Statistisk årbok 1895 - SSB

ssb.no

Statistisk årbok 1895 - SSB

STATISTISK AARBOG

FOR

KONGERIGET NORGE

ANNUAIRE STATISTIQUE

DE

LA NORVÉGE.


STATISTISK

AARBOG

FOR

KONGERIGET NORGE

FEMTENDE AARGANG.

1895.

UDGIVET AF DET STATISTISKE

CENTRALBUREAU.

ANN U Al RE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE

QUINZIÉME ANNÉE. — 1895.

KRISTIANIA.

I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.


TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.


1 >1 ærværende Aargang af «Statistisk Aarbog» er bleven redigeret af

Sekretær Aug. C. Mohr i det væsentlige efter samme Plan som de tidligere

Aargange. Dog er den nye Udgave forøget med enkelte nye Tabeller, og flere

af de ældre Tabeller er udvidede ved Tilføielse af Procentberegninger. Af nye

Tabeller er saaledes tilkommet Tabellerne 2 og 10, der indeholder forskjellige

Oplysninger om Folkemængdens Fordeling procentvis og efter Livsstilling;

Tabellerne 41 og 42, der indeholder endel Procentberegninger vedkommende

Jordbrug og Kreaturhold; Tabel 85 om Formue og Indtægt samt kommunale

Skatter sammenholdt med Folkemængden m. v. samt Tabel 91 om Produktion

og Forbrug af Brændevin og 01.

Le present volume de ,,F Annuaire statistique de la Norvège" a été rédigé

par M. Aug. C. Mohr, secrétaire au Bureau central de statistique, d'après le même

plan que celui adopté pour les volumes antérieurs. Toutefois le nouveau recueil

contient quelques nouveaux tableaux et plusieurs des tableaux antérieurs ont été

augmentés par addition des chiffres proportionnels. Les nouveaux tableaux sont

les n os 2 et 10 contenant diverses données sur la répartition de la population en

pour cent et d'après les professions; les tableaux n os 41 et 42 contenant des

calculs sur les rapports en pour cent de F agriculture et du nombre des animaux

domestiques ; le tableau n° 85 sur les fortunes et revenus des contribuables, les

impositions communales par rapport à la population etc. et le tableau n° ci sur la

production et consommation de Veau de vie et de la bière.

Det statistiske Centralbureau, Kristiania i December 1895.

A. N. Kiær.


Indholdsfortegnelse.

Under hvert Afsnit (i, 2, 3 o. s. v.) er angivet i Klammer [ J, hvor der i tidligere Aargange findes

Oplysninger, som kan tjene til Supplering af nærværende Aargangs Indhold. De romerske Tal betegner

Aargangen, de arabiske Tabellens No.

1. Fladeindhold, Befolkning.

Tabel 1. Fladeindhold og Folkemængde amtsvis 1 Januar 1891

— 2. Hjemmehørende Folkemængde 1 Januar 1891 pr. Kvadratkilometer samt

Side.

procentvis fordelt paa Landbefolkning og Bybefolkning 2

— 3. Folkemængden 1 Januar 1891, fordelt efter Alder og Kjøn . . 3

— 4. Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Folketællingen 1 Januar 1891,

sammenlignet med Folketællingerne 1801 —1875 • • 4—5

— 5. Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne (Herreder, Fogderier og

Amter) 1 Januar 1891 , 6—11

— 6. Folkemængde i Byerne 1 Januar 1891 12

— 7. Dissentere 1 Januar 1891 13

— 8. Blinde, Døvstumme og Sindssyge 1 Januar 1891 14

— 9. Tilstedeværende Folkemængde 1 Januar 1891, fordelt efter Fødested og

Nationalitet 15

— 10. Tilstedeværende Folkemængde 1 Januar 1891, fordelt efter Livserhverv,

amtsvis 16—17

— 11. Antal beboede Huse og Husholdninger med Angivelse af den hjemmehørende

Folkemængde i Januar 1891 18

[Tilstedeværende Folkemængde 1 Januar 1891 efter ægteskabelig Stilling XIII. 2. —

Hjemmehørende Folkemængde 1 Januar 1891 efter ægteskabelig Stilling XIV. 2. —

Tilstedeværende Folkemængde 1 Januar 1891, fordelt efter Livsstilling XIV. g.]

i

2. Folkemængdens Bevægelse«

12. Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret 1893

13. Ægtevielser i Aarene 1856—1893 20

14. Levendefødte - — 1856—1893

15. Dødfødte - — 1856—1893 21

16. Døde - — 1856—1893 21

17. Den oversøiske Udvandring i Aarene 1889—^94 22

18. Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse i Aarene 1865— r^93

19. Voldsomme Dødsfald i Aarene 1884—1893

2 4~ 2 5

[Livs- og Dødstabel efter Erfaringer fra Aarene 1871/72—1880/81 XI. 12.]

I 9

2O

2 3


3. Medicinalforholde og Sundhedstilstand.

Side.

Tabel 20. Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene 1885 —1892 . . 26

— 21. Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret 1894 27

— 22. De vigtigste Dødsaarsager i Aarene 1871 —1892 28—29

— 23. De vigtigste epidemiske Sygdomme i Aarene 1888 —1892 » 30

[Spedalskhed i Norge 1856—1883 V. 21.]

4. Retsvæsen.

24. Justits-og Politisager samt Antallet af Straffældte i Aaret 1892, amtsvis... 31

25. Antal Straffældte i Aarene 1888—1892 efter Forbrydelsens Art 32

26. Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne i Aaret 1893, amtsvis 33

27. Antal Sager, behandlede ved Overretterne og Høiesteret:

a) Overretterne i Aaret 1894 34

b) Høiesteret i Aarene 1890 —1894 34

28. Antal Konkursboer og Dødsboer, behandlede i Aaret 1893, amtsvis 35

29. Aktiva og Gjæld m. v. i de i Aaret 1893 sluttede og extraderede Konkursboer

og Dødsboer, amtsvis 36—37

30. Salg af faste Eiendomme samt thinglæste og aflæste Panteheftelser, Exekutioner,

Udpantninger og Tvangsauktioner amtsvis i Aarene 1881 —1890. . . 38—39

31. Oversigt over OveiformynderierDes Regnskaber amtsvis for Aaret 1893 • • • 4°

[Antal Tiltalte 1851—1881 efter Kjøn og Alder V. 24. — Antal Sager, behandlede ved

Forligelseskommissionerne 1844—1883 XI. 23. — Antal Underretssager, behandlede i

Aaret 1892, amtsvis XIV. 26. — Strafarbeidsanstalterne 1877— J 88i V. 29. — Thinglæste

og aflæste Panteheftelser i Aarene 1836—1890 XIV. 31.]

5. Fattigvæsen.

{

a. Summariske Opgaver for Riget for Aarene 1881-- 1893 41

b. Opgaver amtsvis for Aaret 1893 4 2 —43

6» Undervisning.

33. Folkeskoler paa Landet i Aaret 1892 44- -45

34. P'olkeskoler i Byerne i Aaret 1892 46

35. Middelskoler, høiere Skoler m. m. i Aaret 1892 47

36. Kristiania Universitet i Aarene 1891 —1894 47

7. Faste Eiendomme, Jordbrug.

37. Landeiendommenes Antal, Matrikulskyld og Værdi amtsvis 1 Januar 1891 48

38. Priserne paa Jordeiendomme i Aarene 1885 — J^94 49

39. Beregnet Areal samt Udsæd af Korn og Poteter amtsvis i Aaret 1890.... 50—51

40. Beregnet Gjennemsnitsavling af Korn og Poteter samt Avlingens

Gjennemsnitsværdi amtsvis i Femaaret 1886 —1890 52—53


Tabel 41. Forholdet mellem Udsæd og Avl i Aaret 1890 samt Folkemængde og

Side.

Matrikulskyld 54

— 42. Forholdet mellem Kreaturhold 31 December 1890 og Folkemængde samt

Matrikulskyld 55

— 43. Uddrag af Kapitulstaxterne for Aarene 1890 —1894 ^ . . . 56

— 44. Kreaturhold amtsvis 31 December 1890 57

— 45. Gjennemsnitspriser paa Kreaturer samt paa Melk og Smør amtsvis i Aarene

1885 og 1890 58

[Jordfællesskabets Udstrækning 1875 T. 41. — Skovareal VIL 33. — Aarligt Forbrug

af Trævirke fra Landets Skove II. 33]

8. Fabrikanlæg, Arbeidslønninger.

( a. Summariske Opgaver for Aarene 1875—1890 59

46. Fabrikanlæg: < b. De vigtigste Slags Anlæg i Aaret 1890 60

y c. Opgaver for de enkelte Landsdele i Aaret 1891 61

[Dagløn for Haandværksarbeidere 1880 V. 44 — Aarsløn for Tjenere 1850—1880 V.

45. — Dagløn for Dagarbeidere 1850—1880 V. 46. — Dagløn ved de offentlige Jernbaneog

Veianlæg 1871—1883 V. 47.]

9. Fiskerier.

47 a. De vigtigste Skreifiskerier i Aarene 1885 —1894 62

47 b. Samtlige Skreifiskerier - — 1885- -1894 63

47 c. Udbyttet af Sildefiskerierne - — 1885—1894 63

47 d. Udbyttet af samtlige Kystfiskerier amtsvis i Aaret 1894 64—65

[Udbyttet af Lax- og Søørretfisket, saavel Sø- som Elvefiske, amtsvis i Aarene

1887—1890 XIV. 47.3

1O. Bergværker.

48. Bergværksdriften i Aarene 1890—1893 66—67

11. Handel og Skibsfart.

49. Summarisk Oversigt over Indførsel og Udførsel i Aarene 1880—1894. . . 68

50. Vareomsætningen med de forskjellige Lande i Aaret 1894 69

51. Vareomsætningen og Toldintraderne ved de vigtigste Toldsteder i Aaret

1894 70

52. Værdien af Indførsel og Udførsel i Aaret 1894, fordelt efter Varegrupper 71

53. Indførselsmængder i Aarene 1881 —1894 72—81

54. Indførselsværdier i Aarene 1881 —1894 82—91

55. Udførselsmængder af norske Varer i Aarene 1881 —1894 92—99

56. Udførselsværdier af norske Varer i Aarene 1881 —1894 •.•,...?•...... 100--107


Tabel 57- Trælastudførselen i Aaret 1894

Side.

— 58. Toldintrader for de vigtigste Toldartikler i Aarene 1890—1894 109

— 59- ^e

for de vigtigste Artikler ved Værdiberegningerne benyttede Gjennemsnitspriser

for Aarene 1881 —1894. . 110—119

— 60. Handelsflaaden: Summariske Opgaver for Aarene 18.50—1894 120

— 61. — Detaillerede Opgaver pr. 31 December 1894 121

— 62. — De ved Udgangen af Aarene 1891, 1892, 1893 og 1894

hjemmehørende Fartøiers Bygningsmateriale 122

— 63. — Tilvækst ved Nybygning og Indkjøb i Aarene 1889

—1894 122

— 64. — P'orlis anmeldte i Aarene 1871 —1894 123

— 65. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i Aaret 1893, efter Nationalitet 124—125

— 66. — — — - — - — 1893, efter Lande 126—127

— 67. Den udenrigske Skibsfart paa de vigtigste norske Toldsteder i Aaret 1893 I2 &—129

— 68. — — — under norsk Flag og optjent Bruttofragt - — 1893 '3°—*3*

[Strandinger og Forlis paa den norske Kyst T870—1882 V. 63.]

IQ 8

12. Kommunikationsvæsen. — Kreditanstalter.

— 69. Jernbanerne i Driftsaaret 1893/94 132—135

— 70. Person- og Godsbefordring ved de vigtigste Jernbanestationer i Driftsaarene

1889/90—1893/94 136

— 71. Længden af de offentlige Veie 1 Aaret 1890 137

— 72. Postvæsenet i Aarene 1890—1894 J38—139

— 73. Statstelegrafen i Aarene 1892—1894

I 4°— I 4 I

— 74. Hypothekbanken i Aarene 1892—1894 , . 142

— 75. Norges Bank i Aarene 1892—1894. 143

— 76. De private Banker i Aaret 1894 144—147

— 77- Sparebankerne amtsvis ved Udgangen af Aaret 1894 148—149

— 78. Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling:

a. Diskontoforandringer i Aarene 1890—1895

b. Gjennemsnitlig Diskonto - — 1878—1894 150

— 79. Vexelkurser paa Kristiania Børs i Aarene 1894—1895

[Jernbanerne : Summariske Opgaver 1855 — 1881/82 XIII. 63. — Norges Bank 1850

—1883 1. 70 & V. 68. — Hypothekbanken 1852—1883 V. 70. — De private Banker

1848—1883 I. 72 & V. 71. — Diskontoforandringer 1818—1881 III. 65.]

I 5°

r 5°

13. Assurance.

— 80. Brandforsikringsindretninger:

a. Den alm. Brandforsikiingsindretning og Akershus Brandforsikrings-

Forening i Aarene 1890—1894 • '

b- Mindre gjensidige Brandforsikringsforeninger i Landdistrikterne i

Aarene 1885 og 1890 152

c. Løsøreforsikringsselskaber i Byerne i Aaret 1894 • 153

J 5 J


Side.

Tabel 81. Livsforsikringsselskaber i Aaret 1894 154—155

— 82. De gjensidige Skibs- og Fragtassuranceforeninger i Aaret 1893

I S^— 1 57

— 83. Søforsikringsselskaber i Aaret 1894 158—159

14. Finantser.

— 84. Sum af kommunale Skatter i Amter og Byer i Aarene 1889 —1893 160—161

— 85. Oversigt over antagen Formue og Indtægt samt over kommunale Skatter

sammenholdt med Folkemængde m. v. i Bygderne amtsvis og i Byer for

Aaret 1892 162—-163

— 86. Formue og Indtægt efter Skatteligningen for Aaret 1894 164

— 87. Statskassens Indtægter og Udgifter i Budgetaarene 1891/92—1893/94 ... 165 —170

— 88. Statsgjælden i Budgetaarene 1889/90 — 1893/94 171

— 89. Toldsatserne for de i fiskal Henseende vigtigste Artikler i Aarene 1887—1895 172—173

-— 90. Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt i Aarene 1872

1895. — Skibsafgifter i Aarene 1876 —1895 174

[Kommunale Skatter 1851—1885 •!• Bo & VII. 65. — Herredskassernes, Amtskassernes,

Bykassernes og" Havnekassernes Indtægter, Udgifter, Formue og Gjaeld i Aaret

1892 XIV. 84, 85, 86, 87. — Statskassens Indtægter og Udgifter Budgetaarene 1859—

1 XI. 79. — Forbrug af de vigtigste Toldartikler 1866—1883 V. 57.]

Anhang.

— 91. Produktion og Forbrug af Brændevin og 01 i Aarene 1876—1894 175—176


Table des matières.

A la fin de chaque section (i, 2, 3 etc.) se trouvent indiqués entre crochets [ ] les endroits des années

antérieures où il y a des renseignements pouvant servir à suppléer le contenu de la présente année. Les

chiffres romains indiquent l'année, les chiffres arabes, le numéro du tableau.

Tableaux.

1. Superficie, population.

Pages.

No 1. Superficie territoriale et population au 1er janvier 1891, par préfecture .... 1

— 2. Population domiciliée par kilometre carré ; rapports de la population rurale

et urbaine au 1er janvier 1891 2

— 3. Population au 1er janvier 1891, par âge et par sexe 3

— 4. Population domiciliée par préfecture, d'après le recensement de 1891, comparé

à ceux des années 1801 —1875 4—5

— 5. Population domiciliée des communes rurales (communes, sous-préfectures

et préfectures) au 1er janvier 1891 6 —11

— 6. Population des villes au 1er janvier 1891 12

— 7. Dissidents au 1er janvier 1881, par confessions 13

— 8. Infirmités au 1er janvier 1891 14

— 9. Population de fait au 1er janvier 1891, par pays de naissance 15

— 10. Population de fait au 1er janvier 1891 des différentes préfectures, par

professions 16—17

— 11. Nombre des maisons habitées et des ménages avec indication de la population

domiciliée au 1er Janvier 1891 18

[Population de fait au 1er janvier, par état civil XIII. 2. — Population domiciliée au

1er janvier, par état civil XIV. 2. —Population de fait au 1er janvier 1891, par professions

XIV. 9O

2. Mouvement de la population.

— 12. Mouvement de la population en 1893, P ar préfecture 19

13. Mariages; années 1856 à 1893 20

— 14. Nés-vivants ; — 1856 à 1893 20

— 15. Mort-nés; — 1856 à 1893

— 16. Décès ; — 1856 à 1893 21

— 17. Émigration pour les pays d'outre-mer; années 1889 à 1894 22

— 18, Résumé rétrospectif du mouvement de la population de 1865 à 1893

— 19. Morts violentes ; années 1884 à 1893 •

[Table de mortalité et de survie XI. 12.]

2I

2 3

2 4— 2 5


Tableaux.

Pages.

3. Service de santé.

No. 20. Personnel médical et Hôpitaux ; années 1885 à- 1892 26

— 21. Hospices d'aliénés en 1894 27

— 22. Causes de décès classées par ordre de fréquence; années 1871 à 1892 28—29

— 23. Principales maladies épidémiques ; années 1888 à 1892 30

[Nombre de lépreux 1856—1883 V. 21.]

4. Justice criminelle et civile.

24. Affaires criminelles et de police, nombre des condamnés en 1892, par

préfecture 31

25. Nombre des condamnés, répartis selon la nature des crimes et délits et des

contraventions, années 1888 à 1892 32

26. Commissions de conciliation (justices de paix), nombre des affaires en 1893,

par préfecture 33

27. Cours d'appel en 1894 et Cour suprême de 1890 à 1894 34

28. Successions et faillites en 1893, par préfecture 35

29. Aperçu de l'actif et du passif des faillites et successions terminées et

restituées en 1893, P ar préfecture 36—37

30. Ventes d'immeubles, hypothèques, saisies-exécutions et ventes forcées de

1881 à 1890, par préfecture 38—39

31. Administration des biens pupillaires, aperçu des comptes par préfecture;

année 1893 40

[Nombre des accusés 1851—1881, par sexe et par âge V. 24. — Commissions de

conciliation (justices de paix), nombre des affaires 1844 à 1883 XI. 23. — Tribunaux de 1ère

instance, nombre des affaires en 1892, par préfecture XIV. 26. — Inscriptions et radiations

des hypothèques ; années 1836 à 1890 XIV. 31.]

5. Assistance publique.

( a. Données sommaires pour le Royaume; de 1881 à 1893 41

32. Assistance publique: l \ b. Données détaillées pour 1893, par préfecture .... 42—43

6. Instruction publique.

33. Écoles primaires des campagnes en 1892 44—45

34. Écoles primaires des villes en 1892 , 46

35. Écoles secondaires en 1892 . 47

36. Université de Kristiania; années 1891 à 1894 47

7. Propriétés foncières, agriculture.

37« Nombre, évaluation cadastrale et valeur vénale des propriétés foncières

rurales au 1 janvier 1891, par préfecture 48

38. Valeur moyenne des propriétés par «Skylddaler» et par «Skyldmark»;

années 1885 à 1894 49


Tableaux.

Pages.

No. 39.

Céréales et pommes de terre: surface cultivée et quantités de semences, par

préfecture: année 1890 50—51

— 40. Céréales et pommes de terre: récolte moyenne, quantités et valeurs, pour la

période de 1886 à 1890, par préfecture 52—53

— 41. Rapport de la semence et de la récolte à la population et à la valeur

cadastrale des propriétés foncières rurales en 1890 54

— 42. Rapport du nombre des animaux domestiques au 31 décembre 1890 à la

population et à la valeur cadastrale des propriétés foncières rurales 55

— 43. Taux officiels des céréales; années 1890 à 1894 .... $6

— 44. Animaux domestiques au 31 décembre 1890, par préfecture 57

— 45. Prix moyens des diverses espèces d'animaux domestiques ainsi que du lait

et du beurre pour les années 1885 et 1890 58

[Distribution et contenance des forêts VII. 33. — Évaluation de la consommation

annuelle de bois tiré des forets du pays I. 37.J

8. Établissements industriels, salaires.

a. Repartition par groupes d'industrie; années

1875 a 1890 59

46. Etablissements industriels: <

b. Principales industries en 1890 60

c. Répartition par contrées en 1890 61

[Salaires dans la petite industrie 1880 V. 44. — Gages annuels des domestiques

1850—1880 V. 45. — Salaires des ouvriers à la journée 1850—1880 V. 46. — Salaires

des ouvriers des chemins de fer et des routes publiques 1871—1883 V. 47.]

9. Pêches.

47 a. Principales pêches de la morue ; années 1885 å 1894 62

47 b. Toutes les pêches de la morue ; années 1885 à 1894 63

47 c. Produit des pêches du hareng ; années 1885 à 1894 63

47 d. Produit des pêches côtières en 1894; quantités et valeurs, par préfecture .. 64—65

[Produit des pêches côtières et fluviales du saumon et de la truite saumonée, par

préfecture; années 1887 à 1890 XIV. 47.]

1O. Mines et usines.

48. Mines et usines; années 1890 à 1893 • 66—67

11. Commerce, navigation.

49. Aperçu général de l'importation et de l'exportation; années 1880 å 1894... 68

50. Valeurs de l'importation et de l'exportation en 1894, par pays de provenance

et de destination 69

51. Mouvement commerciel des principaux bureaux de douane en 1894. Droits

perçus 70


Tableaux.

Pages.

No. 52.

Valeurs de l'importation et de l'exportation, par groupes de marchandises;

année 1894 71

— 53- Quantités de l'importation; années 1881 à 1894 72—81

— 54. Valeurs de l'importation; années 1881 à 1894 82—91

"— 55* Quantités de l'exportation des marchandises norvégiennes; années 1881

à 1894 92—99

— 56. Valeurs de l'exportation des marchandises norvégiennes ; années 1881 —1894 100—107

— 57. Exportation de bois ; année 1894 108

-- 58. Droits d'entrée bruts des principales marchandises importées; années 1890

à 1894 . , 109

— 59- Prix moyens d'après lesquelles a été calculée la valeur des principales

marchandises ; années 1881 — 1894 11 o —-119

— 60. Marine marchande. Aperçu général pour les années 1850 à 1894 120

— 61. — — Données détaillées pour l'année 1894 121

— 62. — — Matières de construction des navires existant au 31

décembre 1891, 1892, 1893 et ^94

— 63. — — Nouvelles constructions et achats ; années 1889 à 1894 122

I22

— 64. — — Naufrages pour les années 1871 à 1894

I2 3

•— 65. Aperçu de la navigation entre la Norvège et l'Étranger en 1893, par pavillon 124—125

— 66. — — — — — — en 1893, P ar P a ys.. 126—127

— 67. Mouvement de la navigation entre l'Etranger et les principaux ports

norvégiens; année 1893

I2 8 —1 2 9

•*— 68.

Aperçu du mouvement des navires norvégiens à l'Etranger et produit brut

des frets en 1893

[Échouements et naufrages sur les côtes de Norvège 1870—1882 V. 63.]

I 3°— I 3 I

12. Communications. — Établissements de crédit.

— 69. Chemins de fer; exercice 1893/94 , . 132—135

— 70, —«— Mouvement des voyageurs et des marchandises des stations

les plus importantes; exercices 1889/90 à 1893/94 136

— 71, Routés publiques en 1890 , 137

— 72. Postes; années 1890 à 1894 138—139

— 73. Télégraphes ; années 1892 à 1894 140 —141

— 74. Banque hypothécaire; années 1892 à 1894 142

=— 75. Banque de Norvège ; années 1892 à 1894 143

- 1 — 76. Banques privées par actions en 1894 H4— r 47

— 77, Caisses d'épargne au 31 décembre 1894, par préfecture 148—149

"— *]8. Taux de l'escompte à la Banque de Norvège à Kristiania :

a. Variations du taux de 1890 à 1895

I 5°

b. Moyenne des taux de 1878 à 1894 150

— 79. Cours des changes à la Bourse de Kristiania de 1894 a 1895 150

[Chemins de fer: Données sommaires 1855 à 1881/82 XIII. 63. —Banque de Norvège

1850—1883 II- 5 1 & V. 68. — Banque hypothécaire 1852—1883 V. 70. — Banques privées

par actions 1848—1883 H- 53 & V. 71.— Changements du taux de l'escompte 1818—1881

III. 65.]


Tableaux.

13. Assurances.

Pages.

No. 80. Compagnies d'assurances contre l'incendie :

a. Sociétés d'assurances immobilières mutuelles: Société générale et Société

d'Akershus; années 1890 à 1894 151

b. Sociétés d'assurances mutuelles d'intérêt local dans les communes rurales

en 1885 et l $9°

c. Sociétés d'assurances mobilières dans les villes en 1894 *53

— 81. Sociétés d'assurance sur la vie en 1894 154— J 55

— 82. Associations mutuelles d'assurances maritimes en 1893 156—157

— 83. Compagnies d'assurances maritimes en 1894

I S^—*59

I 5 2

14. Finances.

84. Impositions communales par préfecture et par ville; années 1889 à 1893 160—161

85. Fortune et revenu des contribuables, impositions communales par rapport

à la population etc., par préfecture et par ville; année 1892 162 —163

86. Fortunes et revenus des contribuables, évaluation de 1894 164

87. Finances de l'Etat, recettes et dépenses; exercices de 1891/92 à 1893/94 165—170

88. Dette publique; exercices de 1889/90 à 1893/94 171

89. Taxes des droits de douane sur les articles les plus importants à un point

de vue fiscal; années 1887 à 1895

X 7 2 —*73

90. Droits perçus à la fabrication de l'eau de vie et du malt; années 1872

à 1895. — Droits de navigation; années 1876 à 1895 *74

[Impositions communales 1852—1885 IV. 81 & VII. 65. — Caisses des communes rurales,

des préfectures, des villes, des ports : Recettes, dépenses, actif et passif en 1892 XIV. 84,

85, 86, 87. — Finances de l'État; exercices de 1859 à. 1889/90 XI. 79. — Consommation

de certaines marchandises importantes à un point de vue fiscal 1866—1883 V. 57.]

