,5 1 670,6

342,7 63,6 46,8 57,2 64,2 74,0 82,1 87,3 92,5 94,6 115,6 143,9 213,1 318,1 504,1 781,3 1 640,7

296,2 44,9 38,1 55,3 62,0 71,4 74,8 80,5 87,4 86,3 105,6 135,8 198,2 301,6 474,9 784,4 1 540,2

239,7 37,2 36,3 56,6 65,3 67,9 74,0 77,7 82,6 86,5 107,1 135,5 194,7 291,9 459,3 753,1 1 512,0

199,3 35,5 35,7 50,5 63,8 65,9 70,7 74,2 77,0 82,3 104,2 131,9 187,7 289,2 386,7 769,8 1 534,1

185,0 30,3 30,1 48,7 60,7 63,4 59,8 68,6 76,2 78,2 96,5 132,7 186,7 284,8 463,4 735,2 1 584,6

185,0 35,6 35,4 62,3 79,7 84,3 80,1 78,1 76,6 87,5 106,5 137,6 193,3 292,9 468,0 775,5 1 646,2

129,0 19,2 20,6 43,3 56,6 53,9 52,0 54,0 58,5 70,8 92,0 117,7 173,7 266,3 437,5 704,1 1 642,2

111,3 15,3 14,9 31,6 43,6 48,8 45,8 48,3 54,6 68,0 87,6 116,5 169,2 267,8 427,9 719,7 1 631,2

99,1 11,9 11,6 23,3 32,4 37,7 38,1 40,3 47,0 59,3 79,3 111,2 160,3 253,3 417,6 725,1 1 629,4 .

93,6 9,7 9,5 16,6 25,0 27,9 29,9 33 5 38,6 50,8 75,1 102,5 157,0 246,5 429,8 733,1 1 690,5

104,6 17,0 12,6 18,2 24,5 25,9 26,0 30'4 35,4 46,6 65,8 91,1 138,2 224,7 367,9 646,0 1 583,3

69,5 7,4 4,6 9,0 12,5 14,3 15,9 182 25,5 36,0 51,8 76,3 124,2 206,8 363,0 636,5 1 500,2 P

e .

49,8 4,4 3,4 4,4 5,3 8,0 9,5 12 , 9 19,0 28,4 44,4 70,0 111,8 190,1 345,4 611,9 1 488,9

C13

45,9 3,0 2,2 2,7 4,6 5,8 7,1 11 , 3 15,5 27,5 40,9 62,3 103,3 191,1 312,2 626,2 1 510,4

38,9 3,9 3,5 3,2 3,9 4,3 6,7 11,0 18,9 25,5 39,9 62,0 110,4 199,0 328,4 591,4 1 475,2

Kilde: Se tabell 21 Source: See table 21.

Tallene omfatter også krigsdødsfall. Included are deaths caused by the war.


Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics

34

Tabell 35. Dffilelighetstabeller 1951-1955.

Life tables.

Menn Males

Kvinner Females

Menn Males

Kvinner Females

Alder

Age

Dødsrisiko

pr. 1 000

Mortality

rate

Middellevetid'

Expectation

of life

Dødsrisiko

pr. 1 000

Mortality

rate

Middellevetid'

Expectation

of life

Alder

Age

Dødsrisiko

pr. 1 000

Mortality

rate

Middellevetid'

Expectation

of life

Dødsrisiko

pr. 1 000

Mortality

rate

Middellevetid

'

