Pdf document - Statkraft

statkraft.no

Pdf document - Statkraft

Vassføring

Suldalslågen er den mest vassførande elva

i Rogaland. Elva er 22 km lang og renn frå

Suldalsvatnet (68 moh) til Sandsfjorden.

Før reguleringa kunne vassføringa i Lågen

variere frå om lag 3 kubikkmeter i sekundet

(m 3 /s) om vinteren til nærare 700 m 3 /s på det

høgste. Brukarane og dei biologiske systema

i og langs elva var tilpassa desse forholda. Dei

to reguleringene har endra vassføringa i

Suldalslågen.

I manøvreringsreglementet for Suldalslågen

er Statkraft pålagt å halde vassføringa under

350 m 3 /s ved Lavika. Ein større flaum blir

rekna som skadeflaum. Etter at flaumane blei

reduserte er areala ned mot Lågen blitt tatt

meir aktivt i bruk. Oppdyrking og hogst har

auka tilførselen av sand og leire til Lågen.

Dei siste 15 åra har reglementet hindra vassføringar

under 12 m 3 /s om vinteren. Lågare

vintervassføring kunne auka mengda is. Is og

store flaumar kan vera effektive middel for å

fjerne uønska mose, algar, sand og leire.

Prøvereglementa etter 1998

I 1998 fekk Statkraft eit manøvreringsreglement

med to ulike regime for vassføring. Dei

to regima er like det meste av året. Unntaka er

ein periode frå april til juli og nokre dagar først

i oktober.

Minstevassføring Suldalslågen 1998-00 og 2001-03

Spyleflaum i 2001 og 2002

200

180

160

Tidlig vår Sein vår

140

120

100

80

60

40

20

0

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12

Dei to regima frå 1998-2003

4

Ovanfor Mo bru ved om lag 15, 75 og 220 kubikkmeter

vatn i sekundet.

Foto: Finn Gravem

Når styresmaktene valde denne løysinga var

det særleg på bakgrunn av nokre viktige

spørsmål:

● I kor stor grad vil redusert vassføring om

våren og tidlig på sommaren gje høgare

vasstemperatur i Lågen?

● Vil ein slik temperaturauke gje meir ungfisk?

● Kan stor vassføringsauke vår eller haust

spyle ut sediment, mose og algar og

gjennom det betre gyte- og leveområda

for fisk?

More magazines by this user
Similar magazines