Annexe.

91. Production et consommation de l'eau de vie et de la bière de 1876 à 1894 175 —176


Kildeangivelse 1 ).

(Indication des sources) 1 J.

Fladeindhold og Befolkning (Tabellerne i — n): Oversigt over Kongeriget Norges civile,

geistlige og judicielle Inddeling, afsluttet 31 Januar 1893. — Folketællingen i

Kongeriget Norge 1 Januar 1891. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative

Inddelinger. — Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd. XI, Side 64

og Bd. XII, Side 132.

Kristiania Universitet (Tab. 36): Universitetets Aarsberetninger.

Faste Eiendomme (Tab. 38): Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau Bd. XIII,

Side 155 —166.

Hypothekbanken (Tab. 74): Bankens Aarsberetninger, indtagne i Sth. Prp. No. 12 for 1895

og tidligere Aar.

Norges Bank (Tab. 75) : Bankens trykte Aarsregnskaber.

De private Banker (Tab. 76) : Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd. XIII,

Side 52—59.

Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling (Tab. 78): Meddelt af Bankafdelingen.

Vexelkurser paa Kristiania Børs (Tab. 79): Børsnoteringerne.

Den almindelige Brandforsikringsindretning (Tab. 80a I): Meddelt af Indretningen.

Akershus Do. (Tab. 80 a II): Den trykte Aarsberetning.

Løsøreforsikringsselskaber (Tab. 80 c): Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau

Bd. XIII, Side 143.

Livsforsikringsselskaber (Tab. 81): Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau

Bd. XIII, Side 82-84.

De gjensidige Skibs- og Fragtassuranceforeninger (Tab. 82): Meddelelser fra Det

statistiske Centralbureau Bd. XIII, Side 80—81.

*) Forsaavidt Kilden er en aarlig udkommende Del af den officielle Statistik, f, Ex. Handelsstatistiken,

Skibsfartsstatistiken m. v., har man anseet det overflødigt at anføre den her. (Les tableaux statistiques annuels

ne sont pas mentionnés ici.)


Søforsikringsselskaber (Tab. 83): Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd. XIII,

wSide 114—ï 15.

Formue og Indtægt efter Skatteligningen (Tab. 86): Meddelelser fra Det statistiske

Centralbureau Bd. XIII, Side 116 —130.

Statens Finantser (Tab. 87 og 88): Forklaring til Statsregnskaberne for 189394 og

tidligere Aar.

Toldsatser og Skibsafgifter (Tab. 89 og 90) : Toldtarifferne.

Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt (Tab. 90): Sth. Prp.

No. 6 for 1895.

Produktion og Forbrug af Brændevin og 01 (Tab. 91): Meddelelser fra Det statistiske

Centralbureau Bd. XII, Side 148 og Side 172.


TABELLER.

TABLEAUX.


1

Tabel 1. Rigets Fladeindhold og Folkemængde amtsvis

Î Januar 1891. x )

Superficie territoriale et population au I er janvier iSqi, par préfecture.

Amter.

Préfectures.

i |

| Fladeindhold !

i km 2 . ;

Superficie.

Tilstedeværende Folkemængde.

Population de fait.

Land-

i Tilsammen.

1

I I

! befolkning. befolkning. | Total.

! Pop. rurale, i Pop. iirbaine. \

Hjemmehørende

Folkemængde,

Population

domiciliée.

lait.

Total.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes .

Lister og Mandal .

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken . . . .

!

i

I

4H3

5 32Ï

17

27508

25362

14997

2321

15 189

9 348

7264

9 147

15607

18472

14990

18606

22 768

37 599

26 246

47 385

86 441

97182

115 065

105 327

77 534

65 55°

69550

64 017

5 6 995

79 5H

127678

87 165

107 519

94958

76946

127496

58 938

23 119

34 423

3 245

148 213

5 321

3252

27 669

32 195

21 860

13 335

19 218

34 7°9

52803

674

20 144

28792

4 583

4951

6 071

6 222

120 864

100 427

148 213

120 386

108579

105 203

97 745

91 410

77 352

76213

114 223

127678

52803

87839

127 663

123750

81529

132447

65 009

29 341

120 360

99 in

151 239

119 129

108 076

104 769

100957

92034

81 043

78 738

117 008

128213

53684

87 552

127 806

123 817

81 236

131 850

65 125

29 170

Rekapit ulati on:

Bygder. Comm. rur åles. .

Byer.

Villes

322075

229

1 520 994

467 680

1 520 994 1 522 691

467 680 I 478 226

Riget.

Royaume

322 304

1 520994

467680 I

> 674 j 2 000917

1 ) Efter den civile Junsdiktionsinddeling i Januar 1895. — Opgaven over Fladeindholdet er meddelt

efter de nyeste forhaandenværende Maalinger. For Nordlands Amts 3 nordligste Fogderier og for Finmarkens

Amts Landdistrikt foreligger der imidlertid ikke paa nyere Maalinger støttede paalidelige Arealberegninger.

I


Tabel 2. Hjemmehørende Folkemængde 1 Januar 1891 pr. Kvadratkilometer

samt procentvis fordelt paa Landbefolkning

og Bybefolkning. 1 )

Population par kilometre carré; rapports de la population rurale et urbaine

au I er janvier i8gi.

Amter.

Antal Indbyggere pr. km a . Land.

Habitants par kilometre carré.

Den hjemmehørende

Folkemængdes Fordeling

paa Landbefolkning Og

Bybefolkning.

No.

Préfectures

Land- [ By- i Samlet

befolkning. befolkning. ! Befolkning.

Landbefolkning.

Bybefolkning.

| Pop. rurale. \ Pop. urbaine. \ Total.

Pop, r tir ale.

Pap. urbaine.

Pct.

Pct.

i

Smaalenene

22.25

2 260

31.TI

71.23

28.77

2

Akershus

19.24

2792

I9.9O

96.65

3-35

3 i Kristiania

! Hedemarken

41

Kristians

5 ; Buskerud

A Jarlsberg og Larvik . . .

i

Bratsberg

7 !

4-33

4-33

5-44

30.09

4.92

9267

2 995

145°

408

3 324

3 741

9 267.10

4-53

4.46

7.38

44-95

6.50

95.40

96.99

73-38

66.64

75.65

100.00

4.60

3.01

26.62

33-36

24-35

8

9

io

11

12

13

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

7.63 !

8.58

9.26

8.49

10 981

1 165

4050

4 120

9.24

11.44

1349

8.49

4 120.03

82.52

74.81

68.54

100.00

17.48

25.19

3Ï-46

100.00

14

Nordre Bergenhus

4.88

929

4.91

99.24

0.76

15

Romsdal

7-36

1 804

8.76

84.03

15-97

i6

Søndre Trondhjem . . . .

5.32

863

6-95

76.45

23.55

17

Nordre Trondhjem . . . .

3.58

2952

3.80

94.29

5-71

18

Nordland

3-49

3 145

3.63

96.35

3-65

19

Tromsø

2.30

9 524

2-53

90.79

9.21

2O

Finmarken

0.50

667

0.63

78.90

21.10

Riget.

Royaume

4.92

2 168

6.47

76.30

23.70

Efter den civile Jurisdiktionsinddeling i Januar 1895.


Tabel 3. Folkemængden 1 Januar 1891, fordelt efter Alder og Kjøn.

Population au I er janvier ISÇI, par âge et par sexe.

Aldersaar.

Ages.

Tilstedeværende Folkemængde.

Population de fait.

M.kjøn. Kv.kjøn.

S. mase» S. féni.

Tilsammen.

Total.

Hjemmehørende Folkemængde.

M.kjøn.

S. nias c.

Population domiciliée.

Kv.kjøn.

S. féni.

Tilsammen.

Total.

O—I

I—2

2—3

3—4

4—5

29 785

25 160

25912

26 930

25709

28 522

24 133

24893

25893

24489

58 3O7

49 293

50805

52 823

5C-98

29742

25 154

25 893

26 914

25 7OO

28465

24 129

24872

25 874

24470

58 2O7

49283

5O765

52788

5OI7O

o—5

5-io

10—15

15—20

20—25

25—30

3°—35

35—4O

40—45

45-5O

50-55

55-6O

60—65

65—70

7O—75

75-So ..-.

80—85

85—90

90—95

95 — 100

100—106

Uopgivet.

Inconnu

133 496

II9519

no 034

89876

66 570

59°79

55 44O

52 153

46 027

42 289

36638

36017

33 934

28 930

20427

11 503

5 386

2 335

602

106

6

923

127 93O

ii4 88i

106 450

93 388

82356

76430

68288

62655

54056

48514

42054

39 371

37980

32352

23 731

14 139

7 355

3 452

993

196

17

796

26l 426

2344OO

2l6 484

183 264

148 926

135 5O9

I23728

I 14 808

IOO 083

90803

78 692

75 388

71 914

6l 282

44 158

25642

12 741

5 787

1595

302

23

1 719

I33 4O3

119 473

109975

92 493

69 761

61 318

57 510

54 138

47 455

43 194

37 161

36244

33 971

28925

20415

11 485

5 374

2329

602

106

6

573

127 8lO

114 807

IO6437

93 152

81 863

75916

6S 117

62462

54015

48451

41 959

39296

37946

32279

23657

14 109

7 343

3 457

995

195

17

723

26l 213

234 280

2l6 412

l85 645

15I 624

137 234

125 627

Il6 6OO

101 470

91 645

79 120

75 54O

71 917

61 204

44072

25 594

12717

5786

1 597

301

23

1 296

Tilsammen.

Total

951 290

I O37 384

I 988 674

965 911

1 035 006

2 000 917


Tabel 4.

Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Folke-

Population domiciliée par préfecture, d'après le recensement

Hjemmehørende Folkemængde i Januar 1891

Population domiciliée au 1er janvier iSgi.

No.

Amter.

Préfectures,

Lan cl-

Bybefolkning.

I befolkning.

I Mandkjøn. j Kvindekjøn.

\ \ Sexe mase. ! Sexe feut.

Pop. 7'urale. j Pop. urbaine. I

Tilsammen

Total

i Jan.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

I Jarlsberg og Larvik

Bratsberg.

9 Nedenes

10 Lister og Mandal

11 Stavanger

12 Søndre Bergenhus

13

H

Bergen ,

Nordre Bergenhus .

85 737

95 789

113 649

104 828

76883

67 281

69628

66877

58905

80 194

128 213

15 j Romsdal j 107 390

16 i Søndre Trondhjem

17 I Nordre Trondhjem.

18 Nordland

19 ] Tromsø . . .

20 \ Finmarken.

98 752

76 601

127 038

59 125

23015

34623

3322

151 239

5480

3248

27886

33676

22 406

14 166

19833

36814

53684.

669

20 416

25 065

4635

4812

6 000

6155

58990

49 3O3

69279

57870

52268

51337

48 906

45O74

39 133

37 699

55669

61 230

24 664

41 548

60 844

59 190

39 190

65964

32 755

61 370

49808

81 960

61 259

55 808

53 432

52051

46 960

41 910

41 039

61 339

66983

29 020

46 004

66 962

64 627

42 046

65886

32370

14 172

I2O 36O

99 III

151 239

119 129

IO8 076

IO4 769

IOO957

92O34

8l O43

78 738

117 OO8

128 213

53 684

87 552

127 806

I238I7

8l 236

I3 1 85O

65 125

29 170

Rekapitulation:

Bygder. Comm. rurales. ... I 1 526 788

746348

780 440

I 526 788

Byer.

Villes

474 129

219563

254566

474 129

Riget. Royaume. i 526 788

474 129

965 911

I 035 OO6

! 2 )2 OOO917

*) Senere udvidet ved Indlemmelse af Forstæder. (Il y a eu lieu, après le recensement, une iucorporatioti

Rigets samlede hjemmehørende Folkemængde 31 December 1875: 1 818853, 1 Januar 1891: 2004102. (Complété à l'aide

au 31 décembre i8ys à 1818 85J, au 1er janvier 18 gi à 2004102.)tællingen 1 Januar 1891, sammenlignet med Folketællingerne 18O1—1875.

de i8çi, comparé a ceux des années 1801—-1875.

Hjemmehørende Folkemængde efter Folketællingerne-.

Pop u latin, domiciliée d' après les recensements:

31 Decbr.

31 Decbr.

31 Decbr.

31 Decbr.

29 Novbr.

27 Novbr.

30 April

i Februar

No.

1865.

1855.

1845.

1835.

1825.

1815.

1801.

I07 562

114 867

') 76 866

119 449

115 522

101 712

89344

83 57O

75609

77O59

H3 675

121 284

l ) 34 388

86 108

116 781

116 722

81 421

103 369

53 93 1

24185

98863

IO7 422

57 382

120 442

124980

99 275

85432

82037

6S 052

73 785

104868

113 403

27 703

86803

104 362

109 123

82489

89668

45 338

20 329

84 416

86 504

41 266

102 231

114312

9O343

73 223

76546

59 112

67370

91 539

104 763

24512

81 496

90 256

96 345

73 571

77 587

38266

16389

73 622

76 255

33 177

88 105

101 889

83918

63 070

72891

53807

62043

78 210

94 648

22341

77 978

81 314

89183

65 553

66379

31 351

12737

65 296 57 521

7O 664 6l 99O

24 445 20759

80692 71836

94O85 82 244

76786 7O I36

56 759 49 79 1

67 794 57 720

. 47 488 41 837

56936 50856

66 203 \ 56 160

87085 : 76079

21458 19 552

70776 I 63789

72 503 63 871

79 736 71325

58 969 51 689

59 518 53516

26 796 21 899

10838 8748

47 189

513M

13 586

60317

68388

57 9O5

42 123

49044

36 335

45 592

46 129

66082

15879

55826

5 6 453

61 662

43 484

44 262

.17786

7 018

49 999

54 219

11 923

61384

66 154

63658

39 947

47 447

35 537

40492

41 134

62 016

16 931

52 601

57 329

60 376

42704

52 192

19288

7707

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 481 026

332 398

1 435 464

266 292

1 286 782

203 265

1 164745

163 726

1 060 282

134 545

932 219

119 099

791 741

94 633

789 469

93 5 6 9

_

2 )I8I 3424

1 701 756

1 490 047

1 328471

1 194 827

1 051 318

886 374

883 038

de faubourgs.)

2 ) Fuldstændiggjort ved den ombord paa norske Skibe i Udlandet foretagne Folketælling, udgjorde

du recensement opéré à bord des navires norvégiens présents a Vétranger, le chiffre de la population domiciliée s'éleva


Tabel 5. Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne

(Herreder, Fogderier og Amter) 1 Januar 1891. 1 )

Population domiciliée des communes rurales (communes, sous-préfectures

et préfectures) au I er janvier

I8ÇI.

Herreder.

Communes.

Folkemængde

Population

.

Herreder.

Communes.

Folkemængde.

Population

.

Herreder.

Communes.

Folkemængde.

Population.

Smaalenene.

Trøgstad

Askim

Spydeberg

Skiptvet

Rakkestad

Eidsberg

Rødenes

Rakkestad Fogderi. . .

Aremark

Id

Berg

Skjeberg. . .

Hvaler

Borge

Varteig

Idde og Marker Fogden

Tune

Glemminge

Onsø

Raade

Moss

Vaaler

Hobøl

Moss Fogderi

Amtets Landdistrikt .

Akershus.

Vestby (Landdistriktet)

Kraakstad

Aas

Frogn

Nesodden

Aker

Bærum

4027

2 374

2 528

2396

5 485

5 242

2094

24146

3850

4283

4363

4 280

3 165

5187

1 193

26321

6835

10321

6178

2 Siojj

3i

1 I

25.8

2 276

35 270

8 \

2 7141

2 937;

2670!

2 079!

1 773:|

15 293 1

6652!

Asker

Aker og Follo Fogderi

Urskog

Høland

Enebak

Fet

Sørum

Skedsmo

Nittedalen

Nedre Romerike Fogderi

Gjerdrum . .

Ullensaker

Nes

Eidsvold

Nannestad

Hurdalen

Fering

Øvre Romerike Fogderi

Amtets Landdistrikt

Hedemarken.

Ringsaker

Nes

Furnes

Vang

Løiten

Romedal

Stange |

Hedemarken Fogderi. . I

Søndre Odalen

Nordre Odalen

Vinger

Eidskogen

Vinger og Odalen Fgd.

Brandval

Grue

Hof

3 993

38in

3919JJ

5 68 5

3255J

3665

2463

6 0311

2 438jj

27 45 à

1 729

5400

7824

8 152

3966

2 060

1 091

jo 222

95 789

10 202

3 572

3692

4844

4650JI

4 565

6565

38 oço\

6650!

4045

4883

5 737

21315

3630

5 79O

2 880

Aasnes

Vaaler

Solør Fogderi

Elverum

Tryssil

Aamot

Stor-Elvedalen |

Sollien !

Søndre Østerdalen Fgd. \

Ytre Rendalen

Øvre Rendalen

Lille-Elvedalen

Tønset

Tolgen

Kvikne

Nordre Østerdalen Fgd.

Amtets Landdistrikt . .

Kristians.

Dovre

Lesje

Skiaaker

Lom

Vaage

Nordre Fron

N.Gudbrandsdalen Fgd.

Søndre Fron

Ringebu

Øier

Østre Gausdal

Vestre Gausdal

Faaberg

S. Gudbrandsdalen Fgd.

Biri

Vardal

Østre Toten

Vestre Toten

laoten Fogderi

4247

3 551

20 oç8

7828

4 947

3 326

3038

428

19567

1 661

1 868

3 164

3043

3613

1 230

14579

113 64c

2 104

2681

2477

2853

6 134

4319

20568

3 022

4276

3 m

2847

2362

5088

20 706

4 599

3 584

7380

6897

22 460

Efter den civile Jurisdiktionsinddeling i Januar 1895.


Tabel 5 (Forts.). Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne

(Herreder, Fogderier og Amter) 1 Januar 1891.

Population domiciliée des communes rurales (communes, sous-préfectures

et préfectures) ait I er janvier I8ÇI. (Suite.)

Herreder.

Communes.

Folke

mængde.

S Population

.

Herreder.

Communes.

Herreder.

Communes.

Folk

mængde.

Population,

Folkemængde.

Population.

Jevnaker

Gran

Søndre Land

Nordre Land

Hadeland og Land Fgd.

Søndre Aurdal

Etnedalen

Nordre Aurdal

Vestre Slidre

Østre Slidre . . .

Vang

Valdres Fogderi

Amtets Landdistrikt . .

Buskerud.

Hoie

Norderhov

Aadalen

Ringerike Fogderi ....

Nes

Gol

Aal

Hol

Hallingdal Fogderi . . .

Sigdal

Modum

Øvre Eker

Nedre Eker

Lier

Røken

Hurum (Landdistriktet)

Buskerud

Fogderi....

Sandsvær

Flesberg

Rollag

Nore

Numed. og Sandsv. Fgd.

Amtets Landdistrikt . .

6097

8 596||

4803

4506

2400.

3 737

1 693

4 59O

2651

2259

2162

17 092

104 828

7 769

2 578

3676

38

3 475

1 922

12 Q

6073

7825

7 393

3 47O

7562

3462

2656

38 441

4645

2364

1 545

2969

11523

7688s

Jarlsberg og

Larvik.

Strømmen

Skoger

Sande

Hof

Botne

Vaale

Borre

Ramnes

Andebu

Stokke

Sem

Nøtterø

i

Tjømø I

Jarlsberg Fogderi . . . . j

Sandeherred |

Tjølling I

Fredriksværn

Brunlanes

Hedrum

Lardal

Larvik Fogderi

Amtets Landdistrikt . .

Bratsberg.

Drangedal

Sannikedal

Skaatø

Bamle .

Eidanger

Slemdal

Gjerpen

Bamle Fogderi

Solum

Hollen

Lunde


Saude

1 617

3 579

3 600

2 227

2 165

2 659

2931

3 169

2 641

5 3 O1

5 849

6070

3362

45170

6 344

3 620

1 103

4 585

3856

2603

22 in

67281

4O5 1

2523

4 048

5406

3 498

820

5 529

25875

5 534

3832

2 577

2638

3091

Hitterdal

Nedre Telemarken Fgd.

Tinn

Hovin . .'

Gransherred

Hjartdal

Seljord

Kviteseid

Nissedal

Fyresdal

Mo

Laardal. .

Vinje

Rauland

Øvre Telemarken Fgd.

Amtets L^anddistrikt . .

Nedenes.

Vegaarsheien

Gjerstad

Søndeled

Dybvaag

Holt

Aamli

Mykland

Herefoss

Froland

Østre Moland

Barbu

Tromø

Hisø . .

Øiestad

Fjære

Landvig

Eide

Vestre Moland

Høvaag

Birkenes

Nedenes Fogderi

3 138

20 810

2515

869

1 233

2388

3 120

3O94

1 623

1885

2 197

1333

1 747

939

22943

69628

1 840

2 534

3 975

5 413

4 564

2564

663

651

2 290

2346

7°93

2430

3">5

4675

4971

2401

774

2494

1967

1 744

5 S 494


8

Tabel 5 (Forts,). Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne

(Herreder, Fogderier og Amter) 1 Januar 1891,

Population domiciliée des communes rurales (communes, sous-préfectures

et préfectures) au I er janvier I8ÇI. (Suite.)

Herreder.

Communes.

Herreder.

Communes.

\

Folkemængde

Population.

Folkemængde.

; Popula-

\ tion.

Herreder.

Communes.

Folkemængde.

j Popula-

I tion.

Vegusdal

Iveland . .

Hornnes

Evje

Bygland

Valle

Sæters dalen Fogderi . .

Amtets Landdistrikt . .

Lister og Mandal.

Tveid

Randøsund

Oddernes

Vennesla

Øvrebø og Hægeland

Søgne

Halsaa og Hartraark. .

Holme

Øislebø og Laudal. . .

Finsland

Bjelland og Grindum

Aaseral

i

Nordre Undal |

Søndre Undal j

Mandal Fogderi

Vanse

Herred

Spind

Lyngdal

Hægebostad

Fjotland

Kvinesdal

Hitterø

Nes

Bakke

Gyland

Siredalen

Lister Fogderi

Amtets Landdistrikt . .

935JI

i 072I!

1 159

870}

2 o6i|!

2 286J

66 87 f\

lyiSji

: i33j

3 076

I 731

3 781

3 294

1 418

1 827

Sogndal

Lund

Heskestad

Bjerkreim

Helleland

Egersund

Ogne

Varhaug

Nærbø

Klep

Stavanger.

Time

Gjesdal

Høiland

Haaland

Hetland

y æderen og Dalene Fgd,

Høle

Fossan

794 Strand

1 871! Finnø

347JI Rennesø

1 833!' Mosterø

4 692JJ Skudenes

Aakre

6 179 Avaldsnes

1 019 Torvestad

1 410 Skaare

5O5I Tysvær

2 125 Bokn

1063 Skjold

4027! Vass

2075JI Vikedal

1 704JJ Nerstrand

1 368^ Sjernerø

1 085 i Fister

1 792 : ! Aardal

28 8Q8\

Hjelmeland

Telse

2 747;|

I 529II

889II

1 997p

1 150JJ

2 6gé

1 133

1 674 li

1735

2481

2 701

1 510

3858

3 338

4680

34 114

1 081

2 042

2 256

1 524

1086

1 203J

2 732J:

1 962

5422

1887

2 042I

1 8 7 2Jj

872J

2 150J

1 167I

2 6oo||

1482;!

841!!

82 3 ;j

92 9 ||

2 I9IJ

Sand \

Saude

Suldal

Ryfylke Fogderi

Amtets Landdistrikt . ,

Søndre Bergenhus,

Strandcbarmo.Varaldsø

Kvinnherred

Skaanevik

Etne

Fjelberg

Sveen

Valestrand

Finnaas

Stord

Fitje

Tysnes

Søndhordland

Fuse

Os

Fane

Austevold

Sund

Fjeld

Askøen

Aarstad

Haus

Bruvik

Hosanger

Hammer

Alversund

2 26l i Eidfjord

Fogderi\

Herlø

Manger

Lindaas

Masfjorden

No rdh 0 rdlan d Fogderi

Røldal

Ullensvang

1494

1 912

2249

46080

80 IÇ4

2474

4760

3 186

2324

3 623 •

3 129

1 076

4884

2 251

2380

4654

3 475

4 536

5025

2332

2 221

3185

6565

4019

5O54

3 472

3 484

4 084

3 162

3 164

5 104

6 374

2336

67592

956

5 446

1 018


9

Tabel 5 (Forts.). Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne

(Herreder, Fogderier og Amter) 1 Januar 1891.

Population domiciliée des communes rurales (communes, sous-préfectures

et préfectures) au I er janvier I8ÇI. (Suite.)

Ulvik

Graven

Vikør

Tondal

Ævanger

Herreder,

Communes.

Voss ,

Vossestrand en

Hardanger og Voss Fgd.

Amtets Landdistrikt . .