Expectation

of life

0 år 25,29 71,11 19,87 74,70 48 år 4,56 28,33 3,20 30,37

1 » 2,15 71,95 1,98 75,21 49 » 5,14 27,46 3,48 29,46

2 » 1,81 71,10 1,23 74,36 50 >> 5,53 26,60 3,94 28,57

3 )) 1,32 70,23 0,93 73,45 51 » 6,08 25,75 4,06 27,68

4 » 1,03 69,32 0,69 72,52 52 » 6,77 24,90 4,34 26,79

5 » 0,93 68,40 0,58 71,57 53 » 7,55 24,07 4,73 25,90

6 » 0,80 67,46 0,48 70,61 54 » 8,32 23,25 5,36 25,02

7 >> 0,75 66,51 0,45 69,64 55 » 8,90 22,44 6,00 24,15

8 » 0,68 65,56 0,38 68,67 56 )) 9,62 21,63 6,47 23,30

9 » 0,67 64,61 0,34 67,70 57 » 10,53 20,84 7,03 22,45

10 » 0,58 63,65 0,31 66,72 58 » 11,41 20,05 7,56 21,60

11 » 0,59 62,69 0,32 65,74 59 » 12,41 19,28 8,47 20,76

12 » 0,58 61,72 0,33 64,76 60 » 13,23 18,52 9,14 19,93

13 » 0,60 60,76 0,33 63,79 61 14,52 17,76 10,37 19,11

14 » 0,60 59,80 0,41 62,81 62 » 15,82 17,01 10,99 18,31

15 » 0,71 58,83 0,44 61,83 63 » 17,68 16,28 12,38 17,51

16 » 0,87 57,87 0,43 60,86 64 » 19,65 15,56 13,90 16,72

17 » 1,05 56,92 0,43 59,89 65 » 22,07 14,86 15,54 15,95

18 » 1,15 55,98 0,43 58,91 66 » 24,03 14,19 17,01 15,19

19 » 1,25 55,05 0,50 57,94 67 » 26,05 13,52 18,77 14,45

20 » 1,37 54,11 0,47 56,96 68 » 28,06 12,87 20,80 13,71

21 » 1,36 53,19 0,52 55,99 69 » 30,63 12,23 23,95 12,99

22 » 1,42 52,26 0,50 55,02 70 » 33,98 11,60 26,87 12,30

23 » 1,41 51,33 0,58 54,05 71 » 37,61 10,99 30,46 11,63

24 » 1,47 50,40 0,61 53,08 72 » 41,85 10,40 34,01 10,98

25 » 1,46 49,48 0,70 52,11 73 » 46,23 9,83 38,67 10,35

26 » 1,37 48,55 0,73 51,15 74 » 49,82 9,29 43,77 9,74

27 >> 1,39 47,62 0,81 50,18 75 » 55,93 8,75 48,77 9,16

28 » 1,37 46,68 0,85 49,22 76 » 61,83 8,24 54,25 8,61

29 » 1,44 45,75 0,90 48,27 77 » 68,75 7,75 59,99 8,07

30 » 1,55 44,81 0,88 47,31 78 » 74,17 7,28 67,11 7,56

31 » 1,57 43,88 0,89 46,35 79 » 82,49 6,82 75,52 7,07

32 » 1,62 42,95 0,93 45,39 80 » 90,76 6,39 84,44 6,60

33 » 1,67 42,02 1,00 44,43 81 » 101,19 5,98 94,23 6,16

34 » 1,74 41,09 1,07 43,48 82 » 108,42 5,60 103,99 5,75

35 » 1,82 40,16 1,14 42,52 83 >> 121,64 5,22 114,96 5,36

36 » 1,94 39,23 1,24 41,57 84 » 132,99 4,87 127,42 5,00

37 » 2,07 38,30 1,31 40,62 85 » 147,21 4,54 140,80 4,65

38 » 2,14 37,38 1,41 39,67 86 >> 161,27 4,24 155,12 4,33

39 » 2,14 36,46 1,52 38,73 87 » 174,27 3,96 167,75 4,04

40 » 2,21 35,54 1,62 37,79 88 » 188,83 3,69 182,80 3,75

41 » 2,44 34,62 1,77 36,85 89 » 205,11 3,43 199,53 3,48

42 » 2,73 33,70 1,85 35,91 90 » 220,77 3,19 215,43 3,22

43 » 3,02 32,79 2,07 34,98 91 » 238,23 2,95 236,67 2,96

44 » 3,30 31,89 2,14 34,05 92 )) 247,82 2,72 256,68 2,73

45 » 3,55 30,99 2,34 33,12 93 » 270,75 2,45 276,97 2,50

46 » 3,79 30,10 2,60 32,20 94 » 321,14 2,18 300,32 2,27

47 » 4,17 29,21 2,81 31,28

Kilde : NOS XI. 282. Folkemengdens bevegelse 1955. Source: NOS XI. 282. Vital Statistics and Migration

Statistics 1955. 1 3 : Gjennomsnittlig antall gjenstående leveår.


35 Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Tabell 36. Middellevetiden' 1831-1840 til 1951-1955. Expectation of life.

