Fritid på skolen - Stavanger kommune

stavanger.kommune.no

Fritid på skolen - Stavanger kommune

Fritid skolen

Kvalitetsplan for SFO 2011–2015


Fritid skolen

Kvalitetsplan for SFO 2011–2015


Innhold

Forord....................................................................................................................................................................................................7

Innledning...........................................................................................................................................................................................8

Fokusområder i kvalitetsplanen.......................................................................................................................................... 10

Sosial kompetanse gjennom lek..........................................................................................................................................11

Kultur, idrett og friluftsliv........................................................................................................................................................ 12

Omsorg og trygghet.................................................................................................................................................................. 13

Resultatmålsettinger.................................................................................................................................................................. 14

Skolenes egenvurdering ......................................................................................................................................................... 15


Forord

Nye kvalitetsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning for perioden 2011 -2015 skal ivareta helhet og

sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage- og skolebarn i Stavanger. Dette er kvalitetsplanen for

skolefritidstilbudet.

Planene har gjennomgående fokusområder med målsettinger om økt faglig- og sosial læring både i forhold til

enkeltindividet og i forhold til fellesskapet. Samtidig som planene understreker sammenhengen mellom barnehage

og skole, er det også viktig at barnehager og skoler praktisk legger til rette for helhet og sammenheng i overgangen.

Alt arbeid i barnehage og skole må bygge målsettinger om livslang læring og motivasjon for stadig å lære og

utvikle seg og å strekke seg etter nye mål.

Planene forutsetter at ansatte og rådsorganene for barnehagene gjøres kjent med planene for skole og

skolefritidsordningen og tilsvarende at ansatte og driftstyrene ved skolene kjenner til i barnehageplanen.

Vi ønsker alle lykke til i arbeidet med å videreutvikle en enda bedre Stavangerbarnehage og enda bedre Stavangerskole.

per Haarr

direktør

Rannveig Eriksen

barnehagesjef

eli Gundersen

skolesjef

7


Innledning

Skolefritidsordningen i Stavanger

Skolefritidsordningen i Stavanger skal være et fritidstilbud

for alle elever 1.-4. trinn og til funksjonshemmede

elever 5.-10. trinn. I fritidstilbudet skal barna oppleve

mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet.

Tilsynet skal være så godt at de foresatte er trygge

at sikkerheten blir ivaretatt.

Levekårsutfordringer ivaretas både skole- og

sfoområdet blant annet gjennom ressurstildeling slik

at skoler med levekårsutfordringer får økte ressurser.

Hensikten er å styrke tilbudet til elevene. Den enkelte skole

må gjennom bevisste satsinger og ressursdisponering

målrette tiltakene knyttet til levekårsutfordringer

Skolefritidsordningen, det vil si barnas fritid skolen,

skal så langt som mulig ta utgangspunkt i barnas egne

ønsker og behov og tilrettelegges i samsvar med dette.

Gjennom lek, kultur, idrett og friluftsliv, samt omsorg

og tilsyn skal skolefritidsordningen være en arena for

opplevelse, allmenndanning og læring. For å sikre

likeverdighet gis funksjonshemmede elever et tilrettelagt

tilbud slik at de i størst mulig grad kan delta i aktivitetene

ut fra sine forutsetninger.

Skolefritidsordningen i Stavanger skal ha ansatte som

er tydelige voksne, setter grenser, er konsekvente

og tilrettelegger for allsidig aktivitet ut fra planens

fokusområder.

For å forenkle teksten er skolefritidsordningen heretter

forkortet til SFO.

SFO – ledelse

I henhold til vedtatt ledelsesstruktur i Stavanger inngår

SFO-leder i skolens ledergruppe. Som virksomhetsleder

for skolen, er rektor den ansvarlige leder av SFO. Den

daglige ledelse ivaretas normalt av en SFO-leder. Skolens

driftstyre er ansvarlig for skolens SFO-tilbud.