Nordre Bergenhus,

Jostedalen .

Lyster

Hafslo

Aardal

Lærdal

Borgund

Sogndal

Aurland

Leikanger

Balestrand

Vik

Kirkebø

Lavik og Brekke ....

Gulen

Sulen

Hyllestad

Sogn Fogderi

Askvold

Ytre Holmedal

Indre Holmedal

Jølster

Førde

Vevring

Kinn

Bremanger

Selje

Daviken

Eid

Hornindalen

| Folke-

| mængde.

I Popula-

I

! Hon.

I4IO|

1 331!

3 205J

2 020

2 IOT

6392

2 OOI

25 S8o\

128 2

Herreder.

Communes.

Ulstein

903!!

Vartdalstranden

3 276

Volden

2 788II

Ørsten

1 369

Hjørundfjord

2297J

Sunnelven

83i|

3 5O7J

2 169J

Norddalen

Stranden

Stordalen

2513 Søkkelven

2282

Ørskog

3 612J

Skodje

1 730

Borgund

2 195

Roald

3 202JJ

Haram

1 9161 Søn dm ør Fogderi ....

2467JJ

37 05Å

2 649JI

38II|

3 690!)

Vestnes

Vold

Eid

Grytten

Veø

2 824J1 Eresfjord og Vistdalen

5 446 i Nesset

1 1951 Bolsø

4677 Frænen

2 143!

4825I

3 170!

3 I21

1 650JJ

Gloppen

Breim

Indviken

Stryn

Sønd- og Nordfjord Fgd.

Amtets Landdistrikt . .

Vannelven

Sande

H erø

Akerø

Sandø

Bud

Romsdal.

Romsdal Fogderi

Kvernes

: Folke-

\ mængde

; Popula- I

i Hon.

li

3 OIO !i

1 97ô|

2 975J!

2 664J;

49 826I

86 88j^

2 792II

2 636!!

3 124

2636

694

3 952

2 210

Herreder.

Communes.

1978 Edø

1 7 92|

Nordmør Fogderi ....

2 410 Amtets Landdistrikt ..

M59

SøndreTrondhjem,

850

Osen

2283

Roan

1 819

Stoksund

3004

Aafjorden

6 245|

Frøien

2 397||

Hitteren

3 756|

987

602

3029

2 552JI

2 OI4

1 711

37"

2 754

2 421

875

2 475

26887

6925

Gjemnes

Øre

Frei (og Grip)

Strømsneset

Tingvold

Øksendalen

Sundalen

Stangvik

Surendalen

Rindalen

Aure

Valsøfjorden

Halse

Tusteren

Bjugn

Fillan

Hevne

Ørlandet

Rissen

Stadsbygden

Fosen Fogderi

Orkedalen

Meldalen

Rennebu

Opdal

Orkedalen Fogderi . . .

Røros

Aalen

Holtaalen

; Folkej

mængde.

| Populaj

Hon.

934

2 163

1 293

1 286

2 802

1 116

1909

3072

2959

2 620

3 245

942

1377

1 571

3 133

37347

107390

1575

2 069

1 122

3 948

4707

4 696

2514

2 459

5 l6 5

5 061

4 149

1875

3934°

6073

3076

2427

3 997

JSS73

4058

1 743

948


10

Tabel 5 (Forts.). Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne

(Herreder, Fogderier og Amter) 1 Januar 1891.

Population domiciliée des communes rurales (communes, sous-préfectures

et préfectures) au I er janvier I8ÇI. (Suite.)

Herreder.

Commtcnes.

Herreder.

Communes.

Folkemængde

Popttlation.

Folkemængde

Population

,

Herreder.

Communes.

Folkemængde.

Poptdation.

Singsaas

Budalen

Støren

Soknedalen

Horg ,

Hølandet

Flåa

Melhus

Guldalen Fogderi ....

Børseskognen

Børsen

Buviken

Byneset

Leinstranden

Strinden

Malvik

Klæbu

Selbu

Strinden og Selbu Fgd.

Amtets Landdistrikt . .

NordreTrondhjem.

Meråker

Hegre

Nedre Stjørdalen ....

Leksviken

Frosten

Aasen

Skogn

Levanger

Værdalen

St/ør- og Værdalen Fgd.

Ytterøen

Mo.sviken og Verran

Inderøen

Sparbuen

Skei

Egge

'

1553

5*5

18

1 923

2I 7 Ij|

1 072J

6141

2 228;

I873À

1 343;

2165J

694-j

1 890

1 128

4 344

2503

1 541

5 399

21 OOJ

94 6jJ

1 745

2 534

6319

2967

3038

1 774

3 2

1 9

6 120

2 558

4875

2 594;j

1 27 7

9i8|

Beitstaden

Stod

Snaasen

Inderøen Fogderi . . ,

Lierne

Grong

Overhallen

Vemundvik

Klingen

Fosnes

Flatanger

Nærø

Vikten

Leka

Kolvereid

Foldereid

Namdalen Fogderi . . .

Amtets Landdistrikt . .

Nordland.

Bindalen

Brønnø

Vega

Velfjorden

Tjøtta

Vefsen

Hatfjelddalen

Alstahaug

Herø

Søndre Helgeland Fgd.

Dønnes

Nesne

29 777 Hemnes

1 198

Mo

Lurø

Trænen

Rødø

Melø

Nordre Helgeland Fgd.

4469

2282

2 554

1 473

3 523

2409

931

1 099

2 918

1 821

2 000

3O54

2033

1 819

1 019

240ÇÇ

76 601

2 461

5 723

2 373

1 365

3 536

5 162

1 080

4 323

3916

29939

1 53O

3 395

4675

4005

2 148

442

2592

3 I

21 888

Gildeskaal 3 667

Beieren 1 680

Bodø j 4 262

Skjerstad 4 449

Saltdalen 2 691

Sørfolden 2 346

Nordfolden-Kjerringø 1 881

Steigen 3333

Hammerø | 2 946

Tysfjorden 1 987

Ankenes 2512

Evenes 3113

Lødingen 3 2 9°

Salten Fogderi 38137

Vaagan 4 928

Gimsø 1 349

Borge 3 905

Buksnes 4 661

Flakstad 1 2 588

Værø 1 945

Hadsel j 6 507

Bø 3 507

Øksnes 2 809

Sortland 2 632

Dverberg 3 223

Lofoten og Vesteraalen

Fogderi 37 °S4

Amtets Landdistrikt . . 127038

Tromsø.

Kvæfjord

1

i 2 952

Trondenes 7 202

Bjarkø | 1 714

Ibbestad j 6 117

Salangen i 2 022

Dyrø ! i 532

Sørreisen j 1 7°9

Tranø I 1 475

Berg 1 633


11

Tabel 5 (Forts.). Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne

(Herreder, Fogderier og Amter) 1 Januar 1891.

Population domiciliée des communes rurales (communes, sous-préfectures

et préfectures) au I er janvier I8ÇI. (Suite.)

Herreder.

Communes.

Herreder.

Communes.

Herreder.

Communes.

Folkemængde.

Population.

Folkemængde.

Population.

Folkemængde.

Population.

Hillesø

Lenviken

Maalselven

Bardo

Malangen

Balsfjorden

Tromsøsundet

Lyngen

Karlsø

Helgø

Skjervø

Nordreisen

Kvænangen

Senjen og Tro?nsø Fogd.

Amtets Landdistrikt . .

i 372

4209

33II

1 362 Kautokeino

1 588 Alten

2881 Talvik

4 390 Loppen og Øksfjord. .

5 36i Alten Fogderi

1 613 Hasvik

1 102

2 410

1 399

i 771

59 I2 5

59 I2 5

Finmarken.

Hammerfest

Kvalsund

Maasø

Kjelvik

Kistrand

Hammerfest Fogderi. .

879

2 072

2 437

919

6307

796

I OO8

76l

Vardø

Vardø Fogderi ......

1335

983

I 76O

Amtets Landdistrikt . .

6643

Karasjok

Lebesby

Tanen

Næsseby

Tanen Fogderi

Nordvaranger

Sydvaranger

Varanger

Fogderi....

536

I 071

2 646

I44I

S6ç4

i 296

1 961

S 2 57

1 114

1114

23015


12

Tabel 6. Folkemængde i Byerne 1 Januar 1891. *)

Population des villes au I er janvier i8gi.

Byer.

Villes.

Tilstedeværende

Folkemængde.

Hjemme- '

hørende

Folke

mængde.

Pofittlation | Poftulaiion

de fait. dojniciliee

Byer.

Villes.

Tilstede- \ Hjemmeværende

; hørende

Folke- Folkemængde,

mængde.

Population \ Population

de fait.

domiciliée.

Fredrikshald K

Sarpsborg K

Fredrikstad K

Moss K

Son I

Hølen I

Hvitsten I,. ... .

Drøbak K

Kristiania K

Hamar K

Kongsvinger K

Lillehammer K

Gjøvik K

Hønefoss K

Drammen K

Holmsbu L

Kongsberg K

Svelviken L

Holmestrand K

Horten L

Aasgaardstrand L. ,

Tønsberg K

Sandefjord K

Larvik K

Kragerø K

Langesund L

Stathelle L

Brevik K

Porsgrund K

Skien K

Østerrisør K

Tvedestrand L

11 159

2936

12 292

8036

769

191

138

2 147

148 213

4013

i 308

i 861

i 391

1 5O5

20437

436

5 291

1 346

2287

6536

372

6818

3 9O3

10 933

5 492

1 230

345

1 993

3841

8 959

2988

1 657

11 217

2904

12 451

8051

774

192

149

2 207

151 239

4 I7O

1 310

1832

1 416

Arendal K

Grimstad K

Lillesand L

Kristiansand K.. .

Mandal L

Farsund L

Flekkefjord K. . .

Sogndal L.

Egersund L

Sandnes L

Stavanger K

Skudeneshavn L.

Kopervik L

494 i| Haugesund K.

2o687

467

5238

1395

2356

6813

398

7215

4238

11 261

5 753

i 232

373

2073

3 996

8979

3 H8

I 759

Bergen K

Florø L

Aalesund K. . .

Molde K

Kristiansund K.

Trondhjem K. . .

Levanger K. . . .

Stenkjær L

Namsos L

Mosjøen L

Bodø K

Tromsø K

Hammer fest K. .

Vadsø K

Vardø K

4 438

2880

I 372

12 543

3616

I 518

I 541

461

2815

I 654

22483

I 123

791

5 382

52803

674

8 349

I 660

IO 135

28792

9O2

1 866

1 815

1 160

3 791

6 071

2238

1 767

2217

4 578

3 173

1 508

12813

3 795

1 648

1 577

470

2 960

1 730

23899

1 196

817

5 742

53 684

669

8406

1 629

10 381

29 162

902

1893

1 840

1 156

3656

6 000

2 188

1 744

2 223

Tilsammen. Total j 467 680 \ 478 226

1 ) Efter den civile Jurisdiktionsinddeling 1 Januar 1895. — K. = Kjøbstad, L. = Ladested


13

Tabel 7. Dissentere hjemmehørende i Norge 1 Januar 1891.

Dissidents au I er janvier

I&QI, par confessions.

De forskjellige Bekjendelser.

Confessions.

\ Bygder. j Byer. ! Tilsammen

\Comm. rur.\ Villes. i Total.

1. Lutherske Frimenigheder. Eglises libres luthériennes

5 297

2897

8 194

2. Reformerte Kirkesamfund. Réformés:

a. Engelsk episkopal Kirke. Anglicans

b. Andre reformerte Samfund. Autres réformés

33

41

123

96

156

137

3. Romersk Katholske. Catholiques-romains

182

822

1 004

4. Græsk Katholske. Catholiques-grecs

32

20

52

5. Irvingianere. Irvingiens

6. Svedenborgianere. Swedenborgiens

7. x\postoliske Frimenigheder. Eglises libres apostoliques. . . .

8. Methodister. Méthodistes

11

8

224

2 745

159

386

5442

170

Q

O

6lO

8 187

9. Baptister. Baptistes

2 143

2085

4228

10. Kvækere. Quakers

166

65

231

11. Forskjellige Samfund. Confessions diverses:

a. Retninger med methodistisk eller baptistisk Tilsnit.

Confessions d'une tendance méthodiste ou baptiste

375

999

1 374

b. Retninger af svensk nyevangelistisk Farve. Confessions

d'une tenda?ice nouvelle évangélique suédoise

ï 2. Unitarier. Unitariens

56

-

56

1

13. Udtraadte af Statskirken uden nærmere Betegnelse. Sortis

de l'église d'Etat

42

127

14. Kristelige Dissentere uden nærmere Betegnelse af Samfund.

Dissidents de confession non définie

382

493

15. Jøder. Israélites

4

210

214

16. Mormoner. Mormons

90

258

348

17. Personer, der ikke tilhøre noget Trossamfund. Personnes,

sans confession

2889

2 206

5O95

Tilsammen.

Total

14 437

16 248

30685

31 December 1875

31 December 1865

-

7 180

5 105


14

Tabel 8. Blinde, Døvstumme og Sindssyge 1 Januar 1891.

Infirmités au I er janvie?' iSçi.

Amter.

Préfectures.

S. masc.

Blinde.

Aveugles.

S. féfn.

Døvstumme.

Sourds-muets.

Sindssvage fra

Fødselen eller fra de

første Barneaar.

Aliénés dès la

naissance ou dès les

^premières années de

l'enfance.

S. tnasc. 5. fém. S. masc. S. fém.

I

Andre Sindssyge.

Autres

Mandkjøn.

Kvindekjøn.

Mandkjøn.

Kvindekjøn.

Mandkjøn.

Kvindekjøn.

Vtandkj

011.

masc.

aliénés.

Kvindekj

øn.

S. fém.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

47

81

80

82

73

49

49

48

69

85

81

55

50

44

37

120

89

46

53

45

36

27

73

82

55

36

20

60

99

21

125

82

72

70

17

79

75

74

60

104

343

93

124

127

100

92

313

146

148

141

164

128

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

i

54

52

46

64

74

25

63

91

126

59

72

47

22

42

55

47

61

78

40

81

91

!25

62

88

45

26

36

22

73

56

86

63

45

51

146

64

37

13

35

16

52

44

67

71

61

38

113

44

47

34

12

50

44

60

95

108

15

56

78

106

67

83

44

22

56

29

45

86

87

12

47

79

85

56

47

33

19

100

96

267

131

135

140

61

290

88

76

29

10

127

128

277

158

188

95

77

104

298

80

82

33

27

Bygder. Comm. rurales. . .

Byer.

Villes

1 068

219

1 042

236

778

398

646

317

255

102

966

108

1 962

527

2 224

605

Riget.

Royaume

1 287

1 278

1 176

963

1 357 O74

2489

2829

Antal pr. i ooo Indbyggere

(af den tilstedeværende

Befolkning). Par i ooo

habita7its

i

1.29

1.22 2.67


15

Tabel 9. Tilstedeværende Folkemængde 1 Januar 1891, fordelt

efter Fødested og Nationalitet.

Population de fait au I er janvier i8gi, par pays de naissance.

Fødested.

Pays de naissance.

I Januar 1891.

31 Decbr.

Mandkjøn. Kvindekjøn. Tilsammen.

i875-

S. mase. S. fem. Total.

Norge, Norvège

Sverige. Suède . . . „

Danmark. Danemark

Deraf Dont Færøerne. Iles Féroé

— — Island. Islande

Finland. Finlande

Rusland. Russie

Tyskland. Allemagne

Østerrige. Autriche .

Ungarn. Hongrie

Schweiz. Suisse

Nederlandene. Pays-Bas

Belgien. Belgique

Storbritannien og Irland. Gr.-Bretagne et Irlande

Frankrige. France

Spanien. Espagne

Portugal. Portugal

Italien. Italie

Andre Lande i Europa. Autres pays dans l'Europe

Afrika. Afrique

Asien. Asie

Amerikas Forenede Stater. Etats-Unis

Nordamerika forøvrigt. Autres Etats de l'Amérique

du Nord

Vestindien. Antilles

Sydamerika. Amérique du Sud

Australien. Océanie

Paa Havet. Sur mer

Uopgivet. Inconnu

Deraf antagelig udenfor Norge. Dont probablement hors

de Norvège

925 585

2O IO4

1 434

7

36

1 444

157

1 100

61

7

48

30

9

3i8

49

9

5

35

6

43

531

8

7

15

6

22

243

. 23

I 015 141

17 9*3

1 041

-

38

1 217

113

638

24

1

23

23

11

337

49

5

3

16

5

35

9

563

14

3

18

8

160

4

I 940 726

38OI7

2 475

7

74

2 66l

270

1738

85

8

71

53

20

655

98

14

8

51

11

78

23

1094

22

10

33

14

36

403

27

1 768 784

29340

2 205

6

30

2709

242

I47I

6l

-

IO3

IOO

27

5l8

73

22

1

55

2

12

13

236

19

3

H

6

28

856

90

Tilsammen.

Total

951 290

1 O37 384

1 988 674

1 806 900

{ Pinner (Kvæner). Finnois

Deraf. Dont \ \ Lapper. Lapons

4 74O

10274

4638

10512

9 378

20 786

7 594

15 718


16

Tabel 10. Tilstedeværende Folkemængde

Population de fait au I er janvier i8gi

No.

Amter.

Préfecture

Offentligt

Arbeide og

privat

immaterielt

Erhverv.

Jordbrug, :

Fædrift, j

Gartneri j

og anden

Landbo- !

næring, j

Skovdrift

Jagt.

Fiske

i Bergværksog

Fabiik-

d

drift,

Stenbn

m. m. 2 )

Haaadværks-

industri.

Anden

industriel

Virksomhed

(Smaaindustri,

Kommunikationsanlæg

m. m.).

Bygder.

Communes rurales.

i

2

4

5

6

7

8

9

io

ii

12

1 S

i6

17

i8

19

2O

Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal . .

Stavanger

Søndre Bergenhus. .

Nordre Bergenhus. .

Romsdal

Søndre Trondhjem. .

Nordre Trondhjem. .

Nordland

Tromsø

Finmarken

1 594

2 623

2 246

1875

1 445

155

161

295

°5i

293

278

626

694

662

281

774

657

40 Ï

29 751

35 834

54287

53 826

32306

21 127

27521

17007

26 524

40 112

59 783

47 722

54013

39 465

35 687

34 954

16 266

35II

312

1373

5 4O4

1 852

2 113

911

3 2I 4

2249

53O

152

144

254

250

595

1 019

319

170

54

1 337 I

443 \

26 i

37;

211 1

1 75°!

454 1

796 1

1 513 I

2 503 j

4 744 i

3 521

7091

9 331

34*2

43 382

23030

J2 03I

IO846

I i 255

2589

255*

7 270

3 751

6 173

5 323

1 773

2731

7 778

265

978

3 135

1 984

835

69

40

5058

7040

7766

6615

4 977

3 939

4 3O7

4684

2 543

2819

6 096

4246

4 443

4412

4O35

3 974

1 543

3O3

3 587

2978

4047

3 968

2452

1 756

2428

2 131

1354

I 981

3669

1 947

2879

2792

1 732

2 671

1 129

254

Tilsammen. Total]

27 in 629696 20915 I 115 612

69 346 ! 78 800

43 755

Byer.

Villes.

3

4

5

6

7

8

9

io

II

13

H

15

16

17

18

19

20

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal . .

Stavanger

Bergen

Nordre Bergenhus. .

Romsdal

Søndre Trondhjem. .

Nordre Trondhjem. .

Nordland

Tromsø

Finmarken

I 856

207

12 512

490

231

1 349

2 182

1 023

770

1 687

1 586

3 294

52

847

2195

362

292

416

420

487

59

45°

133

74

409

337

123

76

218

605

383

24

251

369

63

54

35

24

11

1

12

5

6

23

6

9

1

20

1

9

19

6

82

128

ï6o

3

3

96

37O

144

54

2 5i

2

425

144

192

826

969

1655

6 397

22O

2i 976

423

454

4 955

4°34

2 416

584

i 651

2 597

3 233

5

672

2448

3°5

84

196

77

4 777

380

26 022

978

720

3 581

4 495

3 339

1 957

2941

5 956

9480

136

3296

4 465

899

809

997

794

1 764

164

8 422

449

149

t 635

1 681

1 161

680

1 163

2 071

3 189

25

1 095

2 036

3*9

235

343

328

Tilsammen.

Total

3 1 771

5

6 889 i 52 727 I 76022; 26909

Riget. Royaume, 58882 j 634 870 I 21046 j 122 501 | 122073 | 154 822 | 70664

1 ) Col. 1 Administration publique et professions liberales ; col. 2 Agriculture, jardinage, élevage du

Métiers; col. ? Petite industrie, etc.; col. 8 Commerce; col. ç Navigation; col-10 Banques, hôtelleries, transports

revenus, rentes viagères, pensions, etc.; col. 13 Assistance publique, etc.; col. 14. Dwers; col, 15 Profession

3 ) Under denne Gruppe er henført samtlige industrielle Betjente.


17

1 Januar 1891, fordelt efter Livserhverv, amtsvis.

des différentes préfectures, par professions. 1 )

Handel.

Søfart.

Anden Omsætning

og

Samfærsel

(Pengeomsætning,

Herbergering,

Landtransport

m. m.).

Husligt

Arbeide

samt Erhverv

og

Arbeide af

ubestemt

eller ikke

nærmere

betegnet

Art.

Føderaad,

Pension

0. 1.

Formuesindtægt,

Offentlig

Understøttelse

m. m.

Diverse.

Uopgivet

Erhverv.

Ialt.

No.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2488

I 842

I 032

I 223

I 396

821

I 323

I 521

732

968

I 782

I 188

I 086

I 346

787

I9I5

621

446

3086

742

26

89

836

8 637

I 561

7 489

3 899

2 395

2766

388

627

802

I 031

I 032

318

26

2 7IO

3 199

2836

I 296

2 l8l

1795

1 989

2 3IO

I 030

806

I 298

491

378

1 264

657

858

193

168

21783

24 427

27285

25 048

17884

16 6l I

16397

15803

12 827

l8 212

28 245

18796

26 2O2

23829

2O l66

3° 5°9

13 112

5 37O

I 426

2 177

3 79O

4 497

2438

1 637

1 546

1 658

2 116

3 783

6 850

5 497

6 269

3656

3270

3 559

1 307

96

2 359

3O74

3 5O5

2 282

1 890

1 574

1383

1 574

1 017

1 652

2 123

1 127

1 521

2482

1784

1 675

494

399

48

63

185

115

88

46

32

115

49

73

73

67

47

88

59

H11

4

56

112

41

53

47

40

61

62

37

34

49

30

41

99

42

25

18

16

8644I 1

97 182 2

115 065 4

105327 56

77 534

65550 7

69 55O 8

64017 9

56 995 10

79 514 11

127 678 12

87165 H

107 519 15

94 958 16

76946 17

127 496 18

58 938 19

23 119 20

22 517

35 75O

25 459

362 506

55 572

31 915

1 177

863

1 520994

4O3I

223

I75IO

412

242

34II

2484

2 273

M54

2 2OI

34II

7 4O2

95

3025

3 53O

414

448

620

549

2633

623

2 902

19

18

1 651

4281

2931

2332

1 946

5 137

3839

68

2046

1 316

280

298

424

245

2 155

221

12 083

773

278

2 281

2035

1 412

830

1 058

1 772

3 376

51

1 018

2 334

233

346

307

273

8829

854

36632

1357

936

7050

8 783

6 126

3 751

4990

9 33°

15844

192

5 525

8 099

1 285

1 437

1592

1589

639

72

4 020

158

87

706

863

364

379

507

691

959

13

317

643

105

45 50

37

710

81

3 i 16

115

43

495

584

500

439

73°

913

1 642

8

585

946

110

60

118

215

4

2

915

-

1

5

8

6

5

3

16

45

-3

165

5--2

48

10

481

6

10

22

52

33

23

52

63

83

3

38

83

5

17

4

13

34 423

3 245

148 213

5 321

3252

27 669

32 195

21 860

13 335

19 218

34 7O9

52 803

674

20 144

28792

4 583

4951

6 071

6 222

1

2

3

4

56

7

8

9

10

11

X 3

14

15

16

17

18

l 9

20

53 735

32989

32836

124 201

10655

11 410

1 185

1 046

467 680

76252 68739 58295 486 707 66 227 43 325 2 362 1 909 1 988 674

bétail, etc.; col. j Sylviculture et chasse; col. 4. Pêches; col. S Mines, carrières, fabriques, usines, etc.; col. 6

sur terre, etc.; col. u. Travaux domestiques ou travatix insuffisamment déterminés ; col. 12. Subsistance provenant de

non indiquée ; col. 16 Total.


18

Tabel 11. Antal beboede Huse og Husholdninger med Angivelse

af den hjemmehørende Folkemængde 1 Januar 1891 1 ).

Nombre des maisons habitées et des ménages avec indication de la

population domiciliée au I er /'amùer I8ÇI.

Amter.

Préfectures.

Antal

beboede

Huse.

Nombre des

maisons

habitées.

Kamiliehusholdninger.

Met tages.

Antal.

Nombre.

Antal

enslige

Personer.

Personer. Nombre des

Personnes y personnes

! appartenant. vivant seules.

Antal Personer, som havrie

Natteleie i Fæhuse.

Nombre des personnes

couchant en des é table s.

Mandkjøn

Sexe

masculin

Kvindekjøn.

| Sexe

féminin.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik . . .

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø ....

Finmarken . .