Alder

Age

1831-

1840

1841-

1850

1856-

1865

1871-

1880

1881-

1890

1891-

1900

1901-

1910

1911-

1920

1921-

1930

1931 -

1940

1946-

1950

1951-

1955

Menn Males

0

1

5

10

20

30

40

50

60

70

Kvinner

Females

0

1

5

10

20

30

40

50

60

70

41,8 44,5 47,4 48,33 48,73 50,41 54,82 55,62 60,98 64,08 69,25 71,11

• • • • 52,4 53,43 53,40 55,31 58,66 58,80 63,51 66,24 70,70 71,95

50,9 52,6 53,7 54,06 54,24 54,73 56,93 56,71 60,72 63,11 67,30 68,40

47,4 49,4 50,8 50,76 51,25 51,05 52,92 52,65 56,27 58,56 62,63 63,65

39,5 41,5 43,2 43,14 43,89 43,58 45,16 44,85 47,73 49,59 53,25 54,11

32,9 34,6 36,3 36,82 37,68 37,69 38,85 38,83 40,39 41,48 44,22 44,81

26,2 27,5 29,1 29,69 30,43 30,62 31,49 31,64 32,40 33,15 35,16 35,54

19,6 20,7 22,0 22,49 23,08 23,34 23,95 24,10 24,41 24,90 26,43 26,60

13,8 14,4 15,2 15,63 16,13 16,39 16,80 16,98 16,97 17,22 18,39 18,52

8,8 9,1 9,4 9,89 10,11 10,29 10,59 10,40 10,63 10,71 11,43 11,60

45,6 47,9 50,0 51,30 51,21 54,14 57,70 58,71 63,84 67,55 72,65 74,70

• • • • 54,2 55,68 55,23 58,26 60,81 61,24 65,76 69,11 73,56 75,21

53,9 55,0 55,6 56,34 56,15 57,66 59,04 59,06 62,86 65,88 70,03 71,57

50,4 51,8 52,8 53,10 53,32 54,11 55,08 54,98 58,35 61,25 65,24 66,72

42,4 43,9 45,3 45,39 45,90 46,54 47,34 47,19 49,85 52,12 55,64 56,96

35,1 36,2 37,8 38,19 38,81 39,43 40,24 40,35 42,14 43,55 46,29 47,31

28,2 29,4 30,7 31,14 31,81 32,31 32,92 32,96 34,00 34,89 36,96 37,79

21,4 22,2 23,4 23,84 24,45 24,86 25,30 25,28 25,87 26,35 27,95 28,57

14,8 15,2 16,2 16,67 17,18 17,46 17,85 17,78 18,16 18,38 19,45 19,93

9,3 9,5 10,1 10,55 10,88 10,97 11,24 11,15 11,40 11,38 12,03 12,30

Kilde : Se tabell 35. Source: See table 35.

' 0: Gjennomsnittlig antall gjenstående leveår.

Tabell 37. Utvandrede til oversjøiske land etter levevei og bestemmelsesland 1957-1960.

Emigrated to oversea countries by economic activity and country of destination.

Utvandrede i alt Total emigration

Leveveil Economic activity

Jordbruk, skogbruk m. m. Agriculture

and forestry etc.

Fiskeri Fishing

Industri Manufacturing

Forretningsvirksomhet Commerce

Sjøtransport Water transport

Annen transport Other transport

Immateriell virksomhet Professional

services

Husarbeid Domestic work

Funksjonærer ved forskjellige næringsgr

Salaried employees from various ind.

Andre Others

I alt Total ...

1957 1958 1959 1960

Menn 1Kvinner

Males Females

Menn 1Kvinner

Males Females

Menn 1Kvinner

Males Females

Bestemmelsesland Country

of destination

Afrika Africa

11

9 2 -

Canada Canada

947

287 142 99

1 Sambandsstatene United States

1 724

745 735 1 008

Amerika ellers Other American countries

13

9 9 11

- Asia Asia

- -

Austral-Samb. Australia

103

40 56 37

New Zealand New Zealand

2

5 3 2

K il de : Oppgaver i Byrået. Source: Data from the Bureau.

Personer 15 år og over. Persons 15 years and over.

1 453 1 347 919 1 176 947

1 157

85 - 49 6 49 1

33 - 38 - 72 1

551 49 299 67 323 52

65 91 30 90 42 120

74 - 70 - 71 -

69 14 51 5 48 15

57 106 35 106 45 104

589 453 435

192 174 135 200 110 220

70 71 42 69 58 68

1 196 1 094 749 996 818 1 016

Menn Kvinner

Males Females

842 887

45 1

56 2

283 47

37 90

81 -

36 8

42 68

344

90 150

50 69

720 779

- -

94 67

703 783

5 4

_ -

35 29

5 4


Folkemengdens bevegelse. 36

Vital statistics.

Tabell 38. Flytninger til og fra Norge i 1958 og 1959.

Immigration and emigration.

Land

Country

Flyttet til Norge

Immigration

Menn

Males

Kvinner

Females

Flyttet fra Norge

Emigration

Menn

Males

Kvinner

Females

Overskott av innflytting ( ),

utflytting (—) Net immigration

(+) emigration ()

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt

Total

I alt 1958 Total

— 1959 —

1959

Danmark Denmark

Finland Finland

Island Iceland

Sverige Sweden

Belgia Belgium

Eire Ireland

Frankrike France

Hellas Greece

Italia Italy.