Samhandling skole og SFO

Erfaring viser at SFO-tilbud som skårer høyt det å

være en god SFO, er integrert i skolens helhetstenkning

og planlegging. Det er derfor viktig at skolen fremstår

som en virksomhet som er inndelt i en undervisningsdel

og en fritidsdel. Miljøpersonalet bør i størst mulig grad

brukes både i undervisnings- og fritidsdelen. Skolens

ordensreglement gjelder også for SFO.

Samhandling hjem og SFO

Det avholdes årlig foreldreundersøkelse for foresatte med

barn i SFO. Her kartlegges foresattes grad av tilfredshet

med det tilbudet den enkelte SFO gir. Det forventes at

hver enkelt SFO bruker resultater fra kartleggingen når

de utvikler/utarbeider nye tiltak for tilbudet. I tillegg

gjennomfører skolene ett til to foreldremøter for SFO per

skoleår, hvorav det ene kan være felles for hele skolen.

Forventningsavklaring

med foresatte

SFO-planen for Stavanger er ambisiøs. Dette er gjort

med hensikt for å medvirke til økt oppmerksomhet

omkring SFOs betydning for barns utvikling. Foreldrenes

forventninger må samtidig harmonere med de rammene

som er fastsatt for virksomheten. Det anbefales sterkt at

skolene foretar en forventningsavklaring med foreldrene

i forkant av hvert skoleår.

Leksehjelp i skolen

Leksehjelp ble innført fra og med høsten 2010.

Leksehjelpen er frivillig og gratis og gjennomføres vanligvis

i etterkant av elevenes ordinære undervisningstid. I

Stavanger er leksehjelpen skoleåret 2010–2011 knyttet

til skolens undervisningstilbud. For å sikre et tilbud til

alle elever, holdes SFO åpen samtidig med leksehjelpen.

Antall barn i SFO og SFOs aktivitetstilbud vil likevel være

preget at det gjennomføres to parallelle tilbud i denne

tiden. Organisering av leksehjelpsordningen i Stavanger

vil bli evaluert i 2011.

SFO i opplæringsloven

I opplæringsloven er det få krav til innhold og kvalitet

i SFO. Hovedpunktet er at kommunen skal gi et tilbud

før og etter skoletid for 1.–4. årstrinn og for barn med

særskilte behov 5.–7. årstrinn. I Stavanger er det i

tillegg vedtatt at også elever med særskilte behov

ungdomstrinnet skal gis et tilbud om SFO.

Opplæringslovens § 9a-8 understreker at kravene til

skolemiljøet også gjelder for SFO. Dette er også tilfelle

når SFO omfatter aktiviteter utenfor skolens område,

eller blir drevet i lokaler utenfor skolen.

Hovedmålet for SFO står i opplæringsloven § 13-7. Der

står det blant annet:

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kulturog

fritidsaktiviteter. Utgangspunktet skal være barnas

alder, funksjonsnivå og interesser. Barna skal gis omsorg

og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode

utviklingsvilkår.

8 9


Fokusområder i kvalitetsplanen

Sosial kompetanse gjennom lek

Kvalitetsplanen har fokus noen sentrale områder

som skal prege SFO-tilbudet i Stavanger kommune.

Fokusområdene bygger SFOs kvalitetsplan 2007–2011.

Fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO 2011–2015 er:

1. Sosial kompetanse gjennom lek

2. Kultur, idrett og friluftsliv

3. Omsorg og trygghet

Alle skolefritidsordningene er forpliktet til å arbeide

etter fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO 2011–2015.

Samtidig kan skolene utarbeide lokale kvalitetsplaner,

også SFO-området.

Rådmannen vil initiere møter, kurs, seminarer og andre

samlinger knyttet direkte opp mot fokusområdene.

Samtidig vil resultater innenfor hvert av fokusområdene

bli etterspurt årlig.

Målsetting

Barn i SFO skal stimuleres til sosial samhandling gjennom

ulike aktiviteter og lekeformer.

Lekens motiv og mål

Leken er barnas viktigste aktivitet. Gjennom leken får

barna bearbeidet opplevelser og følelser. Leken gir

erfaringer og opplevelser sammen med andre barn.

Samtidig får de prøve ut ulike roller i leken.