17852

16 545

6 954

21 474

19796

17 288

16 020

15306

12 995

13899

18 292

21 860

4O95

16 681

20496

18542

14 005

20 291

9 690

4694

23404

18552

29 420

21 498

21 033

20 608

20372

18 146

16832

16 007

23 020

24750

10 695

16 185

24783

23 262

16 066

23 785

11 333

5 4 6 9

117 934 I

96429 I

137 086

116485 \

IO4 957 :

101 216

98303 i

88496 I

78582 I

75 8°° I

113 761 i

123 606 I

5O33I j

85152 I

124348 I

118954 I

79 345

129368 i

64 042 j

28 137 I

2039

1 706 j

10370 ;

2350

3041

3 324

2325

3409

2305

2468

2 606

43H

1 851

2323

3313

3 542

1 788

2465

992

943

2

17

276

231

1

4

5

492

1 446

571

26

39

8

48

93

3

13

597

690

4

297

2

4

783

2 066

1 067

85

26

8

49

90

Rekapitulation:

Bygder. Comm. rurales

Byer, Villes

266 785

39990

289 821

95 399

1 487 273

445 °59

36083

21 391

3264

694

Riget. Royaume. . . | 306775

385 220

t 932 332

57 474

3264

694

*) Antallet af Husholdninger i milde Stiftelser, Sygehuse, Fængsler, Opdragelsesanstalter og andre

lignende Indretninger udgjorde 623 og Antallet af Personer i samme 11 ut. Antallet af saadanne særskilte

Indretninger eller Anstalter udgjorde 600,


19

Tabel 12, Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret 1893.

Mouvement de la population en i8oj, par préfecture.

Amter.

Préfectures.

Tndgaaede

Ægteskaber.

\Mariages,

Levendefødte.

Nésvivants.

Deraf

uægte.

Dont

illégitimes.

Dødfødte.

Mort-nés.

Deraf

uægte.

Dont

illégitintes.

Døde.

Décès.

Deraf

under i

Aar.

Dont audessous

de i an.

Oversøisk

Udvandring.

Émigration

outremarine.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

749

562

[ 716

692

618

555

610

551

454

483

771

733

469

476

786

799

412

883

431

224

4 142

3 OO 3

6037

3 661

3O73

3 142

2725

2312

2 2Ô7

3 486

3782

i 911

2378

3 599

3 485

i 983

4636

2 213

1 045

249

194

835

385

231

191

102

79

61

140

108

113

88

238

433

172

369

173

106

101

76

197

96

81

85

90

86

76

60

92

130

62

83

119

124

74

105

70

37

6

6

42

12

9

6

3

8

5

9

21

7

10

7

3

I 989

1728

2 9 8 0

2 O O 6

I 6 2 3

I 6 8 4

I 5 0 6

I 3 7 2

I 2 4 3

1 4 1 I

2 OO2

1848

939

1 086

1 806

2308

1 349

2243

994

798

329

272

835

260

222

3O2

250

2O7

184

2O6

332

287

2O9

I5O

255

32O

135

343

227

182

638

454

987

977

i 324

1 028

690

1053

999

1 180

1738

985

445

1 168

1 33O

1 471

1 080

758

367

106

Bygder. Comm. rurales

Byer. Villes

8708

4 266

44673 ! 2830

17245 I 1 598

1 302

542

105

78

23813

9 1 0 2 .

3 423

2 084

13 796

4982

Ri t s:et.

Royaume

12 974 61 918 I 4428

1 844

183

32915

5 5O7

18778

De vigtigste Byer: *)

Villes pr in dp aies :

Trondhjem

Stavanger

Drammen

Kristiansand

326

176

145

109

965

750

655

404

146

48

44

17

45

23

16

13

786

434

365

274

141

83

81

64

413

33O

154

118

pr. 100

Indb.

pr. 100

Indb.

pr. 100

Levendefødte.

pr. 100

Levende-.

Dødfødte.

pr. 100

Dødfødte.

pr. 100

Indb.

pr. 100

Levendefødte.

pr. 100

Indb.

Procenttal for Riget 2 ) 1891

— «— 1892

— «— 1893

0.66

0.64

0.64

3-^9

2.96

307

6.92

7.18

7•15

2.76

2.79

2.89

IO.91

I3-36

9.92

1.75

1.78

1.63

9.71

IO.47

8.89

O.67

O.85

O.93

*) Kristiania og Bergen: se ovenfor. Voir ci-dessus.

2 ) Chiffres proportionnels pour le royaume:

col. i, 2, 6 et 8 par 100 habitants; col. 3 par 100 nés-vivants ; col. 4 par 100 nés-vivants et mort-nés; col. S

par 100 viort-nés ; col. 7 par 100 nés-vivants.

2*


20

Tabel 13. Indgaaede Ægteskaber i Aarene 1856 — 1893.

Mariages; années 1856 à I8ÇJ.

Aar

Années.

Samlet Antal indgaaede Ægteskaber.

Ungkarle og

Piger.

Garçons et

filles.

Ungkarle og

Enker.

Garçons et

veuves.

Enkemænd og

Piger.

Veufs et

filles.

Nombre des mariages.

Enkemænd og!

Enker. i Tilsammen.

I

Veufs et I Total.

1856—60 aarlig; en moyenne

1861 — 65 — —

1866—70 — -

I87I—75 - —

1876—80 — —

1881 — 85 —

1886—90 — —

1889

1890

1891

1892

1893

Pr. 100 indgaaede Ægteskaber

i 1893

9 752.4

9 5I3-O

9 284.2

10988.2

11 473.0

10989.0

10 690.4

10 508

10939

11 147

IO735

4-25

566.2

493.4

433-6

465-4

446.4

396.4 I

374-4

37O

378

385

378

2.97

I 065.2

1 115.6

1 069.0

1 193.8

1 261.2

1 190.6

1 226.8

1 258

1 313

1 326

1 3°3

-

269.0

264.4

225.0

277.4

290.0

258.2

268.8

280

292

321

326

11 652.8

11 386.4

11 011.8

12 924,8

13470.6

12834.2

12 560.4

12 416

12 922

13 179

12 742

12974

10.23 2.55 100.00

Tabel 14. Levendefødte i Aarene 1856—1893.

Nés-vivants; années 1856 à I8ÇJ.

Aar.

Ægtefødte.

Uægtefødte.

Mandkjøn. Kvindekjøn. Tilsammen.

Années,

Enf. légit.

Enf,

illégit.

S. nias c. S. fém. Total.

1856—60 aarlig; en moyenne

1861 — 65 — —

1866—70 — —

1871-75 — —

1876—80 — —

1881—85 — —

1886—90 — —

1889

1890

1891

1892

1893

Pr. 100 Levendefødte i 1893

47 264.0

48 416.2

47 164.6

48 703.8

54 110.8

54 820.0

55 895-8

54 792

55883

57 449

55 Ï64

57 49O

92.85

4 298.O

4 I3Ï-4

4 3 X 7.6

4819.8

4 955-8

4 838.4

4 543-6

4 396

4225

4272

4 266

4428

7-15

26 527.0

27 009.8

26430.6

27 442.4

30 297.2

3O737-4

31099.4

30532

30849

31704

30 820

31 997

51.68

25 035.0

25 537-8

25 051.6

26 081.2

28 769.4

28 921.0

29 340.0

28656

29259

30017

28610

29921

48.^2

51 562.0

52 547-6

51 482.2

53 523-6

59 066.6

59 658.4

60439.4

59 188

60 108

61 721

59 43O

61 918

100.00


21

Tabel 15. Dødfødte i Aarene 1856—1893.

Mort-nés; années 1856 à I8ÇJ.

Aar.

Ægtefødte.

Uægtefødte.

Mandkjøn.

Kvindekjøn.

Tilsammen.

Années.

En/, légit.

En/, illégit.

S. ntasc.

S. /ém.

Total.

1856—60 aarlig; en moyenne

1 960.6

281.0

I 272.8

968.8

2 241.6

1861—65 — —

1866—70 — —

1 921.0

1 683.0

258.4

249.6

I 226.0

I 085.4

9534

847.2

2 179.4

1 932.6

I87I — 75 ~

1 779.2

286.4

I 166.4

899.2

2 065.6

1876—80 — —

I 852.2

261.2

I 198.0

9154

2 113.4

1881—85 — —

I 632.6

228.6

I 051.2

810.0

1 861.2

1886—90 — —

1 492.0

176.2

925.4

742.8

1 668.2

1889

I 449

166

909

706

1 615

1890

1891

1892

1893

1491

1558

I 480

1 661

166

193

227

183

914

995

991

IO55

743

756

716

789

1657

I75I

1 707

1 844

Tabel 16. Døde i Aarene 1856—1893.

Décès; années 1856 à 18Q3.

Aar.

Années.

Samlet Antal Døde. Décès.

Mandkjøn.

6". mase.

Kvindekjøn.

S. /ém.

lait.

Total.

Antal under i Aar :

Décès au-dessous de i an;

Mandkjøn.

»S. mase.

Kvindekjøn.

S. /ém.

Døde

pr. 100

Indbyggere.

1 )

Décès

par 100

habitants.

Tilsammen.

Total.

1856—60 aarlig; en moyennt

1861—65 — —

1866—70 — —

1871-75 — —

1876—80 —

I881—85 — —

1886—90 — —

1889

1890

1891

1892

1893 •

13 190.6

I 5 344-2

15 754-6

15596.8

16 507.4

16 722.6

17 437

17 771

17 491

18 009

16 603

12 870.6

15 109.2

14674.2

15 242.0

15 294.8

16378.0

16693.8

17267

17 721

17 365

17760

16 312

26 061.2

30 565-8

30018,4

30996.6

30 891.6

32885.4

33 416.4

34 7O4

35 492

34 856

35 769

32 915

1.69

1.85

1.74

i-75

1.66

1.71

1.70

'•75

1.79

i-75

1.78

1.63

2 922.2

3 0774

3231-8

3 178.6

3 327.8

3 282.0

3 200.8

3 555

3253

3 3o8

3 441

3 126

2 301.2

2513.6

2605.8

2 5784

2 646.8

2 601.6

2 619.6

2915

2 652

2688

2779

2381

5 223.4

5 591.0

5 837.6

5 757


22

Tabel 17. Den oversøiske Udvandring i Aarene 1889—1894.

Émigration pour les pays d?outre-mer ; années l88ç à 1894.

Hjemsteder amtsvis.

Dernier domicile des émigrés,

par préfecttire.

Antal Udvandrede. Nombre des émigrés.

1893.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken ,

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

All

432

820

i 156

1 204

661

400

553

560

727

1 175

584

198

540

622

842

639

574

261

217

4oo

339

887

8,5

973

54O

469

398

637

890

i 269

5O4

187 (

389 I

517

746

419

353

93

546

353

886

908

1 049

551

574

496

779

1 040

1 257

694

217

697

797

1 069

597

391

143

297

521

553

1 010

970

1 518

942

623

864

979

1 126

1 708

924

333

996

1 092

1 217

771

56i

204

137

454

987

977

1 324

1 028

690

i°53

999

1 180

1738

985

445

1 168

1 33O

1 471

1 080

758

367

106

177

105

336

227

299

267

325

254

549

675

579

372

147

228

257

333

254

148

72

Rekapi tulation:

Bygder. Comm. rurales . ,

Byer. Villes

Riget. Royaume . . .

9 026

3616

12 642

10 991

9 008

4 333

13 341

12227 13 796

4 822 4 982

17049 18778

3 6 47

5642

Kjøn. I Mænd. S. mase

Sexe.

Alder.

Age.

Kvinder. S. fem. . . .

o—14 Aar

15—29 —

30—64 —

65 Aar og derover. . .

Uopg. Age inconnu. . .

Bestemmelsessted :

7076

J.566

2238

7627

2670

5878

2086

6584

2235

82

4

7 784

_5_557

2 126

8277

2807

121

10

10 119

6930

2 716

10 800

3 398

134

1

11 236

7 542

2 910

12 014

3672

156

26

2 926

2 716

926

33 12

1336

62

6

Pays de destination:

Amerika. Amérique

Andre Lande, Attires pays. .

12 624

18

10969

22

13 335

6

17 040

9

18766

12

5616

26


23

Tabel 18. Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse

i Aarene 1865—1893.

Resumé rétrospectif du mouvement de la population de 1865 à

I8ÇJ.

Aar.

Années.

Folkemængde

ved Aarets

Udgang.

Population

au 31

décembre.

Indgaaede

Ægteskaber

Mariages.

Antal Nombre des

Deraf

uægte.

Dont

\Nés-vivants.

illégitimes.

Døde.

Décès.

Overskud

af Fødte.

Excédant

des

naissances.

Levendefødte.

Udvandrede

til

oversøiske

Lande.

Emigrés

pour les

pays d'outremer.

Folkemængdens

Tilvæxt.

Accroissement

de la

population.

Folkemængdens

1865 I 701 8OO

1866 I 712 IOO

1867 I 72O 2OO

1868 I 727 500

1869 I 731 OOO

1870 I 739 8OO

1871 1 750 000

1872 1 760 100

1873 1 773 500

1874 1 792 800

1875 1 813 400

Bevægelse

11 593

11 434

11 IO 5

10 709

10635

11 176

11 610

12 302

12 822

13 713

14 177

blandt den hjemmehørende Befolkning l )

53 939

54 5IO

51 348

51 661

49458

5O434

51 080

52271

52981

54 928

56 358

4205

4 32O

4 159

4 3O4

4223

4582

4650

4648

4 794

5028

4 979

28066

28993

31 708

31 737

29 534

28 120

29567

29 172

29828

32452

33 964

4 000

15455

12 829

I32II

l8 070

I4838

12 276

13 865

IO352

4 601

4048

'population domiciliée) :

25 873

25 517

19 640

19924

23 3°O

IO 300

8 100

7 300

19924 3500

22314 8800

21 513

23099

23 153

22476

10 200

10 100

13 4°o

19300

22 394 2O 6OO

Folkemængdens Bevæge' se blandt ien tilstede værende Befolkning ( ^population de fait) :

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1 827 500

1 853 000

1 878 100

I 904 600

1 913 000

1 914 100

1 910 500

1 916 000

1 930 700

1 947 000

1 962 000

I 971 600

I 978 900

1 981 100

1 989 000

2 OO3 20O

2 OIO IOO

2 OI9 IOO

14049

14022

13 681

12 850

12 751

12 316

12874

12 710

13247

13024

12 819

12491

12 154

12 416

12 922

13 179

12 742

12974

58230

58855

58408

60 917

58 923

58 342

59 375

59 498

60025

61 052

60 716

60 908

61 277

59 188

60 108

61 721

59 43O

61 918

5096

5 001

4637

5 Ho

4905

4831

4768

4962

4 801

4830

4 777

4 669

4651

4 396

4225

4272

4 266

4428

34 35 6

31 354

29 582

28616

3O550

32427

35 325

32834

31 73O

32 in

31 566

31 6 75

33 645

34 7O4

35 492

34856

35 769

32915

4 355

3206

4863

7608

20 212

25976

28 804

22 167

14776

13 981

15 158

20 741

21 452

12 642

10 991

13 341

17 049

18778

23874 20 700

27 501 25 500

28826

32301

28 373

25915

24050

26 664

28 295

28 941

29 150

29233

27632

24484

24 616

26 865

23 661

29003

25 100

26 500

8 400

1 100

-r- 3 600

5 5OO

14 700

16 300

15 000

9 600

7300

2 200

7900

14 200

6 900

9 000

x ) Opgaverne over Folkemængden angaa ikke den hele hjemmehørende Befolkning (i 1875: 1 818 853),

men den Del af samme, for hvilken Hjemstedskommunerne kjendes (i 1875: 1 813 424).


Tabel 19. Voldsomme Dødsfald i Aarene 1884—1893.

Morts violentes; années 1884 à I8ÇJ.

Ulykkelige Hændelser:

Morts accidentelles:

1884.

1886.

1887. 1888.

1889. 1890.

1891.

1892.

1893.

a. Blandt den hjemmeh. Befolkning (population domiciliée):

Druknede.

Submersion

690

612

817

766

777

760

860

744

1 006

P'orbrændte eller Skoldede. Brûlures

Ihjelfrosne. Froid

Sneskred, avalanches

27

8

4

25

17

1

28

12

4

25

11

10

42

4

8

38

11

4

54

7

2

45

8

1

37

16

4

28

H

12

Omkomne

ved:

Tués ou

Jordskred o. 1. éboulements

Kjørsel, voitures

Vaadeskud. armes a feu

12

25

19

13

23

21

2

11

5

2

28

12

1

25

14

2

33

16

5

35

12

7

27

14

3

26

10

115

32

20

10

écrasés

par des :

Grubeulykker o. 1. .accidents de mines . . .

Sagbrug, Maskiner o. 1. accid. de machines

Fald. chutes

3

15

75

5

91

5

7

60

5

13

64

8

16

109

9

17

5

15

81

9

19

100

6

10

100

7

16

126

Kvalte.

Asphyxie

21

23

22

16

26

36

27

21

23

17

Andre Hændelser.

Autres accidents

68

64

69

60

91

81

105

67

76

Mandkjøn. Sexe masc

Kvindekjøn. Sexe fém

853

114

977

126

725

112

920

982

128

981

148

963

145

1039

139

913

142

1 282

199

Tilsammen Total

Bygderne.

Comm. rurales

770

859

676

834

857

778

892

1 087

Byerne. Villes

Hjemsted uopg.

Domicile inconnu

197

244

161

178

267

9

266

6

316

14

275

11

241

6

378

16

lait.

Total général

967

1 103

837

1 063 1 110 1 1 129

1 108

1 178

1055

b. Blandt den tilstedev. Befolkning (population de fait)

810

971

749

949

858

939

873

1 171


6Ur UT

Dræbte eller Myrdede: Homicides:

a. Blandt denhjemmeh. Befolkning (population domiciliée):

Børn under 24 Timer. Infanticides .

Andre.

Autres

4

4

12

9

11

12

UT OJ

10

8

10

8

2

11

9

10

7

7

f Mandkjøn.

Kvindekjøn.

Sexe mase

Sexe fim

i

7

14

7

20

3

II

7

9

9

12

6

11

2

12

7

8

6

Tilsammen Total <

Bygderne. Comm. rurales

Byerne. Villes . . . .

Hjemsted uopg. Domicile inconnu

7

1

17

4

16

7

13

5

6

11

7

13

5

11

2

15

4

9

5

lait.

Total général

8

21

23

18

20

18

18

13

19

b. Blandt den tilstedev. Befolkning (population de f ait)

8

20

22

16

19

18

16

12

18

13

Selvimord : Suicides :

a. Blandt den hjemme ti. Befolkning (population domiciliée):

Ved Hængning. Sus

pension

j

— Drukning. Subr

nersion

— Skydning. Arm

es à feu

— skjær. ell. stikk.

Instrumenter. Instr. tranchants . .

— Gift. Empoisont

lement ...

Anden eller uopgivet ] Dødsmaade. Moyens inconnus ou autres

80

29

11

4

1

4

85

27

5

9

1

2

91

23

5

3

2

7

87

22

11

3

2

6

92

25

4

9

5

5

78

26

15

5

5

1

83

19

11

5

2

6

66

25

16

4

2

7

81

19

14

7

2

7

81

22

13

9

4

1

to

01

f Mandkjøn.

Kvindekjøn.

Sexe mase

Sexe fém

97

32

97

32

100

31

107

24

IOI

39

108

22

102

24

98

22

in

19

87

43

Tilsammen Total <

Bygderne. Comm. rurales . ...

Byerne. Villes

Hjemsted uopg. Domicile inconnu

97

32

85

44

97

34

95

36

98

42

85

45

85

40

1

76

44

86

44

86

44

lait.

Total général

129

129

131

131

140

130

126

120

130

130

"b. Blandt den tilstedev. Befolkning (population de f ait)

129

130

132

130

133

129

123

113

129

130Tabel 2O. Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene 1885

Personnel médical et Hôpitaux; années 1885 à i8ç2.

1892.

Medicinalpersonale m. v.

1885.

1886.

1887.

1888.

1889.

1890.

1891.

1892.

Personnel médical etc.

Civile Embedslægedistrikter. Districts médicaux civils ....

Autoriserede Læger. Médecins autorisés

Tandlæger. Dentistes

Jordemødre. Sages-femmes diplômées

Hjælpevakcinatører. Aides-vaccinateur s

Dyrlæger. Vétérinaires

Apothekere. Pharmaciens

i5i

62 3

68

8O2

614

91

87

152

629

73

810

625

94

89

152

641

75

812

627

97

93

153

648

70

843

639

106

94

154

664

79

883

644

110

96

155

696

96

887

655

117

100

155

73O

108

900

659

119

100

156

792

121

908

658

128

102

i o)

Sygehuse 1 ).

Hôpitaux.

Antal Sygehuse f faste, permanents

Etablissements

y midlertidige, temporaires

Belæg af Syge i Januar. Malades en traitement au 1er janvier

Indkomne i Aarets Løb. Entrés pendant l'année

Tilsammen.

Døde.

Décès

Total

{

helbredede, guéris

i Bedring, améliorés

uhelbredede. non guéris

Antal Forpleiningsdage. Jours de traitement j 408 002

48

6

i 009

8906

9915

6058

1 331

545

940

49

6

1037

9 327

10 364

6 220

1437

634

954

425 5°°

49

7

1 120

8994

10 114

6 206

1 267

656

929

409 081

49

7

1 065

9 547

10 612

6 435

1334

701

1 007

505 468

49

7

1 123

10483

11 606

7057

1445

717

1 137

446 979

47

8

1255

10949

12 204

7 495

1 5O5

733

1 154

481 025

47

8

1335

11 183

12 518

7 573

1 602

775

1 225

520 112

47

9

1 313

11 354

12 667

7 495

1 773

809

1 156

5°8 556

1 ) For Aaret 1890 er fra 5 Sygehuse ingen Opgave indsendt; for Aaret 1892 er fra 3 Sygehuse dels ikke Opgave indsendt, dels er den indsendte ufuldstændig.


Tabel 21. Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret 1894.

Hospices d } aliénés e?i 1894.

Asyler.

Hospices.

Tilbageliggende Syge ved Aarets

Begyndelse.

Aliénés en ^raitewient 1 at11er janvier.

Mandkjøn. Kvi ndekjøn. Tilsammen.

S. mase. 5. fèm. Total.

Indkomne

i Aaret.

Entrés

pendant

l'année.

lait

Behandlede.

Total

général.

helbredede.

guéris.

Udgaaede i Aaret:

i Bedring.

anté Horés.

Sortis :

uhelbrededc.

non guéris.

efter afgiven

Erklæring.

pour

d'atetres

causes.

Døde.

Décès.

Antal

Ligged age.

Jours de

traitement.

Gaustad

17c

1 c8

•2^-2

2^6

Ç8Q

8l

7Q

71

2

32

121 499

Kristiania

64

109

46

ICC

14

11

5

4O O77

Oslo

Eg

132


120

40

252

137

55

389

3

5O

•2

6

;

59

I

5

5

14 713

95 268

ND

Kristiansand

11

13

24

I


9 O95

Neevengaarden

117

109

226

I44

370

52

48

18

I

17

81 525

JRosenbergs

Møllendal

117

52

20

169


3 1

17

2OO

82

5

4

I

6

9

14

6

62 108

23 577

Trondhjem

Rotvold

44

120

44

124

88

244

3o

162

Il8

406

7

49

4

32

13

60

5

3

9

32808

90946

Tilsammen Total 1894...

815

735

1 55O

839

2 389

265

190

250

9

94

571 616

- 1893.-.

795

737

1532

810

2 342

267

!5O

223

22

124

566 215

— — 1892...

772

708

1 480

791

2 271

250

175

203

10

IOI

557 o5 6

— — 1891...

707

665

1 372

827

2 I99

189

167

253

16

95

524430

— — 1890...

714

655

1 369

795

2164

219

230

234

15

94

5O3 99°

— - 1889...

7O5

631

r 336

756

2 O92

203

221

188

9

" 102

494 437


28

Tabel 22. De vigtigste af Lægerne opgivne

Causes de décès classées par ordre

Dødsaarsager.

Lungesvindsot — Lungetuberkulose

Difterit

Lungebetændelse

Kræft

Alderdomssvaghed

Diarrhoe, Choiera nostras, Tarmbetændelse

Talt.

9 589

702

6079

1871—1875.

2 753

3 647

2740

Pct.

14.86

1.09

9.42

4.27

5-6 5

4.25

lait.

1876—1880.

II 748

752

6 536

3 585

4469

3 527

Pct.

16.OO

I.O2

8.90

4.88

6 09

4.80

lait.

13389

5 124

7408

4 725

4 373

3 445

I

Tuberkul. Betændelser og Miliærtuberkulose

1 644

2.55

2 573

350

3 4O5

Akut Bronkit

Hjernebetændelse (Meningit), Børnekrampe 2 )

2 344

4050

3.63

6.28

2987

3 434

4.07

4,68

3298

3290

Organisk Hjertesygdom . ,

Hjerneslag ...

Skarlagensfeber

Morbus Brightii 3 ) ,

Medfødt Svaghed, Atrofi . ,

1553

i 708

3890

853

1 512

2.41

2.64

6.03

1.32

2-34

1 899

1 884

5 473

1 194

1 722

2-59

2.56

7-45

1.62

2-34

2295

2410

4 153

1 761

1 826

Kronisk Bronkit

Kighoste

Peritonit (Mavebetændelse) .

Strubehoste

Mæslinger

Tyfoidfeber

Barselfeber

Organisk Underlivssygdom . .