Jugoslavia Yugoslavia

Nederland Netherlands

Portugal Portugal

Sovjet-Samveldet U.S.S.R. . ...

Spania Spain

Storbritannia United Kingdom .

Sveits Switzerland

Tyskland Germany

Ungarn Bungary

Østerrike Austria

Europa ellers Rest of Europe

Egypt (Foren. Arab. rep.) Egypt

(United Arab. rep.)

Etiopia Ethiopia

Sør-Afr.-Sambandet Union of

South Africa

Afrika ellers Rest of Africa

Canada Canada

Mexico Mexico

Samb.statene United States

Argentina Argentina

Brasil Brazil

Venezuela Venezuela

Amerika ellers Rest of America

India India

Iran Iran

Israel Israel

Japan Japan

Tyrkia Turkey.

Asia ellers Rest of Asia

Austral-Sambandet Australia .. .

New Zealand New Zealand

Oseania ellers Rest of Oceania

Uoppgitt Unknown

I alt Total

5 060 5 101 5 527 5 739 —467 —638 — 1 105

5 072 5 514 5 734 6 073 —662 —559 — 1 221

1 409 1 774 1 685 1 801 —276 — 27 — 303

127 105 88 58 + 39 + 47 +86

43 56 43 71 — — 15 — 15

903 838 1 117 960 —214 —122 — 336

16 18 23 10 — 7 +8 + 1

13 11 — 2 +13 + 9 + 22

87 96 72 79 +15 +17 + 32

7 7 8 2 —1 + 5 + 4

73 42 59 40 +14 +2 +16

30 11 34 10 — 4 +1 3

105 112 102 111 + 3 +1 + 4

4 5 3 6 +1 —1

4 5 9 9 —5 —4 9

27 20 21 16 + 6 + 4 + 10

285 457 301 526 — 16 — 69 85

74 51 79 58 — 5 —7 12

283 329 248 224 + 35 + 105 + 140

8 9 15 13 —7 —4 — 11

97 66 40 39 + 57 +27 +84

24 18 14 8 +10 +10 +20

7 6 2 3 +5 + 3 + 8

41 21 18 15 +23 + 6 + 29

21 11 11 16 +10 5 + 5

43 52 35 52 + 8 + 8

208 152 235 179 — 27 — 27 54

1 3 7 5 —6 —2 —8

948 1 073 1 146 1 539 —198 —466 — 664

15 18 6 2 +9 +16 +25

11 10 23 17 —12 — 7 19

5 4 5 1 — +3 + 3

28 26 21 15 + 7 +11 + 18

30 20 17 19 +13 + 1 14

— 2 3 3 —3 —1 4

9 9 11 8 —2 +1 1

12 12 7 8 +5 + 4 9

10 9 14 11 —4 —2 6

33 27 40 40 — 7 13 20

27 20 117 79 —90 —59 — 149

4

_

5 11 10 —7 —5 — 12

— 4 44 8 —44 — 4 — 48

5 072 5 514 5 734 6 073 —662 —559 — 1 221

Kilde: Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.


Innflyttet fra, utflyttet til

bygder i:

Migration into and out of

rural districts in:

Alle bygder 1952 Total 14 049

-»- 1953 15 943

-»- 1954 15 890

-»- 1955 16 889

1956 17 143

-5- 1957 18 123

1958 16 927

-*- 1959

17 705

Oslo-området 7 687

Hedmark - Oppland 623

Buskerud - Telemark 1 556

Sørlandet 1 122

Vestlandet 3 433

Trøndelag 1 333

Nord-Norge 1 951

Innflyttede til alle byer

In-migrants to all towns

Menn Kvinner I alt

Males Females Total

19 921

21 879

21 609

22 287

23 774

24 664

23 050

23 516

9 163

1 054

1 887

1 412

5 520

1 941

2 539

33 970

37 822

37 499

39 176

40 917

42 787

39 977

41 221

16 850

1 677

3 443

2 534

8 953

3 274

4 490

Utflyttede fra alle byer

Out-migrants from all towns

Menn

Males

12 943

14 755

15 459

15 987

16 841

16 530

15 822

16 173

6 197

583

1 372

1 133

3 670

1 413

1 805

Kvinner I alt

Females Total

18 143

20 135

20 428

21 053

21 584

22 183

21 309

21 524

7 800

1 016

1 632

1 400

5 415

1 937

2 324

Overskott av innfl. (+),

utflytn. (-)

