31.07.2014 Views

Oplæg ved Bente Kjær, Beboerkonsulent, Svendborg & Søren ...

Oplæg ved Bente Kjær, Beboerkonsulent, Svendborg & Søren ...

Oplæg ved Bente Kjær, Beboerkonsulent, Svendborg & Søren ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Svendborg Andels-Boligforening

Afdeling 14

Byparken

326 lejemål l 1-61

6 vær. v

lejl

Byggeår 1972

Afdeling 16

Skovparken

486 lejemål l 1-31

3 vær. v

lejl.

Byggeår 1980


Beboersammensætning

Beboere i alt 1.462

Anden etnisk herkomst end dansk 52%

Tyrkiet 16%

Ex-Jugoslavien

15%

Vietnam 7%

Sri Lanka 6%

Iran 2%

Irak 1%

Somalia 1%

Andre 4%


Verdens Haver

Det planlægges at etablere 10 kulturhaver i

boligområdet:

Vietnamesisk kulturhave

Tyrkisk kulturhave

Bosnisk Kulturhave

Tamilsk kulturhave

Dansk kulturhave

Kosovo-albansk kulturhave

Børne areal

Unge areal

2 fællesarealer


Arbejdsgrupper

Der nedsættes 10 arbejdsgrupper

184 lejemål l deltager:

1. Møde

– hvad handler projektet om

2. Møde

– gruppen informere om kultur

3. Møde

– skitsetegning præsenteres

4. Møde

– endelig tegning godkendes


Rammer

Placering

Fastlagt

Budget

220.000 kr.

Kvalitet


Bosnisk kulturhave

15 mulige lejemål

11 lejemål l deltager aktivt i arbejdsgruppen


Skitsetegning

575.000 kr.


Erfaringer

Hvad lærte l

vi?

Hvad kan vi tage med videre?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!