Forstoppelse, Tarmslyng

Pyæmi

Organisk Hjernesygdom

Kronisk Gastrit

Vatersot 3 )

Lungehindebetændelse

Koldbrand

Rosen

Spedalskhed

Indeklemt Brok

Leddebetændelse

Gigtfeber

Bindevævsbetændelse

Syfilis

Kjertelsygdom

Drik

1 435

1 148

945

1 070

1 027

2083

883

731

399

266

35O

693

1 091

373

318

275

649

296

316

365

306

324

413

174

2.22

1.78

1.47

1.66

i-59

3-23

i-37

113

0.62

0.41

O-54

1.07

1.69

O.59

0.50

0.42

1.00

0.46

0.49

O.57

0.47

0.50

0.64

0.27

1 615

1 297

1 084

856

251

1456

916

776

522

275

445

626

932

479

328

272

754

316

418

358

257

315

354

137

2.20

1.77

1.47

1.17

0.34

1.98

1.25

1.06

0.71

0.38

0.60

0.85

1.27

0.65

0.44

0.38

1.02

0.42

0.56

0.48

o-35

0.42

0.48

0.18

1 741

1 561

1 239

1845

1 005

1 072

713

775

611

465

544

537

744

482

389

262

5!9

316

407

284

291

279

287

85

Samtlige opgivne Dødsaarsager

64529

100.00

73 4IO

84388

*) I Medicinalstatistiken for 1884, Norges officielle Statistik, Tredie Række No. 31, Side CXXVI, findes Opgaver

ogsaa medregnet «Tuberkuløs Meningit» ; denne er nu udskilt og findes nedenfor under «Tuberkuløse Betændelser og


Dødsaarsager i Aarene 1871—1892. 1 )

de fréquence; années 1871 à i8ç2.

ÛL9

lait.

1886—1890.

Pet.

lait.

i8ç

Pet.

lait.

18

Pet.

Causes de décès.

14 154

8242

7 999

5416

4647

3 945

3 859

3 585

3 198

3 195

2859

2763

2 225

2 068

2 066

1 639

i 329

1324

1 197

882

830

803

740

669

660

5O7

502

465

385

358

352

351

336

323

277

265

184

77

92772

15.25

8.88

8.63

5.84

5.01

4.25

4.16

3.86

3-44

3-44

3.08

2.98

2.39

2.23

2.23

1.77

i-43

1.43

1.29

o-95

0.89

0.86

0.80

0.71

0.71

, °-54

o-54

0.50

0.41

o-39

0.38

0.38

0.36

0.34

0.30

0.29

0.20

0.08

100.00

3O85

I 592

I 719

I 224

932

796

834

807

59O

696

5 6 9

305

465

407

469

183

227

162

187

210

128

164

136

108

138

100

57

95

71

59

45

71

37

56

55

38

21

20

19 019

16.22

8.37

9-03

6.44

4.90

4.19

4.39

4.24

3.10

3.66

3.00

1.60

2.44

2.14

2.46

0.96

1.19

0.85

0.98

I.IO

O.67

O.86

0.72

O.57

O-73

O.53

0.30

0.50

O.37

0.31

0.23

o-37

0.20

0.30

0.29

0.20

o.n

O.IO

100.00

3 358

I 23O

I 988

1278

I 689

807

834

I 09I

7IO

773

672

215

553

504

537

453

270

138

334

87

136

130

161

115

129

90

97

"3

78

62

56

74

39

73

42

38

52

21

21 663

I5.5O

5.67

9.18

5-90

7.80

3.73

3.84

5.03

3-27

3-57

3.10

1.00

2.55

2.32

2.48

2.09

1.24

0.63

1.54

0.40

0.62

0.60

0.74

o-53

O-59

0.41

O-45

0.52

0.36

0.29

0.26

O-34

0.18

o-33

0.20

0.17

0.24

0.10

100.00

Tuberculosis pulmonum.

Diphtheritis.

Pneuntonia.

Cancer et Sarcoma.

Débilitas senilis.

Diarrhoea acuta, Choiera nostras,

Enteritis.

Tuberculosis et Tuberculosis miliaris

acuta.

Bronchitis acuta.

Meningitis simplœr, Convuls. infantum.

Vitia organica cordis.

Apoplexia cerebri.

Scarlatina.

Morbus Brightii.

Débilitas congenita, Atrophia infantuni.

Bronchitis chronica.

Tussis convulsiva.

Peritonitis.

Angina membranacea (Croup).

Morbilli.

Febris typhoïdea.

Febris puerperalis.

Vitia organica abdominis.

Obstructio alvi, Iléus.

Pyœmia.

Vitia organica cerebri.

Gastritis chronica.

Hydrops.

Pleuritis.

Gangrœna.

Erysipelas.

Elephantiasis Grœcoru?n,

Hei'nia.

Arthrocace.

Febris rheumatica.

Phlegmone, Abs c es sus.

Syphilis.

Scrophulosis.

Alcoholismus.

Total des causes connues.

over de vigtigste Dødsaarsager i Aarene 1853—1884.

2 ) I Aarbøgerne for 1888 og tidligere Aar er under denne Gruppe

Miliærtuberkulose».

3 ) Morbus Brightii og Vatersot er tidligere tagne underet.


Tabel 23. Opgave over de vigtigste af Lægerne i Aarene 1888—1892 behandlede epidemiske Sygdomme.

Principales maladies épidémiques traitées par les médecins; années 1888 à i8ç2.

Sygdommens Art.

Antal

'I Tilfælde.

Nombre

des cas

traités.

Antal

Døde.

Nombre

des

décès.

Antal Antal

Tilfælde. Døde.

Nombre \N01nbre

des cas j des

traités. \ décès.

Antal Antal

Tilfælde. Døde.

Nombre i Nombre] Nombre

. 1 -

des cas

décès.

Antal Antal Antal

Tilfælde. ! Døde. | Tilfælde. ! Døde.

des cas

traités.

Nombre

des

décès.

Nombre j Nombre

des cas \ des

traités, j décès.

Maladie.

Exantematisk Tyfus

Tyfoidfeber

Cerebrospinalmeningit

Barselfeber

Børnekopper

Skarlagensfeber '

Mæslinger

Rosen

Kighoste

Difterit

Strubehoste

Kusma

Akut Bronkit, Katarrh .... 1 )53 975

Lungebetændelse

Fleurit

Gigtfeber

Diarrhoe og Choiera nostras

Blodgang

3O

i 515

79

502

87

7214

16334

2077

7 727

5 853

393

1 118

11 235

2 611

3698

25865

334

4

135

26

H7

5

458

472

80

408

Ï 317

246

850

1653

85

77

640

24

35

2 412

45

554

20

5 378

13264

2281

10074

7771

405

991

55 312

11 152

2725

3 6 44

3O547

259

221

16

173

3

323

331

80 I

I

444

1 729

236

794

1 607

105

60

1 019

18

33

1 587

31

H

7 361

2 669

2 188

3 949

9796

454

i 642

58727

12513

3 105

3248

21 066

238

3

177

9

155

1

444

122

69

205

2 189

253

924

302

97

52

707

9

l 941

H

458

99

4676

3825

1 868

6 063

6826

3 2 9

2336

59 396

10999

3 212

3O59

23960

181

6

210

6

127

M

294

187

59

169

1548

161

2

869

1 686

95

56

793

7

48

803

55

453

17

2925

8726

1 799

9415

5 3O9

284

1837

60435

11 768

3 38o

3 i°2

25144

220

9 Typhus exantheuiaticus.

87 j Fe bris typhoïde a.

28 I Meningitis c er ebr o spin ali s,

136 ! Febris puer fier alis.

3 j Variolœ.

215 | S car latin a.

334 j Morbilli.

63 I Erysifielas.

453 'Tussis convulsiva

1 230 i Difihtheritis.

138 Croup.

- j Parotitis.

1 141 Bronchitis acuta, Catarrhus etc.

1 990 Pneumonia.

113 Pleuritis.

73 j Febris rheu-matica.

807 Diarrhoea acuta, Choiera nostras.

15 Dys enter ia.

x ) Af Angina faucium catarrhalis et follicularis behandledes i 1888: 18369 Tilfælde, i 1889: 19 016 Tilfælde, i 1890: 20134 Tilfælde, i 1891: 17 446 Tilfælde, i 1892:

16485 Tilfælde. I 1889 opgives desuden 1544 Tilfælde og 1 Dødsfald, i 1890: 51605 Tilfælde og 302 Dødsfald, i 1891: 39991 Tilfælde og 482 Dødsfald og i 1892: 40921

Tilfælde og 717 Dødsfald af Influenza.

j 00

! o


31

Tabel 24. Justits- og Politisager anlagte i Aaret 1892 samt Antallet

af de under samme Straffældte, amtsvis.

Affaires

criminelles et de police, nombre des condamnés en i8g2, par préfecture.

Amter.

Préfectures.

Justitssager.

Crimes et délits.

Antal

Sager.

Straffældte. Condamnés.

Accusations.

; Mænc i Kvinder. Tils.

' S. /nas \ S. fém.

Total.

Straffældte

pr. 1000

In db.

Condamnés

Politisager.

Contraventions.

Straffældte.

Accu- i Mænd.

p. 1000 gations.\S. mase.

hab.

Kvinder.

Condamnés

Tils.

S./ém. i Total.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians . ,

Buskerud

Jarlsberg og Larvik ... .

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenlius

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

165

85|

560J

1271

6ô[

94

"5

63

64

61

72

57

184

57

95

191!

59|

102

42

85

2081

96

656J

98|

56

100

130

68J

6o|

70!

245

61

97

185

49

102

44

24

iô|

98J

49|

20

7

3!

13

24

4

5

232

112

754

147

74

114

150

75

72

82

95!

8 7|

288

70

114

221

62

126

48

103

1.92

1.12

5.10

1.22

0.68

1.09

1-53

0.82

0.94

1.08

0.83

0.68

5-43

0.79

0.89

1.78

0.76

o-95

0.74

3-55

55j

941

24J

15J

28J

27J

271

24

29J

15

35

8

18

95

H

127

106

95

31

23

I5 i

28

33

31

23

37

15

33

9


94

14

114

14

4

3

6

2 !

1

2

3

2

1!

i

2!

2

1

6

1

17

35

71

101

33

24

15

30

36

32

25

38

17

35

10

30

100

15

131

14

120

Rekapitulation:

Bygder 1 ). Comm. rurales

Kjøbstæder.

Villes

92OJ 937 208 1 145

1 424 I 654 227 1 881

0.75

4.02

483

319

325

49

27

560

352

Riget Royaume iSç2

2344 2591 435

3026

1.50

8O2

836

76

912

— — 1891

-— — 1890

— — 1889

— — 1888

2 252 2133 415

2 269! 2 T 74 429

24I5I 2424I 514

! 1

2 2251 528[

3026

2 603

2938

2 753|

1-51

1.31

1.48

1.38

867

843

2 2O7

2 066

739

701

1 851

1738

85

79

2 ) 78o

163

145

824

2 014

1 ^

Inklusive Ladesteder.

Formindskelsen antages væsentlig at hidrøre fra Forandring i Straffeprocesreglerne. Se Noten Side 54 i

Kriminalstatistiken for 1890. La diminution est principaleinent due au changement du procès criminel.

Voir : Statistique de la justice criminelle i8ço, p. 54, note 2.


32

tabel 25. Antal Straffældte i Aarene 1888—1892, fordelt efter

Forbrydelsens Art.

Nombre des condamnés, répartis selon la nature des crimes et délits et des contraventions;

années 1888 à i8ç2,

i8go. 1891. ! 1892.

justitsforbrydelser: Crimes et délits.

Forbrydelse mod den offentlige Myndighed. Crimes et

délits contre Vautorité publique

Forfalskning af off. Dokumenter, Penge etc. Fausse

monnaie, faux en écritures publiques

Mened. Faux serment

Mord og Drab. Meurtre et assassinat

Fostermord, Barnefødsel i Dølgsmaal etc. Infanticide et

accouchement clandestin

Fornærmelse paa Legeme eller Helbred. Coups et blessures

Voldtægt. Viol

Blodskam. Inceste

Hor. Adultère

Leiermaalsforseelser. Code pénal chap. 18 § 25

Ulovligt Samlevnet. Concubinage

Andre Løsagtighedsforseelser. Autres attentats aux moeurs

Tyveri og Tyvsdelagtighed. Vol, recel

Røveri. Brigandage, extorsion de valeurs par menaces . . .

Underslag l ). Détention illégale d'objets confiés, trouvés etc.

Bedrageri og anden Svig. Escroqueries et autres especes

de fraude

Falsk. Faux en écriture privée

Urigtig Forklaring for Retten. Faux témoignage

Mordbrand og anden Ildspaasættelse. Incendie, prémédité

ou par imprudence . .

Beskadigelse af Eiendom eller Gods. Destructions, dégradation,

dommages

Mishandling af Dyr. Mauvais traitements envers les animaux

Forbrydelse i Embede, Ombud eller Bestilling. Délits

des fonctionnaires publics

Forbrydelse mod Søfartsloven. Délits maritimes

Andre Forbrydelser. Autres délits

Tilsammen. Total

189

6

13

159 140 144

2 2

2 2

16 12

39 29

15 7! 5

173 156; 132

114 101 58

72 H

31

1374; 1611! 1358

275

3

9 II

21

359

2

14

3

26 31

170

69

11

19

59

29

7

62

13

2 753

170! 138

32

69

9

66

26

2938

2

21

38

6

54

117

2 603

29

348

2

11

5

132

43

31

1 354

i)6o|

147

25

17

24

7

4

64

93

2548

171

9

1

10

28

395

6

12

3

130

31

53

1 695

2

71

121

55

15

11

45

10

4

60

3 026

Offentlige Politi f o rs e eiser : Contrav entio ns.

Ulovligt Salg eller Udskjænkning af Brændevin, Vin eller

01. Vente illégale d'eau de vie et de vin etc

Overtrædelse af Tyendelovgivningen. Contraventions des

domestiques

Overtrædelse af Skolelovgivningen. Contraventions a la

loi de l'instruction publique

Overtrædelse af Fiskerilovgivningen. Contraventions a la

loi des pèches

Betleri. Mendicité, vagabondage

Andre Politiforseelser. Autres contraventions

901

147

222

825

161

19499

976

147

204

823

132

22 644

Tilsammen Total 21755 24926 252,

737

123

114

627

99

23 548

892

77

1 022

109

112

653 601

107 128

26 500! 26 644

28360I 28616

x ) Omfatter for Aarene 1888 —1890 kun ulovlig Omgang med Hittegods. Les données pour 1888—i8ço ne

comprennent que la détention illégale d'objets trouvés.

2 ) Se Side 31, Note 2. Voir p. 31, note 2.


33

Tabel 26. Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne

i Aaret 1893, amtsvis.

Commissions de conciliation (justices de paix), nombre des affaires en i8gj, par préfecture.

Amter.

Préfectures.

Samlet

Antal

Sager.

Affaires

inscrites.

forligt, hævet

eller afvist.

conciliées

ou non

poursuivies.

Heraf

Sparebankforlig

m. m.

Dont affaires

nettes

rendues

exigibles.

Deraf

Dont

afgjort ved

Kjendelse.

terminées

par

jugements.

udsat.

restant à

régler.

henvist til

Retten.

renvoyées

devant les

tribunaux.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem . . . .•

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

7675

9 459

9 606

8881

6 349

7656

5 4O3

5 954

4 593

5 546

5187

3 719

1 482

3 7O4

3 529

6380

3 247

4418

2 302

549

6564

8388

6865

7424

5023

6283

4819

4306

3 73O

4858

4253

2650

129

2713

2364

4 773

2663

2810

1787

283

5926

7 563

5837

6 200

3828

5 192

4 445

3232

3187

3 9O9

3 7O5

1 963

53

2 001

1 581

37"

2 152

1 906

1474

153

587

440

1 235

667

543

485

224

683

292

172

251

414

785

3O4

397

666

204

674

170

3

2

1

12

26

18

1

8

6

5

6

6

16

5

12

4

9

4

521

629

1505

778

757

870

359

957

565

511

677

649

568

671

763

929

376

925

341

177

Rekapitulation :

Bygderne. Comm. rurales

Byerne. Villes

71 941

33 698

57182

25 5O3

45 686

22332

5 498

3 784

142

2

9 Ir 9

4409

Riget

Royaume I8ÇJ

105 639

82685 68018 9 282

144

13528

— — 1892

— 1891

— — 1890

1888

1887

104 325

87928

85003

92 280

103 969

"3 458

81 809

69 604

68405

73 56O

83315

90099

66708

58 113

57 364

61 691

69 573

73 758

9269

6897

5838

6 945

7886

9315

123

116

117

148

171

161

13 124

11 311

10 643

11 627

12 597

13883


34

Tabel 27. Antal Sager, behandlede ved Overretterne og

Høiesteret.

Cours d'appel et cour suprême, nombre des affaires.

a) Overretterne i Aaret 1894.

Cours d'appel; année 18Ç4.

Overretter.

Cours d'appel.

Private Sager.

Affaires civiles.

Offentlige Sager.

Affaires criminelles.

lait Deraf Dont lait

Deraf Dont

behandlede. J paadømte | henstaa- ! behandlede. paadømte j henstaajell.

hævede.! ende.

jell. hævede.! ende.

Nombre

Nombre

I ;»s"-


35

Tabel 28. Antal Konkursboer og Dødsboer, behandlede i Aaret 1893,

amtsvis.

Successions et faillites en i8gj, par préfecture.

Amter.

Préfectures.

tilkomne

i

Aaret.

ouvertes.

Konkursboer :

Faillites:

behand- J sluttede

lede i : i

Aaret. j Aaret.

admini- i termistrées.

j nées.

henstaaende

31 Decbr.

restant

à regler.

tilkomne

i

Aaret.

ouvertes.

Dødsboer og andre Boer:

Successions:

I behandlede

i

Aaret.

sluttede

Aaret.

terminées,

administrées.

henstaaende

31 Decbr.

restant

i à régler

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal .

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

37

12

61

22

20

28

19

39

27

18

3O I

16

34

12

37

30

10

48

11

13

76

41 I

226 I

541

Si

85

59

121

64

37

72

36

70

21

61

58

33

122

31

33

31

18

47

19

16

32

38

39

21

12

33

13

29

7

29

27

15

39

10

4

45

2 3

179

35

35

53

21

82

43

25

39

23

4i

32

3i

i8

83

21

29

156

104

132

84

120

130

130

94

154

237 I

264

154

181

154

93

213

92

53

268

202

323

170

266

288

218

245

227

273

372

520

89

271

3H

312

180

534

245

173

150

112

112

83

112

148

133

139

135

140

204

268

48

145

195

144

96

229

112

40

9O

211

87

154

I4O

85

IO6

' 92

133

I68

252

41

126

119

I68

84

3O5

133

133

Rekapitulation:

Bygderne. Cormn. rurales

Byerne. Villes

255

269

662

689

242

237

420

452

4484

1 006

2248

497

2236

5Q9

Riget Royaume i8gj

524

351

479

872

2708

49O

2 745

2 745

— — 1892

— — 1891

— — 1890

1888

1887

1886

604

429

299

331

436

687

754

1 292

1 048 S

1 020

1 173

1 481

1 709 I

I ! 55O

465

360

401

452

639

664

528

827

688

619

721

842

1045

1 022

2919

2797

2 797

2 650

2 597

2 640

2 613

5519

5207

5098

5068

5O54

5O55

5 135

2737

2 607

2 688

2 767

2636

2598

2 72O

2782

2 6OO

24IO

23OI

2418

2 457

24*5


38

Tabel 29. Aktiva og Gjæld m. v. i de i Aaret 1893

Aperçu de Vactif et du passif des faillites et successions

Konkursboer.

Faillites.

Amter.

Préfectures.

Antal.

Nombre.

De samlede

Aktiva.

Actif.

Den sam-

Passif.

Heraf

uprioriteret

Gjæld.

Dette

non hypothéquée

ni

privilégiée.

Udækket

Gjæld.

Dette non

couverte.

Aktiva udgjorde

gjennemsnitlig

i

Forhold til

Gjælden.

Actif en

pourcent

du passif.

An- I

De samlede

tal.

Aktiva. i

Nombre.

Actif

Kr.

Kr.

Kr.

Kr,

Pct.

Kr.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

30

16

45

19

11

26

36

35

9

3O

10

28

7

28

26

15

37

10

4

393 214 1 942 787

149 516 386 115

1 407 923 3 010 409

263 900 3 763 649

141 870 271 037

217 468 454 776

476683 2 233 363

244 500 734 205

55 4O7 163670

75 948 147972

2 713622 3 193 257

18926 69486

66O 453 1 197 281

5O734 89825

266 598 759 582

572 943 1 516955

265037! 1 327 033

507642! 995 348

101 327 257 335

5O268 197674

I 678 OII 1 549 573

272816! 236 599

I 919 084' 1 602 486

3 598 75oj 3 499 749

177472 129 167

305 107J 237 308

1 913776! 1 756 680

566 106 489 705

129485 108 263

89 334 72 024

2 945 231,

57 877

796039

44 873

513427

1 073 880

479 635

50 560

536828

39091

492 984

944 012

1 237 128 1 061 996

739 IO ° 487 706

202 573 156 008

165 671 147 406

20.2

38.7

46.8

7.0

52.3

47.8

21.3

33-3

33.9

5I-3

85.0

27.2

55-2

56.5

35-1

37-8

20.0

5*-°

39.1

25.4

14

9

22

11

6

12

10

12

9

17

17

22

4

13

19

12

H

56

27

12!

46 531

20648

216533

IO 145

360 266

15 483

39166

7 443

20 107

27897

26327

30940

7 599

20088

14 518

13 613

37961

24 43 1

2964

Rekapitulation:

Bygderne. Comm. rurales

Byerne. Villes

210

226

I 922 493 7 859 993 6 652 499

6 711 486 14 851 76611 773241

5 937 500

8 140 280

24.4

45-i

249

69

277365

700 098

Riget Royaume IS'ÇJ

436 ! 8633979 22 711 759.18 425 74014077 780

38.0 I 318 I 977 463

— — 1892

— — 1891

— — 1890

— — 1889

— — 1888

— 1887

436

3 39

371

423

589

608

6725« ;|2i 343 16 607 918 14 617 203

6 776034 26 024 24621 304771 19 248 212

7 389 238 20 104 451 14 969 444 12 715 213

7 699 109 26058 62320 766 938 18 359 5H

8 415 674 25 645 700 20 284 24317 230 026

11 951 815I28 102 380 20 840 952 16 150565

31-5

26.0

36.8

29.5

32.8

42.5

256

286

329

391

408

37O

567 629

830463

908 721

930212

833 501

1 214 968


sluttede og extraderede Konkursboer og Dødsboer, amtsvis.

terminées et restituées en i8gj, par préfecture.

37

Fallitte Dødsboer.

Successions faillies.

Solvente Dødsboer. Successionis solvables.

Den samlede

Gjæld.

Passif.

Heraf

uprioriteret

Gjæld.

Dette

non hypothéquée

ni

privilégié e.

Udækket

Gjæld.

Dette non

couverte.

Aktiva udgjorde

gjennemsnitlig

i

Forhold til

Gj ælden.

Actif en

pourcent

du passif.

Antal.

Nombre.

De

samlede

Aktiva.

Actif

Den

samlede

Gjæld.

Passif.

Heraf

uprioriteret

Gjæld.

Dette

non hypothéquée

ni

privilégiée.

Overskud.

Excédant.

Gj ælden udgjorde

gjennemsnitlig

Forhold til

Aktiva.

Passif en

pourcent

de l'actif.

Kr.

Kr.

Kr.

Pet.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Pct.

66 239

32 385

262 445

27631

429 984

57 564

53169

18 950

31 349

52 738

35 9O2

38711

45069

13 641

33 174

27401

28 091

69859

38 202

5 981

38 931

2O 608

76 795

20457

180 071

46979

22 722

I5 2O3

23 447

35 282

l6 I29

19 758

I6 82O

7 686

20 694

l8 26l

23 454

55 289

2O543

45H

19 708

11 737

45 912

17486

69718

42081

14003

11 507

11 242

24841

9 575

7771

10 266

6 042

13086

12883

14478

31898

13 771

3017

7O.2

63-7

82.5

36.7

83.8

26.9

73-7

39-3

64.1

52-9

73-3

79-9

77.2

55-7

60.5

52.4

48.5

54.3

64.0

49-5

132

97

88

69

88

119

118

119

107

108

183

242

42

127

173

123

80

164

82

21

I 396 262 543 981

I 088 959 326 921

4 IH 971 I 524 37O

532 263 167 830

493 196 187 330

681 984 246 444

1 187 754 463 275

1273 753 40I 879

600 806 219077

7O3 5H 225 III

886 166 263781

585 477 I8l 717

562231 180 907

369021 103 660

699 160 224877

761 260 290 860

365 342 103 997

360 102 129054

150412 55 6O9

25 53O II I45

281 I24

79392

292 III

73O89

43 794

94 777

137276

236 982

109 127

116 468

149 702

101 486

24364

60 916

86 888

101 616

45 136

93 180

38430

7 281

852281

762038

2 590601

364 433

305 866

435 54O

724479

871874

381 729

478 403

622 385

403 760

38i 324

265 361

474 283

470 400

261 345

231 048

94803

H385

38.9

3O.O

37-o

315

38.0

36.1

39.O

31.5

36.4

32.0

29.7

31.0

32.1

28.1

32.2

38.2

28.4

35.8

36.9

43-6

470757

897 728

308 04I

375 602

193 392

197 630

58.9

78.0

1869

413

9 320 943 3 254 759

7517 220 2 597 066

1 512 112

661 027

6 066 184

4920 154

34-9

34-5

1 368485

683 643

391 022

71.4

2282

16 838 1635 851 825

2 173 139 10 986 338

34-7

941 539

1 078 096

1 625 726

1 350239

1 696 877

1 811 641

594 609

520301

S04 283

710 702

1 127 440

1 055 988

373 9IO

247 633

717005

420027

863 376

596673

60.3

77.0

55-9

68.9

49.1

67.1

2326

2161

2201

2210

2089

2091

19 122 818

5 309 883

4 822 760

2 084 082 13 812 935

16 160377

20 659 540 5 802 054

18 135480 4655632

15 764278 4 344 564

1892353 11 337 617

2 347 626 14857486

1 941 26013479848

1 73O 343 11 419 714

15 971 1704752204

1923525 11 218 966

27.8

29.8

28.1

25-7

27.6

29.8


38

Tabel 3O. Salg af faste Eiendomme samt thinglæste og aflæste

amtsvis i Aa-

Ventes d'immeubles, hypothèques, saisies-exécutions

No.