Inward ( ), or outward (-),

net migration

Menn Kvinner I alt

Males Females Total

31 086 ▪ 1 106 1 778 + 2 884

34 890 -I- 1 188 d- 1 744 d- 2 932

35 887 d- 431 -E 1 181 d- 1 612

37 040 ± 902 + 1 234 + 2 136

38 425 ± 302 + 2 190 + 2 492

38 713 ▪ 1 593 + 2 481 + 4 074

37 131 + 1 105 + 1 741 + 2 846

37 697 H-- 1 532 + 1 992 + 3 524

13 997 + 1 490 + 1 363 + 2 853

1 599 ▪ 40+ 38+ 78

3 004 -f- 184+ 255+ 439

2 533 - 11+ 12+ 1

9 085 - 237+ 105- 132

3 350 - 80+ 4- 76

4 129 + 146+ 215+ 361

Alle bygder 1959 Total I 17 705 23 516 41 221 16 173 21 524 37 697 ± 1 532 + 1 992 + 3 524

Alder

Age

Menn

Males

I alt 1952 Total 59 116

- 1953 - 65 361

...... 1954 - 65 958

- 1955 - 70 090

- 1956 - 73 836

- 1957 - 74 500

- 1958 - 69 150

_____

1959 ____ 70 618

0- 4 år years 8 460

5-9 5 » 4 912

10-14 » 2 932

15-19 » 5 898

20-24 » 12 113

25-29 » » 11 804

30-34 * 7 897

35-39 » » 5 419

40-44 » » 3 459

45-49 » 2 429

50-54 » » 1 775

55-59 » 1 286

60-64 » 870

65-69 )) 616

70 år og over years and over 744

Uoppgitt Unknown 4

37 Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Tabell 39. Flytningene til og fra alle byer 1952-1959, etter ut- og

innflytningsområde i bygdene 1959.

Internal migration, classified by towns and rural districts.

Kilde: Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.

Tabell 40. Flyttede personer etter kjønn 1952-1959 og alder 1959.

Migrants by sex and age.

Tallet på flyttede

Migrants

Kvinner

Females

76 570

84 185

83 345

87 342

92 676

96 209

89 306

90 320

7 865

4 558

2 905

17 739

21 446

11 286

6 725

4 976

3 294

2 501

2 021

1 716

1 279

852

1 151

6

I alt Total

135 686

149 546

149 303

157 432

166 512

170 709

158 456

160 938

16 325

9 470

5 837

23 637

33 559

23 090

14 622

10 395

6 753

4 930

3 796

3 002

2 149

1 468

1 895

10

Pr. 1000 innbyggere

Per 1 000 population

Menn Kvinner

Males Females

35,8

39,2

39,1

41,1

42,8

42,8

39,4

39,9

53,4

31,7

18,0

47,8

116,7

109,9

66,2

40,2

27,5

20,0

16,5

13,3

10,4

9,6

7,0

45,7

49,8

48,8

50,7

53,3

54,8

50,5

50,6

52,1

31,1

18,9

150,4

214,8

110,0

58,9

37,5

26,3

20,6

18,1

16,4

13,8

11,5

8,4

I alt Total

40,8

44,5

44,0

45,9

48,1

48,9

44,9

45,3

52,7

31,4

18,5

97,9

164,8

110,0

62,6

38,9

26,9

20,3

17,3

14,9

12,2

10,6

7,8

I alt 1959 Total I 70 618 90 320 160 938 39,9 50,6 45,3

Kilde : Se foreg. tabell. Source: See preceding table.


Sunnhetstilstand, dødsårsaker. 38

Public health and causes of death.

Tabell 41. Medisinalpersonale og apotek ved utgangen av årene 1954-1959.

Medical and public health personnel and number of pharmacies.

Sivile embetslegedistrikter Public health districts .

Leger' Physicians

Tannleger' Dentists

Jordmødre Midwives

Utdannede sykepleiere ved sykehus Trained

nurses in hospitals

Dyrleger' Veterinary surgeons

Apotek Pharmacies

Farmasøytisk utd. personale ved apotek Qualified

personnel in pharmacies

1954 1955 1956 1957 1958 1959

401 402 403 407 410 413

3 821 3 901 3 980 4 054 4 093 4 144

1 988 2 027 2 075 2 166 2 309 2 420

1 337 1 313 1 226 1 215 1 201 167

6 597 6 656 7 384 7 402 7 609 7 968

538 553 564 576 580 593

277 279 279 279 279 278

781 747 802 760 753 755

Kilde: NOS XII. 25. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1958 og manuskript i Byrået. Source: NOS

XII. 25. Medical statistical report 1958, and Bureau unpublished manuscript.

Enkelte oppgaver for tidligere år, se Statistiske Oversikter 1948, tabell 34, og tilleggsutgave 1958, tabell 28. Some

data for previous years see Statistical Survey 1948, table 34, with supplement 1958 table 28.

Leger, tannleger og dyrleger som er bosatt i utlandet, er regnet med. Including physicians, dentists and veterinary

surgeons residing abroad.

