Pdf document - Statkraft

statkraft.no

Pdf document - Statkraft

Nytt reglement for Suldalslågen

I 2004 skal Statkraft søke om nytt manøvreringsreglement

for Suldalslågen. Søknaden vil

vera i tråd med målet styresmaktene og

Statkraft har utforma saman.

Reglementet skal legge til rette for å ta vare på

vassdragets naturlege funksjonar og prosessar

samt ivareta regulantens behov for høg produksjon.

Følgjande verdiar/funksjonar vektleggast

i størst mogleg grad:

● biologi med vekt på Suldalslågen si

storvakste laksestamme

● flaumsikring

● næringsutnytting og rekreasjon

● Lågen som landskapselement

Reglementet skal vidare ivareta allmenta og

forvaltninga sine krav på innsyn/kontroll.

Styresmaktene og Statkraft sitt mål for nytt

reglement for Suldalslågen

Statkraft skal kome fram til eit nytt reglement

for Lågen i dialog med mellom anna Noregsvassdrags-

og energidirektorat (NVE),

Direktoratet for naturforvaltning (DN),

Fylkesmannen i Rogaland, Suldal kommune

og lokale partar. Når søknaden er sendt frå

Statkraft til NVE blir prosessen vidare styrt av

styresmaktene. Nytt reglement vil bli gjeve ved

Kongeleg resolusjon.

Det nye reglementet

Det nye reglementet er blitt kalla eit "varig"

reglement. I denne samanheng tyder dette

fram til 2024. Dersom allmenta meiner at

reguleringa har verknader som ikkje var forutsett,

kan dei da be om at vilkår knytt til

konsesjonen blir reviderte.

Statkraft har von om ein god og open prosess

fram til det nye reglementet blir vedteke.

Faglege resultat vil bli gjort kjent.

Meir informasjon om prosjektet og alle publiserte

rapportar finn du på www.statkraft.no.

Du kan óg rette spørsmål og kommentarar til:

samfunnskontakt Odd Vanvik

(odd.vanvik@statkraft.no)

eller prosjektleiar Vegard Pettersen

(vegard.pettersen@statkraft.no).

Vår 2004

Sommer 2004

Haust 2004

Vinter 2004/05

2005/06

Fagrapportar blir sluttførte av

forskarane

Statkraft sender sluttrapport

og søknad om nytt reglement

til NVE

NVE gjennomfører høyring

NVE skriv innstilling til Oljeog

energidepartementet

Nytt reglement blir fastsett

ved Kongeleg resolusjon

Odd Vanvik og Vegard Pettersen

Lilleaker, september 2003.

Mogleg framdrift er vist i tabellen

7

More magazines by this user
Similar magazines