Amter.

Préfectures.

Eiendomssalg.

Ventes d'immeubles.

Beløb.

Montant.

Panteheftelser.

Hypothèques.

j Thinglæste Beløb. | Aflæste Beløb.

i Montant des inscriptions. Montant des radiations.

1881—1885. 1 1886—1890. I 1881—1885. I 1886—1890.

1000 Kr. 1000 Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

Kr.

1 Smaalenene

2 Akershus

3 Kristiania

4 Hedemarken

5 Kristians

6 Buskerud

7 Jarlsberg og Larvik . . .

8 Bratsberg

9 Nedenes

10 Lister og Mandal

11 Stavanger

12 Søndre Bergenhus ....

13 Bergen

14 Nordre Bergenhus

15 ! Romsdal

; I

16 1 Søndre Trondhjem . . . . |

17 I Nordre Trondhjem ....

18 I Nordland

19 i Tromsø

20 I Finmarken . . .

15 258

18077

24 935

27362

9 584

17684

16 109

14215

9786

8 102

11 150

7 931

11 660

5003

. 6804

11 687

5 705

3 112

1 734

916

18 174

21 998

42 690

20577

10 603

18 470


39

Panteheftelser, Exekutioner, Udpantninger og Tvangsauktioner

rene 1881—1890.

el ventes forcées de T88T à iS'ço, par préfecture.

Exekutioner.

Sa isie s-exécutions

après arrêt.

Udpantninger.

Sa isies- exécu tions

avant arrêt.

Tvangsauktioner

Ventes forcées

Beløb.

Montant.

Beløb.

Montant.

over fast Eiendom.

d'immetcbles.

Beløb. Montant.

over Løsøre.

de meubles.

i Beløb. Montant.

Tilsammen. Total.

Beløb. Montant.

No.

1881—1885.

1886-1890. 1881—1885.

1886—1890. 1881—1885.

1886—1890. T88I—1885. 1886—1890. 1881—1885.

1886—1890.

1000 Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

1000 Kr.

776

I 308

2369

2 775

979

1 708

983

1 118

871

448

1 098

5O3

387

43O

1 193

895

680

972

672

169

I 160

I 636

2 I79

4069

I 362

I 639

1O33

I 497

I OO4

417

769

460

523

623

925

I 113

868

1585

622

174

526

677

5 592

I 074

445

2 174

494

608

442

614

959

262

1 902

433

781

673

310

239

173

261

524

859

5 644

I 173

452

I 772

572

663

484

639

8O2

346

I 892

38l

759

73O

364

477

218

294

883

1634

II 857

I 787

857

2 55O

1 993

946

852

594

821

401

955

242

i °34

1 173

560

3O3

532

377

I 369

I 137

5 547

4 599

1 019

1 970

1938

1 161

1 440

770

1 023

452

847

285

815

1 549

347

573

213

243

230

166

9O5

284

226

445

246

200

192

123

443

153

1 256

443

225

363

333

179

274

161

236 386

45

69

52

48

89 83

223 290

197 290

152 90

244 34O

170 147

86

90

I 113

I 800

12 762

2 O7I

I 083

2 995

2 239

I I46

IO44

717

IO57

446

I O24

331

I 257

I 37O

712

547

702

463

1 8l2

I 290

6803

5O42

I 244

2 333

2 271

I 34O

1 714

931

I 409

5O4

895

368

I IO5

I839

437

913

360

333

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

H

15

16

17

18

19

20

13 922

6 412

17 511

6 147

6663

11 976

7 3 O2

11 743

12 167

18 184

I5 49O

11 807

2518

2 010

2 973

2673

14685

20 194

18463

14480

20334

23658

18639

19045

30351

27297

4528

5646

34 879

32 943


4O

Tabel 31. Oversigt over Overformynderiernes Regnskaber amtsvis

for Aaret 1893.

Administration des biens pupillaires, aperçu des comptes par préfecture; année

Amter.

Préfectures.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg .....

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal ....

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland . .

Tromsø . .

Finmarken

Rekapitulation :

Bygderne. Comm. rurales

Byerne. Villes ....

Riget Royaume I8QJ

— — 1892

— — 1891

— — 1890

— — 1889

— — 1888

— — 1887

— — 1886

— — 1885

Antal Myndlinge

ved

Aarets Udgang.

Nombre des

pupilles au 31 déc.

941

8l6

877

583

578

8ll

874

832

831

978

I I40

I 071

361

757

1 209

931

471

696

321

103

"955

3 226

15 181

15051

14897

14852

15094

15 436

15827

15 840

16 144

Midler under Overformynderiernes Bestyrelse :

Biens, pupillaires administrés :

indkomne i

Aarets Løb.

inscrits.

Kr.

273 846

192 914

I 262 314

191 6OO

68547

176 842

288 72I

286012

287 484

I5 1 779

226 600

109 648

215618

62788

178 954

81 762

58671

43 557

31858

3922

1 900 746

2 292 691

4 193 437

4821 330

3 7I5O92

5 400 257

3 739 784

2 843 023

3 5O5 236

2 861 245

3 369 967

udgaaede i

Aarets Løb.

rayés.

Kr.

324070

155669

481 908

259 653

209 333

192 867

238771

465 130

192978

I55 36O

177623

104 040

213 538

85 848

120 959

91 115

46818

88 195

38 332

3 176

2 236 304

i 409 079

3 645 383

4 305 7O3

3 9O5 586

3 953 353

3 533 5H

4 558 151

4005 781

4 110 342

3985858

indestaaende ved

Aarets Udgang.

restants.

Kr.

I 856 842

2 IO5437

8 163627

2254639

930376

2 I9I 222

I 791 799

I 954 219

2 O96 332

I 317 89O

1494 171

826 348

I l86 I58

54O I44

942 499

I 416 O45

676082

465 535

207 398

75 439

17 314976

15 177 226

32 492 202

31 800 837

30 785 844

30784778

29 121 121

28539 181

30005358

30296596

31 016 488


Tabel 32a. Fattigvæsenet: Summariske Opgaver for Riget for Aarene 1881—1893.

Assistance publique: Données sommaires pour le Royaume; années 1881 à I8ÇJ.

Aar.

Années.

Understøttede Hovedpersoner.

Chefs de famille et

individus fseulsj

assistés.

Samlet

Antal.

Nombre

total.

Pr. 1000

hjemmehørende

Indb.

Par 1000

habitants.

Understøttede

Bipersoner.

Personnes

des assistés.

Tils. understøttede

Fattisre

Total des personnes

assistées.

Samlet

Antal.

Total

général.

Indb.

Par 1000

habitants.

Egentlig

Fattighjælp.

Assistance

des pauvres,

proprement

dite.

Fattigkassernes Udgifter.

Kontante Udgifter. En argent

Pr. 1000

hjemmehørende

Sygeforpleining.

Traitevient

des malades.

Andre

Udgifter.

Autres

frais.

Dépenses des caisses des pauvres

Sum.

Total.

Lægdshold

og

Naturalydelser.

Assistance

en nature.

Sum af

virkelige

Udgifter.

Total des

dépenses

réelles.

Udgifter

for hver

Hovedperson.

Dépenses

par

chef de

famille ou

individu

(seul)

assisté.

I88l

1882

1883

1884

1885

af

l886 *) {

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

69746

68 573

67 459

66 407

67 346

65464

74638

76 531

77 555

77798

73 364

76613

78681

80930

36

36

35

35

35

33

38

39

39

39

37

38

39

40

90 188

87 447

83 345

8l 318

82859

-

94 275

-

-

-

92 174

-

-

-

159 934

156020

150 804

147 725

150 205

168 913

-

I6 5 538

-

-

-

83

8l

78

77

77

86

-

83

-

Kr.

3 672 664

3629271

3 689 014

3632891

3 746 666

i 3 804 438

3824752

3904627

3 951 278.

4034976

4205355

4 492 532

4 553 697

Kr.

I 352 296

I 412 407

1 457 3O3

1436567

1 5°3 157

1 501 312

1 45° 576

1 497 068

1 54O 9O3

1 622 690

1 644 323

1 733 5 J 3

1 861 736

Kr.

I O99 908

I O88 128

I 070856

I O95 327

I O93 26l

I 195 763

I 3II 644

I IO9 I30

I I53 9O2

I 263 645

I I49 781

î 27467I

1 311 007

Kr.

6 124868

6 129 806

6217 173

6 164785

6 343 084

6 501 513

6 586 972

6 510825

6 646 083

6 921 311

6 999 459

7 500 716

7 726 440

Kr.

772487

729711

694 93°

567315

504881

471994

432 357

424 849

411 727

356 3O5

341 585

342 497

329 204

Kr.

6079589

5 998 620

6 042 199

5 657 451

5 813 433

5917064

5 973 288

5856923

5 984 066

6 163 508

6 227 436

6 653 022

6725447

Kr.

87

87

88

85

86

f 90

\ 79

78

76

77

84

81

85

83

•*•) Fra 1881 til 1886 a med Fradrag af Personer, der alene nød frit Lægetilsyn med Medicin hjemme eller fri Kur og Pleie paa Sygehus, medens disse Personer er

medregnet i Summerne for 1886 b og 1887—1893. De 1881 à 1886 a, les malades qui ont été traités gratuitement chez eux ou à l'hôpital ne sont pas compris dans les

chiffres.


42

Tabel 32 b. Fattigvæsenet: Opgaver

Assistance publique:

Données détaillées

No.

Understøttede

udenfor

vedkommende

Fattigdistrikter,

{distrikter til

Byrde.

Følgende Antal

Hovedpersoner 1 )

a; nød alene 1

Lægetilsyn b) havde tid

med Medi- ligere ikke

Smaalenene

Akershus.

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud....

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Søndre Bergenhus .

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygder. Comm. rurales. .

Byer.

Villes

Riget Royaume 1803

78681

76613

73364

77798

5 141 76 662

4818 I 74787

5042 I 72625

4927 j 76441

9 4261 11 247

9938! 10 401

91421 10 380

9 940: 9 103

l ) No)>ibre des personnes assistées directement : a) r'ayant reçt d'autre assistance que le traitement gratuit chez

til Byrde. Calctilé d'après les personnes à la charge des communes.


43

amtsvis for Aaret 1893.

pour r année i8çj, par préfecture.

Fattigkassernes Brutto-Udgifter.

Dépenses brutes des caisses des pauvres.

Fattigkassernes 3Vetlo-Udgifter.

Total des dipenses nettes.

Egentlig

Fattighjælp.

Assistance

des pauvres,

proprement

dite.

Kontante 1Jdgifter.

En ar i cent.

Sygeforpleining.

Udgifter.

Andre

Traitement Autres

des malades. frais.

Tilsammen.

Total.

Lægdshold

og Naturalydelser.

Assistance

eu nature.

Beløb.

Montant.

For hver

understøttet

Hovedperson 2 ).

Par chef de

famille ou

individu (seul)

assisté,

No.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

349661

93 738

146 678

590077

4982

515 995

IO2

1

253 584

87 451

68 502

409 537

10 614

361 726

85

2

705 839

467 374

351443

1 524656

-

I 105 Ol6

129

3

24I 413

151 O45

275 727

96 161

5 1 589

98 337

54 836

24 171

67 8ll

392410

226 805

441 875

6l 77O

69 597

24 416

398 628

267 317

399 500

65

63

89

4

5

6

266 528

84 209

70197

420 934

4 929

355 446

97

7

321 789

90 552

694IO

481 75 1

l8 72O

451902

120

8

3O3 O45

55 154

37 95O

396 149

II 887

364816

118

9

184 089

70665

41 191

295 945

5 3O6

247 936

96

10

246 132

67 110

86408

399 65O

27 919

371 198

83

11

125450

I5 1 °I3

67921

49 133

141 005

24 179

20316

65 534

7 956

194 899

357 552

100056

2449I

21 69I

189 931

3O4 537

108855

64

105

51

12

13

M

177 621

81 921

30 280

289 822

24 747

263 112

70

15

235 242

124 964

83 976

444 182

5 345

352283

70

16

I5 1 95°

189 199

57O42

71 419

28 290

28254

237 282

288872

2 735

8071

207 229

261 194

57

56

17

18

84 753

30902

17650

I33 3O5

1 984

114 981

58

19

71 696

18 831

IO 154

100 681

-

83845

55

20

2 613 012

895 229

545 320

4053561

329 204

3 789 798

70

1 940 685

966 507

765 687

3672879

-

2 935 649

117

4 553 697

1 861 736

1 311 007

7 726 440

329 204

6 725 447

85

4 492 532

1 733 513

1 274671

7 500 716

342 497

6 653 022

87

4205 355

1 644 323

1 149 781

6 999 459

341 585

6 227 436

83

4034976

1 622 690

1 263 645

6 921 311

356 305

6 163508

85

3 95 1 278

1 540 903

1 153902

6 646 083

411 727

5 984 066

78

elles ou à l'hôpital, b) assistées pour la première fois.

2 ) Beregnet efter de Hovedpersoner, der faldt Fattigdistriktet;


44

Tabel 33. Folkeskoler paa

Écoles primaires des

No.

Bygderne amtsvis.

Communes rurales,

par préfecture.

Antal

Skolekredse.

Nombre

des

écoles.

Antal

skolepligtige

Børn.

Nombre

des

enfants.

Antal

Nombre des

Lær

Deraf

søgte

Folkeskolen.

Dont

fréqtientant

les

écoles

primaires.

Lærerinder.

institu

jGodtgj. for Opfør, og

[Kosthold og Vedligehold.

I Herberge, j af Skole-

Lærerlønninger.

Traite-

ments.

Skolekassernes

! Indemnités \

\de logement

et de

nourriture.

huse -

Constr. et

entretie7i

des maisons.

Kr.

Kr.

Kr.

Smaalenene

Akershus . .

187

21 I

144*3

15623

13 33°

14 163

159

191

47

71J

91 337

146 938

37780

50 382

54 348

39 413

3 i Hedemarken

357

2O 676

19 172

265

124

138626

72276

94708

Kristians

335

l8 2O2

I7O17

241

69

107 112

52 487

53 751

Buskerud

269

I385I

12 760

211

62

11033

51568

33 8O4 I

Jarlsberg og Larvik

153

II 257

10 154

146

39

74 414

45O58

53 689

Bratsberg

3i8

II 3OO

IO756

233

31

85 808

40 912

27907

Nedenes .

252

11 OI I

IO3O3

189

57

97 240

40 165

21379

Lister og Mandal .

348

9 684

9 445

190

15

61 354

3° IO 9

26 045

Stavanger

409

13 604

13 100

218

29

86319

28867

32490

Søndre Bergenhus

59O

22 l86

21 269

342

41

113 868

44 178

IO5 O45

Nordre Bergenhus

495

14 587

I3 93O

256

16

81 190

29414

23887

13

Romsdal

483

18495

17 719

276

46

94 75O

36035

17 344

H

15

16

17

18

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem. . . .

Nordland . . ,

Tromsø.

Finmarken .

363

308

562

359

140

l6 246

12 345

23 165

10367

4218

15 155

11 552

20767

9 795

3 816

22

170

253

143

74

42

62

75

25

10

76639

60331

108 249

5 1 44O

36654

38038

25 935

57 919

25 859

17034

33 965

39O37

8l 1OO

26 279

4366

Tilsammen Total 1892. .

6 139

261 230 244 2031 3: 861

! )i 622600

724016

768557

— — 1891..

6 144

237060 232356

3520

497

I 157 661 571 285 461473

— — 1890..

6 198

238 184

230 628

3 478

429

I 131 Ol6 547196 217932

— — 1889..

6 241

225 092

222 123I 3 480

1 109 388

539923 I 208076

— — 1888..

— — 1887..

6282

6274

222317

221444

3 477

3 472

1 095 309

1

347 1 100499

538 738 I 199 8ll

I

540 648 \ 244 214

*) Herunder er ikke medregnet Pensioner, Udgifter til Administration samt Afdrag og Renter.

2 ) Stigningen skyldes den


46

Landet i Aaret 1892.

campagnes en i8ç2.

Udgifter 1 ). Dépenses des écoles.

Leie af

Skolelokaler.

Frais de

location.

Bøger,

Skoleinventar

m. V.

Livres et

mobilier.

Andre

Udgifter.

Attires

dépenses.

Tilsammen

Udgifter.

Total.

Opfør, og

Vedligehold

af

Skolehuse.

Constr. et

entretien d.

maisons.

Kredsenes Udgifter.

Dépenses des cercles scolair es.

Værdi af

Naturalydelser.

Valeur des

prestations

en nature.

Andre

Udgifter.

Autres

dépenses.

Tilsammen

Udgifter.

Total.

lait

Udgifter.

Total

général.

No.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

7871

II I48

2253I

225 OI5

6OO

325

-

925

225 940

1

4868

9 128

l8 OO7

268 736

3O9

371

650

I 33O

270066

2

12 49O

12 284

21 13O

351 5H

15 972

9 493

2341

27806

379320

3

I2397

10 626

19 547

255 92O

16423

4 972

5 612

27007

282 927

4

4 62O

10861

19 226

230410

1830

2 139

2 265

6234

236 644

5

53II

7291

HO75

199838

2 l82

903

3915

7 000

2O6 838

6

3 996

I 54O

11 573

6838

11 393

11 755

l8l 589

178917

3 994

19 141

4263

1 701

i 425

6419

9682

27 261

I91 271

2O6 178

7

8

69I9

6 193

6 533

137 153

11 162

657

11 644

23463

160 616

9

4 600

7 735

6 374

13 797

15 691

16035

174 341

300658

217

2 167

2482

6907

i 205

2356

3 9O4

11 430

178 245

3I2O88

10

11

4837

6 649

5 129

151 IO6

4 562

6420

2294

13276

164382

12

5 362 8 769

6862

169 122

40 508

15 397

4004

59 9O9

229031

13

9 000

8694

9 532

175 868

2 063

8844

1 134

12 041

187 909

10 674

8 957

7283

152 217

9415

2239

1 868

13522

165 739

15

18 510

8i53

10 708

4 73°

17420

6880

293 9O6

123 341

53O

16

8095

6088

1 426

447

10 051

6551

3O3 957 16

129 892 17

5 93O

3 452

9 431

76867

-

2843

-

2843

79710

18

134 813

158072

238 460

3 646 518

131 091

84 139

49005

264 235

3 9IO753

109 665

73 109

184 812

2558005

67 669

71789

44 593

184 051

2 742056

106 741

54 152

168 159

2 225 196

67927

68747

52 938

189 612

2 414808

103 289

46968

169 068

2 176 712

44O73

59 569

39O47

142 689

2 319 401

102 409

35609

173 319

2 145 195

34 124

62775

39702

136 601

2 281 796

103 638

45 163

173 242

2 207 404

37 314

73 398

39 918

150630

2 358 034

nye Skolelov af 26 Juni 1889, der traadte i fuld Virksomhed fra 1 Januar 1892.


Byer.

Fredrikshald

Fredrikstad

Moss

Kristiania

Hamar

Drammen

Kongsberg

Horten

Tønsberg

Sandefjord

Larvik

Kragerø

Porsgrund

Skien

46

Tabel 34. Folkeskoler i Byerne i Aaret 1892.

Écoles primaires des villes en i8ç2.

|_

Villes. |

Arendal . . . .

Grimstad

Kristiansand

Mandal

Stavanger . .

Haugesund

Bergen

Aalesund

Kristiansund

Trondhjem . .

Tromsø

De øvrige Byer . . .

Antal skolepligtige Børn.

Nombre des enfants ayant

plus de 7 ans.

Gutter. ;

Garçons, j

I 063

I 2O8

82O

II 542

409

2099

477

598

623

372

1 069

534

349

856

360

289

1251

319

2 180

544

4092

781

95 !

2 001

546

4 595

Piger.

Filles.

1 on

1 144

712

11 219

325

1 980

466

585

633

347

1 141

515

313

860 .

397

305

1 262

336

2 145

515

4086

751

976

1 963

542

4680

Tils.

Total.

2074

2352

I 532

22 761

734

4079

943

1183

1 256

719

2 210

1 049

662

1 716

757

594

2 5*3

655

4 325

1 059

8 178

1 532

1927

3 964

1 088

9 275

Deraf søgte

; Folke-

J skolen.

; Dont

! fréquentant

\ les écoles

| primaires.

1477

1 790

1 082

16 042

518

2824

761

839

854

5O7

1573

716

482

1 170

416

416

1 606

525

3 261

5750

1147

1423

2565

700

7038

Antal

Samlede

Nombre des Udgifter

..._.; ved Folke-

| i skolen. *)

Lærere. I Lærerinder, j Dépenses

des écoles

instituteurs. institutrices. \ primaires.

IO

12

IO

132

9

19

10

IO

8

4

13

6

4

n

5

6

20

6

21

51

IO

16

26

7

106

23

27

H

339

9

45

8

ii

12

7

23

9

4

H

5

6

28

!

8 I

56 I

80

14

19

4 1

10

83 !

Kr.

62412

122 I IO

27 219

[ O2O 721

79 756

293 376

24 355

20 600

29448

14883

43850

85727

16 170

34 329

16 735

19 629

71 306

20612

105 109

23416

252 340

23 090

49712

118 247

22 272

241 713

Tils. Total 1892.. ! 39928 ! 39209 ! 79137

56366 ! 54O

9091

— — 1891..

— — 1890..

— — 1889..

— — 1888..

— - 1887..

39727

38597

38 339

37052

37037

38618

37317

36 500

35 87O

35 583

78 345

75 9H

74 839

72922

72 620

55 371

3 ) 47 326

52 995

52 153

50816

474

463

45O

441

434

778

758

687

680

663

1 983 039

1924 435

1 679035

1 663 704

1 483451

x ) Fra og med 1888 er herunder ikke medregnet Pensioner, Udgifter til Administration samt Afdrag og

Renter.

2 ) Se Side 44, Note 2.

3 ) Nedgangen kun tilsyneladende, den skriver sig fra Skoleaarets Omregulering.

I Aarbogen for 1893 var forøvrigt for 1890 opført det indskrevne Elevantal (56772, i 1891: 58300),

medens sammesteds for de øvrige Aar var benyttet Middeltal af indskrevet Elevantal og laveste Antal skolesøgende

Elever.


47

Tabel 35. Middelskoler, høiere Skoler m. m. i Aaret 1892.

Écoles secondaires en i8ç2.

Skoler.

Ecoles.

A. Skoler med Examens r et. 1 )

1. Offentlige Skoler. Lycées

2. Kommunale Middelskoler. Ecoles communales intermédiaires]

3. Private Skoler. Collèges et autres écoles privés ,., , j

4. Kommunale og private Pigeskoler. Écoles communales,

et pîivées pour filles

Tilsammen. Total 1892

— — 18QI:

B. Skoler uden Examensret. Autres écoles.

1. Kommunale Skoler. Ecoles communales

2. Private Skoler. Ecoles privées

Tilsammen. Total 1892

— — 1891

— — 1890

Tabel 36. Kristiania Universitet i

Université de Kristiania ; années

j | Antal

| Antal Nombre des

| Skoler.

| Nombre

• des

! écoles.

17

37

10

17

81

82

83

58

86

80

| Lærer-

Lærere, j inder.

maître s.\ maî-

I

157 i 39

90

698

678

724

217

373

389

17 28

100 222

I .

117 I 250

149

142

3°9

284

Antal Elever.

Nombre des élevés.

Gutter.

Garçons

.

Piger.

Filles.

44| 3 467

8720! 5324

Tilsammen.

Total.

238 i 22 2 858!, 174 3032

213 | 109 3 406! 1 503 4909

2412! 180 2592

8923J 5 13414057

8989! 5 19314 182

128! 440

621! 2395

749

1054

943

Aarene 1891—1894.

I8ÇI à

2835

35II

14044

568

3016

3 584

3 664| 4718

31271 4070

Antal Professorer: No m br e d e s pr o fe s s eur s :

Theologiske Fakultet. Faculté de théologie

Juridiske — •— - droit

Medicinske — — - médecine

Historisk-filosonske — — des lettres ,

Math.-naturvidensk. — — - scieitces .

Antal Studerende.

Tilsammen.

No m bre des ét ti di ant s

Indtægter i Aaret : Recettes :

Tilskud af offentlige Midler. Subsides de l'État.

Andre Indtægter. Autres recettes

Udgifter i Aaret : Dépenses ;

Lønninger og Stipendier. Traitements

Andre Udgifter. Autres dépenses

Tilsammen.

Tilsammen.