Tabell 42. Sykehus og andre medisinale anstalter 1955-1959. 1

General hospitals and other hospital establishments.

Anstalter' Establishments I 1955 1956 1957 I 1958 1959

Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer General hospitals,

clinics 217 222 221 218 221

Senger Beds 17 738 18 223 18 843 19 043 19 543

Pasienter innlagt i året Admissions 318 036 328 568 337 951 351 196 360 699

- behandlet Treated 330 454 341 418 350 829 364 023 373 795

- utskrevet, levende discharged, alive 308 073 318 460 327 435 339 704 348 273

— utskrevet, døde discharged, dead 9 488 10 137 10 574 11 235 12 103

Anstalter til kur og pleie av tuberkulose Hospital establishments

for tuberculosis 71 69 61 54 50

Senger 4 073 3 928 3 620 3 195 2 922

Pasienter innlagt i året 7 156 6 511 5 948 5 717 5 260

- behandlet 10 577 9 871 8 882 8 295 7 557

- utskrevet, levende 7 008 6 613 5 993 5 687 5 137

- - døde 190 234 243 238 199

Sinnssykehus Mental hospitals 22 22 22 22 22

Senger 6 656 6 729 6 749 7 212 7 218

Pasienter innlagt i året 3 088 3 273 3 569 3 816 4 631

- behandlet 11 751 11 958 12 261 12 581 13 555

- utskrevet, levende 2 786 2 948 3 156 3 318 4 368

- - døde 280 317 342 340 395

Fødselsklinikker og fødehjem Maternity clinics and maternity

homes 57 58 53 61 63

Senger 860 894 860 915 938

Kuranstalter for alkoholikere Establishments for alcoholics 13 14 19 21 22

Senger 338 413 551 725 754

Pleiehjem for sinnssyke Nursing homes for mental diseased 105 115 112 117 122

Senger 2 077 2 374 2 425 2 477 2 812

Pleiehjem for åndssvake Nursing homes for feebleminded . 38 42 45 3 52 3 58

Senger 1 708 1 777 1 917 32 215 3 2 606

Kilde: NOS XII. 25. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1958. NOS XII. 39. Sinnssykehusenes virksomhet

1958 og manuskript i Byrået. Source: NOS XII. 25. Medical statistical report 1958. NOS XII. 39. Hospitals

for mental disease 1958 and Bureau unpublished manuscript.

Enkelte oppgaver for tidligere år, se Statistiske Oversikter 1948, tabell 34, og tilleggsutgave 1958, tabell 28. Some data for

previous years see Statistical Survey 1948, table 34, with supplement 1958, table 28.

Hertil kommer 1 hospital for spedalske med 15 senger og 2 pleiehjem for epileptikere med tils. 135 senger i 1955. Also

1 hospital for leprosy with 15 beds and 2 nursing homes for epileptics with 135 beds in 1955. Tallet på anstalter og senger

gjelder ved utgangen av året. The number of establishments and beds refer to end of year. Hertil kommer 6 daghjem

med plass for 205 åndssvake barn i 1958 og 7 daghjem med plass til 230 i 1959. Also 6 day nurseries for 205 feebleminded

children in1958, and 7 day nurseries for 230 children in 1959.


39 Sunnhetstilstand, dødsårsaker.

Public health and causes of death.

Tabe1143. Belegget på sinnssykehus 1936 — 1959 og i pleiehjem for sinnssyke 1956 —1959.

Patients in mental hospitals and nursing homes.

Årlig

gjennomsnitt

Annual average

År Year

Innlagte tilfelle Utskrevne tilfelle Pasienter pr. 31/12 Behandlede

Admissions Discharges Patient population tilfelle i alt

Menn Kvinner I alt

Males Females Total

Menn Kvinner I alt

Males Females Total

Menn Kvinner T alt

Males Females Total

Total patients

treated

1936-40

1941-45

1946-50

1951-55

1956

1957

1958

1959

1956

1957

1958

1959

1 197

1 286

1 482

1 390

1 463

1 610

1 683

2 024

342

265

261

501

Sinnssykehus Mental hospitals

1 182 2 379 1 137 1 107 2 244 4 157 3 452 7 609 9 854

1 329 2 615 1 320 1 349 2 669 4 083 3 513 7 596 10 270

1 508 2 990 1 403 1 422 2 825 4 367 3 747 8 114 10 939

1 588 2 978 1 357 1 558 2 915 4 554 4 048 8 602 11 251

1 810 3 273 1 461 1 803 3 264 4 632 4 062 8 694 11 958

1 959 3 569 1 540 1 958 3 498 4 702 4 063 8 765 12 263

2 132 3 815 1 602 2 057 3 659 4 783 4 138 8 921 12 580

2 607 4 631 2 096 2 667 4 763 4 46C 3 902 8 362 13 555

Pleiehjem for sinnssyke Nursing homes for mentally diseased

288 630 202 185 387 1 154 1 165 2 319

308 573 196 184 380 1 169 1 200 2 369

258 519 201 203 404 1 198 1 255 2 453

357 858 218 240 458 1 494 1 380 2 874

Kilde: NOS XII. 39. Sinnssykehusenes virksomhet 1958 og manuskript i ByrAet. Source: NOS XII. 39. Hospitals

for mental disease 1958, and Bureau unpublished manuscript.