I pedagogikken er lek en viktig faktor i barns utvikling

og læring.

• Leken er barnas dominerende virksomhet

• Gjennom leken utvikler barnet seg sosialt,

motorisk og mentalt

• Barnet henter innholdet til leken fra det

virkelige liv, og leken er en forberedelse til

voksenlivet

• Leken er et middel til å utvikle erkjennelse og

viten

• Gjennom leken bearbeider barnet problemer

og inntrykk som det møter i hverdagen

blir dermed en viktig læringsarena for utvikling av

barns evne til positiv samhandling med jevnaldrende

og voksne. Forskning definerer ferdighetsområder for

sosial kompetanse som empati, samarbeid, selvkontroll,

selvhevdelse, problemløsing og humor.

Fri lek og organisert lek

I Stavanger skal SFO legge til rette både for fri lek og

organisert lek. Så langt mulig skal leken tilrettelegges

barnas egne premisser. Dette betyr at barna skal

gis tid og rom for fri lek, hvor de kan leke uforstyrret

under tilsyn. Samtidig vil personalet, i den grad det er

nødvendig, organisere lekeaktiviteter der de voksne

deltar aktivt med styring og regler for leken. Mange

barn trenger styring, regler og voksenveiledning for å

kunne leke.

Personalet i SFO må observere og vurdere barna i

begge lekeformene og gripe inn, gi støtte og hjelp når

situasjonen tilsier det. Dagsorden ved den enkelte SFO

skal være så fleksibel at unødvendig avbrudd i barnas

lek kan unngås.

SFO som arena for utvikling

av sosial kompetanse

Gjennom leken får barn en særskilt mulighet til å lære

seg å kommunisere og samhandle med andre. SFO

Viktige suksessfaktorer

• Personalet tar ansvar for å veilede og hjelpe det enkelte barn i å utvikle sosial kompetanse

• Personalet har nødvendig kompetanse til å organisere gamle og nye leker/lekeformer

• Personalet legger til rette for variert fri lek og organisert lek, både ute og inne

• Personalet motiverer, inspirerer og veileder barna slik at alle deltar i leken

• Personalet tilrettelegger for at funksjonshemmede barn skal kunne delta i leken

• Foresatte opplever at barnet trives i SFO

Resultatoppnåelse vurderes gjennom

• Årlig foreldreundersøkelse

• Plan for kvalitet i SFO – skolens rapportering

11


Kultur, idrett og friluftsliv

Omsorg og trygghet

Målsetting

Alle barn skal oppleve glede og mestring ved å delta i

varierte aktiviteter innen kunst og kulturuttrykk, idrett

og friluftsliv.

”Det skapende barnet”

Kunst og kultur er avgjørende når mennesker og nasjoner

skal utvikle identitet og forstå seg selv og andre i et

historisk og kulturelt mangfold. Kunnskapsløftet peker

at barnet skal utvikle glede ved det vakre i møte med

ulike kunstneriske uttrykk og ved å utforske og utfolde

egne skapende krefter. Dette kan være i møte med

kunstneriske uttrykk innen musikk, sang, dans eller

billedlige kunstformer. ”Det skapende barnet” skal

også sikres opplevelser og deltakelse innen arkitektur,

design og kunsthåndverk. Arbeid med kunst og kultur

gir kunnskap og ferdighet innenfor praktisk skapende

virksomhet.

”Det aktive barnet”

Forskning viser at aktivitet er viktig for god helse. Barn

er mindre fysisk aktive i dag enn tidligere. Barn som

har motoriske vansker, kan lett utvikle andre problemer

som oppmerksomhetsvansker, lese- og skrivevansker

eller sosiale vansker. Likeledes er det indikatorer at

fysisk aktivitet kan ha betydning for barn og voksnes

psykiske helse, herunder mestring og selvtillit. Når vi

bruker begrepet ”Det aktive barnet”, tenker vi barn i

bevegelse knyttet til situasjoner og samspill i SFO. Dette

kan skje gjennom idrett, fritids- og friluftsaktiviteter

Arenaer

De naturlige arenaene for fokusområdet er selve

skoleanlegget og skolens nærområde. I tillegg knyttes

aktivitetene til ulike kultur- og friluftslivsarenaer gjerne i

samarbeid med idrettslag, kulturinstitusjoner eller andre

organisasjoner. Det er viktig at SFO medvirker til at barna

får kjennskap til fritidsaktiviteter og friluftsliv som er

naturlig å holde med i nærmiljøet.

