Naturindeksen for skog på kommunenivå - NINA

nina.no

Naturindeksen for skog på kommunenivå - NINA

NINA Rapport 918

Forord

Dette prosjektet er en del av metodeutviklingen for Naturindeksen, finansiert av Direktoratet for

naturforvaltning.

Arbeidet har vært rettet mot å undersøke om og hvordan man kunne utarbeide en naturindeks

for skog kommunenivå. Samtidig ønsket en å drøfte om en slik indeks kunne brukes i den

lokale forvaltningen som en dialog mellom ulike interessenter om nasjonale målsettinger, lokale

miljømål og lokal praksis.

Prosjektet har derfor vært innrettet som et tverrfaglig forskningsprosjekt med forskere både fra

NINA, Norsk institutt for skog og landskap og Statistisk sentralbyrå, der sistnevnte har hatt prosjektledelsen.

Prosjektet har både vært teoretisk/metodisk og praktisk rettet. Utvalgte kommuner

ble kontaktet tidlig i prosjektet. Naturindeksen slik den kan beregnes for den enkelte kommunen,

ble diskutert, beregninger ble gjennomført og resultatene ble drøftet med flere av

kommunene. Vi setter stor pris positiv mottakelse og konstruktive bidrag fra kommunenes

og skogeiernes representanter møtene (se oversikt over deltakere i kapittel 2). Ellers har

Svein Ola Moum bidratt med tilrettelegging og bearbeiding av kart og data fra skogbruksplanleggingen

og Landsskogtakseringen, avklaringer rundt bruken av disse, samt deltatt møtene

med kommunene.

Prosjektet reiser flere nye spørsmål enn det gir svar. En konklusjon synes likevel klar. Med dagens

forvaltningssystem, basert kommunenes sentrale rolle i skogforvaltningen, hadde det

vært en klar fordel å utvikle metoder for å få en utsagnskraftig naturindeks et lokalt nivå.

Også Riksrevisjonens pekning av behov for kunnskap og avklaring mellom ulike myndigheter

om hvordan viktige miljømål i skogbruket skal ivaretas, tilsier at grunnlaget for en lokal naturindeks

bør styrkes. Ønsket om en naturindeks lokalt nivå er forankret i den politiske plattformen

for regjeringen 2009-2013. Den positive mottakelsen prosjektet fikk i kommunene indikerer

videre interesse for en lokal naturindeks. Mot slutten av rapporten drøftes ulike faglige

muligheter for å oppnå dette.

Oslo, februar 2013

Per Arild Garnåsjordet

prosjektleder

6

More magazines by this user
Similar magazines