Tabell 44. Tilfelle av de viktigste epidemiske sykdommer meldt av legene

1954-1960, etter alder 1960.

Cases of principal epidemical diseases notified by the physicians.

År

Year

i

E .

c d

ed i!

E Ez4

. .. . {i

; •

`L P tt

z

§

'ô -.

-rg -

pw e>


Sunnhetstilstand, dødsårsaker. 40

Public health and causes of death.

Tabe1145. Meldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder 1946-1959.

New cases of bacillary tuberculosis registered, by sex and age.

1

Meldte tilfelle Notified cases Pr. 100 000 innb. Per 100 000 popul.

Alder

Gj.snitt Aver.

Gj.snitt Aver.

Age

1957 1958 1959

1946-5011951 55 1946-50, 1951-55 1957 1958 1959

Menn Males

0-14 år years

15-19 » »

20-24 » »

25-29 »

30-39 »

40-49 » »

50-59 » »

60 år og over and over

Uoppgitt Unknown

I alt Total

Kvinner Females

0-14 år years

15-49 » »

2J-24 »

25-29 »

30-39 » »

40-49 * »

50-59 » »

60 år og over and over

Zroppgitt Unknown

I alt Total

Alder

Age

11896 -

1900

I

41 26 17 24 17 11 6 4 5 4

129 56 21 20 18 114 54 19 17 15

341 134 48 44 31 269 121 47 43 30

356 192 66 54 44 257 154 58 49 41

441 343 198 193 179 177 131 76 75 70

303 233 198 187 161 142 101 81 76 65

215 202 157 156 159 130 108 79 77 78

212 207 179 181 166 108 95 76 73 65

13 14 24 26 7

2 051 1 407 908 885 782 130 84 52 50 44

42 32 25 28 12 11 8 6 6 3

122 50 28 34 16 112 50 26 30 14

291 121 32 36 30 238 114 33 37 30

291 166 59 36 32 216 139 55 34 31

326 252 131 115 100 131 97 52 46 41

179 138 102 83 80 80 59 42 34 33

99 87 62 65 70 56 43 29 30 32

121 113 79 98 84 51 43 28 33 28

14 12 10 16 6

1 485 971 528 511 430 92 57 30 29 — 271

Kild e: Se tabell 41. Source: See table 41. For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 24 og tilleggsutgave

1958, tabell 19. For previous years see Statistical Survey 1948, table 24 with supplement 1958, table 19.

Tabell 46. Døde pr. 100 000 innbyggere av tuberkulose etter kjønn og alder

1896-1959. Deaths per 100 000 population from tuberculosis, by sex and age.

1906—

1910

1916— 1021- 1926-

1920 1925 1930

1931-

1935

1936-

1940

1941—

1945

1946— 1951-

1950 1955 1"‘ 1918 1959

Menn Males

0— 4 år years . . . . 345 219 140 118 94 56 38 26 13 4 1 1 -

5— 9 * » 150 103 77 59 45 20 18 17 8 1 - - -

10-14 » 6, 145 116 86 73 47 30 20 15 6 1 1 - -

15-19 * * ... . 319 289 266 232 150 101 72 51 28 4 1 - 1

20-24 * * ... . 1 493 437 321 215 137 109 56 8 - - -

25-29 * » f k 504 458

412 367 318 233 160 115 72 16 2 3 -

30-39 » » 360 312 284 254 221 191 147 118 73 23 7 8 7

40-49 lo * 270 232 211 179 157 135 116 107 75 27 12 11 g

50-59 * » 281 234 186 160 137 116 94 98 77 41 26 20 13

60-69 * * 296 240 196 185 150 139 105 101 85 52 35 33 26

70-79 * * ... 228 190 154 146 133 134 102 117 96 67 41 42 36

80 år og over and over 102 75 58 63 105 83 70 83 100 67 64 45 47

I alt Total 299 244 222 198 159 125 96 84 56 22 12 10 8

Kvinner Females

0— 4 år years . . . . 339 188 138 105 88 59 37 27 14 4 - - -

5— 9 » t. 192 129 85 71 45 23 20 13 8 2 - - -

10-14 » » 223 191 133 120 68 41 27 15 10 1 - - -

15-19 » » 375 355 328 322 216 146 81 49 34 3 1 - -

20-24 » » ... .