Målsetting

Alle barn i SFO skal oppleve respekt, tillit og likeverdighet.

Barna skal oppleve tydelige og trygge voksne som leder

og tar ansvar for kvaliteten i all samhandling.

SFO skal ha

• voksne som gir det enkelte barn konstruktive

tilbakemeldinger

• voksne som snakker og samhandler med barna

en positiv måte

• voksne som kjenner regler og rutiner

• voksne som har felles forutsigbare reaksjonsmønstre

situasjoner og handlinger i barnegruppen

Samspillet mellom barn og voksne

Personalet i SFO skal være gode modeller for barna

gjennom språk og handling, løsninger og væremåter.

Dette innebærer at sosial kompetanse er synlig i de

voksnes væremåte. Evne til å reflektere over egen praksis

og egne holdninger er et viktig element i voksenrollen.

Det er viktig at de voksne er oppmerksomt til stede, er

imøtekommende og vare overfor barnas behov og at de

bekrefter ønsket atferd.

De voksne skal være gode ledere med blikk for hvert

enkelt barn. De voksne er klare og tydelige i sin

kommunikasjon, slik at barna ikke er i tvil om hva som

forventes. Samtidig må det balanseres mellom det å

sette grenser og vise omsorg. Personalet i SFO skal hjelpe

barna til å bli mer selvstendige og ta stadig større ansvar

for egne holdninger og væremåte.

Omsorg gir trygghet

Omsorg handler om hvordan mennesker for hol der seg

til hverandre og hvordan vi viser om tanke for hver andre

i hverdagen. Personalet vil derfor arbeide målrettet for

å utvikle barns evne til å vise empati og til å sam handle

og kom mu nisere med jevn aldrende og voksne en

konstruktiv, hensynsfull og hensikts messig måte.

Viktige suksessfaktorer

• Personalet legger til rette for at barna møter kunst og kulturopplevelser

• Personalet utnytter de arenaer innen kultur, idrett og friluftsliv som finnes i skolens nærområde

• Personalet motiverer og inspirerer barna til å delta aktivt i SFOs aktiviteter

• Personalet har kompetanse innenfor kultur, idrett og friluftsaktiviteter

• Foresatte opplever at SFO tilbyr et variert aktivitetstilbud

Resultatoppnåelse vurderes gjennom

• Årlig foreldreundersøkelse

• Plan for kvalitet i SFO – skolens rapportering

Viktige suksessfaktorer

• Personalet skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å forebygge mobbing

• Personalet veileder og hjelper det enkelte barn til å samhandle med andre en positiv måte

• Personalet motiverer og inspirerer barna til å følge regler og rutiner for god samhandling

• Personalet gir barna mulighet for medbestemmelse, slik at de opplever å bli hørt og at deres

meninger blir tillagt betydning

• Foresatte opplever at det er gode relasjoner mellom barn og voksne

• Foresatte opplever et positivt samarbeid med skole/SFO

Resultatoppnåelse vurderes gjennom

• Årlig foreldreundersøkelse

• Plan for kvalitet i SFO – skolens rapportering

12 13


Resultatmålsettinger

Skolenes egenvurdering

Hensikten med en plan for kvalitet er at skolefritidstilbudene

ved grunnskolene i Stavanger over tid skal videreutvikle

sin kompetanse og bedre sine resultater innenfor hvert

av de valgte fokusområdene. Nedenfor presenteres

de ulike indikatorene som samlet sett tar sikte å gi

informasjon om grad av resultatoppnåelse innenfor hvert

enkelt fokusområde.

I fremstillingen presenteres resultatmålsettinger for

planperioden. Alle data hentes fra foreldreundersøkelsen

– SFO, som gjennomføres årlig.