Total

Total

Total

Kapitalformue' 2 ) ved Finantsaarets Udgang. Fortune

Legatformue « —«— Sommes léguées

l ) Lycées, collèges et écoles intermédiaires avec du droit

Tøien Gaard dannede Kapitalfond .

d'examen,

1891. 1892. 1893. 1894.

6

6

8

19

14

53

6

6

8

19

53

5

6

8

19

H

52

5

6

8

ca. i 458 ca. i 366 ! ca. i 290 j ca. 1 190

1890—91. I1891—92.

Kr. ! Kr.

488 600

69323

557 923

393 785

184 162

577 947

272 449

926 719

553 325

70925

624 250

395 879

213958

609 837

274438

958071

1892—93.

Kr.

541 326

83040

624 366

393 647

226 945

620 592

247 279

1 001 565

20

14

53

1893—94.

Kr.

533 699

78550

612 249

392 272

220 900

613 172

247 280

I 083 049

2 ) Derunder ikke medregnet det ved Salg af


Tabel 37.

Landeiendommenes Antal, Matrikulskyld og Værdi

amtsvis 1 Januar 1891.

Nombre, évaluation cadastrale et valeur vénale des propriétés foncières rurales

au I er janvier

I8ÇI, par préfecture.

Bygderne amtsvis.

Communes rurales, par

préfecture.

Særskilt skyldsatte Land

eiendomme.

Propriétés foncières rurales.

Antal.

Nombre.

Matrikul-'

skyld.

Évaluation

cadastrale.

Særskilt skyldsatte

Jordbrug og Jordlodder.

Exploitations rurales.

Antal.

Nombre.

Gjennemsnitlig

Matrikulskyld

pr. Eiendom.

Valeur moyenne

cadastrale.

Matrikulskyld.

Évaluation

cadastrale.

Landeiendommenes

samlede

Værdi efter

Skyldmarkens

Salgsværdi i

Aarene

1886—1890:

Valeur totale

des propriétés

foncières rurales

d'après les

prix payés :

1000 Kr.

Smaalenene

11 53°

38047

3.3O

8 142

37264

69 207

Akershus

13895

44815

3.22

8458

42 113

93 394

Hedemarken

19503

52436

2.68

10 244

46 343

74815

Kristians

13336

49 846

3-74

8729

47634

63 345

Buskerud

H57O

36 102

2.48

8525

33 576

64659

Jarlsberg og Larvik ....

12 628

26 925

2.13

8405

26 033

52369

Bratsberg

10036

29381

2-93

6762

27524

53 297

Nedenes

9 544

17858

1.87

6948

17471

36430

Lister og Mandal

13 33O

15 438

1.16

9681

15285

36079

Stavanger

11 941

23281

195

9 383

23 174

35829

Søndre Bergenhus

14823

28 180

1.90

13230

28 042

44722

Nordre Bergenhus

9 610

25 556

2.66

8319

25514

35 982

Romsdal

12 259

27 59O

2.25

10807

27567

34 598

Søndre Trondhjem

11 845

29940

2-53

8707

29 622

41 946

Nordre Trondhjem

6678

30066

4.50

5 77O

29 755

3M49

Nordland

9225

17 408

1.88

8 934

17 334

14 501

Tromsø

6 040

6870

1.14

5 311

6693

8072

Riget. Royaume. . | 200793

499 739

249

146355

480 944

790 694

Anm.

Finmarkens Amt er i Tabel 37 og 38 ikke medtaget, da det ikke indgaar under Landets almindelige

Matrikul. La pr éfecture de Finmarken n'est pas comprise dans le cadastre général.


Tabel 38. Priserne paa Jordeiendomme i Aarene 1885—1894.

Valeur moyenne des propriétés par « Skyldmark» ; années 1885 à

Bygderne amtsvis.

Gjennemsnitsværdi pr. Skyldmark efter de stedfundne Salg i Aarene:

Valeur moyenne des propriétés par «Skyldmark» d'après les prix payés :

Communes ru?'aies, par

préfecture.

1885.

1886.

1887.

Skyldmark.

\ !

1888. i 1889. 1890.

1891.

1892.

1893.

1894.

Kroner.

Kroner.

Kroner.

Kroner. '< Kroner. Kroner.

Kroner.

Kroner.

Kroner.

Kroner.

Smaalenene

2 OOO

I 823

1858

I 62O I 935 I 863

1885

1 94O

I 830

I 781

Akershus

2 030

I 988

2035

I 963 2 065 2 304

2287

2 O42

2 O92

2 228

Hedemarken

Kristians

Buskerud

ï 363

I 29I

I 825

1328

I 293

I 662

I 481

I 2OO

I 807

1 429 1 449 ! 1 499

1247 1 200 ; 1425

1 797 ; 1 841 1 838

M79

I 282

I 825

1573

1 379

1 947

I 592

1387

I789

I 605

I 311

I 946

Jarlsberg og Larvik ....

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

I 929

I 915

2 I3O

2418

1583

I 654

1428

I 183

I 127

I I48

7OO

IOÔ2

I 950

I 652

I 996

2294

1 532

I 522

I 277

I 173

I 326

I O2O

805

8II

I 978

I 855

I 977

2 385

I58l

1 546

1483

I 322

I 422

I 065

7ï6

98O

1915 1913 1967

1 790 1 926 1 868

2 086 2 108 i 2 038

2 299 2 399 : 2 296

I 469 I 473 | I 622

I 572 I 664 i I 64I

1545 1311 I460

I 214 I 251 ! I 331

1294 1397 ; 1579

1015 1 107 | 1043

953 : 888 i 805

1 270 | 1 342 1 343

2 II5

2 I92

2 187

2322

I7I5

I 546

I 665

I 244

1 513

I 175

871

969

2 160

1 962

1 959

2407

1 608

1565

1638

1 319

1634

1 050

947

1 274

2 121

I 872

2 2l8

2 4O2

I 627

I 721

I 721

1 334

1447

1 194

995

1 463

2O35

I 928

2 O4O

2 497

I 654

I 7OI

I 608

I 289

I47O

I 187

I O32

I 232

lea

Riget. Royaume

1 6l8

I 524

I 628

I 570 i I 610 : I 705

I 699

1 699

1 729

I 7O5


50

Tabel 39. Beregnet Areal, samt Udsæd af

Céréales et pommes de terre: surface cultivée el quantités

No.

Amter.

Préfectures.

Hvede. ; Rug.

Froment, j Seigle.

Byg.

Areal tilsaaet med:

Superficie

ensemencée:

; Blandkorn. |

| Havre.

I Méteil

Orge. | (dorge | Avoine.

\et d'avoine),,j

Erter. Tils. Korn. !

Total des I

Pots. , , 7

céréales.

Hektarer. | Hektarer. Hektarer. ! Hektarer.

Hektarer. Hektarer. Hektarer.

1 \ Smaalenene

2 ; Akershus

3 I Kristiania

4 i Hedemarken

5 Kristians

6 < Buskerud

7 ' Jarlsberg og Larvik. . .

8 i Bratsberg

Nedenes , . . .

Lister og Mandal

11 s Stavanger

12 Søndre Bergenhus

13 I Bergen.

14 I Nordre Bergenhus

15 I Romsdal

16 Søndre Trondhjem

17 Nordre Trondhjem

18 i Nordland

19 I Tromsø

20 Finmarken

1 321 1

462

17

2

455

482 I

192 :

109 i

4 I

1 i

I

7 I

2 I

3 I

12 i

4841

1 803

2 :

1 252 !

961

1 226

2230 i

577 I

100 I

•S4 I

251 j

I6

4O

54

55

62

125

10

1 769

5 334

24

4681

9 759

4659

2039

3009

1 401

760

1 173

427

1 842

1 549

4636

4 427

2886

1 393

12

40

408

2

4694

5040

1 O55

31

57

37

3*3

I2 5

739

419

772

348

54

54

6

1

14 689

17223

24

10 440

2 569

5078

7 226

2880

965

2068

6488 I

3926

2848 ;

6335 !

4991

9 i21

954 j

13 !

!

I

188

331

1

217

284

261

47

26

I

22848

25561

53;

22 301

196151

12 734 !

12 890

7031

2 696

3413

8 042

5 1 IO j

5 159!

8716J

10 148

13827

4024

1423

14

Rekapitulation:

Bygder. Cornu11. rurales j 4 343 13 651 I 51 585 I 14 177

Byer. Villes | 43 108 195 I 18

97 4OI !

438 i

3625

21

184 782

823

Riget Royaume i8ço \ 4 386

13759 I 51780 I 14 195 I 97839 i 3646 \ 1856051

- - 1875 4 536

— — 1865 4 95°

: - ~ 1855 | 2 900

14837

12 250

8 400

55 897

49900

49 200

20 670

19 100

24 100

90 628

91 300

94700 |

4647

3950 !

3900

1

191 215

181

45°

183 200

l ) 1 Tønde Poteter er her ansat til 1.60 Hektoliter, medens man i tidligere Aargange af nærværende Værk

à 1.60 hl.; dans les années antérieures de cette publication il était évaluée à i.jç hl. (comme le tonneau de blé).


51

Korn og Poteter amtsvis i Aaret 189O.

de sentences, par préfecture: année

i8ço.

Udsæd.

Quantités semées.

Poteter.

Pommes de

\ terre.

Hvede.

Froment.

Rug.

Seigle.

l

1

Blandkorn.

Byg. i

Méteil

Orge. (d'orge

et d'avoine).

Havre.

Avoine,

Erter.

Pois. \

Tils. Korn.

Total des

céréales.

Poteter.

Pommes de

terre.

No.

Hektarer,

Hektol.

Hektol.

Hektol.

Hektol.

Hektol.

Hektol.

Hektol.

Hektol.

! 2578

4258

8742

5 263

147

63 669

671

82750

67 186

1

i 3070

I 33O

3 449

14 460

I464

71892

IO99

93694

91 029

2

| 55

! 3864

I

3

2741

6l

14 357

7

18023

9O

41 535

3

3 738

I6 5

80 445

I 858

108 694

3

4

3500

5 1 4

2 208

35 559

21 050

10917

3 985

73 723

96977

5

1 886

1 027

2275

13 272

3 492

19 913

843

40 822

54O5 1

6

2335

3652

4 539

5255

106

30927

160

44639

60 246

7

i 1 741

1 124

1 101

9 287

208

11 045

58

22 823

57 122

8

1 334

1 660

| 2 262

497

421

8

267

457

662

5 701

3 186

4125

184

1 841

622

4 993

14720

42 821

3

27

4

11 645

20 652

48 242

38653

48 795

65671

9

10

11

3 2 4O

2

32

2 118

4502

31 668

2

38324

86274

12

2

-

-

-

60

1 3

| 2312

14

133

9040

2 790

26 291

10

38278

63252

H

| 1726

1 629

4

7

94

78

6621

11 089

4770

1 232

49 745

20 323

9

203

61 243

32 932

61 454

61 473

*5

16

i 2495

24

112

11 000

162

37 73«

299

• 49 3 2 7

81 154

17

2299

1

421

12 949

336

5 4IO

13

19 130

74684

18

i 1 °35

99

-

3 1

5 181

72

23

4

53

10

3

1

5 291

87

37 602

2688

l 9

20

38822

12 297

27 137

168033

60895

! 481 741

11 076

761 179

1 150 193

300

128

208

563

68

2 011

55

3°33

8730

1 39 122

12425

27 345

168 596

60 963

| 483 752

11 131

764212

1 158923

34 879

12 526

29227

189 630

91 770

475 638

14 014

812 805

x )i 126 166

| 31 700

12 705

23 900

176770

91 634

496 226

12471

813 706

1 )io8i574

7828

22 486

174 134

106 600

502 510

13 952

827 510

') 889 324

har regnet den i Lighed med Korntønden til 1.39 Hl. L'ancien tonneau a été converti, pour les pommes de terre }

4*


62

Tabel 40. Beregnet Gjennemsnitsavling af Korn og Poteter samt

Céréales et pommes de terre: Récolte moyenne, quantités et valeurs,

Amter.

Avlingens Mængde. 1 )

Quantités

récoltées.

No,

Préfectures.

Hvede. : Kug.

Froment. \

Seigle.

Byg.

Orge.

I Blandkorn. j

Méteil |

(d'orge et

d'avoine).

Hav

Avoine,

Erter.

i Tils. Korn.

! Total des '

Pois. I , 7 :

'ereales. \

Hektol. j Hektol. \ Hektol. !

Hektol.

Hektol. I Hektol.

Hektol.

I

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

11

12

13

14

15

i6

17

18

19

2O

Smaalenene

Akershus . . . .

Kristiania

Hedemarken

Kristians . . . .

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

: Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

\ Romsdal . .

Søndre Trond hjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø , . . . .

! Finmarken ,

28879'

10 056

7|

614:

31 !

8885

26 284

9465

4224

3928

80

20

175;

55J

62:

215:

5!

109 345

43 833;

40!

37601J

26997J

29 177!

54013

12 588

2 619

3 774;

6 703:

256!

I

1 103J

1 4091

1 156:

I 2II|

1863!

2481

39838!

147 688;

659;

136968:

290378

in 729

51 239

83466

40065

22719

43 30 1

15722:

67485!

64 615!

H5 3I5J

120453:

75 478!

30568!

590!

I IO9 436 116

12 6l2j 536 162

49! 756

I76 266; 357689:

169 I4OJ 91 205

27 84O; 146 712'

885! 213396:

I 83O 83875 1

I O7I 35 9O3

1^576 92238

4 165! 3 12 195

31 l6 5| 177725

19 261 122 725

36911; 322313

11 498! 187 221:

1 527: 309 117

i8i 3| 33 108!

184 360

24 60

4299J

7 584J

2l|

30 I72:

26 I44

5°47:

1 023

397J

619586!

757 935:

I 532|

739310:

603 895:

329390

346 840:

191 621;

io8j 133 343

17; 366461;

224 898I

66| 210815I

60 425 363'

2565I 347 817!

2715' 435 238

87; H2354i

20

7

31380

681!

R e k a p i t u 1 a t i o n :

Bygder. Co mm. r ura/c s

Byer.

Villes

92009J 331 294T482683J 507357J3444072; 79 976 5 937 39i|

976! 2642 5 593J 569J 14804! 378 24962;

! Riget \I$$6—I$Ç>O \

:

, \ \ \ \ \

Rora//me\^M, en moyenne] 92 985 ; 333 936! 1 488 276! 507 92613 458 876J 80 354I5 962 353;

1S75 \ 100336: 36 698540 3 234928; 84051 6045 5111

1S65 98 800: 237000:1242800! 63360012867800 6790015147900:

1855 74200; 249 300! 1 276400; 742 9OO|2 957 900 8510015385800

\; Beregnet efter Udsæden i 1890. 2 ) Se Side 50 Note 1. Voir p. jo, note 1.


Avlingens Gjennemsnitsværdi amtsvis i Femaaret 1886—1890.

53

pour la periode de 1886 à i8ço, par préfecture.

Avlingens Værdi.

Valeurs.

Poteter.

Pommes de

! terre.

Hvede.

Froment.

Rug.

Seigle.

Byg.

Orge.

Blandkorn.

Méteil

(d'orge et

d'avoine).

Havre.

Avoine.

Erter.

Pois.

Tils. Korn.

Total des

céréales.

Poteter.

Pommes de

terre.

No.

Hektol.

Kroner.

Kroner.

Kroner.

Kroner.

Kroner.

Kroner.

Kroner. | Kroner.

1

468 574

660 219

I2 Ô34

915 747

772582

362 092

399 602

383 611

273491

347 602

535 629

632536

426

449 964

457 720

428 739

624 168

491 323

210571

M J73

264 311

95 451

64

5 862

343

95873

267 592

103 665

58724

49 100

1 189

298

2503

753

859

3 168

83

-

-

779 327

363OIO

286

323 396

268361

290 621

456 641

IO4944

24 933

3484I

65 182

2 33O

-

9892

12 II4

1 I 9OO

13 157

17 575

2257

-

26l 528

I 040 O99

4 O46

I 092 825

2415 642

914 278

356 879

754 222

4OO I42

I96425

383661

151 516

-

5663IO

593 955

1 134388

910096

755 705

285810

5 571

6 264

79 329

308

I 128 593

I IO4 676

190 312

4219

12 426

9063

7263I

23 I99

199 826

I29538

25I 8ll

78 855

9 012

13 449

1 239

167

I 960 131

2 768881

3 190

1 919 139

494 883

812676

i 085 356

480373

221 151

555 786

1 568 126

947 123

618 033

1 7O7 55O

1 072 056

1 701 585

239 749

2 502

417

59 279

78 080

232

283 162

259 196

53 ir 5

12 020

4 533

217

1 599

238

148

931

902

43 810

36 108

1 516

258

90

3 330 840 I 189 071

4424850 I 874593

8 126 36 007

4752977 2076516

4 543 101 1 747 418

2356875! 1 003346

2 182 707 1 128 894

1 460 163 1 208 166

714230 1027374

910382 1030877

2041 595 1 703 161

1 301 241 2 650 102

1 840

1 327 207 1 457 354 14

2 567 085 1 392 622

2341 868

2 673 126

1 028 077

292 066

6245

1 089 026

1 610 548

1 608 480

903 349

68392

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*3

15

16

17

18

19

20

8377823

63 580

939 6 69

10 169

2758078 12 179 956

22 689 43 142

3311 267 18 078 867

3650 79840

829 75238 097 589:24 621 828

5682 165 172! 185 308

8441 403

949 838

2 780 767 12 223 098

33H9I7 18 158 707

835 434 38 262 761 24807 136

2 )8 200042

1 616 200

4 270 700 17 494 300

5 870 200 19 912 200

1 127 600 50 291 200 26 132 200

2 )7 554 532

1 612 000

3 000 000 14 216 000

5 322 000 19 188 000

1 049 000 44 387 000 25 000 000

2)6904172

1 212 000

3157 000 14 599 000

6 240 000 19 790000

1 316 000 46 314000 22 900 000


54

Tabel 4L Forholdet mellem Udsæd og Avl i Aaret 189O samt

Folkemængde og Matrikulskyld.

Rapport de La semence et de la récolte à la population et à la valeur cadastrale

des propriétés foncières rurales en i8ço.

Udsæd.

Semences.

Avl (uden Fradrag af Udsæd;.

Récoltes fsans déduction des semences).

Landsdele.

Districts.

For hvert i ooo

Indbyggere.

j Par i ooo habitants.

p r IOO Mark>

For hvert i ooo

Indbyggere.

Par i ooo habitants. !

Pr. loo Mark.

lait

lait

lait

Ialt

Kornsæd.; Poteter. jKornsæd.

1>{)UUr - Koni.æd. Poteter. Kornsæd.i Poteter.

Total des\ Pommes yPotal des' l'owncs 7Wa/ ^ Pommes Total des\ Pomme,

céréales. \ de terre -\ céréales. f d " tcrn de

• créâtes.

terre - céréales. de terre.

Bygderne amtsvis.

C o m m ti nes r urates,

\ Hl. ! Hl. ! Hl. • Hl. Hl. ! Hl.

Hl.

i

Hl.

par p ré fe itu re .

Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Tarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger . .

Søndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø •

Finmarken

959-7

978.0

7O7-5

702.5

518.9

658.3

326.2

173-9

348.6

595-i

298.9

4404

57O.I

332.4

643.6

150.4

89.4

3-8

775-2

949-5

954-8;

922.9:

684.1!

877-7:

812.5;

576.0

821.1

808.7J

672.9!

727.7

571-4

618.5

1 056.5

586.9

635-8J

in.8J

i

216.17!

209.06

153-351

M7-73J

110.51!

164 48 j

77.29

65-13

133-O3

204.98

136. ooj

14974

22I.9OJ

IO9.63

163.97

IO9.73

76.89

174.60: 7 174-5

202.97 7912.1

206.93

19405

2I9-33IJ

192.54I

278.57 j 4517.il 6 590.6:1 555.97 2 270.22

306.151! 1 754.1! 4 933-5 : 798.082244.63

247-39|j

222.41J

203.99II

547-i5!i

6 502.9

5 753-8

5 i'-

2 738.6

1 252.8

2 249.51 5 847.0! 858.34 2 230.98

2425-7

3 959-4

3 507-4

5299

2 9-5

5 397.2 1 616.74 1 216.23

I

6887.5 691.16J1 472.15

8 044.4

7352.9k 210.03

145.69: 4 194.6 4 575-4J 893.29

40943J1 743.52

546.34

974-38

5817.8 1 277.86l1453.78

5453.3 648.98 1 292.33

4 075.2! 469 14 1 526.15

5 176.7 824.67 1 759-93

4255.8 1 541.15 1 656.51

4 3 IO -2

269.17!! 5678.5I 8125.7 1 446.75 2 070.23

428.29JJ 883.0! 3 860.6 644.45

817.31

3 560.2

590.0;

156.88 1 421.65

456.08 3063.87

Bygder. Comni. rurale.

Byer. Villes

498.5 I 753-3

6.4 ! 18.4

152.32J 230.16!! 3 888.9J 5 487.2! 1 188.09 1 676.44

-j - h 52 6${ 134.10:

Riget. Royaume 18go \ 381.9 579.2! 152.32! 230.16 2 979.81I4 218.77I1 188.09 1 676.44

- 1875

- 1865

- 1855

453.2 619.0 164.96! 225.35I3337.51 46i2.26|i 214.75.1 678.91

478.1 ! 635.6! 162.83 216.43!3 025.0514439.26I1 030 14 1 511.72

I i i] i ;

555-5 ! 596.81 165.59 I77-95Î3 614-52 4 633-52!i 077.74:1 381.58


Tabel 42.

55

Forholdet mellem Kreaturhold 31 December 189O og

Folkemængde samt Matrikulskyld.

Rapport du nombre des animaux domestiques au ji décembre i8ço à la population

et à la valeur cadastrale des propriétés foncières rurales.

Kreatur h old. A ni m a u x d o in e sti q u e s .

Landsdele.

Districts.

For hvert i ooo Indbyggere.

Par i ooo habitants.

Heste. ! Storfa:

Espèce

\chevaline.

Espèce

bovine.

Faar og

Gjeder.

Espèce

ovine et

caprine.

Espèce

porcine

Heste.

Pr. ioo Mark.

Faar og

Storfae. } Gjeder.

Es f ece

Espèce \ Espèce

chevaline\ bovifie. \ ovine et

! caprine.

Svin.

Espèce

porcine.

Bygderne

amtsvis.

C o m munes rur ale s,

par p 7 éfe dure .

Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Kristians

Ruskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal ......

Stavanger

Søndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

122.0

136.5

II6.6

144-7

105.9

109.6

84.7

49.2

53-9

IOT.I

52.8

97.6

87.7

93-2

112.8

61.8

81.8

30.6

6i6.4 153-6;

599.3! 216.2!

|

672.3J

599-2J

553-9J

364.4!

643.2J

645.3J

647.8

I OO6.O

734-2

646.7!

608. o

539-4 1

628.6!

4477!

1 258.7

591-8

148.4

690.5J

402.1!

773-°!

2 547-4;

1 809.0;

2310.4I

1 580.6!

1 089.9!

I

1 I54-3J

1 354-7J

1 219.1;

57-o jj

73-9 ]

107.6

136.0 ;,

49-5 l|

li

52.9 ||

56.3 jj

46.9 ||

16.0 ;|

68.4 ||

78-5 ||

143-4 I

104.4 II

80.2 II

27.7 f

24.1 u 70.39 !

3.6 !!

27-50

29.18

25.27

30-43

22.55

27-38 j

20.061

18.441

20,55 !

34.82 j

24.01 |

33-Ï8 |

34-13 !

30741

28.741

45-081

138.90;

128.09!

150-521

180.54

143.18

14973

13 1 2 7

136.46!

245.43!

222.27I

294-74;

341-99!

285.80;

21335!

393-64;

54O.79!

34.62

46.21

164.58

26471

126.03

37.06

163.65

150.58

294.93

87745

823.09!

78549

615.24

359-51

295.84

842.38

165.82

12.86

15.80

23-3 1

28.61

IO55

13.22

13-34

17-58

6.09

23-56

35-72

48.77

40.62

26.46

36.96

20.25

20.73

Bygder. Comm. rurales\ 94.2 | 654,6; 1 104.5 76.7 || 28.78 | 2OO.oo| 337-42

Byer. Villes 14.9 14.8| 8.0; 8.3

23-43

Riget Royaume iSço 75-4 | 503-0 ; 844.6 60 5 28,78 ! 200.00! 337.42

23-43

- - 1875

— — 1865

- - 1855

84.0

88.0

104.0

563-0

560.0

638.0

I 112 O

I i73-o

I 311.0

56.0

57-O

76.0

29.51

29.00

30.90

202.09;

189.22!

190.09

401.25

398.69

390.87

19.60

18.39

22.67


56

Tabel 43. Uddrag af Kapitulstaxterne for Aarene 189O—1894 1 ).

Taux officiels des céréales; années i8ço à

(Kroner pr. Hektoliter.)

Landsdele.

Districts.

1891. î 1892. I 1893. 1894.

Kristiania Stift.

Hvede, Rug eller Erter. Froment, seigle ou pois . . .

Byg. Orge

Blandkorn. Mêteil (d'orge et d'avoine)

Havre. Avoine

8.98

7.14

6.63

5.80

9.69

7.60

6.77

5.68

11.99

8.81

7-44

6.65

10.13

7.62

7.07

6.03

8-43

6.44

6.01

5-45

Hamar Stift.

Hvede, Rug eller Erter. Froment, seigle ou pois . . .

