Naturindeksen for skog på kommunenivå - NINA

nina.no

Naturindeksen for skog på kommunenivå - NINA

NINA Rapport 918

den. Kommunen bekreftet at enkelte 0-områder var tatt med i registreringer bl.a. for å kunne

sette av areal der, framfor i skog som kunne avvirkes, siden slike områder kunne ha høye verneverdier.

0-områder er områder med skog som ikke kan drives grunn av bratt terreng og

dårlig adkomst, eller generelt utilfredsstillende økonomisk avkastning.

3.2 Hof

Hof representerer en kommune der topografi og eierstruktur gir relativt lettdrevet og dermed

sterkt virket skog. Naturindeksen for skog for Hof kommune er beregnet til 0,36, mens

landsgjennomsnittet for skog er 0,43. En naturindeksverdi under landsgjennomsnittet er som

forventet. Hof tilhører region 3 i Landsskogtakseringens MiS-registreringer (jf vedlegg 5).

Indikatorer for enkeltarter

Indikatorene for skog i Naturindeksen for kommunen er gitt i vedlegg 2. I diskusjonen med

kommunens representanter ble særlig følgende indikatorer kommentert:

• Indikatorverdien for blåbærdekning oppfattes som overraskende høy, i og med at det er

stort innslag av tett skog. Denne indikatoren er imidlertid målt regionnivå og ikke for den

enkelte kommunen.

• Gaupe har lav indikatorverdi. Det ble bemerket at lav indikatorverdi kan tolkes som skogbrukets

ansvar, mens det i dette tilfelle er viltforvaltningens ansvar.

Indikatorer basert MiS-registreringer

Følgende observasjoner ble gjort for MiS-indikatorene basert regionale MiS-verdier fra

Landsskogtakseringen:

• Rik bakkevegetasjon er MiS-indikatoren med størst forekomst i Hof (men denne inngår ikke

i Naturindeksen).

• Rikbarkstrær burde vært med som nøkkelelement (indikator med høy vekt) i beregningen av

Naturindeksen (den er nå bare med som ordinær indikator).

• Det er en stor andel skog av høy bonitet.

• Utvalgte flater utgjør 78% av MiS-registrerte arealer. Landsgjennomsnittet er om lag 70%.

• En høy andel utvalgte flater skyldes samarbeid mellom biologisk og skogfaglig kompetanse,

med samarbeid om å anbefale hogst av gran i eldre lauvsuksesjoner for å fristille eik.

• Utvalgte flater utgjør 4,5% av totalt produktivt areal i kommunen. Dette er en relativt høy

andel. Gjennomsnittstall for hele landet er om lag 1,9%.

3.3 Aurskog-Høland

Aurskog-Høland representerer en kommune der skogen er en viktig og intensivt utnyttet ressurs.

Naturindeksen for skog for Aurskog-Høland kommune er beregnet til 0,40, mens landsgjennomsnittet

for skog er 0,43. Det er ikke uventet at naturindeksverdien ligger under landsgjennomsnittet

siden kommunen er i et sentralt område med god veidekning og omfattende og

intensivt skogbruk. Aurskog-Høland tilhører region 1 i Landsskogtakseringens MiS-registreringer

(jf vedlegg 4).

Indikatorer for enkeltarter

Indikatorene for skog i Naturindeksen for kommunen er gitt i vedlegg 2. I diskusjonen med

kommunens representanter ble særlig følgende indikatorer kommentert:

• Storfuglbestandene er høyere enn indikatoren angir: ”Aldri opplevd så mye storfugl som nå”.

• Elgbestandene har vært altfor høye i en periode, i forhold til beiteskader ungskog. Beiteskader

rogn, osp og selje kan være egnet som ny indikator.

• Gaupe og rådyr bør ha indikatorverdier som reflekterer deres økologiske avhengighet, dvs

uskalerte verdier for rådyr bør være større enn for gaupe.

• Noen enkeltindivider av bjørn observeres.

15

More magazines by this user
Similar magazines