407

1 419 439

422 307 216 146 88 60 7 1 1 1

25-29 * »

375 368 314 234 154 100 67 14 6 2 1

30-39 * * . 411 385 318 258 216 177 125 82 50 17 6 5 2

40-49 » » 318 279 229 182 145 116 76 66 43 15 7 7 5

50-59 * * 289 238 189 158 126 96 68 51 35 17 9 7 6

60-69 * * 293 224 169 153 135 105 76 70 40 21 13 11 11

70-79 » * 248 199 144 145 134 113 87 73 56 34 22 14 11

80 år og over and over 92 81 68 82 94 98 81 64 46 40 38 34 31

I alt Total 319 274 229 209 163 124 86 61 39 13 7 5 4

Kilde: Se tabell 41. Source: See table 41. For tidligere Ar se Statistiske Oversikter 1948. tabell 31 og tilleggsutgave

1958, tabell 25. For previous years see Statistical Survey 1948, table 31 with supplement 1958, table 25.


41 Sunnhetstilstand, dødsårsaker.

Public health and causes of death.

Tabell 47. Døde pr. 100 000 innbyggere av ondartede svulster etter kjønn

og alder 1941—.1959.

Deaths per 100 000 population from malignant neoplasms, by sex and age.

SO år og over 80 I alt

Årlig asn. 0- 29 år 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 years and over Total

Annual aver.

År

M.' K.' M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K.

Year

1941-19 t5 8 6 19 29 67 99 200 236 526 459 1 156 858 1 493 1 261 133 142

1946-1950 9 8 23 31 65 100 200 233 515 448 1 188 877 1 826 1 437 147 153

1951-1955 11 10 25 33 74 103 219 239 533 436 1 146 853 1 760 1 373 157 159

1956 12 8 24 39 71 114 217 230 564 417 1 132 805 1 634 1 245 162 158

1957 12 8 28 42 69 211 218 537 425 1 141 808 1 758 1 213 164 156

1958 10 8 21 35 74 228 237 522 430 1 170 755 1 655 1 207 165 157

1959 12 6 26 33 63 11( 227 218 553 455 1 121 726 1 767 1 203 169 157

Kilde : Se tabell 41. Source: See table 41.

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 30 og tilleggsutgave 1958, tabell 24. For previous years see Statistical

Survey 1948, table 30 with supplement 1958, table 24.

M. og K. = Menn og kvinner. Males and females.

Tabell 48. Dødsårsaker blant barn under 5 år i 1959.

Causes of death among children under 5 years of age.

Dødsårsaker Causes of death

0-27

dager

days

G.'

P."

28 dager

— 11 mndr.

28 days —

11 months

G. P.

Alder Age

1-2 år

years

G. P.

3-4 år

years

G. P.

I alt

under 6 Ar

Total

under

5 years

G. P.

Tuberkulose Tuberculosis

Kikhoste Whooping cough

Meningokokkinfeksj. Meningococcal infections • •

Poliomyelitt Poliomyelitis

Meslinger Measles

Andre infeksjonssykd. Other infective diseases.

Ondartede svulster Malignant neoplasms

Lungebetennelse Pneumonia

Andre sykdommer i åndedrettsorg. Other diseases

of the respiratory system

Akutt og kronisk mage— tarmkatarr Gastroenteritis

and colitis

Andre sykd. i fordøyelsesorganer Other diseases of

the digestive system

Sykd. i nervesystem og sanseorganer Diseases of

the nervous system and sense organs

Misdannelser Congenital malformatione

Fødselsskader. Asfyksier. Birth injuries. Asphyxia

Andre sykelige tilstander hos nyfødte Other conditions

peculiar to early infancy

Andre sykdommer Other diseases

Trafikkulykker Transport accidents

Drukningsulykker Accidental drowning

Kvelningsulykker Accidental suffocation

Andre ulykker Other accidents

Mord Homicide

Uoppg. eller ubestemt angitt dødsårsak Unknown

and illdefined causes

6

24

1

7

1

70

169

182

4

2

-^

12

5

7

1

5

50

87

135

1

1

14

1--

3

1

1

8

2

47

1

2

1

4

5

51

13 7

15 3

17

39

3

9 4

12

40

3

9 10

10 6

9 6

26 26

3

1

7

7

7

1

3

7

11

4

5

17

4

4

3

4

2

3

10

6

2

5

7

3

5

10

1

3

2

3

9