Naturindeksen for skog på kommunenivå - NINA

nina.no

Naturindeksen for skog på kommunenivå - NINA

NINA Rapport 918

Indikator Enhet Område

Setertrompetmose Antall lokaliteter Fylke

Sinoberbille Antall lokaliteter Fylke

Smelleren Harminius undulatus Antall lokaliteter Fylke

Smyle fjellbjørkeskog Prosent dekning TOV-omr., lokal region

Smyle granskog Prosent dekning TOV-omr., lokal region

Smågnagere Fangst pr 100 felledøgn av alle smågnagere Fylke

Småsalamander Habitatareal og tilstand Kommune

Snømållav fjellbjørkeskog Prosent forekomst rundt trestammer TOV-omr., lokal region

Storfugl Bestandsstørrelse (1000 ind) Hele landet

Storpiggslekten sopp Relativ bestandsendring Hele landet

Storsalamander Habitatareal og tilstand Kommune

Stående død ved MIS Arealandel Fylke

Svarthvit fluesnapper Andel av bestand i naturskog Landsdel

Svartnende kantarell Relativ bestandsendring Hele landet

Svartsonekjuke Relativ bestandsendring Hele landet

Toppmeis Andel av bestand i naturskog Hele landet

Trær med hengelav MIS Arealandel Fylke

Tretåspett Andel av bestand i naturskog Landsdel

Ulv Antall helnorske familiegrupper Fylke

Vanlig frosk Habitatareal og tilstand Kommune

41

More magazines by this user
Similar magazines