Med utgangspunkt i kommunale resultatmålsettinger

oppfordrer rådmannen den enkelte skole til å sette egne

målsettinger / ambisjonsnivå innenfor hvert fokusområde

i forbindelse med utarbeidelse av lokale kvalitetsplaner.

I tillegg til bruk av kvantitative data blir skolene årlig

bedt om å gjennomføre en egenvurdering i forhold til

grad av resultatoppnåelse for hvert av fokusområdene.

Til sammen gir dette er godt grunnlag for drøfting om

videre satsing både kommunenivå og ved den enkelte

skole.

Målsettingene for hvert av fokusområdene er blant

annet fastsatt bakgrunn av tidligere års resultater og

sammenligninger med enkelte andre storbyers resultater.

Samtidig som resultatmålsettingene skal være ambisiøse,

er det også lagt vekt at målsettingene skal være

realistiske og gjennomførbare. Tabellen under viser derfor

både resultatmålsettinger for planperioden 2011–2015

og gjennomsnittlige resultater for Stavanger samlet i

2010.

Område Kilde Indikator Målsettinger Resultater 2010

Skolene blir årlig bedt om å rapportere grad av måloppnåelse

i forhold til vedtatte fokusområder i Kvalitetsplan

for SFO. Rapporteringen har form som en egenvurdering

og har først og fremst til hensikt å være

ut gangs punkt for drøftinger og refleksjoner ved den

enkelte skole / SFO.

Sosial kompetanse gjennom lek 1 2 3 4 5 6

Personalet ved vår SFO tar ansvar for å veilede og hjelpe det enkelte barn i å

utvikle sosial kompetanse

Personalet ved vår SFO har nødvendig kompetanse til å organisere gamle og

nye leker/lekeformer

Personalet ved vår SFO legger til rette for variert fri lek og organisert lek, både

ute og inne

Personalet ved vår SFO motiverer, inspirerer og veileder barna slik at alle deltar

i leken

Personalet ved vår SFO tilrettelegger for at funksjonshemmede barn skal

kunne delta i leken

Samtidig gir skolenes samlede tilbakemeldinger

rådmannen nyttig informasjon om virksomhetenes arbeid

med de ulike fokusområdene.

Sosial

kompetanse

gjennom lek

Barnets trivsel

79 poeng

Kultur, idrett og friluftsliv 1 2 3 4 5 6

Personalet ved vår SFO legger til rette for at barna møter kunst og

kulturopplevelser

Personalet ved vår SFO utnytter de arenaer innen kultur, idrett og friluftsliv

som finnes i skolens nærområde

Kultur, idrett

og friluftsliv

Foreldreundersøkelsen

– SFO

Aktivitetstilbud

75 poeng

74 poeng

Personalet ved vår SFO har kompetanse innenfor kultur, idrett og

friluftsaktiviteter

Personalet ved vår SFO motiverer og inspirerer barna til å delta aktivt i SFOs

aktiviteter

Omsorg og trygghet 1 2 3 4 5 6

Omsorg og

trygghet

Relasjon barn – voksen

Samarbeid hjem – skole

Foreldreundersøkelsen benytter skala fra 1–100, hvor 100 er høyest mulige skåre.

75 poeng

73 poeng

Personalet ved vår SFO skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å

forebygge mobbing

Personalet ved vår SFO veileder og hjelper det enkelte barn til å samhandle

med andre en positiv måte

Personalet ved vår SFO motiverer og inspirerer barna til å innordne seg regler

og rutiner for god samhandling

Personalet ved vår SFO gir barna muligheter for medbestemmelse, slik at de

opplever å bli hørt og at deres meninger blir tillagt betydning

14 15


Layout/trykk: Impressmedia.no • Foto: Idelin Arnesen, Magnus Østrem Nesse og Fredrik Bentzen

Oppvekst og levekår

Ny Olavskleiv 6, 4008 Stavanger

Telefon 04005. Faks 51 50 85 55

www.stavanger.kommune.no

More magazines by this user
Similar magazines