Byg. Orge

Blandkorn. Méteil (d'orge et d'avoine)

Havre. Avoine

10.12

8.74

7.01

6.29

10.32

8-73

6.84

5-89

12.28

9-77

7.65

6-73

10.68

8.40

7.02

6.25

940

7 32

6.32

5.86

Kristiansand

Byg. Orge

Havre. Avoine

Havremel. Farine d'avoine

Stift.

8.38

5.98

6.85

8.98

6.16

6.85

9.64

6.88

7-77

8.56

6.10

6.91

7.16

5.68

6.10

Bergen Stift.

Hvede. Froment.

Rug. Seigle

Byg. Orge

Havre. Avoine

Blandkorn. Méteil (d'orge et d'avoine)

Malt. Malt

12.75

8.32

S 66

5°4

6-34

22.05

13.75

9.60

9-57

5.20

6.73

22.09

12.71

12.47

10.55

5.97

7-79

21.43

12.20

9-35

8.61

5.19

6.47

21.61

11.30

7.51

7.20

4-75

5.85

22.76

Trondhjem

Stift.

Bedste Rug. Seigle, iere qualité

Ringere Rug. Seigle, qualité inférieure

Sæde-Byg. Orge, fere qualité

Ringere Byg. Orge, qualité inférieure

Bedste Blandkorn. Méteil (d'orge et d'avoine), fere qualité

Ringere Blandkorn. Méteil (d'orge et d'avoine), qualitt

inférieure

Sæde-Havre. Avoine, fere qualité

Ringere Havre. Avoine, qzialité inférieure

Malt. Malt

I Gjennemsnit for ovennævnte

Moyennes.

Rug 2 ). Seigle

Byg 3 ). Orge

Havre 3 ). Avoine

Stifter.


9.12

793

8.06

6.51

6.61

5. 19 :

5-84 i

4 ;

55 1

1

i

9.14

8.20

5-79

1

10.00

8.69

8.20

6-54

6.78

5-4O i

5-69 ;

4.52

1

1

12.43

10.95

8.94

7.22

7.19

5-93

6.17 j

4.80

1

9.90 I 12.29

8.62 I 9.54

5.72 I 6.48

10.03

8.74

8.30

6.46

6.98

5.84

6.14

4.66

8.09

6.71

7.21

5.61

593

4-5°

5.55

4.41

10.05 I 8.36

8.30 I 7.07

5-94 5-46

*) I Norges officielle Statistik, Tredie Række No. 54, Norges Jordbrug og Fædrift 1876—1885, findes Opgaver

over Kapitulstaxterne i Gjennemsnit for ovennævnte Amter i Aarene 1820—1886.

2 ) I Kristiania og Hamar

Stifter «Hvede, Rug eller Erter» og i Trondhjem Stift kun «bedste Rug».

8 ) I Trondhjem Stift kun «Sæde-

Byg» og «Sæde-Havre».


Tabel 44« Kreaturhold amtsvis 31 December 189O.

Animaux domestiques au ji décembre i8ço, par préfecture.

Amter.

Préfectures.

Heste.

Espèce

chevaline.

Storfæ.

Espèce

bovine.

Faar.

Espèce

ovine.

Gjeder.

Espèce

caprine.

Svin.

Espèce

porcine.

Rensdyr.

Rennes.

Høns.

Poules.

; Ænder.

i Canards.

Gjæs.

Oies.

Kalkuner.

Dindons

et dindes.

Bikuber.

Ruches.

Smaalenene

j

Akershus

j

Kristiania

Hedemarken |

Kristians , |

Buskerud !

Jarlsberg og Larvik j

Bratsberg

j

Nedenes

j

Lister og Mandal !

Stavanger ;

Søndre Bergenhus !

Bergen

j

Nordre Bergenhus

Romsdal

j

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem |

Nordland. , |

Tromsø |

Finmarken

i

j

Rekapitulation: |

Bygder. Comm. rurales. . . |

Byer. Villes . . . |

Riget Royaume i8ço \

IO 99O

I3099

3 OO1

13 365

15312

8802

7896

6235

3 447

3 347

8390

6766

428

8482

9492

9 611

8 696

7884

4887

768

143 836

7 062

53 575 I

57 432

1 062

79 010

90 411

52 457

4O75 O

38835

24 455

38 195

52668

83057

298

87 45 1

79 33 1

64 132

46 624

68 688

37 4O7

10 661

999 484

7015

13 2O2 ;

2O 489 i

68 i

72 497 I

74 959 i

33 ^39!

10 063 I

38 820 '

22764

37881

193427

215 800

180

156 617

144 532

89 801

71 404

126 464

70306

25 111

4H497 I

3027 I

37

229

35

13850

57020

12 473

18

9300

4 133

7769

11 908

16 148

1

44 i 48

25 325

18083

17758

20318

9 959

3946

271 696

762

150 898 i 1 006 49914175241 272458

5 488

7 122

726

12 296

14424

4 142

3 929

4 329

3 280

i 244

5872

10067

10

12482

11 329

7 985

11 248

3 544

1 440

100

117 109

3 948

21

6

IO559

1 329

163

3

1 671

1 514

l 3

5

3 2 54

664

1 584

39H

20742

17677

10 341

96674

170 064

70

85467

71 970

6285

46 145

43 872

4654O

58988

37 427

23 577

29 560

92915

45 6"9 6

1413

15 816

3O576

49 274

61 5°3

38 100

9 949

1 490

752033

44 53°

121 057 | 170 134 | 796563

782

598

108

195

69

165

395

341

r 53

287

659

475

102

131

173

402

153

215

31

12

4 611

835

i 935

i 070

22

288

367

157 j

349 I

122 i

14 !

24 i

188

83

4

19

7

4681

159

5446 j 4840

261

511

63

58

30

127

106

168

9

8

10

5o

17

3

47

46

1

1

1 261

255

1 516

6 291

3780

85

469

139

1 057

1 520

1517

1 007

980

265

4 1

18

1

16 476

743

17219

! en

!

~ — 1875

— — 1865

— - 1855

— — 1845

- 1835

l S I 9°3 i 1 016 6171 686 306 | 322 861

149 167 I 953O36 1 705 394 i 290 985

154447 : 949 935 : 1 596 199 : 357 102

131 894 | 842 568 i 1447274; 290 950

113 163 ; 644414 | 1 028945 I 184 518

101 020

96 166

113 320

88637

79 874

96567

101 768

116 891

90273

82 225


Tabel 45. Gjennemsnitspriser paa Kreaturer samt paa Melk og Smør amtsvis i Aarene 1885 og 189O.

Prix moyens des diverses especes d'animaux domestiques ainsi que du lait et du beurre pour les années 1885 et iSyo.

Bygderne amtsvis.

C om m un es ru raies,

par préfecture.

| Arbeidsheste.

j

| Chevaux de

! travail.

Oxer.

Boeufs.

Ungnøt. ! __ , ! Voxne Faar. ! VoxneGjeder.j TT _. I Nysilet Melk I Snu

Kalve. i j Voxne bvm. !

liouvillous et

Moutons et j Boucs el

Lait \ Beurra

Porcs.

génisses.

brebis. chèvres.

pr. Liter, j pr. Kg.

1S90. ; 1885.

1885. 1 1890. 5. | 1890.

1890.

! Kr. .

Smaalenene J 2783O4-3|

Akershus | 319

Hedemarken ; 292

Buskerud | 292!

Bratsberg \ 306! 275-6I

Nedenes j 265

Lister og Mandal . .j 187;

Stavanger j 150: 212.il

Søndre Bergenhus.. j

181 i

Nordre Bergenhus . . | 191 ;

Romsdal j 173! 2o6.o|

Søndre Trondhjem .. |

249I

Nordre Trondhjem .i 268

Nordland ; 207

Tromsø 153

Finmarken | 203

Kr. I

297.2J

33O.6|

Kristians j 249! .280.2! 65.4

267. o|

264.2J

239-9

198.6\

I93- 8 !

2 42.8|

235.0I

203.2

i68.6|

203.3I

97.8| 120.8

79.91 118.9

87.8

92.i| 94-3

Kr. !

IOI.Oj

86.3J

68.1!

65.0J

87.6|

Jarlsberg og Larvik j 310! 306.3I III.O] 129.1 104. o| I22.3

75-4J 9O.I

57-3| 9o-4

54-3! 85.3

86.3! 108.0

86.6J

64.11 85.8J 68.5!

72.2J IO3.5!

56.2; 76.0! 63.o| 82.2!

42.51 54.6j 48.81

51.3J 72.2 50.2!

73.4.I 96.1 68.6! 84.7J

76.oj 95.61 69.2J

62.9J 62.9 64.6: 63.6!

71.i| 65.3J 6X.6 1

Kr.

123.3,

IIO.9

99.6

85.8

96.O

IO7.9

94. ij

64.1 i

68.2J

83.4

65-3

96.3! 83.6! 80.6; 74.7!

Kr. ; Kr. |

53-3! 62.8J

44.6]

54-2J

34.8| 55-8J

39-3J 49-4!

4 6 -4J 52.9!

58-11 68.5!

5O.5J 62.81

47-7 ! 59-9;

38.2J 51-5]

36.6J 52.6)

34-11 434;

36. i|

27-3J 35-5J

37-5! 48.2!

43-7J

33-3J 32.5

32.7

39.9 1 38-3!

Kr.

I3.IÎ

9.O

9-5!

15. ij

II.9

H.5;

15-2:

ï I.O

7-9i

6.i|

10.4

9.6

10.7!

8.6|

|

9-9J

10.o|

9-5

9.2

Kr. ;

16.6J

i8.o|

I2. 2|

I2.6|

16.3!

14.8!

I2.9I

12. l|

H.8J

12.7 |

120

IO.2

i

II. l|

12.6:

Kr. I Kr. Kr.

8. 7|

8.6J

io-5J

12.8!

9-4-|

8.6J

8-7

IO -5j

9-7J

9-7

7-3

8.8

9-i

10.5

8.7

Q.O

I3-5J

II.7|

II. O;

12.Oj

I4.8|

IO. 4|

10.o

12.3!

I6.2J

13.6

I I.O

TI.4

10.5

10.0

9.0

8.8

IO.O

Kr. i

9-4-1

1 j

8.i| 9.0!

8.8J 9.8;

8.9I 11.0

11.8| 12.9!

IO.OJ IO.O|

10.11 11.5

8.3! 10.1

S-7 i 10.2

9.3J II-3|

9.6 11.3;

10.1 11.6

8.9: 10.4

8.8

8.2

8.6

9.9J 9-i

9.81 8 9

10.8j 10.7

Kr. ! Kr.

81.9j

67.9I

58.81

39-2|

64.7I

88.4)

74-9J

75.7J

67.i'

60.4

39-51

24.8|

40.91

57 6J

62.3I

45-4

53-3

60.oi

85.7

81.7

76.8

51.1

80.4

92.8

80.5

78.O

77.7

70.4

48.4

33-o

44-7

69.9

70.1

47-3

50.6

71.2

Øre.

8.4

8.O

8.2

7-7

8.8

9.0

10.2

11.4

9-5

9.2

11.1

10.6

9-7

8.5

9.1

12.1

12.8

18.5

Øre.

8-5

9.0

8.4

7-7

9-1

97

10.8

10.6

9-5

9-3

10.3

9-7

10.6

9.0

8.4

11.4

11.3

17-5

Kr.

I.73!

1.62!

I.65;

I.6l

i.66i

1.67!

1.65

1.651

1.62

1.52

1.48

1.44Î

1.46

1-57!

.1-49

i-74 !

I.82-

1.84

Kr.

I.69

1-75

1.69

1.61

1.70

1 73

1.67

1.66

1.56

1.51

1 47

1.40

1.51

1.61

i-57

1.62

1.56

1.78

! 01

Middeltal. Moyennes] 250; 258.02J 68.0; 9Ï.16J 70.4 ! 88.12! 38.0I 48.45I 10.7 13.74 9. \\ 12.26 9.31 10.55 56.4J62.31I 9.9 9.98 1.59 1 1.59


Tabel 46 a, Fabrikanlæg-. Summariske Opgaver for Aarene 1875—189O 1 )

Établissements industriels, par groupes d } industrie; années 18J5 à i8ço.

1875.

Hovedgrupper.

Groupes d'industrie.

Antal

Anlæg.

Nombre

des

ètabliss.

Antal

Arbeidere.

Nombre

des

ottvriers.

Antal

Anlæg.

Nombre

des

ètabliss.

Antal

Arbeidere.

Antal

Anlæg.

Nombre j Nombre

des des

ouvriers. éta b lis s.

Antal I Antal j Antal

Arbeidere. ! Dagværk. Anlæg.

Nombre \Somme des\ Nombre

des \ journées de \ des

ouvriers. \ travail. I ètabliss.

Antal

Arbeidere.

Nombre

des

ouvriers.

Antal

Dagværk

Somme des

journées de

travail.

Forædling af Sten og Jord. Industrie céramique. .

Metalindustri. Industrie des métaux

Tilvirkning af Maskiner, Transportmidler m. m.

Construction de machines et de moyens de transport

Kemisk Industri. Industrie chimique

Tilv. af Varme- og Belysningsstoffe, Olier etc. Fabr.

de prod. servant au chauffage ou a l'éclairage,

fabr. d'huiles, etc

Textilindustri. Industrie textile |

Papir- og Læderindustri m. m. Industrie du j

papier, du cuir, etc |

Tilvirkning af Trævarer. Industrie du bois I

— - Nærings- og Nydelsesmidler. Indu-\

strie de t'alimentation |

— - Beklædningsgjenstande. Fabr. d'ob- j

jets servant a l'habillement

j

Polygrafisk Industri. Industrie polygraphique j

Anlæg for Produkter, som høre under flere Grupper |

Fabr. d'objets appartenant a plusieurs groupes . . I

Tilsammen.

Total j

253

56

249

141

128

122

4 535

1 906

9 021

2 521

924

5 128

ni 1945

750 ! 12743

707

25

4

35

6 010

453

34

437

274

65

173

136

145

112

839

5715

1789

6 140

2 189

942

4901

1891 I

H 3H \

748 I 6049

26

4

585

19

59

2581 I 45 657 ! 2637 41593

144

67

172

75

3 675

2881

6689

3002

81 794

143

6o 37

179

394

592

57

4

17

3 443

11 072

I Tusinder.

j Milliers.

I 708.4

825.9

I 797.8

729.6

162.5

[665.5

942.7

5 372.7

6478 ! 1 613.4

1 008

57

177

261.3

15-6

38.2

925 45 313 133-6

126

78

195

71

173

2OO

375

529

77

11

1935

i Tusinder.

I Milliers.

4718 \ 923-7

3 547 I 992.2

10 116

2837

957

6235

13 720

7827

1923

113

810

733

677.I

214.9

2 239.4

1 650.4

2988.5

1 794-3

510.7

30.6

161.1

60956 ! 14 946.2

r\ f n / / i Bygderne, dans les communes rurales 1935 26 603 99 25 007 1 131 23 923 545-8 1 062 31 209 ! 7 264.5

( - Byerne, dans les villes

646 I9Q54 648 16586 794 I 21 390 587.8 873 29747 I 7681.7

') Opgaverne for 1885 og 1890 omfatter alle Fabriker, hvor der er arbeidet mindst 300 Dagværk om Aaret. Opgaverne for de tidligere Aar medtager endnu mindre Anlæg.

nemlig en stor Mængde Møller og Sagbrug, som kun har været i Virksomhed nogle Maaneder eller Uger hvert Aar. Nedgangen i Antal fra 1879 ^1 J %%5 skyldes væsentlig

denne Aarsag. De samme Omstændigheder har ogsaa øvet nogen Indflydelse paa Bevægelsen i Arbeidernes Antal.

Les recensements industriels de 1885 et i8ço comprenaient toutes les fabriques même les plus petites, pourvu qu'elles représentassent ati moins 300 journées de travail par an.

JCes recens, antér. comprenaient des établis•&-etnents encore plus petits, notamment nombre de moulins et de scieries qui n'étaient exploités quependant quelques semaines par an.

! 01

CD


6O

Tabel 46 b. Fabrikanlæg: De vigtigste Slags Anlæg i Aaret 1890.

Établissements industriels: Principales industries en i8go.

Anlæggenes Art.

Antal

Anlæg.

Nombre "

des

ét ab lis s.

Antal

Arbeidere.

Nombre

des

ouvriers.

Antal

Dagværk.

Somme

des

journées de

travail.

Principales industries.

Teglværker

Potte mage ri er og Fajancefabriker .

Glasværker

Spiger- og Valseværker m. v

Hesteskosømfabriker

Jernstøberier

Andre Metalvarefabriker

Mekaniske Værksteder

Skibsværfter og Tørdokker

Fyrstikfabriker

Pudretfabr., lienmøller og Guanofabr.

Ilvalfangeretablissementer

Spinderier

Do. forenede med Væverier . .

Væverier

Trikotagefabriker

Rebslagerier

Cellulosefabriker

Do.

Træsliberier

Do.

Papir- og Papfabriker

Garverier

torenede med Papirfabriker

forenede med Papirfabriker

( Dampsa^e <

Sagbrug '

^ Vandsage

Do.

forenede med Høvlener

Høvlerier |

Kornmøller

Hermetiske Fabriker

Ølbryggerier !

Hrændevinsbrænderier

Tobaksfabriker !

j

t

j

87

12

5

11

4

20

30

64

78

10

22

12

15

27

8

19

42

11

2

47

4

8

106

116

107

6 7

21

3O3

22 I

46

22 !

39 !

2815

495

771

831

7O3

1 082

452

6647

2494

1 699

399

336

324

4 016

1 379

819

843

1 516

317

2045

281

736

797

3087

2 574

5 132

1534

1785

903

1 723

337

1 712

Tusinder.

Milliers.

42I.4

136.5

203.3

226.4

207.3

3O5-6

124.4

I 907.6

455-9

88.0

46.1

81.7

1 129.9

384.1

231.0

227.9

428.2

91-3

531-5

41.7

212.0

207.0

547-2

434-3

1 245.5

401.6

421.5

186.4

458.5

43-6

401.3

Tuileries et briqueteries.

Poteries et fabr. de faïence.

Verreries.

Fabr. de clous, laminoirs ô°c\

Fabr. de clous à ferrer.

Fonderies de fer.

Autres fabr. d'articles en métaux.

Fabr. de machines, appareils mécaniques

et instruments.

Chantiers de navires.

Fabr. d'allumettes.

Fabr. de guano de poisson &^c.

Etabl. pour préparer les prod. de la

baleine.

Filatures.

Id. et tis s ertes combinées.

Tis series,

Tricoteries.

C orderies.

Fabr. de pâte de bois (chimique).

Id. et papeteries combinées.

Fabr. de pâte de bois (mécanique)

Id. et papeteries combinées.

Papeteries.

Tanneries.

Scieries à vapeur.

Scieries mues par l'eau.

Scieries et raboteries combinées.

Raboteries.

Moulins.

Fabr. de conserves alimentaires.

Brasseries.

Distilleries d'eau de vie.

Manufactures de tabac.


Tabel 46 c. Fabrikanlæg: Opgaver for de enkelte Landsdele

Repartition des établissements industriels par contrées en i8go.

Aaret 189O.

Landsdele.

Contrées.

Riget. Royaume ; . . .

Rigets Bygder. Comm. rurale.

Rigets Byer. Villes. ,

Amter: Préfectures :

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

Antal

Anlæg.

Nombre

des

établiss.

i 935

i 062

873

172

157

265

107

114

168

128

73

83

78

109

96

89

8

70

89

67

25

11

26

Antal

Arbeidere

: Nombre

des

ouvriers.

60 956

31 2O9

29 747

8 773

7 239

12974

1423

1525

4413

3 421

2838

2 066

1 719 |

2 299

4 435 1

2 166

70 |

1 086

2465

965

405

178

496

:

! . Dag- |

: Antal : værkenes |

! Dagværk. |procentvise !

I Somme \ Bodeling. |

\ des j Journées \

\ jotirnées \de travail]

\ de travail, i en ftour-

\ ' cents. i

Tusinder. |

Milliers. |

I4946.2J

7 264.5J

7 681.7!

2 O33- 6 !

1 822.4I

3 5428I

315-8!

342.2J

1 oo 3.8|

822.3!

686.5!

487.11

399-3!

575-6J

182.2!

538.7!

7-9J

24S.3|

601.2]

194.8!

47.0

31.6

63.1!

Pet.

100.00

48.60

51.40

13.60

12.20 j

23-7 1 j

2.11 I

2.29 !

6.72

5-49

4-59

3-26

2.66

3-87

7.91

3.60

0.05

1.66

4-O3

1.30

0.32

0.21

0.42

Vigtigste

Landsdele.

Contrées.

Fabrikdistrikter:

Les districts industriels les plus i?nportants :

Fredrikshald med Id og Berg ....

Fredrikstad og Sarpsborg med Tune,

Glemminge, Borge og Onsø

Kristiania med Aker og Bærum....

Skedsmo, Fet og Nittedalen

D r a m m e n med Eker, Lier og Skoger

Larvik med Hedrum, Tjølling og Brunlanes

!

S k i e n og Porsgrund med Gjerpen og

Solum !

Arendal med Barbu, Trorøø, Hisø ogj

Øiestad

Kristiansand med Oddernes

Stavanger med Hetland, Sandnes og

Høiland

Bergen med Askøen, Aarstad, Haus og

Bruvik

Trond h j em med Strinden

Antal Antal

Anlæg. ! Arbeidere.

Nombre

des

établiss.

49

326

28

119

31

44

24

40

62

132

63

Nombre

des

ouvriers.

1 979

4874

17 491

I 315

3 143

1 288

1 718

723

93°

1 376

5 382

1 892

Antal

Dagværk.

I Somme

I des

jotirnées

Ide travail.

i Tusinder.

, : Milliers.

488.1

1 104.1

4751-5

290.8

730.8

312.8

424.9

187.3

226.3

346.5

1 416.9

488.8

i 0>


62

Tabel 47a. De vigtigste Skreifiskerier i Aarene 1885—1894.

Principales pèches de la morue ; années i88j à 18c4.

Antal

Antal

Udbytte. Produit.

Aar.

Années.

Fiskere.

Nombre des

pêcheurs.

Baade.

Nombre des

bateaux.

Skrei

Morue

Lever. |

Foie.

Rogn.

Rogtte.

Samlet

Værdi.

Valeur

totale.

1. Lofotfisket 1 ), Pêche de Lofoten.

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

26 625 ;

28 92O

28 O3O

3I9I7

3O O83 |

3°3 2 4 !

3O378

30 092

26 683

27415

6567

7 164

6952

8 127

7 487

7 187

7 281

7148

6 1S6

6 292

1000 Stkr.

26530

31 OOO

29 700

25 960

17 2OO

30 000

21 050

l6 250

27 000

28 500

Hektoliter.

44 7O2

63270

56 160

724IO

47604

91 270

57 662

39400

69 010

46 000

Hektoliter.

32 738

34640

29865

39024

19 840

36 800

19 635

17 400

31 IOO

24 35°

100 Kr.

5 329

6 360

4 535

6 050

5865

7 260

6673

4290

5687

6887

2. Finmarksfisket. Pêche de Finmarken.

1885.

1886.

1887.

1890.

1891.

1892

1893-

1894.

17311

16355

17578

13 250

18386

18 905

22 IOO

28517

21 O7t

l6 94O

4 959

4 599

4919

3 853

5O99

5 128

5906

7471

5 604

4649

17 530

9707

II 827

8641

22 299

13 652

I3 5O3

22314

l6 203

15 984

442I9

30 on

34278

3° 2 73

65 296

40 904

36 574

56 222

43 564

34 493

393

356

300

339

247

520

158

466

307

691

2 542

1399

1 627

1733

3878

1 744

2828

3670

2481

2442

3. Romsdalsfisket. Pêche de Romsdal.

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

15 626

15 325

14 395

15 454

13877

15416

15014

15 098

14405

14499

2686

2 698

2 520

2723

2389

2 646

2 600

2565

2350

2470

3 584

10 849

3 173

9682

8382

8062

6 152

9858

6 691

8837

19925

4 947

28 204

24 100

27317

19 850

28428

18 205

11 402

5 373

14 756

3 102

19279

15425

14408

8508

17 739

10832

5 491

832

2481

615

2388

2637

2238

1978

1 989

l ) Inden Opsynsdistriktet og i Opsynstiden.


63

Tabel 47b. Samtlige Skreifiskerier i Aarene 1885—1894.

Toutes les pèches de la morue; années 1885 à 1894.

Aar.

Années.

Antal 1 Antal

I

Fiskere. j Baade.

I

Nombre des j Nombre des

pêcheurs. j bateaux.

Skrei.

Morue.

Udbytte.

Lever.

Foie.

Produit.

Rogn.

Rogue.

I

i

Samlet

Værdi.

Valeur

totale.

1000 Stkr.

Hektoliter.

Hektoliter.

1000 Kr.

76504

1886 78 952

1887 I 84703

1888 i 8l 394

1889 83 092

1890 89 283

1891 I 94 836

1892 101 659

1893 I 93 743

1894 I 96 385

18316

19 084

21 547

20 004

20 158

21356

23252

24 176

22 178

23 749

58 798

63023

52346

56 634

58 877

63 3O3

49 6l2

65086

7O953

7Ô338

117 989

HI 233

109 879

166 571

166 726

194 914

138 604

171 132

187954

121 547

53O65

64927

41 I49

73 630

47 513

63 355

37 4O4

55286

69 33°

47 907

11 O2I

12 57O

8054

12 91 I